Genealogie rodu Thun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Genealogie rodu Thun"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Genealogie rodu Thun Bakalářská práce Autor: Tomáš Thun Studijní program: B7105 Historické vědy Studijní obor: Archivnictví - historie Vedoucí práce: PhDr. Věra Němečková, Ph.D. Hradec Králové, 2011

2 Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Zadání bakalářské práce Autor: Tomáš Thun Studijní program: B7105 Historické vědy Studijní obor: Archivnictví - historie Název závěrečné práce: Genealogie rodu Thun Název závěrečné práce AJ: Genealogy of House of Thuns Cíl, metoda, literatura, předpoklady: Obsah: Zpracování posloupnosti rodu a uplatnění jedinců v kulturních, sociálních a hospodářských souvislostech doby. Metoda: analytická Literatura: Zemský archiv v Opavě: fond velkostatek Zábřeh na Moravě, matriční knihy, gruntovní knihy, urbáře. Státní oblastní archiv v Zámrsku: matriční knihy, soudní knihy trestních a civilních rejstříků. Moravský zemský archiv v Brně: lánové rejstříky, zápisy komínové daně Garantující pracoviště: Katedra pomocných věd historických a archivnictví Vedoucí práce: Konzultant: Oponent: PhDr. Věra Němečková, Ph.D. PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Datum zadání závěrečné práce: Datum odevzdání závěrečné práce:

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval pod vedením vedoucí bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité prameny a literaturu. V Hradci Králové dne

4 Anotace THUN, TOMÁŠ. Genealogie rodu Thun. Hradec Králové: Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, s. Bakalářská práce. Bakalářská práce se zabývá dějinami rodu Thun. Sleduje vývoj hlavních rodových linií a uplatnění jejich členů v kulturních, sociálních a hospodářských souvislostech doby. V práci jsou použity převážně informace z písemností uložených v těchto archivech: Zemský archiv Opava pracoviště Olomouc, Státní okresní archiv Šumperk, Moravský zemský archiv Brno, Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí a Státní oblastní archiv Litoměřice. Práce je doplněna o grafický rozrod hlavních rodových linií po meči a o obrázkovou přílohu. Klíčová slova: genealogie, Thun, panství Zábřeh na Moravě, Cotkytle, Schönhengstgau, Schönwald, Tattenitz

5 Abstract THUN, TOMÁŠ. Genealogy of House of Thuns. Hradec Králové: Faculty of Arts, University of Hradec Králové, pp. Bachelor Degree Thesis. This bachelor s thesis deals with the history of clan Thun. It follows the history of the main lines and covers the participation of its members in a cultural, social and economical courses of events of hteir times. The thesis uses mainly information from the documents stored in the archives: Zemský archiv Opava pracoviště Olomouc, Státní okresní archiv Šumperk, Moravský zemský archiv Brno, Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí a Státní oblastní archiv Litoměřice. The thesis includes an illustration apendix and grafics of the family-tree with its main lines after the sword. Keywords: genealogy, Thun, manor Zábřeh na Moravě, Cotkytle, Schönhengstgau, Schönwald, Tattenitz

6 Obsah Úvod... 7 Genetická genealogie... 9 Příjmení Thun Nejstarší dopátrané dějiny rodu Německé linie Americké linie České linie Závěr Prameny Literatura Webové stránky Obrázková příloha Příloha - grafický rozrod

7 Úvod V této práci předkládám výsledek mého pátrání po kořenech svého rodu. Nejsem profesionální genealog a rodopisem se zabývám v soukromých chvílích. Proto si následující stránky ani trochu nepřisvojují termín úplnosti. Snažil jsem se z archivních pramenů zachytit vývoj hlavních rodových linií, jejichž potomci žijí dodnes. Budu rád, pokud práce někomu poslouží jako odrazový můstek pro vytvoření nějakého obsáhlejšího díla. Mým primárním cílem při bádání bylo zjistit, zda-li jsou všichni nositelé příjmení Thun v České republice příbuzní nebo zda-li se jedná o shodu jmen. Pátral jsem pouze po mužských liniích po meči, neboť ženy rodné příjmení svatbou ztrácejí. Samozřejmě kdybych narazil na přenos příjmení po svobodné matce, vzal bych v potaz i tuto linii. Nejprve bylo potřeba zjistit počet žijících osob s příjmením Thun. Tuto informaci poskytuje Ministerstvo vnitra ČR. Poté jsem se snažil vypátrat kontakty na všechny tyto osoby. Následující postup byl vždy stejný. Psaným dopisem, či elektronickým em jsem osoby kontaktoval, seznámil je s mým úmyslem a požádal je o spolupráci. Snažil jsem se od nich dozvědět údaje o jejich rodičích, případně prarodičích. Musím říci, že ve většině případech jsem se setkal se zájmem a pochopením. Ovšem našli se i lidé, co si své soukromí chrání a informace neposkytli. Po získání základních údajů jsem ascendentním způsobem pokračoval ve vyhledávání informací z pramenů v archivech. Během pátrání jsem osobně navštívil Zemský archiv Opava pracoviště Olomouc, Státní okresní archiv Šumperk, Moravský zemský archiv Brno, Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí a Státní oblastní archiv Litoměřice. Korespondenčně jsem byl ve styku s Arcibiskupským archivem Trnava a s mnoha farami. Další z cílů, které jsem si vytýčil na začátku bádání, bylo zjistit, zda-li rodiny s příjmením Thun, které žijí v zahraničí, jsou s českými nositeli stejného příjmení nějakým způsobem spřízněni. 7

