7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158."

Transkript

1 Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení 1. Těmito Zásadami se stanoví poskytování náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách členům zastupitelstva města Rumburk. 2. Pracovní cestou je doba od nástupu zastupitele (dále jen zastupitel) na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho původní pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, do doby návratu zastupitele z této cesty. 3. Pravidelným pracovištěm členů Zastupitelstva města Rumburk je město Rumburk. 4. Zastupitelé jsou oprávněni při pracovní služební cestě použít služební motorové vozidlo s řidičem, o které požádají prostřednictvím sekretariátu MěÚ, popř. soukromé motorové vozidlo. Souhlas s použitím soukromého motorového vozidla, které není ve vlastnictví města, vydává před započetím pracovní cesty starosta města nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta určený zastupitelstvem města k jeho zastupování. II. Tuzemské pracovní cesty 1. Na tuzemské pracovní cesty zastupitele vysílá a cestovní příkaz k vyslání na pracovní cestu podepisuje starosta města a v jeho nepřítomnosti místostarosta určený zastupitelstvem města k jeho zastupování. 2. Osoba oprávněná dle článku II. odst.1), k vyslání zastupitele na pracovní cestu určí místo nástupu na pracovní cestu, místo výkonu práce na pracovní cestě, dobu trvání pracovní cesty, způsob dopravy, ukončení pracovní cesty, příp. další podmínky pracovní cesty. 3. Za každý kalendářní den pracovní cesty náleží zastupiteli stravné podle doby trvání pracovní cesty. Stravné při tuzemské pracovní cestě se poskytuje za každý kalendářní den pracovní cesty ve výši: a) 75,- Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin b) 114,- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin c) 179,- Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 4. Pokud je na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zastupitel finančně nepřispívá, bude za každé uvedené jídlo stravné kráceno o hodnotu: Str. 1

2 a) 70 % trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin b) 35 % trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin c) 25 % trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin 5. Stravné zastupiteli nepřísluší, pokud během pracovní cesty a) 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla b) 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla 6. Zastupitelům náleží při tuzemské pracovní cestě náhrada prokázaných jízdních výdajů. V případě použití soukromého silničního vozidla je nezbytné předložení dokladů prokazujících existenci zákonného a havarijního pojištění pro případ havárie, jinak bude poskytnuta náhrada ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy. 7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce Kontrolu správnosti vyúčtování cestovních náhrad za tuzemskou pracovní cestu nebo zahrnutí do výplaty odměny zastupitele zajišťuje odbor finanční. Úhradu v hotovosti zajišťuje pokladna Městského úřadu Rumburk. III. Zahraniční pracovní cesty 1. Na zahraniční pracovní cesty všechny zastupitele bez ohledu na jejich uvolnění vysílá starosta a v nepřítomnosti místostarosta určený zastupitelstvem města k jeho zastupování. 2. Zahraniční pracovní cestu zastupitele delší než 1 den schvaluje Rada města Rumburk. 3. Zastupitelům náleží při zahraniční pracovní cestě náhrada prokázaných jízdních výdajů. V případě použití soukromého silničního vozidla je nezbytné předložení dokladů prokazujících existenci zákonného a havarijního pojištění pro případ havárie, jinak bude poskytnuta náhrada ve výši odpovídající ceně jízdenky hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy. 4. Stravné je zastupitelům poskytováno dle 179 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve výši základních sazeb stanovený prováděcím právním předpisem a stanoví se následovně: a) trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni déle než 12 hodin, je poskytnuto stravné ve výši základní sazby zahraničního stravného, b) trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni déle než 6 hodin, nejvýše však 12 hodin, je poskytnuto stravné v poloviční výši základní sazby zahraničního stravného, c) trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni méně než 6 hodin, avšak alespoň 1 hodinu, je poskytnuto stravné ve čtvrtinové výši základní sazby zahraničního stravného, d) trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni méně než 1 hodinu, zahraniční stravné není poskytnuto. Str. 2

