INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INDIANAPOLIS CD34. MMC-Driver 01. FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem. http://www.blaupunkt."

Transkript

1 INDIANAPOLIS CD34 MMC-Driver 01 FM/AM autorádio s CD-pøehrávaèem s odnímatelným èelním panelem a vysokým výkonem CZ-1

2 VAROVÁNÍ FCC Upozornìní Manipulace s èelním panelem Tento pøístroj byl testován a vyhovìl limitním hodnotám pro pøístroje tøídy B odpovídajíc èásti 15 smìrnic FCC. Tyto limitní hodnoty jsou urèeny pro zajištìní ochrany proti interferencím pøi instalaci v bytovém prostoru. Toto zaøízení generuje, využívá a mùže vyzaøovat energii ve formì radiových kmitoètù, a pokud není instalováno a využíváno odpovídajíc pokynùm pro použití, mùže vyvolat interference v radiové komunikaci. Toto však není zárukou, že nevzniknou radiové interference u urèitých instalací. Pokud toto zaøízení vyvolává interference v pøíjmu rádia nebo televize, které lze zjistit vypnutím a zapnutím tohoto zaøízení, doporuèujeme aby uživatel konzultoval tento problém se svým prodejcem nebo se zkušeným technikem pro opravy rádií/televizí. Upozoròujeme vás, že jakékoliv zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì uvedeny v tomto návodu k použití znamenají zákaz použití tohoto zaøízení. Vlastnosti Odnímatelný èelní panel kompatibilní s CD-R/RW Vestavìný výkonový zesilovaè (max. výstupní výkon: 40 W x 4 kanály) FM/AM tuner s PLL-syntézou 30 tlaèítek pøedvoleb Travel Store/vyhledávací ladìní Volitelné IÈ dálkové ovládání Neinstalujte pøístroj tam, kde by mohl být vystaven vysokým teplotám, jak je tomu na pøímém sluneèním záøení nebo v oblasti výstupu horkého vzduchu z topení nebo také tam, kde by byl vystaven prachu, zneèištìní nebo nadmìrným vibracím. Nezapínejte pøístroj, pokud je ve vozidle pøíliš vysoká teplota. Pøed použitím pøístroje ochlaïte prostor interiéru vozidla. Parkování vozidla na pøímém sluneèním záøení znamená vysoký nárùst teploty uvnitø vozidla. Pokud se pøístroj nezapíná, pøekontrolujte nejprve jeho pøipojení. Potom pøekontrolujte pojistku umístìnou na zadní stranì pøístroje. Pøed použitím pøístroje si peèlivì pøeètìte tento návod. Pokud narazíte na nìjaký problém, který není uveden v tomto návodu, zeptejte se prosím prodejce v místì, kde jste pøístroj zakoupili nebo vašeho nejbližšího prodejce. Pøístroj byl konstruován pro reprodukci kompaktních diskù vybavených následujícím logem. Jiné disky v nìm nelze reprodukovat. Manipulace s kompaktními disky Pøi vyjmutí disku po ukonèení jeho reprodukce postupujte opatrnì, protože disk mùže být extrémnì zahøátý. Nepoužívejte nezvyklé disky napø. ve tvaru srdce, osmiúhelníku atd. Mohlo by dojít k poškození pøehrávaèe. Nevystavujte kompaktní disky pøímému sluneènímu záøení nebo zdrojùm tepla. Pøed zahájením reprodukce pøekontrolujte kompaktní disky z hlediska zkroucení, poškrábání nebo trhlin. Zneèištìné disky otøete mìkkým hadøíkem ze støedu smìrem ven. Nepoužívejte žádná rozpouštìdla nebo komerènì dodávané èisticí prostøedky, antistatické spreje nebo kapaliny pro èištìní kompaktních diskù. Vložení èelního panelu Umístìte pravou stranu èelního panelu tak, aby èást A èelního panelu zapadala do èásti B pøístroje, jak je znázornìno na obrázku. Potom zatlaète levou stranu èelního panelu, až se bezpeènì uchytí. Vyjmutí èelního panelu Pokud je v pøístroji CD, tak je vyjmìte a vypnìte napájecí napìtí pøístroje. Stisknìte tlaèítko pro uvolnìní èelního panelu z pøístroje. Uchopte panel jak je znázornìno na obrázku a vyjmìte jej. Zabezpeèení Pokud chcete zamezit krádeži nebo ztrátì èelního panelu, mùžete vyøadit z èinnosti tlaèítko pro uvolnìní zašroubováním dodaného šroubku. 1. Vyšroubujte èep oznaèení s * na levé pøední stranì pøístroje. (Viz výše uvedený obrázek). 2. Nasaïte èelní panel. 3. Vezmìte upevòovací šroubek z dodaného pøíslušenství (viz strana 7) a zašroubujte jej do stejného otvoru a tím zajistìte èelní panel. Poznámka Pøi vkládání èelního panelu na nìj netlaète pøíliš velkou silou. Pro zaaretování postaèuje lehká až støední síla. Zajistìte, aby se prach nebo neèistoty nedostaly na elektrické pøípojky na zadní stranì èelního panelu, mohlo by dojít k poruše pøístroje nebo k jeho chybné funkci. CZ-2

3 Umístìní ovládacích prvkù Èelní panel LCD-displej 1 Tlaèítko PWR Zapíná a vypíná napájení pøístroje. 2 Tlaèítko REL Uvolnìní odnímatelného èelního panelu. 3 Knoflík VOL Nastavení hlasitosti a zvuku. 4 Tlaèítko EQ Volba køivky ekvalizéru 5 Okno LCD-displeje 6 Pøihrádka pro vložení CD Zde vložte CD. 7 Tlaèítko SRC Volí provozní režim (autorádio, CD-pøehrávaè). 8 Tlaèítko AUDIO Tlaèítko pro nastavení zvuku (basy, výšky, loudness, vyvážení, fader atd.). 9 Tlaèítko Eject Vyjmutí CD. Vynulování pøístroje (stisknìte a pøidržte déle než 10 sekund). 10 Tlaèítka Urèena pro vzorkování/vzorkování pøedvoleb. Zvolení v režimu nastavování. 11 Tlaèítka Urèena pro vyladìní požadované stanice. Zvolení v režimu nastavování. 12 Tlaèítko MENU Volba zobrazení. Vstup do režimu nastavování. 13 Tlaèítka PRESET MEMORY Bìhem pøíjmu rádia: - ; pro pøedvolby Bìhem režimu CD: ; pro scan-reprodukci ; pro mix-reprodukci ; pro repeat-reprodukci ; pro pauzu 14 Tlaèítko BND Volba pásma AM/FM a Travel store. 15 Infraèervené èidlo Zajiš uje bezdrátové ovládání autorádia AM/FM/CD pomocí dálkového ovladaèe RC-823 ve stylu platební karty 1 Indikace DISC IN (CD vloženo) 2 Indikace ladìní/funkce CD 3 Hlavní èást displeje 4 Indikace ekvalizéru 5 Indikace LOUDNESS 6 Indikace režimu SCAN 7 Mìøiè úrovnì pravého/levého kanálu a indikace ruèního ladìní 8 Indikace STEREOFONNÍHO signálu 9 Indikace lo (lokální) 10 Indikace režimu MIX/RPT Dálkové ovládání (volitelný doplnìk) Základní funkce autorádia a CD-pøehrávaèe mùžete ovládat pomocí volitelnì dodávaného infraèerveného dálkového ovladaèe ve stylu platební karty. CZ-3

