Metodický pokyn. Používání elektronického podpisu při přeshraničním styku v oblasti veřejných zakázek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický pokyn. Používání elektronického podpisu při přeshraničním styku v oblasti veřejných zakázek"

Transkript

1 Metodický pokyn Používání elektronického podpisu při přeshraničním styku v oblasti veřejných zakázek Verze 1.00 Počet stran v dokumentu celkem: 18

2 Obsah Obsah... 2 Předmluva... 3 Úvod Předmět metodického pokynu Seznam použitých zdrojů Slovník použitých pojmů a zkratek Legislativa v ČR Legislativa v oblasti veřejných zakázek Legislativa v oblasti elektronického podpisu Legislativa v EU Legislativa v oblasti veřejných zakázek Legislativa v oblasti elektronického podpisu Legislativa v oblasti elektronického podpisu ve třetích zemích Vytváření a ověřování platnosti digitálního podpisu Postup při vytváření digitálního podpisu Získání kvalifikovaného certifikátu Vytváření digitálního podpisu Odlišnosti při přeshraniční komunikaci Postup při ověřování platnosti digitálního podpisu Odlišnosti při přeshraniční komunikaci Záznam o ověření platnosti digitálního podpisu...17 Změny Změny oproti předchozí verzi Změnové řízení...18 Strana 2 (celkem 18)

3 Předmluva Používání elektronického podpisu při přeshraničním styku je problém, kterým se zabývají všechny členské státy EU, příslušné orgány Evropské komise i zájmová sdružení. Hlavními úskalími jsou nestejnorodé právní úpravy, z nichž plynou velmi přísné, nebo naopak velmi liberální požadavky na poskytovatele certifikačních služeb a odlišné požadavky na elektronický podpis v oblasti veřejných zakázek v jednotlivých zemích EU. Cílem této metodiky je objasnit problematiku elektronického podpisu při přeshraničním styku, se zaměřením na oblast zadávání veřejných zakázek. Měla by pomoci úřadům v přijímání elektronických nabídek a dalších elektronických dokumentů, zasílaných v rámci řízení o veřejných zakázkách, a ostatním subjektům při zadávání elektronických zakázek jak v České republice, tak v ostatních evropských státech. Úvod Tato metodika vznikla na základě usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 a vytvořilo ji Ministerstvo informatiky. Řešení vychází z vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách, z dokumentu Ministerstva informatiky - Best Practice Jak vyřizovat elektronickou poštu a z dokumentu, který vznikl v rámci projektů IDABC pod názvem Recommendations for creation and verification of signatures. Při přípravě tohoto dokumentu pracovníci Ministerstva informatiky provedli dotazování zástupců členských států, zastoupených ve fóru FESA, na otázky týkající se využití elektronického podpisu v oblasti veřejných zakázek. Výsledkem tohoto dotazování bylo zjištění, že v žádném z členských států EU zatím není funkční celé řízení o veřejných zakázkách v elektronické formě, a že v jednotlivých dotazovaných zemích se požadavky na elektronický podpis použitý v tomto řízení liší. Největším problémem je neexistence standardizovaného způsobu získávání informace o tom, zda jsou certifikáty kvalifikované. Proto se členové tohoto fóra shodli, že si budou vzájemně nápomocni v případech, kdy nebude zřetelné, zda je certifikát vydaný poskytovatelem z jejich státu, kvalifikovaný. Dokument by měl být revidován v případě zrušení Ministerstva informatiky, a dále v případě vytvoření evropské platformy, umožňující standardizovaný postup pro ověření platnosti certifikátů. Dokument má doporučující charakter. Připomínky k dokumentu je možné zasílat na adresu Ministerstvo informatiky, odbor koncepce a koordinace ISVS,, , Praha 3, nebo elektronicky na adresu elektronické podatelny Strana 3 (celkem 18)

4 1 Předmět metodického pokynu Tento metodický pokyn má sloužit všem zadavatelům veřejných zakázek a případným dodavatelům, pokud chtějí realizovat řízení o veřejné zakázce, nebo jeho část, elektronicky. V některých úkonech prováděných v rámci tohoto řízení je totiž nutné v elektronické formě použít zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značku založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu. Dokument je zaměřen na objasnění situací, kdy je dodavatel zahraničním subjektem a zadavatel má v souladu s evropskými směrnicemi uznat jeho kvalifikovaný certifikát vydaný poskytovatelem certifikačních služeb usazeným v zahraničí. Zároveň tento dokument může sloužit i všem ostatním subjektům, které mají zájem o elektronickou komunikaci s využitím zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu, zejména pokud mají zájem o komunikaci přeshraniční. V současnosti neexistuje standardizovaný postup umožňující uživatelsky přívětivé, standardizované a spolehlivé ověření, zda je certifikát vydaný mimo Českou republiku kvalifikovaným certifikátem. Přesto jsou členské státy EU zavázány k tomu, aby kvalifikované certifikáty vzájemně uznávaly. Hlavními oblastmi, ve kterých tato situace způsobuje problémy, jsou elektronická fakturace a elektronické řízení o veřejných zakázkách. V dokumentu je popsán postup, jak ověřit, zda je certifikát kvalifikovaným certifikátem ve smyslu legislativy České republiky. Dokument nejprve uvádí legislativní rámec pro danou oblast a následně popisuje postup při ověření platnosti digitálního podpisu, včetně ověření platnosti certifikátu. Vysvětluje specifické činnosti, které je nutno provádět, pokud je využit kvalifikovaný certifikát vydaný poskytovatelem certifikačních služeb usazeným mimo Českou republiku. Podstatnou součástí tohoto doporučení je návrh záznamu o ověření platnosti zaručeného elektronického podpisu, který je vhodné důvěryhodným způsobem uchovat pro případ sporu. Dokument vychází z faktu, že neexistuje jednotná aplikace pro oblast veřejných zakázek, a proto obsahuje pouze principiální popis činností uživatel se pro úspěšné ověření platnosti podpisu musí seznámit i s dokumentací aplikace, kterou bude v praxi pro tento účel využívat. Strana 4 (celkem 18)

