JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?"

Transkript

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ / /0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ŢEN NA TRHU PRÁCE NA KARVINSKU JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? Cílem projektu byla a stále je účinná motivace vybrané skupiny žen ke znovu zapojení se na trhu práce, vytvoření určitých předpokladů pro jejich start, např. zvýšení sebevědomí, prezentace předpokladů k týmové práci, ale i výcvik jejich dovedností a napomoci při tvorbě jejich samostatné a dá se říci i efektivní prezentace osobnosti.. Pro daný projekt byly vybrány tyto cílové skupiny : dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy v předdůchodovém věku a ženy vracející se na trh práce, matky samoživitelky, matky s malými dětmi a osoby se sníženou pracovní schopností. Současně zpracované moduly jsou sestavovány tak, aby představovaly samostatné celky s možností úpravy dle potřeb dané skupiny žen. Modul č. 1 byl představen jako motivační s názvem Motivace - vzdělávání, zaměstnání podnikání. Cílem je shrnutí požadavků na současné znalosti a dovednosti člověka, zdůraznění výhod vzdělání včetně rozvedení motivačních prvků. Srovnání úrovně vzdělání v ČR a v EU, včetně testů, ověřujících přístupy ke vzdělávání je součástí modulu. Umění úspěšné prezentace. Modul č. 2 pod názvem Uplatnění ţen na trhu práce se zabývá nerovností a sociálními praktikami, individuálními charakteristikami osobnosti, shrnutím základů efektivní prezentace a otázkou hledání zaměstnání. Součástí jsou i testy preferencí a doporučení pro zvýšení komunikativnosti žen pro úspěšnou prezentaci své osobnosti. Zdroje úspěchu v práci a obrana proti diskriminaci. Nerovnost sociální politiky. Modul č. 3, který již byl prezentován je věnován : - charakteristice sociální politiky státu a jejím dopadem na zaměstnanost, pracovně právním vztahům a otázce vzdělávání. Dále významu informací a znalostí, získávání informačních dovedností, práci s počítačem, základy managementu v praxi a soustavou odměňování za práci. Součástí je i prezentace významu malého a středního podnikání, vymezení předpokladů a podmínek pro samostatné podnikání, zvláštnostem a specifikám zaměstnání v soukromém, veřejném a dalších sektorech. Modul č. 4 vychází z dosavadních zkušeností a zájmů žen o již prezentované problematiky. Má v sobě části :

