Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011

2 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů vzdělání str. 3 Popis personálního zabezpečení činnosti školy str. 4 Údaje o přijímacím řízení str. 6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str. 7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů str. 12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str. 15 Účast na školeních a seminářích str. 16 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str. 19 Údaje o aktivitách ke zlepšení pracovního a školního prostředí str. 27 Charitativní činnost str. 28 Uskutečněné PEER programy str. 29 Účast na poradách a konferencích str. 30 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí str. 32 Základní údaje o hospodaření školy str. 33 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str. 37 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných str. 38 z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání str. 39 Závěr str. 40 Přílohy A, B, C, D

3 Základní údaje o škole Název školy: Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace Sídlo školy: Palackého 3, Chomutov Identifikátor školy: IČO: IZO: Charakteristika školy: Střední odborná škola Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, PSČ: Ústí nad Labem, IČO: Ředitelka školy: PaedDr. Soňa Valušková Statutární orgán právnické osoby: PaedDr. Soňa Valušková Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Vladimíra Šlencová Vedoucí učitelka praktického vyučování: Mgr. Eva Čížková Telefon: Fax: Web: Pracovník pro informace: Mgr. Vladimíra Šlencová Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Datum zápisu do rejstříku škol: Nejvyšší povolený počet žáků: 300 žáků Střední zdravotnická škola byla v Chomutově založena v r a postupně řízena OÚNZ Chomutov a v letech KÚNZ Ústí nad Labem. K byla delimitována do působnosti OÚ Chomutov. Škola získává právní subjektivitu. V polovině r je SZŠ Chomutov převedena do přímé působnosti MZ ČR, jež se stává jejím zřizovatelem. SZŠ Chomutov s domovem mládeže je od samostatnou příspěvkovou organizací. Na základě zákona č. 272/96 Sb. byly s účinností od všechny zdravotnické školy delimitovány z působnosti MZ ČR do působnosti MŠMT ČR. K je škola převedena do přímé působnosti Ústeckého kraje, jenž se stává jejím zřizovatelem pro malý zájem žáků o ubytování byl zrušen domov mládeže. Žáci naší školy, kteří jsou z jiných měst, jsou ubytováni v bezprostřední blízkosti školy na DM SŠEaS v Chomutově, Palackého ul. Tento objekt nabízí naší škole i stravovací služby. Škola se nachází v blízkosti městského centra, dopravní spojení je velmi dobré. Ve škole pracuje šestičlenná školská rada, jejíž předsedkyní je Ing. Štěpánka Nováková Maříková, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů. Dalšími členy jsou: Mgr. M. Malíková, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů za pedagogický sbor SZŠ, MUDr. M. Šofr a MUDr. Z. Trmalová, kteří jsou zástupci zřizovatele, za zletilé žáky a zástupce nezletilých žáků p. M. Tůma, pí S. Koukalová. Při škole dále pracuje Unie rodičů a sportovní klub, který je organizační jednotkou Asociace školních sportovních klubů ČR

