Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011

2 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů vzdělání str. 3 Popis personálního zabezpečení činnosti školy str. 4 Údaje o přijímacím řízení str. 6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků str. 7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů str. 12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků str. 15 Účast na školeních a seminářích str. 16 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str. 19 Údaje o aktivitách ke zlepšení pracovního a školního prostředí str. 27 Charitativní činnost str. 28 Uskutečněné PEER programy str. 29 Účast na poradách a konferencích str. 30 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí str. 32 Základní údaje o hospodaření školy str. 33 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str. 37 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných str. 38 z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání str. 39 Závěr str. 40 Přílohy A, B, C, D

3 Základní údaje o škole Název školy: Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace Sídlo školy: Palackého 3, Chomutov Identifikátor školy: IČO: IZO: Charakteristika školy: Střední odborná škola Zřizovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 48, PSČ: Ústí nad Labem, IČO: Ředitelka školy: PaedDr. Soňa Valušková Statutární orgán právnické osoby: PaedDr. Soňa Valušková Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Vladimíra Šlencová Vedoucí učitelka praktického vyučování: Mgr. Eva Čížková Telefon: Fax: Web: Pracovník pro informace: Mgr. Vladimíra Šlencová Datum založení školy: Datum zařazení do sítě: Datum zápisu do rejstříku škol: Nejvyšší povolený počet žáků: 300 žáků Střední zdravotnická škola byla v Chomutově založena v r a postupně řízena OÚNZ Chomutov a v letech KÚNZ Ústí nad Labem. K byla delimitována do působnosti OÚ Chomutov. Škola získává právní subjektivitu. V polovině r je SZŠ Chomutov převedena do přímé působnosti MZ ČR, jež se stává jejím zřizovatelem. SZŠ Chomutov s domovem mládeže je od samostatnou příspěvkovou organizací. Na základě zákona č. 272/96 Sb. byly s účinností od všechny zdravotnické školy delimitovány z působnosti MZ ČR do působnosti MŠMT ČR. K je škola převedena do přímé působnosti Ústeckého kraje, jenž se stává jejím zřizovatelem pro malý zájem žáků o ubytování byl zrušen domov mládeže. Žáci naší školy, kteří jsou z jiných měst, jsou ubytováni v bezprostřední blízkosti školy na DM SŠEaS v Chomutově, Palackého ul. Tento objekt nabízí naší škole i stravovací služby. Škola se nachází v blízkosti městského centra, dopravní spojení je velmi dobré. Ve škole pracuje šestičlenná školská rada, jejíž předsedkyní je Ing. Štěpánka Nováková Maříková, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů. Dalšími členy jsou: Mgr. M. Malíková, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů za pedagogický sbor SZŠ, MUDr. M. Šofr a MUDr. Z. Trmalová, kteří jsou zástupci zřizovatele, za zletilé žáky a zástupce nezletilých žáků p. M. Tůma, pí S. Koukalová. Při škole dále pracuje Unie rodičů a sportovní klub, který je organizační jednotkou Asociace školních sportovních klubů ČR

