Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011

2 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů vzdělání str. 3 Popis personálního zabezpečení činnosti školy str. 4 Údaje o přijímacím řízení str. 6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str. 7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů str. 12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str. 15 Účast na školeních a seminářích str. 16 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str. 19 Údaje o aktivitách ke zlepšení pracovního a školního prostředí str. 27 Charitativní činnost str. 28 Uskutečněné PEER programy str. 29 Účast na poradách a konferencích str. 30 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí str. 32 Základní údaje o hospodaření školy str. 33 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str. 37 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných str. 38 z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání str. 39 Závěr str. 40 Přílohy A, B, C, D

3 Základní údaje o škole Název školy: Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace Sídlo školy: Palackého 3, Chomutov Identifikátor školy: IČO: IZO: Charakteristika školy: Střední odborná škola Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, PSČ: Ústí nad Labem, IČO: Ředitelka školy: PaedDr. Soňa Valušková Statutární orgán právnické osoby: PaedDr. Soňa Valušková Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Vladimíra Šlencová Vedoucí učitelka praktického vyučování: Mgr. Eva Čížková Telefon: Fax: Web: Pracovník pro informace: Mgr. Vladimíra Šlencová Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Datum zápisu do rejstříku škol: Nejvyšší povolený počet žáků: 300 žáků Střední zdravotnická škola byla v Chomutově založena v r a postupně řízena OÚNZ Chomutov a v letech KÚNZ Ústí nad Labem. K byla delimitována do působnosti OÚ Chomutov. Škola získává právní subjektivitu. V polovině r je SZŠ Chomutov převedena do přímé působnosti MZ ČR, jež se stává jejím zřizovatelem. SZŠ Chomutov s domovem mládeže je od samostatnou příspěvkovou organizací. Na základě zákona č. 272/96 Sb. byly s účinností od všechny zdravotnické školy delimitovány z působnosti MZ ČR do působnosti MŠMT ČR. K je škola převedena do přímé působnosti Ústeckého kraje, jenž se stává jejím zřizovatelem pro malý zájem žáků o ubytování byl zrušen domov mládeže. Žáci naší školy, kteří jsou z jiných měst, jsou ubytováni v bezprostřední blízkosti školy na DM SŠEaS v Chomutově, Palackého ul. Tento objekt nabízí naší škole i stravovací služby. Škola se nachází v blízkosti městského centra, dopravní spojení je velmi dobré. Ve škole pracuje šestičlenná školská rada, jejíž předsedkyní je Ing. Štěpánka Nováková Maříková, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů. Dalšími členy jsou: Mgr. M. Malíková, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů za pedagogický sbor SZŠ, MUDr. M. Šofr a MUDr. Z. Trmalová, kteří jsou zástupci zřizovatele, za zletilé žáky a zástupce nezletilých žáků p. M. Tůma, pí S. Koukalová. Při škole dále pracuje Unie rodičů a sportovní klub, který je organizační jednotkou Asociace školních sportovních klubů ČR

