Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa"

Transkript

1 Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, Lanškroun, Čj.: MULA 5072/2016 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 9 Spisový znak: 532 Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa Projednáno v Zastupitelstvu města Lanškroun dne: Účinnost směrnice k: Datum vydání:

2 Obsah: ČÁST I Článek Základní ustanovení... 3 Článek Zveřejnění záměru města prodat nemovitost... 3 Článek Projednání prodeje v orgánech města... 4 Článek Způsob výběru parcely... 4 Článek Způsob prodeje a podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě... 5 Článek Kupní cena... 7 Článek Závazné regulativy... 8 Článek Technické podmínky při realizaci výstavby... 8 ČÁST II Článek Přechodná a závěrečná ustanovení

3 ČÁST I. Článek 1. Základní ustanovení 1.1. Tato Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II etapa (dále jenom pravidla) upravují postup orgánů Města Lanškroun při prodeji stavebních parcel v předmětné lokalitě, tj. parcel zastavěných přípojkami na technické vybavení určených pro výstavbu rodinných domů nacházejících se na pozemcích ppč. 3326/9, ppč. 3326/10, ppč. 3326/11, ppč. 3326/12, ppč. 3326/13, ppč. 3326/14, ppč. 3326/15, ppč. 3326/16, ppč. 3326/17, ppč. 3326/18, ppč. 3326/33, ppč. 3326/34 a ppč. 3326/35 vše v k. ú. Dolní Třešňovec, obec Lanškroun (dále jen parcely pro RD ) Pravomoc rozhodnout o výjimce z těchto pravidel náleží výhradně zastupitelstvu města Lanškroun Pokud není v těchto pravidlech uvedeno jinak, postupuje se dle Pravidel prodeje nemovitostí z vlastnictví města schválených usnesením zastupitelstva města Lanškroun č. 21/2009 ze dne Článek 2. Zveřejnění záměru města prodat nemovitost 2.1. Záměr města Lanškroun prodat stavební parcely pro RD město zveřejní vyvěšením na úřední desce, webových stránkách města a v městských novinách. O zveřejnění záměru prodat stavební parcely pro RD rozhoduje rada města. Rada města zároveň stanoví: o o termín uzávěrky podávání žádostí, termín losování pořadí výběru stavební parcely pro RD a termín výběru stavební parcely pro RD v lokalitě (zpravidla tak, aby losování pořadí výběru a vlastní výběr stavební parcely proběhly v rámci jednoho dne) Na základě zveřejnění si zájemci o koupi stavební parcely pro RD podají na podatelně Městského úřadu v Lanškrouně na příslušném písemném formuláři žádost o koupi stavební parcely v lokalitě Za Střelnicí II - 2. etapa. Formulář bude k dispozici na 3

4 podatelně MěÚ, na odboru investic a majetku a na webových stránkách města (viz příloha č. 1). Každý z uchazečů (včetně manželů, druh a družka,...) si může podat pouze jednu žádost o koupi stavební parcely pro stavbu RD. Článek 3. Projednání prodeje v orgánech města O prodeji stavebních parcel pro RD rozhoduje zastupitelstvo města a to na veřejném zasedání. Článek 4. Způsob výběru parcely 4.1. Pořadí výběru stavební parcely pro RD bude losováno z přihlášených zájemců, kteří si podali žádost na příslušném formuláři na podatelně Městského úřadu Losování pořadí výběru a vlastní výběr stavební parcely probíhá za přítomnosti dražební komise. Se způsobem a průběhem losování budou zájemci seznámeni před jeho zahájením Každý zájemce o koupi stavební parcely pro RD musí před losováním pořadí výběru parcely složit zálohu ve výši Kč na účet města Lanškrouna č /0100 vedený u Komerční banky a. s., expozitury Lanškroun (VS: rodné číslo zájemce) nebo v hotovosti do pokladny na finančním odboru MěÚ s tím, že záloha bude započítána do kupní ceny parcely. V případě, že si zájemce nevybere parcelu, nebo vybraný zájemce od koupě odstoupí, nebo po schválení převodu v zastupitelstvu města či na základě výzvy zaslané městem se ve stanovené lhůtě nedostaví k podpisu Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy (dále jen BKS ), nebo BKS nepodepíše, složená záloha nebude zájemci vrácena a bude započtena na úhradu nákladů spojených s losováním a s projednáním prodeje v orgánech města. O této skutečnosti musí být zájemce předem informován a ve své žádosti s tímto postupem vysloví souhlas. Pokud zájemce požádá z vážných důvodů o vrácení zálohy, rozhoduje o této žádosti rada města. Tento postup se netýká zájemců, kteří si vylosovali pořadí výběru větší než je počet stavebních parcel pro RD (viz článek 4 odst. 7 těchto pravidel). 4