8 Následující práce je rozdělena na tři hlavní části. Nejstručnější ale nejpřehlednější je výsledný grafický rozrod hlavních rodových linií po meči. 1 Do rozrodu jsem zařadil i dvě rodové větve, na kterých v současnosti ještě pracuji a které prozatím nenavazují na žádnou z hlavních linií. Někteří členové těchto nenavázaných větví měli zajímavé životní osudy a proto by bylo škoda je zde neuveřejnit. V části s psaným textem jsem se snažil o některých osobách uvedených v rozrodu uvést descendentním systémem podrobnější informace a tyto informace konfrontovat s tehdejší dobou a historickými událostmi. Do části s obrazovou přílohou jsem vložil fotokopie zajímavých dokumentů a archiválií. Rád bych upozornil na to, že v práci nepoužívám obsáhlý systém rodopisných značek. V textu i v grafu uvádím pouze dva druhy znaků: *(hvězdičku) používám v případě data narození, když je datum narození neznámé, symbolizuje tento znak datum pokřtění. (křížek) souhrnně používám v případě smrti, případně pohřbení nebo zpopelnění. Také prosím, aby skutečnost, že má vlastní linie je podrobněji zpracována, nebyla brána jako marnivost, nýbrž stalo se tak v důsledku nashromáždění více materiálu včetně audio nahrávek se vzpomínkami pamětníků. Genealogické bádání pojímám jako poděkování všem předchozím generacím a v duchu svého osobního hesla: ÚCTA K PŘEDKŮM A LÁSKA K POTOMKŮM! 1 Křestní jména osob byla za jejich života psána v různých jazykových modifikacích. Například muž nosící křestní jméno Jan byl v i v úředních písemnostech psán jako Johann, Hans, Jan, Hons, Joannes... Do grafického rozrodu jsem tedy psal vždy takovou verzi, která byla zapsána v křestní matrice nebo v nejstarším pramenu. 8

9 Genetická genealogie Při rodopisném pátrání od současnosti směrem do historie se každý badatel dříve či později dostane do situace, ve které se hledaná osoba v písemných záznamech již nevyskytuje. V tomto případě nám může alespoň trochu pomoci nahlédnout do minulosti nově se rozvíjející obor genetické genealogie, který pátrá po původu jednotlivých osob analýzou genetického materiálu. Odborníci na genetiku zjistili, že každá populace má ve své DNA jisté typické znaky. Tyto znaky si můžeme představit jako jakési prapůvodní kmeny, které vznikaly v prehistorii; poslední z nich na konci doby ledové. 2 Dále vědci zjistili, že každý muž má ve své DNA určitou specifickou část, která se předává pouze z otce na syna v téměř nezměněné formě. Tato část se nazývá Y- chromozom. Pokud má otec dva syny, předá oběma stejné informace ze své části DNA. Synové ji pak přenášejí na své potomky mužského pohlaví. Tím vznikly dvě větve jednoho rodu. Jednou za čas dochází v profilu genů k mutacím a proto se DNA v oné specifické části bude u obou sledovaných rodových linií lišit tím více, čím více generací uplyne od předání jejich původního společného předka. 3 Rozborem Y-chromozomu lze tedy zjisti nejen původ a historii otcovské linie člověka, ale i příbuznost s jinými osobami. I když je tento obor zatím v plenkách, již dnes můžeme využít jeho dvou hlavních výstupů: 1. Každý muž si může nechat analýzou své DNA zjistit geografický původ. Dozví se, zda-li jeho předkové byli např. Germáni původně obývající severské oblasti, či snad Slované z východu Evropy. Dále dostane informace, kde se jeho dávní předkové poprvé objevili, kudy migrovali a kde se usadili. 2. Kromě geografického původu zasílají laboratoře po rozboru DNA ještě soupis tzv. markerů. Jedná se o jakýsi výsledný číselný záznam o testovaném Y- chromozomu. Čím jsou dva muži více příbuzní, tím více společných markerů mají. Bratři pocházející z jednoho otce, tedy ze stejného předka v první generaci, mají naprosto stejné hodnoty. Bratranci pocházející ze stejného dědečka, tedy z předka v druhé generaci mají téměř shodné markery. Takto můžeme pokračovat 2 Kalců, David: Po stopách kořenů národa. Květy 7/2010, s Sassmann, Alois: Kořeny 2. České Budějovice 2008, s.58. 9

10 dále. Např. 80 společných markerů mají příbuzní, kteří mají společného předka v desáté generaci, 60 shodných markerů mají příbuzní ve třinácté generaci, 40 markerů v devatenácté generaci, 20 markerů v třicáté osmé generaci, 12 markerů přibližně v šedesáté třetí generaci. Výpočet příbuznosti je samozřejmě tím přesnější, čím více markerů k dispozici máme. Pokud chceme využít markerů při hledání příbuzných osob, je potřeba tyto číselné informace zanést do databáze. Na internetu si můžeme vybrat hned z několika databází. Od národních až po celosvětové. Spolu s číselnými hodnotami markerů musí testovaná osoba do registru vložit i kontakt na sebe. Nejčastěji ovou adresu. Systém spočívá v tom, že jakmile se do registru zapíše nová osoba, jsou jeho markery srovnávány s údaji ostatních osob. Při určité shodě je systém schopen vypočítat v jaké generaci mají tito lidé společného předka a tyto osoby se v případě zájmu mohou navzájem kontaktovat. Za rod Thun jsem podstoupil genotest já. Nechal jsem si vypracovat genografický test nejprve s 12 markery. Později jsem tento počet rozšířil dalším testem na 33. Proč právě tento počet? Laboratoře nabízejí analýzu různého počtu markerů. Od dvanácti až po řádově desítky. Samozřejmě je počtu úměrná i cena. V současnosti se rozbor Y-chromozomu ve 33 znacích považuje za jakýsi standard a tento test umožňuje detailnější porovnávání markerů s liniemi vedenými ve světových databázích. Výsledný profil, který mi laboratoř zaslala, byl rozepsán na pěti listech velikosti A4. Obsahoval tabulku s hodnotami 33 markerů a mimo jiné tyto informace: V rámci profilu byla nalezena kombinace znaků, jenž je typická pro populace obývající Středomoří a populace náležící k semitské jazykové skupině. Dále: Náležíte do haploskupiny J2b. Jedná se o typ, který je v evropském regionu obvyklý pro oblast Apeninského a Balkánského poloostrova. Odtud byla linie donesena do severnějších oblastí Evropy. A dále: Expanze nositelů vašeho typu profilu do ostatních částí Evropy je spojována s existencí a aktivitami středomořských civilizací. Uváděny jsou zejména řecká kultura a další civilizace, které vyvstaly na jejich základech. A v závěru: Vzhledem k celkovému nálezu lze váš nejstarší původ označit za středomořský ve smyslu geografického určení. Nejstarší počátky vaší otcovské linie pak leží v jižní 10

