Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2013 2014. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy"

Transkript

1 Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová 8, Město Slaný Slaný, Velvarská 6, okres Kladno Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Zpracovala: Ing. Věra Bělochová, ředitelka Školská rada schválila dne:..

2 Obsah: Charakteristika školy Školská rada Přehled učebních dokumentů, Zájmová činnost 8 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 9 Zápis k povinné školní docházce Přehled o počtu žáků k. 9. Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Základní údaje o hospodaření školy 8 Významné změny v materiálně technických podmínkách školy 8 Projekty 9 Údaje o spolupráci s organizacemi a partnery Česká školní inspekce

3 Charakteristika školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno sdružuje tři součásti školu, družinu a jídelnu. Jedná se o školu úplnou s. a. stupněm. V tomto školním roce se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu Základní školy ve Slaném Na Hájích. Opět se potvrdil zájem rodičů o kvalitní a efektivní výuku cizího jazyka, takže na nepovinný předmět Anglický jazyk se v. a. ročníku přihlásili všichni žáci. Na. stupni se pokračovalo v navýšení dvou hodin anglického jazyka v rámci disponibilní dotace. Rozšíření výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda o povinný předmět Fyzikální praktika a povinně volitelný předmět Přírodovědný klub se osvědčilo, proto jsme v něm pokračovali i v tomto školním roce. Nejdůležitější cíle, o které škola usiluje, jsou: poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě vyučovat podle kvalitního vzdělávacího programu usilovat o příjemné klima a funkční organizaci školy neustále vylepšovat materiálně technické podmínky školy mít kvalitní odbornou způsobilost pedagogického sboru poskytnout podnětné a kvalitní zázemí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným minimalizovat sociálně patologické jevy, a to zejména prostřednictvím Minimálního preventivního programu, který škola aktuálně zpracovává pro každý školní rok Svou polohou i materiálně technickým vybavením (dvě tělocvičny, osm interaktivních učeben, dvě počítačové učebny, jazyková učebna, venkovní sportovní areál, keramická a řemeslná dílna, kuchyňka) má škola veškeré předpoklady k tomu, aby naplňovala svou koncepci. Určité rezervy jsou v kvalitě tohoto vybavení, což škola dlouhodobě řeší se zřizovatelem. Všichni žáci na obou stupních mají přidělené vlastní šatní skříňky. Rozsáhlý venkovní areál včetně zahrady je udržován v rámci možností školy. Je využíván pro výuku tělesné výchovy, pěstitelské výchovy, k družinovým aktivitám, při vhodném počasí jako venkovní učebna. Velký důraz klade škola na propojení běžného školního života s životem za zdmi školní budovy. Výuka tak neprobíhá pouze na teoretické úrovni. Z přehledu akcí je patrné, že život školy je opravdu úzce spjat s životem města i jeho okolím (účast na městských akcích, spolupráce s domovem důchodců, s informačním centrem a knihovnou, červeným křížem, domem dětí a mládeže; pořádání zahradních slavností, výletů a exkurzí, zahraničních výjezdů...) Správa a podpora ICT byly v tomto školním roce zajišťovány společností AutoCont Partner Slaný, PCSERVIS KOZÁK. Internetové připojení bylo poskytováno firmou Altnet, s.r.o., Slaný. Téměř po celé škole je možné se připojit k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě. Žáci mají pro výuku k dispozici dvě počítačové učebny, jedna je vybavena dataprojektorem, druhá interaktivní tabulí. Učitelé používají ke své práci notebooky. Školní družina otevřela v tomto školním roce čtyři oddělení včetně ranní družiny, aby se vyšlo vstříc dojíždějícím žákům. Rovněž tak nabídka zájmových činností v rámci družiny se setkala s velkým zájmem. Program, který družina zájemcům nabízí, je odrazem promyšlené koncepce této součásti školy a rozvíjí osobnost dětí v mnoha směrech. Zejména množství aktivit, jako

