mezi těmito smluvními stranami:

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mezi těmito smluvními stranami:"

Transkript

1 DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IČ DIČ CZ zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem jako dárce na straně jedné a Město Doksy se sídlem náměstí Republiky 193, Doksy IČ zastoupené Ing. Evou Burešovou, starostkou města jako obdarovaný na straně druhé (dárce a obdarovaný jsou společně dále označováni jako smluvní strany ) takto: Článek I Předmět a účel smlouvy (1) Město Doksy prohlašuje, že podá žádosti na projekt týkající se revitalizace zámku Doksy a přilehlého parku, které případně bude také Město Doksy jako příjemce dotace realizovat. Účelem tohoto projektu je především revitalizace budovy zámku a přilehlého parku na p.p.č 425, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba nemovité kulturní památky č. p. 183, p.p.č. 426, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 185 a p.p.č. 428/1, ostatní plocha, zeleň, v části obce Doksy, v katastrálním území Doksy u Máchova jezera. (2) Předmětem této smlouvy je úprava majetkových vztahů mezi smluvními stranami k nemovitým věcem popsaných v čl. II této smlouvy, kdy v návaznosti na tuto smlouvu bude realizován následující smluvní dokument: a. Smlouva o výpůjčce mezi obdarovaným a dárcem zastoupeným Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Česká Lípa, 28.října 2707, příspěvkovou organizací, se sídlem 28.října 2707, Česká Lípa, IČ , dle níže uvedených podmínek v čl. IV této smlouvy.

2 Článek II Předmět darování (1) Dárce je na základě Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů (z. č. 157/2000 Sb.), Ministerstva zemědělství ČR č.j / ze dne a smlouvy o bezúplatném převodu podle 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. č. UCL/2800/2009/BÚP-13/ÚE/09/Vo ze dne , s právními účinku vkladu práva ke dni , vlastníkem nemovitých věcí: - p.p.č 425 o výměře 2171 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba nemovité kulturní památky č.p. 183, - p.p.č. 426 o výměře 98 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 185, - p.p.č. 428/1 o výměře m 2, ostatní plocha, zeleň, Uvedené nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č pro obec Doksy, k.ú. Doksy u Máchova jezera, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa (dále jen Nemovitosti 1 ). (2) Dárce je dále na základě Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů (z. č. 157/2000 Sb.), Ministerstva zemědělství ČR č.j / ze dne a smlouvy o bezúplatném převodu podle 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. č. UCL/2800/2009/BÚP-13/ÚE/09/Vo ze dne , s právními účinku vkladu práva ke dni , vlastníkem nemovitých věcí: - p.p.č. 423 o výměře 904 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bydlení č.p. 319, - p.p.č. 424/2 o výměře 483 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení bez čp/če, - p.p.č. 428/2 o výměře 161 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - p.p.č. 428/3 o výměře 342 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - p.p.č. 428/4 o výměře 459 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - p.p.č. 428/5 o výměře 86 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - p.p.č. 428/9 o výměře 17 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če. Uvedené nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č pro obec Doksy, k.ú. Doksy u Máchova jezera, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa (dále jen Nemovitosti 2 ) (3) Dárce je dále na základě Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlastnictví krajů (z. č. 157/2000 Sb.), Ministerstva zemědělství ČR č.j / ze dne a smlouvy o bezúplatném převodu podle 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. č. UCL/2800/2009/BÚP-13/ÚE/09/Vo ze dne , s právními účinku vkladu práva ke dni , vlastníkem nemovitých věcí: - p.p.č. 424/1 o výměře 7059 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, - p.p.č. 424/3 o výměře 608 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 979, - p.p.č. 427 o výměře 471 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je občanského vybavení bez čp/če, - p.p.č. 428/6 o výměře 99 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 2/8

