Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2010/2011. Schváleno školskou radou dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2010/2011. Schváleno školskou radou dne 15.11.2011"

Transkript

1 Z Á K L A D N Í Š K O L A, M U C H O V A 2 2 8, C H L U M E C - - P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E W W W. Z S C H L U M E C. C Z Z Z S C H L U M E C. C Z Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010/2011 C H L U M E C OBSAH O škole 2 Přehled oborů vzdělávání Údaje o pracovnících ZŠ 5 6 Přijímací řízení 7 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Výsledky vzdělávání ţáků 9 11 Další vzdělávání 11 Aktivity a prezentace školy Realizované projekty Inspekční činnost ČŠI Hospodaření školy Tabulková část výroční zprávy Schváleno školskou radou dne

2 S T R Á N K A 2 O škole Naše škola Vzdělává ţáky v pohodě, bez stresů. Ţáci jsou vzděláváni podle vlastních moţností a sil s příjemnými proţitky. Snaţí se o to, aby ţák dosáhl ve škole svého maxima svojí vlastní cestou. Ţákům objasňuje, proč se určité věci učí, k čemu jim v ţivotě mohou být a tím se je snaţí motivovat k učení. Místo encyklopedického vzdělávání a biflování dat a vzorečků vede děti k učení v souvislostech v dobovém a společenském kontextu. Utváří u dětí schopnost pracovat s informacemi, vede je k tomu, aby se uplatnily v informační společnosti. Dává ţákům kvalitní jazykovou přípravu, s kterou začíná jiţ od 1. třídy. V hodnocení bere na zřetel individuální schopnosti a pokrok jednotlivých ţáků.vede ţáky k aktivitě, moţnosti podílet se na přípravě, výuce i hodnocení. Identifikační údaje školy Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělání NAŠE ŠKOLA verze č.1; Základní škola, který schválilo MŠMT pod č. j /96-2 Název školy Základní škola, Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Adresa školy Muchova 228, Chlumec Ředitel Mgr. Josef Förster Zástupce ředitele Mgr. Bc. Petr Dušánek Výchovný poradce Mgr. Danuše Šalanská Koordinátor prevence sociálně patologických jevů Mgr. Nikola Broţová Šífová Koordinátor školního vzdělávacího programu Mgr. Petr Dušánek Koordinátor informačních a komunikačních technologií Mgr. Petr Dušánek Koordinátor environmentálního vzdělávání Mgr. Naděţda Gajdošová IČO: IZO: RED-IZO: Telefon: Fax: www stránky: ID datové schránky: 5zw3tgu Zřizovatel školy: Obec Chlumec Adresa zřizovatele: Krušnohorská 39, Chlumec Kontakty na zřizovatele: Telefon: ,

3 S T R Á N K A 3 O škole Naše škola Vede děti k vstřícnosti a toleranci k druhým i odlišným lidem, schopnosti se domluvit a také se umět zodpovědně rozhodnout. Učí děti rozhodovat se ve prospěch svého zdraví, zdraví ostatních lidí, k ochraně přírody i kulturních hodnot. Při vzdělávání vašeho dítěte s vámi bude úzce spolupracovat, umoţní vám návštěvu vyučování a bude s vámi otevřeně o všem komunikovat. Umoţňuje setkání pedagog rodič ţák. Zajímá se o vaše názory, podněty a připomínky a je připravena na ně reagovat. Nabízí vašemu dítěti mnoţství mimoškolních aktivit, sluţby školní druţiny, školní jídelny a školní knihovny. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace je plně organizovanou školou s 1. aţ 9. ročníkem. Nachází se v centrální části obce Chlumec nedaleko zastávek městské hromadné dopravy. Škola je pavilónového typu a zahájila svoji činnost v r Má kapacitu 600 ţáků a její součástí je školní druţina s kapacitou 100 ţáků a školní jídelna s kapacitou 500 strávníků. Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu celkem 314 ţáků, kterým bylo k dispozici celkem 31 učeben, z nichţ je 11 odborných. Činnost školy zabezpečuje 26 pedagogických pracovníků a 11 správních zaměstnanců. Vybavení školy Materiální Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je vyuţíván výukový SW. Vybavení počítači a ostatní ICT technologií je na velmi dobré úrovni i díky zapojení do projektu EU-Peníze školám. Literatura, učebnice a ostatní učební pomůcky jsou soustavně doplňovány o nové. Prostorové Školní budova je tvořena třemi pavilony - pavilonem prvního stupně, pavilonem druhého stupně a pavilonem, kde se nachází školní druţina, školní jídelna a velká a malá tělocvična. K výuce je vyuţíváno 31 učeben (2 učebny informatiky, 1 multimediální třída /celkem je ve škole 5 učeben s interaktivní tabulí/, učebna na výuku fyziky a chemie, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, školní dílna, školní kuchyňka, školní knihovna a 2 tělocvičny, ostatní učebny jsou kmenové třídy). Školní druţina vyuţívá pro svoji činnost 3 herny. Školní jídelna má místo pro 150 strávníků. Součástí areálu školy je i venkovní víceúčelové školní hřiště a běţecká dráha s doskočištěm. Technické Jednou z priorit školy je vyuţívání informačních a komunikačních technologií ve výuce, z čehoţ vychází i vybavení školy touto technikou. Ţákům i učitelům jsou k dispozici dvě učebny informatiky celkem s 27 PC, které jsou propojeny do sítě a připojeny na internet rychlostí 16 Mbs. Dalších 4 počítače pro výuku jsou v multimediální třídě, na škole máme celkem 5 interaktivních tabulí. Učitelům slouţí i 15 notebooků a další dva dataprojektory, které je moţné pouţít při výuce v kaţdé třídě. Celkem škola disponuje 54 PC pro potřeby ţáků, učitelů a ostatních pracovníků školy. Hygienické Pitný reţim je ve škole zajištěn výrobníkem sodovky, který je ţákům k dispozici zdarma, dále třemi prodejními automaty s nápoji. Škola má dostatek učeben s odpovídající plochou, osvětlením a školním nábytkem. Sociální zařízení vyhovuje hygienickým normám. Při výuce jsou respektována psychohygienická pravidla (přestávky, odpočinek ).

