DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ"

Transkript

1 ČÍSLO 10 / ROČNÍK XI ŘÍJEN 2009 Cena 8 Kč DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Druhý ročník nočních prohlídek městské památkové rezervace při Dnech evropského dědictví se setkal s úspěchem. Téměř čtyři stovky zájemců si přišly vychutnat Lipník v noci za doprovodu historických osobností. Autor scénáře, Lubor Maloň, sice vycházel z historických pramenů a událostí, ale částečně popustil i uzdu fantazii. Vzhledem k malému množství písemných pramenů z počátků města se můžeme jen dohadovat, zda se Bohuš z Drahotuš přel se svým rychtářem. Samozřejmě ani přesně nevíme, jaké zadání dal Petr Vok z Rožmberka svému dvornímu staviteli Baltazaru Maggimu při stavbě bratrského sboru. To vše ale byly náměty pro scénky, které možná někoho z diváků navnadí ke studiu historie našeho města. Lubor Maloň se také inspiroval ve Smolné knize města Lipníka. Paradoxně nejvíce pravdivá tak byla scénka na nádvoří zámku, která přiblížila atmosféru středověkých procesů s čarodějnicemi. Při nočních prohlídkách účinkovali členové přerovského občanského sdružení Cukrle. Více informací o Dnech evropského dědictví najdete na str. 8 Foto L. Smiřický a M. Gladišová Vdova Sára se snaží ušetřit za pohřeb Maggi, Petr Vok a Kateřina Vyslýchaná Kateřina Crbonka Bohuš z Drahotuš rozmlouvá se ženou rychtáře

2 STRANA 2 KAPLE SV. ROCHA Od počátku července letošního roku jsou prováděny udržovací práce na kapli sv. Rocha, která je kulturní památkou a nachází se na ulici Osecká v Lipníku nad Bečvou. Oprava kaple, která bude ukončena v říjnu 2009, spočívá ve výmalbě vnitřních prostor, položení dlažby (keramická v imitaci břidlice), lokálních opravách fasády a jejího nátěru, nátěru dveří a oken včetně mříží a opravě střechy. Práce provádí firma ŠUM&KON Lipník nad Bečvou s.r.o. a celková cena včetně DPH činí ,20 Kč, na opravu byla poskytnuta dotace z Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši , Kč. SOCHA SV. ŠEBESTIÁNA Restaurování památky sochy sv. Šebestiána, která se nachází v ul. Komenského sady, severovýchodně od opevněného jádra města Lipník nad Bečvou a pochází z 18. století, bylo připravováno již v r a to zpracováním záměru restaurování. Vlastní práce byly zahájeny v červenci r a jsou prováděny ak. soch. René Tikalem. Celková cena díla včetně DPH činí , Kč, práce jsou financovány pouze z rozpočtu města. GYMNÁZIUM Budova gymnázia se nachází v Komenského sadech, východně za hranicí městské památkové rezervace Lipník nad Bečvou. Obnova kulturní památky bude probíhat postupně dle uvolnění finančních prostředků. V letošním roce budou vyměněny vstupní dveře a dvě okna vstupní haly. Nově osazené atypické truhlářské výrobky budou vyrobeny jako repliky původních výplní dle dochované ikonografie. Práce budou probíhat v měsíci září a říjnu a provádí je pan Stanislav Miloš, Hranice. Celková cena díla včetně DPH činí , Kč. Na obnovu výplní byla městu poskytnuta dotace z Ministerstva kultury z programu Podpora obnovy kulturních MĚSTSKÝ ÚŘAD INVESTIČNÍ AKCE V LIPNÍKU N. B. V ROCE 2009 ROZŠÍŘENÍ OSVĚTLENÍ NA ZAHRADNÍ VÍCE BEZPEČNOSTI PRO OBČANY V měsíci září 2009 byla v Lipníku nad Bečvou ukončena akce Rozšíření veřejného osvětlení Zahradní. Rozšíření veřejného osvětlení na sídlišti Zahradní řeší dvě lokality. První lokalita je parkovací plocha mezi prodejnou potravin a zubním střediskem, zde je veřejné osvětlení rozšířeno o jeden světelný bod, druhá lokalita je parkoviště na ul. Na Bečvě v sousedství areálu Teplo Lipník p.o., kde došlo k rozšíření veřejného osvětlení o dva světelné body. Dodavatelem stavby jsou Technické služby Lipník, p.o., cena díla včetně DPH činí , Kč. Na realizaci byla městu poskytnuta dotace ve výši , Kč z Ministerstva vnitra v rámci programu Prevence kriminality. Město Lipník nad Bečvou se přihlásilo na jaře letošního roku k dotačnímu programu o státní účelovou dotaci krajského programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok Z policejních statistik vyplývá, že na sídlišti Zahradní dochází k protiprávním jednáním, zejména ke krádežím vloupání do zaparkovaných vozidel a jejich poškozování. V těchto místech dochází také často k rušení nočního klidu, výtržnictví, znečišťování okolních prostranství a sprejerství. V minulosti město Lipník nad Bečvou vybudovalo městský kamerový systém, který umožňuje operativně reagovat na vzniklou situaci. Dvě z těchto kamer mají dosah na nově nasvětlená prostranství. Rozšíření veřejného osvětlení tak jednoznačně napomáhá ke kvalitnějšímu vyhodnocení pořízených záznamů a dochází také ke zvýšení nejen pocitu, tak i samotné bezpečnosti osob a majetku. Pavel Maloch, vrchní strážník, Městská policie Lipník nad Bečvou památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši , Kč. BEZPEČNÝ PŘECHOD OSECKÁ V období letních prázdnin město zrealizovalo úpravu přechodu pro chodce na ul. Osecká v prostoru před zdravotním střediskem. Součástí úpravy je: barevná zdrsněná plocha před přechodem pro chodce v délce 30 m. nasvětlení přechodu svítidly Zebra, které má za cíl vytvořit kontrast chodce vzhledem k okolí a umožnit tak řidiči reagovat nepoměrně dříve než v případě nenasvětleného přechodu použití svítidel zabudovaných do silničního tělesa, blikajících oranžovou barvou (24 hod. přes den z vlastního zdroje, který se přes noc dobíjí z VO) má za účel dát včas a v dostatečné vzdálenosti informaci řidiči, že se blíží k nebezpečnému místu použití reflexní barvy (stěrkový plast) na vodorovné značení V 7 Přechod pro chodce a na vodorovné značení sloužící ke zúžení komunikace umístění zvýrazněných reflexních dopravních značek přechod pro chodce Stavbu zrealizovala firma PRO traffic, s.r.o. Frýdek-Místek. Celková cena díla je , Kč. Na realizaci úpravy přechodu přispěl Olomoucký kraj částkou , Kč. REKONSTRUKCE KOMUNIKACE UL. JIRÁSKOVA Na rekonstrukci komunikace ul. Jiráskova byla zpracována projektová dokumentace již v r V rámci stavby bude kompletně rekonstruována vozovka, chodníky a veřejné osvětlení. Dále bude upraveno autobusové stání a podél komunikace budou vytvořena parkovací stání. Stavba bude realizována v období září až prosinec Dodavatelem je firma Vasil Mádr eko-vas. Celkové náklady na realizaci včetně DPH činí , Kč. Na tuto stavbu město v letošním roce obdrželo dotaci z Ministerstva financí ve výši 4 mil. Kč. Odbor regionálního rozvoje PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA ORGANIZACI EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY Město Lipník nad Bečvou děkuje Základní škole Hranické za zapůjčení výtvarných prací vystavovaných ve vestibulu zámku, Středisku volného času za organizaci zábavně-výchovné akce pro děti základních škol v kině Svět, za organizaci vyjížďky pro seniory a sportovní akce pro děti mateřských škol na dopravním hřišti, Městské knihovně za vytvoření webové soutěže pro veřejnost s vyhodnocením a vyhlášením vítězů, Městské policii za zorganizování akce Na kole s přilbou, Cykloteamu Lipník nad Bečvou za uspořádání cyklovýletu, Ministerstvu obrany oddělení BESIPu za spoluúčast organizace Den bez aut a ekonomickou podporu pro výchovně zábavný program v kině Svět a především ZŠ Osecká za velmi podařený program s ekojarmarkem uspořádaný na náměstí v Lipníku nad Bečvou. Chceme poděkovat i všem školám, které se zapojily k celoevropské kampani Evropského týdne mobility a svou účastí přispěli k úžasné atmosféře Evropského dne bez aut v Lipníku nad Bečvou.