4 jsou různé soutěže, karnevaly, diskotéky, divadlo, návštěva aktuálních akcí ve Slaném apod., činí pobyt v družině příjemným. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel prostřednictvím elektronického boxu, který je umístěn ve vrátnici. Objednání a odhlašování stravy je možné i přes internet. Vedení školy usiluje o to, aby nabídka jídel byla pestrá a splňovala požadavky zdravé výživy. Školská rada Školská rada při ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 byla zřízena na usnesení Rady města Slaný (. 6. ) od. 9.. Volba členů školské rady probíhá podle Volebního řádu školské rady, který je přílohou tohoto usnesení. Činnost se řídí platným Jednacím řádem školské rady, který byl schválen na. zasedání školské rady dne.. 6. Členové školské rady v tomto školním roce byli: Mgr. Marcela Šarochová (předsedkyně), Kateřina Nedvědová, Ing. Pavel Bartoníček. Ve školním roce se školská rada sešla třikrát, průběh aktuálního zasedání je vždy vyvěšen na úřední desce školy

5 Přehled učebních dokumentů Ve všech ročnících se vyučovalo podle ŠVP Základní školy ve Slaném Na Hájích zpracovaného podle RVP ZV: č.j. /, ve znění úpravy č.j. 7 /. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Časová dotace v ročnících Předmět..... Celkem hod Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Náš svět Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 7 Tělesná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova 6 8 Jazyk a jazyková komunikace Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Počet hodin v ročníku Nepovinné předměty Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Využití disponibilní časové dotace Vzdělávací oblast Časová dotace v ročnících Celkem.... hod Vzdělávací obor Předmět Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk + 9+ Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Náš svět + + Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 7 Tělesná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Jazyk a jazyková komunikace Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Počet hodin v ročníku

6 . stupeň přechodné období šk. rok / Vzdělávací oblast Časová dotace v ročnících Vzdělávací obor Předmět Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk/ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Fyzikální praktika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Jazyk a jazyková Cizí jazyk komunikace Další cizí jazyk Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova ke zdraví Fyzika Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory (Volitelné předměty) Konverzace v anglickém jazyce Ruský jazykcvičení Cizí jazyk Informační a komunikační technologie Informatika Přírodovědná praktika Přírodovědný klub Člověk a příroda Člověk a zdraví Sportovní hry Německý jazyk/ruský jazyk Pracovní činnosti Další cizí jazyk Člověk a svět práce Celkem hodin 9 Rozpracování vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ročník Předmět Pracovní výchova 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Pěstitelské práce, chovatelství * * Práce s technickými materiály * * Provoz a údržba domácnosti * * Svět práce * * Obsah 6

7 Využití disponibilní časové dotace Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Časová dotace v ročnících Anglický jazyk Německý jazyk/ruský jazyk + + * + * Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Fyzikální praktika * Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis + Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova * Jazyk a jazyková Cizí jazyk komunikace Další cizí jazyk Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova ke zdraví Fyzika Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory (Volitelné předměty) 6. Cizí jazyk Informační a komunikační technologie Člověk a příroda Člověk a zdraví Další cizí jazyk Člověk a svět práce Konverzace v anglickém jazyce Ruský jazykcvičení Informatika * * * * Přírodovědná praktika Přírodovědný klub Sportovní hry Německý jazyk/ruský jazyk Pracovní činnosti Celkem hodin * disponibilní časová dotace 7

8 Zájmová činnost Zájmová činnost v podobě kroužků je ve škole realizována formou doplňkové činnosti, dále pak v rámci družiny. Hrátky s češtinou je neplacený kroužek, kde škola věnuje skupinovou péči žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Školní pěvecký sbor, který úspěšně reprezentuje školu při různých příležitostech, se schází podle potřeby a je pro žáky rovněž zdarma. 8 Školní družina Mažoretky Cvičení z českého jazyka pro 8. ročník Cvičení z českého jazyka pro 9. ročník Cvičení z matematiky pro 9. ročník. skupina Cvičení z matematiky pro 9. ročník. skupina Hrátky s češtinou Školní pěvecký sbor Keramika začátečníci Keramika pokročilí Malý kuchtík Sportovní kroužek Turistický kroužek Hudebněpohybový kroužek Doplňková činnost Přehled kroužků:

9 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Použité zkratky funkce: U učitel TU třídní učitel AP asistent pedagoga P preventista VP výchovný poradce Pedagogičtí zaměstnanci příjmení Jméno Bělochová Věra Čečrdlová Marie Fliegerová Květoslava Fricová Lucie Hauner Vladimír Hlaváčová Helena Hejduková Stanislava Hrdličková Karla Charvátová Karla Jonášová Vlasta titul Ing. Mgr. Mgr. Bc. Ing. Funkce ředitelka TU TU TU U TU Mgr. TU PaedDr. TU Mgr. TU U Vzdělání VŠCHT VŠ PF,RJ,D VŠ PF, Tv, Bv VŠ PF, MŠ VŠZ SZTŠ VŠ PF Rj, Ov VŠ PF M,Ch VŠ PF.st., Hv další vzdělání Pedagogická způsobilost., FI, FII, ICT koordinátor AJjaz.úroveňA AJ jaz.úroveňa AJ jaz.úroveňa Koordinátor EVVO, pedagogická způsobilost AJ jaz.úroveňa AJ jaz.úroveňa Stř. umělecká prům. škola Kalíková Kozáková Kozáková Naděžda Iva Marie Mgr. Mgr. Mgr. TU TU TU VŠ PF RJ, Ov VŠ PF.st., Hv VŠ PF.st. AJ jaz.úroveňa Krausová Daniela PhDr. Psycholog VŠ FF, pedagogika, Postgraduální studium specializace pro žáky s SPU, ADHD a ADD Nepilová Popélyová Zuzana Alena Mgr. Mgr. TU TU VŠ PF.st., Vv VŠ PF Rj, Ov Purchartová Ivana Mgr. TU, P VŠ PF spec.p. Rohlová Jana Mgr. TU, P Rosenbergová Ivana Mgr. TU Rulf Šarochová Šimečková Švikruha Pavel Marcela Ivana Pavel Vítová Vlasta Ing.,Bc. TU Mgr. TU,VP TU U zást.řed. Mgr. VŠ PF Ov, Aj VŠ PF.st.,spec.p. VVTŠ VŠ PF Čj, Ov SPgŠ SOŠ Volf Zápotocká Zicha Zímová Miroslav Lenka Zbyněk Kateřina Mgr. Mgr. U TU U TU psychologie VŠ FF,Rj,Ov DDS (maturita ) SPgŠ VŠ PF Čj, ZSV VŠ PF.st. 9 AJ jaz.úroveňa AJ jaz.úroveňa prevence sociálněpatologických jevů Pedagogická způsobilost Výchovné poradenství. FI, AJ jaz.úroveňa, AJjaz.úroveňA Odborná kvalifikace pro výuku AJ

10 Vychovatelky Příjmení Hortová Ulrichová Fischerová Jméno Iveta Zdeňka Marie Titul Bc. Provazníková Eliška funkce vychovatelka vychovatelka vychovatelka Vzdělání SPgŠ VŠ PFobor vychovatelství SPŠ další vzdělání Studium v oblasti ped. věd vychovatelství vychovatelka SOŠ podnikatelská administrativa Správní zaměstnanci Příjmení Jméno Karčák Ján Horáková Zuzana Hessová Markéta Hovězáková Jitka Jindřich Jindřich Kormoutová Hana Titul účetní adm. a spis. prac. Provazníková Eliška Školní jídelna příjmení Jméno Jindřichová Evžena Černá Milena Dvořáčková Monika Šulc Václav Valmová Lenka Vodová Jarmila funkce školník uklízečka uklízečka uklízečka titul funkce provozářka kuchařka kuchařka kuchař prac.obch.prov. prac.obch.prov. Vzdělání SOU s maturitou SOU gymnázium gymnázium SOU SEŠ Poznámka SOŠ podn. adm. Vzdělání SOŠ společného stravování SOU SOU SOU SOU základní Zápis k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce pro školní rok proběhl ve dnech 7. a 8. února Celkem dětí u zápisu Z toho: v mimořádném termínu vydáno rozhodnutí o odkladu na jinou školu nastoupili nepřijati ze zdravotních důvodů Z jiné školy přestoupili Do. ročníku nastoupilo

11 Přehled o počtu žáků k. 9.. stupeň. stupeň Žáci plnící šk. doch. v zahr. celkem počet žáků počet tříd průměrný počet žáků ve třídě Výsledky vzdělávání žáků Stručný přehled prospěchový průměr všech tříd počet vyznamenání počet opravných zkoušek Počet neprospívajících žáků Počet žáků, kteří na vysvědčení měli slovní hodnocení Počet pochval vysvědčení Ostatní pochvaly Počet zameškaných hodin omluvených (na žáka) Počet zameškaných hodin neomluvených (na žáka). pololetí,7 9,9,6. pololetí,79,6,

12 Souhrnné statistiky jednotlivých tříd Ve statistikách nejsou zahrnuti žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí 6 žáků.

