Dtský karneval. Dtský den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dtský karneval. Dtský den"

Transkript

1 1

2 Dtský karneval Dtský karneval Dtský karneval Dtský den Dtský den 2

3 Informace ze ZŠ Ve školním roce 2007/2008 ukonili docházku do naší školy žáci 5. roníku: Barbora Kubíková, Petr Šilar, Michal Marek, Tomáš Tobiška a Michal Havlíek. Odcházejí do 6. roníku na ZŠ Al. Jiráska v Lanškroun. Pejeme jim, aby úspšn navázali na znalosti, které si odnášejí z naší školy a aby se jim v novém prostedí líbilo. Rok, který skonil, byl zvláštní pedevším tím, že jsme poprvé v 1. roníku vyuovali podle vlastního školního vzdlávacího programu. Protože jsme Vás v minulých íslech našich novin dost podrobn seznamovali s tím, co bylo ve škole nového a zajímavého, pinášíme nyní jen struný pehled tch nejzajímavjších akcí a aktivit, které prolínaly celým školním rokem: - Plavecký výcvik všech žák školy. - Možnost navštvovat kroužek anglického jazyka, poítaový a sportovní kroužek. - Pobyt v ekologickém centru v Oucmanicích. - Drakiáda. - Návštva divadla v Šumperku a divadelního pedstavení a kina v Lanškroun. - Nkolik divadelních pedstavení pímo ve škole. - Návštva ZUŠ v Lanškroun, návštva taneního vystoupení žák ZUŠ. - Úast na Bhu ulicemi msta. - Mikulášská a Vánoní besídka. - Soutž o nejkrásnjší kraslici. - Recitaní soutž Tešovecká básnika. - Den Zem. - Slavnost Slabikáe a oslava Dne matek. - Oslava Dne dtí. - Úast žák na atletických peborech v Rudolticích. - Úast a výborné umístní v nkolika výtvarných soutžích poádaných Domem dtí v Lanškroun. - Výlet do ZOO Kopeek u Olomouce. - Netradiní atletické pebory v Horním Tešovci. Škola se mže pochlubit letos velkými úspchy v oblasti tvorby ekologických projekt: Podali jsme dva projekty a oba byly úspšné. První se zamoval pedevším na ochranu životního prostedí a tídní odpad. Ze získaných penz byly dti na tídenním pobytu v ekocentru v Oucmanicích. Druhý projekt, který jsme zpracovali na jae, se týkal pedevším ochrany živoich a seznamování se s chránnými krajinnými oblastmi v našem okolí. Za peníze, získané z tohoto projektu, jsme uhradili výlet dtí z MŠ a ZŠ do ZOO (rodie se podíleli pouze ásten na doprav), koupili jsme mapu ORLICKO, která je umístna ve vitrín ped školou a odbornou a naunou literaturu do školní knihovny. Chtla bych podkovat všem píznivcm školy, kteí ji bhem školního roku podpoili a už tím, že pomohli pi konání nkterých akcí, pi odvozu dtí na akce nebo vcnými i finanními dárky, které jsme využívali pi konání rzných soutží a netradiních atletických pebor. - Naše podkování patí také panu Pražákovi, majiteli firmy GUFERO, který vnoval škole vitríny, které budou sloužit k vystavování dtských prací a rzných informací z MŠ i ZŠ. V jedné je v souasné dob vystavena již zmínná mapa Orlicko. - Dkujeme také zamstnancm firmy FREBRUS za nezištnou pomoc pi oprav a instalaci tchto vitrín ped školou. 3

4 Zpráviky z naší školiky Tak a další školní rok je tém za námi.byl nabitý mnoha zajímavými zážitky a to byly opt návštvy divadla v Lanškroun nebo od bezna pravidelný pedplavecký výcvik v ZŠ Dobrovského, besídka pro maminky v kvtnu a další a další. Teba zrovna hned v lednu probhl zápis pedškolních dtí do 1. tídy místní základní školy. Uitelky pipravily zajímavé úkoly, které pak dti plnily formou hry. V záí nastoupí do školy v Horním Tešovci 5 prvák : Buryšková Monika Hluchá Klára Holubec Petr Sontáková Markéta Šilarová Michaela Koncem února jsme uspoádali pro dti a jejich rodie Knoflíkový karneval ve školní tlocvin. Netradiní soutže a hry s knoflíky jist pobavily všechny zúastnné. V dubnu se uskutenil ve školce malý koncert našich flétnistek pod vedením paní u. Havlíkové. Úspch byl veliký a zasloužený! Berušky si pak na pozvání paní editelky ze ZUŠ zahrály na koncert Dti dtem na Zámku v Lanškroun. Za divadelní pohádkou Kterak ježeek probudil jaro jsme jeli do MŠ Dolní Tešovec. Nebyla to první milá návštva u soused a tšíme se na další spolená setkání. Letošní jaro nás potrápily neštovice. Bhem tí týdn se vystídaly snad všechny dti nejen ve školce, ale i ve škole. Proto doufáme, že výletu do ZOO Olomouc, který nás eká 19.6., si užijeme ve zdraví a pohod. Ješt se rozlouíme s pedškoláky malým dárkem a hurá na prázdniny!! A když jsme u tch dárk tímto dkujeme panu Dr.Ing. Vašinovi, CSc za sponzorský dar pohádkové epiky,výzdobu do tídy,umývárny a pastelky. O prázdninách budeme malovat hernu i ložnici na zahradu dostaneme nové prlezky. Na závr peji všem milovníkm léta slunce nad hlavou a úsmv na tvái!! H.Holeková,MŠ Co íci nakonec? V pátek 27. ervna 2008 v 7:55 hodin se naposledy ve školním roce 2007/2008 pozdravily ve tídách paní uitelky Jiina Kosová a Jana Bartoová se svými žáky. Pivítaly se s nimi na pár krátkých chvil, aby jim pedaly hodnocení jejich celoroní práce a popály krásné prázdniny. Dti uvítaly tento den s netrplivostí sob vlastní, s radostí, s oekáváním prázdninových her, výlet a dobrodružství. Jejich uitelky s troškou smutku a nostalgie, s nevyenými otázkami, s otazníky, na které dá odpov teprve vzdálená budoucnost: Podailo se nám to, o co jsme celý rok usilovaly? Odnášejí si dti ze školy to, co bylo naším cílem? Zstanou v jejich dušikách píjemné, hezké vzpomínky na školní léta, na chvíle strávené ve škole v Horním Tešovci? Koní jeden školní rok, a ješt díve, než se zamstnanci školy rozejdou na zaslouženou dovolenou, pipravuje se vše na zahájení roku píštího, na pivítání nových prvák, nových dtí do MŠ. Nic se nesmí ponechat náhod. Vše musí být 1. záí v poádku tak, aby zaal nový školní rok, aby se znovu vítaly paní uitelky se svými žáky a aby po deseti msících opt pišlo ono veselo smutné louení. Je to náš malý školní koloto, který se zde toí již mnoho let a doufejme, že se ješt další a další roky bude toit dál, a že z nj budou vystupovat šastné a spokojené dti, které dokáží najít svoje místo v život a uplatní v nm všechno, co jim dá i naše škola. A tak mi nezbývá nic jiného, než popát našim dtem ze ZŠ i z MŠ krásné slunené prázdniny. Mgr. Jiina Kosová, editelka ZŠ a MŠ Horní Tešovec 4