3 MĚSTSKÝ ÚŘAD STRANA 3 VÝZVA K UHRAZENÍ DOSUD NEZAPLACENÝCH POPLATKŮ Městský úřad Lipník nad Bečvou odbor finanční vyzývá všechny poplatníky, kteří dosud nezaplatili místní poplatek ze psů a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, k uhrazení těchto dlužných poplatků nejpozději do ! Po tomto termínu mohou být dlužné poplatky v souladu s 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zvýšeny, a to až na trojnásobek včas nezaplaceného poplatku nebo jeho nezaplacené části. Platbu je možné provést: platební kartou nebo v hotovosti do pokladny Městského úřadu Lipník n. B., Bratrská 358, budova zámku, vestibul v přízemí, poštovní poukázkou nebo převodem na účet Města Lipník nad Bečvou, vedeného u Komerční banky, a. s., číslo účtu /0100: pro platbu za komunální odpad var. symbol 1337, specifický symbol rodné číslo, pro platbu za psy var. symbol 1341, specifický symbol rodné číslo, poštovní poukázku obdržíte na odboru finančním Městského úřadu Lipník nad Bečvou. S případnými dotazy se obracejte na odbor finanční Městského úřadu Lipník nad Bečvou, M. Štefuráková tel , Upozornění veškeré nedoplatky (pohledávky) musíme a budeme vymáhat všemi možnými dostupnými právními cestami. Tou prakticky poslední je vymáhání prostřednictvím exekutorské kanceláře. Pokud exekutor provede pouze jeden právní úkon, zaplatí mu dlužník částku 7.735,00 Kč!!! Tato částka při výši stávajícího poplatku za komunální odpad 496,00 Kč/rok představuje možnou úhradu na více jak 15 let dopředu! Rozhodně se vyplatí platit místní poplatky včas. Ing. Přemysl Weigel, vedoucí odboru finančního SDĚLENÍ OBČANŮM UŽÍVAJÍCÍ BYTY VE VLASTNICTVÍ MĚSTA Od 31. března 2006 je účinný Zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který ve své první části upravuje možnost jednostranného zvyšování nájemného z bytu, které je možno uplatnit během čtyřletého období od 1. ledna 2007 do 31. prosince Pro obce je rok 2010 posledním rokem, kdy nájemné lze jednostranně zvýšit na úroveň cílové hodnoty uvedené ve Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 ze dne 12. června 2009, a to byt standard 33,23 Kč/m 2 a byt se sníženou kvalitou 29,91 Kč/m 2. Přehled stávajícího měsíčního regulovaného nájemného a zvýšení měsíčního nájemného pro r schválené RM dne 31. srpna Stávající Výše nájemné nájemného v roce 2009 od 1. ledna 2010 Standard dříve I. kat. 22,84 Kč/m 2 33,23 Kč/m 2 Snížená dříve II. kat. 19,64 Kč/m 2 29,91 Kč/m 2 kvalita dříve III. kat. 18,44 Kč/m 2 29,91 Kč/m 2 bytu dříve IV. kat. 16,98 Kč/m 2 29,91 Kč/m 2 Pro srovnání dokládáme výši regulovaného měsíčního nájmu v bytech standard v okolních městech: Kojetín 33,24 Kč/m 2, v Chropyni 51,60 Kč/m 2, v Hranicích 42,30 Kč/m 2, v Přerově 47,00 Kč/m 2, v Tovačově 33,23 Kč/m 2, v Kroměříži 55,00 Kč/m 2 a v Bystřici pod Hostýnem 51,06 Kč/m 2. Na stejnou úroveň 33,23 Kč/m 2 bude srovnána výše neregulovaného nájmu v ostatních městských bytech pro rok Odbor správy majetku TECHNICKÉ SLUŽBY LIPNÍK NAD BEČVOU HARMONOGRAM SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU Z ČÁSTI MĚSTA LOUČKA, PODHOŘÍ, NOVÉ DVORY, TRNÁVKA Části města Lipník nad Bečvou datum přistavení LOUČKA hasičská zbrojnice (1 ks velkoobjemový kontejner) křižovatka směr Slavkov (1 ks velkoobjemový kontejner) hráz rybníka (chaty) (1 ks velkoobjemový kontejner) PODHOŘÍ u potoka (1 ks velkoobjemový kontejner) naproti obchodu (1 ks velkoobjemový kontejner) NOVÉ DVORY u hasičské zbrojnice (1 ks velkoobjemový kontejner) točna u kyselky (1 ks velkoobjemový kontejner) TRNÁVKA (1 ks velkoobjemový kontejner) Do kontejnerů je zakázáno ukládat jiný odpad než objemný (např. je zakázáno ukládat televizory, ledničky, tekuté odpady, zářivky, výbojky, akumulátory a jiný nebezpečný odpad, STAVEBNÍ ODPAD cihly, beton, střešní krytina). Na plochu vedle kontejneru lze umístit biologicky rozložitelný odpad ze zahrádek OŘEZANÉ VĚTVE. HARMONOGRAM SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU ZE ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍ chatová oblast datum přistavení chatová oblast Ořechy klubovna (1 ks velkoobjemový kontejner) rozcestí (1 ks velkoobjemový kontejner) chatová oblast Za plynárnou (1 ks velkoobjemový kontejner) chatová oblast Za chmelnicí (1 ks velkoobjemový kontejner) chatová oblast Osecký jez pr. břeh (1 ks velkoobjemový kontejner) Veselský chodník (1 ks AVIA kontejner) SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ČÁSTECH MĚSTA Dne 14. listopadu 2009 provedou Technické služby Lipník nad Bečvou, p.o. svoz nebezpečného odpadu pro části města Podhoří, Loučka, Trnávka, Nové Dvory. Vozidlo s pracovníkem, který bude odpady přebírat, bude přistaveno: 8:00 8:50 Podhoří u váhy (obchod) 9:00 10:00 Loučka u hasič. zbrojnice 10: Trnávka u kapličky 13:00 13:30 Nové Dvory u hasičské zbrojnice Upozorňujeme občany, že uvedený harmonogram je pouze orientační, v závis - losti na ukončení sběru na předchozím stanovišti. Kapalné odpady budou převzaty pouze ve vhodném uzavřeném obalu (kanystr, barel, uzavřená plechovka, plastová láhev ). Jiných druhů nebezpečného odpadu, jako jsou chemikálie, neuvedené v příloze č. 1 k OZV č. 2/2004, výbušniny, střelivo nebo jiný neidentifikovatelný odpad, se mobilní sběr netýká a tyto odpady nebudou od občanů převzaty.

4 STRANA 4 V září začala Městská policie v Lipníku nad Bečvou se sérií přednášek v základních školách v rámci programu prevence. Přednášky pod názvem Bezpečná cesta do školy jsou určeny žákům tříd základních škol. Na těchto přednáškách jsou žáci seznamováni s bezpečným pohybem po pozemních komunikacích, tzn. se správným chováním chodců a cyklistů v dopravě jako účastníků silničního provozu podle zákona o provozu na pozemních komunikacích; s řešením životních situací, se kterými se mohou setkat. Součástí přednášky je aktivní zapojení žáků při řešení dopravních situací podle obrázků, seznámení s dopravními značkami, povinnou výbavou kola. Za své znalosti a aktivitu při přednáškách dostávají děti od strážníků malý dárek. V současné době se konaly přednášky již 5. září a 6. září 2009 v Základní škole Osecká 315, Lipník nad Bečvou, kde strážníci besedovali s žáky celkem 8 tříd. Ve dnech 10. září a 11. září 2009 hovořili preventisté městské policie s dětmi přípravky a žáky tříd Základní školy Osecká 301 v Lipníku nad Bečvou. Ve dnech 14. září a 15. září 2009 přednášeli v Základní škole Hranická v Lipníku n. Bečvou v třídě. Přednášek se zúčastnilo celkem 443 žáků. Cílem těchto přednášek je zabránit dopravním nehodám způsobenými dětmi, které mívají často tragické následky. Děti jsou na silnicích ohroženy víc, než jiní chodci. Jsou méně soustředěné a nedokážou ještě dobře odhadovat a předvídat hrozící nebezpečí. O to důležitější je, aby byly na silnici co nejlépe vidět. Světlé oblečení, školní brašna a boty s reflexními doplňky učiní jejich I v letošním roce pokračoval Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, v tradici pořádání akcí pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. První letošní akcí byl výlet do ZOO Zlín (známé jako ZOO Lešná) dne 28. srpna. Výletu se zúčastnilo 28 dětí ve věku 6 12 let, převážně z Lipníku nad Bečvou. Doprovázelo je šest sociálních pracovnic. Výlet byl pojatý jako rozloučení s prázdninami, při kterém se děti mohly seznámit s exotickými zvířaty. Samy děti měly možnost v lanovém centru Lanáček vyzkoušet svou obratnost. Prolézaly sítěmi umístěnými v korunách stromů, sjížděly po klouzačkách MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTSKÁ POLICIE LIPNÍK NAD BEČVOU BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lipník nad Bečvou společně s lektory projektu E-bezpečí si Vás dovolují pozvat na přednášku na téma Bezpečný internet. každodenní cestu do školy i ze školy bezpečnější. Bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou nezbytné pro zaručení dobré viditelnosti. Povinné je vybavení přední bílou odrazkou, zadní červenou odrazkou a oranžovými odrazkami na pedálech a paprscích kol. Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílým světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu. Reflexní doplňky zvyšují bezpečnost chodců i cyklistů při pohybu na pozemních komunikacích. Renata Tomková, strážník-preventista, MP Lipník n. B. ZVEME NA PŘEDNÁŠKU BEZPEČNÝ INTERNET Přednáška pro veřejnost se uskuteční dne 5. října 2009 od 17:00 hodin v sále Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Lipníku n. Bečvou. Vstup je volný. Přednáškou bude završen projekt Bezpečný internet, který Město Lipník n. B. za finanční spoluúčasti státního rozpočtu pro oblast prevence kriminality realizovalo v průběhu roku 2009 na základních školách v Lipníku. Odbor soc. věcí a zdravotnictví PRÁZDNINOVÝ VÝLET DO ZOO ZLÍN a svezly se na sedačkové lanové dráze. Za mnohé výkony by se nemusely stydět ani opice, které na naší trase prohlídky také nemohly chybět. Během několikahodinové procházky po ZOO, která je členěna na africkou, asijskou, australskou a jihoamerickou oblast, se děti měly možnost seznámit s velkým množstvím živočichů. Děti nás mile překvapily svou zvídavostí a aktivitou, četly si informativní tabulky, aby se o životě exotických živočichů dozvěděly co nejvíce informací. Pavilon Yukatán s ukázkou Mayské svatyně a s videoprojekcí na velkoplošné obrazovce nás překvapil visutými lávkami, kde jsme procházeli mezi rostlinami, zvědavě na nás pokukovala zde volně žijící zvířata. Opice si nenechaly ujít příležitost nás pobavit a někdy i vylekat svým houpáním na liánách. Prostě Jižní Amerika jak má být! Cestu domů jsme si zpříjemňovali zpěvem za doprovodu kytary. Nechyběly ani soutěže o drobné ceny, kdy si děti osvěžily informace, které při procházce zoologickou zahradou získaly. Každým rokem se akcí pořádaných odborem sociálních věcí a zdravotnictví účastní více dětí. Ze strany rodičů i dětí zaznamenáváme kladnou odezvu na pořádané akce. Děti se na ně těší, přicházejí se ptát kdy a kam pojedeme, donesou výkresy, jak s námi prožily hezký den. Při navazující činnosti sociálních pracovnic a kurátorky pro mládež je zřejmé, že i tyto jednorázové akce mají smysl. Děti nemají obavy s pracovnicemi komunikovat, mají k nim větší důvěru. Jak s dětmi, tak s rodiči se nám lépe spolupracuje. Věříme, že i pro děti je smysluplně prožitý čas strávený mimo domov přínosem. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

