Strategický plán rozvoje cyklistické

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje cyklistické"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy pro město Habartov období realizace: Obsah: 1. Profil města 2. SWOT analýza 3. Stanovení priorit a cílů 4. Opatření k realizaci cílů 5. Časová posloupnost akční plán (bod bude doplněn až na základě projednání orgány města) Základní vize: Habartov - klidné, bezpečné a příjemné město, plné zeleně, vytvářející obytné a rekreační zázemí pro obyvatele a předpokládaný turistický ruch.

2 Profil města Habartova Základní údaje o městě a okolí - poloha Habartov leží v ose lázeňských měst a rekreačních ploch blízkost hranice SRN (možnost partnerských projektů) bezprostředně sousedí s rekultivovaným územím - přírodní a krajinný potenciál uvažovaný vznik jezera Medard ústup těžby uhlí, silné investice do rekultivace dolových území zasazení města do lesního porostu - ekonomický potenciál město je poznamenáno odchodem těžkého průmyslu podíl ploch ekon. základny je nesrovnatelně nižší v porovnání se Sokolovem nižší počet prac. příležitostí zdroje příjmů obyvatelstva jsou ve většině případů mimo město pro prac. aktivní obyvatele je město v podstatě noclehárnou - obyvatelstvo zásadním způsobem roste podíl sociálně slabého obyvatelstva v sídelní obl. roste nebezpečí nárůstu sociálně patologických jevů odchod talentované mládeže mimo městská školská zařízení Širší vztahy mezinárodní vazby Přes blízkost hranice se SRN nelze do budoucna kalkulovat s přímým vyústěním mezinárních cyklistických tras či magistrál přímo ve městě nebo jeho blízkém okolí. Proto se jako strategické jeví prosadit propojení na uvažovanou cyklotrasu Cheb Karlovy Vary, která by měla kopírovat tok řeky Ohře. Širší vztahy regionální vazby V rámci Karlovarského kraje a zpracované studie by mělo být městem uvažováno jako s významným uzlem cyklistické dopravy, který by měl poskytnout především zázemí

3 cykloturistům (levné ubytování, stravování, servis kol, doplňkový rekreační program) a doprovodné služby (zejména cyklobusy). Širší vztahy nejbližší okolí města Blízkost lesů, rekultivovaných a rekreačních oblastí (jezero Boden, jezero Medard) umožňuje vedení cyklotras pro denní i víkendovou rekreaci, což je podpořeno také řešením studie Jezero Medard a záměry Karlovarského kraje, což se promítá i do ÚPn velkého územního celku bývalých těžebních lokalit, včetně návrhů tras cyklo dopravy. Existence stávajících a výhledových tras v okolních obcích umožňuje budoucí provázanost v rámci navržené sítě. Vlastní území města Zásadním problémem města je nedostatek přímých napojení na síť cyklotras v rekultivovaných územích (Boden a Medard). V současné době k lokalitě Boden pouze z ulice Líteňská, k lokalitě Medard pouze v prostoru čističky odpadních vod Čistá. Uvažované páteřní trasy jsou pak směřovány do prostoru bývalého dolu Dukla, tedy mimo sídelní oblast města Habartov. Řešením je vznik páteřní cyklotrasy ve směru jezero Boden, lávka přes potok, kolem bývalé ČOV směrem k bývalému přejezdu důlní dráhy, dále po bývalém drážním tělese, v těsné blízkosti sídelní oblasti, směrem k vyhlídce Kluč a dále na Čistou. Navržená připojení: Boden 1. konec ulice Líteňská 2. současné připojení Líteňská 3. příjezd ulice Černého Medard 3. příjezd od kynologického klubu 4. příjezd od muzea 5. příjezd vyhlídka 6. stávající příjezd Čistá Blízkost lesoparků obklopujících město umožňuje krátkodobou rekreaci a to včetně využití již zřízených cyklistických tras. Do budoucna by mělo dojít k rozšíření sítě cyklotras i směrem severním, tj. Hrádek, Květná, Radvanov.

4 SWOT analýza ve vztahu k cyklistické dopravě Silné stránky Mezi silné stránky patří: - současná věková struktura obyvatelstva - blízké rekreační zázemí města, lesoparky, vhodně rekultivované území - existence rozvojových dokumentů (územní plán, studie Projekt jezera Medard ) - dobrá situační a výšková poloha města - podpora těžební společnosti - předpokládaná orientace regionu na turistický ruch - spolupráce obcí, vznik mikroregionu Medard - ne zcela ideální dopravní obslužnost Slabé stránky Mezi slabé stránky města lze zařadit: - minimální cyklistická infrastruktura - vzrůstající intenzita motorové dopravy (většina cyklostras je situovaná na silnici) - vzrůstající drobná kriminalita - bariéra ve vedení hlavní silnice středem města - extrémně strmé svahy k budoucímu jezeru Medard - naprostá absence ubytovacích kapacit Příležitosti Jako s příležitostmi lze uvažovat s následujícími položkami: - probíhající rekultivace dolového území - existence rozvojového projektu Studie jezero Medard, za podpory KÚ - ochota obyvatelstva využívat cyklodopravu - možnost vícezdrojového financování cyklotras, zvláště EU - rozvoj doprovodných služeb, vznik nových pracovních příležitostí - rozvoj cestovního ruchu - možný rozvoj cyklodopravy ve směru Fr. Lázně, Cheb, Karlovy Vary - podpora zdravého životního stylu - propojení a spolupráce na regionální úrovni (mimo oficiální dopravní strukturu)

