ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013"

Transkript

1 ČP INVEST INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 EY Building a better working world ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionáŕi společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s.: I. Overili jsme účetní závérku společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. (dále jen společnost") k 31. prosinci 2013, ke které jsme 10. dubna 2014 vydali výrok následujícího znéní: Overili jsme pŕiloženou účetní závérku společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., sestavenou k 31. prosinci 2013 za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, pŕehled o zménách vlastního kapitálu a pŕílohu, včetné popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., jsou uvedeny v bode 1 pŕílohy této účetní závérky. Odpovédnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závérku Statutární orgán je odpovédný za sestavení účetní závérky a za vérné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními pŕedpisy platnými v České republice a za takový vnitŕní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závérky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zpúsobené podvodem nebo chybou. Odpovédnost auditora Naším úkolem je vydat na základé provedeného auditu výrok k této účetní závérce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorú České republiky. V souladu s témito pŕedpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pŕiméŕenou jistotu, že účetní závérka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupú, jejichž cílem je získat dúkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závérce. Výbér auditorských postupú závisí na úsudku auditora, včetné toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závérka obsahuje významné nesprávnosti zpúsobené podvodem nebo chybou. Pŕi posuzování téchto rizik auditor pŕihlédne k vnitŕním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závérky a vérné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitŕních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádŕit se k účinnosti vnitŕních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, pŕiméŕenosti účetních odhadú provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závérky. Domníváme se, že získané dúkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou pŕiméŕeným základem pro vyjádŕení výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závérka ve všech významných souvislostech vérné a poctivé zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., k 31. prosinci 2013 a výsledky jejího hospodaŕení za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 v souladu s účetními pŕedpisy platnými v České republice." A member firm of Ernst & Young Global Limited Ernst & Young Audit, s.r.o. with its registered office at Na Florenci 2116/15, Prague 1 - Nove Mesto, has been incorporated in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section C, entry no , under Identification No

3 EY Building a better working world II. Ovéŕili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závérkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovédný statutární orgán. Naším úkolem je vydat na základé provedeného ovéŕení stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závérkou. Ovéŕení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorú České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ovéŕení tak, aby získal pŕiméŕenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávé, které popisují skutečnosti, jež jsou též pŕedmétem zobrazení v účetní závérce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s pŕíslušnou účetní závérkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávé jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závérce k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetní závérky a z účetních knih společnosti jsme neovéŕovali. Jsme pŕesvédčeni, že provedené ovéŕení poskytuje pŕiméŕený podklad pro vyjádŕení výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávé ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závérkou. III. Provéŕili jsme dále vécnou správnost údajú uvedených ve zprávé o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., k 31. prosinci Za sestavení a vécnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovédný statutární orgán společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. Naším úkolem je vydat na základé provedené provérky stanovisko k této zprávé o vztazích. Provérku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro provérky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorú České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli provérku s cílem získat stŕední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Provérka je omezena pŕedevším na dotazování pracovníkú společnosti a na analytické postupy a výbérovým zpúsobem provedené provéŕení vécné správnosti údajú. Proto provérka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprovádéli, a proto nevyjadŕujeme výrok a ud itora. Na základé naší provérky jsme nezjistili žádné významné vécné nesprávnosti údajú uvedených ve zprávé o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s., k 31. prosinci Ernst & Young sp.it, s.r oprávnéní č. 4 zastoupený partnerem 46tai-f4' Michaela Kubýová auditor. auditor, oor3vnžní oprávnéní č dubna 2014 Praha, Česká republika A member firm of Ernst & Young Global Limited Ernst & Young Audit, s.r.o. with its registered office at Na Florenci 2116/15, Prague 1 - Nove Mesto, has been incorporated in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section C, entry no , under Identification No

