Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Azylové centrum Prostějov, o.p.s."

Transkript

1

2 Úvodní slovo ředitele o.p.s. Azylové centrum funguje v Prostějově již osmnáctým rokem. Stěžejním úkolem Azylového centra Prostějov, o.p.s. je provozování služeb sociální prevence v regionu Prostějov. Podařilo se nám vytvořit ucelený systém služeb sociální prevence pro lidi bez domova a to se zaměřením potřebné pomoci. Jedná se o terénní program, nízkoprahová denní centra, azylové domy pro muže a ženy a azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ADDAR. Velmi důležité je pro naše klienty poskytování sociálního poradenství. Zásadní změnou, která proběhla v roce 2013 je nová právní forma a název naší organizace. S platností od došlo na základě nového občanského zákoníku a transformačního zákona k transformaci Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov na obecně prospěšnou společnost s názvem: Azylové centrum Prostějov, o.p.s. Rok 2013 lze hodnotit jako úspěšný a to jak z hlediska udržitelnosti rozsahu poskytovaných sociálních služeb a jejich kvality, tak i v oblasti získávání finančních prostředků formou vícezdrojového financování. Zde bych chtěl podotknout, že získávání finančních prostředků je stále náročnější a problematičtější. Na provoz sociálních služeb od státu se stále finanční dotace snižují, nepokryjí náklady potřebné na jednotlivé služby, takže musí docházet na formu vícezdrojového financování. Získané finanční prostředky byly v roce 2013vynaloženy účelně a hospodárně na zajištění provozu Azylového centra, nutné opravy, obnovu již nefunkčního vybavení, revize nutné pro zajištění provozu, odborná školení pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků apod. Velmi vysoké jsou náklady na elektrickou energii z toho důvodu, že převážná část Azylového centra je vytápěna elektrickými přímotopy. Dále je velká spotřeba vody, náklady na dodržování hygieny při plné obsazenosti, praní, WC, úklidové práce a podobně. Stěžejním úkolem pro rok 2013 bylo pokračování v provozování azylového domu pro osamělé rodiče s dětmi. Město Prostějov nám vstřícně předalo do výpůjčky dům, ve kterém je provozován azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi. Toto zařízení je 100% využíváno a máme stále velký počet čekatelů / 22 /, i když dochází k obměně klientů. Z tohoto je evidentní, že takové zařízení v městě Prostějově dosud chybělo. V tomto azylovém domě se nám například podařilo vytvořit dětem krásné vánoce včetně slavnostní štědrovečerní večeře a dárků, na které se v zařízení dlouho vzpomínalo. Provoz zde zabezpečuje velmi kvalitní pracovní kolektiv. V tomto azylovém domě je počet míst pro 10 rodičů a maximálně 30 dětí.

3 Rodičům a dětem je ze strany všech pracovníků a hlavně sociálního pracovníka věnována velká pozornost jak v oblasti sociální pomoci s jejich problémy, tak i pomoci ve výchově dětí např. školní docházka a zabezpečení jejich potřeb. Během pobytu v zařízení získávají pod vedením pracovníků klienti i děti základní hygienické a jiné návyky, potřebné pro jejich další život. Je také velmi dobrá spolupráce s pracovníky OSPOD magistrátu města Prostějova a azylovým domem při řešení problematiky jednotlivých klientů. Dále spolupracujeme s fondem ohrožených dětí. Velkým problémem všech klientů, který jim pomáháme řešit jsou dluhy a půjčky. Pomáháme jim s vytvořením splátkového kalendáře a dohlížíme na jeho plnění. Pro klienty zabezpečujeme skupinové aktivity, kde se naučí základním sociálním dovednostem. Stále více klientů, většinou mladých matek s několika dětmi k nám přichází z velmi špatných podmínek a nepřipravených jak na běžný život, tak s minimálními znalostmi o péči svých dětí, stravování, hygienu apod.. I v těchto případech se snažíme klientům pomoci s jejich resocializací. V oblasti školní docházky dětí klientů se nám podařilo začlenit všechny děti do pravidelné školní docházky. Daří se nám motivovat klienty, aby se sami aktivně zapojovali a zvládali péči o své děti. Toho dosahujeme každodenní cílevědomou prací všech pracovníků azylového domu. S klienty pravidelně řešíme také otázku jejich dalšího bydlení a začlenění do běžného života. Úkolem roku 2013 bylo pro ředitele Azylového centra zabezpečení finančních prostředků na provozování sociálních služeb pro rok 2013 formou vícezdrojového financování. Na spolufinancování se podílel magistrát města Prostějova na rok 2013 částkou Kč a Kč. Prostředky veřejné finanční podpory města Prostějova sloužily na dofinancování nákladů na provoz Azylového centra Prostějov, za což velmi děkujeme. Tyto finanční prostředky nám pomohly udržet stávající služby na potřebné úrovni. Další částí financování služeb jsou státní dotace, které ale nebyly poskytnuty v potřebné výši. Z toho důvodu jsme na MPSV podali žádost o přezkoumání výše dotace, v průběhu roku nám byly dotace navýšeny, ale ne v plné výši. Proto jsme zpracovali projekty a podali žádost na OL kraj do programu Podpory aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2013, se kterými jsme uspěli. Finanční prostředky, které jsme těmito projekty získali, byly využity na dofinancování projektů noclehárny, nízkoprahová denní centra a terénní program. Projekty azylový dům pro muže a ženy a azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi byly financovány z projektů evropského sociálního fondu z operačního

