2. název projektu: Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti pracovních migrantů v době ekonomické krize v okrese Prostějov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. název projektu: Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti pracovních migrantů v době ekonomické krize v okrese Prostějov"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti pracovních migrantů v době ekonomické krize v okrese Prostějov 1. název a kontaktní údaje příjemce: Žebřík, o.s. Voskovcova 8, Olomouc Tel.: : 2. název projektu: Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti pracovních migrantů v době ekonomické krize v okrese Prostějov 3. období realizace projektu, za které je předkládána zpráva: stručná anotace zaměření projektu (výtah z projektu): - Informovat pracovní migranty o jejich právech a povinnostech podle jejich typu povolení k pobytu na území ČR - Informovat pracovní migranty o orgánech státní správy a samosprávy a NNO působících v této oblasti - Vyhledání a oslovení pracovních migrantů, kteří řeší otázku nezaměstnanosti nebo jsou nezaměstnaností ohroženi. - Sdělení informací o tomto projektu, zejména pak, jak jim prakticky může pomoci v jejich současné situaci - Předávání informačních materiálů - Praktické poradenství terénním poradcem Projekt byl zaměřen na zlepšování informovanosti pracovních migrantů o jejich právech a povinnostech v oblasti trhu práce, na poradenství nezaměstnaným osobám z cílové skupiny, na podporu při administraci spojené s vyhledáváním pracovních pozic, na kontaktování případných zaměstnavatelů a na asistenci klientům na úřadech. Činnost pracovníka zaměstnaného v programu byla projektovaná zejména jako činnost v terénu. Pracovník nabízel poradenství i ambulantní formou v prostorách Centra podpory cizinců.

2 Věcný obsah průběžné zprávy: V průběhu celého období realizece jsme zkontaktovali cca. 90 osob, u kterých jsme předpokládali zájem o poradenství tohoto typu. Terénní pracovník navštěvoval zejména v počátečních měsících projektu ta zařízení, která osobám z cílové skupiny poskytují ubytování a předával informace o možnostech pracovního poradenství a o dalších návazných službách, které Centru podpory cizinců nabízí. Během monitorovaného období terénní pracovník zrealizoval 40 terénních výjezdů, kdy kontaktoval a informoval osoby z cílové skupiny, jednal s potenciálními zaměstnavateli, asistoval klientům při jednání na úřadech nebo v jejich zájmu na úřadech jednal sám. Vedle toho v pravidelných termínech dvakrát týdně nabízel ambulantní pracovní poradenství v prostorách Centra podpory cizinců. Soustavně a intenzivně pracovník spolupracoval s 26 osobami, které se alespoň dvakrát dostavily ke smluveným schůzkám, a celkově s nimi uskutečnil 95 ambulantních kontaktů. 3 osoby získaly příležitost na trhu práce díky přímé intervenci pracovníka a několik dalších si práci zajistilo častečně snad také díky tomu, že je pracovník při schůzkách motivoval a mobilizoval. Závěrečná zpráva - Popis a zhodnocení realizace projektu 5. přehled všech realizovaných aktivit vedoucích k dosažení cílů a) Aktivity směřující k lepší informovanosti cizinců: Vzhledem k tomu, že se v průběhu monitorovaného období měnila legislativa upravující pobyt cizinců na území ČR, bylo třeba v rámci informační aktivity průběžně doplňovat a nahrazovat informace z Informační publikace pro cizince Česká republika 2009 informacemi aktuálními. K dosažení tohoto cíle jsme směřovali distribucí prozatímních aktualizovaných materiálů, které včas MV ČR vydalo. V monitorovaném období naše Centrum podpory cizinců svoje informační materiály aktualizovalo také (viz. příloha) a při příležitosti jednotlivých setkání s klienty bylo možné oba materiály distribuovat. Informace se tak mohly včas a efektivně dostávat ke koncovým uživatelům. Shodou okolností jsme během realizace projektu navázali spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců Olomouc, které nabídku služeb pro cizince doplnilo např. o bezplatný právnický servis nebo nabídkou bezplatných kurzů českého jazyka. Až v druhé polovině posledního měsíce realizace projektu nám byly z Ministerstva vnitra ČR v různých jazykových mutacích zaslány Informační publikace pro cizince Česká republika 2011 (ISBN ) a pro účinnější distribucí těchto materiálů už tak nebylo možné s využitím projektu Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti púracovních migrantů v době ekonomické krize v okrese Prostějov

