Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva o hospodaření za rok 2007"

Transkript

1 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008

2 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok 2007 A. Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění 1.1 Zhodnocení příjmů aparátu ministerstva 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu 2. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva 3. Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu 4. Zhodnocení rozpočtu příspěvkových organizací B. Výdaje z rozpočtové kapitoly MPO 1. Podpora výzkumu a vývoje 2. Podpora malého a středního podnikání 3. Podpora technologických center a center strategických služeb 4. Programy spolufinancované ze zdrojů EU 4.1 Operační program Průmysl a podnikání 4.2 Operační program Podnikání a inovace 4.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 4.4 Společný regionální operační program 5. Dotace na úsporné energetické programy 6. Dotace pro společnost Hyundai 7. Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 8. Dotace na projekt Hospodářské komory ČR a dotace Obchodní hospodářské komoře Brno 9. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 9.1 DIAMO, státní podnik 9.2 Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) 10. Ekologická dotace 11. Dotace na správu skládek DIAMO, státní podnik 12. Doprovodný sociální program pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu 13. Dotace na ochranu spotřebitele 14. Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci 15. Výdaje na projekty prosazující rovné příležitosti mužů a žen Tabulková příloha 2

3 Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AEAO CEN CENELEC C.I.P. ES ETSI ICT IEC IPPC ISI ISO OECD Asociace evropských puncovních úřadů Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Úmluva o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní Evropské Společenství European Telecommunication Standards Institute (Evropská standardizační instituce pro oblast telekomunikací) Informační komunikační technologie Mezinárodní elektrotechnická komise Integrovaná prevence a omezování znečištění Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČEA ČMI ČNI ČOI ČÚZZS DC ČR PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM SVÚOM TESTCOM ÚNMZ Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Česká energetická agentura Český metrologický institut Český normalizační institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Design centrum ČR Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Státní výzkumný ústav ochrany materiálu Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 3

4 Ostatní použité zkratky a.s. Akciová společnost BIC Podnikatelské a inovační centrum ČIA Český institut pro akreditaci ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ČNB Česká národní banka ČTU Český telekomunikační úřad EU Evropská unie FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb GA Grantová agentura HDP Hrubý domácí produkt HK Hospodářská komora ISPROFIN Informační systém programového financování IS ŽR Informační systém živnostenského rejstříku MF Ministerstvo financí MMR Ministerstvo pro místní rozvoj MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MV Ministerstvo vnitra MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŽP Ministerstvo životního prostředí NFV Návratná finanční výpomoc OEÚ ZÚ Obchodně ekonomické úseky Zastupitelských úřadů OPPI Operační program Podnikání a inovace OPPP Operační program Průmysl a podnikání OPRLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů o. p. s. Obecně prospěšná společnost OSS Organizační složky státu OZE Obnovitelné zdroje energie PO Příspěvkové organizace PSP Poslanecká sněmovna Parlamentu PZ Průmyslová zóna RF Rezervní fond RPIC Regionální poradenské a informační centrum SR Státní rozpočet SPZ Strategická průmyslová zóna SROP Sektorový regionální operační program TP Technická pomoc VPS Všeobecná pokladní správa VaV Výzkum a vývoj ZRS Zahraniční rozvojová spolupráce 4

5 Úvod 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2007 plnilo úkoly vyplývající ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. V souladu se schváleným státním rozpočtem na rok 2007 a vládou stanovenými rozpočtovými prioritami byly v roce 2007 v resortu MPO financovány jako rozhodující tyto oblasti: Rozvoj a zkvalitňování podnikatelského prostředí; Programová podpora podnikání, zejména malých a středních podniků, s využitím strukturálních fondů; Podpora průmyslového vývoje, výzkumu a inovací; Podpora technologických center a center strategických služeb; Podpora exportu, investic a aktivní obchodní politiky; Příprava na předsednictví České republiky v Radě EU; Zahlazování následků hornické činnosti. Uvedené oblasti byly v průběhu celého roku 2007 ovlivňovány členstvím České republiky v Evropské unii a zapojením MPO do rozvojových a strukturálních programů v rámci EU. Při zajišťování rozvoje a zkvalitňování podnikatelského prostředí bylo hlavním cílem zjednodušování podnikatelské administrativy. V rámci této oblasti byla realizována řada kroků, které se zásadním způsobem podílí na snižování objemu administrativní zátěže spojené s podnikáním. Jedná se například o zjednodušení registračního formuláře, snížení počtu kontrol u podnikatelů, zrušení registračních pokladen, dostupnější pobídky pro investice, v legislativní oblasti zejména pak o novelizaci živnostenského zákona. Opatření přijímaná v oblasti zkvalitňování podnikatelského prostředí byla v průběhu roku 2007 projednávána Podnikatelskou radou, jejíž vznik schválila vláda dne Zřízení tohoto meziresortního poradního orgánu nahradilo činnost Hospodářské rady vlády a Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí. Hlavním cílem Podnikatelské rady je zlepšení spolupráce státní správy s podnikateli. Prostřednictvím tohoto orgánu se zároveň podnikatelé sami podílejí na řešení problémů, které vedou k redukci administrativní zátěže. Na programovou podporu podnikání, zejména malých a středních podniků, byly využity nejen prostředky ze státního rozpočtu a prostředky ze strukturálních fondů EU, ale také mimorozpočtové úvěrové zdroje bankovních institucí a další zdroje soukromého sektoru, včetně 5

