Zpráva o vyučování českého jazyka a kultury v Argentině Rok 2010 Města Buenos Aires, Santa Fe, Rosario

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o vyučování českého jazyka a kultury v Argentině Rok 2010 Města Buenos Aires, Santa Fe, Rosario"

Transkript

1 Zpráva o vyučování českého jazyka a kultury v Argentině Rok 2010 Města Buenos Aires, Santa Fe, Rosario Argentinský krajanský kontext Krajanské komunity v Argentině, konkrétně v Buenos Aires, Santa Fe a Rosario, jsou v zemi usazené od konce 19. století. Češi, zejména Moravané z oblasti Hané a Slovácka, odcházeli z tehdejšího Rakouska-Uherska především z ekonomických důvodů na konci 19. a na počátku 20. století. Do Argentiny přicházeli, protože je lákala možnost získat od argentinské vlády levnou půdu. Zároveň se mnoho mužů snažilo vyhnout vojenské službě v tehdejší rakousko-uherské armádě, nepřáli si narukovat do první světové války. Později také odcházeli v předtuše druhé světové války. Jen velmi málo krajanů v Argentině odcházelo po roce 1948 či 1968 z politických důvodů. Českých krajanů dnes jich žije v Argentině několik tisíc v Buenos Aires, Santa Fe, Rosariu, v oblasti Chaca, ale také v Patagonii a pohraničních oblastech. Výuka českého jazyka a kultury Vyučování českého jazyka a kultury probíhá za hojné účasti potomků krajanů druhé a třetí generace (pravidelně navštěvuje hodiny 86 žáků, nepravidelně kolem 100 žáků). Nejpočetnější skupinu žáků pak tvoří pokročilí studenti ve věku 60 až 80 let, kteří mají o vyučování nebývalý zájem. Hodiny navštěvují také Argentinci, kteří chtějí studovat v Čechách, mají kontakt s Českou republikou díky svému zaměstnání nebo mají zájem o slovanské jazyky těchto žáků však byla i v roce 2010, na rozdíl např. od vyučování v Brazílii, menšina. V Buenos Aires probíhá vyučování každým rokem v prostorách Kennedyho univerzity, v Santa Fe v konferenčním sále budovy Obchodního centra a v Rosariu v budově krajanského spolku

2 Československý domov. Nejpříhodnější podmínky pro výuku (vybavenost pro audiovizuální výuku, přednáškový a taneční sál) jsou v krajanské komunitě v Rosario, protože komunita disponuje vlastními prostory. Krajanská komunita v Buenos Aires a Santa Fe vlastní prostory k dispozici nemá a na krajanské akce tyto komunity prostory pronajímají. Výuka jazyka probíhá podle přesně stanoveného plánu, ať už se jedná o skupinu začátečníků, mírně pokročilých či velmi pokročilých žáků. K výuce jsou používány ji druhým rokem zejména učebnice Czech Step by Step, Communicative Czech a Quiere Usted hablar checo? Letos pokročilejší žáci pracovali s vynikající učebnicí Čeština pro život, která jim připadala zábavná a zároveň velmi praktická. K výuce pokročilých žáků jsou také používány audionahrávky, rozhlasové pořady, ukázky z českého tisku a české literatury, historie a poezie. Letos žáci pracovali s videonahrávkami nazvanými Poklady české kuchyně, podle nichž se učili připravovat tradiční česká jídla. Na začátku každé hodiny je prvních 10 až 15 minut věnováno procvičení minulého učiva slovní zásoby a gramatických jevů. Následuje výklad a procvičování nové gramatiky a slovní zásoby. Slovní zásoba, která se spontánně díky dotazům žáků vyskytne během hodiny, je zapsána na tabuli a poté je procvičována další hodinu pomocí hry. Po gramatické části následuje konverzační část: přednost mají vždy tzv. praktické bloky, čili konverzační dovednosti, jež mohou žáci doopravdy uplatnit při pobytu v České republice v obchodě, na nádraží, v hotelu, na letišti apod. Mnoho mých žáků dnes navštěvuje Českou republiku a své české příbuzné. Po dvou letech působení v Argentině se setkávám s příznivými ohlasy na tuto konverzační část výuky. Žáci se cítí samostatně, umějí se česky informovat o základních věcech, zeptat se na cestu, zorientovat se v hromadné dopravě či si objednat jídlo v restauraci. Poslední část hodiny je věnována aktuální politické, kulturní a společenské realitě České republiky. V této části hodiny je také zařazena výuka českých a moravských lidových i populárních písní,

