Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2013 2014. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy"

Transkript

1 Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová 8, Město Slaný Slaný, Velvarská 6, okres Kladno Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok Zpracovala: Ing. Věra Bělochová, ředitelka Školská rada schválila dne:..

2 Obsah: Charakteristika školy Školská rada Přehled učebních dokumentů, Zájmová činnost 8 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 9 Zápis k povinné školní docházce Přehled o počtu žáků k. 9. Výsledky vzdělávání žáků Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Základní údaje o hospodaření školy 8 Významné změny v materiálně technických podmínkách školy 8 Projekty 9 Údaje o spolupráci s organizacemi a partnery Česká školní inspekce

3 Charakteristika školy Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno sdružuje tři součásti školu, družinu a jídelnu. Jedná se o školu úplnou s. a. stupněm. V tomto školním roce se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu Základní školy ve Slaném Na Hájích. Opět se potvrdil zájem rodičů o kvalitní a efektivní výuku cizího jazyka, takže na nepovinný předmět Anglický jazyk se v. a. ročníku přihlásili všichni žáci. Na. stupni se pokračovalo v navýšení dvou hodin anglického jazyka v rámci disponibilní dotace. Rozšíření výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda o povinný předmět Fyzikální praktika a povinně volitelný předmět Přírodovědný klub se osvědčilo, proto jsme v něm pokračovali i v tomto školním roce. Nejdůležitější cíle, o které škola usiluje, jsou: poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě vyučovat podle kvalitního vzdělávacího programu usilovat o příjemné klima a funkční organizaci školy neustále vylepšovat materiálně technické podmínky školy mít kvalitní odbornou způsobilost pedagogického sboru poskytnout podnětné a kvalitní zázemí žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným minimalizovat sociálně patologické jevy, a to zejména prostřednictvím Minimálního preventivního programu, který škola aktuálně zpracovává pro každý školní rok Svou polohou i materiálně technickým vybavením (dvě tělocvičny, osm interaktivních učeben, dvě počítačové učebny, jazyková učebna, venkovní sportovní areál, keramická a řemeslná dílna, kuchyňka) má škola veškeré předpoklady k tomu, aby naplňovala svou koncepci. Určité rezervy jsou v kvalitě tohoto vybavení, což škola dlouhodobě řeší se zřizovatelem. Všichni žáci na obou stupních mají přidělené vlastní šatní skříňky. Rozsáhlý venkovní areál včetně zahrady je udržován v rámci možností školy. Je využíván pro výuku tělesné výchovy, pěstitelské výchovy, k družinovým aktivitám, při vhodném počasí jako venkovní učebna. Velký důraz klade škola na propojení běžného školního života s životem za zdmi školní budovy. Výuka tak neprobíhá pouze na teoretické úrovni. Z přehledu akcí je patrné, že život školy je opravdu úzce spjat s životem města i jeho okolím (účast na městských akcích, spolupráce s domovem důchodců, s informačním centrem a knihovnou, červeným křížem, domem dětí a mládeže; pořádání zahradních slavností, výletů a exkurzí, zahraničních výjezdů...) Správa a podpora ICT byly v tomto školním roce zajišťovány společností AutoCont Partner Slaný, PCSERVIS KOZÁK. Internetové připojení bylo poskytováno firmou Altnet, s.r.o., Slaný. Téměř po celé škole je možné se připojit k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě. Žáci mají pro výuku k dispozici dvě počítačové učebny, jedna je vybavena dataprojektorem, druhá interaktivní tabulí. Učitelé používají ke své práci notebooky. Školní družina otevřela v tomto školním roce čtyři oddělení včetně ranní družiny, aby se vyšlo vstříc dojíždějícím žákům. Rovněž tak nabídka zájmových činností v rámci družiny se setkala s velkým zájmem. Program, který družina zájemcům nabízí, je odrazem promyšlené koncepce této součásti školy a rozvíjí osobnost dětí v mnoha směrech. Zejména množství aktivit, jako

