MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin"

Transkript

1 MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zasedání Rady města Ralsko řídil starosta Ing. Miroslav Králík. Zkonstatoval, že je Rada města usnášeníschopná a je možné přijímat platná usnesení nebo rozhodnutí Rady města Ralsko. Přítomni: Ing. Králík, p. Nováková, p. Šolc, p. Tůma, p. Váradi DiS. Omluveni: Kontrola zápisu: p. Tůma 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva města 3. Body programu: RA- 03/01/13 Smlouva o smlouvě budoucí o převodu bytové jednotky RA- 03/02/13 Žádost paní Emílie Jandíkové RA- 03/03/13 Žádost paní Jandové RA- 03/04/13 Žádost pana Pavla Karabinoše RA- 03/05/13 Žádost paní Adriány Ničpánové RA- 03/06/13 Prodej části p. p. č. 152/1 k. ú. Ploužnice pod Ralskem RA- 03/07/13 Žádost o finanční příspěvek Hornettlon RA- 03/08/13 Žádost o finanční příspěvek Tour de Ralsko RA- 03/09/13 Výroční zpráva MC a IC 2012 a plán činnosti MC 2013 RA- 03/10/13 Nájemní smlouva na stavbu Ralsko Kuřívody průmyslová zóna I. vodovod a splašková kanalizace RA- 03/11/13 Nájemní smlouva na Ralsko Kuřívody průmyslová zóna II. vodovod, výtlak kanalizace + ČSOV RA- 03/12/13 Akční plán Ralsko RA- 03/13/13 Připojení knihovny k internetu dopis MK RA- 03/14/13 Žádost o příspěvek Centrum pro zdravotně postižené RA- 03/15/13 Centralizované zadávání EE a ZP dopis hejtmana LK RA- 03/16/13 Výběrové řízení na účetní ZŠ a MŠ RA- 03/17/13 Komunikace letiště - informace RA- 03/18/13 Personální záležitosti 1

2 Dodatečné body programu jednání: RA- 03/19/13 RA- 03/20/13 RA- 03/21/13 RA- 03/22/13 RA- 03/23/13 RA- 03/24/13 RA- 03/25/13 RA- 03/26/13 Žádost pana Martina Bergmana Návrh na revokaci usnesení RM č. R-21/16/12 (Ing. Tita) Komise prevence kriminality a manažer Plán prevence kriminality na rok 2013, dotace kamery a hřiště Žádost o dotaci domeček Vodovod Boreček Vodovod Náhlov Odměny za vedení kroužků 4. Různé Příprava programu jednání 1. ZM 2013 Zápis ze schůzky KPSS ze dne Zápis ze schůzky KPSS ze dne Zápis z Dopravní komise 5. Závěr R-03/01/13 RM po projednání - souhlasí s doplněným programem 3. schůze RM 2. Kontrola usnesení rady a zastupitelstva Kontrola bodu RA- 02/05/13 Zajištění evidence služebních vozidel Z důvodu registrace pohybu služebních vozidel je navrženo Radě města, aby uložila tajemníkovi vypracovat interní předpis k této věci. R-02/09/13 RM po projednání - ukládá tajemníkovi MěÚ zpracovat interní předpis na zajištění evidence služebních vozidel včetně opatření všech služebních vozidel GPS včetně zapracování pravidel pro případné mimořádné použití služebního vozidla k soukromým účelům (v individuálních případech) - ukládá tajemníkovi předložit tento vnitřní předpis ke schválení RM 2

3 Kontrola bodu RA- 02/08/13 Příprava rozpočtu města RM byl nastíněn návrh nové tvorby rozpočtu města. Rozpočet bude rozdělen do jednotlivých kapitol dle úseků, jednotlivý správci kapitol připraví návrh rozpočtu, který projde Radou města a následně bude předložen návrh Finančnímu výboru. R-02/12/13 RM po projednání - ukládá tajemníkovi MěÚ zajištěním nového systému tvorby rozpočtu - rozpočet bude rozdělen do samostatných kapitol dle jednotlivých úseků dle schématu MěÚ - ukládá správcům kapitol připravit své návrhy do rozpočtu do do konce pracovní doby Kontrola bodu RA- 02/--/13 Zajištění lepší dopravní obslužnosti mezi Náhlovem, Ploužnicí a Kuřívody. R-02/14/13 RM po projednání - pověřuje místostarostu připravit návrh na další autobusové linky a projednat návrh s autodopravcem (Compag) R-03/02/13 RM po projednání - ukládá úseku MH, ŽP a dopravy požádat o zajištění odstranění značek v bývalém vojenském prostoru ze strany VLS ČR, s. p. - postupuje bod do jednání ZM s tímto návrhem usnesení: - ZM schvaluje dopravní propojení jednotlivých částí města Ralsko dle navrženého jízdního řádu - místostarosta na další jednání předloží smlouvu o dopravní obslužnosti s firmou Compag CZ 3. Body programu: RA- 03/01/13 Smlouva o smlouvě budoucí o převodu bytové jednotky Bytová komise města Ralsko na své schůzi dne navrhla přidělit byt č. 6 v č. p. 514 v Ralsku Kuřívody panu Petru Urbanovi na základě jeho žádosti. Přidělení bytu rada města Ralsko na své schůzi dne schválila. Protože pan Urban požádal o přidělení bytu do budoucího osobního vlastnictví, předkládám v příloze návrh smlouvy o budoucí smlouvě o převodu této bytové jednotky. 3