4 SZŠ Chomutov připravovala pro výkon povolání střední zdravotnické pracovníky v oboru vzdělání M/001 Všeobecná sestra, od v oboru vzdělání M/007 Zdravotnický asistent a od dle ŠVP Praktická sestra v oboru vzdělání M/01 Zdravotnický asistent. Nové úkoly pro školu vyplynuly z transformace zdravotnického školství, kterou vyvolal vstup ČR do Evropské unie. Na základě potřeby harmonizovat zdravotnické vzdělávací programy s požadavky EU na regulovaná povolání všeobecné sestry a porodní asistentky, nových nároků na výkon zdravotnických povolání, byl vyhláškou MŠMT č.144/2003 Sb. nahrazen obor vzdělání M/001 Všeobecná sestra oborem vzdělání M/007 Zdravotnický asistent. Národní program vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha, a zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) zavedli do vzdělávací soustavy nový systém vzdělávacích programů. Kurikulární dokumenty jsou tvořeny na dvou úrovních: státní (RVP) a školní (ŠVP). Dle těchto reforem byl změněn obor M/007 Zdravotnický asistent na M/01 Zdravotnický asistent - na SZŠ Chomutov s ŠVP Praktická sestra. Žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků denní formy vzdělávání, druhého a čtvrtého ročníku dálkové formy vzdělávání se ve školním roce 2010/2011 vzdělávali v oboru M/007 Zdravotnický asistent. Žáci prvních ročníků denní formy vzdělávání byli vzděláváni dle ŠVP Praktická sestra v oboru M/01 Zdravotnický asistent. Učivo předmětů odborných i všeobecně vzdělávacích je aktualizováno nejnovějšími poznatky. Cílem výchovně-vzdělávacího procesu je podpora samostatnosti, aktivity, kreativity žáků a nácvik dovedností potřebných pro osobnostní růst a vytváření kompetencí využitelných na trhu práce. Oborová nabídka koresponduje s potřebami regionu. Absolventi školy nacházejí uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních Ústeckého kraje a v dalších místech ČR, především v Praze, která pociťuje nedostatek středních zdravotnických pracovníků. V současné době v ČR na trhu práce je stále nedostatek středního zdravotnického personálu. Ve školním roce 2010/2011 se více než polovina absolventů školy rozhodla pokračovat ve studiu na vyšších zdravotnických školách a vysokých školách. SZŠ Chomutov průběžně sleduje situaci na trhu práce. Ze statistických údajů Úřadu práce v Chomutově o počtu a struktuře nezaměstnaných v okrese (do dvou let po absolvování školy) vyplývá, že nezaměstnanost absolventů školy patří při srovnání s ostatními středními školami v okrese mezi nejnižší. Škola disponuje speciálními odbornými učebnami pro výuku ošetřovatelství, přírodovědných předmětů, výpočetní techniky. Je vybavena moderní didaktickou a audiovizuální technikou, zdravotnickými pomůckami a modely pro nácvik praktických dovedností budoucích zdravotnických pracovníků. Žáci školy mají možnost bezplatně využívat Internet. V březnu 2006 byla do provozu uvedena interaktivní učebna, která umožňuje učitelům školy zvýšit efektivitu vzdělávání. Ve zlepšování podmínek zejména pro odbornou výuku budeme dle ekonomických možností dále pokračovat. Pro volnočasové aktivity žáků byla vybudována posilovna, budujeme školní klub. V dlouhodobém záměru je stanoven další vývoj školy co do struktury oborové skladby a celkového zaměření školy v rámci zvolené profilace a to v krajských i místních souvislostech. V minulém školním roce byla vypracována Koncepce školy na období

5 Přehled oborů vzdělání Vyučované obory vzdělání ve školním roce 2010/2011 Kód oboru (KKOV) Počet žáků (k ) Denní forma vzdělávání Ukončilo MZ Zdravotnický asistent M/ Zdravotnický asistent M/ Vyučované obory vzdělání ve školním roce 2009/2010 Kód oboru (KKOV) Dálková forma vzdělávání Počet žáků (k ) Ukončilo MZ Zdravotnický asistent M/ Typ školy Počet tříd *Počet žáků ke dni Denní forma vzdělávání Průměrný počet žáků na třídu ke dni Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného ped.pracovníka SZŠ ,2 25,2 9 * včetně žáků, kteří úspěšně ukončili maturitní zkoušku Typ školy Počet tříd *Počet žáků ke dni Dálková forma vzdělávání Průměrný počet žáků na třídu ke dni Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného ped.pracovníka SZŠ ,3 36,9-3 -

