Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI"

Transkript

1 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro Prioritní osu: Oblast podpory: 2 Podpora prosperity regionu 2.2 Rozvoj cestovního ruchu 1. Číslo výzvy (tag výzvy ) 2. Cíle prioritní osy, oblasti podpory Globálním cílem prioritní osy je zvýšit prosperitu ekonomiky a kvalitu života v regionu a snížit míru nezaměstnanosti. Specifickým cílem prioritní osy 2 (zároveň globálním cílem oblasti podpory 2.2) je zvýšit prosperitu regionu vytvářením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu. Globálním cílem dílčí oblasti podpory je zvýšit kvalitu ubytovacích zařízení. Specifickými cíli dílčí oblasti podpory je: Zvýšit standard ubytovacích zařízení Zlepšit úroveň poskytovaných služeb cestovního ruchu 3. Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory / dílčí oblasti podpory Hlavní aktivity: Rozšíření nabídky kvalitních ubytovacích kapacit patřících do skupiny hromadných ubytovacích zařízení 1 : 1 Hromadné ubytovací zařízení je zařízení s minimálně pěti pokoji nebo deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod. Jsou členěna podle kategorie, určující druh ubytovacího zařízení a třídy, která stanovuje požadavky na Hrabákova 1861/1, Ostrava Moravská Ostrava IČ: , tel.: , fax.:

2 Výstavba nových ubytovacích zařízení Rozšíření kapacity stávajících ubytovacích zařízení Rekonstrukce a modernizace stávajících ubytovacích zařízení včetně modernizace jejich vybavenosti, zajišťující prokazatelné zvýšení kvality ubytování pro potřeby cestovního ruchu (např. zvýšení standardu klasifikace, změna kategorie, technické zhodnocení parametrů ubytovacího zařízení zvyšujících kvalitu poskytovaných ubytovacích služeb ve vztahu k ubytovaným hostům apod.) Rozšíření nabídky a/nebo zvýšení kvality doprovodné infrastruktury nově budovaných nebo stávajících ubytovacích kapacit patřících do skupiny hromadných ubytovacích zařízení prostřednictvím: Modernizace a/nebo rozšíření stávající doprovodné infrastruktury ubytovacích zařízení, sloužící zejména hostům těchto ubytovacích zařízení, Vybudování nové doprovodné infrastruktury ke stávajícím případně nově budovaným ubytovacím zařízením, sloužící zejména hostům těchto ubytovacích zařízení. Doprovodnou infrastrukturou se rozumí zejména zázemí a zařízení pro programovou a volnočasovou nabídku ubytovacích zařízení typu hřiště, bazény, relaxační, sportovní a zábavní zařízení, konferenční prostory a zařízení apod. Rozšíření nabídky a/nebo zvýšení kvality doprovodných stravovacích a občerstvovacích služeb stávajících nebo nově budovaných ubytovacích kapacit patřících do skupiny hromadných ubytovacích zařízení prostřednictvím: Modernizace a/nebo rozšíření stávající stravovací a/nebo občerstvovací doprovodné infrastruktury či vybavenosti ubytovacích zařízení, sloužící zejména hostům těchto ubytovacích zařízení a odpovídající kapacitě, charakteru a úrovni ubytovacích kapacit (služeb), např. modernizace a/nebo rozšíření kapacity stravovacích služeb (restaurační prostory, kuchyně apod.). Vybudování nové stravovací a/nebo občerstvovací doprovodné infrastruktury ke stávajícím případně nově budovaným ubytovacím zařízením, sloužící zejména hostům těchto ubytovacích zařízení a odpovídající kapacitě, charakteru a úrovni ubytovacích kapacit (služeb). Doplňkové aktivity: úschovny a půjčovny sportovní výstroje a výzbroje (např. lyží, kol atd.) vybavení pro základní servis (zejména kol, lyží apod.) typu myčky kol, pračky a sušárny výstroje atd. speciální vybavenost pro cykloturisty (uzamykatelné a kryté stojany / boxy na kola) dětské koutky, herny apod. parkovací plochy, příjezdové komunikace (blíže viz bod 13. této výzvy Způsobilé výdaje a datum počátku způsobilosti výdajů Pozn. 6) Pozn. 1 - k problematice certifikace Podmínkou pro udělení podpory projektu v rámci dílčí oblasti podpory je doložení osvědčení o certifikaci projektem řešeného ubytovacího zařízení podle kritérií České centrály cestovního ruchu nebo závazek této certifikace do data ukončení projektu. Certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky 2 nebo dle kritérií Doporučeného standardu vybavení, úroveň a rozsah služeb spojených s ubytováním. Mezi hromadná ubytovací zařízení patří hotely, penziony, turistické ubytovny, chatové osady, kempy a ostatní ubytovací zařízení. 2 Od končí platnost dokumentu Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky kategorie hotel, hotel garni, pension a motel a ubytovací zařízení kategorie hotel, hotel garni, pension a motel se začnou certifikovat podle aktualizovaných certifikačních kritérií. Z tohoto důvodu bude u projektů na ubytovací zařízení kategorie hotel, hotel garni, pension a motel, předložených v rámci této výzvy, požadováno doložení certifikátu dle aktualizované verze kritérií platné od r V době vyhlášení této výzvy však ještě dokument s aktualizovanými kritérii nebyl certifikačními orgány zveřejněn. Informace o tomto dokumentu tedy bude na stránkách Regionální rady zveřejněna až po jeho zveřejnění certifikačními orgány

3 ubytovacích služeb (ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické ubytovny) se dokládá buď k žádosti o dotaci (u již certifikovaných ubytovacích zařízení, u nichž realizací projektu nedojde ke změně certifikace 3 ) nebo nejpozději v rámci závěrečné monitorovací zprávy (u dosud necertifikovaných ubytovacích zařízení, případně u zařízení u nichž realizací projektu dojde ke změně stávající certifikace). Dokládá se vždy certifikát odpovídající výsledné kategorii a třídě ubytovacího zařízení po realizaci projektu. Blíže viz příloha 1 Příručky pro žadatele. 4. Oprávněný žadatel Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí nestátní neziskové organizace malé a střední podniky podniky v místě s lázeňským statutem 4 Pozn. 2 - k problematice oprávněných žadatelů V rámci této výzvy mohou být žadatelem obce bez omezení velikosti. Oprávněnými žadateli vtéto výzvě nejsou zemědělské podnikatelské subjekty (tj. zemědělští podnikatelé dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů). V rámci této výzvy budou podpořeny NNO a podnikatelské subjekty sdoloženým alespoň dvouletým po sobě jdoucím účetním obdobím (tj. 2 roky po sobě uzavřené účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci). Dvouleté účetní období se doloží vyplněním údajů za 2 roky v aplikaci Vyhodnocení finančního zdraví, která je součástí povinné přílohy Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele. 5. Finanční alokace pro výzvu: Celková alokace Kč 6. Minimální/maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů/dotace v rámci oblasti podpory/dílčí oblasti podpory 6.1 Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu Kč 6.2 Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt Kč Pro splnění omezení maximální velikosti dotace poskytnuté na projekt není možné umělé dělení projektů. V rámci této výzvy tedy může být týmž žadatelem předložen nejvýše jeden 3 Změnou certifikace se rozumí i přecertifikování zařízení kategorie hotel, hotel garni, pension a motel dle aktualizovaných kritérií platných od r V případě ubytovacích zařízení kategorie hotel, hotel garni, pension a motel tedy nestačí k žádosti doložit certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky kategorie hotel, hotel garni, pension a motel , ale je třeba doložit buď certifikát podle aktualizované verze kritérií platných od r. 2010, případně Čestné prohlášení o budoucím podání žádosti o navýšení či o vydání certifikace ubytovacího zařízení vztahující se k aktualizovaným kritériím (blíže viz příloha č. 2 výzvy Povinné přílohy relevantní pro tuto výzvu, povinná příloha č. 7). 4 Informace o dokládání lázeňského statutu viz Příloha č. 1 Příručky pro žadatele (popis povinné přílohy dokládané k žádosti o dotaci Doklad o realizaci projektu na území se statutem lázeňského místa ). Lázeňské místo a statut lázeňského místa stanoví vláda nařízením podle zákona 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon). Lázeňským místem se rozumí území nebo část území obce nebo více obcí, v němž se nacházejí přírodní léčebné lázně, stanovené za lázeňské místo podle tohoto zákona. Katastrální úřad eviduje vnitřní území lázeňského místa v katastru nemovitostí podle grafických a písemných podkladů předložených ministerstvem. Hranice vnitřního území lázeňského místa a hranice lázeňského místa jsou vyznačeny v územně plánovací dokumentaci