2 - psychologicko-sociologické (prezentace osobnosti, vyjednávání a efektivní komunikace, otázka vzdělávání se), - základy podnikání, význam osobnosti, vlastnosti odborné, osobní způsobilost a schopnosti manažerské. Znalost vývoje malého a středního podnikání u nás, význam legislativních norem a předpisů s vazbou na nabídky trhu práce na Karvinsku. - informační problematika, práce s internetem, vyhledávačem, možnosti využití při hledání zaměstnání. Součástí všech realizovaných modulů je vždy i realizace individuálního poradenství. Samotná realizace kurzů vždy probíhá podle určitého schématu: - prezentace projektu ESF na Úřadu práce nebo na OPF, - samotné odborné a organizační zabezpečení mino budovu OPF, - vyhodnocení kurzů a předání certifikátů účastnicím včetně několika hodinové práce s výpočetní technickou za dozoru odborného lektora Ing. J. Vaňka. Něco statistiky a prezentace účastnic: Úvodní prezentace na ÚP v Karviné dne , účastnice v počtu 16, slavnostní uzavření kurzu včetně předání osvědčení , počet přednášejících 5, 1 organizační pracovník, 1 pracovník v terénu. Struktura účastnic byla zvolena velmi dobře, i když se jednalo o dosti nesourodou skupinu s ohledem na dosažené vzdělání. Převládalo: vyučení v oboru (prodavačka, kuchařka ošetřovatelka, dělnický obor), pak maturita (administrativa, sociální pracovník, podnikání) a 2 ženy s VŠ (obor metalurgie, knihovnictví). Z hlediska délky nezaměstnání se jednalo o větší skupinu dlouhodobě nezaměstnaných, a to : - více než 10 let: 3 ženy (dělnický obor, kuchařka, administrativa), let: 5 žen (prodavačka, kuchařka, ošetřovatelka, administrativa) - více než 5 let: 2 ženy (prodavačka, ošetřovatelka), - více než 1 rok ostatní. Další, v pořadí 2. kurz: převládalo základní vzdělání a vyučení v oboru, počet účastnic 17, z hlediska délky nezaměstnání se jednalo o větší skupinu dlouhodobě nezaměstnaných, a to většinou od 3-10 let. V kurzu č. 3 jsme již vyhodnocovali i důvody, které uchazečky nejčastěji uvádějí pro svůj současný stav. Jednalo se o: nutnou péči o dítě, péče o osobu se ZPS, příp. nemoc, ženy v předdůchodovém věku, nemožnost najít jakoukoliv práci, navíc si uvědomují nesoulad mezi výší sociální podpory a minimální mzdou. Počet účastnic 19, slavnostně byl ukončen 28. února Kurz č. 4 lze charakterizovat výběrem účastnic podle jejich zájmu, dále došlo k sepsání dohod, informace a možnostech individuálních konzultací a poradenství ve stanovených dnech. Slavnostní ukončení kurzu včetně předání osvědčení proběhlo 23. března 2007 včetně dodatečného kurzu k výpočetní technice, o který účastnice projevily zájem. Počet přihlášených účastnic 20 (z počtu 27 účastnic při prezentaci projektu), počet zúčastněných na kurzech 19, počet přednášejících 6, organizační pracovník 1, 1 odborný expert. Z hlediska obsahu se týkal : - významu vzdělávání, formy, metody, postupy a motivace k celoživotnímu vzdělávání, srovnávání úrovně v ČR a v EU, úroveň vzdělanosti na Karvinsku a problémové oblasti zde; - Motivace jako základní faktor rozvoje osobnosti, význam potřeb a předpokladů pro vzdělávání. Individuální charakteristika osobnosti, legislativa a efektivní prezentace v kolektivu i individuálně; - Genderová problematika v EU a v ČR, zaměstnávání rizikových skupin, vyrovnávání nerovností. Řešení samostatných úkolů, jaké vlastnosti má mít úspěšný muž a úspěšná žena. Nerovnost a sociální praktiky, faktory diskriminace na čs. trhu práce; - Základy řízení času a význam řízení času v zaměstnání i podnikání. Základy podnikání i jako samozaměstnávání, současná legislativa pro podnikání a sociální politika. Individuální

3 poradenství v rámci sociální politiky, pracovně právních vztahů, živnostenského a obchodního zákona; - Svět informací a jak se v něm pohybovat. Příklady práce s hledáním informací o zaměstnání, možnostech vzdělávání, rekvalifikací. Kurz č. 5 počet přihlášených14, počet účastnic v kurzu 13, slavnostní předání osvědčení proběhlo 10. května, vč. dodatečného kurzu výpočetní techniky, o který měly účastnice velký zájem. Obsahem kurzu byl.model vzdělávací.v kombinaci s motivačním včetně práce s výpočetní technikou. Kurz č. 6 byl z hlediska počtu účastnic největším. Počet přihlášených 24, konkrétní počet účastnic 22, z toho ale jedna žena ukončila účast bez udání důvodu a jedna žena ukončila kurz z důvodu získání zaměstnání (kurz tedy absolvovalo 22 účastnic). Slavností ukončení kurzu vč. zajištění kurzu výpočetní techniky proběhne v měsíci červnu. Obsahem kurzu byl. : prezentace osobnosti včetně prováděných individuálních testů, motivace ke vzdělávání a podnikání, základy řízení času pro rodinu, zaměstnání a osobní potřebu a význam využívání informací nejen z hlediska zvyšování vzdělávání a při hledání zaměstnání, ale i pro potřebu svého vlastního rozvoje. Celkové hodnocení všech kurzů Struktura účastnic byla zvolena velmi dobře, i když se jednalo vždy o dosti nesourodé účastnice s ohledem na : - dosažené vzdělání, - dosavadní praxi, - možnosti a schopnosti účastnic, - osobních zájmů účastnic. Převládalo základní vzdělání a vyučení v oboru (prodavačka, kuchařka, ošetřovatelka, dělnické obor vyučené v textilním průmyslu jako šičky), ale objevila se i maturita ( pracovnice v administrativě, sociální pracovnice, i adeptky podnikání). Z hlediska délky nezaměstnání se jednalo o větší skupinu dlouhodobě nezaměstnaných, a to většinou od 1-12 let, tedy široké rozmezí. Důvody již byly uvedeny dříve, jednalo se zejména o ztrátu zaměstnání z důvodu restrukturalizace, organizačních změn v podnicích, ale i potřeba zabezpečit péče o děti, členy rodiny či nemoc účastnice. Účastnice byly velmi aktivní, spolupracovaly s lektory, měly řadu konkrétních dotazů k sociální politice, k trhu práce a metodám jeho řízení. V rámci semináře si ujasňovaly své postavení a možnosti na trhu práce, naučily se charakterizovat své potřeby a prezentovat svou osobnost (vlastnosti, schopnosti a potřeby). Většina z nich má předpoklady pro znovu zapojení se na trhu práce, potřebují jen využít příležitostí, odstranit bariéry, které jim zabraňují úspěšně se prezentovat a zapojit se aktivně na trhu práce. Několik účastnic se již aktivně zapojilo do hledání nových pracovních příležitostí, několik z nich má předpoklady pro zahájení samostatné podnikatelské činnosti ( profese kadeřnice, sociální služby a kuchařky nebo pomocnice v kuchyni či v obchodě. Doporučení : - pomoci zejména skupině žen, které chtějí pracovat v sociální oblasti (sociální pracovník), v úklidových službách a ve výkonu jednoduchých prací, které vyžadují zaučení, - pokusili jsme se navázat již v březnu spolupráci s OU ohledně rekvalifikací ve vybraných učebních oborech, zájemkyně byly kontaktovány s představiteli vybraných institucí, byly jim sděleny podmínky a požadavky, - provést analýzu podmínek zaměstnávání v obchodech a v pohostinství motivace podnikatelů k zaměstnávání zejména této cílové skupiny žen,

