Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2009 Michal Freiberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2009 Michal Freiberg"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářská práce 2009 Michal Freiberg

2 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Srovnání webů vybraných e-shopů Vypracoval: Michal Freiberg Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Sigmund Rok vypracování:

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Veškeré použité podklady, ze kterých jsem čerpal informace, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a citovány v textu podle normy ČSN ISO 690. V Praze dne Podpis:... 3

4 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá vytvořením ucelené metodiky pro hodnocení a srovnání webových prezentací internetových obchodů. Metodika obsahuje všechna důležitá kritéria pro potřeby analýzy. Dále jsou v práci pomocí této metodiky zhodnoceny tři vybrané internetové obchody a vyhodnoceny výsledky provedené analýzy. Abstract The bachelor thesis deals with the creation of a comprehensive methodology for the evaluation and comparison of websites internet shops. The methodology includes all the important criteria for analysis. Furthermore, three selected internet shops are assessed using the methodology and the results of analysis are evaluated. 4

5 Obsah 1. Úvod Internetové obchodování Úvod do problematiky Význam internetového obchodování Metodika pro srovnání webových prezentací e-shopů SEO Grafický design Přístupnost Použitelnost Funkcionalita e-shopu Informační hodnota Orientace na zákazníka Uživatelský průzkum Výběr konkrétních e-shopů Ski a Bike Centrum Radotín s.r.o Levné lyže Online-lyže.cz Srovnávací analýza vybraných e-shopů SEO Grafický design Přístupnost Použitelnost Funkcionalita e-shopu Informační hodnota Orientace na zákazníka Uživatelský průzkum Vyhodnocení výsledků srovnávací analýzy Shrnutí a návrhy na zlepšení Ski Centrum Radotín Levné lyže

6 6.3. Online-lyže.cz Závěr Zdroje Literatura Další zdroje Seznam tabulek a obrázků Tabulky Obrázky Přílohy

7 1. Úvod S velmi rychlým rozvojem a zlepšující se dostupností moderních technologií se internetové obchodování stává čím dál více důležitějším aspektem rozhodujícím o úspěchu či neúspěchu na trhu. Internet je dnes i v České republice dostupný velice jednoduše a klady internetového obchodu nemohly ani v ČR zůstat nevyužity ať už ze strany firem nebo zákazníků. Proto zažívá internetové obchodování v České republice v poslední době podobný rozmach jako všude po světě. Převážně v posledních letech je tento rozvoj velice citelný. Jak se můžeme dozvědět ze studie Českého statistického úřadu Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2008 [1], za posledních pět let vzrostl podíl lidí, kteří v daném roce využili internetový nákup z 3,4% v roce 2003 na 21% v roce Jde tedy o více než šestinásobný nárůst. Kvalitní webová prezentace je nejdůležitějším aspektem úspěchu internetového obchodu (neboli e-shopu) na trhu. Ale je otázka, jak takovou kvalitní webovou prezentaci poznat. Proto bych se ve své práci rád zaměřil na vytvoření ucelené metodiky pro srovnání webových prezentací internetových obchodů. Začátek práce je věnován úvodu do problematiky internetového obchodu a definování jeho hlavních výhod. Vytvořená metodika by měla následně pomoci analyzovat tři vybrané e- shopy a určit jejich pořadí co se kvality webové prezentace týče. Tomu se bude věnovat další část této práce. Nejdůležitějším aspektem je výběr kritérií a jejich rozdělení do kategorií. Pro možnost srovnání výsledků analýzy je pochopitelně potřeba každé kritérium ohodnotit bodovou škálou, ze které každý web dostane určitý počet bodů. V další části práce se budu zabývat použitím vytvořené metodiky tím, že provedu srovnávací analýzu tří vybraných e-shopů ze stejného oboru. Dojde k ohodnocení každého ze tří e-shopů v rámci každého kritéria. Konec této části práce bude věnován vyhodnocení výsledků. 7

8 Poslední částí práce je využití výsledků analýzy pro vypracování seznamu doporučení, jak by daný e-shop měl svoji webovou prezentaci zlepšit, aby se zvedla její kvalita. Hlavní cíle této práce jsou tři. Vytvoření metodiky pro srovnání webových prezentací internetových obchodů, použití této metodiky pro srovnávací analýzu tří vybraných e-shopů a soupis doporučení jednotlivým internetovým obchodům, jak zlepšit jejich webovou prezentaci. 8

9 2. Internetové obchodování 2.1. Úvod do problematiky Internetové obchodování je jednou z hlavních složek e-commerce, která je podkategorií e-businessu. Proto si pro potřeby této práce nejdříve osvětlíme tyto pojmy e-business Pojem e-business, pod kterým si představíme řadu produktů a aplikací, nejsnadněji vysvětlíme slovním spojením elektronické podnikání. Společný jmenovatel těchto produktů a aplikací najdeme v tom, že využívají pro svojí funkčnost zejména webové technologie a různé automatizované informační systémy. E-business nabývá poslední dobou čím dál více na významu. Důvodem pro to je hlavně dále postupující rozmach internetu, zvyšující se úroveň softwarového a hardwarového vybavení i rozvoj telekomunikačních technologií a v neposlední řadě postupující globalizace. V prostředí e-businessu můžeme najít celou řadu vztahů mezi různými subjekty. Základní dělení je v podobě podnik (podnikatel), zákazník (koncový spotřebitel) a státní správa. Mezi všemi subjekty vzájemně jsou definované vztahy. Toto rozlišování vztahů mezi subjekty v e-businessu je důležité i pro rozlišení typu aplikace, která bude při uskutečňování tohoto vztahu použita. My se dále zaměříme pouze na vztah podnik-zákazník, tedy Business-ti-Customer (B2C). Jde zejména o obchodní vztahy firmy a koncového zákazníka. Obchodní vztah se v tomto případě nejčastěji realizuje prostřednictvím různých webových aplikací, zejména e-shopů (internetových obchodů). [A] e-commerce Jak již bylo řečeno, e-commerce je součástí e-businessu. Jde o poměrně široký pojem, který se používá k označení obchodních transakcí, které jsou realizované prostřednictvím elektronických prostředků, zejména internetu. Z tohoto je jasné, že nástup e-commerce je úzce spojen s mohutným rozvojem 9

10 internetu na konci 20. století. Proto se zde můžeme setkat s relativně velkou nejednotností pojmů a definicí. Vzhledem k tomu, že e-commerce představuje služby, které zahrnují prodej a nákup firemních produktů a služeb prostřednictví elektronických prostředků, nabízí se nám základní dělení tohoto pojmu na vlastní nákup zboží a služeb (elektronické obchodování) a na marketing prostřednictví elektronických médií (elektronický marketing). Pod těmito pojmy si můžeme představit stejně aktivity jako při běžném obchodním styku, s tím rozdílem že probíhají kompletně v prostředí internetu. [A] Elektronické (internetové) obchodování V oblasti e-commerce hraje ústřední roli elektronické obchodování, tedy obchodní vztahy prováděné prostřednictvím elektronických prostředků, v tomto případě skoro výhradně prostřednictvím internetu, proto se spíše používá termín internetové obchodování. Tento termín proto budeme výhradně používat i nadále. Tato oblast e-businessu zaznamenává díky již zmiňovanému rozmachu internetu na přelomu 20. a 21. století velký vzestup a je jak pro podniky a firmy tak i pro koncové zákazníky velice perspektivní. I přes nezpochybnitelné narůstání množství firem, které se zapojují do obchodování po internetu, v žádném případě nehrozí zánik kamenných obchodů jak je známe. [A] 2.2. Význam internetového obchodování Hlavní výhoda pro podniky, které se zapojí do elektronického obchodování, vyplývá už z jeho podstaty. Veškerý přenos informací při tomto procesu probíhá prostřednictvím internetu. Proto se zde setkáváme v klasickém obchodování zcela nevídanou věcí, kterou jsou takřka nulové náklady na přenos informací. Informace jsou přenášeny takřka bez nákladů, stejně tak je to s jejich uchováváním nebo opakovaným zpracováváním. V porovnání s tím, se běžné postupy přenosu informací a zpráv jeví nejen jako zbytečně nákladné, ale také velice zdlouhavé. Toto zvýšení rychlosti, kterou se provádějí jednotlivé obchodní operace, vede k podstatnému zefektivnění procesů a podstatně to zvyšuje konkurenceschopnost firmy. Tato hlavní výhoda je samozřejmě podstatnější v sektorech, kde není nutné kontakt přes webové rozhraní doplnit i osobním 10

11 kontaktem, tedy obchod s nehmotnými produkty. V případě obchodování s hmotnými produkty je situace rozdílná produkt od produktu, například na trhu s obuví nebude význam elektronického obchodování tak významný jako v případě obchodu s knihami. Dalšími výhodami elektronického obchodování jsou zejména minimální náklady na start podnikání v porovnání se zakládáním firmy, která bude kontakt se zákazníkem provádět zejména klasickou cestou. To s sebou nese ale i velké rizika, protože i přes malé počáteční finanční náklady je další provoz a údržba náročná nejen po stránce finanční. Díky podstatě elektronického obchodu se počet koncových spotřebitelů, které je firma schopna oslovit se vstupem na internetový trh několika násobně zvyšuje. Proto je elektronické podnikání i šancí pro již zavedené firmy, které chtějí oslovit nové zákazníky a vstoupit na nové trhy. Podstatnou výhodou je i to, že v prostředí elektroniky se může využít velká míra automatizace procesů, která povede k minimalizaci množství chyb. Význam internetového trhu spočívá také v tom, že se zmenší rozdíly mezi firmami z pohledu kapitálové síly a tím se zvyšuje transparentnost trhu, což je kladný efekt pro hospodářskou soutěž. Vede to k tomu, že odpadá velké množství bariér z klasického trhu. Zákazník má možnost rychle a přehledně srovnávat ceny a služby jednotlivých prodejců. Další výhoda, která stírá rozdíly mezi menšími a kapitálově silnějšími společnostmi, je to že lukrativní adresa nepřináší už tolik výhod. Tímto vším je zvyšován konkurenční boj, což by měla být hlavní výhoda pro koncového spotřebitele, protože to vede ke snižování cen a nutí to podniky, aby jejich produkty a služby byli kvalitnější. Rovněž se zvyšuje informovanost obou stran obchodního kontaktu. Za nevýhody elektronického podnikání můžeme naopak ještě pořád označovat slabou právní ochranu tohoto podnikání, protože neexistuje ucelená norma, která by elektronické podnikání upravovala. Jsou jen některé předpisy, které s uzavíráním obchodů po internetu počítají. Je zde také vysoké riziko tzv. krádeže myšlenek. Vstup na internetový trh s sebou pro firmu nese i riziko v podobě neznalosti prostředí, protože toto odvětví obchodu je mladé a v podstatě se ještě nedá najít stoprocentně fungující model pro toto podnikání. Počáteční riziko je však spojeno s každým startem v podnikání, proto tato nevýhoda není překážkou rozmachu internetového obchodování. 11

12 Velice diskutovanou otázkou v případě internetového obchodování zůstává problém dostupnosti osobních údajů. Firmy mají možnost sbírat velké množství informací o klientech a tyto následně využívat v přidružené oblasti internetového marketingu. Dochází rovněž k předávání těchto informací mezi firmami, protože kontrola evidence osobních údajů není na potřebné výši. 12

13 3. Metodika pro srovnání webových prezentací e- shopů Jak již bylo řečeno, hlavním posláním této práce je provést srovnávací analýzu vybraných e-shopů z hlediska zpracování jejich webových prezentací. Pro tento účel je potřeba vytvořit ucelenou metodiku, abychom poté mohli jednotlivé webové prezentace pomocí této metodiky ohodnotit a provést jejich vzájemné srovnání. Proto nejdříve přistoupíme k obecnému definování metodiky pro srovnání webových prezentací e-shopů a až v další kapitole se budeme zabývat konkrétním nasazením vytvořené metodiky na jednotlivé webové prezentace a jejich vzájemným srovnáním. Na webové prezentace e-shopů je potřeba z velké části nahlížet jako na webovou prezentaci obecně. Proto jsou zvolená kritéria z části podobná kritériím, které by byly použity při srovnávací analýze běžných firemních prezentací. Zahrnuty jsou ale samozřejmě i kritéria pro hodnocení záležitostí spjatých čistě s problematikou internetového obchodu. Vytvořená metodika je rozdělena do osmi hlavních kategorií. Jsou jimi SEO (Search Engine Optimization), grafický design, přístupnost, použitelnost, funkcionalita e-shopu, informační hodnota a orientace na zákazníka a testování uživateli internetu v průzkumu. Každá z hlavních kategorií obsahuje různé množství kritérií. Celkové hodnocení, kterého by e-shop mohl teoreticky dosáhnout, bylo stanoveno na 1000 bodů. Těchto 1000 bodů je rozděleno mezi jednotlivé kategorie na základě jejich váhy, tedy na základě důležitosti kritérií, která jsou v ní obsažena. Toto rozdělení můžeme vidět v tabulce

14 Kategorie Bodový rozsah % podíl SEO % Grafický design % Přístupnost % Použitelnost % Funkcionalita e-shopu % Informační hodnota % Orientace na zákazníka % Uživatelský průzkum % Celkem % Tab 3.1: přehled bodových rozsahů jednotlivých kategorií Uvedený systém bodování byl zvolen pro lepší možnost srovnání různých kritérií i napříč jednotlivými kategoriemi. To by například při přiřazování váhy jednotlivým kategoriím a kritériím bylo komplikovanější SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače), zkráceně SEO, je výraz pro sled kroků, jejichž cílem je zvýšení návštěvnosti webové stránky a její kvality. Zvýšení návštěvnosti tedy množství lidí, kteří zavítají na naše stránky, dosáhneme nejlépe zlepšením pozice ve výsledcích různých vyhledávačů. Stránky jsou ve výsledcích řazeny pomocí hodnocení, kterého dosáhnou v souvislosti se zadanými slovy pro vyhledávání. Kvalita návštěvnosti znamená, že uživatelé, kteří na web zavítají, skutečně mají zájem o produkty, které web nabízí. Je nesmyslné se pomocí SEO snažit dostat na web lidi, kteří hledají produkt úplně odlišného rázu. Takový uživatel v drtivé většině případů z webu ihned odejde a jeho přínos je tedy minimální. Jde tedy v zásadě o dobrou volbu klíčových slov (keywords) a o jejich správné využití. [2] Právě volba klíčových slov je na celé optimalizaci pro vyhledávače patrně to nejsložitější. Volba musí vycházet z analýzy toho, co potencionální zákazníci zadávají do vyhledávačů, neboli která slova je jako první napadnou, když by se rádi dostali na internetový obchod v dané oblasti. Zpravidla se za klíčová slova pokládají ta, která se v textu webu vyskytují nejčastěji, nemusí to být ale pravidlem. [3] 14

