PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS"

Transkript

1 PRESSING COMPACT PRESSING COMPACT PLUS PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY GÕZÁLLOMÁS

2

3 ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Regulátor teploty ehlièky Podstavec na ehlièku Pøívod páry Uzávìr bojleru Ovládací panel (v závislosti na modelu) Elektrická pøívodní šòùra Bojler Kontrolka pára pøipravena Kontrolka pára pøipravena Tlaèítko vypnuto/zapnuto (0/I)

4 2 - PØÍPRAVA PARNÍHO GENERÁTORU Naplnìní bojleru: 1. Parní generátor umístìte na stabilní vodorovnou teplovzdornou podloku. 2. Ujistìte se, e je parní generátor odpojen od elektrického proudu a studený. 3. Odšroubujte uzávìr bojleru. 4. Naplòte bojler jedním litrem vody z vodovodního kohoutku. Pouijte dbán na vodu. 5. Pøi plnìní bojleru dbejte na to, aby voda nepøetekla. Pokud se tak stane pøebyteènou vodu odlijte. 6. Zašroubujte zpìt uzávìr bojleru a pevnì jej dotáhnìte. Jakou vodu pouívat? Parní generátor je urèen k provozu s neupravenou vodou z vodovodní sítì. Pokud je voda z vašeho vodovodu pøíliš tvrdá, smíchejte 50% neupravené vody z vodovodu s 50% destilované vody. Jakou vodu nepouívat? Nepøidávejte nic do bojleru, nepouívejte filtrovanou vodu ze sušièky, parfémovanou nebo zmìkèenou vodu, vodu z lednièek, baterií nebo klimatizace, èistou destilovanou vodu nebo dešovou vodu. Uvedené druhy vody obsahují organický odpad nebo minerální prvky, které se budou pøi zahøívání koncentrovat a zpùsobí hnìdé skvrny a pøedèasné opotøebování ehlièky. 3 - POUÍVÁNÍ PARNÍHO GENERÁTORU 1. Pøipojte generátor do uzemnìné elektrické zásuvky a zapnìte jej. 2. Stisknìte tlaèítko vypnuto/zapnuto (0/I) (v závislosti na modelu). Rozsvítí se svìtelná kontrolka páry a bojler se zaène zahøívat. A kontrolka zhasne (asi po 8 minutách) je pára pøipravena. Bìhem ehlení se kontrolka termostatu ehlièky a kontrolka páry støídavì rozsvìcí a zhasínají v souladu s øízením teploty. POZOR: Pøi první pouití pøístroje se mùe objevit kouø a zápach. Nejedná se o vadu pøístroje. Kouø ani zápach nemají vliv na funkènost pøístroje a rychle zmizí. 4 - EHLENÍ 1. Nastavte regulátor teploty na typ látky, kterou budete ehlit. 2. Kontrolka termostatu se rozsvítí. Pozor! Parní generátor je pøipraven, kdy kontrolka termostatu ehlièky a kontrolka pára pøipravena zhasnou. 3. Chcete-li napaøovat, stisknìte tlaèítko ovládání páry pod dradlem ehlièky a drte je stisknuté. Kdy tlaèítko uvolníte, pára pøestane z ehlièky vystupovat. Len Bavlna Vlna Hedvábí, viskóza Syntetické látky, polyester, acetát, akrylát, polyamid

5 Doporuèení: Pro lepší obìh páry, buï pøed prvním pouitím ehlièky nebo pokud jste páru nìkolik minut nepouívali, stisknìte nìkolikrát za sebou tlaèítko ovládání páry, ehlièku drte stranou od odìvu. Z obìhu páry se tak dostane všechna studená voda Nastavení regulátoru teploty ehlièky: Nejprve ehlete látky, které se ehlí pøi niších teplotách ( ) a nakonec ty, které vyadují vyšší teplotu ( nebo Max). Látky z rùzných typù vláken: nastavte teplotu ehlení, jako byste ehlili nejjemnìjší látky. Vlnìné odìvy: opakovanì stisknìte tlaèítko ovládání páry, take pára nìkolikrát krátce vyjde z ehlièky, ale ehlièku na odìv nepokládejte. ehlení bez páry: Netisknìte tlaèítko ovládání páry pod dradlem ehlièky. ehlicí prkno: Vzhledem k vydatnému výstupu páry je tøeba pouívat síovaná ehlicí prkna, která umoòují únik pøebyteèné páry a prádlo se tak znovu nezvlhèí Pouíváte-li škrob, nastøíkejte ho na druhou stranu látky ne na tu, kterou budete ehlit. Pøi ehlení jemných látek ( ), stisknìte pøerušovanì tlaèítko ovládání páry (pod dradlem ehlièky), zamezíte tak monému výskytu kapièek vody v páøe. 5 - EHLENÍ VE SVISLÉ POLOZE 1. Nastavte regulátor teploty ehlièky do polohy MAX. 2. Povìste odìv na ramínko a jednou rukou lehce napínejte látku. Protoe je pára velmi horká, nikdy neehlete odìv pøímo na tìle. Vdy povìste odìv na ramínko. 3. Drte ehlièku ve svislé poloze, lehce naklonìnou dopøedu, opakovanì tisknìte tlaèítko ovládání páry (pod dradlem ehlièky) a pohybujte ehlièkou shora dolù. Doporuèení: Pøi ehlení jiných látek ne len a bavlna drte ehlièka nìkolik centimetrù od odìvu, abyste ho nespálili. 6 - PLNÌNÍ BOJLERU BÌHEM POUÍVÁNÍ (PRÁZDNÝ BOJLER) VELMI DÙLEITÉ: Ne bojler otevøete pøesvìdèete se, e v nìm nezùstala ádná pára tak, e budete tisknout tlaèítko ovládání páry (umístìné pod dradlem ehlièky) dokud nevyjde všechna pára. Nikdy neodšroubovávejte uzávìr bojleru dokud z ehlièky vystupuje pára. 1. Vypnìte pøístroj stisknutím tlaèítka vypnuto/zapnuto (v závislosti na modelu) 2. Odpojte pøístroj od elektrického proudu 3. Pomalu odšroubujte uzávìr bojleru (poznámka: z bojleru stále mùe vyjít zbytek horké páry). 4. Naplòte bojler jedním litrem vody z vodovodního kohoutku. Pouijte dbán na vodu. 5. Pøi plnìní bojleru dbejte na to, aby voda nepøetekla. Pokud se tak stane pøebyteènou vodu odlijte. 6. Zašroubujte zpìt uzávìr bojleru a pevnì jej dotáhnìte. Zapojte pøístroj do uzemnìné elektrické zásuvky a zapnìte jej stisknutím tlaèítka vypnuto/zapnuto (v závislosti na modelu). 7. Poèkejte nìkolik minut dokud se bojler nezahøeje. Parní generátor a ehlièka jsou pøipraveny k pouití kdy kontrolka termostatu ehlièky a kontrolka pára pøipravena zhasnou.

6 7 - ÚDRBA PARNÍHO GENERÁTORU Pøed èištìním pøístroje se ujistìte, e je odpojen od elektrické sítì a e ehlicí deska a podstavec na ehlièku vychladli. K èištìní ehlicí desky nebo bojleru nepouívejte èistící prostøedky ani prostøedky na odstranìní vodního kamene. Nikdy nedávejte ehlièku nebo základní jednotku pod vodovodní kohoutek. Nepokládejte ehlièku na kovovou plochu, protoe by se mohla poškodit. Pokládejte ji na podstavec na ehlièku na základní jednotce: má neklouzavé podloky a je teplovzdorný. ehlicí deska: pravidelnì èistìte ehlicí desku ehlièky vlhkým, nekovovým èistícím polštáøkem. Základní jednotka: Pøíleitostnì vyèistìte mìkkým hadøíkem plastické souèásti pøístroje. 8 - ÚDRBA BOJLERU DÙLEITÉ: Chcete-li prodlouit ivotnost bojleru a zamezit výskytu vodního kamene, je nezbytné pøiblinì po 10 pouitích vypláchnout bojler. Pokud pouíváte tvrdou vodu, provádìjte vyplachování èastìji. Nepouívejte èinidla pro odstranìní vodního kamene, protoe by mohla poškodit bojler 1. Zkontrolujte, e je generátor studený a více ne 1 hodinu vypnutý. 2. Naplòte bojler vodou z kohoutku do 3/4 objemu. Pouijte dbán na vodu. 3. Nìkolikrát zatøeste se základní jednotkou a potom bojler zcela vyprázdnìte do výlevky nebo kbelíku. Doporuèení: Nejlepšího výsledku dosáhnete nìkolikerým provedením postupu. 9 - USKLADNÌNÍ PARNÍHO GENERÁTORU 1. Vypnìte pøístroj stisknutím tlaèítka vypnuto/zapnuto (v závislosti na modelu) 2. Odpojte pøístroj od elektrického proudu 3. Umístìte ehlièku na podstavec. 4. Nechejte pøístroj (ehlièku i základní jednotku) nejménì 30 minut vychladnout. Potom mùete pøístroj uskladnit.