5 2 Seznam použitých zdrojů 1. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 440/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 501/2004 Sb. 2. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 3. Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. 4. Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. 5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb. 6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. 7. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy. 8. Best practice Jak vyřizovat elektronickou poštu, verze 2.0, EBGCA DEL 020 Recommendations for creation and verification of signatures, verze 2.0, Strana 5 (celkem 18)

6 2.1 Slovník použitých pojmů a zkratek Hash, Hashovací funkce matematická funkce, jejímž vstupem je libovolně velký datový blok a výstupem je datový řetězec pevné délky. V oblasti digitálních podpisů se hashovací funkce obvykle používají k výpočtu tzv. otisku podepisované zprávy. Namísto původní zprávy se podepisuje její podstatně kratší otisk, neboli hash (délky např. 128 nebo 160 bitů). Vlastnosti takových hashovacích funkcí navíc zaručují, že je prakticky nemožné vytvořit k určité zprávě jinou zprávu, která by měla stejný otisk. Pokud tedy ve zprávě provedeme byť jen nepatrnou změnu, otisk na výstupu bude zcela odlišný. Mezi nejznámější a nejpoužívanější hashovací funkce patří SHA-1 (Secure Hash Algorithm, otisk délky 160 bitů) a MD5 1 (Message Digest, otisk délky 128 bitů). Asymetrická kryptografie, asymetrický algoritmus matematická funkce, která se mj. používá při podepsání otisku datové zprávy. Základní vlastností asymetrické kryptografie je použití dvou klíčů jednoho veřejného (ten je obsažen v certifikátu, v zákoně o elektronickém podpisu je označován jako data pro ověřování elektronických podpisů) a druhého soukromého (v zákoně o elektronickém podpisu označován jako data pro vytváření elektronických podpisů), který je nutné držet v utajení. Tyto klíče jsou generovány v průběhu vytváření žádosti o certifikát matematickou funkcí, která zajistí, že z veřejného klíče prakticky nelze odvodit soukromý klíč. Poté se při podepisování použije soukromý klíč, se kterým se provede funkce podpisu otisku datové zprávy. Každý, kdo má k dispozici certifikát, v němž je uveden veřejný klíč, může funkcí pro ověření podpisu zjistit, že nikdo jiný než ten, jehož jméno je uvedeno v certifikátu, nemohl podepsat daný otisk, tedy ani jemu odpovídající datovou zprávu. LDAP (angl. Lightweight Directory Access Protocol) Protokol používaný pro přístup do adresářů přes Internet, zprostředkovává tzv. adresářové služby. V ových klientech se tento protokol používá pro vyhledávání informací o uživatelích. Nejčastěji se u hledané osoby vyhledávají informace o ové adrese nebo kontaktu. Tento protokol je však možné také použít pro stahování libovolných dat (konfigurace, nastavení) ze serveru podporujícího tento protokol. Kompletní popis tohoto protokolu můžete nalézt v dokumentu RFC Formáty souborů formát.eml formát pro ukládání kompletních ových zpráv definovaný v RFC formát.msg formát pro ukládání kompletních ových zpráv v MS Office Outlook. formát S/MIME (angl. Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) může sloužit k bezpečnému posílání ů, v našem případě spíše k posílání podepsaných ů. Při použití tohoto postupu se zpráva uloží do tzv. S/MIME obálky a takto se posílá většinou přes internetový SMTP protokol. Definice S/MIME zprávy je v RFC formát.p7s soubor s podpisem ve formátu PKCS #7. 1 V současné době není doporučeno tento algoritmus používat. Strana 6 (celkem 18)

7 formát.p7b soubor s certifikátem ve formátu PKCS #7. formát.req soubor s žádostí o certifikát ve formátu PKCS #10. formáty.pdf,.txt,.jpg,.doc,.rtf.html,.xml běžně používané formáty souborů. Poštovní klient (též: ový klient) je program, který zajišťuje klientskou část systému elektronické pošty. Pomocí něj uživatelé píší nové zprávy, stahují ze serveru příchozí zprávy, čtou je, případně je mažou, ukládají nebo jinak zpracovávají. Poštovní klient také zprostředkuje odeslání nové zprávy tím, že předá její obsah spolu s požadavkem na odeslání SMTP (poštovnímu) serveru, a ten se postará o faktické doručení zprávy. Nejrozšířenějším klientem je Outlook (MS Outlook Express a MS Office Outlook), jeho nejpoužívanější alternativou je Mozilla Thunderbird. Poskytovatel certifikačních služeb (též: certifikační autorita, poskytovatel) obecně subjekt, který vydává certifikáty a případně zajišťuje další služby spojené s elektronickými podpisy (e-podpisy) a/nebo elektronickými značkami (e-značkami). Na poskytovatele se zákon [1] vztahuje pouze tehdy, pokud vydávají kvalifikované certifikáty a/nebo poskytují další kvalifikované služby podle tohoto zákona. [též 2) : Zákon [1] 2 písm. h)] Kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb poskytovatel certifikačních služeb, který oznámil Ministerstvu informatiky, že vydává kvalifikované certifikáty, případně poskytuje jiné kvalifikované služby podle zákona [1]. [též: Zákon [1] 2 písm. i)] Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb poskytovatel certifikačních služeb, který získal od Ministerstva informatiky akreditaci podle zákona [1]; pouze akreditovaný poskytovatel může vydávat certifikáty pro vytváření takových e-podpisů a e-značek, které lze používat v oblasti orgánů veřejné moci ( 11 zákona [1]), pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Důvodem udělování akreditace je potřeba ověřit, zda činnost poskytovatelů certifikačních služeb je dostatečně důvěryhodná. [též: Zákon [1] 2 písm. j), 10, 10a] CRL (z angl., Certificate Revocation List) seznam certifikátů, které byly zneplatněny. Certifikáty jsou obvykle vydávány na určité období, např. kvalifikované certifikáty bývají v ČR vydávány na dobu jednoho roku. Tato doba platnosti (od-do) je v certifikátu uvedena. V průběhu uvedené doby může nastat okolnost, která vlastníka certifikátu vede k tomu, že musí poskytovatele požádat, aby certifikát zneplatnil. Takovými okolnostmi jsou například: změna údajů, které jsou v certifikátu uvedeny (např. možná změna příjmení u provdaných žen nebo změna zaměstnavatele) nebo situace, kdy má vlastník certifikátu obavu, že jeho podepisovací data mohou být zneužita (např. ztráta notebooku, na jehož pevném disku byla tato data uložena). Pokud poskytovatel certifikát zneplatní, zařadí příslušnou informaci do seznamu certifikátů, které byly zneplatněny. Ve vlastním certifikátu však v údaji o době platnosti k žádné změně nedojde. Seznam zneplatněných certifikátů obsahuje sériová čísla zneplatněných certifikátů, přesnou dobu zneplatnění certifikátu a údaj o době, kdy byl příslušný seznam zneplatněných certifikátů vydán. Tento seznam je elektronicky označen e-značkou poskytovatele certifikačních služeb. 2) Je-li u odkazu uvedeno též, je pojem definován v uvedeném právním předpisu a zde je objasněn v širších souvislostech. Pokud u odkazu není uvedeno též, jedná se pouze o objasnění pojmu zákona. Strana 7 (celkem 18)

