2 Středisko výchovné péče v Chomutově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Středisko výchovné péče v Chomutově"

Transkript

1 2 Středisko výchovné péče v Chomutově V předchozí kapitole se diplomová práce zaměřila na činnost středisek výchovné péče obecně. Nyní se pokusíme přiblížit Středisko výchovné péče Chomutov od jeho vzniku až po současnost. 2.1 Vznik Střediska výchovné péče v Chomutově Činnost Střediska výchovné péče v Chomutově byla zahájena jako detašované pracoviště Střediska výchovné péče Most, pod názvem KULIČKA. (příloha č. 1) Prvořadým úkolem bylo legislativně zajistit činnost střediska, neboť přijetím některých nových zákonů se na preventivní výchovnou práci opomnělo. V péči o klienta v době zahájení činnosti intenzivně probíhala prezentace a informace o středisku v regionu (příloha č. 2). Na rozdíl od Mostu, v Chomutově velmi dobře zareagovalo oddělení sociální prevence okresního úřadu, které kontaktovalo několik klientů a dokonce i tito pracovníci osobně s klientem středisko navštívili. Školní instituce jako pedagogicko-psychologická poradna a výchovní poradci na školách kontaktovali problémového žáka a středisko. Rodiče kontaktovali středisko jen v menším procentu (příloha č. 3). V roce 2003 se název chomutovského střediska výchovné péče změnil. Do povědomí veřejnosti vstoupilo středisko výchovné péče pod názvem DYÁDA (příloha č. 4). V současné době je možné pracovníky střediska výchovné péče zajistit etopedickou a psychologickou diagnostiku. Po této diagnostice zůstává klient dále v péči a dochází pravidelně podle potřeby na terapeutická sezení. Ve velice krátké působnosti střediska (5-ti měsíců) bylo provedeno 24 depistáží na základních školách. Uskutečnilo se celkem 39 prezentací a byl zmapován celý region okresu Chomutov. Pracovníci střediska zajížděli na žádost do škol, které jsou mimo přímého dosahu střediska (horské oblasti Vejprty, Kovářská, Perštejn), ale také do lounského okresu, který spádově patří do péče chomutovského střediska. 29

2 Po čtyřletém působení ambulantní péče nedošlo ke snížení přílivu klientů. Dobře funguje systém kontaktu klienta se střediskem a institucemi, které kontaktují chomutovské středisko, dostávají zpětnou vazbu, zda-li dítě či mladistvý, který měl problém, středisko navštívil. Chomutovskou ambulanci kontaktovali i sami klienti. V loňském školním roce s pracovištěm ambulance v Chomutově spolupracovaly, kromě rodičů a škol, instituce jako pedagogicko-psychologická poradna, dětská psychiatrická ambulance, speciálně pedagogické centrum, oddělení sociální prevence při referátech sociálních věcí okresních úřadů, Linka bezpečí, Policie ČR, probační a mediační služba, někteří pediatři a K-centrum. V rámci další péče, především při předávání klientů do jiné péče, spolupracovalo středisko s Dětskou psychiatrickou léčebnou v Lounech, dětským diagnostickým ústavem, diagnostickým ústavem pro mládež, výchovným ústavem, detoxikačním oddělením při nemocnici, kam v tomto školní roce bylo z ambulantní části Chomutov předáno 15 klientů. V průběhu školního roku 2002/2003 došlo ve Středisku výchovné péče pro děti a mládež v Mostě k významným změnám. Byl zahájen provoz internátní části střediska, kde byli umisťováni klienti z celé spádové oblasti Mostecka, Lounska, Chomutovska a Teplicka, výjimkou nebyli ani klienti z Ústecka či jiných oblastí. Děti byly pravidelně vyučovány dle individuálních plánů speciálním pedagogem. Pracovalo se s nimi individuálně i ve skupině, i v mimoškolním čase za odborné pomoci psychologa, etopeda, odborných vychovatelů i pomocných vychovatelů ( příloha č. 5). Celkem bylo přijato na internátní pobyt 35 klientů (10 dívek a 25 chlapců). Terapeutický pobyt dokončilo 20 dětí, nedokončilo 12 : pro útěk (5), předčasně ukončený pobyt rodiči (3), vyloučením pro porušování řádu (3), převozem do Dětského diagnostického ústavu v Liberci (1). Klienti pocházeli : ze základní školy - 29 ze zvláštní školy 2 ze speciální školy 2 z úřadu práce 2 (vyloučeni z učiliště) (Výroční zprávy, ) 30