3 počítat. Domníváme se, že i přesto se v průběhu celé realizace projektu dařilo dílčí cíl pokud jde o informovanost klientů kvalitně naplňovat. b) Aktivity směřující k vyhledání a oslovení pracovních migrantů, kteří řeší otázku nezaměstnanosti: Pokud jde o depistáž klientů, dá se poukázat na výhodu, kterou poskytlo zázemí Centra podpory cizinců- centrum provozujeme už třetím rokem a cizinci si již přivykli dojít si pro nabízené služby přímo. O kontakt s novými klienty jsme usilovali aktivní depistáží především v první polovině projektu. Terénní pracovník docházel do ubytoven, kde cizinci tradičně bydlí a tam svoje služby nabízel. Díky těmto návštěvám jsme poznali, že osudy cizinců jsou ve velké většině již individualizovány. Řada z nich již bydlí v nájemních bytech a je možné tvrdit, že se zánikem velkého zaměstnavatele (OP Prostějov) došlo také k zániku společných zájmů těchto osob. Na některé jejich nové společné zájmy jsme byli schopni zareagovat nabídkou dalších služeb našeho centra- řada mladých cizinek založila rodinu a naše organizace díky dalšímu dotačnímu titulu mohla každý týden organizovat setkání těchto maminek s dětmi. Vzhledem k tomu, že pracovní poradenství a Klub pro maminky s dětmi probíhalo v oddělených prostorách našeho centra ve stejný čas, naučila se celá řada těchto žen využívat služeb i pracovního poradce. Vedle toho, že jsme potenciální klienty vyhledávali v prostředí, o kterém jsme předpokládali, že je jejich prostředím přirozeným, byli jsme v úzkém kontaktu s Úřadem práce v Prostějově, kde nám nechali zveřejnit naše informační materiály a náš poradenský pracovník byl v častém kontaktu s pracovnicí, která se na ÚP specializuje na agentu zaměstnávání cizinců. Stejně tak jsme spolupracovali s Cizineckou policií ČR, která měla ještě donedávna služebnu i v Prostějově. c) Nabídka ambulantního pracovního poradenství Jako velmi efektní se ukázalo zavedení ambulantního pracovního poradenství, které jsme dvakrát týdně nabízeli v prostorách Centra podpory cizinců. Vzhledem k tomu, že jsme se snažili od počátku při poskytování služby orientovat na dosažení cíle pomoci klientům najít si práci, bylo vedle samotného poradenství pro pracovního poradce důležité kontaktovat také potenciální zaměstnavatele. V rámci 95 uskutečněných kontaktů bylo cca 20% věnováno právě kontaktování zaměstnavatele (zejména telefonicky, v mnoha případech však také osobní návštěvou). Klienti při svých návštěvách využívali také asistence při vyhledávání volných pracovních míst. Z celkového počtu uskutečněných návštěv jich bylo cca 30 % věnovaných právě této formě podpory. Při počátečních návštěvách klientů věnoval pracovní poradce přiměřený čas zejména kvalitnímu seznámení s jejich příběhy. Samotné ambulantní poradenství vždy zohledňovalo