4 Obsluha Zapnutí pøístroje Pro zapnutí pøístroje stisknìte tlaèítko. Vypnutí pøístroje Pro vypnutí pøístroje pøidržte stisknuto déle než 2 sekundy. Na displeji se zobrazí hodiny. Tip Když zapnete pøístroj, zobrazí se na displeji HELLO a potom se na krátkou dobu pøed zapnutím pøístroje zobrazí WELCOME. Když pøístroj vypnete, zobrazí se SEE YOU a potom se krátce pøed vypnutím pøístroje zobrazí GOOD-BYE. Tyto zprávy na displeji mùžete také zmìnit (viz editování zpráv po zapnutí/vypnutí). Nastavení hlasitosti Pro nastavení hlasitosti otáèejte knoflíkem VOL. Snížení hlasitosti Okamžité ztlumení zvuku Zvýšení hlasitosti Stisknìte. Bliká mìøiè úrovnì pravého/levého kanálu. Pro návrat k pùvodní hlasitosti stisknìte znovu tlaèítko. Úroveò ztlumení lze nastavit. (viz Nastavení zvukových charakteristik ) Volba priority zobrazení Stisknìte tlaèítko pro doèasnou indikaci (pùvodním nastavením je zobrazení hodin) na nìkolik sekund. Potom se provede návrat k pøedchozí indikaci. Režim autorádia Kmitoèet a hodiny. Režim CD-pøehrávaèe Doba reprodukce a hodiny. Nastavení hodin 1. Zapnìte spínaè zapalování. 2. Stisknìte tlaèítko pro zapnutí pøístroje. 3. Stisknìte tlaèítko, potom stisknìte tlaèítko nebo, až se zobrazí CLK SET. 4. Stisknìte tlaèítko pro pøepnutí do režimu nastavování hodin. 5. Použijte následující tlaèítka a knoflík pro nastavení hodin. (Nastavovat lze blikající èást hodin na displeji.) nebo : Pro pøepnutí blikání hodin/minut : Nastavení hodin a minut 6. Stisknìte krátce tlaèítko pro ukonèení režimu nastavení hodin. Zobrazení hodin pøi vypnutém zapalování Displej se rozsvítí, zobrazí se hodiny a automaticky se vypne po 5 sekundách. Pokud je vypnuto zapalování, stisknìte tlaèítko. Pøepínání zdroje signálu Pøi každém stisknutí tlaèítka se zdroj signálu pøepíná následujícím zpùsobem: RÁDIO CD-PØEHRÁVAÈ Poznámka Pokud se stiskne tlaèítko a není vloženo CD, zùstane jako zdroj signálu aktivováno autorádio. Nastavení zvuku 1. Stisknìte tlaèítko pro vstup do režimu nastavení zvuku, potom stisknìte tlaèítko nebo pro zvolení nastavované položky podle níže uvedené tabulky. 2. Stisknìte tlaèítko nebo nebo otáèejte knoflíkem VOL pro nastavení požadované hodnoty. Použijte následující tabulku jako pomùcku pro nastavování jednotlivých pozic. Nastavujte bìhem 6 sekund po zvolení pøíslušné hodnoty. Po 6 sekundách se pøístroj vrátí na pøedchozí indikaci. nebo Rozsah nastavení BASS (basy) BAS -5 0 BAS +5 TREBLE (výšky) TRE -5 0 TRE +5 LOUDNESS LOUD OFF LOUD ON BALANCE (vyvážení) BAL L9 (zcela vlevo) 0 BAL R9 (zcela vpravo) FADER FAD R9 (zcela vzadu) 0 FAD F9 (zcela vpøedu) ON VOL MUTE zvýraznìné hodnoty jsou poèáteèním stavem Tipy ON VOL (omezení hlasitosti) Nastavení hlasitosti po zapnutí pøístroje. Mùžete nastavovat podle aktuálního nastavení hlasitosti. MUTE (okamžité ztlumení) Mùžete nastavovat podle aktuálního nastavení hlasitosti. Nastavení pro BASS, TREBLE a LOUDNESS mùže být provedeno nezávisle pro každý z následujících režimù: FM, AM, CD. CZ-4

5 Nastavení položek na displeji 1. Stisknìte tlaèítko pro vstup do režimu nastavení displeje (krátce se zobrazí hodiny), potom stisknìte tlaèítko nebo pro zvolení požadovaného režimu nastavení podle níže uvedené tabulky. 2. Stisknìte tlaèítko nebo nebo otoète knoflíkem VOL pro nastavení pøíslušné položky. Použijte následující tabulku jako pomùcku pro nastavování v každém režimu. Po zvolení pøíslušné položky proveïte nastavení bìhem 5 sekund. Po 5 sekundách se pøístroj vrátí zpìt k pøedchozímu zobrazení. MAIN DISP SENS HI LEVEL LO MESG ON Rozsah nastavení (viz pravý sloupec) LO / HI OFF / LO / HI OFF / ON CLK SET (viz strana 3) 12H MODE CLOCK ON DEMO ON AREA SET nebo 24H / 12H OFF / ON OFF / ON EURO / USA Zvýraznìné hodnoty jsou poèáteèními hodnotami. Tipy MAIN DISP Mùžete nastavit, co se bude zobrazovat na hlavním displeji. V každém režimu lze nastavit následující hodnoty. Režim autorádia FREQ : Indikace kmitoètu (poèáteèní hodnota) CLOCK : Indikace hodin CD-pøehrávaè TRK/TIME : Èíslo sklady/doba reprodukce CLOCK : Indikace hodin SENS HI (Local/DX) (pouze režim autorádia) Tato funkce se používá pro zvolení intenzity signálu, pøi které se autorádio zastaví bìhem vyhledávacího ladìní. Pokud zvolíte nastavení Local (místní), budou pøijímány pouze místní (lokální) stanice. Na displeji se zobrazí lo. Zvolte nastavení Distant (vzdálené) a autorádio se zastaví v širším rozsahu signálu a bude pøijímáno daleko více stanic. Na displeji zhasne indikace lo. Doporuèeným nastavením je hodnota DX. LO : Local. HI : DX. LEVEL LO (úroveò mìøièe) Touto funkcí lze pøepnout citlivost zobrazení mìøièe úrovnì. OFF : Vypnuto. LO : Normální citlivost. HI : Vysoká citlivost. MESG (zpráva) Touto funkcí lze pøepínat zobrazení zpráva po zapnutí/vypnutí. OFF : Zprávy nejsou zobrazeny. ON : Zprávy se zobrazí pøi zapnutí/vypnutí pøístroje. CLK SET Nastavení hodin (viz strana 4) 12H MODE Pøepnutí režimu zobrazení 12 hodin nebo 24 hodin. 12H : Zobrazení hodin v systému 12 hodin. 24H : Zobrazení hodin v systému 24 hodin. CLOCK ON Pøepnutí zobrazení/nezobrazení hodin pøi vypnutí pøístroje. OFF : Hodiny a osvìtlení nejsou zapnuty po vypnutí pøístroje. Pro vyvolání zobrazení hodin pøi vypnutém pøístroji stisknìte na nìkolik sekund tlaèítko ON : Hodiny se zobrazují i po vypnutí pøístroje. DEMO Na displeji se opakovanì zobrazuje demonstrace všech funkcí. Demonstrace se spustí po nìkolika sekundách po vypnutí pøístroje. OFF : Po vypnutí pøístroje není zobrazena demonstrace. ON : Po vypnutí pøístroje je zobrazena demonstrace. * Když se nastaví CLOCK na OFF a DEMO je na ON, nebude demonstrace zobrazována. AREA SET (pouze režim autorádia) Tento pøístroj se dodává z nastavením z výroby pro pøíjem v Severní Americe. Použití pøístroje v jiných oblastech mùže vyžadovat zmìnu nastavení z hlediska krokování kmitoètu. Zvolte požadovanou oblast, potom stisknìte tlaèítko nebo. USA : Pro Severní Ameriku. EURO : Pro Evropu. * Pøi zmìnì oblasti dojde k výmazu stanic uložených na pøedvolbách. CZ-5