5 Akce TJ Sokol Volné bruslení - 8.bezna 2008 Zimní sezónu jsme zakonili posledním volným bruslením v hale B. Modrého v Lanškroun. Snad už je to taková tradice, že se nás sešlo asi 40. Na polovin se hrál hokej a na druhé bylo volné bruslení, tak jako vždy. Výlet do pivovaru Bernard - 4. dubna 2008 Cílem celého výletu byla návštva rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Cestou jsme se stavili v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. Prvodkyn nás seznámila s historií a vznikem tchto nádherných roubených domk. Dozvdli jsme se nco o tom, jak tu lidé žili, jak tady vypadaly svátení dny postního období, velikononí svátky, ím se zdobila vajíka a co nesmlo chybt na svátením stole o Božím hodu velikononím. Každý tady má možnost navštívit obchdek s upomínkovými pedmty, bylinkami, ajovnu a kavárnu. Naším dalším cílem byl Pelhimov. Tady jsme se nejprve oberstvili obdem v restauraci "U Vlasák" a pak navštívili Muzeum rekord a kuriozit, které je umístno v pti patrech ve vži na námstí. Další návštvou byl rodinný pivovar Bernard. Tady nás prvodce seznámil s historií a vznikem pivovaru a jeho úspchy v posledních letech. Provedl nás celým provozem a podrobn nám vysvtlil technologický postup pi vzniku tohoto skvlého moku. Závrem nás pozval na oberstvení, kde jsme mohli ochutnat ernou tináctku a svtlou kvasnicovou dvanáctku. K tomu byl pro nás pipraven vynikající raut. Sázení stromk dubna 2008 Pomoc obci zasázet stromky po polomech v lese jsme rádi slíbili hned po zlikvidování následk vichice Ema. Byla to sice "hurá" akce, protože stromky pivezli ve stedu a svolat brigádu na sobotu byl takka nadlidský výkon. Každý už vtšinou ml jiné plány. Musím ale "sokoláky" pochválit, protože se nás sešla takka polovina len. Sázeli jsme smrky, jedle a buky na pasece u Nepomuk. Poasí bylo úpln ideální. Píjemný chládek bez dešt. Opravdu jsme si to pochvalovali. Pan starosta Jirka Marek nás pišel povzbudit a pár stromk s námi i nasázel. Doufáme, že stromky pkn porostou a že jsme tímto nejen pomohli naší obci, ale hlavn naší pírod. 5

6 Country veer dubna 2008 Tato akce vznikla úplnou náhodou. Country akce navštvujeme již dlouho a to pedevším v Dolním Tešovci, Rudolticích nebo Tatenicích. Protože se nám tyto veery a hlavn tance líbí, vznikla myšlenka se je nauit. Ti manželské páry z naší organizace navštvovali country tance pod vedením manžel Langrových z Lanškrouna. Trénovali jsme 1x týdn po dva msíce. Na závr této výuky jsme chtli udlat závrený veírek. Ideální byl Národní dm. Netušili jsme však, že zájem pekroí kapacitu Národního domu. Tak jsme se nakonec rozhodli pro kulturní dm, a jsme tomu rádi. Host se opravdu sešlo hodn. Program se, doufáme, také líbil. V úvodu jsme pedvedli 3 základní country tance. Ty jsme se pokusili nauit ostatní hosty. Další dv pedtanení byla ješt v prbhu veera. Velmi pkný program pipravili manželé Knžourovi z Ostrova - trikové lasování. Jejich práce s lasem byla opravdu úžasná. Za podívání stála i práce s biem Davida Indry. Country hudba se nesla sálem díky našemu vedoucímu Jardovi, který nás provázel celým veerem se svými nahrávkami. Velmi píjemným zpestením byla skupina "Švagi", která doslova všechny zvedla ze židlí. Vydrželi hrát až do ranního kuropní. V kuchyni byla nabídka 7 druh veeí, díky našemu hospodskému Zdekovi. Dtský den Akci, která probíhá pod záštitou naší TJ Sokol a místní MŠ a ZŠ sponzorsky podporuje vtšina hornotešovských podnikatel a drobných živnostník. Pidávají se k ním sponzoi i z Lanškrouna a Dolního Tešovce. I proto se nám zatím tak daí... Poasí se nám povedlo, všude kolem pršelo, ale našemu hišti se to naštstí vyhnulo. I letos jsme zaznamenali nárst host. Dti si zasoutžily, prošly si všechny atrakce, na kterých pro n byly pipraveny ceny v podob nejen sladkostí, ale školních poteb, past na zuby, karták na zuby, ovoce, hraek,... Letos toho bylo k shlédnutí opravdu mnoho: Vojenská technika v podob Tatry 815 s ukázkou vojenských vysílaek. Dti prolézaly autem, vyptávaly se, telefonovaly...spokojeni byli i tatínkové, kteí rádi zavzpomínali na doby jejich tehdy ješt povinné vojenské služby. Modelái s modely letadel, vrtulníku, tykolky... Ozdobou celé akce byla ukázka tchto model. Všichni žasli nad tím, co vše tito modelái se svými modely dokáží. Tešnikou na dortu bylo sedm motorká z motoklubu MOTOŠOK, kteí vozili dti na svých krásných strojích a za jejich odvahu je odmnili hrakami. Dlouho jsem nezažila takové nadšení a radost dtí. Mezi muži na motorkách nechyblo i nžné pohlaví. Jak vypadá výcvik psa nám pedvedl pan ada. Bylo to velmi zajímavé a pouné, co vše lovk se svým tynohým pítelem dokáže. Dti se mohly také povozit na konících paní Caldové. Pro nkteré z nich to byl mimoádný zážitek. Pan Indra nás navštívil se svým koárem taženým dvojspežím. Vozil v nm dti po vsi.odmnou pro nás všechny byla radost dtí. Dkujeme všem sponzorm, jejichž jména jsou zveejnna na webu obce. Tady najdete i naše další plánované akce.ješt jednou díky všem našim píznivcm, sponzorm i tm, kteí pidali ruku k dílu pi píprav, organizaci i úklidu všech akcí. Fotografie z akcí najdete ve fotogalerii na webu obce. Za TJ Sokol L. Marková 6