5 4.4. Zájemce, který ve stanovené lhůtě před zahájením losování nesloží zálohu ve výši Kč, nebude připuštěn k losování Pokud se nemohou pozvaní zájemci z vážných důvodů osobně zúčastnit losování pořadí výběru parcely, mohou tímto na základě plné moci pověřit jinou fyzickou osobu. Pokud se pozvaný zájemce, nebo zplnomocněný zástupce, nedostaví ve stanoveném termínu k losování o pořadí výběru parcely, případně nesloží zálohu na koupi pozemku ve výši Kč, má se za to, že odstupuje od koupě, resp. od zájmu o koupi, parcely v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa Po skončení výběru parcel bude s úspěšnými zájemci sepsán protokol, ve kterém bude uvedeno, kterou konkrétní parcelu ke stavbě RD si vybrali. Jedno vyhotovení tohoto protokolu bude vždy předáno zájemci Zájemcům o stavební parcely pro RD, kteří si vylosovali pořadí výběru větší než je počet stavebních parcel pro RD zveřejněných k prodeji, bude složená záloha ve výši Kč na vyžádání na finančním odboru MěÚ vrácena. Těmto zájemcům budou postupně dle vylosovaného pořadí přednostně nabídnuty stavební parcely pro RD Za Střelnicí II. 3. etapa. S těmito zájemci bude sepsán protokol, ve kterém bude uvedeno pořadí výběru stavební parcely pro RD. Článek 5. Způsob prodeje a podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě Se zájemcem o koupi stavební parcely pro RD, který si vybral stavební parcelu pro RD (dále jen budoucí kupující), bude po schválení v ZM uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy (dále jen BKS) s těmito zásadními podmínkami: a) Budoucí kupující se zaváže do 36 měsíců od podpisu BKS zahájit a zrealizovat stavbu rodinného domu do fáze základová deska dle projektové dokumentace zpracované a odsouhlasené dle ustanovení čl. 7. těchto pravidel. b) Před podpisem BKS zaplatí budoucí kupující zálohu na kupní cenu ve výši ½ kupní ceny pozemku dle čl. 6. odst. (2) těchto pravidel sníženou o Kč zaplacených jako záloha před losováním výběru parcely. Doplatek kupní ceny je budoucí kupující povinen zaplatit nejpozději před podpisem samotné kupní smlouvy. Mimo kupní 5

6 cenu je kupující před podpisem samotné kupní smlouvy povinen uhradit správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. c) BKS připraví majetkové oddělení odboru investic a majetku a návrh této smlouvy bude zaslán budoucímu kupujícímu s tím, že budoucí kupující je povinen dostavit se do 60 dnů ode dne doručení návrhu BKS k podpisu BKS. V případě, že zájemce neuzavře do konce této lhůty BKS, předloží odbor investic a majetku k projednání na nejbližší jednání zastupitelstva města návrh usnesení, jímž se zruší předchozí usnesení zastupitelstva města, kterým bylo o prodeji stavební parcely pro RD rozhodnuto. Složená záloha ve výši Kč nebude zájemci vrácena a bude započtena na úhradu nákladů spojených s projednáním prodeje v orgánech města. O této skutečnosti musí být zájemce předem informován a ve své žádosti s tímto postupem vysloví souhlas. Vzor BKS je uveden v příloze č. 2. d) Ve lhůtě uvedené v článku 5. odst. a) těchto pravidel je budoucí kupující povinen doručit na podatelnu Městského úřadu v Lanškrouně žádost o odkoupení stavební parcely pro RD. Kontrolu splnění podmínky rozestavěnosti stavby podle ustanovení článku 5. odst. a) těchto pravidel provádí pověřený pracovník odboru investic a majetku města. e) Nejpozději do 60 dnů po splnění podmínek uvedených v článku 5. bodech a) až d) těchto pravidel zašle budoucí prodávající (Město Lanškroun) budoucímu kupujícímu návrh kupní smlouvy společně s výzvou k podepsání kupní smlouvy. Ve výzvě bude uvedena částka doplatku kupní ceny a výše poplatku za podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. f) Nejpozději do tří měsíců od obdržení výzvy k podepsání kupní smlouvy je povinen budoucí kupující kupní smlouvu podepsat a před jejím podpisem doplatit zbývající kupní cenu včetně poplatku za podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí na příslušném katastrálním úřadě podle kupní smlouvy zajistí budoucí prodávající. g) Při nesplnění podmínek uvedených v článku 5. odst. a) až d) a f) těchto pravidel může budoucí prodávající jednostranně odstoupit od BKS s tím, že složená záloha ve výši 1/2 kupní ceny pozemku podle čl. 5. odst. b) těchto pravidel je považována za úhradu smluvní pokuty za nesplnění závazků vyplývajících z BKS. 6

7 Článek 6. Kupní cena Kupní cena stavební parcely pro RD se skládá ze součtu kupní ceny pozemku a kupní ceny za přípojky inženýrských sítí ze stavební parcely pro RD na technické vybavení. Ke kupní ceně pozemku a kupní ceně za přípojky bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši Kupní cena pozemku bude stanovena jako násobek výměry pozemku a částky 800 Kč za 1 m 2 pozemku. Uvedená kupní cena pozemku zastavěného přípojkami na technické vybavení zahrnuje měrný podíl žadatele o připojení na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu z distribuční soustavy nízkého napětí pro jistič 3x25A. K této ceně bude ve smyslu ustanovení 56 odst. 1) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, připočtena DPH dle aktuální sazby v době podpisu kupní smlouvy V zájmu města Lanškroun je urychlení výstavby RD, a proto v případě, kdy kupující splní podmínku stanovenou v čl. 5 písm. a) již do 24 měsíců od podpisu BKS, bude kupní cena pozemku stanovena jako násobek výměry pozemku a částky 700 Kč za 1 m Kupní cena za přípojky ze stavební parcely pro RD na technické vybavení je Kč bez DPH. K této ceně bude ve smyslu ustanovení 56 odst. 1) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, připočtena DPH dle aktuální sazby v době podpisu kupní smlouvy. Na základě uzavřené kupní smlouvy dojde k převodu vlastnického práva ke stavbám přípojek: o o o o kanalizační přípojka splašková z PVC 150 ukončená na stavební parcele revizní šachtou DN 300, vodovodní přípojka z PE 32 ukončená na stavební parcele, odběrné místo plynu - kompaktní pilíř na stavební parcele, H rám na plynoměr a hlavní uzávěr plynu, elektrická přípojka - elektroměrový pilíř na stavební parcele s připojením na distribuční soustavu nízkého napětí a hlavním jističem 25A. 7