8 [Zákon [1] 6a písm. f)] Certifikační cesta hierarchie certifikátů, kterou je nutné postupovat při ověřování certifikátu. Certifikát, který přijde spolu s datovou zprávou, je elektronicky označen elektronickou značkou poskytovatele. Ten, kdo bude na certifikát spoléhat, bude k ověření platnosti přijatého certifikátu potřebovat další veřejný klíč, uložený v nadřízeném certifikátu poskytovatele. I jeho certifikát je podepsán další, například kořenovou certifikační autoritou. Tzv. kořenový certifikát certifikační autority již bude self-signed (podepsán, resp. označen sám sebou ). Tvoří tedy vrchol této hierarchické struktury. Pro ověření platnosti certifikátu je nutné provést ověření platnosti všech certifikátů v certifikační cestě, až po kořenový certifikát. V praxi neověřujeme manuálně jeden certifikát za druhým, ale provádí to za nás programové vybavení (např. ový klient). Pokud uplyne doba platnosti některého z nadřízených certifikátů, není považován za platný žádný z podřízených certifikátů a tato informace je uživateli zobrazena. Elektronická značka umožňuje jednoznačnou identifikaci subjektu (orgánu veřejné moci, firmy apod.), který datovou zprávu označil, a zaručuje, že každá následná změna označených dat bude zjistitelná. Z technologického hlediska se jedná o digitální podpis (stejně jako v případě zaručeného elektronického podpisu). E-značky jsou určeny především pro automatizované označování datových zpráv v případě, kdy je nutné odesílat velké objemy těchto zpráv a nepředpokládá se, že se označující osoba s podepisovanou zprávou seznámila (např. při odesílání potvrzení o doručení datové zprávy v případě e-podatelen ústředních orgánů veřejné správy, výpisy z registrů aj.). [též: Zákon [1] 2 písm c)] Zaručený elektronický podpis umožňuje jednoznačnou identifikaci fyzické osoby, která data v elektronické podobě podepsala, a zaručuje, že každá následná změna podepsaných dat bude zjistitelná. Z technologického hlediska se jedná o digitální podpis. [též: Zákon [1] 2 písm. b)] Certifikát datová zpráva, kterou vydává poskytovatel a která obsahuje zejména jméno vlastníka certifikátu, sériové číslo certifikátu, veřejný klíč (díky veřejnému klíči lze podpis ověřit), dobu platnosti certifikátu, případně název organizace, kde vlastník certifikátu působí aj. Poskytovatel v rámci procesu vydávání označuje certifikát svou e-značkou (viz certifikační cesta). Certifikát slouží k ověřování e-podpisu. [též: Zákon [1] 2 písm. k)] Kvalifikovaný certifikát označení pro certifikát, který byl vydán v souladu se zákonem [1]; je spojen s používáním e-podpisu. [též: Zákon [1] 2 písm. l)] Kvalifikovaný systémový certifikát označení pro certifikát, který byl vydán v souladu se zákonem [1]; je spojen s používáním e-značky. [též: Zákon [1] 2 písm. m)] Časové razítko datová zpráva, kterou vydala důvěryhodná třetí strana a která stvrzuje, že data, ke kterým je časové razítko připojeno, existovala před okamžikem vytvoření tohoto razítka. Kvalifikované časové razítko časové razítko vydané v souladu se zákonem [1]. [též: Zákon [1] 2 písm. r) Strana 8 (celkem 18)

9 Registrační autorita - místo, kde dochází k ověření identity žadatele o certifikát. Na toto místo přichází žadatel o certifikát s vyplněnou žádostí o certifikát (v elektronické podobě) a s dokumenty dokládajícími údaje, které mají být v certifikátu uvedené. Strana 9 (celkem 18)

