Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

2 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Základní údaje o součástech školy (k 1. čtvrtletí) Vývoj počtu žáků (vždy ke konci školního roku), včetně přípravné třídy Údaje o školské radě Charakteristika školy... 4 Mezinárodní rozměr Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Personální zabezpečení činnosti školy Základní údaje Odborná kvalifikace Vedení praxe Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce pro školní rok Výsledky přijímacího řízení na střední školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium k prohlubování odborné kvalifikace Další semináře a kurzy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Výjezdy žáků Akce, které škola pořádá, nebo spoluorganizuje Školní soutěže Kulturní představení pro děti Další aktivity pro žáky Školní časopisy, almanachy a e-dokumenty vydávané školou Účast ve vyšších soutěžích - sport Účast ve vyšších soutěžích - ostatní Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a výsledky dalších kontrol Základní údaje o hospodaření školy Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek 1.pololetí Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Ekoškola Projekty spolupráce a partnerství se zahraničními školami Další rozvojové projekty, granty, dlouhodobé spolupráce VÝSTAVY Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání výroční zpráva Strana 2 (celkem 52)

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Škola (resortní identifikátor právnické osoby) 1.2 Zřizovatel název školy Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 adresa školy Na Valech 53, Litoměřice, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy Ředitel: Mgr. Petr Krňák zástupce ředitele: Mgr. Jana Mátlová Kontakt tel.: název zřizovatele Město Litoměřice adresa zřizovatele Mírové náměstí 15/7, Litoměřice Kontakt: tel.: Základní údaje o součástech školy (k 1. čtvrtletí) Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Přípravná třída stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina X Kurz pro doplnění vzdělání Kurz neprobíhal pro nezájem žáků. 1.4 Vývoj počtu žáků (vždy ke konci školního roku), včetně přípravné třídy celkem stupeň 2. stupeň výroční zpráva Strana 3 (celkem 52)

4 1.5 Údaje o školské radě 1.6 Charakteristika školy Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Mgr. Jana Mátlová Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 Tel Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 je středně velká škola v blízkosti městské památkové rezervace města Litoměřice. Od roku 1997 jsme zařazeni do sítě škol s ekologickou orientací (Školy pro výchovu a vzdělávání k trvale udržitelnému způsobu života.) V červnu 2012 jsme obdrželi čestný titul EKOŠKOLA Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Mezinárodní rozměr Program Ekoškola neprobíhá pouze v České Republice, ale také v dalších 47 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25,000 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education). V naší škole to zejména znamená: poznávání a propagaci životního prostředí krajiny života dětí: programy pro rodiny žáků, výlety, soutěže v přírodě, trávení volného času v krajině nabídku volnočasových aktivit podporujících zdravý životní styl, pohyb a zdraví žáků zájmové vzdělávání podpora talentovaných žáků v oblasti přírodních věd exkurze, spolupráce s odborníky, vybudování informační základny úzká spolupráce se Střediskem ekologické a etické výchovy SEVER Litoměřice výroční zpráva Strana 4 (celkem 52)

5 Další oblasti, které dlouhodobě a systematicky podporujeme Informační technologie běžné využívání vysokorychlostního internetu, množství výukových programů, používání IT se stává běžnou součástí výuky ve všech třídách. Jazyková výuka Anglický jazyk od 1. ročníku, povinná i nepovinná výuka, všichni učitelé jsou kvalifikovaní nebo studují, projektové vyučování, moderní metody práce, od 7. ročníku si žáci vybírají další cizí jazyk němčinu nebo ruštinu. Osobnostní a sociální výchova téma, které prolíná vyučováním všech předmětů, tvoříme smíšené skupiny žáků, celoškolní projekty, spolupracujeme s většinou institucí v regionu, podporujeme dovednosti komunikace a spolupráce. Spolupráce s rodiči pomoc zdravotně postiženým a zdravotně znevýhodněným žákům, jejich integrace do běžných tříd a aktivit, speciální program v poradnách, překonávání obtíží v učení a chování. Aktivity mimo vyučování nabídka mnoha zájmových útvarů (sportovní, výtvarné, keramické, jazykové apod.), výlety, exkurze, ozdravné pobyty, školy v přírodě, soutěže, besedy, divadelní představení apod. Mezinárodní výměnné pobyty žáků a informací, intenzivní spolupráce s evropskými školami v: Holandsku, Itálii, Německu, Slovensku a s africkou školou v Keňi. výroční zpráva Strana 5 (celkem 52)