7 10 - BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY Parní generátor je elektrické zaøízení. Pouívejte ho za normálních podmínek. Je urèen pouze k domácímu pouití. Generátor je vybaven 2 bezpeènostními systémy: - Uzávìr bojleru pro sníení tlaku. V pøípadì chybné funkce vypustí pøebyteènou páru. - Tepelná pojistka, která zabraòuje pøehøátí pøístroje. Parní generátor zapojujte vdycky do: - Elektrické sítì s napìtím mezi 220V a 240V. Pokud zapojíte pøístroj k nesprávnému napìtí, mùe to zpùsobit neopravitelné škody na pøístroji, na které se nevztahuje záruka. - Uzemnìné zásuvky. V pøípadì pouití prodluovací šòùry se ujistìte, e má pøedepsanou hodnotu (10A) s uzemnìním. Poškozená pøívodní šòùra, nebo pøívod páry, který spojuje ehlièku se základní jednotkou, musejí být opraveny pouze autorizovaným servisním støediskem, aby se zamezilo riziku poranìní nebo poškození. Dbejte zvýšené pozornosti: ehlicí deska a podstavec ehlièky na generátoru: mohou být velice horké a zpùsobit popáleniny; tìchto èástí se nikdy nedotýkejte. Pára, kterou produkuje pøístroj, mùe zpùsobit popáleniny. ehlièku drte pevnì a opatrnì, zvláštì pøi vertikálním ehlení Uchovávejte generátor páry mimo dosah dìtí. Nikdy nenechávejte pøístroj bez dozoru: - je-li zapojen v síti, - dokud nevychladne (asi 1 hodina). Pøístroj vdycky odpojte od sítì: - pøed vyplachováním bojleru, - pøed plnìním nebo vyprazdòováním bojleru, - pøed èištìním - po kadém pouití. Ne odšroubujte uzávìr bojleru, vdy zajistìte aby byl generátor buï: - studený (odpojený více ne 1 hodinu), - nebo bez tlaku páry v bojleru (poznáte tak, e pøi tisknutí tlaèítka výstupu páry z ehlièky nevystupuje ádná pára) V ádném pøípadì se nepokoušejte odšroubovat uzávìr bojleru bìhem pouívání. Silný tlak páry mùe zpùsobit zranìní. Pozor: Pokud vám uzávìr bojleru upadne nebo utrpí nìjaký náraz, nechejte jej vymìnit v autorizovaném servisním støedisku, protoe mùe být poškozený. Neponoøujte generátor páry do vody ani do jiné kapaliny. Nedrte ho pod vodovodním kohoutkem. Pøi vyplachování bojleru ho nenaplòujte pøímo pod vodovodním kohoutkem. V pøípadì pádu pøístroje, silného úderu do nìj nebo nesprávného fungování pøístroj nerozebírejte, ale zašlete do autorizovaného servisního støediska, aby se pøedešlo jakémukoli nebezpeèí. Tento pøístroj je urèen pouze k domácímu pouití. V pøípadì profesionálního pouití, nesprávného pouití nebo pøi nedodrení pokynù nepøebírá TEFAL zodpovìdnost a nelze uplatnit záruku.

8 11 - ØEŠENÍ PROBLÉMÙ Problém Moné pøíèiny Øešení Voda protéká otvory v ehlicí Bojler je pøíliš naplnìný. Neplòte bojler a úplnì k okraji. desce. Nefunguje termostat, teplota je stále pøíliš nízká. Kontaktujte autorizované servisní støedisko. Pøedèasné pouití tlaèítka ovládání páry (ehlièka není dost horká). Pouíváte tlaèítko ovládáni páry pøi pøíliš nízké teplotì Pøed aktivací tlaèítka ovládání páry poèkejte, dokud kontrolka termostatu nezhasne. Nastavte regulátor teploty do zvýraznìné polohy V otvorech na ehlicí desce se objevují bílé prouky. V otvorech na ehlicí desce se objevují hnìdé prouky, které vytváøejí na prádle skvrny. ehlicí deska je špinavá nebo hnìdá a mùe zpùsobovat skvrny na prádle. Málo páry nebo ádná pára. Voda zkondenzovala v trubièkách, protoe páru pouíváte poprvé, nebo jste ji nìjakou dobu nepouívali. V bojleru je vodní kámen, protoe není pravidelnì vyplachován. Pouíváte chemická èinidla na odstraòování vodního kamene, nebo aditiva do vody na ehlení. ehlíte pøi pøíliš vysoké teplotì. Vaše prádlo není dostateènì vymáchané nebo pouíváte škrob. Bojler je prázdný. Stisknìte tlaèítko ovládání páry mimo ehlící prkno, dokud ehlièka nezaène produkovat páru Vyplachujte bojler vdy po 10 pouitích. Pouíváte-li tvrdou vodu, provádìjte proplachování èastìji. Nikdy nepøidávejte takové výrobky do vodní nádrky (viz doporuèení týkající se pouívané vody). Podívejte se na doporuèení týkající se nastavení teploty. Škrob nastøíkejte vdycky na druhou stranu látky, kterou budete ehlit. Naplòte bojler. Z uzávìru bojleru vystupuje pára Bojler není pøipraven. Uzávìr bojleru není správnì utaený. Po zapnutí poèkejte dokud nezhasne svìtelná kontrolka pára pøipravena (asi 8 minut). Znovu uzávìr dotáhnìte. Je poškozeno tìsnìní uzávìru bojleru. Vymìòte tìsnìní uzávìru (náhradní tìsnìní je pøiloeno v krabici k pøístroji). Z pøístroje vystupuje pára. Zaøízení je vadné. Pøestaòte generátor pouívat a obrate se na autorizované servisní støedisko. ehlièku nikdy nerozebírejte, vdycky ji odvezte do autorizovaného servisního støediska. HELPLINE:

9 SLOVENSKY 1 - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GENERÁTORE PARY Kontrolka termostatu Tlaèidlo ovládania pary Regulátor teploty ehlièky Podstavec na ehlièku Prívod pary Uzáver bojleru Ovládací panel (v závislosti na modelu) Elektrický prívodný kábel Bojler Kontrolka para pripravena Kontrolka para pripravena Tlaèítko vypnuté/zapnuté (0/I)

10 2 - PRÍPRAVA GENERÁTORA PARY Naplnenie bojlera: 1. Generátor pary umiestnite na stabilnú vodorovnú teplovzdornú podloku. 2. Uistite sa, e je parný generátor odpojený o elektrickej siete a studený. 3. Odskrutkujte uzáver bojlera. 4. Naplòte bojler jedným litrom vody z vodovodného kohútika. Pouite dbán na vodu. 5. Pri plnení dbajte na to, aby vode nepretiekla. Ak sa tak stane, prebytoènú vodu odlejte. 6. Zaskrutkujte spä uzáver bojleru a pevne ho dotiahnite. Akú vodu pouíva? Generátor pary je urèený na pouívanie s neupravenou vodou z vodovodnej siete. Pokia¾ ale máte k dispozícii ve¾mi tvrdú vodu, zmiešajte 50% neupravenej vody z vodovodu s 50% destilovanej vody. Akú vodu nepouíva? Nepridávajte niè do vyberate¾nej nádrky na vodu, nepouívajte filtrovanú vodu zo sušièky, navoòanú, alebo zmäkèenú vodu, vodu z chladnièiek, batérií, alebo klimatizácie, èistú destilovanú vodu, alebo daïovú vodu. Uvedené druhy vôd obsahujú organický odpad, alebo minerálne prvky, ktoré sa budú pri zahrievaní koncentrova a spôsobova hnedé škvrny a predèasné opotrebovanie ehlièky. 3 - POUÍVANIE GENERÁTORA PARY 1. Pripojte generátor do uzemnenej elektrickej zásuvky a zapnite ho. 2. Stlaète tlaèidlo vypnuté/zapnuté (0/I) (v závislosti od modelu). Roziari sa svetelná kontrolka pary a bojler sa zaène zahrieva. A kontrolka zhasne (asi po 8 minútach) je para pripravená. Behom ehlenia sa kontrolka termostatu ehlièky a kontrolka pary striedavo rozsvecujú a zhasínajú v súlade s riadením teploty POZOR: Prvé pouitie prístroja môe sprevádza výskyt dymu a pachov, ale to nie je porucha. Dym, ani pachy nemajú iadny vplyv na pouitie prístroja a ve¾mi rýchlo zmiznú. 4 - EHLENIE 1. Nastavte regulátor teploty na typ látky, ktorú budete ehli. 2. Kontrolka termostatu sa rozsvieti. Pozor! Generátor pary je pripravený, keï kontrolka termostatu a kontrolka para pripravená zhasnú. 3. Pokia¾ chcete naparova stisnite tlaèidlo ovládania pary pod dradlom ehlièky a drte ho stisnuté. Keï tlaèidlo uvolníte, para prestane zo ehlièky vystupova. ¼an Bavlna Vlna Hodváb, viskóza Syntetické látky, polyester, acetát, akryl, polyamid