10 3 Legislativa v ČR 3.1 Legislativa v oblasti veřejných zakázek Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách [2] ve vztahu k použití elektronického podpisu v elektronických prostředcích stanoví v 149 odst. 4: Podává-li dodavatel nabídku, žádost o účast, námitky proti úkonům zadavatele nebo prokazuje-li splnění kvalifikace elektronickými prostředky nebo jde-li o žádost o účast či o návrh v soutěži o návrh nebo odesílá-li zadavatel elektronickými prostředky oznámení či výzvu o zahájení zadávacího řízení, výzvu k jednání nebo k podání nabídky v zadávacím řízení či k účasti v soutěžním dialogu, oznámení o zadání veřejné zakázky, oznámení o způsobu vyřízení námitek či rozhodnutí o nejvhodnějším návrhu v soutěži o návrh, musí být datová zpráva 71) opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu. Zadavatel je oprávněn požadovat opatření datové zprávy elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu či elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu u jakýchkoliv datových zpráv zasílaných elektronickými prostředky. Poznámka pod čarou 71) zní: 2 písm. d) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb. Pokud je tedy nějaký úkon v rámci zadávacího řízení prováděn elektronickými prostředky a má být podepsán, je nutné použít zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značku založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách [2] využívá možnosti, kterou dávají směrnice 2004/17/ES [5] a 2004/18/ES [6], tj. vyžadovat, aby elektronické úkony v rámci zadávacího řízení byly podepsány zaručeným elektronickým podpisem viz kapitola 4.1. Požadavek na použití kvalifikovaného certifikátu vychází dále ze skutečnosti, že ve smyslu směrnice 1999/93/ES [7] a podle zákona [1] o elektronickém podpisu jsou v ČR uznávány kvalifikované certifikáty vydané v kterémkoliv členském státu EU. To naopak neplatí pro jiné certifikáty, které jsou zpravidla označované jako komerční či testovací. Používání a případné uznávání jiných než kvalifikovaných certifikátů by bylo prakticky obtížné i z toho důvodu, že zákon [1] o elektronickém podpisu upravuje pouze oblast tzv. kvalifikovaných certifikačních služeb a stát (prostřednictvím Ministerstva informatiky) vykonává dohled pouze nad těmi poskytovateli, kteří vydávají kvalifikované certifikáty. Obdobný přístup je uplatněn i ve většině zemí EU (nad všemi poskytovateli, kteří vydávají kvalifikované certifikáty v EU, musí být v souladu se směrnicí 1999/93/ES [7] prováděn dohled). Z uvedených důvodů není přípustné v ČR v oblasti veřejných zakázek používat jiné certifikáty než kvalifikované, byť směrnice 2004/17/ES [5] a 2004/18/ES [6] uvádějí pouze zaručený elektronicky podpis, aniž by specifikovaly typ certifikátu. Je nutné konstatovat, že právní úpravy v oblasti elektronického podpisu a v oblasti veřejných zakázek nejsou ve všech členských státech EU v tomto směru zcela totožné. 3.2 Legislativa v oblasti elektronického podpisu Zákon o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb. [1] upravuje obecně oblast elektronického podpisu. Zaručený elektronický podpis má dle tohoto zákona následující vlastnosti: Strana 10 (celkem 18)

11 je jednoznačně spojen s podepisující osobou, umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě, byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. Elektronická značka se podle zákona o elektronickém podpisu od elektronického podpisu liší následujícími vlastnostmi: je možno ji vytvářet automatizovaně (obsah není přímo ověřen), kvalifikovaný systémový certifikát, na němž je založena, může být vystaven pro fyzickou i právnickou osobu (dáno definicí kvalifikovaného systémového certifikátu), osoba musí mít možnost vybrat datové zprávy, u kterých umožní jejich označení. V praxi se pro zajištění těchto vlastností používá digitální podpis (jak pro zaručený elektronický podpis, tak pro elektronickou značku). Z toho důvodu bude v tomto dokumentu použit pojem digitální podpis, pokud se jedná o technologii zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky. V aplikacích podporujících zadávací řízení u veřejných zakázek se používá zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronická značka založená na kvalifikovaném systémovém certifikátu. Kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát vydávají kvalifikovaní poskytovatelé certifikačních služeb. Seznam kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, včetně odkazů na jejich webové stránky, je uveden na V České republice jsou v současné době všichni kvalifikovaní poskytovatelé zároveň akreditovanými poskytovateli. 4 Legislativa v EU 4.1 Legislativa v oblasti veřejných zakázek Oblast veřejných zakázek je upravena směrnicemi 2004/17/EC [5] a 2004/18/EC [6]. Tyto směrnice v článku 48, odstavec 5 písm. b), resp. v článku 42, odst. 5 písm. b) stanoví: členské státy mohou v souladu s článkem 5 směrnice 1999/93/ES vyžadovat, aby elektronické nabídky byly doplněny zaručeným elektronickým podpisem podle odstavce 1 uvedeného článku;. Porovnání požadavků na zaručený elektronických podpis v českém právním řádu a ve směrnicích 2004/17/ES [5] a 2004/18/ES [6] je uveden v kapitole Legislativa v oblasti elektronického podpisu Tuto oblast upravuje směrnice 1999/93/ES [7] o zásadách Společenství pro elektronické podpisy, která je transponována zákonem [1] o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb. Strana 11 (celkem 18)

12 Článek 5 odst. 1 směrnice 1999/93/ES stanoví, že 1. Členské státy dbají, aby zaručené elektronické podpisy založené na kvalifikovaných certifikátech a vytvořené pomocí prostředků pro bezpečné vytváření podpisu: a) splňovaly právní požadavky na podpis ve vztahu k datům v elektronické podobě stejně, jako vlastnoruční podpisy splňují tyto požadavky ve vztahu k datům na papíře; a b) byly přijímány jako důkazy v soudním řízení. Podle zákona [1] o elektronickém podpisu musí být certifikát, který je vydán poskytovatelem certifikačních služeb usazeným v některém ze členských států EU jako kvalifikovaný, považován za kvalifikovaný i na našem území Legislativa v oblasti elektronického podpisu ve třetích zemích Zákon [1] stanovuje v 16 odst. 2 podmínky, za kterých je možné certifikát považovat za kvalifikovaný certifikát ve smyslu zákona [1], ačkoliv byl vydán poskytovatelem certifikačních služeb usazeným ve státu, který není členem EU. Poskytovatel certifikačních služeb, usazený mimo členské státy EU, musí získat akreditaci v některém ze členských států EU, nebo za tohoto poskytovatele převezme poskytovatel certifikačních služeb usazený v některém členském státu EU, který splňuje podmínky práva Evropských společenství, odpovědnost za platnost a správnost certifikátu jako u svých kvalifikovaných certifikátů nebo to vyplývá z mezinárodní smlouvy. 5 Vytváření a ověřování platnosti digitálního podpisu V oblasti veřejných zakázek není omezen formát digitálního podpisu, který má být použit. V České republice je možné využívat v rámci zadávacích řízení různé aplikace, jejichž funkcionalita může být různá. Princip vytváření a ověřování platnosti digitálního podpisu je však u všech formátů stejný. Postupy vycházejí z principů nařízení vlády [3] a vyhlášky o elektronických podatelnách [4], které však nejsou pro oblast veřejných zakázek závazné a uvedený postup může být chápán jako doporučující. 5.1 Postup při vytváření digitálního podpisu Pro vytváření digitálního podpisu je nutnou podmínkou předchozí pořízení kvalifikovaného certifikátu. Seznam kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich služeb je k dispozici na Získání kvalifikovaného certifikátu Na základě informací, které poskytovatelé uvádějí na svých webových stránkách, je možné si vybrat poskytovatele certifikačních služeb (dále jen poskytovatel ) např. na základě ceny certifikátů, dostupnosti registračních autorit a dalších nabízených služeb (např. možnost umístění a používání soukromého klíče na aktivní čipové kartě). Strana 12 (celkem 18)