6 Prostory pro výuku Škola má k dispozici dvě budovy: hlavní budovu Na Valech 53 a menší budovu v Masarykově ulici 30. V této menší budově jsou umístěny první třída, přípravná třída a dvě oddělení školní družiny. Dále je zde cvičná kuchyň s žákovskou jídelnou, keramická a výtvarná dílna družiny s keramickou pecí. Pronajímáme zde také dlouhodobě prostory Středisku ekologické výchovy SEVER a odborové organizaci školství. Okolí budovy tvoří dětský výukový ekoareál využívaný pro výuku, školní družinu i mimoškolní aktivity. V hlavní budově jsou umístěny zbývající třídy. Je zde 22 učeben, z toho 9 odborných (hudební výchova, fyzika + chemie, přírodopis, výtvarná výchova, učebna cizích jazyků, dvě učebny informatiky, mediální učebna s interaktivní tabulí). Dále je v hlavní budově tělocvična, žákovská knihovna, školní družina, jídelna s výdejnou obědů a prostorné šatny. Na střeše budovy se nachází ukázkové místo pro výuku alternativních energetických zdrojů solární kolektory pro ohřev teplé vody. Pro výuku pracovních činností a mimoškolní výchovu slouží pozemek pro pěstitelské práce nedaleko hlavní budovy a ekoareál výukových aktivit u malé školní budovy. Od školního roku využíváme nové hřiště s umělým povrchem na sídlišti asi 200 m od školy s vlastním správcem. V bezprostředním okolí školy vznikl rozsáhlý městský park a dopravní situaci při severní straně budovy zklidnila nová křižovatka s kruhovým objezdem. výroční zpráva Strana 6 (celkem 52)

7 Opravy a práce v budovách Malování chodby, lino ve dvou učebnách, nalakované dveře ve všech patrech, dokončena rekonstrukce interiérů všech tříd, antistatické lino učebna PC, šatní lavičky do tělocvičny, náhradní desky na žákovské lavice, nová keramická pec, zahájena rekonstrukce bytu pro účely školní družiny. Přístroje, didaktická technika a pomůcky Vlastní zdroje: soubor PC a periferie (notebook, bar. Tiskárna, 3x PC), Interaktivní tabule s pojezdem a dataprojektorem v učebně PC, míče, Comenius: 3x fotoaparát, EU: TS Matematika hrou II, UPC, LCD, Žíněnky, další sportovní vybavení Komentář Celkové estetické a hygienické prostředí školy se díky uskutečněným pracím zlepšilo. Z větších rekonstrukcí zbývá například položení nové dlažby na chodbách, interiérové změny v kabinetech, dokončení rekonstrukce bytu pro účely školní družiny, oprava domku na školní zahradě. 2. PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Ve školním roce 2011/2012 byla výuka organizována takto: Ve všech ročnících ověřujeme vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu - Do života s jedničkou. Přehled volitelných předmětů: ročník Globální výchova Druhý cizí jazyk Německý jazyk Druhý cizí jazyk Ruský jazyk Společenskovědní seminář Kulturní seminář Výtvarné činnosti Sportovní hry Přehled nepovinných předmětů: Zdravotní tělesná výchova Nepovinný Aj (1. a 2. ročník) E-twinning výroční zpráva Strana 7 (celkem 52)

8 Přehled náplně praktických činností: Počítače Pěstitelství a chovatelství Využití digitálních technologií Svět práce Příprava pokrmů Zájmové kroužky Keramika 1 Keramika 2 Keramika 3 E-twinning Nezmaři Výtvarný kroužek Florbal 1 Florbal 2 Sportovní hry 1 Sportovní hry 2 Vaření 1 Vaření 2 Pěvecký kroužek Hra na flétnu 1 Hra na flétnu 2 Knihovna Péče o žáky se speciálními potřebami Logopedie 1 Logopedie 2 Logopedie 3 Logopedie 4 DAP 1 DAP 2 DAP 3 Zdravotní Tělesná výchova Komentář: Oblast praktických činností a volitelných předmětů odpovídá personálnímu obsazení a orientaci školy na ekologickou výchovu, ve většině případů odráží zájmy žáků. Velký důraz dáváme také na posílení estetické, citové a osobnostní výchovy. Každý rok rozšiřujeme možnosti výuky informatiky, jazyků a volby povolání. výroční zpráva Strana 8 (celkem 52)