4 SZŠ Chomutov připravovala pro výkon povolání střední zdravotnické pracovníky v oboru vzdělání M/001 Všeobecná sestra, od v oboru vzdělání M/007 Zdravotnický asistent a od dle ŠVP Praktická sestra v oboru vzdělání M/01 Zdravotnický asistent. Nové úkoly pro školu vyplynuly z transformace zdravotnického školství, kterou vyvolal vstup ČR do Evropské unie. Na základě potřeby harmonizovat zdravotnické vzdělávací programy s požadavky EU na regulovaná povolání všeobecné sestry a porodní asistentky, nových nároků na výkon zdravotnických povolání, byl vyhláškou MŠMT č.144/2003 Sb. nahrazen obor vzdělání M/001 Všeobecná sestra oborem vzdělání M/007 Zdravotnický asistent. Národní program vzdělávání v České republice, tzv. Bílá kniha, a zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) zavedli do vzdělávací soustavy nový systém vzdělávacích programů. Kurikulární dokumenty jsou tvořeny na dvou úrovních: státní (RVP) a školní (ŠVP). Dle těchto reforem byl změněn obor M/007 Zdravotnický asistent na M/01 Zdravotnický asistent - na SZŠ Chomutov s ŠVP Praktická sestra. Žáci druhých, třetích a čtvrtých ročníků denní formy vzdělávání, druhého a čtvrtého ročníku dálkové formy vzdělávání se ve školním roce 2010/2011 vzdělávali v oboru M/007 Zdravotnický asistent. Žáci prvních ročníků denní formy vzdělávání byli vzděláváni dle ŠVP Praktická sestra v oboru M/01 Zdravotnický asistent. Učivo předmětů odborných i všeobecně vzdělávacích je aktualizováno nejnovějšími poznatky. Cílem výchovně-vzdělávacího procesu je podpora samostatnosti, aktivity, kreativity žáků a nácvik dovedností potřebných pro osobnostní růst a vytváření kompetencí využitelných na trhu práce. Oborová nabídka koresponduje s potřebami regionu. Absolventi školy nacházejí uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních Ústeckého kraje a v dalších místech ČR, především v Praze, která pociťuje nedostatek středních zdravotnických pracovníků. V současné době v ČR na trhu práce je stále nedostatek středního zdravotnického personálu. Ve školním roce 2010/2011 se více než polovina absolventů školy rozhodla pokračovat ve studiu na vyšších zdravotnických školách a vysokých školách. SZŠ Chomutov průběžně sleduje situaci na trhu práce. Ze statistických údajů Úřadu práce v Chomutově o počtu a struktuře nezaměstnaných v okrese (do dvou let po absolvování školy) vyplývá, že nezaměstnanost absolventů školy patří při srovnání s ostatními středními školami v okrese mezi nejnižší. Škola disponuje speciálními odbornými učebnami pro výuku ošetřovatelství, přírodovědných předmětů, výpočetní techniky. Je vybavena moderní didaktickou a audiovizuální technikou, zdravotnickými pomůckami a modely pro nácvik praktických dovedností budoucích zdravotnických pracovníků. Žáci školy mají možnost bezplatně využívat Internet. V březnu 2006 byla do provozu uvedena interaktivní učebna, která umožňuje učitelům školy zvýšit efektivitu vzdělávání. Ve zlepšování podmínek zejména pro odbornou výuku budeme dle ekonomických možností dále pokračovat. Pro volnočasové aktivity žáků byla vybudována posilovna, budujeme školní klub. V dlouhodobém záměru je stanoven další vývoj školy co do struktury oborové skladby a celkového zaměření školy v rámci zvolené profilace a to v krajských i místních souvislostech. V minulém školním roce byla vypracována Koncepce školy na období

5 Přehled oborů vzdělání Vyučované obory vzdělání ve školním roce 2010/2011 Kód oboru (KKOV) Počet žáků (k ) Denní forma vzdělávání Ukončilo MZ Zdravotnický asistent M/ Zdravotnický asistent M/ Vyučované obory vzdělání ve školním roce 2009/2010 Kód oboru (KKOV) Dálková forma vzdělávání Počet žáků (k ) Ukončilo MZ Zdravotnický asistent M/ Typ školy Počet tříd *Počet žáků ke dni Denní forma vzdělávání Průměrný počet žáků na třídu ke dni Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného ped.pracovníka SZŠ ,2 25,2 9 * včetně žáků, kteří úspěšně ukončili maturitní zkoušku Typ školy Počet tříd *Počet žáků ke dni Dálková forma vzdělávání Průměrný počet žáků na třídu ke dni Přepočtený počet pedagogických pracovníků Počet žáků na přepočteného ped.pracovníka SZŠ ,3 36,9-3 -

