Ledňáček. časopis rytířského Řádu točenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ledňáček. časopis rytířského Řádu točenice"

Transkript

1

2 Ledňáček časopis rytířského Řádu točenice [MB] Slovo úvodem [MB] O patronovi řádu [OP] O světcích a patronech [MB] 91. císařsko-královský pěší pluk [MW] Projekt M nulost [MW] Korunovační klenoty I Rytířský Řád točenice, 2015

3 Slovo úvodem Vaše výsosti, drazí spolubratři a přátelé. Nejdříve bych vám rád všem poděkoval za vaši důvěru a loajalitu. Je to čest sloužit jako další velmistr našeho milovaného Řádu točenice - řádu českých králů. Kdo by si ještě před rokem představil, že po tolika stovkách let se Řád točenice znova vrátí z minulosti, aby nastoupil na své místo v naší společnosti. Díky legitimitě, poskytované ochranou jeho Královská Výsost don Andrés Omar Ayala d Valva, jsem s to ujmout se svého úřadu právem podle naší Konstituční listiny. Nikdy nesmíme zapomenout na základní principy tradic a křesťanských hodnot tak drahých našim srdcím. Žádný začátek není lehký a žádný začátek v tak tradiční a historické organizaci jakým je rytířský řád v dnešní době je opravdu nelehký úkol. Tím se dostávám k tomu, že je vždy příjemné zjišťovat že rytířský řád se vším co představuje neustále láká lidi všech věkových kategorií a stavů. Vyvineme velké úsilí ke zřízení právní mezinárodní struktury nejlépe přizpůsobené našim aktivitám, v souladu s principy tradice a ztotožněné v historii našeho řádu. Velmi mnoho práce máme za sebou; byla to dlouhá cesta se dostat až sem, ale povedlo se. Musím zde vzpomenout na mé přátele, kteří mě v těžkém období podpořili a motivovali do další práce. O to více se musíme snažit, protože nyní začíná opravdová zkouška loajality, věrnosti a pracovitosti. Jsem rád, že v době kdy píši tyto řádky, náš řád už vede několik velmi úspěšných projektů a nedávno se nám podařilo uzavřít spojenectví se slovenským spolkem Záchrana hradu Hričov. Na závěr bych vám rád popřál hezké počtení v našem prvním čísle řádových novin. A poděkoval celé redakci, a jmenovitě mému kancléři za jeho nápad a realizaci. Dnes vyznávám víru v budoucnost, protože MY jsme Řád točenice. Toho bzde toho Velmistr rytířského Řádu točenice

4 O patronovi Jeho Královská Výsost don Andrés Omar Ayala d Valva, Suverénní Kníže Pindu a Velkovévoda Makedonský, Dědičný Velkokomandér Dědičné Komendy Řádu Svatého Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty. Narozen v Santa Fé v Argentině 17. července Prvorozený syn Markýze Maria Andrése Ayaly de Valva a princezny Rosy Noemi di Monje Bourbon. Je držitelem titulů kníže pindoský a vévoda makedonský. Markýz z Valvy. Hrabě recalmutský. Baron Mazzarà Sant Andrea. Dále několika vznešených titulů a rytířských řádů. Po dlouhé právní debatě mezi dědici knížete Alcibíadese del Pindo se tituly kníže pindoský a vévoda makedonský restituovaly. Jeho královská výsost Andrés Omar Ayala, kníže pindoský a vévoda makedonský, nástupce v přímé linii rodu Diamandi a současný nositel všech titulů a ocenění tohoto knížecího rodu. Má doktorát z teologie a titul bakaláře z filozofie. Dále absolvoval kurzy heraldiky a genealogie. Hovoří španělsky, anglicky, portugalsky, italsky, řecky a hebrejsky. Je ženatý od 15. března 2010 a jeho manželkou je princezna Angela. Kníže spojuje své aktivity v knížecím rodu s diplomatickými, vzdělávacími a charitativními projekty a podporuje různé kulturní a humanitární asociace. Taktéž je držitelem titulů, vyznamenání a ocenění řádů rytířských i za zásluhy. Knížectví Pindus (také Pindo nebo Pindos, nebo též Pindus a Moglena, italsky Principato del Pindo, arumunsky Printsipat di la Pind). Princ Pindu a vévoda z Makedonie m á práva a Ius honorum m a- jestatis, právo udělovat tituly šlechty a čestných titulů a rytířství knížecího a vévodského domu.vedoucí domu má následující práva: uznání kvalifikace, z II