15 Metod, jak pomocí správně zvolených klíčových slov zlepšit pozici ve vyhledávání a tím i návštěvnost, je několik. Vyjmenujeme si ty nejdůležitější, které by měla kvalitní webová prezentace internetového obchodu, který chce být úspěšný, splňovat (předpokladem pro úspěch každé metody je správná volba klíčových slov): [4] Často aktualizovaný obsah webových stránek obsah by měl být pravidelně aktualizovaný. Dodržování norem (X)HTML při vhodném použití značek, bude robot vyhledavače takovému textu přikládat větší význam. Využívání tagu title a klíčových slov v něm titulek by měl být krátký a výstižný a být složen z vhodných klíčových slov. Využívání nadpisových tagů a klíčových slov v nich vyhledávač připisuje textu v nadpisovém tagu větší důležitost, proto by tam měla být obsažena i klíčová slova stránky. Využívání klíčových slov v krátké, výstižné a neméně URL adrese platí zde podobné pravidlo jako u titulkového tagu. Budování sítě zpětných odkazů větší množství odkazů, které vede na stránku, pomáhá zvyšovat její hodnocení, proto dochází k tomu, že podobně orientované firmy si navzájem vyměňují odkazy na své stránky a zvyšují si tím ohodnocení ve vyhledávačích. Na základě některých z těchto metod určíme hlavní kriteria úspěchu optimalizace pro vyhledávače a u každého kritéria pak jeho ohodnocení v rámci celé metodiky. Některé metody jsou vynechány, protože spadají i do jiné kategorie a jejich ohodnocení bude provedeno tam. Hodnocení kategorie bodů Používání tagu title a tagů nadpisů Kritérium hodnotí, zda je na každé stránce serveru vhodně a za účelem zlepšení SEO použit tag title a tagy pro označení nadpisů. Hodnocení 0-20 bodů Zvolená doména a struktura URL Zvolení domény nehraje v případě optimalizace pro vyhledávače tak důležitou roli. Jde spíše o to, že se svým způsobem jedná o značku firmy 15

16 v prostředí internetu, proto je její volba směřována spíše směrem k tomu, aby si jí návštěvníci webu snadněji zapamatovali, než aby byla snadněji nalezitelná pomocí vyhledávačů. V případě webové prezentace internetových obchodů to platí dvojnásob. Je proto vhodné použít doménu stručnou a výstižnou. Použití klíčového slova v doméně je také užitečné, protože odkazy na tuto stránku jsou psané textově a klíčové slovo se v nich tedy objeví. Pokud se ovšem podaří internetovému obchodu získat doménu, která obsahuje nějaká často vyhledávaná slova v souvislosti s oborem, ve kterém působí, pak toto může hrát v hodnocení vyhledávačů důležitou roli. [5] Tvar URL je oproti obsahu tagu title méně důležitý, ale použití klíčových slov v něm je také dobré. URL každé konkrétní stránky by mělo být krátké, srozumitelné a pokud možno dobře zapamatovatelné. Více slovné URL je vhodné oddělit pomlčkou, usnadní to práci vyhledávačům. [6] Hodnocení 0-20 bodů Zpětné odkazy Jak již bylo řečeno, množství odkazů, které směřují na stránku, zvedá její ohodnocení vyhledávači. Je to jeden z hlavních pilířů snahy o lepší pozici ve vyhledávání. Ke zjištění kolik na web směruje odkazů, je vhodné použít jednu z mnoha pro to vytvořených utilit. Pro potřeby naší metody plně postačí například Backlink watch volně dostupný k použití na adrese Pro analýzu za použití vytvořené metodiky bude vždy využita titulní stránka webové prezentace. Hodnocení 0-30 bodů Hodnocení stránky ve vyhledávačích Dobrá pozice webu ve výsledku z různých vyhledávačů při vyhledávání pomocí vhodně zvolených slov je hlavním podcílem celé optimalizace pro vyhledávače. Jen tak lze dosáhnout pomocí SEO zvýšení návštěvnosti, což je její hlavní cíl. Pro účely této analýzy plně postačí vyhodnocení postavení ve vyhledávačích google ( a seznam ( protože pořád jde o v České repulice jednoznačně nejvyužívanější vyhledávače. [7] 16

17 Vyhledávání bude provedeno v českém jazyce za použití těchto vyhledávaných slov: Lyže Ski e-shop Lyže obchod Lyže prodej Lyže e-shop Hodnocení 0-50 bodů 3.2. Grafický design Je jasné, že první, co uživatel a v případě internetových obchodů i potencionální zákazník v jedné osobě uvidí, je právě grafický design. Jednoznačným posláním grafického designu je upoutat pozornost a přimět uživatele, aby na webu setrval co nejdéle. V případě příchodu uživatele na stránku e-shopu je snaha o jeho co nejdelší setrvání na stránce pochopitelná. Je pravděpodobnější, že si nějaký produkt zakoupí uživatel, kterého stránka upoutala než uživatel, který stránku zavrhl na první pohled. Snaha o upoutání pozornosti ale samozřejmě nesmí být to jediné, na co se při návrhu grafického designu zaměřit. V potaz se musí brát zejména účel, pro který je webová prezentace navrhována. V případě e-shopu je jasné, že nasměrování pozornosti uživatele povede k produktům obchodu a budou použity jiné metody než v případě webové prezentace hudebního festivalu nebo oficiální stránky vysoké školy. Hodnocení kategorie bodů První dojem Jak již bylo zmíněno výše, první dojem uživatele má na svědomí zejména grafické zpracování webu. To se týká především úvodní neboli titulní stránky, tedy té, na kterou drtivá většina uživatelů zavítá jako na první při vstupu na webovou prezentaci. Její důležitost dobře vystihuje Jakob Nielsen: Titulní stránka je vlajkovou lodí webu [C]. Proto by tato úvodní stránka měla uživatele nejen zaujmout a přispět tak k dobrému jménu společnosti, ale poskytnout mu i 17

18 první základní informace - například jaký je účel tohoto webu, jaké jsou jeho funkce a podobně. Hodnocení: 0-30 bodů Jednotný styl Jednotnost designu napříč celou webovou prezentací je velice důležitá z hlediska celkového vyznění webu. Ať již se jedná o konzinstenci z hlediska používaných barev, rozvržení stránky nebo umístění jednotlivých konkrétních prvků. Případná nekonzistence přispívá k rušení uživatele a může urychlit jeho odchod ze stránky, protože zvykat si na každé stránce webu na nové uspořádání nebo barevné ladění není příjemné. Samozřejmě se najdou výjimky, například v případě kdy se webová prezentace skládá z několika velkých oddílů. Zde může barevné odlišení přispět k lepší diferenciaci jednotlivých částí a k celkovému zpřehlednění rozsáhlé webové prezentace. Hodnocení: 0-10 bodů Vyváženost barev Správné použití barev je jedním z hlavních pilířů kvalitního grafického designu. Cílem celého snažení by měla být harmonie barev. Její dosažení není nic jednoduchého. Při použití málo barev dojde k tomu, že celý web bude působit nudným dojmem. Naopak při použití velkého množství různých barev dojde k jejich nesouladu a celý web bude vypadat nepřehledně. V žádném případě ale neplatí, že by barvy nemohly být kontrastní a je třeba používat jenom jednu barvu a její různé odstíny. Vhodně zvolené na první pohled nesourodé barvy, mohou přispět k originalitě grafického designu. Maximální počet barev, který by měl být na stránce použit je 6. [8] Volbu barev se doporučuje provádět vzhledem k okolnostem. V potaz se bere zaměření stránek, firemní barvy a v neposlední řadě také to, jaký charakter má zboží, které je pomocí webu prodáváno. Vhodné zvolení barev lze také využít ke zpřehlednění webové prezentace díky tomu, že pomůže lépe zvýraznit její strukturu. [8] Hodnocení: 0-15 bodů 18

19 Typografie Drtivá většina informací na každém webu má textový charakter. A jako taková by se měla řídit typografickými pravidly. Často tomu tak není a i základní typografická pravidla jsou na webových prezentacích opomíjena. Pro naše účely nám postačí ověřit, zda webová prezentace internetového obchodu splňuje základní typografická pravidla. Mezi základní typografická pravidla řadíme zejména správné použití písem. Základní text by měl být napsán písmem patkovým, nadpisy písmem bezpatkovým. Dále platí, že zvýraznění v textu provádíme jiným řezem téhož písma, ale nedoporučuje se využití podtržení, protože může dojít k záměně s odkazy. Z dalších pravidel se pro naše potřeby využije zejména správný zápis ceny nebo časových údajů. [9] Pro typografii na webu dále platí pravidla o používání tvrdých mezer, tam kde je nežádoucí zalomení řádku. V případě internetových obchodů se to tedy týká především zápisu ceny zboží. Hodnocení: 0-10 bodů Styl designu Pod touto kategorií si můžeme představit za prvé vhodnost zvoleného stylu a ladění celkového designu stránky pro daný účel, zejména s ohledem na nabízené produkty. Za druhé tato kategorie hodnotí i inovativnost a nápad v designu webu. Do hodnocení je zahrnuta i aktuálnost pojetí vytvořeného vzhledu. U webové prezentace internetového obchodu se samozřejmě neočekává, že bude nějak přehnaně využívat moderní webové technologie, ale web, který má grafický design běžný na začátku století si kladné hodnocení nevyslouží. Hodnocení: 0-35 bodů 3.3. Přístupnost Pod pojmem přístupné webové prezentace si můžeme představit situaci, kdy skutečně každý uživatel je schopen stránku plnohodnotně využívat, neboli že je stránka bezbariérová. Co se kritérií týče, jejich výběr pro potřeby této metodiky lze využít novelu Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech 19

20 veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. Blíže se na tento soubor nařízení, kterým by se měli řídit informační systémy veřejné správy, podíváme níže. Pro to, aby stránka splňovala kritéria přístupnosti, existuje celá řada důvodů. V oblasti internetového obchodu je hlavní důvod zcela jasný. V okamžiku kdy by stránka nebyla přístupná pro každého uživatele, snižuje si firma naprosto nesmyslně počet potencionálních zákazníků. Dalšími důvody může být ono řečené vyhovění různým vyhláškám či poslechnutí vlastní lidskosti. [C] Různých omezení, která se doporučuje brát v úvahu pro dosažení co nejvyššího stupně bezbariérovosti, existuje celá škála. Hlavní část této množiny tvoří uživatele s různým vizuálním handicapem. Patří sem jak slabozrací či nevidomí uživatelé internetu, tak uživatelé barvoslepí nebo ti, kteří mají dočasně zhoršené podmínky vidění. Poslední podskupinou nejsou myšleni lidé s nějakým druhem zrakového postižení, ale například uživatelé s nekvalitním či černobílým monitorem. Jako další skupiny handicapovaných uživatelů uvedeme sluchově a pohybově postižené a osoby s poruchami vnímání a soustředění. Poslední, ale rozhodně ne nejmenší skupinou, jsou uživatelé s nedostatečným nebo alternativním softwarovým či hardwarovým vybavením. [10] Jak již bylo řečeno, pro potřeby této metodiky je vhodné převzít pravidla přístupnosti z novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb, který nechalo připravit dnes již zaniklé Ministerstvo informatiky České republiky. Seznam pravidel je volně přístupný na Z tohoto seznamu bylo vybráno pět hlavních kapitol, které jsou vhodné pro náš účel. Šestá kapitola, která se zabývá prohlášením o přístupnosti, je v našem případě zcela nepodstatná. Kapitola zabývající se navigací a ovládání webu je vynechána, protože z tohoto pohledu budou webové prezentace hodnoceny v další kapitole, která se bude zabývat použitelností webu. U některých kritérií byla jako zdroje více či méně použita některá pravidla z oněch jmenovaných českých pravidel přístupnosti. Hodnocení kategorie bodů 20

21 Nezávislost na softwarovém a hardwarovém vybavení Webová prezentace by měla být vystavěna tak, aby uživatel nebyl závislý na použití konkrétního hardware nebo software. Je samozřejmě problematické udělat stránku plně funkční jak na osobním počítači, tak na displeji mobilního telefonu, ale webová prezentace by se o to měla snažit v maximální míře. Tím spíše, že stoupá podíl lidí, kteří mají dostatečně vybavený mobilní telefon a přes internet by s ním nakupovali rádi. [11] Pro účely této metodiky byl vybrán prohlížeč Opera mini a jeho volně přístupný simulátor na adrese Dalším problémem je možná závislost webové prezentace na rozlišení monitoru. Stále platí, že velká část uživatelů využívá rozlišení o velikosti 800 x 600 bodů a rozlišení 1024 x 768 bodů je jasně nejrozšířenější. [12] Webová stránka by toto měla respektovat a nenutit uživatele využívat horizontální posuvníky při malém rozlišení. Do tohoto kriteria je zahrnuta i odolnost stránky vůči zobrazení v různých prohlížečích. Použitými prohlížeči budou dnes nejvyužívanější prohlížeče podle údajů ze začátku roku 2009: MS Internet explorer 6 a 7, Mozilla Firefox 2.x a 3.x, Opera 9.x, Safari a Google Chrome. [13] Při tomto testu bude využito rozlišení 1024 x 768 bodů z důvodů popsaných v předchozím odstavci. K pohodlnějšímu testování tohoto kritéria nám poslouží volně dostupná služba Browsershots, která se nalézá na adrese Hodnocení: 0-40 bodů Atribut alt u netextových prvků Základním předpokladem čitelnosti pro všechny uživatele je existence atributu alt u všech netextových prvků. Důvodem pro to jsou uživatelé, kteří nejsou schopni obrázky rozlišit kvůli oční vadě, ale jde i o uživatele, kteří mají z jakéhokoli důvodu vypnuto načítání obrázků na webu. Hodnocení: 0-12 bodů Nezávislost na použití speciálních doplňků Zejména uživatelé se staršími prohlížeči nebo s omezenými uživatelskými právy nejsou schopni používat některé technologie, jako jsou například 21