9 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1 Základní údaje Učitelé 21 Vychovatelky 5 Asistentka pedagoga 1 Speciální pedagog 1 Ekonomka 1 Školník - údržbář 1 Uklízečky 4 Správci hřiště 2 přepočteno na plně zaměstnané: 19,8 učitele 3.2 Odborná kvalifikace Počet kvalifikovaných: 18 (úvazkově 16), počet nekvalifikovaných: 3 (úvazkově 3,8) z toho 1 pokračuje pedagogické studium. Čtyři učitelé mají kvalifikaci speciální pedagogika a jeden výchovné poradenství. S odpovídajícím ukončeným studiem je jmenován: metodik prevence, výchovný poradce a kariérní poradce, dále na škole pracuje koordinátor ICT, koordinátor EV a koordinátor ŠVP. Někteří učitelé jsou zváni pravidelně do porot soutěží MŠMT, zejména v těchto oblastech: Nj, Aj, Tv 3.3 Vedení praxe Učitelé a vychovatelé vedli 4 studenty VŠ a 20 studentů SŠ při odborné praxi. Komentář: Někteří nekvalifikovaní pedagogové pokračují v příslušném studiu, případně jej zahájí. Kvalifikace chybí zejména u učitelů jazyků. Přesto, že potřeby úvazků se podařilo splnit, je nutné do budoucna hledat kvalifikované učitele tělesné výchovy a anglického jazyka. Podařilo se získat asistenta pedagoga pro žáky ze sociálně nevýhodného prostředí. výroční zpráva Strana 9 (celkem 52)

10 4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO STŘEDNÍCH ŠKOL 4.1 Zápis k povinné školní docházce pro školní rok Počet prvních tříd počet dětí přijatých počet odkladů do prvních tříd přípravná třída počet tříd počet dětí 1 13 výroční zpráva Strana 10 (celkem 52)

11 4.2 Výsledky přijímacího řízení na střední školy Žáci 9. tříd celkem podle typu školy (jen 9. ročník) Gymnázium J. Jungmanna 6 Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 3 Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb 8 Střední pedagogická škola J.H.P. 2 VOŠ a Střední odborná škola 1 Střední odborná škola a střední odborné učiliště 1 Střední odborná škola technická a zahradnická 2 Obchodní akademie a jazyková škola 1 Střední škola POHODA 1 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická 1 Integrovaná střední škola stavební 3 VOŠ obalové techniky a SŠ 1 SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas 1 SPŠ stavební Děčín 1 VOŠ a SOŠ technická Česká Třebová 1 Euroškola Praha SOŠ s.r.o. 1 Škoda auto a.s., SOU strojírenské, odštěpný závod 2 Střední škola Náhorní 1 Komentář Počet přijímaných žáků do prvních tříd se mírně zvýšil. Pro žáky prvních tříd máme výborné podmínky, jedna třída je umístěna v malé budově, ve velmi pěkném a klidném prostředí. Je tak usnadněn plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ. Se souhlasem zřizovatele jsme provedli opět zápis do přípravné třídy základní školy. O třídu byl velký zájem, je určena pro děti s odkladem a z nevýhodného sociokulturního prostředí. Tradičně vysokou úroveň má systematická práce se žáky a jejich rodiči v rámci kariérního poradenství. Během osmého a devátého ročníku absolvují žáci mnoho akcí na podporu správného výběru další studijní cesty. Většina žáků 9. tříd se dostala do škol během prvního kola přijímacího řízení. výroční zpráva Strana 11 (celkem 52)

12 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2011 / 2012, I. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třídní učitel p I.A Mgr. Iva Záhorková , ,28 39,28 I.B Mgr. Irena Loulová , ,78 29,78 II.A PaedDr. Alena Hillmichová , ,22 48,22 III.A Mgr.Dana Kotoučová , ,79 36,79 IV.A Mgr. Monika Ustrnulová , ,30 28,30 V.A Mgr. Lenka Čermáková , ,53 39,53 V.B Mgr. Pavla Chloudová , ,92 44,58 0,33 VI.A Mgr. František Kindermann , ,74 45,74 VII.A Mgr. Marie Nováková , ,24 51,24 VII.B Mgr. Eva Brzáková , ,69 47,69 VIII.A Mgr. Lucie Valušková , ,35 43,35 IX.A Mgr. Šárka Pilzová , ,36 78,32 0,05 IX.B Mgr. Jitka Korábová , ,69 83,56 0,13 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,54 46,51 0,03