6 prostředků z privatizace (vedených na zvláštním účtu MF). Největší část této podpory byla poskytována v rámci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Čerpání prostředků v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), který se stal základním nástrojem resortu pro využívání zdrojů evropských strukturálních fondů v programovacím období , kontinuálně pokračovalo i v roce Poskytovaná podpora se prostřednictvím dílčích programů soustředila zejména na rozvoj malého a středního podnikání, výrobní, technickou, ekonomickou a organizační restrukturalizaci podniků, oborů a odvětví a podporu inovačních aktivit v průmyslu. K využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období připravilo MPO Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který byl Evropskou komisí schválen dne 3. prosince OPPI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to zejména stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií. V rámci výkonu gesce za oblast průmyslového výzkumu a vývoje byly plněny činnosti směřující k zabezpečení realizace schválené účelové podpory, zejména zajištění průběžného hodnocení projektů výzkumu a vývoje odborníky z různých průmyslových oblastí vzhledem k široce koncipovaným programům a zajištění oponentních posudků na návrhy projektů přihlášených do veřejných soutěží. Byly zajištěny finanční kontroly u příjemců podpory s cílem prověřit dodržování smluvních podmínek a platných právních norem při nakládání s prostředky státního rozpočtu. Proběhla příprava, vyhlášení a vyhodnocení veřejných soutěží na výběr projektů průmyslového výzkumu a vývoje pro roky 2007 a 2008 v rámci resortních programů a národního programu. Bylo připraveno vyhlášení veřejné soutěže na program TRVALÁ PROSPERITA z Národního programu výzkumu II. Probíhá spolupráce na realizaci Národního programu výzkumu I. a II. a současně byla zahájena příprava nového resortního programu TIP v nových legislativních podmínkách. Zajištěna byla i průběžná příprava podkladů spojených s činností stálého hosta v Radě pro výzkum a vývoj. V oblasti systému investičních pobídek došlo ke strategickému přechodu od podpory běžných průmyslových výrob k posílení podpory výrob s vysokou přidanou hodnotou, technologických center a center strategických služeb. V legislativní části této oblasti vstoupila od 2. července

7 v platnost novela zákona o investičních pobídkách, která upravila možnost čerpání investičních pobídek pro investory z oblasti zpracovatelského průmyslu. Podpora exportu, investic a aktivní obchodní politiky je jednou z priorit hospodářské politiky vlády, která je zaměřena na vybudování efektivního modelu ekonomické diplomacie jako jednoho ze zásadních předpokladů české zahraniční politiky. Základním dokumentem, ze kterého vychází systém podpory exportu, se stala Exportní strategie České republiky pro období Tato strategie reaguje na změny, ke kterým došlo po vstupu ČR do EU, na požadavek nově definovat teritoriální priority, na nové potřeby českých podnikatelských subjektů v jejich mezinárodním rozvoji a na trendy v poskytování služeb. Exportní strategie podporovala rozvoj podnikatelských aktivit českých firem na klíčových trzích, které jsou perspektivní z hlediska dalšího růstu obchodní spolupráce. S cílem přiblížit příležitosti těchto trhů byly vypracovány exportní strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR ve vybraných zemích. Potenciál pro české subjekty na zahraničních trzích byl rozvíjen prostřednictvím oficiálních účastí ČR na mezinárodních výstavách a veletrzích. Při vstupu na zahraniční trhy se české firmy mohly spolehnout na úvěrování a pojišťování vývozu se státní účastí poskytované prostřednictvím České exportní banky, a.s. a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Služby poskytované exportérům a investorům prostřednictvím MPO, OEÚ ZÚ, zahraničními kancelářemi a centrálou CzechTrade, ČEB a EGAP byly sjednoceny a prezentovány v publikaci Export v kostce, která v roce 2007 vyšla již podruhé. Vstupní bránu pro tyto služby tvoří bezplatná telefonní linka Zelená linka pro export a portál BusinessInfo.cz, na které se mohou podnikatelské subjekty obracet s požadavky a otázkami, resp. kde obdrží potřebné informace o podmínkách pro vstup a podnikání na zahraničních trzích a aktualizované informace o obchodních a investičních příležitostech. V rámci přípravy na předsednictví České republiky v Radě EU byla v průběhu roku 2007 na MPO zintenzívněna činnost v oblasti obsahové, organizační, finanční a personální přípravy na výkon předsednictví, včetně její koordinace. Současně se zástupci MPO účastnili porad meziresortních koordinačních orgánů pro organizační a mediální stránku přípravy předsednictví, a to zejména Centrální organizační skupiny a Kulatého stolu komunikace. V rámci obsahové přípravy předsednictví se MPO podílelo v roce 2007 na zpracování materiálu Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí roku Dále byl zpracován dokument Sektorové agendy předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí roku 2009 a probíhala příprava společného 18-ti měsíčního programu francouzského, českého a švédského předsednictví. 7

