Genealogie rodu Thun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Genealogie rodu Thun"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Genealogie rodu Thun Bakalářská práce Autor: Tomáš Thun Studijní program: B7105 Historické vědy Studijní obor: Archivnictví - historie Vedoucí práce: PhDr. Věra Němečková, Ph.D. Hradec Králové, 2011

2 Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Zadání bakalářské práce Autor: Tomáš Thun Studijní program: B7105 Historické vědy Studijní obor: Archivnictví - historie Název závěrečné práce: Genealogie rodu Thun Název závěrečné práce AJ: Genealogy of House of Thuns Cíl, metoda, literatura, předpoklady: Obsah: Zpracování posloupnosti rodu a uplatnění jedinců v kulturních, sociálních a hospodářských souvislostech doby. Metoda: analytická Literatura: Zemský archiv v Opavě: fond velkostatek Zábřeh na Moravě, matriční knihy, gruntovní knihy, urbáře. Státní oblastní archiv v Zámrsku: matriční knihy, soudní knihy trestních a civilních rejstříků. Moravský zemský archiv v Brně: lánové rejstříky, zápisy komínové daně Garantující pracoviště: Katedra pomocných věd historických a archivnictví Vedoucí práce: Konzultant: Oponent: PhDr. Věra Němečková, Ph.D. PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Datum zadání závěrečné práce: Datum odevzdání závěrečné práce:

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval pod vedením vedoucí bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité prameny a literaturu. V Hradci Králové dne

4 Anotace THUN, TOMÁŠ. Genealogie rodu Thun. Hradec Králové: Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, s. Bakalářská práce. Bakalářská práce se zabývá dějinami rodu Thun. Sleduje vývoj hlavních rodových linií a uplatnění jejich členů v kulturních, sociálních a hospodářských souvislostech doby. V práci jsou použity převážně informace z písemností uložených v těchto archivech: Zemský archiv Opava pracoviště Olomouc, Státní okresní archiv Šumperk, Moravský zemský archiv Brno, Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí a Státní oblastní archiv Litoměřice. Práce je doplněna o grafický rozrod hlavních rodových linií po meči a o obrázkovou přílohu. Klíčová slova: genealogie, Thun, panství Zábřeh na Moravě, Cotkytle, Schönhengstgau, Schönwald, Tattenitz

5 Abstract THUN, TOMÁŠ. Genealogy of House of Thuns. Hradec Králové: Faculty of Arts, University of Hradec Králové, pp. Bachelor Degree Thesis. This bachelor s thesis deals with the history of clan Thun. It follows the history of the main lines and covers the participation of its members in a cultural, social and economical courses of events of hteir times. The thesis uses mainly information from the documents stored in the archives: Zemský archiv Opava pracoviště Olomouc, Státní okresní archiv Šumperk, Moravský zemský archiv Brno, Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí a Státní oblastní archiv Litoměřice. The thesis includes an illustration apendix and grafics of the family-tree with its main lines after the sword. Keywords: genealogy, Thun, manor Zábřeh na Moravě, Cotkytle, Schönhengstgau, Schönwald, Tattenitz

6 Obsah Úvod... 7 Genetická genealogie... 9 Příjmení Thun Nejstarší dopátrané dějiny rodu Německé linie Americké linie České linie Závěr Prameny Literatura Webové stránky Obrázková příloha Příloha - grafický rozrod

7 Úvod V této práci předkládám výsledek mého pátrání po kořenech svého rodu. Nejsem profesionální genealog a rodopisem se zabývám v soukromých chvílích. Proto si následující stránky ani trochu nepřisvojují termín úplnosti. Snažil jsem se z archivních pramenů zachytit vývoj hlavních rodových linií, jejichž potomci žijí dodnes. Budu rád, pokud práce někomu poslouží jako odrazový můstek pro vytvoření nějakého obsáhlejšího díla. Mým primárním cílem při bádání bylo zjistit, zda-li jsou všichni nositelé příjmení Thun v České republice příbuzní nebo zda-li se jedná o shodu jmen. Pátral jsem pouze po mužských liniích po meči, neboť ženy rodné příjmení svatbou ztrácejí. Samozřejmě kdybych narazil na přenos příjmení po svobodné matce, vzal bych v potaz i tuto linii. Nejprve bylo potřeba zjistit počet žijících osob s příjmením Thun. Tuto informaci poskytuje Ministerstvo vnitra ČR. Poté jsem se snažil vypátrat kontakty na všechny tyto osoby. Následující postup byl vždy stejný. Psaným dopisem, či elektronickým em jsem osoby kontaktoval, seznámil je s mým úmyslem a požádal je o spolupráci. Snažil jsem se od nich dozvědět údaje o jejich rodičích, případně prarodičích. Musím říci, že ve většině případech jsem se setkal se zájmem a pochopením. Ovšem našli se i lidé, co si své soukromí chrání a informace neposkytli. Po získání základních údajů jsem ascendentním způsobem pokračoval ve vyhledávání informací z pramenů v archivech. Během pátrání jsem osobně navštívil Zemský archiv Opava pracoviště Olomouc, Státní okresní archiv Šumperk, Moravský zemský archiv Brno, Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí a Státní oblastní archiv Litoměřice. Korespondenčně jsem byl ve styku s Arcibiskupským archivem Trnava a s mnoha farami. Další z cílů, které jsem si vytýčil na začátku bádání, bylo zjistit, zda-li rodiny s příjmením Thun, které žijí v zahraničí, jsou s českými nositeli stejného příjmení nějakým způsobem spřízněni. 7