4 ČP INVEST investiční společnost, a.s. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2013 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2013 ČP INVEST investiční společnost, a.s. (dále ČP INVEST ) patří mezi nejvýznamnější investiční společnosti na českém trhu. K ČP INVEST obhospodařoval majetek ve 29 otevřených podílových fondech a jednom investičním fondu. Majetek ve všech distribuovaných fondech přesáhl hranici mil. Kč. Čisté prodeje podílových fondů v roce 2013 činily téměř 1, 800 mil. Kč. ČP INVEST prostřednictvím svých vlastních zahraničních poboček nabízí produkty ČP INVEST a irské investiční společnosti Generali PPF Invest plc ve Slovenské a Polské republice. ČP INVEST nadále připravuje a realizuje významné projekty nutné pro další rozvoj společnosti. ČP INVEST založil tři nové speciální fondy kvalifikovaných investorů 15.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, 16.Zajištěný fond kvalifikovaných investorů a PRIVATE PROSPERITY FUND a speciální fond 2.Dluhopisový zajištěný fond. ČP INVEST nadále obhospodařoval majetek investičního fondu ČP INVEST Realitní uzavřený investiční fond a.s. V průběhu roku 2013 postupně uplynula doba, na kterou byly založeny speciální fondy II.Zajištěný fond, 5.Zajištěný fond a 6.Zajištěný fond, které vyplatili svým investorům deklarované výnosy. Snahou ČP INVEST v následujících letech bude další rozvoj zahraničních aktivit v regionu, s primárním zaměřením na trhy střední a východní Evropy. V roce 2014 hodlá ČP INVEST nadále prohlubovat obchodní vztahy s významnými distribučními partnery z řad investičních zprostředkovatelů, jakož i vytvářet nové obchodní vztahy zejména v lokalitách, kde působí pobočky ČP INVEST. Kromě tvorby nových produktů se ČP INVEST zaměří i na zkvalitňování služeb poskytovaných investorům, zejména využíváním nových technologií. ČP INVEST bude nadále propagovat pravidelné investování a podporovat střednědobá investiční řešení v podobě zajištěných fondů určených jak kvalifikovaným investorům, tak široké veřejnosti. Stav majetku ČP INVEST investiční společnosti, a.s. Výsledky hospodaření společnosti jsou ověřeny prestižní auditorskou společností Ernst & Young Audit, s.r.o. Aktiva V účetní rozvaze ČP INVEST investiční společnosti, a.s. jsou k vykázána Aktiva v celkové výši Aktiva jsou tvořena Pokladní hotovostí ve výši 64, Pohledávkami za bankami ve výši , Akciemi, podílovými listy a ostatními podíly ve výši , Dlouhodobým hmotným majetkem ve výši , Dlouhodobým nehmotným majetkem ve výši 4.585, Ostatními aktivy ve výši a Náklady a příjmy příštích období ve výši Pasiva Celková pasiva společnosti ve výši jsou tvořena Základním kapitálem ve výši , Povinným rezervním fondem ve výši , Ostatními fondy ze zisku ve výši 351, Kapitálovými fondy ve výši , Ziskem za účetní období ve výši , Ostatními pasivy ve výši , Rezervami ve výši a Výnosy a výdaji příštích období ve výši

5 ČP INVEST investiční společnost, a.s. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2013 Výkaz zisku a ztráty Ve výkazu zisku a ztráty na celkové výnosy mají vliv zejména Výnosy z poplatků a provizí ve výši Významnými nákladovými položkami jsou Náklady na poplatky a provize ve výši , Ostatní provozní náklady ve výši , Správní náklady ve výši , Odpisy ve výši a Tvorba a použití ostatních rezerv ve výši dubna 2014 Ing. Michal Maďar v.r.

