Znalecký posudek č. 1685/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 1685/2014"

Transkript

1 Znalecký posudek č. 1685/2014 o obvyklé ceně podílu id. ¼ pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 298, 400, 627/1, 701/1, 1032/2, 1032/3, 1165/2, 1166/2, 1232, 1233/2 v kat. úz. u Ivančic, obec, okres Brno-venkov Nemovitosti jsou zapsány na listech vlastnictví č PK 298 a LV č ostatní pozemky, vše pro k.ú. Němčice u Ivančic, u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov. Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola Hlinky 41/104, Brno Spisová značka 030 EX 12968/07 Ob je dn at el po su dk u: Ex ek uto rsk ý úřa d Br nomě sto Účel posudku: podklad pro exekuční řízení Ocenění v ceně obvyklé ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zák. č. 121/2000 Sb., ke dni prohlídky zpracovala: Ing. Lucie Janíčková - znalec Mutěnická 8, Brno Posudek obsahuje 11 stran textu a 2 přílohy. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Brně, dne

2 I. Nález I.A. Úkol Vypracovat znalecký posudek o obvyklé ceně ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, nemovitostí: podílu id. ¼ pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 298, 400, 627/1, 701/1, 1032/2, 1032/3, 1165/2, 1166/2, 1232, 1233/2 v kat. úz. u Ivančic, obec, okres Brno-venkov, ocenění provedeno k datu Nemovitosti jsou zapsány na listech vlastnictví č PK 298 a LV č ostatní pozemky, vše pro k.ú. Němčice u Ivančic, u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov. I.B. Prohlídka nemovitostí Prohlídku pozemků jsem provedla dne na místě samém. I.C. Dokumentace a skutečnost Skutečnosti potřebné pro ocenění jsem zjistila prohlídkou na místě samém dne a na základě podkladů viz. kapitola I.E. I.D. Celkový popis nemovitosti, širší vztahy Oceňované nemovitosti jsou pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 298, 400, 627/1, 701/1, 1032/2, 1032/3, 1165/2, 1166/2, 1232, 1233/2 v kat. úz. u Ivančic, obec, okres Brno-venkov, ocenění provedeno k datu Nemovitosti jsou zapsány na listech vlastnictví č PK 298 a LV č ostatní pozemky, vše pro k.ú. Němčice u Ivančic, u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brnovenkov. Pozemky v k.ú. Němčice u Ivančic jsou v extravilánu obce (viz. schematický zákres), východně od silnice II.tř.č. 152 Moravský Krumlov, většina jako součást zemědělsky obhospodařovaných pozemků ve zvlněné krajině. Pozemek PK p.č. 298 je součástí oploceného areálu při řece Jihlavě; z hlediska projednávaného územního plánu je v loše VI plochy odpadového hospodářství a technické infrastruktury. K datu ocenění zde probíhaly rozsáhlé terénní úpravy. Pozemek PK p.č. 400 je pozemkem z lesním porostem Ing. Lucie Janíčková Mutěnická 8 Brno, tel: Strana 2

3 východně od zastavěného území místní části Ivančic Němčice. Pozemky PK p.č. 627/1, 701/1, 1032/2, 1165/2 a 1233/2 jsou samostatné pozemky, které na sebe nenavazují, jsou roztroušené ve zvlněném severním svahu, v terénu nejsou pozemky vyznačeny. Přístup k pozemkům je nezpevněných po polních cestách. Bonita půdy je v dané lokalitě vyšší, nájemní smlouva nebyla objednavatelem předložena. Pozemek PK p.č. 1032/3 navazuje na pozemek PK p.č. 1032/2 východně a tvoří okraj lesního porostu. Pozemek PK p.č. 1166/2 je pozemek hospodářsky nevyužívaný s náletem křovin v severním svahu, pozemek PK p.č je jihovýchodně od zastavěného území místění části Ivančic Alexovice jako součást lesního porostu, dále jižně je chatová osada, severně jsou zemědělsky obhospodařované pozemky. Všechny výše uvedené pozemky jsou obdélníkového výrazně protáhlého tvaru, přístup k pozemkům je po nezpevněných polních cestách. Město patří do dřívějšího okresu Brno venkov a náleží pod Jihomoravský kraj. je také obcí s rozšířenou působností. Obec se rozkládá asi 23 kilometrů jihozápadně od centra Brna. Stálý počet občanů tohoto menšího města je asi 9300 obyvatel. Protéká zde řeka Jihlava. Pro školní děti zde obec zřídila dvě základní školy vyššího stupně, dvě základní školy nižšího stupně a menší děti mají k dispozici mateřskou školku. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště, stadion a další sportoviště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kino, kostel a hřbitov. V obci se nachází nemocnice, má zde ordinaci několik praktických lékařů a několik stomatologů. Kromě toho je zde umístěn i domov důchodců. Z další občanské vybavenosti je zde rovněž policejní stanice a poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Městem prochází železnice a je zde i železniční stanice. Z hlediska pracovních příležitostí jsou v městě živnostenské provozovny, střední provozní podniky, další příležitosti jsou v Rosicích a v Brně. Dopravní spojení je po silnicích II. tříd, nájezd na dálnici D1 je ve vzdálenosti cca 15 km severně Rosice. I.E. Podklady pro zpracování ocenění Usnesení Exekutorského úřadu Brno-město ze dne spisová značka 030 EX 12968/07 Kopie výpisů z katastru nemovitostí, LV č a LV č pro k.ú. Němčice u Ivančic, obec bezúplatný dálkový přístup pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 030 Ex 12968/07 pro Soudní exekutor Homola Jaroslav, Mgr. příloha č. 1 Kopie z katastrálních map doplněných o stav map bývalého pozemkového katastru vyhotovených KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov příloha č. 2 Údaje zjištěné na místě samém dne Kopie územního plánu internetová databáze Fotodokumentace pořízená dne viz. text Mapa uveřejněná na serveru seznam.cz viz. titulní strana a text Ing. Lucie Janíčková Mutěnická 8 Brno, tel: Strana 3