8 Následující práce je rozdělena na tři hlavní části. Nejstručnější ale nejpřehlednější je výsledný grafický rozrod hlavních rodových linií po meči. 1 Do rozrodu jsem zařadil i dvě rodové větve, na kterých v současnosti ještě pracuji a které prozatím nenavazují na žádnou z hlavních linií. Někteří členové těchto nenavázaných větví měli zajímavé životní osudy a proto by bylo škoda je zde neuveřejnit. V části s psaným textem jsem se snažil o některých osobách uvedených v rozrodu uvést descendentním systémem podrobnější informace a tyto informace konfrontovat s tehdejší dobou a historickými událostmi. Do části s obrazovou přílohou jsem vložil fotokopie zajímavých dokumentů a archiválií. Rád bych upozornil na to, že v práci nepoužívám obsáhlý systém rodopisných značek. V textu i v grafu uvádím pouze dva druhy znaků: *(hvězdičku) používám v případě data narození, když je datum narození neznámé, symbolizuje tento znak datum pokřtění. (křížek) souhrnně používám v případě smrti, případně pohřbení nebo zpopelnění. Také prosím, aby skutečnost, že má vlastní linie je podrobněji zpracována, nebyla brána jako marnivost, nýbrž stalo se tak v důsledku nashromáždění více materiálu včetně audio nahrávek se vzpomínkami pamětníků. Genealogické bádání pojímám jako poděkování všem předchozím generacím a v duchu svého osobního hesla: ÚCTA K PŘEDKŮM A LÁSKA K POTOMKŮM! 1 Křestní jména osob byla za jejich života psána v různých jazykových modifikacích. Například muž nosící křestní jméno Jan byl v i v úředních písemnostech psán jako Johann, Hans, Jan, Hons, Joannes... Do grafického rozrodu jsem tedy psal vždy takovou verzi, která byla zapsána v křestní matrice nebo v nejstarším pramenu. 8

9 Genetická genealogie Při rodopisném pátrání od současnosti směrem do historie se každý badatel dříve či později dostane do situace, ve které se hledaná osoba v písemných záznamech již nevyskytuje. V tomto případě nám může alespoň trochu pomoci nahlédnout do minulosti nově se rozvíjející obor genetické genealogie, který pátrá po původu jednotlivých osob analýzou genetického materiálu. Odborníci na genetiku zjistili, že každá populace má ve své DNA jisté typické znaky. Tyto znaky si můžeme představit jako jakési prapůvodní kmeny, které vznikaly v prehistorii; poslední z nich na konci doby ledové. 2 Dále vědci zjistili, že každý muž má ve své DNA určitou specifickou část, která se předává pouze z otce na syna v téměř nezměněné formě. Tato část se nazývá Y- chromozom. Pokud má otec dva syny, předá oběma stejné informace ze své části DNA. Synové ji pak přenášejí na své potomky mužského pohlaví. Tím vznikly dvě větve jednoho rodu. Jednou za čas dochází v profilu genů k mutacím a proto se DNA v oné specifické části bude u obou sledovaných rodových linií lišit tím více, čím více generací uplyne od předání jejich původního společného předka. 3 Rozborem Y-chromozomu lze tedy zjisti nejen původ a historii otcovské linie člověka, ale i příbuznost s jinými osobami. I když je tento obor zatím v plenkách, již dnes můžeme využít jeho dvou hlavních výstupů: 1. Každý muž si může nechat analýzou své DNA zjistit geografický původ. Dozví se, zda-li jeho předkové byli např. Germáni původně obývající severské oblasti, či snad Slované z východu Evropy. Dále dostane informace, kde se jeho dávní předkové poprvé objevili, kudy migrovali a kde se usadili. 2. Kromě geografického původu zasílají laboratoře po rozboru DNA ještě soupis tzv. markerů. Jedná se o jakýsi výsledný číselný záznam o testovaném Y- chromozomu. Čím jsou dva muži více příbuzní, tím více společných markerů mají. Bratři pocházející z jednoho otce, tedy ze stejného předka v první generaci, mají naprosto stejné hodnoty. Bratranci pocházející ze stejného dědečka, tedy z předka v druhé generaci mají téměř shodné markery. Takto můžeme pokračovat 2 Kalců, David: Po stopách kořenů národa. Květy 7/2010, s Sassmann, Alois: Kořeny 2. České Budějovice 2008, s.58. 9

10 dále. Např. 80 společných markerů mají příbuzní, kteří mají společného předka v desáté generaci, 60 shodných markerů mají příbuzní ve třinácté generaci, 40 markerů v devatenácté generaci, 20 markerů v třicáté osmé generaci, 12 markerů přibližně v šedesáté třetí generaci. Výpočet příbuznosti je samozřejmě tím přesnější, čím více markerů k dispozici máme. Pokud chceme využít markerů při hledání příbuzných osob, je potřeba tyto číselné informace zanést do databáze. Na internetu si můžeme vybrat hned z několika databází. Od národních až po celosvětové. Spolu s číselnými hodnotami markerů musí testovaná osoba do registru vložit i kontakt na sebe. Nejčastěji ovou adresu. Systém spočívá v tom, že jakmile se do registru zapíše nová osoba, jsou jeho markery srovnávány s údaji ostatních osob. Při určité shodě je systém schopen vypočítat v jaké generaci mají tito lidé společného předka a tyto osoby se v případě zájmu mohou navzájem kontaktovat. Za rod Thun jsem podstoupil genotest já. Nechal jsem si vypracovat genografický test nejprve s 12 markery. Později jsem tento počet rozšířil dalším testem na 33. Proč právě tento počet? Laboratoře nabízejí analýzu různého počtu markerů. Od dvanácti až po řádově desítky. Samozřejmě je počtu úměrná i cena. V současnosti se rozbor Y-chromozomu ve 33 znacích považuje za jakýsi standard a tento test umožňuje detailnější porovnávání markerů s liniemi vedenými ve světových databázích. Výsledný profil, který mi laboratoř zaslala, byl rozepsán na pěti listech velikosti A4. Obsahoval tabulku s hodnotami 33 markerů a mimo jiné tyto informace: V rámci profilu byla nalezena kombinace znaků, jenž je typická pro populace obývající Středomoří a populace náležící k semitské jazykové skupině. Dále: Náležíte do haploskupiny J2b. Jedná se o typ, který je v evropském regionu obvyklý pro oblast Apeninského a Balkánského poloostrova. Odtud byla linie donesena do severnějších oblastí Evropy. A dále: Expanze nositelů vašeho typu profilu do ostatních částí Evropy je spojována s existencí a aktivitami středomořských civilizací. Uváděny jsou zejména řecká kultura a další civilizace, které vyvstaly na jejich základech. A v závěru: Vzhledem k celkovému nálezu lze váš nejstarší původ označit za středomořský ve smyslu geografického určení. Nejstarší počátky vaší otcovské linie pak leží v jižní 10