3 Ve školním roce 2003/2004 bylo jedním z úkolů rozšířit pracoviště Střediska výchovné péče o ambulanci na Lounsku. Jelikož MŠMT neplánuje v dohledné době navyšovat počet ambulantních pracovišť vzhledem ke klesajícímu počtu žáků, tento úkol se nepodařilo zrealizovat. Byly ale realizovány projekty zaměřené na prevenci kriminality -,,Podzimní terapeuticko-relaxační pobyt v Chudenicích pro klienty ambulantních částí Střediska výchovné péče Most a Chomutov, pro klienty internátní části Střediska výchovné péče Most víkendové pobyty,,expedice do sebe IV a,,učíme se prožitkem. Do dětské psychiatrické léčebny, dětského diagnostického ústavu, diagnostického ústavu pro mládež, detoxikačního oddělení při nemocnici bylo celkem ve školním roce 2003/2004 z ambulantní části Chomutov předáno 5 klientů. V tomto školním roce bylo uskutečněno odborných kontaktů, z toho 31 depistáží, 35 besed, 38 krizových intervencí, 128 telefonických intervencí a 19 informačních konzultací (příloha č. 6). 2.2 Personální zastoupení Počet pracovníků střediska je plněn zajištěn. Personální strategie je zaměřena tak, aby základem byla kvalifikace a odbornost. Dále je přihlíženo k možnostem uplatnit pracovníka v některém z regionálních pracovišť. V chomutovském středisku výchovné péče je zaměstnán na plný úvazek speciální pedagog etoped, psycholog a sociální pracovnice. V průběhu školního roku je umožněna odborná praxe studentům, kteří pracují v podobných zařízeních nebo se chtějí více seznámit s problematikou preventivní výchovné péče (Výroční zpráva, 2003). 2.3 Formy péče Střediska výchovné péče v Chomutově o klienta a rodinu Práce střediska ukazuje, jak lze výchovu v rodině partnerskou a koordinovanou spoluprací, nabídkou aktivit i všestrannou informovaností stimulovat, a tak preventivně a výchovně působit v případech, kdy funkce rodiny selhávají a výchova dítěte je ohrožena. Funkčnost střediska bude plně zabezpečena, podaří-li se je koncipovat jako internátní výchovná zařízení, kde existuje možnost účinného a dlouhodobějšího zásahu do výchovného procesu. Minimálně je třeba zabezpečit, aby středisko mělo možnost 31

4 přijmout klienta na krátkodobý pobyt, a to zvláště tehdy, když se předpokládá, že výchovné a rodinné problémy nejsou trvalého rázu a ústavní výchova není nutná. Problémem zůstává otázka spolupráce s rodinou, jak s ní navázat a udržet vzájemný kontakt. Většinou se daří spolupracovat jen s menší částí rodičů, kteří ale přicházejí do střediska dost pozdě, takže nakupené výchovné problémy jsou značně zafixované a těžko se odstraňují Preventivní programy Během celého školního roku probíhá přednášková činnost a program besed zaměřených na problematiku protidrogové prevence, prevence kriminality, zneužívání návykových látek, sebepoznání, schopnosti komunikace, problematiku mezilidských vztahů, prevence projevů agresivity šikany (příloha č. 7, příloha č.8). Jsou prováděna sociometrická šetření ve třídách, které vybrali výchovní poradci základních škol. O výsledcích jsou třídní učitelé informováni a je s nimi proveden i rozbor šetření (příloha č. 9) Psychoterapeutické skupiny Tyto skupiny pro děti a mládež jsou rozdělené podle druhu poruchy : skupina pro děti s poruchou pozornosti skupina pro děti s poruchou pozornosti s hyperaktivitou skupina pro děti s poruchami chování skupina pro děti s poruchami chování a zvýšenou agresivitou Prázdninové aktivity O podzimních, jarních a letních prázdninách probíhají prázdninové terapeutické pobyty (příloha č. 10), jejichž cílem je posilovat sociální zralost klientů, výchovu ke zdravému životnímu stylu, apod. Dále mají klienti možnost ve spolupráci se Střediskem výchovné péče Most navštěvovat,, Prázdninové kluby střediska výchovné péče (příloha č. 11), kdy společně podnikají výlety do okolí, turistické pochody, výlety na hrady a zámky. Velké oblibě se v poslední době těší,,příměstské tábory (příloha č.12, příloha č. 13), pořádané ve spolupráci se Střediskem výchovné péče Most. 32