4 I.F. Vlastnické a evidenční údaje Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č pro kat.úz. Němčice u Ivančic je oceňovaný pozemek ve spoluvlastnictví: Jeřábek Jan, Na Návsi 9/19, Němčice, id. ¼ Jeřábek Jiří, Na Návsi 9/19, Němčice, id. ¼ Jeřábek Miloš, Žerotínovo náměstí 1413/28, id. ¼ Jeřábek Petr, Na Návsi 9/19, Němčice, id.1/8 Svojanovský Alois, Šimáčkova 1361/147, Líšeň, Brno id.1/8 Obec: Katastrální území: Pozemky: Němčice u Ivančic LV č KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov Pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) Pozemek p.č. Druh pozemku Způsob využití dle Výměra v m2 skutečnosti 298 Pozemek ve funkčním celku s ČOV 478 Celkem 478 Poznámka: V části C-omezení vlastnického práva listu vlastnictví nejsou evidována žádná věcná břemena. Další omezení zapsána v části C listu vlastnictví omezení vlastnického práva viz. příloha č. 1 (zástavní právo exekutorské, zástavní právo soudcovské, zahájení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti) nejsou v obvyklé ceně vyhodnocována. Dle výpisu z katastru nemovitostí LV č pro kat.úz. Němčice u Ivančic, obec, jsou oceňované pozemky ve spoluvlastnictví: Jeřábek Jan, Na Návsi 9/19, Němčice, id. ¼ Jeřábek Jiří, Na Návsi 9/19, Němčice, id. ¼ Jeřábek Miloš, Žerotínovo náměstí 1413/28, id. ¼ Svojanovský Alois, Šimáčkova 1361/147, Líšeň, Brno id. ¼ Obec: Katastrální území: Pozemky: Němčice u Ivančic LV č KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov Pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) Způsob využití Výměra v m 2 Pozemek p.č. 400 Pozemek s lesním porostem /1 Zemědělsky obhospodařováno /1 Zemědělsky obhospodařováno Ing. Lucie Janíčková Mutěnická 8 Brno, tel: Strana 4

5 1032/2 Zemědělsky obhospodařováno /3 Okraj lesního porostu /2 Zemědělsky obhospodařováno /2 Hospodářsky nevyužívaný pozemek - remíz Pozemek s lesním porostem /2 Zemědělsky obhospodařováno/ Hospodářsky 5880/600 nevyužívaný pozemek - remíz Celkem Poznámka: V části C-omezení vlastnického práva listu vlastnictví nejsou evidována žádná věcná břemena. Další omezení zapsána v části C listu vlastnictví omezení vlastnického práva viz. příloha č. 1 (zástavní právo exekutorské, zástavní právo soudcovské, zahájení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti) nejsou v obvyklé ceně vyhodnocována. Ing. Lucie Janíčková Mutěnická 8 Brno, tel: Strana 5

6 II. Posudek II.A. Metody zjištění hodnoty Ocenění pozemku obvyklou cenou je provedeno ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č. 151/97 Sb., o oceňování majetku. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vazby mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Pro odhad obvyklé ceny je hodnocení prováděno v naší praxi v zásadě třemi základními metodami, které jsou používány v různých modifikacích: 1. metoda nákladová 2. metoda výnosová 3. metoda porovnávací Vzhledem k účelu ocenění a také vzhledem k tomu, že s obdobnými pozemky se na realitním trhu běžně obchoduje, pro stanovení obvyklé ceny bude použita metoda porovnávací. Tato metoda umožňuje nejlépe vystihnout pro daný účel ocenění hodnotu nemovitosti. V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by měly být starší než 1 rok. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost. Toto srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb, konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí. Závěrem tohoto šetření je odhadovaná prodejní cena, realizovatelná na 6-ti měsíční zprostředkovatelskou smlouvu, se zohledněním současné situace na trhu a pro srovnatelné nemovitosti. Ing. Lucie Janíčková Mutěnická 8 Brno, tel: Strana 6

7 Popis pozemků Předmětem ocenění jsou pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 298, 400, 627/1, 701/1, 1032/2, 1032/3, 1165/2, 116 6/2, 123 2, 123 3/2 v k at. úz. Iva nčic e u Iva nčic, obec, okres Brno-venkov, ocenění provedeno k datu Nemovitosti jsou zapsány na listech vlastnictví č PK 298 a LV č ostatní pozemky, vše pro k.ú. Němčice u Ivančic, u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov. Všechny výše uvedené pozemky jsou mimo zastavěné území obce, pozemky nejsou v terénu vyznačeny ani ohraničeny, jsou součástí větších celků. Poz em ek PK 298 o vý měř e 478 m 2 je v o plo ceném areálu pro odpadové ho spodářství, který je jižně od zastavěného území Ivančic a jižně od koryta řeky Jihlavy; k datu ocenění probíhaly v celém areálu terénní úpravy a stavební práce. Pozemek není v terénu ohraničen, nadzemní stavby ani trvalé porosty se na pozemku nenacházejí. Pozemek je obdélníkového výrazně protáhlého tvaru ve směru východ západ, rovinný; šířka pozemku je cca 3 m. Přístup k areálu je po částečně zpevněné cestě místního významu. nemají k datu ocenění zpracovaný územní plán. Dle sdělení pracovníka odboru plánování a územního rozvoje, je pozemek mimo zastavěné území obce. V projednávaném územním plánu je pozemek uvažován v ploše pro technickou infrastrukturu, s využitím pro odpadové hospodářství. Pozemek PK 400 o výměře 115 m 2 je součástí pozemků s lesním porostem akátu v meandru říčky Rokytné, východně od zastavěného území Ivančic, místění části Němčice. Okolní pozemky jsou zemědělsky obhospodařované. Na pozemku je vzrostlý smíšený les. Pozemek je obdélníkový protáhlého tvaru ve směru sever jih, pozemek je Ing. Lucie Janíčková Mutěnická 8 Brno, tel: Strana 7

