VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín , Prostřední Bečva 207 Telefon: VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 V Prostřední Bečvě, dne: 26. srpna 2013 Zpracovala: Mgr. Pavlína Přikrylová, ředitelka školy Projednáno na pedagogické radě: dne 27. srpna 2013 Schváleno Školskou radou: 27. září

2 1. část Z p r á v a o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 Zřizovatel školy :... 3 Další údaje Vedení organizace: Systém řízení školy Školská rada Součásti organizace Právní předpisy a povinná dokumentace školy Nejdůležitější právní předpisy, o které se opírá chod organizace:... 5 ( všechny předpisy v platném znění včetně novelizací a doplňků) Seznam pedagogických dokumentů vedených školou Časový průběh a organizace školního roku Přehled oborů vzdělávání; přehled vzdělávacích programů Údaje o pracovnících školy / Pedagogičtí pracovníci v hlavním pracovním poměru / Správní pracovníci školy Údaje o žácích školy Školní družina Mateřská škola Rozpis výuky v ZŠ Výsledky výchovně vzdělávacího procesu Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků (2. pololetí) Údaje o absencích v jednotlivých ročnících Pochvaly a ocenění Napomenutí a důtky, snížené stupně z chování Provedené kontroly Ostatní provedené kontroly Údaje o zápisu k základnímu a předškolnímu vzdělávání Ředitelka školy rozhodla ve správním řízení o následujícím: Další vzdělávání Doplnění kvalifikace Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Prevence sociálně patologických jevů Hodnocení Minimálního preventivního programu, viz. přílohač Celoroční soutěžní sběry Vědomostní soutěže Projekty školy financované z cizích zdrojů Škola je zapojena do těchto projektů na podporu zdravé výživy: Projekt EU Peníze školám Spolupráce s partnery část Hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín Adresa: Prostřední Bečva 207, Vsetín, Ředitelka školy: Mgr. Pavlína Přikrylová Telefon : Právní forma: Příspěvková organizace Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr, ve vložce číslo 72 ze dne IČO : Úplnost školy: Škola je neúplná, malotřídní Součásti školy: školní družina a školní jídelna Od je součástí školy mateřská škola (Mateřská škola střed, Prostřední Bečva 440 a odloučené pracoviště Mateřská škola Kněhyně, Prostřední Bečva 216), pracuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Kdo si hraje, nezlobí Zřizovatel školy: Obec Prostřední Bečva Prostřední Bečva č. p Prostřední Bečva telefon: webové stránky: Další údaje: IZO ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Školní výdejna IZO Mateřská škola REDIZO: Kontakty: ZŠ SBOROVNA ZŠ - ředitelka ŠD - vychovatelka MŠ střed MŠ Kněhyně ŠJ - vedoucí stravování webové stránky: 3

4 1.1 Vedení organizace: Ředitelkou školy je Mgr. Pavlína Přikrylová, je ředitelkou Základní školy a Mateřské školy, Prostřední Bečva, okres Vsetín od Do funkce ředitelky sloučeného zařízení Základní školy a Mateřské školy, Prostřední Bečva, okres Vsetín byla jmenována jmenovacím dekretem č. j. Ing.GA/47/2012 dne Dne ředitelka absolvovala Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Systém řízení školy Základní škola a Mateřská škola Prostřední Bečva sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Je školou s právní subjektivitou. Školu řídí ředitelka školy. Ředitelku školy v její nepřítomnosti zastupovala Mgr. Petra Hamplová. Poradním orgánem pro výchovně vzdělávací proces i pro zajišťování řádného chodu školy je pedagogická rada složená ze všech učitelů školy. Ředitelka školy byla za řízení chodu školy odpovědná Obci Prostřední Bečva. Předkládá zprávy o činnosti školy, personálním zajištění výuky, účelnosti čerpání finančních prostředků aj. Dalším kontrolním orgánem školy je Školská rada Školská rada Školská rada byla zřízena Poslední volby do Školské rady proběhly Školská rada pracuje podle 167, zákona 561/2004 Sb. Členové: IVANA CABÁKOVÁ Rudolf Jurajda Ivana Kretková Lída Fiurášková Mgr. Simona Hrstková Hana Skalíková PŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY - ZÁSTUPCE ZŘIZOVATELE členka školské rady - zástupce zřizovatele člen školské rady - zástupce rodičů člen školské rady - zástupce rodičů členka školské rady zástupce pedagogů členka školské rady zástupce pedagogů Ve školním roce 2012/2013 zasedala Školská rada 2krát, , 25. června Součásti organizace Základní škola Základní škola byla ve školním roce 2012/2013 čtyřtřídní s pěti ročníky s 38 žáky. Škola obdržela od zřizovatele výjimku z počtu žáků. Zástupcem ředitelky školy pro základní školu byla Mgr. Petra Hamplová. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve škole není do funkce jmenována, ale pouze pověřena. Sídlo Základní školy je v Prostřední Bečvě č. 207, Mateřská škola Mateřská škola byla ve školním roce 2012/2013 trojtřídní s 61 dětmi. Vedoucí učitelka pro MŠ byla Jana Janíčková. Sídlo MŠ střed je v Prostřední Bečvě č. 440, Sídlo odloučeného pracoviště MŠ Kněhyně je Prostřední Bečvě č. 216,