5 Rizika Mezi potencionální rizika realizace patří: - stárnutí obyvatelstva - odchod lépe situovaných rodin - předpokládaný rozvoj motorizace - pozastavení realizace projektu Jezera Medard - konkurenční jednání a nedohoda na regionální úrovni - neřešení situace kolem ubytovacích možností ve městě - omezení podpory ze strany těžební společnosti - absence cizích finančních zdrojů - majetko právní spory (pozemky) Priority a cíle Priorita 1: Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopr. obsluhy území Cyklodoprava je nedílnou součástí dopravního systému. Cílem je vybudovat hustou síť bezpečných hlavních a doplňkových cyklotras uvnitř i vně města, včetně související infrastruktury (infocentrum, informační tabule, naučné stezky,odpočívadla, zeleň) a zpřístupnit tak pro cyklisty nejširší okolí a zároveň zajistit maximální servis (ubytovací kapacity, organizace cyklobusů, servis kol, občerstvení, rekreačních zařízení a aktivit) tak, aby došlo k jejich soustředění v těsném okolí města. Rozšířit volbu občanů ve způsobu osobní dopravy mimo oficiální dopravní infrastrukturu. Cíl 1.1 Vytváření podmínek pro výstavbu cyklistické infrastruktury Cílem je vytvořit optimální podmínky pro budování cyklistických komunikací. Podpora bude krom výstavby cyklotras i rozvoj doprovodné cyklokultury, která umožní většímu podílu obyvatel intenzivnější využívání kola. Tomu by měla napomoci výstavba cyklistických parkovišť a rozmístění stojanů pro kola u obytných domů, obchodů, úřadu, půjčování kol. Cílem je propagace cyklodopravy ve městě, vč. vydání tištěných materiálů a map, organizací městských dnů bez automobilů, zavedení tradice charitativního závodu na kolech.

6 Cíl 1.2 Zvyšování bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu Cílem je vybudování cyklistické infrastruktury mimo klasickou silniční síť (ideální příležitost ve využití těsného sousedství rekultivovaných ploch), zpracování osvětových programů zaměřených na bezpečnost cyklistů, bruslařů a chodců. K tomuto kroku patří výzvy k ohleduplnosti a zvýšení odpovědnosti všech účastníků dopravy. Součástí bude i program Bezpečná cesta pro děti a kampaň pro nošení cyklistických přileb, popř. ochranných brýlí. Cíl 1.3 Začlenění cyklodopravy do dopravy hromadné Cílem je zajistit převoz kola z města do nejvzdálenějších míst regionu (eliminace fyzického a časového omezení cyklistů) s návratem do místa odjezdu. Priorita 2: Rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu Cyklistika je v České republice celonárodně oblíbena, je zábavou a častou fyzickou aktivní náplní volného času. V tomto ohledu byla cyklistická doprava ve městě Habartov dlouhá léta opomíjená. Výběrem vhodných produktů můžeme upozornit na širší využití kola, a to jako běžného dopravního prostředku i pro požitek z jízdy ve volné přírodě bez bezprostředního ohrožení běžnou dopravou. Využitím stoupajícího zájmu o cyklistickou dopravu můžeme rozšířit již navštěvované lokality o nová místa a oblasti v rámci našeho regionu. Cíl 2.1. Vytváření podmínek k podpoře cykloturistiky Cílem je tvorba podmínek pro zajištění obslužnosti, doprovodných služeb a informací nutných pro orientaci, popř. propagačních materiálů. Cíl 2.2. Zajištění přípravy čerpání ze strukturálních fondů EU a jiných cizích zdrojů Cílem je získávat a sdružovat prostředky k realizaci jednotlivých projektů, ať už na úrovni města, tak na úrovni spolupráce v rámci mikroregionu Medard, popř. s těžební společností v rámci pokračování rekultivačních prací a dále pak s krajskou samosprávou v rámci schválené koncepce rozvoje cykloturistiky v Karlovarském kraji. Součástí této strategie by měla být i participace podnikatelské sféry, a to zejména v oblasti vzniku sítě doprovodných služeb, rozvoje lidských zdrojů v oblasti přípravy projektů a jejich následné implementace.