5 predikátů, udělování titulů a objednávek rytířství cti. V České Republice je patronem rytířského Řádu točenice. Seznam vládců knížectví kníže Alchibiades I. (Alchiviad Diamandi di Samarina) regent Nicholas I. (Nicola Matushi) 1943 kníže Julius I. (Hrabě Gyula Cseszneky) III

6 Svätý Bartolomej Patrón Rádu Točenice Pochádzal z Kány Galilejskej a bol priateľom Filipa, ktorý ho priviedol ku Kristovi. Apoštol Ján ho uvádza menom Natanael. Bar-Talmaj je meno po otcovi, ktoré je prekladané ako "syn Tolmaja", zatiaľ čo Natanael znamená "Boh dal". Bartolomej s Filipom žili v očakávaní Mesiášovho príchodu, preto Filip po zoznámení sa s Ježišom, Bartolomeja vyhľadal a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Nato mu povedal Natanael: Z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré? Filip mu odpovedal: Poď a uvidíš! Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti! Natanael sa ho opýtal: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. (Jan 1:45-48). Bartolomej pri tých slovách spoznal v Ježišovi Syna Božieho a kráľa izraelského, čo tiež hneď vyznal. Ježiš mu onú vieru potvrdil s prísľubom väčších dôkazov než bol ten, že ho videl pod figovníkom. Z Bartolomeja sa stal jeden z dvanástich apoštolov, svedok a nasledovník Kristov. Po zoslaní Ducha Svätého hlásal evanjelium na viacerých miestach. Historik Euzébius uvádza jeho pôsobenie v Indii. Odborníci dokladajú, že sa tým mohla rozumieť Etiópia a Arábia, často spomínaná v súvislosti s jeho hlásaním evanjelia. India bola totiž označovaná ako "Arábia Šťastná." Tam podľa podania zanechal aramejský odpis Matúšovho evanjelia. Sv. Ján Zlatoústy dokladá, že apoštol Bartolomej na svojich apoštolských cestách kázal o Kristovi s veľkým úspechom a pohania sa divili nad rýchlou zmenou v mravoch tých, čo uverili. Zdôrazňovaná je čistota, striedmosť aj ďalšie cnosti. Niekde sa uvádza, že Bartolomej prešiel z Arábie do Frýgie, kde sa stretol s apoštolom Filipom a ďalej navštívil Lykaoniu. Najstaršie životopisy sa zhodujú na mieste jeho mučeníckej smrti, IV

