Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o hospodaření za rok 2007"

Transkript

1 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008

2 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok 2007 A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění 1.1 Zhodnocení příjmů aparátu ministerstva 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu 2. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva 3. Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu 4. Zhodnocení rozpočtu příspěvkových organizací B. Výdaje z rozpočtové kapitoly MPO 1. Podpora výzkumu a vývoje 2. Podpora malého a středního podnikání 3. Podpora technologických center a center strategických služeb 4. Programy spolufinancované ze zdrojů EU 4.1 Operační program Průmysl a podnikání 4.2 Operační program Podnikání a inovace 4.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 4.4 Společný regionální operační program 5. Dotace na úsporné energetické programy 6. Dotace pro společnost Hyundai 7. Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 8. Dotace na projekt Hospodářské komory ČR a dotace Obchodní hospodářské komoře Brno 9. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 9.1 DIAMO, státní podnik 9.2 Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) 10. Ekologická dotace 11. Dotace na správu skládek DIAMO, státní podnik 12. Doprovodný sociální program pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu 13. Dotace na ochranu spotřebitele 14. Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci 15. Výdaje na projekty prosazující rovné příležitosti mužů a žen Tabulková příloha 2

3 Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AEAO CEN CENELEC C.I.P. ES ETSI ICT IEC IPPC ISI ISO OECD Asociace evropských puncovních úřadů Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Úmluva o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní Evropské Společenství European Telecommunication Standards Institute (Evropská standardizační instituce pro oblast telekomunikací) Informační komunikační technologie Mezinárodní elektrotechnická komise Integrovaná prevence a omezování znečištění Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČEA ČMI ČNI ČOI ČÚZZS DC ČR PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM SVÚOM TESTCOM ÚNMZ Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Česká energetická agentura Český metrologický institut Český normalizační institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Design centrum ČR Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Státní výzkumný ústav ochrany materiálu Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 3

4 Ostatní použité zkratky a.s. Akciová společnost BIC Podnikatelské a inovační centrum ČIA Český institut pro akreditaci ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ČNB Česká národní banka ČTU Český telekomunikační úřad EU Evropská unie FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb GA Grantová agentura HDP Hrubý domácí produkt HK Hospodářská komora ISPROFIN Informační systém programového financování IS ŽR Informační systém živnostenského rejstříku MF Ministerstvo financí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MV Ministerstvo vnitra MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŽP Ministerstvo životního prostředí NFV Návratná finanční výpomoc OEÚ ZÚ Obchodně ekonomické úseky Zastupitelských úřadů OPPI Operační program Podnikání a inovace OPPP Operační program Průmysl a podnikání OPRLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů o. p. s. Obecně prospěšná společnost OSS Organizační složky státu OZE Obnovitelné zdroje energie PO Příspěvkové organizace PSP Poslanecká sněmovna Parlamentu PZ Průmyslová zóna RF Rezervní fond RPIC Regionální poradenské a informační centrum SR Státní rozpočet SPZ Strategická průmyslová zóna SROP Sektorový regionální operační program TP Technická pomoc VPS Všeobecná pokladní správa VaV Výzkum a vývoj ZRS Zahraniční rozvojová spolupráce 4

5 Úvod 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2007 plnilo úkoly vyplývající ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. V souladu se schváleným státním rozpočtem na rok 2007 a vládou stanovenými rozpočtovými prioritami byly v roce 2007 v resortu MPO financovány jako rozhodující tyto oblasti: Rozvoj a zkvalitňování podnikatelského prostředí; Programová podpora podnikání, zejména malých a středních podniků, s využitím strukturálních fondů; Podpora průmyslového vývoje, výzkumu a inovací; Podpora technologických center a center strategických služeb; Podpora exportu, investic a aktivní obchodní politiky; Příprava na předsednictví České republiky v Radě EU; Zahlazování následků hornické činnosti. Uvedené oblasti byly v průběhu celého roku 2007 ovlivňovány členstvím České republiky v Evropské unii a zapojením MPO do rozvojových a strukturálních programů v rámci EU. Při zajišťování rozvoje a zkvalitňování podnikatelského prostředí bylo hlavním cílem zjednodušování podnikatelské administrativy. V rámci této oblasti byla realizována řada kroků, které se zásadním způsobem podílí na snižování objemu administrativní zátěže spojené s podnikáním. Jedná se například o zjednodušení registračního formuláře, snížení počtu kontrol u podnikatelů, zrušení registračních pokladen, dostupnější pobídky pro investice, v legislativní oblasti zejména pak o novelizaci živnostenského zákona. Opatření přijímaná v oblasti zkvalitňování podnikatelského prostředí byla v průběhu roku 2007 projednávána Podnikatelskou radou, jejíž vznik schválila vláda dne Zřízení tohoto meziresortního poradního orgánu nahradilo činnost Hospodářské rady vlády a Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí. Hlavním cílem Podnikatelské rady je zlepšení spolupráce státní správy s podnikateli. Prostřednictvím tohoto orgánu se zároveň podnikatelé sami podílejí na řešení problémů, které vedou k redukci administrativní zátěže. Na programovou podporu podnikání, zejména malých a středních podniků, byly využity nejen prostředky ze státního rozpočtu a prostředky ze strukturálních fondů EU, ale také mimorozpočtové úvěrové zdroje bankovních institucí a další zdroje soukromého sektoru, včetně 5