4 projekt s určitým místem realizace (tj. není přípustné, aby stejný žadatel předložil dva a více projektů se stejným místem realizace). 6.3 Forma podpory a struktura financování Projekty nezakládající veřejnou podporu : Nevratná přímá pomoc (dotace). Maximální výše dotace z rozpočtu Regionální rady činí 92,5 % celkových způsobilých výdajů. Příjemce zajistí spolufinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši minimálně 7,5 % celkových způsobilých výdajů. Projekty zakládající veřejnou podporu : Dotace bude poskytnuta v režimu regionální investiční podpory v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách část regionální investiční podpora), zveřejněno v č. L 214/2008 Úředního věstníku Evropské unie, strana 3, dne Celková dotace z rozpočtu Regionální rady bude poskytnuta ve výši maximálně 40 % celkových způsobilých výdajů. V případě žadatele, který má charakter malého podniku bude dotace navýšena maximálně na 60 %, u středního podniku maximálně na 50 %. Příjemce zajistí spolufinancování projektu z vlastních zdrojů ve výši minimálně 60 % celkových způsobilých výdajů (resp. 40 % v případě malých podniků a 50 % v případě středních podniků. V režimu regionální investiční podpory dle Nařízení 800/2008 lze udělit podporu na následující činností související s cestovním ruchem ve smyslu statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE) Revize 2: a) NACE 55: Ubytování b) NACE 56: Stravování a pohostinství; c) NACE 79: Činnosti cestovních agentur a kanceláří a jiné rezervační a související činnosti; d) NACE 90: Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti; e) NACE 91: Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení; f) NACE 93: Sportovní, zábavní a rekreační činnosti; Řídící orgán ROP MS se při výkladu obsahu těchto činností bude řídit metodikou Českého statistického úřadu. 7. První možné datum předložení monitorovací zprávy/závěrečné monitorovací zprávy Příjemce dotace může žádat o platbu po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (v termínech uvedených v této Smlouvě). V rámci této výzvy bude při žádosti o platbu umožněno využít modifikovaných plateb. Bližší informace k modifikovaným platbám budou uvedeny v doplňující informaci k této výzvě. 8. Místo realizace projektů Region soudržnosti Moravskoslezsko 5 Vsouladu s mapou regionální investiční podpory ČR pro období činí maximální výše celkové podpory z veřejných zdrojů 40 % celkových způsobilých výdajů, v případě malých podniků bude tento limit navýšen o 20 % a u středních podniků o 10 %

5 9. Doba trvání projektu/nejpozději možné datum ukončení projektu Zahájení projektu Příjemce musí zahájit fyzickou realizaci projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu smlouvy mezi příjemcem a řídícím orgánem oběma smluvními stranami. Datum ukončení projektu Nejpozději do Termíny výzvy Datum vyhlášení výzvy: Lhůta pro příjem projektů (s možností okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele): Ukončení příjmu projektů: , 12:00 h Všechny žádosti doručené po stanoveném termínu budou automaticky vyřazeny. Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: červen 2010 Pokud žadatel odevzdává žádost o dotaci s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za jeho účasti, musí s dostatečným předstihem kontaktovat asistentku odboru implementace programu (Bc. Vladimíra Kajzarová, ), se kterou dohodne termín (datum a hodinu) této kontroly a která určí pracovníka odboru implementace programu, jež provede příjem a kontrolu formálních náležitostí projektu. Příjem žádostí s okamžitou kontrolou formálních náležitostí za účasti žadatele probíhá po celou dobu trvání výzvy s výjimkou dvou posledních pracovních dnů (viz výše uvedená lhůta) - ty jsou vyhrazeny pouze příjmu žádostí o dotaci bez okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele. 11. Místo předkládání žádostí: Osobně v místě sídla Úřadu Regionální rady odbor implementace programu, Hrabákova 1/1861, Ostrava-Moravská Ostrava. 12. Kritéria pro poskytnutí dotace: Výběr bude založen na principu soutěže mezi předloženými projekty. Budou vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení. Počet podpořených projektů pak bude limitován výší alokace na danou výzvu. Kritéria: Splnění formálních náležitostí 6, splnění kritérií přijatelnosti 7, hodnotící kritéria 8. Specifické kritérium pro tuto oblast podpory: není stanoveno 6 Kritéria formálních náležitostí jsou uvedena v platném znění Příručky pro žadatele. 7 Kritéria přijatelnosti jsou uvedena vplatném znění Příručky pro žadatele (nástroj pro hodnocení finančního zdraví žadatele je zveřejněn na v sekci ke stažení -» ROP» Dokumentace pro žadatele a příjemce k výzvám ). 8 Hodnotící kritéria jsou uvedena v hodnotících tabulkách - viz příloha 3a) a 3b) této výzvy