8 mírně svažitý k severu ve zvlněném terénu; šířka pozemku je cca 3 m. Přístup k zalesněným pozemkům jako celku je polní nezpevněnou cestou. Pozemky PK 627/1, 701/1, 1032/2, 1165/2 a 1233/2 jsou samostatné pozemky, které na sebe nenavazují, jsou roztroušené ve zvlněném severním svahu, v terénu nejsou pozemky vyznačeny. Pozemky jsou obdélníkového výrazně protáhlého tvaru; šířka pozemků je cca 7 8 m. Přístup k pozemkům je po nezpevněných polních cestách. Pozemek PK p.č. 1032/3 navazuje na pozemek PK p.č. 1032/2 východně a tvoří okraj lesního porostu; na pozemku jsou náletové křoviny. Pozemek je obdélníkový protáhlého tvaru ve směru východ - západ, pozemek je mírně svažitý k severu v příčném směru ve zvlněném terénu; šířka pozemku je cca 8 m. Přístup je polní nezpevněnou cestou. Pozemek PK p.č. 1166/2 je pozemek hospodářsky nevyužívaný s náletem křovin v severním svahu, jižně jsou zemědělsky obhospodařované pozemky, severně zahrady s ovocnými sady, dále severně zemědělsky obhospodařované pozemky a areál zemědělského družstva. Pozemek je obdélníkový protáhlý ve směru sever-jih, přístup po polní cestě. Pozemek PK p.č je jihovýchodně od zastavěného území místění části Ivančic Alexovice jako součást lesního porostu akátu, dále jižně je chatová osada, severně jsou zemědělsky obhospodařované pozemky. Pozemek je obdélníkový protáhlý ve směru sever-jih, šířka pozemku je cca 8m; přístup je po částečně zpevněné, později nezpevněné cestě. Obvyklá cena zemědělsky obhospodařovaných pozemků a pozemků s lesním porostem v k.ú. Němčice u Ivančic je určena pomocí porovnávací metody. Obvyklá cena pozemku PK parc.č. 298 v k.ú. Němčice u Ivančic je odhadnuta s přihlédnutím v projednávanému územnímu plánu, ve kterém je pozemek navrhován pro plochu odpadového hospodářství, technická infrastruktura. Obdobné pozemky se v dané lokalitě obchodují do 100,- Kč/m 2. Ing. Lucie Janíčková Mutěnická 8 Brno, tel: Strana 8

9 Stanovení hodnoty nemovitosti metodou srovnávací V principu se jedná o vyhodnocení cen nedávno nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Ve vlastní databázi realizovaných cen prodejů srovnatelných nemovitostí se nenacházejí obdobné nemovitosti, pro vyhodnocení je proto využito srovnatelných nemovitostí inzerovaných v současné době na realitních serverech: 1. Prodej pole m² (okres Brno-venkov) Celková cena: ,- Kč; 10,15 Kč za m 2 za nemovitost Adresa: Datum aktualizace: ID: N00671 Plocha pozemku: 2956 m 2 Prodám zemědělský pozemek KÚ Kounické Předměstí, okres Brno - venkov. Parcela zjednodušené evidence č má výměru 2956 m Prodej pole m² (okres Brno-venkov) Celková cena: ,- Kč; 22,53 Kč za m 2 za nemovitost vč. provize a právního servisu Adresa: Datum aktualizace: ID: N00650 Plocha pozemku: 1957 m 2 Prodám zemědělské pozemky KÚ, okres Brno - venkov. Parcely číslo 2707 a 2708 mají charakter orné půdy a lesního pozemku ( 187m 2 ). Celková výměra 1957 m Prodej pole m² Říčany (okres Brno-venkov) Celková cena: ,- Kč; 13,09 Kč za m 2 za nemovitost Adresa: Říčany Datum aktualizace: ID: N00670 Plocha pozemku: m 2 Ing. Lucie Janíčková Mutěnická 8 Brno, tel: Strana

10 Prodám zemědělské pozemky KÚ Říčany u Brna, okres Brno - venkov. Parcely zjednodušené evidence č. 743/1, 743/2, 915/1 a 915/2 mají celkovou výměru 5578 m 2. Zapsáno na LV č Ing. Lucie Janíčková Mutěnická 8 Brno, tel: Strana

