2. název projektu: Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti pracovních migrantů v době ekonomické krize v okrese Prostějov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. název projektu: Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti pracovních migrantů v době ekonomické krize v okrese Prostějov"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o realizaci projektu Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti pracovních migrantů v době ekonomické krize v okrese Prostějov 1. název a kontaktní údaje příjemce: Žebřík, o.s. Voskovcova 8, Olomouc Tel.: : 2. název projektu: Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti pracovních migrantů v době ekonomické krize v okrese Prostějov 3. období realizace projektu, za které je předkládána zpráva: stručná anotace zaměření projektu (výtah z projektu): - Informovat pracovní migranty o jejich právech a povinnostech podle jejich typu povolení k pobytu na území ČR - Informovat pracovní migranty o orgánech státní správy a samosprávy a NNO působících v této oblasti - Vyhledání a oslovení pracovních migrantů, kteří řeší otázku nezaměstnanosti nebo jsou nezaměstnaností ohroženi. - Sdělení informací o tomto projektu, zejména pak, jak jim prakticky může pomoci v jejich současné situaci - Předávání informačních materiálů - Praktické poradenství terénním poradcem Projekt byl zaměřen na zlepšování informovanosti pracovních migrantů o jejich právech a povinnostech v oblasti trhu práce, na poradenství nezaměstnaným osobám z cílové skupiny, na podporu při administraci spojené s vyhledáváním pracovních pozic, na kontaktování případných zaměstnavatelů a na asistenci klientům na úřadech. Činnost pracovníka zaměstnaného v programu byla projektovaná zejména jako činnost v terénu. Pracovník nabízel poradenství i ambulantní formou v prostorách Centra podpory cizinců.

2 Věcný obsah průběžné zprávy: V průběhu celého období realizece jsme zkontaktovali cca. 90 osob, u kterých jsme předpokládali zájem o poradenství tohoto typu. Terénní pracovník navštěvoval zejména v počátečních měsících projektu ta zařízení, která osobám z cílové skupiny poskytují ubytování a předával informace o možnostech pracovního poradenství a o dalších návazných službách, které Centru podpory cizinců nabízí. Během monitorovaného období terénní pracovník zrealizoval 40 terénních výjezdů, kdy kontaktoval a informoval osoby z cílové skupiny, jednal s potenciálními zaměstnavateli, asistoval klientům při jednání na úřadech nebo v jejich zájmu na úřadech jednal sám. Vedle toho v pravidelných termínech dvakrát týdně nabízel ambulantní pracovní poradenství v prostorách Centra podpory cizinců. Soustavně a intenzivně pracovník spolupracoval s 26 osobami, které se alespoň dvakrát dostavily ke smluveným schůzkám, a celkově s nimi uskutečnil 95 ambulantních kontaktů. 3 osoby získaly příležitost na trhu práce díky přímé intervenci pracovníka a několik dalších si práci zajistilo častečně snad také díky tomu, že je pracovník při schůzkách motivoval a mobilizoval. Závěrečná zpráva - Popis a zhodnocení realizace projektu 5. přehled všech realizovaných aktivit vedoucích k dosažení cílů a) Aktivity směřující k lepší informovanosti cizinců: Vzhledem k tomu, že se v průběhu monitorovaného období měnila legislativa upravující pobyt cizinců na území ČR, bylo třeba v rámci informační aktivity průběžně doplňovat a nahrazovat informace z Informační publikace pro cizince Česká republika 2009 informacemi aktuálními. K dosažení tohoto cíle jsme směřovali distribucí prozatímních aktualizovaných materiálů, které včas MV ČR vydalo. V monitorovaném období naše Centrum podpory cizinců svoje informační materiály aktualizovalo také (viz. příloha) a při příležitosti jednotlivých setkání s klienty bylo možné oba materiály distribuovat. Informace se tak mohly včas a efektivně dostávat ke koncovým uživatelům. Shodou okolností jsme během realizace projektu navázali spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců Olomouc, které nabídku služeb pro cizince doplnilo např. o bezplatný právnický servis nebo nabídkou bezplatných kurzů českého jazyka. Až v druhé polovině posledního měsíce realizace projektu nám byly z Ministerstva vnitra ČR v různých jazykových mutacích zaslány Informační publikace pro cizince Česká republika 2011 (ISBN ) a pro účinnější distribucí těchto materiálů už tak nebylo možné s využitím projektu Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti púracovních migrantů v době ekonomické krize v okrese Prostějov