6 13. Způsobilé výdaje a datum počátku způsobilosti výdajů: Způsobilé výdaje jsou blíže popsány v následujícím textu a v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady v platném znění Způsobilé výdaje u projektů zakládajících veřejnou podporu dle nařízení komise (ES) č. 800/2008 (část regionální investiční podpora) Hlavní výdaje: stavební část stavby, včetně vyvolaných nákladů (povinných na základě právních předpisů ČR) technologická zařízení dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (např. náklady na pořízení nových nebo použitých strojů a zařízení 9, vnější a vnitřní vybavení): max. do 50 % celkových způsobilých výdajů projektu (viz bod 13.3 výzvy) nákup pozemku: max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu nákup ostatních nemovitostí staveb: i s případným nákladem na nákup pozemku max. do 50 % způsobilých výdajů DPH z hlavních výdajů (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na od DPH na vstupu) U projektů zakládajících veřejnou podporu je způsobilost výdajů vymezena podmínkami konkrétního režimu veřejné podpory, který je pro danou (dílčí) oblast podpory uplatňován. Osobní náklady, náklady na služby, propagaci a publicitu a dokumentaci k projektu nebudou způsobilými výdaji projektů zakládajících veřejnou podporu dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 (část regionální investiční podpora). Bližší informace jsou uvedeny v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady v platném znění Způsobilé výdaje u projektů nezakládajících veřejnou podporu Hlavní výdaje: náklady na zpracování dokumentace k projektu výdaje související s přípravou žádosti o dotaci a jejich povinných příloh, předkládaných na ROP MS, a to včetně dalších souvisejících dokumentů nutných k přípravě projektu (např. výdaje na projektovou dokumentaci tj. dokumentace pro územní/stavební řízení; dokumentace k EIA, průzkumy a další) max. do 5 % celkových způsobilých výdajů, stavební část stavby, včetně vyvolaných nákladů (povinných na základě právních předpisů ČR), technologická zařízení, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (např. náklady na pořízení nových nebo použitých strojů a zařízení, vnější a vnitřní vybavení): max. do 50 % celkových způsobilých výdajů projektu (viz bod 13.3 výzvy) nákup pozemku: max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, nákup ostatních nemovitostí staveb: i s případným nákladem na nákup pozemku max. do 50 % způsobilých výdajů, náklady na publicitu, náklady na ostatní publicitu a propagaci výstupů projektu max. do 2 % způsobilých výdajů projektu, DPH z hlavních výdajů (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na od DPH na vstupu). Doplňkové výdaje (max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu): nákup konzultačních a jiných služeb, finanční výdaje, pojištění majetku u projektů nad 50 mil. Kč celkových způsobilých výdajů za podmínek Řídícího orgánu ROP MS, uvedených v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady 9 Nákup použitých strojů a zařízení je způsobilým výdajem pouze v případě převzetí provozovny nebo v případech, kdy je žadatelem malý či střední podnik

7 správní a místní poplatky, výdaje na realizaci výběrové řízení, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pro potřeby řízení projektu, odpisy pro potřeby řízení projektu, audit projektů způsobilý výdaj pouze u projektů nad 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, osobní náklady projektového týmu, DPH z doplňkových výdajů (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na od DPH na vstupu) Způsobilost dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku obecně Pořízení majetku zařazeného pod položkou rozpočtu 06 Hlavní výdaje - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek může být v této výzvě způsobilým výdajem maximálně do výše 50% celkových způsobilých výdajů Způsobilost oprav a údržby majetků a pořízení spotřebního materiálu Nezpůsobilým výdajem jsou v této výzvě oprava a údržba majetků a pořízení spotřebního materiálu (dle kap. 3 Metodického pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady jsou nezpůsobilým výdajem mj. výdaje na běžné opravy a výdaje na údržbu či spotřební zboží a provozní materiál). Pro účely této výzvy platí následující: Způsobilost výdajů v případě pořízení majetku Způsobilým výdajem budou: investice do staveb a dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 586/1992 Sb., o daních zpříjmu a souvisejících předpisů vše v platném znění. V souladu s těmito zákony a předpisy může účetní jednotka tvořit soubory majetku, které lze považovat za způsobilé výdaje za podmínek stanovených těmito zákony a podmínek následujících: Soubory majetku mohou pro účely této výzvy zahrnovat pouze: Vybavení ubytovacích zařízení/jejich částí (např. pokojů, sociálních zařízení, recepcí, prostor pro přípravu a konzumaci jídla, částí ubytovacího zařízení s doprovodnou infrastrukturou pro vyžití hostů) majetkem nezbytným pro plnění jejich funkce např. vybavení nábytkem, elektrickými, plynovými a dalšími obdobnými spotřebiči (lednička, mraznička, vařič, televizní, rozhlasové a jiné obdobné přístroje, počítače apod.), dále vybavení umožňující zatemnění (záclony, závěsy a jiné), lůžkoviny (tj. polštáře, přikrývky, matrace), sportovní vybavení (pingpongový stůl, fotbalové branky, skluzavka apod.),vybavení kuchyně elektrickými, plynovými a dalšími obdobnými spotřebiči nezbytnými pro přípravu jídla (technologie kuchyně) apod. Soubory majetku nemohou pro účely této výzvy zahrnovat: Provozní/spotřební vybavení ubytovacího zařízení (např. pokojů, sociálních zařízení, recepcí, prostor pro přípravu či konzumaci jídla, částí ubytovacího zařízení s doprovodnou infrastrukturou pro vyžití hostů). Jedná se o vybavení typu: ručníky, nádobí, povlečení, prostírání, vázy, hračky, míče, tenisové a jiné rakety či sítě, koberce nespojené se stavebním dílem a ostatní drobný majetek, který není pevně spojený se stavbou, apod Způsobilost v případě zásahů do stávajících majetků Výdaje na aktivity mající charakter oprav jsou v rámci této výzvy považovány za nezpůsobilé. Za způsobilé lze považovat pouze ty aktivity, které mají charakter rekonstrukce/modernizace a jsou zaúčtovány jako technické zhodnocení (v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmu a souvisejícími předpisy vše v platném znění). Žadatel je pro tyto účely k žádosti o dotaci povinen doložit fotodokumentaci stavu stavby (majetku) před provedením rekonstrukce/modernizace (např. v rámci projektové dokumentace/technické zprávy, studie proveditelnosti)

8 13.5 Způsobilost doprovodných parkovacích ploch a příjezdových komunikací Doprovodné parkovací plochy a příjezdové komunikace lze realizovat pouze doplňkově v rámci komplexních projektů, jejichž hlavní náplní je jedna nebo více aktivit hlavních. Součet výdajů na doprovodné parkovací plochy a příjezdové komunikace může být způsobilým výdajem maximálně do 50% celkových způsobilých výdajů projektu. Žadatel v žádosti BENEFIT7+ v záložce Roz projektu uvede v položce Parkovací plochy a příjezdové komunikace (informativní, nenačítací položka) všechny náklady, které se vztahují k rekonstrukci/výstavbě parkovacích ploch a příjezdových komunikací a jsou obsaženy v položkách 05.02, 05.03, a (u neplátců DPH i poměrná část 07.02). Podpoložka se nenačítá do souhrnné položky 05 specificky slouží pouze k evidenci výše výdajů na doprovodné parkovací plochy a příjezdové komunikace vůči celkovým způsobilým výdajům. Žadatel je povinen popsat postup výpočtu částky z položky Parkovací plochy a příjezdové komunikace do relevantní části Studie proveditelnosti (kapitola 9a Popis výdajů projektu v jednotlivých fázích) Způsobilost výdajů na zateplení budov Způsobilost zateplování budov při jejich rekonstrukci a výstavbě je uvedena v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady v platném znění (v kap. 5.2 Způsobilost zateplování budov při jejich rekonstrukci a výstavbě). Žadatel je povinen vyčíslit částku nákladů připadajících na zateplení a tuto uvést v relevantní části Studie proveditelnosti (kapitola 9a Popis výdajů projektu v jednotlivých fázích) způsobem stanoveným v tomto Metodickém pokynu Počáteční datum způsobilosti výdajů projektu: Projekty nezakládající veřejnou podporu: (výjimkou jsou výdaje na projektovou dokumentaci pro územní/stavební řízení a na studii proveditelnosti projektu od ) Projekty zakládající veřejnou podporu: Způsobilost výdajů těchto projektů v rámci režimu regionální investiční podpory dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách část regionální investiční podpora), zveřejněné v č. L 214/2008 Úředního věstníku Evropské unie, strana 3, dne , začíná datem zaregistrování žádosti o podporu řídícím orgánem ROP Moravskoslezsko (Regionální radou) rozhodným datem je datum uvedené ve formuláři o registraci projektu zaslaném žadateli. Před tímto datem nesmí být zahájeny práce na projektu, s výjimkou zpracování projektové dokumentace, administrativní činnosti spojené s přípravou projektu, zpracování ekonomických a jiných studií a průzkumů a zpracování žádosti a příloh (viz kap Příručky pro žadatele). 14. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace Kompletní žádost o dotaci obsahuje: tištěné verze elektronické žádosti, kterou žadatel získal vyplněním a finalizováním žádosti BENEFIT (2 x paré 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie), povinné 10 a nepovinné přílohy (2 x paré 1 originál nebo ověřená kopie, 1 prostá kopie), elektronickou verzi následujících dokumentů (1 x CD): o o o studie proveditelnosti a její přílohy (a to ve formátu pdf/doc., případně xls), podklad pro posouzení finančního zdraví žadatele (ve formátu xls), posouzení příjmů projektu/vý maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy (u nichž je tato příloha relevantní viz. platné znění Metodického pokynu pro 10 Povinné přílohy jsou uvedeny v příloze č. 1 Příručky pro žadatele v platném znění a v příloze č. 2 této výzvy