4 programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci Olomouckého kraje. Předmětem je poskytování základních činností vymezených v Zákoně 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Za účelem získání těchto finančních prostředků jsme zpracovali projekty, které v řízení o poskytnutí zakázek uspěly. Cílem Azylového centra je poskytování pobytových sociálních služeb pro cílovou skupinu osob bez přístřeší, stabilizace sociální situace uživatele, podpora obnovování vztahů v přirozeném prostředí, motivace k samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách, podpora začleňování do společnosti apod.. Rozsah poskytovaných služeb sociální prevence odpovídá potřebám regionu Prostějov. Vzhledem k tomu, že se stále větší počet rodin i jednotlivců dostává do finančních problémů a nejsou schopni platit komerční nájmy, hrozí rozpady celých rodin, bylo by třeba v městě Prostějově rozšířit síť sociálního bydlení. Sociální službou, o kterou je velký zájem ze strany klientů je terénní program. Cílem terénního programu v regionu Prostějov je monitorování pobytu a pohybu bezdomovců, zavedení dialogu s nimi, nabídnutí konkrétní pomoci a zvýšení jejich informovanosti a orientace v sociálním systému, motivace ke zvýšení odpovědnosti za svůj vlastní život a k řešení situace. V rámci terénní sociální práce probíhá mapování stávajících i nových lokalit s výskytem osob z cílové skupiny. Je prováděna fotodokumentace, aktualizace mapy výskytu osob bez přístřeší v Prostějově. K místům s častým výskytem osob bez přístřeší patří především parkoviště u obchodních domů, lokalita Hloučela, nádraží a centrum města. Navštěvovány jsou také přilehlé lokality města. Sociální pracovník zajištuje také podávání informací jak o sociálních službách, tak i o orientaci v sociálním systému a distribuci informačních letáků. Kromě informací o sociálních službách v Azylovém centru zabezpečuje terénní sociální pracovník přímo v terénu sociální poradenství. Velkým přínosem pro klienty i spolupracující subjekty jsou doprovody a asistence při jednání klienta na úřadech, u lékaře, na poště a podobně. Bez této pomoci by si mnozí z nich nebyli schopni potřebné věci vyřídit a zůstávali by na ulici bez finančních prostředků a tím i nemožnosti řešení své situace. Úzká spolupráce je navázána a velmi dobře funguje se sociálním odborem Magistrátu města Prostějova, se sociálním kurátorem a také s úřadem práce.