22 JavaScript, Flash, Java applety, kaskádové styly (CSS), cookies a další. Proto by webová prezentace neměla podmiňovat získání některých informací tím, že uživatel využívá některou z uvedených doplňkových webových technologií. Hodnocení: 0-1o bodů Kontrast textu a pozadí Pro dobrou čitelnost se doporučuje dodržovat vzájemnou dostatečnou kontrastnost textu a pozadí. Pro kontrolu kontrastu je vhodné použít například program Colour contrast analyser, který je v české verzi volně dostupný přímo ze stránek českých pravidel přístupnosti. [14] Hodnota kontrastu uváděná v zákonem upravených českých pravidlech přístupnosti je 5:1 u běžného písma a 3:1 u písma nadpisů. [15] Hodnocení: 0-10 bodů Zvětšení písma Uživatelům se zhoršeným viděním by také nemělo být znemožňováno si pomocí funkcí prohlížeče zvětšit velikost písma na dvojnásobek. Například tím, že by takto změněná stránka byla nečitelná, nefunkční nebo že je zvětšení písma znemožněno tím, že velikost písma není uvedena ve standardních jednotkách. Pokud stránka nabízí možnost zvětšení písma sama o sobě, jako jednu ze svých funkcí, je to pro webovou prezentaci samozřejmě plus a při hodnocení to bude vzato v potaz. Hodnocení: 0-14 bodů Práci s webovou stránkou řídí uživatel Jak název kritéria napovídá, jde hlavně o to, aby svojí cestu po webové prezentaci řídil uživatel. Proto by neměla webová prezentace bez potvrzení od uživatele načítat novou stránku či uživatele přesměrovat. Hodnocení: 0-7 bodů Nízká náročnost na datový přenos Náročnost na datový přenos dnes není tak důležité kritérium jako tomu bylo v minulosti, protože se dnes i v České republice rychlost běžného připojení 22

23 dostává do hodnot, kdy zdržení při načítání objemného webu není nijak zásadní. [16] Pořád se ale na web jako potencionální zákazníci připojují i uživatelé, kteří takovýmto připojením nedisponují. Častým příkladem jsou uživatelé, kteří na web přijdou prostřednictvím mobilního telefonu. Celková velikost stránky včetně obrázků, kaskádových stylů a dalšího by se proto měla pohybovat maximálně okolo 500 kb. Větší weby se již na pomalejších připojeních načítají znatelně pomaleji. Hodnocení 0-18 bodů Srozumitelnost a přehlednost informací Z hlediska srozumitelnost a přehlednosti informací nebudeme hodnotit žádné konkrétní kriterium, jde jen o to, aby texty na stránce nebyly podávány přehnaně složitě, což u webové prezentace internetového obchodu není žádoucí. Jde zejména o absenci přehnaně dlouhých nečleněných bloků textu nebo používání zbytečně složitého jazyka. Hodnocení: 0-7 bodů Validní kód Hodnocením validního kódu se bude zabývat pouze do té míry, zda je stránka validní s ohledem na uvedenou specifikaci. Pro tento účel bude využit některý z volně přístupných validátorů - například z adresy Hodnocení bude provedeno na základě výsledku testu validity, v případě že stránka validátorem jako validní neprojde, bude ohodnocena s přihlédnutím k množství nedostatků. Na webu uvedenou specifikací je myšlen obsah tagu DOCTYPE. V něm je definováno takzvané DTD, neboli Document Type Definition (definice typu dokumentu). Jde hlavně o to, zda je dokument napsán v HTML nebo XHTML a jestli je jeho definice striktní či přechodová. Validitou je pak myšleno, zda celý dokument odpovídá této specifikaci a splňuje její pravidla. Důležitost požadavku na validitu dokumentu spočívá z hlediska přístupnosti v tom, že různé čtečky by s ním jinak mohly mít problémy. Jedná se zejména o různé přístroje handicapovaných uživatelů. Hodnocení: 0-22 bodů 23

24 3.4. Použitelnost Stejně jako je pojmem přístupnost míněn snadný a neomezený přístup na webovou prezentaci, tak pod pojmem použitelnost si můžeme představit míru toho, jak je účelné a nekomplikované používání webu. Použitelností je tedy myšleno ovládání webu, jeho srozumitelnost a jednoduchost, ale spadají sem i další operace, které může uživatel chtít se stránkou provádět, ať už se jedná o tisk stránky, vyhledávání na ní a další. Ideálně celou problematiku do jedné věty shrnuje Steve Krug v prvním Krugově zákonu použitelnosti, který je jakýmsi výkřikem uživatele webové prezentace: Nenuťte mě přemýšlet! [B] Dokonale tím vystihuje skutečnost, že uživatel nechce na webu zdlouhavě hledat informace kvůli kterým přišel. Proto, když už jsou jednotlivé prvky a ovládání stránek přístupné všem, musí být ještě srozumitelné a na první pohled musí být jasný jejich význam a funkcionalita. Přílišná složitost a malá intuitivnost ovládání přispívá k tomu, že se uživatel na webu zdrží kratší časový úsek, což v případě webové prezentace internetového obchodu vede k tomu, že šance, že ho zaujme nějaký produkt, rapidně klesá. Nezanedbatelné je rovněž riziko, že si zákazník špatně ovladatelný web spojí se značkou nabízeného produktu. Některá kritéria z kategorie použitelnosti jsou na rozmezí mezi touto kategorií a kategorií následující, kterou je funkcionalita e-shopu. Rozdělení mezi tyto dvě kategorie bylo pro potřeby této metodiky provedeno na základě toho, jestli je kritérium platné obecně pro většinu webových prezentací nebo zda se týká převážně problematiky webových prezentací internetových obchodů. Jednotlivá kritéria v této kategorii více či méně vycházejí z hlavních zásad tvorby dobře použitelného a správně strukturovaného webu, jak je definují přední odborníci na tuto problematiku Steve Krug [B] a Jakob Nielsen [C]. Hodnocení kategorie bodů Hierarchie webu Vytvoření jasné vizuální hierarchie je základním kamenem dobré použitelnosti webové prezentace. Je potřeba dodržet několik základních pravidel. 24

25 Aby byla dodržena správná hierarchie webu, je nutné dodržovat nadřazenost a podřazenost objektů a textů. Podřazený objekt bývá zanořen nebo jinak vizuálně podřízen objektu nadřazenému. Objekty se stejnou důležitostí, které spolu navíc ještě souvisejí, by měly být naopak i vizuálně seskupeny do jedné skupiny případně pod jeden nadřazený objekt, například titulek. Vhodné je i použít oddělení textů a objektů z hlediska jejich nápadnosti, kde platí, že čím je objekt důležitější, tím by měl být nápadnější. [B] V případě internetového obchodu to znamená, že například název skupiny produktů musí být jasně odlišen od produktů z této skupiny. Musí být jasné, že jde o prvek nadřazený. Hodnocení 0-20 bodů Struktura webu Pod pojmem struktura webu si přestavíme zvolené rozvržení webu. V této analýze se bude hodnotit jednak kvalita technického provedení layoutu (výraz pro jakési základní schéma webu) a jeho vhodnost pro daný účel. Struktura webu by zároveň měla být konzistentní napříč celou webovou prezentací. Výjimku může tvořit titulní stránka. Rovněž je vhodné dodržet ustálené zvyklosti co se umístění standardních prvků týče. Tím je myšleno, například to, že logo firmy je umístěno v pravém horním rohu, pole pro vyhledávání nahoře pod hlavičkou, menu je buď vertikální na straně stránky nebo horizontální pod hlavičkou webu a další. Stránka by také měla být rozdělena do jasně definovaných celků (menu by mělo být vizuálně jasně oddělené od hlavičky stránky a podobně). Specifika pro webové prezentace internetových obchodů spočívají například v tom, že je standardním prvkem pole nákupní košík. Bývá umístěno nahoře na dobře viditelném místě. Hodnocení 0-50 bodů Navigace Vhodně provedená navigace znamená, že na stránku bude umístěno jedno nebo více navigačních menu, která budou na první pohled jasně viditelná a bude i jasný jejich účel. V případě internetových obchodů si webová prezentace těžko vystačí s jedním rozcestníkem. Zpravidla bývá jedno menu obecné a druhé obsluhuje katalog se zbožím. Je možné použít navigačních menu i více než dvě, 25

26 pokud je to nutné, ale je potřeba to (ostatně jako všechno při návrhu použitelné webové prezentace) udělat s citem. V okamžiku, kdy internetový obchod nabízí široký sortiment různého zboží, může nastat situace, kdy by menu, které obsluhuje navigaci v katalogu zboží, bylo příliš obsáhlé. Tomuto je třeba předejít jeho vhodným členěním. Navigační menu musí i přes široký sortiment zůstat kompaktní, přehledné a jednoduché. Vhodné a časté je jeho členění do různých podúrovní. Uživateli je pak jasnější hierarchie katalogu produktů. Tím docílíme toho, že i při široké nabídce různého zboží různých značek nedojde k tomu, že menu bude neúnosně vysoké a uživatel bude muset zdlouhavě posunovat stránku při jeho prohlížení. Samozřejmě i menu, které bude na první pohled stručné, ale bude členěné do mnoha podúrovní, nebude svojí funkci plnit dobře. Proto je volba vhodné navigace v případě webové prezentace internetového obchodu velice důležitý a komplikovaný proces. Hodnocení 0-50 bodů Označení současné pozice Uživatel si samozřejmě nepamatuje svoje minulé kroky, a proto je potřeba dát mu jasně najevo v jaké části webu se právě nachází. Existují dva základní způsoby, jak se toto dá elegantně provést. Prvním z nich je použití takzvaných záložek. Princip spočívá v tom, že v menu je zvýrazněna aktuální stránka a je podbarvena stejně jako pozadí aktuální stránky. To přispívá k tomu, že je zcela zřejmé, v které sekci webu se uživatel právě nachází. Druhým způsobem je takzvaná drobečková navigace. Zkráceně se to dá popsat jako sled po sobě napsaných odkazů, které vedou na nadřazené stránky stránce aktuální. Tento řádek s odkazy je vhodné umístit nahoru na stránku na dobře viditelné místo. Hodnocení 0-17 bodů Návrat na domovskou stránku Na každé stránce, vyjma stránky titulní, by měl být povinně jasně viditelný a srozumitelný odkaz na hlavní stránku. Většinou se využívá odkaz v podobě 26

27 loga stránky v levém horním rohu. Tento způsob se dnes dá považovat za dostatečný. Hodnocení 0-15 bodů Mapa webu Mapa webu, neboli schématické vyjádření hierarchie webu, se dá považovat za základní a dnes již zcela běžnou a nezbytnou záležitost. V případě více členitého webu poskytne uživateli ucelený přehled o celé webové prezentaci. U internetových obchodů si tak zákazník může rychle udělat přehled o členění katalogu zboží. Odkaz na mapu webu by se měl vyskytovat v hlavičce nebo patce stránky. V případě webové prezentace internetového obchodu, ve kterém dochází k častým změnám kategorií a názvů stránek webu, by mohlo být udržování odpovídající mapy webu značně problematické. To však není důvod k tomu alespoň základní mapu serveru úplně vypustit. Hodnocení 0-17 bodů Odkazy Správné zpracování odkazů je dalším pilířem dobré použitelnosti webové prezentace. Jde jednak o to, aby uživateli na první pohled došlo, že jde o odkaz a ne o běžný text a za druhé je důležité to, aby bylo hned jasné, na co odkaz odkazuje. První problém je nutné vyřešit potržením odkazu, pokud se vyskytuje kdesi v textu, nebo začlenění odkazu do objektu, kde každý textový prvek funguje jako odkaz (příklad navigačního menu). Druhý problém spočívá ve slovním vyjádření a v nevhodnosti slov jako zde nebo tudy jako jmen odkazů. Dále je žádoucí odlišit od ostatních odkazů ty odkazy, které směřují mimo prezentaci. Popisek u odkazů, tedy atribut tagu alt, je také vhodným doplněním, které přispěje k zpřehlednění pohybu po stránce pomocí odkazů. Hodnocení 0-20 bodů Vyhledávání Umožnit uživatelům vyhledávání pomocí klíčových slov v rámci webové prezentace je dnes zcela zásadní, pokud má být stránka dobře použitelná. Kromě dobrého technického provedení vyhledávání, kdy se špatnou realizací dá 27

28 docílit toho, že ani zkušený uživatel nenajde to co hledá, je důležité i viditelné umístění vyhledávacího pole. I zde platí, že musí být na první pohled jasné, že textové pole slouží právě k vyhledávání, proto je vhodné přiřadit mu odpovídající popisek. Technické provedení vyhledávání je věc druhá. Běžnému uživateli jistě postačí základní vyhledávání, kdy při napsání více slov stránka hledá všechny najednou. Pro pokročilé uživatele je vhodná možnost použití různým logických operátorů nebo ještě lépe odkaz vedoucí na pokročilé vyhledávání. Takovýto odkaz by měl být zpravidla umístěn vedle vyhledávacího textového pole a měl by vést na stránku, kde si uživatel může zvolit, v jakých sekcích webové prezentace chce vyhledávat nebo jakým způsobem chce výsledky řadit. Hodnocení 0-37 bodů Formuláře Z hlediska použitelnosti se od formulářů očekává, že při odeslání formuláře zůstane textové pole vyplněné. Samozřejmě toto platí jen v okamžiku, kdy to uživateli usnadní práci s webem a má to smysl. To se týká například pole pro vyhledávání. Hodnocení 0-7 bodů Tisk webu Toto kritérium hodnotí, zda stránka obsahuje takzvanou tiskovou verzi webu. Pod tímto pojmem si můžeme přestavit identickou stránku s jiným kaskádovým stylem. Tisková verze by měla být ořezána o ty prvky, které není třeba tisknout (například pozadí, obrázky, reklamy a další). Hodnocení 0-17 bodů 3.5. Funkcionalita e-shopu Webová prezentace internetového obchodu musí kromě funkcí klasické prezentace firmy obsahovat i další speciální funkcionalitu, která zabezpečuje, že uživatel web skutečně může použít k nákupu produktů firmy. Hodnocení kategorie bodů 28

29 Katalog zboží Katalog zboží představuje na webu e-shopu naprostou většinu stránek. Obvykle je zobrazován uprostřed stránky a je ovládán pomocí navigačního menu popsaného v kapitole použitelnost. Následný pohyb v katalogu již může být ovládán přímo z katalogu pomocí výběru různých kritérií zobrazení. Katalog by měl umožňovat velice širokou škálu možností řazení zboží. Ať už podle názvu, výrobce, ceny nebo velikosti a další. Katalog zboží se skládá ze za sebou řazených stručných popisů jednotlivých produktů obvykle doplněného malým náhledem. U každého produktu by měla být standardně možnost dostat se na jeho detailní popis, který by měl obsahovat co nejvíce informací o daném zboží. Zde by se již měla nacházet možnost si vybraný produkt vybrat, neboli jej uložit do nákupního košíku, což je stěžejní funkce internetového obchodu, která bude popsána dále. Také by zde měla být informace o dodací lhůtě vybraného produktu, nebo zda je toto zboží na skladě. Užitečnou funkcí, která katalog zboží udělá pro uživatele zajímavějším, je možnost výběru ze dvou různých produktů a jejich srovnání za účelem porovnání všech parametrů včetně ceny. Hodnocení 0-70 bodů Nákupní košík Funkce e-shopu, která se pěkně česky nazývá nákupní košík, je nejdůležitější součástí webové prezentace internetového obchodu. Jeho základní funkcí je, že by měl mít schopnost uchovávat informace o zboží, které do něj uživatel uložil, měl by umět vypsat jejich seznam i s detaily a poskytovat informaci o aktuální celkové částce zboží, které je uloženo v nákupním košíku. Tato cena by měla být zobrazena na každé stránce webu a bývá zpravidla v pravém horním rohu stránky na dobře viditelném místě. Na stránce nákupního košíku má uživatel možnost vymazat některé vybrané produkty nebo pokračovat v objednávce. Tím se zákazník dostane k samotnému objednání zboží. Samotné objednání probíhá formou formuláře, kde zákazník zadá svoje osobní a kontaktní údaje, zvolí způsob platby a dopravy a případně nastaví i jiné 29