6 Žáci školy měli v průběhu školního roku možnost navštěvovat kroužky somatologie, první pomoci, plánovaného rodičovství, Braillova písma, anglické a německé konverzace, výpočetní techniky, internetu a sportovní. Na základě metodického pokynu MŠMT ČR k rozšíření učiva Úvod do světa práce do vzdělávacích programů středních škol byl vypracován konkrétní plán zařazení jednotlivých tematických celků do vyučovacích předmětů a ročníků. V rámci programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty členové předmětových komisí projednali možnosti a způsoby jeho uplatňování v jednotlivých vyučovacích předmětech. Koordinací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byla pověřena vyučující biologie Mgr. H. Karasová, která se účastní odborných seminářů v této oblasti. Zajištění praktického vyučování Výuka předmětu ošetřování nemocných probíhala v průběhu školního roku na odděleních v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. závod a v nestátních zdravotnických zařízeních v Chomutově. Povinná odborná praxe žáků 3. ročníků v červnu byla zajištěna v Nemocnici Chomutov, Nemocnici Kadaň. Se všemi zdravotnickými zařízeními byly uzavřeny příslušné smlouvy. Počty umístěných žáků na praktickém vyučování: Obor vzdělání M/007 Zdravotnický asistent a) denní forma vzdělávání b) dálková forma vzdělávání 3. ročník: 46 (dvě třídy) 4. ročník: 30 (jedna třída) 4. ročník: 70 (tři třídy) Popis personálního zabezpečení činnosti školy Interní pedagogičtí pracovníci školní rok 2010/2011 Celkový počet učitelů (fyzicky) Celkový počet učitelů (přepočtený) Celkový počet vyučovaných hodin ve škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku 28 25, Externí pedagogičtí pracovníci - školní rok 2010/2011 Celkový počet učitelů (fyzicky) Celkový počet učitelů (přepočtený) Celkový počet vyučovaných hodin ve škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku 7 1,

7 Nepedagogičtí pracovníci - školní rok 2010/2011 Počet pracovníků školy (fyzicky) Počet pracovníků školy (přepočtený) 10 8,2 Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků Odborná a pedagogická způsobilost S odbornou kvalifikací i s pedagog. vzděláním Bez odborné kvalifikace S odbornou kvalikací bez pedagog. vzdělání Do 35 let Nad 35 let do 45 let Nad 45 let do 55 let Nad 55 let do důchod. věku Důchodci Celkový souhrn celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy Celkem Vedení školy vytváří pedagogickým pracovníkům podmínky pro získání, doplnění, prohloubení či rozšíření kvalifikace. V posledním roce ukončily vysokoškolské studium tři učitelky odborných předmětů ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Učitelé školy se účastnili seminářů a dalších vzdělávacích akcí, které připravují NCO NZO Brno, IPVZ Praha, Asociace ředitelů středních zdravotnických škol ČR, odbor ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání MZ ČR, NIDV, Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p.o., Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., SZŠ Chomutov, zdravotnické školy ČR a další instituce

8 Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášeni ke vzdělávání ve školním roce 2010/2011 na školní rok 2011/2012 : Název a kód oboru Celkem do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 1.kolo 2. kolo 3. kolo Zdravotnický asistent M/01 denní forma vzdělávání 81 neproběhlo neproběhlo z toho odevzdalo zápisový lístek z toho zrušilo zápisový lístek Název a kód oboru Celkem do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 1.kolo 2. kolo 3. kolo Zdravotnický asistent M/01 dálková forma vzdělávání 40 neproběhlo neproběhlo z toho odevzdalo zápisový lístek z toho zrušilo zápisový lístek Žáci přijati ke vzdělávání ve školním roce 2011/2012: Název a kód oboru Celkem do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 1.kolo 2. kolo 3. kolo Zdravotnický asistent M/01 denní forma vzdělávání Název a kód oboru Celkem do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 1.kolo 2. kolo 3. kolo Zdravotnický asistent M/01 dálková forma vzdělávání Další kola přijímacího řízení se nekonala. Kritéria pro přijetí ke vzdělávání viz příloha A, B, C, D. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy nebyla podána. Při zpracování podkladů k přijímacímu řízení byl použit program Bakaláři

9 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků - I. pololetí školního roku 2010/2011 denní forma vzdělávání Škola M/007 a M/01 Zdravotnický asistent Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkový prospěch žáků I. pololetí školního roku 2010/2011 dálková forma vzdělávání Škola M/007 Zdravotnický asistent Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkový prospěch žáků - II. pololetí školního roku 2010/2011 denní forma vzdělávání Škola M/007 a M/01 Zdravotnický asistent Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkový prospěch žáků - II. pololetí školního roku 2010/2011 dálková forma vzdělávání Škola M/007 Zdravotnický asistent Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Podklady hodnocení vzdělávání žáků pro pedagogické rady byly poprvé kompletně zpracovány školním administrativním programem Bakaláři