8 Článek 7. Závazné regulativy Projektová dokumentace pro ohlášení stavby rodinného domu, případně k žádosti o stavební povolení rodinného domu, musí být zpracovaná v souladu s Regulačními podmínkami pro bytovou výstavbu v lokalitě Za Střelnicí II schválenými radou města č. 26/2013. Článek 8. Technické podmínky při realizaci výstavby Projektová dokumentace pro ohlášení stavby rodinného domu, případně k žádosti o stavební povolení rodinného domu, musí být zpracovaná v souladu s Podmínkami k realizaci staveb rodinných domů v lokalitě Za Střelnicí II, 2. etapa (viz. Příloha č. 3). Podpisem BKS se budoucí kupující zavazuje k dodržení všech podmínek, pravidel a postupů v tomto dokumentu uvedených. Příloha č. 1 - Žádost o koupi stavební parcely v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa Příloha č. 2 - Vzor smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy Příloha č. 3 - Podmínky k realizaci staveb rodinných domů v lokalitě Za Střelnicí II, 2. etapa 8

9 ČÁST II. Článek 9. Přechodná a závěrečná ustanovení 9.1. Tato směrnice prošla zkráceným připomínkovým řízením Tato směrnice neruší žádné vnitřní předpisy Tato směrnice se vydává na dobu do prodeje poslední z předmětných parcel Kontrolou dodržování této směrnice je pověřen tajemník městského úřadu. Zprávu o provedených kontrolách a zjištěních za uplynulý rok podává tajemník starostovi vždy do 20. ledna Za aktualizaci směrnice odpovídá vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku. V Lanškrouně dne Mgr. Radim Vetchý starosta Ing. Bohumil Bernášek místostarosta 9

10 Příloha č. 1 Žádost o koupi stavební parcely v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa Údaje o žadateli: Jméno a příjmení 1) : Bydliště:.. Telefon:.. Žádám tímto o koupi stavební parcely pro výstavbu rodinného domu od Města Lanškroun do svého vlastnictví/do společného jmění manželů/do podílového spoluvlastnictví v lokalitě Za Střelnicí II. 2. etapa. Žadatel se zavazuje řídit při koupi Pravidly pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa schválenými zastupitelstvem města č. 3/ZM/2016 dne , se kterými se seznámil před podpisem této žádosti. Žadatel výslovně souhlasí se započtením uhrazené zálohy na koupi stavební parcely Městem Lanškroun ve výši Kč v případě neuskutečnění prodeje z důvodu na straně žadatele a to na úhradu nákladů souvisejících s losováním a projednáním prodeje orgány města. Žadatel prohlašuje, že v rámci zveřejněného záměru prodat stavební parcely pro RD Za Střelnicí II 2. etapa podává pouze jednu žádost. V Lanškrouně dne.. Podpis žadatele 1) Jsou li žadateli manželé, uveďte jméno a příjmení obou manželů 2) Nehodící se škrtněte 10

11 Příloha č. 2 Čj... Ukládací znak: Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli M ě s t o L a n š k r o u n, IČO , se sídlem náměstí J. M. Marků 12, Lanškroun - Vnitřní Město, Lanškroun zastoupené starostou Mgr. Radimem Vetchým a pan., r.č. paní, r.č.... oba bytem... - na straně jedné jako b u d o u c í p r o d á v a j í c í - na straně druhé jako b u d o u c í k u p u j í c í tuto Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Označení nemovitostí Město Lanškroun je podle prohlášení svého zástupce a na základě příslušného nabývacího titulu vlastníkem pozemkové parcely č. o výměře m² (dále jen Předmětný pozemek) zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č pro obec Lanškroun a katastrální území Dolní Třešňovec. 11

12 II. Podmínky pro uzavření kupní smlouvy Budoucí kupující se touto smlouvou zavazuje, že ve lhůtě 36 měsíců od podpisu této smlouvy na Předmětném pozemku zahájí a zrealizuje stavbu rodinného domu do fáze základová deska. Projektová dokumentace pro výstavbu rodinného domu musí být odsouhlasena městským architektem nebo v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti odborem stavební úřad. III. Obsah budoucí kupní smlouvy Účastníci této smlouvy ujednali, že ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné žádosti budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu podle článku V. této smlouvy uzavřou kupní smlouvu níže uvedeného obsahu s těmito podstatnými náležitostmi: a) Předmět koupě 1) Město Lanškroun je podle prohlášení svého zástupce a na základě příslušného nabývacího titulu vlastníkem pozemkové parcely č. o výměře m², zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č pro obec Lanškroun a katastrální území Dolní Třešňovec. 2) Geometrickým plánem č.. ze dne.., který byl příslušným katastrálním úřadem potvrzen dne.. byla na pozemkové parcele č. zaměřena nová stavební parcela č.. zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 v k. ú. Dolní Třešňovec. Výše uvedený geometrický plán je nedílnou součástí této smlouvy. 3) Město Lanškroun prodává.. pozemkovou parcelu č.. o výměře m² a stavební parcelu č. o výměře m² vše v k. ú. Dolní Třešňovec za kupní cenu ve výši Kč (výměra Předmětného pozemku x 800 Kč/ x 700 Kč) s připočtením DPH v aktuální platné výši, a to se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím podle stavu dnešního, jak je oběma smluvním stranám znám v době podpisu kupní smlouvy, a.. předmětné pozemky od města Lanškroun přijímá/ají a nabývá/ají do svého vlastnictví/společného jmění manželů/podílového spoluvlastnictví. 4) Město Lanškroun dále prodává panu/paní... - kanalizační přípojku splaškovou z PVC 150 ukončenou na Předmětném pozemku revizní šachtou DN vodovodní přípojku z PE 32 ukončenou na Předmětném pozemku 12