6 Nastavení ekvalizéru U ekvalizéru mùžete zvolit jednu ze 3 køivek nastavení pro rùzné typy hudby (rock, pop, klasika). Do pamìti mùžete uložit a nastavit nastavení ekvalizéru z hlediska kmitoètu a úrovnì. Zvolení køivky ekvalizéru 1. Pøi každém stisknutí tlaèítka se zvolí pøíslušná køivka ekvalizéru v následujícím poøadí. ROCK POP CLASSIC USER 1 (uživatelské nastavení 1) USER 2 (uživatelské nastavení 2) EQ OFF (ekvalizér vypnut) Nastavení køivky ekvalizéru 1. Stisknìte tlaèítko pro zvolení USER 1 nebo USER Stisknìte a pøidržte tlaèítko déle než 2 sekundy pro vstup do režimu nastavení BAS/TRE (basy/výšky). 3. Použijte následující tlaèítka a knoflík hlasitosti pro nastavení požadované charakteristiky zvuku. nebo : Pro pøepnutí BAS/TRE nebo : Pro nastavení charakteristiky Tipy Pokud nastavujete USER 1 nebo 2, objeví se na displeji následující indikace. Editování zprávy po zapnutí/vypnutí Zprávu po zapnutí/vypnutí mùžete editovat a uložit do pamìti. Editovat lze následující ètyøi zprávy, každá mùže obsahovat až 9 znakù. Zpráva po zapnutí HELLO (MESG 1) / WELCOME (MESG 2) Zpráva po vypnutí SEE YOU (MESG 3) / GOOD-BYE (MESG 4) 1. Stisknìte tlaèítko, potom stisknìte tlaèítko nebo až se na displeji zobrazí MESG ON. 2. Stisknìte tlaèítko nebo, až zaène blikat HELLO. 3. Otáèejte knoflíkem VOL pro zvolení zprávy, kterou chcete editovat. HELLO Ü WELCOME Ü SEE YOU Ü GOOD-BYE 4. Stisknìte tlaèítko nebo, potom zadejte znak. A. Otáèejte knoflíkem VOL ve smìru hodinových ruèièek pro zvolení požadovaného znaku. (A Ü B Ü C Ü Z Ü < Ü > Ü * Ü + Ü, Ü - Ü. Ü / Ü 0 Ü 1 Ü 2 Ü 3 9 Ü mezera) B. Stisknìte tlaèítko nebo pro pøesun blikajícího kurzoru. C. Opakujte kroky A. a B. pro kompletní zadání max. 9 znakù zprávy. 5. Stisknìte tlaèítko nebo pro uložení zprávy. Nová zpráva zaène blikat a automaticky se provede návrat na pøedchozí indikaci. Tipy Pro výmaz/opravu zprávy tisknìte tlaèítko déle než 2 sekundy pro výmaz znaku a jeho opìtné zadání. Pokud nestisknete žádné tlaèítko a neotoèíte knoflíkem hlasitosti, bude režim editování zpráv automaticky vypnut. Hodnota pro MESG musí být nastavena na ON. Pøi zadávání zprávy lze následujícími tlaèítky zmìnit rozsah zadávaných znakù. : Zmìna na zadávání písmen. (Poèínaje A.) : Zmìna na zadávání èísel. (Poèínaje 0.) : Zmìna na zadávání znakù. (Poèínaje <.) : Zadání mezery. Výmaz zprávy po zapnutí/vypnutí Zprávu po zapnutí/vypnutí mùžete v pøípadì potøeby vymazat. 1. Stisknìte tlaèítko, potom stisknìte tlaèítko nebo, až se na displeji objeví MESG ON. 2. Stisknìte tlaèítko nebo, potom otoète knoflíkem VOL pro zvolení zprávy, kterou chcete vymazat. 3. Stisknìte tlaèítko nebo, potom tisknìte tlaèítko déle než 2 sekundy. 4. Pro návrat na pøedchozí indikaci stisknìte tlaèítko. Opakujte kroky 2. a 3., pokud chcete vymazat další zprávy. CZ-6