6 ČP INVEST investiční společnost, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2013 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2013 Společnost ČP INVEST investiční společnost, a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ: , IČ , je povinna za účetní období roku 2013 sestavit tzv. zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu ust. 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. Struktura vztahů mezi společností a tzv. propojenými osobami: Assicurazioni Generali S.p.A. Piazza Duca degli Abruzzi 2, Terst, IT 76% Generali PPF Holding B.V. Tower B, Strawinskylaan 933, 1017XX Amsterdam, NL 100 CZI Holdings N.V. Tower B, Strawinskylaan 933, 1017XX Amsterdam, NL 100 Česká pojišťovna a.s. Praha 1, Spálená 75/16, PSČ , ČR 100 ČP INVEST investiční společnost, a.s. Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ , ČR Společnost uzavřela během účetního období roku 2013 tyto smlouvy s propojenými osobami: se společností Generali PPF Asset Management a.s. se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, Praha 4, byly uzavřeny Dodatky č. 26 až 29 ke Smlouvě o obhospodařování majetku fondů kolektivního investování ze dne ; se společností Generali Development s.r.o. se sídlem v Praze 2, Bělehradská 132, PSČ: 12084, IČ byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování provozní podpory IT technologií a vývoje SW aplikací ze dne ; se společností Generali PPF Holding B.V. se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam Nizozemí prostřednictvím organizační složky na území České republiky Generali PPF Holding B.V., organizační složka, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 16041, Česká republika, IČ byl uzavřen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne ;

7 ČP INVEST investiční společnost, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2013 se společností Česká pojišťovna a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ: , IČ , byl uzavřen Dodatek č. 12 ke Smlouvě o obchodním zastoupení ze dne 11. července Dále byly provedeny odkupy a nákupy podílových listů. Veškeré výše uvedené smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku, stejně tak jako byla veškerá poskytnutá a přijatá plnění na základě těchto i v dřívějších letech uzavřených smluv poskytnuta za podmínek obvyklých v obchodním styku a z těchto smluv nevznikla společnosti žádná újma. V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla společností přijata nebo uskutečněna v účetním období roku 2013 žádná opatření a jiné právní úkony. Statutární orgán prohlašuje, že tuto zprávu sestavil s vynaložením péče řádného hospodáře a že v této zprávě uvedené údaje jsou správné a úplné. 21. března 2014 Ing. Michal Maďar v.r.

8

9

10 ČP INVEST investiční společnost, a.s. Sídlo: Na Pankráci 1658/121, Praha 4 Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: kolektivní investování Datum sestavení: 10. března 2014 K 31. PROSINCI 2013 Aktiva: Poznámka 31. prosince prosince 2012 Pokladní hotovost Pohledávky za bankami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem Pasiva: Ostatní pasiva Rezervy Výnosy a výdaje příštích období Základní kapitál splacený Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy c) ostatní fondy ze zisku Kapitálové fondy Zisk za účetní období Pasiva celkem PODROZVAHA K 31. PROSINCI 2013 Podrozvahová pasiva Poznámka 31. prosince prosince 2012 Hodnoty převzaté k obhospodařování (1)

11 ČP INVEST investiční společnost, a.s. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka Výnosy z úroků a podobné výnosy Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Tvorba a použití ostatních rezerv Zisk z běžné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Zisk za účetní období po zdanění (2)

12 ČP INVEST investiční společnost, a.s. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Základní kapitál Rezervní fond Sociální fond Kapitálové fondy Zisk/ (ztráta) Celkem Zůstatek k 1. lednu Čistý zisk za účetní období Čerpání sociálního fondu Vratky do sociálního fondu Vyplacené dividendy Zůstatek k 31. prosinci Čistý zisk za účetní období Čerpání sociálního fondu Vratky a příděly do sociálního fondu Vyplacené dividendy Zůstatek k 31. prosinci (3)

13 ČP INVEST investiční společnost, a.s. 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE ČP INVEST investiční společnosti, a.s., původním názvem KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny (dále jen Společnost ) byla založena dne 19. listopadu Změna názvu Společnosti a jejího sídla byla zapsána v obchodním rejstříku dne 26. listopadu Společnost sídlí v Praze, Na Pankráci 1658/121, identifikační číslo společnosti je Mateřskou společností je Česká pojišťovna a.s., společnost je součástí konsolidačního celku mateřské společnosti. Rozhodujícím předmětem činnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů a v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. Obhospodařované fondy jsou uvedeny v poznámce 16. Povolení k činnosti Společnost získala rozhodnutím Státní banky československé ze dne (bez čísla jednacího), v dohodě s Federálním ministerstvem financí ve smyslu ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách. Dne vydala Komise pro cenné papíry Rozhodnutí č.j. 211/1679/R/1999 o tom, že povolení ke vzniku investiční společnosti udělené Společnosti zůstává v platnosti. Rozhodnutí nabylo právní moci Dne 7. listopadu 2007 byla do obchodního rejstříku na Slovensku zapsána organizační složka: ČP INVEST investiční společnost, a.s., organizačná zložka Vienna Gate, Kopčianska č.8,10 Bratislava, IČ Dne byla do obchodního rejstříku v Polsku zapsána organizační složka: ČP INVEST investiční společnost a.s. SPÓLKA AKCYJNA, ODDZIAL W POLSCE Korfantego 2 (4)