4 R-03/03/13 RM po projednání - postupuje k projednání ZM s tímto návrhem usnesení: - schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o převodu bytové jednotky č. 6 v č. p. 514 v Ralsku Kuřívody mezi městem Ralsko a panem Petrem Urbanem - ukládá starostovi smlouvu podepsat RA- 03/02/13 Žádost paní Emílie Jandíkové Paní Emília Jandíková bydlí v bytě č. 5 v č. p. 515 v Ralsku Kuřívody na základě uzavřené smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou, jejíž platnost končí Rada města Ralsko dne na doporučení bytové komise rozhodla, že paní Jandíkové, v důsledku dluhu na nájemném, který v té době činil 9.600,- Kč, nebude nájemní smlouva obnovena. Paní Jandíková část dluhu uhradila, takže k je jeho výše 7.200,- Kč. Dne podala na Městský úřad Ralsko žádost o splátkový kalendář na úhradu dluhu na nájemném. R-03/04/13 RM po projednání - souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu dluhu na nájemném ve výši 7.200,- Kč, a to pravidelnými měsíčními splátkami 1.500,- Kč od února 2013 do úplné úhrady dluhu - po úhradě dluhu na nájemném bude vypočten poplatek z prodlení, a to od vzniku dluhu do , který bude následně uhrazen - v případě pravidelného měsíčního splácení dluhu a pravidelné měsíční úhrady nájemného nebude poplatek z prodlení již dále navyšován - v případě, že dluh nebude pravidelně měsíčně splácen nebo nebude pravidelně hrazeno měsíčně nájemné, bude poplatek z prodlení stanoven od počátku dluhu do jeho úplné úhrady a následně požadována jeho úhrada - v případě opakovaného porušení pravidelného měsíčního splácení dluhu bude tento vymáhán soudní cestou včetně příslušenství - s paní Jandíkovou bude sepsána nová nájemní smlouva na dobu určitou, a to od do , která v případě porušení splátkového kalendáře na úhradu dluhu na nájemném nebo porušení pravidelné úhrady měsíčního nájemného již obnovena nebude RA- 03/03/13 Žádost paní Jandové Manželé Jandovi bydleli v bytě č. 1 v č. p. 335 v Ralsku Ploužnice. Při ukončení nájemní smlouvy jim zůstal dluh na nájemném ve výši ,- Kč. Paní Jandová žádá o splátkový kalendář na úhradu tohoto dluhu. 4

5 R-03/05/13 RM po projednání - souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu dluhu na nájemném ve výši ,- Kč, a to pravidelnými měsíčními splátkami 2.000,- Kč od února 2013 do úplné úhrady dluhu - po úhradě dluhu na nájemném bude vypočten poplatek z prodlení, a to od vzniku dluhu do , který bude následně uhrazen - v případě pravidelného měsíčního splácení dluhu nebude poplatek z prodlení již dále navyšován - v případě, že dluh nebude pravidelně měsíčně splácen, bude poplatek z prodlení stanoven od počátku dluhu do jeho úplné úhrady a následně požadována jeho úhrada - v případě opakovaného porušení pravidelného měsíčního splácení dluhu bude tento vymáhán soudní cestou včetně příslušenství RA- 03/04/13 Žádost pana Pavla Karabinoše Okresní soud v České Lípě, platebním rozkazem č. j. 22 C 689/ , ze dne , který nabyl právní moc dne , uložil manželům Karabinošovým zaplatit městu Ralsko dluh na nájemném ,- Kč s poplatkem s prodlení a náklady řízení ve výši ,- Kč. Pan Karabinoš zaslal na Městský úřad Ralsko žádost o splátkový kalendář na úhradu těchto dlužných částek, a to ve výši 4.000,- Kč měsíčně. R-03/06/13 RM po projednání - postupuje k projednání ZM s tímto návrhem usnesení: - schvaluje splátkový kalendář na úhradu dlužných částek dle platebního rozkazu Okresního soudu v České Lípě č. j. 22 C 689/ ze dne , a to ve výši 4.000,- Kč měsíčně od února 2013 do jejich úplné úhrady - v případě opakovaného porušení pravidelných měsíčních splátek bude vymáhání dlužných částek předáno exekutorskému úřadu RA- 03/05/13 Žádost paní Adriány Ničpánové Dne se na MěÚ Ralsko dostavila pí Adriana Ničpánová s žádostí o byt 1+1 nájemní v Kuřívodech s odůvodněním nutné a nezbytně rychlé potřeby přidělení bytu (sociální nouze rodinné důvody) v Kuřívodech, pí Ničpánová jednala s p. starostou a p. Švehlou. Pí Ničpánová nyní bydlí za finanční úhradu v sociálním bytě v Kuřívodech, sociální byt jí byl poskytnut do konce ledna 2013 (finanční úhradu již uhradila). Vzhledem k tomu, že Bytová komise bude zasedat až , žádá pí Ničpánová o přidělení bytu nyní prostřednictvím RM. Pokud bude žadatelce přidělen byt, má k dispozici ,- Kč na složení předplatného nájemného. Žadatelka doložila veškeré potřebné doklady (viz přílohou) k přidělení bytu v souladu se směrnicí o přidělení obecních bytů v Ralsku. 5

