Životopis Rudolfa Brázdy přichází v pravý čas. Ukazuje, jak přistupovat k objasnění fenoménu koncentračního systému, a vybízí ke kritickému zamyšlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životopis Rudolfa Brázdy přichází v pravý čas. Ukazuje, jak přistupovat k objasnění fenoménu koncentračního systému, a vybízí ke kritickému zamyšlení"

Transkript

1 Životopis Rudolfa Brázdy přichází v pravý čas. Ukazuje, jak přistupovat k objasnění fenoménu koncentračního systému, a vybízí ke kritickému zamyšlení nad současnou společností, které výchovou k udržení paměti shodně prosazuje Nadace pro uchování vzpomínky na deportace. K problematice uchování vzpomínky na deportace je totiž možné zaujmout několik postojů. První tuto vzpomínku pojímá jako povinnost, čímž nás ponechává v hrůze a úzkosti z neproniknutelných cest zla a v zajetí jediné emoce. Takový přístup by pak nevedl k poznání a tím méně k jakémukoli pochopení interpretaci faktů. Historie nacionálního socialismu je také popřením pojmu právního státu. Čím hlouběji poznáváme nacistické zločiny, tím více si uvědomujeme, že před sebou máme negativní vzor, jakousi černou díru, v níž se všechno ztrácí. Vzniká tak velké nebezpečí nenapravitelné ztráty důvěry v člověka. Tato cesta vede k beznaději, a tedy do slepé uličky. Jako možná se jeví jiná cesta. Ta už nespočívá v rituálním ponoru do vražedné historie této minulosti, ale využívá tuto historii ke kritickému vnímání současnosti. To, co se v onom období dělo, svědčí o propastném narušení sféry vzájemnosti mezi vším, co má lidskou tvář. Tím, jak se nesmírně rozšířily jevy odporující tradicím myšlení a normálního fungování společnosti, vyvstala otázka normy společenských vztahů. Hranice mezi normalitou a abnormalitou přestala existovat. Rozmanitost 5

2 člověka jako druhu se stala závadným faktorem. Individuální vědomí se rozpustilo v kolektivu, panující garnitura povýšila opovržení na normu vztahu, neodpovědnost na normu svědomí, násilí na normu jednání a zločin na normu společenské a rasové čistoty. Má povědomí o těchto zvrácenostech vliv na normy chování v naší společnosti? Přeneseme-li si poznatky z minulosti do přítomnosti, k čemuž historie nabádá, pomůže nám to ujasnit si vztah mezi normalitou a abnormalitou, který má být kritériem společenského hodnocení? K budoucímu zamyšlení nad protikladností a spojitostí vztahů mezi normalitou a abnormalitou patří přijímat druhého v jeho jinakosti. Přístupovým klíčem ke kritické analýze přítomnosti a norem chování, které ji charakterizují, je stíhání homosexuality nacionálněsocialistickým režimem. Není ani zdaleka jediné, je tím samozřejmě myšleno každé kulturní, rasové či fyzické vyvržení. Tuto otázku musíme mít při četbě strohé životopisné práce, kterou nám Jean-Luc Schwab předkládá, stále na mysli. Je také příležitostí připomenout, že banalita zla, které bylo v jádru nacistické zločinnosti, neznamená, že by zlo bylo banální, ale že zevšednění může být zdrojem zla v každé civilizované společnosti. Jestliže tento zvláštní a netypický příběh umožní bezezbytku si toto uvědomit, pak splní svůj účel. Marie-José CHOMBARD DE LAUWE Předsedkyně Nadace pro uchování vzpomínky na deportace 6

