Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2013 2014. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy"

Transkript

1 Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová 8, Město Slaný Slaný, Velvarská 6, okres Kladno Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Zpracovala: Ing. Věra Bělochová, ředitelka Školská rada schválila dne:..

2 Obsah: Charakteristika školy Školská rada Přehled učebních dokumentů, Zájmová činnost 8 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 9 Zápis k povinné školní docházce Přehled o počtu žáků k. 9. Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Základní údaje o hospodaření školy 8 Významné změny v materiálně technických podmínkách školy 8 Projekty 9 Údaje o spolupráci s organizacemi a partnery Česká školní inspekce

3 Charakteristika školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno sdružuje tři součásti školu, družinu a jídelnu. Jedná se o školu úplnou s. a. stupněm. V tomto školním roce se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu Základní školy ve Slaném Na Hájích. Opět se potvrdil zájem rodičů o kvalitní a efektivní výuku cizího jazyka, takže na nepovinný předmět Anglický jazyk se v. a. ročníku přihlásili všichni žáci. Na. stupni se pokračovalo v navýšení dvou hodin anglického jazyka v rámci disponibilní dotace. Rozšíření výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda o povinný předmět Fyzikální praktika a povinně volitelný předmět Přírodovědný klub se osvědčilo, proto jsme v něm pokračovali i v tomto školním roce. Nejdůležitější cíle, o které škola usiluje, jsou: poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě vyučovat podle kvalitního vzdělávacího programu usilovat o příjemné klima a funkční organizaci školy neustále vylepšovat materiálně technické podmínky školy mít kvalitní odbornou způsobilost pedagogického sboru poskytnout podnětné a kvalitní zázemí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným minimalizovat sociálně patologické jevy, a to zejména prostřednictvím Minimálního preventivního programu, který škola aktuálně zpracovává pro každý školní rok Svou polohou i materiálně technickým vybavením (dvě tělocvičny, osm interaktivních učeben, dvě počítačové učebny, jazyková učebna, venkovní sportovní areál, keramická a řemeslná dílna, kuchyňka) má škola veškeré předpoklady k tomu, aby naplňovala svou koncepci. Určité rezervy jsou v kvalitě tohoto vybavení, což škola dlouhodobě řeší se zřizovatelem. Všichni žáci na obou stupních mají přidělené vlastní šatní skříňky. Rozsáhlý venkovní areál včetně zahrady je udržován v rámci možností školy. Je využíván pro výuku tělesné výchovy, pěstitelské výchovy, k družinovým aktivitám, při vhodném počasí jako venkovní učebna. Velký důraz klade škola na propojení běžného školního života s životem za zdmi školní budovy. Výuka tak neprobíhá pouze na teoretické úrovni. Z přehledu akcí je patrné, že život školy je opravdu úzce spjat s životem města i jeho okolím (účast na městských akcích, spolupráce s domovem důchodců, s informačním centrem a knihovnou, červeným křížem, domem dětí a mládeže; pořádání zahradních slavností, výletů a exkurzí, zahraničních výjezdů...) Správa a podpora ICT byly v tomto školním roce zajišťovány společností AutoCont Partner Slaný, PCSERVIS KOZÁK. Internetové připojení bylo poskytováno firmou Altnet, s.r.o., Slaný. Téměř po celé škole je možné se připojit k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě. Žáci mají pro výuku k dispozici dvě počítačové učebny, jedna je vybavena dataprojektorem, druhá interaktivní tabulí. Učitelé používají ke své práci notebooky. Školní družina otevřela v tomto školním roce čtyři oddělení včetně ranní družiny, aby se vyšlo vstříc dojíždějícím žákům. Rovněž tak nabídka zájmových činností v rámci družiny se setkala s velkým zájmem. Program, který družina zájemcům nabízí, je odrazem promyšlené koncepce této součásti školy a rozvíjí osobnost dětí v mnoha směrech. Zejména množství aktivit, jako