9 o projekty vytvářející příjmy), položkový stavební roz (ve formátu.orf, případně.xls).. Kompletní žádost o dotaci žadatel předkládá v řádně zalepené obálce (archivní box, krabice). Štítek na obálku se všemi údaji vč. kontrolního kódu, které se musí uvádět na obálce, je automaticky vytištěn z programu BENEFIT tj. strana tištěného výstupu z programu BENEFIT označená jako štítek na obálku. Vytištěný štítek žadatel připevní na obálku. V případě okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele při příjmu žádosti o dotaci není nutné mít obálku řádně zalepenou. Ostatní náležitosti musí být zachovány (tj. uložení žádosti o dotaci v obálce, vytištěný štítek na obálce). 15. Předpokládané datum podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu RR září Další informace Všechny náležitosti, vztahující se k realizaci programu či přípravě projektů, jsou dále uvedeny na internetové adrese: Informace o programu poskytuje: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady, odbor marketingu a posílení absorpce. V případě telefonických dotazů k programu volejte informační linku V případě osobní konzultace Vašeho projektu se zaregistrujte na v profilu Připravuji projekt (sekce Rezervace konzultací), kde Vám bude po vyplnění údajů automaticky nabídnut příslušný projektový manažer. Seznam příloh výzvy: Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu Příloha 2 Povinné přílohy relevantní pro tuto výzvu Příloha 3a - Tabulka hodnotících kritérií relevantní pro tuto výzvu (pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč, včetně) Příloha 3b - Tabulka hodnotících kritérií relevantní pro tuto výzvu (pro projekty s celkovými výdaji nad 10 mil. Kč) Příloha 4 Podmínky bodového zvýhodnění za část 3 hodnotící tabulky Význam projektu

10 Příloha 1 - Indikátory relevantní pro tuto výzvu 1. Seznam indikátorů Hlavní monitorovací indikátory Název Výstupy Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko (CORE) Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Výsledky Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek 11 celkem Měrná jednotka Počet nově vybudovaných lůžek celkem Počet zrekonstruovaných lůžek celkem (CORE) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu Návštěvníci v regionu - přenocování tis.osob (zdroj ČSÚ) Plocha nově vybudovaných objektů ubytovacích zařízení užitná plocha v m 2 Plocha zrekonstruovaných objektů ubytovacích zařízení užitná plocha v m 2 Plocha objektů ubytovacích zařízení s nově pořízeným vybavením užitná plocha v m 2 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území k ubytovacím zařízením ha Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu Doplňkové monitorovací indikátory Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro ženy Počet zapojených partnerů 2. Definice indikátorů Název indikátoru Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Jednotka Definice indikátoru Počet lůžek umístěných v nově vybudovaných či zrekonstruovaných prostorách s cílem zvýšení kapacity a/nebo kvality ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních. Nově vybudovanými či zrekonstruovanými prostory se rozumí ubytovací jednotky 12 (pokoje, chatky atd.), jejichž výstavbou (přístavbou, nástavbou) či rekonstrukcí (přestavbou, modernizací) vznikly prostory, odpovídající aktuálním požadavkům na relevantní typ ubytovacího zařízení. Tento indikátor je součtem indikátorů Počet nově vybudovaných lůžek celkem a Počet zrekonstruovaných lůžek celkem. Počet nově vybudovaných lůžek Počet lůžek umístěných v nově vybudovaných 11 Počtem lůžek se rozumí celkový lůžek vyčleněných výhradně pro hosty. Zahrnují se jen lůžka sloužící pro cestovní ruch a nezahrnují se příležitostná lůžka. (ČSÚ) 12 Ubytovací jednotka je jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomuto účelu užívání určeny

11 celkem Počet zrekonstruovaných lůžek celkem Společná ustanovení pro indikátory typu lůžko (CORE) Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu prostorách (tj. v nově vybudovaných objektech viz níže bod 3 Definice pojmů) s cílem zvýšení kapacity a/nebo kvality ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních. Nově vybudovanými prostory se rozumí ubytovací jednotky 1 (pokoje, chatky atd.), jejichž výstavbou (přístavbou, nástavbou) vznikly prostory, odpovídající aktuálním požadavkům na relevantní typ ubytovacího zařízení. Počet lůžek umístěných ve zrekonstruovaných prostorách (tj. ve zrekonstruovaných objektech viz níže bod 3 Definice pojmů) s cílem zvýšení kapacity a/nebo kvality ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních. Zrekonstruovanými prostory se rozumí ubytovací jednotky 1 (pokoje, chatky atd.), jejichž rekonstrukcí (přestavbou, modernizací) vznikly prostory, odpovídající aktuálním požadavkům na relevantní typ ubytovacího zařízení. Výstavbou (přístavbou, nástavbou) či rekonstrukcí (přestavbou, modernizací) ubytovacích jednotek musí vzniknout prostory, odpovídající aktuálním požadavkům na relevantní typ ubytovacího zařízení (viz Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení ČR, 13, odst. 5 Definice kategorií ubytovacích zařízení a odst. 7 Klasifikace ubytovacích zařízení rozdělení do tříd, dále viz Doporučený standard ubytovacích služeb v soukromí, kempech, v chatových osadách a v turistických ubytovnách MMR, Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice, Kempy a chatové osady ČR, živnostenské společenstvo, KČT). Počtem lůžek se rozumí celkový lůžek vyčleněných výhradně pro hosty. Zahrnují se jen stálá lůžka sloužící pro cestovní ruch a nezahrnují se příležitostná lůžka (tj. přistýlky). Do indikátorů se započtou pouze stálá lůžka umístěná v nových a/nebo zrekonstruovaných/modernizovaných ubytovacích jednotkách. Pro rekonstrukce a výstavbu doprovodné infrastruktury ani stravovacích prostor ubytovacího zařízení (restaurace, bazény, sauny, hřiště apod.) se indikátor typu lůžko nepoužije. Počáteční/výchozí hodnotou indikátorů je 0, cílovou hodnotou je konečný zrekonstruovaných/nových lůžek dle definicí výše. Pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s projektem na rozvoj cestovního ruchu. Nositelem nově vzniklých pracovních míst může být příjemce nebo provozovatel výstupu projektu. Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem nebo provozovatelem v určité provozovně ve srovnání s