11 Evropě v mediteránní oblasti, odkud velmi často pochází nálezy profilů vašeho typu ve střední Evropě. S ohledem na nález zcela shodných profilů na území severní Itálie, nelze vyloučit vznik samotné vaší otcovské linie právě v této oblasti. Odtud pak mohla být donesena na území vaší nynější domoviny. Kdy se tak stalo, lze pouze odhadovat, neboť do střední Evropy se lidé s tímto genetickým původem dostávali spolu s obchodními karavanami přibližně již od 10. století. Laboratoř také vyhodnocuje všechny provedené genografické testy a z jejich statistik z dubna 2011 je patrné, že současná populace v České republice má následující původ: K nejrozšířenějším zástupcům mužských klanů patří linie východoevropského původu, tedy slovanské typy. Dále pak linie západoevropské typické pro Atlantickou oblast evropské pevniny a pro Britské ostrovy. Následují linie původem ze Skandinávie a linie z oblastí pohoří Ural nebo Kavkaz. V nižších počtech jsou zastoupeny i starověké linie původem ze Středomoří. Nejvzácnější jsou linie exotické. Číselné hodnoty markerů, které jsem s geografickým pofilem získal, jsem vložil do české databáze Genebáze Y-DNA a do největší a nejkvalitnější světové databáze Ysearch. Do české databáze zatím žádný můj, ani vzdálený, příbuzný informace nedal. Ve světové databázi se nachází mnoho osob, které by se mnou mohli být v mužské linii nějakým způsobem spřízněni. Nejvíce těchto subjektů, konkrétně 734 osob, žije v Itálii. 4 Nevýhodou je, že každý z těchto lidí vložil do systému pouze 8 markerů, což potvrzuje našeho společného předka žijícího až někdy v době antického Říma. Určitě se pokusím tyto osoby kontaktovat a přesvědčit je o nutnosti rozšíření hodnot svého genetického profilu na počet 33. Dále mi datová základna Ysearch našla 6 příbuzných osob z Německa, 5 které ovšem vložili do systému jen po dvanácti markerech, což je také na určení bližší příbuznosti málo. 4 Údaj je z března 2011 z databáze Ysearch. 5 Tamtéž. 11

12 Příjmení Thun Příjmení Thun nepatří mezi časté. Přesto existují v Evropě minimálně tři rody s tímto jménem, které zatím neprokázaly svou vzájemnou příbuznost: První a asi nejznámější je šlechtický rod von Thun pocházející z jižního Tyrolska z okolí Tridentu v severní Itálii. Od roku 1628 někteří členové rodu nosí příjmení rozšířené na von Thun und Hohenstein. Dnes tito Thunové žijí převážně v Německu, Rakousku a severní Itálii. Nejstarší záznam o tomto rodu je z roku Dalším je rod také urozený. Tato dynastie von Thun je původem z Předního Pomořanska z okolí Schlemminu. Příslušníci tohoto rodu dnes žijí převážně v Polsku. První písemná zmíňka o těchto Thunech je z roku Třetím nositelem příjmení Thun v Evropě je rod, jehož potomci žijí v České republice. Mimo to jsem zjistil, že ve Spojených státech amerických, konkrétně ve státech ve Washington a Oregon žijí také rodiny s příjmením Thun. Ve středoevropských podmínkách příjmení ustáleně označují nositele, jsou dědičná zpravidla po otci, v českém jazykovém prostředí přecházejí obvykle v přechýlené podobě na manželku a na dcery. 6 Ovšem pro nás tak běžný a samozřejmý systém předávání příjmení z rodičů na děti je poměrně mladou záležitostí. Před rokem 1786 existovala pouze tzv. příjmí. Příjmí byly přezdívky, kterými se rozlišovaly osoby se stejným křestním jménem. Příjmí bylo většinou s osobou nositele nějak spjato. Bylo dáváno např. podle povolání, vzhledu, typické vlastnosti atp. Na rozdíl od pozdějších pevných příjmení se příjmí mohlo v průběhu života u svého nositele několikrát změnit a nepřecházelo z rodičů na potomky. Není proto výjimkou narazit v pramenech na písemný zápis: Jan Truhlář, syn Jíry Bečváře. 7 Tento systém, který neumožňoval přesnou identifikaci a evidenci osob trval po staletí. Výjimku tvořila šlechta, kde se predikát dědil. Až v roce 1786 byla císařským patentem č.591 uzákoněna příjmení pro všechen lid Rakouské říše a to tak, že příjmí, která lidé zrovna mají, jsou definitivní, stabilní a dědičná. 8 Příjmení Thun bylo v našem rodu děděno již od nejstaršího dopátraného předka, o kterém je zatím první písemná zmíňka 6 Moldanová, Dobrava: Naše příjmení. Praha 2004, s.7. 7 Sassmann, Alois: Kořeny 1. České Budějovice 2007, s Tamtéž, s