4 - v rámci projektu, ale i po ukončení jeho řešení a realizaci budeme ve spolupráci s ÚP v Karviné věnovat část své kapacity poradenství k zaměstnávání a ke vzdělávání žen, tato skupina projevila aktivní zájem o další vzdělávání se. Konference projektu proběhla na OPF dne 23. března 2007 od 9 hod. s následujícími hlavními body programu : a) Prezentace projektu Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.. Sociálně psychologické aspekty nezaměstnanosti žen. Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc., b) Prezentace pozvaných zástupců firem : Dakol, Česká spořitelna, Hospodářská komora okresu Karviná, ČSOB. c) Genderový mainstreaming v praxi - projekt Prolomit Vlny. Ivana Střílková, M.A., koordinátorka projektu TCA coordinator Otevřená společnost, o.p.s./open Society p.b.a. a d) Workshop při využití počítačových učeben fakulty. Počet účastníků: 50, z toho zainteresovaných účastnic kurzů cca Celkové hodnocení dosavadních zkušeností z kurzů a jejich další výhled bylo označeno jako velmi dobré. Proběhla výměna názorů a zkušeností jak s podnikatelskou veřejností, tak s institucemi, které nabízejí podpory podnikání, tak i samotné vzdělávací instituce, které nabízí určité doprofilování účastnic k zvýšení jejich konkurenceschopnosti na současném i budoucím trhu práce.

5 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Zpravodaj CIP EQUAL. Nová výzva k předkládání žádostí

Zpravodaj CIP EQUAL. Nová výzva k předkládání žádostí ČÍSLO 4 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL listopad 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL novinky 4 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ

PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ PRACOVNÍ MÍSTA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ - STÁŢE PRO STUDENTY A ABSOLVENTY VŠ Petr VYHNÁNEK Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Dubečská 900/10, 100 31 Praha 10 Strašnice, vyhnanek@mup.cz Anotace: Příspěvek

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ Autorský tým: PhDr. Maria Bezchlebová, Mgr. Jaroslav Dadok, Ing. Mgr. Jiřina Gabrielová, RNDr. Robert Gamba, Mgr.

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy výzkumná agentura (třetí etapa

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr.

KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU. Ing. Daniela Bittnerová. Ing. Šimon Budský. Mgr. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR KOMPENDIUM PILOTNÍCH PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH V RÁMCI PROJEKTU FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ Ing. Daniela Bittnerová Ing. Šimon

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání)

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) Implementace a rozvoj systému celoživotního učení (dalšího vzdělávání) 29 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Implementace a rozvoj systému celoživotního učení

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele

Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele Analýza zaměstnanosti OZP a využívání nástrojů a opatření politiky zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatele výstup veřejné zakázky Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více