7 ktorým sa stalo Arménsko. Legenda hovorí o zázraku uzdravenia dcéry arménskeho kráľa Polimea z posadnutia po Bartolomejovej modlitbe. Kráľa, jeho dvor i poddaných potom Bartolomejove slová presvedčili k prijatiu kresťanstva. Avšak zaťatý kráľov brat Astyages dal tohto apoštola uväzniť a mučiť. Údajne v Derbente, neskoršom Širvane pri brehu Kaspického mora. Bola mu za živa stiahnutá koža z tela, preto je aj nôž jeho hlavným atribútom. Niekde sa hovorí o zodranií kože a potom nasledovalo ukrižovanie. Niekde býva tiež uvádzané sťatie, ale odseknutie hlavy ukrižovaným nebolo zvykom. Jeho pozostatky boli v V. storočí prenesené do Dury v Mezopotámii a potom do Frýgie v Malej Ázii. Koncom ďalšieho storočia boli prepravené na ostrov Lipari pri Sicílii a r. 809 do juhotalianskeho Benevento. Nakoniec boli nemeckým cisárom Otom III. prenesené do Ríma, kde pre nich nechal v r. 983 na Tiberském ostrovčeku vystavať kostol zasvätený sv. Bartolomejovi. Vyskytla sa aj určitá pochybnosť, či pozostatky, odovzdané v Benevento cisárovi, boli všetky pravé. Údajne pravá Bartolomejova lebka sa vraj objavila v 13. stor. vo Frankfurte nad Mohanom. Za cisára Karola IV. časť z jeho ostatkov získala aj katedrála v Prahe. Sviatok sv. Bartolomeja sa slávi 24. Augusta a okrem Rádu Točenice je patrónom sedliakov, krajčírov, pastierov, vinohradníkov, kožiarov, knihviazačov, mäsiarov, baníkov, pekárov, obuvníkov, obchodníkov s olejom, syrom a soľou. Tiež mesta Maastricht, Frankfurtu a Plzne. Svätý Izaiáš prorok a patrón Rádu Točenice Pochádzal z Jeruzalema a tam aj pôsobil. Stal sa prvým zo štyroch veľkých prorokov. Boh si ho vyvolil ako mladého, vo zvláštnom videní toho roku, keď zomrel kráľ Oziáš, (pozri Iz 6 kapitolu). V nej opisuje mohutné videnie nekonečného Boha ako kráľa a svoje povolanie za proroka. Izajášov prežitok bol veľmi silný. Nepovažoval za možné stretnúť sa s Bohom a nezomrieť. Scéna ďalej ukazuje na súvislosť s príchodom na súd pred Božského Kráľa. Tento Kráľ však ukazuje svoju moc tým, že odpúšťa a zľutuje sa. Aj proroka, ktorý si bol pred Bohom vedomý svojej hriešnosti, očistil od hriechu. Všimnime si scénu, pri ktorej jeden zo serafínov žeravým uhlíkom z oltára očistil Izaiášovo pery a oznámil mu odňatie viny. Len dokonale čistý je schopný prijať mimoriadne úlohy vyžadujúce spojenie s Bohom, v Izaiášovo prípade hlásať vznešené Božie slovo týkajúce sa našej spásy. Na panovníkovu otázku: Koho mám poslať, kto ta pôjde? (Iz 6,8) Izaiáš po očistení odpovedá: Hľa, tu som, pošli V

8 mňa! (Iz 6,8). Podobný súhlas s Božou vôľou, len snáď s väčšou pokorou, dala po siedmich storočiach Panna Mária, o ktoré tento prorok predpovedal, že ako panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. (Iz 7,14). Izaiáš ako prorok nemal ľahkú úlohu, pretože v Božom mene musel hovoriť väčšinou nevhod, napomínať, hovoriť o dobre i o treste, a to ho zrejme stálo život ako mnohých iných prorokov. Pravdepodobne zomrel mučeníckou smrťou. "Izaiáš" - tak je po tomto prorokovi nazvaná kniha, ktorá je súčasťou Biblie a predstavuje vlastné slová proroka Izaiáša, celý súbor prorockých výrokov aj z inej doby, pre ktoré je príznačný názov "Hospodin je spása". Izaiáš od 40 kap. prináša ďalej obraz Mesiáša ako dobrého pastiera alebo v 42. kapitole ako toho, ktorý nekričí, nalomenú trstinu neulomí, neuhasí tlejúci knôt; povedie slepých, tmu pred nimi zmení vo svetlo. V nej pokračuje aj výzva: "Počujte, hluchí, prehliadnite slepí!" O splnení proroctvo hovoria evanjelia. V 52. a 53. kapitole Izaiáša sa hovorí o Mesiášovi ako o sluhovi, ktorý sa stal nejpohŕdanejšim z ľudí. Je popisované jeho utrpenie za svet a nakoniec jeho víťazstvo nad smrťou Ondrej Pelikan VI