7 Priorita 3: Rozvoj cyklistiky pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví Cyklistická doprava je nedílnou součástí dopravního systému, bez negativních dopadů na životní prostředí, není náročná na prostor a prakticky téměř nevytváří externí náklady za škody na přírodě, majetku a zdraví tak, jako jiné druhy, zejména motorové, dopravy. Je žádoucí, aby co největší podíl obyvatel mohl používat nemotorovou dopravu na bezpečných, kvalitních a do krajiny zasazených cestách, a to v potřebné hustotě. Fyzická pasivita patří mezi hlavní příčiny předčasných úmrtí a jízda na kole tak může zásadně snížit riziko výskytu celé řady civilizačních chorob. Je proto potřebné, aby se obyvatelé města mohli na základě nabídky bezpečných cyklotras a odpovídajícího zázemí, každodenně svobodně rozhodnout o využití této alternativy. Ta by se měla stát součástí zdravého životního stylu, šetrného k životnímu prostředí. Cíl 3.1. Rozvoj cyklistiky v sídelním území mikroregionu Medard s ohledem na ochranu území Cílem územního plánování a dopravního plánování musí být systematická podpora dopravy přátelské k životnímu prostředí, tedy také cyklodopravy. Zásadní součástí je budování cyklistických komunikací, které přispějí k celkové bezpečnosti občanů. Při jakýchkoliv stavebních záměrech a projektech je potřebné hledat možnost realizace cyklostezek a doprovodné infrastruktury a to zároveň v souladu s ochranou životního prostředí. Cíl 3.2. Zajištění ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty k podpoře zdravého životního stylu Vzhledem ke značným vlivům dopravy, zejména v obcích, je potřebné komplexně rozvinout program ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání o další zaměření na podporu cyklodopravy a její žádoucí společenské zdravotní, dopravní a ekologické efekty. Cílem je také změna životního stylu, který by přinesl značné individuální a společenské přínosy. Převládající životní styl trpící nedostatkem pohybové aktivity vede k rozšíření řady civilizačních chorob. Priorita 4: Zajištění koordinace s dalšími subjekty, popř. orgány státní správy Cílem je koordinace postupu se všemi organizacemi, subjekty a orgány na regionální, ale i nadregionální úrovni. Spolupráce a koordinace postupů by měla probíhat při sestavování

8 rozvojových dokumentů jednotlivých obcí, přenos závěrů do územního plánování, popř. při získávání informací a zkušeností z již realizovaných projektů i mimo region nebo v zahraničí. Cíl 4.1. Úzká spolupráce obcí sdružených kolem jezera Medard Cílem je vznik miroregionu Medard, sloučením mikroregionů Svatava a Pod Chlumem. Sjednocení postupů při přípravě projektů, sdružení finančních prostředků, popř. zamezení duplicitám. Cíl 4.2. Úzká spolupráce s MAS Cílem je spolupráce na vzniku regionální sítě cyklotras, možnost získání dalších prostředků pro realizaci jednotlivých projektů mimo obecní pokladnu s vazbou na čerpání ze strukturálních fondů EU. Vznik celkového propagačního materiálu. Cíl 4.3. Úzká spolupráce s KÚ, vysokými školami a těžební společností Cílem je prosazení aktualizovaných záměrů města a mikroregionu, popř. MAS, do rozvojových dokumentů KÚ. Implementace opatření ke splnění cílů Priorita 1: Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopr. obsluhy území Opatření ke splnění cílů opatření V rámci zpracování rozvojových dokumentů, územního plánu a projektových dokumentací komunikačních staveb uplatnit potřebu zapracování návrhu řešení cyklistické dopravy do těchto dokumentací. Komise ÚPI, odb. útvary opatření Dodatečná kontrola shody záměrů Strategického plánu rozvoje cyklistické dopravy a zadání pro zpracování Územního plánu města. termín: kontroluje: RM odpovídá: Komise ÚPI

9 opatření Zpracování přehledu pozemků a vlastnických vztahů k pozemkům pod uvažovanou páteřní cyklostezkou, vč. uvažovaných přístupových cest. termín: kontroluje: RM odpovídá: ref. MÚ opatření Projednání záměru na výstavbu páteřní cyklostezky, vč. přístupových cest s majiteli jednotlivých pozemků. Písemná zpráva o stanovisku majitelů pozemků. termín: kontroluje: RM odpovídá: ref. MÚ opatření Projednání záměru propojení prostoru konec ulice Líteňská s prostorem jezera Boden (nutné zemní práce + lávka přes potok ) s těžební společností, popř. zpracování variant řešení. termín: kontroluje: RM odpovídá: starosta, Krčín opatření Zpracování harmonogramu výstavby páteřní cyklostezky, rozpracování jednotlivých etap realizace, vč. posouzení dopravně bezpečnostní situace (křížení cyklostezky se spojovací silnicí Habartov, Bukovany). termín: kontroluje: RM odpovídá: starosta, Krčín opatření informačními tabulemi. Zpracování studie osazení páteřní cyklostezky odpočívacími místy a termín: kontroluje: RM odpovídá: starosta, Krčín opatření Rozhodnutí o nutnosti zpracování projektové dokumentace k jednotlivým etapám realizace projektu páteřní cyklostezky. termín: kontroluje: RM odpovídá: Komise ÚPI opatření Rozhodnutí o přípravě rozpočtové změny (přesunutí prostředků z rezervy směrem ke zpracování projektové dokumentace. termín: kontroluje: RM odpovídá: Komise ÚPI opatření Pověření referenta MÚ monitorováním vypsaných dotačních titulů k realizaci projektu páteřní cyklostezky, popřípadě spoluprácí s agenturou pro zpracování žádostí o dotaci k realizaci projektů.