13 - odběrné místo plynu - kompaktní pilíř na Předmětném pozemku, H rám na plynoměr a hlavní uzávěr plynu - elektrickou přípojku - elektroměrový pilíř na Předmětném pozemku s připojením na distribuční soustavu nízkého napětí a hlavním jističem 25A za kupní cenu ve výši Kč bez DPH (k této ceně bude ve smyslu ustanovení 56 odst. 1) zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, připočtena DPH dle aktuální sazby v době podpisu kupní smlouvy), a to se všemi právy a povinnostmi, součástmi a příslušenstvím podle stavu dnešního, jak je oběma smluvním stranám znám v době podpisu kupní smlouvy, a.. předmětné přípojky inženýrských sítí od města Lanškroun přijímá/ají a nabývá/ají do svého vlastnictví/společného jmění manželů/podílového spoluvlastnictví. b) Způsob zaplacení kupní ceny a ostatních nákladů 1) Smluvní strany prohlašují, že celá kupní cena za pozemkovou parcelu a stavební parcelu a přípojky inženýrských sítí byla uhrazena kupujícím/i prodávajícímu před podpisem této kupní smlouvy a prodávající podpisem na této kupní smlouvě potvrzuje řádné uhrazení kupní ceny. 2) Kupující hradí náklady správního poplatku za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu a to vše nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. c) Ostatní ujednání obsažená v kupní smlouvě (1) Kupující prohlašuje/í, že věcný stav předmětného pozemku je mu/jim znám. (2) Kupující s převáděnou pozemkovou parcelou č.. přijímá/jí právo odpovídající věcnému břemeni zřízené na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV /VB/1 ze dne , na základě které byl vklad práva proveden pod čj. V-16254/2014 s právními účinky vkladu vzniklými dnem (3) S výjimkou výše uvedeného nepřejímá kupující s převáděným pozemkem žádné dluhy, další věcná břemena či zástavní práva, závazky nebo jiná právní omezení. IV. Kupní cena a její splatnost (1) Smluvní strany sjednávají kupní cenu za předmětný pozemek ve výši 800 Kč za 1 m 2. K této kupní ceně bude připočítáno DPH v aktuální platné výši. (2) V případě, že kupující splní podmínku stanovenou v čl. II. této smlouvy do 24 měsíců od podpisu této smlouvy, bude cena za předmětný pozemek stanovena dle čl. VI. odst. 3 Pravidel pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa ve výši 700 Kč za 1 m 2. V tomto případě je budoucí kupující povinen písemně požádat o uzavření kupní smlouvy ve 13

14 lhůtě 24 měsíců od podpisu této BKS. Kontrola splnění podmínky rozestavěnosti bude probíhat obdobně dle čl. V této smlouvy. (3) Konstatuje se, že budoucí kupující uhradil dne.. budoucímu prodávajícímu první část zálohy na kupní cenu ve výši Kč a dále před podpisem této Smlouvy o budoucí kupní smlouvě uhradil budoucí kupující druhou část zálohy ve výši Kč. Celkově tedy byla před podpisem této smlouvy budoucím kupujícím uhrazena záloha na předmětný pozemek ve výši.. Kč (tj. ½ z celkové částky kupní ceny předmětného pozemku dle čl. IV. odst. 1). Zbývající část celkové kupní ceny za předmětný pozemek uhradí budoucí kupující před podpisem samotné kupní smlouvy a to na účet Města Lanškroun číslo /0100, Komerční banka, a.s., expozitura Lanškroun současně s částkou Kč s připočtením DPH v aktuální platné výši, která je kupní cenou za přípojky inženýrských sítí. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání pozemku a přípojek inženýrských sítí budoucímu kupujícímu do užívání na základě předávacího protokolu, nejpozději však den doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků vkladu do katastru nemovitostí. Daň z přidané hodnoty je ke kupním cenám vypočtena ve výši a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy platnými a účinnými ke dni uzavření této Smlouvy. V případě, že dojde ke změně právních předpisů a tím i ke změně sazby daně do dne zdanitelného plnění, je strana prodávající povinna případný rozdíl daně vrátit straně kupující nebo strana kupující případný rozdíl daně zaplatit straně prodávající a to do 10-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé straně. (4) V případě, že dojde k naplnění podmínky odst. 2 tohoto článku, bude od zbývající části kupní ceny odečtena částka ve výši násobku výměry pozemku a částky 100 Kč. V. Výzva k podpisu kupní smlouvy (1) Budoucí kupující se zavazuje/í, že po splnění podmínky uvedené v čl. II. této smlouvy písemně požádá/jí o uzavření kupní smlouvy. Žádost budoucí kupující doručí budoucímu prodávajícímu na podatelnu Městského úřadu v Lanškrouně a to ve lhůtě 36 měsíců od podpisu této smlouvy. (2) Kontrolu splnění podmínky rozestavěnosti stavby podle čl. II této smlouvy potvrdí pověřený pracovník odboru investic a majetku města. (3) Budoucí prodávající se zavazuje zajistit vyhotovení předmětné kupní smlouvy a návrhu na vklad vlastnického práva podle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. VI. Odstoupení od smlouvy 14