13

14 Přehled výchovných opatření třída. A. B. C. A. B. C. A. B. A. B. A. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B celkem napomenutí třídního učitele. pol.. pol důtka třídního učitele. pol.. pol důtka ředitele školy. pol.. pol Pochvala ředitele školy. pol.. pol. Prevence sociálně patologických jevů Na prevenci rizikového chování se podílí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Do této činnosti jsou do určité míry zapojeni i provozní zaměstnanci. Metodickou a koordinační činnost zajišťuje školní metodik prevence. V školním roce / jím byla Mgr. Ivana Purchartová, která absolvovala specializační studium pro metodiky prevence. Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem a školním psychologem. Práce učitelů ve výuce: V rámci výuky svého předmětu průběžně upozorňují na negativní jevy ve společnosti, diskutují s žáky, osvětlují jim citlivě problémy, které se žáků a společnosti týkají. Snaží se nastínit řešení. Všímají si klimatu ve třídách a snaží se rozpoznat problémy, které se ve třídě vyskytují, osvětlují je a snaží se najít řešení. Své poznatky konzultují s třídními učiteli, výchovným poradcem, metodikem prevence, školním psychologem a vedením školy. Třídní učitelé: Třídní učitelé průběžně monitorují atmosféru ve třídě, spolupracují s ostatními pedagogy, při řešení problémů spolupracují se školním psychologem, metodikem prevence, výchovným poradcem, vedením školy a dle potřeby i s dalšími institucemi.

15 Výchovná poradkyně: Jedním z úkolů výchovné poradkyně je spolupracovat s pedagogy, s třídními učiteli a s rodiči žáků na prevenci proti sociálně patologickým jevům. Řeší výchovně vzdělávací problémy žáků, spolupracuje se specializovanými pracovišti, zajišťuje informační zdroje pro žáky ohledně jejich dalšího vzdělávání s cílem směrovat žáky do dalšího studia, které odpovídá jejich schopnostem. Školní psycholog Školní psycholog průběžně spolupracuje se všemi učiteli, s žáky a jejich rodiči. S žáky pracuje buď v rámci školních kolektivů, nebo individuálně. Mezi jeho hlavní činnosti patří: řešení výukových a výchovných problémů prevence školního neúspěchu žáků při maximálním využití potenciálu dítěte individuální a skupinová práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče práce se třídou programy pro rozvoj a podporu pozitivních vztahů mezi žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů, řešení vztahových problémů ve třídě podpora spolupráce třídy a třídního učitele podpora kvalitních vztahů učitel žák rodič metodická a informační činnost, kooperace se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi a odbornými pracovníky na základě individuálních potřeb žáků Metodik prevence Školní metodik prevence spolupracuje se všemi pedagogy, s výchovným poradcem, školním psychologem, s vedením školy, s rodiči i jinými organizacemi (Policie ČR, Městská policie Slaný, SVP Slaný, OSPOD apod.) při řešení výchovně vzdělávacích problémů. Je iniciátorem, koordinátorem a zpracovatelem minimálního preventivního programu. Průběžně vyhodnocuje preventivní strategii školy a vypracovává závěrečnou evaluační zprávu za příslušný školní rok. Koordinuje a kontroluje realizaci Preventivního programu školy. Preventivní program se zaměřuje především na tyto oblasti: na zdravý životní styl na úsilí o minimalizaci dopadů negativních společenských jevů na zdravotní, citový a morální vývoj žáků na pozitivní klima ve třídách a ve škole na spolupráci se školním psychologem, s odbornými pracovišti PPP Kladno, Policií ČR, Městskou policií Slaný, OSPOD, Městským úřadem Slaný na spolupráci s rodiči při prevenci a řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků na prevenci kouření žáků na prevenci záškoláctví na prevenci šikany ve škole na zdravý životní styl u žáků na projevy rasismu

