TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci"

Transkript

1 Technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci a na vodovodní nebo kanalizační přípojky připojované na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci Popovičky stanovené pro vodovod a kanalizaci v obci Popovičky provozované společností Technické služby Popovičky s. r. o. jako provozovatelem na základě uzavřené smlouvy o zajištění provozu s vlastníkem. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci Vnitřní vodovod Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě a navazuje na konec vodovodní přípojky. Vnitřní vodovod není vodním dílem. Vnitřní vodovod, který je napojen na vodovodní potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu, musí být proveden v souladu s technickými předpisy zejména ČSN Vnitřní vodovody a ČSN EN 806-1, 2, 3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Materiál použitý na vybudování vnitřního rozvodu vody musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, kterou se provádí zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit (podle 3 zákona č. 274/2001 Sb.), aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve veřejné části vodovodu. Vnitřní rozvod vody napojený na vodovod pro veřejnou potřebu, nesmí být propojen s rozvodem vody z jiného zdroje (studny). Rozvod musí být vybaven armaturou pro odvodnění, zabezpečen proti zamrznutí, výtokové armatury s vyústěním na hadici musí mít zpětný ventil. Armatury a jiná zařízení napojená na rozvod vody nesmí způsobovat zpětné rázy a vibrace. Na vodovodní síť vodovodu pro veřejnou potřebu, který splňuje podmínky pro zajištění požární vody, lze napojit vnitřní požární vodovod. Instalace zařízení na úpravu tlaku (zvýšení - AT stanice nebo snížení - redukční ventily) na vnitřním vodovodu podléhá schválení provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu. Před napojením na vodovodní řád musí být na vnitřním rozvodu provedena s vyhovujícím výsledkem tlaková zkouška. Vnitřní vodovod se zkouší 1,5 násobkem provozního tlaku, nejméně však přetlakem 1,5 MPa. Vnitřní kanalizace Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod, z pozemku nebo stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku. Vnitřní kanalizace není vodním dílem. Vnitřní kanalizace napojená na kanalizaci pro veřejnou potřebu musí být provedena v souladu s technickými předpisy zejména v souladu s ČSN Vnitřní kanalizace a ČSN EN ,2,3,4,5 Vnitřní kanalizace. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit (podle 3 zákona č. 274/2001 Sb.), aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo k zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. Vnitřní kanalizace musí být vodotěsná, plynotěsná a odvětraná s větracím potrubím vyvedeným nejméně 0,5 m nad rovinou střechy. 1

2 Umístění a provoz lapačů tuku, ropných látek nebo jiných zařízení na předčištění vypouštěných odpadních vod (předčisticí zařízení) na úroveň platného kanalizačního řádu schvaluje vodoprávní úřad. Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat podmínky a limity stanovené platným kanalizačním řádem. Zkoušení vnitřní kanalizace se provádí technickou prohlídkou, zkouškou vodotěsnosti potrubí a zkouškou plynotěsnosti. B. Vodovodní a kanalizační přípojky Vodovodní a kanalizační přípojka je definována zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, informace o vodovodních a kanalizačních přípojkách jsou uvedeny zejména v 3, tohoto zákona. Podmínky pro stavbu přípojky obecně upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění. Pro stavbu vodovodní nebo kanalizační přípojky (dále jen přípojka) vydá stavební úřad na základě žádosti stavebníka územní souhlas podle 96 případně územní rozhodnutí podle 79 stavebního zákona. Přípojky do délky 50 m podle 103 písmene b) odstavce 8 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, k budování delších přípojek je nutné podle 104 stavebního zákona ohlášení. Výstavbu přípojky si zajišťuje investor v souladu s obecně platnými právními předpisy. Provádění stavebních prací upravuje stavební zákon v 160. Vodovodní a kanalizační přípojku lze provádět svépomocí. Napojení na hlavní vodovodní nebo kanalizační řad není součástí přípojky a provádí je vždy Technické služby Popovičky s. r. o. (dále jen provozovatel) na náklady stavebníka. Přípojka je samostatná stavba, která není vodním dílem. Při realizaci přípojky je třeba dodržet ČSN Vodovodní přípojky, ČSN Stokové sítě a kanalizační přípojky a další související normy. Podmínky napojení: Podmínky pro napojení odběratele jsou upraveny zákonem o vodovodech a kanalizacích v 8 zejména v odstavcích 5, 6 a 7 zákona: Vlastník vodovodu nebo kanalizace popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci, pokud to umožňují kapacitní a další technické požadavky. Náklady na realizaci napojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky hradí vlastník, jemuž je umožněno napojení, pokud se nedohodnou jinak. Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka vodovodu nebo kanalizace a na právního nástupce provozovatele. Při uzavírání smlouvy se mohou strany dohodnout, že odběratelem je třetí osoba. 2