5 ZAJÍMAVOSTI STRANA 5 EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY V 2009 V LIPNÍKU N. B. OBDOBÍ STÁRNUTÍ: JE NÁM ŠEDESÁT 2. Pohled praktického lékaře na proces stárnutí Lidé, kteří byli v pětašedesáti považováni za staré, jsou dnes obvykle ve svých nejlepších letech Dr. Sanford Finkel Se všemi betablokátory a umělými klouby můžeme dnes v parku stejně dobře potkat pětašedesátileté muže, který jede na kole vedle svého nejmladšího vnuka. Důležitý přechod vždycky provází změna vnímání času. Nová časová perspektiva charakterizuje i přechod do třetího věku. Může na nás dolehnout, až když se usadíme a čekáme na příchod stáří. K lékaři přichází jednašedesátiletý muž, zaměstnaný jako ekonom. Žádá o komplexní vyšetření. Jsou mu provedeny laboratorní odběry, EKG Kardiolog mu ukazuje videonahrávku jeho tlukoucího srdce. Gastroenterolog mu prohlédne sliznici jeho střeva. Výsledky máte v pořádku, říká lékař, budeme muset vymyslet, jak zvládneme dalších dvacet nebo třicet let vašeho života. Muž se zarazí. Dvacet nebo třicet let? Není to nic neobvyklého, říká lékař. Je vám šedesát a máte devětaosmdesátiletou matku. Nikdy jsem nepřemýšlel dál než do pětašedesáti. Právě. Bude to takové cvičení. Teď potřebujeme sestavit plán pro vaše tělo, aby všechno hladce fungovalo až do posledních let vašeho života. Nastává okamžik prohlédnutí. Dalších třicet let to se vymyká všem jeho propočtům. Potřebuje nový životní plán. V tom okamžiku si člověk musí položit zásadní otázky: Opravdu chci prožít dalších dvacet let stejně? Opravdu chci strávit třicet let sledováním televize nebo sázením cibulek? Ale co když v sedmdesáti dostanu rakovinu prostaty? Oponuje muž doktorovi. Chci vůbec žít tak dlouho? Na rakovinu prostaty se neumírá. Proč ne? Protože když jsme staří, naše buňky se tak rychle nedělí. Zemřete spíš na něco akutního a chronicky nemocný budete pravděpodobně až v posledních několika letech. Podle nových mezinárodních statistik, nezemřou-li muži na srdeční chorobu, jsou silnější a méně postiženi chronickými neduhy než ženy. Ačkoliv menší část starších lidí trpí celoživotním zanedbáváním a velmi potřebují oporu druhých, velká většina lidí starších šedesáti let je tělesně i duševně schopná. Není zkrátka pravda, že kvůli stárnutí jsou starší lidé předurčeni k nemocem. Přestože smrt je nevyhnutelná, pro proces stárnutí to neplatí. Dnešní senioři jsou mnohem zdravější než dříve. Nikdy dříve nebylo tolik lidí ve věku šedesáti let naprosto tělesně soběstačných. Žijí mnohem déle. Ale jsou i sociálně zabezpečeni? Dnešní senioři mohou využívat větší svobodu s menším fyzickým omezením. V důsledku toho neodpovídají věkové definice vlastní zkušenosti lidí. Zásadní otázka šedesátníka zní: Jakou bude mít můj život hodnotu? Není ještě pozdě dát mému životu větší smysl než zestárnu? MUDr. Jarmila Aseemová Letošní ročník Evropského týdne mobility začal ve středu 16. září Tento den ožil prostor vestibulu zámku kresbami dětí ze Základní školy Hranická na téma Ekologické desatero. Obrázky zde vystavené zaujaly každého návštěvníka zámku do té míry, že původně plánovaný týden výstavy bude prodloužen do konce září. Druhého dne do kina Svět přišlo celkem 226 dětí prvního stupně základních škol, aby se podívaly na výchovně-zábavný pořad plný hudby, zpěvu, her, hádanek, kouzel a legrace s názvem AUTOŠKOLKA. Protagonisté tohoto pořadu mají dlouholetou zkušenost s prací s dětmi a i tohoto dne dokázali získat pozornost a zájem dětí, takže celé kino ožilo smíchem a dobrou náladou. Stejná atmosféra se nesla i náměstím v Lipníku nad Bečvou v pátek 18. září, kde před budovou radnice byla uzavírka komunikací a tudíž bezpečný prostor pro soutěže a hry dětí. Tento den se stal pro Lipník nad Bečvou Dnem bez aut. Více o programu naleznete na jiném místě tohoto periodika. Důležité je jen zopakovat, že tato Ekoshow organizována ZŠ Oseckou 315, byla velice podařená, barevná, veselá a ryze bezstarostná. V sobotu přes nejisté dopolední počasí byla v 9 hodin zahájena členy Cykloteamu vyjížďka na kole. Pořadatelé naplánovali trasu po nových úsecích cyklostezky směrem do Hranic a přes vrcholky Maleníku se účastníci dostali do cíle lanového parku u Helfštýna. Necelá desítka účastníků obdržela za úspěšný průnik lanovým centrem poukázku na kávu v kavárně Café 49. Všichni ostatní dostali nealkoholické pivo ZUBR zdarma. Počasí během tohoto dne bylo nádherné, takže všichni, kteří se této cyklovyjížďky zúčastnili, prožili úžasné sportovní dopoledne. V neděli 20. září proběhla tradiční akce Městské policie Lipník nad Bečvou s náz - vem Na kole s přilbou. Strážníci Městské policie zastavovali na cyklostezce vedoucí k Oseckému jezu rodiny s dětmi nebo i děti samotné a kontrolovali výbavu jejich kol. I když někteří cyklisté byli z důvodu zastavení strážníky nejprve zaskočeni, hodnotili tuto akci pozitivně a děti byly nadšené z drobných dárků odrazek, bezpečnostních proužků, nálepek apod. Vzhledem k tomu, že ze 40 dětí postrádali přilbu jen dva chlapci, kterým táhlo na osmnáct let, je znát, že nosit přilbu není jen povinností, ale i samozřejmostí. Pro nás tedy výborná zpráva! V předposlední den Evropského týdne mobility byla naplánována již druhá cyklovyjížďka, tentokrát se seniory. I když počasí přálo a trasa byla velmi jednoduchá, musel být tento výlet nakonec zrušen pro neúčast seniorů. Tento výsledek je smutný, ale zároveň je pro nás výzvou motivovat seniory k jakékoli fyzické aktivitě, aby je strach z něčeho neznámého neodrazoval od podobných sportovně-společenských akcí. Poslední den Evropského týdne mobility se nesl opět v duchu dětského veselí. Tentokrát bylo místem konání soutěží a her dopravní hřiště na ulici Dukla. Děti mateřských škol soutěžily, tvořily, smály se a velmi si tento den užily. Odměny v podobě sladkostí a drobných dárkových předmětů jim budou celoroční vzpomínkou a příslibem, že příští rok ve stejnou dobu nashledanou! Mgr. Andrea Tomčalová PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Snahou týmu 8 pracovnic je službou usnadnit život občanům, kteří z důvodu neuspokojivého zdravotního stavu, vysokého věku, nebo ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. Smyslem pečovatelské služby je uspokojení základních potřeb občana v takovém rozsahu, aby mohl co nejdéle setrvat v domácím prostředí a vedl plnohodnotný život. Pečovatelské služby poskytujeme v domácnostech uživatelů na území města Lipník nad Bečvou a jeho částí, a to v pracovní dny v době od 7.00 do Mimo tuto dobu pak po předchozí dohodě. Pečovatelská služba se poskytuje za finanční úhradu. Adresa: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou Telefon: , Mobil: , Vedoucí PS: Marie Kropáčová DiS Ředitelka: Dana Navrátilová LAMPIONOVÝ PRŮVOD v pondělí 28. října 2009 sraz v 17:30 na zámeckém nádvoří v 18:00 odchod na nám. T.G.M. akce bude ukončena ohňostrojem Zve MO ČSSD Lipník n. B.

6 STRANA 6 ŠKOLY OPRAVENÁ ŠKOLKA NA ZELINCE OTEVŘENA 1. září 2009 se po roce opět otevřely dveře nově zrekonstruované Mateřské školy Na Zelince. Tento den bylo rovněž umožněno veřejnosti prohlédnout si budovu a zájem byl nad očekávání veliký. Dětičky už se těšily na novou školku a nebyla vidět ani slzička. Přišly se podívat i budoucí maminky předškoláčků, ale i občané Lipníku nad Bečvou a pamětníci bývalé zaměstnankyně zařízení. Počasí se vydařilo a děti se mohly celé dopoledne vydovádět na skákacím hradu nebo projet na čtyřkolkách na školní zahradě. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY EVROPSKÝ DEN BEZ AUT V pátek 18. září 2009 se konala v horní části náměstí T. G. Masaryka ekoshow spojená s ekojarmarkem. Akci připravila ve spolupráci s městem pro žáky lipenských škol ZŠ Osecká 315. Smyslem této akce bylo zábavnou formou vzbudit u žáků zájem o ekologii v dopravě. Naše škola organizuje již pátým rokem v rámci akce Den bez aut soutěž Ekoautosalon. Žáci 6. až 9. tříd vymyslí a vlastnoručně vyrobí nápaditý ekoautomobil, který i vtipně okomentují. Ve vyhrazeném prostoru na náměstí pak proběhla soutěž nejen v rychlosti, ale hodnotil se nápad i desing automobilu. Výsledky byly těsné, zvítězit však může jen jeden: v I. kategorii tříd získala 1. místo třída 7.B v II. kategorii tříd uspěla třída 9.A Vítězové obdrželi sladkou odměnu a suvenýry od BESIPU. Ve stanu Ministerstva dopravy mohli účastníci zhlédnout dokument o bezpečnosti jízdy, vyzkoušet si moderní autosedačky pro děti a také simulátor nárazu. Během dne mohli občané města i žáci škol vyplnit dotazník Líbí se nám v Lipníku nad Bečvou? Dotázáno bylo 100 respondentů všech věkových skupin, kteří se vyjadřovali ke kladům nebo i naopak záporům našeho města. V první části dotazníku měli občané našeho města oznámkovat ovzduší, zeleň, čistotu a dopravu v Lipníku. A jak to podle nich v Lipníku vypadá? Výborně 15 % Chvalitebně nebo dobře 77 % Dostatečně nebo nedostatečně 8 % V druhé části se dotazovaní subjektivně vyjadřovali ke krásám, přitažlivosti a odpudivosti Lipníku. Nejvíce se nám v Lipníku líbí na náměstí, na střešní zahradě a při kulturních akcích Totéž doporučujeme turistům a navíc je navnadíme na prohlídku s průvodcem, cyklostezku podél Bečvy a hrad Helfštýn Nejméně jsme spokojeni s chátrajícím klášterem a dalšími budovami v centru města, nelíbí se nám tovární komíny, přeplněné kontejnery, nedostatek práce, LIDL a nepřizpůsobiví občané Celou akci doplňovaly stánky s občerstvením, balónky, perníkovými i keramickými autíčky, které si na tento den připravili žáci a zaměstnanci školy Osecká 315. Ve stánku s chemickými maketami koloběhu dění v přírodě a při soutěžích s dopravní a ekologickou tématikou si mohli návštěvníci ověřit a prohloubit své znalosti. Příznivé počasí přispělo k příjemnému průběhu akce. Kromě úprav, zaměřených na snížení energetické náročnosti objektu (zateplení obvodových stěn, výměna oken a dveří a zateplení střechy, rekonstrukce otopné soustavy), došlo ve školce Na Zelince také k navýšení kapacity školky o celé jedno oddělení, na 112 dětí. Na očekávaný růst poptávky umístění narozených dětí v předškolních zařízeních reagovalo město Lipník nad Bečvou právě opravou budovy Na Zelince. Ta řeší komplexně nejen snížení energetické náročnosti budovy, ale také využití dnes již nepotřebných prostor školky k vybudování nového oddělení. Projekt města Lipníka n. B. na snížení energetické náročnosti objektu získal finanční prostředky z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. NOVÁ JAZYKOVÁ UČEBNA NA LIPENSKÉM GYMNÁZIU Gymnázium se od září může pyšnit novou jazykovou učebnou, kterou škola zařídila díky finančním prostředkům města. Učebna je vybavena nejnovějším digitálním pultem se sluchátky, interaktivní tabulí a novým nábytkem. Přispěje tak studentům ke zkvalitnění jejich mluveného projevu v angličtině, němčině, ruštině a španělštině. Od prvních školních dnů je učebna plně využívána. gym