10 Hodnocení chování žáků, docházka žáků I. pololetí školního roku 2010/2011 denní forma vzdělávání ROČNÍK Počet žáků k Počet žáků s 2. st. z chování % z celk. počtu Počet žáků s 3.st. z chování % z celk. počtu Zameškané hodiny Neomluvené hodiny , , CELKEM , Hodnocení chování žáků, docházka žáků- II. pololetí školního roku 2010/2011 denní forma vzdělávání ROČNÍK Počet žáků k Počet žáků s 2. st. z chování % z celk. počtu Počet žáků s 3.st. z chování % z celk. počtu Zameškané hodiny Neomluvené hodiny , CELKEM ,

11 Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků, kteří úspěšně ukončili poslední ročník v řádném termínu Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Denní forma vzdělávání Výsledky maturitních zkoušek v náhradním termínu Počet žáků, kteří ukončili poslední ročník v řádném termínu Počet žáků, kteří ukončili poslední ročník do Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Denní forma vzdělávání Výsledky opravných maturitních zkoušek Opravná maturitní Prospělo Prospělo Neprospělo zkouška září 2011 s vyznamenáním Denní forma vzdělávání Úroveň prospěchu žáků denní formy vzdělávání je ve srovnání s předchozími roky horší. Případné neúspěchy žáků tkví v nedostatečné domácí přípravě na vyučování, v minimálním využívání konzultačních hodin učitelů a často i v horším rodinném zázemí. Prospěch neúspěšných žáků byl v průběhu školního roku projednáván se žáky i rodiči. Jednání se účastnili zástupci vedení školy, výchovný poradce, třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. V některých případech však ani opakovaná setkání nevedla k nápravě. V následujícím školním roce je třeba i nadále zaměřit pozornost na prospěchově slabší žáky a důsledně naplňovat opatření ke zlepšení prospěchu. Další příčinou je pravděpodobně nový systém maturitních zkoušek. Ve školním roce 2010/2011 maturovaly tři třídy čtyřleté denní formy vzdělávání v oboru vzdělání M/007 Zdravotnický asistent. Osvědčily se dvoudenní praktické maturitní zkoušky. Počet vyznamenaných žáků při maturitní zkoušce je shodný ve srovnání s klasifikací na konci 4. ročníku. Velmi dobrých výsledků dosáhla většina maturantů denní formy vzdělávání při praktické zkoušce v nemocnici z předmětu ošetřování nemocných. Nejlepší výsledky zaznamenali maturanti při zkoušce z psychologie a komunikace. Absolventi školy mají vzhledem k nedostatku nižších a středních zdravotnických pracovníků dobré podmínky k uplatnění na trhu práce. Více než polovina absolventů školy pokračuje ve studiu zdravotnických oborů na vyšších odborných a vysokých školách

12 Hodnocení výsledků výchovného působení Činnost výchovného poradce vychází z celoročního plánu, z aktuálních problémů žáků, z podnětů, které získává výchovný poradce na odborných seminářích a na jednáních s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Chomutově. Na plnění úkolů výchovného poradenství se podílí všichni pedagogičtí pracovníci. Ve výchovně-vzdělávacím procesu je respektována individualita žáka. Škola vytváří optimální podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, napomáhá jejich integraci do školního prostředí. Podporu mají žáci nadaní v různých oblastech činností, jsou vedeni k samostatné práci ve školních projektech, k aktivní účasti na zahraničních stážích, odborných seminářích a konferencích, navštěvují kulturní akce a výstavy apod. Účastní se zahraničních vzdělávacích zájezdů. V tomto školním roce jsme navštívili např. Londýn, Brusel, Drážďany, Lipsko. Ve školním roce 2010/2011 bylo evidováno na naší škole osmnáct nadaných žáků. Kromě výborných studijních výsledků prokazují mimořádné nadání v různých oblastech činností, mají zájem o dění ve škole např. pracují jako redaktoři školních novin, účastní se sportovních, výtvarných, pěveckých a jiných soutěží. Trvalou pozornost věnuje škola naplňování Minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů, který pro žáky školy připravily školní metodičky prevence Mgr. J. Razakowská a Mgr. M. Malíková. Ve škole je instalována a aktualizována stálá nástěnka s protidrogovou tematikou. Odpovědi na různé problémy získávají žáci prostřednictvím schránky na dotazy, která je umístněna ve škole nebo se mohou dotazovat na ové adrese V K-centru v Chomutově se žáci druhých ročníků seznámili s formami pomoci drogově závislým. V oblasti prevence drogové závislosti a onemocnění AIDS škola úzce spolupracuje s pracovníky Krajského zdravotního ústavu územní pracoviště Chomutov, kteří pro žáky školy připravili besedy a získali je k realizaci programů pro střední a základní školy. Protidrogová tématika je náplní PEER programů, s kterými na základních školách v Chomutově úspěšně vystoupily žákyně třetího ročníku. Žáky na tyto akce pečlivě připravuje učitelka odborných předmětů Mgr. E. Kosinová. Mgr. A. Milerová a Bc. I. Kadašová. V uplynulém školním roce nebyl ve škole zaznamenán případ užívání drog. Pochvala ředitele školy: 21 (SOČ, celostátní soutěž v první pomoci, PEER programy pro ZŠ a SŠ, záchrana života člověka) třídního učitele: 181 Důtka ředitele školy: 19 třídního učitele: 34 Ve školním roce 2010/2011 nebyl žádný žák školy podmíněně vyloučen či vyloučen ze školy