4 SZŠ Chomutov připravovala pro výkon povolání střední zdravotnické pracovníky v oboru vzdělání M/001 Všeobecná sestra, od v oboru vzdělání M/007 Zdravotnický asistent a od dle ŠVP Praktická sestra v oboru vzdělání M/01 Zdravotnický asistent. Nové úkoly pro školu vyplynuly z transformace zdravotnického školství, kterou vyvolal vstup ČR do Evropské unie. Na základě potřeby harmonizovat zdravotnické vzdělávací programy s požadavky EU na regulovaná povolání všeobecné sestry a porodní asistentky, nových nároků na výkon zdravotnických povolání, byl vyhláškou MŠMT č.144/2003 Sb. nahrazen obor vzdělání M/001 Všeobecná sestra oborem vzdělání M/007 Zdravotnický asistent. Národní program vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha, a zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) zavedli do vzdělávací soustavy nový systém vzdělávacích programů. Kurikulární dokumenty jsou tvořeny na dvou úrovních: státní (RVP) a školní (ŠVP). Dle těchto reforem byl změněn obor M/007 Zdravotnický asistent na M/01 Zdravotnický asistent - na SZŠ Chomutov s ŠVP Praktická sestra. Žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků denní formy vzdělávání, druhého a čtvrtého ročníku dálkové formy vzdělávání se ve školním roce 2010/2011 vzdělávali v oboru M/007 Zdravotnický asistent. Žáci prvních ročníků denní formy vzdělávání byli vzděláváni dle ŠVP Praktická sestra v oboru M/01 Zdravotnický asistent. Učivo předmětů odborných i všeobecně vzdělávacích je aktualizováno nejnovějšími poznatky. Cílem výchovně-vzdělávacího procesu je podpora samostatnosti, aktivity, kreativity žáků a nácvik dovedností potřebných pro osobnostní růst a vytváření kompetencí využitelných na trhu práce. Oborová nabídka koresponduje s potřebami regionu. Absolventi školy nacházejí uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních Ústeckého kraje a v dalších místech ČR, především v Praze, která pociťuje nedostatek středních zdravotnických pracovníků. V současné době v ČR na trhu práce je stále nedostatek středního zdravotnického personálu. Ve školním roce 2010/2011 se více než polovina absolventů školy rozhodla pokračovat ve studiu na vyšších zdravotnických školách a vysokých školách. SZŠ Chomutov průběžně sleduje situaci na trhu práce. Ze statistických údajů Úřadu práce v Chomutově o počtu a struktuře nezaměstnaných v okrese (do dvou let po absolvování školy) vyplývá, že nezaměstnanost absolventů školy patří při srovnání s ostatními středními školami v okrese mezi nejnižší. Škola disponuje speciálními odbornými učebnami pro výuku ošetřovatelství, přírodovědných předmětů, výpočetní techniky. Je vybavena moderní didaktickou a audiovizuální technikou, zdravotnickými pomůckami a modely pro nácvik praktických dovedností budoucích zdravotnických pracovníků. Žáci školy mají možnost bezplatně využívat Internet. V březnu 2006 byla do provozu uvedena interaktivní učebna, která umožňuje učitelům školy zvýšit efektivitu vzdělávání. Ve zlepšování podmínek zejména pro odbornou výuku budeme dle ekonomických možností dále pokračovat. Pro volnočasové aktivity žáků byla vybudována posilovna, budujeme školní klub. V dlouhodobém záměru je stanoven další vývoj školy co do struktury oborové skladby a celkového zaměření školy v rámci zvolené profilace a to v krajských i místních souvislostech. V minulém školním roce byla vypracována Koncepce školy na období

5 Přehled oborů vzdělání Vyučované obory vzdělání ve školním roce 2010/2011 Kód oboru (KKOV) Počet žáků (k ) Denní forma vzdělávání Ukončilo MZ Zdravotnický asistent M/ Zdravotnický asistent M/ Vyučované obory vzdělání ve školním roce 2009/2010 Kód oboru (KKOV) Dálková forma vzdělávání Počet žáků (k ) Ukončilo MZ Zdravotnický asistent M/ Typ školy Počet tříd *Počet žáků ke dni Denní forma vzdělávání Průměrný počet žáků na třídu ke dni Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného ped.pracovníka SZŠ ,2 25,2 9 * včetně žáků, kteří úspěšně ukončili maturitní zkoušku Typ školy Počet tříd *Počet žáků ke dni Dálková forma vzdělávání Průměrný počet žáků na třídu ke dni Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného ped.pracovníka SZŠ ,3 36,9-3 -