5 2.3.4 Individuální terapie Krátkodobá dynamická nebo krátkodobá psychoterapie Tato terapie je mnohem kratší a sezení se nekonají tak často. Větší důraz je kladen na konkrétní problémy. Většina krátkých psychoterapeutických postupů spoléhá na nalezení úhlu pohledu, skrz nějž lze na problémy pohlížet. Vhodnost krátké psychoterapie závisí na kvalitě vztahu mezi klientem a terapeutem. Tento typ krátké psychoterapie je indikován, pokud je u klienta motivace pro dosažení změny a klient má jasně vymezený problém bez přítomnosti těžké duševní poruchy. Terapie hrou Hra je prostředkem, kterým dítě dosahuje poznání světa. Když je postaveno před problém nebo těžko pochopitelnou situaci, pak je přirozenou reakcí dítěte zakomponovat ji do hry. Pravidelným opakováním se dostaví objasnění a pochopení, které je dítě schopno přijmout. Hru je třeba pojímat jako samozřejmý prostředek pro terapeutickou práci s malým dítětem. Lze ji použít jako metodu komunikace s vnitřním světem pocitů. Hra může být prostředkem, kterým dojde k terapeutické změně, a lze ji použít cíleněji. Krátká terapie (zaměřená na řešení) Je přístupem, který se opírá o předpoklad, že úspěšná práce závisí na znalosti toho, kam se chce klient dostat. Obsah terapeutického sezení není předem stanoven. Cíl pro každé sezení se často najde na základě jednoduché otázky. Hlavním cílem každého sezení je sledovat základní princip zdůrazňování pozitivního a hledání výjimek, kdy potíže přestaly nebo se vůbec neobjevily Rodinná terapie Rodinná terapie se snaží objasnit, jaké vlivy, okolnosti problém udržují, a potom se je pokouší změnit. V rámci tohoto hlavního směru se objevují dvě odlišné školy : strukturální terapie, která vychází z uspořádání vztahů v rodině. Snaží se najít úkoly a cíle, které rodinu nasměrují pozitivním směrem. rozpoznání specifického způsobu fungování rodiny a nalezení, v čem problém spočívá 33

6 Krátkodobá rodinná terapie zaměřená na řešení Úkolem terapeuta v rámci sezení je řídit konverzaci směrem k hovoru o řešení problému. Terapeut se zapojí do rodinného procesu, přičemž konfrontuje rodinu potenciálními dosud nalezenými řešeními, a schopnostmi jedince či rodiny, které si oni sami uvědomují Skupinová péče Skupinová terapie Dynamická skupinová terapie přidává rozměr sdílení problémů s ostatními a zmenšuje pocit izolace. Vyžaduje však na členech skupiny schopnost vypořádat se s těžkostmi důvěrných vztahů. Taková témata se řeší ve skupinách dětí nebo rodičů, kteří mají společnou zkušenost nebo problém. Skupinová terapie se využívá u dětí, které byly zneužívány, protože zmenšuje pocit izolace a může dát všem zúčastněným pocit bezpečí, který členům umožňuje sdělit mnohem více než za jiných okolností Další formy péče o klienta a rodiče ve Středisku výchovné péče Chomutov Mezi další formy péče chomutovského střediska patří : vstupní etopedické a speciálně pedagogické vyšetření individuální konzultace psychologické vyšetření skupinové terapie provádí se při internátních pobytech, vede je vychovatel nebo psycholog víkendové a prázdninové terapeutické pobyty prázdninové kluby besedy a přednášky pro školy, učiliště, výchovné poradce spolupráce s ostatními institucemi 34

7 2.4 Přehled evidovaných klientů ve Středisku výchovné péče Chomutov Ve školním roce 1999/2000 bylo evidováno celkem 96 klientů. Z toho : před započetím školní docházky 1 klient, plnící povinnou školní docházku 83 klientů po skončení povinné školní docházky 12 klientů Ve školním roce 2000/2001 počet klientů vzrostl na 210. Pro opakovanou absenci kontrol, terapeutických sezení, ukončení péče nebo předání klienta do jiného zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny, Výchovného ústavu, Dětského diagnostického ústavu apod.) bylo v chomutovském středisku celkem vyřazeno 74 klientů. Ve školním roce 2001/2002 bylo nově evidováno 113 klientů. Celkový počet tak vzrostl na 323 klientů. V dalším školním roce 2002/2003 bylo nově přijato 88 klientů, z toho 26 dívek a 62 chlapců. Z tohoto počtu plnilo povinnou školní docházku 81 klientů, 7 klientů bylo po ukončení povinné školní docházky. Celkem tak bylo evidováno 408 klientů. Za školní rok 2003/2004 bylo k v Chomutově nově přijato 61 klientů, z toho 54 plnících povinnou školní docházku a 7 po skončení povinné školní docházky. Z posledních zpráv je v evidenci již 469 klientů (příloha č. 14). Důvodem pro příchod do střediska výchovné péče byla asociální a antisociální činnost, drogový experiment, patologické hráčství, psychické a osobnostní problémy, rodinné problémy a školní problémy. (Výroční zprávy Střediska výchovné péče Chomutov za rok ). 35