13 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 1. a 3. 2 Zrakové postižení - - S vadami řeči 3. 1 Tělesné postižení 2. a 3. 2 S vývojovými poruchami učení 1. až 4. 7 S kombinací postižení - - Integrovaní žáci 1. 1 U žáků s výše uvedeným postižením a žáků s vývojovými poruchami učení je uplatňován individuální přístup a respektována doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Přehlídky a soutěže účast žáků ve školním roce 2010/2011 : Počty účastníků : Název přehlídky, soutěže Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Přehlídka prací středoškolské odborné činnosti XIII. ročník celostátní soutěže zdravotnických škol v první pomoci s mezinárodní účastí v Brně 5. ročník soutěže První pomoci, pořádané SSZŠ Mělník o.p.s., místo konání Lhotka u Mělníka Olympiáda v českém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v německém jazyce Soutěž zdravotnických škol v uměleckém přednesu a recitaci Den psychologie Vědomostní soutěž národního parku České Švýcarsko CORNY Středoškolský atletický pohár Středoškolské hry odbíjená Přebor středních škol v plavání Středoškolské hry - fotbal - 9 Středoškolské hry - florbal Středoškolské hry - nohejbal Středoškolské hry stolní tenis Středoškolské hry futsal STREET Šikula cup KEV Pestrý život na planetě Zemi Celkem Významné úspěchy: SOČ 2x první místo v okresním kole 1x první místo v krajském kole s postupem do ústředního kola Den psychologie 1x první místo v regionálním kole s postupem do ústředního kola