13 Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2011 / 2012, II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třídní učitel p I.A Mgr. Iva Záhorková , ,28 68,28 I.B Mgr. Irena Loulová , ,43 45,43 II.A PaedDr. Alena Hillmichová , ,44 43,44 III.A Mgr.Dana Kotoučová , ,31 39,21 0,10 IV.A Mgr. Monika Ustrnulová , ,35 43,35 V.A Mgr. Lenka Čermáková , ,47 69,47 V.B Mgr. Pavla Chloudová , ,25 41,25 VI.A Mgr. František Kindermann , ,74 41,74 VII.A Mgr. Marie Nováková , ,06 64,06 VII.B Mgr. Eva Brzáková , ,31 66,44 1,88 VIII.A Mgr. Lucie Valušková , ,26 56,17 0,09 IX.A Mgr. Šárka Pilzová , ,36 95,23 0,14 IX.B Mgr. Jitka Korábová , ,94 149,56 0,38 CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,53 60,36 0,16 výroční zpráva Strana 13 (celkem 52)

14 Komentář: Dalším rokem ověřujeme školní vzdělávací program, modernizujeme vyučovací činnosti, stále více se zabýváme skupinovou výukou, činnostním a projektovým vyučováním. Přiměřená náročnost, důvěra ve schopnosti všech žáků, hledání stále nových přístupů charakterizuje většinu členů pedagogického sboru. Významné je procento vyznamenaných žáků včetně zdravotně postižených i žáků ze sociálně nepodnětného prostředí. Mimořádnou péči věnujeme žákům s vývojovými poruchami učení jak při vyučování, tak ve skupinách dyslekticko ambulantních poraden. V mnoha třídách je několik zdravotně postižených žáků s individuálním plánem s doporučením k integraci z pedagogicko psychologické poradny. V této náročné práci považujeme za podstatné spolupracovat pravidelně s rodiči, PPP i SPC. Pro žáky sociálně znevýhodněné využíváme asistentku pedagoga, který pomáhá žákům překonat různorodé vzdělávací i výchovné obtíže. Mnoho žáků s logopedickými vadami využívá služeb logopedických asistentů. Rodiče žáků pravidelně informujeme o výsledcích vzdělávání na rodičovských schůzkách, pohovorech, konzultacích. Byla jmenována školní výchovná komise, která řeší závažné výchovné situace, záškoláctví apod. Dlouhodobě se snažíme o vyváženost informací, pozitivní motivaci, setkání s rodiči k prezentaci vydařených akcí, projektů i pobytů. Cíleně se věnujeme budování pozitivního klimatu školy. Pravidelně zjišťujeme, čeho si rodiče na naší škole váží a kde bychom se mohli zlepšit. Výsledky vzdělávání žáků ověřujeme formou vnější evaluace pomocí testů SCIO: 6. a 7. ročníku testy českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. 8.ročník - klíčové kompetence 3. ročník finanční gramotnost Pomocí testů kvalitaskoly/diagnostika Testy 9. ročník, český jazyk, matematika, člověk a příroda, cizí jazyk Pomocí testů ČŠI NIQES 5. A 9. Ročník, M, Čj, Aj generální zkouška národních srovnávacích testů

15 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (rizikové chování) BESEDY A PROGRAMY, PREVENCE Datum Předmět Třída Téma Září Dopravní výchova 2. A Program PČR Ajax Hygiena a zdravotní výchova 6. roč. Čas proměn Bezpečnost a zdraví 2. stupeň Záchranný systém, hasiči Dopravní výchova 1. A, PT Bezpečná cesta do školy Dopravní výchova 4. A Cyklista Knihovna beseda a film Červený Dopravní výchova 2. r. blesk Říjen Záchranný systém 5. roč. IZS tvůj ochránce Ekologická výchova PT Lesní čarování, program SEVER DPrevence Prevence PT programtu Vlastní bezpečí Prevence 1. r. Žijí s námi - Canisterapie Policie ochránce a pomocník, Prevence 1. r. PČR Prevence 1. r. Úraz není náhoda, TU Prevence II. A Opatrnosti není nikdy dost, TU Prevence II. A DDH, dopravní výchova v praxi Psí útulek Řepnice, dopravní Prevence III. A výchova v praxi Prevence IV. A DDH, dopravní výchova v praxi Prevence IV. A Zdravá výživa a my, DDM Prevence 5. r. První pomoc ČČK Oheň, dobrý pomocník a zlý pán, Prevence 5. r. TU Prevence 6. r. Hasičský záchranný sbor Prevence 7. r. Práce městské policie Prevence 7. r. První pomoc ČČK Vztahy ve skupině a prevence Prevence 8. r. šikany, DKP Bethel Prevence 8. r. Závislosti, PPP Prevence 9. r. AIDS, Dr. Matějíčková DDM výroční zpráva Strana 15 (celkem 52)