11 Evropě v mediteránní oblasti, odkud velmi často pochází nálezy profilů vašeho typu ve střední Evropě. S ohledem na nález zcela shodných profilů na území severní Itálie, nelze vyloučit vznik samotné vaší otcovské linie právě v této oblasti. Odtud pak mohla být donesena na území vaší nynější domoviny. Kdy se tak stalo, lze pouze odhadovat, neboť do střední Evropy se lidé s tímto genetickým původem dostávali spolu s obchodními karavanami přibližně již od 10. století. Laboratoř také vyhodnocuje všechny provedené genografické testy a z jejich statistik z dubna 2011 je patrné, že současná populace v České republice má následující původ: K nejrozšířenějším zástupcům mužských klanů patří linie východoevropského původu, tedy slovanské typy. Dále pak linie západoevropské typické pro Atlantickou oblast evropské pevniny a pro Britské ostrovy. Následují linie původem ze Skandinávie a linie z oblastí pohoří Ural nebo Kavkaz. V nižších počtech jsou zastoupeny i starověké linie původem ze Středomoří. Nejvzácnější jsou linie exotické. Číselné hodnoty markerů, které jsem s geografickým pofilem získal, jsem vložil do české databáze Genebáze Y-DNA a do největší a nejkvalitnější světové databáze Ysearch. Do české databáze zatím žádný můj, ani vzdálený, příbuzný informace nedal. Ve světové databázi se nachází mnoho osob, které by se mnou mohli být v mužské linii nějakým způsobem spřízněni. Nejvíce těchto subjektů, konkrétně 734 osob, žije v Itálii. 4 Nevýhodou je, že každý z těchto lidí vložil do systému pouze 8 markerů, což potvrzuje našeho společného předka žijícího až někdy v době antického Říma. Určitě se pokusím tyto osoby kontaktovat a přesvědčit je o nutnosti rozšíření hodnot svého genetického profilu na počet 33. Dále mi datová základna Ysearch našla 6 příbuzných osob z Německa, 5 které ovšem vložili do systému jen po dvanácti markerech, což je také na určení bližší příbuznosti málo. 4 Údaj je z března 2011 z databáze Ysearch. 5 Tamtéž. 11

12 Příjmení Thun Příjmení Thun nepatří mezi časté. Přesto existují v Evropě minimálně tři rody s tímto jménem, které zatím neprokázaly svou vzájemnou příbuznost: První a asi nejznámější je šlechtický rod von Thun pocházející z jižního Tyrolska z okolí Tridentu v severní Itálii. Od roku 1628 někteří členové rodu nosí příjmení rozšířené na von Thun und Hohenstein. Dnes tito Thunové žijí převážně v Německu, Rakousku a severní Itálii. Nejstarší záznam o tomto rodu je z roku Dalším je rod také urozený. Tato dynastie von Thun je původem z Předního Pomořanska z okolí Schlemminu. Příslušníci tohoto rodu dnes žijí převážně v Polsku. První písemná zmíňka o těchto Thunech je z roku Třetím nositelem příjmení Thun v Evropě je rod, jehož potomci žijí v České republice. Mimo to jsem zjistil, že ve Spojených státech amerických, konkrétně ve státech ve Washington a Oregon žijí také rodiny s příjmením Thun. Ve středoevropských podmínkách příjmení ustáleně označují nositele, jsou dědičná zpravidla po otci, v českém jazykovém prostředí přecházejí obvykle v přechýlené podobě na manželku a na dcery. 6 Ovšem pro nás tak běžný a samozřejmý systém předávání příjmení z rodičů na děti je poměrně mladou záležitostí. Před rokem 1786 existovala pouze tzv. příjmí. Příjmí byly přezdívky, kterými se rozlišovaly osoby se stejným křestním jménem. Příjmí bylo většinou s osobou nositele nějak spjato. Bylo dáváno např. podle povolání, vzhledu, typické vlastnosti atp. Na rozdíl od pozdějších pevných příjmení se příjmí mohlo v průběhu života u svého nositele několikrát změnit a nepřecházelo z rodičů na potomky. Není proto výjimkou narazit v pramenech na písemný zápis: Jan Truhlář, syn Jíry Bečváře. 7 Tento systém, který neumožňoval přesnou identifikaci a evidenci osob trval po staletí. Výjimku tvořila šlechta, kde se predikát dědil. Až v roce 1786 byla císařským patentem č.591 uzákoněna příjmení pro všechen lid Rakouské říše a to tak, že příjmí, která lidé zrovna mají, jsou definitivní, stabilní a dědičná. 8 Příjmení Thun bylo v našem rodu děděno již od nejstaršího dopátraného předka, o kterém je zatím první písemná zmíňka 6 Moldanová, Dobrava: Naše příjmení. Praha 2004, s.7. 7 Sassmann, Alois: Kořeny 1. České Budějovice 2007, s Tamtéž, s