12 průměrem za posledních dvanáct měsíců. Každé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, musí se odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. RPJ je pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za období jednoho roku, přičemž u pracovníků s částečným pracovním úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu. Počet nově vytvořených pracovních míst (čistý nárůst pracovních míst) se v tomto případě určí jako rozdíl přepočteného průměrného stavu pracovních míst za 12 kalendářních měsíců následujících po datu ukončení projektu a přepočteného průměrného stavu pracovních míst za 12 kalendářních měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byla zahájena fyzická realizace projektu. Pokud projekt vytváří pracovní místa a žadatel si zvolí tento indikátor, je nutné, aby jej zároveň uvedl v rozdělení na muže a ženy (pomocí doplňkových indikátorů Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro muže, Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro ženy). Rozdělení na muže a ženy je pouze informativní. Plocha nově vybudovaných objektů ubytovacích zařízení Plocha zrekonstruovaných objektů ubytovacích zařízení Plocha objektů ubytovacích zařízení s nově pořízeným vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území k ubytovacím zařízením užitná plocha v m 2 užitná plocha v m 2 užitná plocha v m 2 ha Počet m 2 užitné plochy nově vybudovaných objektů ubytovacích zařízení, nebo nově vybudované části stávajících objektů ubytovacích zařízení (nástavby, přístavby). Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavebními pracemi (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Počet m 2 užitné plochy objektů ubytovacích zařízení, které budou v rámci realizace projektu rekonstruovány/modernizovány. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy použít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). Při rekonstrukci části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí užitná plocha daného patra, ne celková užitná plocha objektu). Plocha stávajících objektů ubytovacích zařízení, ve kterých bylo umístěno nové nebo modernizované vybavení a zařízení a ve kterých nebyla provedena rekonstrukce nebo modernizace. Výměra všech ploch v hektarech, které byly regenerovány realizací projektu a slouží ubytovacímu zařízení. V případě regenerace území včetně objektů není do indikátoru započítána zastavěná plocha

13 rekonstruovaného objektu. Jedná se o plochu území souvisejícího s ubytovacím zařízením, na které bude nově vybudováno, zrekonstruováno či jinak upraveno (např. terénní úpravy, ozelenění) zázemí pro ubytovací zařízení např. zázemí pro doprovodnou infrastrukturu ubytovacího zařízení (hřiště, kurty apod.), parkovací plochy, příjezdové komunikace apod Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu Počet dosud necertifikovaných ubytovacích zařízení, která v rámci projektu obdrží certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky (případně dle aktualizované verze těchto kritérií) nebo dle kritérií Doporučeného standardu ubytovacích služeb (ubytování v soukromí, kempy a chatové osady, turistické ubytovny). Jedná se o zařízení, která před realizací projektu nebyla dle žádných z výše uvedených kritérií certifikována. Doplňkové monitorovací indikátory Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro muže Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu pro ženy Počet zapojených partnerů Totéž jako pro muže Totéž jako pro ženy Počet zapojených partnerů - organizací v realizaci projektu Žadatel vyplňuje vždy všechny indikátory, které jsou naplňovány jednotlivými aktivitami projektu a přispívají k naplnění cíle projektu a výzvy. Upozornění! Užitnou plochu objektů lze do indikátorů na plochy objektů započíst vždy jen jednou. Užitnou plochu objektů tedy žadatel v indikátorech vyčíslí dle charakteru aktivit projektu, a to následovně: Plocha zrekonstruovaných objektů ubytovacích zařízení Tento indikátor se použije pro vyčíslení užitné plochy objektů, na níž je prováděna stavební rekonstrukce (ať už je na tuto plochu pořizováno také vybavení či nikoliv). Plocha nově vybudovaných objektů ubytovacích zařízení Plocha objektů ubytovacích zařízení s nově pořízeným vybavením Tento indikátor se použije pro vyčíslení užitné plochy nově vybudovaných objektů (ať už je na tuto plochu pořizováno také vybavení či nikoliv). Tento indikátor se použije pro vyčíslení užitné plochy stávajících objektů, kde není prováděna stavební rekonstrukce, ale na níž bude v rámci projektu pouze pořízeno nové/modernizované vybavení

14 3. Definice pojmů Objekt - budovy (Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, par. 3, odst. a 13 ) - podzemní stavby, oddělené od terénu stěnami, pokud jejich stavební konstrukce zasahují minimálně 2 m pod úroveň terénu). Území - stavby, terénní úpravy a zařízení nesplňující definici budovy jako jsou například: o terénní úpravy o stavby zařízení staveniště o přípojky, o stavby opěrných zdí, oplocení o informační a reklamní zařízení na pozemku a stavby pro reklamu o výrobky, které plní funkci stavby, o cirkusové stany, nafukovací haly o antény, včetně jejich nosných konstrukcí o pozemní komunikace o otevřená hřiště o vodní díla - drobné budovy vymezené v 103, odst. a) stavebního zákona 14 Plocha objektu Plocha území Zrekonstruovaný objekt Užitná plocha objektu dle projektové dokumentace/dokumentace skutečného provedení stavby Výměra všech ploch v hektarech - do hodnoty indikátoru se započte plocha území, na němž jsou prováděny stavební práce, případně jiné úpravy vyplývající z charakteru projektu (např. terénní úpravy, ozelenění a drobné stavby nesplňující definici objektu) a půdorysná plocha pod pořízeným vybavením, pokud již není započtena ve stavebních pracích, případně jiných úpravách. Objekt, ve kterém jsou prováděny stavební práce (stavební úprava) s cílem změny využití nebo zlepšení jeho funkce, které nejsou opravou a při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Regenerované / revitalizované území Nově vybudovaný objekt Území, na kterém jsou prováděny stavební práce, terénní úpravy, ozelenění, drobné stavby s cílem změny nebo zlepšení jeho funkce. Nový objekt nebo nově vzniklá část stávajícího objektu (přístavba - kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou, nástavba - kterou se stavba zvyšuje), kterými vznikne nová užitná plocha. 13 Budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů; 2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m 2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv); 3. stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m 2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení; 4. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m 2 a do 5 m výšky; 5. zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m 2 zastavěné plochy a do 5 m výšky; 6. přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m 2 zastavěné plochy a do 4 m výšky; Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží

15 Příloha 2 Povinné přílohy relevantní pro tuto výzvu Dle textu této výzvy a přílohy č. 1 Příručky pro žadatele musí žadatel pro dílčí oblast podpory předložit následující povinné přílohy (bližší popis příloh viz níže a viz příloha č. 1 Příručky pro žadatele): Přílohy předkládané spolu se žádostí: 1. Dokument pro finanční a ekonomické hodnocení projektu 2. Doklady o právní subjektivitě žadatele (upřesnění viz níže) 3. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 4. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci (upřesnění viz níže) 5. Výběr z dokumentace ke stavebnímu povolení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací 6. Doklad o partnerství 7. Čestné prohlášení o budoucím podání žádosti o navýšení či o vydání certifikace ubytovacího zařízení / Certifikát 8. Položkový stavební roz tabulkový výstup ze standardních programů 9. Posouzení příjmů projektu/vý maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy 10. Čestné prohlášení o způsobilosti podniku v rámci kategorizace mikropodnik, malý nebo střední podnik 11. Doklad o realizaci projektu na území se statutem lázeňského místa 12. Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace (příloha č. 7 PPŽ) Upřesnění dokládání oprávnění k provozování výstupu projektu (s ohledem na povinnosti stanovené v příloze 1 Příručky pro žadatele část Doklady o právní subjektivitě žadatele): Oprávnění 15 působit v oblasti, do které směřuje výsledek realizace projektu (tj. která je předmětem žádosti o dotaci) musí žadatelé doložit nejpozději v rámci závěrečné monitorovací zprávy (jsou povinni doložit všechna oprávnění k provozování všech typů aktivit řešených projektem). V případě, že žadatel/příjemce výstup projektu/část výstupu projektu sám neprovozuje, doloží příslušná oprávnění provozovatele výstupu projektu/části výstupu projektu. Pokud žadatel (nebo jím vybraný provozovatel) má potřebná oprávnění již v době podání žádosti o dotaci, doloží je k žádosti o dotaci jako nepovinnou přílohu. V rámci přílohy č. 4 Územní rozhodnutí s nabytím právní moci musí všichni žadatelé doložit seznam parcel dotčených realizací projektu, spolu s uvedením vlastnických práv k těmto parcelám. V případě, že žadatel není vlastníkem dané parcely, uvede v seznamu také předpokládaný způsob vypořádání vlastnických vztahů. Vlastnické vztahy musí být vypořádány nejpozději před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace. Seznam (tj. tabulka ve formátu.xls, či jiné obdobné formě) musí obsahovat číslo parcely, název katastrálního území, údaje o vlastníkovi parcely a předpokládaný způsob vypořádání vlastnických vztahů u parcel, jejichž vlastníkem není žadatel. Upřesnění k příloze č. 7 Čestné prohlášení o budoucím podání žádosti o navýšení či o vydání certifikace ubytovacího zařízení / Certifikát - Od končí platnost dokumentu Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky kategorie hotel, hotel garni, pension a motel a ubytovací zařízení kategorie hotel, hotel 15 Oprávněním se myslí oprávnění vydané podle zákona (např. živnostenské oprávnění) k provozování činnosti, která má být výsledkem realizace projektu, nebo oprávnění vyplývající z právního postavení žadatele jako veřejnoprávního subjektu a spadající do oblasti jeho působnosti dané zákonem (např. obec a výstavba dopravní infrastruktury)

16 garni, pension a motel se začnou certifikovat podle aktualizovaných certifikačních kritérií. Z tohoto důvodu bude u projektů na ubytovací zařízení kategorie hotel, hotel garni, pension a motel, předložených v rámci této výzvy, požadováno doložení certifikátu dle aktualizované verze kritérií platné od r Vdobě vyhlášení této výzvy však ještě dokument s aktualizovanými kritérii nebyl certifikačními orgány zveřejněn. Informace o tomto dokumentu tedy bude na stránkách Regionální rady zveřejněna až po jeho zveřejnění certifikačními orgány. V případě ubytovacích zařízení kategorie hotel, hotel garni, pension a motel nestačí k žádosti doložit certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky kategorie hotel, hotel garni, pension a motel , ale je třeba doložit buď certifikát podle aktualizované verze kritérií platných od r. 2010, případně Čestné prohlášení o budoucím podání žádosti o navýšení či o vydání certifikace ubytovacího zařízení vztahující se k aktualizovaným kritériím. Přílohy předkládané před podpisem Smlouvy 16 : 1. Stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci a jiné doklady dle stavebního řádu 2. Kompletní dokumentace ke stavebnímu povolení 3. Doklad o prokázání vlastnických vztahů (upřesnění viz níže) 4. Smlouva o vedení účtu 5. Posouzení příjmů projektu/vý maximální výše dotace u projektů vytvářejících příjmy 6. Čestné prohlášení žadatele o veřejnoprávnosti (příloha č. 4 PPŽ) Upřesnění k příloze č. 3 - Pokud žadatel hodlá předmět projektu pronajmout/přenechat k provozování jiné osobě, musí tuto skutečnost uvést a popsat již v žádosti o dotaci. Podmínky pro případ pronájmu výstupu projektu/jeho části, resp. pro případ, kdy bude výstup projektu provozovat osoba jiná než žadatel, jsou uvedeny v popisu povinné přílohy č. 3 Doklad o prokázání vlastnických vztahů (v příloze č. 1 PPŽ) DOPORUČENÍ ŽADATELI: Řídící orgán ROP MS žadateli důrazně doporučuje smluvně upravit ve smluvním vztahu s nájemcem/provozovatelem (smlouva nájemní, případně jiná, případně jejich dodatek) všechny povinnosti, které pro žadatele plynou ze Smlouvy o poskytnutí dotace a jejichž naplnění může souviset s činností nájemce/provozovatele (např. spolupráce/součinnost nájemce/provozovatele při kontrolách ze strany ROP MS i jiných orgánů; zachování podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta zejména ve vztahu k povinné době udržitelnosti projektu, naplňování monitorovacích indikátorů či kritérií horizontálních témat, doložení příslušných oprávnění k provozování výstupů projektu, doložení certifikace ubytovacího zařízení apod.) 16 Dle kap Příručky pro žadatele je lhůta pro doložení těchto příloh 20 pracovních dní ode dne zveřejnění seznamu projektů vybraných k podpisu Smlouvy na informační tabuli ÚRR

17 Příloha 4 Podmínky bodového zvýhodnění za část 3 hodnotící tabulky Význam projektu: 1. Kriterium Podmínka udělení zvýhodnění za vytvoření pracovních míst V indikátoru Počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu žadatel uvádí také zlomky ročních pracovních jednotek (dále RPJ). Součet všech RPJ se pro hodnocení v kritériu zaokrouhluje dolů na celá čísla (např. za vytvoření jednoho místa na plný úvazek či dvou míst na poloviční úvazek dávajících dohromady jednu roční pracovní jednotku může žadatel v kritériu obdržet 20 bodů ) 2. Ad bod hodnotící tabulky Postup výpočtu velikosti celkových způsobilých výdajů připadajících na jedno v rámci projektu nově vytvořené či zrekonstruované lůžko Velikost celkových způsobilých výdajů připadajících na jedno projektem nově vytvořené či zrekonstruované lůžko se vypočítá jako podíl celkových způsobilých výdajů projektu a počtu lůžek dle hodnoty příslušného indikátoru (tj. Počet nově vybudovaných lůžek/ Počet zrekonstruovaných lůžek). V případě, že v rámci projektu budou lůžka zároveň nově vybudována i zrekonstruována, určí se velikost celkových způsobilých výdajů připadajících na jedno lůžko jako podíl celkových způsobilých výdajů projektu a celkového počtu lůžek dle hodnot příslušných indikátorů (tj. součtu hodnot indikátoru Počet nově vybudovaných lůžek a indikátoru Počet zrekonstruovaných lůžek). 3. Ad bod hodnotící tabulky Odkazy na oficiální klasifikace ubytovacích zařízení: 3.1 Klasifikace ubytovacích zařízení kategorie hotel, hotel garni, pension a motel Od r budou platit aktualizovaná kritéria pro certifikaci ubytovacích zařízení kategorie hotel, hotel garni, pension a motel. V době vyhlášení této výzvy však ještě dokument s aktualizovanými kritérii nebyl certifikačními orgány zveřejněn. Odkaz na tento dokument tedy bude na stránkách Regionální rady zveřejněn až po jeho zveřejnění certifikačními orgány Klasifikace ubytovacích zařízení kategorie ubytování v soukromí, v kempu a v turistických ubytovnách Doporučený standard ubytovacích služeb v soukromí, kempech, v chatových osadách a v turistických ubytovnách Kategorie Ubytování v soukromí, v kempu a v turistických ubytovnách je ke stažení na: Samotná certifikace podle výše uvedených standardů je podmínkou přidělení podpory z ROP MS (buď už zařízení certifikováno je, nebo se žadatel zaváže, že v rámci projektu certifikaci získá). Pro účely tohoto kritéria je rozhodující vždy výsledná třída po realizaci projektu, tj. třída, kterou ubytovací zařízení už má (pokud je již certifikováno a v dané třídě zůstane i po realizaci projektu), případně třída, ve které bude certifikováno (pokud již certifikováno je, ale v průběhu realizace projektu svou třídu změní 18 ; nebo pokud certifikováno není a získání certifikace má být jedním z výsledků realizace projektu). Upozornění! Aby mohla být níže uvedená hodnotící kriteria 3.1.2, 3.1.4, 3.2, a 3.3 zohledněna při hodnocení projektu, musí být s nimi související údaje přiměřeně popsány v relevantní části Studie proveditelnosti. 4. Ad bod hodnotící tabulky Inovativnost vybavenosti ubytovacího zařízení 17 Oficiální jednotnou klasifikaci ubytovacích zařízení České republiky - Kategorie - Hotel, Hotel Garni, Penzion, Motel na léta lze najít na odkaze: 18 Viz poznámka pod čarou č. 3 na str