14 ČP INVEST investiční společnost, a.s Katowice Organizační složky byly založeny z důvodu expanze společnosti do zahraničí. (5)

15 ČP INVEST investiční společnost, a.s. Organizační struktura V čele Společnosti stojí generální ředitel. Společnost je členěna do 4 specializovaných úseků v čele s jejich řediteli. Tyto úseky jsou: Obchod, Finance, Provoz a IT a Produkty, marketing a zahraniční aktivity. Členové statutárních orgánů k Představenstvo Předseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva Maďar Michal, Ing. Veselý Pavel, Ing. Sima Axel Hájková Alexandra, Ing. Dozorčí rada Člen dozorčí rady Pšaidl Martin, Bc. 2 ÚČETNÍ POSTUPY (a) Základní zásady vedení účetnictví Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví Společnosti vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, příslušnými platnými nařízeními, v souladu a v rozsahu stanoveném Vyhláškou Ministerstva financí ČR 501/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce, a Českými účetními standardy pro finanční instituce. Závěrka vychází z principu časového rozlišení nákladů a výnosů, kdy transakce a další skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, ke kterému se věcně i časově vztahují. Závěrka je sestavena na principu historických cen. Aktiva, u nichž došlo ke snížení hodnoty, jsou vykázána v čisté realizovatelné hodnotě. Účetnictví respektuje zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv (6)

16 ČP INVEST investiční společnost, a.s. k datu sestavení účetní závěrky, a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit. Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu k účetní závěrce. Společnost vykazuje finanční údaje v českých korunách (Kč) s přesností na tisíce Kč, pokud není uvedeno jinak. Účetní závěrka byla sestavena ke dni Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (b) Cizí měny Finanční aktiva a závazky uváděné v cizích měnách jsou přepočtena na české koruny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou (dále jen ČNB ) k rozvahovému dni. Veškeré kurzové zisky a ztráty z peněžních položek jsou vykázány v zisku nebo ztrátě z finančních operací. (c) Reálná hodnota cenných papírů Reálná hodnota cenného papíru je stanovena jako tržní cena kótovaná příslušnou burzou cenných papírů nebo jiným aktivním veřejným trhem. V ostatních případech je reálná hodnota odhadována jako: současná hodnota budoucích peněžních toků akcií a podílových listů, nebo čistá současná hodnota peněžních toků zohledňující rizika v případě dluhopisů a směnek. Společnost používá ve svých modelech určených ke zjištění reálné hodnoty cenných papírů pouze dostupné tržní údaje. Oceňovací modely zohledňují běžné tržní podmínky existující k datu ocenění, které nemusí odrážet situaci na trhu před nebo po tomto dni. K rozvahovému dni vedení Společnosti tyto modely přezkoumalo a ujistilo se, že adekvátním způsobem zohledňují aktuální tržní podmínky včetně relativní likvidity trhu a úvěrového rozpětí. (7)