13 v urbáři z roku Je potřeba zmínit, že toto příjmení bylo v tuto dobu ještě psáno v podobě Thon, příp. Tonn nebo Thonn. Až v následujících generacích se ustálilo ve variantě Thun, příp. Thunn. Křestní či osobní jména vždy dávali dětem rodiče co nejdříve po narození. Naproti tomu příjmí bylo dáváno svým nositelům až v průběhu života a zpravidla to nebyli rodiče, ale třeba sousedé, kdo jedince obdařili nějakou přezdívkou, která se ujala jako příjmí. Z mnohých dnešních příjmení můžeme vyvodit i jisté informace o našich dávných předcích. Příjmení mohou mít původ třeba v zaměstnání či v řemeslech. Typickým příkladem je ve světě nejčetnější příjmení Kovář v mnoha jazykových verzích, např. Schmied, Smith.. Příjmí se dávalo i podle místa pobytu, takže předek pana Podhradského pravděpodobně žil někde pod šlechtickým sídlem. Příjmení vznikala i z přezdívek podle fyzického vzhledu, podle sociálních vrstev, i podle v charakteristických vlastností. O původu příjmení Thun existuje řada teorií: 1. Příjmení Thun se vyvinulo z apelativa, tedy ze slova obecného významu. V tomto případě by se mělo jednat o staroanglické slovo tunne, které znamenalo sud, džber Příjmení Thun pochází z jiného apelativa a to ze starogermánského slova tūn, označující hradbu nebo obrannou palisádu okolo města, hradu, zámku. 11 Slovanskou analogií tohoto slova je podobně znějící týn. Tuto verzi prosazuje šlechtický rod von Thun pocházející z Předního Pomořanska Příjmení Thun má kořeny v místním topografickém jméně a označovalo u osoby místo jeho původu. Thun se jmenuje město ve Švýcarsku a jméno Thune mají také dvě obce ležící v Dolním Sasku a Severním Porýní-Vestfálsku Jihotyrolský urozený rod von Thun, od roku 1628 Thun und Hohenstein, nosí příjmení podle místa svého původu, nalézajícího se v tridentské lokalitě Ton v dnešní severní Itálii. 14 Příjmení tohoto rodu prošlo postupně proměnou od Ton (psáno i Thon, Tonn, Thonn) po Thun, příp. Thunn. Ke změně došlo údajně proto, 9 Tyto registra jsou údajně opisem nedochovaného urbáře z let ZA Opava pracoviště Olomouc, fond Velkostatek Zábřeh na Moravě, inv.č. 16, kniha 2, fol.164r. 10 Beneš, Josef: Německá příjmení u Čechů. Ústí nad Labem 1998, s.170, Kohlheim, Rosa: Familien-namen. Mannheim 2005, s Kohlheim, Rosa: Familien-namen. Mannheim 2005, s Slavíčková, Hana: Portrétní galerie Thun-Hohensteinů. Děčín 1998, s.5. 13

14 aby příjmení znělo méně italsky a více německy. 15 Ještě roku 1521 se na svých pečetích někteří příslušníci rodu píší jako Thon. 16 Také na jedné epigrafické památce s datací 1680, umístěné na rodovém sídle Castel Thun v lokalitě Ton v severní Itálii, je pán hradu titulován jako COMES THONN. 5. O názor na vznik příjmení Thun jsem požádal i známého jihočeského genealoga pana Aloise Sassmanna, který v letech připravoval a prezentoval na rozhlasových vlnách Českého rozhlasu seriál o genealogii Kořeny. Ve 139. díle, který se vysílal mi pan Sassmann odpověděl: Vaši předkové mohli získat své příjmení dle toho, že sloužili ve vojsku císařského plukovníka Kryštofa Thuna, který bojoval nejdříve proti Turkům a potom za třicetileté války. Některý z Vašich předků se pak mohl usadit na Vašem statku. Také mohl přijít z panství, které vlastnil šlechtický rod Thunů. Tyto hypotézy se později ukázaly jako málo pravděpodobné, protože Kryštof Šimon z Thunu bojoval proti Turkům a proti protestantům až po roce 1615, 17 on a jeho rod nabýval majetku a panství v českých zemích až po roce 1623, 18 kdežto můj zatím nejstarší dopátraný předek žil Markrabství moravském prokazatelně již před rokem O příjmení se vedou také statistické údaje. Ministerstvo vnitra České republiky uveřejňuje na svých internetových stránkách četnost příjmení občanů České republiky. Jsou tam uvedena všechna příjmení a počet jejich živých nositelů podle centrální evidence obyvatel. Dle poslední aktualizace z května 2007 existuje v České republice více jak mužských a přibližně stejně tolik ženských příjmení. Některá příjmení jsou velmi častá a počet jejich nositelů jde až do desítek tisíců (Novák: , Svoboda: , Novotný: , Dvořák: ). Tato častá příjmení vznikala nezávisle na sobě na několika různých místech a proto lidé mající takové běžné příjmení nemusí být vzájemně příbuzní. Naproti tomu jsou příjmení vzácná, která se udržují zpravidla jen u potomků jednoho rodu. V květnu 2007 nosilo v ČR příjmení Thun přesně 60 žijících mužů a příjmení Thunová 51 žijících žen SOA Litoměřice, fond Rodinný archiv Thun-Hohenstein, tyrolské oddělení, sig. I-206, I Kasík, Stanislav: Rodové znaky Thunů na architektuře v Děčíně. Heraldika, 1979, č.2/1979, s Slavíčková, Hana: Portrétní galerie Thun-Hohensteinů. Děčín 1998, s