30 volby. Uživatel by měl možnost zadané údaje změnit i po prvním potvrzení, proto by mělo mít odeslání objednávky dvoustupňové potvrzení. Hodnocení 0-40 bodů Registrace Poskytnutí možnosti registrace uživatele, může hrát důležitou roli při jeho rozhodování, ve kterém internetovém obchodě nakoupí příště. Do svého uživatelského účtu by měl mít uživatel možnost zadat všechny údaje, které jsou nutné pro objednání nějakého produktu. Vyhne se tak při příštím nákupu nutnosti tyto údaje znovu zadávat. Zjednoduší se tím pro něj používání internetového obchodu jako aplikace. Zároveň by však nákup v e-shopu měl být možný i bez registrace, protože registrace může odradit tu část zákazníků, kteří chtějí nakoupit rychle a bez komplikací. Registrace by pro ně takovou komplikaci mohla představovat. Díky registraci by měl také mít zákazník přístup k aktuálním informacím z internetového obchodu. Například je tím myšleno zasílání informací o novém zboží na zákazníka. Samozřejmě je nutné, aby zákazník dal k zasílání této informace svůj souhlas a mohl jej kdykoliv jednoduchou operací zrušit. Hodnocení 0-20 bodů 3.6. Informační hodnota Tato kategorie metodiky pro srovnání webových prezentací internetových obchodů se bude týkat informační hodnoty, kterou web má pro uživatele stránek. Informační hodnota u e-shopu je v některých kritériích podobná jako u běžné firemní prezentace, ale u několika dalších kritérií jsou posuzované hodnoty jiné, s ohledem na účel webu. Tímto účelem je primárně prodej produktů firmy. Hodnocení kategorie bodů Kontaktní informace Webová prezentace e-shopu by měla obsahovat stránku s kompletními kontaktními údaji a to jak pro internetovou, tak osobní komunikaci. Kontakty pro osobní komunikaci jsou zejména fyzická adresa a 30

31 různá telefonní čísla (zákaznická podpora a další) včetně jmen kontaktním osob. Pro komunikaci prostřednictvím internetu by měli uživateli být poskytnuty odpovídající ové adresy. Informace o registraci firmy a jejich registračních číslech jsou také samozřejmostí. V případě, že firma provozuje i kamenný obchod, je samozřejmostí informace o umístění tohoto obchodu, včetně odkazu na jeho přesnou lokaci na některé z volně dostupných internetových map. V takovém případě je žádoucí uvést i provozní dobu. Na webu by měly být k nalezení i kontaktní informace na správce stránky. Hodnocení 0-18 bodů Aktuálnost informací Tomuto kritériu bude přikládána v této metodice menší důležitost než je obvyklé například u zpravodajských serverů a podobně zaměřených webů. Protože u webu internetového obchodu, který disponuje stálým sortimentem zboží, se s aktuálními informacemi setkáme jen velmi zřídka. Je samozřejmě jasné, že i internetový obchod může aktuálními informacemi zaujmout. Ten, který tak nečiní, bude stěží vykazovat zisky jako e-shop, který pravidelně přichází s různými akčními nabídkami a novými produkty. To je ale spíše problém celofiremní strategie, než kvality webové prezentace. Toto kritérium proto hodnotí hlavně to, aby na stránce nebyly na první pohled zastaralé a neaktuální informace, protože tato skutečnost by jistě zákazníka spíše odradila. Hodnocení 0-7 bodů Verze v jiném jazyce V případě internetových obchodů se většinou nejedná o nadnárodní organizace, proto možnost nechat si zobrazit stránku v jiném jazyce není standardem. Je ovšem jasné, že pokud web tuto službu bude nabízet, získává výhodu oproti konkurenci. Hodnocení 0-22 bodů O firmě Kromě kontaktních informací by společnost na svém internetovém obchodu měla poskytnout i krátké informace o své historii. Může to klienty 31

32 pozitivně ovlivnit a přispět k tomu, že se zákazník o firmě dozví více, snáze si jí tím zapamatuje a lépe se s ní ztotožní při příštím kontaktu. Vylepšuje se tím hodnota jména firmy. Zákazník tak také získává k firmě větší důvěru. Hodnocení 0-8 bodů Obchodní podmínky Zveřejnění obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu je naprostá nutnost. Zpřístupněná by měla být i další pravidla týkající se samotného prodeje, jako je například reklamační řád. Dostupný by měl být i podrobný popis toho, jak probíhá celá objednávka. Od samotného používání internetového obchodu jako aplikace, přes objednání vybraného zboží až po jeho doručení. V návodu by měly být obsaženy i možnosti, jak se dá zboží uhradit a jaké jsou možnosti jeho dodání od prodejce k zákazníkovi. Prodejce by sice mohl zákazníka seznámit s podmínkami prodeje až v okamžiku uzavírání objednávky, ale k zprůhlednění a tím i ke spokojenosti zákazníka přispěje zveřejněním pravidel a řádu na viditelném místě. Nově by se tím také vystavoval riziku, že se zákazníkovi otevře možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů. [17] Hodnocení 0-30 bodů Online dotaz Toto kritérium hodnotí, jestli má uživatel možnost zadat přímo na webu prostřednictvím formuláře dotaz na prodejce. Hodnocení 0-15 bodů Rady s výběrem zboží U zboží, kde je obecně velice problematické pro běžného zákazníka vybrat právě pro něj správný produkt, by e-shop měl nabízet souhrn nejdůležitějších rad a doporučení jak při výběru postupovat. Hodnocení 0-10 bodů 32

33 3.7. Orientace na zákazníka Tato kategorie se již nebude primárně zabývat zpracováním webové prezentace analyzovaného e-shopu, ale bude hlavně zaměřena na to, jak se daná firma snaží přimět zákazníka ke koupi právě jejího produktu, k tomu aby využil právě její internetový obchod a k tomu aby se na daný e-shop rád vrátil a svůj případný nákup zopakoval. Hodnocení kategorie 0-50 bodů Akční nabídky První možností jak přinutit návštěvníka webu k nákupu jsou různé akční nabídky a slevy. Pokud obchod tyto výhodné nabídky poskytuje, měly by být na stránkách na první pohled viditelné. Akční nabídky by proto měly být obsaženy hned na titulní straně internetového obchodu. Hodnocení 0-14 bodů Zvýhodněné dodání Zvýhodnění ceny dodání od určitého objemu nákupu může donutit zákazníka k tomu, aby si na webu e-shopu objednal více zboží než měl původně v úmyslu. Informace o této možnosti by rovněž měla být jasně viditelná hned při prvním kontaktu s webovou prezentací. Hodnocení 0-10 bodů Poprodejní služby a bonusy Nabídka různých služeb, které firma nabízí svým zákazníkům i po tom, co si koupí její zboží, je rovněž dobrý nástroj jak přitáhnout nové zákazníky a ty staré si udržet. Tyto služby mohou být různé. Nejčastěji se jedná o různé slevy na opravu zboží nebo poskytnutí různých garančních prohlídek zdarma. Hodnocení 0-9 bodů Možnosti platby Zde platí, že čím více bude mít klient možností jak uhradit částku za zboží, tím spíše transakci provede. Klasické způsoby platby jsou samozřejmostí. Těmi 33

34 je myšlena platba osobně na místě převzetí u prodejce, příjem zboží na dobírku nebo platba převodem na účet. Většina internetových obchodů by dnes již měla ve vlastním zájmu nabízet i možnost platby na splátky. Rovněž platba kartou přes internet by dnes již měla být standardem. Hodnocení 0-10 bodů Možnosti dodávky Klasickými způsoby, jak si zákazník může nechat dopravit zboží, by měly být prostřednictvím České pošty nebo některé z kurýrních služeb. Zákazník by měl mít rovněž možnost si zboží vyzvednout osobně na některém odběrném místě, aby se tak vyhnul nutnosti placení poštovného. Hodnocení 0-7 bodů 3.8. Uživatelský průzkum Součástí této metodiky pro srovnání webových prezentací vybraných e- shopů bude i průzkum mezi uživateli internetu. Důvod pro to je jednouchý, testování je velice důležité při tvorbě jakékoli aplikace nebo webové prezentace. Průzkum se bude provádět formou jednoduchého dotazníku. Z důvodu toho, že uživatelé nebudou pro zapojení do průzkumu nijak motivováni, ani jim za jeho absolvování nebude poskytnuta žádná odměna, musí být dotazník co nejstručnější. Pro potřeby této analýzy byl pro průzkum vybrán server Vyplňto.cz, který na své adrese ( poskytuje možnost tvorby vlastních dotazníků zdarma. Hodnocení kategorie bodů Dotazník Kromě otázek týkajících se osoby vyplňující dotazník (pohlaví, věk a úroveň práce s internetem) bude průzkum obsahovat ještě otázky týkající se vybraných srovnávaných internetových obchodů. Následující dvě otázky budou položeny u každého z analyzovaných internetových obchodů: Jak hodnotíte tyto stránky z hlediska prvního dojmu? - hlavně po grafické stránce. 34

35 o Velice pěkné stránky. o Lehký nadprůměr. o Spíše podprůměrné stránky. o Stránky se mi vyloženě nelibí. Hodnocení 0-30 bodů Zdají se Vám tyto stránky přehledné? Je Vám na první pohled jasné jejich ovládání? o Určitě ano, stránky mi přijdou velice přehledné. o Nevím, něco je jasné a něco ne. o Určitě ne, stránky mi přijdou velice nepřehledné. Hodnocení 0-30 bodů Následující otázka byla naopak zaměřena na přímé srovnání vybraných internetových obchodů: Seřaďte prosím uvedené vzestupně e-shopy z hlediska toho, v jakém pořadí byste si je nyní vybrali ke svému nákupu. o Ski Centrum Radotín o Levné lyže o Online-lyže.cz Hodnocení 0-40 bodů 35

36 4. Výběr konkrétních e-shopů Tato kapitola se bude zabývat vybráním konkrétních internetových obchodů, které budou použity pro demonstraci nově vytvořené metodiky pro srovnání webových prezentací internetových obchodů. Počet vybraných e-shopů byly stanoveny na tři. Tento počet by již měl být postačující, aby srovnávací analýza naplno prokázala výhody vytvořené metodiky, a zároveň není nijak velký a proto budou výsledky přehledné a jasné. Zvolené internetové obchody by zároveň měly být z jednoho odvětví, neboli by měly nabízet podobnou škálu produktů nebo služeb. A to z toho důvodu, že kdyby došlo k výběru firem z jiného odvětví obchodu, neměly by závěry ze srovnávací analýzy takovou hodnotu, jako při porovnání internetových obchodů ze stejného oboru. Pro prováděnou srovnávací analýzu byly zvoleny internetové obchody zabývající se prodejem sportovního konkrétně lyžařského vybavení. Vybrané obchody jako svůj hlavní produkt nabízejí vybavení na sjezdové lyžování a další příbuzné zboží. Vybranými e-shopy jsou internetový obchod společnosti Ski a Bike Centrum Radotín s.r.o., e-shop levné lyže a poslední vybraným e-shopem je online-lyže.cz společnosti GS Sport Ski a Bike Centrum Radotín s.r.o. Internetová adresa: První vybraný internetový obchod je e-shop kamenného obchodu, který se nalézá v Praze v Radotíně. Tento e-shop jsem vybral proto, že jsem s ním a i se samotným kamenným obchodem přišel osobně do styku. V případě tohoto internetového obchodu ovšem vyvstává problém s tím, že firma Ski a Bike Centrum Radotín se v letních měsících zaměřuje primárně na prodej cyklistického vybavení. Tento internetový obchod bude pro potřeby analýzy dále nazýván e- shopem Ski Centra Radotín. 36

37 4.2. Levné lyže Internetová adresa: Dalším vybraným e-shopem je internetový obchod Levné lyže. Do srovnávací analýzy jsem jej zařadil z toho důvodu, že se pyšní nejširší nabídkou na trhu, co se množství nabízených značek týče. Tento internetový obchod bude pro potřeby analýzy dále nazýván e- shopem Levné lyže Online-lyže.cz Internetová adresa: Jako poslední jsem do srovnávací analýzy vybral internetový obchod Online-lyže.cz brněnské společnosti GS Sport. V tomto případě byl výběr čistě náhodný z dalších velkých českých internetových obchodů, které se prodejem lyžařského vybavení zabývají. Tento internetový obchod bude pro potřeby analýzy dále nazýván e- shopem Online-lyže.cz. 37

38 5. Srovnávací analýza vybraných e-shopů Následující kapitola s bude zabývat nasazením vytvořené metodiky pro srovnání webových prezentací internetových obchodů na e-shopy, které byly vybrány v předchozí kapitole. U každé kategorie hodnocení bude nejdříve uvedena detailní tabulka s výsledky jednotlivých e-shopů podle jednotlivých kritérií. Poté bude u každého kritéria následovat popis toho, jak jej jednotlivé e- shopy splnili SEO Kritérium Ski Centrum Radotín Levné lyže Online-lyže.cz Tagy title a nadpisů Doména a URL Zpětné odkazy Pozice ve vyhledávačích Celkem bodů 47 / / / 120 Celkem v % 39,1% 67,5% 77,5% Tab. 5.1: Výsledky hodnocení v kategorii SEO Používání tagu title a tagů nadpisů Ski Centrum Radotín Titulek hlavní stránky Ski a Bike Centrum Radotín specializovaná prodejna pro lyžování zimní oblečení a vybavení na hory určitě není stručný. Na dalších stránkách webu už je tag title použit rozumněji, ale zlůstává zde označení firmy, což je zcela zbytečné. Nadpisové tagy jsou používány správně směrem k dobré optimalizaci pro vyhledávače. Hodnocení 14 / Levné lyže Titulní stránka tohoto webu si zcela nepochopitelně uchovává titulek z poslední stránky, kterou uživatel navštívil. Pokud tedy uživatel je na stránce vosky a následně se vrátí na titulní stránku, ponese i ta toto označení. Z hlediska 38