6 Žáci školy měli v průběhu školního roku možnost navštěvovat kroužky somatologie, první pomoci, plánovaného rodičovství, Braillova písma, anglické a německé konverzace, výpočetní techniky, internetu a sportovní. Na základě metodického pokynu MŠMT ČR k rozšíření učiva Úvod do světa práce do vzdělávacích programů středních škol byl vypracován konkrétní plán zařazení jednotlivých tematických celků do vyučovacích předmětů a ročníků. V rámci programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty členové předmětových komisí projednali možnosti a způsoby jeho uplatňování v jednotlivých vyučovacích předmětech. Koordinací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byla pověřena vyučující biologie Mgr. H. Karasová, která se účastní odborných seminářů v této oblasti. Zajištění praktického vyučování Výuka předmětu ošetřování nemocných probíhala v průběhu školního roku na odděleních v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. závod a v nestátních zdravotnických zařízeních v Chomutově. Povinná odborná praxe žáků 3. ročníků v červnu byla zajištěna v Nemocnici Chomutov, Nemocnici Kadaň. Se všemi zdravotnickými zařízeními byly uzavřeny příslušné smlouvy. Počty umístěných žáků na praktickém vyučování: Obor vzdělání M/007 Zdravotnický asistent a) denní forma vzdělávání b) dálková forma vzdělávání 3. ročník: 46 (dvě třídy) 4. ročník: 30 (jedna třída) 4. ročník: 70 (tři třídy) Popis personálního zabezpečení činnosti školy Interní pedagogičtí pracovníci školní rok 2010/2011 Celkový počet učitelů (fyzicky) Celkový počet učitelů (přepočtený) Celkový počet vyučovaných hodin ve škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku 28 25, Externí pedagogičtí pracovníci - školní rok 2010/2011 Celkový počet učitelů (fyzicky) Celkový počet učitelů (přepočtený) Celkový počet vyučovaných hodin ve škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku 7 1,

7 Nepedagogičtí pracovníci - školní rok 2010/2011 Počet pracovníků školy (fyzicky) Počet pracovníků školy (přepočtený) 10 8,2 Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků Odborná a pedagogická způsobilost S odbornou kvalifikací i s pedagog. vzděláním Bez odborné kvalifikace S odbornou kvalikací bez pedagog. vzdělání Do 35 let Nad 35 let do 45 let Nad 45 let do 55 let Nad 55 let do důchod. věku Důchodci Celkový souhrn celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy Celkem Vedení školy vytváří pedagogickým pracovníkům podmínky pro získání, doplnění, prohloubení či rozšíření kvalifikace. V posledním roce ukončily vysokoškolské studium tři učitelky odborných předmětů ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Učitelé školy se účastnili seminářů a dalších vzdělávacích akcí, které připravují NCO NZO Brno, IPVZ Praha, Asociace ředitelů středních zdravotnických škol ČR, odbor ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání MZ ČR, NIDV, Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p.o., Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., SZŠ Chomutov, zdravotnické školy ČR a další instituce

8 Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášeni ke vzdělávání ve školním roce 2010/2011 na školní rok 2011/2012 : Název a kód oboru Celkem do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 1.kolo 2. kolo 3. kolo Zdravotnický asistent M/01 denní forma vzdělávání 81 neproběhlo neproběhlo z toho odevzdalo zápisový lístek z toho zrušilo zápisový lístek Název a kód oboru Celkem do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 1.kolo 2. kolo 3. kolo Zdravotnický asistent M/01 dálková forma vzdělávání 40 neproběhlo neproběhlo z toho odevzdalo zápisový lístek z toho zrušilo zápisový lístek Žáci přijati ke vzdělávání ve školním roce 2011/2012: Název a kód oboru Celkem do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 1.kolo 2. kolo 3. kolo Zdravotnický asistent M/01 denní forma vzdělávání Název a kód oboru Celkem do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 1.kolo 2. kolo 3. kolo Zdravotnický asistent M/01 dálková forma vzdělávání Další kola přijímacího řízení se nekonala. Kritéria pro přijetí ke vzdělávání viz příloha A, B, C, D. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy nebyla podána. Při zpracování podkladů k přijímacímu řízení byl použit program Bakaláři

9 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků - I. pololetí školního roku 2010/2011 denní forma vzdělávání Škola M/007 a M/01 Zdravotnický asistent Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkový prospěch žáků I. pololetí školního roku 2010/2011 dálková forma vzdělávání Škola M/007 Zdravotnický asistent Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkový prospěch žáků - II. pololetí školního roku 2010/2011 denní forma vzdělávání Škola M/007 a M/01 Zdravotnický asistent Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkový prospěch žáků - II. pololetí školního roku 2010/2011 dálková forma vzdělávání Škola M/007 Zdravotnický asistent Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Podklady hodnocení vzdělávání žáků pro pedagogické rady byly poprvé kompletně zpracovány školním administrativním programem Bakaláři