7 Pøíjem rádia Vyhledávací ladìní 1. Stisknìte tlaèítko pro zvolení pásma AM nebo FM. FM 1 Ü FM 2 Ü FM 3 Ü AM 1 Ü AM 2 (FM 3 a AM 2 jsou pásma Travel Store.) 2. Stisknìte tlaèítko nebo pro ladìní stanic. Ladìní se automaticky zastaví na kmitoètu stanice. Pokud se vyladí v pásmu FM stanice vysílající stereofonnì, objeví se v oknì displeje indikátor stereofonního signálu ST. Ruèní ladìní : Nižší kmitoèet : Vyšší kmitoèet 1. Stisknìte tlaèítko pro zvolení pásma AM nebo FM. 2. Stisknìte a pøidržte tlaèítko nebo déle než 0,5 sekundy, tím se aktivuje režim ruèního ladìní. V oknì displeje se objeví indikátor úrovnì R-ch/L-ch. Stisknìte znovu pro vyladìní stanice. Po 4 sekundách po dokonèení ruèního ladìní se ladìní vrátí zpìt do režimu vyhledávacího ladìní. Scan-ladìní 1. Stisknìte tlaèítko pro zvolení pásma AM nebo FM. 2. Pøidržte tlaèítko nebo stisknuto ménì než 2 sekundy. Pøístroj zaène prohledávat zvolené pásmo a zastaví se na každé stanici na 10 sekund, potom bude pokraèovat na další stanici. Stisknìte znovu tlaèítko nebo pro ukonèení Scanladìní a pro setrvání na právì vyladìné stanici. Scan-ladìní podle pøedvoleb 1. Stisknìte tlaèítko pro zvolení pásma AM nebo FM. 2. Pøidržte tlaèítko nebo stisknuto déle než 2 sekundy. Pøístroj zaène vzorkovat stanice uložené na pøedvolbách tak, že nejprve bude vzorkovat 12 stanic v pásmech AM 1/AM 2 a potom 18 stanic v pásmech FM 1/FM 2/FM 3. Pøístroj se zastaví na každé pøedvolbì na 10 sekund, potom bude pokraèovat stanicí na další pøedvolbì. Stisknìte znovu tlaèítko nebo pro ukonèení Preset Scan-ladìní pomocí pøedvoleb a pro setrvání na zvoleném kmitoètu. Automatické uložení stanic do pamìti (Travel Store) 1. Stisknìte tlaèítko pro zvolení pásma AM nebo FM. Uložení požadované stanice na pøedvolbu V každém pásmu mùžete uložit až 6 stanic (18 pro FM 1, FM 2 a FM 3, 12 pro AM 1, AM 2), tyto stanice si mùžete sami zvolit. 1. Stisknìte tlaèítko pro volbu požadovaného pásma. 2. Stisknìte tlaèítko nebo pro vyladìní stanice. 3. Stisknìte a pøidržte požadované tlaèítko pøedvolby - déle než 2 sekundy, až indikace kmitoètu dvakrát blikne. Èíslo tlaèítka pøedvolby se objeví v oknì displeje. Poznámka Pokud uložíte jinou stanici na tlaèítko se stejným èíslem pøedvolby, dojde k zámìnì pùvodnì uložené stanice. Pøíjem podle tlaèítek pøedvoleb 1. Stisknìte tlaèítko pro zvolení požadovaného pásma AM nebo FM. 2. Krátce stisknìte tlaèítko Pøidržte tlaèítko stisknuto déle než 2 sekundy. Až 6 stanic s nejsilnìjším signálem bude automaticky uloženo na pøedvolby ve zvoleném pásmu. Pokud je rádio pøepnuto do pásma FM 1 nebo FM 2, pøepne se na FM 3. Pokud je autorádio v pásmu AM 1, pøepne se na AM 2. Poznámka Tato funkce je k dispozici pouze pro FM 3 a AM 2. CZ-7

8 Obsluha CD-pøehrávaèe Reprodukce pomocí CD-pøehrávaèe Vkládání diskù Vložte disk do štìrbiny pro vložení CD stranou s nálepkou nahoru. Reprodukce se zahájí automaticky. Strana s nálepkou smìrem nahoru NIKDY nevkládejte CD s prùmìrem 3 palce! Pøístroj je konstruován pouze pro reprodukci standardních CD s prùmìrem 5 palcù. Nepokoušejte se do pøístroje vkládat CD-singly s prùmìrem 3 palce, jak bez adaptéru, tak s adaptérem, došlo by k poškození pøehrávaèe a/nebo disku. Tip Pokud je vloženo CD, svítí na displeji. Poslech již vloženého disku Stisknìte tlaèítko pro zvolení režimu CD-pøehrávaèe. Reprodukce se zahájí automaticky. Pauza pøi reprodukci Stisknìte tlaèítko. Pokraèování v reprodukci, stisknìte znovu tlaèítko. Ukonèení reprodukce Stisknìte tlaèítko pro zvolení reprodukce autorádia. Vysunutí disku Stisknìte tlaèítko pro vysunutí disku. Poznámky Pøístroj se automaticky zapne, když se vloží CD a spínaè zapalování je zapnut. Když se vysune CD z pøihrádky, tak je vyjmìte bìhem 10 sekund, jinak se disk automaticky znovu zasune. Vyhledávání skladeb V režimu CD-pøehrávaèe stisknìte tlaèítko nebo. Èíslo skladby se objeví v oknì displeje. : Reprodukce se zahájí od zaèátku aktuální skladby. Stisknìte znovu pro reprodukci pøedchozí skladby. : Reprodukce se zahájí od zaèátku další skladby. Cue / Review Stisknìte apøidržte tlaèítko nebo. Uvolnìte po dosažení požadovaného bodu. : Pro vyhledávání vzad. : Pro vyhledávání vpøed. Vyhledávací reprodukce Stisknìte tlaèítko v režimu CD-pøehrávaèe. V oknì displeje se objeví indikátor SCAN. U veškerých skladeb na disku bude reprodukováno prvních 10 sekund. Pro ukonèení této funkce stisknìte znovu tlaèítko. Opakovaná reprodukce Stisknìte tlaèítko v režimu CD-pøehrávaèe. V oknì displeje se objeví indikátor a aktuální skladba bude reprodukována opakovanì. Pro ukonèení této funkce stisknìte znovu tlaèítko. Mix reprodukce Stisknìte tlaèítko v režimu CD-pøehrávaèe. V oknì displeje se objeví indikátor. Veškeré skladby aktuálního disku budou reprodukovány v náhodném poøadí. Pro ukonèení této funkce stisknìte znovu tlaèítko. CZ-8

9 Použití jednotky dálkového ovládání (volitelný doplnìk) Vyjmutí izolaèní vložky baterie Pokud je v jednotce dálkového ovládání vložena izolaèní vložka, musí se tato izolaèní vložka vyjmout pøed použitím dálkového ovládání. V tomto pøípadì je již v jednotce umístìna baterie a dálkové ovládání lze okamžitì používat. Izolaèní vložka Informace o použitých bateriích Vždy používejte litiové baterie (CR2025). Vložení baterií 1. Stisknìte západku A ve smìru šipky, pøidržte držák B a vytáhnìte jej. 2. Pøekontrolujte správnou polaritu (+) (-) a vložte litiovou baterii (CR2025). 3. Zasuòte držák baterie, až uslyšíte zaskoèení. Obsluha Nasmìrujte jednotku dálkového ovládání na snímaè v autorádiu. Tlaèítka na autorádiu a na jednotce dálkového ovládání mají stejnou funkci. Režim autorádia Vyhledávací ladìní Preset scan ** Pøepínání zdroje signálu Zvýšení/snížení hlasitosti Režim CD-pøehrávaèe Reprodukce se vzorkováním Vyhledávací ladìní Vyhledávání skladeb Volba pøedvoleb Cue/Review * Volba vlnového rozsahu Travel store ** * Stisknìte a pøidržte ** Stisknìte a pøidržte 2 sekundy Varování Používejte správnì litiové baterie (1) Nikdy baterie nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte, neupravujte, nezahøívejte a nedávejte je do ohnì. Mohlo by dojít k požáru nebo explozi. (2) Baterie umístìte mimo dosah dìtí. V pøípadì jejich pozøení konzultujte situaci s lékaøem. (3) Pøi skladování baterií používejte izolaèní podložku. Kontakt s kovem nebo s jinými bateriemi mùže znamenat vznik požáru nebo exploze. Upozornìní Dbejte na polaritu pøípojek baterie (+) (-) Nesprávná manipulace s bateriemi mùže zpùsobit vytékání kapaliny z baterií nebo jejich explozi a mùže znamenat také poškození pøístroje nebo zranìní obsluhy. Dbejte na správnou polaritu pøípojek baterie (+) (-). Nenechávejte jednotku dálkového ovládání vystavenu vysokým teplotám, jako napø. pøímému sluneènímu záøení. Mohlo by dojít k deformaci krytu, vytékání baterií atd. Jednotka dálkového ovládání nesmí být vystavena vodì, výsledkem by bylo její poškození. Zadní strana jednotky dálkového ovládání Litiová baterie (CR2025) Pøi každém stisknutí tlaèítka se pøepíná režim následujícím zpùsobem. RADIO CD Držák baterie CZ-9