3 - p.p.č. 428/7 o výměře 126 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba výroby bez čp/če. Uvedené nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č pro obec Doksy, k.ú. Doksy u Máchova jezera, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa (dále jen Nemovitosti 3 ) (4) Předmětem daru podle této smlouvy jsou Nemovitosti 1, Nemovitosti 2 a Nemovitosti 3 a to se všemi součástmi a příslušenstvími uvedené v čl. II odst. (1), odst. (2) a odst. (3) této smlouvy (dále jen společně Nemovitosti ). Článek III Projev vůle (1) Dárce daruje Nemovitosti uvedené v čl. II této smlouvy se všemi součástmi a příslušenstvím do výlučného vlastnictví obdarovaného, a to se všemi právy a povinnostmi, které jsou spojené s jejich vlastnictvím. (2) Obdarovaný prohlašuje, že tento dar do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá. (3) Účetní hodnota daru k činí ,- Kč, (slovy: osmnáctmiliónůsedmnácttisícšestsetpadesátosmkorunčeských) (4) Uvedené Nemovitosti 1 specifikované v čl. II, odst. (1) této smlouvy, s výjimkou části p.p.č. 428/1 dle GP č /2012 ze dne , který je neoddělitelnou přílohou této smlouvy pod č. 1, se převádí formou daru obdarovanému za účelem a za podmínky: a. zřízení a provozování kulturního centra a centra cestovního ruchu (dále jen zařízení ), kdy bližší specifikace účelu využití je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy, s tím že toto zařízení bude uvedeno do provozu nejpozději do 10 let ode dne podpisu této smlouvy, a b. v minimálním rozsahu zajištění činností v zařízení, v převážných částech shora uvedených nemovitých věcí spočívajících v provozování: - informačního centra - knihovny - multifunkčního kulturního sálu - prohlídkového okruhu v nemovité kulturní památce zámku - výstavních prostor - zámku a zámeckého parku (5) Smluvní strany se dohodly, že účel specifikovaný v odst. (4) tohoto článku bude obdarovaný provozovat po dobu 15-ti let od uvedení kompletního zařízení spočívající v provozování kulturního centra a centra cestovního ruchu do provozu. (6) Dárcovým veřejně prospěšným zájmem je zajistit v převáděných Nemovitostech 1 provoz zařízení tohoto typu. Obdarovaný se zavazuje zajistit, aby byly převáděné Nemovitosti 1, využity k účelu stanovenému v čl. III odst. (4) této smlouvy. 3/8

4 Článek IV Práva a povinnosti smluvních stran (1) Obdarovaný prohlašuje, že převážnou část převáděných Nemovitostí 1, potřebuje k plnění svých úkolů ve smyslu ust. 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, a že jej bude využívat po dobu stanovenou v čl. III. odst. (5) této smlouvy, výlučně ve veřejném zájmu, a to za podmínek uvedených v článku III odst. (4) této smlouvy. (2) Obdarovaný prohlašuje, že účel stanovený v čl. III odst. (4) této smlouvy bude financovat z dotací získaných v rámci žádostí na projekt týkající se revitalizace zámku Doksy a přilehlého parku nebo v případě neobdržení dotace, či její části, z vlastních zdrojů. (3) V případě nesplnění kterékoli z podmínek ze strany obdarovaného dle čl. III odst. (4), (5) této smlouvy, je dárce oprávněn vyzvat obdarovaného k bezodkladné nápravě a pokud obdarovaný nezjedná nápravu nejpozději do 6 měsíců od doručení výzvy, je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném, aby mu zaplatil smluvní pokutu ve výši účetní ceny daru, uvedené v čl. III odst. (3) této smlouvy. Obdarovaný se zavazuje smluvní pokutu uhradit nejpozději do 12 měsíců ode dne doručení písemné výzvy ze strany dárce k zaplacení smluvní pokuty. (4) Odstoupení dárce od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se strany zavazují učinit neprodleně souhlasné prohlášení o zániku vlastnického práva obdarovaného, aby toto prohlášení mohlo být podkladem pro zápis vlastnického práva ve prospěch dárce. (5) Obdarovaný se zavazuje, že v případě pronájmu, výpůjčky, či jiné změny správce nebo uživatele nebo provozovatele Nemovitostí 1 v době trvání závazků formulovaných v čl. III odst. (4), (5), čl. IV odst. (3) smluvně zajistí převod těchto závazků na tuto třetí osobu, včetně všech sankcí, které vyplývají z neplnění těchto závazků, tedy včetně závazku uhradit smluvní pokutu dárci dle čl. IV odst. (3) této smlouvy. Splnění tohoto závazku uvedeného výše je obdarovaný povinen dárci neprodleně prokázat, jinak se má za to, že jej obdarovaný nesplnil. (6) V případě porušení této povinnosti převést závazky uvedené v čl. III odst. (4), (5), čl. IV odst. (3) této smlouvy na třetí osobu je obdarovaný povinen zaplatit dárci smluvní pokutu ve výši účetní ceny daru, uvedené v čl. III odst. (3) této smlouvy, a to nejpozději do 12 měsíců ode dne doručení písemné výzvy ze strany dárce k zaplacení smluvní pokuty. (7) Obdarovaný se zavazuje, v případě převodu či přechodu vlastnických práv k Nemovitostem 1 v průběhu doby uvedení zařízení do provozu stanovené v čl. III. odst. (4) nebo v průběhu doby provozu stanovené v čl. III. odst. (5) této smlouvy, uhradit dárci smluvní pokutu ve výši účetní hodnoty Nemovitostí dle čl. III odst. (3) této smlouvy, kdy se obdarovaný zavazuje smluvní pokutu uhradit nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí vlastnictví k Nemovitostem 1 třetí osobou. (8) Obdarovaný se zavazuje vždy do 28. února příslušného roku, písemně informovat dárce (Odbor investic a správy nemovitého majetku, majetkoprávní oddělení, Krajský úřad Libereckého kraje) o veškerých činnostech naplňujících účel a podmínky stanovené v čl. III. odst. (4) této smlouvy, za období předchozího kalendářního roku a to po dobu provozu stanoveného v čl. III. odst. (5) této smlouvy. V případě, že obdarovaný nesplní informační povinnost stanovenou v tomto článku, je povinen dárci uhradit smluvní pokutu ve výši 4/8