4 jsou různé soutěže, karnevaly, diskotéky, divadlo, návštěva aktuálních akcí ve Slaném apod., činí pobyt v družině příjemným. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel prostřednictvím elektronického boxu, který je umístěn ve vrátnici. Objednání a odhlašování stravy je možné i přes internet. Vedení školy usiluje o to, aby nabídka jídel byla pestrá a splňovala požadavky zdravé výživy. Školská rada Školská rada při ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 byla zřízena na usnesení Rady města Slaný (. 6. ) od. 9.. Volba členů školské rady probíhá podle Volebního řádu školské rady, který je přílohou tohoto usnesení. Činnost se řídí platným Jednacím řádem školské rady, který byl schválen na. zasedání školské rady dne.. 6. Členové školské rady v tomto školním roce byli: Mgr. Marcela Šarochová (předsedkyně), Kateřina Nedvědová, Ing. Pavel Bartoníček. Ve školním roce se školská rada sešla třikrát, průběh aktuálního zasedání je vždy vyvěšen na úřední desce školy

5 Přehled učebních dokumentů Ve všech ročnících se vyučovalo podle ŠVP Základní školy ve Slaném Na Hájích zpracovaného podle RVP ZV: č.j. /, ve znění úpravy č.j. 7 /. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Časová dotace v ročnících Předmět..... Celkem hod Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Náš svět Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 7 Tělesná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova 6 8 Jazyk a jazyková komunikace Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Počet hodin v ročníku Nepovinné předměty Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk Využití disponibilní časové dotace Vzdělávací oblast Časová dotace v ročnících Celkem.... hod Vzdělávací obor Předmět Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk + 9+ Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a jeho svět Náš svět + + Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova 7 Tělesná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Jazyk a jazyková komunikace Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Počet hodin v ročníku

6 . stupeň přechodné období šk. rok / Vzdělávací oblast Časová dotace v ročnících Vzdělávací obor Předmět Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk/ruský jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Fyzikální praktika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Jazyk a jazyková Cizí jazyk komunikace Další cizí jazyk Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova ke zdraví Fyzika Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory (Volitelné předměty) Konverzace v anglickém jazyce Ruský jazykcvičení Cizí jazyk Informační a komunikační technologie Informatika Přírodovědná praktika Přírodovědný klub Člověk a příroda Člověk a zdraví Sportovní hry Německý jazyk/ruský jazyk Pracovní činnosti Další cizí jazyk Člověk a svět práce Celkem hodin 9 Rozpracování vzdělávací oblasti Člověk a svět práce ročník Předmět Pracovní výchova 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Pěstitelské práce, chovatelství * * Práce s technickými materiály * * Provoz a údržba domácnosti * * Svět práce * * Obsah 6

7 Využití disponibilní časové dotace Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Časová dotace v ročnících Anglický jazyk Německý jazyk/ruský jazyk + + * + * Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika Fyzikální praktika * Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis + Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova * Jazyk a jazyková Cizí jazyk komunikace Další cizí jazyk Dějepis Člověk a společnost Výchova k občanství Výchova ke zdraví Fyzika Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory (Volitelné předměty) 6. Cizí jazyk Informační a komunikační technologie Člověk a příroda Člověk a zdraví Další cizí jazyk Člověk a svět práce Konverzace v anglickém jazyce Ruský jazykcvičení Informatika * * * * Přírodovědná praktika Přírodovědný klub Sportovní hry Německý jazyk/ruský jazyk Pracovní činnosti Celkem hodin * disponibilní časová dotace 7

8 Zájmová činnost Zájmová činnost v podobě kroužků je ve škole realizována formou doplňkové činnosti, dále pak v rámci družiny. Hrátky s češtinou je neplacený kroužek, kde škola věnuje skupinovou péči žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Školní pěvecký sbor, který úspěšně reprezentuje školu při různých příležitostech, se schází podle potřeby a je pro žáky rovněž zdarma. 8 Školní družina Mažoretky Cvičení z českého jazyka pro 8. ročník Cvičení z českého jazyka pro 9. ročník Cvičení z matematiky pro 9. ročník. skupina Cvičení z matematiky pro 9. ročník. skupina Hrátky s češtinou Školní pěvecký sbor Keramika začátečníci Keramika pokročilí Malý kuchtík Sportovní kroužek Turistický kroužek Hudebněpohybový kroužek Doplňková činnost Přehled kroužků:

9 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Použité zkratky funkce: U učitel TU třídní učitel AP asistent pedagoga P preventista VP výchovný poradce Pedagogičtí zaměstnanci příjmení Jméno Bělochová Věra Čečrdlová Marie Fliegerová Květoslava Fricová Lucie Hauner Vladimír Hlaváčová Helena Hejduková Stanislava Hrdličková Karla Charvátová Karla Jonášová Vlasta titul Ing. Mgr. Mgr. Bc. Ing. Funkce ředitelka TU TU TU U TU Mgr. TU PaedDr. TU Mgr. TU U Vzdělání VŠCHT VŠ PF,RJ,D VŠ PF, Tv, Bv VŠ PF, MŠ VŠZ SZTŠ VŠ PF Rj, Ov VŠ PF M,Ch VŠ PF.st., Hv další vzdělání Pedagogická způsobilost., FI, FII, ICT koordinátor AJjaz.úroveňA AJ jaz.úroveňa AJ jaz.úroveňa Koordinátor EVVO, pedagogická způsobilost AJ jaz.úroveňa AJ jaz.úroveňa Stř. umělecká prům. škola Kalíková Kozáková Kozáková Naděžda Iva Marie Mgr. Mgr. Mgr. TU TU TU VŠ PF RJ, Ov VŠ PF.st., Hv VŠ PF.st. AJ jaz.úroveňa Krausová Daniela PhDr. Psycholog VŠ FF, pedagogika, Postgraduální studium specializace pro žáky s SPU, ADHD a ADD Nepilová Popélyová Zuzana Alena Mgr. Mgr. TU TU VŠ PF.st., Vv VŠ PF Rj, Ov Purchartová Ivana Mgr. TU, P VŠ PF spec.p. Rohlová Jana Mgr. TU, P Rosenbergová Ivana Mgr. TU Rulf Šarochová Šimečková Švikruha Pavel Marcela Ivana Pavel Vítová Vlasta Ing.,Bc. TU Mgr. TU,VP TU U zást.řed. Mgr. VŠ PF Ov, Aj VŠ PF.st.,spec.p. VVTŠ VŠ PF Čj, Ov SPgŠ SOŠ Volf Zápotocká Zicha Zímová Miroslav Lenka Zbyněk Kateřina Mgr. Mgr. U TU U TU psychologie VŠ FF,Rj,Ov DDS (maturita ) SPgŠ VŠ PF Čj, ZSV VŠ PF.st. 9 AJ jaz.úroveňa AJ jaz.úroveňa prevence sociálněpatologických jevů Pedagogická způsobilost Výchovné poradenství. FI, AJ jaz.úroveňa, AJjaz.úroveňA Odborná kvalifikace pro výuku AJ

10 Vychovatelky Příjmení Hortová Ulrichová Fischerová Jméno Iveta Zdeňka Marie Titul Bc. Provazníková Eliška funkce vychovatelka vychovatelka vychovatelka Vzdělání SPgŠ VŠ PFobor vychovatelství SPŠ další vzdělání Studium v oblasti ped. věd vychovatelství vychovatelka SOŠ podnikatelská administrativa Správní zaměstnanci Příjmení Jméno Karčák Ján Horáková Zuzana Hessová Markéta Hovězáková Jitka Jindřich Jindřich Kormoutová Hana Titul účetní adm. a spis. prac. Provazníková Eliška Školní jídelna příjmení Jméno Jindřichová Evžena Černá Milena Dvořáčková Monika Šulc Václav Valmová Lenka Vodová Jarmila funkce školník uklízečka uklízečka uklízečka titul funkce provozářka kuchařka kuchařka kuchař prac.obch.prov. prac.obch.prov. Vzdělání SOU s maturitou SOU gymnázium gymnázium SOU SEŠ Poznámka SOŠ podn. adm. Vzdělání SOŠ společného stravování SOU SOU SOU SOU základní Zápis k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce pro školní rok proběhl ve dnech 7. a 8. února Celkem dětí u zápisu Z toho: v mimořádném termínu vydáno rozhodnutí o odkladu na jinou školu nastoupili nepřijati ze zdravotních důvodů Z jiné školy přestoupili Do. ročníku nastoupilo

11 Přehled o počtu žáků k. 9.. stupeň. stupeň Žáci plnící šk. doch. v zahr. celkem počet žáků počet tříd průměrný počet žáků ve třídě Výsledky vzdělávání žáků Stručný přehled prospěchový průměr všech tříd počet vyznamenání počet opravných zkoušek Počet neprospívajících žáků Počet žáků, kteří na vysvědčení měli slovní hodnocení Počet pochval vysvědčení Ostatní pochvaly Počet zameškaných hodin omluvených (na žáka) Počet zameškaných hodin neomluvených (na žáka). pololetí,7 9,9,6. pololetí,79,6,

12 Souhrnné statistiky jednotlivých tříd Ve statistikách nejsou zahrnuti žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí 6 žáků.