10 termín: kontroluje: RM odpovídá: starosta opatření Zahrnutí předpokládaných vlastních zdrojů povinných k čerpání dotačních titulů do rozpočtu města pro rok termín: kontroluje: RM odpovídá: finanční výbor opatření Zpracování studie Výstavba cyklostezek Habartovsko. termín: kontroluje: RM odpovídá: Komise UPI opatření Organizovat jednorázové i pravidelné kampaně k podpoře cykloturistiky. termín: pr.ůběžně, trvale kontroluje: RM odpovídá: Komise SK a ŠV opatření Každoročně zařadit městský Den bez aut do kulturně sport. kalendáře. termín: 1Q příslušného roku kontroluje: RM odpovídá: Komise sport. kult. opatření Zorganizovat městský Den bez aut a udržovat jeho tradici. Termín konání červen termín: 1Q příslušného roku kontroluje: RM odpovídá: Komise sport. kult. opatření Zpracovat náplň akce Den bez aut, formu propagace, opatření k minimalizaci dopadů na běžný provoz města. termín: kontroluje: RM odpovídá: Krčín + Plevka opatření Zahrnout náklady na propagaci cyklodopravy do rozpočtu města. termín: trvale kontroluje: RM odpovídá: finanční výbor opatření Zpracovat informační leták a mapku cyklotras (zahrnout i uvažované). termín: 1.Q 2008 kontroluje: RM odpovídá: Krčín opatření Propagovat cyklodopravu, zveřejňovat záměry, provádět osvětu v oblasti bezpečnosti na webových stránkách města, stránky pravidelně aktualizovat.

11 termín: kontroluje: RM odpovídá: starosta opatření Vytvořit databázi regionálních cyklostezek, vč. plánovaných, zveřejnit ji na webových stránkách města a pravidelně aktualizovat. termín: kontroluje: RM odpovídá: starosta opatření Zahrnout do výukových programů školských zařízení výchovu k bezpečné jízdě na kole (zejména předškolní věk, první stupeň ZŠ). termín: kontroluje: RM odpovídá: Komise školská opatření Usilovat o zřízení infocentra v Městském kulturním středisku. starosta opatření Vytvořit podmínky pro činnost úschovny zavazadel, popřípadě úschovny kol v infocentru. starosta opatření popřípadě úschovny kol. V rámci činnosti infocentra podporovat provozování úschovny zavazadel, vedoucí infocentra opatření V rámci činnosti infocentra prodávat mapu regionálních cyklotras. vedoucí infocentra opatření V rámci činnosti infocentra zajistit pro veřejnost přístup na Internet. vedoucí infocentra opatření Prosadit rozvoj cyklodopravy do rozvojových dokumentů MAS. vedoucí infocentra

12 opatření Zařazení cyklodopravy do dopravní infrastruktury ve městě. (pruhy pro kola, dopravní značení k ochraně cyklustů). opatření Anketa k zařazení cyklodopravy do dopravní infrastruktury ve městě. termín: 2 3.Q.2008 kontroluje: RM odpovídá: opatření Zpracování metodického dokumentu pro cyklistickou infrastrukturu. termín: 2 3.Q.2008 kontroluje: RM odpovídá: Komise ÚPI opatření Projednat s autobusovými dopravci možnost dopravy cykloturistů z města do vzdálenějších míst regionu. termín: 2 3.Q.2008 kontroluje: RM odpovídá: starosta opatření Udržovat a provozovat stávající dopravní značení cyklistických tras a komunikací a osadit nové, chybějící značení upřesněné dle platné legislativy. termín: 2 3.Q.2008 kontroluje: RM odpovídá: opatření Stávající infrastrukturu doplnit o mapy, odpočívadla, stojany, úschovny a světelné signalizační zařízení pro cyklisty, dle zpracované studie rozvoje cyklodopravy. opatření Ve spolupráci s provozovateli veřejné linkové osobní dopravy vytipovat spoje, na kterých je možno provozovat autobusy umožňující přepravu jízdních kol (přilehlé rekreační oblasti). termín: 2.-3.Q kontroluje: RM odpovídá: opatření V rámci zpracování předprojektové a projektové přípravy komunikačních staveb, v zadáních na jejich zpracování, vycházet ze zpracovaného metodického dokumentu cyklodopravy ve městě.