6 Žáci školy měli v průběhu školního roku možnost navštěvovat kroužky somatologie, první pomoci, plánovaného rodičovství, Braillova písma, anglické a německé konverzace, výpočetní techniky, internetu a sportovní. Na základě metodického pokynu MŠMT ČR k rozšíření učiva Úvod do světa práce do vzdělávacích programů středních škol byl vypracován konkrétní plán zařazení jednotlivých tematických celků do vyučovacích předmětů a ročníků. V rámci programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty členové předmětových komisí projednali možnosti a způsoby jeho uplatňování v jednotlivých vyučovacích předmětech. Koordinací environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byla pověřena vyučující biologie Mgr. H. Karasová, která se účastní odborných seminářů v této oblasti. Zajištění praktického vyučování Výuka předmětu ošetřování nemocných probíhala v průběhu školního roku na odděleních v Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. závod a v nestátních zdravotnických zařízeních v Chomutově. Povinná odborná praxe žáků 3. ročníků v červnu byla zajištěna v Nemocnici Chomutov, Nemocnici Kadaň. Se všemi zdravotnickými zařízeními byly uzavřeny příslušné smlouvy. Počty umístěných žáků na praktickém vyučování: Obor vzdělání M/007 Zdravotnický asistent a) denní forma vzdělávání b) dálková forma vzdělávání 3. ročník: 46 (dvě třídy) 4. ročník: 30 (jedna třída) 4. ročník: 70 (tři třídy) Popis personálního zabezpečení činnosti školy Interní pedagogičtí pracovníci školní rok 2010/2011 Celkový počet učitelů (fyzicky) Celkový počet učitelů (přepočtený) Celkový počet vyučovaných hodin ve škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku 28 25, Externí pedagogičtí pracovníci - školní rok 2010/2011 Celkový počet učitelů (fyzicky) Celkový počet učitelů (přepočtený) Celkový počet vyučovaných hodin ve škole v týdenním úvazku Počet hodin odučených odborně v týdenním úvazku 7 1,

7 Nepedagogičtí pracovníci - školní rok 2010/2011 Počet pracovníků školy (fyzicky) Počet pracovníků školy (přepočtený) 10 8,2 Věková skladba a kvalifikovanost pedagogických pracovníků Odborná a pedagogická způsobilost S odbornou kvalifikací i s pedagog. vzděláním Bez odborné kvalifikace S odbornou kvalikací bez pedagog. vzdělání Do 35 let Nad 35 let do 45 let Nad 45 let do 55 let Nad 55 let do důchod. věku Důchodci Celkový souhrn celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy Celkem Vedení školy vytváří pedagogickým pracovníkům podmínky pro získání, doplnění, prohloubení či rozšíření kvalifikace. V posledním roce ukončily vysokoškolské studium tři učitelky odborných předmětů ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Učitelé školy se účastnili seminářů a dalších vzdělávacích akcí, které připravují NCO NZO Brno, IPVZ Praha, Asociace ředitelů středních zdravotnických škol ČR, odbor ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání MZ ČR, NIDV, Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, p.o., Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., SZŠ Chomutov, zdravotnické školy ČR a další instituce

8 Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášeni ke vzdělávání ve školním roce 2010/2011 na školní rok 2011/2012 : Název a kód oboru Celkem do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 1.kolo 2. kolo 3. kolo Zdravotnický asistent M/01 denní forma vzdělávání 81 neproběhlo neproběhlo z toho odevzdalo zápisový lístek z toho zrušilo zápisový lístek Název a kód oboru Celkem do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 1.kolo 2. kolo 3. kolo Zdravotnický asistent M/01 dálková forma vzdělávání 40 neproběhlo neproběhlo z toho odevzdalo zápisový lístek z toho zrušilo zápisový lístek Žáci přijati ke vzdělávání ve školním roce 2011/2012: Název a kód oboru Celkem do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 1.kolo 2. kolo 3. kolo Zdravotnický asistent M/01 denní forma vzdělávání Název a kód oboru Celkem do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 1.kolo 2. kolo 3. kolo Zdravotnický asistent M/01 dálková forma vzdělávání Další kola přijímacího řízení se nekonala. Kritéria pro přijetí ke vzdělávání viz příloha A, B, C, D. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy nebyla podána. Při zpracování podkladů k přijímacímu řízení byl použit program Bakaláři

9 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Celkový prospěch žáků - I. pololetí školního roku 2010/2011 denní forma vzdělávání Škola M/007 a M/01 Zdravotnický asistent Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkový prospěch žáků I. pololetí školního roku 2010/2011 dálková forma vzdělávání Škola M/007 Zdravotnický asistent Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkový prospěch žáků - II. pololetí školního roku 2010/2011 denní forma vzdělávání Škola M/007 a M/01 Zdravotnický asistent Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkový prospěch žáků - II. pololetí školního roku 2010/2011 dálková forma vzdělávání Škola M/007 Zdravotnický asistent Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Podklady hodnocení vzdělávání žáků pro pedagogické rady byly poprvé kompletně zpracovány školním administrativním programem Bakaláři