5 Školní družina Školní družina měla ve školním roce 2012/2013 jedno oddělení. Docházelo do ní 24 žáků. Vychovatelkou školní družiny byla paní Hana Skalíková. Sídlo základní školy je v Prostřední Bečvě č. 207, Školní jídelna Školní jídelna měla ve školním roce 2012/2013 zapsaných 142 strávníků, z toho 38 dětí ZŠ, 61 z MŠ, 43 ostatních( včetně 19 zaměstnanců). Školní jídelna realizuje doplňkovou činnost, v roce 2012/13 měla 24 cizích strávníků. Vedoucí školní jídelny byla paní Jana Machálková. Sídlo školní jídelny je v Prostřední Bečvě č. 440, Právní předpisy a povinná dokumentace školy 2.1 Nejdůležitější právní předpisy, o které se opírá chod organizace: ( všechny předpisy v platném znění včetně novelizací a doplňků) a/ Zákony: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Zákon č. 65/1965 Zákoník práce - se změnami a doplňky ( posl.doplněk zákon č. 46/2004 Sb) Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád Zákon č. 536/2001 Sb. o účetnictví Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 250 Sb. o rozpočtových pravidlech Zákon č. 499/2004 Sb. po archivnictví a spisové službě Nařízení vlády: Nařízení vlády č. 330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců Nařízení vlády č.75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací povinnosti pedagogických pracovníků Vyhlášky: Vyhláška č. 108/2001 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a předškolních zařízení Vyhláška č. 505/2002 Sb. o účetnictví Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 15/2005 Sb. o náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 274/2009 Sb. o školských zařízeních Vyhláška č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby Metodické pokyny Metodický pokyn MŠMT č. j / k prevenci sociálně patologický jevů Metodický pokyn MŠMT č. j / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Metodický pokyn MŠMT č. j.28275/ k prevenci a řešení šikany 5

6 mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn MŠMT č. j.30799/ stanovující ICT standard ve Škole A některé další předpisy a normy Zapracování změn RVP do ŠVP Seznam pedagogických dokumentů vedených školou 1. Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol 2. Třídní kniha 3. Záznamy o práci v nepovinném předmětu 4. Třídní výkaz 5. Školní řád 6. Rozvrh hodin třídní 7. Rozvrh hodin podle tříd 8. Záznamy z pedagogických rad 9. Kniha úrazů 10. Protokoly a záznamy o provedených kontrolách 11. Evidence žáků školy 12. Hospodářská dokumentace a účetní evidence 13. Personální dokumentace 3. Časový průběh a organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září Vyučování bylo v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bylo ukončeno v pátek 29. června Podzimní prázdniny: čtvrtek 25. října a pátek 26. října Vánoční prázdniny: sobota 22. prosince středa 2. ledna Vyučování začne v úterý 3. ledna Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. února Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března a pátek 29. března Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září Ředitelská volna - omezení provozu školy z organizačních důvodů a , ředitelské volno bylo vyhlášeno z důvodu epidemie chřipky. Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2013/2014: 30. ledna Přehled oborů vzdělávání; přehled vzdělávacích programů 4.1 Základní škola - základní vzdělávání Výuka v ročníku probíhala podle ŠVP ZV Tvořivá škola." 4.2 Mateřská škola předškolní vzdělávání 6