7 ZAJÍMAVOSTI STRANA 7 SVĚTOVÝ ÚSPĚCH STUDENTKY LIPENSKÉHO GYMNÁZIA Ve dnech července 2009 proběhl v japonské Tsukubě již dvacátý ročník mezinárodní biologické olympiády. Čtyři mladí čeští biologové, me zi nimiž byla teprve osmnáctiletá studentka lipenského gymnázia Jana Faltýnková, reprezentovali naši republiku a v konkurenci rekordního počtu 221 soutěžících vybojovala naše Jana vynikající 70. místo. Sama Jana k tomu říká: Mezinárodní biologická olympiáda netrvala dlouho, ale snad každá minuta byla využita k tomu, abychom se mohli seznámit s Japonskem, jeho obyvateli i ostatními soutěžícími. Během soutěže jsme navštívili přírodovědné a geologické muzeum, vesmírné středisko JAXA a komplex šintoistických i buddhistických památek v Nikkó. Hned po příjezdu nám odebrali mobilní telefony, abychom se nemohli spojit s českými porotci, kteří nám vždy den předem překládali zadání úloh do češtiny. Toto opatření však bylo zbytečné, protože žádný mobilní telefon nefungoval. Celá Česká republika se zapojila do soutěže o nejlepší informační centrum, která byla vyhlášena pravidelným periodikem Deník. Výjimkou není ani Turistické a informační centrum v Lipníku nad Bečvou, které se prozatím v rámci Olomouckého kraje drží na čestném třetím místě. Pokud jste s infocentrem v Lipníku spokojeni a chtěli byste je podpořit, otevřete si internetové stránky Zde jsou hlasujícím položeny hned dvě otázky. Při zvolení svého favorita je nutno odpovědět: Ve kterém informačním centru vám poskytli nejprofesionálnější služby? Druhá část obsahuje otázku: Které centrum na vás působilo nejlépe? Celá soutěž trvá od 9. září do 10. října. Na konci celé soutěže Deník udělí dva certifikáty v každém kraji dvěma infocentrům, která se budou moci pyšnit svojí výjimečností. Slavnostní celorepublikové vyhlášení proběhne ve čtvrtek 15. října 2009 na zám ku v Loučeni. Ubytováni jsme byli společně s ostatními soutěžícími v hotelu, ve kterém si nás každé ráno vyzvedla naše japonská průvodkyně Fumika. Jejím úkolem bylo starat se o nás a hlídat, abychom se neztratili. Avšak naše česká výprava se poněkud lišila od těch ostatních, neboť jsme jako jediní chtěli poznávat japonské organismy. Co chvíli jsme se zastavili u neznámé rostli - ny nebo živočicha a pokoušeli se ho určit. To vzbuzovalo pozornost a údiv ostatních soutěžících i organizátorů. Nejdříve se nás snažili usměrnit, ale postupně si na naše nadšení zvykli a sami nám začali nosit nejrůznější hmyzí zástupce. Japonci jsou velmi uctiví a slušní. Vše měli perfektně naplánované do posledních maličkostí a občas nebyli schopni pochopit naše improvizované chování. Vlastností, kterou si na nich nejvíce cením, je ochota vždy pomoci. I když nás třeba neznali a nikdy neviděli, pokud bylo třeba, ihned nezištně pomohli. Janě blahopřejeme a budeme držet palce při soutěži v tomto školním roce. gym HLASOVÁNÍ PRO NEJLEPŠÍ INFOCENTRUM SOUTĚŽ K VÝROČÍ ZVONICE VYLOSOVÁNA V letošním roce slaví své kulaté výročí 400 let výrazná dominanta Lipníka n. Bečvou městská zvonice. Tato nádherná stavba byla postavena v roce 1609 za neuvěřitelných 222 dní. Soutěž, připravená Turistickým informačním centrem k jejímu jubileu, probíhala od 1. června do 12. září 2009 a nebyla omezena věkem. Po správném zodpovězení sedmi otázek se luštitelům objevila tajenka s jediným slovem ZVONICE. Soutěže se zúčastnily všechny věkové kategorie, od žáků ZŠ po luštitele zralého věku, s chutí se zapojili návštěvníci města i senioři z domova s pečovatelskou službou. Při vyplňování se mohli účastníci soutěže dozvědět zajímavé informace nejen o zvonici, ale také o zvonech, které jsou na ní umístěny. Informační centrum v Lipníku obdrželo celkem 391 odpovědí, z toho správných bylo 388. Slavnostní slosování všech správných odpovědí proběhlo v sobotu 12. září v rámci Dnů evropského dědictví. Šťastnými výherci, pro něž připravilo věcné ceny město Lipník nad Bečvou, se stali Ondřej Hlosta z Bohuslávek, Alena Navrátilová a David Rychtar, oba z Lipníka. TIC SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ U příležitosti zahájení nového školního roku se uskutečnilo setkání bývalých žáků ZŠ v Loučce. Touto cestou chtějí účastníci poděkovat pedagogickému kolektivu za pěkné a milé přijetí. Všichni byli mile překvapeni, jakou proměnou škola prošla. Už při vstupu dýchla na příchozí příjemná atmosféra, která na této škole vládne. Všechny třídy jsou barevně a moderně vybaveny nejen nábytkem, ale i audiovizuální technikou. V každé třídě najdete počítačové vybavení a spousty pomůcek pro výuku. Součástí je i mateřská škola, která se v letošním školním roce rozrostla o další nové oddělení. V takových krásných, vkusně vybavených třídách se nejmenším dětem jistě líbí. Také rodiče si pochvalují, jaké pěkné a útulné prostředí škola pro jejich děti připravila. Jeden z organizátorů setkání pan Jára Žák řekl: Někteří z nás již dávno v Loučce nebydlíme, ale jsme rádi, že se máme kam vracet, naše škola je tu stále a slouží dalším generacím. Poskytuje výchovu a vzdělání, ale je také významnou součástí veřejného života v obci. Každý, kdo školu navštíví, musí s uznáním konstatovat, že členky pedagogického kolektivu (i ostatní zaměstnanci) dělají svou práci s láskou a obětavostí. Co je na tomto tvořivém pedagogickém kolektivu jistě velmi zajímavé, je to, že ředitelka školy Alena Drietomská, učitelka ZŠ Jarmila Kurucová, vychovatelka Renata Sotolářová, učitelky MŠ Marie Mikulová a Táňa Mikulášková také kdysi sedávaly v lavicích této školy a dnes předávají získané vědomosti dalším a dalším žákům. Kromě těchto jmenovaných patří do pedagogického kolektivu ještě učitelka ZŠ Hana Vybíralíková a učitelky MŠ Dáša Doh - nalová a Alena Spáčilová. Pedagogickému kolektivu jsou jistě oporou také zaměstnanci Zdena Skříčková a Josef Suchánek (oba jsou také absolventy zdejší školy). Všem, všem, všem přejeme úspěšný nejen tento školní rok, ale i řadu dalších. Za účastníky setkání Květa Dvořáková LIPENSKÝ SOUKROMÝ MINIPIVOVAR BODUJE V Hanáckém skanzenu v Příkazích u Olomouce se konaly 5. září Hanácké chmelové dožínky. Účastnilo se jich 17 minipivovarů s celkem 21 značkami. Mezi nimi měl zastoupení i 1. soukromý pivovar společenský Lipník n. Bečvou, a to hned velmi úspěšně. Nejen, že získal 1. cenu od účastníků, ale také 1. cenu od účinkujících muzikantů. 1. soukromý pivovar společenský Lipník nad Bečvou otevřel na sv. Václava, v pondělí 28. září, svou novou provozovnu na Novosadech.