4 S T R Á N K A 4 O škole Charakteristika pedagogického sboru V Y B A V E N Í Š K O L Y S E S T Á L E Z L E P Š U J E I D Í K Y Z A P O J E N Í D O P R O J E K T Ů E U. M Á M E C E L K E M 5 U Č E B E N S I N T E R A K T I V N Í T A B U L Í. V pedagogickém sboru jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. Sbor je tvořen jak zkušenými učiteli, tak učiteli na začátku své profesní dráhy. Ve školním roce 2010/2011 na škole působí celkem 23 učitelů a 3 vychovatelky školní druţiny. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogického sboru převyšuje 90%. Pět učitelek je proškoleno v oblasti nápravy specifických poruch učení. Velká část učitelů prošla v rámci SIPVZ školeními pro vyuţití informačních technologií. Charakteristika žáků Převáţnou většinu ţáků tvoří děti z katastru obce Chlumec, ale i děti z blízkých obcí /Telnice, Varvaţov, Přestanov, Krásný Les/ a není výjimečné, ţe do naší školy dojíţdějí i děti z Ústí nad Labem. Máme dobré zkušenosti s nápravou a integrací dětí se speciálními potřebami. Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Škola se zapojila do několika dlouhodobých projektů. Jedná se například o tyto projekty: Ajax, Dopravní výchova, Ovoce do škol, Zdravé zuby, Recyklování, Bezpečí online, Normální je nekouřit, Muţi z Marsu, ţeny z Venuše, Dítě, škola, společnost, Děti a právo, Čas proměn, Hrou proti AIDS, Řekni drogám ne, Třídíme ve škole, Dospívání, Seznam se bezpečně-prevence internetových nebezpečí, Cesta odpadů a jiné. Učitelé pracují na školních projektech v různých předmětech, pořádají kulturní, odborné, historické exkurze a samozřejmostí je účast na řadě sportovních soutěţí. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty MULTIMEDIÁLNÍ TŘÍDA S INTERAKTIVNÍ TABULÍ Spolupráci s rodiči ţáků se snaţíme neustále rozvíjet. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné domluvě s učitelem, v době třídních schůzek a konzultací (ţáci mohou být přítomni při jednání). Pro rodiče organizujeme dny otevřených dveří, školní akademie, vernisáţe a pod. Rodiče jsou o dění ve škole informováni i prostřednictvím webových stránek školy. Na škole působí školská rada, která je tvořena dvěma zástupci jmenovanými zřizovatelem, dvěma volenými zástupci z řad rodičů ţáků a dvěma volenými zástupci pedagogů. Školská rada napomáhá spolupráci a komunikaci s veřejností, předkládá vedení školy různé návrhy a doporučení, iniciuje a pomáhá s realizací různých projektů. Spolupracujeme se zřizovatelem Obcí Chlumec, dále spolupracujeme s PPP v Ústí nad Labem, Magistrátem Ústí n.l., různými občanskými sdruţeními a obecně prospěšnými společnostmi a dalšími organizacemi, které napomáhají realizovat cíle školy.