10 Hodnocení chování žáků, docházka žáků I. pololetí školního roku 2010/2011 denní forma vzdělávání ROČNÍK Počet žáků k Počet žáků s 2. st. z chování % z celk. počtu Počet žáků s 3.st. z chování % z celk. počtu Zameškané hodiny Neomluvené hodiny , , CELKEM , Hodnocení chování žáků, docházka žáků- II. pololetí školního roku 2010/2011 denní forma vzdělávání ROČNÍK Počet žáků k Počet žáků s 2. st. z chování % z celk. počtu Počet žáků s 3.st. z chování % z celk. počtu Zameškané hodiny Neomluvené hodiny , CELKEM ,

11 Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků, kteří úspěšně ukončili poslední ročník v řádném termínu Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Denní forma vzdělávání Výsledky maturitních zkoušek v náhradním termínu Počet žáků, kteří ukončili poslední ročník v řádném termínu Počet žáků, kteří ukončili poslední ročník do Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Denní forma vzdělávání Výsledky opravných maturitních zkoušek Opravná maturitní Prospělo Prospělo Neprospělo zkouška září 2011 s vyznamenáním Denní forma vzdělávání Úroveň prospěchu žáků denní formy vzdělávání je ve srovnání s předchozími roky horší. Případné neúspěchy žáků tkví v nedostatečné domácí přípravě na vyučování, v minimálním využívání konzultačních hodin učitelů a často i v horším rodinném zázemí. Prospěch neúspěšných žáků byl v průběhu školního roku projednáván se žáky i rodiči. Jednání se účastnili zástupci vedení školy, výchovný poradce, třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. V některých případech však ani opakovaná setkání nevedla k nápravě. V následujícím školním roce je třeba i nadále zaměřit pozornost na prospěchově slabší žáky a důsledně naplňovat opatření ke zlepšení prospěchu. Další příčinou je pravděpodobně nový systém maturitních zkoušek. Ve školním roce 2010/2011 maturovaly tři třídy čtyřleté denní formy vzdělávání v oboru vzdělání M/007 Zdravotnický asistent. Osvědčily se dvoudenní praktické maturitní zkoušky. Počet vyznamenaných žáků při maturitní zkoušce je shodný ve srovnání s klasifikací na konci 4. ročníku. Velmi dobrých výsledků dosáhla většina maturantů denní formy vzdělávání při praktické zkoušce v nemocnici z předmětu ošetřování nemocných. Nejlepší výsledky zaznamenali maturanti při zkoušce z psychologie a komunikace. Absolventi školy mají vzhledem k nedostatku nižších a středních zdravotnických pracovníků dobré podmínky k uplatnění na trhu práce. Více než polovina absolventů školy pokračuje ve studiu zdravotnických oborů na vyšších odborných a vysokých školách

12 Hodnocení výsledků výchovného působení Činnost výchovného poradce vychází z celoročního plánu, z aktuálních problémů žáků, z podnětů, které získává výchovný poradce na odborných seminářích a na jednáních s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Chomutově. Na plnění úkolů výchovného poradenství se podílí všichni pedagogičtí pracovníci. Ve výchovně-vzdělávacím procesu je respektována individualita žáka. Škola vytváří optimální podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, napomáhá jejich integraci do školního prostředí. Podporu mají žáci nadaní v různých oblastech činností, jsou vedeni k samostatné práci ve školních projektech, k aktivní účasti na zahraničních stážích, odborných seminářích a konferencích, navštěvují kulturní akce a výstavy apod. Účastní se zahraničních vzdělávacích zájezdů. V tomto školním roce jsme navštívili např. Londýn, Brusel, Drážďany, Lipsko. Ve školním roce 2010/2011 bylo evidováno na naší škole osmnáct nadaných žáků. Kromě výborných studijních výsledků prokazují mimořádné nadání v různých oblastech činností, mají zájem o dění ve škole např. pracují jako redaktoři školních novin, účastní se sportovních, výtvarných, pěveckých a jiných soutěží. Trvalou pozornost věnuje škola naplňování Minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů, který pro žáky školy připravily školní metodičky prevence Mgr. J. Razakowská a Mgr. M. Malíková. Ve škole je instalována a aktualizována stálá nástěnka s protidrogovou tematikou. Odpovědi na různé problémy získávají žáci prostřednictvím schránky na dotazy, která je umístněna ve škole nebo se mohou dotazovat na ové adrese V K-centru v Chomutově se žáci druhých ročníků seznámili s formami pomoci drogově závislým. V oblasti prevence drogové závislosti a onemocnění AIDS škola úzce spolupracuje s pracovníky Krajského zdravotního ústavu územní pracoviště Chomutov, kteří pro žáky školy připravili besedy a získali je k realizaci programů pro střední a základní školy. Protidrogová tématika je náplní PEER programů, s kterými na základních školách v Chomutově úspěšně vystoupily žákyně třetího ročníku. Žáky na tyto akce pečlivě připravuje učitelka odborných předmětů Mgr. E. Kosinová. Mgr. A. Milerová a Bc. I. Kadašová. V uplynulém školním roce nebyl ve škole zaznamenán případ užívání drog. Pochvala ředitele školy: 21 (SOČ, celostátní soutěž v první pomoci, PEER programy pro ZŠ a SŠ, záchrana života člověka) třídního učitele: 181 Důtka ředitele školy: 19 třídního učitele: 34 Ve školním roce 2010/2011 nebyl žádný žák školy podmíněně vyloučen či vyloučen ze školy