13

14 Přehled výchovných opatření třída. A. B. C. A. B. C. A. B. A. B. A. B 6. A 6. B 7. A 7. B 8. A 8. B 9. A 9. B celkem napomenutí třídního učitele. pol.. pol důtka třídního učitele. pol.. pol důtka ředitele školy. pol.. pol Pochvala ředitele školy. pol.. pol. Prevence sociálně patologických jevů Na prevenci rizikového chování se podílí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Do této činnosti jsou do určité míry zapojeni i provozní zaměstnanci. Metodickou a koordinační činnost zajišťuje školní metodik prevence. V školním roce / jím byla Mgr. Ivana Purchartová, která absolvovala specializační studium pro metodiky prevence. Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem a školním psychologem. Práce učitelů ve výuce: V rámci výuky svého předmětu průběžně upozorňují na negativní jevy ve společnosti, diskutují s žáky, osvětlují jim citlivě problémy, které se žáků a společnosti týkají. Snaží se nastínit řešení. Všímají si klimatu ve třídách a snaží se rozpoznat problémy, které se ve třídě vyskytují, osvětlují je a snaží se najít řešení. Své poznatky konzultují s třídními učiteli, výchovným poradcem, metodikem prevence, školním psychologem a vedením školy. Třídní učitelé: Třídní učitelé průběžně monitorují atmosféru ve třídě, spolupracují s ostatními pedagogy, při řešení problémů spolupracují se školním psychologem, metodikem prevence, výchovným poradcem, vedením školy a dle potřeby i s dalšími institucemi.

15 Výchovná poradkyně: Jedním z úkolů výchovné poradkyně je spolupracovat s pedagogy, s třídními učiteli a s rodiči žáků na prevenci proti sociálně patologickým jevům. Řeší výchovně vzdělávací problémy žáků, spolupracuje se specializovanými pracovišti, zajišťuje informační zdroje pro žáky ohledně jejich dalšího vzdělávání s cílem směrovat žáky do dalšího studia, které odpovídá jejich schopnostem. Školní psycholog Školní psycholog průběžně spolupracuje se všemi učiteli, s žáky a jejich rodiči. S žáky pracuje buď v rámci školních kolektivů, nebo individuálně. Mezi jeho hlavní činnosti patří: řešení výukových a výchovných problémů prevence školního neúspěchu žáků při maximálním využití potenciálu dítěte individuální a skupinová práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče práce se třídou programy pro rozvoj a podporu pozitivních vztahů mezi žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů, řešení vztahových problémů ve třídě podpora spolupráce třídy a třídního učitele podpora kvalitních vztahů učitel žák rodič metodická a informační činnost, kooperace se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi a odbornými pracovníky na základě individuálních potřeb žáků Metodik prevence Školní metodik prevence spolupracuje se všemi pedagogy, s výchovným poradcem, školním psychologem, s vedením školy, s rodiči i jinými organizacemi (Policie ČR, Městská policie Slaný, SVP Slaný, OSPOD apod.) při řešení výchovně vzdělávacích problémů. Je iniciátorem, koordinátorem a zpracovatelem minimálního preventivního programu. Průběžně vyhodnocuje preventivní strategii školy a vypracovává závěrečnou evaluační zprávu za příslušný školní rok. Koordinuje a kontroluje realizaci Preventivního programu školy. Preventivní program se zaměřuje především na tyto oblasti: na zdravý životní styl na úsilí o minimalizaci dopadů negativních společenských jevů na zdravotní, citový a morální vývoj žáků na pozitivní klima ve třídách a ve škole na spolupráci se školním psychologem, s odbornými pracovišti PPP Kladno, Policií ČR, Městskou policií Slaný, OSPOD, Městským úřadem Slaný na spolupráci s rodiči při prevenci a řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků na prevenci kouření žáků na prevenci záškoláctví na prevenci šikany ve škole na zdravý životní styl u žáků na projevy rasismu