3 počítat. Domníváme se, že i přesto se v průběhu celé realizace projektu dařilo dílčí cíl pokud jde o informovanost klientů kvalitně naplňovat. b) Aktivity směřující k vyhledání a oslovení pracovních migrantů, kteří řeší otázku nezaměstnanosti: Pokud jde o depistáž klientů, dá se poukázat na výhodu, kterou poskytlo zázemí Centra podpory cizinců- centrum provozujeme už třetím rokem a cizinci si již přivykli dojít si pro nabízené služby přímo. O kontakt s novými klienty jsme usilovali aktivní depistáží především v první polovině projektu. Terénní pracovník docházel do ubytoven, kde cizinci tradičně bydlí a tam svoje služby nabízel. Díky těmto návštěvám jsme poznali, že osudy cizinců jsou ve velké většině již individualizovány. Řada z nich již bydlí v nájemních bytech a je možné tvrdit, že se zánikem velkého zaměstnavatele (OP Prostějov) došlo také k zániku společných zájmů těchto osob. Na některé jejich nové společné zájmy jsme byli schopni zareagovat nabídkou dalších služeb našeho centra- řada mladých cizinek založila rodinu a naše organizace díky dalšímu dotačnímu titulu mohla každý týden organizovat setkání těchto maminek s dětmi. Vzhledem k tomu, že pracovní poradenství a Klub pro maminky s dětmi probíhalo v oddělených prostorách našeho centra ve stejný čas, naučila se celá řada těchto žen využívat služeb i pracovního poradce. Vedle toho, že jsme potenciální klienty vyhledávali v prostředí, o kterém jsme předpokládali, že je jejich prostředím přirozeným, byli jsme v úzkém kontaktu s Úřadem práce v Prostějově, kde nám nechali zveřejnit naše informační materiály a náš poradenský pracovník byl v častém kontaktu s pracovnicí, která se na ÚP specializuje na agentu zaměstnávání cizinců. Stejně tak jsme spolupracovali s Cizineckou policií ČR, která měla ještě donedávna služebnu i v Prostějově. c) Nabídka ambulantního pracovního poradenství Jako velmi efektní se ukázalo zavedení ambulantního pracovního poradenství, které jsme dvakrát týdně nabízeli v prostorách Centra podpory cizinců. Vzhledem k tomu, že jsme se snažili od počátku při poskytování služby orientovat na dosažení cíle pomoci klientům najít si práci, bylo vedle samotného poradenství pro pracovního poradce důležité kontaktovat také potenciální zaměstnavatele. V rámci 95 uskutečněných kontaktů bylo cca 20% věnováno právě kontaktování zaměstnavatele (zejména telefonicky, v mnoha případech však také osobní návštěvou). Klienti při svých návštěvách využívali také asistence při vyhledávání volných pracovních míst. Z celkového počtu uskutečněných návštěv jich bylo cca 30 % věnovaných právě této formě podpory. Při počátečních návštěvách klientů věnoval pracovní poradce přiměřený čas zejména kvalitnímu seznámení s jejich příběhy. Samotné ambulantní poradenství vždy zohledňovalo

4 individuální možnosti klientů a zahrnovalo posouzení jejich kariérního profilu, navržení možností pro klientovo pracovní uplatnění a následně potom komunikaci se zaměstnavateli pro zjištění reálných možností takového uplatnění. Rady tohoto typu poradenský pracovník ve své evidenci vedl jako základní podpůrný rozhovor a ten byl zaznamenán v cca. 30% ze všech kontaktů s klienty. V případech, kdy bylo možné uvažovat o účasti klienta na výběrovém řízení, byla klientovi nabídnuta asistence při sepsání životopisu a motivačního dopisu. Během projektu bylo sepsáno 22 životopisů nebo průvodních a motivačních dopisů. Vzhledem ke své kvalifikaci andragoga se pracovní poradce ve 4 případech také cíleně snažil simulovaně nacvičovat s klienty pracovní pohovor. Důležitou složkou služeb nabízených Centrem podpory cizinců je odborné sociální poradenství, které poskytuje kvalifikovaná sociální pracovnice s praxí. Několik klientských případů se podařilo vyřešit díky vzájemné součinnosti pracovního poradce se sociální pracovnicí. V případě tří dalších klientů zprostředkoval pracovní poradce návaznou odbornou službu právníka. Na začátku spolupráce s Centrem na podporu integrace cizinců Olomouc jsme s jeho pracovníky uspořádali pro skupinu klientů sociokulturní seminář k tematice pracovního poradenství, kterého se zúčastnilo 10 osob. Vedle aktivit, které směřovaly přímo k zajištění pracovního místa, jsme v rámci pracovního poradenství klientům zjišťovali a zprostředkovávali také informace, které s uplatněním na trhu práce souvisejí sekundárně - informace o rekvalifikačních a vzdělávacích kurzech. Během dalších aktivit našeho Centra pracovní poradce průběžně službu nabízel, a např. informace o možnostech vzdělávání sděloval, i dalším osobám, které využívají další služeby CPC. V monitorovaném období nabídl pracovní poradce tuto ambulantní službu cca 90 osobám. K pravidelným konzultacím se dostavovala 26 osob, se kterými bylo zrealizováno 95 kontaktů z různými intervencemi. d)nabídka praktického terénního poradenství Terénní program byl v počátečních měsících projektu pojat jako příležitost k depistáži klientů. Zejména tedy zpočátku projektu navštěvoval terénní pracovník ubytovny, ve kterých osoby z cílové skupiny bydlí. V několika případech se terénní pracovník také pokusil zkontaktovat tyto osoby v některých velkých provozech, o kterých se všeobecně vědělo, že zaměstnávají cizince. Další výjezdy směřující k rozšíření informací mezi cizince byly cílené na důsledné návštěvy maloobchodů a gastronomické zařízení, které provozují cizinci původem z Vietnamu. Díky těmto návštěvám se také podařilo přivést na kurzy českého jazyka větší počet frekventantů, kteří měli pak možnost využít ambulantního pracovního poradenství, které záměrně probíhalo částečně ve večerních hodinách současně právě s kurzy. Během