16 Prevence 9. r. Právo pro život, Mgr.Panaš Prevence 9. r. Reklama a my, škola Čtenářská gramotnost PT Knihovna program Ekologická výchova PT Program vydra CHKO ČS Kariérní poradenství 9. r. Beseda IPS ÚP Kariérní poradenství 8. r. Mlékárny Bohušovice Kariérní poradenství 8. r. Scholler Křešice Listopad Ekologická výchova 1. B SEVER Ekologická výchova PT SEVER, Pojďte s námi létat Ekologická výchova 2. A SEVER Dopravní výchova 4. ročník DDM Rozmarýn Globální výchova 5. ročník Beseda Fair Trade Čtenářská gramotnost PT Knihovna program Výchova k volbě povolání 9. ročník Exkurze do SŠ a SOU Neklanova, Roudnice nad Labem Výchova k volbě povolání 9. ročník Exkurze na VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem Výchova k volbě povolání 9. ročník Škola 2011 Prosinec Ekologická výchova PT, 1. A, SEVER, vánoční čarování Ekologická výchova 4. A SEVER, les Dívky 6- Beseda s lékařem: Rakovina Zdravotní výchova 9.r. děložního čípku Kariérní poradenství 8. A Úřad práce Kariérní poradenství 9. r. Exkurze do SŠ gastronomie, hotelnictví a turizmu v Litoměřicích Kariérní poradenství 9. r. Exkurze do OA Ekonom v Litoměřicích Kariérní poradenství 8. r. Šikovné ruce - ISŠ Leden Dopravní výchova 4. A Rozmarýn, Ekologická výchova PT, 1. roč. SEVER Únor Prevence 9. ročník Beseda rizikové chování Březen Kariérní poradenství 8. ročník Šikovné ruce Jak zacházet s odpady dětské Ekologická výchova 3. a 5. r. zastupitelstvo Duben Dopravní výchova 4. A, B Průkaz cyklisty výroční zpráva Strana 16 (celkem 52)

17 Květen Prevence proti úrazům, zdravotní výchova ŠD, 1. a 2.ročník Den bez úrazů, Akce školní družiny, hry, soutěže a osvěta na téma dopravní výchovy a prevence proti úrazům Ekologická výchova 1. A Včely Červen Zdravotní a dopravní výchova 8. a 9. R. Do života bez karambolu Program Africká vesnice SEVER Ekologická výchova 9. r. Litoměřice Čas proměn Zapojení do projektů prevence Program pro osvětu dívek 6. Ročníku, zdravotní výchova, hygiena. Společně to dokážeme Realizátor: Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta Katedra preprimárního a primárního vzdělávání Cílem projektu je program pedagogické intervence pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a jejich učitele v přípravné třídě, posílit systém podpory školní úspěšnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí na samém začátku školní docházky Konference Předškolní vzdělávání v pedagogických, psychologických a sociálních souvislostech listopadu 2011 v Ústí nad Labem Díky programu jsme získali učební materiály, metodiku a metodické vedení učitelky v přípravné třídě. Bezpečně na internetu PROJEKT LINKY BEZPEČÍ, film, besedy, práce s internetem (kyberšikana a bezpečí na internetu) výroční zpráva Strana 17 (celkem 52)

