PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE"

Transkript

1 Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE ORGANIZACE: ADRESA POSKYTOVATELE: PRÁVNÍ FORMA: ZŘIZOVATEL: Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, Teplice Lípová 651/9, Teplice P. O. BOX 90 URL: Příspěvková organizace Ústecký kraj IČO: STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: ZODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK: VEDOUCÍ PROGRAMU: PRACOVNÍ TÝM: ADRESA PRACOVIŠTĚ: Mgr. Marie Šťastná, ředitelka Mgr. Karolina Homolová Mgr. Marie Šťastná Pracovníci PPP Chomutov PPP Chomutov, Václavská 4153, Chomutov Tel.: NÁZEV PROGRAMU PROGRAM VČASNÉ INTERVENCE ZAMĚŘENÝ NA BUDOVÁNÍ POZITIVNÍHO KLIMATU VE TŘÍDNÍM KOLEKTIVU POSLÁNÍ PROGRAMU Podpořit přirozenou cestu získávání informací a sociálních dovedností ve výchovně - vzdělávacím procesu. HLAVNÍ CÍLE PROGRAMU Obecné cíle: Předcházet a zmírňovat následky rizikového chování. Podporovat osobnostní rozvoj členů cílové skupiny. Podporovat a rozvíjet sociální dovednosti a kompetence členů cílové skupiny. Pozitivně ovlivňovat vztah dítěte (žáka) k určité sociální skupině (třídnímu kolektivu). Konkrétní cíl programu: Cílem programu je předcházet či zmírňovat následky neuspokojení v začlenění do formální sociální skupiny, jakou třídní kolektiv je. Cílem programu je rovněž přiměřená podpora skupinových charakteristik jako je participace a kooperace dle věkového hlediska. Program by rovněž měl směřovat k toleranci individuality každého jedince, který je součástí skupiny. CÍLOVÁ SKUPINA Obecně: Skupina, u které byly identifikovány rizikové projevy chování, konkrétně nepřiměřené či nežádoucí vztahy mezi členy skupiny; skupina členěná do mnoha podskupin, skupina se sníženou kohezí a negativní emoční atmosférou Strana 1 (celkem 5)