3 koled apod. Pomocí písní se velmi dobře procvičují fonetické obtíže češtiny, zejména pro hispánské mluvčí obtížné souhlásky. Probíhá také nácvik základních kroků českých a moravských lidových tanců: čardáš, polka, vrtěná, cifrování. O každé hodině je veden písemný záznam, který na konci hodiny přítomní žáci podepíší. Žáci se také mohou písemně na stejném formuláři vyjádřit k výuce. Již v minulém školním roce jsem jako doplňek výuky začala využívat sociální síť Facebook na stránce Již při výuce v Brazílii jsme společně s žáky využívali obdobný internetový nástroj pro výuku, ale na stránkách kde jsme založili zájmovou skupinu pro výuku českého jazyka. Studentům jsem tam nahrávala nejrůznější zvukové soubory, internetové odkazy týkající se české gramatiky a reálií či fotografie z nejrůznějších krajanských akcí. Skupinu na sociální síti Facebook, která se jmenuje IDIOMA CHECO EN ARGENTINA (Český jazyk v Argentině) jsme založili nejdříve společně se žáky z krajanského spolku v Santa Fe a postupně se k ní přidávali žáci z Buenos Aires, Rosaria, Chaca, bývalí žáci z Brazílie či moji bývalí studenti češtiny z granadské univerzity ve Španělsku. Skupina, která je uzavřená, mohou do ní vstupovat pouze pozvaní členové, zájemci o český jazyk a kulturu, má dnes již 125 členů. Nespornou výhodou oproti stránce vidím v tom, že se dají na stránku skupiny vkládat videozáznamy, pomocí kterých žáci mohou sledovat například vybrané pořady z české televize, české folklórní písně, koledy, večerníčky, nebo nejrůznější rozhlasové pořady týkající se výuky. Prakticky to tedy vypadá tak, že pokud s žáky při výuce narazíme na nějaký obtížný gramatický, či fonetický jev, mohu vybrat vhodné cvičení či videonahrávku a umístit procvičování na tzv. zeď skupiny Idioma checo en Argentina. Členům skupiny rozešlu upozornění a každý může podle svých časových možností s materiálem pracovat. Při výuce používám např. české večerníčky, mnoho žáků posléze může stejný materiál zhlédnout díky videozáznamu převzatého z youtube.com a umístěného na Facebook

4 kolikrát potřebuje. Tato metoda se mi osvědčila, zejména pokud se týká českých písní např. během vánočních svátků jsem mohla na facebook.com umístit pět verzí vánoční písně Purpura od různých interpretů. Během Velikonoc zase žáci mohli sledovat nejrůznější videa ohledně pletení pomlázek, tradičního moravského mrskutu apod. Velmi oblíbené jsou také české recepty, které si často žáci vyhledávají a na zeď skupiny umisťují samostatně. Skupina je interaktivní a žáci v nejrůznějších besedách pod příspěvky uplatňují základní konverzační dovednosti v češtině, a to pomocí písemného projevu. Pokud se vyskytnou chyby, mohu je přímo opravit, nebo prodiskutovat posléze na hodině. Tato internetová komunita milovníků češtiny a české kultury slouží také jako zajímavý stmelovací prvek mezi žáky navzájem a bylo již díky ní navázáno mnoho přátelství mezi žáky z různých krajanských komunit, kteří by se jinak neměli kde potkávat a ani by o sobě nevěděli. Specifika výuky v Argentině Argentina je země svým politickým a historickým kontextem České republice velmi vzdálená. Přesto svou vlast krajané navštěvovali a navštěvují v mnohem větší míře, než např. krajané v Brazílii. Je to dáno také tím, že během komunistické diktatury mohla většina argentinských krajanů do vlasti cestovat, a tudíž se svými příbuznými a se svou rodnou zemí často udržují nikdy nepřerušené kontakty. Protože ve svém novém domově zažili mnoho politických převratů, ekonomické nestability a období kruté vojenské diktatury (jako Slované byli v Argentině během sedmdesátých let podezřelí, že jsou to potencionální komunisté a nesměli se sdružovat do krajanských spolků), jsou argentinští krajané silně apolitičtí. Tato apolitičnost je však mnohdy dohnaná do extrému a vede k tomu, že nemají téměř žádné informace např. o současné české politické scéně, ani o historických událostech poslední poloviny dvacátého století v naší zemi. Po tomto zjištění jsem se již v minulém a předminulém roce rozhodla pořádat pravidelná setkání s krajany, spojená s promítáním