11 Odporúèanie: Pre lepší obeh pary, buï pred prvým pouitím ehlièky, alebo pokia¾ ste paru nieko¾ko minút nepouívali, stlaète nieko¾kokrát za sebou tlaèidlo ovládania pary, ehlièku drte bokom od odevu. Z obehu pary sa tak dostane všetka studená voda. Nastavenie regulátoru teploty ehlièky: Najprv ehlite látky, ktoré sa ehlia pri niších teplotách ( )a nakoniec tie, ktoré vyadujú vyššiu teplotu ( alebo Max). Látky z rôznych typov vlákien: nastavte teplotu ehlenia, ako by ste ehlili najjemnejšie látky. Vlnené odevy: opakovane stlaète tlaèidlo ovládania pary tak, aby para nieko¾kokrát krátko vytryskla, ale ehlièku na odev neklaïte. Nastavenie volièa výstupu pary: Pri nízkej teplote: nastavte voliè výstupu pary na nízku polohu. ehlenie bez pary: Nestláèajte tlaèidlo ovládania pary pod dradlom ehlièky. ehliaca doska: Vzh¾adom na výdatný výstup pary je potrebné pouíva sieovanú ehliacu dosku, ktorá umoòuje únik prebytoènej pary, ktorá sa tak neodvádza po stranách. Ak pouívate škrob, nastriekajte ho na druhú stranu látky, ktorú budete ehli. Pri ehlení jemných látok ( ), stlaète prerušovane tlaèidlo ovládania pary (pod dradlom ehlièky), zamedzíte tak monému výskytu kvapiek vody v pare. 5 - EHLENIE VO ZVISLEJ POLOHE 1. Nastavte regulátor teploty ehlièky do polohy MAX. 2. Zaveste odev na vešiak a jednou rukou ¾ahko napínajte látku. Pretoe je para ve¾mi horúca, nikdy sa nepokúšajte ehli odev, ktorý má niekto na sebe. Vdy zaveste odev na vešiak. 3. Drte ehlièku vo zvislej polohe, ¾ahko naklonenú dopredu, opakovane stláèajte tlaèidlo ovládania pary (pod dradlom ehlièky) a pohybujte ehlièkou zhora nadol. Odporúèanie: Pri ehlení iných látok ne je ¾an a bavlna drte ehlièku nieko¾ko cm od odevu, aby ste ho nespálili. 6 - PLNENIE BOJLERA BEHOM POUÍVANIA (PRÁZDNY BOJLER) VE¼MI DÔLEITÉ: Skôr ako bojler otvoríte presvedèite sa, e v òom nezostala iadna para tak, e budete tiknú tlaèidlo ovládania pary (umiestnené pod dradlo ehlièky) dokia¾ nevyjde von všetka para. Nikdy neodskrutkovávajte uzáver bojlera pokia¾ zo ehlièky vystupuje para. 1. Vypnite prístroj stisnutím tlaèidla vypnuté/zapnuté (v závislosti od modelu) 2. Odpojte prístroj od elektrického prúdu 3. Pomaly odskrutkujte uzáver bojleru (poznámka: z bojleru stále môe vyjs zbytok horúcej pary). 4. Naplòte bojler jedným litrom vody z vodovodného kohútika. Pouite dbán na vodu. 5. Pri plnení dbajte na to, aby vode nepretiekla. Ak sa tak stane, prebytoènú vodu odlejte. 6. Zaskrutkujte spä uzáver bojleru a pevne ho dotiahnite. Zapojte prístroj do uzemnenej elektrickej zásuvky a zapnite ho stisnutím tlaèidla vypnuté/zapnuté (v závislosti od modelu). 7. Poèkajte nieko¾ko minút dokia¾ sa bojler nezahreje. Generátor pary a ehlièka sú pripravené k pouitiu keï kontrolka termostatu ehlièky a kontrolka para pripravená zhasnú.

12 7 - ÚDRBA GENERÁTORA PARY Pred èistením prístroja sa ubezpeète, e je odpojený od elektrickej siete a e ehliaca doska a podstavec na ehlièku vychladli. Na èistenie ehliacej dosky, alebo bojlera nepouívajte èistiace prostriedky, ani prostriedky na odstraòovanie vodného kameòa. Nikdy nedávajte ehlièku, alebo základnú jednotku pod vodovodný kohútik. Neklaïte ehlièku na kovový plochu, pretoe by sa mohla poškodi. Klaïte ju na podstavec na ehlièku na základnej jednotke: má protišmykové podloky a je teplovzdorný. ehliaca doska: Pravidelne èistite ehliacu dosku ehlièky vlhkou, nekovovou èistiacou hubkou. Základná jednotka: Príleitostne vyèistite mäkkou handrièkou plastické súèasti prístroja. 8 - ÚDRBA BOJLERA DÔLEITÉ: Ak chcete predåi ivotnos bojlera a zamedzi výskytu vodného kameòa, je nevyhnutné pribline po 10 pouitiach vypláchnu bojler. Pokia¾ pouívate tvrdú vodu, vykonávajte vyplachovanie èastejšie. Nepouívajte èinidlá na odstraòovanie vodného kameòa, pretoe by mohli poškodi bojler. 1. Skontrolujte, èi je generátor studený a viac ne 1 hodiny vypnutý. 2. Naplòte bojler vodou z kohútika do 3 objemu. Pouite dbán na vodu. 3. Nieko¾kokrát zatraste so základnou jednotkou a potom bojler úplne vyprázdnite do výlevky, alebo vedra. Odporúèanie: Najlepší výsledok dosiahnete dvojnásobným vykonaním postupu. 9 - USKLADNENIE GENERÁTORA PARY 1. Vypnite prístroj stisnutím tlaèidla vypnuté/zapnuté (v závislosti od modelu) 2. Odpojte prístroj od elektrického prúdu 3. Umiestnite ehlièku na podstavec. 4. Nechajte pristroj (ehlièku aj základnú jednotku) najmenej 30 minút vychladnú. Potom môete prístroj uskladni.

13 10 - BEZPEÈNOSTNÉ POKYNY Generátor pary je elektrické zariadenie. Pouívajte ho pri normálnych podmienkach. Je urèený iba na domáce pouitie. Generátor je vybavený 2 bezpeènostnými systémami: - Uzáver bojleru pre zníenie tlaku. V prípade chybnej funkcie vypustí prebytoènú paru - Tepelná poistka, ktorá zabraòuje prehriatiu prístroja. Generátor pary zapájajte vdy do: - Elektrickej siete s napätím medzi 220V a 240V. Pokia¾ zapojíte prístroj do nesprávneho napätia, môe to spôsobi neopravite¾né škody na prístroji, na ktoré sa nevzahuje záruka. - Uzemnená zásuvka. V prípade pouitia predlovacej šnúry sa ubezpeète, e má predpísanú hodnotu (10A) s uzemnením a e je plne rozvinutá. Poškodená prívodná šnúra, alebo prívod pary, ktorý spája ehlièku so základnou jednotkou, musia by opravené v autorizovanom servisnom centre, aby sa zamedzilo riziku poranenia, alebo poškodenia. Dbajte na nasledovné: ehliaca doska a podstavec ehlièky na generátore môu by ve¾mi horúce a spôsobi popáleniny: týchto èastí sa nikdy nedotýkajte. Para, ktorú produkuje prístroj, môe spôsobi popáleniny. ehlièku drte pevne a opatrne, osobitne pri vertikálnom ehlení Odkladajte generátor pary mimo dosah detí. Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru: - ak je zapojený v sieti, - dokia¾ nevychladne (asi 1 hodina). Prístroj vdy odpojte zo siete: - pred oplachovaním bojleru, - pred plnením alebo vyprázdòovaním bojleru - pred èistením - po kadom pouití. Ne povolíte uzáver bojleru, poèkajte, vdy sa uistite, aby bol generátor buïto: - studený (odpojený viac ako hodinu) - alebo bez tlaku pary (poznáte tak, e pri tisnutí tlaèidla výstupu pary z ehlièka iadna para nevystupuje) V iadnom prípade sa nepokúšajte odskrutkova uzáver bojlera behom pouívania. Silný tlak pary môe spôsobi zranenie. Pozor: Pokia¾ vám uzáver bojlera spadne alebo utrpí nejaký náraz, nechajte ho vymeni v autorizovanom servisnom stredisku, pretoe môe by poškodený. Neponárajte generátor pary do vody, ani do inej kvapaliny. Nedrte ho pod vodovodným kohútikom Pri vyplachovaní bojleru ho neplòte priamo pod kohútikom. V prípade pádu prístroja, silného úderu do neho, alebo nesprávnom fungovaní, prístroj nerozoberajte, ale zašlite do autorizovaného servisného strediska, aby sa predišlo akémuko¾vek nebezpeèenstvu. Tento prístroj je urèený iba na domáce pouitie. V prípade profesionálneho pouitia, nesprávneho pouitia, alebo pri nedodraní pokynov nepreberá TEFAL zodpovednos a nie je moné uplatni záruku.

14 11 - ØIEŠENIE PROBLÉMOV Problém Moné príèiny Riešenie Generátor pary nesvieti. Kontrolka termostatu a vypínaè nie sú osvetlené. Prístroj nie je zapnutý. Skontrolujte, èi je prístroj správne zapojený a stlaète spínaè osvetlenia (umiestnený v blízkosti úloného priestoru prívodného kábla). Voda preteká otvormi v spodnej èasti. Bojler je prive¾mi naplnený. Nefunguje termostat, teplota je stále príliš nízka. Neplòte bojler a úplne po okraj. Kontaktujte autorizované servisné stredisko. V otvoroch na ehliacej doske sa objavujú biele prúky. V otvoroch na ehliacej doske sa objavujú hnedé prúky, ktoré vytvárajú na odeve škvrny. ehliaca doska je špinavá, alebo hnedá a môe spôsobova škvrny na bielizni. Málo pary, alebo iadna para. Z uzáveru bojleru vystupuje para. Predèasne pouívate tlaèidlo ovládania pary (ehlièka nie je dostatoène horúca). Pouívate tlaèítko ovládania pary pri prive¾mi nízkej teplote Voda skondenzovala v trubièkách, pretoe paru pouívate prvýkrát, alebo ste ju nejaký èas nepouívali. V bojlery je vodný kameò, pretoe nie je pravidelne vyplachovaný. Pouívate chemické èinidlá na odstraòovanie vodného kameòa, alebo prísady do vody na ehlenie. ehlíte pri príliš vysokej teplote. Vaša bielizeò nie je dostatoène vypláchnutá alebo pouívate škrob. Bojler je prázdny. Bojler nieje pripravený Uzáver bojleru nieje správne utiahnutý. Pred aktiváciou tlaèidla ovládania pary poèkajte, pokia¾ kontrolka termostatu nezhasne. Nastavte regulátor teploty do zvýraznenej zóny Stlaète tlaèidlo ovládania pary mimo ehliacu dosku, pokia¾ ehlièka nezaène produkova paru. Vyplachujte bojler vdy po 10 pouitiach (viï. kapitola 9). Ak pouívate tvrdú vodu, vykonávajte oplachovanie èastejšie. Nikdy nepridávajte také výrobky do vyberate¾nej vodnej nádrky (viï. odporúèania týkajúce sa pouívanej vody). Podívajte sa na odporúèania týkajúce sa nastavenia teploty. Škrob nastriekajte vdy na druhú stranu látky, ktorú budete ehli. Naplòte bojler. Po zapnutí poèkajte dokia¾ nezhasne svetelná kontrolka para pripravená (asi 8 minút). Znovu utiahnite uzáver bojleru. Tesnenie uzáveru bojleru je poškodené. Vymeòte tesnenie uzáveru bojleru (náhradné tesnenie je priloené v krabici k prístroji). Z prístroja vystupuje para. Zariadenie je chybné. Prestaòte pouíva generátor a obráte sa na autorizované servisné stredisko. Prístroj nikdy nerozoberajte, vdy ju odvezte do autorizovaného servisného strediska. HELPLINE:

15 MAGYAR 1 - ISMERKEDÉS A GÕZÁLLOMÁSSAL Termosztát lámpa Gõzszabályozó gomb Hõmérsékletszabályozó a vasaló számára Vasaló tartó Vasaló alapegység gõzvezeték Víztartály fedél Vezérlõpanel (a modelltõl függõen) Alapegység hálózati kábel Bojler Gõzjelzõ lámpa Gõzjelzõ lámpa Be/ki kapcsoló (0/1)

16 2 - A GÕZÁLLOMÁS ELÕKÉSZÍTÉSE 1. Helyezze a gõzállomást stabil, vízszintes és hõálló felületre. 2. Ellenõrizze, hogy a gõzállomás nincs bedugva és hideg. 3. Csavarja le a víztartály fedelét. 4. Egy vizeskancsóba töltsön 1 liter csapvizet. 5. Töltse fel a víztartályt, de ügyeljen arra, hogy a víz ne töltõdjön túl. Ha ez megtörténne, távolítsa el a fölösleges vizet. 6. Csavarja vissza és szorítsa meg jól a víztartály fedelét. Milyen vizet kell használni a gõzállomásnál: A gõzállomást úgy tervezték, hogy kezeletlen csapvíz használatával mûködjön. Ha azonban a víz túlságosan kemény, keverjen össze 50% kezeletlen csapvizet és 50% desztillált vizet. Milyen típusú vizet nem szabad használni: Ne használjon ruhaszárítóból származó vizet, lágyított vagy illatosított vizet, hûtõbõl, akkumulátorból vagy légkondicionálóból származó vizet, tiszta desztillált vizet vagy esõvizet. Ezek olyan szerves hulladékot vagy ásványi elemeket tartalmaznak, amelyek melegítés esetén koncentrálódnak, és hatásukra a vasaló fröcskölni kezdhet, barna foltokat okozhat és idõ elõtt elhasználódhat. 3 - A GÕZÁLLOMÁS HASZNÁLATA 1. Dugja be a gõzállomást egy földelt hálózati aljzatba, és kapcsolja be. 2. Nyomja meg a be/ki kapcsolót (0/1) (a modelltõl függõen). Ekkor világítani kezd a gõzjelzõ lámpa és a víztartály melegíteni kezd. Amikor a lámpa kialszik (kb. 8 perc elteltével), a gõz készen áll a használatra. A vasalás során a termosztát lámpája és a gõzjelzõ lámpa a hõmérséklet szabályozástól függõen be - és kikapcsol LEGYEN ÓVATOS Amikor elsõ alkalommal használja a berendezést, némi füst és szag képzõdhet, de ez nem veszélyes. Azok a berendezés mûködését nem befolyásolják, és nagyon gyorsan megszûnnek 4 - GÕZÖLÕS VASALÁS 1. Állítsa a hõmérsékletszabályozót a vasalandó anyag típusára. 2. Ekkor világítani kezd a termosztát lámpája. Legyen óvatos: a gõzállomás és a vasaló használatra készen áll, amikor a termosztát lámpa és amikor a gõz készen lámpa kialszik. 3. A gõzöléshez nyomja meg a vasaló fogantyúja alatt lévõ gõzszabályozó gombot, és tartsa megnyomva. A gõzölés leáll, ha elengedi a gombot. Vászon Pamut Gyapjú Selyem, viszkóz Szintetikus anyag, poliészter, acetát, akril, poliamid

17 Javaslat: A gõzrendszer feltöltéséhez az elsõ használat elõtt, vagy ha pár percig nem használta a gõzölési funkciót, a ruhától eltartva, nyomja meg párszor a gõzszabályozó gombot. Ezzel a gõzrendszerbõl eltávolítható az ott lévõ hideg víz. A hõmérsékletszabályozó beállítása: A vasalást kezdje az alacsony hõmérsékletet igénylõ ( ) anyagokkal, majd fejezze be a magas hõmérsékletet igénylõkkel ( vagy Max) Kevert szálas anyagok: a vasalási hõmérsékletet állítsa a legkényesebb anyag szerinti beállításra. Gyapjú ruhák esetében: a gõzszabályozó gomb többszöri megnyomásával engedjen ki rövid gõzadagokat anélkül, hogy magát a vasalót rátenné a ruhára. Vasalás gõzhasználat nélkül Ne nyomja meg a vasaló fogantyúja alatt lévõ gõzszabályozó gombot. Vasalódeszka Az erõteljes gõzkibocsátás miatt szellõzõlyukas vasalódeszkát kell használni, hogy lehetõvé tegye a fölösleges gõz távozását, és hogy megakadályozza a gõz oldalra való kieresztését. Keményítõ használata esetén azt a vasalandó anyag hátoldalára kell permetezni. A kényes anyagok esetében ( ) szünetekkel nyomkodja meg a vasaló fogantyúja alatt lévõ gõzszabályozó gombot, ezzel megakadályozható, hogy a gõzben esetlegesen vízcseppek jelenjenek meg. 5 - FÜGGÕLEGES GÕZÖLÕS VASALÁS 1. Állítsa be a hõmérsékletszabályozót a maximális állásra. 2. Akassza a ruhát vállfára, és egyik kézzel kissé feszítse meg az anyagot. Minthogy a gõz nagyon forró, a gyûrõdéseket sohase próbálja meg viselés közben eltávolítani a ruhából, hanem a ruhát mindig akassza vállfára. 3. A vasalót függõleges helyzetben kissé elõredöntve tartva nyomja meg többször a (vasaló fogantyúja alatt lévõ) gõzszabályozó gombot, és eközben mozgassa a vasalót fentrõl lefelé. Javaslat: A vászon és a pamut kivételével tartsa a vasalót pár centiméter távolságra az anyagtól, hogy megakadályozza az anyag megégését. 6 - A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE HASZNÁLAT KÖZBEN (AMIKOR A VÍZTARTÁLY ÜRES) NAGYON FONTOS: A víztartály kinyitása elõtt gyõzõdjön meg róla, hogy a víztartályban nincs több gõz, úgy, hogy megnyomja a vasaló fogantyúja alatt lévõ gõzszabályozó gombot, majd addig megnyomva tartja, amíg az összes gõz el nem távozik. A víztartály fedelét addig sohase vegye le, amíg a vasalóból gõz jön. 1. A be/ki kapcsoló megnyomásával (a modelltõl függõen) kapcsolja ki a gõzállomást. 2. Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból. 3. Lassan csavarja le a víztartály fedelét (megjegyzés: egy kevés gõz még mindig kiszökhet). 4. Egy vizeskancsóba töltsön 1 liter csapvizet. 5. Töltse fel a víztartályt, de ügyeljen arra, hogy a víz ne töltõdjön túl. Ha ez megtörténne, távolítsa el a fölösleges vizet. 6. Csavarja vissza és szorítsa meg jól a víztartály fedelét, dugja vissza a gõzállomást és kapcsolja be. 7. Várjon egy pár percig, hogy a víztartály felmelegedjen. A gõzállomás és a vasaló akkor áll készen a használatra, ha mind a termosztát lámpa, mind a gõzjelzõ lámpa kikapcsol.

18 7 - A GÕZÁLLOMÁS KARBANTARTÁSA Tisztítás elõtt gyõzõdjön meg róla, hogy a gõzállomás ki van-e húzva, és hogy a vasaló talpa és a vasaló tartója kihûlt-e már. A talp vagy a víztartály tisztításához ne használjon tisztítószert vagy vízkõoldót. Sohase tartsa a vasalót vagy az alapegységet vízcsap alá. A vasalót ne tegye fém tartóra, mert az megrongálhatja. A vasalót mindig az alapegységen lévõ tartóra helyezze: az csúszásgátló párnázattal van ellátva, és úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a magas hõmérsékletnek. A vasaló talpát: rendszeresen tisztítsa le nedves, nem fémbõl készült mosogatókendõvel. Az alapegységet: a mûanyag részeket rendszeresen tisztítsa le puha ruhával. 8 - A VÍZTARTÁLY KIÖBLÍTÉSE LEGYEN KÖRÜLTEKINTÕ: A víztartály élettartamának megnövelése és a vízkõlerakódás megakadályozása érdekében nagyon fontos, hogy körülbelül minden tizedik használat után öblítse ki a víztartályt. Ha a használt víz kemény, akkor ezt gyakrabban tegye meg. A víztartály kiöblítéséhez ne használjon vízkõoldót, mert az megrongálhatja a víztartályt. 1. Ellenõrizze le, hogy a gõzállomás már hideg és több mint 1 órája ki van húzva. 2. Egy kancsóból öntsön ¾ liter vizet a víztartályba (az alapegységben). 3. Pár másodpercig rázza meg az alapegységet, majd egy megfelelõ edény fölött ürítse ki teljesen. A legjobb eredmény úgy érhetõ el, ha ezt a mûveletet megismétli. 9 - A GÕZÁLLOMÁS TÁROLÁSA 1. A be/ki kapcsoló megnyomásával (a modelltõl függõen) kapcsolja ki a gõzállomást. 2. Húzza ki a gõzállomást az aljzatból. 3. Tegye a vasalót a tartóra. 4. Hagyja a vasalót (és a vasaló tartót) 30 percig hûlni. Most már elteheti a gõzállomást.