9 I. světová válka byla velký šok Přitahuje vás minulost? Světové válečné konflikty? Zajímá vás historie místa, kde žijete? Možná právě vás by mohla zaujmout parta lidí z Českých Budějovic, která se aktivně věnuje Budějovickému 91. pěšímu pluku. Prozatím sbírají informace, které zveřejňují na svých Facebookových stránkách Do budoucna ale počítají s tím, že by založili historický spolek. Chce to jen najít další podobné nadšence... Slovo má Martin Buřič. Proč jste se rozhodli připomenout zrovna 91. český pěší pluk Budějovice? Především je to určitě jeden z nejznámějších pluků c. k. armády a domnívám se, že se tato možnost sama nabízela. Druhým faktem bylo i to, že tady na jihu Čech podobných spolků, které se zabývají právě rakousko-uherskou armádou a první světovou válkou není. Myslím, že by bylo hezké, kdyby tento pluk fungoval jako historický spolek a že by měl velké využití i v rámci akcí samotného města Českých Budějovic. Takže přemýšlíte o založení historického spolku? Ano. Je to vlastně jeden z cílů celé akce pokud se nám podaří shromáždit dostatečné množství fanoušků, kteří by do toho rádi s námi šli. Bude to vyžadovat spoustu času a samozřejmě i peněz do začátku, ale doufáme, že se podaří cíle dosáhnout. Je náhoda, nebo záměr, že jste tento projekt rozjeli u výročí sta let od začátku 1. světové války? Je to téměř náhoda. Stopy první světové války jsou dodnes mezi námi, jen si jich všimnout ať už jako památníky na náměstích a návsích, nebo pomníky padlých vojáků na jihočeských hřbitovech. Ale samozřejmě každé takové výročí vždy výrazně přispěje k oživení paměti a rozvoji navazujících plánů. Čím vás tato doba fascinuje? Především jsem monarchista. A rozpad Rakouska-Uherska beru jako velkou chybu, na kterou České země a Evropa doplácí prakticky doposud. Obnovení a připomenutí 91. pěšího pluku bereme jako možnost, jak tuto dobu přiblížit širší veřejnosti a ukázat, že většina Čechů v první světové válce věrně bojovala za monarchii a za svého císaře. A nejen z povinnosti, plynoucí ze státní příslušnosti. VII

10 Věnujete se aktivně studiu historie, nebo je vám jen koníčkem? Historie je pro mne velkým koníčkem - stejně jako zájem o heraldiku a genealogii. Lidé se dodnes rádi vracejí k tématům 2. světové války, zatímco první je pro většinu nezajímavá. Čím to podle vás je? Myslím, že to je především tím, že první světová válka byl pro lidstvo velký šok. Nikdo nečekal, že se z toho stane takový konflikt s takovými následky. O tom svědčí i to, co se říkalo na samém začátku války - Do švestek jsme doma. Samozřejmě obrovské ztráty na životech a bourání starých říší... Do určité míry za to může i nástup první republiky a vystřídání jiným válečným konfliktem mnohem strašnějším. Navštěvujete i místa, kde se udály důležité bitvy 1. světové války? Bohužel, z časových důvodů ne. Ale samozřejmě v případě založení historického spolku by to byla jedna z náplní jednotky. Velmistr VIII