3 Zřízení přípojky Ke zřízení přípojky je nutno, aby žadatel předložil provozovateli souhlas vlastníka vodovodu a kanalizace s napojením a dále, aby předložil k odsouhlasení územní souhlas nebo územní rozhodnutí a projektovou dokumentaci obsahující tyto náležitosti: technický popis, přehledná situace 1: (500), půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky podélný profil, kladečské schéma, příčný řez uložení potrubí, způsob a umístění měření nebo jiný způsob určení množství (případně výkres šachty), výpočet potřeby vody (ČSN ) případně i požadavek na množství požární vody (ČSN ), pokud je domovní instalace vybavena předčisticím zařízením (odlučovač tuků apod.), bude součástí dokumentace způsob jeho napojení a kontroly jeho funkce. Veškeré sítě budou před započetím prací na základě řádné objednávky a na náklady investora uvedené stavby vytyčeny. K zásahu nebo manipulaci se zařízením ve správě provozovatele nedojde bez jeho vědomí a souhlasu. Křížení s podzemními vedeními budou provedena podle vyjádření jejich správců, která je nutné zajistit a dodržet (v případě střetu zájmů po jeho vyjasnění a jednoznačné dohodě). Zemní práce v místě napojení na zařízení ve správě provozovatele při vzájemném křížení se stávajícím vodovodem či kanalizací nebo v jejich blízkosti požadujeme provádět minimálně 1 m od těchto zařízení ručně a dbát na dodržení všech platných norem a předpisů. Pokud nebylo v průběhu řízení odsouhlaseno jinak, pak svislé i vodorovné odstupy všech sítí musí v souběhu, křížení a umístění vyhovět alespoň ČSN Prostorové uspořádání sítí. Křížení požadujeme provést pokud možno kolmo a ve chráničce osazené min. 1 m před a za potrubím provozovatele. Při situování jiných podzemních sítí v souběhu s vodovodem ve vzdálenosti 1 m, požadujeme i tyto sítě zajistit proti poškození při případné poruše vodovodu chráničkou. Vedení přípojky Pro každou nemovitost je budována jedna přípojka vodovodní a jedna kanalizační, jiné řešení je nutné technicky zdůvodnit a projednat s provozovatelem. Ochranné pásmo přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce jen se souhlasem provozovatele vodovodu. Pro prostup zdí, podlahou, základem, stěnou šachty je nutné potrubí přípojky umístit do chráničky. Přípojky musí být vedeny od hlavního řadu kolmo k napojované nemovitosti. Nad stávajícím ani novým vodovodem, kanalizací vč. objektů na nich postavených a ani v jejich ochranných pásmech nesmí být umístěny žádné trvalé stavby, poutače, dopravní signalizace a značky. Veřejné sítě včetně ochranných pásem zůstanou nezastavěné a volně přístupné. 3

4 C. Vodovodní přípojka Technické požadavky na vodovodní přípojky Denní limit dodané vody nepřesahuje 10 m 3 /den. Ochranné pásmo je 1,5 m na obě strany od přípojky (tj. šířka 3 m). Materiál vodovodních přípojek Trubní materiál: Pro vodovodní přípojky je dovoleno používat tyto druhy materiálů PE: 1. PE 25-40, PN 10 SDR 11 (v případě mechanických a svařovaných spojů), 2. PE 80, PN 10, SDR 11 (v případě mechanických a svařovaných spojů), 3. PE 100, PN 16, SDR 11 (v případě mechanických a svařovaných spojů). Od dimenze 90 mm včetně je možno používat PE 100, PN 10 spojovaný technologií svařovaní a tvárnou litinu (TL). Materiál použitý na výstavbu vodovodní přípojky musí být zdravotně nezávadný dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (v platném znění). Použitý materiál musí být doložen atestem zdravotní nezávadnosti. Potrubí z olova s cínovou vložkou, mědi nebo potrubí ocelové je pro vodovodní přípojky nevhodné. Navrtávací pasy: Navrtávací pasy jsou rozděleny dle druhu hlavního vodovodního řadu. 1. Hlavní vodovodní řad z PVC: Objímka navrtávacího pasu je z tvárné litiny. Šířka je dle DIN 3543 (pro otvor 1 80 mm, pro 5/4 90, pro 6/4 95, pro 2-110). Povrchová úprava tepelně nanesený práškový epoxid dle GSK sdružení jakosti těžké protikorozní ochrany, nerez šrouby, pryžové těsnění po celém obvodě, zesílené u vstupního hrdla odbočky. 2. Hlavní vodovodní řad z PE: Objímka navrtávacího pasu musí umožňovat elektrospoj. Použití litinových objímek bez elektrospoje je možné pouze po prokazatelné dohodě s provozovatelem (zápis z jednání, zápis ve stavebním deníku apod.). 3. Hlavní vodovodní řad z litiny, oceli, AC a ostatních materiálů: Objímka navrtávacího pasu je z tvárné litiny. Povrchová úprava litinové části pasu tepelně nanesený práškový epoxid dle GSK sdružení jakosti těžké protikorozní ochrany. Uzávěry navrtávacích pasů: Uzávěry navrtávacích pasů mohou být pouze šoupátka a v případě elektrotvarovek ventily. Šoupátka mohou být mosazná nebo litinová s povrchovou úpravou GSK tepelně nanesený práškový epoxid dle GSK sdružení jakosti těžké protikorozní ochrany. Vřeteno z nerez oceli, pogumovaný klín. 4