15 (1) Smluvní strany ujednávají dle ust občanského zákoníku právo budoucího kupujícího od této smlouvy jednostranně odstoupit. V případě odstoupení je budoucí kupující povinen uhradit budoucímu prodávajícímu odstupné ve výši zálohy zaplacené podle článku IV. této smlouvy, tzn. odstupné ve výši Kč (tj. ½ celkové kupní ceny Předmětného pozemku). (2) Nesplní-li budoucí kupující v 36 měsíční lhůtě podmínku uvedenou v článku II. této smlouvy, má budoucí prodávající právo jednostranně odstoupit od této smlouvy z důvodu porušení smluvní povinnosti budoucím kupujícím. V případě nesplnění závazku budoucího kupujícího uvedeného v článku II. této smlouvy má budoucí prodávající právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši zálohy zaplacené podle článku IV. této smlouvy, tedy smluvní pokuty ve výši. Kč, tj. ½ celkové kupní ceny Předmětného pozemku. (3) Na úhradu odstupného, resp. smluvní pokuty podle předchozích odstavců bude započtena zaplacená záloha a není proto povinností budoucího prodávajícího toto plnění vrátit budoucímu kupujícímu z titulu bezdůvodného obohacení podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. VII. Souhlas k provedení stavby (1) Budoucí prodávající dává touto smlouvou souhlas k provedení stavby rodinného domu uvedené v článku II. této smlouvy na Předmětném pozemku. Tento souhlas nenahrazuje povolení nutná podle stavebně právních předpisů ani jiná rozhodnutí příslušných správních orgánů. (2) Podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí kupní se budoucí kupující zavazuje řídit se Pravidly pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa schválenými zastupitelstvem města č. 3/ZM/2016 dne , Regulačními podmínkami pro výstavbu v lokalitě Za Střelnicí II schválenými radou města č. 26/2013 dne a Podmínkami k realizaci staveb rodinných domů v lokalitě Za Střelnicí II, 2. etapa, se kterými se seznámil před podpisem této smlouvy. VIII. Navrácení pozemku do původního stavu V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran ve smyslu čl. VI. této smlouvy, zavazuje se budoucí kupující odevzdat Předmětný pozemek budoucímu prodávajícímu v původním stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Budoucí kupující se zavazuje nepožadovat v takovém případě jakýchkoliv náhrad za jím provedené úpravy pozemku. Smluvní strany dále ujednávají, že okamžikem odstoupení od smlouvy přechází vlastnické právo k 15

16 veškerým výsledkům stavebních prací provedených na Pozemku na budoucího prodávajícího, pokud budou způsobilé být předmětem vlastnického práva. V případě, že po odstoupení od smlouvy bude Pozemek pouze provedenými pracemi zhodnocen, zavazuje se budoucí kupující nepožadovat za toto zhodnocení Předmětného pozemku žádné náhrady. Případným odstoupením od smlouvy není dotčena účinnost tohoto ustanovení. IX. Závěrečná ustanovení (1) Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží budoucí kupující a jedno budoucí prodávající. (2) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze vzestupně číslovanými oboustranně podepsanými dodatky. (3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany přijímají veškerá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající. (4) Podle ust. 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozd. předpisů, se potvrzuje, že v souladu s ust. 39 odst. 1 citovaného zákona byl záměr Města Lanškroun prodat Předmětný pozemek zveřejněn od.. do... (5) Prodej Předmětného pozemku Městem Lanškroun byl v souladu s ust. 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schválen na zasedání zastupitelstva města dne usnesením č. X. Ostatní ujednání Kupující bere na vědomí, že město Lanškroun je subjektem veřejného práva hospodařícím s veřejnými prostředky, a proto tato smlouva a všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky mohou být zveřejněny. V Lanškrouně dne... Město Lanškroun zastoupené starostou Mgr. Radimem Vetchým pan paní... 16

17 Příloha č. 3 Podmínky k realizaci staveb rodinných domů v lokalitě Za Střelnicí II, 2. etapa 1. Sjezdy ze stavebních parcel pro RD jsou konstrukčně navrženy podle TP170 (dodatek z 08/2010), označení dle katalogových listů D2-D-1 (TDZV/podloží PIII). Návrhové parametry sjezdů v lokalitě jsou dimenzovány na předpokládané běžné dopravní zatížení po dobu výstavby na stavebních parcelách pro RD. 2. Budoucí kupující před zahájením výstavby protokolárně převezme od pověřeného pracovníka odboru investic a majetku příslušný sjezd na stavební parcelu pro RD. Po dokončení výstavby, nejpozději před zahájením užívání stavby RD, provede pověřený pracovník odboru investic a majetku na výzvu stavebníka kontrolu sjezdu. Do doby této kontroly sjezdu garantuje budoucí kupující (stavebník RD) budoucímu prodávajícímu nepoškození uvedeného sjezdu. Pokud dojde k poškození vjezdu, hradí náklady na jeho uvedení do původního stavu budoucí kupující (stavebník RD). 3. Budoucí kupující bezprostředně po dokončení a předání výstavby technického vybavení v lokalitě 2. etapy zhotovitelem budoucímu prodávajícímu, případně bezprostředně po podpisu BKS, pokud bude podepisována až po předání technického vybavení, protokolárně převezme od pověřeného pracovníka odboru investic a majetku kompaktní plynoměrný pilíř s HUP a kompaktní elektroměrový pilíř s jističem 25A, které budou předmětem budoucího prodeje, jako součást přípojek na technické vybavení ze stavební parcely pro RD. Do doby podpisu kupní smlouvy garantuje budoucí kupující budoucímu prodávajícímu nepoškození uvedeného majetku. Pokud dojde k poškození tohoto majetku, hradí náklady na jeho uvedení do původního stavu budoucí kupující. 4. V lokalitě 2. etapy výstavby Za Střelnicí II jsou odváděny dešťové vody oddílnou dešťovou kanalizací pouze z prostoru veřejného prostranství. Budoucí vlastníci stavebních parcel pro RD a rodinných domů jsou povinni nakládat s dešťovými vodami ze svých staveb a pozemků na stavební parcele pro RD a to vsakováním a pozdržením. Dešťové vody, které již nebude možné vsakovat a pozdržet na stavební parcele pro RD, budou vsakovány v zelených plochách veřejného prostranství. Odvádění dešťových vod do oddílné splaškové kanalizace není přípustné. 5. V lokalitě 2. etapy bude v rámci technického vybavení realizována veřejná komunikační síť (dále VKS). Rozvody VKS ukončeny vývodem s dostatečnou rezervou pro napojení budoucích RD na VKS a to na veřejném prostranství u společné hranice stavební parcely pro RD s veřejným prostranstvím. Investorem této sítě není budoucí prodávající. 6. Budoucí kupující se zavazuje ve fázi přípravy i realizace výstavby RD dodržovat obecné podmínky ochrany sítí technického vybavení a v průběhu realizace stavby RD provádět veškeré činnosti v lokalitě Za Střelnicí II, 2. etapa tak, aby nedošlo k poškození vybudované infrastruktury a sítí technického vybavení. 7. Na ploše lokality byl v rámci přípravných projektových prací proveden inženýrsko-geologický a orientační radonový průzkum. Závěrečnou zprávu poskytne na vyžádání stavebníka, 17