5 filmů a tematicky zaměřená na některý aspekt z naší historie, kultury či z oblasti sociálních otázek. Tato většinou sobotní setkávání s krajany jsou v krajanských komunitách velmi oblíbená a účastní se jich také krajané, kteří nemohou z pracovních či jiných důvodů chodit na hodiny českého jazyka. Pravidelná setkání vítá zejména komunita v Buenos Aires, která nemá vlastní sídlo a na setkání si pronajímá sál na Kennedyho univerzitě. Každého takového setkání se pravidelně účastní až 200 krajanů. Samo vedení spolku v Buenos Aires setkání vždy obohatí o vystoupení místního folklórního souboru, promítání českých filmů pro děti a setkání se také pravidelně účastní ředitelka Českého centra Daniela Čapková, někdy také pracovníci české ambasády. S Českým centrem také probíhá intenzivní a příkladná spolupráce, krajané mohou navštěvovat knihovnu, videotéku a akce Českého centra, které byly letos hojné a velmi přínosné, jako např. série přednášek nazvaná Bienále Borges-Kafka věnované česko-argentinským kulturním vztahům. V roce 2010 jsem uspořádala přednášky na témata jako Karel IV. a jeho doba spojenou s návštěvou komponovaného hudebního představení pořádaného českou ambasádou a Českým centrem, Čeští obrozenci, Marie Terezie a Josef II., Květnové povstání 1945, Cyril a Metoděj příchod a význam věrozvěstů, Kolektivizace českého zemědělství, Církev za komunistické diktatury (toto téma české krajany v Argentině, která je z 90% katolická, velmi zajímá), Česká historická řemesla, Národní divadlo a jeho historie, Osobnost Emy Destinové, Mnichovská dohoda, Osobnost Jana Amose Komenského, Romská problematika v České republice promítání filmu Roming, Židé v Československu přednáška spojená s návštěvou výstavy v Židovské federaci v Buenos Aires a série dokumentárních filmů Zapomenuté transporty, Rok 1968 promítání filmu Nesnesitelná lehkost bytí, Rok 1948 Odkaz Milady Horákové a Záviše Kalandry promítání dokumentu o opeře Do samoty v tanci režisérky Olgy Sommerové, Vývoj česko-německých vztahů, Vývoj české literatury, Česká poezie, Česká exilová literatura, Česká současná literatura, Česká tradiční kuchyně na základě kuchařky Tak se v Praze vařívalo a videí Poklady české kuchyně, České mýty a legendy, Český film