5 Kč (padesát tisíc korun českých), kdy se obdarovaný zavazuje smluvní pokutu uhradit nejpozději do 90 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany dárce k zaplacení smluvní pokuty. Ustanovení o smluvní pokutě uvedené v tomto článku se použije i při nedodržení informační povinnosti, v případě pronájmu, výpůjčky, či jiné změny správce nebo uživatele nebo provozovatele u Nemovitostí 1. (9) Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do třiceti dnů ode dne provedení vkladu práva vlastnického dle této smlouvy ve prospěch obdarovaného do katastru nemovitostí, uzavře obdarovaný s dárcem zastoupeným Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Česká Lípa, 28.října 2707, příspěvkovou organizací, se sídlem 28.října 2707, Česká Lípa, IČ , smlouvu o výpůjčce s platností do , jejímž předmětem budou Nemovitosti 2, včetně zajištění přístupu k těmto Nemovitostem 2 přes p.p.č. 428/1 a p.p.č. 424/1 v k.ú. Doksy u Máchova Jezera, obci Doksy a dále možnost užívání po dobu platnosti smlouvy o výpůjčce části p.p.č. 428/1 v k.ú. Doksy u Máchova Jezera, obci Doksy, zejména míst označených v kopii katastrální mapy pozicí č. 16,17,18,20, a 23, která je neoddělitelnou přílohou této smlouvy pod č.3. V případě, že jedna či druhá smluvní strana odmítne podepsat předmětnou smlouvu, anebo jinak zmaří uzavření této smlouvy, se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši Kč (slovy: pět milionů korun českých). Ustanovení o smluvní pokutě uvedené v tomto článku se nepoužije v případě, kdy k uzavření smlouvy o výpůjčce nedojde na základě písemné dohody obou smluvních stran. Článek V Prohlášení smluvních stran (1) Dárce prohlašuje, že je oprávněn bez omezení zcizovat nebo jinak nakládat s Nemovitostmi, které jsou předmětem této darovací smlouvy, a současně prohlašuje, že mu není známa žádná skutečnost, jež by mohla vést ke vzniku zástavního práva k převáděné nemovitosti ze zákona. (2) Obdarovaný se zavazuje umožnit přístup na pozemky, které jsou předmětem daru, správcům příslušných inženýrských sítí, a přístup do Nemovitostí 1 dárci za účelem kontroly dodržování podmínek a činností uvedených v čl. III odst. (4) této smlouvy v průběhu doby stanovené v čl. III. odst. (5) této smlouvy. (3) Dárce prohlašuje, že převáděné nemovité věci uvedené v čl. II nejsou postiženy žádnými právními vadami, jako je zejména zástavní právo, věcná břemena vyjma níže uvedeného, předkupní právo, výhrada vlastnického práva, které by obdarovanému jakkoliv ztěžovaly nebo znemožňovaly výkon jeho vlastnického práva, vyjma níže uvedených. Dále, že na převáděných Nemovitostech shora citovaných neváznou pohledávky třetích osob. a) Obdarovaný je srozuměn s tím, že na části předmětu daru vázne věcné břemeno, a to věcné břemeno váznoucí na p.p.č. 428/1 spočívající ve zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a právem vstupu a vjezdu za účelem údržby a provádění oprav v rozsahu GP č /2010, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, , IČO , na základě smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE /VB003 ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni , kdy smlouva o zřízení věcného břemene je neoddělitelnou přílohou této smlouvy pod č.4. 5/8