5 těchto terénních kontaktů distribuoval pracovník informační materiály, které byly buďto zaslány z Ministerstva vnitra, převzaty od zaměstnanců Centra na podporu integrace cizinců Olomouc nebo vytvořeny přímo pracovníky našeho zařízení. Hned od počátku, výrazněji však v pozdějších fázích projektu, využívali někteří klienti doprovod pracovníka na úřady. V průběhu realizace projektu navštívil terénní pracovník úřady spadající do agendy práce v celkem 12-ti případech. 6. Jak se podařilo naplnit cíle (vlastní zhodnocení probíhajících aktivit, jak je naplňováno vaše očekávání) Domníváme se, že se nám cíle projektu podařilo naplnit relativně úspěšně. Díky zázemí Centra podpory cizinců jsme mohli nabízet službu terénního pracovníka ideálně v kombinaci i s poradenstvím ambulantním. Bylo možné využít např. připojení k internetu pro vyhledávání volných pracovních pozic a celkově pak využít zázemí kanceláře k lepší kvalitě poskytovaného poradenství. Během prvního půlroku realizace projektu se podařilo terénnímu pracovníkovi s některými klienty navázat dobré vazby a získat důvěru. V dílčích případech byly intervence pracovníka natolik efektní, že vedly k umístění klientů na trh práce. S ohledem na celkovou situaci na trhu práce jde však jen o ojedinělé případy, které však mohou být důkazem, že lze situaci cizinců i výrazněji ovlivňovat a zlepšovat. Pro Centrum podpory cizinců je tradiční a typické, že jeho služby využívají zejména ženy z bývalých zemí Sovětského svazu. S ohledem na vývoj na prostějovském pracovním trhu jsou mezi klienty našeho pracovního poradenství právě ženy, které se po ukončení provozu v OP Prostějov ocitly bez zaměstnání. Vedle toho si pro radu ohledně zaměstnání v poslední době docházejí i mladé cizinky, které založily rodinu, třeba jim končí období mateřské dovolené a poohlížejí se po zaměstnání. Jako úspěch hodnotíme to, že se tyto ženy s důvěrou na naše zařízení obracely. Schválená podoba projektu Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti pracovních migrantů postavení pracovních migrantův době ekonomické krize v okrese Prostějov umožňovala jeho realizaci prostřednictvím činnosti jediného člověka. Projekt nebyl náročný na souběh činností více osob a samotné aktivity v rámci projektu nevyžadovaly složitou organizaci. S ohledem na to byly i cíle projektu stanoveny tak, aby byly realistické a dosažitelné. Pokud jde o náš cíl informovat pracovní migranty o jejich právech a povinnostech ohledně jejich pobytu a o pracovní agendě, domníváme se, že byl efektivně naplňován. Jistou frustraci pociťujeme pokud jde o oslovování pracovních migrantů- mužů a následně samozřejmě také pokud jde o absenci cizinců-mužů mezi klientelou terénního pracovníka.