6 prostředků z privatizace (vedených na zvláštním účtu MF). Největší část této podpory byla poskytována v rámci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Čerpání prostředků v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), který se stal základním nástrojem resortu pro využívání zdrojů evropských strukturálních fondů v programovacím období , kontinuálně pokračovalo i v roce Poskytovaná podpora se prostřednictvím dílčích programů soustředila zejména na rozvoj malého a středního podnikání, výrobní, technickou, ekonomickou a organizační restrukturalizaci podniků, oborů a odvětví a podporu inovačních aktivit v průmyslu. K využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období připravilo MPO Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který byl Evropskou komisí schválen dne 3. prosince OPPI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to zejména stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií. V rámci výkonu gesce za oblast průmyslového výzkumu a vývoje byly plněny činnosti směřující k zabezpečení realizace schválené účelové podpory, zejména zajištění průběžného hodnocení projektů výzkumu a vývoje odborníky z různých průmyslových oblastí vzhledem k široce koncipovaným programům a zajištění oponentních posudků na návrhy projektů přihlášených do veřejných soutěží. Byly zajištěny finanční kontroly u příjemců podpory s cílem prověřit dodržování smluvních podmínek a platných právních norem při nakládání s prostředky státního rozpočtu. Proběhla příprava, vyhlášení a vyhodnocení veřejných soutěží na výběr projektů průmyslového výzkumu a vývoje pro roky 2007 a 2008 v rámci resortních programů a národního programu. Bylo připraveno vyhlášení veřejné soutěže na program TRVALÁ PROSPERITA z Národního programu výzkumu II. Probíhá spolupráce na realizaci Národního programu výzkumu I. a II. a současně byla zahájena příprava nového resortního programu TIP v nových legislativních podmínkách. Zajištěna byla i průběžná příprava podkladů spojených s činností stálého hosta v Radě pro výzkum a vývoj. V oblasti systému investičních pobídek došlo ke strategickému přechodu od podpory běžných průmyslových výrob k posílení podpory výrob s vysokou přidanou hodnotou, technologických center a center strategických služeb. V legislativní části této oblasti vstoupila od 2. července

7 v platnost novela zákona o investičních pobídkách, která upravila možnost čerpání investičních pobídek pro investory z oblasti zpracovatelského průmyslu. Podpora exportu, investic a aktivní obchodní politiky je jednou z priorit hospodářské politiky vlády, která je zaměřena na vybudování efektivního modelu ekonomické diplomacie jako jednoho ze zásadních předpokladů české zahraniční politiky. Základním dokumentem, ze kterého vychází systém podpory exportu, se stala Exportní strategie České republiky pro období Tato strategie reaguje na změny, ke kterým došlo po vstupu ČR do EU, na požadavek nově definovat teritoriální priority, na nové potřeby českých podnikatelských subjektů v jejich mezinárodním rozvoji a na trendy v poskytování služeb. Exportní strategie podporovala rozvoj podnikatelských aktivit českých firem na klíčových trzích, které jsou perspektivní z hlediska dalšího růstu obchodní spolupráce. S cílem přiblížit příležitosti těchto trhů byly vypracovány exportní strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR ve vybraných zemích. Potenciál pro české subjekty na zahraničních trzích byl rozvíjen prostřednictvím oficiálních účastí ČR na mezinárodních výstavách a veletrzích. Při vstupu na zahraniční trhy se české firmy mohly spolehnout na úvěrování a pojišťování vývozu se státní účastí poskytované prostřednictvím České exportní banky, a.s. a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Služby poskytované exportérům a investorům prostřednictvím MPO, OEÚ ZÚ, zahraničními kancelářemi a centrálou CzechTrade, ČEB a EGAP byly sjednoceny a prezentovány v publikaci Export v kostce, která v roce 2007 vyšla již podruhé. Vstupní bránu pro tyto služby tvoří bezplatná telefonní linka Zelená linka pro export a portál BusinessInfo.cz, na které se mohou podnikatelské subjekty obracet s požadavky a otázkami, resp. kde obdrží potřebné informace o podmínkách pro vstup a podnikání na zahraničních trzích a aktualizované informace o obchodních a investičních příležitostech. V rámci přípravy na předsednictví České republiky v Radě EU byla v průběhu roku 2007 na MPO zintenzívněna činnost v oblasti obsahové, organizační, finanční a personální přípravy na výkon předsednictví, včetně její koordinace. Současně se zástupci MPO účastnili porad meziresortních koordinačních orgánů pro organizační a mediální stránku přípravy předsednictví, a to zejména Centrální organizační skupiny a Kulatého stolu komunikace. V rámci obsahové přípravy předsednictví se MPO podílelo v roce 2007 na zpracování materiálu Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí roku Dále byl zpracován dokument Sektorové agendy předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí roku 2009 a probíhala příprava společného 18-ti měsíčního programu francouzského, českého a švédského předsednictví. 7