8 3 Praktická část 3.1 Cíl praktické části Cílem praktické části diplomové práce bylo zmapování rodinného prostředí a klientely ve středisku výchovné péče. Výzkum se týkal: porovnání typů rodin, které využívají pomoci střediska výchovné péče věkové struktury nejvyššího dosaženého vzdělání, které převažuje u těchto rodičů zaměstnanosti rodičů či jejich evidence na úřadu práce do jaké míry má vliv rodina na formování osobnosti dítěte kdo rodičům doporučil vyhledat odbornou pomoc ve středisku výchovné péče zkoumání nejčastějších příčin kontaktování střediska výchovné péče převahy vyskytujících se výchovných problémů u chlapců či u dívek počtu sourozenců evidovaných dětí sociálních podmínek vytipovaných rodin nabízených forem pomoci ze strany střediska výchovné péče při řešení vzniklých problémů Základní soubor tvořilo 469 klientů. 3.2 Stanovení hypotéz Při stanovení hypotéz se vycházelo z tvrzení, že klienti pocházejí častěji z neúplných rodin, jejich rodiče jsou věkově mladší a spíše se základním vzděláním. K ověření těchto hypotéz byla zvolena technika,,analýzy dokumentů. Po podrobném prostudování osobních spisů, zjištění potřebných informací o rodičích a jejich dětech, byly získané informace zpracovány a vyhodnoceny. 36

9 3.3 Popis výběrového souboru Výběrový soubor, který byl k prvotnímu průzkumu vybrán, činil 66 klientů. Jednalo se o náhodným výběrem vytvořenou skupinu, u které se zjišťovalo co nejvíce informací, podle kterých se dalo usuzovat, jaký typ rodin nejvíce vyhledává pomoc ve středisku výchovné péče, v jakém věkovém rozmezí jsou rodiče těchto dětí, jaké je nejvyšší vzdělání těchto rodičů, zda jsou či nejsou rodiče ve stálém pracovním poměru, do jaké míry ovlivňuje rodina vývoj osobnosti dítěte, jaké jsou hlavní povahové rysy rodičů, kdo rodině doporučil návštěvu střediska výchovné péče, jaké příčiny způsobily nutnost hledat pomoc ve středisku výchovné péče, zda středisko výchovné péče navštěvuje více dívek či chlapců, kolik sourozenců mají klienti z evidovaných rodin a jaké jsou sociální podmínky rodiny. Základní a výběrový soubor základní soubor výběrový soubor N = 66 Veškeré informace byly získány ve Středisku výchovné péče v Chomutově (detašovaném pracovišti Střediska výchovné péče Most) analýzou dokumentů, rozhovory s tamějším vedoucím etopedem a sociální pracovnicí a nahlédnutím do výročních zpráv Střediska výchovné péče Chomutov od jeho vzniku v roce 2000 až do roku

10 3.4 Průběh průzkumu První návštěva Střediska výchovné péče Chomutov byla provedena v listopadu Hlavním důvodem návštěvy bylo seznámení se s činností a formami péče střediska výchovné péče o klienty a jejich rodiče. Po získání souhlasu vedoucího etopeda a podepsání prohlášení o zachování mlčenlivosti, bylo možno nahlédnout do příslušné dokumentace střediska. V úvodním rozhovoru s vedoucím etopedem byl nastíněn postup práce při návštěvě střediska výchovné péče rodiči a jejich dětmi. Jedná se o vstupní rozhovor s rodiči i samotným klientem, získání anamnestických údajů o rodině a hlavně o dítěti a vstupní test dítěte. Podrobnějším seznámením se s prací pracovníků střediska výchovné péče byly získány přesnější informace o způsobu práce s klienty. Dle vyjádření vedoucího etopeda není jen ve středisku výchovné péče zajišťována individuální terapie, ale také skupinová terapie dětí. Internátní pobyt pro děti s většími výchovnými problémy, poruchami chování a problémy v komunikaci s vrstevníky i rodiči je v současné době zajišťován ve Středisku výchovné péče Most. Sociální pracovnice provádí depistáž problémových dětí a má na starosti administrativní práci ve středisku výchovné péče. Psycholog, který pracuje v tomto středisku výchovné péče provádí psychologická vyšetření klientů a řeší krizovou intervenci. Za pomoci vedoucího etopeda a sociální pracovnice byl náhodným výběrem vytvořen výběrový soubor 66 klientů. V rámci první návštěvy byly získány základní údaje o dětech i jejich rodičích. Z karet klientů byly vypsány informace, zda se jedná o chlapce či dívku, jejich věk, příčinu návštěvy ve středisku výchovné péče, kdo kontaktoval jejich rodiče a nabídl jim pomoc, věk rodičů těchto dětí, jaké mají nejvyšší dosažené vzdělání, jaké je jejich povolání, zda se jedná o rodinu úplnou nebo neúplnou, jaké jsou charakteristické povahové vlastnosti rodičů i jejich dětí, jaké jsou hmotné a bytové poměry rodiny zda mají evidované děti vlastní pokoj nebo alespoň vlastní koutek pro své soukromí. Z výročních zpráv byl získán přehled o tom, jakou pomoc pracovníci střediska nabízejí rodičům a jejich dětem. Pro získání kompletních informací bylo uskutečněno 18 návštěv ve Středisku výchovné péče v Chomutově. Získané údaje byly postupně zpracovávány a vyvozeny z nich závěry. 38

