Invazivní nepůvodní druhy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Invazivní nepůvodní druhy"

Transkript

1 Květen 2009 Invazivní nepůvodní druhy CS Příroda a biologická rozmanitost Invazivní druhy představují významnou a rychle narůstající hrozbu pro původní biologickou rozmanitost v Evropě. Rostliny a živočichové, kteří proniknou do nových, neznámých biotopů, mohou původní flóru a faunu vytlačit a poškodit životní prostředí. Tyto organismy se označují jako invazivní druhy. Invazivní druhy mají také ekonomické a sociální dopady, například na lidské zdraví, rybolov, zemědělství a na výrobu potravin. Rozšíření těchto druhů urychlily mezinárodní obchod, cestovní ruch a přeprava zboží. Evropská unie v současnosti vynakládá na boj proti invazivním druhům a na odstraňování jimi způsobených škod nejméně 12 miliard eur ročně. Nedávno EU předložila návrhy celoevropské strategie pro řešení problematiky invazivních druhů. Důležité je včasné odhalení : je daleko snazší a nákladově efektivnější zasáhnout proti nově příchozím druhům předtím, než v novém prostředí zdomácní. Peter Pozek Abychom v tomto boji zvítězili, je třeba zvyšovat povědomí veřejnosti o invazivních druzích. Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)

2 Fakt 1: Invazivní druhy ohrožují biologickou rozmanitost v Evropě Evropská flóra a fauna se vyvíjely miliony let. Pohoří, moře a řeky od sebe navzájem oddělily populace živočichů a rostlin, a tím umožnily vznik obrovského bohatství biologické rozmanitosti. Rostoucí mezinárodní obchod a cestování však tyto překážky na celém světě překonávají, a tak se doposud odděleně žijící druhy dostávají do vzájemného přímého kontaktu. Invazivní druhy představují značnou hrozbu pro biologickou rozmanitost. Vzhledem ke způsobu, jakým tyto druhy rychle zdomácňují a jak se šíří, mohou se opatření přijatá jedním členským státem stát naprosto neúčinnými, jestliže sousední země opatření nepřijmou nebo reagují nekoordinovaně. Ekologické, ekonomické a sociální důsledky šíření invazivních druhů pro země EU jsou vážné a vyžadují harmonizovaný postup. Komisař EU pro životní prostředí Stavros Dimas Vzniká tak konkurenční boj o vzácnou potravu a přírodní stanoviště. Původní druhy jsou sice odolné vůči místním škůdcům či chorobám, ale ve vztahu k cizím organismům mají často jen slabé obranné látky, nebo nemají dokonce žádnou přirozenou obranu, a mohou tak být doslova vyhubeny. Obdobně se mohou zvířata nebo hmyz, které ve svém vlastním prostředí mají přirozené nepřátele, v novém prostředí, kde tato přirozená kontrola chybí, rychle rozmnožit a vytlačit původní druhy. Darwinova teorie přirozeného výběru ukázala, že během několika staletí či tisíciletí získají převahu nejsilnější druhy. Dnešní mobilita však tento proces evoluce narušuje tím, že se druhy, jež si navzájem konkurují, dostávají do vzájemného kontaktu nebývalou rychlostí a nepřirozeným způsobem. Invazivní druhy, rovněž označované jako invazivní nepůvodní či cizí druhy, se vyskytují ve všech podobách a velikostech. Většina druhů, jež nemá svůj původ v Evropě, sem byla zavedena úmyslně, včetně odolnějších a rychleji rostoucích stromů a plodin, okrasných zahradních rostlin či domácích zvířat. Problémem se tyto druhy stávají až v okamžiku, kdy proniknou do volné přírody nebo jsou do ní vypuštěny. Jiné nežádoucí cizí druhy byly do Evropy zavlečeny neúmyslně, jako černí pasažéři uvěznění v úložných prostorech letadel nebo v námořních kontejnerech, a některé druhy, např. korýši, sem přicestovaly v podpalubí nebo na trupech lodí. Fakt 2 : Naše zdraví je ohroženo Invazivní druhy představují hrozbu také pro člověka. Asijský komár Aedes albopictus se do Evropy dostal prostřednictvím obchodu s použitými pneumatikami. Je přenašečem nejméně 22 virů, vyvolávajících např. horečku dengue. Změna klimatu by mohla usnadnit jeho další rozšíření na sever. Cizí druhy jako bolševník velkolepý vyvolávají alergie a způsobují podráždění pokožky a popáleniny. Invazivní druhy jsou dokonce uváděny v souvislosti s rozšiřováním virů chřipky nebo HIV. Fakt 3 : Invazivní druhy způsobují náklady V roce 2008 se náklady na boj proti invazivním druhům a na odstraňování jimi způsobených škod po celé EU pohybovaly ve výši 9,6 12,7 miliardy eur. Tento odhad je však s velkou pravděpodobností podhodnocený vzhledem k tomu, že mnoho zemí teprve začíná náklady zjišťovat. Na opatření proti invazivním druhům plynou rovněž prostředky z programu LIFE. EU od roku 1992 vyčlenila přes 38 milionů eur na realizaci 180 projektů, které se týkají chráněných oblastí v rámci sítě Natura 2000 i mimo ni. Pro srovnání lze uvést, že USA na boj proti biologickým vetřelcům vynakládají okolo 80 miliard eur ročně < 1950 Kumulativní počet druhů Zdomácnění nejvíce škodlivých invazivních cizích druhů ohrožujících biologickou rozmanitost v panevropském regionu. Zdroj : EEA, Helen Roy Slunéčko Harmonia axyridis pochází z Asie