8 Na realizaci procesu zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) se v roce 2007 podílely mandatorní sociálně zdravotní výdaje a investiční i neinvestiční prostředky na technický útlum. Na spolufinancování procesu ZNHČ byly rovněž využity prostředky ekologické dotace. V průběhu roku 2007 byl ukončen Komplexní projekt doprovodného sociálního programu pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu. Tento projekt pomáhal řešit, prostřednictvím příslušných nařízení vlády, sociální problémy uvolňovaných pracovníků v ocelářském průmyslu. V oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) zabezpečovalo MPO v průběhu roku 2007 činnosti, které ukládá zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů a nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Součástí této činnosti bylo i zajištění provozu webových stránek a překladů referenčních dokumentů o dostupných technikách (tzv. BREFy dokumenty podle jednotlivých průmyslových oborů). V oblasti výdajů spojených se zajišťováním Národní politiky podpory jakosti byly v roce 2007 rozpočtové prostředky využity především na zajištění propagace Národní politiky podpory jakosti, činnost Rady vlády ČR pro jakost v gesci MPO a činnost Národního informačního střediska pro podporu jakosti při České společnosti pro jakost. Dále na akce zabezpečující rozhodující programy Rady vlády ČR pro jakost, program Národní ceny ČR za jakost pro veřejný i podnikatelský sektor a program Česká kvalita, jehož cílem je podpora výroby a prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. V oblasti ochrany spotřebitele byly poskytnuty dotační prostředky celkem deseti nestátním neziskovým organizacím. Předložené a schválené projekty byly zpracovány v souladu s programy vyhlášenými v rámci resortního dokumentu Zaměření dotační politiky a podmínky pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly MPO nestátním neziskovým organizacím, působícím v oblasti ochrany spotřebitelů, na rok V legislativních aktivitách byl v roce 2007 kladen důraz na plnění úkolů souvisejících s reformou veřejných financí a plněním Programových cílů vlády, přičemž byl akcentován prvek na snižování administrativní zátěže podnikatelů. Dále pokračoval proces harmonizace českých právních předpisů, nejen s požadavky EU, ale i s ostatními mezinárodními závazky. Všechny právní předpisy byly k projednání vládou, Legislativní radou vlády či PSP a Senátem předloženy v termínu a žádný nebyl vrácen k přepracování. Ve Sbírce zákonů byly v roce 2007 publikovány 2 zákony a 10 novel zákonů, 1 nařízení vlády, 9 vyhlášek a 6 novel vyhlášek, zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější zákony, které byly v roce 2007 připraveny 8

9 resortem MPO a publikovány ve Sbírce zákonů patří novely živnostenského zákona, zákona o hospodaření energií, zákona o elektronických komunikacích, o regulaci reklamy, ochraně spotřebitele, hornické činnosti a výbušninách a další. Současně bylo rozpracováno dalších 8 zákonů, které jsou nyní v různých fázích legislativního procesu. Jedná se zejména o novely energetického zákona, zákona o elektronických komunikacích, zákona o některých službách informační společnosti, zákona implementujícího směrnici o službách, novelu zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, dále pak novelu zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, návrh zákona o odpadech z těžebního průmyslu, novelu zákona o hospodářských stycích se zahraničím a prováděcí právní předpisy k těmto zákonným normám. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů, se stalo MPO v průběhu roku 2007 orgánem státní správy rovněž pro elektronické komunikace a poštovní služby, s výjimkou věcí svěřených do působnosti Českého telekomunikačního úřadu. Dále pokračoval proces rušení státních (zbytkových) podniků založených podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, po předchozím souhlasu vlády. V roce 2007 byly zrušeny čtyři státní podniky. Kontinuálně probíhal proces likvidace státních podniků, který má za cíl dokončit výmaz státních podniků v likvidaci z obchodního rejstříku do konce roku V roce 2007 bylo zrušeno a vymazáno z obchodního rejstříku 40 státních podniků v likvidaci. V roce 2007 provedlo MPO v rámci transformace podřízených organizací přesun některých činností. Na agenturu CzechTrade byla převedena agenda podpory průmyslového designu, spadající pod Design centrum ČR (zrušeno ke dni ) a ke stejnému datu bylo rozhodnuto o zrušení České energetické agentury. Její agendu převzaly příslušné útvary ministerstva. 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2007 Průmysl Průmysl hraje stále významnou roli v ekonomice ČR a v posledních letech dosahuje vysokých temp růstu (viz graf). Jeho podíl na hrubé přidané hodnotě ekonomiky za I.-III. čtvrtletí 2007 (v běžných cenách) dosáhl 31,9 %, u zpracovatelského průmyslu 27,8 %. Průmyslová produkce vzrostla v roce 2007 o 8,2 %, tržby z průmyslové činnosti rostly rychleji (9,3 %), což svědčí o schopnosti podniků realizovat svoji produkci na trhu a být konkurenceschopnými. 9