5 Příslušenství přípojek: Závitové svěrné spojky musí být mosazné. Zemní soupravy teleskopické s možností použití jak podkladové desky, tak plovoucího poklopu. V případě použití standartního poklopu se musí použít podkladová deska. Poklop bude označen symbolem VODA (VODOVOD), event. logem vlastnické společnosti provozovaného vodovodu. Vodoměrné sestavy Způsob měření, typ vodoměru a jeho umístění se navrhují dle požadavků provozovatele vodovodní sítě. Vodoměr se osazuje podle technických podmínek výrobce. Pokud je přípojka navržena i pro zajištění požární vody vodoměr musí splňovat jak podmínky měření běžného provozu, tak měření dodávky požární vody. Variantou je návrh samostatné přípojky pro odběr požární vody vybavenou samostatným měřením. Vodoměrná sestava se umísťuje: v budově odběratele (zpravidla v suterénu na suchém větraném místě, potrubí nesmí být zakryté, prostor musí být zabezpečen proti zamrznutí vodoměru), ve vodoměrné šachtě mimo budovu odběratele: vodoměr dodává a osazuje provozovatel až po uvedení rozváděcího řadu do provozu. Pro osazení vodoměru je nezbytné dodržet: předepsanou délku ve vodoměrné sestavě v závislosti na velikosti a typu vodoměru, převlečné matice nebo příruby předepsaných světlostí pro připojení vodoměru v závislosti na jeho profilu. Vodoměr se osazuje ve vodorovné poloze dle technických pravidel výrobce, tak aby k němu byl vždy volný přístup: min. 0,2 m od boční stěny objektu (šachty), nebo dle typového držáku vodoměrné sestavy, min. 0,2 m a max. 1,2 m nad podlahou. Na PE přípojkách dimenze do 63 mm (závitové spoje) vodoměrnou sestavu ve směru toku tvoří: přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem, průchozí uzávěr (lze použít i kulový kohout, event. šikmý sedlový ventil), redukce, převlečná matice pro navržený typ vodoměru dle dimenze přípojky, vodoměr, převlečná matice, redukce, zpětný ventil nebo klapka, průchozí uzávěr s vypouštěním (lze použít i kulový kohout). Světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem odpovídá světlosti přípojky. Na litinových přípojkách, PE přípojkách od dimenze 63 mm vodoměrnou sestavu ve směru toku tvoří: tvarovka ukončená přírubou, uzávěr (šoupě), redukce, filtr, přírubová tvarovka TP v délce splňující uklidňující délku před vodoměrem, 5

6 vodoměr, přírubová tvarovka TP v délce splňující uklidňující délku za vodoměrem, redukce, (rozebíratelný spoj, např. převlečná příruba, kompenzátor, montážní vložka), zpětná klapka, uzávěr (šoupě), přírubová tvarovka T s odbočkou pro vypouštění (event. nástavná vložka se závitem FPM). Pro vodoměrnou sestavu lze využít i jiné vhodné armatury a tvarovky, sestavu je vždy nutné projednat s provozovatelem. Světlost armatur a tvarovek před a za vodoměrem musí odpovídat světlosti přípojky. Vodoměrnou sestavu je třeba podepřít tak, aby byla proveditelná výměna vodoměru. Potrubí ve zdi objektu nebo vodoměrné šachty je třeba pevně fixovat (litinové přírubové TP tvarovky, ne tvarovky hrdlové). Sklon Sklon přípojky min. 3 %, pokud možno ve vzestupném směru k vnitřnímu vodovodu. Minimální krytí Minimální dovolené krytí (hloubka vrchu roury od terénu) je 1,2 1,6 m, ve vozovkách 1,5 m. Minimální vzdálenost Minimální vzdálenost (půdorysný rozměr od potrubí) je při souběhu sítí vodovodní přípojky od kabelů 0,4 m, od plynu 0,6 m, od kanalizace a vody 0,6 m, od teplovodních vedení 1,0 m. Šířka výkopu Šířka výkopu po přípojky je 0,4 0,6 m. V místě napojení na vodovod 1,0/1,0 m, (0,20 m za potrubí, 0,20 m pod potrubí a 0,8 m ve směru vodovodní přípojky). Hloubka dle uložení potrubí. Podsyp a zásyp Podsyp a zásyp potrubí přípojky u běžně používaných druhů trubních materiálů je 0,1 a 0,3 m, jemný písek bez ostrohranných částic. Ostatní zásyp vytěženou zeminou. Ochranná signalizační folie Nad pískový zásyp vodovodní přípojky se osazuje signalizační ochranná folie modré, event. bílé barvy s popisem VODA. Skutečné provedení přípojky, zaměření V rámci realizace je nezbytné provést zákres skutečného provedení přípojky, který se ukládá u kolaudace stavby. V rámci novostaveb provozovatel doporučuje geodetické zaměření trasy přípojky v rámci zaměření celé stavby. 6

