Ledňáček. časopis rytířského Řádu točenice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ledňáček. časopis rytířského Řádu točenice"

Transkript

1

2 Ledňáček časopis rytířského Řádu točenice [MB] Slovo úvodem [MB] O patronovi řádu [OP] O světcích a patronech [MB] 91. císařsko-královský pěší pluk [MW] Projekt M nulost [MW] Korunovační klenoty I Rytířský Řád točenice, 2015

3 Slovo úvodem Vaše výsosti, drazí spolubratři a přátelé. Nejdříve bych vám rád všem poděkoval za vaši důvěru a loajalitu. Je to čest sloužit jako další velmistr našeho milovaného Řádu točenice - řádu českých králů. Kdo by si ještě před rokem představil, že po tolika stovkách let se Řád točenice znova vrátí z minulosti, aby nastoupil na své místo v naší společnosti. Díky legitimitě, poskytované ochranou jeho Královská Výsost don Andrés Omar Ayala d Valva, jsem s to ujmout se svého úřadu právem podle naší Konstituční listiny. Nikdy nesmíme zapomenout na základní principy tradic a křesťanských hodnot tak drahých našim srdcím. Žádný začátek není lehký a žádný začátek v tak tradiční a historické organizaci jakým je rytířský řád v dnešní době je opravdu nelehký úkol. Tím se dostávám k tomu, že je vždy příjemné zjišťovat že rytířský řád se vším co představuje neustále láká lidi všech věkových kategorií a stavů. Vyvineme velké úsilí ke zřízení právní mezinárodní struktury nejlépe přizpůsobené našim aktivitám, v souladu s principy tradice a ztotožněné v historii našeho řádu. Velmi mnoho práce máme za sebou; byla to dlouhá cesta se dostat až sem, ale povedlo se. Musím zde vzpomenout na mé přátele, kteří mě v těžkém období podpořili a motivovali do další práce. O to více se musíme snažit, protože nyní začíná opravdová zkouška loajality, věrnosti a pracovitosti. Jsem rád, že v době kdy píši tyto řádky, náš řád už vede několik velmi úspěšných projektů a nedávno se nám podařilo uzavřít spojenectví se slovenským spolkem Záchrana hradu Hričov. Na závěr bych vám rád popřál hezké počtení v našem prvním čísle řádových novin. A poděkoval celé redakci, a jmenovitě mému kancléři za jeho nápad a realizaci. Dnes vyznávám víru v budoucnost, protože MY jsme Řád točenice. Toho bzde toho Velmistr rytířského Řádu točenice

4 O patronovi Jeho Královská Výsost don Andrés Omar Ayala d Valva, Suverénní Kníže Pindu a Velkovévoda Makedonský, Dědičný Velkokomandér Dědičné Komendy Řádu Svatého Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty. Narozen v Santa Fé v Argentině 17. července Prvorozený syn Markýze Maria Andrése Ayaly de Valva a princezny Rosy Noemi di Monje Bourbon. Je držitelem titulů kníže pindoský a vévoda makedonský. Markýz z Valvy. Hrabě recalmutský. Baron Mazzarà Sant Andrea. Dále několika vznešených titulů a rytířských řádů. Po dlouhé právní debatě mezi dědici knížete Alcibíadese del Pindo se tituly kníže pindoský a vévoda makedonský restituovaly. Jeho královská výsost Andrés Omar Ayala, kníže pindoský a vévoda makedonský, nástupce v přímé linii rodu Diamandi a současný nositel všech titulů a ocenění tohoto knížecího rodu. Má doktorát z teologie a titul bakaláře z filozofie. Dále absolvoval kurzy heraldiky a genealogie. Hovoří španělsky, anglicky, portugalsky, italsky, řecky a hebrejsky. Je ženatý od 15. března 2010 a jeho manželkou je princezna Angela. Kníže spojuje své aktivity v knížecím rodu s diplomatickými, vzdělávacími a charitativními projekty a podporuje různé kulturní a humanitární asociace. Taktéž je držitelem titulů, vyznamenání a ocenění řádů rytířských i za zásluhy. Knížectví Pindus (také Pindo nebo Pindos, nebo též Pindus a Moglena, italsky Principato del Pindo, arumunsky Printsipat di la Pind). Princ Pindu a vévoda z Makedonie m á práva a Ius honorum m a- jestatis, právo udělovat tituly šlechty a čestných titulů a rytířství knížecího a vévodského domu.vedoucí domu má následující práva: uznání kvalifikace, z II