6 R-03/07/13 RM po projednání - schvaluje přidělení nájemního bytu 1+1 v Kuřívodech v č. p. 504/5 paní Adrianě Ničpánové RA- 03/06/13 Prodej části p. p. č. 152/1 k. ú. Ploužnice pod Ralskem Ing. Bohumil Mareš požádal o odkoupení části pozemku p. č. 152/1 ostatní plocha, ostatní komunikace (dle nevneseného GP č /2012 p. p. č. 152/8 ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 489 m 2 k. ú. Ploužnice pod Ralskem, část Hvězdov za účelem scelení části pozemku p. č. 152/1 ostatní plocha, ostatní komunikace s pozemkem p. č. 126/15 ostatní plocha, jiná plocha, který je v jeho vlastnictví. Nebyly doručeny žádné jiné nabídky, mimo žádosti Ing. Mareše. Záměr města prodat část pozemku p. č. 152/1 ostatní plocha, ostatní komunikace (dle nevneseného GP č /2012 p. p. č. 152/8 ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 489 m 2 k. ú. Ploužnice pod Ralskem, část Hvězdov byl zveřejněn na ÚD od do Náklady na pořízení GP č /2012 budou přeúčtovány žadateli. Kupní cena činí 20 Kč/m 2. R-03/08/13 RM po projednání - předkládá tento bod k projednání ZM s doporučením přijmout toto usnesení: - ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 152/1 ostatní plocha, ostatní komunikace (dle nevneseného GP č /2012 p. p. č. 152/8 ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 489 m 2 k. ú. Ploužnice pod Ralskem, část Hvězdov Ing. Bohumilu Marešovi (Kpt. Stránského 977, Praha) podle návrhu kupní smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako jeho příloha - ZM ukládá starostovi uzavřít smlouvu podle bodu I a podat příslušnému katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí RA- 03/07/13 Žádost o finanční příspěvek Hornettlon RM je předložena žádost o finanční příspěvek na akci Hornettlon v roce 2013 (viz žádost v příloze). 6

7 R-03/09/13 RM po projednání - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku o. s. Mimoňští sršni, Střelnice 2277, Česká Lípa, IČ: , ve výši 5.000,-- Kč na věcné ceny pro vítěze; příspěvek bude poskytnut proti vyúčtování; podmínkou je zveřejnění dárce (město Ralsko) na propagačních letácích a reklamách dle nabídky RA- 03/08/13 Žádost o finanční příspěvek Tour de Ralsko RM je předložena žádost o finanční příspěvek na tradiční akci Tour de Ralsko (viz žádost v příloze). R-03/10/13 RM po projednání - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku o. s. Tour de Ralsko, IČ: , ve výši 5.000,-- Kč na věcné ceny pro vítěze; příspěvek bude poskytnut proti vyúčtování; podmínkou je zveřejnění dárce (město Ralsko) jako partnera akce dle nabídky RA- 03/09/13 Výroční zpráva MC a IC 2012 a plán činnosti MC 2013 RM je předložena Výroční zpráva MC a IC 2012 a plán činnosti MC 2013 (viz přílohy). R-03/11/13 RM po projednání - bere na vědomí výroční zprávu MC a IC 2012 a plán činnosti MC 2013 RA- 03/10/13 Nájemní smlouva na stavbu Ralsko Kuřívody průmyslová zóna I. vodovod a splašková kanalizace Jedná se o uzavření nájmu na Ralsko Kuřívody průmyslová zóna I. vodovod a splašková kanalizace mezi městem Ralsko a SVS, a. s., Teplice na pozemcích p. č. 458, 459, 484/1 a 484/4 k. ú. Kuřívody na základě obecných podmínek se SVS, a. s., Teplice s akcionáři dle pravidel SVS, a. s., Teplice (nejdříve uzavření nájmu, následně převod vodohospodářského majetku na SVS, a. s., Teplice). 7