8 STRANA 8 ZAJÍMAVOSTI DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V LIPNÍKU N. B. V sobotu 12. září 2009 se naše město připojilo k celostátním Dnům evropského dědictví. Od 10 do 16 hodin byly otevřené vybrané památky, prohlídku památek návštěvníkům zpříjemňoval doprovodný program: v klášterním kostele sv. Fr. Serafinského na varhany hrál Pavel Tomáš, ve farním kostele sv. Jakuba byla otevřena šikmá vyhlídková věž. V budově internátu SPŠS nad pivovarskými sklepy byly vystaveny studentské práce, návštěvníkům sklepů podával zasvěcený výklad expert na lipenské pivovarnictví, pan Rostislav Kolář. V piaristické koleji si návštěvníci s průvodcem mohli prohlédnout expozici o piaristech a jejich působení, i o slavných lipeňácích Bartoši Vlčkovi a Jaroslavu Polkovi. Ve zvonici jsou nově instalovány kovářské fotografie Antonína Sonyho Cikánka a informační panely o historii zvonice a zvonech Jakubovi, Michalovi a Barborce. Největší zájem byl o bývalou piaristickou kolej ( klášter ) s krásnou klášterní zahradou (231 návštěvníků), velmi žádané byly opět pivovarské sklepy (193 návštěvníků), vyhlídkovou věž farního kostela navštívilo 185 návštěvníků, klášterní kostel sv. Fr. Serafinského si prohlédlo 178 zájemců, zvonicí prošlo 165 návštěvníků, synagogou 144. V předchozích ročnících už návštěvníci měli možnost zhlédnout nejrůznější speciality (sklep měšťanského domu, sklepy bývalého pivovaru, střešní zahradu před a po rekonstrukci, konírnu zámku před rekonstrukcí). Původně nepřístupné památky se ale v Lipníku nad Bečvou zpřístupňují, takže dnes se návštěvníci města dostanou během turistické sezony s průvodcem například do zvonice či synagogy nebo na židovské hřbitovy. Těch zcela neznámých památek postupně ubývá. Pro návštěvníky skrytými zůstávají prakticky jen měšťanské domy v centru města. Proto se také rozšiřuje každoročně doprovodný program, od loňska přibyly atraktivní noční prohlídky. Noční komentované prohlídky města odstartovaly ve 20 hodin u farního kostela sv. Jakuba. Téměř čtyři stovky zájemců o historii Lipníka se zúčastnily všech šesti prohlídek, při kterých se jako průvodkyně střídavě představily ředitelka knihovny Miroslava Střelcová, za TIC průvodkyně Karolína Plisková, za město Blanka Prudilová a za SVČ Drahomíra Řeháková. Herci z přerovského občanského sdružení Cukrle na sedmi zastaveních vytvořili živé obrazy z dějin města, takže v nočním osvětlení či za svitu loučí se návštěvníci mohli potkat s kumánskými nájezdníky, s Vilémem z Pernštejna, s Bohušem z Drahotuš, s Petrem Vokem a Kateřinou z Ludanic, mohli být svědky židovského pohřbu, stavby městského opevnění či výslechu Kateřiny Crbonky z veselského panství, obžalované z čarodějnictví. Zšeřelá zákoutí i setmělý klášter na ně dýchly atmosférou starých časů. Pro účastníky prohlídek byla až do půlnoci zpřístupněna osvětlená střešní zahrada. Poděkování za spolupráci patří již tradičně studentům gymnázia, kteří zajišťovali službu v jednotlivých památkách. Také je nutno poděkovat spolupracujícím organizacím, zejména občanským sdružením Piaristická kolej a Okrašlovací spolek Lípa, Střední průmyslové škole stavební a Farnosti sv. Jakuba. Blanka Prudilová a Magdalena Gladišová Návštěvníci pivovarských sklepů pod internátem Střední průmyslové školy stavební Návštěvníci v klášteře Foto: Miroslav Chládek OBLASTNÍ CHARITA LIPNÍK NAD BEČVOU, 28. října č. p. 36 Charita Hranice, Purgešova Hranice, tel středisko Lipník nad Bečvou 28. října 36/7, Lipník n/b. tel , IČ: , č.ú /0100 Vážení přátelé, poslední projekt, který je postaven na dobrovolné bázi, je charitní šatník. Čisté ošacení je vybíráno na adrese Charity Hranice Purgešova 1399 a je otevřen každé úterý od 8.00 hod do hod. Také první úterý v měsíci ještě v odpoledních hodinách od hod do hod. Přijímá se čisté ošacení z přírodních vláken pánské, dámské, dětské, utěrky, ručníky, osušky, ložní povlečení. Nepřijímají se boty, obleky, kabáty a oblečení z umělých vláken. Vybírá se drobný příspěvek na dopravu. Při odebrání ošacení se také platí drobný poplatek. Charita Hranice, středisko Lipník nad Bečvou vybírá ošacení dvakrát ročně v květnu a v listopadu. Velká sbírka ošacení proběhne v pátek 20. listopadu od do hodin a v sobotu 21. listopadu od 9.00 do hodin. Bereme pouze bavlněné oblečení, zimní bundy a kalhoty, ručníky, ložní povlečení, deky a plyšové hračky. Nemůžeme přij mout boty, obleky, kabáty a oblečení z umělých vláken. Sbírka se koná opět na faře. Přijímáme věci čisté a funkční, které budou odváženy potřebným do zahraničí. Prosíme o drobný příspěvek na dopravu. Opět připravujeme MŠI SVATOU PRO NEMOCNÉ SE VZPOMÍNKOU NA ZEM - ŘELÉ PŘÍBUZNÉ A PŘÁTELÉ ve čtvr tek 5. listopadu v 9.00 hod. v kostele sv. Jaku - ba. Díky firmě TRUMF International s.r.o. zajistíme odvoz z bydliště do kostela a zpět. Vaši účast prosím potvrďte na níže uvedené telefony. Naďa Vrbíková ,

9 ZAJÍMAVOSTI STRANA 9 VÝLET DO STŘEDOVĚKU Archeologické výzkumy potvrdily existenci Lipníka nad Bečvou ve 13. století Přestože první písemná zmínka o Lipníku z r je podle některých historiků sporná (není zcela jasné, zda jde o náš Lipník nebo o Lipník u Hrotovic u Znojma), archeologické nálezy z loňského a letošního roku potvrdily teorii existenci trhové osady s kostelem už ve 13. století. Zajímavá přednáška, shrnující právě poslední archeologické výzkumy, se konala jako předzvěst Dnů evropského dědictví ve čtvrtek 10. září v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou. Přednášeli členové archeologického týmu Jan Mikulík a Zdeněk Schenk. Posluchači se dozvěděli řadu zajímavých informací a mohli se pokochat nejzajímavějšími nálezy, které byly při přednášce vystaveny. Archeologové zkoumali v rámci záchranného archeologického výzkumu několik lokalit bezprostřední okolí kostela sv. Jakuba, proluku v ulici Nerudova, ulici Neffova (stavba supermarketu Lidl), výkopy v ulicích Osecká, Bratrská a náměstí T. G. Masaryka. Byli odměněni významným souborem nálezů (zejména keramiky), z nichž některé jsou unikátní. Nálezy pomohly vyplnit některá bílá místa v historii Lipníka, ale zároveň vypluly na světlo světa některé záhady, které je teprve nutné rozluštit a prozkoumat. Archeologický výzkum v terénu nás velmi baví, říkají svorně oba archeologové a nutno dodat, že jsou tím proslulí. Musíme poděkovat za ochotu a vstřícnost investorům, kteří nám umožnili výzkumy provádět. Například u kostela sv. Jakuba jsme se soustředili na základy stavby, a to stálo za to. Kostel má významnou roli v historii města a výzkum odhalil nejen základy starší stavby na jeho místě, která zde stála před rokem 1400, ale také byly nalezeny druhotně zazděné gotické prvky z tohoto starého kostela. Například jde o gotické prolamované žebro i s kamenickou značkou, na kterém jsou vidět minimálně tři druhy maleb. Zazděná štíhlá gotická okna jsou dodnes patrná při pohledu na kostel zvenku i zevnitř, poznají se podle prasklin v omítce, které kopírují původní okno. Starý středověký kostel měl délku asi 9 metrů, byl posazen jižněji než dnes a navíc byl přesně orientován v ose východ západ. Pod kostelem jsou i podzemní prostory, dnes nepřístupné: Rádi bychom pokračovali v průzkumu těchto prostor, to je ale limitované finančními prostředky, říká Jan Mikulík. Další lokalitou, kde se potvrdilo stáří města, respektive osady, byl výzkum v Nerudově ulici. Zde byly nalezeny stopy po výstavbě ze 13. století, keramika z té doby, zvířecí kosti. Zřejmě se jednalo o jižní okraj tehdejší osady s centrem u kostela. Z této doby také překvapivě pocházejí nálezy z výkopů po havárii plynového vedení v ulici Osecké u kaple sv. Rocha. Tady byl ve vybagrovaném materiálu nalezen velký soubor keramiky z 13. století, přitom je to v místech, kde se v té době nepředpokládala souvislá zástavba. Na tyto nálezy pak navázal výzkum při výstavbě parkoviště mezi ulicemi Osecká a Bratrská. Odtud pocházejí nejen zachycené objekty ze 13. a 14. století, ale také zbytky původního hrazení západního předměstí palisádový žlab, který byl později zasypán odpadem z centra města, asi po velkém požáru. V tomto odpadu se však objevily nejkrásnější keramické nálezy, potvrzující zručnost místních hrnčířů kachle měšťanské a rytířské z kachlových kamen, s biblickými náměty, například tzv. Veraikon otisk Kristovy tváře na roušce Veroniky, krásný exemplář římsového kachle s nápisem gotickou minuskulí, reliéfní kachel s vyobrazením bájného gryfa (napůl lev, napůl dravý pták). Historici zřejmě budou muset přehodnotit své poznatky o rozloze Lipníka ve 13. a 14. století. Máme několik beden keramických zlomků, které je nutno v laboratoři očistit a poslepovat, potvrzuje bohatost nálezů Zdeněk Schenk. Poslední lokalitou pro výzkumy bylo hospodářské křídlo zámku, tzv. konírna. Zde byla podle očekávání nalezena renesanční sgrafita, ale také jeden objekt, jehož význam bude teprve předmětem zkoumání. Základy jsou renesanční, jakoby to byla nějaká vížka, ale dnes zatím nikdo netuší, k jakému účelu a proč byla postavena. Tato přednáška v městské knihovně byla přednáškou pilotní, v průběhu jara a podzimu příštího roku na ni naváží přednášky podrobnější k jednotlivým lokalitám a neopomene se ani blízký hrad Helfštýn. Zároveň se dá očekávat, že pokročí zpracování nalezených artefaktů a bude se opět na co dívat. Magdalena Gladišová

10 STRANA 10 V pátek 4. září navštívil Lipník n. B. štáb České televize, aby zde natočil další část z cyklu Památky na prodej. Lipník ale žádnou památku na prodej nenabízí, naopak, bude v seriálu uveden jako příklad zdařilé obnovy zámku a zámeckého areálu. Protikladem mu bude zámek v Přestavlkách. Společné mají obě budovy to, že přestaly být sídelním zámkem a staly se zázemím pro správu velkostatku a byty úředníků (Lipník) a klášterem s mateřskou, obecnou a měšťanskou školou (Přestavlky). S tím souvisí i úpravy a jisté zjednodušení interiérů. Ústředním tématem dílu budou také možnosti a limity využívání památkových staveb, neboť z mnoha důvodů (nedochovaný mobiliář, absence autentických prvků, ekonomický pohled) ne všude mohou být zámecké expozice. S tím spojené téma bude otázka interiérů v takovýchto stavbách. Zámek v Lipníku n. B. jsme jako příklad využití památky vybrali proto, že byl a stále je opravován, říká režisér pořadu Rudolf Chudoba, a také proto, že stejně jako v Přestavlkách ani v Lipníku neslouží zámek turistickým účelům, hledáme vždy podobné objekty k porovnání. Chtěli jsme ukázat, že i takové památky lze opravit se zachováním historických detailů a využívat dobře i v dnešní době. Moderátorem seriálu Památky na prodej je známý herec, moderátor, muzikant i divadelní režisér Ondřej Havelka. Partnery mu byli starosta města Miloslav Přikryl a Josef Březina z Národního památkového ústavu. Repliky do pořadu si Ondřej Havelka vymýšlel přímo na místě, podle aktuální situace a se svým typickým humorem i noblesou. Zámek v Lipníku nad Bečvou vystavěl rod Bruntálských z Vrbna. Po bitvě na Bílé hoře KULTURA LIPNÍK SE JAKO KLADNÝ PŘÍKLAD OBJEVÍ V POŘADU PAMÁTKY NA PRODEJ bylo panství konfiskováno kardinálem Dietrichsteinem. Za pánů z Dietrichsteina, kteří panství vlastnili po přímé linii až do roku 1858, si zámek, v němž bylo sídlo vrchnostenské správy, v podstatě zachoval svoji renesanční podobu. K radikální historizující novoklasicistní přestavbě zámku a přilehlých hospodářských křídel došlo až v 60. letech 19. století. Zámek dostal poměrně kvalitní novoklasicistní fasádu. Již v 17. století sem ale bylo přeneseno sídlo panství, byly zde kanceláře a byty správce a úředníků. Poslední majitelé zámku, Althanovi, na zámku také bydleli. Zajímavostí je střešní zahrada, která vznikla v 19. století na střeše hospodářského křídla zámku jako první střešní zahrada v českých zemích. Zámek prochází postupnou rekonstrukcí od roku Přestavlky a Lipník n. B. budou zařazeny do 2. série pořadu památky na prodej. První řada se vysílala v zimě letošního roku. Ze 17 dílů a památek na prodej této série se prodalo už 14 objektů. Kdy bude díl, ve kterém se objeví Lipník n. Beč., vysílán, včas oznámíme na webových stránkách města a ovým infokanálem. Magdalena Gladišová