6 7. Popis překážek, které se při realizaci projektu objevily a objevují Jako jednu z největších obtíží při naplňování cílů našeho projektu vnímáme, že se nám nepodařilo dostatečně efektivně proniknout do prostředí pracovních migrantů, kteří jsou v Prostějově ubytováni na ubytovně pro muže. Nepodařilo se jednotlivé informační materiály, a vůbec informace jako takové, distribuovat těmto osobám dostatečně adresně. Provoz tohoto zařízení je určován klientskými vazbami mezi ubytovanými a majitelem, a přestože jsme se několikrát snažili ubytované přímo kontaktovat, zpětná vazba od těchto osob byla v podstatě nulová. Podobnou frustraci pociťujeme i pokud jde o šíření informací mezi vietnamské zaměstnance provozovatelů maloobchodů s konfekcí, kteří jsou také původem z Vietnamu. Sociální stratifikace uvnitř této skupiny cizinců definuje situaci jednotlivých osob takovým způsobem, že je velmi komplikované ji účinně ovlivňovat. Když interpretujeme situaci těchto osob, je nicméně třeba napsat, že jak cizinci ze zmíněné ubytovny, tak také vietnamští zaměstnanci v nějakém druhu práce jsou. Kvalita osobních a společenských kontaktů se však přímo odvíjí od praktik zaměstnávání, které můžeme označit jako nekalé. Jako objektivní, systémovou překážku, která se během realizace projektu projevila, byla samotná ekonomická krize. Několik klientů prožívalo vlastní sociální situaci do značné míry ovlivněnou ekonomickou krizí tak fatálně, že se rozhodli k návratu do původní vlasti. Některé se bohužel i přes snahu nepodařilo motivovat k systematičtějšímu řešení jejich sociální situace a jejich zájem o službu pracovního poradce se postupně vytrácel. Ačkoliv je při zohlednění celkové situace na pracovním trhu zajištění práce pro několik osob realativním úspěchem, je realativita tohoto úspěchu bohužel ještě zřejmější když si uvědomíme, že většina těchto osob přijala takovou práci, která je hůře placená. Na tomto se podepsalo především to, že většina cizinců, kteří potřebují pomoc, nedosahuje ve velké většině kvalifikační předpoklady pro získání lepší práce. Významná část klientů pracovního poradce byly ženy, které ještě donedávna pracovaly jako šičky v oděvním průmyslu. Vzhledem k tomu, že je na Prostějovsku výrazný převis nabídky pracovní síly s touto kvalifikací nad poptávkou, reálně docházelo k tomu, že byly cizinky ochotny pracovat i za podmínek, které by většina tuzemských pracovnic odmítla. 8. Přehled přijatých opatření Pokud jde o nastartování a samotný běh projektu, domníváme se, že jsme učinili všechna dosažitelná opatření, abychom mohli projektované cíle účinně naplňovat. Ve druhé polovině jsme se opět pokusili kontaktovat obě specifické skupiny osob zmíněné v předchozím bodě zprávy, kvalitativních změn jsem však nedosáhli. Ve druhé polovině projektu se nám také podařilo vytvořit vlastní informační materiály, které jsme cizincům adresně distribuovali a za relativně úspěšné považujeme také ambulantního pracovního poradenství.

7 Vzhledem k našim omezeným možnostem ovlivňovat procesy veřejných institucí, které do agendy zaměstnávání cizinců intervenují, považujeme za relativní úspěch i to, že se podařilo navázat dobrou spolupráci s Úřadem práce v Prostějově. Zejména na začátku projektu byla užitečná spolupráce s pracovní agenturou z Olomouce, díky které bylo možné zajistit některým klientům alespoň dílčí příležitost přivýdělku. Dvě stabilní pracovní místa se nám podařilo zajistit klientům díky přímému vyjednávání u zaměstnavatele. Podařilo se nám v naší organizaci nastavit efektní systém poradenství pro naši cílovou skupinu. Díky prostředkům z Nadace Open Society Fund jsme mohli vytvořit pracovní pozici pracovní poradce a terénní pracovník a vyčlenit agendu prácovního poradenství z komplexní agendy sociálního poradenství. Pracovní poradenství a terénní práci jsme mohli pak poskytovat klientům efektivněji. Zároveň se pak uvolnila kapacita naší sociální pracovnice k řešení složitějších problémů spojeným s bydlením, se sociálními dávkami nebo např. s domácím násilím. Jedním z opatření, které jsme oproti plánovanému časovému rozvrhu udělali, bylo přerušení projektu v letních měsících a nahrazení dvou měsíců projektu na konci roku Důvodem tohoto opatření bylo, že jsme již od května pociťovali snížení zájmu klientů o pracovní poradenství. Řada klinetů odjížděla na léto do vlasti atp.. 9.Výstupy projektu Během projektu jsme oslovili s nabídkou služeb cca 90 osob, zrealizovali jsme jeden seminář s tematikou pracovního poradenství, kterého se zúčastnilo 10 osob z cílové skupiny. Terénní pracovník zrealizoval cca 40 pracovních výjezdů a díky nabídce ambulantního poradenství uskutečnil celkem 95 kontaktů a příslušných intervencí. Tři osoby se díky přímé intervenci pracovníka dostaly na trh práce, tři další osoby práci sehnaly také díky jeho podpoře a motivaci. Během realizace projektu jsme distribuovali informační materiály vydané Ministerstvem vnitra ČR, materiály získané z Centra podpory integrace cizinců Olomouc a v neposlední řadě jsme mohli vytvořit vlastní informační materiály v češtině a ve vietnamšrině, které jsme mezi cizince šířili. Celkem jsme rozšířili cca 350 ks.různých informačních letáků. 10.Přínosy projektu Vedle přímých přínosů projektu pokud jde o zajištění práce pro několik osob považujeme za významné, že se díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha podařilo rozšířit nabídku služeb našeho Centra podpory cizinců a stabilizovat na období realizace projektu provoz našeho zařízení. Díky projektu se na naši organizaci s důvěrou začali obracet další klienti a všeobecná informovanost mezi cizinci o našem zařízení se tak jistě zvýšila. Agendu pracovního poradenství v následujících měsících provozu našeho zařízení převezme opět