10 Instalace Dodávané montážní pøíslušenství Pøíklad montáže Instalace v pøístrojové desce. 1. Nainstalujte objímku do pøístrojové desky. Montáž s použitím pouzdra 3. Jak je znázornìno na níže uvedeném obrázku, upevnìte šroub zašroubovaný do pouzdra k zadní stranì pøístroje. Stìna oddìlující motorový prostor Odnímatelný okrasný rámeèek Pouzdro Distanèní šroub Aretaèní šroubek Montážní pásek a šrouby Uvolòovací klíèe Upozornìní Pøed zahájením instalace pøístroje vyjmìte èelní ovládací panel. Zvolte peèlivì místo pro instalaci pøístroje tak, aby øidiè nebyl pøi jízdì instalací pøístroje rušen. Pro bezpeènou a spolehlivou instalaci použijte pouze dodané montážní pøíslušenství. Pøi montáži pøístroje ve vozidle se snažte, aby pøístroj byl montován ve vodorovné poloze. Pokud je nutné montovat pøístroj ve sklonu v dùsledku konstrukce vozidla, nesmí být pøístroj sklonìn dozadu o více než Zvolte a ohnìte pøíslušné výstupky tak, aby objímka byla uchycena v pøístrojové desce. Montáž s použitím upevòovacího pásku 3. Pomocí šroubu upevnìte montážní pásek ke spodní stranì pøístrojové desky. Pøipojte zadní èást pøístroje k montážnímu pásku pomocí dodávaného èepu a dalšího pøíslušenství. Vzdálenost od stìny oddìlující motorový prostor se mìní podle typu vozidla. Pøístroj je nutné zajistit správným vložením pouzdra. Pozor Nedostateèné upevnìní šroubu mùže znamenat pøeskakování pøi reprodukci CD. Stìna oddìlující motorový prostor Odnímatelný okrasný rámeèek Varování Chybná instalace montážního pásku nebo zadního držáku je nejèastìjší pøíèinou pøeskakování pøi reprodukci CD. Bez tìchto bezpeènostních zaøízení se pøehrávaè CD pohybuje nahoru a dolù podle pohybù vozidla na vozovce a výsledkem je pøeskakování pøi reprodukci CD. Poznámka Nìkterá japonská/asijská vozidla jako TOYOTA a NISSAN, vyžadují použít objímku a upevòovací jednotku. Pro bezpeèné umístìní autorádia použijte držák a montážní šrouby dodávané výrobcem. Tento držák souhlasí s otvory umístìnými na stranách nového autorádia. CZ-10

11 Pøipojení Varování Aby se zamezilo vzniku zkratu, vyjmìte klíèek ze spínaèe zapalování a odpojte pøípojku (-) od akumulátoru. Pøístroj je konstruován pouze pro stejnosmìrné napájecí napìtí 12 V s uzemnìným záporným pólem. Nelze jej použít pro palubní sí 24 V nebo pro jiné typy automobilových akumulátorù. Postup pøipojení Upozornìní NEPØIPOJUJTE jakoukoliv pøípojku k reproduktorùm ke kovovým èástem nebo ke karosérii vozidla. NEPROPOJUJTE spoleèné pøípojky reproduktorù (-) s ostatními. Pøipojte pøípojky k reproduktorùm k pøíslušným konektorùm u reproduktorù. Veškeré pøípojky reproduktorù (-) musejí zùstat samostatné. Nepropojujte je a ani je nespojujte s karosérií vozidla. Pøipojte každý pár vodièù pro reproduktory pouze s jedním reproduktorem (nebo reproduktorovým systémem), který má impedanci minimálnì 4 ohmy a odpovídající zatížitelností. Nepøipojujte výstupy reproduktorù ke vstupùm externích zesilovaèù. Došlo by k poškození vnitøního zesilovaèe v pøístroji. 1 Pøesvìdète se, zda je vypnut spínaè zapalování. 2 Odpojte minusovou (-) pøípojku od akumulátoru vozidla. 3 Zapojte vodièe kabeláže v následujícím poøadí: vodiè uzemnìní (èerná), + 12 V konstantní napájecí napìtí (žlutá), + 12 V spínané napájecí napìtí (èervená) a vodiè pro napájení zesilovaèe antény/ zapnutí zesilovaèe (modrá), potom vodièe zaizolujte tak, aby nemohlo dojít k jejich vzájemnému kontaktu. 4 Pøipojte reproduktory k vodièùm kabeláže. 5 Pøipojte pøípojku autoantény do konektoru antény na pøístroji. 6 Zapojte konektor kabeláže do pøístroje. 7 Pøipojte zpìt minusovou (-) pøípojku k akumulátoru vozidla. 8 Spus te motor vozidla. 9 Pøekontrolujte správnou funkci pøístroje. Postup pøipojení PØÍPOJKA ANTÉNY KONEKTOR ANTÉNY V pøípadì 2reproduktorového systému omotejte konce nezapojených pøípojek izolaèní páskou, aby se zamezilo vzniku zkratu. 4reproduktorový systém 2reproduktorový systém (bílá) (bílá) pøední levý levý (bílá/èerná) reproduktor (bílá/èerná) reproduktor (šedá) (šedá) pøední pravý pravý (šedá/èerná) (šedá/èerná) reproduktor reproduktor (zelená) (zelená) zadní levý (zelená/èerná) (zelená/èerná) nepøipojen reproduktor (fialová) (fialová) zadní pravý (fialový/èerná) (fialový/èerná) nepøipojen reproduktor + 12 V trvalé napájení (žlutá) + 12 V pøíslušenství/spínaný výstup (èervená) ukostøení (èerná) napájení antény/zapnutí zesilovaèe (modrá) CZ-11

12 Údržba Výmìna pojistky Pøi pøepálení pojistky nejprve pøekontrolujte pøípojku napájecího napìtí a potom vymìòte pojistku. Pokud se pojistka v normálním pøípadì znovu pøepálí, jedná se o závadu pøístroje. Demontáž pøístroje Použijte dodané uvolòovací klíèe v pøípadì, že potøebujete pøístroj vyjmout z vozidla. Vložte klíèe do pøístroje tak, jak je znázornìno na obrázku. Pøístroj se uvolní z pouzdra a je možné jej vyjmout. Zadní strana pøístroje Varování Používejte pouze pojistky s udanou velikostí proudu (10 A). Použití jiného typu pojistek mùže zpùsobit požár nebo poškození pøístroje. Èištìní konektorù Poznámka S klíèi manipulujte velmi opatrnì, aby nedošlo ke zranìní vašich prstù. Uložte si uvolòovací klíèe na bezpeèném místì, abyste je mohli v budoucnu použít. Pokud je zneèištìn konektor na pøístroji a na odnímatelném èelním panelu, mùže to zpùsobovat poruchy funkce. Vyjmìte èelní panel a oèistìte konektor tampónem navlhèeným lihem podle níže uvedených obrázkù. Pøístroj Zadní strana èelního panelu Návrat k pùvodním nastavením Pokud stisknete tlaèítko Eject na dobu delší než 10 sekund, provede se vynulování mikropoèítaèe v pøístroji na poèáteèní nastavení. Pokud jsou informace v oknì displeje chybnì zobrazovány nebo pøístroj špatnì funguje, stisknìte tlaèítko Eject na dobu delší než 10 sekund. CZ-12

