Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o hospodaření za rok 2007"

Transkript

1 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008

2 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok 2007 A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění 1.1 Zhodnocení příjmů aparátu ministerstva 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu 2. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva 3. Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu 4. Zhodnocení rozpočtu příspěvkových organizací B. Výdaje z rozpočtové kapitoly MPO 1. Podpora výzkumu a vývoje 2. Podpora malého a středního podnikání 3. Podpora technologických center a center strategických služeb 4. Programy spolufinancované ze zdrojů EU 4.1 Operační program Průmysl a podnikání 4.2 Operační program Podnikání a inovace 4.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 4.4 Společný regionální operační program 5. Dotace na úsporné energetické programy 6. Dotace pro společnost Hyundai 7. Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 8. Dotace na projekt Hospodářské komory ČR a dotace Obchodní hospodářské komoře Brno 9. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 9.1 DIAMO, státní podnik 9.2 Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) 10. Ekologická dotace 11. Dotace na správu skládek DIAMO, státní podnik 12. Doprovodný sociální program pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu 13. Dotace na ochranu spotřebitele 14. Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci 15. Výdaje na projekty prosazující rovné příležitosti mužů a žen Tabulková příloha 2

3 Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AEAO CEN CENELEC C.I.P. ES ETSI ICT IEC IPPC ISI ISO OECD Asociace evropských puncovních úřadů Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Úmluva o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní Evropské Společenství European Telecommunication Standards Institute (Evropská standardizační instituce pro oblast telekomunikací) Informační komunikační technologie Mezinárodní elektrotechnická komise Integrovaná prevence a omezování znečištění Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČEA ČMI ČNI ČOI ČÚZZS DC ČR PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM SVÚOM TESTCOM ÚNMZ Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Česká energetická agentura Český metrologický institut Český normalizační institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Design centrum ČR Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Státní výzkumný ústav ochrany materiálu Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 3

4 Ostatní použité zkratky a.s. Akciová společnost BIC Podnikatelské a inovační centrum ČIA Český institut pro akreditaci ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ČNB Česká národní banka ČTU Český telekomunikační úřad EU Evropská unie FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb GA Grantová agentura HDP Hrubý domácí produkt HK Hospodářská komora ISPROFIN Informační systém programového financování IS ŽR Informační systém živnostenského rejstříku MF Ministerstvo financí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MV Ministerstvo vnitra MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŽP Ministerstvo životního prostředí NFV Návratná finanční výpomoc OEÚ ZÚ Obchodně ekonomické úseky Zastupitelských úřadů OPPI Operační program Podnikání a inovace OPPP Operační program Průmysl a podnikání OPRLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů o. p. s. Obecně prospěšná společnost OSS Organizační složky státu OZE Obnovitelné zdroje energie PO Příspěvkové organizace PSP Poslanecká sněmovna Parlamentu PZ Průmyslová zóna RF Rezervní fond RPIC Regionální poradenské a informační centrum SR Státní rozpočet SPZ Strategická průmyslová zóna SROP Sektorový regionální operační program TP Technická pomoc VPS Všeobecná pokladní správa VaV Výzkum a vývoj ZRS Zahraniční rozvojová spolupráce 4

5 Úvod 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2007 plnilo úkoly vyplývající ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. V souladu se schváleným státním rozpočtem na rok 2007 a vládou stanovenými rozpočtovými prioritami byly v roce 2007 v resortu MPO financovány jako rozhodující tyto oblasti: Rozvoj a zkvalitňování podnikatelského prostředí; Programová podpora podnikání, zejména malých a středních podniků, s využitím strukturálních fondů; Podpora průmyslového vývoje, výzkumu a inovací; Podpora technologických center a center strategických služeb; Podpora exportu, investic a aktivní obchodní politiky; Příprava na předsednictví České republiky v Radě EU; Zahlazování následků hornické činnosti. Uvedené oblasti byly v průběhu celého roku 2007 ovlivňovány členstvím České republiky v Evropské unii a zapojením MPO do rozvojových a strukturálních programů v rámci EU. Při zajišťování rozvoje a zkvalitňování podnikatelského prostředí bylo hlavním cílem zjednodušování podnikatelské administrativy. V rámci této oblasti byla realizována řada kroků, které se zásadním způsobem podílí na snižování objemu administrativní zátěže spojené s podnikáním. Jedná se například o zjednodušení registračního formuláře, snížení počtu kontrol u podnikatelů, zrušení registračních pokladen, dostupnější pobídky pro investice, v legislativní oblasti zejména pak o novelizaci živnostenského zákona. Opatření přijímaná v oblasti zkvalitňování podnikatelského prostředí byla v průběhu roku 2007 projednávána Podnikatelskou radou, jejíž vznik schválila vláda dne Zřízení tohoto meziresortního poradního orgánu nahradilo činnost Hospodářské rady vlády a Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí. Hlavním cílem Podnikatelské rady je zlepšení spolupráce státní správy s podnikateli. Prostřednictvím tohoto orgánu se zároveň podnikatelé sami podílejí na řešení problémů, které vedou k redukci administrativní zátěže. Na programovou podporu podnikání, zejména malých a středních podniků, byly využity nejen prostředky ze státního rozpočtu a prostředky ze strukturálních fondů EU, ale také mimorozpočtové úvěrové zdroje bankovních institucí a další zdroje soukromého sektoru, včetně 5