5 predikátů, udělování titulů a objednávek rytířství cti. V České Republice je patronem rytířského Řádu točenice. Seznam vládců knížectví kníže Alchibiades I. (Alchiviad Diamandi di Samarina) regent Nicholas I. (Nicola Matushi) 1943 kníže Julius I. (Hrabě Gyula Cseszneky) III

6 Svätý Bartolomej Patrón Rádu Točenice Pochádzal z Kány Galilejskej a bol priateľom Filipa, ktorý ho priviedol ku Kristovi. Apoštol Ján ho uvádza menom Natanael. Bar-Talmaj je meno po otcovi, ktoré je prekladané ako "syn Tolmaja", zatiaľ čo Natanael znamená "Boh dal". Bartolomej s Filipom žili v očakávaní Mesiášovho príchodu, preto Filip po zoznámení sa s Ježišom, Bartolomeja vyhľadal a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Nato mu povedal Natanael: Z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré? Filip mu odpovedal: Poď a uvidíš! Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti! Natanael sa ho opýtal: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. (Jan 1:45-48). Bartolomej pri tých slovách spoznal v Ježišovi Syna Božieho a kráľa izraelského, čo tiež hneď vyznal. Ježiš mu onú vieru potvrdil s prísľubom väčších dôkazov než bol ten, že ho videl pod figovníkom. Z Bartolomeja sa stal jeden z dvanástich apoštolov, svedok a nasledovník Kristov. Po zoslaní Ducha Svätého hlásal evanjelium na viacerých miestach. Historik Euzébius uvádza jeho pôsobenie v Indii. Odborníci dokladajú, že sa tým mohla rozumieť Etiópia a Arábia, často spomínaná v súvislosti s jeho hlásaním evanjelia. India bola totiž označovaná ako "Arábia Šťastná." Tam podľa podania zanechal aramejský odpis Matúšovho evanjelia. Sv. Ján Zlatoústy dokladá, že apoštol Bartolomej na svojich apoštolských cestách kázal o Kristovi s veľkým úspechom a pohania sa divili nad rýchlou zmenou v mravoch tých, čo uverili. Zdôrazňovaná je čistota, striedmosť aj ďalšie cnosti. Niekde sa uvádza, že Bartolomej prešiel z Arábie do Frýgie, kde sa stretol s apoštolom Filipom a ďalej navštívil Lykaoniu. Najstaršie životopisy sa zhodujú na mieste jeho mučeníckej smrti, IV