7 Mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu 5. Údaje o pracovnících školy 5.1/ Pedagogičtí pracovníci v hlavním pracovním poměru ZŠ TITUL JMÉNO PRAC KVALIFIKACE ÚVAZEK ZAŘAZENÍ Kraj obec Mgr. Pavlína Přikrylová řed. školy VŠ učitel pro ZŠ 1,0 0 Mgr. Simona Hrstková učitelka VŠ učitel pro ZŠ1.stupeň 1,0 0 Mgr. Zdena Juříčková učitelka VŠ učitel pro ZŠ1.stupeň 1,0 0 Mgr. Petra Hamplová učitelka VŠ učitel pro ZŠ1.stupeň 0,2 0,8 Hana Skalíková učitelka Studuje spec. pedagogiku 0 0,2727 CELKEM 3,2 0,67 ŠD Hana Skalíková vychovatelka SOUŠ textilní 0,7 0 výtvarnictví, studuje spec. pedagogiku - UK Praha CELKEM 0,7 0 MŠ JMÉNO PRACOVNÍ KVALIFIKACE ÚVAZEK ZAŘAZENÍ kraj obec Jana Janíčková ved. učitelka SŠ pedag. 1,0 0 Lenka Zemanová Učitelka MŠ SŠ pedag. 1,0 0 Renáta Kanioková Učitelka MŠ gymnázium, studium pro asistenta ped.,dálkově VŠuč. MŠ 0, Věra Gáliková Učitelka MŠ SŠ pedag. 0,93 0,07 Irena Janečková Učitelka MŠ SŠ pedag. 0,90 0,0032 Lenka Fűleová Učitelka MŠ SŠ pedag. 0,3141 0,46 CELKEM 4,8034 0,7932 CELKEM VŠECH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 10,1666 Z toho : hrazených ze stát. rozpočtu 8,7034 hrazených z rozpočtu obce 1,4632 7

8 5.2/ Správní pracovníci školy jméno Pracovní zařazení Úvazek (kraj) Úvazek (hospodá řská činnost) Úvazek (obec) celkem Ludmila Lenomarová školnice ZŠ 0,5 0 0,5 1 Dana Petřeková uklizečka MŠ střed 0,75 0 0,25 1 Marie Kanioková uklizečka MŠ Kněhyně 0,39 0 0,21 0,6 Eva Vašková účetní 0,50 0,005 0,20 0,705 Jana Machálková vedoucí ŠJ ŠJ střed 0,5 0,01 0,20 0,71 Irena Janečková vedoucí stravování - Kněhyně 0 0 0,10 0,10 Jana Skalíková vedoucí kuchařka 0,88 0,095 0,025 1 Dagmar Němcová kuchařka 0,88 0,050 0,070 1 Ludmila Lenomarová topič 0,1 0,1 0,2 Celkem 4,5 0,16 1,655 6,315 CELKEM VŠECH SPRÁVNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 6,315 Z toho : hrazených ze státního rozpočtu 4,5 hrazených z rozpočtu obce 1,655 hrazených z vlastní hospodářské činnosti 0,16 CELKEM VŠECH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ( státní rozpočet) 13,2034 CELKEM VŠECH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY včetně HČ, obec 3,2782 8