18 případně projektanta, odbor investic a majetku města. Při návrhu založení staveb lze počítat s průměrnou únosností základové půdy Rdt = 100 kpa. Orientačně stanovený stupeň radonového indexu pozemků v lokalitě odpovídá střednímu radonovému indexu. Konkrétní stanovení radonového indexu pozemku dle vyhl. č. 307/2002 Sb. si musí zajistit stavebník v rámci zpracování projektové dokumentace pro stavbu rodinného domu. 18

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čj.MULA 23756/2016 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli M ě s t o L a n š k r o u n, IČO 279 102, se sídlem náměstí J. M. Marků

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II I. etapa Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Tato Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II. - I. etapa (dále jenom pravidla)

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVU. ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Ó ~ REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. ič 26331004, oič~ CZ26331 004 AMERICKÁ 2487(60, 301 00 PL2EN PU~EC TeI.~fax: 377 2267 67 K 5262-22 ZIl Níže uvelného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1) Město Blovice, ič:

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

Podmínky prodeje a regulativy výstavby

Podmínky prodeje a regulativy výstavby 1 Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota schválilo 17.6.2015 zveřejnění následujícího záměru obce prodat nemovitost: 12 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v I.etapě ulice Za školou Obec Tvarožná

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/2. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/2 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi

KUPNÍ SMLOUVA. Dnešního dne byla uzavřena mezi Dnešního dne byla uzavřena mezi M Ě S T E M SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, IČO 268321, DIČ CZ 00268321 se sídlem nám. Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou zastoupeným starostou Mgr. Janem Tourkem jako prodávajícím

Více

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující)

Kupující Manželé:... Pan(í):... (dále jen kupující) SMLOUVA O PŘEVODU NEMOVITOSTI KUPNÍ SMLOUVA Č..../2012 A SMLOUVA O VĚCNÉM PRÁVU PŘEDKUPNÍM kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 588 a násl. 602 a násl. zák. č. 40/1996 Sb., Občanský

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Obytný soubor 13 RD Škrdlovice JIH

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Obytný soubor 13 RD Škrdlovice JIH Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Obytný soubor 13 RD Škrdlovice JIH Projednáno v Zastupitelstvu obce Škrdlovice dne: Účinnost směrnice k: Datum vydaní: Článek 1. Základní ustanovení 1.

Více

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?(

µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( µ 0505.ΒΟΣ.1/02,ΒΟΣΛ?( 1616/CPT/2013-CPTM Č.j.: UZSVM/CPT/1419/2013-CPTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice O

Více

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání

Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Kupní smlouva byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká republika IČ: 27639215,

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě

Oznámení o zahájení výběrového řízení na prodej majetku zahrnutého v majetkové podstatě Krajský soud v Praze náměstí Kinských 234/5 150 75 Praha 5 Datovou schránkou K sp.zn.: KSPH 68 INS 31769 / 2014 Dlužník: Správce: Martin Havelka (dále jen dlužník ) JUDr. Ing. Petr Ševčík Oznámení o zahájení

Více

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení

Kupní smlouva na pozemek E_/1. I. Úvodní ustanovení Kupní smlouva na pozemek E_/1 Účastníci smlouvy: LANDWEALTH CZ s.r.o. IČ 26225328 se sídlem Jihlava Heroltice 65, PSČ 586 01 zastoupená Ing. Vladimírou Johnovou a Ing. Petrem Pokorným, jednateli (dále

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání

Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání EUFI uzavřený investiční fond a.s. a [jméno a příjmení] Rezervační smlouva č. [č.smlouvy] byt + venkovní parkovací stání Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., Štěpánská 27, Praha 1, 110 00, Česká

Více

NABÍDKA ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Fyzická osoba I. Označení výběrového řízení číslo výběrového řízení kolo II. Účastníci výběrového řízení Fyzická osoba: Titul, jméno, příjmení: Datum narození: Adresa

Více

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující )

., IČ nebo r.č..., se sídlem bytem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená (dále jen kupující ) Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Číslo smlouvy:.. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY Na straně jedné Zelené město, a.s. se sídlem: Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 IČ: 27069079 DIČ: CZ27069079 jednající: Tomáš

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í 2009/SKL/2016-SKLM Č.j.: UZSVM/SKL/2164/2016-SKLM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Více

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava

1007 vodní plocha 18 789 90 Komárov u Opavy 776 Opava 1092 vodní plocha 2 075 25 Komárov u Opavy 776 Opava MMOPP00GGO5L SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SLUŽEBNOSTI Č.: uzavřená na základě ust. 1785 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou

ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/30173/2015 ZÁSADY PRO UZAVÍRÁNÍ SMLUV týkajících se inženýrských sítí, drobných a jiných staveb na pozemcích města Veselí nad Moravou I. ÚČEL Tyto Zásady pro uzavírání smluv týkajících se inženýrských