16 Šikanování, jako konkrétní a podstatná oblast sociálně patologických jevů, je zpracováno v dokumentu školy Program proti šikanování. Tento program: vymezuje základní pojmy (šikanování, verbální šikana, fyzická šikana, smíšená šikana) definuje odpovědnost školy a pedagogických pracovníků popisuje hlavní oblasti prevence proti šikanování určuje krizový plán a postupy řešení šikanování V letošním školním roce se škola zaměřila na tyto cíle: pozitivní klima ve škole úsilí o minimalizaci dopadů negativních společenských jevů na zdravotní, citový a morální rozvoj dětí spolupráce s rodiči, školní psycholožkou a odbornými pracovišti (např. PPP) při prevenci a řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků prevenci záškoláctví prevenci kouření žáků na prevenci šikany ve škole Důvody pro stanovení cílů: Tendence k agresivitě mezi žáky školy, vulgarita, vandalismus, neúcta k učitelům a ostatním lidem ve svém okolí a k prostředí, ve kterém žáci žijí. Absence znalosti právních norem týkajících se postihu negativních jevů, jako je kouření, záškoláctví, šikana, rasismus. Absence vědomostí o správném životním stylu, správném stravování, sebepojetí, psychohygieně. Zvýšená tendence k záškoláctví. Občasné projevy nesnášenlivosti k jednotlivcům i skupinám. Občasné zanedbání povinné péče rodičů o děti. Plnění cílů: Pedagogičtí pracovníci v průběhu školního roku průběžně plnili minimální preventivní program. Proběhlé akce byly zdařilé a přínosné 6

17 Přehled preventivních akcí Příběhy bezpráví beseda s F. Ortmannem 9.ročníky Listopad Protikuřácký řetěz akce pro všechny ročníky Podzimní zahradní slavnost Projekt Poselství (podrobnosti o projektu v kapitole Projekty) Pohled do zrcadla aneb jak se vidím JÁ MP Promotion dívky 9. ročníků Leden Holky z Venuše a Kluci z Marsu MP Promotion hoši a dívky 8. a 9.ročníků Čas proměny MP Promotion dívky 6. ročníků Březen Na startu mužnosti MP Promotion hoši 6. a 7. ročníků Leden červen Dopravní výchova pro cyklisty Ostrov Slaný. ročníky Naše třída nekouří prevence kouření. ročníky Co je zdravé zdravý životní styl. ročníky Květen Hanin kufřík program prevence antisemitismu a rasizmu Mgr. J.Rohlová 7. ročníky Březen Kam se nedostat beseda s pracovníkem vězeňské služby 8. ročníky Leden Seznam se bezpečně projekt zaměřený na rizika anonymního seznamování 6.ročník Chováme se bezpečně I. programy proti zneužívání dětí všechny třídy.stupně dle metodiky PhDr. H. Vrbkové Květen červen Chováme se bezpečně II, programy proti zneužívání dětí všechny třídy.stupně dle metodiky PhDr. H. Vrbkové 7

18 Dlouhodobé preventivní projekty: Projekt Zdravé zuby Program Zdravé zuby je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Dopravní výchova ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Slaném Tato spolupráce zajišťuje teoretické proškolení žáků. tříd o pravidlech BESIP a praktickou výuku na dopravním hřišti ve Slaném. Průřezová témata projekty Hanin kufřík seznámení s osudy Židů během. světové války Multikulturní vztahy mezi lidmi prevence rasové nesnášenlivosti a vzniku xenofobie, rozvíjení schopnostirozpoznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských a sociálních skupin Zapojení rodičů do prevence Při Podzimní zahradní slavnosti byli rodiče se svými dětmi zapojeni do aktivity prevence kouření Protikuřácký řetěz Letní zahradní slavnost se nesla v duchu vzpomínek na. výročí školy Před lety. Třídnické hodiny V třídnických hodinách učitelé řešili ožehavé otázky, týkající se dané třídy, formou her a hravých aktivit. 8