3 Článkem, který 29. června 2008 otiskl francouzský deník L Alsace, skončilo pro Rudolfa Brázdu krátce po jeho 95. narozeninách období dlouhé anonymity. Na titulní straně přinesly noviny reportáž berlínského dopisovatele z minulého dne. Psal v ní o Němci ( ), homosexuálovi a oběti nacistů žijícím nedaleko Mylhúz. Jako výjimečnému hostu Gay Pride v německé metropoli mu byla věnována další půlstrana. Pro mnohé to bylo značné překvapení, protože poslední známí pamětníci z těch, kdo přežili věznění v koncentračních táborech kvůli homosexualitě, už byli po smrti. Pro mě byla dosud neznámá existence tohoto muže, žijícího v mém sousedství, ještě důležitější. Ani ne dva měsíce předtím jsem po jistém váhání přijal funkci regionálního pracovníka sdružení, které se zasazuje o poznání a přiznání těchto deportací. Deportací, o nichž se dlouho mlčelo. Jakkoli se to mohlo zdát nepravděpodobné, najednou se mi naskytla příležitost poznat vzácného pamětníka. Navíc pamětníka, jehož příběh dosud nebyl odvyprávěn Ačkoli se Rudolf narodil v Německu, německé občanství nikdy neměl. Mluví sice německy a podržel si germánskou kulturu, ale přesto Důvodem pro toto a priori nevýznamné upřesnění není francouzská snaha přivlastnit si jeho příběh. Vynutily si je nejasnosti obestírající první písemné záznamy o jeho osobě. Ukazuje také na četná úskalí nepřesnosti, která s sebou každá životopisná práce nese. 7

4 Opírat se jen o ústní podání nějakého člověka je počin obzvlášť riskantní, tvoří-li jeho pozadí historické události. Abych mohl co nejpřesněji rekonstruovat Rudolfovy osudy, skloubil jsem obsah stovek hodin rozhovorů s různými prameny: s několika dobovými dokumenty, které dosud uchovává, se svědectvím jiných osob, které se s ním nebo s někým z jeho okolí setkaly, a s výsledky mnoha osobních výzkumů v německých, českých a francouzských archivech. Patří k tomu i několik výprav na místa, kde žil a byl vězněn, z toho dvakrát, v březnu a listopadu 2009, v jeho společnosti. Tato práce, zaměřená na zmapování průběhu Brázdova života, pro mě byla vzrušujícím a napínavým podnikem. Jsem si však dobře vědom, že si nemůže dělat nárok na úplnost. Tam, kde už neexistují dobové dokumenty ani osoby, které by mohly některá fakta potvrdit, nevyhnutelně přetrvávají nejasnosti. V některých případech jsem v mezích možností dal přednost nejistotě historika před tvrzeními, která nelze ověřit. Stejně tak jsem se rozhodl zamlčet příjmení osob figurujících v soudních archivech, hlavně v případech, kdy nebylo možné nalézt jejich poválečnou stopu. Některá citovaná jména jsem pozměnil. Pokud jde o osoby, které Rudolfovým životem prošly v koncentračním táboře v Buchenwaldu, jména jsem na žádost jejich potomků či příbuzných neuvedl. Pro zjednodušení a lepší přehlednost vyprávění jsem se rovněž rozhodl vynechat systematické odkazy na použité archivní materiály. Těm, kdo by mi to vyčítali, rád poskytnu kopie dokumentů, o které jsem se v této knize opíral. Neměl jsem v úmyslu cokoli zatajovat, byla to z mé strany pouze úcta k anonymitě a k výhradám vyjádřeným Rudolfem. 8