11 Vyhodnocení: Zemědělsky obhospodařované pozemky Ad. 1 Jedná o pozemek v katastrálním území Kounické Předměstí obce, bonita půdy je horší, část pozemku s náletem. Nabídkovou cenu upravuji koeficientem nabídkové ceny 0,95, koef. využití 1,20: 10,15 Kč/m 2 * 0,95 * 1,20 = 11,60 Kč/m 2 Srovnatelná cena tedy činí cca 12,- Kč/m 2. Ad. 2 Jedná o pozemky v katastrálním území obce s obdobným využitím. Bonita půdy je srovnatelná. Nabídkovou cenu upravuji koeficientem nabídkové ceny 0,80; část pozemku je s lesním porostem koef. 0,80: 22,53 Kč/m 2 * 0,80 * 0,80 = 14,40 Kč/m 2 Srovnatelná cena tedy činí cca 14,- Kč/m 2. Ad. 3 Jedná o pozemky v katastrálním území obce Říčany s obdobným využitím. Bonita půdy je v dané lokalitě srovnatelná. Nabídkovou cenu upravuji koeficientem nabídkové ceny 0,95: 13,09,- Kč/m 2 * 0,95 = 12,40 Kč/m 2 Srovnatelná cena tedy činí cca 12,- Kč/m 2. Rozborem ceny simulovaným podle možnosti uplatnění pozemků na trhu s nemovitostmi, odhaduji jednotkovou obvyklou cenu zemědělsky obhospodařovaných pozemků uprostřed intervalu stanoveného porovnávací metodou, tj.: 13,- Kč/m 2. Obvyklou cenu pozemků PK parc.č. 400 a 1232 s lesními porosty odhaduji ve výši obvyklé ceny zemědělských pozemků. Tyto pozemky jsou s výlučným porostem akátu, pozemky jsou jednak remízem mezi zemědělskými pozemky PK parc.č. 400 a dále okrajovým pozemek mezi chatovou osadou a zemědělskými pozemky PK parc.č Obvyklá jednotková cena zemědělsky využívaných pozemků PK parc.č. 400, 627/1, 701/1, 1032/2, 1165/2, 1232, 1233/2 o výměře m 2 v k.ú. Němčice u Ivančic, obec, okres Brno-venkov činí 13,- Kč/m 2. Obvyklá cena jednotlivých pozemků je uvedena v závěru v tabulce, včetně obvyklé ceny podílu. Obvyklá jednotková cena hospodářsky nevyužívaných pozemků PK parc.č. 1032/3, 1166/2 a část pozemku PK 1233/2 o výměře 600 m 2 v k.ú. Němčice u Ivančic, obec, okres Brno-venkov činí 1,- Kč/m 2. Obvyklá cena pozemku je uvedena v závěru v tabulce, včetně obvyklé ceny podílu. Obvyklá jednotková cena pozemku PK parc.č. 298 v k.ú. Němčice u Ivančic, obec, okres Brno-venkov činí 100,- Kč/m 2. Obvyklá cena pozemku je uvedena v závěru v tabulce, včetně obvyklé ceny podílu. Ing. Lucie Janíčková Mutěnická 8 Brno, tel: Strana

12 III. Závěr Úkolem bylo zpracovat znalecký posudek o obvyklé ceně ve smyslu definice uvedené v 2, odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, nemovitostí: podílu id. ¼ pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 298, 400, 627/1, 701/1, 1032/2, 1032/3, 1165/2, 1166/2, 1232, 1233/2 v kat. úz. u Ivančic, obec, okres Brno-venkov, ocenění provedeno k datu Nemovitosti jsou zapsány na listech vlastnictví č PK 298 a LV č ostatní pozemky, vše pro k.ú. Němčice u Ivančic, u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov. Obvyklá cena pozemků Obvyklá cena podílu id. ¼ nemovitostí pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 298, 400, 627/1, 701/1, 1032/2, 1032/3, 1165/2, 1166/2, 1232, 1233/2 v kat. úz. u Ivančic, obec, okres Brno-venkov, činí ,- Kč Slovy: PadesátdevěttisícosmdesátKč Předmětem ocenění je podíl id. ¼ výše oceněných nemovitostí; vzhledem k charakteru pozemků podílový vlastník není zásadně omezen ve vykonávání svých vlastnických práv dalšími spoluvlastníky, není aritmetický podíl z obvyklé ceny nemovitosti dále upravován. Obvyklá cena jednotlivých pozemků včetně podílů je uvedena v tabulce níže. Pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) Pozemek parc.č. Výměra v m 2 Obvyklá jednotková cena v Kč/m 2 Obvyklá cena pozemku v Kč podíl id. ¼ v Kč Obvyklá cena podílu id. ¼ zaokr. v Kč , , , , , ,- 374,- 370,- 627/ , , , ,- 701/ , , , ,- 1032/ , , , ,- 1032/ ,- 276,- 69,- 70,- 1165/ , , , ,- 1166/ ,- 230,- 57,- 60, , , , ,- 1233/ , , , , ,- 600,- 150,- 150,- Celkem , ,- K datu ocenění nebyly objednavatelem předloženy nájemní smlouvy k zemědělsky obhospodařovaným pozemkům. Omezení zapsána v části C listů vlastnictví č a 2229 pro kat. úz. Němčice u Ivančic, obec, okres Brno-venkov omezení vlastnického práva viz. příloha č. 1 (zástavní právo exekutorské, zástavní právo soudcovské, zahájení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti) nejsou v obvyklé ceně vyhodnocována. Vzhledem k rozsahu oprávnění znalecké činnosti, znalci nepřísluší hodnotit právní stav věcí. Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. Ing. Lucie Janíčková Mutěnická 8 Brno, tel: Strana

13 V Brně, dne Ing. Lucie Janíčková Ing. Lucie Janíčková Mutěnická 8 Brno, tel: Strana

14 IV. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podala jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne pod poř.č v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti, věcná břemena Spr 1869/2002. Znalecký úkon je zapsán pod poř. číslem 1685/2014 znaleckého deníku. Znalečné účtuji přiloženou fakturou. Ing. Lucie Janíčková Mutěnická Brno V Brně, dne Ing. Lucie Janíčková Mutěnická 8 Brno, tel: Strana