11 3.5 Použité techniky K ověření daných hypotéz : Klienti střediska výchovné péče pocházejí častěji z neúplných rodin. Rodiče dětí s výchovnými problémy jsou věkově mladší. Rodiče problémových dětí mají nižší vzdělání. Úroveň rodinného prostředí má vliv na vznik výchovných problémů dítěte. bylo využito těchto technik: analýza dokumentů - karty klientů kniha klientů výroční zprávy Střediska výchovné péče Chomutov rozhovor částečně řízený; typ otázek přímé, otevřené pozorování systematické, přímé pozorování skupiny Analýza dokumentů Vzhledem k tomu, že bylo potřebné získat co nejvíce informací o klientech ve středisku výchovné péče, byla podrobně prostudována veškerá dostupná dokumentace. Karty klientů jejich obsahem byly: vstupní testy klientů průběžné testy klientů z následných kontrolních vyšetření anamnestické údaje (příloha č. 15) speciálně pedagogická diagnostika (příloha č.16) dotazník rodičům (příloha č.17) záznamy ze vstupního vyšetření záznamy z následných kontrol individuální plán každého klienta (příloha č. 18) 39

12 Kniha klientů jejím obsahem byly Vstupní listy klienta (příloha č.19) Výroční zprávy Výroční zprávy z let 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003 a nyní nejnovější výroční zpráva ze školního roku 2003/2004 obsahovaly mimo jiné i přesný počet evidovaných klientů, přesný počet úplných a neúplných rodin Rozhovor Jako doplňkové techniky bylo využito rozhovoru a pozorování. Rozhovor byl veden s vedoucím etopedem střediska výchovné péče a sociální pracovnicí. Rozhovor s vedoucím etopedem Cílem rozhovoru bylo získat podrobnější informace o způsobu práce ve středisku výchovné péče, o zaměstnancích střediska výchovné péče, o počtu evidovaných dětí a jejich prvním vyšetřením, o spolupráci se školami. Otázky pro etopeda : 1. Kolik pracovníků pracuje ve zdejším středisku výchovné péče? V našem středisku pracuje na plný úvazek etoped, psycholog a sociální pracovnice. 2. V čem spočívá práce psychologa? Psycholog provádí psychologická vyšetření klientů, řeší krizovou intervenci. 3. Kolik dětí a v jakém věkovém rozmezí je vedeno ve středisku výchovné péče? V poslední výroční zprávě je zaznamenáno 469 klientů. Ale tento počet se již k dnešnímu datu opět změnil. Někteří klienti již byli vyřazeni z evidence z důvodu nedocházení na pravidelné kontroly nebo na přání rodičů, protože se děti natolik zlepšily, že již není nutná tak častá kontrola. V případě opětovných potíží, mohou rodiče s dětmi kdykoli přijít. Co se týká věkového složení klientů docházejí k nám děti 10-ti leté, ale také mladiství ze středních odborných učilišť tzn. i ve věku 17 let. 4. Jak probíhá první vyšetření dětí? Na doporučení školy nebo pracovníka oddělení péče o děti a mládež se rodič dostaví se svým dítětem do střediska výchovné péče. V první řadě provádíme rozhovor 40