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel Za Střelnicí II - 2. etapa

Pravidla pro prodej stavebních parcel Za Střelnicí II - 2. etapa Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 10.02.2016 Číslo jednání: 1 Název materiálu: Číslo materiálu: Druh zařazení: Typ materiálu: Pravidla pro prodej stavebních parcel Za Střelnicí II

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ]

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Rezidence Císařka Byt č. [ ] SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K JEDNOTCE Smluvní strany: Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje

A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje Zásady pro převod bytových domů, bytů, nebytových prostor, pozemků a drobných staveb tvořících s nimi funkční celky z majetku Města Nový Jičín (úplné znění ve smyslu doplňujících usnesení zastupitelstva

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 1 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy A SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

uzavřená dle ustanovení 1309 a 2128 občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

uzavřená dle ustanovení 1309 a 2128 občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00E4UQS* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle ustanovení 1309 a 2128 občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz

OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz OBEC BEDIHOŠŤ Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť, 582 368 528, e-mail: obecbedihost@volny.cz Vaše zn.: Naše zn.: Vyřizuje: Ing. Datum.: věc: Výzva k předložení nabídky na zpracování PD v rozsahu a obsahu

Více

M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195

M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195 M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195 vydává tato P R A V I D L A prodeje městského majetku formou výběrového řízení Tato pravidla upravují podmínky prodeje nemovitého

Více

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje

Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavírají tuto. Čl. I. Předmět prodeje Příloha č. 2 k č.j.: UT- 5022 / EO-2009 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Česká republika Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 IČ: 60498021 zastoupená Mgr. Miloslavem Koudelným,

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách 1721/UDC/2014-UDCM Č.j.: UZSVM/UDC/1549/2014-UDCM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina. ze dne 12. 4. 2011. č. 09/11 Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina ze dne 12. 4. 2011 č. 09/11 Čl. 1 Vymezení působnosti (1) Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-065-016-16

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-065-016-16 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-016-16 ze dne 11.4.2016 PRŮZKUM ÚZEMÍ pro přípravu investičního záměru Nová Radnice Praha 12 - výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ

Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ Návrh KS BTC č. 14 ze dne7.6.2012 KUPNÍ SMLOUVA SE SMLOUVOU ZÁSTAVNÍ č. 1218313... uzavřená mezi účastníky: 1. Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 zastoupená

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující

KUPNÍ SMLOUVU. 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu xxx, 675 21 Okříšky dále jen jako kupující 1. MĚSTYS OKŘÍŠKY, IČO: 00290050 sídlo: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky za společnost jedná starosta: Zdeněk Ryšavý dále jen jako prodávající 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxxxxxxxxx trvale bytem U Stadionu

Více

mezi těmito smluvními stranami:

mezi těmito smluvními stranami: DAROVACÍ SMLOUVA č.j. OLP/1186/2014 reg. č.: uzavřená podle 2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů mezi těmito smluvními stranami: Liberecký

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů BOROVÍ A JIHLAVSKÁ - SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ uzavřená podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne Městys Okříšky,

Více

D A R O V A C Í S M L O U V A

D A R O V A C Í S M L O U V A D A R O V A C Í S M L O U V A Smluvní strany: František Juřina r. č. trvale bytem a Anežka Juřinová r. č. trvale bytem jako dárce na straně jedné (dále dárce ) a Obec Kobylnice IČ: 004 88 160 se sídlem

Více

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz

Obec Svor. Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Obec Svor Svor 195, PSČ 471 51, tel. +420 487 751 522, 725 071 177, fax 483752383, e mail svor@obecsvor.cz Směrnice č. 1/2014 k prodeji a oceňování pozemků ve vlastnictví obce Svor Obec Svor stanovuje

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 55432/2015 V Chebu dne 29.06.2015 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek k. ú. Lysá nad Labem od paní

Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek k. ú. Lysá nad Labem od paní Kancelář městského úřadu Zastupitelstvo města Lysá nad Labem dne 17. 2. 2016 Návrh na uzavření kupní smlouvy na pozemek k. ú. Lysá nad Labem od paní Zpráva se předkládá z důvodu : vypořádání dědického

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi prodávající: 1) J. H. a 2) S. O. 3) M. H. 4) F. H. 5) ING. O. H. kupující: MĚSTO KROMĚŘÍŽ, IČ 287 351

Více

Příloha č. 1 oznámení občanům č.j..: MJ/00290/2015/68/OSMI OMM/Urb

Příloha č. 1 oznámení občanům č.j..: MJ/00290/2015/68/OSMI OMM/Urb město Jeseník Příloha č. 1 oznámení občanům č.j..: MJ/00290/2015/68/OSMI OMM/Urb PODMÍNKY PRODEJE POZEMKŮ V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ZA PODJEZDEM A POSTUP PRO PŘÍPADY NESPLNĚNÍ NĚKTERÉ Z PODMÍNEK A. PODMÍNKY PRODEJE

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce.