8 Na realizaci procesu zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) se v roce 2007 podílely mandatorní sociálně zdravotní výdaje a investiční i neinvestiční prostředky na technický útlum. Na spolufinancování procesu ZNHČ byly rovněž využity prostředky ekologické dotace. V průběhu roku 2007 byl ukončen Komplexní projekt doprovodného sociálního programu pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu. Tento projekt pomáhal řešit, prostřednictvím příslušných nařízení vlády, sociální problémy uvolňovaných pracovníků v ocelářském průmyslu. V oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) zabezpečovalo MPO v průběhu roku 2007 činnosti, které ukládá zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů a nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Součástí této činnosti bylo i zajištění provozu webových stránek a překladů referenčních dokumentů o dostupných technikách (tzv. BREFy dokumenty podle jednotlivých průmyslových oborů). V oblasti výdajů spojených se zajišťováním Národní politiky podpory jakosti byly v roce 2007 rozpočtové prostředky využity především na zajištění propagace Národní politiky podpory jakosti, činnost Rady vlády ČR pro jakost v gesci MPO a činnost Národního informačního střediska pro podporu jakosti při České společnosti pro jakost. Dále na akce zabezpečující rozhodující programy Rady vlády ČR pro jakost, program Národní ceny ČR za jakost pro veřejný i podnikatelský sektor a program Česká kvalita, jehož cílem je podpora výroby a prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. V oblasti ochrany spotřebitele byly poskytnuty dotační prostředky celkem deseti nestátním neziskovým organizacím. Předložené a schválené projekty byly zpracovány v souladu s programy vyhlášenými v rámci resortního dokumentu Zaměření dotační politiky a podmínky pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly MPO nestátním neziskovým organizacím, působícím v oblasti ochrany spotřebitelů, na rok V legislativních aktivitách byl v roce 2007 kladen důraz na plnění úkolů souvisejících s reformou veřejných financí a plněním Programových cílů vlády, přičemž byl akcentován prvek na snižování administrativní zátěže podnikatelů. Dále pokračoval proces harmonizace českých právních předpisů, nejen s požadavky EU, ale i s ostatními mezinárodními závazky. Všechny právní předpisy byly k projednání vládou, Legislativní radou vlády či PSP a Senátem předloženy v termínu a žádný nebyl vrácen k přepracování. Ve Sbírce zákonů byly v roce 2007 publikovány 2 zákony a 10 novel zákonů, 1 nařízení vlády, 9 vyhlášek a 6 novel vyhlášek, zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější zákony, které byly v roce 2007 připraveny 8

9 resortem MPO a publikovány ve Sbírce zákonů patří novely živnostenského zákona, zákona o hospodaření energií, zákona o elektronických komunikacích, o regulaci reklamy, ochraně spotřebitele, hornické činnosti a výbušninách a další. Současně bylo rozpracováno dalších 8 zákonů, které jsou nyní v různých fázích legislativního procesu. Jedná se zejména o novely energetického zákona, zákona o elektronických komunikacích, zákona o některých službách informační společnosti, zákona implementujícího směrnici o službách, novelu zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, dále pak novelu zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, návrh zákona o odpadech z těžebního průmyslu, novelu zákona o hospodářských stycích se zahraničím a prováděcí právní předpisy k těmto zákonným normám. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů, se stalo MPO v průběhu roku 2007 orgánem státní správy rovněž pro elektronické komunikace a poštovní služby, s výjimkou věcí svěřených do působnosti Českého telekomunikačního úřadu. Dále pokračoval proces rušení státních (zbytkových) podniků založených podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, po předchozím souhlasu vlády. V roce 2007 byly zrušeny čtyři státní podniky. Kontinuálně probíhal proces likvidace státních podniků, který má za cíl dokončit výmaz státních podniků v likvidaci z obchodního rejstříku do konce roku V roce 2007 bylo zrušeno a vymazáno z obchodního rejstříku 40 státních podniků v likvidaci. V roce 2007 provedlo MPO v rámci transformace podřízených organizací přesun některých činností. Na agenturu CzechTrade byla převedena agenda podpory průmyslového designu, spadající pod Design centrum ČR (zrušeno ke dni ) a ke stejnému datu bylo rozhodnuto o zrušení České energetické agentury. Její agendu převzaly příslušné útvary ministerstva. 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2007 Průmysl Průmysl hraje stále významnou roli v ekonomice ČR a v posledních letech dosahuje vysokých temp růstu (viz graf). Jeho podíl na hrubé přidané hodnotě ekonomiky za I.-III. čtvrtletí 2007 (v běžných cenách) dosáhl 31,9 %, u zpracovatelského průmyslu 27,8 %. Průmyslová produkce vzrostla v roce 2007 o 8,2 %, tržby z průmyslové činnosti rostly rychleji (9,3 %), což svědčí o schopnosti podniků realizovat svoji produkci na trhu a být konkurenceschopnými. 9