13 Postup pro odstranìní závad Následující kontroly vám pomohou s odstranìním vìtšiny závad, které se mohou u pøístroje vyskytnout. Pøed zahájením tìchto kontrol pøekontrolujte pøipojení pøístroje a správný postup pro obsluhu. Všeobecné Závada Uložené pøedvolby a správný èas byly vymazány. Pøepálení pojistky. Autorádio pracuje pøi zapnutém zapalování a vypnutém ACC. Do pøístroje nevede napájecí napìtí. Do pøístroje je trvale dodáváno napájecí napìtí. Pøíjem rádia Závada Stanice na pøedvolbách nelze pøijímat. Vyhledávací ladìní není možné. Funkce Travel Store nedokonèila uložení šesti stanic. Pøíèina/øešení Vodièe nejsou správnì zapojeny do konektoru na stranì vozidla. Pøekontrolujte zkraty mezi vodièi. Vozidlo nemá polohu ACC u spínaèe zapalování. Pøíèina/odstranìní Pøijímaný signál je pøíliš slabý. Pøijímaný signál je pøíliš slabý. Použijte ruèní ladìní. K dispozici není dostatek pøijímatelných kmitoètù. Pøekontrolujte, zda je pøipojena anténa, zkontrolujte zda je vysunuta. Pokud výše uvedená opatøení nepomohou odstranit závadu, konzultujte nejbližšího prodejce Blaupunkt nebo servisy Blaupunkt. Závady u CD-pøehrávaèe Pokud vznikne problém pøi reprodukci CD, objeví se v oknì displeje chybové hlášení. Pomocí následující tabulky mùžete identifikovat problém a najít správné øešení. Dále postupujte podle Návrat k pùvodním nastavením na pøedchozí stránce a vynulujte pøístroj. Pokud závada setrvává, kontaktujte nejbližšího prodejce Blaupunkt. Zpráva FOCUS ERR SERVO ERR MECHA ERR Možná pøíèina Zneèištìný disk. Poškrábaný disk. Horní strana je dole. Závada dat a zaostøení. Mechanická závada Doporuèená èinnost Vyèistìte disk. Vymìòte disk. Pøekontrolujte disk. Zkuste vysunout a znovu zasunout disk. Zkuste vysunout a znovu zasunout disk. TOC ERR Disk nelze správnì èíst. Zkuste vysunout a znovu zasunout disk. Vložte jiný disk. DATA TRK Reprodukce datových stop z disku nahraného režimem MIX nebo CD-ROM Nelze reprodukovat disky CD-ROM. Skladby pøeskoète pomocí tlaèítek /. Technické údaje VŠEOBECNÉ Rozmìry: cca. 178 mm x 50 mm x 155 mm (Š x V x H) Napájecí napìtí : 12 voltù, stejnosmìrné, akumulátor vozidla (ukostøený minus) Výstupní výkon : Sinusový výkon 4 x 23 W špièkový výkon 4 x 40 W Zapojení výstupu : plovoucí zem pro použití 4 reproduktorù. Impedance výstupu : Kompatibilní s reproduktory 4 8 ohmù. TUNER Kmitoètový rozsah : AM : 530 x 1710 khz (krok 10 khz) FM : 87,5 107,9 MHz (krok 200 khz) Citlivost : AM : 20 µv FM : citlivost pro monofonní pøíjem 9,1 dbf FM Separace stereofonních kanálù : 35 db CD-PØEHRÁVAÈ Kmitoètový rozsah Pomìr signál/šum Kolísání DALŠÍ Volitelné dálkové ovládání : Hz : 98 db : Pod mìøitelnou hodnotou : RC-823 dálkové ovládání ve formátu platební karty CZ-13

14 Regionální zastoupení v ÈR: Robert Bosch odbytová s.r.o. Divize Blaupunkt Pod Višòovkou 35/ Praha 4 - Krè Tel.: Servisní zastoupení pro ÈR: RESAT s.r.o. Na Košince 673/ Praha 8 - Libeò Tel.: CZ-14

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310

Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Autorádio/CD-pøehrávaè Porto CD 34 7 644 191 310 San Remo CD 34 7 644 176 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 3 OVLÁDACÍ PRVKY S -tlaèítko pro otevøení výklopného a odnímatelného

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE

Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE Model: DO BERA8637 AUTORÁDIO/MP3 PŘEHRÁVAČ (S KONEKTOREM USB A ČTEČKOU KARET SD) NÁVOD K OBSLUZE ----- PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE ----- 1 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 2 PODĚKOVÁNÍ

Více

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLADAČŮ 1. VYPÍNAČ ( ) 2. TLAČÍTKO VOLBY: BASS/TREBLE/BALANCE/FADER / TA SEEK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/LOUDNESS/ESP/CD MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOCAL (SEL) 3. HLASITOST PRO BASS/TREBLE/BALANCE/FADER

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě!

Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Fotopasti browning jsou vyrobeny z nejlepších materiálů tak, aby odolali náročným podmínkám drsné přírody po celém světě! Hot Line na zákaznický servis 777 100 145 Servisní středisko sběrné místo. Bunaty

Více

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia AUTORÁDIO MELODY - CD SIMPLY CLEVER Obsah 1 Obsah Rádio....................................... Přehledné schéma............................ Důležité informace............................

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6.

KD-G401 NÁVOD K POUŽITÍ. Autorádio s CD přehrávačem. Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Autorádio s CD přehrávačem KD-G401 KD-G401 Tento přístroj je vybavený demonstrační funkcí. Pro její zrušení viz. strana 6. Instalace a připojení viz. konec tohoto návodu. NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze

SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze 1 SPLIT KLIMATIZACE PRO VZT FUNAI 12AD-24-15AD-24 (AD-120C - AD-155C) Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši klimatizaci. - Pro správné a spolehlivé použití zařízení, pečlivě prostudujte

Více

DVD reproduktory pro malé domácí kino HM010. Pokyny

DVD reproduktory pro malé domácí kino HM010. Pokyny DVD reproduktory pro malé domácí kino HM00 Pokyny přední přední levý FL SUB CEN FR přední pravý DVD reproduktory pro malé domácí kino zadní levý RL RR zadní pravý HM00. kanálový reproduktorový systém se

Více

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod)

Uživatelská příručka ACR-3280. Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) ACR-3280 Radiobudík (Před použitím si pečlivě přečtěte návod) Návod k obsluze je možné stáhnout ve formátu PDF: http://hu.akai-atd.com/uzivatelska-prirucka 1 1. ON/OFF: Tlačítko pro zapnutí a vypnutí zařízení,

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Konferenèní systém CCS 800

Konferenèní systém CCS 800 Konferenèní systém Návod k použití CCS 800 BEZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ VÝSTRAHA: PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE KRYTY PØÍSTROJE. UVNITØ PØÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ ÈÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM.