4 jsou různé soutěže, karnevaly, diskotéky, divadlo, návštěva aktuálních akcí ve Slaném apod., činí pobyt v družině příjemným. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel prostřednictvím elektronického boxu, který je umístěn ve vrátnici. Objednání a odhlašování stravy je možné i přes internet. Vedení školy usiluje o to, aby nabídka jídel byla pestrá a splňovala požadavky zdravé výživy. Školská rada Školská rada při ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 byla zřízena na usnesení Rady města Slaný (. 6. ) od. 9.. Volba členů školské rady probíhá podle Volebního řádu školské rady, který je přílohou tohoto usnesení. Činnost se řídí platným Jednacím řádem školské rady, který byl schválen na. zasedání školské rady dne.. 6. Členové školské rady v tomto školním roce byli: Mgr. Marcela Šarochová (předsedkyně), Kateřina Nedvědová, Ing. Pavel Bartoníček. Ve školním roce se školská rada sešla třikrát, průběh aktuálního zasedání je vždy vyvěšen na úřední desce školy

5 Přehled učebních dokumentů Ve všech ročnících se vyučovalo podle ŠVP Základní školy ve Slaném Na Hájích zpracovaného podle RVP ZV: č.j. /, ve znění úpravy č.j. 7 /. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Časová dotace v ročnících Předmět..... Celkem hod Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Náš svět Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 7 Tělesná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova 6 8 Jazyk a jazyková komunikace Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Počet hodin v ročníku Nepovinné předměty Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Využití disponibilní časové dotace Vzdělávací oblast Časová dotace v ročnících Celkem.... hod Vzdělávací obor Předmět Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk + 9+ Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Náš svět + + Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 7 Tělesná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Jazyk a jazyková komunikace Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Počet hodin v ročníku

6 . stupeň přechodné období šk. rok / Vzdělávací oblast Časová dotace v ročnících Vzdělávací obor Předmět Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk/ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Fyzikální praktika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Jazyk a jazyková Cizí jazyk komunikace Další cizí jazyk Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova ke zdraví Fyzika Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory (Volitelné předměty) Konverzace v anglickém jazyce Ruský jazykcvičení Cizí jazyk Informační a komunikační technologie Informatika Přírodovědná praktika Přírodovědný klub Člověk a příroda Člověk a zdraví Sportovní hry Německý jazyk/ruský jazyk Pracovní činnosti Další cizí jazyk Člověk a svět práce Celkem hodin 9 Rozpracování vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ročník Předmět Pracovní výchova 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Pěstitelské práce, chovatelství * * Práce s technickými materiály * * Provoz a údržba domácnosti * * Svět práce * * Obsah 6

7 Využití disponibilní časové dotace Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Časová dotace v ročnících Anglický jazyk Německý jazyk/ruský jazyk + + * + * Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Fyzikální praktika * Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis + Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova * Jazyk a jazyková Cizí jazyk komunikace Další cizí jazyk Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova ke zdraví Fyzika Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory (Volitelné předměty) 6. Cizí jazyk Informační a komunikační technologie Člověk a příroda Člověk a zdraví Další cizí jazyk Člověk a svět práce Konverzace v anglickém jazyce Ruský jazykcvičení Informatika * * * * Přírodovědná praktika Přírodovědný klub Sportovní hry Německý jazyk/ruský jazyk Pracovní činnosti Celkem hodin * disponibilní časová dotace 7

8 Zájmová činnost Zájmová činnost v podobě kroužků je ve škole realizována formou doplňkové činnosti, dále pak v rámci družiny. Hrátky s češtinou je neplacený kroužek, kde škola věnuje skupinovou péči žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Školní pěvecký sbor, který úspěšně reprezentuje školu při různých příležitostech, se schází podle potřeby a je pro žáky rovněž zdarma. 8 Školní družina Mažoretky Cvičení z českého jazyka pro 8. ročník Cvičení z českého jazyka pro 9. ročník Cvičení z matematiky pro 9. ročník. skupina Cvičení z matematiky pro 9. ročník. skupina Hrátky s češtinou Školní pěvecký sbor Keramika začátečníci Keramika pokročilí Malý kuchtík Sportovní kroužek Turistický kroužek Hudebněpohybový kroužek Doplňková činnost Přehled kroužků:

9 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Použité zkratky funkce: U učitel TU třídní učitel AP asistent pedagoga P preventista VP výchovný poradce Pedagogičtí zaměstnanci příjmení Jméno Bělochová Věra Čečrdlová Marie Fliegerová Květoslava Fricová Lucie Hauner Vladimír Hlaváčová Helena Hejduková Stanislava Hrdličková Karla Charvátová Karla Jonášová Vlasta titul Ing. Mgr. Mgr. Bc. Ing. Funkce ředitelka TU TU TU U TU Mgr. TU PaedDr. TU Mgr. TU U Vzdělání VŠCHT VŠ PF,RJ,D VŠ PF, Tv, Bv VŠ PF, MŠ VŠZ SZTŠ VŠ PF Rj, Ov VŠ PF M,Ch VŠ PF.st., Hv další vzdělání Pedagogická způsobilost., FI, FII, ICT koordinátor AJjaz.úroveňA AJ jaz.úroveňa AJ jaz.úroveňa Koordinátor EVVO, pedagogická způsobilost AJ jaz.úroveňa AJ jaz.úroveňa Stř. umělecká prům. škola Kalíková Kozáková Kozáková Naděžda Iva Marie Mgr. Mgr. Mgr. TU TU TU VŠ PF RJ, Ov VŠ PF.st., Hv VŠ PF.st. AJ jaz.úroveňa Krausová Daniela PhDr. Psycholog VŠ FF, pedagogika, Postgraduální studium specializace pro žáky s SPU, ADHD a ADD Nepilová Popélyová Zuzana Alena Mgr. Mgr. TU TU VŠ PF.st., Vv VŠ PF Rj, Ov Purchartová Ivana Mgr. TU, P VŠ PF spec.p. Rohlová Jana Mgr. TU, P Rosenbergová Ivana Mgr. TU Rulf Šarochová Šimečková Švikruha Pavel Marcela Ivana Pavel Vítová Vlasta Ing.,Bc. TU Mgr. TU,VP TU U zást.řed. Mgr. VŠ PF Ov, Aj VŠ PF.st.,spec.p. VVTŠ VŠ PF Čj, Ov SPgŠ SOŠ Volf Zápotocká Zicha Zímová Miroslav Lenka Zbyněk Kateřina Mgr. Mgr. U TU U TU psychologie VŠ FF,Rj,Ov DDS (maturita ) SPgŠ VŠ PF Čj, ZSV VŠ PF.st. 9 AJ jaz.úroveňa AJ jaz.úroveňa prevence sociálněpatologických jevů Pedagogická způsobilost Výchovné poradenství. FI, AJ jaz.úroveňa, AJjaz.úroveňA Odborná kvalifikace pro výuku AJ

10 Vychovatelky Příjmení Hortová Ulrichová Fischerová Jméno Iveta Zdeňka Marie Titul Bc. Provazníková Eliška funkce vychovatelka vychovatelka vychovatelka Vzdělání SPgŠ VŠ PFobor vychovatelství SPŠ další vzdělání Studium v oblasti ped. věd vychovatelství vychovatelka SOŠ podnikatelská administrativa Správní zaměstnanci Příjmení Jméno Karčák Ján Horáková Zuzana Hessová Markéta Hovězáková Jitka Jindřich Jindřich Kormoutová Hana Titul účetní adm. a spis. prac. Provazníková Eliška Školní jídelna příjmení Jméno Jindřichová Evžena Černá Milena Dvořáčková Monika Šulc Václav Valmová Lenka Vodová Jarmila funkce školník uklízečka uklízečka uklízečka titul funkce provozářka kuchařka kuchařka kuchař prac.obch.prov. prac.obch.prov. Vzdělání SOU s maturitou SOU gymnázium gymnázium SOU SEŠ Poznámka SOŠ podn. adm. Vzdělání SOŠ společného stravování SOU SOU SOU SOU základní Zápis k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce pro školní rok proběhl ve dnech 7. a 8. února Celkem dětí u zápisu Z toho: v mimořádném termínu vydáno rozhodnutí o odkladu na jinou školu nastoupili nepřijati ze zdravotních důvodů Z jiné školy přestoupili Do. ročníku nastoupilo

11 Přehled o počtu žáků k. 9.. stupeň. stupeň Žáci plnící šk. doch. v zahr. celkem počet žáků počet tříd průměrný počet žáků ve třídě Výsledky vzdělávání žáků Stručný přehled prospěchový průměr všech tříd počet vyznamenání počet opravných zkoušek Počet neprospívajících žáků Počet žáků, kteří na vysvědčení měli slovní hodnocení Počet pochval vysvědčení Ostatní pochvaly Počet zameškaných hodin omluvených (na žáka) Počet zameškaných hodin neomluvených (na žáka). pololetí,7 9,9,6. pololetí,79,6,

12 Souhrnné statistiky jednotlivých tříd Ve statistikách nejsou zahrnuti žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí 6 žáků.