10 Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) ,2 % ,7 5,5 9,6 6,7 8,2 2 1,5 1, , Za dynamickým růstem produkce byly podniky pod zahraniční kontrolou s vysokým podílem na celkových tržbách průmyslu (60,2 %) a zaměstnanosti (45 %), s produkcí určenou převážně na vývoz. Na tomto vývoji se podílela produkce nových výrobních kapacit zejména automobilového, elektronického a počítačového průmyslu s vysokou domácí, ale hlavně zahraniční poptávkou. Souběžně s nimi se rychle rozvíjel i gumárenský a plastikářský průmysl, jako jejich významný dodavatel, zvýšená poptávka se promítla i do oživení tradičního strojírenství. V rámci zpracovatelského průmyslu pokračovaly strukturální změny, kdy dynamicky rostla odvětví vyrábějící produkci technologicky náročnější, s vyšší přidanou hodnotou, nižší náročností na spotřebu energií a šetrnější k životnímu prostředí. V členění produkce podle hlavních průmyslových seskupení se rychle rozvíjela, v kontextu příznivého vývoje mezd a zaměstnanosti, výroba pro dlouhodobou spotřebu s meziročním růstem 17,7 %, vysoký nárůst o 14,4 % zaznamenala i výroba pro investice. Silná domácí a zejména zahraniční poptávka se příznivě projevily nově uzavřenými celkovými zakázkami (růst o 9,8 %) a zakázkami ze zahraničí (o 11,8 %). Probíhající strukturální změny a rozšiřování výroby se odrazily ve zvýšení celkové zaměstnanosti průmyslu o 1,8 %, z toho zpracovatelského o 2,2 %. Rychlý růst tržeb (9,3 %) při mírném zvýšení zaměstnanosti, se projevil v růstu produktivity práce o 6,6 %, která dvojnásobně převýšila nárůst reálných mezd (3,2 %). 10

11 Na základě dosavadního vývoje průmyslové produkce, nově uzavřených zakázek a uvažovaným uváděním nových výrobních kapacit do provozu, můžeme předpokládat pokračování růstového trendu i v roce Dynamika se však vzhledem k vysoké základně mírně sníží. Stavebnictví Stavebnictví se již osmým rokem dynamicky rozvíjí. Jeho podíl na hrubé přidané hodnotě ekonomiky za I.-III. čtvrtletí 2007 (v běžných cenách) byl 6,2 %. V roce 2007 vzrostla stavební produkce meziročně o 6,7 %, podobně jako v roce 2006 (6,6 %). Pokračuje realizace developerských stavebních projektů zahraničních investorů zaměřených především na výstavbu výrobních hal, administrativních a multifunkčních center a i nadále intenzivní bytová výstavba. Index stavebních prací (meziroční změna v %) ,6 8,9 9,7 % ,3 2,5 4,2 6,6 6, , Malé firmy (do 19 zaměstnanců) zrychlily meziroční růst stavební výroby z 6,7 % na 8,6 %. Na celkovém dosaženém objemu stavebních prací se podílely 31,3 %, přičemž se orientovaly především na opravy a údržbu bytového fondu a dále působily jako subdodavatelé velkých stavebních společností. Ve velkých společnostech (s 20 a více zaměstnanci), které se na stavební výrobě podílely 68,7 %, rostly stavební práce o 5,8 % (v roce 2006 o 6,6 %). Rozhodující objem stavebních prací těchto firem byl realizován v tuzemsku na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích (s meziročním růstem o 5,7 %), v jejímž rámci rostlo pouze pozemní stavitelství o 10,9 %, zatímco inženýrské pokleslo o 2,4 %. Opravy a údržba, s podílem 10,9 % na celkovém objemu stavebních prací provedených v tuzemsku, poklesly meziročně o 2,8 %, při poklesu jak inženýrského 11

12 stavitelství o 3,7 %, tak i pozemního stavitelství o 1,8 %. Uvedený vývoj v inženýrském stavitelství ovlivnilo mj. zpoždění v přípravě nových projektů inženýrských staveb, loňská vysoká srovnávací základna, ale i nedostatek některých pracovních profesí a vybraných druhů stavebních materiálů. Zaměstnanost ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci poklesla meziročně o 1,5 %. Růst produktivity práce ze stavebních prací podle dodavatelských smluv (S) o 7,5 % při ještě rychlejším růstu průměrných nominálních mezd o 7,9 % (reálná mzda vzrostla o 3,8 %) vedl k mírnému zvýšení nominálních jednotkových mzdových nákladů o 0,4 %, v reálném vyjádření však klesly o 3,4 %. V roce 2008 lze očekávat pokračování růstu stavební výroby v souvislosti s realizací velkých developerských stavebních projektů zahraničních investorů, novou výstavbou v dopravní a technické infrastruktuře, a rovněž intenzivní bytovou výstavbou. Vzhledem k vysoké základně roku 2007 lze očekávat, podobně jako v průmyslu, mírné zpomalení jejího růstu. Zahraniční obchod V roce 2007 se plně potvrdila souvislost dlouhodobého růstu ekonomiky, zvyšování technické úrovně a konkurenceschopnosti produkce a výsledků zahraničně obchodní výměny. Ty byly nejúspěšnější v novodobé historii. ČR jako jediné z nových zemí EU se podařilo více zboží vyvézt než dovézt a tento přebytek dokázala meziročně zdvojnásobit. Pokračoval trend růstu otevřenosti ekonomiky, což vyplývá z vysokého podílu hodnoty vývozu zboží na hrubém domácím produktu. Hodnota vývozu představovala 69,3 % HDP (poslední zveřejněné údaje za tři čtvrtletí 2007) a hodnota dovozu 65,8 %, podíl vývozu posílil meziročně o 4,1 procentního bodu a dovozu o 2,8 p.b. Míra otevřenosti české ekonomiky za I. až III. čtvrtletí 2007 dosáhla 68 %, což je o 6,3 procentních bodů více proti roku To dokládá příznivý dopad našeho vstupu do EU i význam zahraničního obchodu pro vývoj ekonomiky. Česká ekonomika se stala jednou z nejotevřenějších v EU. Rekordní výsledek potvrzují dosažené přírůstky vývozu i dovozu a výše přebytku obchodní bilance. Obrat v roce 2007 dosáhl hodnoty 4 846,1 mld. Kč, z toho vývoz činil 2 466,1 mld. Kč a dovoz mld. Kč. Dynamiky byly dvouciferné, vývoz v běžných cenách vzrostl meziročně o 15 % a dovoz o 13,1 %. Saldo obchodní bilance bylo kladné již potřetí v řadě, poprvé v historii dosáhla obchodní bilance přebytku (38,6 mld. Kč) v roce 2005, podruhé v roce 2006 (39,8 mld. Kč) a v roce 2007 již zmíněných 86,1 mld. Kč. Vývoj salda obchodní bilance a dosažených temp růstu vývozu a dovozu v posledních pěti letech znázorňuje následující graf. 12