11 Jihočeské hřbitovy minulostí? V srpnu minulého roku jsem navštívil za účelem doplnění vlastního genealogického bádání farní hřbitov, nalézající se okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Štěpánovicích, neboť část mých předků k této farnosti byla příslušná. Během této návštěvy hřbitova jsem narazil na řadu náhrobků, vztyčených ještě před koncem první světové války. Bohužel, některé z nich, převážně litinové kříže, jsou dnes již zničeny úplně nebo natolik poškozeny, že nebylo možné identifikovat, komu byly původně určeny. Zcela jiná situace pak je ale u několika náhrobků, které jsou označeny žlutým štítkem, informujícím o volném hrobovém místě, určeném k dalšímu pronajmutí a o následném odstranění náhrobku. Hrobová místa jsou obcemi pronajímána na určité předplacené období pokud tedy předplacené období skončí a další z nejrůznějších důvodů není uhrazeno, obec, která má hřbitov spravovat, má plné právo náhrobek odstranit a hrob dále bez ostychu pronajímat. Bohužel, tyto štítky se nalézají právě na několika starých litinových křížích, na pomníku jedné jihočeské rodiny a na náhrobku vojáka, padlého v první světové válce. Právě tento posledně zmiňovaný náhrobek, podotýkám nepoškozený, mne donutil k zamyšlení nad současnou situací, kdy se současníkům natolik odcizuje dědictví minulosti, že dochází k dalšímu ničení a poškozování památek minulých generací, které započalo v éře budovatelského režimu. S odstraněním náhrobku se každý hrob stane anonymním a budoucí generace již nebudou mít tu možnost znát místo posledního odpočinku svých vlastních předků. V případě náhrobků, nesoucích fotografie pohřbených, mnohdy ztratíme i jediný možný zdroj povědomí o podobě našich předků. Právě proto se v srpnových dnech roku 2013 zrodil nápad s náročným cílem zdokumentovat nejstarší náhrobky jihočeských farních hřbitovů a učinit vše pro to, aby mohly být zachráněny od jistého zničení. Projekt M nulost Projekt, po dlouhém rozmýšlení nazvaný M nulost, by tedy primárně měl zaujmout místo pro kvalitní plánovanou dokumentaci jihočeských hřbitovů. Hlavní pozornost je věnována především náhrobkům, křížům a památníkům, které jsou již nyní určeny k likvidaci, dále pak hrobům vojáků, legionářů, četníků, učitelských rodů, duchovních, významných rodáků nebo vrchnostenských úředníků. Nezřídka však lze na jihočeských hřbitovech narazit na zcela anonymní náhrobní kameny, za kterými by se zcela jistě mohl také skrývat neméně zajímavý příběh, jak se ostatně podařilo dokázat v případě neoznačeného náhrobního kamene z novosedelského hřbitova, umístěného za hřbitov- IX

12 ní zdí, který zcela jistě patří oběšenému muži, nalezenému u rybníka Malý Lipičí v koleneckém polesí na počátku roku Dokumentace probíhá během terénního průzkumu každého místa formou fotodokumentace každého nalezeného náhrobku či pomníku. Následně jsou snímky seřazeny, zdokumentované náhrobky identifikovány a postupně přidávány do databáze. Databáze sestává ze základních informací o každém hřbitově, plánu hřbitova (nejčastěji formou leteckého nebo satelitního snímku místa) a samotné fotodokumentace. Na základě dokumentace budou postupně vybírány náhrobky, pomníky a kříže, u nichž bude v rámci projektu usilováno o jejich záchranu nejrůznějšími možnými metodami. Po celou dobu působení projektu M nulost bude probíhat genealogický výzkum, zaměřený na osudy pohřbených, což by mělo přispět k tomu, aby jméno z každého náhrobku nezůstalo pouhým jménem, případně datem a fotografií, nýbrž aby se z něho opět stal symbol člověka, žijícího před delší dobou, než jen kam sahá lidská paměť současných generací. Výsledky tohoto výzkumu by, podle prvotního úmyslu, měly být postupně shrnuty do rozsáhlejšího sborníku, jenž by mohl podat souvislé a pro širší veřejnost jihu Čech snad i zajímavé doplnění historie regionu z poněkud méně obvyklého pohledu. Správcem hřbitova, tedy každého hrobového místa, je obec, případně obcí zřízená správa. Pokud není hrobové místo nikým uhrazeno (respektive jeho pronájem vypršel), může být nadále pronajato jiné osobě. Obvyklým postupem je odstranění pomníku nebo náhrobku na něm. Takto se hrobové místo stane anonymním, a pokud je náhrobek zničen, zmizí s místem pohřbení také případná data o pohřbené osobě nebo jedinečné portrétní fotografie zemřelých. Náhrobky a pomníky jsou podstatným zdrojem informací v případě ge- X

13 nealogického bádání stěžejní roli hrají v případě, kdy se jedná například o pomník vojáka, padlého v první světové válce. Není známo, kde padl, kdy se tomu tak stalo, ani kde byl pohřben. Na pomníku místo i datum úmrtí obvykle nalézt možné je. Z etického hlediska je odstranění náhrobku přinejmenším spornou otázkou, v případě logické úvahy by však odstraňování pomníků a náhrobků popíralo původní záměr, se kterým byly vztyčovány. Proto vznikl, i kdyby jen pro zachování památky, právě projekt M nulost. Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody (článek byl publikován v Archivum Trebonense 2014 digi.ceskearchivy.cz/cs/128576/147 ) XI