5 Společným úsilím se nám daří řešit tíživou situaci klientů na ulici, ale i klientům, čerpajících služby v Azylovém centru. Terénní sociální pracovník poskytuje klientům dle potřeby i zdravotnický materiál k ošetření různých poranění, což je důležité i vzhledem k vytváření potřebné důvěry během jednání s klienty. Je také poskytována podpora a pomoc klientům ubytovaných v sociálních bytech, kde samostatně žijí a mají možnost dokončení úplné resocializace. Stěžejními službami sociální prevence poskytovaných v Azylovém centru Prostějov jsou noclehárny pro muže i ženy, nízkoprahová denní centra pro muže i ženy, azylové domy pro muže a ženy, azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi. V rámci dokončení procesu resocializace klientů provozujeme sociální byty, kde klienti pod občasným dohledem sociálního pracovníka samostatně žijí. Nemají ale možnost si najít vlastní bydlení, protože patří do nízkopříjmové skupiny obyvatel, takže komerční bydlení je pro ně finančně nedostupné. V některých případech se nám klienti vracejí na začátek. A není to proto, že nemají zájem svou situaci řešit, ale nedosáhnou na komerční bydlení. S klienty pracují sociální pracovníci, což má kladný dopad na orientaci klientů v sociálním systému a vyřizování jejich záležitostí. Neopomenutelná jsou také zdravotní rizika způsobu života bezdomovectví. Velmi zásadní, pro klienty důležité a vyhledávané je sociální poradenství a pomoc klientům, kteří ztratili bydlení a ocitli se v nepříznivé sociální situaci. Nejdůležitější je zabezpečení jejich základních životních potřeb. V našem zařízení je klientům věnována individuální péče a pomoc podle vypracovaných a v praxi osvědčených standardů kvality. Je také kladen velký důraz na ochranu práv klientů, jejich přání a cíle, které si stanovují ve svém individuálním plánu. Sociální práce je zaměřena na motivaci klientů, podporu a pomoc při jejich snaze vrátit se do běžného života, např. pomoc při hledání zaměstnání, bydlení apod. V roce 2013 se nám podařilo v rámci spolupráce s Centrem vzdělávání v Prostějově zprostředkovat našim klientům nad 50 let absolvování rekvalifikačních kurzů a tím zvýšit jejich šanci uplatnění na trhu práce. Za velký úspěch sociální práce s klienty považujeme také to, že se nám podařilo třem klientům azylového domu dořešit jejich situaci s trvalým bydlením a to dvěma v domě s pečovatelskou službou a jednomu klientovi ve spolupráci s Tyflocentrem pobyt v specializovaném zařízení, kde má zajištěnou péči, kterou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje. Další pomoc v této oblasti spočívá v pomoci klientům při hledání samostatného bydlení. Služby v Azylovém centru Prostějov tvoří propojený systém pomoci, který umožňuje člověku, přicházejícímu přímo z ulice využívat nízkoprahové denní centrum, které slouží klientům jako první záchytný bod a k navázání prvního

6 kontaktu s nimi, zde dostanou polévku, kávu, čaj a konzervované jídlo. Mají zde také možnost osobní hygieny, vyprání a vysušení prádla a pomoc při řešení jejich situace. Dále mohou přejít na noclehárnu a azylový dům. Klientům, kteří jsou bezproblémoví a samostatní, může být nabídnuto bydlení v sociálním bytě. Tato alternativa bydlení je dalším příkladem propojenosti a návaznosti služeb, které poskytujeme a slouží k ukončení resocializace klientů. V rámci resocializačního programu jsou v Azylovém centru instalovány počítače, určené pro klienty, se kterými je učíme pracovat a to jak na internetu, který využívají např. k hledání zaměstnání tak i např. psaní životopisu, různých žádostí apod. Jedná se o aktivitu, zaměřenou na zvyšování a posilováni sociálních dovedností klientů. Pracujeme s nimi také ve skupinových aktivitách, kde se zaměřujeme na zvýšení sociálních dovedností v oblastech běžného života. Pro volnočasové aktivity provozujeme knihovnu, kde si mohou klienti zapůjčovat knihy dle vlastního výběru a zájmů. Tuto nabídku klienti kladně hodnotí a je o ni zájem. Zaměřili jsme se také na zvýšení informovanosti veřejnosti o službách a činnosti Azylového centra, jednak medializací ve sdělovacích prostředcích, na letácích apod. Naším cílem je informovat veřejnost Prostějova o činnosti Azylového centra Prostějov i formou reportáží v Prostějovském informačním kanálu Prostějovské televize, radničních novinách apod. Naše organizace se prostřednictvím ředitele, který je členem řídící skupiny komunitního plánování v městě Prostějově, aktivně podílí na procesu Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Prostějově, spolupracuje na vzniku komunitního plánu. Taktéž se ředitel organizace účastní jednání v pracovní skupině Osoby v krizi, podílí na tvorbě a aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji. Azylové centrum zajistilo letos v době velkých mrazů pro bezdomovce, kteří spali na ulici bezplatný pobyt v Azylovém centru včetně nouzového přespání. Vytvořili se jim podmínky k osobní hygieně, dostali teplou polévku, kávu, čaj a konzervovou stravu. Nabídka byla provedena formou letáků v lokalitách, kde se tito lidé zdržují a osobními návštěvami terénního sociálního pracovníka. Nabídka byla ze strany bezdomovců využívána. Pochopitelně ji nevyužili úplně všichni. Tuto pomoc lidem bez domova hodláme nadále poskytovat. Nově je Azylové centrum připraveno pomoci i v různých krizových situacích vyžadujících akutní a rychlé řešení. Za určitých okolností jsme připraveni pomoci lidem v krizové situaci, jedná se o akutní stavy, kde zejména v noci, o víkendu se někdo ocitne v situaci, kdy by