Více

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!*

OPEL Movano. Obsluha, bezpeènost, údržba POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* OPEL Movano POUZE MOTOROVÁ NAFTA EN 590!* Vznìtový motor Vašeho vozidla je vyvinut v souladu s nejnovìjšími poznatky automobilového výzkumu, pøedstavuje nejvyspìlejší technologii a technickou sofistikovanost,

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Barevný videotelefon CDV-70H

Barevný videotelefon CDV-70H Barevný videotelefon CDV-70H Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k

Více

MT-8001. Zkušební telefonní sada

MT-8001. Zkušební telefonní sada MT-8001 Zkušební telefonní sada Děkujeme, že jste si zakoupili telefonní sadu MT-8001 (dále jen "přístroj"). Dříve než začnete přístroj používat, prostudujte pečlivě návod k použití. Vlastnosti Telefonní

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - 4 zadní senzory { centrální (díl è.) oznaèeny

Více

Stolní hodiny s projekcí WT480

Stolní hodiny s projekcí WT480 Stolní hodiny s projekcí WT480 Instalace: Pro nejlepší kvalitu signálu hodin a rádia umístěte radiobudík do blízkosti okna a daleko od kovových předmětů, AC/DC adaptérů a jiných zdrojů rušení. Zapojte

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. DISCO 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry. Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu,

Více

CITROËN C5 ART-X4-CS-51

CITROËN C5 ART-X4-CS-51 CITROËN C5 AUDIO SYSTÉM RDS TELEFON S MÌNIÈEM CD* A B C 1 2 3 4 5 D Q P O N M L K J I H G F E R 1 2 4 5 S * Podle verze nebo vybavení. 6 3 T AUDIO SYSTÉM RDS S PØEHRÁVAÈEM CD A MÌNIÈEM CD* A B C D E F

Více

Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD

Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD Příručka uživatele stereofonního autorádia FM s konektorem USB a se slotem pro paměťovou kartu SD Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - 2 pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - Hlavní øídící jednotka (díl è.2) s displejem

Více

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561

HLAVNÍ STANICE SÉRIE 912 TP-561 je modul skupinového satelitního přijímače s rozhraním Common Interface pro příjem satelitních digitálních programů DVB-S. Výstupní signál je modulován v normě PAL B/G CCIR. Nastavení se provádí pomocí

Více

JPA 1242 rozhlasová ústředna

JPA 1242 rozhlasová ústředna JPA 1242 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti.

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4D PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-D SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - zadní senzory { centrální (díl è.) oznaèeny èernou barvou, rohové (díl è.) oznaèeny modrou barvou} jsou instalovány v zadním nárazníku.

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty PMS 106, 310 výkonové mix. pulty Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 106 a 310 jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 3(4) monofonní signály a 1(2) stereofonní signály. Z toho monofonní

Více

LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green

LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green Automatické horizontální a vertikální vyrovnávání díky elektronickým senzorům a servo motorkům. Přesnost 1mm / 10m, samo-nivelační rozsah +/- 5. Zelený laserový paprsek

Více

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnice 89/336/EHS Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument : EN55013 Tímto

Více

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310

Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Autorádio s přehrávačem CD/MP3 Calgary MP35 7 645 170 310 San Diego MP35 7 645 190 310 Návod k obsluze a instalaci http://www.blaupunkt.cz 2 Tlačítko k zapnutí/vypnutí přístroje, okamžité ztlumení (Mute)

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

Plena CD pøehrávaè/tuner

Plena CD pøehrávaè/tuner Návod k instalaci a obsluze Plena CD pøehrávaè/tuner /%% Phillips Communication, Security & Imaging LBB 1960 Dùležitá bezpeènostní upozornìní 1. Pøeètìte si návod - pøed uvedením pøístroje do provozu si

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE CS Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Upozorn ní 2. Instala ní pokyny 3. Specifikace

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Digitální rádio "Dřevo" 633699

Digitální rádio Dřevo 633699 Digitální rádio "Dřevo" 633699 Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste se rozhodli ke koupi tohoto výrobku. Přečtěte si pečlivě tento návod před uvedením do provozu a dobře je uschovejte pro pozdější potřebu.

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBCHODNÍ VÁHA ACS-A UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 UŽIVATELSKÝ NÁVOD... 1 1. Technický popis... 3 2. Příslušenství... 3 3. Návod použití... 3 4. Možné poruchy váhy... 5 5. Důležité upozornění... 5 6. Popis připojení

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Funkce ovladače 16kanálový DMX dimmer ovladač Jednoduché programování 16 vestavěných programů 16 uživatelských programů Midi In, Out, a Thru

Více

Špionážní RC vrtulník 3-kanály s Gyroskopem a kamerou KM6030

Špionážní RC vrtulník 3-kanály s Gyroskopem a kamerou KM6030 Špionážní RC vrtulník 3-kanály s Gyroskopem a kamerou KM6030 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod Tento super RC ŠPIONÁŽNÍ vrtulník s videokamerou se záznamem

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

ŠkodaAutorádio MS 202

ŠkodaAutorádio MS 202 www.skoda-auto.cz www.skoda-auto.com Autorádio MS 202 Škoda Auto 08.03 ŠkodaAutorádio MS 202 OBSAH P EHLED 2 NÁVOD VE ZKRATCE 3 DÒLEÎITÉ POKYNY 4 PROVOZ RÁDIA 5 PROVOZ KAZETOVÉHO P EHRÁVAâE 12 NASTAVENÍ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/04 Obj. č.: 30 33 57 Toto praktické ultramalé a lehké rádio se středními a velmi krátkými vlnami schováte do kterékoliv kapsy u kalhot. Připojíte-li k tomuto rozhlasovému přijímači

Více

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy

DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy DS-X10TD Dotykový multimediální systém k montáži na opěrku hlavy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Upozornění

Více

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P

DVRS01 Kamera Full-HD 1080P DVRS01 Kamera Full-HD 1080P Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 3 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 4 Zapnout a vypnout

Více

Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer AL1911. Uživatelská pøíruèka Monitor Acer AL1911 Uživatelská pøíruèka Obsah Úvodem...2 Kapitola 1 Instalace...3 Rozbalení... 3 Nastavení úhlu pohledu... 3 Odejmutí LCD monitoru z podstavce... 3 Instalace podstavce monitoru... 4 Instalace

Více

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz33004.fm Page 109 Friday, March 12, 2004 6:20 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ POUŽIVAT