5 S T R Á N K A 5 Přehled oborů vzdělávání Více o Školním vzdělávacím programu na (odkaz ŠVP) Studijní obory Základní škola, Muchova 228, Chlumec-příspěvková organizace poskytuje podle platného Rozhodnutí MŠMT s účinností od vzdělání v těchto oborech: C/001 Základní škola - studium denní (dobíhající obor) - délka studia: 9 r C/01 Základní škola - studium denní - délka studia: 9 r. Vzdělávací programy Ţáci 5. ročníku jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu Základní škola, který schválilo MŠMT pod č. j /96-2. Ţáci ostatních ročníků jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání Naše škola, který jsme si vytvořili podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání (se změnami provedenými k ). Informace o vzdělávacím programu na webových stránkách školy

6 S T R Á N K A 6 Údaje o pracovnících ZŠ Učitelé se také učí. Reforma zvyšuje nároky na další vzdělávání učitelů. Počítačová gramotnost je důleţitá při realizaci projektu Vyuţití ICT ve výuce na ZŠ Chlumec, který na škole realizujeme v rámci OPVK. K V A L I F I K O - V A N O S T P E D A G O G I C - K É H O S B O R U P Ř E V Y Š U J E 9 0 %. U Č I T E L É M A J Í V Y S O K O Š K O L - - S K É V Z D Ě L Á N Í, N E B O J S O U S T U D E N T Y V Š FÖRSTER Josef Mgr. VŠ ředitel DUŠÁNEK Petr Bc., Mgr. VŠ zástupce ř. DYNTAROVÁ Jaroslava Mgr. VŠ učitelka ŠÍFOVÁ Nikola Mgr. VŠ učitelka SUCHÁ Lenka Mgr. VŠ učitelka HROMASOVÁ Jana Mgr. VŠ učitelka KISLINGEROVÁ Ivana Mgr. VŠ učitelka ROKYTOVÁ Jana Mgr. VŠ učitelka ŠALANSKÁ Danuše Mgr. VŠ učitelka KAREŠOVÁ Hana Mgr. VŠ učitelka KRUŠINOVÁ Marie Mgr. VŠ učitelka BOUBELÍKOVÁ Alena Mgr. VŠ učitelka GAJDOŠOVÁ Naděţda Mgr. VŠ učitelka LORENCOVÁ Soňa Mgr. VŠ učitelka ŠALANSKÁ Anna Mgr. VŠ učitelka LENKLOVÁ Jitka Mgr. VŠ učitelka VEDRALOVÁ Pavlína Mgr. VŠ učitelka FÖRSTEROVÁ Andrea studentka VŠ učitelka NOVÁK Štěpán student VŠ učitel ŠPIČKOVÁ Kamila Mgr. VŠ učitel VODŇANSKÁ Ivana Mgr. VŠ učitelka MAGASANIKOVÁ Kamila Mgr. VŠ učitelka ČÁPOVÁ Helena SŠ vychovatelka ROHÁČKOVÁ Helena SŠ vychovatelka RÖSLEROVÁ Kristína vychovatelka KRAMÁŘOVÁ Květoslava SŠ THP VERZICHOVÁ Věra SŠ THP SOVOVÁ Dana kuchařka HOPPEOVÁ Ivana kuchařka FÖRSTER David kuchař TRÁVNÍČKOVÁ Pavlína kuchařka KUJANIKOVÁ Irena uklízečka KUJANIKOVÁ Lenka uklízečka ČÁLKOVÁ Helena uklízečka KŘIBALOVÁ Bohdana uklízečka ČÁP Miroslav školník

7 STRÁNKA 7 Přijímací řízení Zápis do 1. tříd K zápisu přišlo celkem 43 dětí. Ve dvou prvních třídách máme v letošním školním roce celkem 39 prvňáčků. Letos jsme poprvé otevřeli i přípravnou třídu s 10 ţáky. U zápisu bylo zapsáno 43 ţáků. Ve dvou prvních třídách je ve školní roce 2011/2012 celkem 39 ţáků. Přípravná třída má 10 ţáků. Š K O L N Í M R O C E V E

8 S T R Á N K A 8 Přijímací řízení úspěšní ţáci 9. ročníku. Za bezproblémovým přijímacím řízením našich ţáků je třeba vidět i kvalitní práci výchovné poradkyně. Přijímací řízení Vycházející žáci 2010/2011 Přijímací řízení 2010/2011 Rodiče ţáků měli opět moţnost podat tři přihlášky. Přijímací řízení trvalo dva týdny, konkrétní termíny vyhlašovali ředitelé středních škol. Na základě úspěšného přijímacího řízení pak rodiče zasílali zápisový lístek na zvolenou školu. Rodiče i ţáci byli o změnách včas a podrobně informováni, přijímací řízení proběhlo bez větších potíţí a všichni ţáci 9. ročníků byli přijati. Výsledky přijímacího řízení: 9. ročník ukončilo 23 ţáků. Na gymnázium bylo přijato 6 ţáků, na střední školy 10 ţáků a na střední odborná učiliště 8 ţáků, z toho jeden ţák z 8. ročníku. Z páté třídy byl jeden ţák přijat na víceleté gymnázium. C E L K E M V Y Š L O 2 3 Ţ Á K Ů Z 9. R. 6 B Y L O P Ř I J A T O N A G Y M N Á Z I U M 1 0 B Y L O P Ř I J A T O N A S T Ř E D N Í Š K O L Y Při výuce pouţíváme nejen tištěné, ale i multimediální učebnice nakladatelství Fraus, které patří na našem trhu k nejlepším a obdrţely jiţ řadu zahraničních ocenění. 7 N A O D B O R N Á U Č I L I Š T Ě