13 Priorita 2: Rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu Opatření ke splnění cílů Cíl 2.1. Vytváření podmínek k podpoře cykloturistiky Cílem je tvorba podmínek pro zajištění obslužnosti, doprovodných služeb a informací nutných pro orientaci, popř. propagačních materiálů. opatření Vytváření podmínek k podpoře cykloturistiky. termín: 2 3.Q.2008 kontroluje: RM odpovídá: starosta opatření Uplatňovat a provádět opatření dle zpracovaného metodického dokumentu rozvoje cyklodopravy. starosta opatření Vyznačit trasy a společné nedělené stezky pro chodce a cyklisty tam, kde to šířkové poměry již dnes dovolují. opatření Prověřit obytné zóny z hlediska využitelnosti pro cyklodopravu. termín: 1.Q 2008 kontroluje: RM odpovídá: opatření Stávají i budoucí příčné prahy na komunikacích uzpůsobit tak, aby vznikl pruh pro volný průjezd kola. opatření U všech projektových dokumentací dopravních staveb, které dosud nebyly realizovány, prověřit možnost zařazení prvků cyklodopravy. opatření Vytipovat vhodná místa pro bezpečné křížení cyklotras a komunikací. termín: 1.Q 2008 kontroluje: RM odpovídá:

14 opatření Na vytipovaných místech křížení cyklotras a komunikací vybudovat prvky pasivní bezpečnosti a ochrany (osvětlení, dělící ostrůvky, dopravní omezení). opatření V rámci územních a stavebních řízení u staveb občanské vybavenosti dbát na doplnění prvků cyklodopravy (značení, stojany, info tabule). opatření V programech regenerace panelových sídliště dbát na osazování stojanů, vedení sídlištních cyklotras. Cíl 2.2. Zajištění přípravy čerpání ze strukturálních fondů EU a jiných cizích zdrojů opatření Pro realizaci cílů využívat možnosti vícezdrojového financování. termín: průběžně trvale kontroluje: RM odpovídá: starosta Možné zdroje financování: - městský rozpočet - rozpočet Karlovarského kraje - Ministerstvo pro místní rozvoj - Státní fond dopravní infrastruktury - privátní podnikatelská sféra - strukturální fondy EU - projekty v rámci rekultivace dolových území, vč. studie Jezero Medard - rozvojové programy v rámci MAS - pojišťovny prevence závažných dopravních nehod - Ministerstvo vnitra program Partnerství opatření Aktualizace seznamu možných zdrojů financování.

15 opatření Monitoring nově vypisovaných dotačních titulů v oblasti cyklodopravy, vzdělávacích programů, programů prevence. opatření Monitoring již vypsaných dotačních titulů k rozvoji cyklodopravy. Priorita 3: Rozvoj cyklistiky pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví Cíl 3.1. Rozvoj cyklistiky v sídelním území mikroregionu Medard z pohledu ochrany území opatření Regulace a podpora cyklistiky z pohledu ochrany území. termín: průběžně trvale kontroluje: RM odpovídá: starosta opatření V rámci navrhování a realizací tras cyklostezek uplatňovat respektující omezení plynoucí z ochrany: zásady - významných krajinných prvků - vodních toků opatření Trasy cyklostezek vést podél, popřípadě přímo, ve stávajících pěšinách, popřípadě podél vodních toků tak, aby byl respektován dochovaný krajinný ráz. opatření Posoudit možnost střetu chodců s cykloturisty v rekreačně nejexponovanějších úsecích a přijmout odpovídající bezpečnostní opatření (varovné tabule, rozdělení do pruhů, omezení cyklistů)

16 opatření Povrch cyklostezek přizpůsobit místním podmínkám a dochovanému krajinnému rázu, popřípadě přizpůsobit kombinovanému užívání stezky (chodci, cykloturisté). opatření Trasy doplnit o informační tabule, které ponesou informaci o zvláštnostech jednotlivých lokalit, popřípadě je využít k osvětové činnosti v oblasti ochrany přírody, popřípadě třídění odpadu. opatření Odpočívadla situovat do lokalit, kde bude zajištěn dohled, úklid, odvoz odpadu. opatření Zapracovat do metodického materiálu pro budování cyklostezek materiál, který by se výrazně zaměřil na ekologická hlediska při obnově a údržbě cyklotras v podmínkách města Habartov. opatření Posuzovat vedení cyklotras ve spolupráci s KÚ. opatření V rámci přípravy a realizace cyklotras dbát na vhodnou volbu materiálů a to zejména v oblastech, kde se budou vyskytovat lokality se zvláštní ochranou. opatření Vytvořit pravidla pro chování na cyklotrasách, zvláště pak v případných lokalitách se zvláštní ochranou. opatření V sídelní oblasti prosadit dotvoření sítě cyklotras s napojením na školy, úřad, městská zařízení, významná sportoviště, popřípadě na příměstský les či parky.