14 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Plán výchovného působení byl plněn průběžně. Ve školním roce 2010/2011 byly naplněny cíle preventivního programu. Na splnění cílů se aktivně podíleli všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Metodičky prevence úzce spolupracovaly s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními a ročníkovými učiteli. Většina kolegů se aktivně zapojuje do činnosti školy (peer programy, projektová činnost, organizování besed, přednášek, účast na školeních a seminářích, atd.) a zajímají se o dění ve škole. Třídní a ročníkové učitelky aktivně řeší vzniklé problémy, komunikují se žáky a rodiči. Byla zřízena funkce kariérového poradce zejména pro žáky posledního ročníku. Mnohá témata prevence rizikového chování jsou přirozenou součástí vzdělávacího procesu v jednotlivých předmětech. Jedná se především o občanskou nauku, psychologii a komunikaci, všeobecné základy veřejného zdravotnictví, ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Na půdě školy vznikl žákovský parlament. Žáci se schází jednou měsíčně a mají možnost předkládat návrhy a účinně komunikovat s vedením školy a s učiteli i mezi sebou. Na četné žádosti žáků byl budován školní klub, který začne sloužit od nového školního roku. Žáci mají k dispozici knihovnu s počítači, které jsou připojeny na internet a posilovnu. Mohou se zapojit do kroužků (např. sportovních, jazykových, ale i odborně zaměřených první pomoc, znaková řeč, apod.), pomáhat při organizování různých akcí, zajišťovat zdravotnické dozory, účastnit se soutěží a olympiád, atd. Nabídka školy samotné i možnosti spolupráce s dalšími organizacemi je široká. Žáci se stále ve větší míře aktivně zapojují do školní i mimoškolní činnosti, vzorně reprezentují školu i sebe. Tradiční je spolupráce se školami, sociálními a nemocničními zařízeními, aktivní je naše účast v charitativních a humanitárních sbírkách. Za přínosné považujeme organizování besídek pro děti v nemocnici, v dětském domově, v zařízení Klokánek, pro seniory v domovech důchodců, apod. Účast žáků na těchto akcích vede ke zvyšování sociálního cítění a správného přístupu k sobě a druhým. Chloubou školy jsou již tradičně zajišťované a bezplatně poskytované peer programy, kdy žáci vhodnými metodami pracují se žáky základních a středních škol a komunikují s nimi na určité téma z oblasti prevence. V letošním školním roce naši žáci edukovali děti a mládež nejen v Chomutově a okolí (Jirkov, Kadaň, Klášterec), ale v rámci projektu Sunflower i žáky v Ústí nad Labem. S výsledky projektu Sunflower byli seznámeni metodici prevence na schůzce, která se konala v červnu 2011 v PPP Chomutov Mgr. Annou Milerovou. Letošní školní rok byl pestrý v oblasti zapojení do projektové činnosti. Pokračoval projekt Zdravě jíst, zdravě žít na podporu zdravého životního stylu. Projekt byl realizován na naší škole od června do prosince 2010 v rámci dotačního programu "Specifická primární prevence v Ústeckem kraji v roce 2010". Do projektu se zapojilo celkem 389 osob (371 žáků základních škol, 18 pedagogických pracovníků chomutovských ZŠ)

15 Realizované aktivity: přednáška "Výživou a životním stylem ke zdraví" pro žáky chomutovských ZŠ beseda "Mám své tělo ráda" pro žákyně tříd chomutovských ZŠ seminář "Specifika výživy v dospívání" pro pedagogy chomutovských ZŠ Celá škola se zapojila do projektu Přítel nepřítel internet. Tento projekt, který byl zaměřený na prevenci kyberšikany, byl určen všem žákům denní formy vzdělávání a pedagogickým pracovníkům. MŠMT podpořilo náš projekt "Kurz českého jazyka pro cizince". Padesátihodinový kurz se skládal se dvou částí z programu exkurzí a z doučování českého jazyka v průběhu měsíců září až prosince Exkurze byly zaměřeny na získání nových znalostí a dovedností důležitých pro každodenní život, tak aby přispěly k začlenění žáků-cizinců do života ve městě a tréninku chování v běžných situacích, kdy si cizinci z důvodu neznalosti jazyka, kulturních tradic nebo zvyklostí neumí poradit. Doučování českého jazyka je zaměřeno na potřeby středoškoláků. Důležitou součástí projektu bylo i motivování žáků ke studiu českého jazyka. Střední zdravotnická škola Chomutov se ve školním roce 2010/2011 zapojila do Programu celoživotního učení - Leonardo da Vinci - Projekt mobility, který je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. Naše škola uspěla s projektem Rozvoj odborných kompetencí žáků Střední zdravotnické školy Chomutov v Německu. V rámci projektu se zúčastnilo 10 žáků Střední zdravotnické školy Chomutov 2 týdnů odborné stáže v Německu ve městě Lipsko V průběhu stáže žáci vykonávali odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních. Projektu se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků oboru zdravotnický asistent, kteří jsou žáky školy v rámci denní maturitní formy vzdělávání a 2 pedagogičtí pracovníci jako doprovod (1 odborná učitelka, 1 učitelka cizího jazyka). Každý účastník obdržel na závěr pobytu certifikát s hodnocením o vykonání odborné praxe. Ve volných dnech zajistí partnerská organizace pro žáky kulturní program (kulturně - poznávací akce, sportovní aktivity). Každý účastník stáže získal Europass mobility (www.europass.cz) - dokument, ve kterém se zaznamenává evropská studijní stáž a měl by přispět ke zvýhodnění účastníků stáže na trhu práce na území ČR i v ostatních zemích EU. Partnerskou organizací projektu je Vitalis GmbH se sídlem v Lipsku (Německo-Sasko). Dále jsme se zapojili do projektů, které pořádají jiné organizace. Dlouholetá je spolupráce s chomutovskou pobočkou VZP a druhým rokem spolupracujeme se společností Asista projekt Otevřená škola