2 Konkrétně: Kolektivy, ve kterých jsou posunuté skupinové normy. Kolektivy, u nichž z tohoto důvodu hrozí nebo se již projevuje rizikové chování ve smyslu agresivity, intolerance, vyčlenění ze skupiny, šikany atd. Děti a mládež ve věku od 11 do 18 let ( ZŠ, SŠ, dětské kolektivy v dětských domovech) Potřeby členů cílové skupiny: soudržnost skupiny, resp. podskupin, dodržování (často posunutých) skupinových norem, vytlačování nekonformních či jinak nevýhodných jedinců ze skupiny, potřeba sounáležitosti jedince s kolektivem, potřeba identifikace jedince se skupinou, nalezení výhodné pozice jedince ve skupině, realizace skupinových i individuálních cílů v rámci skupiny pocit bezpečí a jistoty jedince ve skupině, respekt ze strany ostatních členů skupiny možnost uplatnění svého já jako rovnocenného a jedinečného člena skupiny Program řeší následující otázky: program usiluje o změnu sociálního klimatu v narušené skupině, posun skupinových norem směrem k žádoucím projevům chování, podporuje realizaci jedince ve skupině, posílení pozitivní identifikace jedince se skupinou program podporuje narovnání vztahu mezi autoritou (nejčastěji třídním učitelem) a skupinou, posiluje třídního učitele v roli sociálního manažera program se zaměřuje na získání dovedností: sociálních, komunikačních, řešení konfliktních situací ve skupině SEKUNDÁRNÍ CÍLOVÁ SKUPINA pedagogové rodina (rodiče, sourozenci) KAPACITA PROGRAMU Programu je určen pro 8 až 30 členné skupiny (třídní kolektivy, jiné sociální skupiny), v případech povolené výjimky 35 žáků ve třídě STRATEGIE A PLÁN PROGRAMU Odůvodnění potřeby programu: Potřeba sestavení programu vychází ze současného trendu ve formálních skupinách, kdy při utváření vztahů ve skupině sehrává větší důležitost sociokulturní a ekonomické zázemí členů rodiny; kdy členové skupiny jsou více ovlivnitelní informačními zdroji kolem nich (zejména mediálními zdroji), autorita - nejčastěji v podobě třídního učitele - prochází změnou v jejím pojetí a vnímání členy formální skupiny. Často selhávají vzorce chování ve vztahu k navazování kontaktů s vrstevníky. Rovněž se velice často setkáváme s klimatem ve třídních kolektivech, kde v důsledku posunutí norem je společností a okolím nepřijímané projevy chování považovány skupinou za zcela přijatelné a dokonce žádoucí, což vytváří manévrovací prostor ke střetům mezi autoritou a skupinou. Obsah poskytovaných služeb je podřízen charakteru identifikovaného problému, složení a potřebám cílové skupiny, s ohledem na celkový kontext. Identifikace problému a volba postupu intervence identifikace problému (získávání informací o cílové skupině ze všech dostupných zdrojů), pro upřesnění identifikace problému budou využity standardizované i nestandardizované metody, seskupení informací z našeho šetření a informací poskytnutých školou či rodiči a vyzdvihnutí základního problému případně dalších dílčích problémů navázaných na problém základní zmapování dynamiky ve skupině, zjištění skupinových norem, užší specifikace problému volba strategie při intervenci v třídním kolektivu (formy práce intervence v prostředí školy, mimo školu, výjezdové pobyty) dle věku cílové skupiny, rozsahu a hloubky nežádoucího jevu volba metod práce s ohledem na identifikovaný problém a důrazem na získávání informací ze strany cílové skupiny, vlastní prožitek a ujasnění vlastních postojů členů cílové skupiny restrukturace třídy, vytváření kooperativního klimatu s využitím sociálních potencialit třídy, vyhasínání nežádoucích projevů v životě skupiny Strana 2 (celkem 5)