15 Nejstarší dopátrané dějiny rodu Thun Zatím nejstarší dopátrané dějiny rodu jsou spjaty s obcí Schönwald. Tato podhorská obec se rozprostírá v kopcovitém terénu na pomezí Čech, Moravy a Kladska v nadmořské výšce mezi 540 až 660 m nad mořem. Písemnosti zmiňují tuto obec, kterou založili němečtí kolonisté původem pravděpodobně z východních Frank, 20 již v roce V záznamech z roku 1519 v olomouckých Deskách zemských je Schönwald uváděn jako ves pustá a neobydlená. Zanikla pravděpodobně v důsledku škod napáchaných českouherskými válkami. 21 Znovu byla obec patřící do panství Zábřeh na Moravě osídlena v polovině 16. století. 22 Tak jako dříve i tentokrát ji osídlilo německy mluvící obyvatelstvo. Tito lidé krajinu opět zúrodnili, vystavěli zde hospodářské statky a živili se zemědělskou výrobou. Schönwald patřil do největšího německého jazykového a kulturního ostrova v Čechách a na Moravě. Toto historické území vymezené městy Landskron (Lanškroun), Hohenstadt (Zábřeh) a Müglitz (Mohelnice) neslo název Schönhengstgau (Hřebečsko). Německy mluvící obyvatelstvo zde ovládalo tuto oblast již před rokem a proto téměř všechny dobové písemnosti jsou tu až do roku 1945 psány v německém jazyce a německým novogotickým kurzívním písmem. Z urbáře zábřežského panství 24 z roku 1628 víme, že v Schönwaldu žilo 21 osedlých 25 s nečeskými příjmeními. V urbáři jsou pod jednotlivými obcemi tito osedlí zapsáni podle výše svého majetku od nejbohatších po méně majetné. V záznamu u obce Schönwald je na třetím místě zapsán Heinrich Thon. Tento zatím nejstarší dopátraný předek rodu Thun byl dle urbářů jediný nositel příjmení Thon či Thun v zábřežském panství. Moravské Lánové rejstříky z let 1669 až 20 Meixner,Rudolf: Abriß der Geschichte der Sudetendeutschen. Nürnberg 1983, s Březina, Jan: Zábřežsko v období feudalismu do roku Ostrava 1963, s Tamtéž, s Hoffmann, František: České město ve středověku. Praha 1992, s ZA Opava pracoviště Olomouc, fond Velkostatek Zábřeh na Moravě, inv.č. 16, kniha 2, fol.164r-167r. 25 Šlechta si své poddané dělila na takzvané osedlé a neosedlé obyvatelstvo. Mezi osedlé patřili láníci (obhospodařovali a platili světské, či církevní vrchnosti úrok z min. jednoho lánu polností, to je asi 18 hektarů), pololáníci (obhospodařovali a platili světské, či církevní vrchnosti úrok z poloviny lánu polností, to je asi 9 hektarů), čtvrtláníci (obhospodařovali a platili světské, či církevní vrchnosti úrok ze čtvrt lánu polností). Všichni tito osedlí se zapisovali do urbářů. Chudší poddaní se nazývali neosedlí. Ti neplatili vrchnosti úrok z půdy, ale mohli si pronajmout půdu o rozloze menší než jedna osmina lánu od osedlého poddaného. Tito neosedlí se dále dělili na podsedky (obhospodařovali a platili osedlému nájemné z jedné osminy lánu polností), zahradníky (obhospodařovali a platili osedlému nájemné z domku s políčkem), domkaře (obhospodařovali a platili osedlému nájemné z domku), čeleď a podruhy (neměli vlastní bydlení, neobhospodařovali žádnou půdu, bydleli u hospodáře). 15

16 1679 uvádějí, že v Moravském markrabství nosili jméno Thon či Thun pouze potomci tohoto Heinricha. V Berní rule pro Království české z roku 1654 je sice záznam o jedné poddané osobě s příjmením Thun, ale při podrobném prozkoumání matrik z příslušné obce jsem zjistil, že se jedná o chybný zápis v Berní rule - rod se správně jmenoval Thümb. 27 Je tedy velmi pravděpodobné, že Heinrich se v Schönwaldu nenarodil, ale přišel do Moravského markrabství z jiné země. V archivech jsem pátral po zhostních listech pro poddané ze zábřežského panství, ale žádné jsem nenalezl. Z výše zmíněných genografických testů můžeme předpokládat, že Heinrichovi předci žili v nějaké části dnešní severní Itálie. Co ovšem jisté je, že si v Schönwaldu Heinrich Thon zakoupil za 300 rýnských zlatých selský statek. 150 zlatých zaplatil hotově, dalších 150 splácel po šesti zlatých ročně po dobu pětadvaceti let. V gruntovní knize obce Schönwald je o této koupi záznam a také je zde potvrzeno, že v roce 1635 měl již vše splaceno. 28 Statek tedy musel kupovat nejpozději v roce Tento rok můžeme považovat za nejstarší datum, které nám písemnosti o tomto rodu Thun zatím odhalily. Pro uzavírání kupních a prodejních smluv byla nutná u jedince plnoletost. Hranice dospělosti byla v moravském právu v tuto dobu značně nestabilní. Pohybovala se tehdy u mužů od 16 do 20 let. 29 Budeme-li se řídit knihou Paměť obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v Markrabství moravském od Ctibora Tovačovského z Cimburka, musíme za hranici právní způsobilosti počítat u poddaného muže osmnáct let. 30 Lehce si tedy vypočítáme, že Heinrich Thon se musel narodit nejpozději v roce Co ještě o Heinrichovi můžeme z písemností vyčíst? Jak již jsem uvedl výše, byl třetím nejmajetnějším sedlákem v obci Schönwald. Některé z jeho nemovitostí již zanikly, ale některé dodnes stojí v katastru obce Strážná (bývalý Schönwald) a v současnosti nesou popisná čísla 7, 8 a 53. Jednotlivá stavení 26 Červený, Václav; Červená, Jarmila: Generální rejstřík ke všem svazkům berní ruly 1654 doplněný o soupis poddaných Praha 2003, s SOA Litoměřice, inv.č. L93 28 ZA Opava pracoviště Olomouc, fond Velkostatek Zábřeh na Moravě, inv.č. 192, sig. 3423, kniha 178, fol.45r. 29 Malý, Karel; kolektiv: Dějiny českého a československého práva do roku Praha 2005, s Brandl, Vincenc: Kniha Tovačovská, aneb Pana Ctibora z Cimburka a z Tovačova Paměť obyčejů, řádů, zvyklostí starodávných a řízení práva zemského v Markrabství Moravském. Brno 1868, s.111.