5 Svědectví Rudolfa Brázdy je v mnoha ohledech ojedinělé. V první řadě představuje dílek širší a dost málo zdokumentované historické skutečnosti: věznění z důvodů homosexuality. Za druhé vypráví o životě velkého optimisty, který se nepřestal umět radovat. Možná právě časté výbuchy smíchu a neutuchající elán jsou tajemstvím jeho obdivuhodného věku. Vyplazovat jazyk na prožitá utrpení! Byl jsem tedy veden snahou zachytit originální a nevšední svědectví tohoto pamětníka historie ještě za jeho života a pod jeho dohledem a vše zasadit do dobových souvislostí. Rudolfův život je spjat s proměnami, které od konce 19. století hýbaly Evropou. To platí i o osobách, s nimiž se setkal a které prožily dějinné epizody, veřejností mnohdy přehlížené. Když jsem dokončoval sběr materiálů k této knize, narazil jsem u Rudolfa na drobný medailónek. Dal se otevřít. Uvnitř byly dvě mužské podobizny, na jedné byl on. Podobně jako onen medailónek pootvírá tato kniha, jejíž osu tvoří Rudolfův výjimečný osud, pohled na životy těch, kteří poznamenali jeho život. Jean-Luc SCHWAB Leden

6 10

7 Po bitvě u Hradce Králové roku 1866, kdy se střetlo Prusko a Rakousko, se ve střední Evropě vedle Rakouského císařství respektive Rakousko-Uherska začal po roce 1871 utvářet další velký státní celek, Německé císařství. K jeho vzniku došlo po vítězství, které o rok dříve vybojovala německá vojska sdružená Pruskem na severu Alsaska a na Moselle proti francouzským ozbrojeným silám Napoleona III. Historii tvoří vzrušující shody okolností, neboť právě v těchto třech územních celcích či těch, které vzniknou po první světové válce se bude odvíjet Rudolfův život, zmítaný politickými a historickými zvraty právě se proměňujícího světadílu. Tehdy se střední Evropa, postupně opouštějící monarchistický princip, ztrácí v tragickém bloudění, které bude mít dopad na život Rudolfa a těch, jež potkal a miloval. Dnes 1 je Rudolf čilý devadesátník, jehož vitalita a radost ze života nepřestanou udivovat. Teprve v roce 2008 veřejně vystoupil a podal svědectví o deportaci z důvodu homosexuality, jejímž je pravděpodobně posledním žijícím pamětníkem. Zde nám v prvním písemném svědectví předkládá příběh o životě mimo normu, který se zdaleka neomezuje na dobu nacismu, třebaže ta byla pro jeho životní cestu určující. 11

8 Z úkrytu pod střechou, kde bez hnutí leželi na břiše na podlaze, nestačili Rudolf a Fernand včas utéct. Teď už bylo pozdě. Hlavně ani nešustnout, neprozradit se. V Buchenwaldu už byli pěkných pár měsíců a znali pravidla. Věděli, že kdyby se na ně přišlo, mohli by se rozloučit se životem. Fernand, protože byl komunista, Rudolf, protože byl jen růžový trojúhelník, úchyl, homosexuál. O pár metrů níž se do bývalých stájí, uzpůsobených pro jiné účely, nahrnuli esesáci. První už si navlékli bílé pláště. Za chvilku budou připraveni provádět fiktivní lékařské prohlídky prvních pacientů. Venku se mezitím činili jiní esesáci naháněli zajatce z náklaďáku. Podle uniforem ruské vojáky. O těchto popravách Rudolf a Fernand už slyšeli. Věděli. Přesto od té scény nedokázali odtrhnout oči 12