7 jeho pobyt na ulici přímo ohrožoval zdraví či život. V těchto situacích ale nelze nahrazovat záchytnou stanici pro osoby pod vlivem alkoholu, nebo zdravotnická zařízení. V tomto období rozšiřujeme nabídku pomoci v krizových situacích vyžadující akutní řešení i pro rodiče s dětmi. V azylovém domě pro osamělé rodiče s dětmi jsme vybudovali krizovou místnost. Ta může sloužit v situaci, kdy se rodiče s dětmi dostanou zejména večer, v noci, o víkendu do situace, kdy se ocitnou náhle bez přístřeší. Je vybavena třemi postelemi, stolem, židlemi a skříňkou. K dispozici mají také nejnutnější nádobí. Dostanou zde také polévku, kávu, čaj. K dispozici je také sociální zařízení, sprcha, prádelna. Krizová situace se ale musí řešit v následujících dnech trvalejším řešením, například ve spolupráci s OSPOD a podobně. Velkou výhodou možnosti poskytnutí krizového ubytování je kromě poskytnutí zázemí i přítomnost zaměstnance, připraveného pomoci těmto lidem, neboť tyto formy pomoci se nacházejí v zařízení s nepřetržitým provozem. Závěrem bych chtěl říci, že se nám v uplynulém roce podařilo provozovat Azylové centrum v Prostějově na velmi dobré úrovni. Budeme se i nadále snažit pracovat na dobré úrovni v poskytování sociálních služeb v regionu Prostějov a udržet jejich rozsah, což vzhledem k dostupnosti finančních prostředků nebude jednoduché. Chci touto cestou vyslovit poděkování představitelům magistrátu města Prostějova za poskytnutou dotaci, podporu a důvěru. Můj dík patří i spolupracovníkům za kvalitní plnění náročných úkolů. Bc. Jan Kalla ředitel Azylového centra Prostějov, o.p.s.. Přehled činnosti

8 Azylové centrum Prostějov, o.p.s., Určická 101 Azylové centrum bylo zprovozněno v roce Postupně prošlo vývojem v oblasti rozsahu a kvality služeb a také kapacitních možností. Klientům Azylového centra zabezpečujeme ubytovací služby a sociálně poradenskou činnost, čímž pomáháme řešit jejich tíživou sociální situaci, spojenou se ztrátou bydlení. Provoz Azylového centra je zabezpečován v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a na základě registrace pro všechny druhy poskytovaných služeb. Poslání organizace: Služby sociální prevence poskytované v Azylovém centru Prostějov poskytují terénní, ambulantní či pobytovou sociální službu osobám (ženám, mužům a osamělým rodičům s dětmi) v jejich nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se o sociální služby, poskytující individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc těmto osobám. Provoz těchto služeb je přizpůsoben práci s rizikovou skupinou obyvatel a nesupluje funkci jiných ústavů a zařízení / zdravotnická zařízení, domov důchodců, psychiatrická léčebna, zařízení pro děti apod./ Sociální služby v širším hledisku usilují o pomoc osobám, které se ocitli ve složité sociální situaci, z tohoto hlediska jim v první fázi zajišťujeme možnost ubytování či zajištění přístřeší a základní životní potřeby a dále formou sociální práce pomoc při jejich integraci do běžného života. K tomuto cíli se snažíme klienty motivovat. Cíle: Cílem poskytovaných sociálních služeb je naplňovat své poslání nabídkou a realizací dostupných, vysoce kvalifikovaných a odborných služeb. Tyto služby poskytují pomoc lidem bez přístřeší, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Cílem je pomoci těmto lidem zabezpečit možnost využití hygienického zázemí, zajištění základních životních potřeb včetně zajištění přístřeší a poskytnutí sociálního poradenství. Cílem poskytovaných služeb je také podporovat rozvoj stávající soběstačnosti klientů, jejich schopností a umožnění návratu k běžnému způsobu života s co nejmenší mírou závislosti na těchto či jiných sociálních službách. Sociální služby provozované v Azylovém centru Prostějov se svojí činností významně podílí na resocializaci této skupiny obyvatel a snížení rizik spojených s bezdomovectvím. Poslání a cíle služeb jsou organizací vnímány a stanoveny jako veřejný závazek.