16 V rámci primární prevence se žáci účastní různých přednášek, besed, výstav apod. Dlouhodobě spolupracujeme s různými institucemi, které pro nás tyto programy kvalitně zajišťují. Žáky jsou tyto programy většinou hodnoceny velmi kladně a aktivně se zapojují do práce. V letošním roce považujeme za zdařilé např. tyto akce Sebeobrana pro každého, návštěva chomutovského K- centra a psychiatrické léčebny v Petrohradě. Pozitivně opět hodnotíme spolupráci se SONS a besedu s nevidomými a slabozrakými osobami. Jejím účelem je zvýšení tolerance a pomoci handicapovaným občanům. Velké emoce u žáků 3.ročníků vyvolala beseda se sociálními pracovnicemi na téma Zneužívání a týrání dětí. Žáci vyšších ročníků, kteří, pravidelně navštěvují nemocniční zařízení, jsou opakovaně poučováni o dodržování bezpečnosti práce, zákazu zneužití léků a manipulace s omamnými látkami. Nejrozšířenějším záporným jevem, který se nám nedaří potlačit, je kouření našich žáků. Žáci nesmí kouřit v budově školy ani v areálu nemocnice (viz školní řád). Kouří vysoké procento našich žáků, přestože si uvědomují rizika s tímto spojená. Žáci byli poučeni o vlivu kouření na mladý organismus, byly jim předány informační brožury VZP, metodičky prevence s nimi opakovaně hovořily na téma nevhodnosti kouření a znečišťování veřejného prostranství. V rámci prevence jsme se zapojili do celostátní soutěže středních zdravotnických škol (projekt k Mezinárodnímu nekuřáckému dni). Žákům jdeme osobním příkladem, nikdo z pracovníků školy nekouří, jsme nekuřácké pracoviště. Schránka důvěry v budově školy i elektronická byly využity sporadicky. Žáci ví, že se mohou kdykoliv obrátit na všechny zaměstnance školy a pomůžeme jim v řešení problémů. Kladně hodnotíme otevřenou komunikaci se žáky a náš blízký vztah k nim. Daří se nám zvyšovat úroveň informovanosti v oblasti primární prevence, a to u všech žáků školy

17 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ing. Hana Urbanová 4. semestr bakalářské studium Učitelství odborných předmětů pro absolventy ČVUT, ČVUT Praha Ukončení studia, titul Bc. udělen Bc. Štěpánka Nováková Maříková 4. semestr inženýrské studium Veřejná správa a regionální rozvoj Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická, konzultační středisko PEF v Mostě. Ukončení studia, titul Ing. udělen 8. června Bc. Taťána Fořtová 4. semestr magisterské studium, obor Ošetřovatelství, Vysoká škola sociálně zdravotní Evropské vzdělávací centrum Praha. Ukončení studia, titul Mgr. udělen 1. dubna Bc. Monika Pouzarová 4. semestr magisterské studium, obor Ošetřovatelství, Vysoká škola sociálně zdravotní Evropské vzdělávací centrum Praha. Ukončení studia, titul Mgr. udělen 7. dubna Bc. Marcela Repáčová 4. semestr magisterské studium, obor Ošetřovatelství, Vysoká škola sociálně zdravotní Evropské vzdělávací centrum Praha. Ukončení studia, titul Mgr. udělen 7. dubna Bc. Pavlína Benešová 4. semestr doplňkové pedagogické studium, UJEP Ústí nad Labem, detašované pracoviště Most