13

14 Přehled výchovných opatření třída. A. B. C. A. B. C. A. B. A. B. A. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B celkem napomenutí třídního učitele. pol.. pol důtka třídního učitele. pol.. pol důtka ředitele školy. pol.. pol Pochvala ředitele školy. pol.. pol. Prevence sociálně patologických jevů Na prevenci rizikového chování se podílí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Do této činnosti jsou do určité míry zapojeni i provozní zaměstnanci. Metodickou a koordinační činnost zajišťuje školní metodik prevence. V školním roce / jím byla Mgr. Ivana Purchartová, která absolvovala specializační studium pro metodiky prevence. Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem a školním psychologem. Práce učitelů ve výuce: V rámci výuky svého předmětu průběžně upozorňují na negativní jevy ve společnosti, diskutují s žáky, osvětlují jim citlivě problémy, které se žáků a společnosti týkají. Snaží se nastínit řešení. Všímají si klimatu ve třídách a snaží se rozpoznat problémy, které se ve třídě vyskytují, osvětlují je a snaží se najít řešení. Své poznatky konzultují s třídními učiteli, výchovným poradcem, metodikem prevence, školním psychologem a vedením školy. Třídní učitelé: Třídní učitelé průběžně monitorují atmosféru ve třídě, spolupracují s ostatními pedagogy, při řešení problémů spolupracují se školním psychologem, metodikem prevence, výchovným poradcem, vedením školy a dle potřeby i s dalšími institucemi.

15 Výchovná poradkyně: Jedním z úkolů výchovné poradkyně je spolupracovat s pedagogy, s třídními učiteli a s rodiči žáků na prevenci proti sociálně patologickým jevům. Řeší výchovně vzdělávací problémy žáků, spolupracuje se specializovanými pracovišti, zajišťuje informační zdroje pro žáky ohledně jejich dalšího vzdělávání s cílem směrovat žáky do dalšího studia, které odpovídá jejich schopnostem. Školní psycholog Školní psycholog průběžně spolupracuje se všemi učiteli, s žáky a jejich rodiči. S žáky pracuje buď v rámci školních kolektivů, nebo individuálně. Mezi jeho hlavní činnosti patří: řešení výukových a výchovných problémů prevence školního neúspěchu žáků při maximálním využití potenciálu dítěte individuální a skupinová práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče práce se třídou programy pro rozvoj a podporu pozitivních vztahů mezi žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů, řešení vztahových problémů ve třídě podpora spolupráce třídy a třídního učitele podpora kvalitních vztahů učitel žák rodič metodická a informační činnost, kooperace se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi a odbornými pracovníky na základě individuálních potřeb žáků Metodik prevence Školní metodik prevence spolupracuje se všemi pedagogy, s výchovným poradcem, školním psychologem, s vedením školy, s rodiči i jinými organizacemi (Policie ČR, Městská policie Slaný, SVP Slaný, OSPOD apod.) při řešení výchovně vzdělávacích problémů. Je iniciátorem, koordinátorem a zpracovatelem minimálního preventivního programu. Průběžně vyhodnocuje preventivní strategii školy a vypracovává závěrečnou evaluační zprávu za příslušný školní rok. Koordinuje a kontroluje realizaci Preventivního programu školy. Preventivní program se zaměřuje především na tyto oblasti: na zdravý životní styl na úsilí o minimalizaci dopadů negativních společenských jevů na zdravotní, citový a morální vývoj žáků na pozitivní klima ve třídách a ve škole na spolupráci se školním psychologem, s odbornými pracovišti PPP Kladno, Policií ČR, Městskou policií Slaný, OSPOD, Městským úřadem Slaný na spolupráci s rodiči při prevenci a řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků na prevenci kouření žáků na prevenci záškoláctví na prevenci šikany ve škole na zdravý životní styl u žáků na projevy rasismu