9 6. Údaje o žácích školy 6.1 Základní škola ROČNÍK POČET DÍVEK/CHLAPCŮ TŘÍDNÍ UČITELKA ŽÁKŮ /3 Mgr. Simona Hrstková /0 Mgr. Petra Hamplová /5 Mgr. Pavlína Přikrylová /3 Mgr. Petra Hamplová /5 Mgr. Zdenka Juříčková CELKEM 38 22/16 Vzhledem k tomu, že počet žáků školy neumožňoval rozdělení žáků do více tříd, byli sloučeni do 4 tříd ve škole, a to včetně výjimky od zřizovatele. 2. a 4. ročník byl z ekonomických důvodů spojen. Z úsporných důvodů byly třídy spojovány na výtvarnou, hudební, tělesnou výchovu, pracovní činnosti, přírodovědu i vlastivědu. Žáci 3. ročníku byli spojeni na literární výchovu s žáky 5. ročníku. Žáci 2. ročníku měli prvouku společně s 3. třídou. 6.2 Školní družina Počet žáků vychovatelka Hana Skalíková Celkem Mateřská škola Počet žáků vyučující 1(malé děti) MŠ střed 24 Věra Gáliková Renáta Kanioková 2(předškoláci) MŠ střed 24 Jana Janíčková Lenka Zemanová 3(smíšené oddělení) MŠ Kněhyně 19 Irena Janečková Lenka Fűleová Celkem 67 6 MŠ byla trojtřídní. Věkové složení dětí ve školním roce 2012/2013 bylo 3 7 let. 7. Rozpis výuky v ZŠ Ve školním roce 2012/2013 bylo škole 5ročníků. Zřizovatel škole poskytl výjimku z počtu žáků. Škola byla čtyřtřídní se samostatným 1.ročníkem, 3.ročníkem, 5. ročníkem a spojenými 2. a 4. ročníkem. Díky příspěvkům zřizovatele a organizačním opatřením, sloučeným hodinám, se podařilo rozdělit spojenou třídu (2. a 4. ročník) na samostatnou výuku v angličtině a mluvnické části českého jazyka. 9

10 8. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu 8.1 Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků (2. pololetí) 8.2 Údaje o absencích v jednotlivých ročnících POČET ŽÁKŮ PROSPĚCH ABSENCE Ročník Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměr Neomluvená Průměr třídy Omluvená Neomluvená 1. Mgr. Simona Hrstková , ,89 54, Mgr. Petra Hamplová , Mgr. Pavlína Přikrylová , ,7 44, Mgr. Petra Hamplová , ,5 33, Mgr. Zdenka Juříčková , ,88 71,88 0 Pochvaly a ocenění Na konci školního roku udělily třídní učitelky pochvaly s knižní odměnou 11 žákům za aktivní a svědomitý přístup ke svým povinnostem, za reprezentaci školy ve za sběr PET lahví. TŘÍDA počet pochval Napomenutí a důtky, snížené stupně z chování V minulém školním roce nebylo uděleno napomenutí TU ani důtka. Drobné přestupky byly řešeny domluvou. ŽÁCI SE SVP SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1.tř tř tř tř tř Provedené kontroly Ve školním roce 2012/2013 nebyla na škole provedena kontrola ze strany ČŠI. Ostatní provedené kontroly Kontrola zřizovatele: Kontrola hospodaření Základní školy a Mateřské školy, Prostřední Bečva za rok 2012 proběhla 21. května Protokol o výsledku hospodaření příspěvkové organizace 10

11 byl zaslán zřizovateli. V hospodaření příspěvkové organizace nebyly shledány žádné nedostatky. Údaje o zápisu k základnímu a předškolnímu vzdělávání Ředitelka školy rozhodla ve správním řízení o následujícím: Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 1 od 1.4. pro školní rok 2012/13 (dodatečný nástup do MŠ) 1 od Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/13 Střed + Kněh. 0 Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2012/13- rozhodnutí o přestupu 1 0 Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2013/ Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 3 0 O dodatečném odložení povinné školní docházky Další vzdělávání Doplnění kvalifikace JMÉNO PRACOVNÍKA NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO KURZU- DÁLKOVÉ STUDIUM Hana Skalíková Speciální pedagogika vychovatelství, Univerzita J. A. Komenského, Praha Renáta Kanioková UP Olomouc, uč. pro MŠ Mgr. Pavlína Přikrylová Speciální pedagogika, specifické poruchy učení UP Olomouc ZAMĚSTNANEC TÉMA SEMINÁŘE MÍSTO KONÁNÍ V. Gáliková Hry pro zvládání agresivity a neklidu Valašské Meziříčí P. Přikrylová Školení BOZP a PO Vsetín P. Přikrylová Kvalifikační studium pro ředitele Zlín V. Gáliková Výtvarné inspirace Vsetín J. Janíčková Školní zralost dítěte Valašské Meziříčí P. Hamplová Výuka AJ v MŠ Valašské Meziříčí R. Kanioková Práce se vzdělávacím cílem v MŠ Zlín I.Janečková Práce se vzdělávacím cílem v MŠ Zlín J. Janíčková P-P výbava řed.moderní školy Velké Karlovice E. Vašková Příklady účtování v PO Zlín P. Přikrylová Setkání ředitelů ZŠ - managnet Soláň P. Hamplová ŠVP-změny a aktualizace Zlín L. Zemanová Hyperakt.impulz. agres. dítě Valašské Meziříčí Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Škola v tomto školním roce nepořádala žádné kurzy ani semináře DVPP 11