6 b) Obdarovaný je srozuměn s tím, že na části předmětu daru vázne Dohoda o odevzdání a převzetí bytu ze dne ve znění Dodatku č.1 ze dne Předmětem uvedeného nájmu je bytová jednotka v I. podlaží budovy čp. 319, stojící na p.p.č. 423 o výměře 904 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Doksy u Máchova jezera, kdy Dohoda je neoddělitelnou přílohou této smlouvy pod č.5. c) Obdarovaný je srozuměn s tím, že na předmětu daru vázne smlouva o partnerství při projektu Máchova stezka-naučná stezka pro pěší a cyklisty v rámci programu Leader + Programu rozvoje venkova mezi Střední odbornou školou, příspěvkovou organizací, se sídlem Lužická 588, Česká Lípa, IČ , resp. právním nástupcem Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Česká Lípa, 28.října 2707, příspěvkovou organizací, se sídlem 28.října 2707, Česká Lípa, IČ , partnerem projektu a Obecně prospěšnou společností Máchovo jezero, se sídlem Valdštejnská 183, Doksy, IČ , žadatelem, kdy tato smlouva je neoddělitelnou přílohou této smlouvy pod č.6. (4) Vkladem do katastru nemovitostí přecházejí na obdarovaného veškerá práva a povinnosti v plném rozsahu. Článek VI Předání Nemovitostí (1) Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav Nemovitostí znám. Obdarovaný přebírá nemovité věci tak, jak stojí a leží, vyjma movitých věcí ve vlastnictví Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28.října 2707, příspěvkové organizace, se sídlem 28.října 2707, Česká Lípa, IČ , které se nachází v Nemovitostech 2. (2) Nemovitosti včetně součástí a příslušenství, uvedené v čl. II této darovací smlouvy, budou obdarovanému předány protokolárně, a to na základě sepsaného předávacího protokolu, který bude vyhotoven do 10 dnů po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve prospěch obdarovaného. (3) Dárce se zavazuje do doby zápisu vkladu vlastnického práva na obdarovaného dle této smlouvy s předmětnými Nemovitostmi žádným způsobem nenakládat. Článek VII Návrh na vklad vlastnického práva (1) Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá dárce u příslušného katastrálního úřadu, a to bezprostředně po podpisu této smlouvy. (2) Náklady správního poplatku za vklad vlastnického práva uhradí obdarovaný při podpisu této smlouvy. Článek VIII Závěrečná ustanovení (1) Ostatní právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisy jej provádějícími a doplňujícími. Veškeré spory z této smlouvy budou řešeny u věcně a místně příslušného soudu České republiky. Smluvní strany se shodly na vyloučení aplikace 557 obč. zákona na jejich smluvní vztah a obdarovaný přebírá podle 1765 obč. zákona riziko změny okolností. 6/8