19 10 - BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK A gõzállomás elektromos berendezés. Azt normál körülmények között kell használni. Csak otthoni használat célját szolgálja. A gõzállomás kétféle biztonsági rendszerrel rendelkezik: - Nyomáscsökkentõ szelep, ami mûködési rendellenesség esetén kiengedi a fölösleges gõzt. - Túlmelegedés elleni biztosíték, ami védi a berendezést a túlmelegedéstõl. A gõzállomást mindig: és 240 V közötti feszültségû hálózatra csatlakoztassa. A nem megfelelõ feszültség javíthatatlan károsodást idézhet elõ a berendezésben, és érvényteleníti a garanciát. - Földelt aljzatba dugja be. Amennyiben hosszabbítót használ, gyõzõdjön meg róla, hogy az megfelelõ áramerõsségû és földelt-e (10A) és hogy nincs-e összetekeredve. A hálózati kábel vagy a vasalót az alapegységgel összekötõ gõzvezeték megrongálódása esetén, azokat a kárveszély vagy a sérülésveszély elhárítása érdekében cseréltesse ki a hivatalos márkaszervizben. Legyen körültekintõ: A vasaló talpa és a gõzállomás vasaló tartója nagyon felmelegedhet, és égési sérülést okozhat: sohase érintse meg ezeket a részeket. A berendezés olyan gõzt bocsát ki, amely égési sérülést okozhat. Óvatosan használja a vasalót, különösen akkor, amikor a függõleges gõzölõs vasalás funkciót használja. A gõzállomást mindig tartsa távol a gyermekektõl. A berendezést sohase hagyja felügyelet nélkül: - amikor az rá van csatlakoztatva a hálózati áramra, - amíg teljesen le nem hûlt (kb. 1 óra). Mindig húzza ki a berendezést: - mielõtt kiöblíti a víztartályt, - mielõtt kitisztítja a gõzállomást, - minden egyes használat után. A víztartály fedelének lecsavarása elõtt mindig gyõzõdjön meg a következõkrõl: - a gõzállomás lehûlt (több mint 1 órája ki van húzva), - vagy a víztartályban nincs gõznyomás (a vasalóból a gõzszabályozó gomb megnyomása esetén nem jön több gõz). A víztartály fedelét sohase próbálja meg lecsavarni addig, amíg a víztartály használatban van: a nagy gõznyomás sérülést okozhat. Legyen óvatos: Ha a víztartály fedele leesik vagy megütõdik, cseréltesse ki a hivatalos márkaszervizünkkel, mert lehet, hogy megrongálódott. A Gõzállomást sohase tegye vízbe vagy más folyadékba. Sohase tartsa csap alá. A víztartályt az öblítés közben sohase töltse fel közvetlenül a csapból. Ha a berendezés leesik, erõs ütést kap vagy nem mûködik megfelelõen, ne szerelje szét: a veszélyek elkerülése érdekében küldje el a hivatalos márkaszervizünknek. A berendezés kizárólag házi használatra tervezték. Iparszerû alkalmazás, nem megfelelõ használat vagy az utasítások be nem tartása esetén a TEFAL semmilyen felelõsséget nem vállal, és a garancia érvényét veszti.

20 11 - VALAMILYEN PROBLÉMÁJA VAN? Probléma Lehetséges okok Megoldások Víz folyik ki a vasalótalp nyílásain. A víztartály túl van töltve. Ne töltse teljesen fel a víztartályt. A termosztát nem mûködik, a hõmérséklet mindig túl alacsony. Forduljon a hivatalos márkaszervizhez. Azelõtt használta a gõzszabályozó gombot, mielõtt a vasaló eléggé felmelegedett volna. A gõzszabályozó gomb használata elõtt várja meg, amíg a termosztát lámpája kialszik. Fehér lé folyik ki a vasalótalp nyílásain. Barna lé folyik ki a vasalótalp nyílásain, és összefoltozza az anyagot. A vasaló talpa koszos vagy barna, és összefoltozza az anyagot A gõzszabályozó túl alacsony hõmérsékleten használja. Víz csapódott ki a csövekben, mert elõször használja a gõzt, vagy hosszabb ideig nem használta azt. A víztartályban vízkõ rakódott le, mert nem öblítette ki rendszeresen. Vegyi vízkõoldót használt vagy valamilyen adalékanyag van a vasaláshoz használt vízben. Túl magas hõmérsékleten vasal. A ruhák nem lettek megfelelõen kiöblítve, vagy keményítõt használt. A víztartály üres. A víztartály még nem áll készen a mûködésre. Gyõzõdjön meg róla, hogy a termosztát szabályozója a színes sávon belül van-e. A vasalódeszkától elfelé tartva nyomja meg a gõzszabályozó gombot, amíg a vasaló gõzt nem bocsát ki. Minden 10. használat után öblítse ki a víztartályt (lásd a 9. fejezetet). Kemény víz esetén ezt gyakrabban tegye meg. Sohase tegyen ilyen jellegû anyagot a víztartályba (lásd a használandó vízre vonatkozó javaslatokat). Lásd a hõmérséklet szabályozó beállítására vonatkozó javaslatokat. A keményítõt mindig a vasalandó anyag hátoldalára kell permetezni. Nincs gõz vagy kevés a gõz. Töltse fel a víztartályt. A bekapcsolás után várja meg, amíg gõzjelzõ lámpa ki nem alszik (kb. 8 perc elteltével) Gõz szökik ki a víztartály A fedél nincs jól visszacsavarva. Csavarja vissza a fedelet. fedelénél. A fedél tömítése megsérült. Cserélje ki a fedél tömítését (a póttömítés a Gõzállomás dobozában található). Gõz szökik ki a berendezés alatt. A berendezés meghibásodott. Ne használja tovább a Gõzállomást, és forduljon a hivatalos márkaszervizhez. Sohase szerelje szét a vasalót: mindig vigye el a hivatalos márkaszervizbe. HELPLINE:

Přehled tlačítek / A gombok jelentése

Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přehled tlačítek / A gombok jelentése Přístroj zapnut A készülék be van kapcsolva Přístroj vypnut A készülék ki van kapcsolva Trvale svítí Folyamatos jelzés Bliká Villogó jelzés Tlačítko pro kávu (velký

Více

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu

Kezelési útmutató Návod pro obsluhu Kezelési útmutató Návod pro obsluhu A készülék üzembehelyezése előtt olvassa el ezt az útmutatót és a biztonsági előírásokat! ečtěte si tento návod a bezpečnostní pokyny před uvedením přístroje do provozu!

Více

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ Popis zaøízení,

Více

PRO EXPRES PRO EXPRESS TURBO

PRO EXPRES PRO EXPRESS TURBO PRO EXPRES PRO EXPRESS TURBO 1 2 ČESKY 1 - Základní informace o parním generátoru Tlačítko ovládání páry Regulátor teploty Kontrolka termostatu Tlačítko TURBO páry (v závislosti na modelu) Oblouk uzamykající

Více

Návod k obsluze Návod na obsluhu. Express Turbo

Návod k obsluze Návod na obsluhu. Express Turbo Návod k obsluze Návod na obsluhu Express Turbo 4 3 2 1 8 7 11 12 10 9 11 6 5 15 14 13 16 2 3 âesky I. POPIS PARNÍHO GENERÁTORU Îehliãka 1. Regulátor páry 2. Tlaãítko funkce Turbo 3. Regulace teploty 4.

Více

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786

GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 GRIL kotlový na dřevěné uhlí 46cm 97786 CZ CZ CZ 1 3x 2 1x 3 1x 4 1x 5 1x 6 1x 7 1x 8 9 10 1x 11 12 1x 13 14 1x 1. připevněte podpěry (8) pro nohy grilu (9+15). Připojte nohy (9+15) k ohništi grilu (7)

Více

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás Návod k pouïití Instrukcja obs ugi Návod na obsluhu 327LS 327LD -series Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 71251

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 71251 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 HU Magyar,13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WFD1661BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656208

Vaše uživatelský manuál BOSCH WFD1661BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656208 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

H CZ. GR www.ferm.com. Art.nr. CCM1002 FCP-480. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0406-29.2

H CZ. GR www.ferm.com. Art.nr. CCM1002 FCP-480. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0406-29.2 H CZ R GR TR Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny äóïî ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ Âapple ÂÌÒÚ Û ÂÚ ÔÛÒÍ ÂÏÛ Â ÔappleÓ Û͈Ë. èóáúóïû ÚÂıÌË ÂÒË ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍË ÏÓ ÛÚ ÌÓÒËÚ Òfl ÂÁ Ôapple appleëúâî

Více

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Pračka Mosógép Pralka Práčka EWT 135210 W - EWT 105210 W

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Pračka Mosógép Pralka Práčka EWT 135210 W - EWT 105210 W návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Pračka Mosógép Pralka Práčka EWT 135210 W - EWT 105210 W 2 electrolux 1 2 1. Ovládací panel 2. Tlačítko víka 3. Kryt přístupu