17 nebývala v horských obcích bezprostředně u sebe, byl mezi nimi veliký soukromý prostor. Každá z budov sloužila k jinému účelu. Obytné stavení bylo rozděleno na velkou světnici, předsíň, kuchyň, černou kuchyň pro ohřívání krmiva pro zvířectvo, komoru pro čeleď, spižírnu a výměnek. Další budovy sloužily jako stáje, chlévy, stodoly a kůlny na povozy a na nářadí. Polnosti Heinricha Thona měly rozlohu necelých 7 ha. Dohromady se sady tvořily souvislý pás, který se rozprostíral mezi výše zmíněnými domy s dnešními popisnými čísly 53 a 7. Na východ do údolíčka klesaly plochy sadů a pastvin. Západním směrem se táhla Thonova dlouhá pole přes hřeben kopce s dnešní silnicí a dále po stráni dolů na západ až k lesu. Je známo, že hodnota zemědělské půdy klesá se stoupající nadmořskou výškou. Půda se v tu dobu dělila podle bonity - úrodnosti do tří tříd. V okolí Schönwaldu se jednalo o třetí bonitní třídu, tedy o méně úrodnou půdu. Žně se v této oblasti opožďují oproti polím v nadmořské výšce pod 300 m až o 4 týdny. 31 Na statku Heinricha Thona se produkovala pšenice, oves, žito a len. Drželi se koně a choval se hovězí dobytek, ovce a slepice. Povinné odvody vrchnosti platil hospodář dvakrát ročně a to o svatém Jiří a o svatém Michalu, což nám potvrzuje, že již v tu dobu byl Schönwald obýván jen německy hovořícím obyvatelstvem. V českých obcích zábřežského panství se platily jarní dávky také na svatého Jiří, ale podzimní na svatého Václava. 32 Robota hospodáře příliš netrápila. Práce na panském byla vázána na usedlost a ne na osobu. To znamenalo, že jedna osoba ze statku byla povinna vrchnosti robotovat. Sedláci zpravidla na robotu posílali nejhoršího svého čeledína. Robotovalo se stanovené počty dnů v roce a v zábřežském panství v tu dobu robotní práce spočívala v dopravě břemen vlastním koňským potahem, předení panského přediva, v zemědělských pracích a nahánění při honech. Ale majetní sedláci své statky, pokud jim to bylo umožněno, stejně raději vykupovali z robotní povinnosti. Heinrich měl dostatek peněz na to, aby své hospodářství vykupoval z roboty a to dvěma rýnskými zlatými ročně. Do poloviny 16. století v oblasti Schönhengstgau převažovali katolíci. 33 Když zábřežské a sousední moravskotřebovské panství drželi páni z Boskovic a poté 31 Březina, Jan: Zábřežsko v období feudalismu do roku Ostrava 1963, s Novotný, Jaroslav: Míry, měny a ceny v urbářích a odhadech na Moravě a ve Slezsku. In: Slezský sborník 58, 1960, s Loubal, Ladislav: Hřebečské baroko - Schönhengser Barock. Moravská Třebová

18 páni ze Žerotína, mnoho poddaných konvertovalo k protestantství. Ovšem po Bílé Hoře zde bylo opět jediným možným náboženstvím vyznání římskokatolické. Sice některé vsi na zábřežském panství ještě v roce 1630 zůstávali převážně evangelické, ale Schönwald mezi ně nepatřil. 34 Nová vrchnost z rodu Liechtenstein měla veliký zájem na rekatolizaci a roku 1635 dokonce nechala tisknout plakáty, ve kterých všechny své poddané nabádá k velikonočním zpovědím a ke svatému přijímání a nekatolíci aby byli na majetku a na životech trestáni. 35 Bohoslužby se v Schönwaldu konaly v místním kostelíku. Svatostánek nebyl zděný, byl malý, dřevěný, opatřen zvonovou věží. Heinrichova manželka se jmenovala Anna a dala mu minimálně čtyři mužské potomky, kteří byli pokřtěni jmény Michl, Georg, Tobias (* ) a Elias (* ). Přesná data narození těchto dětí nejsou známa, ale data pokřtění můžeme sledovat od narození Tobiase, protože křestní matriky farnosti Tattenitz, pod kterou filiálně spadala i obec Schönwald, začínají zápisy z roku Matriky zde zavedl farář Michael Jeltsche z Liebenthalu. Odívání a zvyky lidí z oblasti Schönhengstgau jsou popsány v knize Vlastivěda Lanškrounska. 36 Mimo jiné se tam můžeme dozvědět, že muži patřící do společenské vrstvy jako Heinrich Thon si tradičně oblékali kabát ze zeleného sukna, který byl opatřen velkými stříbrnými knoflíky. Pod kabátem nosili červenou či zelenou vestu také s mnoha stříbrnými knoflíky. Dovnitř se nosila bílá košile s pestrou kravatou. Kalhoty byly pod kolena. Ve všední dny se nosily kalhoty černé kožené, ve svátek ze stejného sukna jako kabát. Lýtka zakrývaly bílé punčochy. Boty byly pevné černé s mosaznými přezkami. Každodennost první poloviny 17. století na zábřežském panství si můžeme přiblížit i výčtem cen některých hospodářských produktů. V prvé řadě je nutno zmínit, že platidlem na panství tehdy byly stříbrné groše rázu pražského o sedmi denárech a také německé mince rýnských zlatých o šedesáti krejcarech. 37 Jedna kopa pražských grošů se rovnala jednomu rýnskému a deset krejcarů navíc, 34 Březina, Jan: Zábřežsko v období feudalismu do roku Ostrava 1963, s Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze Království českého II. Praha 1893, str Borkovcová, Marie; kolektiv: Vlastivěda Lanškrounska. Lanškroun 2002, s Novotný, Jaroslav: Míry, měny a ceny v urbářích a odhadech na Moravě a ve Slezsku. In: Slezský sborník 58, 1960, s