8 R-03/12/13 RM po projednání - schvaluje nájem vodohospodářského zařízení Ralsko Kuřívody - průmyslová zóna I. vodovod a splašková kanalizace dle návrhu nájemní smlouvy mezi městem Ralsko (pronajímatelem) a SVS, a. s., Teplice (nájemcem) na dobu určitou do ukládá starostovi smlouvu podepsat RA- 03/11/13 Nájemní smlouva na Ralsko Kuřívody průmyslová zóna II. vodovod, výtlak kanalizace + ČSOV Jedná se o uzavření nájmu na Ralsko Kuřívody průmyslová zóna II. vodovod, výtlak kanalizace + ČSOV mezi městem Ralsko a SVS, a. s., Teplice na pozemcích p. č. 76, 88/1, 102, 109, 484/4 a 108 k. ú. Kuřívody na základě obecných podmínek se SVS, a. s., Teplice s akcionáři dle pravidel SVS, a. s., Teplice (nejdříve uzavření nájmu, následně převod vodohospodářského majetku na SVS, a. s., Teplice). R-03/13/13 RM po projednání - schvaluje nájem vodohospodářského zařízení Ralsko Kuřívody - průmyslová zóna II. vodovod, výtlak kanalizace + ČSOV dle návrhu nájemní smlouvy mezi městem Ralsko (pronajímatelem) a SVS, a. s., Teplice (nájemcem) na dobu určitou do ukládá starostovi smlouvu podepsat RA- 03/12/13 Akční plán Ralsko Dne proběhne pracovní schůzka zastupitelů a RNDr. Kadlas společně s kolegy přednesou jednotlivé záměry akčního plánu (viz příloha). R-03/14/13 RM po projednání - program pracovní schůzky připraví starosta se zpracovateli AP a zajistí jejich účast 8

9 - účastníci pracovní schůzky přítomní na jednání obdrží tabulky k vyplnění na místě; ostatní obdrží domů s termínem vyplnění do pondělí RA- 03/13/13 Připojení knihovny k internetu dopis MK RM je předložen dopis Ministerstva kultury o ukončení financování tzv. Projektu internetizace knihoven (viz přiložený materiál). R-03/15/13 RM po projednání - bere na vědomí dopis Ministerstva kultury ve věci ukončení financování tzv. Projektu internetizace knihoven - rozhodla, že internet zůstane připojen na síť města - ukládá panu Pavlu Hotovcovi vyřídit všechny náležitosti s tím spojené RA- 03/14/13 Žádost o příspěvek Centrum pro zdravotně postižené Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s., požádalo město o příspěvek na svoji činnost (viz žádost v příloze). R-03/16/13 RM po projednání - žádá centrum o výčet poskytovaných služeb pro občany města Ralsko za rok ponecháno ve sledování RA- 03/15/13 Centralizované zadávání EE a ZP dopis hejtmana LK RM je předložen dopis hejtmana Libereckého kraje ve věci uvažovaného centralizovaného zadávání EE a ZP. R-03/17/13 RM po projednání - bere na vědomí dopis hejtmana LK ve věci nabízeného centralizovaného zadávání EE - ukládá panu Vladislavu Švehlovi zjistit výhodnost této akce 9

10 RA- 03/16/13 Výběrové řízení na účetní ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ T. Ježka společně s městem Ralsko vyhlašuje výběrové řízení veřejnou výzvu na ekonoma účetní základní školy, vzhledem k odchodu do důchodu účetní ZŠ a MŠ. Pracovní poměr bude na celý úvazek - ¾ úvazku pro ZŠ a MŠ a ¼ úvazku pro město Ralsko (vymáhání dlužného nájemného). Proto se RM navrhuje, aby město bylo spoluvyhlašovatelem. R-03/18/13 RM po projednání - schvaluje vyhlášení výběrového řízení veřejnou výzvu na účetní ZŠ a MŠ T. Ježka a Města Ralsko dle předloženého návrhu RA- 03/17/13 Komunikace letiště Starosta informoval o schůzkách s Hejtmanem Libereckého kraje M. Půtou a náměstkem Pietrem ohledně zajištění přístupu na pozemky LK mimo komunikaci v sídlišti Ploužnice. R-03/19/13 RM po projednání - bere na vědomí informaci starosty ohledně situace náhradního řešení ve věci komunikace na letišti - pověřuje starostu dalším jednáním s vedením kraje RA- 03/18/13 Personální záležitosti RM je předložen návrh na posílení pozice domovníka údržbáře pro bytový fond v bytových domech v Kuřívodech a současně správce vozového parku. R-03/20/13 RM po projednání - schvaluje uzavření dohody na pozici domovníka údržbáře pro bytový fond v bytových domech v Kuřívodech na dobu určitou od do s p. P. Hanušem - schvaluje uzavření dohody na pozici pracovníka brigádníka pro úsek investic na dobu určitou od do s p. Tůmou - pověřuje tajemníka MěÚ uzavřením dohody a vypracováním pracovní náplně 10