16 Šikanování, jako konkrétní a podstatná oblast sociálně patologických jevů, je zpracováno v dokumentu školy Program proti šikanování. Tento program: vymezuje základní pojmy (šikanování, verbální šikana, fyzická šikana, smíšená šikana) definuje odpovědnost školy a pedagogických pracovníků popisuje hlavní oblasti prevence proti šikanování určuje krizový plán a postupy řešení šikanování V letošním školním roce se škola zaměřila na tyto cíle: pozitivní klima ve škole úsilí o minimalizaci dopadů negativních společenských jevů na zdravotní, citový a morální rozvoj dětí spolupráce s rodiči, školní psycholožkou a odbornými pracovišti (např. PPP) při prevenci a řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků prevenci záškoláctví prevenci kouření žáků na prevenci šikany ve škole Důvody pro stanovení cílů: Tendence k agresivitě mezi žáky školy, vulgarita, vandalismus, neúcta k učitelům a ostatním lidem ve svém okolí a k prostředí, ve kterém žáci žijí. Absence znalosti právních norem týkajících se postihu negativních jevů, jako je kouření, záškoláctví, šikana, rasismus. Absence vědomostí o správném životním stylu, správném stravování, sebepojetí, psychohygieně. Zvýšená tendence k záškoláctví. Občasné projevy nesnášenlivosti k jednotlivcům i skupinám. Občasné zanedbání povinné péče rodičů o děti. Plnění cílů: Pedagogičtí pracovníci v průběhu školního roku průběžně plnili minimální preventivní program. Proběhlé akce byly zdařilé a přínosné 6

17 Přehled preventivních akcí Příběhy bezpráví beseda s F. Ortmannem 9.ročníky Listopad Protikuřácký řetěz akce pro všechny ročníky Podzimní zahradní slavnost Projekt Poselství (podrobnosti o projektu v kapitole Projekty) Pohled do zrcadla aneb jak se vidím JÁ MP Promotion dívky 9. ročníků Leden Holky z Venuše a Kluci z Marsu MP Promotion hoši a dívky 8. a 9.ročníků Čas proměny MP Promotion dívky 6. ročníků Březen Na startu mužnosti MP Promotion hoši 6. a 7. ročníků Leden červen Dopravní výchova pro cyklisty Ostrov Slaný. ročníky Naše třída nekouří prevence kouření. ročníky Co je zdravé zdravý životní styl. ročníky Květen Hanin kufřík program prevence antisemitismu a rasizmu Mgr. J.Rohlová 7. ročníky Březen Kam se nedostat beseda s pracovníkem vězeňské služby 8. ročníky Leden Seznam se bezpečně projekt zaměřený na rizika anonymního seznamování 6.ročník Chováme se bezpečně I. programy proti zneužívání dětí všechny třídy.stupně dle metodiky PhDr. H. Vrbkové Květen červen Chováme se bezpečně II, programy proti zneužívání dětí všechny třídy.stupně dle metodiky PhDr. H. Vrbkové 7

18 Dlouhodobé preventivní projekty: Projekt Zdravé zuby Program Zdravé zuby je komplexní celoplošný výukový program péče o chrup určený pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním stupni základních škol. Jedná se o nejdéle realizovaný program takového rozsahu pro děti mladšího školního věku nejen v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Dopravní výchova ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Slaném Tato spolupráce zajišťuje teoretické proškolení žáků. tříd o pravidlech BESIP a praktickou výuku na dopravním hřišti ve Slaném. Průřezová témata projekty Hanin kufřík seznámení s osudy Židů během. světové války Multikulturní vztahy mezi lidmi prevence rasové nesnášenlivosti a vzniku xenofobie, rozvíjení schopnostirozpoznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských a sociálních skupin Zapojení rodičů do prevence Při Podzimní zahradní slavnosti byli rodiče se svými dětmi zapojeni do aktivity prevence kouření Protikuřácký řetěz Letní zahradní slavnost se nesla v duchu vzpomínek na. výročí školy Před lety. Třídnické hodiny V třídnických hodinách učitelé řešili ožehavé otázky, týkající se dané třídy, formou her a hravých aktivit. 8