7 ktorým sa stalo Arménsko. Legenda hovorí o zázraku uzdravenia dcéry arménskeho kráľa Polimea z posadnutia po Bartolomejovej modlitbe. Kráľa, jeho dvor i poddaných potom Bartolomejove slová presvedčili k prijatiu kresťanstva. Avšak zaťatý kráľov brat Astyages dal tohto apoštola uväzniť a mučiť. Údajne v Derbente, neskoršom Širvane pri brehu Kaspického mora. Bola mu za živa stiahnutá koža z tela, preto je aj nôž jeho hlavným atribútom. Niekde sa hovorí o zodranií kože a potom nasledovalo ukrižovanie. Niekde býva tiež uvádzané sťatie, ale odseknutie hlavy ukrižovaným nebolo zvykom. Jeho pozostatky boli v V. storočí prenesené do Dury v Mezopotámii a potom do Frýgie v Malej Ázii. Koncom ďalšieho storočia boli prepravené na ostrov Lipari pri Sicílii a r. 809 do juhotalianskeho Benevento. Nakoniec boli nemeckým cisárom Otom III. prenesené do Ríma, kde pre nich nechal v r. 983 na Tiberském ostrovčeku vystavať kostol zasvätený sv. Bartolomejovi. Vyskytla sa aj určitá pochybnosť, či pozostatky, odovzdané v Benevento cisárovi, boli všetky pravé. Údajne pravá Bartolomejova lebka sa vraj objavila v 13. stor. vo Frankfurte nad Mohanom. Za cisára Karola IV. časť z jeho ostatkov získala aj katedrála v Prahe. Sviatok sv. Bartolomeja sa slávi 24. Augusta a okrem Rádu Točenice je patrónom sedliakov, krajčírov, pastierov, vinohradníkov, kožiarov, knihviazačov, mäsiarov, baníkov, pekárov, obuvníkov, obchodníkov s olejom, syrom a soľou. Tiež mesta Maastricht, Frankfurtu a Plzne. Svätý Izaiáš prorok a patrón Rádu Točenice Pochádzal z Jeruzalema a tam aj pôsobil. Stal sa prvým zo štyroch veľkých prorokov. Boh si ho vyvolil ako mladého, vo zvláštnom videní toho roku, keď zomrel kráľ Oziáš, (pozri Iz 6 kapitolu). V nej opisuje mohutné videnie nekonečného Boha ako kráľa a svoje povolanie za proroka. Izajášov prežitok bol veľmi silný. Nepovažoval za možné stretnúť sa s Bohom a nezomrieť. Scéna ďalej ukazuje na súvislosť s príchodom na súd pred Božského Kráľa. Tento Kráľ však ukazuje svoju moc tým, že odpúšťa a zľutuje sa. Aj proroka, ktorý si bol pred Bohom vedomý svojej hriešnosti, očistil od hriechu. Všimnime si scénu, pri ktorej jeden zo serafínov žeravým uhlíkom z oltára očistil Izaiášovo pery a oznámil mu odňatie viny. Len dokonale čistý je schopný prijať mimoriadne úlohy vyžadujúce spojenie s Bohom, v Izaiášovo prípade hlásať vznešené Božie slovo týkajúce sa našej spásy. Na panovníkovu otázku: Koho mám poslať, kto ta pôjde? (Iz 6,8) Izaiáš po očistení odpovedá: Hľa, tu som, pošli V

8 mňa! (Iz 6,8). Podobný súhlas s Božou vôľou, len snáď s väčšou pokorou, dala po siedmich storočiach Panna Mária, o ktoré tento prorok predpovedal, že ako panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. (Iz 7,14). Izaiáš ako prorok nemal ľahkú úlohu, pretože v Božom mene musel hovoriť väčšinou nevhod, napomínať, hovoriť o dobre i o treste, a to ho zrejme stálo život ako mnohých iných prorokov. Pravdepodobne zomrel mučeníckou smrťou. "Izaiáš" - tak je po tomto prorokovi nazvaná kniha, ktorá je súčasťou Biblie a predstavuje vlastné slová proroka Izaiáša, celý súbor prorockých výrokov aj z inej doby, pre ktoré je príznačný názov "Hospodin je spása". Izaiáš od 40 kap. prináša ďalej obraz Mesiáša ako dobrého pastiera alebo v 42. kapitole ako toho, ktorý nekričí, nalomenú trstinu neulomí, neuhasí tlejúci knôt; povedie slepých, tmu pred nimi zmení vo svetlo. V nej pokračuje aj výzva: "Počujte, hluchí, prehliadnite slepí!" O splnení proroctvo hovoria evanjelia. V 52. a 53. kapitole Izaiáša sa hovorí o Mesiášovi ako o sluhovi, ktorý sa stal nejpohŕdanejšim z ľudí. Je popisované jeho utrpenie za svet a nakoniec jeho víťazstvo nad smrťou Ondrej Pelikan VI