11 RA- 03/19/13 Žádost pana Martina Bergmana Na základě rozhodnutí bytové komise dne byla p. Martinu Bergmanovi dána, v důsledku dluhu na nájemném ve výši 3 měsíčních nájmů, výpověď nájmu bytu. Na základě této výpovědi končí platnost nájemní smlouvy p. Bergmanovi dne Pan Bergman ve výpovědní lhůtě uhradil dlužné nájemné včetně poplatku z prodlení. Dne zaslal na Městský úřad žádost o obnovení smlouvy o nájmu bytu. R-03/21/13 RM po projednání - schvaluje uzavřít s p. Martinem Bergmanem novou smlouvu o nájmu bytu č. 16 v č. p. 513 v Ralsku Kuřívody, a to na dobu určitou na 6 měsíců od RA- 03/20/13 Návrh na revokaci usnesení RM č. R-21/16/12 (Ing. Tita) RM obdržela dopis zastupitele Ing. Tity s návrhem na revokaci usnesení RM č. R-21/16/12 z (dopis v příloze). R-03/22/13 RM po projednání - bere na vědomí dopis zastupitele Ing. Tity ve věci návrhu na revokaci usnesení RM č. R-21/16/12 z konstatuje, že SoD s firmou ZEMTEX, s. r. o., na akci Sídliště Hradčany letiště, část Ploužnice byla nedílnou součástí zadávacích podmínek a jedné z podmínek zadávací dokumentace, nebylo tudíž nutné schvalovat smlouvu o dílo zvlášť - konstatuje, že ZM si nikdy nevyhradilo schvalování smluv o dílo - konstatuje, že SoD uzavřená s firmou ZEMTEX, s.r.o., vzhledem k nezahájení prací, skončila, dle čl. IV. odst. 4.2 SoD, k datu svoji platnost - konstatuje, že město Ralsko přišlo díky stížnosti podané ze strany Ing. Tity na údajné neoprávněné přidělení dotace o dotaci na tuto zakázku od MMR ve výši 10 mil. Kč RA- 03/21/13 Komise prevence kriminality a manažer Na základě účasti v dotačním programu MV prevence kriminality, navrhuji zřídit komisi prevence kriminality města Ralsko a manažera prevence kriminality. - zřizuje Komisi prevence kriminality R-03/23/13 RM po projednání 11

12 - jmenuje manažera prevence kriminality p. Oto Váradi, DiS., místostarostu města - jmenuje předsedu Komise prevence kriminality Ing. Miroslava Králíka - jmenuje za členy Komise prevence kriminality p. Ing. Kulísek (MěPo) a pan Petr Hanuš RA- 03/22/13 Program prevence kriminality na rok 2013, dotace kamery a hřiště Na základě vyhlášení dotačního programu MV prevence kriminality doporučuji využít tohoto programu k financování kamerového dohlížecího systému v lokalitách Kuřívody, Ploužnice a k vybudování dětských hřišť v lokalitách Náhlov a Hvězdov. R-03/24/13 RM po projednání - postupuje do ZM a doporučuje ZM přijmout toto usnesení: - ZM schvaluje účast v Programu prevence kriminality na rok 2013 vyhlášeném Ministerstvem vnitra, v dotačním titulu zřízení kaerového dohlížecího systému a vybudování dětského hřiště včetně zabezpečení finanční spoluúčasti do max.výše 15% RA- 03/23/13 Žádost o dotaci na tzv. domeček Na základě jednání s p. B. Podlahou konzultantem z Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR podá Město Ralsko žádost o dotaci na rekonstrukci tzv. domečku. Proběhnou další jednání nad variantami řešení se zpracovateli žádosti a projektantem. Potřebné doklady ze strany města zpracuje místostarosta. Konečný termín pro podání dotace je postupuje do ZM s návrhem usnesení: R-03/25/13 RM po projednání - ZM souhlasí se záměrem požádat o dotaci na rekonstrukci objektu p. č. 5 v k. ú. Ploužnice p. R. (tzv. domeček ) do výše 25 mil Kč včetně DPH bez spoluúčasti Města Ralsko - pověřuje vedení města podáním žádosti o dotaci se všemi náležitostmi s tím spojenými a v případě příslibu dotace i její další administrací 12