4 individuální možnosti klientů a zahrnovalo posouzení jejich kariérního profilu, navržení možností pro klientovo pracovní uplatnění a následně potom komunikaci se zaměstnavateli pro zjištění reálných možností takového uplatnění. Rady tohoto typu poradenský pracovník ve své evidenci vedl jako základní podpůrný rozhovor a ten byl zaznamenán v cca. 30% ze všech kontaktů s klienty. V případech, kdy bylo možné uvažovat o účasti klienta na výběrovém řízení, byla klientovi nabídnuta asistence při sepsání životopisu a motivačního dopisu. Během projektu bylo sepsáno 22 životopisů nebo průvodních a motivačních dopisů. Vzhledem ke své kvalifikaci andragoga se pracovní poradce ve 4 případech také cíleně snažil simulovaně nacvičovat s klienty pracovní pohovor. Důležitou složkou služeb nabízených Centrem podpory cizinců je odborné sociální poradenství, které poskytuje kvalifikovaná sociální pracovnice s praxí. Několik klientských případů se podařilo vyřešit díky vzájemné součinnosti pracovního poradce se sociální pracovnicí. V případě tří dalších klientů zprostředkoval pracovní poradce návaznou odbornou službu právníka. Na začátku spolupráce s Centrem na podporu integrace cizinců Olomouc jsme s jeho pracovníky uspořádali pro skupinu klientů sociokulturní seminář k tematice pracovního poradenství, kterého se zúčastnilo 10 osob. Vedle aktivit, které směřovaly přímo k zajištění pracovního místa, jsme v rámci pracovního poradenství klientům zjišťovali a zprostředkovávali také informace, které s uplatněním na trhu práce souvisejí sekundárně - informace o rekvalifikačních a vzdělávacích kurzech. Během dalších aktivit našeho Centra pracovní poradce průběžně službu nabízel, a např. informace o možnostech vzdělávání sděloval, i dalším osobám, které využívají další služeby CPC. V monitorovaném období nabídl pracovní poradce tuto ambulantní službu cca 90 osobám. K pravidelným konzultacím se dostavovala 26 osob, se kterými bylo zrealizováno 95 kontaktů z různými intervencemi. d)nabídka praktického terénního poradenství Terénní program byl v počátečních měsících projektu pojat jako příležitost k depistáži klientů. Zejména tedy zpočátku projektu navštěvoval terénní pracovník ubytovny, ve kterých osoby z cílové skupiny bydlí. V několika případech se terénní pracovník také pokusil zkontaktovat tyto osoby v některých velkých provozech, o kterých se všeobecně vědělo, že zaměstnávají cizince. Další výjezdy směřující k rozšíření informací mezi cizince byly cílené na důsledné návštěvy maloobchodů a gastronomické zařízení, které provozují cizinci původem z Vietnamu. Díky těmto návštěvám se také podařilo přivést na kurzy českého jazyka větší počet frekventantů, kteří měli pak možnost využít ambulantního pracovního poradenství, které záměrně probíhalo částečně ve večerních hodinách současně právě s kurzy. Během

5 těchto terénních kontaktů distribuoval pracovník informační materiály, které byly buďto zaslány z Ministerstva vnitra, převzaty od zaměstnanců Centra na podporu integrace cizinců Olomouc nebo vytvořeny přímo pracovníky našeho zařízení. Hned od počátku, výrazněji však v pozdějších fázích projektu, využívali někteří klienti doprovod pracovníka na úřady. V průběhu realizace projektu navštívil terénní pracovník úřady spadající do agendy práce v celkem 12-ti případech. 6. Jak se podařilo naplnit cíle (vlastní zhodnocení probíhajících aktivit, jak je naplňováno vaše očekávání) Domníváme se, že se nám cíle projektu podařilo naplnit relativně úspěšně. Díky zázemí Centra podpory cizinců jsme mohli nabízet službu terénního pracovníka ideálně v kombinaci i s poradenstvím ambulantním. Bylo možné využít např. připojení k internetu pro vyhledávání volných pracovních pozic a celkově pak využít zázemí kanceláře k lepší kvalitě poskytovaného poradenství. Během prvního půlroku realizace projektu se podařilo terénnímu pracovníkovi s některými klienty navázat dobré vazby a získat důvěru. V dílčích případech byly intervence pracovníka natolik efektní, že vedly k umístění klientů na trh práce. S ohledem na celkovou situaci na trhu práce jde však jen o ojedinělé případy, které však mohou být důkazem, že lze situaci cizinců i výrazněji ovlivňovat a zlepšovat. Pro Centrum podpory cizinců je tradiční a typické, že jeho služby využívají zejména ženy z bývalých zemí Sovětského svazu. S ohledem na vývoj na prostějovském pracovním trhu jsou mezi klienty našeho pracovního poradenství právě ženy, které se po ukončení provozu v OP Prostějov ocitly bez zaměstnání. Vedle toho si pro radu ohledně zaměstnání v poslední době docházejí i mladé cizinky, které založily rodinu, třeba jim končí období mateřské dovolené a poohlížejí se po zaměstnání. Jako úspěch hodnotíme to, že se tyto ženy s důvěrou na naše zařízení obracely. Schválená podoba projektu Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti pracovních migrantů postavení pracovních migrantův době ekonomické krize v okrese Prostějov umožňovala jeho realizaci prostřednictvím činnosti jediného člověka. Projekt nebyl náročný na souběh činností více osob a samotné aktivity v rámci projektu nevyžadovaly složitou organizaci. S ohledem na to byly i cíle projektu stanoveny tak, aby byly realistické a dosažitelné. Pokud jde o náš cíl informovat pracovní migranty o jejich právech a povinnostech ohledně jejich pobytu a o pracovní agendě, domníváme se, že byl efektivně naplňován. Jistou frustraci pociťujeme pokud jde o oslovování pracovních migrantů- mužů a následně samozřejmě také pokud jde o absenci cizinců-mužů mezi klientelou terénního pracovníka.