11 KULTURA STRANA 11 BESEDA NAD ZÁHADAMI S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM Mimořádně v pondělí 5. října 2009 od 18:00 hodin se v Domečku uskuteční další setkání v rámci cyklu Host v knihovně. Arnošt Vašíček bude besedovat na téma Fantastické záhady. Arnošt Vašíček je český spisovatel, scénárista a záhadolog. Jeho hlavním tématem jsou záhady, dále hledání důkazů o přítomnosti mimozemských civilizací na Zemi, pokouší se například i o rozluštění tajemství Ďáblovy bible. Úspěšné televizní seriály, ke kterým psal scénář, jsou Strážce duší, Setkání s tajemnem, Planeta záhad, Ďáblova lest. Jeho nejžádanějšími knihami pak Neuvěřitelné skutečnosti, Maska smrti, Utajený svět, Tajemná minulost, Tajemství Ďáblovy bible. Obsahem besedy Fantastické záhady jsou otázky kolem nerozluštěných archeologických záhad, nevysvětlitelných úkazů a tajemných jevů, utajované rituály a legendy. Více informací o Arnoštu Vašíčkovi naleznete na: PRÁCE A AU-PAIR POBYTY V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Ve čtvrtek 22. října 2009 dopoledne budou mít studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol v Lipníku n. B. možnost zúčastnit se besedy s prezentací Práce a au-pair pobyty v zemích EU. V první části prezentace seznámí Mgr. Tomáš Kráčmar, poradce agentury Eures, studenty s pracovními příležitostmi v zemích EU. Studenti se dozví kde nalézt pracovní nabídky, jakým způsobem se mají o místo ucházet, na co se připravit, co vše je potřeba zařídit před odjezdem do zahraničí a po návratu do ČR a jak se vyhnout podvodníkům. Ve druhé části se bude Regina Kyselová z Europe Direct pro Olomoucký kraj zabývat problematikou au-pair pobytů. Beseda je součástí projektu Představujeme země Evropské unie. MěK OD LAZARETU PO LIPENSKOU POSÁDKU Výstava dobové techniky, zbraní a uniforem se koná ve dnech října 2009 ve výstavním sále knihovny. Otevřena veřejnosti bude od pondělí do soboty v časech a hodin. Výstavu připravil 101. spojovací prapor Lipník nad Bečvou. POHÁDKOVÉ ÚTERÝ aneb ČTENÍ S POHÁDKOVOU BABIČKOU KDY? úterý od 17:00 do 18:00 KDE? v dětském oddělení městské knihovny TÉMA? vybíráme to nejlepší z literatury pro děti a mládež v anketě Kniha mého srdce Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče! TÝDEN KNIHOVEN 2009 Městská knihovna Lipník nad Bečvou Motto: Knihovna mého srdce CELOTÝDENNÍ AKCE ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE října mají možnost všichni zapomnětlivci vrátit zapůjčené knihy bez placení sankčních poplatků ve všech odděleních městské knihovny! REGISTRACE ZDARMA dětské a dospělé oddělení října určeno pro zájemce, kteří dosud nebyli našimi čtenáři a chtějí se jimi stát, platnost registrace zdarma do POSLECHOVÝ VEČER S HUDBOU U2 Městská knihovna Lipník nad Bečvou zve všechny příznivce hudební skupiny U2 na komponovaný pořad s Jiřím Fliedrem Průřez tvorbou irské rockové skupiny U2. V pořadu se bude střídat poslech hudby, videoklipy a mluvené slovo. Večer s U2 se koná 22. října 2009 v hodin ve výstavním sále městské knihovny Domečku. Akce je součástí projektu Představujeme země Evropské unie, který je letos věnován Irsku. JÓGA A TAI-ČI Jóga příznivě ovlivňuje celý pohybový systém těla. Protahuje, posiluje a uvolňuje celé tělo. Působí na uvolnění ztuhlé páteře a kloubního aparátu. Tai-či je jemné a pomalé cvičení, které navozuje harmonii celého těla, odstraňuje stres, stimuluje činnost vnitřních orgánů. Jóga se cvičí od 17:30 do 18:30, taiči se cvičí od 18:30 do 19:30 hodin v tělocvičně ZŠ Osecká. Na všechny se těší cvičitelka Olga (mobil ). Ve dnech 1. a 2. října KINO NEHRAJE So 3. října v 17:30 hod. Ne 4. října v 17:30 hod. Premiéra české komedie VENI, VIDI, VICI Romantická komedie z golfu. Mládeži příst. od 12 let, mluveno česky, ŠIROKOÚH- LÝ, 105 min., vstupné 60 Kč Ve dnech října KINO NEHRAJE So 10. října v 17:30 hod. Ne 11. října v 17:30 hod. Premiéra filmu USA PROROCTVÍ Číselná řada napsaná před padesáti lety se postupně naplňuje Mládeži přístupný od 12 let, české titulky, ŠIROKOÚH- LÝ, 121 minut, vstupné 60 Kč Ve dnech října KINO NEHRAJE So 17. října v 17:30 hod. Ne 18. října v 17:30 hod. Premiéra francouzského filmu COCO CHANEL KINO SVĚT LIPNÍK N. B. Příběh slavné módní návrhářky, která navždy změnila svět módy, svět žen. Mládeži přístupný od 12 let, české titulky, ŠIROKOÚH- LÝ,105 minut,vstupné 60 Kč Ve dnech října KINO NEHRAJE So 24. října v 17:30 hod. Ne 25. října v 17:30 hod. Premiéra komedie USA NÁVRH Sandra Bullock se po dvou letech vrací na filmové plátno. Film příjemně pobaví nejen příznivce hlavní představitelky. Mládeži přístupný, české tit., ŠIROKOÚHLÝ, 108 min., vstupné 75 Kč Ve dnech října KINO NEHRAJE So 31. října v 17:30 hod. Ne 1. listopadu v 17:30 hod. Premiéra filmu USA ÚNOS VLAKU Kdo zachrání rukojmí z uneseného vlaku newyor - ského metra? Mládeži přístupný od 12 let, české titulky, ŠIROKOÚH- LÝ, 105 min., vstupné 75 Kč