9 Tento závazek je určující pro postupy při poskytování sociálních služeb a odborných činností a pro veškerou další činnost organizace. Veřejným závazkem rozumíme poskytování služeb na profesionální úrovni ve prospěch klientů a k zajištění jejich potřeb. Je zveřejněn na všech informačních materiálech a prostředcích schválených vedením organizace. Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoři osoby bez přístřeší. Služby Azylového centra jsou poskytovány mužům i ženám, osamělým rodičům s dětmi, kteří se nacházejí ve složité životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Věkové složení: Týká se všech věkových skupin, minimální věková hranice je 18 let, maximální věková hranice je 80 let. U služby ADDAR je věková hranice rodičů let, u dětí není omezena. Sociální práce a poradenství: Sociální poradenství je poskytováno všem klientům Azylového centra. Poskytujeme klientům potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace a také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Klienti mají také možnost zprostředkování bezplatného psychologického a právního poradenství. Nedílnou součástí poskytovaných služeb je individuální plánování průběhu služby, s důrazem na klientovu volbu služby, která mu vyhovuje a jeho rozhodnutí o průběhu jejího poskytování. Klientům Azylového centra zabezpečujeme ubytovací služby, čímž řešíme jejich momentální situaci, hygienické zázemí a sociálně poradenskou činnost. Azylové centrum v Prostějově je určeno pro osoby, které se ocitly v tíživé životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Věkové složení: týká se všech věkových skupin, nejnižší věková hranice je 18 let. Výjimku tvoří 91 Zákona 108/2006 Sb. Provoz Azylového centra Prostějov je zabezpečován v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Získali jsme registraci k poskytování služeb sociální prevence na tyto níže uvedené služby:

10 azylový dům pro muže a ženy azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi / ADDAR / noclehárny nízkoprahové denní centrum terénní program Naším cílem je poskytovat klientům všestrannou pomoc při řešení jejich problémů a dále je motivovat ke snaze a ochotě řešit svou situaci, snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, k začlenění do běžného života. Do popředí se v současné době dostává pomoc a rada při řešení dluhových a exekučních problémů, do kterých se naši klienti dostávají. Azylový dům / Zákon č.108/2006 Sb. 57 /. V Azylovém domě je poskytována sociální pobytová služba osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje tyto základní činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy poskytnutí ubytování pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Sociální služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence, která je časově omezená na dobu půl roku s možností prodloužení. Klienti jsou ubytováni v buňkách po třech, mají k dispozici kuchyňku se základním vybavením na uvaření jídla, dále pokoj, kde má každý klient k dispozici šatní skříň, válendu s úložným prostorem, noční stolek. Sociální zařízení včetně sprch je společné. Klienti dostanou ložní soupravu a povlečení. Mají k dispozici automatickou pračku a sušičku prádla, kde si mohou vyprat osobní prádlo. V Azylovém domě je 28 míst pro muže a 6 míst pro ženy. V roce 2013 prošlo azylovým domem celkem 67 klientů Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi - ADDAR.