13 v urbáři z roku Je potřeba zmínit, že toto příjmení bylo v tuto dobu ještě psáno v podobě Thon, příp. Tonn nebo Thonn. Až v následujících generacích se ustálilo ve variantě Thun, příp. Thunn. Křestní či osobní jména vždy dávali dětem rodiče co nejdříve po narození. Naproti tomu příjmí bylo dáváno svým nositelům až v průběhu života a zpravidla to nebyli rodiče, ale třeba sousedé, kdo jedince obdařili nějakou přezdívkou, která se ujala jako příjmí. Z mnohých dnešních příjmení můžeme vyvodit i jisté informace o našich dávných předcích. Příjmení mohou mít původ třeba v zaměstnání či v řemeslech. Typickým příkladem je ve světě nejčetnější příjmení Kovář v mnoha jazykových verzích, např. Schmied, Smith.. Příjmí se dávalo i podle místa pobytu, takže předek pana Podhradského pravděpodobně žil někde pod šlechtickým sídlem. Příjmení vznikala i z přezdívek podle fyzického vzhledu, podle sociálních vrstev, i podle v charakteristických vlastností. O původu příjmení Thun existuje řada teorií: 1. Příjmení Thun se vyvinulo z apelativa, tedy ze slova obecného významu. V tomto případě by se mělo jednat o staroanglické slovo tunne, které znamenalo sud, džber Příjmení Thun pochází z jiného apelativa a to ze starogermánského slova tūn, označující hradbu nebo obrannou palisádu okolo města, hradu, zámku. 11 Slovanskou analogií tohoto slova je podobně znějící týn. Tuto verzi prosazuje šlechtický rod von Thun pocházející z Předního Pomořanska Příjmení Thun má kořeny v místním topografickém jméně a označovalo u osoby místo jeho původu. Thun se jmenuje město ve Švýcarsku a jméno Thune mají také dvě obce ležící v Dolním Sasku a Severním Porýní-Vestfálsku Jihotyrolský urozený rod von Thun, od roku 1628 Thun und Hohenstein, nosí příjmení podle místa svého původu, nalézajícího se v tridentské lokalitě Ton v dnešní severní Itálii. 14 Příjmení tohoto rodu prošlo postupně proměnou od Ton (psáno i Thon, Tonn, Thonn) po Thun, příp. Thunn. Ke změně došlo údajně proto, 9 Tyto registra jsou údajně opisem nedochovaného urbáře z let ZA Opava pracoviště Olomouc, fond Velkostatek Zábřeh na Moravě, inv.č. 16, kniha 2, fol.164r. 10 Beneš, Josef: Německá příjmení u Čechů. Ústí nad Labem 1998, s.170, Kohlheim, Rosa: Familien-namen. Mannheim 2005, s Kohlheim, Rosa: Familien-namen. Mannheim 2005, s Slavíčková, Hana: Portrétní galerie Thun-Hohensteinů. Děčín 1998, s.5. 13

14 aby příjmení znělo méně italsky a více německy. 15 Ještě roku 1521 se na svých pečetích někteří příslušníci rodu píší jako Thon. 16 Také na jedné epigrafické památce s datací 1680, umístěné na rodovém sídle Castel Thun v lokalitě Ton v severní Itálii, je pán hradu titulován jako COMES THONN. 5. O názor na vznik příjmení Thun jsem požádal i známého jihočeského genealoga pana Aloise Sassmanna, který v letech připravoval a prezentoval na rozhlasových vlnách Českého rozhlasu seriál o genealogii Kořeny. Ve 139. díle, který se vysílal mi pan Sassmann odpověděl: Vaši předkové mohli získat své příjmení dle toho, že sloužili ve vojsku císařského plukovníka Kryštofa Thuna, který bojoval nejdříve proti Turkům a potom za třicetileté války. Některý z Vašich předků se pak mohl usadit na Vašem statku. Také mohl přijít z panství, které vlastnil šlechtický rod Thunů. Tyto hypotézy se později ukázaly jako málo pravděpodobné, protože Kryštof Šimon z Thunu bojoval proti Turkům a proti protestantům až po roce 1615, 17 on a jeho rod nabýval majetku a panství v českých zemích až po roce 1623, 18 kdežto můj zatím nejstarší dopátraný předek žil Markrabství moravském prokazatelně již před rokem O příjmení se vedou také statistické údaje. Ministerstvo vnitra České republiky uveřejňuje na svých internetových stránkách četnost příjmení občanů České republiky. Jsou tam uvedena všechna příjmení a počet jejich živých nositelů podle centrální evidence obyvatel. Dle poslední aktualizace z května 2007 existuje v České republice více jak mužských a přibližně stejně tolik ženských příjmení. Některá příjmení jsou velmi častá a počet jejich nositelů jde až do desítek tisíců (Novák: , Svoboda: , Novotný: , Dvořák: ). Tato častá příjmení vznikala nezávisle na sobě na několika různých místech a proto lidé mající takové běžné příjmení nemusí být vzájemně příbuzní. Naproti tomu jsou příjmení vzácná, která se udržují zpravidla jen u potomků jednoho rodu. V květnu 2007 nosilo v ČR příjmení Thun přesně 60 žijících mužů a příjmení Thunová 51 žijících žen SOA Litoměřice, fond Rodinný archiv Thun-Hohenstein, tyrolské oddělení, sig. I-206, I Kasík, Stanislav: Rodové znaky Thunů na architektuře v Děčíně. Heraldika, 1979, č.2/1979, s Slavíčková, Hana: Portrétní galerie Thun-Hohensteinů. Děčín 1998, s