12 11. Prevence sociálně patologických jevů 11.1.Hodnocení Minimálního preventivního programu, viz. příloha č Celoroční soutěžní sběry - sběr plastových lahví - sběr starých elektrobaterií soutěže Vědomostní - Matematická soutěž - Matematický klokan Kategorie Cvrček pro 2. ročník a 3. ročník Kategorie Klokan pro 4. ročník Anglická olympiáda - Moudrá sovička Projekty školy financované z cizích zdrojů 12. Škola je zapojena do těchto projektů na podporu zdravé výživy: - Ovoce do škol Oslava Halloweenu Zdravé zoubky 13. Projekt EU Peníze školám Dne rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a na základě žádosti, poskytlo naší škole dotaci z Operačních programů EU na podporu kvalitního vzdělávání ve výši ,-Kč.(reg. číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ , název Tvořivá škola ). Část dotace (byla využita na vybavení školy interaktivní tabulí, pylonovým systémem s keramickými křídly, deseti PC s LCD monitory, multifunkční kopírkou SHARP AR 5516N a novým softwarem do počítačové učebny. Škola uzavřela smlouvu o spolupráci s EDUKA CENTREM s. r. o., která prováděla administrativní agendu spojenou s projektem. Část prostředků byla věnována k proškolení pedagogů k práci s interaktivní tabulí a využití digitálních technologií ve vzdělávacím procesu. Pedagogové se naučili tvořit přípravy na interaktivní tabuli v programu ACTIVinspire. Získání dotace bylo podmíněno vytvořením sad vzdělávacích materiálů, které byly ověřovány ve vyučovacích hodinách a datum ověření bylo zaznamenáváno do třídních knih. Za vytvořené DUMy (digitální učební materiály) byla učitelům vyplacena odměna. Hotové sady byly zaslány na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve formě monitorovacích zpráv a po schválení byly archivovány v elektronické podobě. Všechny podmínky projektu jsme splnili odesláním a schválením 3 monitorovacích zpráv a v říjnu požádá ředitelka školy o předčasné ukončení projektu. (Projekt měl být ukončen ) 12

13 14. Spolupráce s partnery Spolupráce s Obecním úřadem Prostřední Bečva a SPOZ * Slavnostní zahájení a ukončení školního roku * Kulturní vystoupení * Kulturní vystoupení na akcích SPOZ (Vítání občánků- MŠ) Spolupráce s rodiči * Tvoření výtvarné dílny * Vystoupení na Den matek * den otevřených dveří * sportovní akce Skáče celá rodina Spolupráce s Červeným křížem *kulturní vystoupení žáků * praktické ukázky první pomoci Spolupráce se Sakumpikum * malování hrníčků * kulturní vystoupení Rozsvědcení vánočního stromečku * vánoční jarmark * Slet čarodějnic Spolupráce s hasiči * kulturní vystoupení žáků školy pro hasiče Vánoční jarmark Spolupráce s SVČ Rožnov pod Radhoštěm * účast na vyhlášených soutěžích * zájmové kroužky Šikula a country tance vystoupení žáků na akcích školy Spolupráce s rožnovskou knihovnou *organizování besed * návštěva knihovny * spolupráce na akci Noc s Andersenem Vystoupení country tanců Den matek 13

14 Spolupráce s plaveckou školou *organizace plaveckého výcviku V obecní knihovně Spolupráce s CHKOB *besedy na téma ochrany životního prostřední Beseda Šelmy v Beskydech Spolupráce se školskými poradenskými pracovišti *SPC Valašské Meziříčí, PPP Valašské Meziříčí konzultace, besedy Beseda Jak jsme přišli na svět 2. část 14