39 optimalizace pro vyhledávače není ale primární titulek hlavní stránky levnelyze.cz - levnelyze.cz o nic lepší. V našem případě internetového obchodu s lyžařským vybavení levnelyze.cz v žádném případě nemůže platit za dobré klíčové slovo. Na ostatních stránkách je alespoň první opakované slovo nahrazeno aktuální sekcí, tím je zpočátku špatně vypadající optimalizace vylepšena. Nadpisové tagy jsou na webu používány správně. Hodnocení 9 / Online-lyže.cz Obsah tagu title Lyže, běžky, snowboardy, výprodej lyží - internetový obchod je příkladem správně zvoleného titulu hlavní stránky internetového obchodu s lyžařským vybavením. Využití klíčových slov je ukázkové a je dodržena i stručnost titulku. Tituly na ostatních stránkách webu jsou na tom podobně s tím, že je správně vypuštěno sousloví internetový obchod z hlavní stránky. Rovněž nadpisové tagy jsou využity správně. Hodnocení 19 / Zvolená doména a struktura URL Ski Centrum Radotín Doména eshop.lyze-radotin.cz není určitě jedna z nejvhodnějších, už kvůli tomu, že jde o doménu třetího řádu, což přináší oproti konkurenci nevýhodu. Šance, že by si potencionální zákazník tuto doménu zapamatoval a spojil si jí se Ski Centrem Radotín nebo o ní někomu řekl, je v tomto případě velice malá. Jak již bylo řečeno, důvodem pro používání této domény je, že Ski a Bike Centrum Radotín se v letních měsících zaměřuje převážně na prodej kol. Samotná adresa hlavní stránky internetového obchodu eshop.skiservis.cz ovšem také není nijak šťastná. Firma pravděpodobně předpokládá, že naprostá většina zákazníků se k ní dostane přes její hlavní doménu, kterou je skiservis.cz. Struktura URL jednotlivých stránek je vyřešena správně. Hodnocení 10 / 20 39

40 Levné lyže Doména levnelyze.cz je zvolená velice dobře. Už kvůli tomu, že jde zároveň o jméno firmy a šance, že se tak díky tomu dostane více do podvědomí, je velice vysoká. Z hlediska vyhledávačů by bylo vhodnější oddělení slov pomlčkou, ale dnes si i s tímto některé vyhledávače poradí a z hlediska uživatelů je doména bez pomlčky snáze zapamatovatelná. Struktura URL jednotlivých stránek je řešena správně s tou výjimkou, že jde o stránky, které mají v URL vepsanou koncovku.php. Hodnocení 16 / Online-lyže.cz Doména online-lyze.cz je zvolena velice správně. Stejný název firmy i zde přispěje k tomu, že firma bude snáze zapamatovatelná a uživatel se tím spíše na web vrátí nebo o něm informuje své známé. Struktura URL jednotlivých stránek webové prezentace je provedena správně. Hodnocení 19 / Zpětné odkazy Ski Centrum Radotín Jak již bylo řečeno, kvůli letnímu zaměření převážně na cyklistiku se nyní internetový obchod s lyžařským vybavením nalézá na přechodné doméně. Proto je potřeba zpětné odkazy analyzovat více do hloubky. Na současném umístění najdeme pouhých 7 odkazů, kdežto na hlavní stránku stejného e-shopu, kde ovšem aktuálně najdeme cyklistické vybavení, získáme analýzou zpětných odkazů výsledek Na hlavní stránku firmy při tom odkazuje 324 odkazů. Z toho jasně vyplývá, že Ski Centrum Radotín tvorbu sítě zpětných odkazů značně podcenilo. Hodnocení 5 / Levné lyže Levné lyže si v tomto kritériu vedou dobře, protože na jejich web najdeme unikátních odkazů. Hodnocení 26 / 30 40

41 Online-lyže.cz Síť zpětných odkazů má nejlépe vybudovanou internetový obchod Onlinelyže.cz s odkazy. Docílil toho aktivním zapojením do výměny odkazů. Hodnocení 28 / Hodnocení stránky ve vyhledávačích U každého internetového obchodu je uvedeno 5 hledaných slov nebo slovních spojení. První uvedené pořadí odpovídá výsledku z hledání pomocí Google (v českém jazyce), druhé pořadí odpovídá hledání ze Seznamu Ski Centrum Radotín Lyže: 16., 36. Ski e-shop: 3., 3. Lyže obchod: není mezi prvními 100, není mezi prvními 100 Lyže prodej: 7., není mezi prvními 100 Lyže e-shop: 17., 16. Hodnocení 18 / Levné lyže Lyže: 1., 3. Ski e-shop: není mezi prvními 100, není mezi prvními 100 Lyže obchod: 4., 2. Lyže prodej: není mezi prvními 100, 16. Lyže e-shop: 2., 12. Hodnocení 30 / Online-lyže.cz Lyže: 3., 5. Ski e-shop: není mezi prvními 100, není mezi prvními 100 Lyže obchod: 1., 1. Lyže prodej: 2., není mezi prvními 100 Lyže e-shop: není mezi prvními 100, není mezi prvními 100 Hodnocení 27 / 50 41

42 5.2. Grafický design Kritérium Ski Centrum Radotín Levné lyže Online-lyže.cz První dojem Jednotný styl Vyváženost barev Typografie Styl designu Celkem bodů 69 / / / 100 Celkem v % 69% 42% 85% Tab 5.2: Výsledky hodnocení v kategorii grafický design První dojem Ski Centrum Radotín Stránka na první pohled vypadá příliš křiklavým dojmem. První co uživatele zaujme je příliš jasná barva, do které je web laděn. Z horní části webu je patrné, že jde o webovou prezentaci, která se týká lyžování, ale pozornost spíše přitahuje různobarevné horní menu. Naproti tomu po informační stránce uživatel na první stránce dostává to, co by měl. Hodnocení 21 / Levné lyže První dojem, který bude uživatel mít z webové prezentace obchodu Levné lyže, určitě není ten, který by si měl odnést. Web je přeplácaný a vypadá jako by byl sběratelem reklam. Uživateli nemusí být hned jasné, že reklamní bannery na webu nejsou reklamou na jinou stránku, ale upoutávkami na aktuální slevy v tomto obchodě. Skutečnost, že tyto reklamy jsou animované, jejich rušivý efekt ještě zvyšuje. Účel stránky je sice uživateli jasný již na první pohled, ale celková přeplácanost přispívá k tomu, že se na webu bude jen těžko rychle orientovat. Hodnocení 9 / Online-lyže.cz Hlavním cílem této webové prezentace je na první pohled stručnost. Heslo, že v jednoduchosti je síla / krása, zde platí dvojnásob. Umístění lyže, která je aktuálně ve slevě v záhlaví, přispěje také k tomu, že je hned jasný účel webu. Hodnocení 26 / 30 42

43 Jednotný styl Ski Centrum Radotín Všechny stránky webu si udržují jednotný styl, který byl nastolen na úvodní stránce. Hodnocení 10 / Levné lyže Konzistence v jednotnosti stylu je zachována jen s malými odchylkami v podobě občasného využití jiných barev. Hodnocení 8 / Online-lyže.cz Všechny stránky napříč webovou prezentací si zachovávají jednotný styl z titulní stránky webu. Hodnocení 10 / Vyváženost barev Ski Centrum Radotín Barevně je webová prezentace sladěná velmi dobře, ale díky vrchnímu menu toto není dodrženo po celé ploše stránky. O přílišné ostrosti některých barev již byla řeč. Volba modré barvy pro webovou prezentaci zabývající se prodejem lyžařského vybavení je vhodná. Hodnocení 9 / Levné lyže Tento web se určitě nemůže pyšnit dobrým vyvážením barev. Barev je sice použito správně malé množství, ale barvy na první pohled nejsou v harmonii. Použití červené barvy jako hlavní barvy lyžařského internetového obchodu rovněž není šťastné. Hodnocení 7 / 15 43

44 Online-lyže.cz Tomuto webu, i když na něm hrají prim dvě na první pohled nesourodé barvy, se podařilo docílit solidní barevné vyváženosti. Barevné ladění rovněž odpovídá zaměření webu. Hodnocení 13 / Typografie Ski Centrum Radotín Na celém webu je použito pouze bezpatkové písmo. Přispívá to k horší čitelnosti běžných textů. Ostatní typografická pravidla jsou na webu dodržena. Hodnocení 6 / Levné lyže Také na této webové prezentaci je využit pouze bezpatkový font. Také zde jsou všechny ostatní základní typografická pravidla dodržena. Hodnocení 6 / Online-lyže.cz Ani web Online-lyže.cz nepoužil pro lepší čitelnost v textech patkové písmo. Naproti tomu ostatní základní typografické konvence také dodržel. Hodnocení 6 / Styl designu Ski Centrum Radotín Grafický design tohoto webu je velice moderní a v žádném případě nepůsobí zastaralým dojmem. Rušivě působí jenom ono horní horizontální menu a i již jmenovaná přílišná ostrost některých barev celkový dojem sráží. Hodnocení 23 / Levné lyže Grafický design internetového obchodu Levné lyže je zastaralý a požadovanému účelu neslouží dobře. Množství animovaných reklam na titulní stránce je velice přehnané. Pokus o moderně graficky zpracované záhlaví stránky tento dojem nezmění. Hodnocení 12 / 35 44

45 Online-lyže.cz Web Online-lyže.cz se může pyšnit jednoduchým designem. A jak již bylo řečeno zde platí, že v jednoduchosti je síla. Grafický design této webové prezentace sice nepřichází s žádnými novými nápady, ale ani se o to nesnaží. Pro účely internetového obchodu je hlavní přehlednost a tu zvolený design poskytuje v plné míře. Hodnocení 30 / Přístupnost Kritérium Ski Centrum Radotín Levné lyže Online-lyže.cz Nezávislost na vybavení Atribut alt Nezávislost na doplňcích Kontrast textu a pozadí Zvětšení písma Práci řídí uživatel Náročnost na datový Srozumitelnost informací Validní kód Celkem 74 / / / 140 Celkem v % 52,9% 60% 74,3% Tab 5.3: Výsledky hodnocení v kategorii přístupnost Nezávislost na softwarovém a hardwarovém vybavení Ski Centrum Radotín Pomocí prohlížeče Opera Mini se stránky zobrazují zcela korektně a jsou funkční. Při použití rozlišení 800 x 600 bodů je nutné pro ovládání stránky využít horizontální posuvník. Při využití větších rozlišení se již web zobrazí správně a není nutné využívat horizontálního posunu. Tyto stránky se ve všech prohlížečích zobrazují naprosto korektně. Hodnocení 33 / 40 45

46 Levné lyže Tento web nemá se zobrazením v prohlížeči Opera Mini žádný problém. Na monitoru s rozlišením 800 x 600 bodů je pro nalezení navigačního menu využito horizontálního i vertikálního posunu. Důvodem je, že webová prezentace není jenom neúnosně široká, ale její hlavička je také příliš vysoká. Při větších rozlišeních je již vše v pořádku. Tyto stránky se ve všech prohlížečích zobrazují naprosto korektně. Hodnocení 31/ Online-lyže.cz Záhlaví stránky je nedostatečně připraveno na zobrazení v prohlížeči Opera mini, dochází zde k drobným deformacím. Jinak se ale web zobrazuje korektně. Při rozlišení 800 x 600 bodů se stránka zobrazuje naprosto správně a je plně funkční. Při velkých rozlišeních dochází k tomu, že pravý prázdný pruh je příliš velký. Tyto stránky se ve všech prohlížečích zobrazují naprosto korektně. Hodnocení 37/ Atribut alt u netextových prvků Ski Centrum Radotín Toto kritérium je na webu splněno. Jediný problém může dělat netextové tlačítko pro odeslání vyhledávání, u kterého chybí atribut alt. Při vypnutí načítaní obrázků, tak dojde k tomu, že tlačítko s lupou, které vyhledávání obsluhuje, není vidět. Hodnocení 8 / Levné lyže Atribut alt sice používán je, ale jeho obsah je častokrát stejný (slovo lyže). Tlačítko pro odeslání vyhledávání je rovněž netextové, ale atribut alt je v něm obsažený. Hodnocení 8 / 12 46

47 Online-lyže.cz Hodnota atributu alt je nastavena po celém webu, ale tlačítko pro potvrzení vyhledávání je opět netextové, ale má nastavenou hodnotu atributu alt. Hodnocení 10 / Nezávislost na použití speciálních doplňků Ski Centrum Radotín Vrchní menu stránky je vytvořeno plně pomocí technologie Flash. Pokud uživatelův počítač tuto technologii nemá, je mu znemožněno dostat se na některé stránky webu. Například i na stránku s kontakty nebo obchodními podmínkami. Na JavaScriptu je do jisté míry závislé ovládání katalogu. Při jeho vypnutí byla znemožněna možnost libovolně řadit produkty v aktuální kategorii. Hodnocení 0 / Levné lyže Tento web není závislý na použití jakýchkoli speciálních doplňků, kromě využití JavaScriptu u objednávkového formuláře, kde je JavaScript využit pro kontrolu povinně vyplněných polí. Pokud je JavaScript vypnut, dojde k tomu, že je možné objednávku odeslat nevyplněnou, proto je závislost na tomto doplňku zásadní chybou. Hodnocení 1 / Online-lyže.cz Tento web funguje zcela korektně i bez použití speciálních doplňků. Hodnocení 10 / Kontrast textu a pozadí Ski Centrum Radotín Základní barva, která je používána pro odkazy v textu na bílém pozadí, nevyhovuje požadavkům na dostatečný kontrast. Přispívá to k horší čitelnosti tohoto textu. Hodnocení 6 / 10 47

48 Levné lyže Všechny texty jsou na tomto webu v dostatečném kontrastu se svým pozadím s výjimkou nadpisů, kde je kontrast na hranici požadavků. Hodnocení 9 / Online-lyže.cz Text v hlavičce stránky trpí nedostatečným kontrastem s pozadím hlavičky. Další texty již mají kontrast dostatečný. Hodnocení 9 / Zvětšení písma Ski Centrum Radotín Web se i při použití většího písma chová korektně a zobrazení je správné. Zvětšení písma jako svojí funkci tato webová prezentace nenabízí. Při nadměrném zvětšení písma dochází k podstatnému rozhození layoutu stránky. Hodnocení 8 / Levné lyže Tento web se s zvětšením písma i na velké hodnoty vyrovnává dobře. Zvětšení písma jako svou funkci ale stránka nenabízí. Hodnocení 11 / Online-lyže.cz Při zvětšování písma postupně dojde k podstatnému rozhození layoutu webu. Zvětšení písma jako svojí funkci web rovněž nenabízí. Hodnocení 5 / Práci s webovou stránkou řídí uživatel Ski Centrum Radotín Toto kritérium je na webu Ski Centra Radotín splněno Levné lyže Levné lyže toho kritérium splňují. Hodnocení 7 / 7 Hodnocení 7 / 7 48