6 7. Popis překážek, které se při realizaci projektu objevily a objevují Jako jednu z největších obtíží při naplňování cílů našeho projektu vnímáme, že se nám nepodařilo dostatečně efektivně proniknout do prostředí pracovních migrantů, kteří jsou v Prostějově ubytováni na ubytovně pro muže. Nepodařilo se jednotlivé informační materiály, a vůbec informace jako takové, distribuovat těmto osobám dostatečně adresně. Provoz tohoto zařízení je určován klientskými vazbami mezi ubytovanými a majitelem, a přestože jsme se několikrát snažili ubytované přímo kontaktovat, zpětná vazba od těchto osob byla v podstatě nulová. Podobnou frustraci pociťujeme i pokud jde o šíření informací mezi vietnamské zaměstnance provozovatelů maloobchodů s konfekcí, kteří jsou také původem z Vietnamu. Sociální stratifikace uvnitř této skupiny cizinců definuje situaci jednotlivých osob takovým způsobem, že je velmi komplikované ji účinně ovlivňovat. Když interpretujeme situaci těchto osob, je nicméně třeba napsat, že jak cizinci ze zmíněné ubytovny, tak také vietnamští zaměstnanci v nějakém druhu práce jsou. Kvalita osobních a společenských kontaktů se však přímo odvíjí od praktik zaměstnávání, které můžeme označit jako nekalé. Jako objektivní, systémovou překážku, která se během realizace projektu projevila, byla samotná ekonomická krize. Několik klientů prožívalo vlastní sociální situaci do značné míry ovlivněnou ekonomickou krizí tak fatálně, že se rozhodli k návratu do původní vlasti. Některé se bohužel i přes snahu nepodařilo motivovat k systematičtějšímu řešení jejich sociální situace a jejich zájem o službu pracovního poradce se postupně vytrácel. Ačkoliv je při zohlednění celkové situace na pracovním trhu zajištění práce pro několik osob realativním úspěchem, je realativita tohoto úspěchu bohužel ještě zřejmější když si uvědomíme, že většina těchto osob přijala takovou práci, která je hůře placená. Na tomto se podepsalo především to, že většina cizinců, kteří potřebují pomoc, nedosahuje ve velké většině kvalifikační předpoklady pro získání lepší práce. Významná část klientů pracovního poradce byly ženy, které ještě donedávna pracovaly jako šičky v oděvním průmyslu. Vzhledem k tomu, že je na Prostějovsku výrazný převis nabídky pracovní síly s touto kvalifikací nad poptávkou, reálně docházelo k tomu, že byly cizinky ochotny pracovat i za podmínek, které by většina tuzemských pracovnic odmítla. 8. Přehled přijatých opatření Pokud jde o nastartování a samotný běh projektu, domníváme se, že jsme učinili všechna dosažitelná opatření, abychom mohli projektované cíle účinně naplňovat. Ve druhé polovině jsme se opět pokusili kontaktovat obě specifické skupiny osob zmíněné v předchozím bodě zprávy, kvalitativních změn jsem však nedosáhli. Ve druhé polovině projektu se nám také podařilo vytvořit vlastní informační materiály, které jsme cizincům adresně distribuovali a za relativně úspěšné považujeme také ambulantního pracovního poradenství.