10 Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) ,2 % ,7 5,5 9,6 6,7 8,2 2 1,5 1, , Za dynamickým růstem produkce byly podniky pod zahraniční kontrolou s vysokým podílem na celkových tržbách průmyslu (60,2 %) a zaměstnanosti (45 %), s produkcí určenou převážně na vývoz. Na tomto vývoji se podílela produkce nových výrobních kapacit zejména automobilového, elektronického a počítačového průmyslu s vysokou domácí, ale hlavně zahraniční poptávkou. Souběžně s nimi se rychle rozvíjel i gumárenský a plastikářský průmysl, jako jejich významný dodavatel, zvýšená poptávka se promítla i do oživení tradičního strojírenství. V rámci zpracovatelského průmyslu pokračovaly strukturální změny, kdy dynamicky rostla odvětví vyrábějící produkci technologicky náročnější, s vyšší přidanou hodnotou, nižší náročností na spotřebu energií a šetrnější k životnímu prostředí. V členění produkce podle hlavních průmyslových seskupení se rychle rozvíjela, v kontextu příznivého vývoje mezd a zaměstnanosti, výroba pro dlouhodobou spotřebu s meziročním růstem 17,7 %, vysoký nárůst o 14,4 % zaznamenala i výroba pro investice. Silná domácí a zejména zahraniční poptávka se příznivě projevily nově uzavřenými celkovými zakázkami (růst o 9,8 %) a zakázkami ze zahraničí (o 11,8 %). Probíhající strukturální změny a rozšiřování výroby se odrazily ve zvýšení celkové zaměstnanosti průmyslu o 1,8 %, z toho zpracovatelského o 2,2 %. Rychlý růst tržeb (9,3 %) při mírném zvýšení zaměstnanosti, se projevil v růstu produktivity práce o 6,6 %, která dvojnásobně převýšila nárůst reálných mezd (3,2 %). 10

11 Na základě dosavadního vývoje průmyslové produkce, nově uzavřených zakázek a uvažovaným uváděním nových výrobních kapacit do provozu, můžeme předpokládat pokračování růstového trendu i v roce Dynamika se však vzhledem k vysoké základně mírně sníží. Stavebnictví Stavebnictví se již osmým rokem dynamicky rozvíjí. Jeho podíl na hrubé přidané hodnotě ekonomiky za I.-III. čtvrtletí 2007 (v běžných cenách) byl 6,2 %. V roce 2007 vzrostla stavební produkce meziročně o 6,7 %, podobně jako v roce 2006 (6,6 %). Pokračuje realizace developerských stavebních projektů zahraničních investorů zaměřených především na výstavbu výrobních hal, administrativních a multifunkčních center a i nadále intenzivní bytová výstavba. Index stavebních prací (meziroční změna v %) ,6 8,9 9,7 % ,3 2,5 4,2 6,6 6, , Malé firmy (do 19 zaměstnanců) zrychlily meziroční růst stavební výroby z 6,7 % na 8,6 %. Na celkovém dosaženém objemu stavebních prací se podílely 31,3 %, přičemž se orientovaly především na opravy a údržbu bytového fondu a dále působily jako subdodavatelé velkých stavebních společností. Ve velkých společnostech (s 20 a více zaměstnanci), které se na stavební výrobě podílely 68,7 %, rostly stavební práce o 5,8 % (v roce 2006 o 6,6 %). Rozhodující objem stavebních prací těchto firem byl realizován v tuzemsku na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích (s meziročním růstem o 5,7 %), v jejímž rámci rostlo pouze pozemní stavitelství o 10,9 %, zatímco inženýrské pokleslo o 2,4 %. Opravy a údržba, s podílem 10,9 % na celkovém objemu stavebních prací provedených v tuzemsku, poklesly meziročně o 2,8 %, při poklesu jak inženýrského 11

12 stavitelství o 3,7 %, tak i pozemního stavitelství o 1,8 %. Uvedený vývoj v inženýrském stavitelství ovlivnilo mj. zpoždění v přípravě nových projektů inženýrských staveb, loňská vysoká srovnávací základna, ale i nedostatek některých pracovních profesí a vybraných druhů stavebních materiálů. Zaměstnanost ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci poklesla meziročně o 1,5 %. Růst produktivity práce ze stavebních prací podle dodavatelských smluv (S) o 7,5 % při ještě rychlejším růstu průměrných nominálních mezd o 7,9 % (reálná mzda vzrostla o 3,8 %) vedl k mírnému zvýšení nominálních jednotkových mzdových nákladů o 0,4 %, v reálném vyjádření však klesly o 3,4 %. V roce 2008 lze očekávat pokračování růstu stavební výroby v souvislosti s realizací velkých developerských stavebních projektů zahraničních investorů, novou výstavbou v dopravní a technické infrastruktuře, a rovněž intenzivní bytovou výstavbou. Vzhledem k vysoké základně roku 2007 lze očekávat, podobně jako v průmyslu, mírné zpomalení jejího růstu. Zahraniční obchod V roce 2007 se plně potvrdila souvislost dlouhodobého růstu ekonomiky, zvyšování technické úrovně a konkurenceschopnosti produkce a výsledků zahraničně obchodní výměny. Ty byly nejúspěšnější v novodobé historii. ČR jako jediné z nových zemí EU se podařilo více zboží vyvézt než dovézt a tento přebytek dokázala meziročně zdvojnásobit. Pokračoval trend růstu otevřenosti ekonomiky, což vyplývá z vysokého podílu hodnoty vývozu zboží na hrubém domácím produktu. Hodnota vývozu představovala 69,3 % HDP (poslední zveřejněné údaje za tři čtvrtletí 2007) a hodnota dovozu 65,8 %, podíl vývozu posílil meziročně o 4,1 procentního bodu a dovozu o 2,8 p.b. Míra otevřenosti české ekonomiky za I. až III. čtvrtletí 2007 dosáhla 68 %, což je o 6,3 procentních bodů více proti roku To dokládá příznivý dopad našeho vstupu do EU i význam zahraničního obchodu pro vývoj ekonomiky. Česká ekonomika se stala jednou z nejotevřenějších v EU. Rekordní výsledek potvrzují dosažené přírůstky vývozu i dovozu a výše přebytku obchodní bilance. Obrat v roce 2007 dosáhl hodnoty 4 846,1 mld. Kč, z toho vývoz činil 2 466,1 mld. Kč a dovoz mld. Kč. Dynamiky byly dvouciferné, vývoz v běžných cenách vzrostl meziročně o 15 % a dovoz o 13,1 %. Saldo obchodní bilance bylo kladné již potřetí v řadě, poprvé v historii dosáhla obchodní bilance přebytku (38,6 mld. Kč) v roce 2005, podruhé v roce 2006 (39,8 mld. Kč) a v roce 2007 již zmíněných 86,1 mld. Kč. Vývoj salda obchodní bilance a dosažených temp růstu vývozu a dovozu v posledních pěti letech znázorňuje následující graf. 12