3 Metody práce se skupinou při intervenci Volené metody a techniky jsou podřízeny aktuálním potřebám skupiny. Práci se skupinou je třeba přizpůsobit struktuře klientů ve skupině, kulturnímu a socioekonomickému zázemí skupiny, na výběru práce se skupinou se rovněž podílí momentální nálada skupiny. Zaměřeny jsou na cílené ovlivňování skupinových norem, rozvoj sociálních dovedností, rozvoj schopnosti kooperovat ve skupině, nácvik modelových situací zaměřených na rozklíčování nejproblematičtější momentů ve skupině. Předpokladem úspěšného řešení problému je práce s celou skupinou, kde se problém vyskytl nebo je zvýšené riziko jeho výskytu. Práce ve skupině je rovněž směřována k vyhledávání zdrojů ve skupině a zároveň u jednotlivých členů skupiny, kromě zdrojů skupiny je nutné pojmenovat rizika skupiny, stanovit dílčí cíle při práci s danou skupinou a následně vyhodnocovat společně se skupinou jejich dosahování. Program využívá následující zásady práce se skupinou: 1) mám právo si vybrat účast na programu 2) každý názor je vítán 3) pocit bezpečí a jistoty 4) mám právo na respekt ostatních 5) Práce se skupinou bude realizována v několika základních fázích: 1. fáze: Seznámení se skupinou a stanovení pravidel. Zjištění náhledu skupiny na identifikovaný problém. Seznámení skupiny s výstupy z šetření při identifikaci problému. Na základě identifikace problému a vícezdrojového sběru informací o charakteristice skupiny, včetně náhledu skupiny na identifikovaný problém, je volena strategie práce se skupinou, ve spolupráci se zainteresovanými stranami (učitel/é, lektor programu, cílová skupina) je stanovován cíl intervence a indikátory úspěšnosti programu, dále je stanoven rámcový harmonogram programu s předpokládaným rozsahem a četností setkání. 2. fáze: Systematická práce se skupinou s využitím metod a technik zaměřených na poznání svého já (sebepojetí, sebehodnocení), na poznání ostatních členů skupiny (jaká máme stanovená kritérii k posuzování ostatních, co vše hraje roli v hodnocení vlivu či sympatií jednotlivých členů skupiny), schopnosti hodnocení atmosféry ve skupině (co vše může tuto atmosféru ovlivňovat?), na kooperaci ve skupině, uvolnění napětí ve skupině. 3. fáze: Zhodnocení působení a efektivity intervence. Zpětná vazba od dětí (dotazník, slovní zhodnocení zjištění, co vadilo, co nevadilo, přínosy a ztráty, byla naplněna očekávání, škály). Retest třídního kolektivu. Dotazník od učitele zaměřený na zjištění dodržení obsahu, zhodnocení kvality, dodržení podmínek kvality, návrhy změn programu, zhodnocení změn ve třídě. Průběžné zprávy z realizace programu. Zhodnocení lektorem průběh, spolupráce se žáky, spolupráce s učitelem, dodržení podmínek ze strany školy, zhodnocení dosažení cílů, doporučení pro další práci se skupinou. Metody a techniky programu vycházejí zejména z následujících zdrojů: Corey, G., Corey, M. S, Callanan, P., Russell, J. M.: Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. Portál, Praha ISBN Benešová, O., Hodrová, L., Jilemnická, J., Musilová, B.: Konflikt, koření života. Praha, Partners for Democratic Change Campbellová, J.: Techniky arteterapie. Portál, Praha Hoppeovi, Krabel,J.: Sociálně psychologické hry pro dospívající. Praha, Portál Komárková, R., Slaměník, I., Výrost, J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Sociálně psychologický výcvik. Grada, Praha Oaklander, V.: Třinácté komnaty dětské duše. Nakladatelství DRVOŠTĚP, Dobříš Parry, J., Carrington, G.: Čelíme šikanování. IPPP ČR, Praha Sborník příspěvků: Prevence šikanování ve školách. IPPP ČR, Praha Šimonovský, V., Mertin, V.: Hry pomáhají s problémy. Portál, Praha Podmínky realizace programu: Uzavření kontraktu, jehož součástí jsou podrobné podmínky realizace programu. Souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte v intervenčním programu. Na realizaci programu je se podílí třídní učitel (případně jiný zainteresovaný učitel či pracovník školy), a to buď v roli pozorovatele nebo v roli aktivního účastníka programu. Program je prováděn pracovníky PPP ÚK. Škola dodá pracovní pomůcky papír, pastelky, fixy, modelovací hmota, flip-chart a další pomůcky dle požadavků pracovníka PPP Škola zajistí vhodné prostory, kde bude možné pracovat v kruhu. Po ukončení programu třídní učitel poskytne zpětnou vazbu o průběhu realizace programu, zhodnotí kvalitu programu, zhodnotí dosažení deklarovaných cílů. Při ukončení programu žáci zpracují zpětnovazební dotazníky pro účely PPP ÚK. Strana 3 (celkem 5)