11 Služba je poskytována v domě Pražská ulice č.1, které nám pro tento účel poskytlo město Prostějov do bezplatné výpůjčky. O tuto službu je ze strany klientů velký zájem. Kapacita je 10 rodičů a maximálně 30 dětí. Tato kapacita je na 100% využívána. Stále máme na tuto službu čekatele kolem 20 žádostí. Klienti a jejich děti zde najdu veškerou pomoc jak po stránce sociální, tak v otázkách bydlení / jsou zde jednotlivé byty, které jsou velmi dobře vybavené a odpovídají potřebám moderního bydlení/, klienti získávají návyky pro další život. Smlouvy o poskytnutí služby sociální prevence azylový dům, jsou uzavírány na dobu půl roku, v opodstatněných případech je i možnost prodloužení na nezbytnou dobu. V roce 2013 prošlo tímto azylovým domem 25 klientů a 47 dětí. Další sociální službou podle 63 jsou noclehárny. V areálu Azylového centra, Určická 101, je v provozu nová budova, kterou vybudovalo město Prostějov a která slouží k ubytování klientů jako noclehárna. Další místa jsou v původní noclehárně. Klienti nocleháren mají k dispozici sociální zařízení, sprchy, pračku k vyprání osobního prádla, sušičku prádla, kuchyňku, kde si mohou uvařit kávu, čaj, nebo jednoduché jídlo. Klienti jsou ubytování v jednolůžkových a vícelůžkový pokojích. Provoz nocleháren je v letních měsících od 19.hod do 8.00.hod., v zimních měsících od17.hod. do 8.00 hod. Klienti hradí za noc 65,- za jednolůžkový pokoj a 55,- Kč za vícelůžkový. U klientů v hmotné nouzi hradí náklady za ubytování úřad práce buď plně nebo částečně. Kapacita nocleháren je 15 míst pro muže 4 místa pro ženy Za rok 2013 prošlo noclehárnami 104 mužů a 16 žen. Nízkoprahové denní centrum- Určická 101, Prostějov Od jsme rozšířili služby o nízkoprahové denní centrum dle 61, které slouží k prvotnímu navázání kontaktu s klienty, jejich vedení k získání

12 hygienických návyků, pomoci při řešení jejich problémů, nabídnutí dalších služeb a forem ubytování, poskytnutí sociálního poradenství. V nízkoprahovém denním centru jsou vytvořeny podmínky pro osobní hygienu klientů a možnost vyprání a usušení prádla. Služba je poskytována bezplatně. Klienti dostanou polévku, kávu, čaj a konzervované jídlo. Cílem je také snížení kriminality této skupiny obyvatel a jejich návrat do normálního života. Kapacita nízkoprahového denního centra : 15 míst pro muže 6 míst pro ženy Nízkoprahové denní centrum je klienty využíváno. Za rok 2013 využilo nízkoprahové denní centrum 104 mužů a 18 žen Nízkoprahové denní centrum je pro muže i ženy, doba provozu je v pracovní dny, od 7 do 17 hod. na Určické ulici č. 101, Prostějov Terénní program Pokračujeme v provozování terénního programu, dle 69, jehož cílem je pomoc jednotlivcům, kteří vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, jsou ochotni spolupracovat ke změně své situace. Terénní sociální pracovník provádí svoji práci přímo v terénu, kde se bezdomovci nacházejí, snaží se získat jejich důvěru. Osloví je a snaží se je získat ke spolupráci, motivovat je a nabídnout pomoc nebo služby, které Azylové centrum provozuje. Cílem této služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života a také monitorovat místa, kde se bezdomovci nacházejí. Služba je poskytována bezplatně a může být poskytnuta i anonymně. Daří se poskytnout pomoc lidem bez domova, mnozí z nich navštěvují nízkoprahové denní centrum, noclehárny a někteří si vyřešili svou situaci pobytem v azylovém domě. Za rok 2013 byla v rámci terénního programu poskytnuta služba 92 mužům a 10 ženám. Stravování v Azylovém centru: V Azylovém centru mají všichni klienti nabídku stravování od soukromých podnikatelů i s dovážkou do zařízení, včetně dietního stravování, nebo mají možnost uvaření vlastní stavy ve vybavených kuchyňkách. Vzdělávání pracovníků: V naší organizace je věnována stálá pozornost vzdělávání pracovníků návazně na Zákon č.108/ 2006 Sb.