POSUDEK Č. o obvyklé ceně

POSUDEK Č. o obvyklé ceně ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1648/2014 o obvyklé ceně podílu id. ¼ pozemku parc.č. 3298 orná půda v kat. úz. Újezd u Brna, obec Újezd u Brna, okres Brno-venkov Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 3079

Více

o obvyklé ceně Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola Hlinky 41/104, 603 00 Brno Spisová značka 030 EX 19690/08

o obvyklé ceně Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola Hlinky 41/104, 603 00 Brno Spisová značka 030 EX 19690/08 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1338/2012 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 433/1 zahrada o výměře 1.932 m 2, parc.č. 434/1 zahrada o výměře 93 m 2, parc.č. 434/2 zahrada o výměře 154 m 2, parc.č. 548 zahrada o výměře

Více

POSUDEK Č. o obvyklé ceně

POSUDEK Č. o obvyklé ceně ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1696/2015 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 444/1 ostatní plocha, neplodná půda, parc.č. 445 ostatní plocha, neplodná půda, parc.č. 448/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a parc.č. 448/17

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 572/49/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 572/49/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 572/49/2012 o obvyklé ceně nemovitostí: - pozemku KN parc.č.462/17 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr - PK parc.č.416/2, vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1484/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 477/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 2313, vymezená v budově č.p. 477, 478, zapsané na LV č. 1495, stojící na st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544/018/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544/018/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544/018/2011 o ceně obvyklé - pozemků č. parc. 3067, č. parc. 3073, k.ú. Velká Ledská, obec Hřibiny-Ledská, zapsáno na LV č. 35 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Rychnov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 710/180/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 710/180/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 710/180/2011 o ceně obvyklé pozemku PK č. 569/42 k.ú. Smidary, obec Smidary, zapsáno na LV č. 1687 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Hradec Králové. Objednatel posudku:

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 1682-113/2010 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí - spoluvlastnického podílu o velikosti ideální ½ pozemků parcelní č. 175, 223, 499/47 a 645 včetně všech součástí a příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 5867 97/2015 b)

Znalecký posudek č. 5867 97/2015 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5867 97/2015 b) o obvyklé ceně podílu na nemovitých věcech pozemcích parcelní číslo 314, 315, 316/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1361/2014 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 560/1 zapsaná na listu vlastnictví č. 2594, vymezená v budově č.p. 560, 561, zapsané na LV č. 2374, stojící na st.

Více

Znalecký posudek č. 1027-17/2015

Znalecký posudek č. 1027-17/2015 Znalecký posudek č. 1027-17/2015 O obvyklé ceně nemovitostí - pozemku na p.p.č. 3679/2 o ploše 179 m 2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV 1431 v katastrálním území, v obci, kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/12 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku p.č. 510/11 - orná půda, LV číslo 565, katastrální území Vávrovice, obec Opava, okres Opava a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 522 / 28 / 2013

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 522 / 28 / 2013 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 522 / 28 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Pozemek v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění pozemek parc.č. 298/14, LV č. 535 Adresa Kraj Jihočeský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1919/49/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1919/49/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1919/49/2015 NEMOVITÁ VĚC: Zemědělské pozemkové parcely - orné půdy číslo parcelní 532/94, 532/95, 532/97, ostatní plocha číslo parcelní 537/2 a trvalé travní porosty

Více

Znalecký posudek č. 5601 41/2014 c)

Znalecký posudek č. 5601 41/2014 c) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5601 41/2014 c) o obvyklé ceně podílu na nemovitostech pozemcích parcelní číslo 1723/106 a 6455/19

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1630/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 575/19 zapsaná na listu vlastnictví č. 3128, vymezená v budově č.p. 574, 575, zapsané na LV č. 2468, stojící na

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2547-504/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2547-504/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2547-504/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 3003/121, parc.č. 3703/50, parc.č. 3703/52, parc.č. 3706/12, parc.č. 3706/13, parc.č. 3707/9, parc.č. 3707/12, parc.č. 3708/7,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 3-3/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 872 o výměře 12 m2 (zastavěná plocha a nádvoří). Součástí je stavba: Nová Role, č.e. 152, rod.rekr. Stavba stojí na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 1180-38/09C

Znalecký posudek č. 1180-38/09C Znalecký posudek č. 1180-38/09C o ceně nemovitostí - pozemků v k.ú. a obci Drahonín, okres Brno - venkov zapsané na listu vlastnictví 343 pro k.ú. Drahonín, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1604/2015 Ocenění nemovitých věcí: podíl ½ - bytová jednotka č. 1298/18 zapsaná na listu vlastnictví č. 3421, vymezená v budově č.p. 1297, 1298, zapsané na LV č. 2190,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1207-47/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1207-47/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1207-47/2013 O obvyklé ceně pozemku p.č. 356/1, který je zapsán na LV č. 331 v k.ú. Skryje nad Berounkou, obec Skryje, okr. Rakovník Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1029/210/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1029/210/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1029/210/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, podíl id. 1/2 na pozemcích p.č. 227/159, 227/162, 269/58, 269/61, 269/68, 320/4, 512/1, 512/2, 513/1, 513/2, 515/1, vše v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 70/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 70/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 70/12 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemek p.č. 1213 - trvalý travní porost, zapsané na LV 190, katastrální území Uhersko, obec Uhersko, okres Pardubice a ocenění jednotlivých práv