13 Vývoj zahraničního obchodu v letech (meziroční změna vývozu a dovozu v %, saldo obchodní bilance v mld. Kč) Meziroční změna vývozu a dovozu v % ,2 8,7-69,8 25,7 21,4-26,4 38,6 8,5 4,6 39,8 15,0 14,8 86,1 15,0 13, Saldo v mld. Kč saldo vývoz dovoz Pramen: ČSÚ Významně na zahraniční obchod působil pokračující růst průmyslové výroby (meziročně o 8,9 %, kde vedle automobilů se rozšířila i výroba a export výpočetní a telekomunikační techniky) a příznivý vývoj ekonomiky v zemích EU, se kterými realizujeme 80 % obratu. Podstatný je zejména dvou a půlprocentní růst ekonomiky v Německu, kam směřuje 31 % českého exportu. Do nejrychleji rostoucí ekonomiky v rámci EU, kterou je sousední Slovensko se daří vyvážet stále větší objem zboží (v roce 2006 to bylo 8,4 % z celkového exportu a v roce 2007 již téměř 9 %). Pozitivně podpořila saldo obchodní bilance příznivá směnná relace, která dosáhla v průměru za rok 102,3, když vývozní ceny vzrostly o 1,3 % a dovozní poklesly o 1 %. Zpevňující koruna (k USD v průměru meziročně posílila o 10,2 % a k EUR o 2 %) přála dovozcům a naopak znevýhodnila vývozce, což se však na dynamice vývozu zatím neprojevilo. Pro další příznivý vývoj ekonomiky je podstatné posilování váhy vývozu zboží s vyšší přidanou hodnotou. Stroje a dopravní prostředky upevnily dominantní postavení, na celkovém vývozu jejich podíl dosáhl 54 %. Mezi strojírenskými výrobky ve vývozu vedou silniční vozidla, které zvýšily přebytek zhruba o desetinu na 202 mld. Kč; na vývozu posilují též výrobky výpočetní a telekomunikační techniky. Celkový výsledek zahraničního obchodu nejvíce zatížil 13

14 z komoditního hlediska vysoký deficit obchodu s minerálními palivy (přestože poklesl o 16,6 mld. Kč na 122,6 mld. Kč) a chemikáliemi (kde se prohloubil o 13,6 mld. Kč na 102,7 mld. Kč). Kladné saldo se zeměmi EU překročilo 421 mld. Kč a umožnilo tak překrýt vysoké deficity vzniklé z obchodní výměny se zbytkem světa, především vysoký schodek s Čínou. Saldo se zeměmi EU trvale roste, meziročně se zvýšilo o 71,7 mld. Kč, proti roku 2000 se zvýšilo sedmnáctkrát. Nejvyšší přebytky vyplynuly z obchodu s Německem (98,2 mld. Kč), Slovenskem (91,4 mld. Kč) a Velkou Británií (59,8 mld. Kč). Naopak nejvyšší deficity vytvořil obchod s Čínou a Japonskem vlivem stále rostoucích dovozů, které vysoce převyšují vývozy do obou zemí (vzrostly zejména dovozy strojírenského, spotřebního zboží a tržních výrobků) a ovlivnily tak prohloubení deficitu o 51,5 mld. Kč na 170,7 mld. Kč s Čínou a Japonskem o 12,4 na 67 mld. Kč. S Ruskem, v důsledku poklesu hodnoty dovozu o více než desetinu (což významně ovlivnily meziročně nižší dovozní ceny), se snížil schodek z 83,6 mld. Kč na 55,3 mld. Kč. Vnitřní obchod Vnitřní obchod je, co do počtu pracovníků, druhým největším odvětvím v národním hospodářství, na celkové zaměstnanosti se podílí 12,4 % a na celkové přidané hodnotě z více než 13 %. Spotřebitelskou poptávku na vnitřním trhu charakterizuje vývoj tržeb maloobchodu (OKEČ 52) a motoristického segmentu (OKEČ 50) ve stálých cenách. Výrazným rysem roku 2007 byla, dosud nebývalá, meziroční akcelerace růstu těchto tržeb. Jejich expanzi, kromě rostoucích reálných příjmů domácností a snížení nezaměstnanosti ovlivňovala řada dalších faktorů, např. sílící sklon ke spotřebě, podporovaný přístupností úvěrových produktů, avizované zvyšování životních nákladů v roce 2008, vliv nákupní turistiky, boj o zákazníka mezi silnými obchodními společnostmi i atraktivní nabídka. Tržby rostou již devět let v nepřetržité řadě a jejich nárůst v roce 2007 byl nejvyšší v celé časové metodicky srovnatelné řadě. 14