18 Účast na školeních a seminářích seminář Dotační program pro oblast prevence pro rok 2011 MŠMT Praha R. Dännerová seminář Biodiverzita planety Země, historiea současnost (akreditace MŠMT) Klub ekologické výchovy, IMAX Praha Mgr. H. Karasová seminář pro překladatele Projektů mobility programu Leonardo da Vinci MŠMT Praha R. Dännerová 1.10., seminář O komunikaci pro dobrovolníky Kapka 97 občanské sdružení onkologických pacientů 3.A 2 ž., 3.B 2 ž. Mgr. E. Čížková seminář Systém hodnocení a certifikací ICT dovedností Praha, SPŠ v Úžlabině lékařský večer Pracovní rehabilitace Městské divadlo v Chomutově přednáška Mechanismy orientace a navigace živočichů PF, UK Praha, Akademie věd Ing. P. Kosina Bc. A. Hassmannová Mgr. H. Karasová seminář problematika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ŠVP regionální konzultační centrum pro Ústecká kraj Mgr. V. Šlencová 1.10., Doplňkové studium pro stávající VP PPP CV (akreditace MŠMT) 5.11., 6.11., Klíčové dovednosti a ekonomické znalosti řízení škol a projektů VŠE Praha Workshop Odpady a obaly pro pedagogy ZŠ, SŠ Třídíme ve škole KÚ Ústí n/l (akreditovaný MŠMT) 8.12., , Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Děčín, Varnsdorf PaedDr. S. Valušková Mgr. E. Čížková Mgr. H. Karasová PaedDr. S. Valušková

19 Absolvování kurzu Jak motivovat žáka v rámci projektu Otevřená škola organizovaný Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU Plzeň Mgr. A. Milerová Seminář Odvaha na každý den při předávání cen Michala Velíška Praha PaedDr. S. Valušková Absolvování e-learningového kurzu na téma Novodobá epidemie infekčních onemocnění Mgr. A. Milerová lékařský večer Novinky v resuscitaci 6 žáků Mgr. E. Čížková Mgr. E. Kosinová 3.1., kurz Jak motivovat žáka program Metodika on-line vzdělávání Ústav celoživotního vzdělávání, ZČU Plzeň Mgr. E. Kosinová seminář Národy afrického kontinentu k projektu Multikulturní svět škol KÚ Mgr. I. Ignatová 23.2., Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Děčín, Varnsdorf PaedDr. S. Valušková seminář Dítě cizinec, škola a rodič Ústí nad Labem seminář Výuka tenagerů s učebnicí deutch.com , kurz v rámci projektu Prevence HIV/AIDS mezi žáky Ústí nad Labem seminář k problematice nové maturity KÚ Ústí nad Labem 17.2., doplňkové studium pro stávající VP Mgr. I. Ignatová R. Dännerová Bc. I. Kadašová vyuč. A. Habalová Ing. P. Kosina PaedDr. S. Valušková

20 8.4., 15.4., , , , kvalifikační kurz v ochraně veřejného zdraví, v rámci projektu Prohubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné a profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech Praha Mgr. A. Milerová konzultační seminář pro vedoucí pracovníky- organizační příprava MZ 2011 (jarní zkuš. období) KÚ Ústí nad Labem Mgr. V. Šlencová kurz Platná legislativa ve školství spisová a archivní služba Didaktický seminář Základy finanční matematiky Descartes, Praha R. Dännerová Mgr. H. Urbanová Doplňkové studium pro výchovné poradce PPP Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice dokončila PaedDr. S. Valušková Školení Síťový specialista CISKO Exploration Ústí nad Labem Ing. P. Kosina Seminář Lift off for New Horizons Oxford, Univerzity Press, Teplice Mgr. M. Malíková Mgr. H. Tröglová Účast v projektu Efektivní komunikace cesta k úspěchu, Kvalitní management ve vzdělávání cesta k úspěchu Děčín, Varnsdorf PaedDr. S. Valušková Seminář pro školní metodiky Tvorba MPP školy, PPP Chomutov Pracovní setkání školních metodiků prevence SŠ a DD PPP Chomutov Mgr. M. Malíková Mgr. M. Malíková Mgr. A. Milerová

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, VLAŠIM, ZÁMEK 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 2 / 2 0 1 3 1 2 Výroční zpráva 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více