3 Systémy včasného varování a výměny informací Inger Weidema Plzák španělský (Arion lusitanicus) Fakt 4 : Počet invazivních druhů v Evropě roste Na seznamu projektu DAISIE je uvedeno nepůvodních druhů v Evropě. Ne všechny tyto druhy jsou invazivní, ale přibližně 10 až 15 % představuje potenciální nebezpečí pro biologickou rozmanitost v Evropě. Evropská agentura pro životní prostředí vypracovala seznam 163 nejvíce škodlivých invazivních cizích druhů, jež ohrožují evropské ekosystémy. Od roku 1950 zdomácněl více než jeden druh za rok a je zřejmé, že se toto tempo nesnižuje. Většina invazivních druhů pochází ze Severní Ameriky a z Asie. Značný počet však má původ v jedné části Evropy a je přenášen do jiných částí našeho kontinentu. Jednotný trh v Evropě a cestování bez hranic tento trend podporují. Lze uvést bezpočet příkladů invazivních nepůvodních druhů : Druh slunéčka Harmonia axyridis pocházející z Asie představuje smrtelné nebezpečí nejen pro domácí slunéčka ve Spojeném království, ale i pro motýly a ostatní druhy hmyzu. Zabijácký slimák se z Iberského poloostrova rozšířil po celé Evropě. Tento druh je odolný vůči prostředkům na hubení škůdců a požírá slabší slimáky. Mlž slávička mnohotvárná je přenášen v balastové vodě lodí a zanáší potrubí a vodní toky. Křídlatka japonská, dovezená v 19. století z Asie jako okrasná rostlina, se od té doby rozšířila na francouzském venkově. Nutrie a ondatra pižmová, které byly do Evropy dovezeny z Ameriky kvůli kožešině, u nás pronikly do volné přírody a způsobují škody na kanálech a protipovodňových systémech. Fakt 5 : EU přijímá opatření Akční plán EU pro biologickou rozmanitost z roku 2006 poukázal na problém invazivních druhů a z hodnocení pokroku v polovině období vyplynula naléhavá potřeba vypracovat strategii pro celou EU. V některých částech Evropy již v současnosti existují příslušné právní předpisy a programy, jiné členské státy však doposud žádné takové právní předpisy ani plány nemají. Dílčí opatření nebudou mít žádný účinek. Vzhledem k tomu, že v minulosti neexistoval společný přístup, vydala Evropská komise v roce 2008 sdělení s názvem Plán Strategie EU pro invazivní druhy. Na mezinárodní úrovni panuje shoda, že tento problém vyžaduje třístupňový přístup : Prevence představuje nejlevnější a nejlepší přístup a zahrnuje přísnější kontroly na hranicích a výměnu informací na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Některé problémy by bylo možné vyřešit provedením úmluvy o balastové vodě. Pokud již došlo ke zdomácnění invazivních druhů, je nejúčinnějším opatřením eradikace. Na pokrytí rozsáhlých oblastí vyžaduje toto opatření centrální koordinaci a prostředky. Není-li eradikace možná, je zapotřebí zavést dlouhodobou kontrolu a omezení, aby se zastavilo další rozšiřování těchto druhů. Zde musí nejčastěji zakročit místní orgány, které proto potřebují podporu. DAISIE Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (evropská databáze poskytující souhrnné informace o invazivních cizích druzích) je projekt podporovaný z výzkumných fondů EU, který shromažďuje údaje o biologických invazích po celé Evropě. Na internetových stránkách projektu Daisie se nacházejí podrobné údaje o cizích druzích, jež v současné době pronikají do evropské přírody, vodních toků a mořského prostředí. Mezinárodní tým složený z odborníků tuto databázi neustále aktualizuje. Seznam vypracovaný v rámci projektu DAISIE obsahuje názvy 100 nejvíce škodlivých vetřelců v abecedním pořadí spolu s podrobnými mapami znázorňujícími jejich výskyt. ALARM V rámci projektu ALARM (Assessing Large Scale Environmental Risks for Biodiversity with Tested Methods posuzování rozsáhlých rizik pro biologickou rozmanitost testovanými metodami) byl proveden výzkum, jakým způsobem přírodní stanoviště podléhají invazím, což má usnadnit prognózy o tom, které oblasti by mohly být ohroženy v budoucnosti. V jiné studii bylo určeno šest hlavních způsobů rozšíření cizích druhů : úmyslné vypuštění, únik, neúmyslná kontaminace, zavlečení v podobě černých pasažérů, prostřednictvím migračních koridorů (pozemní komunikace, kanály apod.), a samostatná migrace (přirozené rozšíření). ALARM : Sandro Bertolino Veverka popelavá (Sciurus carolinensis)