14 Korunovační klenoty Ke každému středověkému králi neodmyslitelně patřil výrazný symbol jeho moci. Symbol jeho moci nejen v rámci jeho vlastního státu, ale také symbol vlivu za hranicemi jeho země. Těmi hranicemi lze zamýšlet sousední i vzdálené státy, v případě středověku je ale vhodnější místo, Království nebeské. Každý křesťanský panovník totiž cítil své poslání, vést svůj lid k té nejlepší vůli Boží. Proto byli i čeští králové titulováni jako Reges dei Gratia, králové z Boží milosti. Proto na císařských a královských korunách spatřujeme ikonografii s primárním motivem syna Božího a dalších hlavních světců, výrazné kříže, jako symboly vykoupení lidstva. Dnes si přiblížíme korunu evropské světské moci nejpřednější, korunu císaře Svaté říše římské. Vznik koruny můžeme klást do doby, kdy byla Evropa doslova v pohybu. Ota I., syn německého krále Jindřicha zvaného Ptáčník z budoucí dynastie Otonů v této době podniká nákladnou výpravu na sever Itálie, kde s velkou slávou dobývá řadu měst. Jeho jistota v tomto tažení byla zcela jistě podpořena i vítězstvím v bitvě na Lechu v srpnu léta Páně 955, které znamenalo konec rozpínavosti kočovných Maďarů v západní Evropě. Mimochodem, bitvy na Lechu byl účasten také český oddíl; ten ale nebyl, jak by se dalo očekávat, veden tehdejším králem českým Boleslavem, neboť právě tento měl vleklé spory s králem východofranským, vévodou saským. Ota I. zakončil italské tažení tak, že se na dobytém území nechal prohlásit římským císařem a 2. února roku 962 byl papežem Janem XII. pomazán a v bazilice sv. Petra císařem římským skutečně korunován. Papež Jan XII. byl neméně kontroverzní osobností. O rok později, v listopadu 963 byl zbaven pontifikátu a v květnu 964 se mu stal osudným jeho způsob života, který bychom jen stěží mohli považovat za papeže hodný, stal se pravděpodobně obětí chotě jedné z řady svých milenek, či spíše obětí. Historici o něm dokonce prohlásili "Po dlouhé době zemřel zase jeden papež v posteli, bohužel ne ve své vlastní." Prvního císaře Svaté říše římské tak doprovázel stín vlastní neskryté pýchy, požehnané někým, kdo neváhal smilnit ani odstraňovat své protivníky nečestnými způsoby a intrikami na nejsvětějším místě starého kontinentu. O to těžší pak měli postavení Otovi následovníci, další římští císaři, korunovaní právě korunou, prv udělenou z rukou nečestného papeže. Římské korunovační klenoty sestávají nejen z koruny, ale i korunovačního kříže, svatého Longinova kopí, ceremoniálního meče a malého meče, říšského jablka, žezla, Svatoštěpánské burzy, evangeliáře a oděvu. Tento soubor je XII