17 Cíl 3.2. Zajištění ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty k podpoře zdravého životního stylu opatření Osvětové programy, informace, podpora zdrav. životního stylu. termín: průběžně trvale kontroluje: RM odpovídá: starosta opatření Poskytovat pravidelně laické veřejnosti informace o vlivu cykloturistiky a pěší turistiky na zdraví jedince i společnosti. Dávat podněty k uvážlivému užívání dopravního prostředku ve prospěch kola jako šetrného dopravního prostředku ve vztahu k životnímu prostředí. opatření Zajistit financování těchto aktivit. opatření Přenesení filosofie rozvoje cykloturistiky do školských zařízení. opatření Budování cyklotras koncipovat jako víceúčelové využití kolo, pěší, in line brusle a pro všechny věkové kategorie. Priorita 4: Zajištění koordinace s dalšími subjekty, popř. orgány státní správy Cíl 4.3. Úzká spolupráce s KÚ, vysokými školami a těžební společností Cíl 4.1. Úzká spolupráce obcí sdružených kolem jezera Medard opatření Aktivní spolupráce vedení města na vzniku mikroregionu Medard, prosazení se do jeho vrcholových orgánů. Aktivní účast na rozvojových dokumentech mikroregionu, vč. spolufinancování zamýšlených akcí.

18 opatření Zajištění souladu rozvojových dokumentů mikroregionu Medard, s rozvojovými dokumenty KÚ, studií Jezero Medard a rozvojovými dokumenty jednotlivých obcí zúčastněných v mikroregionu Medard. opatření Organizace společného dne bez aut, setkání obcí u jezera. Cíl 4.2. Úzká spolupráce s MAS opatření Spolupráce s MAS opatření Aktivní vystupování směrem k MAS a prosazování rozvojových záměrů. opatření Zapracování rozvojových aktivit města, mikroregionu do rozvojových a propagačních materiálů MAS. opatření Prosazení zástupců města do vrcholových orgánů MAS. Cíl 4.3. Úzká spolupráce s KÚ, vysokými školami a těžební společností opatření Spolupráce s KÚ, vysokými školami a těžební společností termín: průběžně trvale kontroluje: RM odpovídá: starosta opatření Aktivní spolupráce se školskými institucemi, vč. nadregionální spolupráce, zejména při zadávání a konzultací diplomových prací..

19 opatření Monitorovat dopravní nehody, zejména pak cyklistů, zpracovávat získaná data. Na základě získaných informací přijímat bezpečnostní opatření, vč. případných výdajů na realizaci. opatření Za pomoci institucí přenášet získané informace do rozvojových dokumentů mikroregionu, ale i KÚ, popřípadě přenášet informace směrem k partnerskému městu. opatření Pravidelně konzultovat zamýšlené aktivity s KÚ, popřípadě těžební společností, a to zejména v lokalitách podléhajících rekultivačním aktivitám, popřípadě nacházejících se na pozemcích v držení těžební společnosti.

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Třeboň, 20. března 2013 www.zdravamesta.cz/js Cyklo hýbe městy aktuality, možnosti spolupráce Ing. Jaroslav Martinek, CDV Jaroslav.martinek@cdv.cz +420 602 503

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR ING. JAROSLAV MARTINEK CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU PRIORITY PRIORITA 1: ROZVOJ CYKLISTIKY JAKO ROVNOCENNÉHO PROSTŘEDKU DOPRAVNÍ

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018

Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Akční plán města Mikulov na roky 2015-2018 Aktivita Prioritní oblast 1 Doprava a technická infrastruktura Opatření 1.1 Bezpečná pěší doprava 1.1.1 Správa chodníků Průběžně aktualizovat pasport chodníků,

Více

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY

ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ GENERELU DOPRAVY ČÁST CYKLISTICKÁ DOPRAVA OBJEDNAL: MČ Praha 14 Úřad městské části Bratří Venclíků 1073, 198 21, Praha 9 ZPRACOVAL: Ing. Květoslav Syrový Sušická 850/28, 160 00 Praha

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 55 ze dne 19.1.2016 ke spolupráci při rozvoji cyklistické dopravy I. souhlasí s tím, že cyklistická

Více

Cyklostrategie a Česko jede

Cyklostrategie a Česko jede Cyklostrategie a Česko jede Ing. Jaroslav Martinek, CDV Jaroslav.martinek@cdv.cz +420 602 503 617 www.centralmeetbike.eu + www.cyklostrategie.cz Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizová prostřed

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko

Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Seminář pro potenciální žadatele v rámci CLLD MAS Sokolovsko Integrovaný regionální operační program (IROP) Datum a místo: 7. dubna 2016, Královské Poříčí 13. dubna 2016, Kraslice Přednášející: Ing. Markéta