7 Z innosti SDH Horní Tešovec Dtský karneval Opt po roce zapojili rodie svou fantazii a zasedli k pracovním stolm, aby dtem vyrobili nejroztodivnjší masky na tradiní Dtský karneval, který probhl v sobotu 15. bezna 2008 v místním Kulturním dom. Letos se jej zúastnilo celkem 58 masek a 62 dtí (nkteré masky mly více len). Karneval pipravil náš sbor ve spolupráci se ZŠ a MŠ Horní Tešovec. Dti si zasoutžily v mnoha disciplínách, ve kterých vyhrávaly nco na zub, zatanily si a pedevším se dobe bavily. Porota složená z dosplých úastník karnevalu nakonec vybrala pt nejhezích masek. Na pátém míst se umístila Beruška Tereza Dušková, tvrtí byli Lovci mamut Jirka a Honza Jiráskovi, na tetí místo se prokopal Permoník Lucie Šilarová, tsn druzí skonili Kaktusy Petra a Jirka Jehlikovi a na stupínek nejvyšší vystoupil Ddeek Híbek Kryštof Jirásek. Hasiské 3 v 1 Asi tak njak by se dal nazvat víkend od 18. do 20. dubna 2008, bhem kterého probhly hned ti brigády. Abych to upesnil brigády byly tyi: v pátek 18. dubna jsme sbírali staré železo, upravoval se chodník u hasiárny a zárove probíhal jarní úklid v hasiárn a okolí. Neekan se sešlo pomrn dost lidí, takže práce ubývala pomrn rychle. V sobotu 19. dubna navíc ješt pibylo sázení stromk v obecním lese (naproti tomu už se neuklízela hasiárna). Bohužel úast už byla o nco slabší, takže jsme v lese pobyli o nco déle, než jsme pvodn ekali a museli nám pijít pomoct i sbrai železa. Poasí naštstí stálo pi nás, tak jsme ani nezmokli, ani jsme se nespálili od slunce. Zbyl také as na opeení klobásek na ohýnku a posbírání deva na Floriánka. Celkem se na tchto brigádách za uplynulé dva dny vystídalo 32 len našeho sboru nkteí po oba dva dny, nkteí jen jeden den. A se to nkomu mže zdát hodn, tak je to pouze 1/3 lenské základny! Oslava Sv. Floriána Oslava patrona hasi Sv. Floriána probhla letos trochu netradin ve stedu 7. kvtna. Jelikož v sobotu 10. kvtna zaínaly první závody letošního roníku VCÚ, využili jsme svátku a ekali, jak se to projeví na úasti. Poasí k nám letos bylo velice vlídné. Celý den svítilo sluníko, což pímo vybízelo k návštv naší akce. Po 19-é hodin se zaaly laviky rychle plnit a brzy si nebylo takka kam sednout. Makrely byly velice žádaným zbožím a ekaly se na n dlouhé fronty. Ti, kteí pišli až v pozdjších hodinách, mli smlu a museli se spokojit s nemén chutnými klobáskami. Bohužel zdánliv krásné poasí ukázalo svou druhou tvá hned po západu slunce, kdy se zaalo velice rychle citeln ochlazovat. Prochladlé návštvníky neudržely ani kapely Trap a Fofr, které nám celý veer krásn vyhrávaly, a lidé zaínaly rychle odcházet dom. I pesto se první venkovní akce vydaila a nezbývá než doufat, že se vydaí i ty ostatní, které náš sbor bhem roku bude poádat. Hornotešovský pohár Už pátý roník této soutže probhl v místním sportovním areálu v sobotu 7. ervna. Soutž byla opt zaazena do Velké ceny Ústeckoorlicka v požárním útoku. Celkem se zúastnilo 31 družstev 19 muž a 12 žen. V 11 hodin jako první vybhla na dráhu domácí sestava muž A. Útok se jim však píliš nepodail a dosažený as 24,76 s stail až na konené 14. místo. Svým útokem je nakonec pekonali i myslivci z B týmu, kteí skonili na celkovém 13. míst. 7