49 Online-lyže.cz Webová prezentace obchodu Online-lyže.cz toto kritérium splňuje. Hodnocení 7 / Nízká náročnost na datový přenos Ski Centrum Radotín Celková velikost stránek na tomto webu se pohybuje okolo 600 kb. Tato hodnota je lehce nad požadovanou mez. Za velikou datovou náročností stránky stojí především objekty typu Flash a JavaScript, které jsou na stránkách využity. Hodnocení 5 / Levné lyže Velikost úvodní stránky přesahuje 700 kb, další stránky webu se již vejdou pod hranici 500 kb, ale velice se k ní blíží. Na velikosti úvodní stránky se podepisuje řada animovaných reklam a upoutávek, které se zde vyskytují. Hodnocení 6 / Online-lyže.cz Velikosti stránek na tomto webu se pohybují okolo 150 kb, tato webová prezentace tedy toto kritérium splňuje nejlépe. Hodnocení 16 / Srozumitelnost a přehlednost informací Ski Centrum Radotín Na webu je používaný srozumitelný jazyk a občasné delší texty, jako například v sekci jak nakupovat jsou členěny správně. Hodnocení 7 / Levné lyže Jazyk použitý na webu je srozumitelný a jasný, ale v případě delších textů není jejich rozvržení nijak přehledné. Hodnocení 5 / Online-lyže.cz Srozumitelný jazyk doplňuje i dobré členění delších textů, jako například v sekci obchodní podmínky. 49

50 Hodnocení 7 / Validní kód Ski Centrum Radotín Tato webová prezentace v testu validátorem příliš neobstála. Výsledkem testu je 61 chyb a 1304 varování. V žádném případě se tedy nedá říct, že by tento web byl validní. Nalezené chyby jsou velice různorodého charakteru. Od velice častého zanořování blokových elementů do řádkových přes špatnou definici samotného DTD až po například uvádění atributů s prázdnou hodnotou. Najdeme zde i nepoužívání uvozovek při definování hodnoty atributu. V několika případech navíc takový atribut obsahuje mezery. Hodnocení: 0 / Levné lyže Web obchodu Levné lyže si vedl lépe, v testu bylo nalezeno 8 chyb a uděleno 149 varování. Také tento web není validní. Chyby se týkají většinou špatného zápisu hodnoty nějakého atributu. Hodnocení: 6 / Online-lyže.cz Webová prezentace obchodu Online-lyže.cz neprošla validátorem s 32 chybami a 67 varováními. Chyby jsou stejného charakteru jako v předchozích případech. Vidíme zde tedy špatné využití uvozovek u hodnot atributů nebo zanoření blokového elementu do řádkového. Hodnocení: 3 / 22 50

51 5.4. Použitelnost Kritérium Ski Centrum Radotín Levné lyže Online-lyže.cz Hierarchie webu Struktura webu Navigace Označení současné pozice Návrat na první stránku Mapa webu Odkazy Vyhledávání Formuláře Tisk webu Celkem bodů 158 / / / 240 Celkem v % 67,8% 45% 68,3% Tab 5.4: Výsledky hodnocení v kategorii použitelnost Hierarchie webu Ski Centrum Radotín Celková hierarchie webu je navržena dobře, ale sráží jí to, že nadpisy jednotlivých stránek jsou malým fontem a ještě je tento text v malém kontrastu s pozadím, na kterém se nachází. Uživateli nemusí proto být na první pohled jasné, o čem je aktuální stránka, na které se právě nachází. Hodnocení 10 / Levné lyže Tento web má hierarchii navrženou dobře, ale kvůli nepřehlednosti úvodní stránky, kterou způsobuje množství reklam, nemusí být nadřazenost a podřazenost prvků na první pohled jasná. Na dalších stránkách již má uživatel hned představu o čem aktuální stránka informuje. Hodnocení 15 / Online-lyže.cz Tato webová prezentace disponuje jasně danou hierarchií na každé stránce webu. Hodnocení 19 / 20 51

52 Struktura webu Ski Centrum Radotín Tento web je strukturovaný podle základních požadavků a pravidel, rovněž technické povedení layoutu je dobré. Jedinou podstatnou vadou je použití tří různých horizontálních menu, tento počet je zbytečně vysoký. Chybí také logo firmy nebo název e-shopu v záhlaví stránky. Nápis lyžování skutečně není dostačující. Hodnocení 35 / Levné lyže Struktura této webové prezentace je spíše podprůměrná až špatná. Vertikální menu s nabídkou produktu je umístěno napravo spíše dole, není tedy na první pohled jasně viditelné. Horní vertikální menu už je na tom lépe. Co se úvodní stránky týče je velkou chybou umístění reklam a různých upoutávek mezi hlavičku stránky a její tělo, kde se nalézají informace o zlevněných produktech. Hodnocení 14 / Online-lyže.cz Použití dvou menu a na první pohled jasná struktura se starají o to, že tato webová prezentace je příkladem správně strukturovaného webu. Hodnocení 46 / Navigace Ski Centrum Radotín Soustava navigačních menu na této stránce je řešena s přílišnou složitostí. Levé vertikální menu, které obstarává hlavní navigaci napříč kategoriemi katalogu zboží je ještě vyřešeno elegantně. Jeho základní verze nabízí odkazy na jednotlivé kategorie rozdělené podle typu zboží a v případě lyží i podle značky a sezóny, v které byly uvedeny na trh. Možnost změnit tento seznam pomocí odkazu, který je umístěn nad levým navigačním menu, na seznam čistě podle výrobce, se dá označit za elegantní řešení. Horší situace nastává při pohledu na tři horizontální menu. První dvě při pohledu seshora jsou obsluhována prostřednictvím technologie Flash a zde 52

53 nastává první závažný problém. Jak již bylo řečeno v kapitole, která se zabývala přístupností, vede to k tomu, že uživatel, který nedisponuje Flashem, se k tomuto mnu vůbec nedostane. Podoba těchto dvou menu, které vypadají jako záložky, rovněž není využita a tyto navigace tak nefungují. Třetí horizontální menu je čistě textového charakteru a svůj účel plní. Hodnocení 31 / Levné lyže Obchod Levné lyže disponuje třemi různými navigacemi. Vrchní horizontální menu je spíše reklamního charakteru a odkazuje na další aktivity této firmy. V hlavičce stránky je umístěno i další menu, které je tentokráte vertikální. Jeho umístění hned vedle jména firmy a doprovodné grafiky není úplně šťastné. Hlavní menu tohoto e-shopu je umístěno nezvykle na pravé straně a relativně dole. Uživatel si proto nemusí na první pohled všimnout, kde je umístěno. Je rozděleno na dvě části, přičemž první rozděluje odkazy podle kategorie zboží a druhá podle výrobce. Tento nápad určitě není špatný, ale dochází kvůli tomu k tomu, že menu je neúnosně dlouhé a nepřehledné. Hodnocení 20 / Online-lyže.cz Tato webová prezentace si vystačí s dvěmi navigacemi. První vrchní odkazuje klasicky na informace o firmě a od firmy pro zákazníky. Je umístěno dobře a uživateli je hned na první pohled jasná jeho funkce. Hlavní menu se nalézá na levé straně. Obsahuje klasicky rozdělené odkazy podle kategorií katalogu. Navigace je členěna do podkategorií, které se zobrazí po kliknutí na odkaz příslušné kategorie zboží. Seznam odkazů podle výrobce stránka nenabízí. Hodnocení 37 / Označení současné pozice Ski Centrum Radotín Web dobře využívá drobečkové navigace, ale pouze uvnitř katalogu zboží. Horní horizontální menu by na první pohled mohlo fungovat i jako šikovné 53

54 záložky, ale protože je obsluhováno technologií Flash není to na této stránce možné. Hodnocení 12 / Levné lyže Jediné jak je na této webové prezentaci označená současná pozice je nadpis aktuální kapitoly. Drobečková navigace chybí. Hodnocení 3 / Online-lyže.cz Na webu je využita drobečková navigace. Bohužel jí ale najdeme jen uvnitř katalogu zboží. Hodnocení 13 / Návrat na domovskou stránku Ski Centrum Radotín Návrat na domovskou stránku je zabezpečen jen odkazem home v jednom z horních horizontálních menu. Nápis lyžování v záhlaví stránky jako odkaz na titulní stranu webu nefunguje. Hodnocení 8 / Levné lyže Na každé stránce webu je v záhlaví jasně viditelný odkaz na titulní stránku. Text tohoto odkazu je ve tvaru URL, kterou má titulní stránka. Hodnocení 14 / Online-lyže.cz Na každé stránce webu je v záhlaví odkaz na titulní stránku. Text odkazu je totožný s názvem obchodu, je tím docílena velká srozumitelnost jeho účelu. Hodnocení 14 / Mapa webu Ski Centrum Radotín Web e-shopu Ski Centra Radotín mapu webu nenabízí. Hodnocení 0 / 17 54

55 Levné lyže Ani Levné lyže na svých stránkách mapu webu nenabízí. Hodnocení 0 / Online-lyže.cz Tato webová prezentace mapu webu vůbec naobsahuje. Hodnocení 0 / Odkazy Ski Centrum Radotín Názornost odkazů je dostačující, ale odkazy v běžném textu sráží jejich malý kontrast s pozadím, jak již bylo uvedeno. Odlišení odkazů od ostatních prvků je dostačující. Hodnota atributu alt je ve většině případů stejná s textem odkazu. Hodnocení 13 / Levné lyže Odlišení odkazů od ostatního textu je velice dobré a uživateli je na první pohled jasné, že jde o odkaz. Hodnota atributu alt je na tomto webu nastavena u odkazů spíše výjimečně. Hodnocení 15 / Online-lyže.cz Výraznost a jasnost odkazů v textu je na dobré úrovni. Malou chybou je, že odkaz nezmění vůbec svojí podobu při najetí myší. Atribut alt je využíván prakticky jen v navigačním menu a i zde je jeho hodnota totožná s textem odkazu. Hodnocení 14 / Vyhledávání Ski Centrum Radotín Textové pole pro vyhledávání je umístěno na dobře viditelném místě. Tlačítko pro potvrzení je viditelné, ale netextové. Samotné hledání funguje dobře, ale vyhledává jen v katalogu zboží, i když tato skutečnost není nikde 55

56 uvedena. Proto například stránku s kontakty tímto způsobem nemáme šanci najít. Výsledky má možnost si uživatel seřadit podle všech požadovaných kritérií. Rozšířené vyhledávání pro pokročilé uživatele není na této stránce umožněno. Hodnocení 28 / Levné lyže Na webu internetového obchodu Levné lyže je textové pole pro vyhledávání na jasně viditelném místě. Tlačítko pro potvrzení je viditelné, ale je netextového charakteru. I zde vyhledávání prochází pouze katalog zboží, aniž by tato skutečnost byla někde uvedena. Výsledky se standardně řadí podle ceny od nejdražšího produktu. Uživatel má možnost změnit kritéria vyhledávání jen tak, že budou uváděny výsledky o nejlevnějším produktu po nejdražší. Podle jiných kritérií není možné vyhledané produkty seřadit. Na stránce je umožněno pokročilejší vyhledávání. Uživatel zde má možnost volby zaměření produktu, maximální ceny nebo volby výrobce. Hodnocení 26 / Online-lyže.cz Vyhledávání je sice na dobře viditelném místě, ale tlačítko pro odeslání formuláře je netextové. Vyhledávání opět prochází pouze katalog zboží. Výsledky vyhledávání se řadí od nejlevnějšího produktu po nejdražší. Uživatel nemá možnost změny. Co je ale horší, vyhledávání na tomto webu je realizováno očividně špatně. Základní vyhledávání sice ještě funguje, ale pokročilé vyhledávání, které se zobrazí spolu s výsledky hledání, má v sobě obsažené chyby. Například při hledání výrazu fischer se zobrazí jen jeden výsledek, i když produktů, které nesou toto slovo ve svém názvu, je v katalogu podstatně více. Hodnocení 18 / Formuláře Ski Centrum Radotín Pole pro vyhledávání provedení hledání vyplněné hledaným výrazem nezůstane. Naproti tomu formuláře pro registraci a objednávku v případě 56

57 opětovného načtení, například když chybí nějaká povinná položka, vyplněny zůstanou. Hodnocení 6 / Levné lyže Po vyhledávání se hledaný výraz z textového pole, které je pro to určené, ztratí. Formulář pro objednávku a kontrola jeho správného vyplnění jsou ošetřeny pomocí JavaScriptu, což jak bylo popsáno v kategorii přístupnost, je hrubá chyba. Hodnocení 1 / Online-lyže.cz Při vyhledávání zůstává hledaný výraz v odpovídajícím textovém poli. Formulář pro objednávku není nijak kontrolován, co se úplnosti vyplnění týče. Hodnocení 3 / Tisk webu Ski Centrum Radotín Na stránce každého produktu je obsažena možnost vytisknout tiskovou verzi této stránky. Jde tedy o tisk základních informací o daném produktu. Na jiných stránkách tato možnost není. Hodnocení 15 / Levné lyže Na žádné stránce webu není možné nalézt odpovídající tiskovou verzi. Hodnocení 0 / Online-lyže.cz Na webu internetového obchodu Online-lyže.cz není možné nalézt odkaz na odpovídající tiskovou verzi stránky. Hodnocení 0 / 17 57

58 5.5. Funkcionalita e-shopu Kritérium Ski Centrum Radotín Levné lyže Online-lyže.cz Katalog zboží Nákupní košík Registrace Celkem bodů 112 / / / 130 Celkem v % 86,2% 63,1% 62,3% Tab 5.5: Výsledky hodnocení v kategorii funkcionalita e-shopu Katalog zboží Ski Centrum Radotín Katalog zboží na tomto webu je zpracován velice kvalitně. Produkty jsou zobrazovány po 12ti. Na stránce jsou vždy 4 produkty v řádku a stránka katalogu obsahuje vždy tři řádky. Uživatel má možnost seřadit si produktu podle různých kritérií. Vadou na kráse je to, že tato možnost je podmíněna využíváním JavaScriptu v uživatelově počítači. U zboží pro sezónu 2009 / 2010 dosud chybí fotografie. Stránka každého produktu je přehledná a obsahuje všechny potřebné informace včetně náhledů produktu, jeho dostupnosti a další. Samozřejmostí je dobře viditelná a výrazná cena produktu. Je zde také možnost tuto stránku vytisknout pomocí odkazu na tiskovou verzi. Dále katalog nabízí velice užitečnou vlastnost, kterou je možnost srovnání vybraného produktu s jedním nebo více dalšími produkty. Tato funkce ale není vyřešena příliš uživatelsky přívětivě. Hodnocení 55 / Levné lyže Do katalogu zboží se zákazník dostane prostřednictvím pravého navigačního menu. Vrchní část katalogu zabírá obsáhlý výběr kritérií, který je řešen formou odkazů, proto je místy nepřehledný. Produkty jsou v katalogu seřazeny jen do řádků, je zde ale použit příliš velký obrázek každého kusu zboží. Jednotlivé stránky produktů nabízí ve velmi stručné formě prakticky všechny požadované informace o produktech. Struktura této stránky ale není vyřešena dobře. 58