9 S T R Á N K A 9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Prevenci sociálně patologických jevů je na naší škole věnovaná maximální pozornost D Í K Y K V A L I T N Í P R Á C I K O O R D I N Á - T O R K Y P R E V E N C E S O C I Á L N Ě P A T O L O G I C - K Ý C H J E V Ů S E M O H L I Ţ Á C I N A Š Í Š K O L Y Z Ú Č A S T N I T V E L K É H O M N O Ţ S T V Í P R E V E N T I V - N Í C H A K T I V I T HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK Školní preventivní program na školní rok byl realizován podle dlouhodobého plánu, který vychází z pokynů MŠMT ČR. Je zaměřen na prevenci všech sociálně patologických jevů kouření, alkohol, drogy, vandalismus, šikana, ubliţování, krádeţe, sekty, AIDS a kyberšikanu. Program realizoval tým učitelů ve spolupráci s vedením školy, rodiči, odbornými lektory, organizacemi a koordinovala ho školní metodička prevence. Program prolínal výchovnou i výukovou sloţkou vzdělávání během celého školního roku v průběhu vyučování i mimo něj. Základem prevence byly vyučovací hodiny. Pozornost preventivním tématům věnovali všichni vyučující. V rodinné a občanské výchově, v literatuře a ve volitelných předmětech ţáci nacvičovali komunikaci, učili se vyjadřovat svoje pocity, diskutovat, prosazovat svůj názor, odmítat drogy, relaxovat, poznávat sami sebe i druhé lidi, rozeznávat ţivotní hodnoty, bránit se manipulativnímu chování spoluţáků i cizích lidí. Tento způsob práce přispěl ke zlepšení sebepoznání, vztahů mezi ţáky i mezi ţáky a učiteli, k vytvoření školy plné pohody, klidu, zbavené strachu a nejistoty a tím všech sociálně patologických jevů. Do vyučovacích hodin jsme zařazovali projekty, při nichţ ţáci spolupracovali a uplatňovali své individuální schopnosti. V uplynulém školním roce jsme neřešili ţádný případ zneuţití návykových látek ve škole, i kdyţ víme, ţe mimo školu mnozí ţáci kouří pravidelně. Přestupky jsme řešili vţdy ve spolupráci s vedením školy, rodiči, třídními učiteli a s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence. Spolupracovali jsme s PPP, s odborem sociální péče, psychologem i s kurátorem pro mladistvé. O všech přestupcích a jejich řešení máme vedené zápisy. Rizikové chování jedinců jsme sledovali a snaţili se jim pomoci. Při řešení přestupků jsme dávali přednost vysvětlování, motivaci apod. před tresty a sníţenou známkou z chování. Pedagogický sbor pracuje podle metodického postupu, který řeší výskyt alkoholu, drog a kouření ve škole nebo jejich konzumaci. Pokyny byly zpracované podle vyhlášky MŠMT. Aktivity pro žáky: Jednorázové tematické aktivity: Exkurze Heliport 1.třídy Exkurze v Masarykově nemocnici 1.třídy Beseda Šikana 4.třída Beseda na téma Sexuální výchova 9.třída Exkurze na jednání Okresního soudu v Ústí nad Labem 9.třída Beseda Gender 9.třída Beseda Sex, AIDS a vztahy 9.třída Přednáška Multikulturní vzdělávání 9.třída Exkurze do cely předběţného zadrţení 9.třída

10 S T R Á N K A 10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Dlouhodobé programy a projekty : Zdravé zuby třídy Ajax - 3.třídy Sociometrické šetření 6.A Dítě, škola, společnost 7.třída O dospívání - 6. a 7.třídy Čas proměn 6. 8.třídy Jak se nestát závislákem 8.třídy Muţi z Marsu, ţeny z Venuše 9.třída Děti a právo 9.třída Fond Sidus - všichni Spolupráce se specializovanými organizacemi Při přípravě minimálního preventivního programu spolupracujeme s těmito institucemi: Poradna pro mezilidské vztahy Poradna pro integraci Policie ČR Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Labem Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Okresní soud v Ústí nad Labem Spirála Magistrát města Ústí nad Labem - OSPOD Prevence sociálně patologických jevů je nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu. Naším cílem je naučit ţáky ţít zdravě, bez cigaret, alkoholu, drog. Vést šťastný ţivot bez násilí, ubliţování, vandalismu, nemocí, sekt apod. Výsledky našeho působení zjišťujeme obtíţně, projeví se v ţivotě našich ţáků aţ po opuštění naší školy.