8 Nejlepšího asu v kategorii muž dosáhl Letohrad Kunice B a za as 19,98 s si zasloužen odvezl pohár a ceny za 1. místo. Pouze o jednu setinku pomaleji svj útok provedli muži z Letohradu a radovali se z 2. místa. Na bronzový stupínek vystoupili díky asu 20,54 s muži Bystec A. V kategorii žen se nejlépe vedlo našim sousedkám z Dolního Tešovce, které svým asem 23,20 s pekonaly rekord dráhy a rovnž i rekord ligy a obsadily 1. místo. To samé se podailo i dvatm z Letohradu ervené, ale dosažený as 23,88 s jim stail pouze na 2. místo. est poadatel zachraovalo družstvo žen, které s asem 26,72 s skonilo na krásném 3. míst. Po odbhnutí všech pokus probhlo ješt finále o uzené kýty, kterého se mají právo zúastnit ti nejlepší družstva žen a muž a které je zpesteno tím, že si jednotliví závodníci ped samotným útokem vylosují post, na kterém útok provedou. V mužské kategorii se finále zúastnila družstva Letohradu Kunic B, Bystece A a Dolního Tešovce A (po závodu druhý Letohrad a tvrtý Bystec B se omluvili, protože museli nkteí lenové jejich družstev odjet díve dom). Uzenou kýtu si odvezli muži z Bystece A za finálový as 21,37 s. V ženské kategorii se finále zúastnila všechna první ti družstva po základní ásti a nejvíce se dailo našim dvatm, která dosáhla asu 31,07 s a získala uzenou kýtu. Na závreném nástupu pi pedávání cen pevzal bratr Jaroslav Maát, který je lenem našeho sboru již 45 let, medaili Sv. Floriána za dlouhodobou aktivní práci ve sboru. Tak jako každoron nám odpoledne po závodech sprchlo, což však nijak nezkazilo dobrý pocit z pkných a kvalitních závod. Družstva se u nás dobe najedla, napila a ti nelepší si odvezli mnoho krásných cen od našich sponzor, kterým bych tímto chtl velice podkovat za jejich podporu. Ješt bych chtl také podkovat všem, kteí se podíleli na píprav této nároné akce. Více informací z innosti sboru a fotografií mžete nalézt na internetových stránkách obce v kategorii Sbor dobrovolných hasi. O sportovních výsledcích našich soutžních družstev budeme psát až v celkovém hodnocení po ukonení soutžního roku. Další akcí, kterou bude náš sbor poádat a které se budete moci zúastnit, je tradiní Louení s létem, které probhne 23. srpna v místním sportovním areálu. Za SDH Petr Jirásek Klub žen v roce bezna se konala výroní lenská schze. Bilancoval se uplynulý rok a trochu plánoval ten letošní. S dobrou veeí je to obzvláštˇ píjemné. 15.bezna se konal Dtský karneval, na který pispl i náš klub. Na tuto sobotu vysvitlo sluníko, pestože pedtím bylo chladno a pršlavo. Pišlo hodn masek a bylo pro dti i hodn cen, žádné neodešlo s prázdnou. Dti i rodie si užili hezké odpoledne. 1.dubna byla pravidelná schze.projednávala se brigáda na sázení stromk pro Obecní úad. Uskutenila se 22.dubna za úasti 19 lenek a 29.dubna s úastí 9 lenek. Bylo hezky, práce rychle ubývala a o legraci také nouze nebyla. Odmna za práci pilepšila stavu našich financí. 6.kvtna opt pravidelná schze, nic mimoádného. Další schze se naplánovala do Národního domu. 2.ervna byla schze podle plánu v Národním dom, již od 18 hodin a s veeí pro lenky.to aby se nám lépe pemýšlelo o dalších akcích v naší innosti. Hledal se tedy vhodný termín pro oblíbené výlety na kolách nebo pšky. Na pátek je v plánu i táboráek s butíky v bezince. To záleží také na sv.medardovi, jestli se místo namáhavého kropení radji trochu neprospí na sluníku. Zdraví Vás Marie Teichmannová 8

9 Klub dchodc v roce 2008 Letos jsme se poprvé sešli 7.února, abychom trochu bilancovali loský rok. Po stránce ekonomické i z hlediska uskutenných akcí. Další schze 6.bezna už byla v duchu plánování májového setkání. 3.dubna se rozjely pípravy na setkání naplno, vetn pípravy programu a ješt se odsouhlasila brigáda na sázení stromk pro Obecní úad. Uskutenila se 21.dubna a sešlo se na ní 24 len. Bylo pkn, práce šla rychle od ruky a veselá nálada také nechybla. Odmna za práci vylepší stav pokladny. Na 30.dubna byla peložena kvli státnímu svátku schze kvtnová. 12.kvtna se pekly koláe, pipravoval sál a také probhla generálka programu. A 13.kvtna odpoledne od 14 hodin se konalo naše již 9.májové setkání. Od rána se inila dvata v kuchyni pi vaení. Samozejm stoupala i nervozita úinkujících v programu. K nmu vždy s obdivuhodnou fantazií pipraví scéná paní Alenka Faltýsková, a potom to s velkou trplivostí natrénuje s nevelkým potem ochotník z našich ad. Pece jen to chce kus odvahy, vyšoit se do docela jiné podoby a dlat chvíli šaška.odmnou byl potlesk, smích a snad i spokojenost divák - našich host. A potom už hudba hrála ke zpvu a tanci až do veera. Pitom i vyhládlo a tak pišlo navaené jídlo, koláe a rozmanité nápoje vhod. Nemalým lákadlem byla i bohatá tombola. Ta by se rozhodn neobešla bez projevu pízn a pochopení od poetné ady našich sponzor, kteí nám svými dary velmi pomáhají. Proto jim na tomto míst za celý náš klub moc a moc dkuji a za všechny doufám, že nám svou píze zachovají i nadále.další den se všechno uklidilo a tšíme se na táky k sousedm. Jako odmnu i malé vydechnutí po té práci jsme si vyjeli ve stedu 21.kvtna na výlet. Bylo chladnji, zaalo pršet a na cest samé objížky. Ovšem my jsme parta i do nepohody a tak nic neubralo na veselé nálad, ke které vždy pispje i náš idi, pan Karel Maát z Dolní ermné.první zastávka byla v Mstském muzeu v Letohrad, kde jsme vidli Napoleonovy san, výstavu kroj, expozici o výrob sirek a další zajímavosti. Druhé zastavení bylo na Žampachu. Je tam ústav pro postižené, což zrovna nebývá cílem výlet. Proto jsme byli pekvapeni neekanou ochotou a vstícností, když nás paní Monika Dušková usadila do píjemn vyháté zámecké kaple. Tam jsme se od ní dozvdli mnohé o historii zámku, obce i ústavu. Protože nás bylo hodn, rozdlili jsme se na 3 skupiny. Kvli dešti jsme vidli jen malou ást arboreta v pilehlém okolí ústavu. Dále jsme si prohlédli všechny prostory, vetn pokoj,školních tíd, dílny pro keramiku a výtvarnou výchovu, tlocvinu, a dokonce i 4 domky s chránným bydlením. To vše díky velké ochot paní Moniky Duškové a jejích kolegy Evy Kubíkové a Michaly Kopecké. Všem za to moc dkujeme. Další naše putování bylo do skleník ve Rvišti. Tam bylo krásy. Však tém každý si nco pro radost vezl dom. Na pozdjší obd v restauraci Lhotka v eské Tebové se všichni tšili. A bonbonkem dne bylo pekvapení. Manželé Jindiška a Vladimír Faltýskovi, kteí program pipravili, si na tom dají vždy záležet. A stálo to za to. Vrtule nad Anenskou studánkou jsou technickou zajímavostí i pro nás laiky. Když je vidíte z dálky, vypadají jako dtský vtrník. A pitom 1 list vrtule váží 3 tuny. Bylo to moc pkné a už jsme zpátky doma. 4.ervna schze v hostinci Za vodou,tentokrát s promítáním videa natoeného pi májovém setkání. Pobavili jsme se ješt jednou a v klidu si vychutnali komické situace scének a našeho amatérského snažení. Tšíme se na další akce. Zdraví Vás Marie Teichmannová 9