15 dnes rozdělen na dvě části. Jedna část se nachází v pokladnici dómu v Cáchách a druhá ve sbírkách vídeňského Hofburgu. Koruna pochází z let , křížem s rytým motivem Kristova ukřižování byla doplněna někdy během I. třetiny XI. století, obloukem mezi léty Je zdobená zlatem, zlatým filigránem, perlami, drahokamy a ovanými destičkami se staro- a novozákonními výjevy. Tyto malované destičky se střídají s destičkami zdobenými drahokamy. Biblické výjevy značí, že panovník Svaté říše římské je hlavou světské moci v rukou Božích, a také tuto moc svými ctnostmi má představovat. Celá koruna váží přibližně půl čtvrtého kilogramu. Zdobí ji 169 drahokamů a na perel různých velikostí, osázených především na oblouku, který připomíná nebeskou klenbu. Většina elementů je umístěna do trojúhelníků. Ty symbolizují evidentně nejen oko Boží prozřetelnosti, ale také Nejsvětější Trojici, Boha otce, syna a Ducha svatého. Dvojí význam je příkladem diplomatického řešení křesťanské symboliky. Od vzniku křesťanství se totiž vede spor o to, jestli je Bůh trojjediný nebo existuje jako vtělení sebe sama, syna i všudypřítomného vědomí víry. Na destičkách panovníkovi připomíná spravedlnost král David, moudrost a pokoru král Šalamoun, syn Davidův, důvěru v Boha a jeho poslání Ezechiáš s prorokem Izajášem a především povinnost vůči lidu Ježíš, trůnící mezi dvěma anděly, s nápisem Per me Reges regnant, Skrze mne králové vládnou. Dochovaný čepec purpurové barvy je poměrně nový, pochází až z 18. století; symbolizuje panovníkovo důležité postavení světské moci ve vztahu k té církevní. Koruna římských císařů byla vystavena v Českých Budějovicích v březnu roku 2015, tedy její věrná replika. Ta byla zhotovena, jako jedna ze čtyř kopií, jejichž zhotovení rakouská strana povolila, po roce 2007 a dnes je v majetku Středočeského kraje. Další tři kopie jsou dnes uchovávány v Německu. Ta česká je však ze všech nejvěrnější, neboť i v takových detailech, jakými jsou drahokamy, se od původního artefaktu nijak neliší - na kopii byste nalezli dokonce i provrtání v některých kamenech, které je patrné i na originální koruně. Dříve totiž nebylo zvykem drahokamy použít jen jednou. Měnili se jejich majitelé, zrovna tak jako šperky, pro které byly určeny, a také přizpůsobeny. Ač bylo na korunu použito zlata v množství odpovídajícím třem párům snubních prstenů a od začátku existence její předlohy ji provázel poměrně temný stín, její lesk a krása je fascinující. Možná proto, že mistři v Dolním Porýní, kde koruna v raném středověku nejspíše vznikala, dokonale spojili krásu antických diadémů, vladařských čelenek se zdobností císařských korun "nové éry vlády křesťanského světa křesťanskému světu". XIII

16 Milan Wölfl XIV

17 DUBEN 2015 po út st čt pá so ne KVĚTEN 2015 po út st čt pá so ne ČERVEN 2015 po út st čt pá so ne

18

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

Vznik států v západní a střední Evropě

Vznik států v západní a střední Evropě Výukový materiál Vznik států v západní a střední Evropě zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět: Ročník: 7. Dějepis Anotace: prezentace

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Počátky polského státu

Počátky polského státu Počátky polského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0113 V oblasti dnešního Polska se usadily během stěhování národů tři velké kmeny západní větve Slovanů: Polané, Vislané a Slezané. Tyto kmeny vedly

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII.

Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Název projektu: Škola pro život Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2701 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_08 Ověření ve výuce: Třída: VII. Datum: 8.9.2011 Předmět: Dějepis Ročník: 7. Klíčová slova: Francká

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

Je to Božia láska (E)

Je to Božia láska (E) Je to Božia láska () Dokonalý plán pre tvoj život je láska, radosť, víťazstvo a pokoj Nenájdeš to ale vo svojich plánoch H A tá cesta sa volá Ježiš Kristus Zuzana Vyšňovská On je to svetlo v tvojej tme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka

Obsah. Ročníkový cieľ. Ročníková téma. Ročníkový symbol. Kompetencie žiaka Obsah Ročníkový cieľ Ročníková téma Ročníkový symbol Kompetencie žiaka Ročníkový cieľ Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali SICILIE Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie

Sousoší Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec Sousoší Nanebevzetí Panny Marie sloup Nejsvětější trojice Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Vlastivěda pro 4. a 5.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Vlastivěda pro 4. a 5. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Vlastivěda pro 4. a 5. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_1B_20_Karel_IV. Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník

Tematický výchovno vzdelávací plán. z Náboženskej výchovy. pre 1. ročník Tematický výchovno vzdelávací plán z Náboženskej výchovy pre ročník Počet hodín: Plán bol vypracovaný podľa : Plán vypracoval/a: 1 hod. týždenne/ 33 ročne Rámcový vzdelávací program pre stupeň ZŠ ISCED1

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Přemyslovci - Boleslav II.