7 Vodoměrné šachty Vodoměrná šachta se umísťuje mimo budovu, nelze-li vodoměr umístit do budovy, nebo je-li místo vstupu vodovodní přípojky do budovy vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 m, případně celková délka přípojky od odbočení z hlavního řadu přesahuje 25 m. Šachta se zřizuje na pozemku odběratele hned za jeho hranicí (oplocením) v maximální vzdálenosti 2 m. Vodoměr musí být přístupný a zabezpečený proti zamrznutí. Ve vodoměrné šachtě musí být umístěno jen vodovodní potrubí. Standardní vodoměrné šachty pro domovní přípojky musí splňovat níže uvedené rozměry: Šachta obdélníková: Šířka 0,9 m Délka 1,2 m Vnitřní výška pracovního prostoru 1,3 m Výška včetně poklopu 1,6 m Šachta kruhová: Vnitřní průměr 1,2 m Vnitřní výška pracovního prostoru 1,3 m Výška včetně poklopu 1,6 m Šachta oválná: Šířka 0,9 m Délka 1,2 m Vnitřní výška pracovního prostoru 1,3 m Výška včetně poklopu 1,6 m Tvary vodoměrných šachet mohou být: Materiál vodoměrných šachet: Průlezný otvor může být kruhový: obdélník, ovál, kruh zděné, betonové, plastové průměr 600 mm nebo čtvercový 600 x 600 mm Poklop vodoměrné šachty musí být vodotěsný. Po dohodě s provozovatelem je možné navrhnout jiné řešení možnosti odečítání odebraného množství vody, například elektronické snímání měřených dat vodoměru s vyvedením na hranici nemovitosti odběratele či dálkový odečet. Instalaci tohoto nadstandardního zařízení hradí odběratel. D. Kanalizační přípojka Technické požadavky 1. Kanalizační přípojky budou navrhovány z plastů nebo kameniny. Doporučujeme plasty. Do komunikace korugované nebo žebrované PP trubky. Jiný materiál po dohodě s provozovatelem. 2. Na každé kanalizační přípojce bude navržena domovní šachta na pozemku odběratele, zpravidla v lomu směrovém event. výškovém. Šachta může být klasická vstupní při větší hloubce přípojky, nebo jen revizní bez možnosti vstupu. Šachta může být plastová DN 400 nebo jiná dle dohody s provozovatelem. Pokud nelze šachtu umístit zřizuje se čisticí kus v nemovitosti. 3. Každá nemovitost musí mít samostatnou přípojku. Jiné řešení je možné pouze po odsouhlasení s provozovatelem kanalizace 7

8 4. Kanalizační přípojky u velkých producentů mohou být vybaveny měrnou šachtou. Tato povinnost bude jednoznačně určena při projednávání projektové dokumentace přípojky. 5. DN přípojky je 150 mm a DN 200 mm. Nad DN 200 mm je nutné doložit výpočtem nutnost navrhovaného profilu. 6. Napojení přípojek do DN 200 mm včetně na kanalizační stoku musí být mimo vstupní šachty kanalizace. Výjimka po dohodě s provozovatelem. 7. Zaústění proti toku vody v uliční stoce je nepřípustné. 8. U oddílného systému stokové sítě (budované i dodatečně) musí být prokázáno, že odpadní vody jsou odváděny z nemovitosti (objektu) odděleně. 9. Na přípojky na odvedení dešťových vod, v systému vnitřní kanalizace, musí být osazeny lapače splavenin. 10. Napojování kanalizačních přípojek je nutné řešit pomocí odboček. V případě dodatečného napojení na kanalizační stoku napojení provádí provozovatel sítě event. jiná firma za dohledu provozovatele pomocí jádrového vrtání a vysazení přípojek. Kanalizační přípojka se smí připojit na stoku jen do určené stokové (obvykle zaslepené) vložky a odbočky nebo do místa určeného provozovatelem kanalizace. Tam kde není stoková vložka nebo odbočka vysazena je nutné pro připojovací kus přípojky vyfrézovat v horní polovině profilu stoky otvor tak, aby na potrubí nebo konstrukci stoky nevznikaly trhliny nebo jiná poškození. Stoková vložka se osazuje do horní poloviny trouby, pod osovým úhlem ke kolmici vedené k ose stoky. Spády trubní přípojky: I min = 1% pro DN 200 2% pro DN 150 I max = 40% Minimální vzdálenost (půdorysný rozměr od potubí) je při souběhu sítí kanalizační přípojky od kabelů 0,5 1,0 m, od plynu 1,0 m, od vodovodu 0,6 m, od teplovodních vedení 0,3 m. Šířka výkopu Šířka výkopu je dána hloubkou napojení a řídí se ČSN Zemní práce. Revizní domovní šachty Revizní šachty Navrhují celoplastové DN 400 (DN 200) nebo zděné z betonových cihel, monolitické dno pouze ve zdůvodněných případech min. rozměr 1,0/1,0 m s čistícím kusem v šachtě. Šachta se zpravidla zřizuje na pozemku stavebníka. V zátopových oblastech se doporučuje zřídit na domovní části kanalizační přípojky zpětnou klapku. Zásady rušení domovních kanalizačních přípojek Nefunkční potrubí je nutné po jejich odpojení v celé dálce zaplnit. Zaplnění bude provedeno hubeným betonem nebo popílkocementovou směsí. Místo připojení na kanalizaci je nutné zapravit. Způsob zapravení ve stoce bude dohodnut a prováděn provozovatelem kanalizace event. jinou firmou. 8