6 prostředků z privatizace (vedených na zvláštním účtu MF). Největší část této podpory byla poskytována v rámci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Čerpání prostředků v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), který se stal základním nástrojem resortu pro využívání zdrojů evropských strukturálních fondů v programovacím období , kontinuálně pokračovalo i v roce Poskytovaná podpora se prostřednictvím dílčích programů soustředila zejména na rozvoj malého a středního podnikání, výrobní, technickou, ekonomickou a organizační restrukturalizaci podniků, oborů a odvětví a podporu inovačních aktivit v průmyslu. K využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období připravilo MPO Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který byl Evropskou komisí schválen dne 3. prosince OPPI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to zejména stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií. V rámci výkonu gesce za oblast průmyslového výzkumu a vývoje byly plněny činnosti směřující k zabezpečení realizace schválené účelové podpory, zejména zajištění průběžného hodnocení projektů výzkumu a vývoje odborníky z různých průmyslových oblastí vzhledem k široce koncipovaným programům a zajištění oponentních posudků na návrhy projektů přihlášených do veřejných soutěží. Byly zajištěny finanční kontroly u příjemců podpory s cílem prověřit dodržování smluvních podmínek a platných právních norem při nakládání s prostředky státního rozpočtu. Proběhla příprava, vyhlášení a vyhodnocení veřejných soutěží na výběr projektů průmyslového výzkumu a vývoje pro roky 2007 a 2008 v rámci resortních programů a národního programu. Bylo připraveno vyhlášení veřejné soutěže na program TRVALÁ PROSPERITA z Národního programu výzkumu II. Probíhá spolupráce na realizaci Národního programu výzkumu I. a II. a současně byla zahájena příprava nového resortního programu TIP v nových legislativních podmínkách. Zajištěna byla i průběžná příprava podkladů spojených s činností stálého hosta v Radě pro výzkum a vývoj. V oblasti systému investičních pobídek došlo ke strategickému přechodu od podpory běžných průmyslových výrob k posílení podpory výrob s vysokou přidanou hodnotou, technologických center a center strategických služeb. V legislativní části této oblasti vstoupila od 2. července

7 v platnost novela zákona o investičních pobídkách, která upravila možnost čerpání investičních pobídek pro investory z oblasti zpracovatelského průmyslu. Podpora exportu, investic a aktivní obchodní politiky je jednou z priorit hospodářské politiky vlády, která je zaměřena na vybudování efektivního modelu ekonomické diplomacie jako jednoho ze zásadních předpokladů české zahraniční politiky. Základním dokumentem, ze kterého vychází systém podpory exportu, se stala Exportní strategie České republiky pro období Tato strategie reaguje na změny, ke kterým došlo po vstupu ČR do EU, na požadavek nově definovat teritoriální priority, na nové potřeby českých podnikatelských subjektů v jejich mezinárodním rozvoji a na trendy v poskytování služeb. Exportní strategie podporovala rozvoj podnikatelských aktivit českých firem na klíčových trzích, které jsou perspektivní z hlediska dalšího růstu obchodní spolupráce. S cílem přiblížit příležitosti těchto trhů byly vypracovány exportní strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR ve vybraných zemích. Potenciál pro české subjekty na zahraničních trzích byl rozvíjen prostřednictvím oficiálních účastí ČR na mezinárodních výstavách a veletrzích. Při vstupu na zahraniční trhy se české firmy mohly spolehnout na úvěrování a pojišťování vývozu se státní účastí poskytované prostřednictvím České exportní banky, a.s. a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Služby poskytované exportérům a investorům prostřednictvím MPO, OEÚ ZÚ, zahraničními kancelářemi a centrálou CzechTrade, ČEB a EGAP byly sjednoceny a prezentovány v publikaci Export v kostce, která v roce 2007 vyšla již podruhé. Vstupní bránu pro tyto služby tvoří bezplatná telefonní linka Zelená linka pro export a portál BusinessInfo.cz, na které se mohou podnikatelské subjekty obracet s požadavky a otázkami, resp. kde obdrží potřebné informace o podmínkách pro vstup a podnikání na zahraničních trzích a aktualizované informace o obchodních a investičních příležitostech. V rámci přípravy na předsednictví České republiky v Radě EU byla v průběhu roku 2007 na MPO zintenzívněna činnost v oblasti obsahové, organizační, finanční a personální přípravy na výkon předsednictví, včetně její koordinace. Současně se zástupci MPO účastnili porad meziresortních koordinačních orgánů pro organizační a mediální stránku přípravy předsednictví, a to zejména Centrální organizační skupiny a Kulatého stolu komunikace. V rámci obsahové přípravy předsednictví se MPO podílelo v roce 2007 na zpracování materiálu Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí roku Dále byl zpracován dokument Sektorové agendy předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí roku 2009 a probíhala příprava společného 18-ti měsíčního programu francouzského, českého a švédského předsednictví. 7