6 a jeho zlaté období v šedesátých letech minulého století přednáška byla doplněná filmem Vojtěcha Jasného Až přijde kocour, Český vstup do EU, Česká architektura tato přednáška probíhala v pěti pokračováních, při nichž jsem vždy jako doplnění pouštěla známý televizní cyklus architekta O. Vávry Šumná města. Dílo hudebnice Ivy Bittové přednáška spojená s poslechem a výukou čardáše, Dílo hudebnice Radůzy přednáška spojená s dokumentárním filmem Olgy Špátové o této osobnosti, Dílo hudebníka Jaromíra Nohavici spojená s četbou a rozborem písňových textů hudebníka a básníka na základě knihy textů vydané v loňském roce nakladatelstvím Torst, Dílo Karla Kryla přednáška spojená s poslechem a rozborem písňových textů, Dílo Franze Kafky spojené s návštěvou akce pořádané Českým centrem a českou ambasádou nazvanou Bienále Borges-Kafka, které se těší v Argentině velké popularitě. Ze sociologických témat proběhly přednášky: Systém zdravotní péče v ČR, Systém českého školství a univerzity třetího věku, Důchodový systém v ČR, Rodina a rozvodovost v ČR, Ostrava hornictví a hutnictví v ČR, Český průmysl, Dětské domovy v ČR, Církve v ČR, Povodně v ČR, Nejlepší české kavárny, Významné železniční uzly a železnice v ČR tato přednáška byla spojená s praktickou výukou používání elektronických jízdních řádů na a integrovaný dopravní systém tak, jak ho známe z ČR, v Argentině neexistuje, a proto se tato přednáška setkala s velkým zájmem. V tzv. Literárních přednáškách jsme s krajany probírali díla těchto českých spisovatelů: Božena Němcová, K. J. Erben, Bohumil Hrabal, Milan Kundera, Franz Kafka a Milena Jesenká dílo Dopisy Mileně, Jana Krejcarová, Egon Bondy, Jan Patočka, Jan Balabán: Zeptej se táty, Vítězslav Nezval, Karel Čapek: Továrna na absolutno, Povídky z jedné a z druhé kapsy, Hovory s T. G. Masarykem, sbírka dětské poezie Namažeme školu špekem, Radek Malý a sbírka poezie: Kam až smí smích, Blanka Kostřicová: Třebovské povídky, Lyžařské povídky, Jáchym Topol, Pavel Kohout, Tereza Boučková, Arnošt Lustig (spisovatele mohli krajané vidět a poslechnout si na jeho čtení v rámci mezinárodního literárního festivalu v Buenos Aires, kde společně s ředitelkou Institutu Franze

7 Kafky Markétou Mališovou předčítal se svých děl). Komiksoví tvůrci v ČR, Petr Nikl a jeho dílo přednáška spojená s rozborem výtvarného, hudebního a literárního díla Petra Nikla. V tzv. Filmových komentovaných odpoledních jsme zhlédli a posléze komentovali tyto filmy: Věra Chytilová: Kalamita, Vojtěch Jasný: Všichni dobří rodáci, Jiří Menzel: Obsluhoval jsem anglického krále, Zdeněk Svěrák: Kolja, Obecná škola, Tmavomodrý svět, Alice Nellis: Tajnosti, Jan Hřebejk: Musíme si pomáhat, Irena Hejdová a její oceňovaný scénář filmu Děti noci. V Santa Fe jsou tyto akce pořádány ve spolupráci s místní univerzitou, konkrétně jejím jazykovým centrem, které má v budoucnu velký zájem o zavedení výuky českého jazyka. V Rosariu, kde mají krajané k dispozici vlastní sídlo, se tyto kulturně-historické či filmové bloky odehrávají většinou po vyučování českého jazyka přímo v Československém domově. Hodiny české kuchyně a v Santa Fe, Buenos Aires a Rosariu V Santa Fe, Rosariu i v Buenos Aires také jako jako doplněk jazykové výuky, po vyučovacích hodinách pořádáme společně s krajany hodiny české kuchyně. V Santa Fe a v Buenos Aires se scházíme u jednotlivých krajanů doma vždy v jiné domácnosti a učíme se vařit česká tradiční jídla. V Rosariu je velkou výhodou skutečnost, že spolek má vlastní kuchyň, tudíž se může kulinářských hodin účastnit více krajanů, i těch, kteří nechodí na jazykové kurzy. Při výběru receptů jsem v loňském roce i letos používala velmi zajímavou publikaci s názvem Co se v Praze vařívalo vzhledem k tomu, že jsou v ní představeny české tradiční recepty z období třicátých a čtyřicátých let, válečné nebo typicky německo-česko-židovské recepty. Na tuto myšlenku mne přivedly četné dotazy krajanů, ohledně receptů, podle nichž připravovaly jídla jejich rodiče či prarodiče. Pro