10 Z innosti mysliveckého sdružení Tešovské háje Dubnem zaíná pro myslivce nový myslivecký rok. V jarních msících se rodí nová mláata, proto je v této dob hlavním úkolem myslivc ochrana zve. V dob senosee se snažíme instalováním zradidel z fólie nebo vlas v porostech pícnin uchránit narozená srnata a zajíky ped sklizovou mechanizací. Obané nám mohou v tomto úinn pomoci vasným nahlášením doby sklizn svých pozemk. erven je msícem myslivosti. Prosíme obany, aby alespo v tomto msíci dopáli zvi co nejvíce klidu. Není snad nutné v pozdních veerních hodinách pobíhat po loukách a lesích s neuvázanými psy nebo na koních mimo vyznaené stezky. Dkujeme za pochopení. Naše sdružení se krom innosti na pd myslivosti zapojilo i do jiných akcí. Tak jako ostatní organizace ve vsi jsme pomohli s výsadbou stromk. Dále se naše stelecké družstvo ve složení Karel Buval, Jií Dušek a David Maát zúastnilo okrskové soutže ve stelb na asfaltové holuby. Naši lenové se v soutži neztratili a postoupili do celookresního finále v Mostku. Tam už na nejlepší nestaili. Za MS ing. Jindich Jirásek Mstské muzeum Lanškroun dovoluje si Vás pozvat na výstavu Výstava Obce Lanškrounska na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíe galerie muzea Výstava 40 let turistického pochodu Lanškrounská kopa vstupní hala muzea Kest publikace: Obce Lanškrounska na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíe Vernisáž: v hodin Hudební program: Lanškrounský smíšený sbor Vystoupení Hebeského folklorního souboru z Moravské Tebové Lidový emeslnický trh s tvrími dílnami (ve spolupráci s Kulturním centrem) poadatel Divadlo, a.s. Hradec Králové místo konání zámecké nádvoí hodin Oberstvení zajištno Vstupné: 30,- K dosplí 20,- K dti a dchodci Možnost prohlídky všech stálých expozic muzea: Historie msta Lanškrouna a okolí, Skláství na pomezí ech a Moravy, Kabinet mincí, medailí a sochaských prací akad. sochae Zdeka Koláského, Pamtní sí hudebního skladatele Jindicha Praveka Publikace Obce Lanškrounska na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíe obsahuje 430 reprodukcí starých pohlednic obcí, texty o Lanškroun a obcích v eském a nmeckém jazyce vetn popisek. Jedná se o reprezentativní vázanou publikaci v tvrdých deskách na kídovém papíe, celobarevnou, 328 stran,, náklad 500 kus, cena 550 K. Možnost zakoupení pímo na obecním úad, v Lanškroun v mstském muzeu, knihkupectví Hvzda a informaním centru. 10

11 Plavání MŠ Závody ZŠ Sázení stromk Hasii Sázení stromk Sokol Sázení stromk Klub žen Klub dchodc 11

12 Spoleenská kronika Od zaátku roku se v obci narodily tyto dti: Ema Junková, Šimon Vávra, Natálie Vávrová, Radek Teichmann. Milé dti, pejeme Vám, abyste vyrstaly ve zdraví k radosti svých rodi. Vám, drazí rodie, dkujeme za velký pínos do spolenosti a pejeme Vám trplivost, zdraví a lásku pro výchovu svých potomk. Bhem msíce dubna, kvtna, ervna a ervence již oslavili nebo oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobané: paní Alžbta Reslerová pan Zdenk Kunc pan Jaroslav Maát paní Ludmila Štpánková paní Alena Šebrlová pan Jan Mareš pan František Motl pan Jií Marek paní Drahomíra Junková pan Rudolf Hluchý pan Robert Beneš 90 rok, 60 rok, 81 rok, 70 rok, 60 rok, 83 rok, 75 rok, 60 rok, 75 rok, 82 rok, 60 rok. Vážení spoluobané, do dalších let Vám pejeme zdraví, pohodu, lásku všech blízkých pátel, úsmv na tvái a ješt dlouhá léta mezi námi. ******** V letošním roce jsme se rozlouili s panem Václavem Kozojedem. est Vaší památce a milé vzpomínky Vašim blízkým.!"#$%& '() $(* +,-%.!%#%,-/(%0%12 Obecní noviny vydává Obec Horní Tešovec 225; Lanškroun, IO pod. MK R E

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky

Besídka pro maminky. Výlet do Prahy. Budoucí prváci. Den Zem. Besídka pro maminky 1 Besídka pro maminky Výlet do Prahy Budoucí prváci Den Zem Besídka pro maminky 2 Ekologická výchova v naší škole Letos již ponkolikáté probhl v základní škole projektový Den Zem. Draz byl položen zejména

Více

Zpráviky z naší školiky

Zpráviky z naší školiky TJ SOKOL spolené foto cvienek závr sezóny TJ SOKOL naše fotbalové družstvo TJ SOKOL ped mararatónem TJ SOKOL fotb.turnaj vítz penalt dtí Petr Šilar První školní den 2 Zpráviky z naší školiky Dobrý den

Více

íslo 1, roník 17, leden 2011

íslo 1, roník 17, leden 2011 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 27. 1. 2011 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 1, roník 17, leden 2011 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.1. 2011 Zastupitelstvo schválilo:

Více

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na

DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na DLEŽITÉ. NEPEHLÉDNTE! Šedovlasý muž v montérkách a triku s brýlemi na špice nosu sedí na zemi, špikou jazyka samým soustedním kmitaje ze strany na stranu, vrtá do deva. Takhle úaduje josefovský starosta

Více

Zpravodaj.36 prosinec 2011

Zpravodaj.36 prosinec 2011 Vážení spoluobané, Opt se blíží vánoní svátky a konec roku 2011. Nastává tedy i as bilancování, co se nám za ten uplynulý rok podailo a co jsme nezvládli podle svých pedstav. Doufám, že se vám podaí najít

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Prostjov, Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení: íjen 2009 2 VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY V uplynulém dvouletém období naše MŠ testovala a

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2002. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2002 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc! p#írody SO P eský svaz ochránc p írody se snaží p sobit na ob any v duchu odpov dnosti za p írodu a životní prost edí. Vede své leny k úct a lásce

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Zápis. 7 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ervna 2003 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém.