12 STRANA 12 KULTURA KDY KDE CO V LIPNÍKU NAD BEČVOU ŘÍJEN 2009 čtvrtek 1. října 31. října KRÁSY VŠEDNOSTÍ V dnešní době jsme často ohromováni spoustou snímků s exotickou tématikou a sami někdy ztrácíme cit pro naprosto obyčejnou krásu, jež nás každodenně obklopuje. Pokusme se společně na chvíli pozastavit a nechat se ponořit do krás Lipenska, přírody, pokrmů a různých zátiší, které vám na své první výstavě fotografií představuji Veronika Kočesss Ovísková vystavuje své fotografie ve vestibulu kina Svět. V pracovní dny Po a St je výstava přístupná od 8 do 17 hodin, ostatní dny od 8 do 15 hodin a v době promítání kina. Vstup zdarma. Spolupořadatel: SVČ, tel: pondělí 5. října MAĎARSKO KRÁSY A TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI Zahajovací přednáška dalšího cyklu Akademie III. věku, doplněna projekcí. Přednáší Ing. Martin Šrom. Jídelna Penzionu sociálních služeb, sídliště Zahradní. Začátek v 16:30 hodin. Akademici vstup zdarma, ostatní 10 Kč. Pořádá SVČ, tel: TÝDEN KNIHOVEN pondělí 5. října VŘSČ Velké Říjnové Společné Čtení motto: Top 100 Veřejné čtení z nejlepší stovky knih umístěných v anketě Kniha mého srdce pro školy i veřejnost za účasti významných osobností... Dětské oddělení knihovny 8:00 12:00 hodin. Pořádá MěK, tel.: pondělí 5. října FANTASTICKÉ ZÁHADY Zahájení týdne knihoven ( ) besedou se známým spisovatelem, scénáristou a záhadologem Arnoštem Vašíčkem od 18 hodin v Domečku městské knihovny. Obsahem besedy jsou otázky kolem nerozluštěných archeologických záhad, nevysvětlitelných úkazů a tajemných jevů, utajované rituály a legendy. Vyhlášení výsledků soutěže o nejvtipnější slogan o vztahu ke knihovně! Pořádá MěK, tel.: úterý 6. října POHÁDKOVÉ ÚTERÝ aneb ČTEME S POHÁDKOVOU BABIČKOU V dětském oddělení od 17:00 hodin vybíráme to nejlepší z literatury pro děti a mládež v anketě Kniha mého srdce. Společné čtení a povídání dětí, rodičů a prarodičů s pohádkovou babičkou Pořádá MěK, tel.: středa 7. října S KNIHOVNOU MĚ BAVÍ SVĚT Zábavný den se čtením, sportovním kláním, namáháním mozků a spoustou legrace ve výstavním sále MěK Domeček. Určeno pro MŠ a školní družiny Pořádá MěK, tel.: čtvrtek 8. října LITERÁRNÍ PROCHÁZKA LIPNÍKEM Procházka městem zaměřená na objekty, v nichž žily nebo pracovaly osobnosti literárního a kulturního života včetně návštěvy pamětní síně Bartoše Vlčka a Jaroslava Polky. Provází p. Vlasta Kulíšková, odchod od knihovny v 8:00, 9:30, 11:00, 13:00, 14:30. Určeno školám i veřejnosti, kolektivy nahlaste předem telefonicky. Pořádá MěK, tel.: středa 7. října JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL Půvabná pohádka pro děti z MŠ a tříd ZŠ s množstvím krásných písniček a poselstvím o tom, že pýcha předchází pád. Sál kina Svět, začátek v 8:30 hodin, vstupné 30 Kč. Počty dětí upřesní přihlášené MŠ a ZŠ do 2. října Pořádá SVČ, tel: čtvrtek 8. října 100% KUBA Přednáška s dataprojekcí, určená ZŠ a SŠ, v podání pelhřimovské agentury POHODA, přináší autentické zážitky novináře a reportéra Martina Dufka z návštěvy této rozporuplné země. Navštívíte přírodní rezervace, krásné pláže i domácnosti obyčejných obyvatel. Vhodný doplněk hodin zeměpisu i občanské výchovy. Více na Sál kina Svět, začátky v 8:15 a v 10:15 hodin, vstupné 40 Kč. Pořádá SVČ, tel: pondělí 12. úterý 20. října OD LAZARETU PO LIPENSKOU POSÁDKU Výstava dobové techniky, zbraní a uniforem ve výstavním sále knihovny Domeček. Otevřena veřejnosti bude od pondělí do soboty v časech a hodin. Pořádá 101. spojovací prapor Lipník nad Bečvou sobota 17. neděle 18. října ZEMĚDĚLSKÁ VÝSTAVA od 8:00 do 17:00 hodin v areálu SVČ na Komenského sadech pondělí 19. října PRAHA PAŘÍŽ PO PANEVROPSKÉ CYKLOSTEZCE Přednáška Václava Blažka s dataprojekcí o cestě na kole do metropole Francie. Přednosti, úskalí cykloturistiky, krásy a zajímavosti z průběhu cesty, o to vše se s vámi nadšený cyklista rád podělí. Sál kina Svět, začátek v 17 hodin, vstupné: akademici 10 Kč, ostatní veřejnost 30 Kč. Pořádá SVČ, tel: středa 21. října KDO SI ZPÍVÁ, NEZLOBÍ Výchovný pořad hudební skupiny Marbo navazuje na předchozí programy, určené žákům I. st. ZŠ. Sál kina Svět, začátek pořadu v 8:30 hodin, vstupné 35 Kč. Více informací na Pořádá SVČ, tel: čtvrtek 22. října PRŮŘEZ TVORBOU IRSKÉ ROCKOVÉ SKUPINY U2 Komponovaný pořad s Jiřím Fliedrem pro všechny příznivce hudební skupiny U2. Poslech hudby, videoklipy a mluvené slovo. Večer s U2 začíná v hodin v Domečku. Akce je součástí projektu Představujeme země Evropské unie, který je letos věnován Irsku. Pořádá MěK, tel.: čtvrtek 22. října PRÁCE A AU-PAIR POBYTY V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Dopolední beseda s prezentací pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních škol v Lipníku nad Bečvou. Prezentují Mgr. Tomáš Kráčmar, poradce agentury Eures, a Regina Kyselová z Europe Direct. Beseda je součástí projektu Představujeme země Evropské unie. Pořádá MěK, tel.: úterý 27. října neděle 1. listopadu LIPCON ŘÍJEN 2009 Klub Fenris při SVČ Lipník n. B. připravuje na tyto dny již 8. ročník dračákovského klání na pavilonu SVČ. Novinkou tohoto ročníku je Khelbenův larp. Pro zájemce je připraven úvod do systému GURPS. Bližší informace na ICQ Přihlášky do na Pořádá Klub Fenris při SVČ tel: úterý 27. října SLAVNOSTNÍ KONCERT Ke Dni vzniku samostatného Československého státu koncertují v sále ZUŠ od 18 hodin žáci a učitelé ZUŠ A. Dvořáka. V programu zazní skladby G. F. Händela, B. Martinů a dalších. Pořádá ZUŠ A.D., tel.: středa 28. října VSTUP NA HELFŠTÝN PO CELÝ DEN ZDARMA Příspěvek správy hradu ke státnímu svátku. Hrad otevřen od 9 do 17 hodin. Pořádá Muzeum Komenského v Přerově, tel.: PŘIPRAVUJEME V LISTOPADU: pondělí 2. listopadu PAMÁTNÍKY HISTORIE V LIPNÍKU A OKOLÍ Přednáška Jarmily Musilové v rámci Akademie III. věku. Jídelna Penzionu, sídliště Zahradní, začátek v 16:30 hodin, akademici vstup zdarma, ostatní 10 Kč. pátek 6. listopadu MUZIKÁL RŮŽENKA Světová premiéra pohádkového muzikálu Jany Labašové v podání našich dětských herců, zpěváků a tanečníků od 18 hodin v sále kina Svět. pondělí 16. listopadu 20. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE Vernisáž výstavy dobových dokumentů za přítomnosti osobností listopadu 1989 z našeho města v Domečku od 16:00 a recitál písničkáře Jaroslava Hutky v sále ZUŠ A. Dvořáka od 18:00 hodin. pátek 27. listopadu JUMPING DRUMS: FIVE ELEMENTS Netradiční bubenický orchestr, který se v našem městě představil školám v lednu a veřejnosti v programu Svatojakubských hodů, patřící k naší i světové špičce, přiváží celovečerní koncert tradičních i méně tradičních bicích nástrojů. Příznivci skvělé muziky si více informací najdou na

13 INZERCE STRANA 13 Kontaktujte obchodního zástupce Ji ího Sk ídla na mobil nebo

14 STRANA 14 INZERCE 28. října 602 (vedle pošty) Lipník nad Bečvou tel.: fax e.mail: Kanceláře Wüstenrot stavební spořitelny a. s. Lipník nad Bečvou Přerov Hranice ul. 28. října 602 ul. Dr. Skaláka 1 Masarykovo nám. 94 (vedle pošty) (naproti Tančírny) (vedle trafiky) Naše kanceláře jsou Vám k dispozici PO PÁ vždy hod. NENECHTE SI UJÍT VÝHODNÉ A JEDNODUCHÉ VYŘÍZENÍ ÚVĚRŮ NA KOUPI BYTU NEBO DOMU! ZDARMA VÁM REFINANCUJEME VAŠI HYPOTÉKU U JINÉ BANKY ZA NIŽŠÍ ÚROKY A BEZ DOKLÁDÁNÍ PŘÍJMU! JEDNO Z NEJLEVNĚJŠÍCH POVINNÝCH RUČENÍ NA TRHU: nabízíme atraktivní bonusy, přiznáme bonusy i z jiných pojišťoven pokud si u nás pojistíte více aut Váš bonus dostanete plně až na 3 auta a sjednáte-li si současně i havarijní pojištění, získáte zdarma úrazové pojištění pro všechny osoby ve vozidle s pojistnou částkou Kč Zahájen prodej exotiky na sezónu 2009/2010 Kuba, Dominikánská republika, Thajsko, Isla Margarita, Spojené Arabské Emiráty, Bali, Kapverdské ostrovy, Salvador... Slevy za včasný nákup: Do sleva ve výši až 12 % + dítě ve vybraných termínech a hotelech za cenu letenky Last minute nabídka Kypr odlety z Brna, Ostravy, Prahy na 12 dni , , , hotel s polopenzí již za Kč + taxy Kč Tunisko odlety z Brna, Ostravy, Prahy na týden vždy v sobotu, na 10/11 nocí i v úterý hotel s polopenzí již za Kč + taxy Kč Egypt odlety z Brna nebo Ostravy na týden, 11/12 nebo 15 dní, hotel s all inclusive již za Kč + taxy Kč Kuba odlet Praha , hotelu s all inclusiv Kč Kč taxy Autorizovaný prodejce všech CK tuzemských i zahraničních. Stejné ceny, slevy a podmínky.

15 INZERCE STRANA 15 Pomáháme lidem bohatnout Nabízíme: Analýzy a finanční plány stávajícího zajištění - ZDARMA Hypotéky, stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, úrazové pojištění, cestovní poj., pojištění majetku (domy, domácnosti, odpovědnost), podnikatelská pojištění, povinné a havarijní pojištění vozidel, komplexní klientský servis: změny, doplnění pojistných smluv od všech institucí atd. Zastupujeme a spolupracujeme: Stavební spořitelny: Modrá pyramida, Raiffeisen stavební spořitelna, SSČS-buřinka, Wüstenrot Hypotéky: Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, Hypoteční banka, KB, LBBW Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Volksbank, Wüstenrot, HB. Penzijní fondy: Všechny v ČR. Pojišťovny: AEGON, Allianz pojišťovna, AMCICO AIG, AXA živ., ČPP, Česká pojišťovna, ČSOB, Generali, ING, Kooperativa, MAXIMA, České spořitelny, Uniqa, Wüstenrot Kontakt: Martin Raška, Záhorská 335, Týn nad Bečvou tel:

16 STRANA 16 INZERCE STUDIO MISSCOSMETIC DERMATOLOGIE A VNITŘNÍ VÝŽIVA Nově otevřené dermatologicko-poradenské studio Vás tímto srdečně zve k využití těchto služeb: hydratace a hloubkové čištění pleti, řešení problémů s akné detoxikace těla redukce vrásek a kruhů pod očima kožní problémy, zarůstání chloupků, vousů nadváha a podvýživa snížení hladiny cholesterolu potravinové doplňky pro sportovce potíže s trávením a vyprazdňováním celkové zlepšení zdravotního stavu v konzultaci s odborníky reflexní terapie a thajské masáže po domluvě předem Zcela diskrétně v příjemném prostředí sestavíme vhodný program právě pro Vás. Individuální přístup! Pro děti připraven dětský koutek.!!! UDĚLEJTE KROK SPRÁVNÝM SMĚREM. DOPŘEJTE SI PÉČI, KTEROU SI ZASLOUŽÍTE!!! STUDIO MISSCOSMETIC NERUDOVA 85/14 (nad kadeřnictvím Půvab) LIPNÍK NAD BEČVOU tel.: POZOR CENOVÁ BOMBA Porcované kuřecí maso KUŘECÍ STEHNA KŘÍDLA S HRUDÍ PRSNÍ ŘÍZKY 39 Kč / kg 19 Kč / kg 89 Kč / kg KAŽDÉ PONDĚLÍ od 10:00 do 10:30 hod. U MOTORESTU MORAVSKÁ BRÁNA OMLOUVÁME SE, JESTLIŽE NEPŘIJEDEME, PŘIJEDEME URČITĚ PŘÍŠTĚ. DOBROU CHUŤ PŘEJE FIRMA DD-GROUP

17 INZERCE STRANA 17 VÍME, KAM S VYSLOUŽILÝMI SPOTŘEBIČI! LZE JE ODEVZDAT PRODEJCI PŘI KOUPI NOVÉHO SPOTŘEBIČE... DO SBĚRNÉHO DVORA CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! Chranime prirodu A4.indd :10:41

18 STRANA 18 INZERCE MARTIN TOMEČEK digitální televizní příjem dodavatel telekomunikačních technologií zítřka DVB-T DVB-S HDTV SDTV Hi-Fi Satelitní technika prodej satelitních kompletu pro příjem CZ a SK programů bez měsíčních poplatků Drobný prodej SAT příslušenství karty UPC, CS Link, Skylink satelitní rozvody a systémy PRODEJ SERVIS INSTALACE KONZULTACE Anténní technika rekonstrukce a přípravy na digitální systém digitální tv. systémy a integrita bytových komplexů instalace a údržba ant. stožárů prodej anténní techniky UHF VKV a příslušenství PRODEJ SERVIS INSTALACE KONZULTACE MĚŘENÍ Hi-Fi LCD zajištění a montáž LCD Plazma televizorů konzultace-zajištění a montáž Hi-Fi komponentů zvučení akcí aparátem 2x3 kw TEL: VODAFONE T-MOBILE WEB: Podnikání: Hubnutí: Koupím staré pohlednice do r Tel