8 mne však byla tato jídla téměř neznámá, pátrala jsem tedy a zjistila jsem, že mnoho z těchto jídel a receptů mohu najít v pávě zmiňované kuchařce a přiblížit tak krajanům vůně jídel a gastronomických vzpomínek jejich dětství. Na kulinářských hodinách se také věnujeme české gramatice konkrétně gastronomické slovní zásobě, procvičujeme slovesa spojená s vařením, dokonavý a nedokonavý vid. Během vaření posloucháme lidovou hudbu a vždycky se jedná o hezký večer, který většinou zakončíme promítáním některého českého filmu. V Buenos Aires jsme začali společně s krajany vařit až letos, protože vzhledem k rozlehlosti města a velkého počtu žáků je velmi obtížné získat prostor k vaření. Přesto jsme uspořádali několik kulinářských odpolední ve čtvrti Olivos v domě krajanky Gabriely Gil. Tyto kulinářské hodiny mají pro krajany v neposlední řadě také praktický význam. Jak komunita v Santa Fe, tak především komunita v Rosariu se každý rok účastní velké oslavy nazvané Colectividades což jsou výroční akce připomínající, že Argentina je země imigrantů. Při této příležitosti krajanské komunity představují na svých stáncích kulturní a především gastronomické bohatství své země. Letos mohla např. komunita v Rosariu péci cukroví podle nových receptů a připravit nový tip pohoštění. Připravovali jsme: bramborovou polévku, bramboráky, jihočeský báč, sekanou, velikonoční nádivku, medové jidášky, svíčkovou, knedlo-vepřo-zelo a různé druhy knedlíků kynuté, hrnečkové, žemlové, pekli jsme několik druhů vánočního cukroví. Přednášky v Santa Fe a v Rosariu Podobně jako v Buenos Aires jsme se snažila o pořádání vzdělávacích přednášek, které by doplňovaly jazykovou výuku. Zejména v Santa Fe byl o tyto přednášky zájem, a to i ze strany veřejnosti. Uspořádala jsme tedy společně s krajanským spolkem velkou přednášku o České republice s promítáním videa o českých historických památkách a poslechem české vážné hudby pro velkou skupinu bývalých školních inspektorů v prostorách místní univerzity.

9 Krajané senioři a jejich výuka V Argentině, jak již bylo naznačeno, se jedná zejména o práci se staršími žáky. To je významný rozdíl ve srovnání s Brazílií, kde v letech 2005 až 2007 kurzy navštěvovali spíše žáci mladší, pokročilých a starších žáků bylo velmi málo. Práce se žáky-seniory má svá specifika a jedná se zejména o jistý druh sociální empatie. Starší žáci velmi často potřebují, aby je učitel prováděl jejich vlastními vzpomínkami, traumaty, které přináší exil a poskytoval jim historická či lingvistická vysvětlení jevů, jimž jako děti či dospívající nerozuměli, protože jim jejich čeští rodiče nechtěli, nebo neuměli dát vysvětlení. Česky umějí velmi dobře mluvit, ale prakticky všem dělá velké potíže psaný projev, gramatika, četba a zejména poslech. Tito žáci se také touží zbavit svého moravského přízvuku a hovorové slovní zásoby, což lze docílit zejména četbou, poslechem rozhlasových pořadů či pravidelným vedením deníku v češtině. Jako příklad konkrétního pedagogického úspěchu a praktického dopadu hodin češtiny pro tyto žáky bych ráda uvedla např. skutečnost, že rodina Drábova a rodina Tomasova navázaly styk se svými příbuznými v České republice, po letech pouze sporadického písemného styku. Poté co se a hodinách seznámili s internetovou aplikací volání skype pořádají pravidelná on-line setkávání se svými příbuznými, kteří jsou stejně jako oni již pokročilého věku. Donedávna však nebyl jejich kontakt možný, vzhledem k tomu, že jak Drábovi tak Tomasovi si nebyli natolik jistí svou češtinou, aby pravidelněji telefonovali do České republiky, a jejich příbuzní v České republice neumějí španělsky. Už minulý školní rok však po absolvování kurzů pro pokročilé a zejména poslechových bloků se obě rodiny rozhodly pro telefonický styk pomocí skypu a jejich konverzační dovednosti značně stouply, protože každý týden nejméně hodinu mluví se svými příbuznými česky. Letos se jejich skypové hovory rozšířily na další rodinou větev. S velkým úspěchem se také setkaly tzv. internetové hodiny a úkoly. Díky tomu, že v Buenos Aires má Kennedyho univerzita