10 Hodnocení chování žáků, docházka žáků I. pololetí školního roku 2010/2011 denní forma vzdělávání ROČNÍK Počet žáků k Počet žáků s 2. st. z chování % z celk. počtu Počet žáků s 3.st. z chování % z celk. počtu Zameškané hodiny Neomluvené hodiny , , CELKEM , Hodnocení chování žáků, docházka žáků- II. pololetí školního roku 2010/2011 denní forma vzdělávání ROČNÍK Počet žáků k Počet žáků s 2. st. z chování % z celk. počtu Počet žáků s 3.st. z chování % z celk. počtu Zameškané hodiny Neomluvené hodiny , CELKEM ,

11 Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků, kteří úspěšně ukončili poslední ročník v řádném termínu Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Denní forma vzdělávání Výsledky maturitních zkoušek v náhradním termínu Počet žáků, kteří ukončili poslední ročník v řádném termínu Počet žáků, kteří ukončili poslední ročník do Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Denní forma vzdělávání Výsledky opravných maturitních zkoušek Opravná maturitní Prospělo Prospělo Neprospělo zkouška září 2011 s vyznamenáním Denní forma vzdělávání Úroveň prospěchu žáků denní formy vzdělávání je ve srovnání s předchozími roky horší. Případné neúspěchy žáků tkví v nedostatečné domácí přípravě na vyučování, v minimálním využívání konzultačních hodin učitelů a často i v horším rodinném zázemí. Prospěch neúspěšných žáků byl v průběhu školního roku projednáván se žáky i rodiči. Jednání se účastnili zástupci vedení školy, výchovný poradce, třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. V některých případech však ani opakovaná setkání nevedla k nápravě. V následujícím školním roce je třeba i nadále zaměřit pozornost na prospěchově slabší žáky a důsledně naplňovat opatření ke zlepšení prospěchu. Další příčinou je pravděpodobně nový systém maturitních zkoušek. Ve školním roce 2010/2011 maturovaly tři třídy čtyřleté denní formy vzdělávání v oboru vzdělání M/007 Zdravotnický asistent. Osvědčily se dvoudenní praktické maturitní zkoušky. Počet vyznamenaných žáků při maturitní zkoušce je shodný ve srovnání s klasifikací na konci 4. ročníku. Velmi dobrých výsledků dosáhla většina maturantů denní formy vzdělávání při praktické zkoušce v nemocnici z předmětu ošetřování nemocných. Nejlepší výsledky zaznamenali maturanti při zkoušce z psychologie a komunikace. Absolventi školy mají vzhledem k nedostatku nižších a středních zdravotnických pracovníků dobré podmínky k uplatnění na trhu práce. Více než polovina absolventů školy pokračuje ve studiu zdravotnických oborů na vyšších odborných a vysokých školách

12 Hodnocení výsledků výchovného působení Činnost výchovného poradce vychází z celoročního plánu, z aktuálních problémů žáků, z podnětů, které získává výchovný poradce na odborných seminářích a na jednáních s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Chomutově. Na plnění úkolů výchovného poradenství se podílí všichni pedagogičtí pracovníci. Ve výchovně-vzdělávacím procesu je respektována individualita žáka. Škola vytváří optimální podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, napomáhá jejich integraci do školního prostředí. Podporu mají žáci nadaní v různých oblastech činností, jsou vedeni k samostatné práci ve školních projektech, k aktivní účasti na zahraničních stážích, odborných seminářích a konferencích, navštěvují kulturní akce a výstavy apod. Účastní se zahraničních vzdělávacích zájezdů. V tomto školním roce jsme navštívili např. Londýn, Brusel, Drážďany, Lipsko. Ve školním roce 2010/2011 bylo evidováno na naší škole osmnáct nadaných žáků. Kromě výborných studijních výsledků prokazují mimořádné nadání v různých oblastech činností, mají zájem o dění ve škole např. pracují jako redaktoři školních novin, účastní se sportovních, výtvarných, pěveckých a jiných soutěží. Trvalou pozornost věnuje škola naplňování Minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů, který pro žáky školy připravily školní metodičky prevence Mgr. J. Razakowská a Mgr. M. Malíková. Ve škole je instalována a aktualizována stálá nástěnka s protidrogovou tematikou. Odpovědi na různé problémy získávají žáci prostřednictvím schránky na dotazy, která je umístněna ve škole nebo se mohou dotazovat na ové adrese V K-centru v Chomutově se žáci druhých ročníků seznámili s formami pomoci drogově závislým. V oblasti prevence drogové závislosti a onemocnění AIDS škola úzce spolupracuje s pracovníky Krajského zdravotního ústavu územní pracoviště Chomutov, kteří pro žáky školy připravili besedy a získali je k realizaci programů pro střední a základní školy. Protidrogová tématika je náplní PEER programů, s kterými na základních školách v Chomutově úspěšně vystoupily žákyně třetího ročníku. Žáky na tyto akce pečlivě připravuje učitelka odborných předmětů Mgr. E. Kosinová. Mgr. A. Milerová a Bc. I. Kadašová. V uplynulém školním roce nebyl ve škole zaznamenán případ užívání drog. Pochvala ředitele školy: 21 (SOČ, celostátní soutěž v první pomoci, PEER programy pro ZŠ a SŠ, záchrana života člověka) třídního učitele: 181 Důtka ředitele školy: 19 třídního učitele: 34 Ve školním roce 2010/2011 nebyl žádný žák školy podmíněně vyloučen či vyloučen ze školy