13 Vývoj zahraničního obchodu v letech (meziroční změna vývozu a dovozu v %, saldo obchodní bilance v mld. Kč) Meziroční změna vývozu a dovozu v % ,2 8,7-69,8 25,7 21,4-26,4 38,6 8,5 4,6 39,8 15,0 14,8 86,1 15,0 13, Saldo v mld. Kč saldo vývoz dovoz Pramen: ČSÚ Významně na zahraniční obchod působil pokračující růst průmyslové výroby (meziročně o 8,9 %, kde vedle automobilů se rozšířila i výroba a export výpočetní a telekomunikační techniky) a příznivý vývoj ekonomiky v zemích EU, se kterými realizujeme 80 % obratu. Podstatný je zejména dvou a půlprocentní růst ekonomiky v Německu, kam směřuje 31 % českého exportu. Do nejrychleji rostoucí ekonomiky v rámci EU, kterou je sousední Slovensko se daří vyvážet stále větší objem zboží (v roce 2006 to bylo 8,4 % z celkového exportu a v roce 2007 již téměř 9 %). Pozitivně podpořila saldo obchodní bilance příznivá směnná relace, která dosáhla v průměru za rok 102,3, když vývozní ceny vzrostly o 1,3 % a dovozní poklesly o 1 %. Zpevňující koruna (k USD v průměru meziročně posílila o 10,2 % a k EUR o 2 %) přála dovozcům a naopak znevýhodnila vývozce, což se však na dynamice vývozu zatím neprojevilo. Pro další příznivý vývoj ekonomiky je podstatné posilování váhy vývozu zboží s vyšší přidanou hodnotou. Stroje a dopravní prostředky upevnily dominantní postavení, na celkovém vývozu jejich podíl dosáhl 54 %. Mezi strojírenskými výrobky ve vývozu vedou silniční vozidla, které zvýšily přebytek zhruba o desetinu na 202 mld. Kč; na vývozu posilují též výrobky výpočetní a telekomunikační techniky. Celkový výsledek zahraničního obchodu nejvíce zatížil 13

14 z komoditního hlediska vysoký deficit obchodu s minerálními palivy (přestože poklesl o 16,6 mld. Kč na 122,6 mld. Kč) a chemikáliemi (kde se prohloubil o 13,6 mld. Kč na 102,7 mld. Kč). Kladné saldo se zeměmi EU překročilo 421 mld. Kč a umožnilo tak překrýt vysoké deficity vzniklé z obchodní výměny se zbytkem světa, především vysoký schodek s Čínou. Saldo se zeměmi EU trvale roste, meziročně se zvýšilo o 71,7 mld. Kč, proti roku 2000 se zvýšilo sedmnáctkrát. Nejvyšší přebytky vyplynuly z obchodu s Německem (98,2 mld. Kč), Slovenskem (91,4 mld. Kč) a Velkou Británií (59,8 mld. Kč). Naopak nejvyšší deficity vytvořil obchod s Čínou a Japonskem vlivem stále rostoucích dovozů, které vysoce převyšují vývozy do obou zemí (vzrostly zejména dovozy strojírenského, spotřebního zboží a tržních výrobků) a ovlivnily tak prohloubení deficitu o 51,5 mld. Kč na 170,7 mld. Kč s Čínou a Japonskem o 12,4 na 67 mld. Kč. S Ruskem, v důsledku poklesu hodnoty dovozu o více než desetinu (což významně ovlivnily meziročně nižší dovozní ceny), se snížil schodek z 83,6 mld. Kč na 55,3 mld. Kč. Vnitřní obchod Vnitřní obchod je, co do počtu pracovníků, druhým největším odvětvím v národním hospodářství, na celkové zaměstnanosti se podílí 12,4 % a na celkové přidané hodnotě z více než 13 %. Spotřebitelskou poptávku na vnitřním trhu charakterizuje vývoj tržeb maloobchodu (OKEČ 52) a motoristického segmentu (OKEČ 50) ve stálých cenách. Výrazným rysem roku 2007 byla, dosud nebývalá, meziroční akcelerace růstu těchto tržeb. Jejich expanzi, kromě rostoucích reálných příjmů domácností a snížení nezaměstnanosti ovlivňovala řada dalších faktorů, např. sílící sklon ke spotřebě, podporovaný přístupností úvěrových produktů, avizované zvyšování životních nákladů v roce 2008, vliv nákupní turistiky, boj o zákazníka mezi silnými obchodními společnostmi i atraktivní nabídka. Tržby rostou již devět let v nepřetržité řadě a jejich nárůst v roce 2007 byl nejvyšší v celé časové metodicky srovnatelné řadě. 14