13 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 1. a 3. 2 Zrakové postižení - - S vadami řeči 3. 1 Tělesné postižení 2. a 3. 2 S vývojovými poruchami učení 1. až 4. 7 S kombinací postižení - - Integrovaní žáci 1. 1 U žáků s výše uvedeným postižením a žáků s vývojovými poruchami učení je uplatňován individuální přístup a respektována doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Přehlídky a soutěže účast žáků ve školním roce 2010/2011 : Počty účastníků : Název přehlídky, soutěže Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Přehlídka prací středoškolské odborné činnosti XIII. ročník celostátní soutěže zdravotnických škol v první pomoci s mezinárodní účastí v Brně 5. ročník soutěže První pomoci, pořádané SSZŠ Mělník o.p.s., místo konání Lhotka u Mělníka Olympiáda v českém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v německém jazyce Soutěž zdravotnických škol v uměleckém přednesu a recitaci Den psychologie Vědomostní soutěž národního parku České Švýcarsko CORNY Středoškolský atletický pohár Středoškolské hry odbíjená Přebor středních škol v plavání Středoškolské hry - fotbal - 9 Středoškolské hry - florbal Středoškolské hry - nohejbal Středoškolské hry stolní tenis Středoškolské hry futsal STREET Šikula cup KEV Pestrý život na planetě Zemi Celkem Významné úspěchy: SOČ 2x první místo v okresním kole 1x první místo v krajském kole s postupem do ústředního kola Den psychologie 1x první místo v regionálním kole s postupem do ústředního kola