16 Šikanování, jako konkrétní a podstatná oblast sociálně patologických jevů, je zpracováno v dokumentu školy Program proti šikanování. Tento program: vymezuje základní pojmy (šikanování, verbální šikana, fyzická šikana, smíšená šikana) definuje odpovědnost školy a pedagogických pracovníků popisuje hlavní oblasti prevence proti šikanování určuje krizový plán a postupy řešení šikanování V letošním školním roce se škola zaměřila na tyto cíle: pozitivní klima ve škole úsilí o minimalizaci dopadů negativních společenských jevů na zdravotní, citový a morální rozvoj dětí spolupráce s rodiči, školní psycholožkou a odbornými pracovišti (např. PPP) při prevenci a řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků prevenci záškoláctví prevenci kouření žáků na prevenci šikany ve škole Důvody pro stanovení cílů: Tendence k agresivitě mezi žáky školy, vulgarita, vandalismus, neúcta k učitelům a ostatním lidem ve svém okolí a k prostředí, ve kterém žáci žijí. Absence znalosti právních norem týkajících se postihu negativních jevů, jako je kouření, záškoláctví, šikana, rasismus. Absence vědomostí o správném životním stylu, správném stravování, sebepojetí, psychohygieně. Zvýšená tendence k záškoláctví. Občasné projevy nesnášenlivosti k jednotlivcům i skupinám. Občasné zanedbání povinné péče rodičů o děti. Plnění cílů: Pedagogičtí pracovníci v průběhu školního roku průběžně plnili minimální preventivní program. Proběhlé akce byly zdařilé a přínosné 6

17 Přehled preventivních akcí Příběhy bezpráví beseda s F. Ortmannem 9.ročníky Listopad Protikuřácký řetěz akce pro všechny ročníky Podzimní zahradní slavnost Projekt Poselství (podrobnosti o projektu v kapitole Projekty) Pohled do zrcadla aneb jak se vidím JÁ MP Promotion dívky 9. ročníků Leden Holky z Venuše a Kluci z Marsu MP Promotion hoši a dívky 8. a 9.ročníků Čas proměny MP Promotion dívky 6. ročníků Březen Na startu mužnosti MP Promotion hoši 6. a 7. ročníků Leden červen Dopravní výchova pro cyklisty Ostrov Slaný. ročníky Naše třída nekouří prevence kouření. ročníky Co je zdravé zdravý životní styl. ročníky Květen Hanin kufřík program prevence antisemitismu a rasizmu Mgr. J.Rohlová 7. ročníky Březen Kam se nedostat beseda s pracovníkem vězeňské služby 8. ročníky Leden Seznam se bezpečně projekt zaměřený na rizika anonymního seznamování 6.ročník Chováme se bezpečně I. programy proti zneužívání dětí všechny třídy.stupně dle metodiky PhDr. H. Vrbkové Květen červen Chováme se bezpečně II, programy proti zneužívání dětí všechny třídy.stupně dle metodiky PhDr. H. Vrbkové 7

18 Dlouhodobé preventivní projekty: Projekt Zdravé zuby Program Zdravé zuby je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Dopravní výchova ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Slaném Tato spolupráce zajišťuje teoretické proškolení žáků. tříd o pravidlech BESIP a praktickou výuku na dopravním hřišti ve Slaném. Průřezová témata projekty Hanin kufřík seznámení s osudy Židů během. světové války Multikulturní vztahy mezi lidmi prevence rasové nesnášenlivosti a vzniku xenofobie, rozvíjení schopnostirozpoznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských a sociálních skupin Zapojení rodičů do prevence Při Podzimní zahradní slavnosti byli rodiče se svými dětmi zapojeni do aktivity prevence kouření Protikuřácký řetěz Letní zahradní slavnost se nesla v duchu vzpomínek na. výročí školy Před lety. Třídnické hodiny V třídnických hodinách učitelé řešili ožehavé otázky, týkající se dané třídy, formou her a hravých aktivit. 8