9 I. světová válka byla velký šok Přitahuje vás minulost? Světové válečné konflikty? Zajímá vás historie místa, kde žijete? Možná právě vás by mohla zaujmout parta lidí z Českých Budějovic, která se aktivně věnuje Budějovickému 91. pěšímu pluku. Prozatím sbírají informace, které zveřejňují na svých Facebookových stránkách Do budoucna ale počítají s tím, že by založili historický spolek. Chce to jen najít další podobné nadšence... Slovo má Martin Buřič. Proč jste se rozhodli připomenout zrovna 91. český pěší pluk Budějovice? Především je to určitě jeden z nejznámějších pluků c. k. armády a domnívám se, že se tato možnost sama nabízela. Druhým faktem bylo i to, že tady na jihu Čech podobných spolků, které se zabývají právě rakousko-uherskou armádou a první světovou válkou není. Myslím, že by bylo hezké, kdyby tento pluk fungoval jako historický spolek a že by měl velké využití i v rámci akcí samotného města Českých Budějovic. Takže přemýšlíte o založení historického spolku? Ano. Je to vlastně jeden z cílů celé akce pokud se nám podaří shromáždit dostatečné množství fanoušků, kteří by do toho rádi s námi šli. Bude to vyžadovat spoustu času a samozřejmě i peněz do začátku, ale doufáme, že se podaří cíle dosáhnout. Je náhoda, nebo záměr, že jste tento projekt rozjeli u výročí sta let od začátku 1. světové války? Je to téměř náhoda. Stopy první světové války jsou dodnes mezi námi, jen si jich všimnout ať už jako památníky na náměstích a návsích, nebo pomníky padlých vojáků na jihočeských hřbitovech. Ale samozřejmě každé takové výročí vždy výrazně přispěje k oživení paměti a rozvoji navazujících plánů. Čím vás tato doba fascinuje? Především jsem monarchista. A rozpad Rakouska-Uherska beru jako velkou chybu, na kterou České země a Evropa doplácí prakticky doposud. Obnovení a připomenutí 91. pěšího pluku bereme jako možnost, jak tuto dobu přiblížit širší veřejnosti a ukázat, že většina Čechů v první světové válce věrně bojovala za monarchii a za svého císaře. A nejen z povinnosti, plynoucí ze státní příslušnosti. VII

10 Věnujete se aktivně studiu historie, nebo je vám jen koníčkem? Historie je pro mne velkým koníčkem - stejně jako zájem o heraldiku a genealogii. Lidé se dodnes rádi vracejí k tématům 2. světové války, zatímco první je pro většinu nezajímavá. Čím to podle vás je? Myslím, že to je především tím, že první světová válka byl pro lidstvo velký šok. Nikdo nečekal, že se z toho stane takový konflikt s takovými následky. O tom svědčí i to, co se říkalo na samém začátku války - Do švestek jsme doma. Samozřejmě obrovské ztráty na životech a bourání starých říší... Do určité míry za to může i nástup první republiky a vystřídání jiným válečným konfliktem mnohem strašnějším. Navštěvujete i místa, kde se udály důležité bitvy 1. světové války? Bohužel, z časových důvodů ne. Ale samozřejmě v případě založení historického spolku by to byla jedna z náplní jednotky. Velmistr VIII

11 Jihočeské hřbitovy minulostí? V srpnu minulého roku jsem navštívil za účelem doplnění vlastního genealogického bádání farní hřbitov, nalézající se okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Štěpánovicích, neboť část mých předků k této farnosti byla příslušná. Během této návštěvy hřbitova jsem narazil na řadu náhrobků, vztyčených ještě před koncem první světové války. Bohužel, některé z nich, převážně litinové kříže, jsou dnes již zničeny úplně nebo natolik poškozeny, že nebylo možné identifikovat, komu byly původně určeny. Zcela jiná situace pak je ale u několika náhrobků, které jsou označeny žlutým štítkem, informujícím o volném hrobovém místě, určeném k dalšímu pronajmutí a o následném odstranění náhrobku. Hrobová místa jsou obcemi pronajímána na určité předplacené období pokud tedy předplacené období skončí a další z nejrůznějších důvodů není uhrazeno, obec, která má hřbitov spravovat, má plné právo náhrobek odstranit a hrob dále bez ostychu pronajímat. Bohužel, tyto štítky se nalézají právě na několika starých litinových křížích, na pomníku jedné jihočeské rodiny a na náhrobku vojáka, padlého v první světové válce. Právě tento posledně zmiňovaný náhrobek, podotýkám nepoškozený, mne donutil k zamyšlení nad současnou situací, kdy se současníkům natolik odcizuje dědictví minulosti, že dochází k dalšímu ničení a poškozování památek minulých generací, které započalo v éře budovatelského režimu. S odstraněním náhrobku se každý hrob stane anonymním a budoucí generace již nebudou mít tu možnost znát místo posledního odpočinku svých vlastních předků. V případě náhrobků, nesoucích fotografie pohřbených, mnohdy ztratíme i jediný možný zdroj povědomí o podobě našich předků. Právě proto se v srpnových dnech roku 2013 zrodil nápad s náročným cílem zdokumentovat nejstarší náhrobky jihočeských farních hřbitovů a učinit vše pro to, aby mohly být zachráněny od jistého zničení. Projekt M nulost Projekt, po dlouhém rozmýšlení nazvaný M nulost, by tedy primárně měl zaujmout místo pro kvalitní plánovanou dokumentaci jihočeských hřbitovů. Hlavní pozornost je věnována především náhrobkům, křížům a památníkům, které jsou již nyní určeny k likvidaci, dále pak hrobům vojáků, legionářů, četníků, učitelských rodů, duchovních, významných rodáků nebo vrchnostenských úředníků. Nezřídka však lze na jihočeských hřbitovech narazit na zcela anonymní náhrobní kameny, za kterými by se zcela jistě mohl také skrývat neméně zajímavý příběh, jak se ostatně podařilo dokázat v případě neoznačeného náhrobního kamene z novosedelského hřbitova, umístěného za hřbitov- IX