8 Na realizaci procesu zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) se v roce 2007 podílely mandatorní sociálně zdravotní výdaje a investiční i neinvestiční prostředky na technický útlum. Na spolufinancování procesu ZNHČ byly rovněž využity prostředky ekologické dotace. V průběhu roku 2007 byl ukončen Komplexní projekt doprovodného sociálního programu pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu. Tento projekt pomáhal řešit, prostřednictvím příslušných nařízení vlády, sociální problémy uvolňovaných pracovníků v ocelářském průmyslu. V oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) zabezpečovalo MPO v průběhu roku 2007 činnosti, které ukládá zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů a nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Součástí této činnosti bylo i zajištění provozu webových stránek a překladů referenčních dokumentů o dostupných technikách (tzv. BREFy dokumenty podle jednotlivých průmyslových oborů). V oblasti výdajů spojených se zajišťováním Národní politiky podpory jakosti byly v roce 2007 rozpočtové prostředky využity především na zajištění propagace Národní politiky podpory jakosti, činnost Rady vlády ČR pro jakost v gesci MPO a činnost Národního informačního střediska pro podporu jakosti při České společnosti pro jakost. Dále na akce zabezpečující rozhodující programy Rady vlády ČR pro jakost, program Národní ceny ČR za jakost pro veřejný i podnikatelský sektor a program Česká kvalita, jehož cílem je podpora výroby a prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. V oblasti ochrany spotřebitele byly poskytnuty dotační prostředky celkem deseti nestátním neziskovým organizacím. Předložené a schválené projekty byly zpracovány v souladu s programy vyhlášenými v rámci resortního dokumentu Zaměření dotační politiky a podmínky pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly MPO nestátním neziskovým organizacím, působícím v oblasti ochrany spotřebitelů, na rok V legislativních aktivitách byl v roce 2007 kladen důraz na plnění úkolů souvisejících s reformou veřejných financí a plněním Programových cílů vlády, přičemž byl akcentován prvek na snižování administrativní zátěže podnikatelů. Dále pokračoval proces harmonizace českých právních předpisů, nejen s požadavky EU, ale i s ostatními mezinárodními závazky. Všechny právní předpisy byly k projednání vládou, Legislativní radou vlády či PSP a Senátem předloženy v termínu a žádný nebyl vrácen k přepracování. Ve Sbírce zákonů byly v roce 2007 publikovány 2 zákony a 10 novel zákonů, 1 nařízení vlády, 9 vyhlášek a 6 novel vyhlášek, zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější zákony, které byly v roce 2007 připraveny 8

9 resortem MPO a publikovány ve Sbírce zákonů patří novely živnostenského zákona, zákona o hospodaření energií, zákona o elektronických komunikacích, o regulaci reklamy, ochraně spotřebitele, hornické činnosti a výbušninách a další. Současně bylo rozpracováno dalších 8 zákonů, které jsou nyní v různých fázích legislativního procesu. Jedná se zejména o novely energetického zákona, zákona o elektronických komunikacích, zákona o některých službách informační společnosti, zákona implementujícího směrnici o službách, novelu zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, dále pak novelu zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, návrh zákona o odpadech z těžebního průmyslu, novelu zákona o hospodářských stycích se zahraničím a prováděcí právní předpisy k těmto zákonným normám. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů, se stalo MPO v průběhu roku 2007 orgánem státní správy rovněž pro elektronické komunikace a poštovní služby, s výjimkou věcí svěřených do působnosti Českého telekomunikačního úřadu. Dále pokračoval proces rušení státních (zbytkových) podniků založených podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, po předchozím souhlasu vlády. V roce 2007 byly zrušeny čtyři státní podniky. Kontinuálně probíhal proces likvidace státních podniků, který má za cíl dokončit výmaz státních podniků v likvidaci z obchodního rejstříku do konce roku V roce 2007 bylo zrušeno a vymazáno z obchodního rejstříku 40 státních podniků v likvidaci. V roce 2007 provedlo MPO v rámci transformace podřízených organizací přesun některých činností. Na agenturu CzechTrade byla převedena agenda podpory průmyslového designu, spadající pod Design centrum ČR (zrušeno ke dni ) a ke stejnému datu bylo rozhodnuto o zrušení České energetické agentury. Její agendu převzaly příslušné útvary ministerstva. 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2007 Průmysl Průmysl hraje stále významnou roli v ekonomice ČR a v posledních letech dosahuje vysokých temp růstu (viz graf). Jeho podíl na hrubé přidané hodnotě ekonomiky za I.-III. čtvrtletí 2007 (v běžných cenách) dosáhl 31,9 %, u zpracovatelského průmyslu 27,8 %. Průmyslová produkce vzrostla v roce 2007 o 8,2 %, tržby z průmyslové činnosti rostly rychleji (9,3 %), což svědčí o schopnosti podniků realizovat svoji produkci na trhu a být konkurenceschopnými. 9

