Ověřovací doložka k datové zprávě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ověřovací doložka k datové zprávě"

Transkript

1 Ověřovací doložka k datové zprávě podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) 1. ODDÍL - Záznam o konverzi Pořadové číslo konverze: Název organizace: Ministerstvo financí Jméno a příjmení: Fliegl Jan Ing. Datum: :19:20 2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu Výstup odpovídá vstupu: ANO Počet listů: 7 NE Zajišťovací prvek: 3. ODDÍL - Poznámky garant Ing. Petr Havel souvisí s EtOP VS/14 Dodatek č.6 k Rámcové smlouvě - prodloužení o 24 měsíců Datum vyhotovení Clb 5400 vzor č. 1 Ing. Jan Fliegl Digitálně podepsal Ing. Jan Fliegl DN: c=cz, cn=ing. Jan Fliegl, o=česká republika - Ministerstvo financí, ou=10264, ou=letenská 15, Praha, , ou=ministerstvo financí, title=referent, serialnumber=ica Datum: :22:03 +02'00' Elektronický podpis

2 . ' 02 Eviďaší áéde M!^ Í2013 Eviden ční číslo: Dodatek Z. 6 k Rámcové smlouvě číslo EtOP VS / 14 Uzav řené dne mezi _iká republika - Ministerstvo financí tenská , Praha 1 / I Č : DIČ : CZ Jejímž jménem jedná/zastoupená: Ing. Luděk Novotný Ředitel odboru 33 (dále jen Ú častník") a Telefónica Czech Republic,a. s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle IČ : DI Č : CZ zapsaná v obchodním rejst říku vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 Zastoupená: Ing. Jiří Malík Ředitel, Sales, PA & Government (dále jen Telefónica)" Telefónica a Ú častník se dohodli na následujících zm ěnách výše uvedené Rámcové smlouvy: I. Telefónica a Ú častník se dohodli na prodloužení výše uvedené Rámcové smlouvy o 24 m ěsíců počítaných ode dne podpisu tohoto dodatku oprávn ěnými zástupci obou smluvních stran. II. Ill. Telefónica a Ú častník se dohodli na zm ě n ě P řílohy č. 9c a 9d a 9e Rámcové smlouvy, jejíž stávající zn ě ní se zrušuje a nahrazuje se novým zn ěním, které tvo ří P řílohu č. 1 a 2 a 3 tohoto dodatku. Zvýhodn ě né obchodní podmínky dle nového zn ění P řílohy č. 9c a 9d a 9e Rámcové smlouvy je Telefónica povinna Účastníkovi poskytovat s ú č inností od prvního dne zú čtovacího období následujícího po uzav ření tohoto dodatku, nejd říve však za sedm (30) pracovních dní po uzav ření tohoto dodatku. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzav ření. V Praze, dne 4'(,2o Aínisterstvo tinak to 10 PRAHA 1 -Leíten' )--,- Za Č eská republika - Inl térstvo financí Ing. Ludě k Novotný Ředitel odboru 33 V Praze, dne oza Télefónica Czech Republic,a.s. Ing. Ji ří Malík //Ředitel, Sales, PA & Government Přílohy: č. 1 - P říloha č. 9c Prodloužení splatnosti faktur č. 2 - P říloha č. 9d Sleva na mezinárodní hovory Č. 3 - P říloha č. 9e Zvláštní ujednání Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic t zapsaná v Obchodnim rcjstli ku Máitskeho soudu v Draze oddfi B vložka 2322 It INC CZ Obchodní tajemstvi společ nosti Telefónica Czech Republic, a.s. 1

3 02 P ř íloha č. 1 Dodatku k Rámcové smlouv ě Prodloužení splatnosti faktur Splatnost vyú čtování Služeb se prodlužuje z 18 na 30 dn ů. Prodloužení splatnosti vyú čtování Služeb nabývá ú činnosti druhým zú č tovacím obdobím následujícím po uzav ření této Rámcové smlouvy. V p řípadě, že ú častník neuhradí vyú čtování Služeb v prodloužené lh ů tě splatnosti, je Telefónica oprávn ěna jednostrann ě oznámit Ú častníkovi, že pro všechna další vyú čtování Služeb následujících pa porušení povinnosti uhradit vyú čtování Služeb řádn ě a včas se prodloužená lh ůta splatnosti bez dalšího zrušuje, p ř ičemž v v takovém p řípad ě se nadále bude uplat ň ovat lh ů ta splatnosti vyú čtování Služeb 18 dní. Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou Praha 4 - Michle Czech Republic t zapsana Obchodnlm rejssh'ku Méstského soudu v Praze oddíl B vloika 2322 IC DIC ( Obchodni ta;emství spoletnosti Telefónica Czech Republic, a.s 2