Více

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWE 71282

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWE 71282 Návod k použití PRAČKA Obsah CZ CZ Český,1 HU Magyar, 13 RO Română,25 Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Více

Návod k použití Használati útmutató

Návod k použití Használati útmutató Návod k použití Használati útmutató DE LONGHI S.p.A. Via L. Seitz, 47 31100 Treviso Italia Před uvedením přístroje do provozu si prosím přečtěte návod k použití a bezpečnostní předpisy! Kérjük, olvassa

Více

A zöldség és gyümölcs tároló rekesz fölött Friss sajtok. Tisztított hús és hal. A zöldség és gyümölcs tároló rekesz fölött

A zöldség és gyümölcs tároló rekesz fölött Friss sajtok. Tisztított hús és hal. A zöldség és gyümölcs tároló rekesz fölött Használati útmutató HÛTÕSZEKRÉNY Magyar, 1 Èesky, 11 Tartalom Beszerelés, 2 Elhelyezés és csatlakoztatás Ajtónyitás-irány változtatás A készülék leírása, 3 Áttekintés Tartozékok, 4 Üzembe helyezés és használat,

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 910184 Momentový klíč / CZ Momentový kľúč / SK Nyomatékkulcs / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 1 extol prem i u m Návod pro nastavení

Více

80 MAREK Industrial a.s. www.marek.eu +420 541 420 811

80 MAREK Industrial a.s. www.marek.eu +420 541 420 811 Zsanérok és szerelvények Áltolános információk Všeobecné informace Zsanérok és szerelvények Ebben a részben nem csak zsanérokat talál, hanem számos összekötő elemet, fogantyút, zárat minden olyan terméket

Více

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití

KH 2. Termoventilátor s oscilací. Návod k použití KH 2 Termoventilátor s oscilací CZ Návod k použití Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných

Více

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации návod na používanie Pračka Mosógép Pralka Стиральная машина Práčka EWT 135410 W - EWT 105410 W 2 electrolux 1 2 1. Ovládací

Více

Magyar. v Cesky Slovensky Polsky. www.krups.com

Magyar. v Cesky Slovensky Polsky. www.krups.com Magyar v Cesky Slovensky Polsky www.krups.com 1 4 a b A B c 2 d e A f 1/4 B 3 g h Magyar Köszönjük, hogy egy olyan KRUPS terméket választott, mely segíteni fogja Önt a főzésben. A készülék leírása: a:

Více

Oleje & Vosky Olajok & Viaszok OLI-NATURA. Olejovat přírodně. Tell me more www.oli-natura.de

Oleje & Vosky Olajok & Viaszok OLI-NATURA. Olejovat přírodně. Tell me more www.oli-natura.de OLI-NATURA Oleje & Vosky Olajok & Viaszok Olejovat přírodně. Tell me more www.oli-natura.de t t OLI-NATURA Oleje & Vosky I Olajok & Viaszok Výrobky OLI-NATURA jsou vysoce kvalitní oleje & vosky na bázi

Více

RO55xx serie www.rowenta.com

RO55xx serie www.rowenta.com RO55xx serie www.rowenta.com 743281-23/13 1 2 10b 3 4 14 12 4 9 8 5 6 10a 13 11 3 7 2 16a 16b 15* 16* 17a* 17b* I. ERGO COMFORT* II. ERGO COMFORT (LOCK SYSTEM)* a c a a c a I-19* b b II-19* b a I-18* I-20a*

Více

SILVER 588. Modell: MJS-588

SILVER 588. Modell: MJS-588 SILVER 588 Modell: MJS-588 HU Ultrahangos párologtató Használati könyv CZ Návod k použití Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu PL Instrukcja obsługi Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza SK Návod na použitie Ultrazvukový

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 50E LPG-NG-3F (8896314) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 30 LPG-NG-1F (8896316) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení

Více

Project2 9.2.2006 18:59 Page 1

Project2 9.2.2006 18:59 Page 1 Project2 9.2.2006 18:59 Page 1 Magyar 86 Leírás Presszókávéfőző: A: fedél szűrőtartóval B: kivehető víztartály C: csészetartó D: kávéfőző fej E: gőzfúvóka F: tejhabosító fúvókafej G: csepegtetőrács H:

Více

VG 200 Stolní gril. Návod k použití

VG 200 Stolní gril. Návod k použití VG 200 Stolní gril CZ Návod k použití Všeobecné Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě.

Více

CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití. SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu. HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv

CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití. SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu. HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE Návod k použití SK STOJANOVÁ SPRCHOVÁ BATÉRIA Návod na obsluhu HU ÁLLVÁNYOS ZUHANY CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ NÁVOD K INSTALACI STOJÁNKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE KONTROLA

Více

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU

4770600 Nýtovací kleště / CZ Nitovacie kliešte / SK Szegecselőfogó / HU 4770600 Nýtovací kleště / Nitovacie kliešte / Szegecselőfogó / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za

Více

Bruska vibrační/cz Brúska vibračná/sk Vibrációs csiszoló/hu Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Bruska vibrační/cz Brúska vibračná/sk Vibrációs csiszoló/hu Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás EXTOL 8894001 Bruska vibrační/ Brúska vibračná/ Vibrációs csiszoló/hu Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce EXTOL

Více

Használati útmutató SÜTÕ

Használati útmutató SÜTÕ FT 80. IX/HA S Magyar Használati útmutató SÜTÕ Használati útmutató, Figyelmeztetések, Szerviz, A készülék leírása,5 A készülék leírása,6 Üzembe helyezés, Bekapcsolás és használat,5 Program,5 Óvintézkedések

Více

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8

seznam dílù WIND CBP zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 seznam dílù 1/7 zobrazení dílù 1:1 náøadí rozmìr èíslo dílu kusy samojistící matice M8 samojistící matice M6 podložka M6 podložka podložka M8 orientaèní mìøítko plastová podložka M10 zobrazení WIND CBP

Více

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions (Household) Rechargeable Shaver Model No. ES RT8 Česky Slovensky Magyar 4 Română 5 Türkçe 6 Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for

Více

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása 8862236 Halogenová LED diodová svítilna 30 W / CZ Halogénové LED diódové svietidlo 30 W / SK Halogén LED diódás világítótest 30 W / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SC 7485 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4565960

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SC 7485 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4565960 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění

SS-989. uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou definována následovně: UPOZORNĚNÍ: Nedodržení upozornění může mít za následek vážné zranění BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Ke kritickým bodům v tomto návodu jsou přiloženy upozornění a varování, aby SS-989 Horkovzdušná stanice kombinovaná s pájecí stanicí uživatele navedly k podstatným informacím. Jsou

Více

III. Technické údaje. Úvod. www.extol.cz Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130. I. Objednávací čísla brýlí a barvy zorníků. V.

III. Technické údaje. Úvod. www.extol.cz Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130. I. Objednávací čísla brýlí a barvy zorníků. V. Úvod Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika Datum vydání: 7. 4. 2013 www.extol.cz Fax: +420 225 277 400 Tel.: +420 222 745 130 I. Objednávací čísla brýlí a barvy

Více

EXTOL 414171 MEMBRÁNOVÉ HLUBINNÉ PONORNÉ ČERPADLO MEMBRÁNOVÉ HĹBKOVÉ PONORNÉ ČERPADLO MÉLYKÚTI MEMBRÁNOS BÚVÁRSZIVATTYÚ

EXTOL 414171 MEMBRÁNOVÉ HLUBINNÉ PONORNÉ ČERPADLO MEMBRÁNOVÉ HĹBKOVÉ PONORNÉ ČERPADLO MÉLYKÚTI MEMBRÁNOS BÚVÁRSZIVATTYÚ MEMBRÁNOVÉ HLUBINNÉ PONORNÉ ČERPADLO MEMBRÁNOVÉ HĹBKOVÉ PONORNÉ ČERPADLO MÉLYKÚTI MEMBRÁNOS BÚVÁRSZIVATTYÚ Membránové ponorné čerpadlo Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce

Více

EC 1, EC 2, EC 3. Návod k obsluze Návod na obsluhu

EC 1, EC 2, EC 3. Návod k obsluze Návod na obsluhu EC 1, EC 2, EC 3 Návod k obsluze Návod na obsluhu 2 3 âesky Popis A Vodní nádrïka B Vyjímateln filtr C Indikátor v ky vodní hladiny D Spínaã/vypínaã opatfien kontrolkou (podle modelu) E Ohfievná plocha

Více

ADAGIO. Návod k obsluze Návod na obsluhu ESPRESO ES 180

ADAGIO. Návod k obsluze Návod na obsluhu ESPRESO ES 180 ra ADAGIO Návod k obsluze Návod na obsluhu ESPRESO ES 180 raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE: A. Snímatelná vodní nádrïka B. Víko vodní nádrïky C. Ovládací prvky D. DrÏák nosiãe filtru E. Nosiã filtru F. Odkapávací

Více

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze

MOD. 6276-6277 MOD. 6399. Návod k obsluze MOD. 6276-6277 MOD. 6399 Návod k obsluze CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY. Spotřebič byl navržen pouze pro použití v domácnosti

Více

1 Ovládací panel 2 Tla ítko víka 3 Kryt p ístupu k filtru 4 Nastavitelné vyrovnávací noži ky

1 Ovládací panel 2 Tla ítko víka 3 Kryt p ístupu k filtru 4 Nastavitelné vyrovnávací noži ky ...... 2 electrolux 1 2 1 Ovládací panel 2 Tla ítko víka 3 Kryt p ístupu k filtru 4 Nastavitelné vyrovnávací noži ky 3 4 OVLÁDACÍ PANEL 1 2 3 4 5 1 Voli program 2 Displej 3 Tla ítka a jejich funkce 4 Tla

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, POKYNY A DOPORUČENIA Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady odsavačů par. Je naším přáním, aby Vám náš výrobek dobře sloužil. Doporučujeme Vám prostudovat tento návod a výrobek obsluhovat podle pokynů.