3 5. Doby strávené mimo území ČR, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. 6. Bylo-li během zahraniční pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zastupitel finančně nepřispívá, je zastupiteli základní sazba zahraničního stravného krácena o: a) 25% za každé uvedené jídlo, jde-li o zahraniční stravné v plné výši základní sazby, b) 35% za každé uvedené jídlo, jde-li o zahraniční stravné v poloviční výši základní sazby, c) 70% za každé uvedené jídlo, jde-li o zahraniční stravné ve čtvrtinové výši základní sazby. 7. V souladu s 180 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je při zahraničních pracovních cestách zastupitelům poskytováno kapesné ve výši 40% zahraničního stravného příslušejícího podle předchozích ustanovení čl. III. 8. Kontrolu správnosti vyúčtování cestovních náhrad za zahraniční pracovní cesty nebo zahrnutí do výplaty odměny zastupitele zajišťuje odbor finanční. Úhradu v hotovosti zajišťuje pokladna Městského úřadu Rumburk. IV. Společná ustanovení 1. Ostatní podmínky poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 2. Zastupitelé jsou povinni po ukončení pracovní cesty vyúčtovat náhrady bez zbytečného odkladu. 3. Vyúčtování pracovní cesty zpracovává vyslaný zastupitel na tiskopise Cestovní příkaz, který je přílohou č. 1 a 2 (hromadný) těchto Zásad a dle výše náhrad, které jsou určeny v souladu s vyhláškou č. 328/2014 Sb,, ze dne , o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. 4. V případě, kdy zastupitel má při pracovní cestě použít soukromé osobní silniční motorové vozidlo (dále jen vozidlo), potom osoby uvedené v čl. II. odst. 1) těchto Zásad takovouto pracovní cestu povolí pouze v případě, kdy zastupitel je prokazatelně proškolen z oblasti BOZP a poučen o pravidlech silničního provozu a souvisejících právních předpisech. Školení 1x za 3 roky organizačně zajišťuje odbor vnitřních věcí MěÚ Rumburk. Povinnost školení se vztahuje na zastupitele, kteří na služebních cestách řídí soukromé motorové vozidlo, pokud s ním plní úkoly, které mu byly svěřeny v rámci vykonávané funkce zastupitele města Rumburk. 5. Ve služebních vozidlech je umístěno zařízení GPS, které je využíváno k monitorování pohybu vozidla při služebních cestách a dále k provádění kontroly zákazu používat výrobní a pracovní prostředky Města Rumburk pro osobní potřebu, vyhodnocování Str. 3

4 logistiky, spotřeby, vedení elektronické knihy jízd a záznamu provozních údajů vozidla. Toto zařízení je určeno pouze pro sledování služebních vozidel a jeho využívání, nikoli osoby samotné. 6. Vyplacení záloh na cestovní náhrady (na pracovní cestu tuzemskou nebo zahraniční) povoluje ten, kdo pracovní cestu schvaluje současně s vysláním na pracovní cestu. Další zálohu na cestovní náhrady lze poskytnout až po vyúčtování dříve poskytnuté zálohy. V případě zahraniční pracovní cesty bude záloha vyplacena v příslušné zahraniční měně. 7. Zúčtovatelná záloha na předpokládané cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě je poskytována po předložení vyplněného a potvrzeného tiskopisu Cestovní příkaz (příloha č. 1a 2 těchto Zásad ). Žádost o poskytnutí zálohy v cizí měně (EUR, USD) na zahraniční pracovní cestu je nutné podat na odbor finanční MěÚ 3 pracovní dny (u ostatních měn 5 pracovních dnů) před uskutečněním pracovní cesty tak, aby odbor finanční zabezpečil dostatečné množství příslušné cizí měny. 8. Při vyplňování tiskopisu Cestovní příkaz (příloha č. 1a 2 těchto Zásad ) je třeba vyznačit předpokládanou dobu pobytu mimo území České republiky, tj. 1 den při pobytu déle než 12 hodin a počet hodin při pobytu do 12 hodin. Podle těchto údajů bude stanovena výše zálohy na zahraniční pracovní cestu. 9. Vyúčtování zálohy na cestovní náhrady se řídí 183 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 10. Zrušují se Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk ze dne 14. března Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 29. ledna Přílohy: 1. Příloha č. 1 Cestovní příkaz, vyúčtování cestovních náhrad 2. Příloha č. 2 Cestovní příkaz hromadný, vyúčtování cestovních náhrad V Rumburku dne 30. ledna 2015 Ing. Jaroslav Sykáček, v. r. Jiří Pimpara, v. r. Ing. Alois Kittl, v. r. starosta města místostarosta města místostarosta města Bc. Radka Hrubešová, v. r. tajemnice MěÚ Str. 4

5 CESTOVNÍ PŘÍKAZ (vyúčtování cestovních náhrad) 1. Jméno vyslaného pracovníka : Funkce / odbor: Datum : Účel cesty: Trasa cesty : Příkaz vydal : Potvrzuje : 2. Záznam o pracovní cestě a) čas výkonu od :. do.. b) č. dokladu, k němuž se cesta vztahuje / rozhodnutí, jednání apod./ : d) stručná charakteristika výkonu : 3. Vyúčtování cestovních náhrad Začátek cesty Stravné Nocležné Počet hodin datum a čas TRASA Přepravné Jízdné ztráty času a místní Celkem Vlastní automobil použity přeprava Konec cesty Vzdálenost Sazba dopravní Náhrada datum a čas v km na 1 km prostřed. Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jiné výdaje CELKEM * DALŠÍ NÁKLADY ZE SLUŽEBNÍ CESTY JSOU UVEDENY A DOLOŽENY U (JMÉNO) :. Předkládám tímto vyúčtování Záloha Kč. Vyplacena dne : Záloha mých cestovních výdajů Pokl.doklad. a zaručuji jejich správnost Podpis pokladníka.. v... dne... Účtovaná náhrada přezkoušena dne... a upravena na Kč Doplatek - přeplatek Kč... podpis Pokladní doklad č.... VYÚČTOVÁNÍ SCHVÁLIL Datum :... Podpis :.... Doplatek Přezkoušel Příjemce, datum, podpis Přeplatek Podpis pokladníka : (* při vyplacení náhrady) Str. 5