7 (2) V případě, že by katastr nemovitostí zamítl návrh na zápis vkladu vlastnického práva dle této smlouvy, zavazují se smluvní strany uzavřít novou smlouvu, obsahem co nejvíce podobnou této darovací smlouvě s tím, že bude odstraněna případná vada, pro kterou katastr nemovitostí návrh vkladu zamítne. (3) Smluvní strany se zavazují k poskytnutí vzájemné součinnosti k naplnění účelu této smlouvy. (4) Smluvní strany se shodly, že na jejich smluvní vztah nebude aplikováno ustanovení 2050 obč. zák., tedy, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo dárce na náhradu škody. (5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Libereckého kraje ( ), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. (6) Smluvní strany souhlasí s tím, že na základě této smlouvy bude v katastru nemovitostí proveden odpovídající zápis vlastnického práva k předmětným Nemovitostem. (7) Tato smlouva je platná okamžikem podpisu smluvních stran a účinná, resp. vlastnictví k předmětným Nemovitostem přejde na obdarovaného dnem vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, s právními účinky k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. (8) Ve smyslu 564 obč. zákona lze změny a doplňky této smlouvy činit pouze formou písemných číslovaných dodatků, a to pouze v listinné podobě, přičemž pro vyloučení pochybností nelze tuto smlouvu měnit či doplňovat ústně ani em či jinými elektronickými zprávami. (9) Stane-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), použije se 576 obč. zákona obdobně. (10) Obdarovaný prohlašuje, že se řádně seznámil s přílohami č. 1 č. 4, které jsou neoddělitelnou součástí této smlouvy: - Příloha č.1: Situační výkres a GP č /2012 ze dne ; - Příloha č.2: Situační nákres využití prostor pro veřejný zájem; - Příloha č.3: Katastrální mapa s vyznačením pozic výpůjčky; - Příloha č.4: Smlouva o zřízení věcného břemene, č.j. OLP/2331/2011, IE /VB003; - Příloha č.5: Dohoda o odevzdání a převzetí bytu ze dne včetně Dodatku č.1 ze dne ; - Příloha č. 6: Smlouva o partnerství při projektu Máchova stezka - naučná stezka pro pěší a cyklisty v rámci programu Leader + Programu rozvoje venkova. (11) Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Dárce obdrží čtyři vyhotovení, kdy jedno vyhotovení bude předloženo příslušnému katastrálnímu úřadu spolu s návrhem na zahájení řízení o vkladu vlastnického práva a obdarovaný obdrží jedno vyhotovení. (12) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli. (13) Dárce výslovně prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky pro bezúplatný převod Nemovitostí z majetku Libereckého kraje tj.: 7/8

8 a) Záměr darovat Nemovitosti byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce dárce dne sejmut dne b) Bezúplatný převod podle této darovací smlouvy byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje dne usnesením číslo./14/zk. c) Obdarovaný výslovně prohlašuje, že bezúplatné nabytí Nemovitostí do majetku obdarovaného bylo schváleno Zastupitelstvem Města Doksy usnesením č. na jeho zasedání konaném dne.. V Liberci dne. V Doksech dne... Martin Půta hejtman Libereckého kraje Ing. Eva Burešová starosta Města Doksy 8/8

L I B E R E C. Návrh usnesení. 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4.9.2014 Bod pořadu jednání: Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci

L I B E R E C. Návrh usnesení. 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4.9.2014 Bod pořadu jednání: Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Dětské dopravní hřiště ve městě Liberci Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. David Novotný,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů BOROVÍ A JIHLAVSKÁ - SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne Městys Okříšky,

Více

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES,

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES, Smlouva o převodu nemovitostí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: společností AGENTURA

Více

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem 1) JUDr. Věra Sedloňová insolvenční správkyně dlužníka.., r.č... trvale bytem jednající v rámci insolvenčního řízení sp.zn.. (jako

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující )

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující ) Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

D A R O V A C Í S M L O U V A

D A R O V A C Í S M L O U V A D A R O V A C Í S M L O U V A Smluvní strany: František Juřina r. č. trvale bytem a Anežka Juřinová r. č. trvale bytem jako dárce na straně jedné (dále dárce ) a Obec Kobylnice IČ: 004 88 160 se sídlem

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ č.j. : OLP/1728/2012 uzavřená podle ustanovení 50a a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami:

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění Prodej pozemku společnosti ALEVEN MOST a. s. kupní smlouva Příloha č. 2 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Více

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Číslo smlouvy prodávajícího: PM027666/2011-ZDMaj/Sm rř/hhe e l - 2 (&$fo-h V* 7 Kupní smlouva podle ustanovení 588 a násl. Občanského zákoníku, v platném znění Prodávající: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení:

Více

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ

Město Hrádek nad Nisou. VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Město Hrádek nad Nisou a VGP CZ III., a.s. SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ 1 O B S A H 1. Definice... 3 2. Předmět a účel Smlouvy... 4 3. Závazek uzavřít Kupní smlouvu... 4 4. Kupní cena... 5 5. Prohlášení

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

uzavírají ve smyslu ust. 24 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění SMLOUVU O PŘELOŽCE Článek I. Předmět smlouvy

uzavírají ve smyslu ust. 24 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění SMLOUVU O PŘELOŽCE Článek I. Předmět smlouvy Severočeská vodárenská společnost, a.s. Zapsáno u Krajského soudu v Ústí nad Labem Oddíl B, vložka 466 IČ: 49099469 DIČ: CZ49099469 Přítkovská 1689, Teplice 415 50 jednající Ing. Stanislavem Krylem, ředitelem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. Jméno a příjmení. Bytem: Datum narození: Číslo účtu: (dále jen Strana kupující ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Galstian & Galstian Group, s.r.o. IČ 26736403 se sídlem Ovenecká 1109/21a, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

erec (1) ze dne , 22 odst.