Více

Znalecký posudek číslo 4562-52/15

Znalecký posudek číslo 4562-52/15 Znalecký posudek číslo 4562-52/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 543 Břeclav Katastrální území: Charvatská Nová Ves Okres: Břeclav O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek číslo 4525-65/14

Znalecký posudek číslo 4525-65/14 Znalecký posudek číslo 4525-65/14 O ceně nemovité věci Pozemek zapsaný na LV č. 1134 Líšnice Katastrální území: Líšnice u Prahy Okres: Praha-západ O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 69/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4208 - orná půda, LV číslo 103, katastrální území Tuřany, obec Brno, okres Brno-město a ocenění jednotlivých

Více

Znalecký posudek číslo 4505-45/14

Znalecký posudek číslo 4505-45/14 Znalecký posudek číslo 4505-45/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 910 Bohumín Katastrální území: Pudlov Okres: Karviná O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5037/2015 NEMOVITÁ VĚC: 1/40 pozemků p.č.. 27/3, 27/4, 82/1, 82/2, 104/5, 106/8, 106/9, 221, 707/5, 707/33, 731/7 a 1/40 pozemků ve zjednodušené evidenci GP 71, 72,73,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1206-46/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1206-46/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1206-46/2013 O obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 z pozemků p.č. 551, PK 551/3, PK 552/1, PK 553/1, PK 554 a PK 555, které jsou zapsány na LV č. 280 v k.ú. Žerčice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2477-76/13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2477-76/13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2477-76/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Olomouc, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 613-68/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 613-68/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 613-68/14 o ceně nemovitých věcí pozemků ve zjednodušené evidenci parc. č. 216 a 407/4, vč. příslušenství, zapsaných na LV č. 366 v katastrálním území Hnojice, obec Hnojice, okres Olomouc

Více

Znalecký posudek číslo 4540-30/15

Znalecký posudek číslo 4540-30/15 Znalecký posudek číslo 4540-30/15 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 126 Studená Katastrální území: Skrýchov Okres: Jindřichův Hradec O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek č. 1048-40/2015

Znalecký posudek č. 1048-40/2015 Znalecký posudek č. 1048-40/2015 č.j. 030 EX 31650/07 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků na p.p.č. 1583 o ploše 1542 m 2, trvalý travní porost s příslušenstvím, vše zapsáno na LV 445 v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22-3359/12. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 197/4 a 213/5 v k.ú. Podlesí nad Odrou, obec Budišov nad Budišovkou, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22-3359/12. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 197/4 a 213/5 v k.ú. Podlesí nad Odrou, obec Budišov nad Budišovkou, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 22-3359/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 197/4 a 213/5 v k.ú. Podlesí nad Odrou, obec Budišov nad Budišovkou, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1651/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 1490 o výměře 376 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1276, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz

znalec a certifikovaný odhadce Brigádnická 65 621 00 Brno tel./fax: + 602755296 e-mail: svancarova@iol.cz Znalecký posudek číslo 2005-240/2011 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitosti pozemku parc.č. 4581 včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Velký Dešov, obec Dešov, okres Třebíči, zapsaný na LV

Více

Znalecký posudek č. 793-98/2013

Znalecký posudek č. 793-98/2013 Znalecký posudek č. 793-98/2013 č.j. 025 EX 6096/12 O obvyklé ceně nemovitostí pozemků s příslušenstvím, zapsaných na LV 596 v katastrálním území Panenský Týnec, v obci Panenský Týnec, okres Louny, kraj

Více

Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-2815 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1502/2 a 1502/3 v k.ú. Bludovice obec Havířov, okr. Karviná.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-2815 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1502/2 a 1502/3 v k.ú. Bludovice obec Havířov, okr. Karviná. ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-2815 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1502/2 a 1502/3 v k.ú. Bludovice obec Havířov, okr. Karviná. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 150/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 150/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 150/14 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovité věci - pozemku p.č. 341/8 - orná půda, zapsané na LV 50, katastrální území Záříčí u Dírné, obec Dírná, okres Tábor a ocenění jednotlivých

Více

Znalecký posudek číslo 4517-57/14

Znalecký posudek číslo 4517-57/14 Znalecký posudek číslo 4517-57/14 O ceně nemovité věci: Pozemek zapsaný na LV č. 325 Skřípov Katastrální území: Skřípov Okres: Prostějov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 276-3321/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 276-3321/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 276-3321/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 715/68/2014 NEMOVITOST: Pozemky, zapsané na LV č. 3877 pro k.ú. Hořejší Vrchabí a obec Vrchlabí, vedené u KP Trutnov Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1807/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 503/27 zapsaná na listu vlastnictví č. 1577, vymezená v budově č.p. 503, zapsané na LV č. 1538, stojící na st. parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 41/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 41/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 41/12 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku p.č. 6296 - orná půda, LV číslo 125, katastrální území Jaroslavice, obec Jaroslavice, okres Znojmo a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11921-1391/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11921-1391/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek č. 2011/154

Znalecký posudek č. 2011/154 Znalecký posudek č. 2011/154 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela č. 796 v katastrálním území Staříč, obec Staříč, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Frýdek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1619/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 496/11 zapsaná na listu vlastnictví č. 860, vymezená v budově č.p. 495 a 496, zapsané na LV č. 775, stojící na parcele

Více

Znalecký posudek číslo 4523-63/14

Znalecký posudek číslo 4523-63/14 Znalecký posudek číslo 4523-63/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 236 Medlov Katastrální území: Medlov u Uničova Okres: Olomouc O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek číslo 2029-159/09