15 Dlouhodobý vývoj tržeb maloobchodu a motoristického segmentu (OKEČ 50, 52, stálé ceny včetně DPH, rok 1996 = 100) 50,0 45,0 40,0 35,0 36,7 30,0 % 25,0 20,0 14,7 19,2 26,9 15,0 10,0 5,0 0,0-0,8-0,9 3,6 6,6 11,8-5,0-5,0-10,0-7, Pramen: ČSÚ Maloobchod vč.motor.segm.(50+52) Motor.segment (50) Maloobchod (52) Ve hmotném vyjádření, tj. po eliminaci vlivu růstu cen, meziročně vzrostly o rekordních 7,7 %, přičemž tržby maloobchodu stouply o 6,8 % a tržby motoristického segmentu o 9,6 %. Z vývoje v jednotlivých čtvrtletích je patrné, že akcelerace souhrnného růstu tržeb v průběhu roku ubírala na intenzitě, zejména v důsledku zpomalování tempa růstu v maloobchodě od 8,7 % v I. čtvrtletí k 5,2 % ve IV. čtvrtletí - (blíže v tabulce). Na meziročním růstu tržeb motoristického segmentu se výrazněji podílel nárůst prodeje, oprav a údržby motorových vozidel o 12,4 %, než prodej pohonných hmot. Tabulka: Tržby maloobchodu včetně motoristického segmentu v roce 2006 a 2007 (OKEČ 50 a 52, meziroční změny v %, stálé ceny s DPH) Q 2.Q 3.Q 4.Q rok 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q rok Maloobchod, motorová vozidla a pohonné hmoty (OKEČ 50 a 52) 6,9 6,2 6,2 6,6 6,5 9,8 7,9 6,7 6,8 7,7 -maloobchod (OKEČ 52) 6,8 7,2 5,9 6,2 6,5 8,7 7,3 6,4 5,2 6,8 -motoristický segment (OKEČ 50) 6,9 4,4 6,9 7,7 6,5 12,2 8,9 7,4 10,4 9,6 z toho: mot. vozidla (OKEČ ) 10,6 2,4 9,1 8,3 7,3 14,2 12,4 9,3 13,5 12,4 pohonné hmoty (OKEČ 50.5) 0,9 8,2 3,8 6,6 5,0 8,6 2,7 4,4 4,6 4,9 Pramen: ČSÚ Pro vývoj maloobchodních tržeb je charakteristický znatelný předstih růstu tržeb za nepotravinářské zboží před potravinářským sortimentem. 15

16 V síti maloobchodních prodejen s převahou potravinářského sortimentu meziročně vzrostl objem prodeje jen o 2,8 % a tempo růstu se tak zpomalilo oproti minulému roku o 2,0 procentní body. Souvisí to, mimo jiné, s růstem cen potravinářského sortimentu (cenový deflátor u potravin stoupl meziročně na 105,6 %). Naopak v prodejnách s nepotravinářským sortimentem, u kterého ceny meziročně mírně klesly (cenový deflátor dosáhl hodnoty 99,2 %), se tempo růstu prodeje meziročně zvýšilo o 1,8 procentního bodu na 9,6 %. Nejvyšší meziroční růst (o 15,7 %) zaznamenal prodej textilu, oděvů, obuvi a koženého zboží a prodej nábytku, elektrospotřebičů a elektroniky (o 14,5 %). Růst kupní síly a tržeb činí podnikání v obchodě nadále velmi atraktivním, zejména pro silné subjekty. V obchodní síti pokračuje expanze nadnárodních obchodních řetězců a koncentrace obchodní činnosti do velkých obchodních uskupení. Koncentrace maloobchodního trhu se u 10 největších obchodních společností meziročně zvýšila na více než 60% podíl z celkového trhu rychloobrátkového zboží. Dále se zvýšil počet velkých obchodních center, například Palladium v Praze, Plaza v Plzni apod., které propojují atraktivní nákupní možnosti s různými druhy služeb a zábavy. 16