10 k dispozici také počítačovou učebnu, mohu se žáky zhruba jednou za měsíc uskutečnit výuku pomocí internetového programu na kde je pro české krajany připraven interaktivní výukový program. V loňském roce jsem žáky-seniory musela nejdříve naučit jak pracovat s internetem, ale poté co překonali počáteční zábrany, se z nich stali zapálení milovníci internetu a zejména španělského vysílání Dnes už si mnoho informací o České republice vyhledávají na internetu sami a také samostatně pracují s výukovým programem který je pro ně přínosný zejména vzhledem ke slovní zásobě a poslechu. Většina seniorů se stala také členy internetové skupiny Idioma checo en Argentina na sociální síti Facebook a mnoho z nich aktivně přispívá k diskuzím a sami vkládají odkazy na témata z českého jazyka a kultury, jež jim připadají zajímavé a důležité. Jako doplněk k výuce gramatiky a fonetiky jsem letos pro tuto skupinu velmi pokročilých žáků pořádala pravidelně během pátečních odpolední po ranním bloku výuky tzv. poslechové a čtenářské hodiny. Mohla jsem tak využít bohatý audio materiál, který mám k dispozici, v kombinaci s literaturou. S žáky jsme pracovali nejdříve s nahrávkami a četbou Toulek českou minulostí, poté jsme přešli na nahrávky a četbu z Českých legend, využívali jsme také nahrávky a posléze četbu z Kocoura Mikeše, Smrt krásných srnců od Oty Pavla a jako poslední jsme poslouchali a četli Pohádky pro dospělé od Michala Viewegha. Tato metoda nejdříve blok intenzivního poslechu a poté četby a následná diskuze zlepšila o 100% zájem žáků o četbu a schopnost poslouchat např. pořady v českém rozhlase či chuť číst současnou českou prózu. Práce se seriálem Vyprávěj jako doplněk výuky velmi pokročilých žáků. V loňském i letošním roce se v České televizi začal promítat zajímavý seriál Vyprávěj. Nejsem schopná posoudit jeho umělecké kvality, ale pro výuku českého jazyka a kultury v krajanských komunitách je jako pomůcka tento seriál nedocenitelný. Jsou v něm používány archivní záběry z klíčových okamžiků československých dějin po roce1948, děj není příliš složitý, jazyk je velmi srozumitelný a žáci se mohou