Zápis. 7 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 18. ervna 2003 ve 20 hodin v hostinci v Bystrém. Milí tenái. Dostává se Vám do rukou ervnové íslo našeho zpravodaje, které opt nabralo trochu na objemu. V uplynulém msíci probhla celá ada hasiských soutží. Zprávy o jejich prbhu a výsledcích tvoí významnou

Více

íslo 9, roník 16, listopad 2010

íslo 9, roník 16, listopad 2010 Vydává Obec Maletín, Maletín. 21, 789 01 Zábeh, IO: 302988, vydáno dne 29. 11. 2010 ev. íslo MK R: E 10391 íslo 9, roník 16, listopad 2010 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.11. 2010 Zastupitelstvo

Více

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci

ROK 2007. Úvod. Statistika obce. Události v obci ROK 2007 Úvod Poasí. To pekvapilo nejvíce. Tak jako byla zima 2005-2006 extrémní množstvím snhu, tak byla zima 2007 extrémní na teploty. Vyznaovala se velkými výkyvy poasí, minimem srážek a vysokými teplotami.

Více

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003

FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA VIMPERK VÝRONÍ ZPRÁVA 2003 Vážení tenái naší výroní zprávy Na následujících stránkách Vám pedstavím innosti a aktivity naší charity v roce 2003. Ráda bych pi této píležitosti chtla podkovat

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K

: 1. - 5. 50 17. 10.30 12. 10.30 50,- K Dti se nauí veselou formou znát a tanit základy nejznámjších eských i svtových tanc: polka, mazurka, twist, charleston, letkis, rock and roll, macarena, country, blues a další. Poad je urený pro zábavu

Více

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007

ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 ZPRAVODAJ.5/07 Obce Kojetice ze dne 25.6.2007 Ohlédnutí: Vítání obánk Sportovní dtský den Svatovítská pou Sportovní aktuality!!"# - OZ schválilo zprávu auditora o výsledku pezkoumání hospodaení obce a

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002

Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100. Výroní zpráva 2001/2002 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 IO 6360 8944 e-mail:zs3mt@mtrebova-city.cz,kb M.Tebová.ú. 36929591/0100 Výroní zpráva 2001/2002 Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová,Kostelní

Více

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009

Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Z Á P I S ze zasedání sportovního odboru LRU - muška R, konaného dne 15. 3. 2009 Pítomni: Hosté: Omluveni: Jan Pecina, Martin Musil, Ing. Petr Stank, Ing. Miloš Šabata, Antonín Pešek, Jaroslava Hanzalová,

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

V. Škola v letech 1960 až 1978

V. Škola v letech 1960 až 1978 V. Škola v letech 1960 až 1978 Školská reforma z roku 1953 nesplnila oekávání. V druhé polovin padesátých let se proto zaalo vážn uvažovat o obsahové a organizaní pestavb celého školství. První etapa pestavby

Více

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ

Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ Název a adresa: Základní škola Stará Boleslav, Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Jungmannova 164, 250 01,okres Praha-východ e-mailová adresa ZŠ: info@1zs.brandysnl.cz telefon: 326 911 188 fax: 326 912

Více

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme.

KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. KAM JÍT leden - únor Pozn.: Chcete jít na nkterou z našich akcí a nemáte doprovod? Zavolejte do kanceláe a spolu to vyešíme. za. komentá poznámky Po 7.1. 17.00 Výtvarný kroužek Út 8.1. 17.00 Dm U Jonáše

Více

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby:

E L Z A K s r. o. nabízí tyto odborné služby: Vážení spoluobèané, tak nám rok opìt ubìhl jako voda a blíží se období prázdnin a dovolených. Dìti postupnì vylepšují své výsledky ve škole, uèitelé se tìší na zasloužené volno. Mnoho našich mladých úspìšnì

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

Termíny jednání Zastupitelstva msta Vimperk v roce 2005 ( vždy od 15 hodin v Mstském kulturním stedisku Vimperk)

Termíny jednání Zastupitelstva msta Vimperk v roce 2005 ( vždy od 15 hodin v Mstském kulturním stedisku Vimperk) Elektronická komunikace Od 1.1.2005 lze využívat elektronickou komunikaci ve veejné správ na našem úad na E-Mailové adrese mu-vimperk@vi.bohem-net.cz. Nový správní ád ukládá obcím povinnost pijímat elektronická

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta.

1. Schválení programu jednání lenové rady msta se seznámili s návrhem programu na dnešní jednání rady msta. Z á p i s. 39 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 19. 10. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : p. ing. Jií Nekvasil. p. Josef Dašek Program

Více

VÁNONÍ ZPRAVODAJ OBCE NOVÉ SEDLICE. 17. prosince 2010. Pátelské slovo nic nestojí, a peci je to ten nejkrásnjší ze všech dárk. D.

VÁNONÍ ZPRAVODAJ OBCE NOVÉ SEDLICE. 17. prosince 2010. Pátelské slovo nic nestojí, a peci je to ten nejkrásnjší ze všech dárk. D. VÁNONÍ ZPRAVODAJ OBCE NOVÉ SEDLICE 17 prosince 2010 Pátelské slovo nic nestojí, a peci je to ten nejkrásnjší ze všech dárk D Du Maurier 1 Vánoce, vánoce picházejí Vánoce, Vánoce picházejí, zpívejme pátelé,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci

VÝRONÍ ZPRÁVA. za rok 2003. ZO SOP Tuláci VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2003 ZO SOP Tuláci eský svaz ochránc" p$írody SOP eský svaz ochránc pírody je nejvtší nevládní organizací v eské republice sdružující zájemce o ochranu pírody a životního prostedí.