15 Nejstarší dopátrané dějiny rodu Thun Zatím nejstarší dopátrané dějiny rodu jsou spjaty s obcí Schönwald. Tato podhorská obec se rozprostírá v kopcovitém terénu na pomezí Čech, Moravy a Kladska v nadmořské výšce mezi 540 až 660 m nad mořem. Písemnosti zmiňují tuto obec, kterou založili němečtí kolonisté původem pravděpodobně z východních Frank, 20 již v roce V záznamech z roku 1519 v olomouckých Deskách zemských je Schönwald uváděn jako ves pustá a neobydlená. Zanikla pravděpodobně v důsledku škod napáchaných českouherskými válkami. 21 Znovu byla obec patřící do panství Zábřeh na Moravě osídlena v polovině 16. století. 22 Tak jako dříve i tentokrát ji osídlilo německy mluvící obyvatelstvo. Tito lidé krajinu opět zúrodnili, vystavěli zde hospodářské statky a živili se zemědělskou výrobou. Schönwald patřil do největšího německého jazykového a kulturního ostrova v Čechách a na Moravě. Toto historické území vymezené městy Landskron (Lanškroun), Hohenstadt (Zábřeh) a Müglitz (Mohelnice) neslo název Schönhengstgau (Hřebečsko). Německy mluvící obyvatelstvo zde ovládalo tuto oblast již před rokem a proto téměř všechny dobové písemnosti jsou tu až do roku 1945 psány v německém jazyce a německým novogotickým kurzívním písmem. Z urbáře zábřežského panství 24 z roku 1628 víme, že v Schönwaldu žilo 21 osedlých 25 s nečeskými příjmeními. V urbáři jsou pod jednotlivými obcemi tito osedlí zapsáni podle výše svého majetku od nejbohatších po méně majetné. V záznamu u obce Schönwald je na třetím místě zapsán Heinrich Thon. Tento zatím nejstarší dopátraný předek rodu Thun byl dle urbářů jediný nositel příjmení Thon či Thun v zábřežském panství. Moravské Lánové rejstříky z let 1669 až 20 Meixner,Rudolf: Abriß der Geschichte der Sudetendeutschen. Nürnberg 1983, s Březina, Jan: Zábřežsko v období feudalismu do roku Ostrava 1963, s Tamtéž, s Hoffmann, František: České město ve středověku. Praha 1992, s ZA Opava pracoviště Olomouc, fond Velkostatek Zábřeh na Moravě, inv.č. 16, kniha 2, fol.164r-167r. 25 Šlechta si své poddané dělila na takzvané osedlé a neosedlé obyvatelstvo. Mezi osedlé patřili láníci (obhospodařovali a platili světské, či církevní vrchnosti úrok z min. jednoho lánu polností, to je asi 18 hektarů), pololáníci (obhospodařovali a platili světské, či církevní vrchnosti úrok z poloviny lánu polností, to je asi 9 hektarů), čtvrtláníci (obhospodařovali a platili světské, či církevní vrchnosti úrok ze čtvrt lánu polností). Všichni tito osedlí se zapisovali do urbářů. Chudší poddaní se nazývali neosedlí. Ti neplatili vrchnosti úrok z půdy, ale mohli si pronajmout půdu o rozloze menší než jedna osmina lánu od osedlého poddaného. Tito neosedlí se dále dělili na podsedky (obhospodařovali a platili osedlému nájemné z jedné osminy lánu polností), zahradníky (obhospodařovali a platili osedlému nájemné z domku s políčkem), domkaře (obhospodařovali a platili osedlému nájemné z domku), čeleď a podruhy (neměli vlastní bydlení, neobhospodařovali žádnou půdu, bydleli u hospodáře). 15

16 1679 uvádějí, že v Moravském markrabství nosili jméno Thon či Thun pouze potomci tohoto Heinricha. V Berní rule pro Království české z roku 1654 je sice záznam o jedné poddané osobě s příjmením Thun, ale při podrobném prozkoumání matrik z příslušné obce jsem zjistil, že se jedná o chybný zápis v Berní rule - rod se správně jmenoval Thümb. 27 Je tedy velmi pravděpodobné, že Heinrich se v Schönwaldu nenarodil, ale přišel do Moravského markrabství z jiné země. V archivech jsem pátral po zhostních listech pro poddané ze zábřežského panství, ale žádné jsem nenalezl. Z výše zmíněných genografických testů můžeme předpokládat, že Heinrichovi předci žili v nějaké části dnešní severní Itálie. Co ovšem jisté je, že si v Schönwaldu Heinrich Thon zakoupil za 300 rýnských zlatých selský statek. 150 zlatých zaplatil hotově, dalších 150 splácel po šesti zlatých ročně po dobu pětadvaceti let. V gruntovní knize obce Schönwald je o této koupi záznam a také je zde potvrzeno, že v roce 1635 měl již vše splaceno. 28 Statek tedy musel kupovat nejpozději v roce Tento rok můžeme považovat za nejstarší datum, které nám písemnosti o tomto rodu Thun zatím odhalily. Pro uzavírání kupních a prodejních smluv byla nutná u jedince plnoletost. Hranice dospělosti byla v moravském právu v tuto dobu značně nestabilní. Pohybovala se tehdy u mužů od 16 do 20 let. 29 Budeme-li se řídit knihou Paměť obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v Markrabství moravském od Ctibora Tovačovského z Cimburka, musíme za hranici právní způsobilosti počítat u poddaného muže osmnáct let. 30 Lehce si tedy vypočítáme, že Heinrich Thon se musel narodit nejpozději v roce Co ještě o Heinrichovi můžeme z písemností vyčíst? Jak již jsem uvedl výše, byl třetím nejmajetnějším sedlákem v obci Schönwald. Některé z jeho nemovitostí již zanikly, ale některé dodnes stojí v katastru obce Strážná (bývalý Schönwald) a v současnosti nesou popisná čísla 7, 8 a 53. Jednotlivá stavení 26 Červený, Václav; Červená, Jarmila: Generální rejstřík ke všem svazkům berní ruly 1654 doplněný o soupis poddaných Praha 2003, s SOA Litoměřice, inv.č. L93 28 ZA Opava pracoviště Olomouc, fond Velkostatek Zábřeh na Moravě, inv.č. 192, sig. 3423, kniha 178, fol.45r. 29 Malý, Karel; kolektiv: Dějiny českého a československého práva do roku Praha 2005, s Brandl, Vincenc: Kniha Tovačovská, aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova Paměť obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v Markrabství Moravském. Brno 1868, s.111.