17 ČP INVEST investiční společnost, a.s. (d) Okamžik uskutečnění účetního případu Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Společnost stane smluvním partnerem operace. Finanční aktivum nebo jeho část Společnost odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Společnost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. Finanční závazek nebo jeho část zanikne, když je povinnost definovaná smlouvou splněna, zrušena nebo skončí její platnost a účetní jednotka již dále nebude finanční závazek nebo jeho část vykazovat v rozvaze. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, resp. jeho části, který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou, se zúčtuje do nákladů nebo výnosů. Spotové nákupy a prodeje jsou účtovány k datu vypořádání. 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (e) Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů mají dvě podkategorie: cenné papíry k obchodování a ty, které účetní jednotka označí za cenný papír oceňovaný reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů při prvotním zaúčtování. Cenný papír je klasifikován jako cenný papír k obchodování, pokud je pořízen nebo získán za účelem prodeje nebo vypořádání v blízké budoucnosti, nebo je součástí definovaného portfolia finančních nástrojů, které jsou společně řízeny za účelem dosahování zisků z cenových rozdílů v krátkodobém časovém období. Cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou nejprve oceňovány pořizovací cenou, zahrnující vedlejší pořizovací náklady, a následně jsou oceňovány reálnou hodnotou. Veškeré související zisky a ztráty jsou zahrnuty v zisku nebo ztrátě z finančních operací. Spotové nákupy a prodeje jsou účtovány k datu vypořádání. Forwardové obchody jsou zachyceny jako (8)

18 ČP INVEST investiční společnost, a.s. deriváty. Úroky z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů jsou vykázány jako úrokové výnosy. (f) Výnosové a nákladové úroky Výnosové a nákladové úroky jsou vykazovány na akruálním principu s využitím lineární metody v případě peněžních toků splatných do 12 měsíců od rozvahového dne a úrokových výnosů z cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Společnost neeviduje peněžní toky splatné více než 12 měsíců. Výnosové úroky zahrnují časově rozlišené kupóny a naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem. (9)

19 ČP INVEST investiční společnost, a.s. (g) Výnosy z poplatků a provizí, náklady na poplatky a provize Výnosy z poplatků a provizí zahrnují poplatky za obhospodařování podílových fondů, vstupní a výstupní poplatky. Náklady na poplatky a provize zahrnují zejména náklady na provize vyplácené zprostředkovatelům. Poplatky a provize jsou vykazovány na akruálním principu k datu poskytnutí služby. Poplatky a provize za sjednání transakce pro třetí stranu nebo z podílu na tomto jednání jsou vykázány v okamžiku dokončení transakce, ke které se vztahují. Poplatky za obhospodařování a správu aktiv a za poradenské služby jsou vykazovány na akruálním principu na základě smluv o poskytnutí těchto služeb. 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (h) Pohledávky Pohledávky se vykazují v nominální hodnotě snížené o opravnou položku. Nedobytné pohledávky se odepisují po skončení konkurzního řízení dlužníka. Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým pohledávkám opravné položky. Tvorba opravné položky se vykazuje jako náklad, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami spojenými s úbytkem majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění opravné položky pro nepotřebnost se vykazuje ve výnosech. (i) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními či nepeněžními vklady nad hodnotu základního kapitálu, dary do hmotného majetku apod. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V (10)

20 ČP INVEST investiční společnost, a.s. dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. (11)

21 ČP INVEST investiční společnost, a.s. (j) Rezervy Rezervy jsou tvořeny, má-li Společnost existující závazek v důsledku událostí, k nimž došlo v minulosti, je pravděpodobné, že bude třeba vynaložit prostředky na jeho vypořádání a lze přiměřeně odhadnout výši tohoto závazku. Všechny rezervy jsou zahrnuty v pasivech. Tvorba rezervy se vykazuje v příslušné položce výkazu zisku a ztráty, její použití je vykázáno společně s náklady nebo ztrátami, na jejichž krytí byly rezervy vytvořeny, v příslušné položce výkazu zisku a ztráty. Rozpuštění rezervy pro nepotřebnost je vykázáno ve výnosech. Rezerva je tvořena v měně, ve které účetní jednotka předpokládá plnění. (k) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován rovnoměrně po dobu jeho předpokládané životnosti při uplatnění následujících dob odepisování: Software Budovy Automobily Stroje a přístroje Inventář 3 4 roky 50 let 4 roky 3 15 let 5 10 let Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než Kč a dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než Kč je odepisován rovnoměrně 3-4 roky. Náklady na opravy a udržování hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení jednotlivé majetkové položky je aktivováno a odepisováno. (12)