12 ní zdí, který zcela jistě patří oběšenému muži, nalezenému u rybníka Malý Lipičí v koleneckém polesí na počátku roku Dokumentace probíhá během terénního průzkumu každého místa formou fotodokumentace každého nalezeného náhrobku či pomníku. Následně jsou snímky seřazeny, zdokumentované náhrobky identifikovány a postupně přidávány do databáze. Databáze sestává ze základních informací o každém hřbitově, plánu hřbitova (nejčastěji formou leteckého nebo satelitního snímku místa) a samotné fotodokumentace. Na základě dokumentace budou postupně vybírány náhrobky, pomníky a kříže, u nichž bude v rámci projektu usilováno o jejich záchranu nejrůznějšími možnými metodami. Po celou dobu působení projektu M nulost bude probíhat genealogický výzkum, zaměřený na osudy pohřbených, což by mělo přispět k tomu, aby jméno z každého náhrobku nezůstalo pouhým jménem, případně datem a fotografií, nýbrž aby se z něho opět stal symbol člověka, žijícího před delší dobou, než jen kam sahá lidská paměť současných generací. Výsledky tohoto výzkumu by, podle prvotního úmyslu, měly být postupně shrnuty do rozsáhlejšího sborníku, jenž by mohl podat souvislé a pro širší veřejnost jihu Čech snad i zajímavé doplnění historie regionu z poněkud méně obvyklého pohledu. Správcem hřbitova, tedy každého hrobového místa, je obec, případně obcí zřízená správa. Pokud není hrobové místo nikým uhrazeno (respektive jeho pronájem vypršel), může být nadále pronajato jiné osobě. Obvyklým postupem je odstranění pomníku nebo náhrobku na něm. Takto se hrobové místo stane anonymním, a pokud je náhrobek zničen, zmizí s místem pohřbení také případná data o pohřbené osobě nebo jedinečné portrétní fotografie zemřelých. Náhrobky a pomníky jsou podstatným zdrojem informací v případě ge- X

13 nealogického bádání stěžejní roli hrají v případě, kdy se jedná například o pomník vojáka, padlého v první světové válce. Není známo, kde padl, kdy se tomu tak stalo, ani kde byl pohřben. Na pomníku místo i datum úmrtí obvykle nalézt možné je. Z etického hlediska je odstranění náhrobku přinejmenším spornou otázkou, v případě logické úvahy by však odstraňování pomníků a náhrobků popíralo původní záměr, se kterým byly vztyčovány. Proto vznikl, i kdyby jen pro zachování památky, právě projekt M nulost. Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody (článek byl publikován v Archivum Trebonense 2014 digi.ceskearchivy.cz/cs/128576/147 ) XI