10 Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) ,2 % ,7 5,5 9,6 6,7 8,2 2 1,5 1, , Za dynamickým růstem produkce byly podniky pod zahraniční kontrolou s vysokým podílem na celkových tržbách průmyslu (60,2 %) a zaměstnanosti (45 %), s produkcí určenou převážně na vývoz. Na tomto vývoji se podílela produkce nových výrobních kapacit zejména automobilového, elektronického a počítačového průmyslu s vysokou domácí, ale hlavně zahraniční poptávkou. Souběžně s nimi se rychle rozvíjel i gumárenský a plastikářský průmysl, jako jejich významný dodavatel, zvýšená poptávka se promítla i do oživení tradičního strojírenství. V rámci zpracovatelského průmyslu pokračovaly strukturální změny, kdy dynamicky rostla odvětví vyrábějící produkci technologicky náročnější, s vyšší přidanou hodnotou, nižší náročností na spotřebu energií a šetrnější k životnímu prostředí. V členění produkce podle hlavních průmyslových seskupení se rychle rozvíjela, v kontextu příznivého vývoje mezd a zaměstnanosti, výroba pro dlouhodobou spotřebu s meziročním růstem 17,7 %, vysoký nárůst o 14,4 % zaznamenala i výroba pro investice. Silná domácí a zejména zahraniční poptávka se příznivě projevily nově uzavřenými celkovými zakázkami (růst o 9,8 %) a zakázkami ze zahraničí (o 11,8 %). Probíhající strukturální změny a rozšiřování výroby se odrazily ve zvýšení celkové zaměstnanosti průmyslu o 1,8 %, z toho zpracovatelského o 2,2 %. Rychlý růst tržeb (9,3 %) při mírném zvýšení zaměstnanosti, se projevil v růstu produktivity práce o 6,6 %, která dvojnásobně převýšila nárůst reálných mezd (3,2 %). 10

11 Na základě dosavadního vývoje průmyslové produkce, nově uzavřených zakázek a uvažovaným uváděním nových výrobních kapacit do provozu, můžeme předpokládat pokračování růstového trendu i v roce Dynamika se však vzhledem k vysoké základně mírně sníží. Stavebnictví Stavebnictví se již osmým rokem dynamicky rozvíjí. Jeho podíl na hrubé přidané hodnotě ekonomiky za I.-III. čtvrtletí 2007 (v běžných cenách) byl 6,2 %. V roce 2007 vzrostla stavební produkce meziročně o 6,7 %, podobně jako v roce 2006 (6,6 %). Pokračuje realizace developerských stavebních projektů zahraničních investorů zaměřených především na výstavbu výrobních hal, administrativních a multifunkčních center a i nadále intenzivní bytová výstavba. Index stavebních prací (meziroční změna v %) ,6 8,9 9,7 % ,3 2,5 4,2 6,6 6, , Malé firmy (do 19 zaměstnanců) zrychlily meziroční růst stavební výroby z 6,7 % na 8,6 %. Na celkovém dosaženém objemu stavebních prací se podílely 31,3 %, přičemž se orientovaly především na opravy a údržbu bytového fondu a dále působily jako subdodavatelé velkých stavebních společností. Ve velkých společnostech (s 20 a více zaměstnanci), které se na stavební výrobě podílely 68,7 %, rostly stavební práce o 5,8 % (v roce 2006 o 6,6 %). Rozhodující objem stavebních prací těchto firem byl realizován v tuzemsku na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích (s meziročním růstem o 5,7 %), v jejímž rámci rostlo pouze pozemní stavitelství o 10,9 %, zatímco inženýrské pokleslo o 2,4 %. Opravy a údržba, s podílem 10,9 % na celkovém objemu stavebních prací provedených v tuzemsku, poklesly meziročně o 2,8 %, při poklesu jak inženýrského 11

12 stavitelství o 3,7 %, tak i pozemního stavitelství o 1,8 %. Uvedený vývoj v inženýrském stavitelství ovlivnilo mj. zpoždění v přípravě nových projektů inženýrských staveb, loňská vysoká srovnávací základna, ale i nedostatek některých pracovních profesí a vybraných druhů stavebních materiálů. Zaměstnanost ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci poklesla meziročně o 1,5 %. Růst produktivity práce ze stavebních prací podle dodavatelských smluv (S) o 7,5 % při ještě rychlejším růstu průměrných nominálních mezd o 7,9 % (reálná mzda vzrostla o 3,8 %) vedl k mírnému zvýšení nominálních jednotkových mzdových nákladů o 0,4 %, v reálném vyjádření však klesly o 3,4 %. V roce 2008 lze očekávat pokračování růstu stavební výroby v souvislosti s realizací velkých developerských stavebních projektů zahraničních investorů, novou výstavbou v dopravní a technické infrastruktuře, a rovněž intenzivní bytovou výstavbou. Vzhledem k vysoké základně roku 2007 lze očekávat, podobně jako v průmyslu, mírné zpomalení jejího růstu. Zahraniční obchod V roce 2007 se plně potvrdila souvislost dlouhodobého růstu ekonomiky, zvyšování technické úrovně a konkurenceschopnosti produkce a výsledků zahraničně obchodní výměny. Ty byly nejúspěšnější v novodobé historii. ČR jako jediné z nových zemí EU se podařilo více zboží vyvézt než dovézt a tento přebytek dokázala meziročně zdvojnásobit. Pokračoval trend růstu otevřenosti ekonomiky, což vyplývá z vysokého podílu hodnoty vývozu zboží na hrubém domácím produktu. Hodnota vývozu představovala 69,3 % HDP (poslední zveřejněné údaje za tři čtvrtletí 2007) a hodnota dovozu 65,8 %, podíl vývozu posílil meziročně o 4,1 procentního bodu a dovozu o 2,8 p.b. Míra otevřenosti české ekonomiky za I. až III. čtvrtletí 2007 dosáhla 68 %, což je o 6,3 procentních bodů více proti roku To dokládá příznivý dopad našeho vstupu do EU i význam zahraničního obchodu pro vývoj ekonomiky. Česká ekonomika se stala jednou z nejotevřenějších v EU. Rekordní výsledek potvrzují dosažené přírůstky vývozu i dovozu a výše přebytku obchodní bilance. Obrat v roce 2007 dosáhl hodnoty 4 846,1 mld. Kč, z toho vývoz činil 2 466,1 mld. Kč a dovoz mld. Kč. Dynamiky byly dvouciferné, vývoz v běžných cenách vzrostl meziročně o 15 % a dovoz o 13,1 %. Saldo obchodní bilance bylo kladné již potřetí v řadě, poprvé v historii dosáhla obchodní bilance přebytku (38,6 mld. Kč) v roce 2005, podruhé v roce 2006 (39,8 mld. Kč) a v roce 2007 již zmíněných 86,1 mld. Kč. Vývoj salda obchodní bilance a dosažených temp růstu vývozu a dovozu v posledních pěti letech znázorňuje následující graf. 12