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 6/6 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 30.4.2015 Předloha pro 6. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 11. 5. 2015 Předkladatel: Ing. PETR MĚŘÍNSKÝ, náměstek primátora

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána

Priority a opatření SCLLD MAS Moravská brána MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a analýzy území šest prioritních oblastí, které řeší problémové okruhy. 1. Cesty za poznáním krajiny a historie regionu 2. Zlepšování technické

Více

Manuál pro komplexní dopravní koncepci

Manuál pro komplexní dopravní koncepci Prosinec 2012 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II Jindřichův Hradec NDCon spol. s r.o. Zlatnická 10/1582 110 00 Praha 1 Tel.: +420 251 019 231

Více

SWOT analýzy města Krnova

SWOT analýzy města Krnova SWOT analýzy města Krnova Dílčí SWOT analýzy tematických oblastí jako pracovní verze formalizace socio-ekonomické analýzy města červen 2015 1 OBSAH Úvod 1 SWOT analýza oblasti Sociální prostředí a vybavenost

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mobility města Brna část I. - analytická ČÁST B Analýza konkrétních problémů a příležitostí s vazbou na sledované indikátory Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA

Podklady pro zadání SUMP Přerov ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA ZADÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY MĚSTA PŘEROVA OBSAH 1 DRUH DOKUMENTACE, DŮVODY POŘÍZENÍ...2 2 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ...4 3 VÝCHOZÍ PODMÍNKY ŘEŠENÍ...4 4 CÍLE POŘIZOVANÉ DOKUMENTACE...4 5 ČLENĚNÍ

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST

KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST Urbanistické řešení širšího centra města KARLOVY VARY TEXTOVÁ ČÁST 1 Motto soutěžního návrhu : PROPOJENÉ MĚSTO (OD DISKONTINUITY KE KONTINUITĚ) stávající DISKONTINUITA MĚSTA budoucí KONTINUITA MĚSTA diskontinuita

Více

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY Dobrovolný svazek obcí CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY Albrechtice Bruzovice Dolní Havířov Horní Horní Lučina Pazderna Soběšovice Těrlicko Žermanice Domaslavice Bludovice

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013

Program rozvoje města Hlinska - katalog projektů aktualizace 2013. Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 2013 aktualizace 213 Projekty, které zůstávají v katalogu projektů i po aktualizaci 213 Projekt čís. - investor město nebo jiný investor PRMH před aktualizací 213 PRMH po aktualizaci 213 M - 4 Průmyslová zóna

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT

ÚZEMNÍ PLÁN PÍŠŤ KONCEPT TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno únor

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Střední Vsetínsko pro programové období 2014 2020 3. STRATEGICKÁ ČÁST MAS Střední Vsetínsko, z.s. Aktivity pro zkvalitnění tvorby SCLLD byly

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

Projekt cyklistické dopravy jako nástroj ekonomického rozvoje Břeclavska. Bc. Dagmar Karbulová

Projekt cyklistické dopravy jako nástroj ekonomického rozvoje Břeclavska. Bc. Dagmar Karbulová Projekt cyklistické dopravy jako nástroj ekonomického rozvoje Břeclavska Bc. Dagmar Karbulová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Téma diplomové práce je Projekt cyklistické dopravy jako nástroj ekonomického

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Úvod Cyklistika, a nejvíce cykloturistika, zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj. Jízda na kole umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu

Více

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ 6. České dopravní fórum, Praha, 21. 9. 2011 Jak dál ve financování dopravní infrastruktury ČR? Jaroslav Martinek, CDV, Národní cyklokoordinátor Projekt Central

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023

Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Plán rozvoje obce Mladeč na roky 2016-2023 Mladeč, duben 2016 OBSAH ÚVODEM... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1. Základní informace o obci... 3 1.2. Charakteristika obce... 4 1.2.1. Popis území... 4 1.2.2.

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA

AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21. Téma: 4 DOPRAVA AUDIT OBLASTÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE K HODNOCENÍ KATEGORIE A MA21 Téma: 4 DOPRAVA MÍSTO: VSETÍN VYPRACOVALI: PRACOVNÍCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN ve spolupráci s ČSAD VSETÍN OBDOBÍ HODNOCENÍ: 2012 Oblast 4.1

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010

ÚP Krásensko návrh. Studio Region, Zelná 13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Leden 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy

Pasport zjištěného stavu a záměrů. Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy Pasport zjištěného stavu a záměrů Zjištěný stav záměrů a kontaktů na místní iniciativy V rámci přípravy a řešení první etapy generelu byl proveden pasport záměrů a stavu v řešeném území, přičemž řešeným

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 únor 2015 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 (schválen Zastupitelstvem města Vítkova dne. usnesením

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Přímá vazba na ostatní opatření: zvyšování kvality v systému veřejné dopravy