17 nebývala v horských obcích bezprostředně u sebe, byl mezi nimi veliký soukromý prostor. Každá z budov sloužila k jinému účelu. Obytné stavení bylo rozděleno na velkou světnici, předsíň, kuchyň, černou kuchyň pro ohřívání krmiva pro zvířectvo, komoru pro čeleď, spižírnu a výměnek. Další budovy sloužily jako stáje, chlévy, stodoly a kůlny na povozy a na nářadí. Polnosti Heinricha Thona měly rozlohu necelých 7 ha. Dohromady se sady tvořily souvislý pás, který se rozprostíral mezi výše zmíněnými domy s dnešními popisnými čísly 53 a 7. Na východ do údolíčka klesaly plochy sadů a pastvin. Západním směrem se táhla Thonova dlouhá pole přes hřeben kopce s dnešní silnicí a dále po stráni dolů na západ až k lesu. Je známo, že hodnota zemědělské půdy klesá se stoupající nadmořskou výškou. Půda se v tu dobu dělila podle bonity - úrodnosti do tří tříd. V okolí Schönwaldu se jednalo o třetí bonitní třídu, tedy o méně úrodnou půdu. Žně se v této oblasti opožďují oproti polím v nadmořské výšce pod 300 m až o 4 týdny. 31 Na statku Heinricha Thona se produkovala pšenice, oves, žito a len. Drželi se koně a choval se hovězí dobytek, ovce a slepice. Povinné odvody vrchnosti platil hospodář dvakrát ročně a to o svatém Jiří a o svatém Michalu, což nám potvrzuje, že již v tu dobu byl Schönwald obýván jen německy hovořícím obyvatelstvem. V českých obcích zábřežského panství se platily jarní dávky také na svatého Jiří, ale podzimní na svatého Václava. 32 Robota hospodáře příliš netrápila. Práce na panském byla vázána na usedlost a ne na osobu. To znamenalo, že jedna osoba ze statku byla povinna vrchnosti robotovat. Sedláci zpravidla na robotu posílali nejhoršího svého čeledína. Robotovalo se stanovené počty dnů v roce a v zábřežském panství v tu dobu robotní práce spočívala v dopravě břemen vlastním koňským potahem, předení panského přediva, v zemědělských pracích a nahánění při honech. Ale majetní sedláci své statky, pokud jim to bylo umožněno, stejně raději vykupovali z robotní povinnosti. Heinrich měl dostatek peněz na to, aby své hospodářství vykupoval z roboty a to dvěma rýnskými zlatými ročně. Do poloviny 16. století v oblasti Schönhengstgau převažovali katolíci. 33 Když zábřežské a sousední moravskotřebovské panství drželi páni z Boskovic a poté 31 Březina, Jan: Zábřežsko v období feudalismu do roku Ostrava 1963, s Novotný, Jaroslav: Míry, měny a ceny v urbářích a odhadech na Moravě a ve Slezsku. In: Slezský sborník 58, 1960, s Loubal, Ladislav: Hřebečské baroko - Schönhengser Barock. Moravská Třebová

18 páni ze Žerotína, mnoho poddaných konvertovalo k protestantství. Ovšem po Bílé Hoře zde bylo opět jediným možným náboženstvím vyznání římskokatolické. Sice některé vsi na zábřežském panství ještě v roce 1630 zůstávali převážně evangelické, ale Schönwald mezi ně nepatřil. 34 Nová vrchnost z rodu Liechtenstein měla veliký zájem na rekatolizaci a roku 1635 dokonce nechala tisknout plakáty, ve kterých všechny své poddané nabádá k velikonočním zpovědím a ke svatému přijímání a nekatolíci aby byli na majetku a na životech trestáni. 35 Bohoslužby se v Schönwaldu konaly v místním kostelíku. Svatostánek nebyl zděný, byl malý, dřevěný, opatřen zvonovou věží. Heinrichova manželka se jmenovala Anna a dala mu minimálně čtyři mužské potomky, kteří byli pokřtěni jmény Michl, Georg, Tobias (* ) a Elias (* ). Přesná data narození těchto dětí nejsou známa, ale data pokřtění můžeme sledovat od narození Tobiase, protože křestní matriky farnosti Tattenitz, pod kterou filiálně spadala i obec Schönwald, začínají zápisy z roku Matriky zde zavedl farář Michael Jeltsche z Liebenthalu. Odívání a zvyky lidí z oblasti Schönhengstgau jsou popsány v knize Vlastivěda Lanškrounska. 36 Mimo jiné se tam můžeme dozvědět, že muži patřící do společenské vrstvy jako Heinrich Thon si tradičně oblékali kabát ze zeleného sukna, který byl opatřen velkými stříbrnými knoflíky. Pod kabátem nosili červenou či zelenou vestu také s mnoha stříbrnými knoflíky. Dovnitř se nosila bílá košile s pestrou kravatou. Kalhoty byly pod kolena. Ve všední dny se nosily kalhoty černé kožené, ve svátek ze stejného sukna jako kabát. Lýtka zakrývaly bílé punčochy. Boty byly pevné černé s mosaznými přezkami. Každodennost první poloviny 17. století na zábřežském panství si můžeme přiblížit i výčtem cen některých hospodářských produktů. V prvé řadě je nutno zmínit, že platidlem na panství tehdy byly stříbrné groše rázu pražského o sedmi denárech a také německé mince rýnských zlatých o šedesáti krejcarech. 37 Jedna kopa pražských grošů se rovnala jednomu rýnskému a deset krejcarů navíc, 34 Březina, Jan: Zábřežsko v období feudalismu do roku Ostrava 1963, s Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze Království českého II. Praha 1893, str Borkovcová, Marie; kolektiv: Vlastivěda Lanškrounska. Lanškroun 2002, s Novotný, Jaroslav: Míry, měny a ceny v urbářích a odhadech na Moravě a ve Slezsku. In: Slezský sborník 58, 1960, s