14 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Plán výchovného působení byl plněn průběžně. Ve školním roce 2010/2011 byly naplněny cíle preventivního programu. Na splnění cílů se aktivně podíleli všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Metodičky prevence úzce spolupracovaly s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními a ročníkovými učiteli. Většina kolegů se aktivně zapojuje do činnosti školy (peer programy, projektová činnost, organizování besed, přednášek, účast na školeních a seminářích, atd.) a zajímají se o dění ve škole. Třídní a ročníkové učitelky aktivně řeší vzniklé problémy, komunikují se žáky a rodiči. Byla zřízena funkce kariérového poradce zejména pro žáky posledního ročníku. Mnohá témata prevence rizikového chování jsou přirozenou součástí vzdělávacího procesu v jednotlivých předmětech. Jedná se především o občanskou nauku, psychologii a komunikaci, všeobecné základy veřejného zdravotnictví, ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Na půdě školy vznikl žákovský parlament. Žáci se schází jednou měsíčně a mají možnost předkládat návrhy a účinně komunikovat s vedením školy a s učiteli i mezi sebou. Na četné žádosti žáků byl budován školní klub, který začne sloužit od nového školního roku. Žáci mají k dispozici knihovnu s počítači, které jsou připojeny na internet a posilovnu. Mohou se zapojit do kroužků (např. sportovních, jazykových, ale i odborně zaměřených první pomoc, znaková řeč, apod.), pomáhat při organizování různých akcí, zajišťovat zdravotnické dozory, účastnit se soutěží a olympiád, atd. Nabídka školy samotné i možnosti spolupráce s dalšími organizacemi je široká. Žáci se stále ve větší míře aktivně zapojují do školní i mimoškolní činnosti, vzorně reprezentují školu i sebe. Tradiční je spolupráce se školami, sociálními a nemocničními zařízeními, aktivní je naše účast v charitativních a humanitárních sbírkách. Za přínosné považujeme organizování besídek pro děti v nemocnici, v dětském domově, v zařízení Klokánek, pro seniory v domovech důchodců, apod. Účast žáků na těchto akcích vede ke zvyšování sociálního cítění a správného přístupu k sobě a druhým. Chloubou školy jsou již tradičně zajišťované a bezplatně poskytované peer programy, kdy žáci vhodnými metodami pracují se žáky základních a středních škol a komunikují s nimi na určité téma z oblasti prevence. V letošním školním roce naši žáci edukovali děti a mládež nejen v Chomutově a okolí (Jirkov, Kadaň, Klášterec), ale v rámci projektu Sunflower i žáky v Ústí nad Labem. S výsledky projektu Sunflower byli seznámeni metodici prevence na schůzce, která se konala v červnu 2011 v PPP Chomutov Mgr. Annou Milerovou. Letošní školní rok byl pestrý v oblasti zapojení do projektové činnosti. Pokračoval projekt Zdravě jíst, zdravě žít na podporu zdravého životního stylu. Projekt byl realizován na naší škole od června do prosince 2010 v rámci dotačního programu "Specifická primární prevence v Ústeckem kraji v roce 2010". Do projektu se zapojilo celkem 389 osob (371 žáků základních škol, 18 pedagogických pracovníků chomutovských ZŠ)

15 Realizované aktivity: přednáška "Výživou a životním stylem ke zdraví" pro žáky chomutovských ZŠ beseda "Mám své tělo ráda" pro žákyně tříd chomutovských ZŠ seminář "Specifika výživy v dospívání" pro pedagogy chomutovských ZŠ Celá škola se zapojila do projektu Přítel nepřítel internet. Tento projekt, který byl zaměřený na prevenci kyberšikany, byl určen všem žákům denní formy vzdělávání a pedagogickým pracovníkům. MŠMT podpořilo náš projekt "Kurz českého jazyka pro cizince". Padesátihodinový kurz se skládal se dvou částí z programu exkurzí a z doučování českého jazyka v průběhu měsíců září až prosince Exkurze byly zaměřeny na získání nových znalostí a dovedností důležitých pro každodenní život, tak aby přispěly k začlenění žáků-cizinců do života ve městě a tréninku chování v běžných situacích, kdy si cizinci z důvodu neznalosti jazyka, kulturních tradic nebo zvyklostí neumí poradit. Doučování českého jazyka je zaměřeno na potřeby středoškoláků. Důležitou součástí projektu bylo i motivování žáků ke studiu českého jazyka. Střední zdravotnická škola Chomutov se ve školním roce 2010/2011 zapojila do Programu celoživotního učení - Leonardo da Vinci - Projekt mobility, který je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. Naše škola uspěla s projektem Rozvoj odborných kompetencí žáků Střední zdravotnické školy Chomutov v Německu. V rámci projektu se zúčastnilo 10 žáků Střední zdravotnické školy Chomutov 2 týdnů odborné stáže v Německu ve městě Lipsko V průběhu stáže žáci vykonávali odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních. Projektu se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků oboru zdravotnický asistent, kteří jsou žáky školy v rámci denní maturitní formy vzdělávání a 2 pedagogičtí pracovníci jako doprovod (1 odborná učitelka, 1 učitelka cizího jazyka). Každý účastník obdržel na závěr pobytu certifikát s hodnocením o vykonání odborné praxe. Ve volných dnech zajistí partnerská organizace pro žáky kulturní program (kulturně - poznávací akce, sportovní aktivity). Každý účastník stáže získal Europass mobility (www.europass.cz) - dokument, ve kterém se zaznamenává evropská studijní stáž a měl by přispět ke zvýhodnění účastníků stáže na trhu práce na území ČR i v ostatních zemích EU. Partnerskou organizací projektu je Vitalis GmbH se sídlem v Lipsku (Německo-Sasko). Dále jsme se zapojili do projektů, které pořádají jiné organizace. Dlouholetá je spolupráce s chomutovskou pobočkou VZP a druhým rokem spolupracujeme se společností Asista projekt Otevřená škola