13 Poté, co dojde k výběru poskytovatele, je nutné zjistit bližší informace o postupu, jak certifikát získat. U každého z nich se postup mírně liší, podrobné návody uvádějí na svých webových stránkách. Pro bližší seznámení je nutné se seznámit s certifikační politikou, kterou poskytovatelé zveřejňují na svých webových stránkách. Princip je však u všech poskytovatelů obdobný nejprve je nutné vytvořit elektronickou žádost (má koncovku.req, jde o žádost ve formátu PKCS #10) a uložit ji na disketu 3. V závislosti na tom, jaké chce podepisující osoba uvést v certifikátu údaje, je nutné si připravit dokumenty, které prokazují jejich pravdivost. V průběhu generování žádosti o certifikát dojde též ke generování klíčového páru soukromého a veřejného klíče. Je nutné pamatovat na to, že soukromý klíč musí podepisující osoba držet pod svou výhradní kontrolou. Proto není vhodné nastavit např. slabé zabezpečení soukromého klíče nebo umožnit přístup k soukromému klíči další osobě. Poté je nutné s disketou a dokumenty navštívit registrační autoritu daného poskytovatele, podepsat s poskytovatelem smlouvu a nechat si vytvořit certifikát. Poté je nutné certifikát zaregistrovat (někdy je používán termín nainstalovat) do operačního systému dle instrukcí poskytovatele. V případě, že je certifikát a soukromý klíč uložen na čipové kartě, je nutné zaregistrovat certifikát prostřednictvím aplikace pro práci s čipovou kartou. První doporučená operace s certifikátem (pokud je soukromý klíč uložený v úložišti operačního systému) je vytvoření jeho zálohy včetně soukromého klíče. Tuto zálohu lze použít v případě, že následně dojde k zavirování počítače, havárii pevného disku, nové instalaci operačního systému nebo k podobným událostem. Zálohu je možné vytvořit exportováním certifikátu v prostředí webového prohlížeče je třeba postupovat pozorně a skutečně v průběhu exportování vybrat variantu exportování se soukromým klíčem. Poté je vhodné zálohu uložit tak, aby byla chráněna před zneužitím Vytváření digitálního podpisu Pokud je certifikát zaregistrován v aplikaci, kterou uživatel hodlá pro podepisování použít, je možné vytvořit v této aplikaci podpis. Nutnou podmínkou je, aby v dané aplikaci byl návod jak postupovat. Nejprve je zpravidla nutné vybrat certifikát, který bude připojen k podepsané zprávě a na kterém bude založen digitální podpis. Je doporučeno pokaždé zaslat zároveň se zprávou i certifikát, na němž je digitální podpis založen, včetně celé certifikační cesty (to bývá obvykle v původním nastavení aplikace, ale uživatel může být vyzván, aby si tuto vlastnost svého podpisu nastavil). Poté je možné zprávu podepsat, a v závislosti na nastavení zabezpečení dojde k výzvě k zadání hesla nebo PINu pro přístup k soukromému klíči, nebo pouze k obdržení informace, že právě dochází k podpisu zprávy soukromým klíčem Odlišnosti při přeshraniční komunikaci Technologie digitálního podpisu je nezávislá na tom, ve které zemi byl vytvořen certifikát. Problém je pouze právní povahy. Je nutné si obstarat kvalifikovaný certifikát vydaný 3 Je možné zakoupit čipovou kartu, na které může být soukromý klíč a certifikát uložen v takovém případě je nutné žádost o certifikát generovat s využitím čipové karty (včetně výběru algoritmu podporovaného čipovou kartou). Strana 13 (celkem 18)

14 poskytovatelem usazeným v EU nebo poskytovatelem usazeným ve třetí zemi, který splňuje podmínky uvedené v kapitole V některých státech EU však nepůsobí žádný poskytovatel certifikačních služeb, který by vydával kvalifikované certifikáty (např. Dánsko a Malta), pak je nutné kvalifikovaný certifikát získat od poskytovatele certifikačních služeb v jiném státu EU, který kvalifikované certifikáty vydává. Tímto státem může, ale nemusí, být Česká republika. 5.2 Postup při ověřování platnosti digitálního podpisu Při doručení digitálně podepsané datové zprávy se uživateli v aplikaci obvykle zobrazí informace o tom, že je připojen digitální podpis. Je nutné nechat aplikaci ověřit, zda je digitální podpis a připojený certifikát platný. Je vhodné si výsledek důvěryhodným způsobem zaznamenat pro případ, že by bylo nutné následně prokázat, že byl podpis po doručení zprávy ověřen a s jakým výsledkem. 1. Nejprve aplikace ověřuje platnost digitálního podpisu 5. Tuto operaci za uživatele provádí automatizovaně aplikace a vychází z údajů obsažených v certifikátu. Pokud aplikace zobrazí informaci, že digitální podpis není v pořádku, je vhodné kontaktovat odesilatele takové datové zprávy. 2. Dalším krokem je ověření platnosti certifikátu. Pokud je certifikát vydán poskytovatelem, jehož kořenový certifikát dosud není zaregistrován jako důvěryhodný v operačním systému uživatele, bude se uživateli zobrazovat jako nedůvěryhodný. Z toho důvodu je vhodné při zahájení práce s aplikací přidat do úložiště důvěryhodných poskytovatelů certifikačních služeb v operačním systému nebo do úložiště konkrétní aplikace všechny kořenové certifikáty akreditovaných a případně i kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb v ČR. Některé aplikace však nespolupracují se standardním úložištěm operačního systému, takže je nutné postupovat v souladu s příručkami k těmto aplikacím. 3. Dále je nutné zjistit, zda je připojený certifikát kvalifikovaným certifikátem nebo kvalifikovaným systémovým certifikátem. Tato informace je většinou obsažena v Prohlášení vystavitele v certifikátu a vždy je obsažena v certifikační politice, na kterou musí být z kvalifikovaného certifikátu uveden odkaz. Dále je doporučeno v případě pochybností ověřit, zda se skutečně jedná o kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát vydaný kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb na stránkách Ministerstva informatiky - Zde jsou uvedeny všechny certifikáty kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb usazených v ČR, takže pokud 4 Jako kvalifikované certifikáty mohou být v některých státech označované certifikáty, které z pohledu direktivy [7] nelze považovat za kvalifikované certifikáty. Takový certifikát v rámci zadávání veřejných zakázek není možné podle zákona [2] použít. V případě pochybností je vhodné kontaktovat Ministerstvo informatiky. 5 Platnost digitálního podpisu se ověřuje tak, že se nejprve pomocí asymetrické kryptografie a hashovacích funkcí (matematické funkce popsané v mezinárodních standardech) spočte otisk přijaté datové zprávy a porovná se s podepsaným otiskem (tj. podpisem). Pokud jsou stejné, je podpis platný. Pokud se otisky liší, buď došlo ke změně podpisu, certifikátu nebo přijaté datové zprávy. Varianta, že došlo ke změně přijaté datové zprávy, je nejpravděpodobnější, často může být způsobena firewallem či antivirovým programem, který přidává k datové zprávě další údaje. Strana 14 (celkem 18)