Znalecký posudek číslo 2029-159/09 Znalecký posudek číslo 2029-159/09 O ceně pozemku parcelní číslo 785/43 v katastrálním území Medlánky, obec Brno, okres Brno - město. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Znojmo Mgr. Vojtěch

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 840/19/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, p.č. 209/1 v k.ú. Střížkov u Třebíče a obci Vladislav, zapsané na LV č. 246, vedené u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, KP Třeíč

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1383/2014 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 315/1 o výměře 471 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Chlumčany, č.p. 123, rod.dům, St. parcela č. 1557

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava. pro účely exekučního řízení 024 EX 1566/07-106

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava. pro účely exekučního řízení 024 EX 1566/07-106 ZNALECKÝ POSUDEK č. 255-2995/10 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na nemovitostech, a to pozemků parc.č. 1104/8, 1104/19, 1471/24, 1471/25, 1471/26, 1596/10, 1954/16 a 2065/43 v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 303/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 303/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 303/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/7 na nemovité věci - pozemku p.č. 383/2 - trvalý travní porost, zapsané na LV číslo 200, katastrální území Pila, obec Pila, okres Karlovy Vary a ocenění

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.848/93/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Pozemek v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění pozemek parc.č. 1722, LV č. 837 Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1376/2014 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 14 o výměře 324 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Nepomuk, č.p. 55, rod.dům, Parcela č. 142 o výměře

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé (spoluvlastnického podílu ve výši 2/3) na pozemku parc.č. 3357, v k.ú. Holešov, obci Holešov, okresu Kroměříž (LV 2024) Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 912/91/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 912/91/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 912/91/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, spoluvl. podíl id. 1/5 p.č. 2276/43, v k.ú. a obci Třeboň, zapsané na LV č. 1270, vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4 Znalecký posudek č. 273-3318/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¾

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 914-24/2015. Exekutorský úřad Brno-město. Zjištění ceny pozemků pro exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 914-24/2015. Exekutorský úřad Brno-město. Zjištění ceny pozemků pro exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 914-24/2015 o ceně nemovitých věcí: pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 1621/10, 1621/13 a 1657/5, vše v obci a k.ú. Střílky Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3120/33/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3120/33/2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3120/33/2014 NEMOVITOST: Pozemek č. 180/2 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Lány, k.ú. Lány Adresa nemovitosti: 270 61 Lány Vlastník pozemku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1594/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 15 o výměře 778 m2zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Odrava, č.p. 23, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.:

Více

Znalecký posudek č. 5794 24/2015

Znalecký posudek č. 5794 24/2015 Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5794 24/2015 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo 3237/9 v katastrálním území a obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 863/05-200)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 863/05-200) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8373-310/2011 o ceně pozemku parc.č. St. 274/10 (stavba garáže bez čp/če na parc.č. St. 274/10 neexistuje) v k.ú. a obci Louka u Litvínova, okres Most, kraj Ústecký Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/12

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/12 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 1666/136/2014/12 NEMOVITOST: Pozemky p.č. 85/2, 86/1, 86/2 Adresa nemovitosti: Lobeč, 277 36 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Lobeč,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 151/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 151/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 151/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 1634 - orná půda a p.č. 1762 - orná půda, zapsaných na LV 52, katastrální území Vážany u Boskovic, obec Vážany, okres Blansko a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11352-822/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11352-822/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek číslo 780/57/2005

Znalecký posudek číslo 780/57/2005 Znalecký posudek číslo 780/57/2005 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí pozemků ve zjednodušené evidenci (PK) parc.č. 3447, 3448, 3449, 3450, 3451 a 3452 se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 1245/2013 Ocenění nemovitostí: pozemek parc.č. 428/1 o výměře 789m2 (zahrada) vč. součástí a příslušenství, zapsán na listu vlastnictví LV č. 3 pro obec Komárov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 75/09. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 75/09. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12336-041/10 o ceně pozemků parc.č.1432 kat.území a obec Nový Malín, spoluvl.podíl na parc.č.1345/5, 76/12, 76/3 kat.území Štíty - město, obec Štíty, včetně trvalých porostů. (LV

Více

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 3128/508 v domě č.p. 3128

Více

Znalecký posudek číslo 2014-144/09

Znalecký posudek číslo 2014-144/09 Znalecký posudek číslo 2014144/09 O obvyklé ceně nemovitosti spoluvlastnického podílu 1/2 id. rozestavěného objektu na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 371/8 v katastrálním území Těšetice u Znojma,

Více

Znalecký posudek č. 5559-316/14

Znalecký posudek č. 5559-316/14 Znalecký posudek č. 5559-316/14 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 297/2 a parc. č. 297/6, v obci Chuderov, katastrální území Žežice u Chuderova, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký

Více

Znalecký posudek. č. 842-1/2016. parcely č. 3044, 3051 dle KN, LV č. 943, obec Brno, katastrální území Chrlice, okres Brno-město. O ceně nemovitostí:

Znalecký posudek. č. 842-1/2016. parcely č. 3044, 3051 dle KN, LV č. 943, obec Brno, katastrální území Chrlice, okres Brno-město. O ceně nemovitostí: Znalecký posudek č. 842-1/2016 O ceně nemovitostí: Objednavatel: Účel: Speciální požadavky zadavatele: Vypracoval: parcely č. 3044, 3051 dle KN, LV č. 943, obec Brno, katastrální území Chrlice, okres Brno-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1298/2014 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 100/1 o výměře 1136 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Skořice, č.p. 72, rod.dům, st. parcela č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1890/40/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1890/40/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1890/40/2016 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, spoluvl. podíl. id. 1/8 pozemků p.č. 915/3, 925/21 a 925/75, vše v k.ú. a obci Lužec nad Cidlinou, zapsané na LV č. 222, vedené