13 s rodiči. Rodiče musí dát nejdříve souhlas se započetím péče o jejich dítě. Domluvíme se, zda si budou přát spolupracovat se školou nebo si přejí zůstat v anonymitě. Popřípadě dají souhlas k dalším vyšetřením dle závažnosti problémů, např. psychologickému, psychiatrickému. Poté s rodiči provedu anamnestický rozhovor. Zjištěné údaje zaznamenám na daný tiskopis,,anamnestické údaje ( příloha č.15). Rodiče sdělí s jakým problémem přicházejí do střediska, jakou očekávají pomoc. Po rozhovoru s rodiči následuje rozhovor s dítětem. Provedu vstupní test klienta a pohovořím s ním o problému, který ho k nám přivedl. V průběhu vyšetření dítěte si zaznamenávám jeho výrazné znaky tělesného vzezření, projev při prvním kontaktu, neurotické projevy, náladu do tiskopisu,,speciálně pedagogická diagnostika (příloha č. 16). Rodiče, kteří zatím čekají na své dítě v terapeutické místnosti, vyplní,,dotazník pro rodiče (příloha č.17) a mohou si prohlédnout nástěnky s fotografiemi jiných dětí z různých společných akcí pořádaných našim střediskem výchovné péče. Také mají možnost si pročíst informační letáčky s nabízenými službami pro klienty střediska výchovné péče. Na závěr si pozvu rodiče i dítě ke společnému rozhovoru. Domluvíme se na konkrétních opatřeních a snažím se jim poradit, jak určité situace řešit. Nabízená řešení vždy závisí na jednotlivých případech. Na kontroly docházejí buď oba rodiče s dítětem, nebo jen jeden z nich, to také záleží na konkrétním případu. Zpočátku jsou kontroly častější, postupně jich dle zlepšení ubývá. 5. Jaká pomoc je nabízena rodičům klientů? Jedná se o jednorázovou i dlouhodobou spolupráci s rodiči. Rodiče mají možnost docházet na klubová odpoledne, skupinová sezení (které však v současné době zajišťuje Středisko výchovné péče Most), jejich dětem jsou nabízeny prázdninové týdenní výchovné pobyty, které jsou zaměřeny na rozvoj osobnosti, prevenci drogové závislosti, posilování sociálních dovedností a návyků, hledání svého místa ve společnosti a posilování sebevědomí. 6. Do jaké míry využívají školy v okrese Chomutov pomoc střediska výchovné péče? My provádíme na školách depistáž a úzce spolupracujeme s výchovnými poradci, kteří pro nás mají písemně připravené podklady o vytipovaných problémových žácích. Výchovní poradci na školách se zúčastňují pravidelných schůzek ve středisku výchovné péče. Po dohodě s nimi zajišťujeme na školách besedy a přednášky na téma, které je 41

14 pro danou školu aktuální (příloha č. 20).Kromě přednášek pro žáky také zajišťujeme přednášky pro učitele např. na téma,,jak pracovat s dětmi s lehkou mozkovou dysfunkcí - syndromem hyperaktivity. Besedy probíhají nejen na základních školách, ale také na středních školách a odborných učilištích (příloha č. 21). Závěr rozhovoru Ze získaných odpovědí bylo možné si vytvořit představu o způsobu práce ve středisku výchovné péče, o klientele - zejména, jak probíhá první vyšetření klientů a jak je navázán první kontakt s rodiči. Dále z rozhovoru vyplývá, že pracovníci střediska výchovné péče se zaměřují kromě individuální pomoci klientům a jejich rodičům, na spolupráci se školami, na preventivní programy besedy, přednášky a depistáž dětí, které mají výchovné problémy. Tyto odpovědi vypovídají o maximální snaze pracovníků střediska výchovné péče pomoci klientům a jejich rodičům. Mezi pracovníky je vytvořena velmi úzká spolupráce. Pro větší přehled o práci ve středisku výchovné péče poskytla rozhovor i sociální pracovnice střediska. Cílem rozhovoru bylo získání informací o náplni práce sociální pracovnice ve středisku výchovné péče a získání tak ucelenějšího pohledu na středisko výchovné péče. Otázky pro sociální pracovnici : 1.Jak dlouho pracujete ve středisku výchovné péče? Ve středisku výchovné péče pracuji již čtvrtým rokem. Nejprve jsem rok dojížděla do Mostu a po zapracování jsem byla převedena do nově otevřeného Střediska výchovné péče zde v Chomutově. 2. Jak je zajištěna evidence klientů? Každý klient má svou kartu. Kontroluji, zda v kartách jsou vyplněné všechny údaje anamnestické údaje o klientovi a jeho rodičích, dotazník pro rodiče, záznamy z vyšetření. Zvlášť jsou vedené karty dětí, které jsou v pravidelné péči, zvlášť karty klientů, kteří již byli vyřazeni z důvodu nedocházení na pravidelné kontroly nebo na přání rodičů z důvodu zlepšení chování dětí. Společně s touto evidencí vedu Knihu klientů což je přehled o evidovaných dětech. 42