13 Pracovníci v sociálních službách mají vzdělání pro výkon této profese dle výše uvedeného zákona a to absolvováním odborného kurzu. Sociální pracovníci mají vysokoškolské vzdělání v zákoně určeného směru. Dále jsou pro obě profese pravidelně ročné prováděna akreditovaná odborná školení, školení BOZP a PO. Dle potřeby a nabídek jsou absolvována další školení v oblasti nové legislativy, občanského zákoníku apod. Ředitel organizace pokračuje ve studiu v rámci zvyšování kvalifikace na vysoké škole a manažérské studium ke zvýšení kvalifikace MBA. Hodnocení pracovníků: Hodnocení pracovníků, které se v našem zařízení provádí pravidelně je důležitou personální činností a významným nástrojem sloužícím k aktivní motivaci zaměstnanců. Poskytuje informace o pracovním výkonu zaměstnanců, jejich potenciálu a budoucím potřebám. Pomáhá identifkovat potřeby školení a vzdělávání. Výsledky mohou posloužit k posuzování personálních činností v organizaci aje účinným nástrojem k monitorování situace ve firmě. Zdroje financování Azylového centra v roce 2013 veřejná finanční podpora města Prostějova, poskytnutá na základní provoz zařízení úhrada za službu od klientů dle Ceníku služeb vydaného provozovatelem dotace z MPSV - účelově vázané na jednotlivé služby veřejné zakázky dodavatelské zajištění služeb pro Individuální projekty Olomouckého kraje - v současné době se jedná o azylový dům pro muže a ženy a azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ADDAR další dotační tituly OL kraje Plán na rok 2014.

14 Stěžejním úkolem je udržitelnost rozsahu sítě služeb sociální prevence, poskytované v Azylovém centru Prostějov, jejich dosaženou úroveň a pro tuto činnost získat dostatek finančních prostředků formou přihlášení se do projektů esf a dalších dotačních titulů na další dofinancování služeb. Pro rok 2013a 2014 jsme získali finanční prostředky na služby sociální prevence azylový dům pro muže a ženy a dále pro azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ADDAR formou veřejné zakázky. Pro rok 2014 máme také v plánu iniciovat v městě Prostějově nějakou formu sociálního bydlení pro rodiny a dětmi, které se stále častěji dostávají do nepříznivých sociálních situací, spojených se ztrátou bydlení. Zde potom hrozí odebrání dětí a rozpad rodin. Dále otázku zabezpečení bydlení pro seniory, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat. V Azylovém centru nemůžeme podle Zákona 108/2006 Sb. poskytovat specializovanou odbornou zdravotnickou péči a ošetřovatelskou péči. Azylové centrum by se také rádo více věnovalo problematice dluhového poradenství, budeme se snažit získat finance a podporu na dluhovou poradnu pro naši cílovou skupinu, případně pro veřejnost. Za účelem dokončení možnosti úplné resocializace klientů provozujeme sociální byty pro naše klienty, kteří jsou schopni pod občasným dohledem terénního pracovníka samostatně žít. Ale i toto bydlení je ale dočasné, klienti nemají dostatek finančních prostředků k zajištění vlastního komerčního bydlení. Bc.Jan Kalla ředitel Azylového centra Prostějov, o.p.s.

sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101 Z A R O K 2 0 1 2

sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101 Z A R O K 2 0 1 2 Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov, Určická 101 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 2 Úvodní slovo Stěžejním úkolem Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov je provozování Azylového

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Šlapanice na období 2015 2018 3. komunitní plán ORP Šlapanice Projekt Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice CZ.1.04/3.1.03/97.00047

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby

ABSTRAKT PROJEKTŮ. Projekty, které jsou navržené k podpoře: 8 Domov pro seniory Kaplice Podpora provozuschopnosti poskytované sociální služby ABSTRAKT PROJEKTŮ Opatření č. 1 Registrované služby dle zákona o sociálních službách, min. částka: 30.000,-, max. částka: 100.000,-, spoluúčast min.: 50% Projekty, které jsou navržené k podpoře: Č. Žadatel

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy.

Katalog. sociálních a návazných služeb 2010 / 2011. poskytovaných na území MČ Praha 10. Bydlení. Rodina s dětmi, děti a mládež. Dluhy. Bydlení Rodina s dětmi, děti a mládež Dluhy Domácí násilí Drogy a alkohol Odchod z vězení a vazby Osamocení Úmrtí Katalog sociálních a návazných služeb 2010 / 2011 Stáří Zdravotní postižení Ztráta zaměstnání

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb Analýza poskytovatelů sociálních služeb Podkladový materiál pro proces plánování sociálních služeb (období: září 2007 - leden 2008, květen 2008) Realizační tým Shromažďování a zpracování informací a dat

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS

Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Město Frenštát pod Radhoštěm Středisko sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ing. Jan Zvoníček vedoucí OSSSS Obsah 1. ÚVOD str. 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE str. 4 3. VYMEZENÍ ČINNOSTÍ str. 4 4. ZPRÁVY O ČINNOSTI

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více