13 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami: Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení 1. a 3. 2 Zrakové postižení - - S vadami řeči 3. 1 Tělesné postižení 2. a 3. 2 S vývojovými poruchami učení 1. až 4. 7 S kombinací postižení - - Integrovaní žáci 1. 1 U žáků s výše uvedeným postižením a žáků s vývojovými poruchami učení je uplatňován individuální přístup a respektována doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Přehlídky a soutěže účast žáků ve školním roce 2010/2011 : Počty účastníků : Název přehlídky, soutěže Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo Přehlídka prací středoškolské odborné činnosti XIII. ročník celostátní soutěže zdravotnických škol v první pomoci s mezinárodní účastí v Brně 5. ročník soutěže První pomoci, pořádané SSZŠ Mělník o.p.s., místo konání Lhotka u Mělníka Olympiáda v českém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v německém jazyce Soutěž zdravotnických škol v uměleckém přednesu a recitaci Den psychologie Vědomostní soutěž národního parku České Švýcarsko CORNY Středoškolský atletický pohár Středoškolské hry odbíjená Přebor středních škol v plavání Středoškolské hry - fotbal - 9 Středoškolské hry - florbal Středoškolské hry - nohejbal Středoškolské hry stolní tenis Středoškolské hry futsal STREET Šikula cup KEV Pestrý život na planetě Zemi Celkem Významné úspěchy: SOČ 2x první místo v okresním kole 1x první místo v krajském kole s postupem do ústředního kola Den psychologie 1x první místo v regionálním kole s postupem do ústředního kola