59 Katalog nabízí sympaticky vyřešenou možnost srovnání produktů v novém okně, takže je přehlednější přidávání a odebírání produktů z tohoto srovnání. Hodnocení 48 / Online-lyže.cz I na tomto webu se zákazník dostane do katalogu prostřednictvím levého vertikálního menu. Toto menu je stejně jako celý katalog rozčleněno do značného množství podskupin, které v každé kategorií zboží nabízí výběr podle výrobce. Orientace v katalogu může být proto někdy zdlouhavá. Jednotlivé produkty jsou pak seřazeny do řádků po jednom a i zde je opět použita zbytečně velká ilustrace produktu. Samotná stránka vybraného produktu nabízí málo informací. Katalog nabízí srovnání různých produktů mezi sebou, ale používání této funkce není na první pohled jasné. Hodnocení 43 / Nákupní košík Ski Centrum Radotín Stránka nákupního košíku je vyřešena dobře, je přehledná a každá její funkce je na první pohled jasně patrná. Ikona nákupního košíku, která nese i informaci o ceně všech produktů, které jsou aktuálně v košíku, je však schována ve vrchním menu. Je zde ukryta mezi nabídkami, s kterými nijak nesouvisí. Přístup do nákupního košíku přes toto menu je ovšem uživatelům, kteří nedisponují Flashem, znemožněn. Objednávkový formulář je i přes velké množství údajů přehledný. Kontrola správnosti a úplnosti zadaných údajů je provedena na serveru, v případě nějakého nedostatku se formulář vrací zpátky k uživateli. Hodnocení 37 / Levné lyže Nákupní košík je zpracován přehledně a jednoduše a obsahuje všechny požadované funkce. Jeho ikona je umístěna na viditelném místě nad vyhledávacím formulářem. 59

60 Objednávkový formulář je i přes svojí stručnost lehce nepřehledný. Kontrola úplnosti zadaných údajů je provedena na straně klienta JavaScriptem. Uživatel s vypnutým JavaSciptem tedy může odeslat neúplnou objednávku. Hodnocení 34 / Online-lyže.cz Nákupní košík e-shopu Online-lyže.cz je zpracován jednoduše a přehledně. Neobsahuje však základní funkci pro přepočítání zboží. Ikona nákupního košíku se nalézá na viditelném místě v záhlaví stránky vedle vyhledávacího formuláře. Objednávkový formulář je přehledný, ale neexistuje zde žádná kontrola zadaných údajů. Zákazník tedy může odeslat neúplnou nebo zcela prázdnou objednávku. Hodnocení 26 / Registrace Ski Centrum Radotín Jsou splněny všechny požadavky. Registrace je možná, ale nákup bez ní je umožněn taky. Díky registraci uživatel nemusí příště zadávat své osobní údaje při objednávce a má možnost získávat aktuální informace z e-shopu prostřednictvím u. Hodnocení 20 / Levné lyže Registrace není na webu umožněna. Hodnocení 0 / Online-lyže.cz Registrace je umožněna, ale je určena primárně pouze k tomu, aby uživatel měl možnost nechat si zasílat na aktuální informace z internetového obchodu. Registrační formulář je velmi stručný a opět není provedena jeho kontrola, jako například správného formátu ové adresy. Po registraci nabízí stránka možnost doplnění kontaktních informací a jejich využití při následné objednávce. Hodnocení 12 / 20 60

61 5.6. Informační hodnota Kritérium Ski Centrum Radotín Levné lyže Online-lyže.cz Kontaktní informace Aktuálnost informací Verze v jiném jazyce O firmě Obchodní podmínky Online dotaz Rady s výběrem zboží Celkem bodů 65 / / / 110 Celkem v % 59,1% 71,8% 55,5% Tab. 5.6: Výsledky hodnocení v kategorii informační hodnota Kontaktní informace Ski Centrum Radotín Záložka kontakt obsahuje všechny potřebné údaje kromě jmen kontaktních osob. Hodnocení 15 / Levné lyže Odkaz kontakt vede na stránku, která obsahuje téměř všechny potřebné informace. Pro přiblížení se zákazníkovi slouží informace o jednotlivých zaměstnancích firmy. Údaje, které chybějí, jsou informace v jakém rejstříku je firma zapsána a číslo bankovního účtu. Hodnocení 14 / Online-lyže.cz Stránka s kontakty obsahuje všechny potřebné informace ve velmi stručném podání včetně možnosti kontaktu přes služby skype a icq. Hodnocení 17 / 18 61

62 Aktuálnost informací Ski Centrum Radotín Web působí aktivním dojmem, poslední informace o změně sortimentu je 14 dní stará. Hodnocení 7 / Levné lyže Na stránce není přítomný žádný seznam novinek, ale z informace, že právě probíhá posezónní výprodej lyží je patrné, že stránka je pravidelně aktualizována. Hodnocení 6 / Online-lyže.cz Informace o novinkách nenesou žádná data, proto není na první pohled jasné, že se jedná o skutečně aktuální informace. Hodnocení 5 / Verze v jiném jazyce Ski Centrum Radotín Ski Centrum Radotín nenabízí na svém internetovém obchodě žádnou cizojazyčnou mutaci. Hodnocení 0 / Levné lyže Levné lyže nabízejí svůj internetový obchod mimo češtiny i ve slovenštině a polštině. Tyto cizojazyčné stránky rovněž mají samostatnou doménu s odpovídají koncovkou. Do dokonalosti v tomto ohledu chybí jen anglická verze. Hodnocení 20 / Online-lyže.cz Online-lyže.cz jsou dostupné pouze v českém jazyce. Hodnocení 0 / 22 62

63 O firmě Ski Centrum Radotín Přes informace o kamenné prodejně a hlavní stránku společnosti Ski a Bike Centrum Radotín se lze dostat na poměrně podrobnou stránku, která informuje o této firmě. Hodnocení 6 / Levné lyže Za informace o společnosti by se daly považovat pouze informace o jednotlivých zaměstnancích v sekci kontakt. Jiné informace o firmě se na stránkách nenalézají. Hodnocení 3 / Online-lyže.cz Na webu se nenachází žádné informace o této společnosti. Hodnocení 0 / Obchodní podmínky Ski Centrum Radotín Detailní popis obchodních podmínek je schován pod odkazem jak nakupovat. Proto by někteří uživatelé mohli mít problém jej najít. Jinak zcela vyhovuje požadavkům. Hodnocení 24 / Levné lyže Popis obchodních podmínek je detailní a dostačující, ale jeho přehlednost je snížená špatným členěním. Hodnocení 26 / Online-lyže.cz Obchodní podmínky jsou lehce dostupné a dostatečné co se obsahu i přehlednosti týče. Hodnocení 29 / 30 63

64 Online dotaz Ski Centrum Radotín Pod odkazem Vaše přání se nalézá jednoduchý formulář určený k tomuto účelu. Hodnocení 13 / Levné lyže Internetový obchod Levné lyže tuto službu svým zákazníkům nenabízí. Hodnocení 0 / Online-lyže.cz Obchod Online-lyže.cz možnost online dotazu na svých stránkách rovněž má, ale je schována na jednotlivých stránkách každého produktu. Hodnocení 10 / Rady s výběrem zboží Ski Centrum Radotín Tento e-shop žádný souhrn rad, jak lyžařské vybavení vybírat, nenabízí. Hodnocení 0 / Levné lyže Levné lyže nabízejí na svých stránkách pod odkazem poradenské centrum vyčerpávající soupis rad a doporučení co se týče lyžařského vybavení. Přítomna jsou i telefonní čísla na dva ze zaměstnanců. Hodnocení 10 / Online-lyže.cz Na stránce se nenalézají žádné informace tohoto typu. Hodnocení 0 / 10 64

65 5.7. Orientace na zákazníka Kritérium Ski Centrum Radotín Levné lyže Online-lyže.cz Akční nabídky Zvýhodněné dodání Poprodejní služby Možnosti platby Možnosti dodávky Celkem bodů 29 / / / 50 Celkem v % 58% 82% 52% Tab 5.7: Výsledky hodnocení v kategorii orientace na zákazníka Akční nabídky Ski Centrum Radotín Hned na úvodní stránce jsou jasně viditelné produkty v akčních cenách. Informace o výprodeji by naopak mohla být na viditelnějším místě než uprostřed pravého sloupce. Hodnocení: 10 / Levné lyže Většinu hlavního prostoru úvodní stránky zabírají informace o produktech v akci a o výprodeji. Poskytují rovněž různé slevy pro cílové skupiny, jako jsou například instruktoři lyžování nebo studenti. Hodnocení: 13 / Online-lyže.cz Hlavička úvodní stránky je reklamou na vybraný produkt ve slevě. Je zde přítomna i informace o aktuálním výprodeji. Nabízejí rovněž hodnotný dárek při větším nákupu. Hodnocení: 12 / 14 65

66 Zvýhodněné dodání Ski Centrum Radotín Tento e-shop nabízí uhrazení dopravného již od 4000 korun. Tato informace však není na dobře viditelném místě, je obsažena v obchodních podmínkách. Hodnocení: 5 / Levné lyže Levné lyže nabízejí dodávku zdarma od 6000 korun. Informace o tom je na stránce nákupního košíku a dole na úvodní stránce mezi ostatními informacemi. Hodnocení: 7 / Online-lyže.cz Tento internetový obchod nabídku zvýhodněného dodání nenabízí. Hodnocení: 0 / Poprodejní služby Ski Centrum Radotín Ski centrum Radotín nemá na svém webu uvedeny žádné informace o poskytovaných poprodejních službách. Hodnocení 0 / Levné lyže Levné lyže nabízejí první servis zdarma a inzerují to v dolní části úvodní stránky. Hodnocení 7 / Online-lyže.cz Na webu internetového obchodu Online-lyže.cz se nenachází žádná informace o poprodejních službách. Hodnocení 0 / 9 66

67 Možnosti platby Ski Centrum Radotín U tohoto e-shopu není možné zboží uhradit kartou přes internet. Ostatní základní způsoby platby jsou v nabídce. Hodnocení 7 / Levné lyže Levné lyže také nenabízí možnost platby kartou přes internet, ale ostatní základní způsoby uhrazení ceny zboží v nabídce mají. Hodnocení 7 / Online-lyže.cz Stejná situace jako u předchozích dvou e-shopů. Ze zakladních způsobů uhrazení platby chybí jen platba kartou přes internet. Hodnocení 7 / Možnosti dodávky Ski Centrum Radotín Uživatel si může vybrat mezi dodavatelskou firmou, Českou poštou a osobním převzetím. Hodnocení 7 / Levné lyže Totožná nabídka jako v předchozím bodě. Žádný ze základních způsobů dodávky zboží nechybí. Hodnocení 7 / Online-lyže.cz I zde má uživatel možnost volby mezi dodavatelskou firmou, Českou poštou a osobním převzetím. Hodnocení 7 / 7 67

68 5.8. Uživatelský průzkum Do průzkumu se zapojilo 24 uživatelů, z toho 17 mužů a 7 žen. 12 z respondentů bylo ve věku let, pět uživatelů bylo mladší 20-ti let a pět jich bylo také v rozmezí let. 2 uživatelé byly starší 30-ti let. Výsledky průzkumu jsou u prvních dvou otázek zobrazeny pomocí grafu. Kritérium Ski Centrum Radotín Levné lyže Online-lyže.cz Grafika Přehlednost E-shop Celkem bodů 77 / / / 100 Celkem v % 77% 44% 82% Tab. 5.8: Výsledky hodnocení v kategorii uživatelský průzkum Jak hodnotíte tyto stránky z hlediska prvního dojmu? - hlavně po grafické stránce Ski Centrum Radotín Obr. 5.1: Graf grafického designu stránek Hodnocení 27 / 30 68

69 Levné lyže Obr. 5.2: Graf grafického designu stránek Hodnocení 11 / Online-lyže.cz Obr. 5.3: Graf grafického designu stránek Hodnocení 22 / 30 69

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky obor informatika 2007 Srovnání portálů zdravotních pojišťoven z pohledu malého a středního podniku jako zaměstnavatele (bakalářská práce)

Více

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 2015 SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 Obsah On-page faktory...4 1. Technický stav stránek www.stranka.cz...4 2. Hodnocení on-page

Více

Využití webových kapacit v cestovním ruchu

Využití webových kapacit v cestovním ruchu Využití webových kapacit v cestovním ruchu CÍL KAPITOLY Cíl 1. Představit základy projektů tvorby webových stránek Cíl 2. Představit řešení pro online ukládání a sdílení souborů Cíl 3. Představit základy

Více

ZADAVATEL: ČR Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, organizační složka státu Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 75064421 DIČ: CZ75064421 Zastoupený ředitelem Pavlem Zeleným Registrační číslo

Více

1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa...

1. Dříve než začneme... 11 1.1 Trocha historie nikoho nezabije... 11 1.2 Co budete potřebovat... 11 1.3 Microsoft versus zbytek světa... Obsah Digitální fotografie tisk, úprava a prohlížení v ACDSee Úvod... 9 Co naleznete uvnitř této knihy... 9 Co nenaleznete v této knize... 9 Komu je kniha určena... 9 Příklady používané v knize... 10 Používané

Více

OBSAH. Předmluva 13 Poděkování 14. 1. Přehled dnešního vývoje webů 15. 2. Design pro minulost, přítomnost i budoucnost 33

OBSAH. Předmluva 13 Poděkování 14. 1. Přehled dnešního vývoje webů 15. 2. Design pro minulost, přítomnost i budoucnost 33 OBSAH Předmluva 13 Poděkování 14 1. Přehled dnešního vývoje webů 15 Definice webdesignu 16 Sedm pravidel webdesignu 19 Tři filozofie webdesignu 20 Filozofie použitelnosti 21 Filozofie multimédií 25 Filozofie

Více

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek

Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Maturitní otázka - optimalizace webových stránek Optimalizace co se pod tímto pojmem skrývá? Co vlastně znamená pojem optimalizace webových stránek? Tento pojem zahrnuje více věcí. Často se jako optimalizace

Více

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13

1 Obsah. Obsah. 3.1.4 Scénář č. 3 nalezení kalendáře akcí... 13 Obsah 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 3 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 3 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH LÍDRŮ NA INTERNETU... 3 1.3 ZAHRNUTÍ INTERNETU DO PŘEDVOLEBNÍ KOMUNIKACE...