18 Preventivní program UNPLUGGED Hlavní charakteristiky UNPLUGGED Unplugged je nejvhodnější pro žáky ve věku let, tj. pro žáky 6. či 7. tříd. Skládá se z 12 lekcí po 45 minutách Lekce jsou rozloženy na celý školní rok (interval mezi lekcemi je 14 dní - 3 týdny) Orientace nikoliv jen na úroveň informací, ale především na kvalitu postojů a změnu chování Cílem je oddálit první zkušenosti s drogami a zabránit přechodu od experimentálního užívání k užívání pravidelnému UNPLUGGED je původním projektem vycházejícím z dobré praxe ověřených tj. účinných programů primární prevence rizikového chování v Evropě. Integruje v sobě jak všeobecné jádro metod a technik používaných v prevenci rizikového chování obecně, tak také lekce zaměřené specificky na prevenci užívání návykových látek. Mgr. František Kindermann absolvoval kurz Metodika prevence užívání návykových látek Unplugged, PPP Litoměřice květen 2011 duben 2012 v rozsahu 28 hodin Projekt Měj svůj život pod kontrolou Celoškolní projekt na téma prevence, probíhá vždy v měsíci říjnu Drogy trochu jinak E-program prevence prostřednictvím PC pro učitele i žáky Bezpečně do školy Dopravní výchova 1.-5.ročník Típni to, moderní je nekouřit, pedagogická poradna Zdravé zuby, 1.stupeň SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme PPP SVP forma spolupráce Šetření, porady, přednášky Šetření, porady, přednášky výroční zpráva Strana 18 (celkem 52)

19 Policie ČR Městská policie OHS ČČK OSPOD (OPD) SPC Orgány státní správy Odborníci Nestátní zařízení Sever, Farní charita, sdružení ShineBean Jiné (jaké): ICM, K centrum Přednášky, semináře, akce Při Dni Prevence a cyklistech Přednášky Přednášky, kurzy pro pedagogy Záškoláctví, problémové rodiny Šetření, porady, přednášky Šetření, porady Šetření, porady Spolupráce na projektech, přednášky Přednášky a besedy Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: Podařilo se: 1. Den prevence a ochrany člověka za mimořádných situací 2. Spolupráce s preventivní skupinou Policie ČR, kurátory MěU Litoměřice 3. Činnost speciálního pedagoga z grantu EU peníze do škol (0,25 úvazku) 4. Činnost asistentky pedagoga pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí (0,6 úvazku) Komentář: Co pro nás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1. Větší zapojení rodičů do problematiky nejen prevence 2. Pokračovat v MIŠ a spolupráci s PS Policie ČR 3. Psát další projekty a shánět finance 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) použití prostředků za rok a Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů a) Studium v oblasti pedagogických věd Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, bakalářské studium, státní zkoušky červen 2012 b) Specializační studium výroční zpráva Strana 19 (celkem 52)

20 7.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace dlouhodobé programy studia Anglického jazyka, metodika, didaktika Září 2011 červen 2012 květen 2011 duben 2012 Roční jazykový kurz (60hodin) Metodika prevence užívání návykových látek Unplugged, v rozsahu 28 hodin 5 učitelů (Hill, Záh Lou, Kot, Mát) 1 učitel NIDV PPP Litoměřice Pracovník v sociálních službách v rozsahu 155 hodin Asistentka pedagoga bfz o.p.s. Prosinec 2011 Kurz Snowboardingu Učitel Tv Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Březen 2012 Instruktor lyžování Učitel Tv Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem Ekonomka školy: Bankovní institut, regionální pracoviště Teplice, Právní administrativa, bakalářské studium, kombinovaná forma, 1. ročník 7.3. Další semináře a kurzy datum předmět, oblast pořadatel celý název Počet Setkání metodiků prevence září Metodika prevence PPP Litoměřice Mezinárodní partnerství Řízení projektu Bruslení MŠMT Praha NIDV Ústí nad Labem ASPV Seminář ke grantu Comenius Seminář k řízení grantu EU-peníze do škol Metodika bruslení říjen výroční zpráva Strana 20 (celkem 52)