15 budou stejné jako certifikát poskytovatele, který vydal certifikát, který je připojen k podepsané datové zprávě, lze se na tento certifikát spolehnout. Je vhodné tuto informaci ověřit i přesto, že kořenový certifikát zaregistrujete do úložiště důvěryhodných certifikátů operačního systému poskytovatelé certifikačních služeb většinou používají vlastní hierarchickou strukturu certifikačních autorit, takže kořenový kvalifikovaný systémový certifikát kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb není zárukou, že všechny certifikáty podřízené tomuto kořenovému certifikátu budou také kvalifikované. Pokud připojený certifikát není kvalifikovaný certifikát, je vhodné se obrátit na odesilatele datové zprávy. 4. Dále se ověřuje, jestli je doba doručení datové zprávy v intervalu platnosti uvedeném v certifikátu. Vzhledem k tomu, že v oblasti zadávání veřejných zakázek může být časový údaj velmi podstatným údajem, je vhodné používat aplikaci, ve které dojde k doručení prakticky ihned po přijetí na server a která ověří interval platnosti podle tohoto údaje. Není vhodné, aby byl stanoven termín pro provedení úkonu v zadávacím řízení například na pátek 17:00 a aby datové zprávy, které přijdou na úřad v pátek v 16:30, byly doručeny až v pondělí ráno, po příchodu odpovědného pracovníka, a tedy až v tuto dobu byla ověřována platnost certifikátu. 5. Dalším krokem je ověření platnosti elektronické značky certifikátu (resp. digitálního podpisu v obecném případě). Každý certifikát je podepsán digitálním podpisem založeným na nadřízeném certifikátu vydavatele certifikátu. Jedinou výjimkou je kořenový certifikát, který je self-signed. Je nutné ověřit, zda digitální podpis certifikátu je platný. I toto ověření je prováděno aplikací. 6. Dále je nutné ověřit, zda certifikát, resp. jeho sériové číslo, není umístěno v aktuálním seznamu zneplatněných certifikátů (CRL) 6. Tuto činnost neprovádí všechny aplikace, je vhodné si v návodu k aplikaci ověřit, zda k tomuto ověření skutečně dochází. Pokud k ověření nedochází přímo v aplikaci, je nutné v podrobnostech certifikátu nebo v certifikační politice zjistit webovou adresu umístění CRL a provést ověření. I u CRL je nutné ověřit, zda je opatřeno platnou elektronickou značkou poskytovatele certifikačních služeb, který tento CRL vydal i toto ověření provádí za uživatele aplikace. 7. U certifikátů, které jsou nadřízené certifikátům v celé certifikační cestě, je také nutno ověřit platnost, stejně jako u certifikátu, na základě kterého byla označena datová zpráva. I tuto operaci provádí za uživatele aplikace. 8. Je možné, že některý z certifikátů v certifikační cestě bude zneplatněn (tzn. jeho sériové číslo bude uvedeno v CRL) nebo nebude doba, kdy dochází k ověření platnosti podpisu, v intervalu doby platnosti některého z certifikátů v certifikační cestě. V takovém případě je nutné ověřit, zda ke zprávě nebylo připojeno kvalifikované časové razítko a pokud ano, nejprve ověřit platnost kvalifikovaného časového razítka (provádí se stejně jako ověření platnosti podpisu, ale není podporováno všemi aplikacemi poskytovatelé však dávají na svých webových stránkách zdarma k dispozici aplikaci umožňující provést ověření platnosti kvalifikovaného časového razítka), včetně ověření platnosti certifikátu, na němž je 6 Je možné, že některý poskytovatel bude poskytovat možnost ověření platnosti certifikátu prostřednictvím OCSP (On-line Certificate Status Protocol), pak je vhodné se spolehnout na informaci z OCSP. Dále je možné, že CRL nebude přístupné prostřednictvím protokolu HTTP, ale bude dostupné pouze přes protokol LDAP pak je nutné použít aplikaci, která podporuje tento protokol. Strana 15 (celkem 18)