15 3. V čem ještě spočívá práce sociální pracovnice ve středisku výchovné péče? Kromě vedení karet provádím depistáž na školách. Jednou až dvakrát ročně navštěvuji školy. Ve spolupráci s výchovným poradcem zjišťuji, jak se evidovaní klienti ve škole chovají, zda se jejich chování zlepšilo. Výchovný poradce mi předkládá písemné podklady o problémových dětech. Dále připravuji podklady pro zpracování výroční zprávy, poskytuji telefonické informace v případě nepřítomnosti etopeda pracovníkům Oddělení péče o děti a mládež. Na školy posílám písemné zprávy o vyřazení nebo vřazení klienta do péče střediska. V neposlední řadě pomáhám při skupinové práci při terapeutických sezeních, prázdninových klubech, víkendových pobytech. 4. Jak se objednávají děti na další vyšetření? Na základě kontrolního vyšetření etopedem se domluví další schůzka. Klient je objednán po dohodě s rodiči v souladu s rozvrhem ve škole a možností rodičů (např.pokud si rodiče nepřejí informovat školu o návštěvách ve středisku výchovné péče, zůstává klient v anonymitě a je objednáván na odpolední hodiny). Objednán je vždy písemně, přeobjednáván bývá telefonicky. Vyhodnocení rozhovoru Dalo by se usuzovat, že sociální pracovnice bude zajišťovat depistáž problémových dětí a bude úzce spolupracovat s Oddělením sociální péče. Z odpovědí je patrné, že náplň práce sociální pracovnice je ale velice rozmanitá. Od vedení administrativní práce ve středisku výchovné péče přes depistáž dětí na školách, se také podílí na akcích pořádaných střediskem výchovné péče, pomáhá při terapeutických sezeních, prázdninových či víkendových pobytech Pozorování Pro získání dostatečného množství informací bylo uskutečněno 18 návštěv ve Středisku výchovné péče Chomutov. Při návštěvách bylo možné se setkávat s klienty, kteří docházeli na průběžné kontroly, klubová sezení. Proto po dohodě s vedoucím etopedem a ujištěním, že výsledky pozorování nebudou nikde jinde zveřejněné než-li v diplomové práci, bylo umožněno pozorování dětí při skupinové práci. 43

16 Cílem pozorování skupinové práce dětí ve věku let s projevy hyperaktivity, pozorování práce etopeda. Téma skupinové práce -,,Psychorelaxační cvičení Aktivity - rozehřívací -,,Na babu na gymbolech - pro posílení sebedůvěry I. -,,Jméno jako program - pro spolupráci -,,Slepý had - pro posílení sebedůvěry II. -,,To jsem já plakát - pro spolupráci -,,Nebe plné balónků Pozorování skupiny dětí Skupinu tvořilo šest chlapců ve věku let. První rozehřívací aktivitou byla,,hra na babu na gymbolech. Z výrazu dětských tváří bylo vidět, že tuto činnost chlapci provádějí rádi a ví, co mají dělat. Poskakováním na gymbolech se chlapci zbavili počáteční nejistoty, z jejich tváří bylo vidět celkové uvolnění, spokojenost a radost. I když byli celí zadýchaní, smáli se a snažili se uniknout chlapci, který měl za úkol ostatní honit. Poté následovala hra na posílení sebedůvěry I.,,Jméno jako program. Každý z chlapců napsal tiskace pod sebe písmena svého křestního jména. Jejich úkolem bylo najít ke každému písmenu jednu silnou stránku své osoby. Např. M - milý A - atraktivní R - rychlý T - temperamentní I - inteligentní N - nebojácný Někteří z chlapců váhali, nevěděli, jak by sami sebe měli charakterizovat. Podařilo se jim to až za pomoci etopeda, kdy jim připomenul, některé úspěchy z předchozích sezení. 44

17 Dále následovala hra pro spolupráci,,slepý had. Úkolem chlapců bylo chytnout se za sebou za ramena, udělat,,hada a zavřít oči. Pouze,,hadí hlava je má otevřené a vede,,své tělo přes překážky. Ostatním chlapcům musí předávat předem smluveným znamením pokyny (např. tlesknutím, klepnutím na rameno, dupnutím nohou, apod..) pro překonávání překážek. Chlapci překračovali malé taburetky jako schody, obcházeli překážky (kuželky, kostky) vpravo, vlevo. Tato hra vyžadovala velké soustředění na změny. Dva chlapci na konci,,hadího těla měli velké potíže s orientací. Pozdě reagovali na daná znamení. Druhou hrou na posílení sebedůvěry II. byla kresba plakátu,,to jsem já. Děti vytvořili svůj vlastní portrét, umístili ho na čtvrtku formátu A2 do levého horního rohu a vpravo vedle obrázku se podepsali. Pod svůj portrét o sobě napsali : jméno, věk, výška, barva vlasů, očí, čemu se ve volném čase nejraději věnují, jaká je jejich nej. vlastnost a jaký je jejich nejdůležitější cíl. Příklad plakátu: podpis Jméno: Věk: Výška: Barva vlasů: Barva očí: Ve volném čase nejraději: Moje nej vlastnosti: Můj nejdůležitější cíl: Na závěr sezení si děti zahráli hru,,nebe plné balónků. Každý chlapec měl svůj nafouklý balónek a jejich úkolem bylo pinkat nad hlavou balónkem a nenechat ho dopadnout na zem. Nejprve chlapci hráli jako jednotlivci. 45