19 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pořadatel Název Oblast Počet účastníků Centrum pro rodinu VEGA, Kladno Rodina a škola ve vzájemné interakci Výchovné poradenství Nová náboženská hnutí (tzv.sekty) a jejich vliv na dítě a rodinu Občanská výchova Centrum pro rodinu VEGA, Kladno Centrum pro rodinu VEGA, Kladno Centrum pro rodinu VEGA, Kladno Centrum pro rodinu VEGA, Kladno VISK Práce s agresí Praktické nápady, jak řešit šikanu na ZŠ a SŠ Děti a ztráta Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovné poradenství Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně Český jazyk platných právních předpisech /Autorské právo ve školním Vých. prostředí porad. NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy Individuální výchovný program smlouvy se školou Výchovné poradenství Systémová podpora inkluzivního vzdělávání ČR Práce s žáky 6 s SPU Situace z pohledu práva pedagogika volného času ŠD Matematika pro všechny matematika VISK Nejlepší nápady do prvouky od. třídy prvouka NIQES Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy ISET modul školní testování testování Služba škole Mladá Boleslav Software Bakaláři Modul úvazky a rozvrh školní matrika MěÚ Slaný, památková péče Slánská akademie historie dějepis Agentura vzdělání dospělých, Praha Správní řízení ve škole z pohledu výkonu spisové služby správní řízení Vzdělávací institut stř. kraje Každá hodina může být efektivní aktivizující metody ve výuce ČLOVĚK V TÍSNI, o.p.s Univerzita Palackého v Olomouci NIDV, krajské pracoviště Praha a Střední Čechy Jednota českých matematiků a fyziků, Praha 9

20 Univerzita Karlova v Praze Projekt P+ Projektové vyučování pro nadané žáky přírodní vědy Aktivity a prezentace školy na veřejnosti září. 9. oslava. výročí školy Slánská míle běžecký závod Evropský den jazyků zpěv tenoristy Ruggieryho v jazycích a taneční vystoupení návštěva Galerie Ikaros třída.a říjen.. evropský Den zdraví ukázky první pomoci, hasičské a záchranářské techniky na náměstí ve Slaném 7.. beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou ve slánské knihovně tř..c,.a,.b.. Křivoklátské lesy exkurze tříd.a a.c filmové představení Kovář z podlesí třídy.b,.c,.b.. divadelní představení Slánské scény Hexnšus. stupeň Veletrh povolání Kladno vystupující žáci 6.. Křivoklátské lesy exkurze tříd.a a.b filmové představení Z království lesních strážců 7.. Křivoklátské lesy exkurze tříd.b a.c filmové představení Čtyřlístek ve službách krále třídy.a,.a,.b,.c,.a,.b vybíjená 6. a 7. ročník děvčata schůzka rodičů vystupujících žáků k volbě povolání setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol.. projekt Příběhy bezpráví osudy sportovců, jimž komunistický režim nedovoloval sportovat, příběh Augustina Bubníka a jeho hokejových kolegů.. bruslení. třídy

21 listopad.. košíková třída hoši projekt Vím, co smím průřezové téma Výchova demokratického občana.a 6.. dopravní výchova. třídy 8.. Podzimní zahradní slavnost projekt Vím, co smím průřezové téma Výchova demokratického občana.b.. hudební program Jazz a zpěv 8. třídy.. návštěva Knihovny Václava Štecha Slaný třídy.a a.c.. stavění lezecké stěny v malé tělocvičně, proškolení žáků a učitelů 9.. košíková ročník hoši.. beseda se Zdeňkem Pohlreichem, spolupráce s ISŠ Slaný žáků ze 7. a 8. tříd třídní schůzky.. košíková ročník dívky.. beseda vystupujících žáků s pracovnicí Úřadu práce Kladno KMD Městská knihovna v Praze, Taneční centrum Baby Balet Praha, představení Tanec pralesa Čtenářské kluby ankety ve třídách.a,.b,.a,.b 6.. Projekt s gymnáziem výuka chemie v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném 9.. vyšetření některých žáků v PPP Kladno v rámci profesní orientace prosinec... zdobení perníčků.. florbal ročník hoši.. Workshop ISŠ Slaný, Hlaváčkovo náměstí volba povolání Mikuláš ve škole a v domově důchodců.. soutěž Mladý chemik SPŠ Křemencova, Praha Anna Vosmíková, Jaroslava Špurková a Ludmila Hrdličková.. florbal třídy hoši 6.. zkouška vánočního představení 7.. Projekt s gymnáziem výuka chemie v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném 9.. vánoční vystoupení v kapli Zasnoubení Panny Marie, představení Vánoční koleda školská.. demontáž lezecké stěny