4 02 P říloha č. 2 Dodatku k Rámcové smlouv ě Mezinárodní volání a videovolání Sleva na mezinárodní hovory ZÓNA Volání a videovolání 1. 7, ,60 3, 24, ,70 5, 60,00 Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH. Ceny za sazby jsou v Kč za minutu. Ú čtovací interval (tarifikace) pro mezinárodní voláni a videovolání: Ú čtuje se každá započatá minuta. Seznam zemí s rozd ě lením do jednotlivých zán je uvedený v P říloze č. 1 Ceníku. Telefóníca Czech Republic, as. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic t zapsaoli Obcbodnlm rejst říku Meslskřho soudu v Praze oddll 8 vložka C OlC C č Obchodní tajems v spole čnosti Telelónica czech Republic, a.s

5 P říloha č. 3 Dodatku k Rámcové smlouv ě Zvláštní ujednání a) Individuální nabídka Individuální nabídka pro : Česká republika - Ministerstvo financí Telefónica poskytne Účastníkovi následující individuální podmínky: Volání Profil M ěsíční paušál Volné minuty Č R Volné minuty 02 + p evné sítě Č R Volání/ videovolá ní 02 mob" Č R Volání pevné sítě Č R Volání/ videovolá ní Č R ostatní mobilní sítě Hlasová schránka Profill 1, ,30 3,30 3,30 0,00 Profil 2 35, ,40 2,50 2,80 0,00 Profil 3 160, ,30 2,40 2,70 0,00 Prof il4 480, ,20 2,30 2,50 0,00 Profil neomezený 585, ,00 0,00 0,00 0,00 Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH. Ceny za sazby jsou v K č za minutu. Účtovací interval (tarifikace) pro národní volání a videovolání: První minuta celá a dále pak po sekundách. SMS a ostatní Profil Volné SMS sítě Č R SMS mobilní a pevné sítě Č R SMS do ostatních mobilních sítí Č R SMS na zahrani ční Čísla Volné MMS sítě Č Rna zahrani č í) MMS sítě Č R a zahrani č í) Profill 0 1,50 1,50 3,00 0 7,80 Profil2 30 1,00 1,20 3,00 0 6,15 Profil ,00 1,20 3,00 0 5,90 Profil4 70 1,00 1,20 3,00 0 5,60 Profil neomezený 0 0,00 0,00 3,00 0 4,60 Ceny jsou uvedeny bez aktuální sazby DPH. Ceny za sazby jsou v K č za SMS/MMS. Telef6nicaCzech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic t zapsaná v Obchodním rejsrhku PMs'ského soudu v Praze oddll8 vlotka 2322 K DSC CZ Obchodnl tajemství spoletnosti Telefónica Czech Republic, a.s 4