18 Za inovativnost se považuje zařízení, které reaguje na trendy a využívá technických novinek, zařízení zvyšující atraktivitu a využitelnost ubytovacího zařízení. Jedná se např. o vybavení zařízením umožňujícím wifi připojení hostů, vnitřní televizní okruhy umožňující komunikaci mezi ubytovatelem a hostem, vybavenost platebními terminály umožňujícími platby kartou, vybavenost nastavitelnými klimatizačními jednotkami, bezpečnostními systémy využívajícími k uzamykání pokojů karet, myčky kol, sušárny výstroje a výzbroje (např. speciální sušárny na lyžařské boty), on-line rezervační systém, specifické atraktivity zvyšující motivaci hostů k návštěvě (např. zázemí pro inovativní formy vyžití ubytovaných hostů) apod. Podmínka zvýhodnění: Budou zvýhodněny inovace ve vztahu k turistům/cílovým skupinám ubytovacího zařízení, definovaným v marketingové části Studie proveditelnosti. 5. Ad bod hodnotící tabulky Atraktivita/služba se nachází v místě realizace projektu na ubytovací zařízení Za atraktivitu se považují např. památky zpřístupněné pro účely cestovního ruchu, sportovní, zábavní a rekreační areály sloužící pro cestovní ruch, přírodní zajímavosti, cyklookruhy, cyklotrasy a cyklostezky sloužící cestovnímu ruchu, turistické trasy a stezky sloužící cestovnímu ruchu apod. Podmínky zvýhodnění: Doložení existence atraktivity např. mapou Popis ve Studii proveditelnosti Popis ve vztahu ke konkrétním cílovým skupinám ubytovacího zařízení při hodnocení bude posuzováno, zda uvedené atraktivity odpovídají cílovým skupinám projektu/ubytovacího zařízení, definovaným v marketingové části Studie proveditelnosti. Lze zvýhodnit také atraktivity, které nejsou přímo v místě realizace, pokud žadatel uvede, že má např. zajištěno spojení cyklobusem, skibusem apod. 6. Ad bod hodnotící tabulky Mezi ubytovacím zařízením a atraktivitou je navázána konkrétní forma spolupráce Podmínka zvýhodnění: Spolupráce musí být formálně podložená, např. smlouvou o spolupráci obsahující konkrétní popis spolupráce (např. slevové karty pro ubytované hosty ve zmíněných atraktivitách, ubytovací zařízení je součástí produktového balíčku a nabízí komplexní zajištění služeb - např. zajištění vstupenek, výletů apod.) Za spolupráci se nepovažuje pouhá vzájemná propagace či poskytování informací. 7. Ad bod hodnotící tabulky Komplexnost projektu Jedná se o hlavní a doplňkové aktivity dle vymezení v bodě 3 výzvy č Popis podporovaných aktivit vyhlašované oblasti podpory / dílčí oblasti podpory. 8. Ad bod hodnotící tabulky Realizací projektu budou vytvořeny podmínky pro optimální celoroční využití ubytovací kapacity Služby ubytovacího zařízení umožňující celoroční vyžití ubytovaných hostů jak v rozdělení sezóna/mimo sezónu, tak v rozdělení pracovní dny/víkend např. krytý bazén či welness vs. jen venkovní bazén bez vyhřívání, sjezdovka vs. cyklo-vyžití, konferenční místnosti (orientace na pracovní dny) vs. dětský koutek (víkend orientovaný na rodiny s dětmi) apod. Podmínka zvýhodnění:

19 Poskytované služby musí být v souladu s cílovými skupinami zvolenými v marketingové části Studie proveditelnosti. 9. Ad bod hodnotící tabulky Doprovodná infrastruktura a související služby ubytovacího zařízení jsou dostupné také pro návštěvníky/turisty neubytované v zařízení Doprovodnou infrastrukturou se rozumí zejména zázemí a zařízení pro programovou a volnočasovou nabídku ubytovacích zařízení typu hřiště, bazény, relaxační, sportovní a zábavní zařízení, konferenční prostory a zařízení apod. Podmínka zvýhodnění: Ve Studii proveditelnosti budou popsány podmínky zpřístupnění (např. cena, otvírací doba, tj. kdy a za kolik bude zařízení zpřístupněno hostům a neubytovaným). 10. Ad bod hodnotící tabulky Ubytovací zařízení nabízí možnost on-line rezervace ubytování Může se jednat jak o vlastní webové stránky ubytovacího zařízení, tak také o jiné veřejnosti přístupné stránky obsahující rezervační systém. Žadatel musí zajistit nabídku ubytovacího zařízení na on-line rezervačním systému (vlastním i cizím) minimálně na dobu udržitelnosti projektu, včetně její pravidelné aktualizace. Za on-line rezervaci není považováno uvedení telefonního či ového kontaktu na webových stránkách. On-line rezervační systém zájemci umožní si samostatně vybrat a zarezervovat ubytování (včetně např. zobrazení plných termínů apod.). Zvýhodnění lze udělit i ubytovacímu zařízení, které on-line rezervačním systémem disponuje již před realizací projektu předloženého v rámci této výzvy. 11. Ad bod a) hodnotící tabulky Zajištění marketingu a nabídky ubytovacího zařízení vůči potenciálním hostům alespoň ve dvou cizích jazycích Např. jazykové mutace www stránek, tištěných propagačních a informačních materiálů apod. Podmínka zvýhodnění: Zaměření projektu na cílovou skupinu Zahraniční turisté musí být prokazatelně odůvodněno v marketingové části Studie proveditelnosti. 12. Ad bod b) hodnotící tabulky Zajištění uživatelsky příjemné orientace v ubytovacím zařízení pro ubytované hosty alespoň ve dvou cizích jazycích Např. orientační značení v jazykových mutacích a/nebo mezinárodně srozumitelných piktogramech, obsluha (personál ve styku s klientem recepce, číšník/servírka atd., základní informační materiály o službách zařízení a nejbližších atraktivitách (např. jídelní lístek, ceník služeb, orientačně informační systém). Podmínka zvýhodnění: Podmínkou je zajištění kombinace základních prvků v jazykových mutacích (obsluha a označení uvnitř hotelu). Zaměření projektu na cílovou skupinu Zahraniční turisté musí být prokazatelně odůvodněno v marketingové části Studie proveditelnosti (4P). 13. Ad bod hodnotící tabulky Ubytovací zařízení je dostatečně atraktivní pro cílovou skupinu Rodiny s dětmi Dětská herna (dětský koutek) je společná místnost nebo prostor, jenž má vybavení a materiál určený pro dětskou zábavu,