Přemyslovci - Boleslav II. Tematická oblast Přemyslovci - Boleslav II. Přemyslovci Datum vytvoření 17.11.2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód První Vlivem evropské politiky ztratil Boleslav II. na konci své vlády rozsáhlá

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Přemyslovci Boleslav III.

Přemyslovci Boleslav III. Přemyslovci Boleslav III. Tematická oblast Přemyslovci Datum vytvoření 18.11.2012 Ročník První Stručný obsah Začala politická a hospodářská krize českého státu Způsob využití Výklad nové látky, opakování

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_17_Lucemburkové_Karel_IV Vyučovací předmět: Dějepis

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností císaře římského a českého

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy. Název vzdělávacího materiálu: Husitské války II. Křížové výpravy Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_12_Husitské_války_II_Křížové_výpravy Vyučovací

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Počátky uherského státu

Počátky uherského státu Počátky uherského státu Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0114 Maďaři patřili ke kočovným kmenům, které se pohybovaly na severu Evropy okolo řek Kamy a Visly na území dnešního Ruska. Během stěhování národů

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

Obr.3 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, nebesa s Bohem Otcem. Detail reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36.

Obr.3 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, nebesa s Bohem Otcem. Detail reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36. Obr.1 Vyšebrodský cyklus, Zvěstování. NG v Praze, kol. 1350, 993 x 925 mm. Reprodukce z knihy: Jan ROYT: Středověké malířství v Čechách, Praha 2002, 36. Obr.2. Vyšebrodský cyklus, Zvěstování, Půda (typologický

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_105 Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Autor: Karolína Hradská

Autor: Karolína Hradská Autor: Karolína Hradská Obecné informace Narození: 14. května 1316 Úmrtí: 29. listopadu 1378 (62 let) Pochován: Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha Rodokmen Lucemburků Karel IV. Karel IV. z Votivního

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s památkou celonárodního

Více

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV.

VY_32_INOVACE_6Kuch. Karel IV. Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_6Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Prezentace v POWERPOINTu

Prezentace v POWERPOINTu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot12 Vypracoval(a),

Více

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. jedinečná putovní výstava Galerie hotelu Gustav Mahler. v Jihlavě

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. jedinečná putovní výstava Galerie hotelu Gustav Mahler. v Jihlavě Jedinečná putovní výstava věnovaná nejhodnotnějšímu českému pokladu KORUNOVAČNÍ KLENOTY v Jihlavě - 2017 jedinečná putovní výstava Galerie hotelu Gustav Mahler 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH V JIHLAVĚ

Více

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. výstava k 700. výročí narození Karla IV. v Alžbětiných lázních. v Karlových Varech

KORUNOVAČNÍ KLENOTY. výstava k 700. výročí narození Karla IV. v Alžbětiných lázních. v Karlových Varech Jedinečná putovní výstava věnovaná nejhodnotnějšímu českému pokladu KORUNOVAČNÍ KLENOTY v Karlových Varech - 2016 výstava k 700. výročí narození Karla IV. v Alžbětiných lázních 2 ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Několik vět úvodem... Vojenskohistorická společnost Písek uzavírá třetí rok své oficiální existence. Není snad příliš nadnesené, pokud i v letošním roce můžeme směle prohlásit,

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 1 12 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět/téma Žák se seznámí s osobností Jiřího z Poděbrad. Mgr. Blanka Šteindlerová Čeština Člověk a společnost

Více

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO CZ 1.07/1.4.00/21.1962 Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace Lubnice 20, 671 07 Uherčice, okres Znojmo, IČO 49438026 Tel.515298438, e-mail: zslub@mboxzn.cz Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Paměť v krajině Trojzemí

Paměť v krajině Trojzemí Paměť v krajině Trojzemí (100260207) Problematika drobných památek Drobné památky díla, která jsou vytvořena, upravena nebo alespoň umístěna cílenou lidskou činností vytvoření daného díla musí být vždy

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_01_Svatý Václav Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Korunovační řád českých králů

Korunovační řád českých králů Korunovační řád českých králů Jiří Kuthan Miroslav Šmied ed. Ordo ad coronandum Regem Boemorum 3 7 Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 9 Předmluva arcibiskupa pražského Miloslava kardinála Vlka

Více