14 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Plán výchovného působení byl plněn průběžně. Ve školním roce 2010/2011 byly naplněny cíle preventivního programu. Na splnění cílů se aktivně podíleli všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Metodičky prevence úzce spolupracovaly s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními a ročníkovými učiteli. Většina kolegů se aktivně zapojuje do činnosti školy (peer programy, projektová činnost, organizování besed, přednášek, účast na školeních a seminářích, atd.) a zajímají se o dění ve škole. Třídní a ročníkové učitelky aktivně řeší vzniklé problémy, komunikují se žáky a rodiči. Byla zřízena funkce kariérového poradce zejména pro žáky posledního ročníku. Mnohá témata prevence rizikového chování jsou přirozenou součástí vzdělávacího procesu v jednotlivých předmětech. Jedná se především o občanskou nauku, psychologii a komunikaci, všeobecné základy veřejného zdravotnictví, ošetřovatelství a ošetřování nemocných. Na půdě školy vznikl žákovský parlament. Žáci se schází jednou měsíčně a mají možnost předkládat návrhy a účinně komunikovat s vedením školy a s učiteli i mezi sebou. Na četné žádosti žáků byl budován školní klub, který začne sloužit od nového školního roku. Žáci mají k dispozici knihovnu s počítači, které jsou připojeny na internet a posilovnu. Mohou se zapojit do kroužků (např. sportovních, jazykových, ale i odborně zaměřených první pomoc, znaková řeč, apod.), pomáhat při organizování různých akcí, zajišťovat zdravotnické dozory, účastnit se soutěží a olympiád, atd. Nabídka školy samotné i možnosti spolupráce s dalšími organizacemi je široká. Žáci se stále ve větší míře aktivně zapojují do školní i mimoškolní činnosti, vzorně reprezentují školu i sebe. Tradiční je spolupráce se školami, sociálními a nemocničními zařízeními, aktivní je naše účast v charitativních a humanitárních sbírkách. Za přínosné považujeme organizování besídek pro děti v nemocnici, v dětském domově, v zařízení Klokánek, pro seniory v domovech důchodců, apod. Účast žáků na těchto akcích vede ke zvyšování sociálního cítění a správného přístupu k sobě a druhým. Chloubou školy jsou již tradičně zajišťované a bezplatně poskytované peer programy, kdy žáci vhodnými metodami pracují se žáky základních a středních škol a komunikují s nimi na určité téma z oblasti prevence. V letošním školním roce naši žáci edukovali děti a mládež nejen v Chomutově a okolí (Jirkov, Kadaň, Klášterec), ale v rámci projektu Sunflower i žáky v Ústí nad Labem. S výsledky projektu Sunflower byli seznámeni metodici prevence na schůzce, která se konala v červnu 2011 v PPP Chomutov Mgr. Annou Milerovou. Letošní školní rok byl pestrý v oblasti zapojení do projektové činnosti. Pokračoval projekt Zdravě jíst, zdravě žít na podporu zdravého životního stylu. Projekt byl realizován na naší škole od června do prosince 2010 v rámci dotačního programu "Specifická primární prevence v Ústeckem kraji v roce 2010". Do projektu se zapojilo celkem 389 osob (371 žáků základních škol, 18 pedagogických pracovníků chomutovských ZŠ)

15 Realizované aktivity: přednáška "Výživou a životním stylem ke zdraví" pro žáky chomutovských ZŠ beseda "Mám své tělo ráda" pro žákyně tříd chomutovských ZŠ seminář "Specifika výživy v dospívání" pro pedagogy chomutovských ZŠ Celá škola se zapojila do projektu Přítel nepřítel internet. Tento projekt, který byl zaměřený na prevenci kyberšikany, byl určen všem žákům denní formy vzdělávání a pedagogickým pracovníkům. MŠMT podpořilo náš projekt "Kurz českého jazyka pro cizince". Padesátihodinový kurz se skládal se dvou částí z programu exkurzí a z doučování českého jazyka v průběhu měsíců září až prosince Exkurze byly zaměřeny na získání nových znalostí a dovedností důležitých pro každodenní život, tak aby přispěly k začlenění žáků-cizinců do života ve městě a tréninku chování v běžných situacích, kdy si cizinci z důvodu neznalosti jazyka, kulturních tradic nebo zvyklostí neumí poradit. Doučování českého jazyka je zaměřeno na potřeby středoškoláků. Důležitou součástí projektu bylo i motivování žáků ke studiu českého jazyka. Střední zdravotnická škola Chomutov se ve školním roce 2010/2011 zapojila do Programu celoživotního učení - Leonardo da Vinci - Projekt mobility, který je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu. Naše škola uspěla s projektem Rozvoj odborných kompetencí žáků Střední zdravotnické školy Chomutov v Německu. V rámci projektu se zúčastnilo 10 žáků Střední zdravotnické školy Chomutov 2 týdnů odborné stáže v Německu ve městě Lipsko V průběhu stáže žáci vykonávali odbornou praxi ve zdravotnických zařízeních. Projektu se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků oboru zdravotnický asistent, kteří jsou žáky školy v rámci denní maturitní formy vzdělávání a 2 pedagogičtí pracovníci jako doprovod (1 odborná učitelka, 1 učitelka cizího jazyka). Každý účastník obdržel na závěr pobytu certifikát s hodnocením o vykonání odborné praxe. Ve volných dnech zajistí partnerská organizace pro žáky kulturní program (kulturně - poznávací akce, sportovní aktivity). Každý účastník stáže získal Europass mobility (www.europass.cz) - dokument, ve kterém se zaznamenává evropská studijní stáž a měl by přispět ke zvýhodnění účastníků stáže na trhu práce na území ČR i v ostatních zemích EU. Partnerskou organizací projektu je Vitalis GmbH se sídlem v Lipsku (Německo-Sasko). Dále jsme se zapojili do projektů, které pořádají jiné organizace. Dlouholetá je spolupráce s chomutovskou pobočkou VZP a druhým rokem spolupracujeme se společností Asista projekt Otevřená škola