16 V rámci primární prevence se žáci účastní různých přednášek, besed, výstav apod. Dlouhodobě spolupracujeme s různými institucemi, které pro nás tyto programy kvalitně zajišťují. Žáky jsou tyto programy většinou hodnoceny velmi kladně a aktivně se zapojují do práce. V letošním roce považujeme za zdařilé např. tyto akce Sebeobrana pro každého, návštěva chomutovského K- centra a psychiatrické léčebny v Petrohradě. Pozitivně opět hodnotíme spolupráci se SONS a besedu s nevidomými a slabozrakými osobami. Jejím účelem je zvýšení tolerance a pomoci handicapovaným občanům. Velké emoce u žáků 3.ročníků vyvolala beseda se sociálními pracovnicemi na téma Zneužívání a týrání dětí. Žáci vyšších ročníků, kteří, pravidelně navštěvují nemocniční zařízení, jsou opakovaně poučováni o dodržování bezpečnosti práce, zákazu zneužití léků a manipulace s omamnými látkami. Nejrozšířenějším záporným jevem, který se nám nedaří potlačit, je kouření našich žáků. Žáci nesmí kouřit v budově školy ani v areálu nemocnice (viz školní řád). Kouří vysoké procento našich žáků, přestože si uvědomují rizika s tímto spojená. Žáci byli poučeni o vlivu kouření na mladý organismus, byly jim předány informační brožury VZP, metodičky prevence s nimi opakovaně hovořily na téma nevhodnosti kouření a znečišťování veřejného prostranství. V rámci prevence jsme se zapojili do celostátní soutěže středních zdravotnických škol (projekt k Mezinárodnímu nekuřáckému dni). Žákům jdeme osobním příkladem, nikdo z pracovníků školy nekouří, jsme nekuřácké pracoviště. Schránka důvěry v budově školy i elektronická byly využity sporadicky. Žáci ví, že se mohou kdykoliv obrátit na všechny zaměstnance školy a pomůžeme jim v řešení problémů. Kladně hodnotíme otevřenou komunikaci se žáky a náš blízký vztah k nim. Daří se nám zvyšovat úroveň informovanosti v oblasti primární prevence, a to u všech žáků školy

17 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ing. Hana Urbanová 4. semestr bakalářské studium Učitelství odborných předmětů pro absolventy ČVUT, ČVUT Praha Ukončení studia, titul Bc. udělen Bc. Štěpánka Nováková Maříková 4. semestr inženýrské studium Veřejná správa a regionální rozvoj Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická, konzultační středisko PEF v Mostě. Ukončení studia, titul Ing. udělen 8. června Bc. Taťána Fořtová 4. semestr magisterské studium, obor Ošetřovatelství, Vysoká škola sociálně zdravotní Evropské vzdělávací centrum Praha. Ukončení studia, titul Mgr. udělen 1. dubna Bc. Monika Pouzarová 4. semestr magisterské studium, obor Ošetřovatelství, Vysoká škola sociálně zdravotní Evropské vzdělávací centrum Praha. Ukončení studia, titul Mgr. udělen 7. dubna Bc. Marcela Repáčová 4. semestr magisterské studium, obor Ošetřovatelství, Vysoká škola sociálně zdravotní Evropské vzdělávací centrum Praha. Ukončení studia, titul Mgr. udělen 7. dubna Bc. Pavlína Benešová 4. semestr doplňkové pedagogické studium, UJEP Ústí nad Labem, detašované pracoviště Most