11 S T R Á N K A 11 Výsledky vzdělávání žáků Výsledky vzdělávání ţáků jsou součástí tabulkové části výroční zprávy P R O B Í H A J Í C Í Š K O L S K Á R E F O R M A, R E A L I Z A C E P R O J E K T Ů E U, K L A D E V Y Š Š Í N Á R O K Y N A D A L Š Í V Z D Ě L Á V Á N Í U Č I T E L Ů, P Ř E D E V Š Í M V P R O B L E M A T I - C E K L Í Č O V Ý C H K O M P E T E N C Í, P R Ů Ř E Z O V Ý C H T É M A T A I C T G R A M O T N O S T I. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Ve školním roce 2010/2011 se učitelé zúčastnili celkem 40 vzdělávacích akcí, 20 z těchto akcí mělo akreditaci MŠMT k vzdělávání v rámci DVPP. Některých akcí se zúčastnilo více pedagogů najednou. Učitelé se zúčastnili například těchto vzdělávacích akcí: Brána jazyku otevřena Kurz Aj Pouţíváme učebnice FRAUS Tvorba DUM (digitálních učebních materiálů) Práce s interaktivní tabulí Kurz lyţování Práce s poradenskou zprávou Komunikace s rodiči a třídní schůzky Příprava projektů na ZŠ Studium výchovného poradenství Specializační studium EVVO FRAUS interaktivně KAPRADÍ-EVVO Odpady a obaly-evvo Současná geografie pro učitele Anglická konverzace Vybrané problémy v aplikaci školních předpisů ve školství pro rok 2011 Rozšiřující studium Aj pro 1. a 2. stupeň ZŠ Řešíme společně závaţné výchovné problémy dětí? Trénink drogové prevence pro učitele Hodnocení a sebehodnocení ţáka Rozšiřující studium učitelství pro 1. st. ZŠ Význam hudby ve vývoji dítěte Výtvarné techniky Bubnování Hudební hry Fraus-interaktivní tabule a výuka matematiky Hudba, drama, tanec Zeměpis interaktivně ŘAS-řízení a správa venkovských škol Bohuţel některé kurzy, na které se pedagogové naší školy přihlásili, se nekonaly z důvodu malého počtu přihlášených.

12 S T R Á N K A 12 Aktivity a prezentace školy Akce uskutečněné ve školním roce 2010/2011 U Č I T E L É O R G A N I Z U J Í, N E B O S E Ú Č A S T N Í S Ţ Á K Y N A Š Í Š K O L Y M N O H A S O U T Ě Ţ Í, O L Y M P I Á D A D A L Š Í C H A K T I V I T, V E D O U C Í C H K R E A L I Z A C I Š K O L N Í H O V Z D Ě L Á V A - C Í H O P R O G R A M U Úřad práce IPS v Ústí nad Labem /akce k volbě povolání/ Sex, AIDS a vztahy beseda pro ţáky 9. ročníků Poradna pro mezilidské vztahy exkurze ţáků 9. ročníku Sběr lesních plodů Soutěţ Třídíme ve škole Soutěţ Recyklování- baterie /celoročně/ Soutěţ Věnuj mobil Literární besedy M. Twain, A. Lindgrenová Zeměpisná beseda Pralesy Atletický čtyřboj okresní kolo Atletický čtyřboj - krajské kolo Přespolní běh - okresní kolo Malá kopaná - okresní kolo Florbalový turnaj - okresní kolo Florbalová liga H.E.A.T. Badminton Sguash Zeměpisná beseda p. Balcarová Dítě, škola, společnost projekt Beseda s potápěčem Výstava dinosaurů Interaktivní přednáška Gender Divadelní představení Zlatovláska Zdravé zuby edukační lekce MAK Zpátky do Evropy Vzdělávání 2011 burza škol Beseda se zástupci škol Pohádka Já padouch IMAX Praha Keramická dílna 6.B Den pro budoucí prvňáčky Vánoční výstava Dům pro seniory Čertovské odpoledne v Litoměřicích Noc v knihovně Dopravní výchova Kr. Březno Koncert ZUŠ Vystoupení pro MŠ dramatizace pohádky, aerobik, recitace, zpěv Soutěţ třídíme odpad Beseda o Polsku s promítáním filmů Olympiáda v Nj Vánoční trhy Dráţďany Olympiáda ČJ Střekovská laťka okresní soutěţ Chlumecká vánoční laťka Výtvarná soutěţ LOSAN Představení pro domov důchodců pohádka, aerobik, zpěv Beseda s Měst. policií ÚL Vánoční trhy v ZŠ Předání krmiva útulku Psí domov Soutěţ v anglické konverzaci Návštěva keramické dílny /3. třídy/ Moji oblíbení spisovatelé literární krouţek MAK Řím, gladiátoři,legionáři a Césarové Poradna pro mezilidské vztahy 8. třídy Turnaj v badmintonu smíšených dvojic