9 Tlakové kanalizační přípojky Tlaková kanalizační přípojka se provádí tam, kde není možno nemovitost odkanalizovat gravitačně. V případě dodatečné výstavby musí být technické řešení včetně jednotného typu čerpadel projednáno s vlastníkem a provozovatelem kanalizace. Konce větví tlakových sítí musí být opatřeny vývody pro možnost tlakového čištění. Způsoby zaústění: a) do gravitační kanalizace přes uklidňovací šachtu a gravitační zaústění do kanalizace, b) do systému tlakové kanalizace. Odpadní vody jsou pouze splaškové. Revizní domovní šachty s umístěním čerpadla jsou na pozemku vlastníka nemovitosti. Opravy čerpadel, šachet, signalizačního zařízení a přívodu el. energie jsou náklady vlastníka nemovitosti. Kanalizační přípojky do podtlakové kanalizace Při projektování je nutno dodržovat specifické předpisy pro navrhování tohoto systému. Odpadní vody jsou pouze splaškové. Pro funkci domovní přípojky je podstatné: - zavzdušnění odvětrání domovních rozvodů, - regulační (řídící) zařízení, - uzavírací ventil na přípojce, - vedení domovní přípojky. Podtlakový ventil se osazuje ve sběrné šachtě, která slouží zpravidla pro odkanalizování jednoho event. více objektů a je umístěna na veřejném prostranství. Ventil včetně šachty jsou součástí systému kanalizace. Gravitační část přípojky sběrné šachty viz gravitační přípojky. U tlakových systémů odkanalizování musí být provedeno označení poloh uzavíracích armatur orientačními tabulkami obdobně jako u rozvodových vodovodních sítí. Pozn.: Specifické způsoby odkanalizování a možnost napojení doporučujeme projednat s provozovatelem již ve stádiu přípravy projektové dokumentace. E. Zahájení provozu vodovodní a kanalizační přípojky Ke kolaudaci požadujeme předložit doklad pracovníka provozovatele o konečné prohlídce přípojky formou vyplněného protokolu o kontrole přípojky včetně objektů na ní. Konečná prohlídka přípojky může být provedena po tlakové zkoušce u vodovodní přípojky provedené za přítomnosti provozovatele před záhozem dle ČSN Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Tlaková zkouška se provádí pouze s pitnou vodou. Dále požadujeme předání dokumentace skutečného provedení přípojky s jejím zaměřením, celkovou situací, seznamem souřadnic, kladečským schéma a doplňujícím textem. Z důvodu zamezení vnikání balastních vod do kanalizace požadujeme zkoušku nepropustnosti kanalizace provedenou za přítomnosti provozovatele před záhozem dle platné ČSN Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. 9

10 K závěrečné prohlídce přípojky stavebník doloží atesty použitých materiálů a doklady prokazující vhodnost použitého potrubí pro styk s pitnou vodou. Po kolaudaci bude sepsána smlouva na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. Stavba a její následný provoz nesmí být v rozporu se stavebním povolením, zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, požadavky na technické provedení, a stanoviskem provozovatele. F. Platnost Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci Popovičky jsou platné pro nově budované přípojky od G. Související dokumentace Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění ČSN Vodovodní přípojky ČSN Vnitřní vodovody ČSN EN ( ) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě Část 1: Všeobecně ČSN EN ( ) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě Část 2: Navrhování ČSN EN ( ) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě Část 3: Dimenzování potrubí Zjednodušená metoda ČSN Navrhování vodovodního potrubí ČSN Výstavba vodovodního potrubí ČSN EN 1717 ( ) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN Výpočet vnitřních vodovodů ČSN Požární bezpečnost staveb zásobování požární vodou 10