4 Dan Minchin Slávička mnohotvárná (Dreissena polymorpha) NOBANIS The North European and Baltic Network on Invasive Alien Species (severoevropská a baltská síť pro invazivní cizí druhy) je regionální portál, který poskytuje informace o cizích druzích v severní a střední Evropě. Do této sítě je zapojeno 18 partnerských zemí v rámci EU i mimo ni a síť je napojena na regionální a celosvětové sítě a projekty týkající se invazivních cizích druhů. Další informace : Internetové stránky EU: nature/invasivealien/index_en.htm Možnosti pro činnost na úrovni EU: nature/invasivealien/docs/ 2006_06_ias_scope_options.pdf Evropská agentura pro životní prostředí Signály EEA : newsreleases/killer-slugs-and-otheraliens Video: cfm?vid I D=307 Celosvětová databáze invazivních druhů: welcome/ Fakt 6 : Důležité je včasné odhalení Ačkoli ne všechny cizí druhy jsou škodlivé, podle zásady předběžné opatrnosti je třeba identifikovat všechny nově příchozí druhy a úřady musí být v případě problémů připraveny rychle zasáhnout. Včasné odhalení a rychlé zakročení jsou nákladově efektivnější a mají větší naději na úspěch, než opatření přijatá až po zdomácnění takových druhů. Informační a výzkumné iniciativy jako DAISIE, ALARM a NOBANIS hrají významnou úlohu při vytvoření systémů včasného varování pro invazivní cizí druhy. Fakt 7 : Do boje proti invazivním druhům musí být zapojena také veřejnost Zvyšování povědomí veřejnosti o invazivních druzích je významnou součástí tohoto boje. Komise nedávno uskutečnila proces veřejných konzultací, v jehož rámci obdržela 880 odpovědí, z nichž tři čtvrtiny byly reakce jednotlivců. Z průzkumu vyplývá široká podpora pro opatření na úrovni EU. Okolo 91 % respondentů se shodovalo na tom, že existuje naléhavá potřeba zavést nová opatření, s jejichž pomocí se má zabránit dalšímu rozšíření těchto organismů. Devět z deseti dotázaných požadovalo systém včasného varování v rámci celé EU a 86 % se domnívalo, že členské státy by měly mít ze zákona povinnost přijmout opatření. Většina respondentů (90 %) považuje za překážku nedostatečné veřejné povědomí a má za to, že je důležité se touto otázkou více zabývat (77 %). EU tyto výsledky použije při tvorbě své politiky. Fakt 8 : Nastal čas vypracovat komplexní strategii Komise v současnosti připravuje strategii EU, v níž se zohledňuje zpětná vazba v souvislosti s jejími návrhy a která má být dokončena v roce Uvádí se v ní několik možností : od nepřijetí žádných opatření přes lepší provádění či přizpůsobení stávajících právních předpisů EU až po vypracování nového komplexního přístupu. Mezitím probíhají snahy o vytvoření evropského systému včasného varování a výměny informací, což