14 Korunovační klenoty Ke každému středověkému králi neodmyslitelně patřil výrazný symbol jeho moci. Symbol jeho moci nejen v rámci jeho vlastního státu, ale také symbol vlivu za hranicemi jeho země. Těmi hranicemi lze zamýšlet sousední i vzdálené státy, v případě středověku je ale vhodnější místo, Království nebeské. Každý křesťanský panovník totiž cítil své poslání, vést svůj lid k té nejlepší vůli Boží. Proto byli i čeští králové titulováni jako Reges dei Gratia, králové z Boží milosti. Proto na císařských a královských korunách spatřujeme ikonografii s primárním motivem syna Božího a dalších hlavních světců, výrazné kříže, jako symboly vykoupení lidstva. Dnes si přiblížíme korunu evropské světské moci nejpřednější, korunu císaře Svaté říše římské. Vznik koruny můžeme klást do doby, kdy byla Evropa doslova v pohybu. Ota I., syn německého krále Jindřicha zvaného Ptáčník z budoucí dynastie Otonů v této době podniká nákladnou výpravu na sever Itálie, kde s velkou slávou dobývá řadu měst. Jeho jistota v tomto tažení byla zcela jistě podpořena i vítězstvím v bitvě na Lechu v srpnu léta Páně 955, které znamenalo konec rozpínavosti kočovných Maďarů v západní Evropě. Mimochodem, bitvy na Lechu byl účasten také český oddíl; ten ale nebyl, jak by se dalo očekávat, veden tehdejším králem českým Boleslavem, neboť právě tento měl vleklé spory s králem východofranským, vévodou saským. Ota I. zakončil italské tažení tak, že se na dobytém území nechal prohlásit římským císařem a 2. února roku 962 byl papežem Janem XII. pomazán a v bazilice sv. Petra císařem římským skutečně korunován. Papež Jan XII. byl neméně kontroverzní osobností. O rok později, v listopadu 963 byl zbaven pontifikátu a v květnu 964 se mu stal osudným jeho způsob života, který bychom jen stěží mohli považovat za papeže hodný, stal se pravděpodobně obětí chotě jedné z řady svých milenek, či spíše obětí. Historici o něm dokonce prohlásili "Po dlouhé době zemřel zase jeden papež v posteli, bohužel ne ve své vlastní." Prvního císaře Svaté říše římské tak doprovázel stín vlastní neskryté pýchy, požehnané někým, kdo neváhal smilnit ani odstraňovat své protivníky nečestnými způsoby a intrikami na nejsvětějším místě starého kontinentu. O to těžší pak měli postavení Otovi následovníci, další římští císaři, korunovaní právě korunou, prv udělenou z rukou nečestného papeže. Římské korunovační klenoty sestávají nejen z koruny, ale i korunovačního kříže, svatého Longinova kopí, ceremoniálního meče a malého meče, říšského jablka, žezla, Svatoštěpánské burzy, evangeliáře a oděvu. Tento soubor je XII