9 1 / Dětství a dospívání Na sklonku 19. století se vztahy mezi oběma velkými mocnostmi střední Evropy znormalizovaly. V tomto politickém ovzduší a na pozadí překotné industrializace se v Čechách v plzeňském kraji narodili Emil Adam Brázda a Anna Ernekerová, Rudolfovi rodiče. Čechy tehdy byly součástí Rakouska-Uherska a hospodářská situace nutila mnoho příslušníků nižších společenských vrstev odcházet za prací do blízké ciziny. Právě mezi emigranty, v Sasku, německém státě nepříliš vzdáleném jejich rodnému kraji, se Rudolfovi rodiče seznámili. Oba pracovali v důlním průmyslu. Emil Adam řídil drezíny tahající vagóny s hnědým uhlím a Anna posluhovala ve správních budovách dolů. Manželé se z jiného místa v Sasku přestěhovali s dětmi do hornické ubytovny ve vesničce Brossen, která správně patřila k Sasku 2. Tam se jim 26. června 1913 narodil Rudolf. Poslední dítě po pěti dcerách a třech synech. Od prvorozené dcery ho dělilo sedmnáct let a některé ze starších sester už byly z domova a živily se samy, aby rodičům ulehčily. Svého otce neměl Rudolf čas poznat. V červenci 1914 byl Emil (zvaný zde dále Adam, aby se to nepletlo s jeho prvním synem) jako rakousko-uherský poddaný mobilizován a odvelen na srbskou frontu. Rudolfovi byl pouhý rok. Uplynulo pět dlouhých let, než se Adam, kterého zajala italská armáda, mohl do Brossenu vrátit. Důvody jeho pozdního návratu nesouvisely jen s válečným 13

10 zajetím 3, jak osvědčuje dokument československého ministerstva obrany ze dne 14. února Z jeho vojenské knížky se dozvídáme, že 25. října 1918 musel znovu nastoupit vojenskou službu, tentokrát pod praporem nového československého státu, jehož byl napříště občanem. Toto období v armádě se přidalo ke dvěma měsícům služby v císařském vojsku v roce 1895 a k válečným rokům v rakousko-uherském vojsku před rozpadem mocnářství koncem roku Službu u československé armády ukončil Adam teprve 13. září 1919 v jihočeském Písku, odkud pocházel. Odtud se vydal za rodinou, která zůstala v Sasku. Německo se mezitím velice změnilo. Vznikla republika a císař Vilém II. odešel do exilu Rudolf se po zprávě o brzkém návratu otce, kterého tak málo poznal, nemohl jeho příchodu dočkat. Netrpělivě postával před vraty rodného domu, hospodářského stavení s dlouhým dvorem ústícím do brossenské Dorfstrasse. Muž, který přišel, ho nevšímavě minul a zamířil do bytu rodiny vzadu ve dvoře. Poslední syn byl v době otcova odchodu do války nemluvně a Adam ho po tolika letech nepřítomnosti hned nepoznal Rudolf vyrostl a všichni se museli znovu učit spolu žít. Jenže ani ne za tři měsíce Adam zemřel. Rudolf byl tehdy ještě příliš malý, na otcovu přítomnost mu zůstaly jen kusé, mnohdy dojemné vzpomínky. Dům byl pro celou rodinu tak těsný, že Rudolf spával s rodiči v jedné posteli. Vzpomíná si na slova, kterými ho otec laskavě napomínal, když vleže na zádech nadzvedával pokrčenými koleny přikrývku jako stan: Radši si ty nohy natáhni, nebo ti zakrní! Rodiče mluvili s dětmi jen německy, protože podstatné bylo, aby splynuly se zemí, v níž se narodily. Češtinu si dospělí nechávali pro hovory mezi sebou. Rudolf ne- 14

11 mohl tušit, že tato maličkost mu rozhodujícím způsobem ovlivní život. Adam, který se hned po návratu vrátil k práci v hnědouhelném dole v sousední vesnici Mumsdorf, zemřel 21. ledna 1920, podle některých pramenů na následky pracovního úrazu, podle jiných na Rudolf (sedící) s bratrem Karlem, 15koncem roku 1920