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1917/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 397 o výměře 115 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Šťáhlavy, č.e. 711, rod.rekr., Stavba stojí na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 17/291/2011

Znalecký posudek č. 17/291/2011 Znalecký posudek č. 17/291/2011 o ceně obvyklé spoluvlastnických podílů pozemků, zapsaných na LV č. 107, LV č. 123 a LV č. 146 pro katastrální území Radim, obec Luže, okres Objednatel posudku: Exekutorský

Více

parc.č.164/2 parc.č. 120/19

parc.č.164/2 parc.č. 120/19 088EX 3653/12-42 Znalecký posudek č. 3716/81/14 Š O ceně pozemků parc.č. 120/19 a parc.č. 164/2 v k.ú a obci Hospozín, o. Kladno Postup při zpracování posudku : Pan Pavel Dvořák má udané bydliště na adrese

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 833/12/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 833/12/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 833/12/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemky, p.č. 214/18 a p.č. 214/37, vše v k.ú. a obci Plazy, zapsané na LV č. 150, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP

Více

Znalecký posudek č. 48-4073/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 48-4073/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 48-4073/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Zahradní chata bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek č. 2013/411

Znalecký posudek č. 2013/411 Znalecký posudek č. 2013/411 o ceně nemovitostí: Rodinný dům číslo popisné 205 na parcele č. st. 233 s příslušenstvím a pozemkem, parcelou č. st. 233, v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava, v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2314-191/2010. ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ č.j.: 15Ex 795/2009-27

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2314-191/2010. ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ č.j.: 15Ex 795/2009-27 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2314-191/2010 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ č.j.: 15Ex 795/2009-27 NEMOVITOST: pozemek PK 293/2 Adresa nemovitosti: Jiřice, 289 22 Jiřice Katastrální údaje: Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5388 NEMOVITOST: Pozemky, pozemek parc.č. 32/7 ( zahrada ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-východ, obec Máslovice, k.ú. Máslovice Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 28/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 28/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 28/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/12 na nemovitých věcech - pozemku p. č. 766/2, 766/3, 766/4, 766/5 a 766/6, LV číslo 632, katastrální území Vitice, obec Vitice, okres Kolín a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 112/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 475/12, součástí je stavba: Rumburk-Horní Jindřichov, č.e. 67, garáž, s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 2239, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: řř46-1446/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: řř46-1446/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2514-471/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2514-471/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-471/2015 o odhadu ceny obvyklé pozemku parc.č. 2852, vše v k.ú. Šenov u Ostravy, obci Šenov, okresu Ostrava-město (LV 1751) Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří

Více

Znalecký posudek č. 5695-077/15

Znalecký posudek č. 5695-077/15 Znalecký posudek č. 5695-077/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 713, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., v obci Újezdeček, katastrální území Újezdeček, zapsaného u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK stanovení ceny obvyklé

ZNALECKÝ POSUDEK stanovení ceny obvyklé ZNALECKÝ POSUDEK stanovení ceny obvyklé č. 103/103/2015 O ceně pozemku parcela: St. 128 o výměře 721m 2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Kluky, č. p. 119, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 667/2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. 667/2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. 667/2010 o ceně obvyklé pozemků parc. č. 137 ( zahrada ) a parc.č. 138 ( zahrada ) s příslušenstvím v kat. území Ludvíkov pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, zapsáno

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1052-22/12 - dodatek č. 1. Zjištění obvyklé ceny podílu nemovitostí pro účely dražby nemovitosti.

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1052-22/12 - dodatek č. 1. Zjištění obvyklé ceny podílu nemovitostí pro účely dražby nemovitosti. - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1052-22/12 - dodatek č. 1 o obvyklé ceně nemovitostí - podílu pozemku parc.č. 211/8 ve výši 1/2 dle listu vlastnictví č. 1265 a podílu pozemků parc.č. 211/1 a 211/2, oba ve výši

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1436-13-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1436-13-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1436-13-2014 NEMOVITOST: Pozemky dle L.V. č. 223 Katastrální údaje : Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Velký Rybník, k.ú. Velký Rybník u Humpolce Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011

Znalecký posudek. č. 1305-29-2011 Znalecký posudek č. 1305-29-2011 Předmětem ocenění je: pozemek č. 709/52 zahrada dle LV č. 2186, v katastrálním území Hradové Střimelice, obec Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. Objednatel posudku:

Více

o ceně nemovitostí č. 3907-21 / 15

o ceně nemovitostí č. 3907-21 / 15 105 EX 31/11 Z N A L E C K Ý P O S U D E K o ceně nemovitostí č. 3907-21 / 15 Předmět ocenění : Bytová jednotka č. 48/1 se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3974/35706 na společných prostorách a částech

Více

Znalecký posudek č. 50/3171/2015

Znalecký posudek č. 50/3171/2015 Znalecký posudek č. 50/3171/2015 Objednatel posudku: Ing. Borek Placr insolvenční správce nábřeží Dukelských hrdinů 561 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Účel posudku: Zjištění ceny obvyklé nemovitostí zapsaných

Více

Odhad tržní hodnoty č. 5082

Odhad tržní hodnoty č. 5082 Odhad tržní hodnoty č. 5082 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN č.j. 065 Ex 00433/15-081

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 7-3/2016 Ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovitých věcí: St. parcela č. 27/1 o výměře 652 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Obecnice, č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8583-83/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8583-83/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více