13 Vývoj zahraničního obchodu v letech (meziroční změna vývozu a dovozu v %, saldo obchodní bilance v mld. Kč) Meziroční změna vývozu a dovozu v % ,2 8,7-69,8 25,7 21,4-26,4 38,6 8,5 4,6 39,8 15,0 14,8 86,1 15,0 13, Saldo v mld. Kč saldo vývoz dovoz Pramen: ČSÚ Významně na zahraniční obchod působil pokračující růst průmyslové výroby (meziročně o 8,9 %, kde vedle automobilů se rozšířila i výroba a export výpočetní a telekomunikační techniky) a příznivý vývoj ekonomiky v zemích EU, se kterými realizujeme 80 % obratu. Podstatný je zejména dvou a půlprocentní růst ekonomiky v Německu, kam směřuje 31 % českého exportu. Do nejrychleji rostoucí ekonomiky v rámci EU, kterou je sousední Slovensko se daří vyvážet stále větší objem zboží (v roce 2006 to bylo 8,4 % z celkového exportu a v roce 2007 již téměř 9 %). Pozitivně podpořila saldo obchodní bilance příznivá směnná relace, která dosáhla v průměru za rok 102,3, když vývozní ceny vzrostly o 1,3 % a dovozní poklesly o 1 %. Zpevňující koruna (k USD v průměru meziročně posílila o 10,2 % a k EUR o 2 %) přála dovozcům a naopak znevýhodnila vývozce, což se však na dynamice vývozu zatím neprojevilo. Pro další příznivý vývoj ekonomiky je podstatné posilování váhy vývozu zboží s vyšší přidanou hodnotou. Stroje a dopravní prostředky upevnily dominantní postavení, na celkovém vývozu jejich podíl dosáhl 54 %. Mezi strojírenskými výrobky ve vývozu vedou silniční vozidla, které zvýšily přebytek zhruba o desetinu na 202 mld. Kč; na vývozu posilují též výrobky výpočetní a telekomunikační techniky. Celkový výsledek zahraničního obchodu nejvíce zatížil 13

14 z komoditního hlediska vysoký deficit obchodu s minerálními palivy (přestože poklesl o 16,6 mld. Kč na 122,6 mld. Kč) a chemikáliemi (kde se prohloubil o 13,6 mld. Kč na 102,7 mld. Kč). Kladné saldo se zeměmi EU překročilo 421 mld. Kč a umožnilo tak překrýt vysoké deficity vzniklé z obchodní výměny se zbytkem světa, především vysoký schodek s Čínou. Saldo se zeměmi EU trvale roste, meziročně se zvýšilo o 71,7 mld. Kč, proti roku 2000 se zvýšilo sedmnáctkrát. Nejvyšší přebytky vyplynuly z obchodu s Německem (98,2 mld. Kč), Slovenskem (91,4 mld. Kč) a Velkou Británií (59,8 mld. Kč). Naopak nejvyšší deficity vytvořil obchod s Čínou a Japonskem vlivem stále rostoucích dovozů, které vysoce převyšují vývozy do obou zemí (vzrostly zejména dovozy strojírenského, spotřebního zboží a tržních výrobků) a ovlivnily tak prohloubení deficitu o 51,5 mld. Kč na 170,7 mld. Kč s Čínou a Japonskem o 12,4 na 67 mld. Kč. S Ruskem, v důsledku poklesu hodnoty dovozu o více než desetinu (což významně ovlivnily meziročně nižší dovozní ceny), se snížil schodek z 83,6 mld. Kč na 55,3 mld. Kč. Vnitřní obchod Vnitřní obchod je, co do počtu pracovníků, druhým největším odvětvím v národním hospodářství, na celkové zaměstnanosti se podílí 12,4 % a na celkové přidané hodnotě z více než 13 %. Spotřebitelskou poptávku na vnitřním trhu charakterizuje vývoj tržeb maloobchodu (OKEČ 52) a motoristického segmentu (OKEČ 50) ve stálých cenách. Výrazným rysem roku 2007 byla, dosud nebývalá, meziroční akcelerace růstu těchto tržeb. Jejich expanzi, kromě rostoucích reálných příjmů domácností a snížení nezaměstnanosti ovlivňovala řada dalších faktorů, např. sílící sklon ke spotřebě, podporovaný přístupností úvěrových produktů, avizované zvyšování životních nákladů v roce 2008, vliv nákupní turistiky, boj o zákazníka mezi silnými obchodními společnostmi i atraktivní nabídka. Tržby rostou již devět let v nepřetržité řadě a jejich nárůst v roce 2007 byl nejvyšší v celé časové metodicky srovnatelné řadě. 14