erec (1) ze dne , 22 odst. erec, hejtmanem kraje jako a jako n 157/000-3070 ze dne 5. 9. 001, a odst. 3. - 44/3, ov -1/01 ze dne 6. 1. 01, m va Jezera, obci Doksy, a nemovitosti () odst.. () 9. () - (3) (4) () 50 % z a) 3. 8. 013

Více

Kupní smlouva. Město Český Dub, IČ: 00 26 27 22 se sídlem náměstí Bedřicha Smetany 1, Český Dub Zastoupeno starostou PaedDr., PhDr. Jiřím Milerem PhD.

Kupní smlouva. Město Český Dub, IČ: 00 26 27 22 se sídlem náměstí Bedřicha Smetany 1, Český Dub Zastoupeno starostou PaedDr., PhDr. Jiřím Milerem PhD. ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Alexandr Šoljak U Soudu 363/10, Liberec 2 Tel. 485 252 150, fax 485 252 155, 166 e-mail: ak-sekretariat@spolak.cz Kupní smlouva Dále uvedeného dne, měsíce a roku tyto strany v

Více

Nájemní smlouva. se sídlem. IČ:.. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.. jejímž jménem jedná.. na straně druhé jako nájemce

Nájemní smlouva. se sídlem. IČ:.. společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném.. jejímž jménem jedná.. na straně druhé jako nájemce Nájemní smlouva Dnešního níže uvedeného dne uzavřeli Obec Milínov se sídlem Milínov 48, Nezvěstice, PSČ 332 04 IČ: 483334680 zastoupená starostkou obce paní Marcelou Přibylovou na straně jedné jako pronajímatel

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí

Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí Příloha č.1 usnesení č. 0030/1/R/2016 Smlouva o zajištění prodeje volných bytových jednotek formou výběrového řízení s elektronickou aukcí smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

SMLOUVA. o společném postupu při realizaci a financování stavby II/608 UL. PRAŽSKÁ, TEREZÍN-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A KOMUNIKACE GLACISU HLAVNÍ PEVNOSTI

SMLOUVA. o společném postupu při realizaci a financování stavby II/608 UL. PRAŽSKÁ, TEREZÍN-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A KOMUNIKACE GLACISU HLAVNÍ PEVNOSTI Kraj: SMLOUVA o společném postupu při realizaci a financování stavby II/608 UL. PRAŽSKÁ, TEREZÍN-OPRAVA OPĚRNÉ ZDI A KOMUNIKACE GLACISU HLAVNÍ PEVNOSTI I. Smluvní strany Ústecký kraj Zastoupený: Janou

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/1 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-020-15 ze dne 14.12.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojka, mezi městskou částí Praha

Více

M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195

M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195 M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195 vydává tato P R A V I D L A prodeje městského majetku formou výběrového řízení Tato pravidla upravují podmínky prodeje nemovitého

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Smlouva o budoucím zřízení služebnosti

Smlouva o budoucím zřízení služebnosti Číslo smlouvy budoucího povinného: Smlouva o budoucím zřízení služebnosti uzavřená podle ustanovení 1257 a násl. a 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže

Více

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u :

Kupní smlouva. uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : smlouva číslo Jlíi... i H& Kupní smlouva uzavřená mezi níže u v e d e n ý m i s t r a n a m i, níže u v e d e n é h o d n e, měsíce a r o k u : M ě s t o Poděbrady, Poděbrady, Jiřího n á m ě s t í 20,

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč]

Obchodní firma: Adresa: IČO: [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] [doplní uchazeč] SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY efektivity zajištění a kvality výstupů policejního vysokého školství v podmínkách resortu vnitra (návrh) uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

bankovní spojení: č.ú.: 2102361113/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen prodávající ) I.

bankovní spojení: č.ú.: 2102361113/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen prodávající ) I. Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EDTRL* Prodávající: KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Statutární město Článek I. Smluvní strany Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 359/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami:

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ KUPNÍ CENY mezi těmito účastníky město Hrádek nad Nisou - a - [*vybraný navrhovatel*] - a - SPOLAK advokátní kancelář s.r.o. [1] Tato KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ÚSCHOVĚ

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: / u (1) vlastník Město Poděbrady, se sídlem Jiřího náměstí 20/1, 29031, Poděbrady I, IČ: 00239640 zastoupené: PhDr. Langr Ladislav,

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 25.06.2015 MATERIÁL PRO MIMOŘÁDNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov

OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 27.04.2017 OSM Název materiálu: Darovací smlouva - převod stavby komunikace a chodníku na p.p.č. 695/193 a 695/11 v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc.