19 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pořadatel Název Oblast Počet účastníků Centrum pro rodinu VEGA, Kladno Rodina a škola ve vzájemné interakci Výchovné poradenství Nová náboženská hnutí (tzv.sekty) a jejich vliv na dítě a rodinu Občanská výchova Centrum pro rodinu VEGA, Kladno Centrum pro rodinu VEGA, Kladno Centrum pro rodinu VEGA, Kladno Centrum pro rodinu VEGA, Kladno VISK Práce s agresí Praktické nápady, jak řešit šikanu na ZŠ a SŠ Děti a ztráta Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovné poradenství Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně Český jazyk platných právních předpisech /Autorské právo ve školním Vých. prostředí porad. NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy Individuální výchovný program smlouvy se školou Výchovné poradenství Systémová podpora inkluzivního vzdělávání ČR Práce s žáky 6 s SPU Situace z pohledu práva pedagogika volného času ŠD Matematika pro všechny matematika VISK Nejlepší nápady do prvouky od. třídy prvouka NIQES Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy ISET modul školní testování testování Služba škole Mladá Boleslav Software Bakaláři Modul úvazky a rozvrh školní matrika MěÚ Slaný, památková péče Slánská akademie historie dějepis Agentura vzdělání dospělých, Praha Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby správní řízení Vzdělávací institut stř. kraje Každá hodina může být efektivní aktivizující metody ve výuce ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s Univerzita Palackého v Olomouci NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy Jednota českých matematiků a fyziků, Praha 9

20 Univerzita Karlova v Praze Projekt P+ Projektové vyučování pro nadané žáky přírodní vědy Aktivity a prezentace školy na veřejnosti září. 9. oslava. výročí školy Slánská míle běžecký závod Evropský den jazyků zpěv tenoristy Ruggieryho v jazycích a taneční vystoupení návštěva Galerie Ikaros třída.a říjen.. evropský Den zdraví ukázky první pomoci, hasičské a záchranářské techniky na náměstí ve Slaném 7.. beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou ve slánské knihovně tř..c,.a,.b.. Křivoklátské lesy exkurze tříd.a a.c filmové představení Kovář z podlesí třídy.b,.c,.b.. divadelní představení Slánské scény Hexnšus. stupeň Veletrh povolání Kladno vystupující žáci 6.. Křivoklátské lesy exkurze tříd.a a.b filmové představení Z království lesních strážců 7.. Křivoklátské lesy exkurze tříd.b a.c filmové představení Čtyřlístek ve službách krále třídy.a,.a,.b,.c,.a,.b vybíjená 6. a 7. ročník děvčata schůzka rodičů vystupujících žáků k volbě povolání setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol.. projekt Příběhy bezpráví osudy sportovců, jimž komunistický režim nedovoloval sportovat, příběh Augustina Bubníka a jeho hokejových kolegů.. bruslení. třídy

21 listopad.. košíková třída hoši projekt Vím, co smím průřezové téma Výchova demokratického občana.a 6.. dopravní výchova. třídy 8.. Podzimní zahradní slavnost projekt Vím, co smím průřezové téma Výchova demokratického občana.b.. hudební program Jazz a zpěv 8. třídy.. návštěva Knihovny Václava Štecha Slaný třídy.a a.c.. stavění lezecké stěny v malé tělocvičně, proškolení žáků a učitelů 9.. košíková ročník hoši.. beseda se Zdeňkem Pohlreichem, spolupráce s ISŠ Slaný žáků ze 7. a 8. tříd třídní schůzky.. košíková ročník dívky.. beseda vystupujících žáků s pracovnicí Úřadu práce Kladno KMD Městská knihovna v Praze, Taneční centrum Baby Balet Praha, představení Tanec pralesa Čtenářské kluby ankety ve třídách.a,.b,.a,.b 6.. Projekt s gymnáziem výuka chemie v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném 9.. vyšetření některých žáků v PPP Kladno v rámci profesní orientace prosinec... zdobení perníčků.. florbal ročník hoši.. Workshop ISŠ Slaný, Hlaváčkovo náměstí volba povolání Mikuláš ve škole a v domově důchodců.. soutěž Mladý chemik SPŠ Křemencova, Praha Anna Vosmíková, Jaroslava Špurková a Ludmila Hrdličková.. florbal třídy hoši 6.. zkouška vánočního představení 7.. Projekt s gymnáziem výuka chemie v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném 9.. vánoční vystoupení v kapli Zasnoubení Panny Marie, představení Vánoční koleda školská.. demontáž lezecké stěny