12 zápal plic. V každém případě zůstala péče o většinu dětí této početné rodiny na jeho vdově. Matka a děti, které ještě bydlely doma, žily skrovně, ale hladem netrpěly. Všichni se těšívali na nedělní oběd s tradiční vepřovou pečení, zelím a českými knedlíky. Rudolf se přiučil základům vaření a záhy se uměl sám obstarat, když byla matka v práci. Jinak se v ničem nelišil od ostatních brossenských dětí. Chodil do obecné školy a hrával si s kamarády u schnauderského potoka, obtékajícího vesnici z jihu. Také se ne vždy choval vzorně. Tu a tam s ostatními výlupky uzmul pár nožiček párků zavěšených nad řeznickým pultem. Tajně si pak na nich pochutnávali na břehu rybníčku z přehrazeného potoka. Párkrát tam strčil z legrace do vody některého z kamarádů nebo i děvčat, která se pak k němu chodila usušit! Ve čtrnácti letech ukončil po opakování jednoho ročníku školu. Jedna ze sester ho naučila šít a on jí příležitostně vypomáhal. Měl pro to dokonce vlohy, což mu o mnoho let později přijde skvěle vhod. V té době ale toužil stát se prodavačem a aranžérem v obchodě s pánskou konfekcí. 16

13 2 / Léta svobody a bezstarostnosti Po ukončení školy by Rudolf býval rád uplatnil svou tvůrčí fantazii a znalosti látek. Chtěl se vyučit v konfekci, ale míst bylo málo a při přijímání se přednostně hledělo na národnost. Ačkoli se Rudolf narodil v Německu, z přísně právního hlediska byl po předcích Čechoslovák. Takže se pro něj žádné místo nenašlo. Z nouze nastoupil jako pokrývačský učeň do firmy Menzl v Meuselwitzu. Výhodou bylo, že pobíral skromný plat. Za výplatu si záhy mohl dopřát kolo na vyjížďky do okolí. Byl svědomitý a úspěšně složil písemné i praktické zkoušky v dvanáct kilometrů vzdáleném Altenburgu. Altenburg Po letech sehraje toto město v jeho životě důležitou úlohu, ale tenkrát si ho v místní kavárně všiml Horst, urostlý, mužně vyhlížející blonďatý mládenec. Na rozdíl od něj nebyl právě dospívající Rudolf nijak velký. Měřil sotva 160 cm, tmavě plavé vlasy nosil pečlivě nakadeřené. Zůstal mu ještě buclatý obličej, v němž zářily krásné modré oči, a zřejmě vypadal trochu zženštile. Děvčata? Ačkoli si s nimi Rudolf skvěle rozuměl, cítil, že ho to táhne jinam. Takže když pak Horst udělal první krok, rychle následovalo první sblížení sexuálního rázu. Vztah se z toho nicméně nevyvinul a brzy se jeden druhému ztratili z očí. Toto dobrodružství však Rudolfa utvrdilo v jeho sexuální identitě. Do té doby zažil jen nic neříkající tělesné dotyky s dívkami. Byly do něj zamilované, aniž o to stál. Nedlouho předtím přesto chodil s dcerou jednoho školkaře z města. V hloubi duše se však víc než o ni zajímal o tři mládence zaměstnané u jejího otce. Jenže to Rudolf ještě váhal aktivně vyhledávat společnost jiných mužů jako on. Z homosexuality 17

14 a sexuálních praktik mezi muži měl spíš negativní dojem. Hlavně proto, jak se za hospodářské krize koncem roku 1920 z nouze uchylovali k občasné prostituci dělníci. Nádraží, veřejné záchodky Rudolf se ještě nezbavil Rudolf osmnáctiletý 18