16 založena elektronická značka časového razítka a poté porovnat čas uvedený v časovém razítku a čas v certifikátu, který již není platný. Pokud bude doba uvedená v kvalifikovaném časovém razítku připojeném ke zprávě předcházet době zneplatnění nebo konci doby platnosti certifikátu, byl certifikát v době vytvoření podpisu platný a lze se na něj spolehnout Odlišnosti při přeshraniční komunikaci Je možné, že certifikát připojený k přijaté datové zprávě bude vydán poskytovatelem certifikačních služeb usazeným v jiné zemi než v ČR. Technologicky probíhá ověření naprosto stejně jako u certifikátů vydaných českými poskytovateli, jediné úskalí spočívá v určení, zda se jedná o kvalifikovaný certifikát. Ačkoliv Evropská komise investovala nemalé prostředky do několika projektů, jejichž výsledkem měly být návrhy, jak vzájemné uznávání kvalifikovaných certifikátů v rámci EU vyřešit, prozatím nedošlo k praktické realizaci žádného projektu. Proto je nutné použít složitější postup, a to ověření, zda je poskytovatel uveden jako akreditovaný nebo kvalifikovaný na seznamu na stránkách Evropské unie _en.htm nebo na stránkách fóra FESA Informace ze stránek Evropské unie lze považovat za spolehlivější, protože obsahují informace, které poskytují jednotlivé státy v rámci své notifikační povinnosti v souladu se směrnicí o elektronických podpisech Evropské komisi. Pokud je zde daný poskytovatel uveden, je vhodné údaj ještě ověřit na webových stránkách instituce odpovědné za akreditaci nebo dozor nad poskytovateli certifikačních služeb tím je sníženo riziko pro případ, že by došlo k podvržení některé z webových stránek. Poté je již nutné jen ověřit, zda daný certifikát je opravdu kvalifikovaný (jak již bylo uvedeno, pokud je certifikát vydaný poskytovatelem, který je v dané zemi akreditovaný nebo kvalifikovaný poskytovatel, není to ještě zárukou toho, že konkrétní certifikát je také kvalifikovaný, protože daný poskytovatel může nabízet více služeb 7 ). Tato informace je buď obsažena přímo v prohlášení vystavitele uvedeném v certifikátu, nebo je možné ověřit, zda je v podrobnostech certifikátu uvedeno OID , které indikuje, že se jedná o kvalifikovaný certifikát (uvádění těchto údajů však není povinné a jejich nepřítomnost v certifikátu neznamená, že se nejedná o kvalifikovaný certifikát) a nebo v certifikační politice. Zde však může dojít k potížím s porozuměním, vzhledem k tomu, že většina poskytovatelů certifikačních služeb nevydává certifikační politiku v anglickém jazyce. V případě, že se na základě uvedeného postupu nepodaří s dostatečnou spolehlivostí ověřit, zda se skutečně jedná o kvalifikovaný certifikát, je možné se obrátit na Ministerstvo informatiky na ovou adresu nebo do přílohy uložit certifikát připojený k doručené zprávě ve formátu PKCS #7, tedy s příponou.p7b, a to s celou certifikační cestou. Pracovníci ministerstva budou kontaktovat kolegy ze sdružení FESA a zjistí od nich, zda je připojený certifikát kvalifikovaným certifikátem v jejich státu. 7 Kvalifikovaný poskytovatel může vydávat jak kvalifikované certifikáty, tak i certifikáty, které nejsou kvalifikované. Strana 16 (celkem 18)

17 5.2.2 Záznam o ověření platnosti digitálního podpisu Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, je doporučeno si zaznamenat údaje o tom, jak dopadlo ověření platnosti podpisu připojeného k datové zprávě. Zde je uvedena doporučená struktura takového záznamu: Je připojen zaručený elektronický podpis ANO Je zaručený elektronický podpis platný Je připojen kvalifikovaný certifikát (ověření zahraničního kvalifikovaného certifikátu viz kapitola 5.2.1) Kvalifikovaný certifikát nebyl zneplatněn a kvalifikovaný certifikát je platný (vzhledem k intervalu doby platnosti a platnosti všech nadřízených certifikátů v certifikační cestě) NE Je připojeno kvalifikované časové razítko Připojené kvalifikované časové razítko je platné Doba v kvalifikovaném časovém razítku předchází době, kdy došlo k zneplatnění nebo uplynutí doby platnosti certifikátu NE Konec ověření v případě připojeného zaručeného e-podpisu Je připojena elektronická značka ANO Je elektronická značka platná Je připojen kvalifikovaný systémový certifikát Kvalifikovaný systémový certifikát nebyl zneplatněn a kvalifikovaný systémový certifikát je platný (vzhledem k intervalu doby platnosti a platnosti všech nadřízených certifikátů v certifikační cestě) NE Je připojeno kvalifikované časové razítko Připojené kvalifikované časové razítko je platné Doba v kvalifikovaném časovém razítku předchází době, kdy došlo k zneplatnění nebo uplynutí doby platnosti certifikátu Konec ověření v případě připojené elektronické značky Tento záznam je vhodné uchovat důvěryhodným způsobem a je vhodné jej doplnit o časový údaj, kdy bylo ověření provedeno. Pro tento účel je možné využít buď systémový čas (pokud je příjemce schopen zajistit jeho správnost) nebo v ideálním případě kvalifikované časové razítko záleží na závažnosti úkonu, který byl proveden, a posouzení ověřujícím. Pokud ověření dopadlo kladně, je již možno v průběhu provádění dalších činností v rámci řízení o veřejné zakázce se zprávou nakládat jako s platně podepsanou. Strana 17 (celkem 18)

18 Změny 5.3 Změny oproti předchozí verzi Jedná se o první verzi metodického pokynu, která je určena ke zveřejnění. 5.4 Změnové řízení Status Datum Popis Garant Schválil Verze Interní návrh metodického pokynu odbor koncepce a koordinace ISVS Verze Schválená verze metodického pokynu určená pro zveřejnění Ministerstvo informatiky ředitelka odboru náměstek ministra pro informatiku Strana 18 (celkem 18)

Zákon o elektronickém podpisu

Zákon o elektronickém podpisu Zákon o elektronickém podpisu Zaručený elektronický podpis Je jednoznačně spojen s podepisující osobou (jen fyzická osoba!); umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě; byl vytvořen

Více

Abeceda elektronického podpisu

Abeceda elektronického podpisu Abeceda elektronického podpisu A. Alena se rozhodla, že bude elektronicky podepisovat datové zprávy, které předává Petrovi. B. Petr může být její kolega, přítel, ale může být i osobou, která provozuje

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

227/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS

227/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS 227/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny: Příloha č. 1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o finančních konglomerátech s legislativou ES Ustanovení zákona Navrhovaný předpis ČR 36 Změna zákona o bankách 4 V 4 odst. 5 písm. g) se slova s úzkým propojením,

Více

6.3. Popsání struktury o rozdílových bodů v zákonech Turecká, Rakouska i Ruska v porovnání s zákonem České republiky 35 6.3.1.