19 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pořadatel Název Oblast Počet účastníků Centrum pro rodinu VEGA, Kladno Rodina a škola ve vzájemné interakci Výchovné poradenství Nová náboženská hnutí (tzv.sekty) a jejich vliv na dítě a rodinu Občanská výchova Centrum pro rodinu VEGA, Kladno Centrum pro rodinu VEGA, Kladno Centrum pro rodinu VEGA, Kladno Centrum pro rodinu VEGA, Kladno VISK Práce s agresí Praktické nápady, jak řešit šikanu na ZŠ a SŠ Děti a ztráta Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovné poradenství Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně Český jazyk platných právních předpisech /Autorské právo ve školním Vých. prostředí porad. NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy Individuální výchovný program smlouvy se školou Výchovné poradenství Systémová podpora inkluzivního vzdělávání ČR Práce s žáky 6 s SPU Situace z pohledu práva pedagogika volného času ŠD Matematika pro všechny matematika VISK Nejlepší nápady do prvouky od. třídy prvouka NIQES Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy ISET modul školní testování testování Služba škole Mladá Boleslav Software Bakaláři Modul úvazky a rozvrh školní matrika MěÚ Slaný, památková péče Slánská akademie historie dějepis Agentura vzdělání dospělých, Praha Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby správní řízení Vzdělávací institut stř. kraje Každá hodina může být efektivní aktivizující metody ve výuce ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s Univerzita Palackého v Olomouci NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy Jednota českých matematiků a fyziků, Praha 9

20 Univerzita Karlova v Praze Projekt P+ Projektové vyučování pro nadané žáky přírodní vědy Aktivity a prezentace školy na veřejnosti září. 9. oslava. výročí školy Slánská míle běžecký závod Evropský den jazyků zpěv tenoristy Ruggieryho v jazycích a taneční vystoupení návštěva Galerie Ikaros třída.a říjen.. evropský Den zdraví ukázky první pomoci, hasičské a záchranářské techniky na náměstí ve Slaném 7.. beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou ve slánské knihovně tř..c,.a,.b.. Křivoklátské lesy exkurze tříd.a a.c filmové představení Kovář z podlesí třídy.b,.c,.b.. divadelní představení Slánské scény Hexnšus. stupeň Veletrh povolání Kladno vystupující žáci 6.. Křivoklátské lesy exkurze tříd.a a.b filmové představení Z království lesních strážců 7.. Křivoklátské lesy exkurze tříd.b a.c filmové představení Čtyřlístek ve službách krále třídy.a,.a,.b,.c,.a,.b vybíjená 6. a 7. ročník děvčata schůzka rodičů vystupujících žáků k volbě povolání setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol.. projekt Příběhy bezpráví osudy sportovců, jimž komunistický režim nedovoloval sportovat, příběh Augustina Bubníka a jeho hokejových kolegů.. bruslení. třídy

21 listopad.. košíková třída hoši projekt Vím, co smím průřezové téma Výchova demokratického občana.a 6.. dopravní výchova. třídy 8.. Podzimní zahradní slavnost projekt Vím, co smím průřezové téma Výchova demokratického občana.b.. hudební program Jazz a zpěv 8. třídy.. návštěva Knihovny Václava Štecha Slaný třídy.a a.c.. stavění lezecké stěny v malé tělocvičně, proškolení žáků a učitelů 9.. košíková ročník hoši.. beseda se Zdeňkem Pohlreichem, spolupráce s ISŠ Slaný žáků ze 7. a 8. tříd třídní schůzky.. košíková ročník dívky.. beseda vystupujících žáků s pracovnicí Úřadu práce Kladno KMD Městská knihovna v Praze, Taneční centrum Baby Balet Praha, představení Tanec pralesa Čtenářské kluby ankety ve třídách.a,.b,.a,.b 6.. Projekt s gymnáziem výuka chemie v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném 9.. vyšetření některých žáků v PPP Kladno v rámci profesní orientace prosinec... zdobení perníčků.. florbal ročník hoši.. Workshop ISŠ Slaný, Hlaváčkovo náměstí volba povolání Mikuláš ve škole a v domově důchodců.. soutěž Mladý chemik SPŠ Křemencova, Praha Anna Vosmíková, Jaroslava Špurková a Ludmila Hrdličková.. florbal třídy hoši 6.. zkouška vánočního představení 7.. Projekt s gymnáziem výuka chemie v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném 9.. vánoční vystoupení v kapli Zasnoubení Panny Marie, představení Vánoční koleda školská.. demontáž lezecké stěny