13 S T R Á N K A 13 Aktivity a prezentace školy Zeměpisná olympiáda Výtvarná soutěţ /environmentální výchova 8. a 9. tř./ SHD výtvarná soutěţ Keramická dílna 5. tř. Poţární ochrana očima dětí výtvarná soutěţ Příběhy a druhé noci Soutěţ slogan ČD Soutěţ v psaní dopisů /Česká pošta/ Recitační soutěţ 1. stupeň Planeta Čína Planetárium a hvězdárna Teplice - exkurze MAK NEJVĚTŠÍ HVĚZDY POP MUSIC LÉTA Dopravní výchova 4. třídy Děti a právo beseda z oblasti prevence pro 8. třídy Návštěva okresního soudu preventivní akce 9. třída Radúz a Mahulena akce literárního krouţku Olympiáda zeměpisu účast v krajském kole EVVO sběr elektrozařízení Setkání s básnířkou Táňou Novákovou Jak si hraji soutěţ Vv Botanická zahrada exkurze Projekt Velikonoce Sexuální výchova akce z oblasti prevence pro 9. třídu Lesy za 50 let soutěţ Vv/EVVO/ Bajky literární sborník 5. A ČHMÚ Kočkov zeměpisná exkurze Dopravní soutěţ 4. třídy Heliport exkurze 1. tříd Florbalová liga H.E.A.T. badminton squash Volejbal okresní finále Volejbal krajské finále Malá kopaná okresní finále Basketbal okresní finále Parlament Praha exkurze Prevence Dítě, škola, společnost Keramická dílna 5. třída Exkurze ZOO /2. a 4. třídy/ Multikulturní vzdělávání preventivní akce 9. třída Cela předběţného zadrţení - preventivní akce 9. třída Výlet na Větruši akce školní druţiny Školní akademie Výchovný koncert David Deyl, Olga Lounová Nadílka našich dílek literární soutěţ Minivolejbal dívek krajské finále Jak se nestat závislákem preventivní akce 8. tříd Keramická dílna 3. třídy Zoopark Chomutov výlet 3. tříd ZOO Ústí n/l beseda o adoptované opičce Růţová indiánská vesnice / výlet 2. a 4. tříd/ POHÁR ROZHLASU okresní kolo POHÁR ROZHLASU krajské finále Koncert ZUŠ Chabařovice

14 S T R Á N K A 14 Aktivity a prezentace školy Údaje o mimoškolních aktivitách Š K O L A T R A D I Č N Ě N A B Í Z Í D Í K Y O C H O T Ě U Č I T E L Ů V E L K É M N O Ţ S T V Í K R O U Ţ K Ů A N E P O V I N - N Ý C H P Ř E D M Ě T Ů. Na výchovně vzdělávací proces úzce navazují mimoškolní aktivity a akce, které škola pro ţáky organizuje. Samozřejmostí je, ţe pro tyto aktivity poskytuje prostory a ve většině případů i vybavení. Účast ţáků v mimoškolních aktivitách je velmi vysoká a je zajisté důleţitou sloţkou v prevenci sociálně patologických jevů. Významnou součástí v této oblasti je i spolupráce se ZUŠ Chabařovice. Nadále pokračuje spolupráce s německou školou v Liebstadtu v oblasti společných projektů v rámci Sasko francouzsko českého spolku pro Evropu. Mimoškolní aktivity výrazně přispívají k prezentaci školy na veřejnosti a podílejí se na jejím kladném hodnocení. Z Á J M O V É Ú T V A R Y A N E P O V I N N É P Ř E D M Ě T Y / K R O U Ž K Y / / tyto aktivity mohou navštěvovat všechny děti, pro které jsou určeny / - aerobic - vede Mgr. Lenka Suchá - pohybové hry - vede Mgr. Lenka Suchá - sborový zpěv - vede Mgr. Ivana Vodňanská a Mgr. Josef Říha /informace na - literární kroužek - vede Mgr. Anna Šalanská - kroužek německého jazyka - vede p. Andrea Försterová - kroužek PC - vede Mgr. Jaroslava Dyntarová - dramatický kroužek - vede Mgr. Květoslava Gruntová - kroužek florbalu - vede p. Štěpán Novák - kroužek španělského jazyka - vede Mgr. Hana Karešová - kroužek šachů - vede p. Zdeněk Mittelbach - volejbal - vede p. Štěpán Novák - ambulantní náprava specifických poruch učení /SPU/ - vedou Mgr. Jaroslava Dyntarová, Mgr. Jana Hromasová, Mgr. Soňa Lorencová, Mgr. Nikola Brožová Šífová a p. Andrea Försterová

