Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina"

Transkript

1 Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina

2 Zdroj: CP SZIF

3 Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) %ČR Počet obcí v území MAS (2006) %ČR Kraj Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Liberecký Královéhradecký Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Celkem Počet obyvatel v území MAS (2006) Rozloha území MAS (km 2 ) 3 057, , , , , ,55 853, , ,18 598, , ,87

4 Analýza 48 vybraných žádostí MAS Počet obyvatel (2006) Rozloha (km 2 ) Počet obcí (2006) Nejmenší ze (48 MAS) obcí Největší (ze 48 MAS) obcí průměr (ze 48 MAS) obcí Pozn.: Všechny uvedené údaje jsou zpracované dle údajů žádostí Místních akčních skupin přeložených na konci roku 2007 za využití údajů ČSÚ k Min. Max. Ø Počet Fichí k jedné žádosti 3 Fiche 12 Fichí 6-7 Fichí

5 Podpis Dohody Zvací dopis k podpisu Dohody má dorazit MAS do 4. července. Povinné přílohy k podpisu Dohody 1. Doklad o vedení/zřízení běžného účtu 2. Potvrzení FÚ, že žadatel má vypořádány splatné závazky vůči FÚ 3. Doklad o pracovně právním vztahu manažera pro SPL vůči MAS (nebyl předložen se Žádostí o realizaci SPL) 4. Doklady o souhlasu všech obcí se zařazením do území působnosti MAS a o seznámení se Strategií MAS pro období 2007(8)-2013 podepsaný starostou obce 5. Pokud je členem/partnerem MAS za veřejný sektor starosta => usnesení obecního zastupitelstva, ve kterém obec zmocňuje starostu k zastupování v MAS

6 Podání Žádosti o proplacení Žádost o proplacení předkládá MAS samostatně za každou etapu (tj. 1/3 kalendářního roku) termínech, které stanoví MAS v měsíci květen, září, leden. ETAPA 1.etapa/2008 se spojuje s 2.etapou/ etapa/ etapa/ etapa/2009 OBDOBÍ zaregistrování - srpen 08 září 08 - prosinec 08 leden 09 - duben 09 květen 09 - srpen 09 ŽÁDOST O PROPLACENÍ září 08 leden 09 květen 09 září 09

7 Způsobilé výdaje IV.1.1. Způsobilým výdajem příslušné etapy je i výdaj, který byl v příslušné etapě zaúčtován jako náklad, v příslušné etapě byl i fyzicky realizován a zároveň byl zaplacen v měsíci následujícím po ukončení dané etapy s podmínkou, že k Žádosti o proplacení příslušné etapy příjemce dotace doloží doklad o zaplacení. Způsobilý výdaj zahrnutý do Žádosti o proplacení musí vždy splňovat podmínku, že má příjemce doklad o zaplacení a že se jedná o výdaj/náklad, který již byl uskutečněn.

8

9

10

11 Způsobilé výdaje MAS 001 Zpracování SPL - výdaje na zpracování SPL před zaregistrováním Žádosti o realizaci SPL - max Kč 002 Aktualizace SPL - aktualizace SPL, studie, analýzy, hodnocení, znalecké posudky, dotazníkové šetření - max. 5% z roční alokace IV Kancelářské potřeby 004 Poštovné, telefonní a internetové poplatky 005 Nájem, energie, voda, plyn

12 006 Kancelářské vybavení - notebook - max Kč/1 ks a max. 3 ks na celé období - stolní PC - max Kč/1 ks a max. 3 ks na celé období - kopírka, tiskárna, skener, fax, telefonní přístroj, dataprojektor, plátno - fotoaparát - max Kč, na celé období - skartovačka, příruční pokladna, řezačka - software - např. antivirový program - kancelářský nábytek 007 Vzdělávání členů MAS - výdaje související s účastí na seminářích vztahující se k realizaci SPL, účastnické poplatky, cestovní náklady, ubytování max. 1000Kč/osobu/noc, max.100eur/osobu/noc - odborné publikace,skripta, e-learning

13 Poznámka platné právní normy pro rok 2008 : stravné ČR 163 zákoníku práce zahraniční stravné Vyhláška č. 338/2007 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008 náhrady jízdních výdajů zákoníku práce a Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot

14 008 Vzdělávací akce pořádané MAS - služby zajišťující seminář, - pronájem prostor: učebna - místnost do 25 os.500kč/hod, sál a technika Kč/hod - podkladové materiály - max. 350Kč/1 účastník/školení min. 6 hodin - lektoři, tlumočníci - cestovní náhrady: ubytování max. 1000Kč/osobu/noc, max.100eur/osobu/noc, stravné, doprava 009 Osobní a cestovní náklady - mzdy zaměstnanců MAS, odměny členům prac.skupin (včetně soc. a zdravot. pojištění) - cestovní náhrady: ubytování max. 1000Kč/osobu/noc, max.100eur/osobu/noc, stravné, doprava

15 010 Propagace SPL a MAS - tvorba, tisk, distribuce informačních materiálů - infotabule - prostředky k prezentaci, pronájem prostor a technického vybavení (učebna - místnost do 25 os.500kč/hod, sál a technika Kč/hod) - tvorba, správa a aktualizace www stránek - Výroční zprávy o realizaci SPL 011 Poradenské a odborné služby - vztahující se k realizaci SPL - překlady do češtiny 350Kč, z češtiny 450Kč za normostranu