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

STANDARDY PRO VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

STANDARDY PRO VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY STANDARDY PRO VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY Standardy VAS, a.s., divize Třebíč pro vodovodní a kanalizační přípojky jsou zpracovány jako závazná metodika pro všechny stupně projektových dokumentací

Více

Vodovodní přípojky Všeobecné informace

Vodovodní přípojky Všeobecné informace 1 Vodovodní přípojky Veškeré manipulace na vodovodní síti pro veřejnou potřebu, provozované VAS,a.s. divizí Brno - venkov, může provádět pouze VAS,a.s., která je zodpovědná za kvalitu dodávané pitné vody

Více

Povolený způsob likvidace odpadních vod

Povolený způsob likvidace odpadních vod OZNÁMENÍ OBCE PŘEMYSLOVICE O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ v katastru obce Přemyslovice v souladu s platnými právními předpisy a Kanalizačním řádem Vymezení základních pojmů Za

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města.

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města. Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO04 - Kanalizace splašková 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci

Více

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7 OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. ÚVOD... 3 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY... 3 4.1. potřeba vody... 3 4.2. dešťové vody... 4 5. zásobování vodou, odkanalizování... 4 5.1. Zásobování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY. Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : MŠ RATIBOŘICKÁ 2299 Místo : RATIBOŘICKÁ 2299, Praha Horní Počernice Projektovaná část : Stupeň : Dokumentace pro výběr zhotovitele Investor : Městská část

Více

1. Základní údaje stavby

1. Základní údaje stavby - 1 - Technická zpráva 1. Základní údaje stavby Název stavby: Katastrální území: Přípojka kanalizace pro objekt č.p. 49/1 ul. Havlíkova 643033 Horní Jiřetín Dotčené pozemky: - p.p.č. 80/5, Potoční 15/1,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli

Informace o rozsahu zmocnění předaných vlastníkem vodovodu nebo kanalizace provozovateli Informace provozovatele ve smyslu 36 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (dále jen zákon ) o podmínkách pro uzavření smlouvy podle 8 odst. 6 zákona Vlastník vodovodu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov tel: 317 754 111 fax: 317 721 256 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ČÍSLO JEDNACÍ: Vod. 235 35851,35835/2013 SPIS. ZNAČKA:

Více

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE:

VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: VNITŘNÍ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE: Cíl projektu Projekt řeší vnitřní rozvody studené, teplé a cirkulační vody, splaškovou a dešťovou kanalizaci v novostavbě domu pro seniory v obci Vnorovy. Vodovodní a

Více

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5 1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZACE... 2 3. VODOVOD... 4

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZACE... 2 3. VODOVOD... 4 1. ÚVOD... 2 2. KANALIZACE... 2 2.1. DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE... 2 2.1.1. PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ... 2 2.1.2. ODPADNÍ POTRUBÍ... 2 2.1.3. SVODNÉ POTRUBÍ... 2 2.1.4. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY... 3 2.2. DOMOVNÍ

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

ODPOV. PROJ. VYPRACOVAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL V PROJEKT

ODPOV. PROJ. VYPRACOVAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL V PROJEKT ODPOV. PROJ. VYPRACOVAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL V PROJEKT Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR: OBEC BŘEZOLUPY IČO: 614 07 712 STAVBA: FORMÁT 1 A4 ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.03.1.4.1,2,3,4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROTO TOSAN s.r.o. LANŠKROUNSKÁ 1A, 56802 SVITAVY, tel.fax : 461 532371, projekce.tzb@wo.cz Název stavby : SNÍŽENÍ ENERGERTICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI MILADY HORÁKOVÉ VE SVITAVÁCH Objekt

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Zdravotechniky Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-19z Plutos výstavba na p.p.č. k.ú. Sluštice Rudolf Neumann a Jana Neumannová Konstantinova 34, Praha 4 Chodov, 149 00 TECHNICKÁ

Více

Informace o technických požadavcích na přípojky

Informace o technických požadavcích na přípojky Příloha e) Informace o technických požadavcích na přípojky Základní informace pro žadatele o vybudování vodovodní nebo kanalizační přípojky ve smyslu platné legislativy, t.j. zejména: zákon č.183/2006

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing.