15 S T R Á N K A 15 Aktivity a prezentace školy Sportovní úspěchy našich dětí Z A Ú S P Ě Š N O U R E P R E Z E N - T A C I Š K O L Y J E T Ř E B A P O D Ě K O V A T N E J E N Ţ Á K Ů M, A L E I J E J I C H U Č I T E L Ů M. Ţáci naší školy se kaţdý rok zúčastňují mnoha turnajů a soutěţí a není tajemstvím, ţe mají opravdu velké úspěchy. Mnohé trofeje jsou vystaveny ve vitrínách v prostorách školy. Za poslední rok jmenujme jen ty největší úspěchy ţáků a ţaček: Výsledky tréninků krouţku florbalu se projevily v dlouhodobé soutěţi Florbalová liga mezi základními školami, kde naši chlapci vyhráli skupinu B a postoupili do play off. Volejbalový tým, který sice není školním krouţkem, ale vyuţívají jej téměř výhradně ţáci naší ZŠ, se za poslední roky jako jediný dokázal probojovat do republikového finále Atletický čtyřboj: okresní kolo 1. místo mladší i starší ţákyně krajské kolo 1. místo mladší ţákyně 4. místo starší ţákyně Turnaj ve stolním tenise: okresní kolo 3. místo mladší ţáci Volejbalový turnaj: okresní kolo 1. místo starší ţáci krajské kolo 2. místo starší ţáci celostátní kolo 6. místo starší ţáci okresní i krajské kolo 1. místo mladší ţákyně Pohár rozhlasu v atletice: okresní kolo 1. místo mladší ţákyně krajské kolo 1. místo mladší ţákyně Všem dětem patří velká gratulace a díky za reprezentaci naší školy. Úspěchy žáků ve vědomostních soutěžích a olympiádách Zeměpisná olympiáda: Lukáš Bárta - 1. místo v okresním kole Kristýna Modlíková 3. místo v okresním kole Olympiáda v anglickém jazyce: Pavlína Čejková 3. místo v okr. kole Výtvarné a literární soutěţe Jak si hraju aneb báječný svět her a hraček - výtvarná soutěţ, kterou vyhlásila humanitární organizace ADRA pro základní školy. Do soutěţe se zapojilo celkem 458 škol a sešlo se celkem obrázků. Porota vybrala 100 nejzajímavějších, které byly vystaveny v budově Národního muzea. Mezi nejhezčí výtvarné práce byla vybrána i malba naší ţákyně Leonky Hrdličkové. Poţární ochrana očima dětí výtvarnou soutěţ vyhlásilo Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V kategorii určené pro ţáky ročníků ZŠ získaly ocenění práce ţáků: 1. místo Sebastian Davenet 2. místo Lukáš Vojtek 3. místo Bára Franzová V kategorii určené pro ţáky ročníků byla 3. místem oceněna práce ţákyně Petry Pavlouskové Literární krouţkovci získali 2. místo v soutěţi Školní časopis roku a v celorepublikové soutěţi literárních sborníčků Nadílka našich dílek byli taktéţ oceněni 2. místem

16 S T R Á N K A 16 Aktivity a prezentace školy Webové stránky jsou důleţitým prostředkem pro prezentaci školy.

17 S T R Á N K A 17 Realizované projekty E V R O P S K É P E N Í Z E N Á M P O M Á H A J Í. B Y L I J S M E Ú S P Ě Š N Í I P Ř I Z Í S K Á V Á N Í P E N Ě Z O D K Ú. Ve školním roce 2010/2011 jsme realizovali projekt v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost s názvem Vyuţití ICT ve výuce na ZŠ Chlumec. Celková výše finanční podpory pro školu v tomto projektu činí ,- Kč. Tento projekt musí být realizován do Dalším projektem, na který jsme v loňském roce získali finanční prostředky, je projekt realizován v rámci Programu rozvoje ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Ústeckém kraji na období let pro rok V rámci tohoto programu jsme zpracovali projekt Přírodní učebna pod širým nebem, na který jsme po úspěšném řízení obdrţeli dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši ,- Kč. Dalším zdrojem finanční podpory ZŠ Chlumec je činnost nově zaloţeného občanského sdruţení Naše škola Chlumec o.s., které dosud získalo přes ,- Kč. O B Č A N S K É S D R U Ţ E N Í N A Š E Š K O L A C H L U M E C O. S. Š K O L U P O D P O R U J E.