13 RA- 03/24/13 Vodovod Boreček Dle informace VLS byla provedena úprava vrtu pitné vody pro obyvatele městské části Boreček tak, aby tato voda splňovala předepsané parametry. VLS tak přestaly dovážet obyvatelům pitnou vodu v kanystrech. V poslední době však dle zjištění obyvatel obsah některých látek přesahuje povolené limity a žádají opětné zavedení dopravy pitné vody. R-03/26/13 RM po projednání - žádá VLS ČR, s. p., o znovuobnovení prozatímní dodávky vody cisternovým způsobem na Borečku (zajistí radní p. Tůma) RA- 03/25/13 Vodovod Náhlov Provozovatel vodovodu v m. č. Náhlov p. Kišer opakovaně neplatí ČEZu dodávku el. energie. V důsledku toho jsou přerušovány dodávka vody obyvatelům. R-03/27/13 RM po projednání - starosta požádá p. Kišera o nápravu - starosta bude trvale hledat možnosti zisku dotace na opravu vodovodu v Náhlově RA- 03/26/13 Odměny za vedení kroužků Paušální odměny vedoucím zájmových kroužků neodpovídají skutečné práci jednotlivých vedoucích. Navrhujeme, aby se paušální odměňování za měsíc změnilo na proplácení odměny za skutečně odpracované hodiny dle výkazu. Návrh hodinové odměny u jednotlivých kroužků nebo jejich typů je v příloze. R-03/28/13 RM po projednání - schvaluje uzavření nových smluv vedoucím kroužků, kde bude zohledněna skutečná a odvedená práce vedoucích kroužků 13

14 RA- 03/27/13 Sociální terénní pracovník Program Podpora terénní práce Rada vlády ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlásila dotační řízení na rok 2013 k dotačnímu programu Podpora terénní práce. K podání žádosti je nutné přiložit souhlas RM a to nejpozději do včetně. RM svým usnesením č. R-20/21/12 schválila podání Žádosti o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní práce pro rok 2013 vyhlášené Radou vlády ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR s požadavkem o navýšení prostředků o 1 terénního pracovníka, a také uložila paní Janě Srbové, terénní pracovnici, předložit RM zprávu o činnosti za čtvrtletí 2012 s termínem do , a následně předkládat zprávu o činnosti vždy za uplynulé čtvrtletí. Žádost byla řádně podána, město bylo vyzváno Úřadem vlády ČR s tím, že žádost podléhá ještě schválení ZM. R-03/29/13 RM po projednání - postupuje do ZM s tímto návrhem usnesení: - ZM schválilo podání Žádosti o neinvestiční dotaci na program Podpora terénní práce pro rok 2013 vyhlášené Radou vlády ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR s požadavkem o navýšení prostředků o 1 terénního pracovníka 4. Různé Příprava programu jednání 1. ZM 2013 ZM - 01/01/13 Smlouva o smlouvě budoucí o převodu bytové jednotky ZM - 01/02/13 Žádost pana Pavla Karabinoše ZM - 01/03/13 Žádost sociálních služeb města Mimoň ZM - 01/04/13 Historický majetek souhlasné prohlášení ZM - 01/05/13 Žádost pana Štěpánka o koupi části p. p. č. 671/1 k. ú. Hradčany ZM - 01/06/13 Uzavření kupní smlouvy na stavbu Ralsko-Hradčany vodovod a kanalizace pro bytové domy p. p. č. 41 k. ú. Hradčany nad Ploučnicí ZM - 01/07/13 Žádost o finanční příspěvek Lesní koutek Hradčany ZM - 01/08/13 Kalkulační dodatky KOMTERM ZM - 01/09/13 Smlouva o dopravní obslužnosti 2013 ZM - 01/10/13 Prodej části p. p. č. 152/1 k. ú. Ploužnice pod Ralskem ZM - 01/11/13 Akční plán města Ralsko ZM - 01/12/13 Program prevence kriminality na rok 2013, dotace kamery a hřiště ZM - 01/13/13 Žádost o dotaci objekt p. č. 5 k. ú. Ploužnice pod Ralskem ZM - 01/14/13 Sociální terénní pracovník Program Podpora terénní práce ZM - 01/15/13 Zajištění lepší dopravní obslužnosti mezi Náhlovem, Ploužnicí a Kuřívody ZM - 01/16/13 Volba členů Kontrolního výboru 14