by představovalo významný krok vpřed. Opatření EU mohou rozhodujícím způsobem přispět k tomu, aby se šíření invazivních druhů omezilo. Bohatou biologickou rozmanitostí se obecně vyznačují ostrovy, zejména ty, které jsou součástí zámořských území EU. Zároveň je však ostrovní flóra a fauna obzvláště zranitelná. V průběhu uplynulého století byla biologická rozmanitost ostrovů, která se z větší části vyvíjela bez konkurenčního boje, vystavena obrovskému tlaku invazivních druhů. Ze 724 zaznamenaných případů vyhynutí živočichů za posledních 400 let tvořily ostrovní druhy zhruba polovinu. V minulých letech se zámořským územím nevěnovala dostatečná pozornost, ale v roce 2008 francouzské předsednictví EU zahájilo mezinárodní iniciativu s cílem tuto situaci napravit. V postižených oblastech by se pomocí poměrně malých investic dalo dosáhnout významných výsledků. Fakt 9 : Invazivní druhy představují mezinárodní problém V roce 2002 se smluvní strany Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti dohodly na komplexním celosvětovém přístupu v boji proti invazivním druhům. Vyzvaly vlády, aby zvyšovaly povědomí veřejnosti, zapojily jednotlivá společenství a spolupracovaly se sousedními zeměmi. Zabránění mezinárodnímu šíření invazivních cizích druhů a koordinace včasné a účinné reakce na invaze si nezbytně vyžádá spolupráci a součinnost mezi vládami jednotlivých zemí, hospodářskými odvětvími, nevládními organizacemi a organizacemi v rámci mezinárodních smluv, jakož i s širokou veřejností. OSN zvolila otázku invazivních cizích druhů jako téma každoročního Mezinárodního dne biologické rozmanitosti, který se konal 22. května KH CS-D Vytištěno na recyklovaném papíře, kterému byla udělena ekoznačka EU pro grafický papír ( Evropská unie, 2010 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora.

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1. vydání Ústav územního rozvoje 2014 ISBN 978-80-87318-32-4 Program

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI

OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI OBRANA PROTI OHROŽENÍ SPOLEČNOSTI ZÁVAŽNÝMI FORMAMI TRESTNÉ ČINNOSTI Závěrečná zpráva Odpovědný řešitel: PhDr. Martin Cejp, CSc. Řešitelé: Ing. Vladimír Baloun

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol.

HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. HODNOCENÍ A OCEŇOVÁNÍ BIOTOPŮ ČESKÉ REPUBLIKY Josef Seják, Ivan Dejmal a kol. Praha 2003 OBSAH : SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ CÍLE PROJEKTU A JEHO VÝZNAM... 6 1.1. ZADÁNÍ PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ CÍLE... 6 1.2.

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více