19 SPORT STRANA 19 BOB KREJČÍ V DRESU Č. 90 Nechce se tomu věřit, pan Rajmund Krejčí, pro všechny vždycky Bob Krejčí praotec všech klasických sportů v Lipníku nad Bečvou, velký vzor a kamarád všech lipenských sportovců po mnoho generací, člověk mimořádných kvalit, oslavuje v těchto dnech devadesátku. K zástupu gratulantů se připojili i lipenští fotbalisté a pozvali Boba v sobotu odpoledne 19. září na fotbalový stadion, aby mu předali netradiční dárek dres s číslem 90. Připomněli si tak jeho nesčetné zásluhy pro lipenský fotbal, kterému se aktivně věnoval až do svých 39 let a poté i jako funkcionář. Předání dárku a gratulace od současných představitelů místního fotbalového klubu se uskutečnilo na úvod mistrovského utkání mužů proti Mostkovicím a Bob bez zaváhání přijal i vyzvání, aby provedl čestný výkop zápasu. Výsledek utkání 3 : 0 pro domácí jistě potěšil i Boba, který setrval na stadionu i dlouho po ukončení zápasu a podělil se s přítomnými o své dlouholeté zážitky a zkušenosti. Snad aby jeho vyprávění bylo ještě přesvědčivější, zaskočil si domů pro jedno ze svých alb, to fotbalové, kde k neuvěření se první dokumenty datují již od roku Kdo Boba nezná, těžko by uvěřil, že ten nenápadný senior, zvolna dnes kráčející se svou jen o málo mladší manželkou Lipníkem nad Bečvou, je právě Bob Krejčí. A už vůbec by nechápal, že téhož kmeta může zanedlouho zastihnout při hře na tenisových kurtech nebo jak se kolem přežene na bicyklu. Bobe, přejeme ti, ať ti to ještě dlouho vydrží. Fotbalisté z Lipníku nad Bečvou Foto Karel Hodis PRÁZDNINY V LOUČCE Prázdniny doběhly ke konci. Z dětí se stali náruživí honci. Honili se za body, aby měli sladké hody. Bonbóny a herní radost, také dříve narození projevili svoji mladost. Skákali, házeli a stříleli. Na konci i někteří radostí kvíleli. Patnáct zastavení soutěžící čekalo. Občas těžkých, ale nikde se neplakalo. Nejtěžší disciplínou, k překvapení všech, byly z půdy vytažené, obyčejné, nalakované, dřevěné chůdy. Ti, co splnili všechny disciplíny, naplno si užili radost ze skvělé trampolíny. Maminky a tatínci pili a hodovali, co jim tělo a peněženky dovolovali. Udil se kabanos, ryby opékaly, zmrzliny občas trávu pokapaly. A kdy to vše se vlastně stalo? Už nejedno dítě první týden ve škole si poplakalo. Ale ještě než do školy vyrazili, v parku v Loučce si stany postavili. Velký oheň jejich těla zahříval. Možná i hrůzostrašný příběh se povídal. Také jeden den do kopce malí i velcí šlapali. Na čem, co kdo chtěl. Hlavně, že slavkovské radary na konci cesty viděli. Toto už byl šestý ročník. TJ Sokol Loučka + ZŠ Loučka

20 STRANA 20 SPORT UTKÁNÍ BÝVALÝCH HRÁČŮ SPARTAKU LIPNÍK První srpnová sobota se stala dostaveníčkem fotbalového utkání bývalých hráčů Spartaku Lipník nad Bečvou a 1. FK Lipník nad Bečvou Ve své bohaté sportovní činnosti, která byla prezentována v letech , ve výše uvedených oddílech rozdávali radost, ovlivňovali atmosféru fotbalových utkání a umožňovali divákům v ochozech často vykřiknout ono magické slůvko gól. Utkání bylo odehráno na umělém travnatém povrchu Městského stadionu v Lipníku nad Bečvou. Hráči byli nominováni do dvou mužstev, v každém mužstvu se to hemžilo zajímavými jmény bývalých hráčů. Na dodržování nezbytné fotbalové taktiky v utkání dohlíželi přísným okem trenéři mužstev (Jan Diviš, Jiří Zedek, Zdeněk Macek, Josef Čech). Před zahájením utkání minutou ticha uctili aktéři tohoto sportovního klání s veškerou úctou všechny hráče, funkcionáře, členy a příznivce, kteří se zasloužili o fotbal v Lipníku n. B. a kteří již nejsou mezi námi. V průběhu samotného utkání hráči obou mužstev potvrzovali své nesmírné bohaté fotbalové umění přímo na hrací ploše, kde o dramatické momenty nebylo nouze. Utkání proběhlo v přátelské atmosféře, samotní hráči si nic navzájem nedarovali. Slunečné, na naše poměry až tropické počasí kladlo značné nároky na kondici hráčů. Za předvedené výkony a profesionální přístup si hráči obou mužstev zaslouží vyslovit upřímné poděkování a uznání. Vítězství si na své konto připsalo mužstvo pod taktovkou trenérů Jana Diviše a Jiřího Zedka v poměru 5:1 po poločase 3:1. Branky vítězů Karel Hodis (ml.) 2x, Petr Krůza 2x, Peter Lipták, za poražené byl úspěšným střelcem Milan Cagášek. Z původní nominace vypadl Pavel Peřina, který utkání rozhodoval jako hlavní rozhodčí (mimochodem asistent HR v nejvyšší soutěži Gambrinus ligy). Na pomezních čarách mu sekundovali lipenští arbitři Zdeněk Frydrych a Zdeněk Ryška. Ve snaze co nejlépe připravit utkání organizátoři nezůstali osamoceni a za to patří poděkovat všem, kdo podali pomocnou ruku sponzorům: SAMP Alois Steiner, AUTOBAZAR Karel Hodis (ml.), PO- HOSTINSTVÍ GEM, RESTAURACE TE- NIS CLUB Zdeněk Kašpárek, POHOS- TINSKÁ ČINNOST Jaroslava Čechová, TRAFIKA Antonín Avrat, AUTOSERVIS Julius Kvaš, DŘEVOVÝROBA Milan Cagášek, RESTAURACE MINI PIVOVAR PARNÍK firma HORESTÝN s. r. o. Josef Schönweitz, KVĚTINÁŘSTVÍ Miluše Hasoňová, FRITPOM Pavel Zselezo, TRAWEKO 96 s. r. o. Zdeněk Trávníček, M-MOOS s. r. o. Ing. Miroslav Štěpán, CHARLEY Alexandra Plaštiáková, KOMPAKTA INVEST a. s. Ing. Oldřich Hlobil, SKD Stavební s. r. o. ing. Bohumil Solař, KLUB přátel FO Vlastimil Winter a v neposlední řadě zaměstnancům RESTAURACE TENIS CLUB, místnímu fotbalovému klubu a jeho vedení. Organizátoři utkání (Zdeněk Macek, Josef Čech) udělali kus záslužné práce pro fotbal, který nás všechny stále baví a při - tahuje. K přátelské atmosféře bezesporu přispěla společná fotografie pořízena objektivem fotoaparátu Karla Hodise (st.). Karel Knop (ml.) Zleva horní řada: Macek Zdeněk, Čech Josef, Zedek Jiří, Diviš Jan, Wampula Bedřich, Dorňák Antonín. Zleva prostřední řada: Bednář Jan, Richter Martin, Šubrt Radomil, Jochec Jiří, Valouch Marek, Lipták Peter, Cagášek Milan, Kretek Petr, Hausner Jiří, Navrátil Pavel, Pumel Miroslav (ml.), Knop Karel. Zleva spodní řada: Fabián Mojmír, Vaculík Jiří, Špunar Antonín, Bakeš Jiří, Hřebačka Pavel, Derych Ladislav, Zelenay Adrian, Rajnošek Jiří, Barveníček Jaromír, Zselezo Pavel, Šlosar Marek, Krůza Petr, Avrat Antonín. V minulém čísle LL jsme omylem přiřadili fotografii z této akce k turnaji starých pánů, za což se organizátorům setkání omlouváme. LIPENSKÉ LISTY, časopis města Lipník nad Bečvou, vychází 1x v měsíci, vydává Město Lipník n. B., nám. T. G. Masaryka 89, Lipník n. B., IČ Toto číslo vychází Odpovědná redaktorka Magdalena Gladišová, tel , uzávěrka 20. v měsíci, příspěvky přijímá i Informační centrum. Náklad 750 kusů, Registrační číslo MK ČR E Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010 Karlovy Vary Město se již tradičně zapojilo do celoevropské kampaně Evropský týden mobility (16. 22. září) a Evropský den bez aut (22. září), který se tento rok v Karlových Varech konal již potřetí. Evropský týden

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy)

5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy) TŘÍDA : NÁMOŘNÍCI 5ti denní tématický pobyt v ekocentru STŘEVLÍK (středisko ekologické výchovy) Místo pobytu: středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Kontakty: www.strevlik.cz

Více

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě?

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 1 Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 Kampaň Na kolo jen s přilbou

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Ing. Blanka Sunkovská

Ing. Blanka Sunkovská Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Ing. Blanka Sunkovská Ministerstvo i dopravy BESIP Aktivity it Ministerstva i t dopravy v oblasti dopravní výchovy Zaměření dopravní výchovy:

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově

Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov, ubytování v Plumlově Státní zámek Plumlov Zámek nedávno oslavil 333 let svého výročí od založení a byl pro nás lákavou nabídkou k návštěvě, případný pobyt v Plumlově umožňuje podnikat

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU

MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU PÁTEK 11.4. ODBORNÝ A KULTURNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM MOBIL SALON VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU konané ve dnech od 11. 4. do 13. 4. 2014 10.00 hod. Slavnostní zahájení 22. ročníku výstavy 11.30, 13.30 a 16.30 hod.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje

Úspěšný projekt Goodyear Bezpečná školka se v roce 2009 rozšiřuje KONTAKT: Markéta Valtrová Marketing Coordinator Goodyear Dunlop Tires Czech s. r. o. Tel.: + 3 9 7 E-mail: marketa_valtrova@goodyear.com Martin Stehlík Weber Shandwick Tel.: + 8 367 E-mail: mstehlik@webershandwick.cz

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008

Národní dny bez úrazů 2008 Chrudim 5.-25.6.2008 Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015

Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 29. 8. - 4. 9. 2015 Zveme Vás Dny evropského dědictví Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více