7 Vzhledem k našim omezeným možnostem ovlivňovat procesy veřejných institucí, které do agendy zaměstnávání cizinců intervenují, považujeme za relativní úspěch i to, že se podařilo navázat dobrou spolupráci s Úřadem práce v Prostějově. Zejména na začátku projektu byla užitečná spolupráce s pracovní agenturou z Olomouce, díky které bylo možné zajistit některým klientům alespoň dílčí příležitost přivýdělku. Dvě stabilní pracovní místa se nám podařilo zajistit klientům díky přímému vyjednávání u zaměstnavatele. Podařilo se nám v naší organizaci nastavit efektní systém poradenství pro naši cílovou skupinu. Díky prostředkům z Nadace Open Society Fund jsme mohli vytvořit pracovní pozici pracovní poradce a terénní pracovník a vyčlenit agendu prácovního poradenství z komplexní agendy sociálního poradenství. Pracovní poradenství a terénní práci jsme mohli pak poskytovat klientům efektivněji. Zároveň se pak uvolnila kapacita naší sociální pracovnice k řešení složitějších problémů spojeným s bydlením, se sociálními dávkami nebo např. s domácím násilím. Jedním z opatření, které jsme oproti plánovanému časovému rozvrhu udělali, bylo přerušení projektu v letních měsících a nahrazení dvou měsíců projektu na konci roku Důvodem tohoto opatření bylo, že jsme již od května pociťovali snížení zájmu klientů o pracovní poradenství. Řada klinetů odjížděla na léto do vlasti atp.. 9.Výstupy projektu Během projektu jsme oslovili s nabídkou služeb cca 90 osob, zrealizovali jsme jeden seminář s tematikou pracovního poradenství, kterého se zúčastnilo 10 osob z cílové skupiny. Terénní pracovník zrealizoval cca 40 pracovních výjezdů a díky nabídce ambulantního poradenství uskutečnil celkem 95 kontaktů a příslušných intervencí. Tři osoby se díky přímé intervenci pracovníka dostaly na trh práce, tři další osoby práci sehnaly také díky jeho podpoře a motivaci. Během realizace projektu jsme distribuovali informační materiály vydané Ministerstvem vnitra ČR, materiály získané z Centra podpory integrace cizinců Olomouc a v neposlední řadě jsme mohli vytvořit vlastní informační materiály v češtině a ve vietnamšrině, které jsme mezi cizince šířili. Celkem jsme rozšířili cca 350 ks.různých informačních letáků. 10.Přínosy projektu Vedle přímých přínosů projektu pokud jde o zajištění práce pro několik osob považujeme za významné, že se díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha podařilo rozšířit nabídku služeb našeho Centra podpory cizinců a stabilizovat na období realizace projektu provoz našeho zařízení. Díky projektu se na naši organizaci s důvěrou začali obracet další klienti a všeobecná informovanost mezi cizinci o našem zařízení se tak jistě zvýšila. Agendu pracovního poradenství v následujících měsících provozu našeho zařízení převezme opět

8 sociální pracovnice, která bude moci využít všech materiálů, které během realizace projektu Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti pracovních migrantů v době ekonomické krize v okrese Prostějov vznikly. Domníváme se, že projekt naplnil stanovené cíle a o tom jsme se snažili touto zprávou referovat. Z laického odhadu vývoje ekonomické krize a sociálního postavení cizinců se dá předpokládat, že řešení agendy zaměstnávání cizinců bude i nadále naléhavé a proto počítáme s tím, že pokud bude naše organizace v letošním roce pdpořena ze státního rozpočtu jako organizace, která poskytuje odborné sociální poradenství, budeme se i agendě nezaměstnanosti a zaměstnávání cizinců v naší organizaci dále věnovat. Nadační příspěvek byl použit zcela v souladu s ujednanými podmínkami smlouvy a v souladu se schváleným rozpočtem. S finančními prostředky se nakládalo maximálně hospodárně a byly využity výhradně na úhradu mzdy pracovníka, který projekt realizoval. Zprávu za Žebřík, o.s. zpracoval dne Mgr. Radek Lužný