6.3. Popsání struktury o rozdílových bodů v zákonech Turecká, Rakouska i Ruska v porovnání s zákonem České republiky 35 6.3.1. Obsah 1. Úvod 7 2. Vymezení pojmu elektronický podpis. 8 2.1. Úvodní pojmy 8 2.2. Elektronický podpis 9 2.3. Zaručený elektronický podpis 10 2.4. Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném

Více

Co poskytuje Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony 121 9 121 Návrh zákona, kterým o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o související zákony 717 z 6 uplyne 17. 2013 2013 ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se m ní zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Příručka pro zákazníky právnické osoby

Příručka pro zákazníky právnické osoby Verze 3.0 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum 21. 7. 2014 Datum 21. 7. 2014 Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce Vedoucí odd. vývoje

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Certifikač ní politika C EZ, a. s. pro interní subjekty

Certifikač ní politika C EZ, a. s. pro interní subjekty Certifikač ní politika C EZ, a. s. pro interní subjekty Tato certifikační politika se týká certifikátů vystavovaných interním subjektům ČEZ, a. s. a dceřiných společností ČEZ, a. s. CP OID: 1.3.6.1.4.1.36828.2.1.1.1.1.2

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU CHEMOPETROL, a.s. Strana 1/7 INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU Schválil: Ing. Petr Cingr, generální ředitel a.s. Platnost od: 25.10.2004 Správce dokumentu: Zpracovatel: Odbor integrovaných systémů řízení Odbor

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

Miroslav Kunt. Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy

Miroslav Kunt. Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy Příloha č. 2 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Miroslav Kunt Srovnávací přehled terminologie archivních standardů ISAD(G), ISAAR(CPF) a české archivní legislativy Pozn.: Za českou archivní legislativu

Více

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž,

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž, Město Cheb odbor správy majetku Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Č. j. MUCH/30115/2015-SM V Chebu dne 13. 4. 2015 Z Á M Ě R města Cheb pronajmout budovu

Více

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Čl. 1.: Název veřejné zakázky Vybudování cyklostezky Radslavice

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2010. 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2010. 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2010 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Změna: 190/2009 Sb.

Více

METODICKÉ STANOVISKO

METODICKÉ STANOVISKO METODICKÉ STANOVISKO k příloze vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti

Více

Obsah Celex č. Ustanovení 32013L0055

Obsah Celex č. Ustanovení 32013L0055 Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis ES Ustanovení novely zákona č. 360/1992 Sb. Obsah Celex č. Ustanovení 23 odst. 7 písm. d) d) osvědčení, že dotčená osoba je držitelem dokladu o dosažené

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

KDirSign / KDirVerify, podrobny ná vod

KDirSign / KDirVerify, podrobny ná vod KDirSign / KDirVerify, podrobny ná vod KDirSign Program KDirSign je určen pro ověření výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě podle 18 odst. 5 vyhlášky č. 31/1995 Sb. Zajišťuje vytvoření textového

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na dodávky s názvem: Eskalátor do podchodu u hlavního nádraží Zadavatel: Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice, IČ: 60733098 Zadávací

Více

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Seznam vyzvaných zájemců podle rozdělovníku Ostrava, vypraveno dne: 4. 12. 2014 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku Zadavatel:

Více

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002,

205/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 24. dubna 2002, 205/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců

Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. : Výměna stávajících koberců Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB ) 110 00 Praha 1, Senovážné nám. č. 9 Výzva k podání nabídek Oznámení/Výzva o zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Výměna stávajících

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P ) Níže uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění následující

Více

300/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 1 Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 1 Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje a)

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Integrita dat, hash, autenticita, šifrovací algoritmus a klíč

Integrita dat, hash, autenticita, šifrovací algoritmus a klíč Kryptografie Kryptografie Kryptografie je vědeck{ disciplína zabývající se šifrov{ním. Díky počítačům je možné obrovskou rychlostí luštit jednoduché, dříve používané šifry, díky nim je naštěstí také možné

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020)

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Podmínky užití webového rozhraní

Podmínky užití webového rozhraní Podmínky užití webového rozhraní Nacházíte se na webovém rozhraní www.playmosvet.cz (dále jen webové rozhraní ) provozovaném podnikatelkou Zdeňkou Doležalovou, se sídlem Růženy Svobodové 1232/1, 415 01

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PŘÍLOHA 1.6 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI LOGISTIKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah 1 Koncová zařízení... 3 2 Charakteristika typů služeb logistika KZ Dodání KZ, Instalace KZ... 3 3 Další

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

Rakouský zákon o elektronické veřejné správě (e-government)

Rakouský zákon o elektronické veřejné správě (e-government) Rakouský zákon o elektronické veřejné správě (e-government) Spolkový zákon upravující principy elektronické komunikace s orgány státní správy (Bundesgesetz über Regelungen zur Erleichterung des elektronischen

Více

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města

MĚSTO CHOTĚBOŘ. Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř. Ing. Tomáš Škaryd, starosta města Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce: Letní stadion Chotěboř rekonstrukce běžecké

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Zajištění softwarových produktů Microsoft prostřednictvím Campus Agreement jedná se o zakázku malého rozsahu,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno"

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU vzduchotechnika a klimatizace depozitáře knihovny v objektu Novobranská 691/3, Brno Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy.

Oprava tří dílčích střech na BD Horácké nám. 6,7 v Brně Řečkovicích stavební úpravy. Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 15.1.2016 Věc: Výzva k podání nabídky (zadávací dokumentace) Společenství vlastníků Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám.

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací podmínky Název zakázky: Propagační předměty OPPA a OPPK 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

Jindřich Mičán, vedoucí oddělení Technické podpory a správy sítí. uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): K U P N Í S M L O U V A ÚZSVM č. XX/2014 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), na veřejnou zakázku: Nákup pracovních stanic pro ÚZSVM,

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště. Zadavatel: město Uherské Hradiště Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště IČ: 00291471

Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště. Zadavatel: město Uherské Hradiště Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště IČ: 00291471 Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon), je základním stavebním kamenem veřejného investování v České republice. Veřejní a

Více