Více

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00

1. Bytového družstva Seidlova, IČ 61861421 sídlem v Praze 4, Seidlova 472/13, PSČ 142 00 VZOR SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY A SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU NA POZEMKU uzavřená níže uvedeného dne podle ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, a ustanovení 588 a násl.

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (dále jen Smlouva o budoucí smlouvě ) uzavřely dne podle ust. 1785 a

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SoVB r08v02 Obec Pletený Újezd IČO:00234796 DIČ: CZ00234796 Sídlo: Kladenská 40, 27351 Pletený Újezd Zastoupená: Jaroslavem Kolbekem, starostou obce email: pleteny.ujezd@cbox.cz č. účtu: 11129141/0100

Více

Podnájemní smlouva č. dle 2215 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen smlouva )

Podnájemní smlouva č. dle 2215 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen smlouva ) Smluvní strany: Podnájemní smlouva č. dle 2215 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen smlouva ) Město Doksy se sídlem: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy IČ: 00260444 zast.: Ing. Eva

Více

Název materiálu: Přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k.ú. Daliměřice

Název materiálu: Přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11 Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina ze dne 12. 4. 2011 č. 09/11 Čl. 1 Vymezení působnosti (1) Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/2 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

I. Preambule. 1.3 Dne 10.6.2014 zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí:

I. Preambule. 1.3 Dne 10.6.2014 zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

(dále jen prodávající ) ... ... ... ... (dále jen kupující ) takto:

(dále jen prodávající ) ... ... ... ... (dále jen kupující ) takto: K U P N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Lee Loudou, Praha 1,

Více

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI

Účastníci smlouvy KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU NEMOVITOSTI Prodávající: Obec Opatovice IČ 00301655 se sídlem Opatovice, Hlavní 170, PSČ 753 56 starosta obce Antonín Tomeček Kupující: Xxxx xxxxxx rodné číslo oooooo/oooo bytem Yyyyyy, PSČ zzz zz Účastníci smlouvy

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 152/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOKI Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov (II. etapa) Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

Smlouva o podnájmu Kulturního domu uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smlouva o podnájmu Kulturního domu uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smlouva o podnájmu Kulturního domu uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

(dále jen Prodávající nebo insolvenční správce ) se sídlem: zastoupen (dále jen Kupující ) (společně též jako smluvní strany ) I.

(dále jen Prodávající nebo insolvenční správce ) se sídlem: zastoupen (dále jen Kupující ) (společně též jako smluvní strany ) I. Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. - insolvenční správce insolvence@forteslegal.cz / DS: 58ukpbv Dobrovského 824/50, 612 00 Brno / tel: 777 713 101 Wenzigova 1861/7, 120 00 Praha / tel: 773 511 748 Studentská

Více

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor str. 1 / 7 Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor Naše č.j.: MUUO/35805/2017/MPO/pk Vyřizuje: Polakovičová Eva Číslo spisu: 2792/2017 Tel: 465514262 Poč. listů: 1 E-mail: polakovicova@muuo.cz Záměr

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ PŘÍLOHA č. 1 (12 stran, včetně příloh) SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ uzavřená ve smyslu 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dálejen Smlouva") LINDĚ + WIEMANN CZ, s.r.o. se sídlem Lysá

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany vsouladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Více

NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM

NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA NNPQQ11HHO[N! MMOPP00GGNZM Smlouva na zhotovení projektové dokumentace ZŠ Otická (zateplení, výměna oken) Objednatel: Sídlo: IČ: 00300535 DIČ: Statutární město Opava Článek I. Smluvní

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR - 6615-10/ČJ - 2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ:

Více

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA

TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA TS-664/VO-2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva č. Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249

Kupní smlouva č. Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249 Kupní smlouva č. Smluvní strany: Kongresové centrum Praha, a. s. zastoupená: Mgr. Petrem Veselým, na základě plné moci se sídlem: Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21 IČ: 63080249 DIČ: CZ63080249 zápis v

Více