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski

Závěrečné zpráva. Božena Byrtusová, Monika Szkatulová, Jana Kavková. Szotkowski Závěrečné zpráva Projekt "Jak na trh práce?" Registrační číslo projektu: Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti: IČ: 25860259 Ing.

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1

PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Fáze procesu pracovního zařazení Podtéma 3.1 PODPŮRNÉ SÍTĚ PRO PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ Téma 3 Podtéma 3.1 Pracovní umístění a sledování pracovních příležitostí Rozhovor a návrh kariérního postupu Hodnocení a osobní profil Počáteční přístup a informace

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa...

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... opatření 2.1 OP RLZ integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí územní rozsah: Brno-město a Brno-venkov doba realizace: 9.

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005

Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Vyrovnání šancí osob pečujících o závislé členy rodiny s ostatními aktéry na pracovním trhu CZ.04.3.07/2.2.01.1/2005 Informační a poradenské centrum Praha pro nezaměstnané nebo nezaměstnaností ohrožené

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

Rozvojové partnerství

Rozvojové partnerství Rozvojové partnerství Název: Příjemce: Partneři: Asistence Slezská diakonie Moravskoslezský kraj Město Karviná ÚP Karviná Hospodářská komora okr. Karviná Slezská univerzita, OPF Karviná AKLUB Reintegra

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Mgr. Petr Kostík ředitel KHK JM 5.10.2011. Rozvíjení kvality řemesel formou dílčích kvalifikací

Mgr. Petr Kostík ředitel KHK JM 5.10.2011. Rozvíjení kvality řemesel formou dílčích kvalifikací Mgr. Petr Kostík ředitel KHK JM 5.10.2011 Rozvíjení kvality řemesel formou dílčích kvalifikací Činnosti KHK JM KHK JM je vůdčí subjekt podnikatelské samosprávy v Jihomoravském kraji. Podpora začínajících

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KDO JSME

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KDO JSME 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Žebřík, o. s. je neziskové sdružení občanů pro křesťanskou sociální práci, registrované v roce 2005 podle zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Cílem sdružení je podpořit osoby

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013

Sociální práce s lidmi a pro lidi. Olomouc, 7. 2. 2013 Sociální práce s lidmi a pro lidi Olomouc, 7. 2. 2013 Jak to vypadá v praxi... Je třeba mít na zřeteli, že sociální práce/sociální politika vykonávaná na úrovni samosprávy není o dávkách ale o službách

Více

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ

HODNOTÍCÍ STANDARD. Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ HODNOTÍCÍ STANDARD Profesní kvalifikace PK 1 KARIÉROVÝ PORADCE kvalifikační úroveň 6 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. VEDENÍ INDIVIDUÁLNÍHO KARIÉROVÉHO PORADENSKÉHO ROZHOVORU a) Popsat cíle a strukturu

Více

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Návrh systému odborného poradenství v oblasti rovných příležitostí na MěÚ Slaný klíčová aktivita 7 projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Základní teze a cíle Cílem aktivity je nastavit systém

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Společná řešení pro lepší učení. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Společná řešení pro lepší učení Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0006 Obsah prezentace 1. Základní informace o projektu 2. Příjemce projektu 3. Cíle projektu 4. Cílové skupiny 5. Klíčové aktivity

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Projektový záměr Nestůj a pojď 2 Předmět projektu: Klíčové aktivity projektu se zaměří na propojení regionálních zaměstnavatelů zejména příspěvkových organizací

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

KA01 ŘÍZENÍ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bc. Irena Tlapáková 1 poznámka ÚVOD Žijeme v době, která sebou nese nejen převratné úspěchy na poli vědy a techniky,

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM CZ.1.04/3.3.05/75.00247 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: lounský

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Nadace

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více