21 listopad Anglický jazyk FRAUS Hudební výchova TANDEM ICT EDUWORK Anglický jazyk PC Ústí Anglický jazyk PC Ústí prosinec Český jazyk Tvořivá škola Výtvarná výchova NIDV Hry s Aj Hrátky s hudbou: Podzim, Zima, Vánoce SMART Board, Tvoříme vlastní výukové materiály na interaktivní tabuli 18 Aj gramatika 1. stupeň Aj gramatika 2. stupeň 2 Tvořivá škola činnostní učení, VI. Činnostní učení ve výuce Čj v 1. ročníku 1 Ekoatelier leden únor Ekologická výchova SEVER Informatika JSI Spolupráce s pubertálními žáky v environmentální výchově 1 Microsoft PowerPoint 2010 profesionální prezentace v pedagogické praxi 3 březen Finanční gramotnost NIDV Duben Grant EV SEVER Předškolní výchova Tandem Květen Partnerství NAEP Červen Prevence NIDV Prevence NIDV Finance a stát Seminář ke grantu Škola pro udržitelný život Tóny jara Seminář v Mostě e-twinning Šikana jako narušení vztahů ve skupině Šikana ve školním prostředí a její řešení Komentář: Někteří učitelé, kteří nesplňovali kvalifikační předpoklady, si doplnili a doplňují kvalifikaci odpovídajícím studiem na vysoké škole. Množství a pestrost seminářů pro pedagogy odpovídá organizačním a finančním možnostem školy. Vzhledem ke sníženým finančním prostředkům na vzdělávání vítáme možnost danou grantem EU. výroční zpráva Strana 21 (celkem 52)

22 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1 Výjezdy žáků Datum Místo Účel Třída Dny Ozdravný pobyt Říjen Horní Vysoká Horní Vysoká Lovoš Chomutov Listopad Horní Maršov Prosinec Liberec Drážďany Ozdravný pobyt Exkurze ekologického kroužku Nezmaři Exkurze do velkolomu a elektrárny Ozdravný pobyt s programem ekologické výchovy a programem prevence Program v IQ parku Exkurze 2. a 3. r a 5. r. 3 Kroužek 2 9. ročník 1 6. ročník 5 4.a5.ročník 1 2. stupeň 1 Leden Únor Pec pod Sněžkou Lyžařský výcvik 2. stupeň a ozdravný pobyt 1. stupeň r. výběr 7 Březen duben Itálie Výměnný pobyt žáků v Italském Reggio Emilia, projekt Comenius Výlety ke Dni Země 2. stupeň 3 České středohoří České středohoří Prosmyky Natura Rumburk Nové Křečany Exkurze kroužku ekologické výchovy Nezmaři do záchranné stanice divoké zvěře Falco Exkurze žáků Globální výchovy do sběrného dvora. Škola v přírodě z grantu Pažit KU Ústeckého kraje Škola v přírodě z grantu Pažit KU Ústeckého kraje Město v pohybu, Faer trade Výběr 1 Výběr ročník ročník 5 Ostrov Litoměřice Dětenice Exkurze na zámek, pivovar a okolí v rámci projektu Šikovné ruce Ozdravný pobyt 5. ročník 1 8. ročník 1 Kytlice České Středohoří Exkurze a pozorování ke Dni Země Bílé stráně u Litoměřic 1. r., PT 5 1. stupeň 1 výroční zpráva Strana 22 (celkem 52)

23 květen Arnika Škola v přírodě z grantu Pažit KU Ústeckého kraje Exkurze, výstava lidské tělo 6. A, 8. A, 9. A 5 Praha Exkurze na ekofarmu 2. stupeň 1 Babiny Exkurze Praha 2. stupeň 1 Praha 7. A 1 červen Exkurze do psího útulku v Řepnici Řepnice Vlastivědná exkurze 1. B 1 Ústecko, Větruše Richard Dolní Týnec Bílé stráně u Litoměřic Exkurze do prezentačního centra úložiště jaderného odpadu Exkurze do záchranné stanice zvěře FALCO Dolní Týnec Biomonitoring CHPP Bílé stráně v rámci projektu Řeka Labe Vlastivědná exkurze 5. A, B 1 9. AB 1 Kroužek Nezmaři 1 9. A, B, 8. A 1 Opárenské údolí Exkurze do IS úložiště jaderného odpadu 9. A 1 Úložiště Richard 9. r Akce, které škola pořádá, nebo spoluorganizuje Datum Název druh akce Září Cyklopeleton Den Zvířat Akce k podpoře cyklodopravy v rámci Týdne mobility a Dne bez aut se Zdravým městem. Den chovatelů domácích zvířat, výstava pro MŠ a veřejnost Kouzelné čtení Podpora čtenářské gramotnosti, program pro žáky 1. stupně ve spolupráci s knihovnou Litoměřice a SEVEREM Litoměřice spojený s přespáním ve škole. výroční zpráva Strana 23 (celkem 52)

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 400 11 Ústí nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno v pedagogické radě dne: Schváleno školskou

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více