15 zjednodušené a zkreslené představy, že mužskou společnost si za laciný peníz kupují ti, kteří jsou ochotni sáhnout do portmonky. V té době také zjistil, že mu jde tancování, a pilně objížděl tancovačky v okolních vesnicích, jako v Zipsendorfu či Ölsenu, v restauraci Rosengarten. Byl galantní a u slečen oblíbený. Některé ho dokonce občas zvaly a platily mu útratu, především když byla vyhlášena cena pro nejlepší taneční pár večera. Kamarádství s dívkami ho pasovalo na ideálního důvěrníka a vítaného společníka v jejich kroužcích. Právě kamarádky ho jednoho krásného dne v roce 1933 v Meuselwitzu upozornily na jistého šarmantního mládence s blond hřívou rozevlátou větrem. Je jako ty, dodaly spiklenecky. Tím jistým byl Werner. Byl o deset měsíců mladší, původem z Limbachu u Chemnitzu, a učil se prodavačem v Rockmannově obchodu s pánskou konfekcí. Ten večer ho Rudolf potají sledoval až k jeho domu ve Weinbergstrasse číslo 1. Werner obýval pokoj u vdovy Heleny Mahrenholzové pronajímající byty v obou patrech domu. Rudolf se ostýchal Wernera oslovit, ale usmálo se na něj štěstí: od bodré sousedky, kterou vzdáleně znal z Brossenu, se dozvěděl, že ten tuze hodný hoch tráví spoustu volného času na plovárně, té, kterou dal zřídit důl Phoenix kde pracoval jeho otec ve vesnici Mumsdorf. Hned příští neděli se tam Rudolf vypravil. Werner na plovárně sice byl, ale čím ho na sebe upozornit? Nevěděl, jak to zaonačit, a nenapadlo ho nic lepšího než ho strčit do vody! Když mu pak Rudolf pomáhal vylézt v promočeném koupacím plášti z bazénu, naskytla se první příležitost k hovoru. Werner jeho hru prokoukl a vznikla oboustranná láska na první pohled! Ještě ten 19

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Prolog Dnes stojíme před vámi jako obžalovaní a vy jste našimi soudci. V tomto okamžiku

Více

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE Vážení přátelé, zářijové výročí Mnichovské dohody je v řadě událostí, které jsou v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, jedním z nejbolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody,

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY. Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉ LITERATURY Židovské hrdinky v prózách Arnošta Lustiga Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou a Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.) Bakalářská

Více

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz MNICHOVSKÁ ZRADA Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE www.praha6.cz 1938 MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Výstava je součástí projektu Osmičky v čase Výstavu připravila

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů

Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Iveta Pape JAK PRACOVAT S ROMSKÝMI ŽÁKY Příručka pro učitele a asistenty pedagogů Slovo 21 2007 4 Obsah Úvod... 7 Romové a historie... 9 Vzdělání jako hodnota... 13 Dětství... 17 Identita... 21 Jazyková

Více

DENÍK migranta. migrantky

DENÍK migranta. migrantky Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: 222 211 799, www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Evropská kontaktní skupina v České republice je občanské sdružení, které prosazuje

Více

Aninka a Pepíček ve Vlaku Lustig

Aninka a Pepíček ve Vlaku Lustig 71 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ srpen 2014 Foto: Matěj Stránský Aninka a Pepíček ve Vlaku Lustig Více o představení Brundibár na str. 10 11. strana 2 srpen 2014 Proč se Židé obávají Deborah E. Lipstadtová

Více

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII)

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec

Více

Bakalářská práce. 2012 Zuzana Dvořáková

Bakalářská práce. 2012 Zuzana Dvořáková Bakalářská práce 2012 Zuzana Dvořáková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce Život P. Martina Františka Vícha Vedoucí práce: ThDr. Rudolf

Více

ŽIVOT ANDREA CSEHA. Ed Borsboom

ŽIVOT ANDREA CSEHA. Ed Borsboom ŽIVOT ANDREA CSEHA Ed Borsboom Ed Borsboom: Vivo de Andreo Cseh. Haag, Mezinárodní esperantský institut 2003. 313. s. ISBN 90-805651-2-1 Z esperantského originálu do češtiny přeložila Jindřiška Drahotová

Více

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni

ZŠ, SŠ. Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Příběhy bezpráví filmy o československých dějinách Jeden svět na školách Projekt společnosti Člověk v tísni ZŠ, SŠ Krkonošské papírny, n. p., závod 01 Hostiné JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Více

Nejsem emigrant ani vnitřní, ani vnější. Jsem emigrant lidské nekonečnosti a věčnosti.