22 leden 8.. dopravní výchova. třídy Vánoční hra představení pro žáky. stupně.. KMD Divadlo V Dlouhé představení Lhář.. školní kolo soutěže v AJ 6. a 7. ročník.. školní kolo soutěže v AJ 8. a 9. ročník.. Projekt s gymnáziem výuka chemie v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném.. Preventivní program 6.A, B děvčata, 7.A, B hoši, 8.A celá třída.. návštěva hvězdárny ve Slaném.B 7.. návštěva dětí z MŠ U Divadla v prvních třídách Okresní kolo Dějepisné olympiády Barbara Řeháková, Denisa Rássová 8.. Den otevřených dveří Cestou přírodovědných a technologických oborů napříč Středočeským krajem projektový den zaměřený na podporu přírodních věd Gymnázium Slaný třídy 8.B, 9.A, 9.B návštěva dětí z MŠ Linet v.c návštěva dětí z MŠ U Labutí v prvních třídách.. Poznej sebe i druhé projekt na průřezové téma OSV. stupeň rozdání pololetního vysvědčení návštěva dětí z MŠ U Divadla v.a a.c únor.. Holky z Venuše, kluci z Marsu preventivní program pro žáky 8.A Pohled do zrcadla preventivní program pro žáky 9. ročníku Zápis do. tříd.. Okresní kolo v Aj Kamila Nedvědová a Anna Vosmíková.. Mandarinková mísa hoši.. ročník 7.. Mandarinková mísa dívky.. ročník březen. 7.. lyžařský výcvik Albrechtice SKI chata Špičák.. Projekt s gymnáziem výuka chemie v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném.. Futsal ročník hoši.. Anglický jazyk soutěž pro. třídu Tobiáš Dvořáček, Lukáš Eichler, Dominik Gaži, Jiří Hůla 6.. Primární prevence prevence kriminality 9. ročník 8.. Beseda s Milošem Kratochvílem v dětském oddělení městské knihovny.b,.a,.b Hanin kufřík projektový den 7.B průřezové téma Multikulturní výchova Výtvarná dílna Ostrova.A

23 .. Hanin kufřík projektový den 7.A průřezové téma Multikulturní výchova duben.. Divadlo S+H Hurvínkova nebesíčka. třídy a.a.. dopravní výchova. třídy.. žáci.b na návštěvě dětského oddělení knihovny 8.. Divadlo S + H Praha Hurvínek mezi osly.b,.c,.a,.b 9.. Okresní kolo matematické olympiády Tereza Schunágelová a Ladislav Dudák třídní schůzky.. florbal ročník dívky žáci.c na návštěvě dětského oddělení knihovny.. projekt Multikulturní vztahy mezi lidmi průřezové téma Multikulturní výchova 8. třídy žáci.a na návštěvě dětského oddělení knihovny.. KMD Divadlo Na Fidlovačce Babička.. pěvecká soutěž Ostrovský skřivánek Markéta Tučková, Mája a Lucka Zedníkovy 6.. exkurze do Botanické zahrady v Praze.A a.c futsal třídy hoši.. Literární program v městské knihovně Olga Scheinpflugová 8. třídy Den knihy. stupeň recitační soutěž přijímací zkoušky na střední školy Čtenářské kluby beseda se spisovatelkou Petrou Braunová.. Mc Donald s cup.. ročník Plavecko běžecký pohár.. Nebojte se online katalogu program v městské knihovně pro žáky 9. tříd Mc Donald cup. a. ročník 8.. projekt Z Čech až na konec světa průřezové téma EGS 9. třídy 9.. Divadlo Spejbla a Hurvínka Jak s Máničkou šili všichni čerti.a,.b,.a,.b