Více

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty

Autorádio AR 817. Obj. č.: 37 32 97 Vestavba. Stereo rádio s PLL syntetizátorem. USB konektor. Automatické ukládání stanic. Slot pro SD/MMC karty Autorádio AR 817 Stereo rádio s PLL syntetizátorem Automatické ukládání stanic Funkce RDS (Radio Data System) USB konektor Slot pro SD/MMC karty Vstup AUX Obj. č.: 37 32 97 Vestavba Poznámky: Vážený zákazníku,

Více

DIANA F+ Návod k obsluze

DIANA F+ Návod k obsluze DIANA F+ Návod k obsluze VYDRŽTE CHVILKU Mùžeme si jen pøedstavovat intenzivní vzrušení, které vás svírá. Kdo sakra chce èíst nìjaký návod, když pøitažlivé plastové køivky Diany F vzývají vaše jméno? Zkuste

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

Návod k použití FMT100

Návod k použití FMT100 Návod k použití FMT100 FMT100 je bezdrátový MP3-přehrávač pro audio systémy. Obsah balení: FMT100, dálkový ovládač, audio kabel, pojistka 2.0A, návod Hlavní vlastnosti FMT100 Podpora SDkaret, USB Flash

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

KD-DV6202/KD-DV6201. Varování - 1 -

KD-DV6202/KD-DV6201. Varování - 1 - KD-DV6202/KD-DV6201 Návod na instalaci a připojení Tento přehrávač je skonstruován pro provoz v elektrických systémech 12 V DC s uzemněným záporným pólem. Jestli vaše vozidlo nemá tento systém, je nutný

Více

Návod k obsluze. Autorádio s CD pfiehrávaãem AR 589 CD / AR 600 CD

Návod k obsluze. Autorádio s CD pfiehrávaãem AR 589 CD / AR 600 CD Návod k obsluze Autorádio s CD pfiehrávaãem AR 589 CD / AR 600 CD V eobecné bezpeãnostní pokyny Nevystavujte pfiístroj de ti nebo vlhkosti, zabráníte tím poïáru nebo elektrickému v boji. Neprovozujte pfiístroj

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více

Kabelový ovlada (standardní vybavení)

Kabelový ovlada (standardní vybavení) Kabelový ovlada (standardní vybavení) 1. Displej asova e 2. Rychlost ventilátoru (Automatika (AU- TO), Vysoká, St ední, Nízká) 3. Indikace odmrazování (DEFROST) 4. Indikace úsporného režimu (SAVE) 5. Zobrazení

Více

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem

FM vysílač DNT MusicFly Select. Obj. č.: 37 22 23. Obsah. 1. Úvodem FM vysílač DNT MusicFly Select Obj. č.: 37 22 23 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup FM vysílače DNT. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000

Cesky. Instalace přístroje Parrot MKi9000 V tomto zjednodušeném návodu k použití přístroje Parrot MKi9000 najdete základní instrukce, které vám umožní snadnou obsluhu tohoto zařízení. Obsah Instalace přístroje Parrot MKi9000... 25 Autorádio s

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

CDH-80MS Měřič vodivosti CDH-80MS. Měřič vodivosti

CDH-80MS Měřič vodivosti CDH-80MS. Měřič vodivosti CDH-80MS Měřič vodivosti Rozbalování Vyjměte seznam zboží a ověřte si, že jste obdrželi následující celé zařízení (množství je uvedené v závorkách): 1 měkké přenosné pouzdro 1 alkalickou baterii 9V 1 ocelový

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru...

Obsah. Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3. Obsah balení...3. Návod k instalaci...4. Montáž monitoru...4. Odpojení monitoru... Obsah Upozornění...2 ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY O LCD MONITORECH...3 Obsah balení...3 Návod k instalaci...4 Montáž monitoru...4 Odpojení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál

DPC-D218ID. Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných. Uživatelský manuál DPC-D218ID Dveřní stanice pro 2D systém videovrátných Uživatelský manuál Části a funkce Svorkovnice +12V:12VDC výstup napájení LK-(GND): Zámek - zem LK+(COM): Zámek - 12 VDC. NO.: relé kontakt NO EB+:

Více

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops.

Hodinky s kamerou. Návod k použití. Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu. www.spyshops. Hodinky s kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Kvalitní provedení IR přisvícení Funkce diktafonu www.spyshops.cz stránka 1 1. Popis tlačítek A. Tlačítko on/off a pro pořízení záznamu, fotografie

Více

DR10. Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka. objednací číslo: 00054828

DR10. Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka. objednací číslo: 00054828 DR10 Přenosné digitální rádio Uživatelská příručka objednací číslo: 00054828 1. Obsah 1. VYSVĚTLENÍ VAROVÁNÍ A POZNÁMEK... 4 2. OBSAH BALENÍ... 4 3. BEZPEČNOST... 5 4. OVLÁDACÍ PRVKY A POPIS 7 5. ZAČÍNÁME...

Více

TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním

TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním TEAC SR-100i CD / USB Hi-Fi rádio s ipod dock a dálkovým ovládáním Před prvním použitím Zkontrolujte obsah balení: Dálkové ovládání (RC-1265) Baterie (CR2025) pro dálkové ovládání Napájecí kabel FM anténa

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27

NÁVOD K OBSLUZE. Diktafon M-Voice 32. Obj. č.: 77 35 27 NÁVOD K OBSLUZE Diktafon M-Voice 32 Obj. č.: 77 35 27 OBSAH: 2 Str.: OBECNĚ... 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 POHLED NA PŘÍSTROJ... 4 POHLED NA DISPLEJ... 4 FUNKCE... 4 VLOŽENÍ / VÝMĚNA

Více

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu

ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000. Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání pohonu ABUS HomeTec Pro bezdrátová tlačítková klávesnice CFT3000 1. Oblast použití 2. Obsah balení 3. Montážní nářadí 4. Montáž 5. Obsluha 6. Upozornění Klávesnice byla vyvinuta speciálně pro bezdrátové ovládání

Více

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW

DS x9 HD. TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem. Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW DS x9 HD TFT-LCD displej v opěrce hlavy se zabudovaným DVD přehrávačem Umožňuje přehrávat disky DVD, VCD, CD, MP3, MP4, CD-R a CD-RW Uživatelská příručka Upozornění k provozu zařízení Přečtěte si pozorně

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

Mìøiè spotøeby elektrické energie FK1499 Kód: 4731650

Mìøiè spotøeby elektrické energie FK1499 Kód: 4731650 Návod k použití CZ Mìøiè spotøeby elektrické energie FK1499 Kód: 4731650 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi

Více

Elektronický výcvikový obojek DOG-T05L

Elektronický výcvikový obojek DOG-T05L Elektronický výcvikový obojek DOG-T05L Návod k použití 1.Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za nákup našeho zboží. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod. Elektronické výcvikové obojky

Více

Návod k použití BMR102

Návod k použití BMR102 Rádio Návod k použití BMR102 2 3 10 12 14 1 4 5 6 7 9 8 13 L K J 20 A B C D E PM I H G F 11 1 14 15 11 15 15 16 2 3 17 18 19 21 4 5 19 19 6 7 19 19 8 9 10 10 10 11 8 9 12 Symboly Následovně jsou zobrazeny

Více