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing. Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Petra Uhlárová Akce Zakázkové číslo

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

Podklad pro výběrové řízení

Podklad pro výběrové řízení Podklad pro výběrové řízení Fakultní nemocnice Brno Centrální operační sály úprava potrubních rozvodů v souladu s ČSN EN 7396-1 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 1 1. Úvod Tato dokumentace slouží

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

F. 1 Technická zpráva

F. 1 Technická zpráva PD - Splašková kanalizace Rohatce F. Technická zpráva F. Technická zpráva Obsah : A. Základní údaje stavby B. Splašková kanalizace - popis jednotlivých stok - stoka A, B, BA, C, D, Kanalizační výtlak I

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

Standardy JVS pro přírubové spoje, materiály potrubí řadů, armatury, měřidla průtoku pitné vody, vodovodní přípojky a poklopy vodárenských šachet

Standardy JVS pro přírubové spoje, materiály potrubí řadů, armatury, měřidla průtoku pitné vody, vodovodní přípojky a poklopy vodárenských šachet Standardy JVS pro přírubové spoje, materiály potrubí řadů, armatury, měřidla průtoku pitné vody, vodovodní přípojky a poklopy vodárenských šachet Přírubové spoje: Veškeré nově zhotovené přírubové spoje

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na: Vnitřní elektrické rozvody Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrické

Více

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Pěšice Kód části obce PRVK: 3609.5314.115.02 Název obce: Řepníky Kód obce (IČOB): 14523 (572209) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice

pro vytápění a ohřev TV Na Výšinách 1075/3, Praha 7-Bubeneč Investor stavby: Městská Část Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7-Holešovice Název stavby: Výměna technologie výměníkové stanice z důvodu změny topného média v mateřské školce Na Výšinách 1075/3, 170 00 Praha 7-Bubeneč Charakter stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice pro vytápění

Více

F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Název : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NOVOSEDLY lokalita Mikulovská Investor : Obec NOVOSEDLY, Novosedly 1, 691 82 NOVOSEDLY Stupeň : PD pro SP Část : F2.5 Plynovod, plynové přípojky F2.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodp.

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE Textová část Územní studie upřesňuje řešení lokality B7 územního plánu. Předmětná lokalita je umístěna v k.ú. Loštice na rozhraní s k.ú. Žádlovice v části

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA SRBCE VODOVOD, KANALIZACE Zadávací dokumentace stavby TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY LEGENDA SRBCE VODOVOD, KANALIZACE Členěnní dokumentace a označování standardů: Stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

OZNÁMENÍ OBCE SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ na rok 2012

OZNÁMENÍ OBCE SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ na rok 2012 OZNÁMENÍ OBCE SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ na rok 2012 v katastru obce Svinařov v souladu s platnými právními předpisy a Kanalizačním řádem ČOV Třebichovice. ČLÁNEK

Více

ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE

ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE R OBJEKT A 1.NP ± 0,000 = 234,25 m.n.m. Bpv ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE BUDOVA A BUDOVA B ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE SO 08.A

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové

Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov IČO 49295934, DIČ CZ49295934 Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové Základní informace o stavbě a pokyny pro vlastníky nemovitostí Obsah

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-1776/2016 Č.j.: MeDO-14992/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod

Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001245190 vyřizuje Pavel Gabriel datum 29.01.2016 Věc: Oprava chodníku ul. Vyšehradská v Libici nad doubravou K.ú. - p.č.: Libice nad Doubravou

Více

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č.

TITULNÍ LIST. Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121. Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město. Místo stavby: Beroun kat.č. TITULNÍ LIST Akce: Novostavba RD manželů Ježkových Beroun parc.č. 1410/121 Stavebník: Manželé JEŽKOVI Nad Paloučkem 1715 266 01 Beroun - město Místo stavby: Beroun kat.č. 1410/121 Stupeň PD: Projekt pro

Více

Kanalizace a ČOV obce Paršovice Informace pro majitele nemovitostí a pokyny k vyplnění protokolu. 2. Veřejná část kanalizační přípojky

Kanalizace a ČOV obce Paršovice Informace pro majitele nemovitostí a pokyny k vyplnění protokolu. 2. Veřejná část kanalizační přípojky Kanalizace a ČOV obce Paršovice Informace pro majitele nemovitostí a pokyny k vyplnění protokolu Vážení občané, v současné době probíhá příprava realizace výstavby nové splaškové kanalizace, která bude

Více

M stský ú ad Bru perk

M stský ú ad Bru perk M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, 739 44 Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz datum: 24.6.2011 R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: --/19.01.2015 ČÍSLO SPISU: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO JEDNACÍ: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO

Více

OBSAH. Technická zpráva. str. 1 / 4 str. 1 / 4

OBSAH. Technická zpráva. str. 1 / 4 str. 1 / 4 OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ... 2 2. POPIS OBJEKTU... 2 3. VODOVOD... 2 3.1. Přípojka... 2 3.2. Vnitřní rozvody vody... 2 3.3. Materiál, spojování... 3 3.4. Dělení trubek... 3 4. NÁVAZNOST A NÁROKY

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Výškové zaměření stavby JTSK. Trasa : nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Potrubí HDPE, PE 100-RC, typ 2 dle PAS 1075, SDR 11, PN 16 160 / 14,6 mm Potrubí obnovy řešeného vodovod.

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhláška č. 18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE D-2-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvod Kanalizace je navržena, vzhledem k charakteru kanalizační sítě v obci, jako jednotná. Bude odvádět zejména splaškové odpadní vody z uvažované zástavby. Dešťové vody ze střech,

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více

Technická normalizace ve vodním hospodářství. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s.