15 Dlouhodobý vývoj tržeb maloobchodu a motoristického segmentu (OKEČ 50, 52, stálé ceny včetně DPH, rok 1996 = 100) 50,0 45,0 40,0 35,0 36,7 30,0 % 25,0 20,0 14,7 19,2 26,9 15,0 10,0 5,0 0,0-0,8-0,9 3,6 6,6 11,8-5,0-5,0-10,0-7, Pramen: ČSÚ Maloobchod vč.motor.segm.(50+52) Motor.segment (50) Maloobchod (52) Ve hmotném vyjádření, tj. po eliminaci vlivu růstu cen, meziročně vzrostly o rekordních 7,7 %, přičemž tržby maloobchodu stouply o 6,8 % a tržby motoristického segmentu o 9,6 %. Z vývoje v jednotlivých čtvrtletích je patrné, že akcelerace souhrnného růstu tržeb v průběhu roku ubírala na intenzitě, zejména v důsledku zpomalování tempa růstu v maloobchodě od 8,7 % v I. čtvrtletí k 5,2 % ve IV. čtvrtletí - (blíže v tabulce). Na meziročním růstu tržeb motoristického segmentu se výrazněji podílel nárůst prodeje, oprav a údržby motorových vozidel o 12,4 %, než prodej pohonných hmot. Tabulka: Tržby maloobchodu včetně motoristického segmentu v roce 2006 a 2007 (OKEČ 50 a 52, meziroční změny v %, stálé ceny s DPH) Q 2.Q 3.Q 4.Q rok 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q rok Maloobchod, motorová vozidla a pohonné hmoty (OKEČ 50 a 52) 6,9 6,2 6,2 6,6 6,5 9,8 7,9 6,7 6,8 7,7 -maloobchod (OKEČ 52) 6,8 7,2 5,9 6,2 6,5 8,7 7,3 6,4 5,2 6,8 -motoristický segment (OKEČ 50) 6,9 4,4 6,9 7,7 6,5 12,2 8,9 7,4 10,4 9,6 z toho: mot. vozidla (OKEČ ) 10,6 2,4 9,1 8,3 7,3 14,2 12,4 9,3 13,5 12,4 pohonné hmoty (OKEČ 50.5) 0,9 8,2 3,8 6,6 5,0 8,6 2,7 4,4 4,6 4,9 Pramen: ČSÚ Pro vývoj maloobchodních tržeb je charakteristický znatelný předstih růstu tržeb za nepotravinářské zboží před potravinářským sortimentem. 15

16 V síti maloobchodních prodejen s převahou potravinářského sortimentu meziročně vzrostl objem prodeje jen o 2,8 % a tempo růstu se tak zpomalilo oproti minulému roku o 2,0 procentní body. Souvisí to, mimo jiné, s růstem cen potravinářského sortimentu (cenový deflátor u potravin stoupl meziročně na 105,6 %). Naopak v prodejnách s nepotravinářským sortimentem, u kterého ceny meziročně mírně klesly (cenový deflátor dosáhl hodnoty 99,2 %), se tempo růstu prodeje meziročně zvýšilo o 1,8 procentního bodu na 9,6 %. Nejvyšší meziroční růst (o 15,7 %) zaznamenal prodej textilu, oděvů, obuvi a koženého zboží a prodej nábytku, elektrospotřebičů a elektroniky (o 14,5 %). Růst kupní síly a tržeb činí podnikání v obchodě nadále velmi atraktivním, zejména pro silné subjekty. V obchodní síti pokračuje expanze nadnárodních obchodních řetězců a koncentrace obchodní činnosti do velkých obchodních uskupení. Koncentrace maloobchodního trhu se u 10 největších obchodních společností meziročně zvýšila na více než 60% podíl z celkového trhu rychloobrátkového zboží. Dále se zvýšil počet velkých obchodních center, například Palladium v Praze, Plaza v Plzni apod., které propojují atraktivní nákupní možnosti s různými druhy služeb a zábavy. 16

17 A Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Schválený rozpočet příjmů kapitoly MPO pro rok 2007 byl stanoven v celkové výši tis. Kč a rozpočtovým opatřením Ministerstva financí byl upraven na částku tis. Kč. Do rozpočtu příjmů byly zapracovány strukturální fondy EU na spolufinancování společných programů ČR a EU v celkové výši tis. Kč, z toho na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace tis. Kč a Sektorového regionálního operačního programu tis. Kč. Celkové příjmy MPO za hodnocené období dosáhly výše tis. Kč, což představuje 110,14% upraveného rozpočtu příjmů kapitoly MPO. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF ve výši tis. Kč na OPPP a na OPRLZ tis. Kč. Dále byly z NF MF poukázány prostředky ve výši tis. Kč na financování OPPP na základě příslušných usnesení vlády. Závazný ukazatel příjmy nebyl splněn pouze v oblasti příjmů z rozpočtu Evropské unie, které souvisejí se skutečným převodem těchto prostředků na realizaci spolufinancovaných programů z Národního fondu do kapitoly MPO. Přijatá částka z Národního fondu je nižší ve srovnání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu na účet příjemců dotací. Do příjmů byly převedeny též prostředky z rezervního fondu OSS v celkové výši tis. Kč. Do financování potřeb prostřednictvím výdajů státního rozpočtu byly jako mimorozpočtové zdroje zapojeny zejména prostředky na financování OPPP ve výši tis. Kč, na OPRLZ ve výši tis. Kč, na ZNHČ ve výši tis. Kč a na výzkum a vývoj ve výši tis. Kč. Příjmy aparátu ministerstva (ostatní příjmy), příjmy podřízených organizačních složek státu, příjmy ze splátek z návratných finančních výpomocí, dividendy vyplacené ČMZRB z titulu majetkové účasti státu narozpočtované v celkové výši tis. Kč byly splněny na 171,77 %. Příznivé plnění těchto příjmů ovlivnily především vyšší příjmy z dividend ČMZRB, příjmy PÚ za zkoušení a označování drahých kovů a splátky návratných finančních výpomocí. 17