15 - schvaluje navržený program jednání 1. ZM R-03/30/13 RM po projednání Zápis ze schůzky KPSS ze dne R-03/31/13 RM po projednání - bere na vědomí zápis ze schůzky KPSS ze dne Zápis ze schůzky KPSS ze dne R-03/32/13 RM po projednání - bere na vědomí zápis ze schůzky KPSS ze dne Zápis z Dopravní komise RM je předložen zápis z Dopravní komise ze dne R-03/33/13 RM po projednání - bere na vědomí zápis z Dopravní komise ze dne souhlasí s umístěním a realizací vodorovného a svislého DZ Přechod pro chodce na místní komunikaci (p. p. č. 54 k. ú. Hradčany nad Ploučnicí) u obchodu a u autobusové zastávky města (před BANKSem) na sídlišti Ploužnice z důvodu zajištění bezpečnosti chodců - ukládá referentce MH, ŽP a dopravy připravit dopis pro VUSS Praha, ve kterém bude vlastník mostu upozorněn na jeho havarijní stav 15

16 Bezpečný přechod otevření obálek R-03/34/13 RM po projednání - pověřuje místostarostu, tajemníka MěÚ a Bc. Innu Faltusovou DiS., otevřením obálek Bezpečný přechod 5. Závěr Jednání 3. Rady města bylo ukončeno v 16:45 hod. Zápis vyhotoven dne Příští RM se koná dne od 13:00 hod Ota Váradi, DiS. místostarosta města Ralsko Ing. Miroslav Králík starosta města Ralsko v. r.. v. r. Ověřeno dne: podpis: radní p. Miloslav Tůma...v. r... 16

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 2. schůze Rady města Ralsko konané dne 19. ledna 2015 od 13:10 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 2. schůze Rady města Ralsko konané dne 19. ledna 2015 od 13:10 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 2. schůze Rady města Ralsko konané dne 19. ledna 2015 od 13:10 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Tůma, pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Šolc Kontrola zápisu: pí.

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Tůma, pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Šolc Kontrola zápisu: pí. MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ Ze 4. schůze Rady

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 25. schůze Rady města Ralsko konané dne 24. listopadu 2014 od 14:10 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 25. schůze Rady města Ralsko konané dne 24. listopadu 2014 od 14:10 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 25. schůze Rady města Ralsko konané dne 24. listopadu 2014 od 14:10 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 1. schůze Rady města Ralsko konané dne 7. ledna 2013 od 14:25 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 1. schůze Rady města Ralsko konané dne 7. ledna 2013 od 14:25 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 1. schůze Rady města Ralsko konané dne 7. ledna 2013 od 14:25 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 5. schůze Rady města Ralsko konané dne 10. března 2014 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 5. schůze Rady města Ralsko konané dne 10. března 2014 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 5. schůze Rady města Ralsko konané dne 10. března 2014 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 23. července 2008 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 23. července 2008 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 23. července 2008 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Zasedání

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Ralsko konané dne 9. února 2015 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Ralsko konané dne 9. února 2015 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ ze 4. schůze Rady města Ralsko konané dne 9. února 2015 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. března 2009 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech

Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. března 2009 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Městský úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva města konaného dne 25. března 2009 od 17.00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech Zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO RALSKO. Přítomni: pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Tůma Kontrola zápisu: pí Nováková

MĚSTO RALSKO. Přítomni: pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Tůma Kontrola zápisu: pí Nováková MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodrţení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ Z 13. schůze Rady

Více

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková, p. Tůma Omluveni: pí. Mgr. Kalvová. Kontrola zápisu: pan Jindřich Šolc

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková, p. Tůma Omluveni: pí. Mgr. Kalvová. Kontrola zápisu: pan Jindřich Šolc MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ z 22. schůze Rady

Více

usnesení zastupitelstva 25.11.2004

usnesení zastupitelstva 25.11.2004 usnesení zastupitelstva 25.11.2004 Obecní úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva konaného dne 25. listopadu 2004 od 17.00 hod. v zasedací síni Obecního

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 10. února 2016 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 10. února 2016 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 10. února 2016 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

usnesení zastupitelstva 22.07.2004

usnesení zastupitelstva 22.07.2004 usnesení zastupitelstva 22.07.2004 Obecní úřad Ralsko se sídlem v Kuřívodech Z á p i s a u s n e s e n í z jednání zastupitelstva konaného dne 22. července 2004 od 18.00 hod. v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 26. ledna 2010 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 25.06.2015 MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 2. schůze Rady města Ralsko konané dne 14. ledna 2013 od 13:07 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 2. schůze Rady města Ralsko konané dne 14. ledna 2013 od 13:07 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 2. schůze Rady města Ralsko konané dne 14. ledna 2013 od 13:07 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 5. března 2008 od 17.00 hodin v jídelně základní školy přítomno: nepřítomni: ověřovatelé zápisu: návrhová komise: zapisovatelka:

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 7 /2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 7 /2011 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 7 /2011 konané dne 17.5.2011 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem. č. 14 / 2013 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 14 / 2013 konané dne 5.11.2013 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 26.11.2009 2. Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Předkládá: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Vypracoval: Stanislava Syrotiuková

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednávání jednotlivých bodů programu 31. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 25.07.2011 číslo 31/711/2011 31/727/2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu

Více

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015

Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Zápis č. 26/2015 z jednání Rady města Kostelec nad Černými lesy dne 14. 9. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Kahoun, MVDr. Jan Černý, Miroslav Zámostný, Tomáš Král Omluven: Ing. Jiří Čvančara Hosté: Ing. Ewa Chmelíková,

Více

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č.

Mgr. Iva Machková, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: a) Uzavření splátkového kalendáře. Hlasování 6-1-0 (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 33/2015 konaného dne 12.10. 2015 od 15:32 hodin v kanceláři pana starosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 25. 1. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

USNESENÍ. z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon I. patro od 15 : 00 hodin

USNESENÍ. z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací místnosti c. 1 MeÚ Mimon I. patro od 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna(ujmestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 16. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 24. zárí 2008 v zasedací

Více

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009

Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Zápis z 56. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 30. 09. 2009 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh na vyhlášení grantového

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 19 ze dne 17. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně

Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 19 ze dne 17. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Zápis a usnesení z jednání rady města číslo 19 ze dne 17. 8. 2015 na MěÚ v Horšovském Týně Přítomni: Václav Mothejzík, Ing. Petr Lahoda, Ing. Ladislav Walter, Ing. Jaroslav Vlasák Omluveni: David Škopek

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička,

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany

Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zápis ze 6. zasedání zastupitelstva obce Svinčany konaného dne 24. 09. 2015 od 18:30 hodin v kanceláři Obecního úřadu Svinčany Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Svinčany (dále

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy.

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy. ***************************** Do zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 13. 12. 2010 ***************************** Zpracovala: Lenka Šrotýřová, referentka odboru VMaŽP Předkládá: Miroslav

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18.11.2013 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Hosté: Ing. Emil Kunz (k bodu č.1) Program jednání: 1. Návrh rozpočtu na rok 2014

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 11. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. května 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice úřadu Klára Vondrová,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 4/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 4/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.6. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Zápis z 19. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 8. září 2008 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Petr Kadavý

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Čas konání: od 19:30 hod. do 23:05 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

Zápis č. 17/2015. Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 1.9. 2015

Zápis č. 17/2015. Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 1.9. 2015 Zápis č. 17/2015 Zápis z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 1.9. 2015 Přítomni: Ing. K. Čech, Ing. V. Konvalinka, Ing. P. Kotík, D. Lacina, Mgr. I. Matějková, R. Svoboda, Ing. M. Stříbrný, J.

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 10.12.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 23 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 10.12.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 23 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 10.12.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 23 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Omluveni: Kačírková Iva, Gahura Jan, Kloubová Martina, Heřmanský Jan, Chadraba Jan, Hušová

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

OBEC OSTŘEDEK Ostředek 60, 257 24 p.chocerady ostredek@chopos.cz tel. 775710112

OBEC OSTŘEDEK Ostředek 60, 257 24 p.chocerady ostredek@chopos.cz tel. 775710112 Zasedání zastupitelstva obce Ostředek č. 8/2015 dne 22. dubna 2015 Místo konání: Kancelář OÚ Ostředek, Ostředek 60 Začátek zasedání: 19:05 Přítomni: Ing. Marek Škvor, Klára Škvorová, Ing. Veronika Floriánová,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 16. 12. 2015 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Bc. Š. Čeněk, RNDr. J. Dobroruková, Ing. P. Holzhauserová, JUDr.

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Nové Dvory dne 28. 1. 2016 Přítomni: V. Vöröšová, J. Rajdl, K. Pavlíková, Mgr. J. Hrušková, J. Přibylová, M. Fiala, E. Procházková Omluveni: Ing. J. Sehnal,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Informace z 22. schůze Rady města Milevska

Informace z 22. schůze Rady města Milevska Informace z 22. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 01.12. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zvýšení nákladního

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5. 11. 2015 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Mgr. Miluše Bubeníková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku

Více

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 25. 6. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

M Ě S T A K R U P K A

M Ě S T A K R U P K A U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 01.12.2014 Přítomno: 18 Nepřítomno: 3 Omluveno: 3 Zasedání zastupitelstva města bylo usnášení schopné. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více