19 neboli jedna kopa pražských grošů se rovnala sedmdesáti krejcarům. Odhady cen obilí z roku 1642 uvádějí tyto informace: 1 měřice 38 pšenice se prodávala za 45 krejcarů rýnského zlatého, 1 měřice žita se prodávala za 35 krejcarů, 1 měřice ječmene se prodávala za 30 krejcarů, 1 měřice ovsa se prodávala za 21 krejcarů, A dále víme, že například v roce 1615 stálo tele na zábřežském panství 45 grošů, a plece z jednoho vepře 6 grošů. Jak asi prožívala rodina Heinricha Thona dlouhou třicetiletou válku v letech 1618 až 1648? Navzdory všem pesimistickým závěrům historiků, kteří píší o obrovských populačních ztrátách 39 v důsledku hladu, epidemií moru, zabíjení, drancování a loupení vojsky obou stran a obrovskému úpadku lidství s lokálními výskyty kanibalismu a ladem ležící půdou se obci Schönwald všechny tyto hrůzy pravděpodobně vyhnuly. Když srovnáme údaje o počtu obyvatel v Schönwaldu z urbáře z roku 1628, který je opisem register z roku 1600, a údaje ze zápisů domovní daně 40 z roku 1667 dostaneme poměr 21 osedlých před válkou a 22 osedlých po válce. Tedy dokonce populační nárůst! Snad to bylo tím, že se obec nalézá mimo hlavní spojovací cesty a v poměrně těžce schůdném podhorském terénu. Možná zde sehrál úlohu i vliv nových majitelů panství, kterými byli od roku 1621 členové mocného rodu Liechtenstein. Heinrich Thon zemřel v květnu roku V matriční knize je o této události stručná zpráva: 25. května léta Páně 1655 byl pěkně pochován Henrich Thonn z Schönwaldu cca 61,5 litrů 39 Na Moravě z původních zůstalo obyvatel. Čornej, Petr; kolektiv: Dějiny zemí Koruny české I., Praha 1995, s MZA Brno, fond: D 2 Rektifikační akta, inv. č. R SOA Zámrsk, sig. O4-2443, fol. 8r. 19

20 Německé linie Heinrich a následující pokračovatelé rodu tvořili až do poloviny 20. století hlavní rodovou linii, kterou budu dále pracovně nazývat německá. Její příslušníci žijící kontinuálně v obci Schönwald se ještě při sčítání lidu v roce 1921 hlásili k německému občanství. 42 Po smrti starého hospodáře Heinricha se stal majitelem gruntu jeho nejstarší syn Michl. Ten měl mimo tří výše uvedených bratří Georga, Tobiase a Eliase ještě sedm sester nosících tyto křestní jména: Christina, Rosina, Justina, Marianna, Elizabeth, Catharina a Regina. Všichni tito dědici i jejich matka Anna měli na statku svůj podíl a Michl je musel vyplatit. Celkem měl zaplatit 100 rýnských zlatých. Protože byl mladý a neměl téměř žádné úspory, mohl okamžitě disponovat pouze 10 zlatými. Zbytek se zavázal splácet po 3 zlatých ročně. Splátky přijímali vrchnostenští úředníci a ti je předávali dědicům. O každé platební transakci se vedly zápisy v gruntovních knihách. Při pročítání gruntovních knih jsem si uvědomil, že tímto nešťastným systémem s každou následující generací docházelo k postupnému chudnutí rodu. Čím více potomků uplatňujících dědické právo bylo, tím déle nový hospodář splácel podíly a neměl prostředky na další rozmnožování majetku. Ale pokud by naopak bylo dětí málo, hrozilo nebezpečí, že by rod díky velké dětské úmrtnosti dále nepokračoval. Nemoci a smrtelné choroby ovšem trápily nejen dětskou populaci, ale někdy i dospělé obyvatelstvo. Lidé z oblasti Schönhengstgau sice mívali tuhý kořínek a po většinu dospělého života bývali zdraví, 43 ale občas bylo nutno si přeci jen pomoci. To potom lidé nejprve sahali po domácích odvarech a mastech z bylin, které bývaly někdy až překvapivě účinné. Recepty k výrobě přípravků byly staletím prověřené a dědily se po generace. Pokud domácí léčení nepomáhalo, zavolal se lékař. Ten zpravidla naordinoval nemocnému léčbu obdobnou té domácí. V takovém případě se k pacientovi dostavila léčitelka. Ta mimo používání tajných bylinných receptů uměla nemoci i zaříkávat. 44 Léčitelky byly 42 SOkA Šumperk, fond Okresní úřad Zábřeh, inv.č. 1980, karton Borkovcová, Marie; kolektiv: Vlastivěda Lanškrounska. Lanškroun 2002, s Tamtéž. 20