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Z p r á v a o hospodaření školy 1. Úvod: Základní škola a Mateřská škola Prostřední Bečva je od v právní subjektivitě. Veškeré účetnictví je vedeno podle předpisů pro účtování v rozpočtových a příspěvkových organizacích. Přidělené prostředky se dělí na prostředky ze státního rozpočtu přidělené krajem, prostředky přidělené zřizovatelem a prostředky jiných zdrojů. V následující zprávě je rozlišeno hospodaření s prostředky od krajského úřadu od prostředků zřizovatele. Škola hospodaří s finančními prostředky přidělenými pro ZŠ, ŠD, MŠ a ŠJ. Rozpočet finančních prostředků z FKSP na rok

16 Příjmová část zůstatek z předcházejícího roku příděl na rok c e l k e m ,83 Kč ,78 Kč ,61 Kč Výdajová část 1. ustanovení 7 stravování závodní ,00 Kč 2. ustanovení 8 rekreace včetně rehabilitace ,00 Kč 3. ustanovení 9 kultura a sport ,00 Kč (vstupenky) (kulturní a sportovní akce pořádané školou) 4. ustanovení 11 sociální výpomoc 0 Kč 5. ustanovení 12 penzijní připojištění 0 Kč 6. ustanovení 14 dary ,00 Kč (pracovní výročí) 0 (životní výročí) 0 (první odchod do důchodů) 0 (nepeněžní dar důchodcům živ. Výr. 0 c e l k e m ,00 Kč Konečný zůstatek k je ,61 Kč. Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 16

17 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2012 ÚVOD Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín Je v právní subjektivitě od Předmětem činnosti je výchova a vzdělávání žáků a školní stravování. A PŘÍJMY ,31 Kč z toho : Příjmy dotace Příjmy ze stravování Ostatní příjmy Příjem z VHČ ,00 Kč ,00 Kč ,31 Kč ,00 Kč B VÝDAJE ,35 Kč z toho: hrubé mzdy ,00 Kč mzdové náklady - dohody ,00 Kč odvody zdrav. pojištění a soc. pojištění ostatní zákonné poj ,00 Kč FKSP ,78 Kč učebnice a učební pomůcky ,00 Kč ostatní provozní náklady ,57Kč C INFORMACE O VÝSLEDCÍCH KONTROL V roce 2012 byla na základě pověření starosty obce provedená veřejnoprávní kontrola za období do Organizace poskytla náležitou součinnost k provedení kontroly. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti a protokol o výsledku kontroly byl zaslán zřizovateli PO D POČTY ŽÁKŮ Žáků v ZŠ Dětí v MŠ Počet žáků ve školním roce 2011/ Počet žáků ve školním roce 2012/ E PŘÍJMY A VÝDAJE ZA ROK 2012 VÝNOSY 17

18 OBECNÍ ÚŘAD ŠKOLSKÝ ÚŘAD +EÚ OSTATNÍ +VHČ CELKEM Příjmy - dotace , , ,00 Příjmy ze stravování , ,00 Příjmy z VHČ , ,00 Příjmy-ostatní , ,31 PŘIJMY CELKEM , , , ,31 NÁKLADY OBECNÍ ÚŘAD ŠKOLSKÝ ÚŘAD OSTATNÍ CELKEM +ÚP + VHČ Spotřeba potravin , ,61 Spotřeba materiálu , , , ,00 Spotřeba energie , , ,20 Opravy a udržování , , ,00 Cestovné ,00-46, ,00 Ostatní služby , , , ,64 Mzdové náklady , , , ,00 Sociální a zdrav , , ,00 pojištění Zákonné pojistné 0, , , ,00 Zákon. soc. náklady 7548, , ,78 FKSP Odpisy DHM , , ,30 Náklad z pořízení , , ,30 DDHM Pojištění žáků a majetku , ,00 Ostatní finanční náklady 500, ,00 NÁKLADY CELKEM , , , ,35 OBECNÍ ÚŘAD ŠKOLSKÝ ÚŘAD + EÚ OSTATNÍ + VHČ CELKEM Výnosy , , , ,31 Náklady , , , ,35 HOSPODÁŘSKÝ , , ,96 VÝSLEDEK HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM: ,96 Kč zpracovala : Vašková Eva účetní organizace schválila : Mgr. Pavlína Přikrylová ředitelka organizace V Prostřední Bečvě