11 seznámit pomocí seriálu s tím, jak v době komunismu prožívaly běžné rodiny např. Vánoce, Velikonoce, nebo První máj. Tento seriál nesledujeme s žáky společně, ale upozorňuji je na jednotlivé díly, které pak žáci mohou sledovat pomocí internetového vysílání. Např. poslední díl nazvaný Vánoce žáci sledovali s nebývalým zájmem, protože v tomto díle byly téměř všechny české zvyky, včetně zabíjení kapra hlavou rodiny (mnoho žáků mi do té doby nevěřilo, že něco takového se v českých domácnostech skutečně děje). Zakončení školního roku a divadelní představení Na závěr školního roku jsme i letos společně s krajany uspořádali vánoční divadelní představení. Oproti loňskému roku jsme však nacvičili recitačně-dramatické pásmo z poezie mladého současného básníka Radka Malého nazvané Kam až smí smích. Tuto poezii jsem vybrala, protože je velmi oceňovaná českou literární kritikou tak českými dětmi. Báseň Týden například krásně popisuje jednotlivé dny v týdnu, nebo básně Prší či poetické hádanky Slunečnice a Kukuřice se setkaly s velkým potleskem nadšeného publika. Během pásma nás doprovázel krajanský sbor a také harmonikář. Na posledním setkání obdržel každý student češtiny diplom. Závěrem bych ráda konstatovala, že výuka českého jazyka a kultury se ve třech argentinských krajanských komunitách oproti loňskému roku zlepšila v tom smyslu, že krajané jsou mnohem více propojení a stmelení mezi sebou, jak díky internetu, tak díky mimoškolním aktivitám nácviku divadelních představení, pravidelné účasti na přednáškách či gastronomických večerech a odpoleních. Jejich zájem o rodnou zem a rodný jazyk je hluboký a trvalý. Pokud by bylo možné přenést sem na tento papír hrdost v očích, kterou jsem spatřila, když krajané poslouchali verše Radka Malého, zpívali za doprovodu kytary koledy, povedl se jim první hrnečkový knedlík, nebo český jazykolam, byla má práce mnohem více posláním, než čímkoliv jiným.

12

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012

Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2011/2012 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Více info zde: PODROBNÉ INFO

Více info zde: PODROBNÉ INFO Kurzy hebrejštiny začnou opět v září 2014, v týdnu od 2. 9. 2014. Biblická hebrejština: začátečníci - kurz čtení z učebnice rabi Richarda Federa Haleluja, pokročilí: čteme a překládáme 1. Knihu Mojžíšovu.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6

Modul NE2-1. Osnova: Arbeitsbuch. Ismaning: Max Hueber, 2002. 504 s. ISBN 3-19-011601-6 Německý jazyk začátečnický V rámci Inovace studijního programu PIS byly u studijního oboru německý jazyk začátečnický (NE2) vymezeny základní aspekty ve výuce tak, aby po ukončení studia byli studenti

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Baroko- opakování, zásady školství

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Volitelný německý jazyk

Volitelný německý jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný německý jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR

Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR Seznam zkratek MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy DZS Dům zahraniční spolupráce ZKZ zmocněnec pro krajanské

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Audiovizuální opora je

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie

Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie Výroční zpráva o lektorské činnosti za akademický rok 2011/2012 Mgr. Jan Pešina, Polsko Poznań Univerzita A. Mickiewicze, Fakulta polské a klasické filologie, Ústav slovanské filologie Základní informace

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ Aktivita PROCES JAKO DIVADLO Politické procesy 50. let ANOTACE: Aktivita žákům na základě srovnání s divadelním představením pomůže odhalit základní charakteristiky inscenovaných soudních procesů probíhajících

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

Výroční zpráva lektorátu k roku 2010/2011 minor

Výroční zpráva lektorátu k roku 2010/2011 minor Mgr. Katarína Čermáková University of Nebraska Lincoln, USA Department of Modern Languages and Literatures Výroční zpráva lektorátu k roku 2010/2011 Čeština na univerzitě v Nebrasce je součástí výuky cizích

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora. Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace: Francie, Inalco, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Inalco nabízí výuku stovky jazyků a civilizací Národní institut

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva

Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Literatura (LIT) Literární teorie a komunikace, literární historie 2. pol. 20. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně (viz poznámky) Světová literatura v

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný V: Správné držení těla, dýchání a výslovnost Žák: správně drží tělo, dýchá a vyslovuje - dechová cvičení - uvolňovací cviky - správná výslovnost, otevírání úst,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_15_ČEŠTÍ REŽISÉŘI II._34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010. Mgr. Martin Horn

Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010. Mgr. Martin Horn Závěrečná zpráva školní rok 2009/2010 Mgr. Martin Horn SRBSKO - Bela Crkva, Kruščica, Češko Selo, Gaj Krajanské spolky Matice česká, Češi jižního Banátu Základní informace o destinaci a krajanech Češi

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více