Nejsem emigrant ani vnitřní, ani vnější. Jsem emigrant lidské nekonečnosti a věčnosti. Do dvaceti jsem neměl ani zdání, co to je psaní, co to je literatura. Na střední škole jsem trvale propadal z češtiny a opakoval jsem primu a kvartu, a tak jsem si o dva roky prodloužil mládí Po dvaceti

Více

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav FF JU Dějiny 20. století Soutěžní práce Cena Edvarda Beneše Zdeněk Holenka Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR (5. květen

Více

5/2010 ROČNÍK 19 (13)

5/2010 ROČNÍK 19 (13) 5/2010 ROČNÍK 19 (13) Boží dobrodružství Paľka Ferka 04 Školní zralost aneb Jak pomoci svému dítěti? 08 Bratrství, které vše obnovuje (Chile) 19 www.focolare.cz Volit nevolit? Volby jsou před námi a o

Více

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení NA HRADIŠtku PŘEŽILI SVOJI vlastní SMRT NA HRADIŠTKU PŘEŽILI svoji VLASTNÍ smrt Obec Hradištko byla po skončení války jednou z nejméně zničených obcí zabraného území. Přesto zde lidé trpěli víc než jinde.

Více

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa.

Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. 67 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2013 Poslední záříjový víkend vyjelo z Prahy 27 lidí do Osvětimi. Zájezd pro 2. a 3. generaci uspořádala Terezínská iniciativa. (Více na straně 10-11) Foto: Michal

Více

(více fotografií na str. 10-11)

(více fotografií na str. 10-11) 62 ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ prosinec 2012 Fotografie Matěje Stránského z cyklu Návštěvníci Auschwitz-Birkenau oceněná Čestným uznáním v kategorii Reportáž v soutěži Czech Press Photo 2012 (více fotografií

Více

Jeden svět na školách

Jeden svět na školách T 544 ČSN 50 6210 Kčs 1,10 Jeden svět na školách Příběhy bezpráví z místa, kde žijeme Manuál pro žáky a studenty Krkonošské p apír ny, n. p., z ávo d 0 1 Ho st i né JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni,

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností

Jsou lidé, kteří svou neobyčejností Úvodní slovo Boží člověk Jsou lidé, kteří svou neobyčejností zaujmou a zůstávají v paměti. Takový byl otec Adolf Kajpr. Měl vždycky co říct, vzpomíná na jeho promluvy pamětník. Dostal dar slova. Už v dětství

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

ROK: 2009 ROČNÍK: XIV ČÍSLO: 2 ZPRAVODAJ

ROK: 2009 ROČNÍK: XIV ČÍSLO: 2 ZPRAVODAJ ROK: 2009 ROČNÍK: XIV ČÍSLO: 2 ZPRAVODAJ S P O L E Č N O S T I P Ř Á T E L I T Á L I E Odešla Ilona Pietropaolová Za léta, která uplynula od založení Společnosti přátel Itálie, nás navždy opustilo již

Více

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A

ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE. Seminární práce. Dominik Weinhold VIII. A ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM V PRAZE Pronásledování a perzekuce věřících za komunistického režimu OČIMA OBĚTÍ Seminární práce Dominik Weinhold VIII. A PRAHA 2012 DĚKUJI, DĚKUJI ZA ŽÍZEŇ, JEŽ SLABOST PROZRADILA,

Více

Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví. Bakalářská práce

Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta ekonomická Katedra ekonomiky podniku a účetnictví Bakalářská práce Podmínky pro podnikání a život Vietnamců v České republice The conditions for business and life

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více

Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ

Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ Bruno Gröning JSEM PRO TOHO ZDE, KDO MĚ VOLÁ mnoho tisíc lidí stojí před Traberhofem v Rosenheimu a upírají zrak na Ústa muže na balkónu, který pro mnohé z nich byl poslední nadějí. Zázračný lékař", jak

Více