22 leden 8.. dopravní výchova. třídy Vánoční hra představení pro žáky. stupně.. KMD Divadlo V Dlouhé představení Lhář.. školní kolo soutěže v AJ 6. a 7. ročník.. školní kolo soutěže v AJ 8. a 9. ročník.. Projekt s gymnáziem výuka chemie v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném.. Preventivní program 6.A, B děvčata, 7.A, B hoši, 8.A celá třída.. návštěva hvězdárny ve Slaném.B 7.. návštěva dětí z MŠ U Divadla v prvních třídách Okresní kolo Dějepisné olympiády Barbara Řeháková, Denisa Rássová 8.. Den otevřených dveří Cestou přírodovědných a technologických oborů napříč Středočeským krajem projektový den zaměřený na podporu přírodních věd Gymnázium Slaný třídy 8.B, 9.A, 9.B návštěva dětí z MŠ Linet v.c návštěva dětí z MŠ U Labutí v prvních třídách.. Poznej sebe i druhé projekt na průřezové téma OSV. stupeň rozdání pololetního vysvědčení návštěva dětí z MŠ U Divadla v.a a.c únor.. Holky z Venuše, kluci z Marsu preventivní program pro žáky 8.A Pohled do zrcadla preventivní program pro žáky 9. ročníku Zápis do. tříd.. Okresní kolo v Aj Kamila Nedvědová a Anna Vosmíková.. Mandarinková mísa hoši.. ročník 7.. Mandarinková mísa dívky.. ročník březen. 7.. lyžařský výcvik Albrechtice SKI chata Špičák.. Projekt s gymnáziem výuka chemie v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném.. Futsal ročník hoši.. Anglický jazyk soutěž pro. třídu Tobiáš Dvořáček, Lukáš Eichler, Dominik Gaži, Jiří Hůla 6.. Primární prevence prevence kriminality 9. ročník 8.. Beseda s Milošem Kratochvílem v dětském oddělení městské knihovny.b,.a,.b Hanin kufřík projektový den 7.B průřezové téma Multikulturní výchova Výtvarná dílna Ostrova.A

23 .. Hanin kufřík projektový den 7.A průřezové téma Multikulturní výchova duben.. Divadlo S+H Hurvínkova nebesíčka. třídy a.a.. dopravní výchova. třídy.. žáci.b na návštěvě dětského oddělení knihovny 8.. Divadlo S + H Praha Hurvínek mezi osly.b,.c,.a,.b 9.. Okresní kolo matematické olympiády Tereza Schunágelová a Ladislav Dudák třídní schůzky.. florbal ročník dívky žáci.c na návštěvě dětského oddělení knihovny.. projekt Multikulturní vztahy mezi lidmi průřezové téma Multikulturní výchova 8. třídy žáci.a na návštěvě dětského oddělení knihovny.. KMD Divadlo Na Fidlovačce Babička.. pěvecká soutěž Ostrovský skřivánek Markéta Tučková, Mája a Lucka Zedníkovy 6.. exkurze do Botanické zahrady v Praze.A a.c futsal třídy hoši.. Literární program v městské knihovně Olga Scheinpflugová 8. třídy Den knihy. stupeň recitační soutěž přijímací zkoušky na střední školy Čtenářské kluby beseda se spisovatelkou Petrou Braunová.. Mc Donald s cup.. ročník Plavecko běžecký pohár.. Nebojte se online katalogu program v městské knihovně pro žáky 9. tříd Mc Donald cup. a. ročník 8.. projekt Z Čech až na konec světa průřezové téma EGS 9. třídy 9.. Divadlo Spejbla a Hurvínka Jak s Máničkou šili všichni čerti.a,.b,.a,.b