18 Struktura příjmů: Ukazatel tis. Kč Schválený Rozpočet Skutečnost Plnění rozpočet po změnách % 2007 sl.3/sl Příjmy kapitoly MPO celkem ,14 v tom: příjmy ze strukturálních fondů EU ,71 příjmy z NF MF na OPPP podle usnesení vlády ,00 splátky návratných finančních výpomoci ,06 příjmy z vlastní činnosti aparátu ministerstva ,62 z toho: dividendy ČMZRB ,62 ostatní příjmy aparátu ministerstva převod z rezervního fondu aparátu ministerstva bez podřízených OSS APARÁT ministerstva celkem ,66 organizační složky státu v působnosti MPO ,96 převod z rezervního fondu OSS organizační složky státu v působnosti MPO ,96 Příjmy bez převodu z NF MF a strukturálních fondů a převodu z rezervního fondu aparátu ministerstva a podřízených OSS , Zhodnocení příjmů aparátu ministerstva Celkové příjmy za rok 2007 byly plněny v částce tis. Kč, což představuje 109,66 % z upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z NF MF v celkové výši tis. Kč na OPPP a na OPRLZ. Dále byly z NF MF poukázaný prostředky ve výši tis. Kč na financování OPPP na základě příslušných usnesení vlády. Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům zejména za oblast výzkumu a vývoje činily tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti aparátu ministerstva představují částku tis. Kč, z toho jsou příjmy za dividendy ze zisku z akcií Českomoravské záruční a rozvojové banky ve výši tis. Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši tis. Kč, dále pak úroky ČNB z vkladových účtů MPO ve výši 165 tis. Kč, příjmy za realizované kursové zisky v částce 42 tis. Kč, příjmy za poskytování služeb ve výši tis. Kč a odvod prostředků ze zrušené příspěvkové organizace ČEA ve výši tis. Kč. 18

19 Na ostatní příjmech aparátu ministerstva ve výši tis. Kč se podílejí úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady a nevyčerpané prostředky na mzdy za prosinec 2006 ve výši tis. Kč a dále příjmy za odprodej majetku příspěvkových organizací SVÚM a SVÚOM v částce tis. Kč. Součástí příjmů byl i převod prostředků z rezervního fondu ve výši tis. Kč. V tomto případě se jednalo o účetní převod prostředků převedených do rezervního fondu účelově z minulých let. 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu Příjmy za rok 2007 činily tis. Kč, byly splněny na 140,96%, došlo tak k přeplnění příjmů o tis. Kč. Na této částce se nejvíce podílí PÚ, ČOI a ÚNMZ. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti organizačních složek státu, o příjmy nahodilé a ostatní příjmy. V této částce jsou zahrnuty i převody z rezervních fondů ve výši tis. Kč (PÚ, ČOI, ÚNMZ a ČÚZZS). Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmů ve výši tis. Kč, došlo tak k přeplnění příjmů o tis. Kč, na čemž se podílel zvýšený zájem veřejnosti o zboží z drahých kovů a tím pak zvýšený zájem zlatníků o puncování nového zboží. V porovnání s posledními pěti roky se jednalo o nejvyšší dosažené příjmy. V celkových příjmech z činnosti PÚ, které činí tis. Kč, jsou zahrnuty příjmy ze zkoušení a označování drahých kovů, tavení a chemických analýz jak od organizací, tak i od občanů. Rovněž jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností a příjmy za prodej řádů, vyznamenání a medailí z majetku státu. Malá část příjmů PÚ je tvořena nahodilými příjmy od organizací a obyvatelstva ve výši tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny vybíráním poštovného za cenné zásilky, prodejem vyhlášek a poskytováním dokumentačních služeb. Další příjmy PÚ jsou z pronájmu nemovitostí ve výši 428 tis. Kč, příjmy za prodej motorových vozidel ve výši 174 tis. Kč a ostatní příjmy ve výši 171 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo převedeno 396 tis. Kč. Česká obchodní inspekce (ČOI) rozpočtované příjmy ve výši tis. Kč splnila v objemu tis. Kč. Mezi největší příjmové položky patřily příjmy z rozborů vzorků PHM, které nesplňovaly danou normu, ve výši tis. Kč a přijaté sankční platby (náklady řízení podle správního řádu zákona č. 500/2004 Sb.) ve výši tis. Kč. Mezi další položky patřily příjmy z pronájmu kanceláří tis. Kč v budovách, které jsou v majetku ČOI, příjmy z prodeje 3 osobních aut činily 111 tis. Kč, ostatní příjmy a přijaté pojistné náhrady 307 tis. Kč. Z rezervního fondu došlo k převodu 802 tis. Kč (na rozbor vzorků PHM, ICT atd.), vymožené pohledávky z předchozích let činily 588 tis. Kč. Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši 722 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z prodeje investičního majetku 381 tis. Kč, příjmy za pronájem nemovitostí 115 tis. Kč, ostatní 19