19 neboli jedna kopa pražských grošů se rovnala sedmdesáti krejcarům. Odhady cen obilí z roku 1642 uvádějí tyto informace: 1 měřice 38 pšenice se prodávala za 45 krejcarů rýnského zlatého, 1 měřice žita se prodávala za 35 krejcarů, 1 měřice ječmene se prodávala za 30 krejcarů, 1 měřice ovsa se prodávala za 21 krejcarů, A dále víme, že například v roce 1615 stálo tele na zábřežském panství 45 grošů, a plece z jednoho vepře 6 grošů. Jak asi prožívala rodina Heinricha Thona dlouhou třicetiletou válku v letech 1618 až 1648? Navzdory všem pesimistickým závěrům historiků, kteří píší o obrovských populačních ztrátách 39 v důsledku hladu, epidemií moru, zabíjení, drancování a loupení vojsky obou stran a obrovskému úpadku lidství s lokálními výskyty kanibalismu a ladem ležící půdou se obci Schönwald všechny tyto hrůzy pravděpodobně vyhnuly. Když srovnáme údaje o počtu obyvatel v Schönwaldu z urbáře z roku 1628, který je opisem register z roku 1600, a údaje ze zápisů domovní daně 40 z roku 1667 dostaneme poměr 21 osedlých před válkou a 22 osedlých po válce. Tedy dokonce populační nárůst! Snad to bylo tím, že se obec nalézá mimo hlavní spojovací cesty a v poměrně těžce schůdném podhorském terénu. Možná zde sehrál úlohu i vliv nových majitelů panství, kterými byli od roku 1621 členové mocného rodu Liechtenstein. Heinrich Thon zemřel v květnu roku V matriční knize je o této události stručná zpráva: 25. května léta Páně 1655 byl pěkně pochován Henrich Thonn z Schönwaldu cca 61,5 litrů 39 Na Moravě z původních zůstalo obyvatel. Čornej, Petr; kolektiv: Dějiny zemí Koruny české I., Praha 1995, s MZA Brno, fond: D 2 Rektifikační akta, inv. č. R SOA Zámrsk, sig. O4-2443, fol. 8r. 19

20 Německé linie Heinrich a následující pokračovatelé rodu tvořili až do poloviny 20. století hlavní rodovou linii, kterou budu dále pracovně nazývat německá. Její příslušníci žijící kontinuálně v obci Schönwald se ještě při sčítání lidu v roce 1921 hlásili k německému občanství. 42 Po smrti starého hospodáře Heinricha se stal majitelem gruntu jeho nejstarší syn Michl. Ten měl mimo tří výše uvedených bratří Georga, Tobiase a Eliase ještě sedm sester nosících tyto křestní jména: Christina, Rosina, Justina, Marianna, Elizabeth, Catharina a Regina. Všichni tito dědici i jejich matka Anna měli na statku svůj podíl a Michl je musel vyplatit. Celkem měl zaplatit 100 rýnských zlatých. Protože byl mladý a neměl téměř žádné úspory, mohl okamžitě disponovat pouze 10 zlatými. Zbytek se zavázal splácet po 3 zlatých ročně. Splátky přijímali vrchnostenští úředníci a ti je předávali dědicům. O každé platební transakci se vedly zápisy v gruntovních knihách. Při pročítání gruntovních knih jsem si uvědomil, že tímto nešťastným systémem s každou následující generací docházelo k postupnému chudnutí rodu. Čím více potomků uplatňujících dědické právo bylo, tím déle nový hospodář splácel podíly a neměl prostředky na další rozmnožování majetku. Ale pokud by naopak bylo dětí málo, hrozilo nebezpečí, že by rod díky velké dětské úmrtnosti dále nepokračoval. Nemoci a smrtelné choroby ovšem trápily nejen dětskou populaci, ale někdy i dospělé obyvatelstvo. Lidé z oblasti Schönhengstgau sice mívali tuhý kořínek a po většinu dospělého života bývali zdraví, 43 ale občas bylo nutno si přeci jen pomoci. To potom lidé nejprve sahali po domácích odvarech a mastech z bylin, které bývaly někdy až překvapivě účinné. Recepty k výrobě přípravků byly staletím prověřené a dědily se po generace. Pokud domácí léčení nepomáhalo, zavolal se lékař. Ten zpravidla naordinoval nemocnému léčbu obdobnou té domácí. V takovém případě se k pacientovi dostavila léčitelka. Ta mimo používání tajných bylinných receptů uměla nemoci i zaříkávat. 44 Léčitelky byly 42 SOkA Šumperk, fond Okresní úřad Zábřeh, inv.č. 1980, karton Borkovcová, Marie; kolektiv: Vlastivěda Lanškrounska. Lanškroun 2002, s Tamtéž. 20

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013

JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN. Žatčany, 19. dubna 2013 JAK SI VYTVOŘIT VLASTNÍ RODOKMEN Žatčany, 19. dubna 2013 Zpracoval: Radek Hemala, duben 2013 PŘÍPRAVA PODKLADŮ rodné a křestní listy, oddací listy, úmrtní listy, domovské listy, občanské doklady dědické

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

Cmuntové mlynáři na říčce Smutné

Cmuntové mlynáři na říčce Smutné Cmuntové mlynáři na říčce Smutné (mlynářští předkové mojí babičky Terezie Sassmannové roz. Novákové). Foto mlýnu Cmunt z roku 1898; je na něm majitel, mlynář pan otec Dvořák a pracovníci ze mlýna (sekerník

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen únor květen 2015 Městská knihovna Kuřim ve spolupráci s Moravskou genealogickou a heraldickou společností Cyklus přednášek k objasnění základů genealogického

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

III. Toulky přepyšskou minulostí. Rodokmeny

III. Toulky přepyšskou minulostí. Rodokmeny Toulky přepyšskou minulostí III. Rodokmeny Rodokmen, genealogie, strom, strom života. To jsou slova, která slyšíme stále častěji. Stále větší oblibou mezi lidmi se stává sestavování rodokmenů. Lidé mají

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

1 Cíle a navrhované metody

1 Cíle a navrhované metody 1 Cíle a navrhované metody V termínu od 18.7. 29.7. je plánován archeologický výzkum novověké lokality Francův mlýn čp. 54 na k.ú. Žebráky na pravobřežním přítoku Kateřinského potoka, v okresu Tachov.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Projekt Genetika a příjmení a zapojení Klusáčků do něj

Projekt Genetika a příjmení a zapojení Klusáčků do něj Projekt Genetika a příjmení a zapojení Klusáčků do něj Písemnosti odeslané jmenovcům ze dne 10. září 2008: Vážený pane Klusáčku obracíme se na Vás touto cestou s nabídkou účasti v unikátním vědeckém projektu

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií IV. Josefský katastr (též Katastr josefínský) 1785-1792 (Národní archiv v Dejvicích pokračování) Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II.