Více

Horkovzdušná pistole série SS-621

Horkovzdušná pistole série SS-621 Horkovzdušná pistole série SS-621 Specifikace Model Nastavení Proudění vzduchu Teplota ( C) Typ konektoru SS-621B I 200L/min 100 C~400 C SS-621H I 200L/min 100 C~400 C Pravidla bezpečnosti Před použitím

Více

EXTOL 414260 ELEKTRICKÉ ČERPADLO ELEKTRICKÉ ČERPADLO ELEKTROMOS SZIVATTYÚ

EXTOL 414260 ELEKTRICKÉ ČERPADLO ELEKTRICKÉ ČERPADLO ELEKTROMOS SZIVATTYÚ ELEKTRICKÉ ČERPADLO ELEKTRICKÉ ČERPADLO ELEKTROMOS SZIVATTYÚ Elektrické čerpadlo Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce EXTOL zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

Vakuová balička potravin VK6

Vakuová balička potravin VK6 Vakuová balička potravin VK6 CZ 1 Návod k použití Vakuové uzavření Pokrmy se rychle kazí vlivem kyslíku, světla a teploty nad 0 C. Uskladnění pokrmu v chladničce prodlužuje jejich životnost. Výhody vakuového

Více

XI. Odkazy na štítek a piktogramy. X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro polyfúzní svářečku. XII. Skladování. XIII.

XI. Odkazy na štítek a piktogramy. X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro polyfúzní svářečku. XII. Skladování. XIII. b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojené se zemí. c)

Více

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č.

NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 mah + POWERBANK 6000 mah NABÍJECÍ STANICE + POWERBANK 3000 MAH + POWERBANK 6000 MAH (obj. č. 48005800) /CZ/ Návod k použití 1 nabíjecí sloty na powerbanky 2 LED kontrolky

Více

8080013208 www.krups.com B C E H J G XP3440 D.1-1 A D.1-2 D.1-3 D.1-4 D.1 D.2

8080013208 www.krups.com B C E H J G XP3440 D.1-1 A D.1-2 D.1-3 D.1-4 D.1 D.2 FR... P. 0 DE... P. 2 EN... P. 22 3 NL... P. 32 4 ES... P. 42 53 PT... P. 54 63 EL... P. 64 73 IT... P. 74 83 RU... P. 84 94 UA... P. 95 04 HU... P. 05 3 CZ... P. 4 22 SK... P. 23 3 PL... P. 32 4 RO...

Více

Pokyny pro použití TROUBA. Obsah. Instalace, 2-3 Ustavení Elektrické zapojení Štítek s jmenovitými údaji

Pokyny pro použití TROUBA. Obsah. Instalace, 2-3 Ustavení Elektrické zapojení Štítek s jmenovitými údaji Pokyny pro použití TROUBA CZ Česky, HU Magyar, 0 SK Slovensky, 9 Obsah Instalace, 2- Ustavení Elektrické zapojení Štítek s jmenovitými údaji CZ UA Украінська,28 Popis zaŕízení, Celkový pohled Ovládací

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Kompresorová sada 4ks / CZ Kompresorová sada 4ks / SK Alap légkompresszor tartozék szett, 4 db / HU

Kompresorová sada 4ks / CZ Kompresorová sada 4ks / SK Alap légkompresszor tartozék szett, 4 db / HU Improve your day! 99303 Kompresorová sada 4ks / Kompresorová sada 4ks / Alap légkompresszor tartozék szett, 4 db / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati

Více

21. B 22. B 23. C 24. A 25. C 26. C 27. D 28. C 29. A 30. B. Vystoupení proti dětské práci

21. B 22. B 23. C 24. A 25. C 26. C 27. D 28. C 29. A 30. B. Vystoupení proti dětské práci 1. Nyelvismereti feladatsor 1. D 2. C 3. D 4. A 5. D 6. B 7. D 8. B 9. B 10. A 11. C 12. A 13. C 14. A 15. A 16. A 17. C 18. D 19. B 20. A 21. B 22. B 23. C 24. A 25. C 26. C 27. D 28. C 29. A 30. B 31.

Více

Přímočará pila /CZ Píla priamočiara /SK Dekopírfűrész /HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Přímočará pila /CZ Píla priamočiara /SK Dekopírfűrész /HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás EXTOL 8893101 Přímočará pila / Píla priamočiara / Dekopírfűrész /HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce EXTOL zakoupením

Více

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EG 11 IMR (8896109) Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 48 Úvod Vážení

Více

Příklepová vrtačka/cz Príklepová vŕtačka/sk Ütvefúró/HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Příklepová vrtačka/cz Príklepová vŕtačka/sk Ütvefúró/HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás HDS 1100 MA (8890051) Příklepová vrtačka/ Príklepová vŕtačka/ Ütvefúró/ Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce EXTOL

Více

Překlad původního návodu k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Eredeti használati útmutató

Překlad původního návodu k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Eredeti használati útmutató 8895010 8895011 8895012 Vřetenové čerpadlo do hlubokých vrtů / Hlbinné vretenové čerpadlo / Mélykúti csavarszivattyú / Překlad původního návodu k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Eredeti használati

Více

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku SteamOne. Ďakujeme Vam za zakúpenie výrobku SteamOne.

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku SteamOne. Ďakujeme Vam za zakúpenie výrobku SteamOne. Napařovač oděvů H240 CZ SK Návod k obsluze Návod na obsluhu verze 7.15 Děkujeme Vám za zakoupení výrobku SteamOne. Ďakujeme Vam za zakúpenie výrobku SteamOne. Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před

Více

Hoblík elektrický /CZ Hoblík elektrický /SK Elektromos körfűrész /HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Hoblík elektrický /CZ Hoblík elektrický /SK Elektromos körfűrész /HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás EXTOL 8893401 Hoblík elektrický /CZ Hoblík elektrický / Elektromos körfűrész / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce

Více

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME

Návod k obsluze. Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME Návod k obsluze Vinotéka JC-85GME JC-125GME JC-165GME CZ SK Český Vinotéka Obsah Bezpečnostní opatření Popis vinotéky Instalace vinotéky Vybalení Instalace Zajištění správné cirkulace vzduchu Požadavky

Více

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia

1 Bezpečnostní upozornění Bezpečnostné upozornenia Elektronischer Durchlauferhitzer CDX 11-U Gebrauchsanleitung für den Anwender Elektronicky řízený průtokový ohřívač CDX 11-U 03.10 Návod k obsluze pro uživatele D 2 GB 2 CDX 11-U 1 Bezpečnostní upozornění

Více

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70

NÁVOD. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 NÁVOD Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Professor Z70 Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny. Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod

Více

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl

Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl Kroky a instrukce jak sestrojit stùl Kroky a inštrukcie ako zostroji stôl 1/7 CZ - Krok 0 Otevøete krabici a umístìte na ní obì desky ( nejlépe na zemi ) SK - Krok 0 Otvorete krabicu a umiestnite na òu

Více

Ваша инструкция ZANUSSI ZRA620CW http://ru.yourpdfguides.com/dref/644879

Ваша инструкция ZANUSSI ZRA620CW http://ru.yourpdfguides.com/dref/644879 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Více

Propojovací skříňky řady SB pro snímače. Szenzorbox az érzékelőkhöz. Sorozat: SB

Propojovací skříňky řady SB pro snímače. Szenzorbox az érzékelőkhöz. Sorozat: SB SB Szenzorbox az érzékelőkhöz. Sorozat: SB Az érzékelők össze- és bekötéséhez a megfogó fejen, PNP és NPN jelek együttes kezelése, A bemenetek lehetnek PNP, NPN vagy feszültségmentes kontaktok is, Több

Více

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3

Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Měnič 12/230V 150W MEAN WELL A301-150-F3 Uživatelský manuál Přečtěte si, prosím, tento manuál, než výrobek použijete. Výstupní zásuvky: viz obrázek na titulní straně originálního manuálu. Použitelné pro:

Více

Instalace konzoly mikrovlnné trouby

Instalace konzoly mikrovlnné trouby Instalace konzoly mikrovlnné trouby Upozornění 1. Abyste zajistili stabilitu měla by být mikrovlnná trouba pevně připevněna zadním panelem zařízení ke skříňce, která bude použita pro instalaci mikrovlnné

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví.

Firma K+B Progres a.s. neručí za škody způsobené nesprávným naistalováním nástěnného držáku a tím způsobené škody na zařízení, případně zdraví. CZ Maximální nosnost držáku je 15 kg. Namontujte nejdříve nástěnný držák za pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů na stěnu. Upevněte držák na TV pomocí přiložených šroubů. Případně si zabezpečte vhodný

Více

C Nabíječka akumulátoru Pb/GEL 6/12V 1Amp S Nabíjačka akumulátora Pb/GEL 6/12V 1Amp

C Nabíječka akumulátoru Pb/GEL 6/12V 1Amp S Nabíjačka akumulátora Pb/GEL 6/12V 1Amp C Nabíječka akumulátoru Pb/GEL 6/12V 1Amp S Nabíjačka akumulátora Pb/GEL 6/12V 1Amp item 07 142 C item 07 142 Návod k použití Univerzální přenosná nabíječka akumulátorů 6 nebo 12V 4,2A, napájení 230V.