4 Po ukončení programu bude ze strany pracovníka PPP ÚK zpracována poradenská zpráva, která bude mimo jiné obsahovat další doporučení pro vedení třídního kolektivu. Implementace těchto doporučení je plně v kompetenci školy. Místo realizace: Program je realizován na půdě školy, v místnosti, kterou lze prostorově uspořádat pro práci v kruhu (upřednostněny jsou školní družiny, zasedací místnosti) případně v prostorách PPP, pokud to je kapacitně možné. Použité techniky a metody Rozhovor, diskuse, dotazník Kresebné techniky, techniky dramaterapeutického charakteru Neverbální techniky Techniky lámání ledu Interaktivní, zážitkové hry Zpětná vazba,sebereflexe Nácvik modelových situací Prezentace výstupů Individuální práce, práce ve dvojicích, skupinová práce NÁVAZNÉ PROGRAMY SLUŽBY Účastníci budou v průběhu realizace intervenčního programu, případně po jeho skončení informováni o možnostech návazné či specializované péče přímo PPP ÚK, ale i nabídce dalších státních a nestátních organizací. Učitel získá informace o vhodných literárních zdrojích k dané problematice. Po ukončení programu formuluje pracovník PPP ÚK pro potřeby dalšího vedení třídního kolektivu doporučení, jejichž zavedení do praxe je plně v kompetenci školy. Dle potřeby budou ze strany PPP ÚK nabídnuty další služby. Škola bude informována o další nabídce programů primární prevence, které zařízení PPP ÚK poskytuje. ZASAZENÍ PROGRAMU DO SYSTÉMU PÉČE Program je součástí poskytovaných preventivní služeb odloučených pracovišť PPP ÚK. Před realizací programu se pracovník PPP ÚK seznámí s MPP školy s cílem podpořit či navázat na cíle uvedené v MPP. Program se snaží pružně reagovat na nabídku sítě sociálních a psychosociálních služeb, která je průběžně monitorována. V současné době lze služby primární prevence v Ústeckém regionu označit za nedostatečné, chybí celková provázanost. Vzájemné předávání informací o poskytovaných službách je zajišťováno prostřednictvím internetových stránek, účastí v Komisi sociálně právní ochrany dětí, v Komisi pro výchovu a vzdělávání, úzkou spoluprácí s pracovníky KÚ ÚK koordinátory protidrogové prevence a krajskými koordinátory prevence, schůzky se školními metodiky prevence, účastí na komunitním plánování měst, prezentací činnosti PPP ÚK v oblasti primární prevence, spoluprácí s oddělením prevence Policie ČR, metodickou spoluprácí s IPPP ČR Praha. HODNOCENÍ EFEKTIVITY PROGRAMU Podkladem pro závěrečné hodnocení jsou záznamy z průběhu programu, které vede pracovník PPP UK, zpětnovazební dotazníky od účastníků programu, které zpracovávají při ukončení programu. Dalším podkladem pro zhodnocení efektivity programu a naplnění cílů programu je písemná zpětná vazba od učitele, který se programu účastnil. Pracovník PPP ÚK vyhodnocuje účinnost programu dle následujících indikátorů (nejčastěji v úzké spolupráci s účastníky programu a zainteresovanými učiteli školy): sociální klima primární cílové skupiny programu změna norem skupiny změna postoje k rizikovému chování (využití DIS BŽ) analýza a porovnání komunikace prostřednictvím videozáznamu Strana 4 (celkem 5)

5 DOKUMENTACE PROGRAMU Žádost o poskytnutí programu Souhlasy zákonných zástupců Kontrakt o poskytnutí programu, včetně zajištění informační povinnosti vůči zákonným zástupcům žáků Protokoly vyplněných dotazníků Zpětnovazební dotazníky od žáků a učitelů Průběžné zprávy z realizace programu Záznamy ze supervizích setkání Závěrečná zpráva Fotodokumentace, příp. videozáznamy Strana 5 (celkem 5)

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 1 č.j. 21291/2010-28 Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče

Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče NÁZEV TYP Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče Nový Jičín Divadelní 12, Nový Jičín 741 11 Školní vzdělávací program Střediska výchovné péče Vnitřní důležitý dokument ČÍSLO JEDNACÍ VYDAL

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE

KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 1 2 KATALOG PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO PLZEŇ A OKOLÍ 3 Katalog programů primární prevence PRO PLZEŇ A OKOLÍ 2008 Člověk v tísni, o.p.s., pobočka

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016

příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 příspěvková organizace Strategie primární prevence rizikového chování 1. ZŠ Napajedla na období 2011 2016 Mgr. Eva Táborová metodička prevence 14. 11. 2011 Právní východiska Strategie prevence rizikových

Více