16 V rámci primární prevence se žáci účastní různých přednášek, besed, výstav apod. Dlouhodobě spolupracujeme s různými institucemi, které pro nás tyto programy kvalitně zajišťují. Žáky jsou tyto programy většinou hodnoceny velmi kladně a aktivně se zapojují do práce. V letošním roce považujeme za zdařilé např. tyto akce Sebeobrana pro každého, návštěva chomutovského K- centra a psychiatrické léčebny v Petrohradě. Pozitivně opět hodnotíme spolupráci se SONS a besedu s nevidomými a slabozrakými osobami. Jejím účelem je zvýšení tolerance a pomoci handicapovaným občanům. Velké emoce u žáků 3.ročníků vyvolala beseda se sociálními pracovnicemi na téma Zneužívání a týrání dětí. Žáci vyšších ročníků, kteří, pravidelně navštěvují nemocniční zařízení, jsou opakovaně poučováni o dodržování bezpečnosti práce, zákazu zneužití léků a manipulace s omamnými látkami. Nejrozšířenějším záporným jevem, který se nám nedaří potlačit, je kouření našich žáků. Žáci nesmí kouřit v budově školy ani v areálu nemocnice (viz školní řád). Kouří vysoké procento našich žáků, přestože si uvědomují rizika s tímto spojená. Žáci byli poučeni o vlivu kouření na mladý organismus, byly jim předány informační brožury VZP, metodičky prevence s nimi opakovaně hovořily na téma nevhodnosti kouření a znečišťování veřejného prostranství. V rámci prevence jsme se zapojili do celostátní soutěže středních zdravotnických škol (projekt k Mezinárodnímu nekuřáckému dni). Žákům jdeme osobním příkladem, nikdo z pracovníků školy nekouří, jsme nekuřácké pracoviště. Schránka důvěry v budově školy i elektronická byly využity sporadicky. Žáci ví, že se mohou kdykoliv obrátit na všechny zaměstnance školy a pomůžeme jim v řešení problémů. Kladně hodnotíme otevřenou komunikaci se žáky a náš blízký vztah k nim. Daří se nám zvyšovat úroveň informovanosti v oblasti primární prevence, a to u všech žáků školy

17 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ing. Hana Urbanová 4. semestr bakalářské studium Učitelství odborných předmětů pro absolventy ČVUT, ČVUT Praha Ukončení studia, titul Bc. udělen Bc. Štěpánka Nováková Maříková 4. semestr inženýrské studium Veřejná správa a regionální rozvoj Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická, konzultační středisko PEF v Mostě. Ukončení studia, titul Ing. udělen 8. června Bc. Taťána Fořtová 4. semestr magisterské studium, obor Ošetřovatelství, Vysoká škola sociálně zdravotní Evropské vzdělávací centrum Praha. Ukončení studia, titul Mgr. udělen 1. dubna Bc. Monika Pouzarová 4. semestr magisterské studium, obor Ošetřovatelství, Vysoká škola sociálně zdravotní Evropské vzdělávací centrum Praha. Ukončení studia, titul Mgr. udělen 7. dubna Bc. Marcela Repáčová 4. semestr magisterské studium, obor Ošetřovatelství, Vysoká škola sociálně zdravotní Evropské vzdělávací centrum Praha. Ukončení studia, titul Mgr. udělen 7. dubna Bc. Pavlína Benešová 4. semestr doplňkové pedagogické studium, UJEP Ústí nad Labem, detašované pracoviště Most