Více

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové

Ob asník stanice Církve Bratrské v Orlové ObasníkstaniceCírkveBratrskévOrlové Roník2. íslo5 Obsah,anebrozcestník: - Svdectvísvdectví - Podkování - NovinkyOrlovéHavíova - Zákrutypoasí - Svdectvííbhy - Oznámení,pozvánkycomaléhonavíc Svdectví o svdectví

Více

Lukáš Hlávka 2003 2/2003

Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Lukáš Hlávka 2003 2/2003 Historie eských Hemanic II. ást Vítek ze Švábenic V roce 1295 zemský maršál, 1303 sudí, 1307 kanovník cúdy olomoucké a 1308 správce a hejtman zemský. / nap. mír ve Znojm mezi vévodou

Více

III. Z historie eské menšinové školy

III. Z historie eské menšinové školy III. Z historie eské menšinové školy "Prvé zprávy o státním pevrat pronikly do msta až 29. íjna 1918. Zdejší nmecké obyvatelstvo jej neoekávalo, a bylo proto prvý as zaraženo. Asi bhem týdne pihlásil se

Více

Časopis o životě v našem domově

Časopis o životě v našem domově Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Časopis o životě v našem domově Duben květen červen 2012

Více

Zpravodaj. 39 prosinec 2014

Zpravodaj. 39 prosinec 2014 Slovo úvodem Vážení spoluobané, v posledních prosincových dnech je zvykem zhodnotit uplynulých dvanáct msíc, tšit se z toho, co se podailo, nebo dát si pedsevzetí napravit to, co úspchem neskonilo. Jsem

Více

Výsledky krajských voleb v Hrdlo ezích Voli i v seznamu: 463 Platné odevzdané hlasy: 209 Volební ú ast : 45,14 %

Výsledky krajských voleb v Hrdlo ezích Voli i v seznamu: 463 Platné odevzdané hlasy: 209 Volební ú ast : 45,14 % HRDLOEZSKÝ TVRTLETNÍK Roník 2008, íslo 4 www.obechrdlorezy.cz Vážení spoluobané, nastává období vánoních svátk. Peji Vám jménem svým i celého zastupitelstva a pracovník obecního úadu, aby jste je prožili

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Do CPD Šipka pøijel Martin na bílém koni. Pùlnoèní cirkus letos opìt zavítal do Prahy

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Do CPD Šipka pøijel Martin na bílém koni. Pùlnoèní cirkus letos opìt zavítal do Prahy R N Ž Á D Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁL; Praha 8 - Kobylisy, ohnice roèník, èíslo vyšlo: prosinec 00 O S E D Ì L O Z J Í M V É H O Do PD Šipka pøijel Martin na bílém koni Zábavné pùldne pro dìti

Více

Základní databáze výrobc v oboru drátenictví

Základní databáze výrobc v oboru drátenictví Základní databáze výrobc v oboru drátenictví Projekt Cechu esko-moravských umleckých dráteník za podpory MK R v roce 2003 Cech esko-moravských umleckých dráteník U Prhonu 23, 170 00 Praha 7 www.sweb/cech-drateniku/

Více

eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost

eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost Obsah OBSAH...2 POSLÁNÍ...3 SPRÁVNÍ RADA...3 DOZORÍ RADA...3 ÚVOD...4 FILOZOFIE SPOLENOSTI...5 ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE - CZECH MUSIC CAMP FOR YOUTH...5

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝRONÍ ZPRÁVA za rok 2007 Pedkládá: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystice nad Úhlavou, píspvková organizace, Bystice n.úhlavou 44, 340 22 Nýrsko Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Sport pro všechny 3. Výbor TJ a seznam cvi itel 4. HAFA 5. Nohejbal 6. Volejbal 7. Házená 8. Streetball 9. Cyklistika - Šlapeto

Obsah: 1. Úvod 2. Sport pro všechny 3. Výbor TJ a seznam cvi itel 4. HAFA 5. Nohejbal 6. Volejbal 7. Házená 8. Streetball 9. Cyklistika - Šlapeto Obsah: 1. Úvod 2 2. Sport pro všechny 4 3. Výbor TJ a seznam cviitel 5 4. HAFA 6 5. Nohejbal 7 6. Volejbal 9 7. Házená 10 8. Streetball 10 9. Cyklistika - Šlapeto 12 10. Havlovice 1582 12 11. Brännball

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost

eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost Obsah OBSAH...2 ÚVOD...3 POSLÁNÍ...4 HLAVNÍ INNOST...4 ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE FINE ARTS CAMPS EUROPE...5 PROGRAM PODPORY MLADÝCH HUDEBNÍK...7 CENTRUM

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel.

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel. FRÝDLANT 464 01 Penzion PLUMERT námstí TGM, Frýdlant v echách - tel.: 602 186 163 - kapacita : 18 osob, dvoulžkové pokoje každý se sociálním zaízením - cena : 650,-K / osoba / noc - stravování : restaurace

Více

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 A. Údaje o zaízení,

Více

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011

Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. 2011 Z á p i s. 41 z jednání rady msta Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na mstském úad dne 2. 11. Pítomni: dle prezenní listiny Ovovateli zápisu byli ureni : pí Mgr. Nina Nováková. p. Josef Dašek Program

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen

(p.. 58) íslo 1/2010 bezen (p.. 58) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2010 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost

eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost Obsah OBSAH...2 POSLÁNÍ...3 SPRÁVNÍ RADA...3 DOZORÍ RADA...3 ÚVOD...4 FILOZOFIE SPOLENOSTI...5 ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE - CZECH MUSIC CAMP FOR YOUTH...5

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Po soutžní pehlídce následoval mimoádn pkný útok hasi z Jeišna, kteí pijeli v nádherných replikách dobových hasiských uniforem

Po soutžní pehlídce následoval mimoádn pkný útok hasi z Jeišna, kteí pijeli v nádherných replikách dobových hasiských uniforem Kalendání rok 2007, šestnáctý od znovuosamostatnní Vísky, pedstavoval v její novodobé porevoluní historii jeden z nejvýraznjších rok vbec. Krom mnoha dležitých jiných poin ho charakterizovalo pedevším

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Základní škola eský Krumlov Plešivec 249 http://www.zsplesivec.cz tel./fax 380 728 252 e-mail : neumannova@zsplesivec.cz Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Obsah výroní zprávy :

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupn a její dodržování v odvtví stavebnictví 1. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Botas Vysoina cup 2006

Botas Vysoina cup 2006 Vítáme Vás na trnáctém roníku vícedenních závod Botas Vysoina Cup 2006. Letošní Botas je situován opt do typicky vysoinského terénu. Doufáme, že si všichni pijdete na své a budete spokojeni. Poadatelé

Více

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DCHODC DVR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháova 2968 544 01 Dvr Králové n.l. IO: 194964 Tel.: 499 391 891-3.ú.: KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dd.dvurkralove,mki.cz VÝRONÍ ZPRÁVA O HOSPODAENÍ

Více

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život.