17 A Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Schválený rozpočet příjmů kapitoly MPO pro rok 2007 byl stanoven v celkové výši tis. Kč a rozpočtovým opatřením Ministerstva financí byl upraven na částku tis. Kč. Do rozpočtu příjmů byly zapracovány strukturální fondy EU na spolufinancování společných programů ČR a EU v celkové výši tis. Kč, z toho na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace tis. Kč a Sektorového regionálního operačního programu tis. Kč. Celkové příjmy MPO za hodnocené období dosáhly výše tis. Kč, což představuje 110,14% upraveného rozpočtu příjmů kapitoly MPO. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF ve výši tis. Kč na OPPP a na OPRLZ tis. Kč. Dále byly z NF MF poukázány prostředky ve výši tis. Kč na financování OPPP na základě příslušných usnesení vlády. Závazný ukazatel příjmy nebyl splněn pouze v oblasti příjmů z rozpočtu Evropské unie, které souvisejí se skutečným převodem těchto prostředků na realizaci spolufinancovaných programů z Národního fondu do kapitoly MPO. Přijatá částka z Národního fondu je nižší ve srovnání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu na účet příjemců dotací. Do příjmů byly převedeny též prostředky z rezervního fondu OSS v celkové výši tis. Kč. Do financování potřeb prostřednictvím výdajů státního rozpočtu byly jako mimorozpočtové zdroje zapojeny zejména prostředky na financování OPPP ve výši tis. Kč, na OPRLZ ve výši tis. Kč, na ZNHČ ve výši tis. Kč a na výzkum a vývoj ve výši tis. Kč. Příjmy aparátu ministerstva (ostatní příjmy), příjmy podřízených organizačních složek státu, příjmy ze splátek z návratných finančních výpomocí, dividendy vyplacené ČMZRB z titulu majetkové účasti státu narozpočtované v celkové výši tis. Kč byly splněny na 171,77 %. Příznivé plnění těchto příjmů ovlivnily především vyšší příjmy z dividend ČMZRB, příjmy PÚ za zkoušení a označování drahých kovů a splátky návratných finančních výpomocí. 17

18 Struktura příjmů: Ukazatel tis. Kč Schválený Rozpočet Skutečnost Plnění rozpočet po změnách % 2007 sl.3/sl Příjmy kapitoly MPO celkem ,14 v tom: příjmy ze strukturálních fondů EU ,71 příjmy z NF MF na OPPP podle usnesení vlády ,00 splátky návratných finančních výpomoci ,06 příjmy z vlastní činnosti aparátu ministerstva ,62 z toho: dividendy ČMZRB ,62 ostatní příjmy aparátu ministerstva převod z rezervního fondu aparátu ministerstva bez podřízených OSS APARÁT ministerstva celkem ,66 organizační složky státu v působnosti MPO ,96 převod z rezervního fondu OSS organizační složky státu v působnosti MPO ,96 Příjmy bez převodu z NF MF a strukturálních fondů a převodu z rezervního fondu aparátu ministerstva a podřízených OSS , Zhodnocení příjmů aparátu ministerstva Celkové příjmy za rok 2007 byly plněny v částce tis. Kč, což představuje 109,66 % z upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z NF MF v celkové výši tis. Kč na OPPP a na OPRLZ. Dále byly z NF MF poukázaný prostředky ve výši tis. Kč na financování OPPP na základě příslušných usnesení vlády. Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům zejména za oblast výzkumu a vývoje činily tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti aparátu ministerstva představují částku tis. Kč, z toho jsou příjmy za dividendy ze zisku z akcií Českomoravské záruční a rozvojové banky ve výši tis. Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši tis. Kč, dále pak úroky ČNB z vkladových účtů MPO ve výši 165 tis. Kč, příjmy za realizované kursové zisky v částce 42 tis. Kč, příjmy za poskytování služeb ve výši tis. Kč a odvod prostředků ze zrušené příspěvkové organizace ČEA ve výši tis. Kč. 18

19 Na ostatní příjmech aparátu ministerstva ve výši tis. Kč se podílejí úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady a nevyčerpané prostředky na mzdy za prosinec 2006 ve výši tis. Kč a dále příjmy za odprodej majetku příspěvkových organizací SVÚM a SVÚOM v částce tis. Kč. Součástí příjmů byl i převod prostředků z rezervního fondu ve výši tis. Kč. V tomto případě se jednalo o účetní převod prostředků převedených do rezervního fondu účelově z minulých let. 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu Příjmy za rok 2007 činily tis. Kč, byly splněny na 140,96%, došlo tak k přeplnění příjmů o tis. Kč. Na této částce se nejvíce podílí PÚ, ČOI a ÚNMZ. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti organizačních složek státu, o příjmy nahodilé a ostatní příjmy. V této částce jsou zahrnuty i převody z rezervních fondů ve výši tis. Kč (PÚ, ČOI, ÚNMZ a ČÚZZS). Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmů ve výši tis. Kč, došlo tak k přeplnění příjmů o tis. Kč, na čemž se podílel zvýšený zájem veřejnosti o zboží z drahých kovů a tím pak zvýšený zájem zlatníků o puncování nového zboží. V porovnání s posledními pěti roky se jednalo o nejvyšší dosažené příjmy. V celkových příjmech z činnosti PÚ, které činí tis. Kč, jsou zahrnuty příjmy ze zkoušení a označování drahých kovů, tavení a chemických analýz jak od organizací, tak i od občanů. Rovněž jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností a příjmy za prodej řádů, vyznamenání a medailí z majetku státu. Malá část příjmů PÚ je tvořena nahodilými příjmy od organizací a obyvatelstva ve výši tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny vybíráním poštovného za cenné zásilky, prodejem vyhlášek a poskytováním dokumentačních služeb. Další příjmy PÚ jsou z pronájmu nemovitostí ve výši 428 tis. Kč, příjmy za prodej motorových vozidel ve výši 174 tis. Kč a ostatní příjmy ve výši 171 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo převedeno 396 tis. Kč. Česká obchodní inspekce (ČOI) rozpočtované příjmy ve výši tis. Kč splnila v objemu tis. Kč. Mezi největší příjmové položky patřily příjmy z rozborů vzorků PHM, které nesplňovaly danou normu, ve výši tis. Kč a přijaté sankční platby (náklady řízení podle správního řádu zákona č. 500/2004 Sb.) ve výši tis. Kč. Mezi další položky patřily příjmy z pronájmu kanceláří tis. Kč v budovách, které jsou v majetku ČOI, příjmy z prodeje 3 osobních aut činily 111 tis. Kč, ostatní příjmy a přijaté pojistné náhrady 307 tis. Kč. Z rezervního fondu došlo k převodu 802 tis. Kč (na rozbor vzorků PHM, ICT atd.), vymožené pohledávky z předchozích let činily 588 tis. Kč. Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši 722 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z prodeje investičního majetku 381 tis. Kč, příjmy za pronájem nemovitostí 115 tis. Kč, ostatní 19