6 02 Tarifní plán Profil musí být aktivován na všech ú častnických číslech (SIM) využívajících hlasové služby, která jsou registrována na I Č ú častníka a jsou zahrnuta pod jeho platnou Rámcovou smlouvu. V p řípad ě, že dojde k zániku této Rámcové smlouvy, pak bude ú častníkovi nastaven tarifní plán Profil dle standardního ceníku spole čnosti Telefónica na všech ú častnických číslech (SIM) p ůvodn ě za řazených pod podmínkami této Rámcové smlouvy. Ú častník ani Další ú častníci nejsou oprávn ěni během trvání platnosti této Rámcové smlouvy využít Speciální nabídku zvýhodn ěného tarifu ani Speciální nabídku zvýhodn ěného telefonu dle či. 13 Všeobecných podmínek. V p řípad ě porušení závazku dle p ředchozí věty je spole čnost Telefónica oprávn ěna bez dalšího požadovat na Ú častníkovi či Dalším ú častníkovi uhrazení rozdílu základní (nezvýhodn ěné, nedotované atp.) kupní ceny HW/p říslušenství a ceny jím skute čn ě uhrazené. standardní m ěsíční poplatek za VPN službu 02 Team Nonstop se sníží na 1,- K č bez DPH/SIM standardní pravidelný poplatek za službu Podrobný elektronický ú čet se sníží na 1,- K č /m ěs.(sim bez DPH standardní cena za dotovaný/nedotovaný aktiva ční poplatek bude snížena na 1,- K č /SIM včetn ě DPH Telefónica bude ú častníkovi ú čtovat za tarif Conex Profi částku 6.000,-K č/m ěsíc bez DPH, kde v rámci tarifu bude poskytnuto 2000 volných minut s následnou tarifikací 1+1 ( sekundová tar. od po čátku hovoru ) Telefónica se zavazuje ú častníkovi po dobu trvání této smlouvy ú čtovat za odchozí/p říchozí roaming v zemích uvedených v níže p řipojené tabulce cenu podle níže uvedené tabulky: Zem ě Volání v rámci zóny a do Č R O2 EUROTARIF P říchozí hovory SMS MMS bez DPH bez DPH bez DPH bez DPH EU 4,00 1,00 2,00 6,24 Ceny jsou v K č za 1 min. bez DPH, 1 odchozí SMS/MMS. Ceny za odchozí/p říchozí roaming v zemích v tabulce neuvedených se řídí platným ceníkem spole čnosti Telefónica. standardní m ěsíční poplatek za službu Internet v mobilu S se sníží na 59,- K č /SIM bez DPH - standardní m ěsíční poplatek za službu Internet v mobilu M se sníží na 99,- K č /SIM bez DPH - standardní m ě síční poplatek za službu Internet v mobilu L se sníží na 179,- K č /SIM bez DPH standardní m ě síč ní poplatek za službu Mobilní Internet M se sníží na 179,- Kč /SIM bez DPH Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic t zapsaná v obchodním rejsth'ku M čstsklho soudu v Praze oddlf B violka 2322 IC DX CZ Obchodní tajemství společnosti Telefónica Czech Republic, a.s 5

7 02 - standardní m ěsíční poplatek za službu Mobilní Internet L se sníží na 199,- K č /SIM bez DPH standardní m ěsíční poplatek za službu Mobilní Internet XL se sníží na 299,- K č /SIM bez DPH - Telefónica bude ú častníkovi ú čtovat za tarif 02 BlackBerry cenu 199,- K č bez DPH/m ě s. Telefónica bude ú častníkovi ú čtovat za tarif 02 Car Control Standard cenu 199,- Kč bez DPH/m ěs - Telefónica bude ú častníkovi ú čtovat za tarif 02 Car Control Premium cenu 299,- K č bez DPH/m ěs Ú častníkovi byla poskytnuta sleva ve form ě dotace na nákup HW/p říslušenství (dále jen dotace") v celkové výši ,- K č včetn ě DPH. Ú častník se zavazuje shora uvedené limity čerpání dotace dodržet; v p řípad ě jejich p řekro čení je mu spole čnost Telefónica oprávn ěna p říslušnou částku/rozdíl doú čtovat.ú častník není oprávn ěn dotaci použít na nákup HW/p říslušenství za zvýhodn ěnou či dotovanou cenu ve smyslu Speciální nabídky dle Všeobecných podmínek. V p řípad ě porušení závazku dle p ředchozí věty je společnost Telefónica oprávn ěna bez dalšího požadovat na ú častníkovi uhrazení rozdílu základní (nezvýhodn ěné, nedotované atp.) kupní ceny HW/p říslušenství a ceny ú častníkem skute čn ě uhrazené. Ú častník je oprávn ěn HW a p říslušenství, které čerpal z dotace po dobu trvání této Rámcové smlouvy, nejdéle však po dobu 24 m ěsíců ode dne čerpání dotace na p říslušný HW či p říslušenství využít výhradn ě pro vlastní ú čely a nebo pro ú čely Dalších ú častník ů, a to výlu čně ve spojení s mobilním ú častnickým telefonním číslem, které je za řazeno pod podmínky této Rámcové smlouvy. V p řípad ě porušení tohoto ustanovení nárok na dotaci k takto čerpanému HW/p říslušenství Ú častníkovi, resp. Dalšímu ú častníkovi bez dalšího zaniká a je povinen tuto dotaci v plné výši spole čnosti Telefónica vrátit. Telefónica Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 - Michle Czech Republic t zapsaná v Obchodním rejst ň ku Městského soudu v Praze oddíl B vlo±ka 2322 IC Olt [ Obchodní tajemství spoletnosti Telefónica Czech Republic, a.s. 6