18 Bylo vidět, že si umí poradit, jak správně pinknout balónek, aby udržel správný směr (jako ve fotbalu). Poté pinkali balónky jako skupina. Počítalo se, jak dlouho skupina vydrží pohromadě udržet balónky ve vzduchu jako celek. Nemuseli dávat pozor, který balónek je jejich, a to se všem velmi líbilo. Hra najednou působila radostněji a volněji. Pozorování práce etopeda Etoped mezi dětmi procházel, hovořil s každým chlapcem zvlášť, snažil se připomenout a vyzdvihnout jeho kladné vlastnosti z předcházejících sezeních. Individuálně pomohl radou, jak pokračovat v daném úkolu. Snažil se o posilování sebevědomí chlapců, zvládání i obtížnějších úkolů jak tomu bylo při hře,,jméno jako program. Po celou dobu z jeho práce vyzařoval klid, neopomenul kontrolovat dodržování pravidel při hrách. V úplném závěru byli chlapci vyzváni, aby se každý z nich vyjádřil k tomu, co se mu nejvíce líbilo. Jednoznačně vyhráli hry s míči a balónky. Dobrý pocit měli hoši ale i z kreslení. Bylo to vidět z výrazu jejich tváří. Etoped se také k průběhu sezení vyjádřil. Vyzdvihl snahu chlapců o souhru, o čestnost při hře a společně si ještě jednou prohlédli nakreslené portréty. Na tvářích některých chlapců se objevil potutelný úsměv. Etoped tuto reakci okamžitě zaregistroval a hned dovedl najít na každé kresbě něco pěkného, aby chlapci odcházeli domů spokojeni. Zhodnocení pozorování skupiny Bylo to zřejmé, že se chlapci znají již z dřívějších sezení. Počáteční nejistota se velmi rychle vytratila. Při hře na posílení sebedůvěry, kdy chlapci měli najít ke každému písmenu svého jména silnou stránku své osobnosti, bylo zřejmé, že tento úkol byl poněkud obtížnější. Chlapci si zpočátku nevěděli příliš rady. Pojmenovat vlastnost, která by nejlépe charakterizovala jejich osobnost na počáteční písmeno bylo dosti náročné. Celkově by se dalo říci, že chlapci byli v činnostech spontánní, komunikovali spolu. V této skupině se nikdo nad sebe nepovyšoval, všichni tvořili jakýsi tým. Zhodnocení pozorování etopeda etoped klidným a příjemným vystupováním korigoval průběh terapeutického sezení 46

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová

Mgr.Naďa Erbová. Mgr.Naďa Erbová . Mgr.Naďa Erbová Mgr.Naďa Erbová Struktura domova Tři rodinné skupiny v centrální budově Dvě rodinné skupiny v upravených bytových jednotkách v sídlištích Jedna rodinná skupina v panelákové zástavbě Tři

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018 Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ Školní preventivní strategie 2014-2018 Čj.: SŠNM/276/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2013/2014 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi

www.iqrs.cz I www.ethnic-friendly.eu I www.jaktovidimja.cz Statistické výsledky práce za rok 2010 Centrum pro rodiče s dětmi Statistické výsledky práce za rok 2010 V roce 2010 bylo v rámci poskytovaných služeb s více než 1799 klienty a klientkamiuskutečněno 22 500 kontaktů (to představuje cca 140 kontaktů denně). Necelou čtvrtinu

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)

Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135) Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji. ve školním roce 2009/2010 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 29/21 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI

VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI VÝSLEDKY PRŮZKUMU MEZI MLADÝMI LIDMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ, KTEŘÍ SE ÚČASTNILI FESTIVALU OUT OF HOME Realizace průzkumu: Vteřina poté Analýza dat: Mgr. Jan Klusáček, výzkumný pracovník Lumos, jan.klusacek@lumos.org.uk

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. příloha Minimálního preventivního programu PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha Minimálního preventivního programu Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení, č. j. 24 246/2008-6. Koordinace

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více