16 012 Příspěvek na pořízení nového osobního automobilu - uznatelný náklad 1x za celé období a pouze v rámci etapy - max Kč - OA slouží výhradně k plnění činností MAS souvisejících s realizací SPL - pojištění odpovědnosti - náklad uznatelný max. prvních 12 měsíců a musí souviset s nákupem OA - havarijní pojištění

17 Nezpůsobilé výdaje - pořízení použitého movitého majetku - daň z přidané hodnoty v případě, že příjemcem dotace je plátce DPH - prosté nahrazení investice, tj. výměna investice, která nepředstavuje zhodnocení - Další: - pojištění majetku - kulturní vystoupení na propagační akci MAS - splácení úvěrů

18 Povinné přílohy předkládané se Žádostí o proplacení 1. Účetní/daňové doklady související s realizací způsobilých výdajů 2. Doklady o uhrazení závazků dodavateli 3. Dokumentace k zadávacímu řízení 4. Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům 5. V případě pořízení os. automobilu doklady pro doložení důvodu použití OA 6. V případě os. nákladů výplatní a zúčtovací listiny, pracovní výkazy, doklad o pracovně-právním vztahu

19 Dokumentace k zadávacímu řízení - postup v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách - seznam obdrží příjemce při podpisu Dohody Zakázky do 500 tis.kč: smlouva uzavřená s vybraným uchazečem písemná objednávka potvrzená dodavatelem písemná objednávka vystavená objednatelem - u plateb do 100 tis.kč

20 Zakázky nad 500 tis. Kč: 1. Výzva zájemcům k podání nabídky 2. Nabídky od dodavatelů 3. Oznámení o zahájení zadávacího řízení 4. Potvrzení o datu uveřejnění vyhlášení v informačním systému od provozovatele IS 5. Zadávací dokumentace 6. Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů základní, profesní a další kvalifikační předpoklady

21 7. Vyhodnocení předložených nabídek 8. Prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti 9. Dopisy se sdělením o vyloučení uchazečů či odmítnutí zájemců ze zadávacího řízení 10. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 11. Smlouva uzavřená s vybraným uchazečem nebo písemná objednávka potvrzená objednatelem (u plateb do 100 tis.kč)

22 Daňové/účetní doklady - údaje souhlasí s údaji uvedenými v soupisce účetních dokladů ke způsobilým výdajům - jsou příjemcem dotace zaplaceny - originál nebo úředně ověřená kopie (možné vrátit příjemci) - vyplněno pořadové číslo - uvedeno označení dodavatele a odběratele - uvedena peněžní částka bez DPH, DPH (sazba výše), celková fakturovaná částka - uvedeno datum vyhotovení dokladu, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti dokladu

23 - není opravováno, škrtáno - uvedená účelovost na daňových/účetních dokladech, v dodacím listě (příp. doloženo jiným dokladem) shodná s účelem uvedeným v Dohodě - dodržena časová kontinuita na termíny způsobilosti výdajů - podpisy osob odpovědných za formální a věcnou správnost - všechny daňové/účetní doklady, týkající se předmětu zadávacího řízení, vystaveny dodavateli vzešlými ze zadávacího řízení

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond Státní zemědělský intervenční fond Odbor kontrol projektových opatření RV 11.06.2009 Žádost o proplacení výdajů realizace SPL - Žádost o proplacení předkládá a podepisuje příjemce dotace před pracovníkem

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat?

1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Kapitola 2 Popis opatření 1) Můžete blíže specifikovat jednotlivá témata projektu Spolupráce? Jak by měla výsledná metodika vypadat? Náplň projektů resp. metodiky je v kompetenci místních akčních skupin.

Více

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1

Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Příloha č. 1 Usnesení č. 129/4705 Příloha č. 1 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 3/2007

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Příjemce: Název projektu: Registrační číslo projektu: Datum zahájení

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina ze dne 10. 3. 2009 č.

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko

Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR - Polsko Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) Zastoupené Euroregionem Praděd česká část Fond mikroprojektů Euroregionu Praděd Opatření 2.2. programu Iniciativy INTERREG III A ČR -

Více

Rozpočet Způsobilé výdaje

Rozpočet Způsobilé výdaje Rozpočet Způsobilé výdaje Přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Související s činnostmi projektu Doložitelné účetními doklady Datum uskutečnění výdaje v době trvání projektu datum podpisu akceptace

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Výtah z obecných podmínek opatření IV.1.2. (Kompletní znění Pravidel IV.1.2. je uvedeno v Příručce pro žadatele) Kap. 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche Spolkový život a sport Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Obnova a rozvoj vesnic Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Ing. Jiří Netík Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Linda Sadílková Coffee break Kontroly projektu, změny v projektu, monitorovací

Více

1. Základní informace

1. Základní informace Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích dle ustanovení zákona č. 130/2002Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, a o změně některých

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Vymezení Fiche Cíle fiche: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují

PRAVIDLA, kterými se stanovují I. 1. 1 13. KOLO PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Opatření I. 1. 1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Přiřazení Fiche k opatření

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 1. Základní rámec Programu 1.1. Název Programu Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2011 1.2. Zdůvodnění Programu Systém grantů města

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 4 Podpora místního podnikání a rozvoj řemesel

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více