24 květen.. návštěva pracovnic ČČK příprava na soutěž hlídek mladých zdravotníků.. Atelier Hliněnka. třídy 6.. Mc Donald s cup Kladno. stupeň 7.. Literární exkurze. stupeň: 6. ročník Praha Královská cesta 7. ročník Litoměřice K. H. Mácha 8. ročník Strž Dobříš K. Čapek 9. ročník Praha letohrádek Hvězda, B. Hrabal.. fotografování žáků a učitelského sboru Nota D hudební soutěž Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou A. Kuklová, A. Mikulcová a M. Tučková.. projektový den Volby průřezové téma Výchova demokratického občana 8. třídy projektový den Poznáváme naše sousedy průřezové téma Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech. 6.. Olympiáda dětí a mládeže ve Slaném Okresní kolo Pythagoriády Kladno Ladislav Dudák 7.. Městské slavnosti ve Slaném.. volejbal třídy smíšené družstvo.. Okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků Sletiště Kladno družstva.. projekt Jsme součástí přírody projektový den.b průřezové téma Environmentální výchova Škola v přírodě. ročník penzion Brada, Brada Jičín 8.. exkurze do Třebíze.B.. Výtvarná dílna Ostrov Slaný.. ročník exkurze na letiště v Praze 7. třídy Tuřany paintball a minigolf 8. třídy červen. 6. Atletická olympiáda. stupně žáků. 6. Atletická olympiáda. stupně žáků Pasování prvňáčků na čtenáře kaple Slaný schůzka rodičů budoucích prvňáčků

25 . 6. školní výlet.a a.c ZOO Chomutov. 6. výlet.a a.c do ZOO v Chomutově projekt My jsme dobří kamarádi průřezové téma OSV.A a.b. 6. školní výlet ZOO Chomutov.B a.b dopravní výchova.b dopravní hřiště.. 6. projekt Dílna zručnosti (volba povolání) SOU Nové Strašecí vybraní žáci 7. a 8. tříd. 6. projekt Žijeme v přírodě. třídy průřezové téma Enviromentální výchova Křivoklátské lesy Projekt s gymnáziem 9.A výuka v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném.A, B školní výlet Hazmburk, Libochovice KMD divadlo Rokoko Věštkyně, vraždy a jasnovidci Letní zahradní slavnost. 6. Cestou přírodovědných a technologických oborů napříč Středočeským krajem projektový den podpora přírodních věd Gymnázium Slaný třídy 8.A, 9.A, 9.B. 6. školní výlety. stupně 6. třídy návštěva Středočeského muzea v Roztokách u Prahy 8. třídy Bečov nad Teplou 9. třídy Petřín a návštěva České televize slavnostní ukončení školního roku

26 Přehled činností školní družiny.. Divadlo O dvanácti měsíčkách 9.. Turistický kroužek Sloup vinařů a rybářů.. Turistický kroužek Slánská hora.. Turistický kroužek pouštění draků Slavoj.. Divadlo O princezně Chytrolíně 7.. Turistický kroužek Kostel Šimona a Judy (Dolín) 8.. Návštěva hvězdárny.. Návštěva hvězdárny.. Divadlo Betlém.. Návštěva čtenářského klubu 9.. Turistický kroužek bobování lesopark Háje.. Turistický kroužek bobování v Dánsku sněhové stavby.. Turistický kroužek exkurze Infocentrum Slaný 9.. Divadlo O Budulínkovi.. Přáníčkovo odpoledne Knihovna V. Štecha výroba přání TEA BULDING 7.. Karneval ŠD.. Interaktivní divadlo Jak se hraje Otesánek.. Divadlo Ferda Mravenec.. Karneval ve ŠD.. Turistický kroužek kostel Nejsvětější trojice 6.. Turistický kroužek exkurze hvězdárna.. Kuličkiáda ŠD soutěž finále chlapci 8.. Kuličkiáda ŠD soutěž finále dívky.. Turistický kroužek výšlap do Kvíčku Čarodějnice 7.. Divadlo O medvědu Ondřejovi 6.. Rukodělné tvoření Knihovna V. Štecha Pletení z pedigu.. Den dětí Cesta za pokladem. 6. Turistický kroužek Klášterní zahrada. 6. Těšíme se na prázdniny vyhodnocení výtvarné soutěže 6

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno 37 76 76 Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více