22 leden 8.. dopravní výchova. třídy Vánoční hra představení pro žáky. stupně.. KMD Divadlo V Dlouhé představení Lhář.. školní kolo soutěže v AJ 6. a 7. ročník.. školní kolo soutěže v AJ 8. a 9. ročník.. Projekt s gymnáziem výuka chemie v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném.. Preventivní program 6.A, B děvčata, 7.A, B hoši, 8.A celá třída.. návštěva hvězdárny ve Slaném.B 7.. návštěva dětí z MŠ U Divadla v prvních třídách Okresní kolo Dějepisné olympiády Barbara Řeháková, Denisa Rássová 8.. Den otevřených dveří Cestou přírodovědných a technologických oborů napříč Středočeským krajem projektový den zaměřený na podporu přírodních věd Gymnázium Slaný třídy 8.B, 9.A, 9.B návštěva dětí z MŠ Linet v.c návštěva dětí z MŠ U Labutí v prvních třídách.. Poznej sebe i druhé projekt na průřezové téma OSV. stupeň rozdání pololetního vysvědčení návštěva dětí z MŠ U Divadla v.a a.c únor.. Holky z Venuše, kluci z Marsu preventivní program pro žáky 8.A Pohled do zrcadla preventivní program pro žáky 9. ročníku Zápis do. tříd.. Okresní kolo v Aj Kamila Nedvědová a Anna Vosmíková.. Mandarinková mísa hoši.. ročník 7.. Mandarinková mísa dívky.. ročník březen. 7.. lyžařský výcvik Albrechtice SKI chata Špičák.. Projekt s gymnáziem výuka chemie v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném.. Futsal ročník hoši.. Anglický jazyk soutěž pro. třídu Tobiáš Dvořáček, Lukáš Eichler, Dominik Gaži, Jiří Hůla 6.. Primární prevence prevence kriminality 9. ročník 8.. Beseda s Milošem Kratochvílem v dětském oddělení městské knihovny.b,.a,.b Hanin kufřík projektový den 7.B průřezové téma Multikulturní výchova Výtvarná dílna Ostrova.A

23 .. Hanin kufřík projektový den 7.A průřezové téma Multikulturní výchova duben.. Divadlo S+H Hurvínkova nebesíčka. třídy a.a.. dopravní výchova. třídy.. žáci.b na návštěvě dětského oddělení knihovny 8.. Divadlo S + H Praha Hurvínek mezi osly.b,.c,.a,.b 9.. Okresní kolo matematické olympiády Tereza Schunágelová a Ladislav Dudák třídní schůzky.. florbal ročník dívky žáci.c na návštěvě dětského oddělení knihovny.. projekt Multikulturní vztahy mezi lidmi průřezové téma Multikulturní výchova 8. třídy žáci.a na návštěvě dětského oddělení knihovny.. KMD Divadlo Na Fidlovačce Babička.. pěvecká soutěž Ostrovský skřivánek Markéta Tučková, Mája a Lucka Zedníkovy 6.. exkurze do Botanické zahrady v Praze.A a.c futsal třídy hoši.. Literární program v městské knihovně Olga Scheinpflugová 8. třídy Den knihy. stupeň recitační soutěž přijímací zkoušky na střední školy Čtenářské kluby beseda se spisovatelkou Petrou Braunová.. Mc Donald s cup.. ročník Plavecko běžecký pohár.. Nebojte se online katalogu program v městské knihovně pro žáky 9. tříd Mc Donald cup. a. ročník 8.. projekt Z Čech až na konec světa průřezové téma EGS 9. třídy 9.. Divadlo Spejbla a Hurvínka Jak s Máničkou šili všichni čerti.a,.b,.a,.b