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce. SMLOUVA O DÍLO Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní 313, rekonstrukce 2.a 3. NP - projektové práce Smluvní strany: Zhotovitel: HBH atelier s.r.o. se sídlem: Letkovská 5, 326

Více

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635

SMLOUVA O DÍLO č.:... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 SMLOUVA O DÍLO č.:....... /20.. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dle ustanovení 2586 až 2635 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto znění:

Více

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka

Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Naše č.j.: MUSP 108315/2009 Naše Sp.Zn.: 20106/2009 IAK/JAKO *MUSPX00R06CD* Zásady pro prodej bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Šumperka Zastupitelstvo města Šumperka svým usnesením

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/232-0 Česká

Více

Rámcová smlouva o exekuční činnosti

Rámcová smlouva o exekuční činnosti Rámcová smlouva o exekuční činnosti Město Lanškroun se sídlem Lanškroun, nám. J. M. Marků 12, IČO: 00279102 zastoupené Mgr. Radimem Vetchým, starostou města bankovní spojení KB Ústí nad Orlicí exp. Lanškroun,

Více

S M L O U V U O N Á J M U P O Z E M K U

S M L O U V U O N Á J M U P O Z E M K U Zoologická zahrada Hodonín, příspěvková organizace se sídlem U Červených domků 3529, 695 01 Hodonín IČ: 44164289, DIČ CZ 699001303 zastoupená Ing. Jaroslavem Hyjánkem, ředitelem bankovní spojení: KB Hodonín

Více

Wellness Kuřim s.r.o. Blanenská 1082, 664 34 Kuřim

Wellness Kuřim s.r.o. Blanenská 1082, 664 34 Kuřim Wellness K u ř i m s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku Wellness Kuřim s.r.o. dle zákona 137/2006 o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů dle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č.1/2009/rm

Více

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku)

KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) KUPNÍ SMLOUVA ( 2079 a 2128 občanského zákoníku) Magda Salíková nar. 12.03.1971, r.č. 715312/4176 bytem Napajedla, Jiráskova 1603, PSČ: 76361 číslo účtu UniCredit Bank 2112184421/2700 jako prodávající

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ

KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ KUPNÍ SMLOUVA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ 1. Česká insolvenční v.o.s., IČO: 288 10 341 se sídlem Hradec Králové - Pražské Předměstí, Fráni Šrámka 1139/2, PSČ 500 02, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění Prodej pozemku společnosti ALEVEN MOST a. s. kupní smlouva Příloha č. 2 SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTI uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI Příloha č. 2 k Aukční vyhlášce č. 15600 Vzor Kupní smlouvy B SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) mezi níže

Více

uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 133 odst. 2 a 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku uzavřely tuto kupní smlouvu:

uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 133 odst. 2 a 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku uzavřely tuto kupní smlouvu: Smi. č. 2011/178 Kupní smlouva Smluvní strany: ^rozdávající strana: AMříto Poděbrady, IČ 00239640, >$še sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSC 290 31, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-049-020-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-049-020-15 ze dne 14.12.2015 Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojka, mezi městskou částí Praha

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem

Kupní smlouva. o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem 1) JUDr. Věra Sedloňová insolvenční správkyně dlužníka.., r.č... trvale bytem jednající v rámci insolvenčního řízení sp.zn.. (jako

Více

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111

Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 Město Cheb odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb tel. 354 440 111 čj.: MaP 8528/2016 V Chebu dne 29.01. 2016 Z Á M Ě R města Cheb prodat nemovitý majetek

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

#14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO

#14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO #14368/Υ/2015 ΗΜΣΟ σ 14368/U/2015-HMSO Č.j.: UZSVM/U/10848/2015-HMSO Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N Á

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí

Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o věcných břemenech k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Úplné znění Metodiky pro uzavírání smluv o zřizování věcných břemen k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným inženýrskými sítěmi schválené na Z3/025. zasedání ZMB konaném ode dne 6. 2.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

č.j. KRPE-7810-3/ČJ-2011-1700NE-VZ V Pardubicích dne 1. března 2011 OZNÁMENÍ o konání výběrového řízení

č.j. KRPE-7810-3/ČJ-2011-1700NE-VZ V Pardubicích dne 1. března 2011 OZNÁMENÍ o konání výběrového řízení Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje se sídlem: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice zastoupený: plk. Mgr. Radkem Malířem, ředitelem právní forma: organizační

Více

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul.

Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. Podmínky a informace pro přidělení dotace na realizaci inženýrských sítí na akci Pěší zóna tř. Míru Sladkovského ul. 1.O dotaci může žádat fyzická nebo právnická osoba písemně na předepsaném formuláři

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í 2848/PKT/2012-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/2732/2012-PKTM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň O Z N Á M E N Í o I. kole výběrového řízení čís.

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. uzavřená dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších

Více

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES,

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES, Smlouva o převodu nemovitostí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: společností AGENTURA

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY

SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY mezi Ing. David Jánošík jako Prodávajícím a [ ] jako Kupujícím uzavřená dne [ ] 1 z 12 SMLOUVA O PRODEJI ZÁVODU Z MAJETKOVÉ PODSTATY uzavřená mezi Ing. Davidem

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/88/2012 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Záluží nad Vltavou

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/88/2012 a jeho podmínkách. na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Záluží nad Vltavou 1305/CCK/2012-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1060/2012-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/88/2012 a jeho podmínkách

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení

Více

O Z N Á M E N Í. na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Podivín

O Z N Á M E N Í. na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Podivín 9591/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/13724/2015-BBVM O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/01/2016 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Podivín Úřad

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -10. Podmínky výběrového

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY - POZEMKY

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY - POZEMKY PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM KBELY - POZEMKY KVĚTEN 2013 OMEZENÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: NE SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE OSOB: VARIANTY NABÍDEK:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Krycí list nabídky OBUV

Krycí list nabídky OBUV Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Krycí list nabídky Veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení OBUV Uchazeč Obchodní název: Adresa a sídlo uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce

SMLOUVA O DÍLO. Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce SMLOUVA O DÍLO Zajištění PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE na akci Vimperk, ulice Hřbitovní - rekonstrukce komunikace - projektové práce Smluvní strany: Zhotovitel: GK Plavec-Michalec, Geodetická kancelář s.r.o.

Více

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( )

mezi: ( ) bytem/se sídlem: ( ) KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená ve smyslu 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) a zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více