18 Účast na školeních a seminářích seminář Dotační program pro oblast prevence pro rok 2011 MŠMT Praha R. Dännerová seminář Biodiverzita planety Země, historiea současnost (akreditace MŠMT) Klub ekologické výchovy, IMAX Praha Mgr. H. Karasová seminář pro překladatele Projektů mobility programu Leonardo da Vinci MŠMT Praha R. Dännerová 1.10., seminář O komunikaci pro dobrovolníky Kapka 97 občanské sdružení onkologických pacientů 3.A 2 ž., 3.B 2 ž. Mgr. E. Čížková seminář Systém hodnocení a certifikací ICT dovedností Praha, SPŠ v Úžlabině lékařský večer Pracovní rehabilitace Městské divadlo v Chomutově přednáška Mechanismy orientace a navigace živočichů PF, UK Praha, Akademie věd Ing. P. Kosina Bc. A. Hassmannová Mgr. H. Karasová seminář problematika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ŠVP regionální konzultační centrum pro Ústecká kraj Mgr. V. Šlencová 1.10., Doplňkové studium pro stávající VP PPP CV (akreditace MŠMT) 5.11., 6.11., Klíčové dovednosti a ekonomické znalosti řízení škol a projektů VŠE Praha Workshop Odpady a obaly pro pedagogy ZŠ, SŠ Třídíme ve škole KÚ Ústí n/l (akreditovaný MŠMT) 8.12., , Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Děčín, Varnsdorf PaedDr. S. Valušková Mgr. E. Čížková Mgr. H. Karasová PaedDr. S. Valušková

19 Absolvování kurzu Jak motivovat žáka v rámci projektu Otevřená škola organizovaný Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU Plzeň Mgr. A. Milerová Seminář Odvaha na každý den při předávání cen Michala Velíška Praha PaedDr. S. Valušková Absolvování e-learningového kurzu na téma Novodobá epidemie infekčních onemocnění Mgr. A. Milerová lékařský večer Novinky v resuscitaci 6 žáků Mgr. E. Čížková Mgr. E. Kosinová 3.1., kurz Jak motivovat žáka program Metodika on-line vzdělávání Ústav celoživotního vzdělávání, ZČU Plzeň Mgr. E. Kosinová seminář Národy afrického kontinentu k projektu Multikulturní svět škol KÚ Mgr. I. Ignatová 23.2., Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Děčín, Varnsdorf PaedDr. S. Valušková seminář Dítě cizinec, škola a rodič Ústí nad Labem seminář Výuka tenagerů s učebnicí deutch.com , kurz v rámci projektu Prevence HIV/AIDS mezi žáky Ústí nad Labem seminář k problematice nové maturity KÚ Ústí nad Labem 17.2., doplňkové studium pro stávající VP Mgr. I. Ignatová R. Dännerová Bc. I. Kadašová vyuč. A. Habalová Ing. P. Kosina PaedDr. S. Valušková

20 8.4., 15.4., , , , kvalifikační kurz v ochraně veřejného zdraví, v rámci projektu Prohubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné a profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech Praha Mgr. A. Milerová konzultační seminář pro vedoucí pracovníky- organizační příprava MZ 2011 (jarní zkuš. období) KÚ Ústí nad Labem Mgr. V. Šlencová kurz Platná legislativa ve školství spisová a archivní služba Didaktický seminář Základy finanční matematiky Descartes, Praha R. Dännerová Mgr. H. Urbanová Doplňkové studium pro výchovné poradce PPP Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice dokončila PaedDr. S. Valušková Školení Síťový specialista CISKO Exploration Ústí nad Labem Ing. P. Kosina Seminář Lift off for New Horizons Oxford, Univerzity Press, Teplice Mgr. M. Malíková Mgr. H. Tröglová Účast v projektu Efektivní komunikace cesta k úspěchu, Kvalitní management ve vzdělávání cesta k úspěchu Děčín, Varnsdorf PaedDr. S. Valušková Seminář pro školní metodiky Tvorba MPP školy, PPP Chomutov Pracovní setkání školních metodiků prevence SŠ a DD PPP Chomutov Mgr. M. Malíková Mgr. M. Malíková Mgr. A. Milerová

ESOZ, ENE, OAK, STAV, SZS

ESOZ, ENE, OAK, STAV, SZS Po 1. 10. 2012 Út 2. 10. 2012 Celý den Seznamovací pobyt BO1. Ne 30. 9. 2012 - Út 2. 10. 2012 Kde: areál Svahová organizuje Mgr. S. Rašková Potapová a PaedDr. P. Daňková Celý den Přespolní běh Po 1. 10.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2011/2012 O b s a h Základní údaje o škole str. 3 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více