24 květen.. návštěva pracovnic ČČK příprava na soutěž hlídek mladých zdravotníků.. Atelier Hliněnka. třídy 6.. Mc Donald s cup Kladno. stupeň 7.. Literární exkurze. stupeň: 6. ročník Praha Královská cesta 7. ročník Litoměřice K. H. Mácha 8. ročník Strž Dobříš K. Čapek 9. ročník Praha letohrádek Hvězda, B. Hrabal.. fotografování žáků a učitelského sboru Nota D hudební soutěž Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou A. Kuklová, A. Mikulcová a M. Tučková.. projektový den Volby průřezové téma Výchova demokratického občana 8. třídy projektový den Poznáváme naše sousedy průřezové téma Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech. 6.. Olympiáda dětí a mládeže ve Slaném Okresní kolo Pythagoriády Kladno Ladislav Dudák 7.. Městské slavnosti ve Slaném.. volejbal třídy smíšené družstvo.. Okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků Sletiště Kladno družstva.. projekt Jsme součástí přírody projektový den.b průřezové téma Environmentální výchova Škola v přírodě. ročník penzion Brada, Brada Jičín 8.. exkurze do Třebíze.B.. Výtvarná dílna Ostrov Slaný.. ročník exkurze na letiště v Praze 7. třídy Tuřany paintball a minigolf 8. třídy červen. 6. Atletická olympiáda. stupně žáků. 6. Atletická olympiáda. stupně žáků Pasování prvňáčků na čtenáře kaple Slaný schůzka rodičů budoucích prvňáčků

25 . 6. školní výlet.a a.c ZOO Chomutov. 6. výlet.a a.c do ZOO v Chomutově projekt My jsme dobří kamarádi průřezové téma OSV.A a.b. 6. školní výlet ZOO Chomutov.B a.b dopravní výchova.b dopravní hřiště.. 6. projekt Dílna zručnosti (volba povolání) SOU Nové Strašecí vybraní žáci 7. a 8. tříd. 6. projekt Žijeme v přírodě. třídy průřezové téma Enviromentální výchova Křivoklátské lesy Projekt s gymnáziem 9.A výuka v laboratoři na Gymnáziu ve Slaném.A, B školní výlet Hazmburk, Libochovice KMD divadlo Rokoko Věštkyně, vraždy a jasnovidci Letní zahradní slavnost. 6. Cestou přírodovědných a technologických oborů napříč Středočeským krajem projektový den podpora přírodních věd Gymnázium Slaný třídy 8.A, 9.A, 9.B. 6. školní výlety. stupně 6. třídy návštěva Středočeského muzea v Roztokách u Prahy 8. třídy Bečov nad Teplou 9. třídy Petřín a návštěva České televize slavnostní ukončení školního roku

26 Přehled činností školní družiny.. Divadlo O dvanácti měsíčkách 9.. Turistický kroužek Sloup vinařů a rybářů.. Turistický kroužek Slánská hora.. Turistický kroužek pouštění draků Slavoj.. Divadlo O princezně Chytrolíně 7.. Turistický kroužek Kostel Šimona a Judy (Dolín) 8.. Návštěva hvězdárny.. Návštěva hvězdárny.. Divadlo Betlém.. Návštěva čtenářského klubu 9.. Turistický kroužek bobování lesopark Háje.. Turistický kroužek bobování v Dánsku sněhové stavby.. Turistický kroužek exkurze Infocentrum Slaný 9.. Divadlo O Budulínkovi.. Přáníčkovo odpoledne Knihovna V. Štecha výroba přání TEA BULDING 7.. Karneval ŠD.. Interaktivní divadlo Jak se hraje Otesánek.. Divadlo Ferda Mravenec.. Karneval ve ŠD.. Turistický kroužek kostel Nejsvětější trojice 6.. Turistický kroužek exkurze hvězdárna.. Kuličkiáda ŠD soutěž finále chlapci 8.. Kuličkiáda ŠD soutěž finále dívky.. Turistický kroužek výšlap do Kvíčku Čarodějnice 7.. Divadlo O medvědu Ondřejovi 6.. Rukodělné tvoření Knihovna V. Štecha Pletení z pedigu.. Den dětí Cesta za pokladem. 6. Turistický kroužek Klášterní zahrada. 6. Těšíme se na prázdniny vyhodnocení výtvarné soutěže 6

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno 37 76 76 Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více