15 Dlouhodobý vývoj tržeb maloobchodu a motoristického segmentu (OKEČ 50, 52, stálé ceny včetně DPH, rok 1996 = 100) 50,0 45,0 40,0 35,0 36,7 30,0 % 25,0 20,0 14,7 19,2 26,9 15,0 10,0 5,0 0,0-0,8-0,9 3,6 6,6 11,8-5,0-5,0-10,0-7, Pramen: ČSÚ Maloobchod vč.motor.segm.(50+52) Motor.segment (50) Maloobchod (52) Ve hmotném vyjádření, tj. po eliminaci vlivu růstu cen, meziročně vzrostly o rekordních 7,7 %, přičemž tržby maloobchodu stouply o 6,8 % a tržby motoristického segmentu o 9,6 %. Z vývoje v jednotlivých čtvrtletích je patrné, že akcelerace souhrnného růstu tržeb v průběhu roku ubírala na intenzitě, zejména v důsledku zpomalování tempa růstu v maloobchodě od 8,7 % v I. čtvrtletí k 5,2 % ve IV. čtvrtletí - (blíže v tabulce). Na meziročním růstu tržeb motoristického segmentu se výrazněji podílel nárůst prodeje, oprav a údržby motorových vozidel o 12,4 %, než prodej pohonných hmot. Tabulka: Tržby maloobchodu včetně motoristického segmentu v roce 2006 a 2007 (OKEČ 50 a 52, meziroční změny v %, stálé ceny s DPH) Q 2.Q 3.Q 4.Q rok 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q rok Maloobchod, motorová vozidla a pohonné hmoty (OKEČ 50 a 52) 6,9 6,2 6,2 6,6 6,5 9,8 7,9 6,7 6,8 7,7 -maloobchod (OKEČ 52) 6,8 7,2 5,9 6,2 6,5 8,7 7,3 6,4 5,2 6,8 -motoristický segment (OKEČ 50) 6,9 4,4 6,9 7,7 6,5 12,2 8,9 7,4 10,4 9,6 z toho: mot. vozidla (OKEČ ) 10,6 2,4 9,1 8,3 7,3 14,2 12,4 9,3 13,5 12,4 pohonné hmoty (OKEČ 50.5) 0,9 8,2 3,8 6,6 5,0 8,6 2,7 4,4 4,6 4,9 Pramen: ČSÚ Pro vývoj maloobchodních tržeb je charakteristický znatelný předstih růstu tržeb za nepotravinářské zboží před potravinářským sortimentem. 15

16 V síti maloobchodních prodejen s převahou potravinářského sortimentu meziročně vzrostl objem prodeje jen o 2,8 % a tempo růstu se tak zpomalilo oproti minulému roku o 2,0 procentní body. Souvisí to, mimo jiné, s růstem cen potravinářského sortimentu (cenový deflátor u potravin stoupl meziročně na 105,6 %). Naopak v prodejnách s nepotravinářským sortimentem, u kterého ceny meziročně mírně klesly (cenový deflátor dosáhl hodnoty 99,2 %), se tempo růstu prodeje meziročně zvýšilo o 1,8 procentního bodu na 9,6 %. Nejvyšší meziroční růst (o 15,7 %) zaznamenal prodej textilu, oděvů, obuvi a koženého zboží a prodej nábytku, elektrospotřebičů a elektroniky (o 14,5 %). Růst kupní síly a tržeb činí podnikání v obchodě nadále velmi atraktivním, zejména pro silné subjekty. V obchodní síti pokračuje expanze nadnárodních obchodních řetězců a koncentrace obchodní činnosti do velkých obchodních uskupení. Koncentrace maloobchodního trhu se u 10 největších obchodních společností meziročně zvýšila na více než 60% podíl z celkového trhu rychloobrátkového zboží. Dále se zvýšil počet velkých obchodních center, například Palladium v Praze, Plaza v Plzni apod., které propojují atraktivní nákupní možnosti s různými druhy služeb a zábavy. 16