8 r t ^ ii t i1ísterst4^^,^ Ia_;. PYAHk-á -Leienskt` 29- ^ Ing. Jan Fliegl Digitálně podepsal Ing. Jan Fliegl DN: c=cz, cn=ing. Jan Fliegl, o=česká republika - Ministerstvo financí, ou=10264, ou=letenská 15, Praha, , ou=ministerstvo financí, title=referent, serialnumber=ica Datum: :18:52 +02'00'

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč

MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta. Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč : Třebíč MĚSTO TŘEBíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBíč Starosta Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 67401 Třebíč Město Třebíč Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou

Více

Dohoda o převodu Účastnické smlouvy

Dohoda o převodu Účastnické smlouvy Dohoda o převodu Účastnické smlouvy Zákaznické centrum - Business 4644 ze sítě T-Mobile, 603 604 644 Fax: 603 604 646 business@t-mobile.cz www.t-mobile.cz Rámcová smlouva Zákaznická smlouva Původní Nová

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Mobilní telefonie resortu MPSV Evidenční číslo

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY O2 DESKTOP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY O2 DESKTOP Článek 1 Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY O2 DESKTOP 1. Tyto Všeobecné podmínky pro poskytování služby O2 Desktop (dále jen VP ) společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Jednající/ zastoupena kým (jméno/a):... (dále jen Partner ) SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI (uzavřená dle ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku)

Jednající/ zastoupena kým (jméno/a):... (dále jen Partner ) SMLOUVA O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI (uzavřená dle ust. 269 odst. 2 obchodního zákoníku) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi: se sídlem Praha 3, Jičínská 1748/5, PSČ 130 00 IČ: 287 91 215, DIČ: 287 91 215 zapsána u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 218874 jednající

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu IČO : 00278360 tel. : +420 499 803 11 fax: +420 499 803 1 O Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky malého rozsahu: Název: Služby mobilního operátora pro město "

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČO: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011,

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:...

Uživatel: (právnický subjekt)... IČ: (právnický subjekt)... DIČ: (právnický subjekt)... Jméno/kontakt na technického zástupce:... (kmenový list smlouvy) evidenční číslo smlouvy: Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Uzavřená mezi smluvními stranami Institut komunikačního vzdělávání, se sídlem Příčná 2828/10, 746

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Ceník O2 Internetové připojení

Ceník O2 Internetové připojení Ceník základní a volitelné služby Platnost od 4.8.2015 O2 Czech Republic a.s. *2 Tarif A. O 2 INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ Tarify služby s DPH Měsíční paušál bez DPH Internet Aktiv Plus PROfi *2 799,00 660,33

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ Tesco Mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřené v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, mezi společností PLnet s.r.o., IČ:29213771 (dále jen PLnet)

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti MATERNA Communications a.s. Společnost MATERNA Communications a.s.,(dále jen "Poskytovatel ), IČ 25949098, se sídlem Vinohradská

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. Provozní podmínky pro poskytování služby O2 Mobilní hlasové služby

SMLUVNÍ PODMÍNKY. Provozní podmínky pro poskytování služby O2 Mobilní hlasové služby SMLUVNÍ PODMÍNKY Provozní podmínky pro poskytování služby O2 Mobilní hlasové služby Účinnost od 1. 7. 2014 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení... 2 Článek 2 Výklad použitých pojmů... 2 Článek 3 Charakteristika

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 711/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 653 ze dne 27.08.2014 Zápis o posouzení a hodnocení nabídek u zakázky malého rozsahu na služby pod názvem: "Mobilní telefonie MČ

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky TGI Money a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovická 3083/1, PSČ: 702 00, IČ: 26878321, DIČ: CZ26878321 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2981 Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více