15 dnes rozdělen na dvě části. Jedna část se nachází v pokladnici dómu v Cáchách a druhá ve sbírkách vídeňského Hofburgu. Koruna pochází z let , křížem s rytým motivem Kristova ukřižování byla doplněna někdy během I. třetiny XI. století, obloukem mezi léty Je zdobená zlatem, zlatým filigránem, perlami, drahokamy a ovanými destičkami se staro- a novozákonními výjevy. Tyto malované destičky se střídají s destičkami zdobenými drahokamy. Biblické výjevy značí, že panovník Svaté říše římské je hlavou světské moci v rukou Božích, a také tuto moc svými ctnostmi má představovat. Celá koruna váží přibližně půl čtvrtého kilogramu. Zdobí ji 169 drahokamů a na perel různých velikostí, osázených především na oblouku, který připomíná nebeskou klenbu. Většina elementů je umístěna do trojúhelníků. Ty symbolizují evidentně nejen oko Boží prozřetelnosti, ale také Nejsvětější Trojici, Boha otce, syna a Ducha svatého. Dvojí význam je příkladem diplomatického řešení křesťanské symboliky. Od vzniku křesťanství se totiž vede spor o to, jestli je Bůh trojjediný nebo existuje jako vtělení sebe sama, syna i všudypřítomného vědomí víry. Na destičkách panovníkovi připomíná spravedlnost král David, moudrost a pokoru král Šalamoun, syn Davidův, důvěru v Boha a jeho poslání Ezechiáš s prorokem Izajášem a především povinnost vůči lidu Ježíš, trůnící mezi dvěma anděly, s nápisem Per me Reges regnant, Skrze mne králové vládnou. Dochovaný čepec purpurové barvy je poměrně nový, pochází až z 18. století; symbolizuje panovníkovo důležité postavení světské moci ve vztahu k té církevní. Koruna římských císařů byla vystavena v Českých Budějovicích v březnu roku 2015, tedy její věrná replika. Ta byla zhotovena, jako jedna ze čtyř kopií, jejichž zhotovení rakouská strana povolila, po roce 2007 a dnes je v majetku Středočeského kraje. Další tři kopie jsou dnes uchovávány v Německu. Ta česká je však ze všech nejvěrnější, neboť i v takových detailech, jakými jsou drahokamy, se od původního artefaktu nijak neliší - na kopii byste nalezli dokonce i provrtání v některých kamenech, které je patrné i na originální koruně. Dříve totiž nebylo zvykem drahokamy použít jen jednou. Měnili se jejich majitelé, zrovna tak jako šperky, pro které byly určeny, a také přizpůsobeny. Ač bylo na korunu použito zlata v množství odpovídajícím třem párům snubních prstenů a od začátku existence její předlohy ji provázel poměrně temný stín, její lesk a krása je fascinující. Možná proto, že mistři v Dolním Porýní, kde koruna v raném středověku nejspíše vznikala, dokonale spojili krásu antických diadémů, vladařských čelenek se zdobností císařských korun "nové éry vlády křesťanského světa křesťanskému světu". XIII

16 Milan Wölfl XIV

17 DUBEN 2015 po út st čt pá so ne KVĚTEN 2015 po út st čt pá so ne ČERVEN 2015 po út st čt pá so ne

18

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Koruna Svaté říše římské národa německého Nová série zlatých 100eurových mincí Rakouské mincovny

Koruna Svaté říše římské národa německého Nová série zlatých 100eurových mincí Rakouské mincovny Rakousko. 100 euro ve zlatě, 2008. Ryzost 986, 16 g, 30 mm. Vydání 30 000 kusů, výhradně v kvalitě proof. Výtvarník: Thomas Pesendorfer. Mincovna: Rakouská mincovna, Vídeň. Rakouská mincovna a.s. Na hodnotové

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Alžběta (Eliška) Pomořanská

Alžběta (Eliška) Pomořanská paradoxně svým dílem přispěl i vítěz osudové bitvy vévoda Jan Brabantský. Díky zprostředkování Guida z Flander a také francouzského krále Filipa IV. Sličného byla nakonec vzájemná jednání o uzavření míru

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz

medievum market nabídka dárkových předmětů: http://market.medievum.cz nabídka dárkových předmětů: http://.medievum.cz 1. historická keramika: Keramika má velmi dobré termoizolační vlastnosti. Nápoj si v ní uchová dlouho svou teplotu. produkt: Pohár katalogové číslo: KE001

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ A

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ A TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ A KAŽDÁ OTÁZKA MÁ JEDNU SPRÁVNOU ODPOVĚĎ ZAKROUŽKUJTE JI 1) Olympijské hry mají svůj původ a) ve starověkém Řecku b) ve starověkém Římě c) ve středověké Francii d) v USA, kde

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list

REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list REFERÁT, UKÁZKA ZPRACOVÁNÍ Pracovní list Michaela Holubová Karel IV. a jeho role v českých dějinách Úvod Karel IV. patří nejen mezi nejvýznamnější české panovníky, ale i mezi nejvýznamnější panovníky evropského

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o.

VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o. VOJENSKÝ A ŠPITÁLNÍ ŘÁD SVATÉHO LAZARA JERUZALÉMSKÉHO BOHEMIA, n.g.o. Výroční zpráva Českého velkopřevorství za rok 2009 Vedení Českého velkopřevorství Velkopřevor a předseda mezinárodní řádové vlády J.

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_92 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více