24 květen.. návštěva pracovnic ČČK příprava na soutěž hlídek mladých zdravotníků.. Atelier Hliněnka. třídy 6.. Mc Donald s cup Kladno. stupeň 7.. Literární exkurze. stupeň: 6. ročník Praha Královská cesta 7. ročník Litoměřice K. H. Mácha 8. ročník Strž Dobříš K. Čapek 9. ročník Praha letohrádek Hvězda, B. Hrabal.. fotografování žáků a učitelského sboru Nota D hudební soutěž Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou A. Kuklová, A. Mikulcová a M. Tučková.. projektový den Volby průřezové téma Výchova demokratického občana 8. třídy projektový den Poznáváme naše sousedy průřezové téma Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech. 6.. Olympiáda dětí a mládeže ve Slaném Okresní kolo Pythagoriády Kladno Ladislav Dudák 7.. Městské slavnosti ve Slaném.. volejbal třídy smíšené družstvo.. Okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků Sletiště Kladno družstva.. projekt Jsme součástí přírody projektový den.b průřezové téma Environmentální výchova Škola v přírodě. ročník penzion Brada, Brada Jičín 8.. exkurze do Třebíze.B.. Výtvarná dílna Ostrov Slaný.. ročník exkurze na letiště v Praze 7. třídy Tuřany paintball a minigolf 8. třídy červen. 6. Atletická olympiáda. stupně žáků. 6. Atletická olympiáda. stupně žáků Pasování prvňáčků na čtenáře kaple Slaný schůzka rodičů budoucích prvňáčků

25 . 6. školní výlet.a a.c ZOO Chomutov. 6. výlet.a a.c do ZOO v Chomutově projekt My jsme dobří kamarádi průřezové téma OSV.A a.b. 6. školní výlet ZOO Chomutov.B a.b dopravní výchova.b dopravní hřiště.. 6. projekt Dílna zručnosti (volba povolání) SOU Nové Strašecí vybraní žáci 7. a 8. tříd. 6. projekt Žijeme v přírodě. třídy průřezové téma Enviromentální výchova Křivoklátské lesy Projekt s gymnáziem 9.A výuka v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném.A, B školní výlet Hazmburk, Libochovice KMD divadlo Rokoko Věštkyně, vraždy a jasnovidci Letní zahradní slavnost. 6. Cestou přírodovědných a technologických oborů napříč Středočeským krajem projektový den podpora přírodních věd Gymnázium Slaný třídy 8.A, 9.A, 9.B. 6. školní výlety. stupně 6. třídy návštěva Středočeského muzea v Roztokách u Prahy 8. třídy Bečov nad Teplou 9. třídy Petřín a návštěva České televize slavnostní ukončení školního roku

26 Přehled činností školní družiny.. Divadlo O dvanácti měsíčkách 9.. Turistický kroužek Sloup vinařů a rybářů.. Turistický kroužek Slánská hora.. Turistický kroužek pouštění draků Slavoj.. Divadlo O princezně Chytrolíně 7.. Turistický kroužek Kostel Šimona a Judy (Dolín) 8.. Návštěva hvězdárny.. Návštěva hvězdárny.. Divadlo Betlém.. Návštěva čtenářského klubu 9.. Turistický kroužek bobování lesopark Háje.. Turistický kroužek bobování v Dánsku sněhové stavby.. Turistický kroužek exkurze Infocentrum Slaný 9.. Divadlo O Budulínkovi.. Přáníčkovo odpoledne Knihovna V. Štecha výroba přání TEA BULDING 7.. Karneval ŠD.. Interaktivní divadlo Jak se hraje Otesánek.. Divadlo Ferda Mravenec.. Karneval ve ŠD.. Turistický kroužek kostel Nejsvětější trojice 6.. Turistický kroužek exkurze hvězdárna.. Kuličkiáda ŠD soutěž finále chlapci 8.. Kuličkiáda ŠD soutěž finále dívky.. Turistický kroužek výšlap do Kvíčku Čarodějnice 7.. Divadlo O medvědu Ondřejovi 6.. Rukodělné tvoření Knihovna V. Štecha Pletení z pedigu.. Den dětí Cesta za pokladem. 6. Turistický kroužek Klášterní zahrada. 6. Těšíme se na prázdniny vyhodnocení výtvarné soutěže 6

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Zpracovala Mgr. Ivana Purchartová Cíle Minimálního preventivního programu Pokračovat v úsilí o minimalizaci dopadů negativních společenských jevů na

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více