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Prvotní informace ke genealogickému bádání

Prvotní informace ke genealogickému bádání 2015 Prvotní informace ke genealogickému bádání Vydání druhé 2015 NABÍZENÉ SLUŽBY Agnátní vývod (=linie): od výchozí osoby se pokračuje do minulosti po linii otců, tzn. výchozí osoba, jeho otec, děd, praděd

Více

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen 2.

Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen 2. Základy genealogie aneb jak sestavit rodokmen 2. Zpracování rodokmenu či rodinné kroniky než začneme bádat, jak začít, co, kde a jak hledat, archivy v Čechách a na Moravě, evidence informací, jejich uspořádání

Více

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného

Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Příspěvek k příspěvku k rodopisu Alfonse Šťastného Objevil jsem nedávno na webu Příspěvek k rodopisu Alfonse Šťastného MUDr. Jana Antonína Magera, publikovaný v Rodopisné revue on-line, 8 roč. 15, 3, 2013.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI

VY_32_INOVACE_D5_20_15. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ČEŠI A NĚMCI VY_32_INOVACE_D5_20_15 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti,

Více

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013.

Grunovi. Historie rodu sborník. Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. 2013 Grunovi Historie rodu sborník Informace o předcích rodu ve Skalické větvi zjištěné v digitalizovaných matrikách a sepsané v roce 2013. Jan Gruna Verze dokumentu 1.0 1.1.2013 1 Obsah 1 Obsah... 1 2

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

3) Analýza mtdna mitochondriální Eva, kdy a kde žila. 8) Haploskupiny mtdna a chromozomu Y v ČR

3) Analýza mtdna mitochondriální Eva, kdy a kde žila. 8) Haploskupiny mtdna a chromozomu Y v ČR Hledání našeho společného předkap 1) Jak to, že máme společného předka 2) Metodika výzkumu mtdna 3) Analýza mtdna mitochondriální Eva, kdy a kde žila 4) Problémy a názory proti 5) Analýza chromozomu Y

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část C: Katastrální obec LITOVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část C: Katastrální obec LITOVICE 2 Tento svazek

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Velkostatek Kozolupy 1915 1948 Inventář č. EL NAD: 20060 Číslo. AP: 600 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Národnostní menšiny v ČR. Matěj Drtina, R2.A

Národnostní menšiny v ČR. Matěj Drtina, R2.A Národnostní menšiny v ČR Matěj Drtina, R2.A Polská menšina v ČR Polská národnostní menšina je po té slovenské druhá největší v České republice. V roce 2011 se k polské nádnosti podle předběžných výsledků

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.06 Téma sady: Rodinné právo - manželství Ročník: 1.-4. ročník

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK

Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Farnost dne č.j. ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK Žadatel (jméno a příjmení): Předložený doklad totožnosti: Narozen kdy: kde: okr.: Náboženství (mix.rel., disp.cult., abiect.fid.cath.) kán. 1125, 1086,

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

5. třída, ZŠ BŘEŢANY

5. třída, ZŠ BŘEŢANY 5. třída, ZŠ BŘEŢANY ŽIVOT NA ZÁMKU Nadále nejbohatší a také vládnoucí skupinou v zemi zůstávala hned po panovníkovi šlechta. V této době ţila převáţně v pohodlných a prostorných zámcích a palácích. K

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Březí 1931 1944 Inventář EL NAD č.: 20 AP č.: 363 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Studium regionu a historie jednotlivých rodin tvorba rodokmenu Novohradská kovárna Ve dnech 12.10., 9. a 23. 11 2013 od 12,00 hod. do 18,00 hod. Lektor: Olga

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Po stopách vlastní krve

Po stopách vlastní krve Po stopách vlastní krve 03. 03. 2011 zdroj: http://ekonom.ihned.cz/c1-50880350-po-stopach-vlastni-krve Vlastní rodokmen je luxus, který si nedovolí každý. Počet těch, kteří jej mají, však stále roste.

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443

5. třída. Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011. VY_32_Inovace/8_443 5. třída Vytvořil: Renáta Pokorná Dne: 13. 9. 2011 VY_32_Inovace/8_443 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s dobou a významem osvícenství, vládou Marie Terezie. Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu.

Anotace: Nové učivo Sbírka pro Národní divadlo- pracovní list k textu. Opakování-křížovka na opakování pojmů k Národnímu divadlu. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Sbírka pro Národní divadlo Třída: 8.

Více

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD

KOLONIZACE A STŘEDOVĚKÁ MĚSTA A OBCHOD Číslo a název klíčové aktivity šablony Název DUMu Číslo DUMu Autor: Předmět / ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Klíčová slova III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kolonizace

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948. Datum: 7.3. 2011 ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovalt m.cz vedeni@zsladovalt m.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Ověření ve výuce Sada: II. Třída: 8. A Datum:

Více

VAŠE RODINNÁ KRONIKA KROK ZA KROKEM. Plynulý tok příběhu

VAŠE RODINNÁ KRONIKA KROK ZA KROKEM. Plynulý tok příběhu VAŠE RODINNÁ KRONIKA KROK ZA KROKEM Plynulý tok příběhu 6 PLYNULÝ L TOK PŘÍBĚHU Pátrání po vlastních kořenech je zápasem, jehož průběh není vždy férový. Zatímco na vaší straně se investují hodiny a hodiny

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část B: Katastrální obec HOSTIVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část B: Katastrální obec HOSTIVICE 2 Tento

Více

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku?

Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Také Vám rodiče spořili na byt a koupili jste si tak akorát mikrovlnku? Asi všichni máme zkušenost s tím, že nám rodiče spořili, a když jsme se k penězům v osmnácti letech dostali, nebylo z nich skoro

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více