18 Účast na školeních a seminářích seminář Dotační program pro oblast prevence pro rok 2011 MŠMT Praha R. Dännerová seminář Biodiverzita planety Země, historiea současnost (akreditace MŠMT) Klub ekologické výchovy, IMAX Praha Mgr. H. Karasová seminář pro překladatele Projektů mobility programu Leonardo da Vinci MŠMT Praha R. Dännerová 1.10., seminář O komunikaci pro dobrovolníky Kapka 97 občanské sdružení onkologických pacientů 3.A 2 ž., 3.B 2 ž. Mgr. E. Čížková seminář Systém hodnocení a certifikací ICT dovedností Praha, SPŠ v Úžlabině lékařský večer Pracovní rehabilitace Městské divadlo v Chomutově přednáška Mechanismy orientace a navigace živočichů PF, UK Praha, Akademie věd Ing. P. Kosina Bc. A. Hassmannová Mgr. H. Karasová seminář problematika vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ŠVP regionální konzultační centrum pro Ústecká kraj Mgr. V. Šlencová 1.10., Doplňkové studium pro stávající VP PPP CV (akreditace MŠMT) 5.11., 6.11., Klíčové dovednosti a ekonomické znalosti řízení škol a projektů VŠE Praha Workshop Odpady a obaly pro pedagogy ZŠ, SŠ Třídíme ve škole KÚ Ústí n/l (akreditovaný MŠMT) 8.12., , Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Děčín, Varnsdorf PaedDr. S. Valušková Mgr. E. Čížková Mgr. H. Karasová PaedDr. S. Valušková

19 Absolvování kurzu Jak motivovat žáka v rámci projektu Otevřená škola organizovaný Ústavem celoživotního vzdělávání ZČU Plzeň Mgr. A. Milerová Seminář Odvaha na každý den při předávání cen Michala Velíška Praha PaedDr. S. Valušková Absolvování e-learningového kurzu na téma Novodobá epidemie infekčních onemocnění Mgr. A. Milerová lékařský večer Novinky v resuscitaci 6 žáků Mgr. E. Čížková Mgr. E. Kosinová 3.1., kurz Jak motivovat žáka program Metodika on-line vzdělávání Ústav celoživotního vzdělávání, ZČU Plzeň Mgr. E. Kosinová seminář Národy afrického kontinentu k projektu Multikulturní svět škol KÚ Mgr. I. Ignatová 23.2., Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Děčín, Varnsdorf PaedDr. S. Valušková seminář Dítě cizinec, škola a rodič Ústí nad Labem seminář Výuka tenagerů s učebnicí deutch.com , kurz v rámci projektu Prevence HIV/AIDS mezi žáky Ústí nad Labem seminář k problematice nové maturity KÚ Ústí nad Labem 17.2., doplňkové studium pro stávající VP Mgr. I. Ignatová R. Dännerová Bc. I. Kadašová vyuč. A. Habalová Ing. P. Kosina PaedDr. S. Valušková

20 8.4., 15.4., , , , kvalifikační kurz v ochraně veřejného zdraví, v rámci projektu Prohubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné a profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech Praha Mgr. A. Milerová konzultační seminář pro vedoucí pracovníky- organizační příprava MZ 2011 (jarní zkuš. období) KÚ Ústí nad Labem Mgr. V. Šlencová kurz Platná legislativa ve školství spisová a archivní služba Didaktický seminář Základy finanční matematiky Descartes, Praha R. Dännerová Mgr. H. Urbanová Doplňkové studium pro výchovné poradce PPP Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice dokončila PaedDr. S. Valušková Školení Síťový specialista CISKO Exploration Ústí nad Labem Ing. P. Kosina Seminář Lift off for New Horizons Oxford, Univerzity Press, Teplice Mgr. M. Malíková Mgr. H. Tröglová Účast v projektu Efektivní komunikace cesta k úspěchu, Kvalitní management ve vzdělávání cesta k úspěchu Děčín, Varnsdorf PaedDr. S. Valušková Seminář pro školní metodiky Tvorba MPP školy, PPP Chomutov Pracovní setkání školních metodiků prevence SŠ a DD PPP Chomutov Mgr. M. Malíková Mgr. M. Malíková Mgr. A. Milerová

ESOZ, ENE, OAK, STAV, SZS

ESOZ, ENE, OAK, STAV, SZS Po 1. 10. 2012 Út 2. 10. 2012 Celý den Seznamovací pobyt BO1. Ne 30. 9. 2012 - Út 2. 10. 2012 Kde: areál Svahová organizuje Mgr. S. Rašková Potapová a PaedDr. P. Daňková Celý den Přespolní běh Po 1. 10.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2011/2012 O b s a h Základní údaje o škole str. 3 Přehled oborů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA M ě l n í k, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více