20 přijaté náhrady 163 tis. Kč, z úroků ze všech bankovních účtů 8 tis. Kč, z prodeje neinvestičního majetku 4 tis. Kč a ostatní příjmy 51 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykázal příjmy ve výši tis. Kč. Podstatnou část příjmů ve výši tis. Kč tvořily příjmy z pronájmu měřící a zkušební techniky, která je formou smluvního nájemného vztahu za úplatu zapůjčena na dobu minimálně 5-ti let příslušným autorizovaným osobám pro zabezpečení činnosti v regulované sféře podle příslušných nařízení vlády. Dále se jedná o příjmy z prodeje ostatního hmotného movitého majetku 35 tis. Kč. V příjmech je zohledněn převod prostředků z rezervního fondu ve výši 847 tis. Kč, z toho 27 tis. Kč týkající se projektu imera, který je spolufinancován z prostředků EU a převod prostředků ve výši 820 tis. Kč na neinvestiční výdaje (normalizace, zkušebnictví, harmonizace) a investiční výdaje (výpočetní technika). Příjmy z úroků činí 3 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou 280 tis. Kč. V tomto ukazateli jsou zohledněny refundace letenek z Evropské komise za rok 2006 a dobropisy faktur z roku Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši tis. Kč. Největší část příjmů tis. Kč činí platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Dále se jedná o příjmy z prodeje ostatního hmotného movitého majetku 109 tis. Kč, převod prostředků z rezervního fondu 170 tis. Kč, další část příjmů tvoří vyúčtování z minulých let a přijaté náhrady od pojišťovny 101 tis. Kč. Design centrum ČR (DC ČR) nemělo pro rok 2007 stanoveny žádné příjmy. Skutečné příjmy ve výši 9 tis. Kč jsou tvořeny vrácenými zálohami za časopisy a bankovními úroky. 2. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté podnikatelským a jiným subjektům a příspěvkovým organizacím. Tyto jsou popisovány v samostatných částech tohoto materiálu. Rovněž zde nejsou zahrnuty výdaje na Technickou pomoc spolufinancovaných programů OPPP, OPPI a OPRLZ, výdaje na administraci výzkumu a vývoje a výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce a na obnovu Asie, postižené tsunami. Takto očištěné výdaje aparátu ministerstva za rok 2007 činily tis. Kč, tj. 90,30% upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Část nevyčerpaných prostředků ve výši tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Nevyčerpané prostředky na přípravu předsednictví ČR v Radě EU z této částky činily tis. Kč. 20

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2008

Roční zpráva o hospodaření za rok 2008 Roční zpráva o hospodaření za rok 2008 červen 2009 OBSAH Seznam používaných zkratek Úvod 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2008 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace projektu 6012

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU OBSAH Seznam používaných zkratek... 5 Úvod... 7 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ ISPROFIN

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ ISPROFIN PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ ISPROFIN Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 11 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 001 Náklady dokumentace k registraci akce Náklady na studie, zpracování investičních

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu Příloha č. 1 k vyhlášce č. 231/2005 Sb. Údaje dokumentace programu Část 1 Obsah dokumentace podprogramu 1. Identifikační údaje a systém řízení podprogramu na formuláři S05 210. 2. Harmonogram přípravy

Více

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009

Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Materiál pro jednání Předsednictva Rady hospodářské a sociální dohody České republiky dne 16.12.2009 Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků Předkládá: Pracovní tým

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu

Kód řádku. 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu. 5011 Náklady dokumentace projektu. 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5010 Náklady dokumentace k registraci projektu 5011 Náklady dokumentace projektu 5012 Náklady řízení přípravy a realizace projektu 5014 Náklady inženýrské činnosti projektu 5019 Jiné náklady přípravy a

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 322 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU OBSAH Seznam používaných zkratek... 3 Úvod... 5 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011

Roční zpráva o hospodaření za rok 2011 Roční zpráva o hospodaření za rok 211 Červen 211 OBSAH Seznam používaných zkratek... 4 Úvod... 6 1. Přehled hlavních úkolů Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho legislativních činností v roce 211... 6

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Příloha č.5 Dokumentace programu 113 310. Str.1

Příloha č.5 Dokumentace programu 113 310. Str.1 Příloha č.5 Dokumentace programu 113 310 Přehled faktur a smluv k závěrečnému vyhodnocení akce: č.řádku č.řádku 11331X XXXX DOTACE dodavatel č.smlouvy smluvní cena NEINV INV číslo faktury NEINV INV zdan.plnění

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více