Více

WQS. WQS Ponorné kalové èerpadlo

WQS. WQS Ponorné kalové èerpadlo WQS WQS Ponorné kalové èerpadlo ÚÈEL ový rad ponorných kalových èerpadiel WQS sa pouíva hlavne na èerpanie odpadových vôd a kalov v mestských zariadeniach, priemyselných závodoch, hoteloch, nemocniciach,

Více

FAVORIT 99009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 27 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 53

FAVORIT 99009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 27 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 53 FAVORIT 99009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 27 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 53 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG.

Více

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás RT 1200 E (8893301) Fréza horní /CZ Frézka horná/sk Felsőmarógép/HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce EXTOL zakoupením

Více

Precision. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Precision. Návod k obsluze Návod na obsluhu Precision Návod k obsluze Návod na obsluhu 1. POPIS P ÍSTROJE A Kropicí tryska B Otvor pro plnûní vody s krycím víãkem C Posuvn regulátor páry D Tlaãítko kropení E Tlaãítko pro parní ráz F Indikátor vypínací

Více

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ

PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ NÁVOD K OBSLUZE Elektrický kráječ Professor CZ-402X PERFEKTNÍ PLÁTKY - LEHCE A BEZPEČNĚ Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější

Více

SZERZŐDÉS értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatban. KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA o obstarání koupě a prodeje cenných papírů

SZERZŐDÉS értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatban. KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA o obstarání koupě a prodeje cenných papírů SZERZŐDÉS értékpapírok vételével és eladásával kapcsolatban KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA o obstarání koupě a prodeje cenných papírů megkötve a mai napon összhangban az Üzleti törvényköny 513/1991 Sb. törvényének

Více

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása CC 160 (8864001)

Improve your day! Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása CC 160 (8864001) Improve your day! CC 0 (88000) CC 0 (8800) CC 0 (8800) Autokompresor / Autokompresor / Autókompresszor / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti használati utasítás fordítása

Více

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX S63300KDW0 http://ru.yourpdfguides.com/dref/4252888

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX S63300KDW0 http://ru.yourpdfguides.com/dref/4252888 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Více

3 Gombok elhelyezkedése / Obsazení tlačítek

3 Gombok elhelyezkedése / Obsazení tlačítek 2 Szerelés / Montáž A felszerelésről szóló szövegekhez tartozó ábrák a mellékelt tájékoztatóban találhatók! A tartót kábelkötözővel (állandó elhelyezés ) vagy O gyűrűkkel lehet felszerelni. Kormány vagy

Více

Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás EXTOL 407111 Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce

Více

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely:

Návod k použití a k instalaci Návod na použitie a inštaláciu D 11A. Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky. Modely: Modely: Plynové vařidlové desky Plynové varné dosky 3 FI 4 GLSTX 3 FI 4 GLSX 3 FI 5 GLSTX 3 FI 95 GLSTX Vážený zákazníku, děkujeme Vám a gratulujeme Vám k Vašemu výběru. Tento spotřebič byl vyroben z prvotřídních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Minipraèka Professor MP301M

NÁVOD K OBSLUZE. Minipraèka Professor MP301M NÁVOD K OBSLUZE Minipraèka Professor MP301M 8 6 2 1 10 H - L - 3 5 7 9 4 POPIS PØÍSTROJE: 1. Víko 2. Napou tìcí otvor a hadice 3. Tìlo praèky 4. Prací nek 5. Základna s motorem 6. Èasovaè 7. Vypou tìcí

Více

3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VYBALENI SPOTŘEBIČE Spotřebič vybalte, uschovejte si zaručni list a před prvním použitím si pozorně pročtěte návod k obsluze.

3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VYBALENI SPOTŘEBIČE Spotřebič vybalte, uschovejte si zaručni list a před prvním použitím si pozorně pročtěte návod k obsluze. 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K zajištění bezpečnosti je tento spotřebič ve shodě s platnými normami a předpisy (Směrnice nízkého napětí, elektromagnetická kompatibilita, životní prostředí...). CS PODMÍNKY POUŽITÍ

Více

ES-166 Napařovací žehlička

ES-166 Napařovací žehlička ES-166 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležitá upozornění Pro zamezení poruch jsi tento Návod k obsluze pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se zařízením

Více

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Elektrická trouba. Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba CZ SK 1 Návod k obsluze Návod na obsluhu Elektrická trouba Přečtěte si pozorně tento návod. Na zakoupený spotřebič se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady vzniklé při obsluze spotřebiče

Více

Ohřívač kojeneckých láhví / potravin Ohrievač dojčenských flia / potravín

Ohřívač kojeneckých láhví / potravin Ohrievač dojčenských flia / potravín Ohřívač kojeneckých láhví / potravin Ohrievač dojčenských flia / potravín 1 tělo ohřívače kojeneckých láhví telo ohrievača dojčenských flia úchytný krouek záchytný krúok páčka pro uvolnění páčka pre uvonenie

Více

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku SteamOne. Ďakujeme Vam za zakúpenie výrobku SteamOne.

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku SteamOne. Ďakujeme Vam za zakúpenie výrobku SteamOne. Napařovač oděvů Unilys CZ SK Návod k obsluze Návod na obsluhu verze 4.16 Děkujeme Vám za zakoupení výrobku SteamOne. Ďakujeme Vam za zakúpenie výrobku SteamOne. Pečlivě si prostudujte návod k obsluze před

Více

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ENB38807X http://ru.yourpdfguides.com/dref/3901061

Ваша инструкция AEG-ELECTROLUX ENB38807X http://ru.yourpdfguides.com/dref/3901061 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Více

Mini kompresor 12 V / CZ Mini kompresor 12 V / SK Légkompresszor mini 12 V / HU

Mini kompresor 12 V / CZ Mini kompresor 12 V / SK Légkompresszor mini 12 V / HU 12 V / CZ 12 V / SK Légkompresszor mini 12 V / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou

Více

EXTOL 414172 MEMBRÁNOVÉ HLUBINNÉ PONORNÉ ČERPADLO MEMBRÁNOVÉ HĹBKOVÉ PONORNÉ ČERPADLO MÉLYKÚTI MEMBRÁNOS BÚVÁRSZIVATTYÚ

EXTOL 414172 MEMBRÁNOVÉ HLUBINNÉ PONORNÉ ČERPADLO MEMBRÁNOVÉ HĹBKOVÉ PONORNÉ ČERPADLO MÉLYKÚTI MEMBRÁNOS BÚVÁRSZIVATTYÚ MEMBRÁNOVÉ HLUBINNÉ PONORNÉ ČERPADLO MEMBRÁNOVÉ HĹBKOVÉ PONORNÉ ČERPADLO MÉLYKÚTI MEMBRÁNOS BÚVÁRSZIVATTYÚ Membránové ponorné čerpadlo Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce

Více

Porszívó használati útmutató

Porszívó használati útmutató SC54** Series Porszívó használati útmutató A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Csak beltéri használatra. Magyar imagine the possibilities Köszönjük, hogy a Samsung

Více

WHIRLPOOL AKZM 747/IX

WHIRLPOOL AKZM 747/IX You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for WHIRLPOOL AKZM 747/IX. You'll find the answers to all your questions on the WHIRLPOOL AKZM 747/IX in

Více

PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY

PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY PARNÍ GENERÁTOR GENERATOR PARY ÈESKY 1 - ZÁKLADNÍ INFORMACE O PARNÍM GENERÁTORU Regulátor teploty Kontrolka termostatu Tlaèítko ovládání páry Podstavec na ehlièku Kryt plnicího otvoru vyjímatelné nádrky

Více

Návod k používání Návod k používaniu

Návod k používání Návod k používaniu Návod k používání Návod k používaniu ASV 12 EA ASV 14 EA Varování: před použitím nástroje si prosím pozorně přečtěte následující instrukce Varovanie: pred použitím nástroja si prosím pozorne prečítajte

Více

Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU

Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU Bruska vibrační / CZ Brúska vibračná / SK Vibrációs csiszoló / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása Bruska vibrační Úvod Vážení zákazníci,

Více

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky:

Před instalací a používáním produktu si prosím zkontrolujte, zda máte k dispozici tyto položky: NVT-1093 ČESKÝ NÁVOD Digitální dětská chůvička Nuvita 1093 Úvod Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Díky této DIGITÁLNÍ dětské chůvičce budete mít dokonalý přehled o dění v dětském pokoji i v

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F

Ultrazvukový. čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič PRO'SKIT SS - 803 F Ultrazvukový čistič Děkujeme, že jste zakoupili tento ultrazvukový čistič. Dříve, než začnete s přístrojem pracovat, prostudujte pečivě návod k použití. Návod uložte

Více

Chladnička a mraznička

Chladnička a mraznička Návod k obsluze Chladnička a mraznička HR-60 CZ SK Český Chladnička Ochrana ivotního prostøedí a likvidace obalu nové chladničky Ne se zbavíte staré chladničky, vyøaïte z provozu pøípadný uzávėr, a to

Více

H CZ. Art.nr. BJM1006 FBJ-710P. www.ferm.com. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0407-30.2

H CZ. Art.nr. BJM1006 FBJ-710P. www.ferm.com. Ferm BV P.O. Box 30159 8003 CD Zwolle NL www.ferm.com 0407-30.2 H CZ R GR TR Változtatás jogát fenntartjuk Změny vyhrazeny äóïî ÌËfl Ferm ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ Âapple ÂÌÒÚ Û ÂÚ ÔÛÒÍ ÂÏÛ Â ÔappleÓ Û͈Ë. èóáúóïû ÚÂıÌË ÂÒË ı apple ÍÚÂappleËÒÚËÍË ÏÓ ÛÚ ÌÓÒËÚ Òfl ÂÁ Ôapple appleëúâî

Více