20 Denní místnost pro děti s odborným dohledem je zvláštní místnost nebo prostor, ve kterém jsou děti pod stálým dohledem odpovědné osoby. Podmínka zvýhodnění: Zaměření projektu na cílovou skupinu Rodiny s dětmi musí být prokazatelně odůvodněno v marketingové části Studie proveditelnosti

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Doplňující informace č. 2 k výzvě č. 2.2-06

Doplňující informace č. 2 k výzvě č. 2.2-06 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Doplňující informace č. 2 k výzvě č. 2.2-06 prioritní osa: 2 Podpora prosperity regionu oblast podpory: 2.2 Rozvoj cestovního ruchu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy Grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004 Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy (PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ŘO SROP) 7.1.2005 2. KOLO VÝZVY NEBUDE VYHLÁŠENO POČET

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Posázaví o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 ABY SE VÁM TU LÍBILO 4.Vymezení Fiche Cílem této Fiche je zvýšit počet lůžek a také prodloužit dobu pobytu v regionu,

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI OBSAH 1. ÚVOD... 2 2. PODROBNÝ POPIS OBSAHU POVINNÝCH PŘÍLOH... 4 3. SEZNAM POVINNÝCH PŘÍLOH DLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ PODPORY 15 DÍLČÍ OBLAST PODPORY 1.1.1 Výstavba,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 17. března 2010 Regionální operační

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.1 Integrovaný plán rozvoje města Chomutov (Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí) 16. prosince 2009 R e g io n á

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 23932/2016 - MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Obnova a rozvoj vesnic Vymezení Fiche

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 13. kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 1 Občanská vybavenost Vymezení

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Diverzifikace Vymezení Fiche - rozšíření nabídky

Více

Dotace na podporu agroturistiky

Dotace na podporu agroturistiky Dotace na podporu agroturistiky Dotační program zaměřený na podporu zemědělských podnikatelů v oblasti agroturistiky. Dotace jsou určeny např. na penziony, sportoviště, jízdárny a další turistické objekty.

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 6612/2016-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Grantová schémata / dotační tituly IROP

Grantová schémata / dotační tituly IROP Konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti" Téma příspěvku: Grantová schémata / dotační tituly IROP 20. listopadu 2015, Multifunkční centrum zámek Lednice Integrovaný regionální

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ DOČERPÁVACÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ DOČERPÁVACÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI 19 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ DOČERPÁVACÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.1 dílčí projekty Datum zveřejnění: 20. 11. 2013 ~ 2 ~ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE PRŮBĚŽNOU ŘÍZENOU VÝZVU PRO

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 36 V 331 Rožnovsko 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním programem NUTS II Jihozápad, týkající se Prioritní osy 3 Rozvoj cestovního ruchu, Oblast

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 32769/2009-61/1124 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE VÝZVA 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR OBSAH

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 45 V 34 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Agentura CzechInvest -- příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR -- vznik v roce 1992 -- od roku 2004 síť regionálních

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery Obsah 1 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI... 3 1.1 Způsobilost výdajů... 3 1.2

Více

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec

Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013. 29.2.2008, Liberec Operační program přeshraniční spolupráce ČR- Polsko pro období 2007-2013 Podmínky zejména pro české partnery 29.2.2008, Liberec Obsah Pojmy, zkratky Všeobecné cíle programu, vhodnost žadatele, dotační

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 7 D.1 Stezky, pěšiny a mosty mezi lidmi.vymezení Fiche Zvyšovat atraktivitu a vybavenost území pro cestovní ruch.

Více

7. výzva MAS Prostějov venkov o.~

7. výzva MAS Prostějov venkov o.~ ~ISkuplce Ohrozim Bystročice Plumlov Čehovice Prostějovičky Čelčice ::::':~~~N'lot~atf.1f a'kční skupina Prostějov venkov o.p.s. vyhlašuje v souladu s dokumentem "Strategický plán LEADER '/OO5/41l00/~7D~ice

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA SPORTU

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací

VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací VYHLAŠOVATEL JIHOMORAVSKÝ KRAJ BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor regionálního rozvoje, oddělení evropských dotací ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK)

Více

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP POKYNY PRO ŽADATELE EVROPSKÁ UNIE POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 4. KOLO VÝZVY Moravskoslezský kraj 28.6.2006

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015

Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 Výzva k podání žádostí o poskytnutí finanční podpory z dotačního programu Podpora rozvoje dětských skupin jako alternativních forem péče o předškolní děti pro rok 2015 vyhlášeného Jihomoravským krajem

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 8 Řemesla a služby Vymezení Fiche - podpora tradičních

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 44469/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800

Smluvní strany. 70890692 CZ70890692 Česká spořitelna, a.s. 170181-1650676349/0800 ' KUÍ1SP00SGEUB ^ * e; w Moravskoslezský Číslo veřejné zakázky: 104/2015 - část 4. - :^i: A'^AAAA : AAODy^^ ± Smluvní strany /Mí. y» Moravskoslezský kraj se sídlem: Zastoupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 CESTOVNÍ RUCH A VOLNÝ ČAS Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007-2013 Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Rozvoj infrastruktury Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje

Více

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky Ing. Alena Víchová Cíl Seznámení s podmínkami vyhlášené výzvy 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Určeno pro potenciální

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 147779/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

VELKOOBCHOD ELEKTRO A.S. Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 140, PSČ 74401

VELKOOBCHOD ELEKTRO A.S. Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 140, PSČ 74401 VELKOOBCHOD ELEKTRO A.S. Frenštát pod Radhoštěm, Nádražní 140, PSČ 74401 V Třinci dne 16. listopadu 2009 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení Hotel Radhošť - rekonstrukce, přístavba

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Program podpory ICT a sdílené služby Obsah 1 Identifikace programu... 3 2 Základní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS "Přiďte pobejt!"o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POKYNY PRO ŽADATELE PRO GRANTOVÁ SCHÉMATA, IMPLEMENTOVANÁ V RÁMCI SROP V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI PRO 2. KOLO VÝZVY Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 29.4. 2005 Zpracovatel:

Více

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu

Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu Program 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 007-15/2015/ZK ze dne 23. 2. 2015 tento

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Investiční záměr: a) zlepšení zpracování masa (včetně

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 18.12.2014 na základě usnesení č. 2014/2014 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2010 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje

Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Fond kulturního dědictví Libereckého kraje Zásady pro poskytování dotací Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Dotace podle těchto zásad se poskytuje v souladu s ustanovením 36 odst. 1 písm. c) nebo 59 odst. 2 písm.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OSA KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA MUZEÍ A GALERIÍ

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2

Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 Řízená výzva pro předkládání ţádostí v rámci ROP SV oblast podpory 1.2 14. prosince 2009 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŢNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE ŘÍZENOU VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŢÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Více