22 ČP INVEST investiční společnost, a.s. 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (l) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). (m) Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti. Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž Společnost očekává její realizaci. (n) Náklady na zaměstnance, penzijní připojištění a sociální fond Náklady na zaměstnance jsou součástí správních nákladů a zahrnují odměny členům představenstva a dozorčí rady. Společnost přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění do příspěvkově definovaných penzijních fondů. Tyto příspěvky placené Společností na penzijní připojištění jsou účtovány přímo do nákladů. K financování státního důchodového plánu provádí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost vytváří sociální fond na krytí sociálních potřeb zaměstnanců a zaměstnaneckých výhod. V souladu s účetními předpisy platnými v České republice není příděl do sociálního fondu vykázán ve výkazu zisku a ztráty, ale jako rozdělení zisku. Čerpání sociálního fondu rovněž není vykázáno ve výkazu zisku a ztráty, ale jako snížení fondu. Sociální fond tvoří součást vlastního kapitálu a není vykázán jako závazek. Poskytnutí zaměstnanecké půjčky je (13)

23 ČP INVEST investiční společnost, a.s. vykázáno jako snížení sociálního fondu a splácení těchto půjček jako jeho zvýšení. (o) Spřízněné strany Spřízněné strany jsou definovány Společností následovně: a) strana ovládá účetní jednotku, je ovládána účetní jednotkou nebo je pod společným ovládáním s účetní jednotkou (jde o mateřské podniky, dceřiné podniky a sesterské podniky); b) strana je členem klíčového managementu Společnosti nebo jejího mateřského podniku; c) strana je blízkým členem rodiny jednotlivce, který patří pod písmeno a) až b). Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi spřízněnými stranami bez ohledu na to, zda je účtována cena. Významné transakce, zůstatky a metody stanovení cen transakcí se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámkách 4, 6, 8, 15 a ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) (p) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 3 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI (14)

24 ČP INVEST investiční společnost, a.s. 31. prosince prosince 2012 Běžné účty u bank Společnost má termínovaný vklad ve výši se splatností 1 měsíc. Ostatní pohledávky za bankami jsou splatné na požádání. (15)

25 ČP INVEST investiční společnost, a.s. 4 AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY 31. prosince prosince 2012 Podílové listy ve fondech ČP INVEST K vlastnila Společnost podílové listy následujících fondů: Konzervativní fond ČP INVEST Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST 1. Zajištěném fond kvalifikovaných investorů Společnost dále vlastní neobchodované akcie pořízené před 1. lednem 2009, o nichž se vedení Společnosti domnívá, že jejich reálná hodnota je nulová. 5 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ostatní Nedokončené investice Celkem K 1. lednu 2013 Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Rok končící 31. prosince 2013 Počáteční zůstatková hodnota Přírůstky Vyřazení Odpisy Konečná zůstatková hodnota K 31. prosinci 2013 Pořizovací cena (16)

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Zpráva o činnosti společnosti za rok 2013 Činnost společnosti v roce 2013 spočívala výhradně v obhospodařování fondu ZFP realitní fond, otevřený podílový fond,

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění.

POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. Dvacet let soukromého zdravotního pojištění. POJIŠŤUJEME ZDRAVÍ Úspěšný růst pojistného v roce 2012. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva 2012 Aktivní podpora zdravotní prevence. Jasná volba v oblasti

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU, VÝHLED PRO ROK 2009 3 PROFIL INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 6 ÚDAJE

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20

Profil ebanky 4. ebanka v číslech 6. Statutární orgány 8. Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14. Zpráva dozorčí rady 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Obsah Profil ebanky 4 ebanka v číslech 6 Statutární orgány 8 Zpráva představenstva o činnosti ebanky v roce 2004 14 Zpráva dozorčí rady 20 Výrok auditora 22 Finanční část 23 Rozvaha

Více

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014

Vzorová účetní závěrka. pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny za rok končící 31. 12. 2014 Vzorová účetní závěrka pro pojišťovny Předmluva Tato publikace připravená PwC poskytuje vzorovou nekonsolidovanou účetní závěrku pro fiktivní

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2012 (období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2013 1 Obsah: 1. Základní

Více