ROK 1964. Volby. Do ONV Vsetín jako poslanec Bohumil Zika, vedoucí ozdravovny Nový život. ROK 1964 Volby Nejvtší události letošního roku byly volby do národních výbor a do Národního shromáždní. Naše obec byla rozdlena na 31 volebních obvod v nichž jako poslanci MNV byli voleni tito obané :

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor

Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku by Igor Kokoínsko - okolí Úštku od domova cca 145 km pátek: camp Chmela; prohlídka Úštku sobota: Helfenburk, Kalvarie v Ostré,... pespat na parkovišti u Ostré nedle: cyklovýlet

Více

Vážení a milí vedoucí KMF jižní Moravy

Vážení a milí vedoucí KMF jižní Moravy METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 100 íjen 2006 Vydává oblastní komise mládeže SF Brno Pedseda OKM a redaktor KURÝRA: RNDr. Zdenk Oká, Slámova 39, 61800 Brno Neprodejné

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 (včetně odl. pracoviště Sokolská 26) Mateřinky v pohybu 7.

Více

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011

ZÁVAZNÁ PIHLÁŠKA LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 2011 Poadatel: PS SMR, Alberta Kuery 8/1199, 700 30 Ostrava-Jih; I: 44941234 vedoucí PS SMR: Ing. Robert Kimer 603 154 273 robert.kicmer@post.cz hospodá PS SMR: Ing. Roman Procházka 777 823 041 servus.bambus@seznam.cz

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

Zápis. 2 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 16. února 2005 v 19 hodin v kancelái OÚ.

Zápis. 2 z veejného zasedání zastupitelstva obce Bystré konaného dne 16. února 2005 v 19 hodin v kancelái OÚ. Milí tenái, bezen za kamna vlezem, duben ješt tam budem íká jedno lidové poekadlo. Zdá se, že toto poekladlo v letošním roce najde svého naplnní. Alespo tomu nasvduje množství snhu, jež zavalilo i naši

Více

E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004

E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004 E F R A ELECTRIC TRACK 1 : 10 BRANDÝS NAD LABEM 26.-28. LISTOPADU 2004 Jubilejní, tetí setkání evropských a eských jezdc se konalo opt ve Sportovním centru v Brandýse nad Labem. Toto setkání by však nebylo

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně BŘEZEN 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

DUBEN 2009. Cena 6,- K INFORMACE OBECNÍHO ÚADU

DUBEN 2009. Cena 6,- K INFORMACE OBECNÍHO ÚADU DUBEN 2009 Cena 6,- K Z obsahu : - Informace OÚ - Obecní muzeum v Tršicích - Varování ped vypalováním trávy - Základní škola Tršice - Amerití studenti v Tršicích - Z historie (Deník Otty Wolfa) - Napsali

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Sobota 11. 3. 2006 18:30 02:00 Úast: Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Majer Petr Ilenková Radana Musil Jaroslav (18:30 22:00) Omluven:

Více

ROK 2005 P o a s í Leden Únor B ezen vrstva sn hu nejv tší za posledních 40 let. Duben Kv ten erven

ROK 2005 P o a s í Leden Únor B ezen vrstva sn hu nejv tší za posledních 40 let. Duben Kv ten erven ROK 2005 P o a s í Leden Celá první polovina msíce byla teplá s teplotami nad bodem mrazu.bylo mlhavo a tém bez snhu. Sníh pouze proletoval spolu s deštm a sluníko se moc neukazovalo. 8. ledna bylo jasno

Více

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

ZPRAVODAJ 11/2015. Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství ZPRAVODAJ 11/2015 Příprava na zimní údržbu obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství Žádáme občany, aby vytvořili podmínky pro bezproblémové odklízení sněhu při zimní údržbě obecních komunikací,

Více

POL. ÚZ POSKYTNUTO ERPÁNO

POL. ÚZ POSKYTNUTO ERPÁNO Závrený úet Návrh závreného útu obce HRDLÍV za rok 2012 /zpracovaný na základ 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis/ Údaje o obci: Adresa: Obec Hrdlív,

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zápis z 8. jednání Zastupitelstva M Brno Žebtín, konaného dne 20. ervna 2007 Zahájení jednání : 18:00 h Ukonení jednání : 19:50 h Pítomni : dle prezenní listiny Ovovatelé zápisu : Ing.David Plešinger,

Více

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz

CO S SEBOU NA TÁBOR. http://www.ltcamp.cz CO S SEBOU NA TÁBOR 1 Tento pehled je uren pedevším rodim, kteí posílají poprvé své dti na náš tábor. Rozhodn si neklade za cíl vyjmenovat veškeré možné táborové vybavení a dopodrobna o nm informovat.

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ervenec 2008 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vážení spoluobané, úvodem mi dovolte, abych vás seznámil

Více

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016

KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KULTURNÍ AKCE - KVĚTEN 2016 KINO 1. neděle 17.00 Kniha džunglí 3D Dobrodružný film USA, P 3. úterý 19.00 Spotlight Životopisný film USA s čes. titulky, 12-N 4. středa 19.00 Jak se zbavit nevěsty ČR komedie,

Více

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC

VELKÝ SLET ČARODĚJNIC e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 25. dubna 2008 2/2008 Vlastivědné muzeum v Šumperku Lovecko lesnické muzeum v Úsově Vás zvou na VELKÝ SLET ČARODĚJNIC v sobotu 26. dubna 2008, na úsovském

Více

KRONIKA MSTA ÚVALY STEDO

KRONIKA MSTA ÚVALY STEDO KRONIKA MSTA ÚVALY STEDO EDOESKÝ ESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2008 Razítko msta a podpis starosty Podpis kronikáe Kronikáský záznam za rok 2008 obsahuje 83 strany, slovy: osmdesátti strany, od..

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka 22.číslo Zpravodaj Září 2015 Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka Kulturní program na měsíc říjen: 1.10.2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 76 Obsah: Slovo ředitele školy. Škola v přírodě, cyklistická soutěž, Výlet do Březnice, dopravní hřiště, recitační soutěž

Více

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009

Statut Soutžního ádu LRU - pívla. Soutžní ád pro lov ryb udicí pívla r. 2009 a dále Schválený SO LRU pívla dne 17. 1. 2009 Statut Soutžního ádu LRU - pívla Soutžní ád vychází a navazuje na Statut sportovní innosti RS a na Organizaní pokyny pro poádání závod. I. Soutžní ád je souhrn ustanovení, kterými se upravuje poádání soutží

Více

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století

P R O T O K O L O P RBHU. Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století P R O T O K O L O P RBHU Jednokolové anonymní architektonické soutže pro vysokoškolské studenty obor architektura a pozemní stavby Architektonická soutž CENTRAL GROUP Bytový dm pro 21. století 1. USTAVUJÍCÍ

Více