Přímá vazba na ostatní opatření: zvyšování kvality v systému veřejné dopravy Realizace integrovaných dopravních systémů Integrované dopravní systémy představují vyšší kvalitu systému veřejné dopravy, kdy dopravci v jednotlivých druzích dopravy společně vytváří jednotný systém s

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov

Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko. Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Valná hromada partnerů MAS Sokolovsko Datum a místo: 21.10.2015, Horní Slavkov Obsah Stručné představení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sokolovsko na období 2014-2020 (tzv. SCLLD) a

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Město Uherské Hradiště je sídlem okresu. Kunovice a Staré město jsou i přes svoje osamostatnění počátkem 90. let minulého století funkčně

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera. Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech. Bc. Martin Gelnar

Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera. Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech. Bc. Martin Gelnar Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech Bc. Martin Gelnar Diplomová práce 2008 SOUHRN Diplomová práce se zabývá rozvojem cyklistické dopravy v Beskydech.

Více

Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016

Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016 Programové prohlášení Rady Karlovarského kraje na období 2012 2016 Preambule Občané Karlovarského kraje ve svobodných a demokratických volbách do zastupitelstev krajů v říjnu roku 2012 dali svoji důvěru

Více

4. Ochrana přírody a krajiny

4. Ochrana přírody a krajiny 4. Ochrana přírody a krajiny vzrůstající trend uvědomování si významu a nízká účelnost hospodaření s pitnou 1 širších souvislostí životního prostředí 1 vodou 2 veřejná zeleň a městské lesy 2 neřešené ekologické

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Richard Petr listopad 2014

Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Richard Petr listopad 2014 Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Richard Petr listopad 2014 Motiv zpracování cyklostrategie Výchozí podmínky pro plánování Chybějící nástroj Nepopsaný list papíru Obecná struktura příručky Přizpůsobení obecného

Více

Příloha 11 Analýza problémů

Příloha 11 Analýza problémů Příloha 11 Analýza problémů silné stránky zatím vyhovující věková struktura obyvatel. plánování Bruntál, vrbensko, Horní Benešov existující poskytovatelé služeb, existence řady organizací věnujících se

Více

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006

500/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006 500/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti Změna: 458/2012 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur

- Ve spolupráci s Regionálním muzeem budeme usilovat o obnovení expozice plakátů A. Muchy - Zvýšíme spolupráci s Muzeem loutkářských kultur Programové prohlášení Rady města Chrudim Rada města Chrudim v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu stran ČSSD, SNK ED, Koalice pro Chrudim, VV,TOP09 a Strany svobodných občanů, vzešlých z komunálních

Více

Zápis. ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 23.06. 2011 ve Žďáře n. S.

Zápis. ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 23.06. 2011 ve Žďáře n. S. Zápis ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 23.06. 2011 ve Žďáře n. S. Garant komise: Bc. Bárta, 2. místostarosta města Žďáru n. S. Předseda komise: Ing. Sláma Omluveni: Mgr. Šikula, Mgr.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM PALACKÉHO 280, 463 65 NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM Č. j. NMPS/1878/2011-ÚP V NOVÉM MĚ S TĚ POD SMRKEM DNE 25.05.2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.. 1/2011 3. ZMĚNA ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí

VARNSDORF. Příloha A textová část vyhodnocení obcí 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Příloha A textová část vyhodnocení obcí Pořizovatel: Úřad územního plánování ěstský úřad Varnsdorf

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. vladimir.svec@telc-etc.cz

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. vladimir.svec@telc-etc.cz IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10 PSČ 58856 IČ

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City)

1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) Stav 2016 Strategické cíle / Opatření / projekty Vize 2030 Hlavní tematické okruhy: 1 Funkční a příjemný veřejný prostor, kvalitní bydlení a vybavenost pro spokojený život (Liveable City) 2 Koncepční rozvoj

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Zásobník rozvojových projektů Nového Města pod Smrkem rozdělení dle priorit

Zásobník rozvojových projektů Nového Města pod Smrkem rozdělení dle priorit Zásobník rozvojových projektů Nového Města pod Smrkem rozdělení dle priorit 1 Vysoká priorita, počátek realizace v krátkodobém horizontu 1.1 Revitalizace náměstí v Novém Městě pod Smrkem Náměstí v Novém

Více

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce

CHLUM SVATÉ MAŘÍ. Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č... o závazné části územního plánu obce Obec Chlum Svaté Maří Obecně závazná vyhláška obce Chlum Svaté Maří č.... o závazné části územního plánu obce CHLUM SVATÉ MAŘÍ str.č. 1 Zastupitelstvo obce Chlum Svaté Maří se na svém zasedání dne.. usneslo

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Číslo Fiche.Název Fiche 8 D. Lesy pro odpočinek a pro lidi Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření II.. Název opatření

Více

Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí

Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí TEXTOVÁ ČÁST KRYCÍ LIST Koncepce celkového krajinářského řešení Císařského ostrova a jeho širšího okolí Obchodní jméno účastníka: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Sendler, Právní forma účastníka:

Více