6 CESTOVNÍ PŘÍKAZ (Vyúčtování cestovních náhrad ) 1. Jméno vyslaného pracovníka : Funkce / odbor : Datum :. Účel cesty : Trasa cesty : Příkaz vydal : Potvrzuje : 2. Záznam o pracovní cestě a) čas výkonu :.. Do. b) č. dokladu, k němuž se cesta vztahuje / rozhodnutí, jednání apod./ :. d) stručná charakteristika výkonu :. 3. VYÚČTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Začátek cesty stravné Nocležné Počet hodin datum a čas Přepravné Jízdné ztráty času TRASA a místní Celkem Vlastní automobil použity přeprava Konec cesty Vzdálenost Sazba dopravní Náhrada datum a čas v km na 1 km prostřed. Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Jiné výd. CELKEM : *DALŠÍ NÁKLADY ZE SLUŽEBNÍ CESTY JSOU UVEDENY A DOLOŽENY U (JMÉNO) :. Záloha Kč... Vyplaceno dne :. Pokl. doklad č... Podpis pokladníka... Záloha Předkládám tímto vyúčtování Účtovaná náhrada přezkoušena dne... Doplatek mých cestovních výdajů a upravena na Kč... a zaručuji jejich správnost Doplatek - přeplatek Kč... Přeplatek V. Dne :.. Pokladní doklad č.... podpis : VYÚČTOVÁNÍ SCHVÁLIL Přezkoušel Příjemce,datum,podpis Datum :. Podpis :. Podpis pokladníka : (*při vyplacení náhrady) Str. 6

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad

Zásady pro poskytování cestovních náhrad Zásady pro poskytování cestovních náhrad ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách (dále jen cestovní náhrady ) se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb., zákoník

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ES18/2007/1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCŮM VFU BRNO K 8.6.2012 (VČETNĚ DODATKŮ: Č. 1 ZE

Více

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013

Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 3/2013 Pracovní řád MěÚ Dvůr Králové nad Labem Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán na základě ustanovení 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

Více

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Druh dokumentu: Evidenční č.: VNITŘNÍ PŘEDPIS PŘEDSTAVENSTVA Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 1.9.2014 5.1 13 1 SMĚRNICE Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 3.12.2013

Více

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010

Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6 350 11 Směrnice platná od 1.4. 2010 10/ S M Ě R N I C E P R O P O S K Y T O V Á N Í A Ú Č T O V Á N Í C E S T O V N Í C H N Á H R A D Úvodní ustanovení Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních prac. cestách se řídí Zákonem č. 262/06

Více

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1. Kolektivní smlouva Strana 1 / 15 na rok 2013 Strana 2 / 15 uzavřená mezi: Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou, Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupenou zástupcem ředitelem Ing. Jaroslavem Kletečkou

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory

Vysočina. zastupitelstvo komise a výbory Vysočina zastupitelstvo komise a výbory 2012 2016, 26. vydání leden 2015 Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vám poblahopřála k Vašemu ustanovení do funkce člena Zastupitelstva Kraje Vysočina, člena výboru

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis

Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1. Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8. Vnitřní předpis Příloha č. 1 VNITŘNÍ PŘEDPIS 1 Vnitřní směrnice č. 1 Odborného učiliště, Křenovice 8 Vnitřní předpis Č.j.: OUKR/1/2015 Spis. sk.: 10.1. A5 V Křenovicích dne 1. ledna 2015 Působnost Všichni zaměstnanci

Více

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách

CESTOVNÍ NÁHRADY. 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách CESTOVNÍ NÁHRADY 119/1992 Sb. Zákon ze dne 4. března 1992 o cestovních náhradách Změna: opatření MPSV z 9.12.1992 Změna: opatření MPSV z 22.1.1993 Změna: opatření MPSV z 2.3.1993 Změna: opatření MPSV z

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb. ze dne 16. prosince 2009, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

Výklad k novele 184 školského zákona Odměny a cestovní náhrady předsedům zkušebních komisí, komisařům a hodnotitelům písemných prací

Výklad k novele 184 školského zákona Odměny a cestovní náhrady předsedům zkušebních komisí, komisařům a hodnotitelům písemných prací Výklad k novele 184 školského zákona Odměny a cestovní náhrady předsedům zkušebních komisí, komisařům a hodnotitelům písemných prací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 2012 Výklad k novele

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 4/2015 Pravidla pro užívání silničních motorových vozidel zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová

Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Silniční motorové vozidlo v praktickém životě JUDr. Marie Salačová 6 2003 Silniční motorová vozidla se stala významnou součástí běžného způsobu života, a to jak v soukromé,

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více