20 přijaté náhrady 163 tis. Kč, z úroků ze všech bankovních účtů 8 tis. Kč, z prodeje neinvestičního majetku 4 tis. Kč a ostatní příjmy 51 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykázal příjmy ve výši tis. Kč. Podstatnou část příjmů ve výši tis. Kč tvořily příjmy z pronájmu měřící a zkušební techniky, která je formou smluvního nájemného vztahu za úplatu zapůjčena na dobu minimálně 5-ti let příslušným autorizovaným osobám pro zabezpečení činnosti v regulované sféře podle příslušných nařízení vlády. Dále se jedná o příjmy z prodeje ostatního hmotného movitého majetku 35 tis. Kč. V příjmech je zohledněn převod prostředků z rezervního fondu ve výši 847 tis. Kč, z toho 27 tis. Kč týkající se projektu imera, který je spolufinancován z prostředků EU a převod prostředků ve výši 820 tis. Kč na neinvestiční výdaje (normalizace, zkušebnictví, harmonizace) a investiční výdaje (výpočetní technika). Příjmy z úroků činí 3 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou 280 tis. Kč. V tomto ukazateli jsou zohledněny refundace letenek z Evropské komise za rok 2006 a dobropisy faktur z roku Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši tis. Kč. Největší část příjmů tis. Kč činí platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Dále se jedná o příjmy z prodeje ostatního hmotného movitého majetku 109 tis. Kč, převod prostředků z rezervního fondu 170 tis. Kč, další část příjmů tvoří vyúčtování z minulých let a přijaté náhrady od pojišťovny 101 tis. Kč. Design centrum ČR (DC ČR) nemělo pro rok 2007 stanoveny žádné příjmy. Skutečné příjmy ve výši 9 tis. Kč jsou tvořeny vrácenými zálohami za časopisy a bankovními úroky. 2. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté podnikatelským a jiným subjektům a příspěvkovým organizacím. Tyto jsou popisovány v samostatných částech tohoto materiálu. Rovněž zde nejsou zahrnuty výdaje na Technickou pomoc spolufinancovaných programů OPPP, OPPI a OPRLZ, výdaje na administraci výzkumu a vývoje a výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce a na obnovu Asie, postižené tsunami. Takto očištěné výdaje aparátu ministerstva za rok 2007 činily tis. Kč, tj. 90,30% upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Část nevyčerpaných prostředků ve výši tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Nevyčerpané prostředky na přípravu předsednictví ČR v Radě EU z této částky činily tis. Kč. 20

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011 Roční zpráva o hospodaření za rok 211 Červen 211 OBSAH Seznam používaných zkratek... 4 Úvod... 6 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 211... 6

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 2 OBSAH Seznam používaných zkratek... 5 Úvod... 7 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2009

Roční zpráva o hospodaření za rok 2009 Roční zpráva o hospodaření za rok 2009 červen 2010 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 2009 2. Hlavní vývojové

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí

Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010: Zpráva o průběžném plnění v roce 2008 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR V souladu s Plánem

Více

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007

Úřad vlády České republiky. Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 Úřad vlády České republiky Návrh závěrečného účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007 V Praze 12. 3. 2008 1 I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu kapitoly Úřad vlády ČR za rok 2007... 4 1. Rozpočet kapitoly

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR

I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR I. Informace o hlavních výsledcích hospodaření státních fondů ČR 1. Souhrnná charakteristika hospodaření státních fondů Hospodaření státních fondů za rok 2011 skončilo debetním saldem v úhrnné výši přesahující

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Roční zpráva Puncovního úřadu zpracovaná podle vyhlášky č. 323/2005 Sb. za rok 2006. a) Puncovní úřad

Roční zpráva Puncovního úřadu zpracovaná podle vyhlášky č. 323/2005 Sb. za rok 2006. a) Puncovní úřad Roční zpráva Puncovního úřadu zpracovaná podle vyhlášky č. 323/2005 Sb. za rok 2006 a) Puncovní úřad Sídlo a korespondenční adresa: Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 Telefon: 225 982 271 (příjem/výdej-receipt/issue),

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Rozložení příjmů podle pracovišť. Zahraniční aktivity Puncovního úřadu

Rozložení příjmů podle pracovišť. Zahraniční aktivity Puncovního úřadu Rozložení příjmů podle pracovišť V následující tabulce je uvedeno rozložení příjmů z činnosti podle jednotlivých pracovišť. Z tohoto přehledu je patrné, že rozložení expozitur Puncovního úřadu v ČR v podstatě

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu 5011 Náklady dokumentace projektu 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu 5019 Jiné náklady přípravy a

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí Vystoupení mini nistr stra průmyslu a obchodu Milana Urbana Mezi hlavní cíle vlády ČR patří zabezpečení dlouhodobého růstu HDP. Při naplňování tohoto úkolu se MPO zaměří především na 3 oblasti: Podnikatelské

Více

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

VYHLÁŠKA č. 560. ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku VYHLÁŠKA č. 560 ze dne 11. prosince 2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví podle 13 odst. 4 zákona č.

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více