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

Dotazník 1. Petr Sejk student BIVŠ Praha obor systémy informační - správce IS.

Dotazník 1. Petr Sejk student BIVŠ Praha obor systémy informační - správce IS. Dotazník 1 Váţená paní, Váţený pane, dovoluji si Vás poţádat o vyplnění dotazníku, jehoţ cílem je zmapování základních vlastností internetových prohlíţečů a navigace na www, které Vám vyhovují, nebo je

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Mediální projekty ní Mgr. Evžen Staněk

Mediální projekty ní Mgr. Evžen Staněk Mgr. Evžen Staněk Internetové sítě, sociální sítě (Twitter, Facebook) nové formy mediální komunikace a propagace Rozvoj internetových sítí umožnil zejména masové šíření informací z jiných, než centrálních

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Podnikání na internetu Bc. Miloslav Vaněk Abstrakt: Vědecká práce Podnikání na internetu pojednává o možnosti nabízet své zboží a služby přes internet. Součástí vědecké práce je i zjednodušená struktura

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Zpřístupnění korporátního webu

Zpřístupnění korporátního webu [AVG#WEB] Zpřístupnění korporátního webu Vypracovali: Lukáš Kosina Jan Dvořák Zadání Cílem projektu je zpřístupnění korporátních stránek společnosti AVG ( http://www.avg.com) osobám postiženým úplnou ztrátou

Více

Manuál k aplikaci JZShop II

Manuál k aplikaci JZShop II Manuál k aplikaci JZShop II 3. vydání / 02-2015 Obsah Nákupní prostředí... 4 Můj první e-shop... 5 První seznámení s nákupním prostředím... 5 Proces zakoupení a objednání zboží... 14 Administrační rozhraní...

Více

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web,

Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, Maturitní otázka webové stránky (technologie tvorby webu) Co znamená pojem Web? Web, www stránky, celým názvem World Wide Web, v doslovném překladu "světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení

Více

Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů Státního zdravotního dozoru

Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů Státního zdravotního dozoru OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Aplikace moderních ICT metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti systémů Státního zdravotního dozoru registr. číslo CZ.1.04/4.1.00/59.00003 O

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps Testování uživatelského rozhraní - A4B39TUR Semestrální práce A2 Tom Nováček novacto2@fel.cvut.cz

Více

TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů

TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů TPV - Technologie Technologické stupně výroby, rozbor z hlediska funkce výrobku a ekonomických aspektů Mgr. Ing. Marie Nejedlá, Ph. D. Technologický projekt Technologický projekt je souhrn různých komponent

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM Jiří Brož Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ 10470191, evidující úřad: - Magistrát

Více

Minebot manuál (v 1.2)

Minebot manuál (v 1.2) Minebot manuál (v 1.2) Pro Váš rychlý start s nástrojem Minebot jsme připravili tohoto stručného průvodce, který by Vám měl být pomocníkem při spuštění a používání služby. Tento stručný průvodce by vám

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

Naše Město Web design

Naše Město Web design Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Naše Město Web design Cvičení: 10. 1. 2012, 16 hod. Pracovní skupina Jitka Sedláčková Nina Tůmová ... 1

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX

ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX ZPRÁVA O HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÉ PREZENTACE MĚSTA XXXXXXXX Vypracoval: Jan Živný, Obce na webu, s.r.o. V Brně dne XXXXXXXX 1 Cíl hodnocení Tato zpráva je zpracována za účelem zhodnocení přístupnosti

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora UŽIVATELSKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ANKETA : Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora [2ITa] [sk1] 1 Obsah DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!... 3 PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ:... 3 ANOTACE:...

Více

hledání na internetu, užitečné stránky, pokročilé vyhledávání, bezpečné vyhledávání

hledání na internetu, užitečné stránky, pokročilé vyhledávání, bezpečné vyhledávání Užitečné weby Co dělaly děti ve škole Učitel sestavil skupiny a každé skupině rozdal pracovní listy s obrázky internetových stránek. Žáci ve skupině vybírali ty stránky, které znají, a diskutovali spolu

Více

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva Výkaznictví sociálních služeb 1. hodnotící zpráva Ing. Radovan Hauk 14. září 2015 Stránka 1 OBSAH Úvod... 4 1. Výkaznictví MPSV (OKposkytovatel)... 5 1.1 Náklady a výnosy... 5 1.2 Struktura pracovních

Více

DHL Freight MICROSITE

DHL Freight MICROSITE DOKUMENTACE Ukázku navrhované Microsite DHL Freight lze shlédnout na adrese www.theq.cz/dhl. Je zde dále ke stažení také tento dokument ve formě PDF a v neposlední řadě Wordovský dokument pod názvem Microsite_structure.doc,

Více

Seminární práce z fyziky stručné pokyny

Seminární práce z fyziky stručné pokyny Seminární práce z fyziky stručné pokyny Rozsah a obvyklá struktura seminární práce Orientační rozsah seminární práce je 10 normovaných stran vlastního textu (tím se rozumějí kapitoly Úvod, Hlavní část,

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE. Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE PRO DODAVATELE Stav ke dni 1. 8. 2013 v. 2.0 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Definice a zkratky... 4 1.2 Podmínky provozu... 4 1.3 Pokyny k užívání dokumentu... 4 1.4 Obecné informace o

Více

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY. webové. Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Tvoříme PŘÍSTUPNÉ STRÁNKY webové Připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy David Špinar Tvoříme přístupné webové stránky Autor: David Špinar Copyright

Více

Metodický pokyn k vypracování absolventské práce

Metodický pokyn k vypracování absolventské práce SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ MEDEA, s.r.o. Na Chodovci 2700/54, 141 00 Praha 4, IČ: 250 52 241 tel.: 775 266 778 info@skolamedea.cz www.skolamedea.cz Metodický pokyn k vypracování absolventské

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění - 1 - Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění Přílohy : A Technická dokumentace a popis díla B Kalkulace ceny díla 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této smlouvy,

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využít nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG4102 Základní HTML značky. Autor: Mgr. Tomáš Javorský. Datum vytvoření: 05 / 2012. Ročník: 3

Název: VY_32_INOVACE_PG4102 Základní HTML značky. Autor: Mgr. Tomáš Javorský. Datum vytvoření: 05 / 2012. Ročník: 3 Název: VY_32_INOVACE_PG4102 Základní HTML značky Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: webdesign, počítačová grafika Anotace: Seznámení s nejdůležitějšími

Více

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web

Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Help pro webmastery Vytvořte svůj vlastní web Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007 Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a nevíš, jak

Více

Seminární práce obecné a technické pokyny

Seminární práce obecné a technické pokyny Seminární práce obecné a technické pokyny Rozsah běžné seminární práce Orientačně 10 normovaných stran skutečného textu (Úvod, Hlavní část, Závěr). Obvyklá struktura seminární práce Vlastní struktura,

Více

ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY

ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY Obsah a ČÁST E ČÁST E - PRŮMYSLOVÉ VZORY OBSAH 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách průmyslových vzorů... 1 1.1 Interní Metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví... 1 2. Úvodní fáze

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Semestrální práce A2 A4B39TUR TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Testované zařízení Amazon Kindle 3 Keyboard 1 Hejduk Jiří 2. ročník Ak. rok

Více

[ESET SMART SECURITY 7]

[ESET SMART SECURITY 7] 2014 ČVUT - FEL Martin Panský Panskma1 [ESET SMART SECURITY 7] Testování aplikace Heuristickou evaluací a Kognitivním průchodem Obsah 1) Příprava testování... 4 a) Popis aplikace... 4 b) Cílová skupina...

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu vlčat a světlušek http://www.skaut.cz/zvas 1. Úvod (1) Junák

Více

33 Uživatelé asistence

33 Uživatelé asistence 33 Uživatelé asistence Uživatelský modul Uživatelé asistence náleží k modulům řešícím agendu služby osobní asistentce. Modul realizuje evidenci uživatelů služby osobní asistence (včetně zájemců o službu).

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 4 Nadpis kapitoly Mojmír

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

Strategie Kapitola 5 Kapitola 6

Strategie Kapitola 5 Kapitola 6 Část II Strategie Předtím, než budete moci implementovat váš SEO plán, musíte vymyslet funkční strategii. V této části se naučíte nejenom zapojit svůj firemní tým, ale také poznáte rozličné disciplíny,

Více

Jazykový test Uživatelská příručka pro účastníky mobilit

Jazykový test Uživatelská příručka pro účastníky mobilit Jazykový test Uživatelská příručka pro účastníky mobilit Učte se jazyky s Erasmus+ OLS němčina angličtina španělština francouzština italština nizozemština Copyright 2015 ALTISSIA International S.A. Všechna

Více

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod Věrnostní programy Obsah kapitoly Obsahem této kapitoly je přehled problematiky věrnostních programů, jejich zaměření, typologie, plánování, problémy a rizika včetně souvisejících legislativních aspektů.

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPEMENT IN LANDSCAPE PLANNING

VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPEMENT IN LANDSCAPE PLANNING VYHODNOCENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ EVALUATION OF SUSTAINABLE DEVELOPEMENT IN LANDSCAPE PLANNING Bc. Aneta Panchártková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomickosprávní, Studentská 84 532

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

Obrázky. Tag Význam Párový Výskyt. img obrázek ne. img video ne. map klikací mapa. area oblast v klikací mapě ne

Obrázky. Tag Význam Párový Výskyt. img obrázek ne. img video ne. map klikací mapa. area oblast v klikací mapě ne Obrázky Tag Význam Párový Výskyt img obrázek ne img video ne map klikací mapa ano area oblast v klikací mapě ne Img Obrázek (angl. image). Nepárový tag. Do stránky se vloží obrázek načtený z jiného

Více

Testování mobilního telefonu Apple iphone 4

Testování mobilního telefonu Apple iphone 4 Testování mobilního telefonu Apple iphone 4 semestrální práce předmětu Testování uživatelského rozhraní Jakub Véle - 1 - Popis přístroje Semestrální projekt se bude zabývat mobilním telefonem Apple iphone

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI08 Revidoval: Martin Kvetko Strategie testování, validace a verifikace. Testování v průběhu životního cyklu SW díla. Testování jednotek, integrační testování, validační testování, systémové testování, ladění. Principy testování,

Více

Responzivní web. Co je mobilní verze webové stránky?

Responzivní web. Co je mobilní verze webové stránky? Responzivní web Jan Sequens, Global Vision, a.s. Co je mobilní verze webové stránky? Dříve byly možnosti mobilních telefonů značně omezené (monochromatický display, paměť, procesor) a mobilní telefony

Více

Bezbariérová přeprava cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace na železnici

Bezbariérová přeprava cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace na železnici Soňa Čtvrtečková Jaroslav Matuška Bezbariérová přeprava cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace na železnici Klíčová slova: přístupnost, bezbariérová doprava, osoby s omezenou schopností pohybu

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU HEUREKA.CZ PRO OBCHODNÍKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky užívání portálu Heureka.cz pro obchodníky (dále jen Obchodní podmínky )

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-55

Identifikátor materiálu: ICT-3-55 Identifikátor materiálu: ICT-3-55 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Funkce a přehled internetových prohlížečů Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace

Více

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 624/2001 V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů uvedená v příloze tohoto usnesení (dále jen "Pravidla")

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek

Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK. Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK Verze připravená pro úpravu již vytvořených jednotek Pracovní návrh 7 září 2015 Pracovní verze metodiky tvorby jednotek

Více

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 10 Ročník 2005 Vydáno dne 27. července 2005 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2005 o vydání metodiky k vybraným povinnostem podle zákona č. 61/1996

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

Nejčastěji pokládané otázky k výzvě Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a provoz (mimo Prahu/v Praze)

Nejčastěji pokládané otázky k výzvě Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a provoz (mimo Prahu/v Praze) Nejčastěji pokládané otázky k výzvě Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost dotace na vybudování a provoz (mimo Prahu/v Praze) 1. Podání žádosti, oprávněný žadatel, monitorovací systém, kapacita

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").

Více

ŠKODA Portal Platform

ŠKODA Portal Platform ŠKODA Portal Platform Struktura LESS stylů Jan Obrátil Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je vysvětlit strukturu stylů v Portálové Platformě tak, aby bylo možné je správně použít a rozšířit je pro

Více

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí

Obecné. Výzva k účasti v e-aukci Město Počátky Oprava komunikací v Počátkách a okolí Obecné Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce na adrese https://pocatky.proe.biz dne 17. 03. 2014 v 13:00. V případě Vašeho

Více

Část 1 Moderní JavaScript

Část 1 Moderní JavaScript Obsah Část 1 Moderní JavaScript Kapitola 1 Moderní programování v JavaScriptuh.................... 13 Objektově orientovaný JavaScript................................13 Testování zdrojového kódu......................................

Více

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari První certifikační autorita, a.s. 12.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

O VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENI NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

O VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENI NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB jmo J?.Vv\K0; tl-ssky (CR AJ - KRAJSKY ÚŘAD ') ív-ii.cíivy (DODATKU) KUI1SP00QHXV2 O VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO ŘEŠENI NÁKUPNÍHO SYSTÉMU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A KONZULTAČNÍCH SLUŽEB

Více

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz

Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Manuál k užívání aplikace Monitoringrejstriku.cz Verze aplikace 2.0, říjen 2015 Copyright 2014, Insolvence 2008, a.s. Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace

Více

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V OBLASTI VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION IN WARNING THE POPULATION

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V OBLASTI VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION IN WARNING THE POPULATION VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V OBLASTI VAROVÁNÍ OBYVATELSTVA RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION IN WARNING THE POPULATION Tomáš ŠIMEK Dostupné na http://www.population-protection.eu/attachments/042_vol4special_simek.pdf.

Více

Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat

Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat Popis licencování, nastavení a ovládání replikací - přenosů dat Ing. Martin Klinger 1.6.2016 Co jsou replikace? Sdílení dat, tzv. replikace najdou své uplatnění všude tam, kde je potřeba výměna dat v online

Více

WWW stránky pro obce a města

WWW stránky pro obce a města WWW stránky pro obce a města Stručné představení společnosti Rok vzniku: 2002 Obchodní název: Galileo Corporation s.r.o. Provozovny: Chomutov, Praha, Plzeň Působnost: Celá ČR Počet zákazníků: Cca 2500

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více