17 A Hospodaření kapitoly MPO v roce Rozpočtové příjmy a jejich plnění Schválený rozpočet příjmů kapitoly MPO pro rok 2007 byl stanoven v celkové výši tis. Kč a rozpočtovým opatřením Ministerstva financí byl upraven na částku tis. Kč. Do rozpočtu příjmů byly zapracovány strukturální fondy EU na spolufinancování společných programů ČR a EU v celkové výši tis. Kč, z toho na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace tis. Kč a Sektorového regionálního operačního programu tis. Kč. Celkové příjmy MPO za hodnocené období dosáhly výše tis. Kč, což představuje 110,14% upraveného rozpočtu příjmů kapitoly MPO. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF ve výši tis. Kč na OPPP a na OPRLZ tis. Kč. Dále byly z NF MF poukázány prostředky ve výši tis. Kč na financování OPPP na základě příslušných usnesení vlády. Závazný ukazatel příjmy nebyl splněn pouze v oblasti příjmů z rozpočtu Evropské unie, které souvisejí se skutečným převodem těchto prostředků na realizaci spolufinancovaných programů z Národního fondu do kapitoly MPO. Přijatá částka z Národního fondu je nižší ve srovnání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu na účet příjemců dotací. Do příjmů byly převedeny též prostředky z rezervního fondu OSS v celkové výši tis. Kč. Do financování potřeb prostřednictvím výdajů státního rozpočtu byly jako mimorozpočtové zdroje zapojeny zejména prostředky na financování OPPP ve výši tis. Kč, na OPRLZ ve výši tis. Kč, na ZNHČ ve výši tis. Kč a na výzkum a vývoj ve výši tis. Kč. Příjmy aparátu ministerstva (ostatní příjmy), příjmy podřízených organizačních složek státu, příjmy ze splátek z návratných finančních výpomocí, dividendy vyplacené ČMZRB z titulu majetkové účasti státu narozpočtované v celkové výši tis. Kč byly splněny na 171,77 %. Příznivé plnění těchto příjmů ovlivnily především vyšší příjmy z dividend ČMZRB, příjmy PÚ za zkoušení a označování drahých kovů a splátky návratných finančních výpomocí. 17

18 Struktura příjmů: Ukazatel tis. Kč Schválený Rozpočet Skutečnost Plnění rozpočet po změnách % 2007 sl.3/sl Příjmy kapitoly MPO celkem ,14 v tom: příjmy ze strukturálních fondů EU ,71 příjmy z NF MF na OPPP podle usnesení vlády ,00 splátky návratných finančních výpomoci ,06 příjmy z vlastní činnosti aparátu ministerstva ,62 z toho: dividendy ČMZRB ,62 ostatní příjmy aparátu ministerstva převod z rezervního fondu aparátu ministerstva bez podřízených OSS APARÁT ministerstva celkem ,66 organizační složky státu v působnosti MPO ,96 převod z rezervního fondu OSS organizační složky státu v působnosti MPO ,96 Příjmy bez převodu z NF MF a strukturálních fondů a převodu z rezervního fondu aparátu ministerstva a podřízených OSS , Zhodnocení příjmů aparátu ministerstva Celkové příjmy za rok 2007 byly plněny v částce tis. Kč, což představuje 109,66 % z upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z NF MF v celkové výši tis. Kč na OPPP a na OPRLZ. Dále byly z NF MF poukázaný prostředky ve výši tis. Kč na financování OPPP na základě příslušných usnesení vlády. Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům zejména za oblast výzkumu a vývoje činily tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti aparátu ministerstva představují částku tis. Kč, z toho jsou příjmy za dividendy ze zisku z akcií Českomoravské záruční a rozvojové banky ve výši tis. Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši tis. Kč, dále pak úroky ČNB z vkladových účtů MPO ve výši 165 tis. Kč, příjmy za realizované kursové zisky v částce 42 tis. Kč, příjmy za poskytování služeb ve výši tis. Kč a odvod prostředků ze zrušené příspěvkové organizace ČEA ve výši tis. Kč. 18

19 Na ostatní příjmech aparátu ministerstva ve výši tis. Kč se podílejí úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady a nevyčerpané prostředky na mzdy za prosinec 2006 ve výši tis. Kč a dále příjmy za odprodej majetku příspěvkových organizací SVÚM a SVÚOM v částce tis. Kč. Součástí příjmů byl i převod prostředků z rezervního fondu ve výši tis. Kč. V tomto případě se jednalo o účetní převod prostředků převedených do rezervního fondu účelově z minulých let. 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu Příjmy za rok 2007 činily tis. Kč, byly splněny na 140,96%, došlo tak k přeplnění příjmů o tis. Kč. Na této částce se nejvíce podílí PÚ, ČOI a ÚNMZ. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti organizačních složek státu, o příjmy nahodilé a ostatní příjmy. V této částce jsou zahrnuty i převody z rezervních fondů ve výši tis. Kč (PÚ, ČOI, ÚNMZ a ČÚZZS). Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmů ve výši tis. Kč, došlo tak k přeplnění příjmů o tis. Kč, na čemž se podílel zvýšený zájem veřejnosti o zboží z drahých kovů a tím pak zvýšený zájem zlatníků o puncování nového zboží. V porovnání s posledními pěti roky se jednalo o nejvyšší dosažené příjmy. V celkových příjmech z činnosti PÚ, které činí tis. Kč, jsou zahrnuty příjmy ze zkoušení a označování drahých kovů, tavení a chemických analýz jak od organizací, tak i od občanů. Rovněž jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností a příjmy za prodej řádů, vyznamenání a medailí z majetku státu. Malá část příjmů PÚ je tvořena nahodilými příjmy od organizací a obyvatelstva ve výši tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny vybíráním poštovného za cenné zásilky, prodejem vyhlášek a poskytováním dokumentačních služeb. Další příjmy PÚ jsou z pronájmu nemovitostí ve výši 428 tis. Kč, příjmy za prodej motorových vozidel ve výši 174 tis. Kč a ostatní příjmy ve výši 171 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo převedeno 396 tis. Kč. Česká obchodní inspekce (ČOI) rozpočtované příjmy ve výši tis. Kč splnila v objemu tis. Kč. Mezi největší příjmové položky patřily příjmy z rozborů vzorků PHM, které nesplňovaly danou normu, ve výši tis. Kč a přijaté sankční platby (náklady řízení podle správního řádu zákona č. 500/2004 Sb.) ve výši tis. Kč. Mezi další položky patřily příjmy z pronájmu kanceláří tis. Kč v budovách, které jsou v majetku ČOI, příjmy z prodeje 3 osobních aut činily 111 tis. Kč, ostatní příjmy a přijaté pojistné náhrady 307 tis. Kč. Z rezervního fondu došlo k převodu 802 tis. Kč (na rozbor vzorků PHM, ICT atd.), vymožené pohledávky z předchozích let činily 588 tis. Kč. Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši 722 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z prodeje investičního majetku 381 tis. Kč, příjmy za pronájem nemovitostí 115 tis. Kč, ostatní 19