Technická normalizace ve vodním hospodářství. Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Technická normalizace ve vodním hospodářství Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Tvorba norem na mezinárodní úrovni (EN, ISO, EN ISO) na národní úrovni (ČSN) na odvětvové úrovni (TNV) Normy ČSN počátek

Více

I. SMLUVNÍ STRANY. Obchodní název: Zapsán: Sídlo firmy: Zastoupený: Číslo účtu: Kontakt: Adresa pro zasílání faktur:

I. SMLUVNÍ STRANY. Obchodní název: Zapsán: Sídlo firmy: Zastoupený: Číslo účtu: Kontakt: Adresa pro zasílání faktur: SMLOUVA č. uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů Provozovatel:

Více

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č...

SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY* A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD* č... uzavřená v souladu s ustanovením 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

www.niveko.cz Certifikace ISO 9001: 2000

www.niveko.cz Certifikace ISO 9001: 2000 www.niveko.cz PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Certifikace ISO 9001: 2000 Společnost Niveko s.r.o. se více jak patnáct let zabývá zakázkovou výrobou nádrží a doplňků do chemického, ale i potravinářského průmyslu. Výjimkou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 2.1 Popis kanalizace :

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 2.1 Popis kanalizace : Zateplení budovy C (č.50) Karlovarská krajská nemocnice, Bezručova 19, Karlovy Vary Výměna odpadního potrubí kanalizace a stoupaček vody Zdravotně technické instalace TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD Projektová

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3 Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace Lukovská 112, 763 14 Zlín 12 Ing.Roman Horský, ředitel 00090026 všem uchazečům IČ:, DIČ: Ve Zlíně dne 21.10.2013 POSKYTNUTÍ

Více

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Obsah: A. Nádrže - nadzemní, podzemní - pro dešťovou vodu, jejich spojování, vybavení B. Filtry - /zemní/ - / interní -do nádrže/ - /do svodové

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech Ing. Karel Zajíček Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Vodovod Útušice. Místo : k.ú. Útušice. Obec : Útušice. Kraj : Plze ský. Pov.obec : eštice. Stavebník : Obec Útušice,

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Vodovod Útušice. Místo : k.ú. Útušice. Obec : Útušice. Kraj : Plze ský. Pov.obec : eštice. Stavebník : Obec Útušice, TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Vodovod Útušice Místo : k.ú. Útušice Obec : Útušice Kraj : Plze ský Pov.obec : eštice Stavebník : Obec Útušice, Útušice 59, 332 09 Št novice Stupe PD : DPS Stav.objekt : SO 31

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Tabulky 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

Technická zpráva. k projektu pro stavební povolení OHAŘE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV. F.2 SO 2 Splašková kanalizace

Technická zpráva. k projektu pro stavební povolení OHAŘE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV. F.2 SO 2 Splašková kanalizace Technická zpráva k projektu pro stavební povolení OHAŘE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV F.2 SO 2 Splašková kanalizace Obsah: 1. Úvod... 1 2. Obsah objektu... 2 3. Zemní práce... 2 3.1 Přípravné práce... 3 3.2

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

1.2 Technické normy Vnitřní vodovod: - 2 - D.1.4 Technika prostředí staveb Zdravotně technické instalace

1.2 Technické normy Vnitřní vodovod: - 2 - D.1.4 Technika prostředí staveb Zdravotně technické instalace 1. Úvod Projektová dokumentace řeší rekonstrukci vnitřní vodoinstalace v objektu Základní školy Vítkov na ulici Komenského 754 v městě Vítkov, katastrální území Vítkov [782998], parcelní číslo 1774. Nemovitost

Více

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN 1.0 Výchozí podklady - prohlídka stávající fontány - konzultace s Ing Damcovou Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace gravitační systémy ČSN 75 54

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná

Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Technické služby Osečná, příspěvková organizace Svatovítské náměstí č.p. 103 463 52 Osečná Smlouva o odvádění odpadních vod uzavřená dle z. č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb. Číslo OM vodovodu:.

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 286/283/09/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová Ve Žlebech, dne: 30.4.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Více

Ing. Šnapka Ivan Šnapková Lucie zast. Žíla Zbyněk Horní Těrlicko 651 Horní Těrlicko 651 Československé armády 18 Havířov ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Ing. Šnapka Ivan Šnapková Lucie zast. Žíla Zbyněk Horní Těrlicko 651 Horní Těrlicko 651 Československé armády 18 Havířov ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Lučina, 739 39 Lučina 1 Stavební úřad č. j. 490/05-328/Kor Datum: 20.02.2006 vyřizuje: Kormaníková Ing. Šnapka Ivan Šnapková Lucie zast. Žíla Zbyněk Horní Těrlicko 651 Horní Těrlicko 651 Československé

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více