8 sociální pracovnice, která bude moci využít všech materiálů, které během realizace projektu Komplexní program ke zmírnění dopadu nezaměstnanosti pracovních migrantů v době ekonomické krize v okrese Prostějov vznikly. Domníváme se, že projekt naplnil stanovené cíle a o tom jsme se snažili touto zprávou referovat. Z laického odhadu vývoje ekonomické krize a sociálního postavení cizinců se dá předpokládat, že řešení agendy zaměstnávání cizinců bude i nadále naléhavé a proto počítáme s tím, že pokud bude naše organizace v letošním roce pdpořena ze státního rozpočtu jako organizace, která poskytuje odborné sociální poradenství, budeme se i agendě nezaměstnanosti a zaměstnávání cizinců v naší organizaci dále věnovat. Nadační příspěvek byl použit zcela v souladu s ujednanými podmínkami smlouvy a v souladu se schváleným rozpočtem. S finančními prostředky se nakládalo maximálně hospodárně a byly využity výhradně na úhradu mzdy pracovníka, který projekt realizoval. Zprávu za Žebřík, o.s. zpracoval dne Mgr. Radek Lužný

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. II v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV

TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV Světlem k prevenci PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI 2014 KLUB PŘÍZEMÍ TERÉNNÍ PROGRAM JIRKOV K-CENTRUM A TERÉNNÍ PROGRAM CHOMUTOV SPOLEČNĚ PROTI

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

///////////////////////////// ///////////////////////////////////

///////////////////////////// /////////////////////////////////// poradna///////// pro///////////////////// integraci////// výroční//////////// zpráva///////////////////////////////// 2014///////////////////// ///////////////////////////// ///////////////////////////////////

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Vážený čtenáři, před Vámi leží Výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2007. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. je nevládní organizace, která od roku 1991 pomáhá

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně

Závěrečná evaluace projektu. Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Závěrečná evaluace projektu Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Kolíně Autoři: Lukáš Radostný, Hana Štěpánková, Daniel Vališ Jaro 2015 OBSAH CHARAKTERISTIKA

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky

Vězeňský program Pardubice. Inovace metodiky Vězeňský program Pardubice Inovace metodiky OBSAH ÚVOD... 5 1 Vězeňský program Pardubice... 7 1.1 Základní informace o Vězeňském programu Pardubice... 7 1.1.1 Územní působnost programu... 7 1.1.2 Občanské

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 R-Mosty, z. s. Obsah Úvodní slovo... 3 Nezisková společnost R-Mosty... 4 Statutáři organizace... 4 Azylový dům pro matky s nezletilými dětmi... 5 Nízkoprahové zařízení pro děti

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015

Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014. Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Akční plán sociálních služeb města Brna pro rok 2014 Prováděcí dokument ke Komunitnímu plánu sociálních služeb města Brna pro období 2013-2015 Proces komunitního plánování je od počátku otevřen všem, kdo

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

Shrnující informace k ZMZ

Shrnující informace k ZMZ PŘÍLEŽITOST PRO TEBE - komplexní podpora nezaměstnaných osob Grantový projekt spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR (CZ.1.04/2.1.01/63.00034) Shrnující informace k ZMZ Grantový projekt probíhal v

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. 2012 Výroční zpráva OBSAH: Str. 03 Str. 04 Str. 05 Úvodní slovo O nás Poskytujeme sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více