20 přijaté náhrady 163 tis. Kč, z úroků ze všech bankovních účtů 8 tis. Kč, z prodeje neinvestičního majetku 4 tis. Kč a ostatní příjmy 51 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykázal příjmy ve výši tis. Kč. Podstatnou část příjmů ve výši tis. Kč tvořily příjmy z pronájmu měřící a zkušební techniky, která je formou smluvního nájemného vztahu za úplatu zapůjčena na dobu minimálně 5-ti let příslušným autorizovaným osobám pro zabezpečení činnosti v regulované sféře podle příslušných nařízení vlády. Dále se jedná o příjmy z prodeje ostatního hmotného movitého majetku 35 tis. Kč. V příjmech je zohledněn převod prostředků z rezervního fondu ve výši 847 tis. Kč, z toho 27 tis. Kč týkající se projektu imera, který je spolufinancován z prostředků EU a převod prostředků ve výši 820 tis. Kč na neinvestiční výdaje (normalizace, zkušebnictví, harmonizace) a investiční výdaje (výpočetní technika). Příjmy z úroků činí 3 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou 280 tis. Kč. V tomto ukazateli jsou zohledněny refundace letenek z Evropské komise za rok 2006 a dobropisy faktur z roku Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši tis. Kč. Největší část příjmů tis. Kč činí platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Dále se jedná o příjmy z prodeje ostatního hmotného movitého majetku 109 tis. Kč, převod prostředků z rezervního fondu 170 tis. Kč, další část příjmů tvoří vyúčtování z minulých let a přijaté náhrady od pojišťovny 101 tis. Kč. Design centrum ČR (DC ČR) nemělo pro rok 2007 stanoveny žádné příjmy. Skutečné příjmy ve výši 9 tis. Kč jsou tvořeny vrácenými zálohami za časopisy a bankovními úroky. 2. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté podnikatelským a jiným subjektům a příspěvkovým organizacím. Tyto jsou popisovány v samostatných částech tohoto materiálu. Rovněž zde nejsou zahrnuty výdaje na Technickou pomoc spolufinancovaných programů OPPP, OPPI a OPRLZ, výdaje na administraci výzkumu a vývoje a výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce a na obnovu Asie, postižené tsunami. Takto očištěné výdaje aparátu ministerstva za rok 2007 činily tis. Kč, tj. 90,30% upraveného rozpočtu ve výši tis. Kč. Část nevyčerpaných prostředků ve výši tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Nevyčerpané prostředky na přípravu předsednictví ČR v Radě EU z této částky činily tis. Kč. 20

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011

Závěrečný účet. kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí. za rok 2011 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Odbor správy rozpočtu Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1 tel.: +420 224 182 553, fax: +420 224 182 018 www.mzv.cz V Praze dne 8. března 2012 Č.j.: 227425/2012-OSR

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2012 Předkládá: Ing. Marek Pickar pověřen řízením ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV. Vyhodnocení

Více

IV. Výsledky hospodářské politiky vlády

IV. Výsledky hospodářské politiky vlády IV. Výsledky hospodářské politiky vlády březen 2002 Obsah....2 I. Hospodářská politika... 3 II. Vývoj ekonomiky......4 III. Horizontální politiky....9 1. Privatizace..9 2. Restrukturalizace a revitalizace....10

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing)

ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní ekonomické informace (pro vyhodnocení programu Marketing) ČESKÁ REPUBLIKA V ROCE 2004 Základní informace OBSAH 1. Hlavní vývojové trendy české ekonomiky v roce 2004

Více

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD

v roce 2014 PUNCOVNÍ ÚŘAD v roce 2014 Zpracovali: leden 2015 Ing. Martin Novotný, předseda Puncovního úřadu Mgr. Josef Šťastný, ředitel odboru puncovní inspekce Ing. Miloslav Pilecký, vedoucí oddělení technického rozvoje a zahraničních

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010

ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ZPRÁVA O PLNĚNÍ NÁRODNÍHO PROGRAMU REFOREM ČR 2008-2010 ČR říjen 2009 OBSAH OBSAH...2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...4 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ...6 I. ÚVOD...7 II. VÝVOJ ČESKÉ EKONOMIKY...9 III. MAKROEKONOMICKÁ

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Praha Praha 2014 2014 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Hodnotit činnost správního orgánu za jeden rok je velmi nesnadný úkol, a to zejména

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad. Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006 květen 2007 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 354/07-45/104/07 V Praze dne 23. května 2007

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více