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/127/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2012/2013 Č.j.: 555/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2012/2013 Ve Vrchlabí dne 8. 10. 2013 Mgr. Šimůnková Renata ředitelka školy Schváleno Radou školy dne 10. 10. 2013 Mgr. Chvalina Josef předseda RŠ STRUKTURA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Záklladníí školla Hrádek u Sušiice, okres Kllatovy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Hrrádku 1.. 9.. 2009 Zprracoval la:: IIvana Kůrrková Základní údaje o škole název školy... Základní škola Hrádek

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Vydaná dne 27. března 2015 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY

OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY OSNOVA VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace Skorošice 90, 790 66 Skorošice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.zs.skorosice.cz mailto:zs.skorosice@tiscali.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a mateřské školy Ostrava Hrabůvka,

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah:

č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: č.j. 1730/2010/ZŠ a MŠ s účinností od 1.9.2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Obsah: I. Všeobecná část 1. Vymezení účelu 2. Předmět činnosti školy 3. Pracovníci

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti základní školy školní rok 2008/2009 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Kašperské Hory, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2013

Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2013 Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření ZŠ za rok 2013 Zpracoval a předkládá: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy Předloženo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA U ŘÍČANSKÉHO LESA Předkladatel: Mgr. Dalibor Dudek Zpracováno dle vyhlášky č. 15/2005 Sb. včetně novely č. 195/2012 Sb. s účinností k

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Základní škola Hošťálkovy

Základní škola Hošťálkovy Základní škola Hošťálkovy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 / 2006 1 Obsah Část I. Základní charakteristika školy str. 3-4 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 4 Část III. Údaje o

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace

1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 1 Charakteristika školy 1.1 Název školy: Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace úplná adresa: Blatnice 110, 330 25 IČO: 60611855 RED-IZO:102328196

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín

Základní škola a Mateřská škola Vilémov okres Děčín Karel Pítro- kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz Protokol o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 1. 5. 2014 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011

ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA T.G.MASARYKA MNICHOVICE OKRES PRAHA-VÝCHOD BEZRUČOVA 346 251 64 MNICHOVICE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2011 dle zákona č. 563/1991 Sb. v platném znění V Mnichovicích 14. 3. 2012 Mgr. Marcela Erbeková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: karcol-zskyj@volny.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti školní rok 2014/2015 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO 494 597 59 Hlavní 36, Rajhradice 664 61 1 Část I. Základní charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2006/2007 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 http://skolavinohradska.cz ; skola@skolavinohradska.cz tel.: 224254257 mobil: 602315044 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014/2015 SUBJEKT Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 Pedagogická rada schválila: 6. 10. 2015 Školská rada schválila: 8. 10. 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015

Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary. Organizační řád. Změna k datu 28.08.2015 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola, Jáchymov, okres Karlovy Vary Organizační řád Změna k datu 28.08.2015 V Jáchymově, dne 28.08.2015.... Mgr. Drahuše Nováková, ředitelka školy V souladu

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem.

Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Výroční zpráva. školní rok 2013/ 2014. Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola J.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 12. 10. 2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016

INFORMACE PRO RODIČE. Školní rok 2015/2016 Základní škola Velehrad, Salašská 300, 687 06 Velehrad INFORMACE PRO RODIČE Školní rok 2015/2016 Vážení rodiče, v rámci dobré spolupráce rodiny se školou Vám poskytujeme základní informace o naší škole.

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 4. listopadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA A HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Zpracovala Bc. Dagmar Rakoušová v Turnově 10.9.2007 ředitelka školy Schváleno 20.9.2007 na jednání Školské rady Zpracovala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2007 2008 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Zpracováno dle vyhlášky 225/2009 ze dne 10.8.2009 Čj.: MŠČe Sp.znak : 2.8 A 10 Zpracováno za období: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Obsah výroční zprávy 1 Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Výroční zpráva MŠ Janákova za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva MŠ Janákova za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva MŠ Janákova za školní rok 2008/2009 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení Základní škola a Mateřská škola nám. Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6 č.j. 10063/2007

Více