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj pozemkových úprav na území ČR

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj pozemkových úprav na území ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Studijní obor: Katedra: Vedoucí katedry: B4106 Zemědělská specializace Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Krajinného

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz

první foto hranická historická knihovna historie.hranet.cz Kdysi a nedávno / sešit 1 / 2009 rediguje Jiří J. K. Nebeský Třída 1. máje 1623, 753 01 Hranice web: www.nedavno.cz e-mail: redakce@nedavno.cz typografie: Tichý typ jazyková korektura: Zuzana Jurková vydalo

Více

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Základní škola Dolní Újezd v letech 1945 1989 Bakalářská práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie.

Kniha vyšla s laskavou finanční podporou Nadace Duhová energie. SBORNÍK RECENZOVALI Prof. PhDr. Milan Myška, DrSc. Doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. Doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc. Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Mgr. Michaela Holubová Mgr. Kamil Rodan Kniha vyšla

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd. Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Katedra historických věd Právovárečné měšťanstvo v Hradci Králové do roku 1948 Lenka ovotná Bakalářská práce 2009 Poděkování Ráda bych poděkovala své vedoucí

Více

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích

Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Osvícenské reformy v Rakousku a v českých zemích Bakalářská práce Autor: Miroslav Novotný Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Před školní budovou na motošínském předměstí Hranic stojí čelem ke zdi deset mužů, hlídáje mladík s puškou. Ve dveřích budovy jsou ještě žena a muž.

Před školní budovou na motošínském předměstí Hranic stojí čelem ke zdi deset mužů, hlídáje mladík s puškou. Ve dveřích budovy jsou ještě žena a muž. TT Před školní budovou na motošínském předměstí Hranic stojí čelem ke zdi deset mužů, hlídáje mladík s puškou. Ve dveřích budovy jsou ještě žena a muž. To je jedináfotografie ze sbírek hranického Městského

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII)

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec

Více

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013

LÉTO HISTORIE PIVOVARU. Aktuality na www.lanskroun.eu PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 LÉTO PŘÍLOHA LISTŮ LANŠKROUNSKA 13-14/XIII ČERVEN 2013 HISTORIE PIVOVARU Aktuality na www.lanskroun.eu 2 13,14-2013 PŘÍLOHA LÉTO Vážení čtenáři, je to neuvěřitelné, ale rok se s rokem sešel a jsou tu další

Více

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Dobrovolní hasiči jako nositelé tradic- má činnost SDH Lubno nějaký přínos pro kulturní a společenský život v obci? Bc. Aneta Svobodová Diplomová práce 2011 SOUHRN

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS. Bankovní institut vysoká škola Praha Institut pro evropskou integraci Vznik a zánik obce Bakalářská práce Autor: Leona Zajíčková, DiS. Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce: Ing. Bc.Ludmila Hábová,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra veřejné správy

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Katedra veřejné správy Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zachování a rozvoj venkovského života Zpracoval: Michal Brožík Konzultant bakalářské práce: PhDr. Jaroslava Kadeřábková

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča

HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča Úvod HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča Historie Krnova, Bruntálu, stejně jako řady jiných slezských měst, je naplněna soužitím,

Více

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ R O Č N Í K 1 1 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM ZORY DVOŘÁKOVÉ S L A N Ý 2 0 0 4 S L Á N S K

Více

Vzpomínky na dětství prožité v přerovské židovské ulici sepsal Ignaz Briess v pokročilém věku na žádost svých potomků. V tomto svém jediném

Vzpomínky na dětství prožité v přerovské židovské ulici sepsal Ignaz Briess v pokročilém věku na žádost svých potomků. V tomto svém jediném Vzpomínky na dětství prožité v přerovské židovské ulici sepsal Ignaz Briess v pokročilém věku na žádost svých potomků. V tomto svém jediném literárním díle načrtl poutavý obraz každodenního života moravských

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

Předmluva Narodil jsem se 29.ledna 1871 jako syn rolníka v Rychnově, navštěvoval jsem pětitřídní obecnou školu v mé rodné vsi Rychnov.

Předmluva Narodil jsem se 29.ledna 1871 jako syn rolníka v Rychnově, navštěvoval jsem pětitřídní obecnou školu v mé rodné vsi Rychnov. Předmluva Narodil jsem se 29.ledna 1871 jako syn rolníka v Rychnově, navštěvoval jsem pětitřídní obecnou školu v mé rodné vsi Rychnov. Mé přání po vyšším studiu a hudebním vzdělání nebylo - pro početnost

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Historie města Kojetín PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA Pokud se stáří města týká. Musíme bez výhrad odmítnout všechny názory, které kladou vznik Kojetína před rok 1059. Listinou, datovanou z tohoto roku se dozvídáme,

Více

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Geografie pro veřejnou správu Jan Pekař Historickogeografické aspekty

Více

SBORNÍK. Státního okresního archivu Přerov

SBORNÍK. Státního okresního archivu Přerov SBORNÍK Státního okresního archivu Přerov Přerov 2007 ISBN 978-80-86388-51-9 ISSN 1214-4762 Sborník Státního okresního archivu Přerov 2007 Obsah Jiří Lapáček Úřad a obec půhončí........................................

Více