18 S T R Á N K A 18 Výsledky inspekční činnosti ČŠI Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI E N V I R O M E N - T Á L N Í V Ý C H O V A J E N E D Í L N O U S O U Č Á S T Í V Z D Ě L Á V Á N Í N A N A Š Í Š K O L E Ve školním roce 2010/2011 na naší škole neproběhla kontrola ze strany ČŠI. Sběrové aktivity ZŠ Chlumec ve šk. roce 2010/2011 Sběr papíru odevzdáno kg papíru, sběr pet-lahví nasbíráno ks plastových lahví, sběr lesních plodů kg kaštanů a ţaludů, sběr pouţitých mobilních telefonů projekt Recyklohraní, sbírka hraček pro malé pacienty Masarykovy nemocnice, sbírka potřeb pro psí útulek, sběr pouţitých baterií celoročně projekt Recyklohraní, sběr drobného elektrozařízení celoročně projekt Recyklohraní. Při závěrečném vyhodnocování sběrových aktivit v rámci Ústeckého kraje se naše škola umístila na 7. místě ze všech základních škol. K E K V A L I T N Í M S L U Ţ B Á M P O S K Y T O V A - N Ý M Š K O L O U P A T Ř Í I S L U Ţ B Y Š K O L N Í D R U Ţ I N Y, Š K O L N Í J Í D E L N Y A Š K O L N Í K N I H O V N Y Informace o školní družině Reţim dne je společný pro všechna oddělení. Činnosti přizpůsobujeme potřebám dětí a aktuální situaci. Po obědě realizujeme odpočinkové činnosti, které jsou pohybově i psychicky nenáročné, pak následují zájmové a rekreační činnosti. Od 13,30 hod zařazujeme kaţdodenní pobyt venku. Během roku nechybí vánoční besídka, soutěţe, divadelní představení. Organizujeme pro děti výlety a v letních měsících i koupání. Snaţíme se, aby byly činnosti pestré a vyvaţovaly náročné dopolední vyučování. Podněcujeme touhu poznat nové, získávat zkušenosti, ovládat další dovednosti, a tak přispívat k rozvoji osobnosti dítěte. Přejeme si, aby z dětí vyrostli šťastní, úspěšní a tvořiví lidé, kteří budou schopni zvládat běţné i náročné situace, se smyslem pro zodpovědnost. Provoz školní druţiny je ve škol. roce 2011/12 od 6,00 do 17,00 hod. Poplatek za docházku do ŠD / dle vyhlášky OÚ v Chlumci / je 150,- Kč měsíčně. Informace o školní jídelně V minulém období došlo k renovaci školní kuchyně. Pokud jste u nás delší dobu nebyli, budete příjemně překvapeni. Moderní zařízení včetně konvektomatu nám umoţňuje takové úpravy jídel, které pro nás byly dříve nedostupné. Vaření v páře, sniţování spotřeby tuků, menší ztráty při úpravě masa a zeleniny. Na jídelníček pravidelně zařazujeme maso, ryby, luštěniny, ovoce, zeleninové saláty, mléčné výrobky a moučníky. Jídelní lístek si můţete prohlédnout na stránkách ZŠ Chlumec nebo na nástěnce v prostorách školní jídelny. Více informací získáte na t.č Ceny oběda 1.stupeň /6-10 let/ 16,- Kč 2.stupeň /11-14 let/ 18,- Kč starší děti /15let/ 21,- Kč cizí strávníci 36,- Kč Cizí strávníci mají moţnost výdeje oběda do jídlonosiče v době od hod. do hodin. Rádi přivítáme nové strávníky z řad dětí i dospělých.

19 S T R Á N K A 19 Základní údaje o hospodaření školy INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Rok 2010 Ú D A J E Z A R O K J S O U K Rozpis příspěvku NIV od OÚ v Chlumci Z toho na jednoho ţáka (rozpočet OÚ) Rozpis rozpočtu NIV od KÚ Ústí nad Labem Z toho na jednoho ţáka (rozpočet KÚ) Rozpis rozpočtu NIV od OÚ Chlumec a KÚ Ústí nad Labem Celkem NIV na jednoho ţáka (od OÚ i KÚ) Z toho výdaje mzdové na jednoho ţáka Výnosy jiné činnosti Pouţití rezervního fondu ,- Kč 9 554,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rok 2011 /údaje k / Rozpis příspěvku NIV od OÚ v Chlumci Z toho na jednoho ţáka (rozpočet OÚ) Rozpis rozpočtu NIV od KÚ Ústí nad Labem Z toho na jednoho ţáka (rozpočet KÚ) Rozpis rozpočtu NIV od OÚ Chlumec a KÚ Ústí nad Labem Celkem NIV na jednoho ţáka (od OÚ i KÚ) Z toho výdaje mzdové na jednoho ţáka ,- Kč 4 423,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

20 S T R Á N K A 20 Tabulková část výroční zprávy Tabulková část výroční zprávy 1. Identifikace Název školy podle rozhodnutí Adresa Obec s rozšířenou působností Okres Součásti školy Jméno ředitele Jméno osoby odpovědné za vyplnění Základní škola, Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228, Chlumec Ústí nad Labem Ústí nad Labem školní druţina, školní jídelna Mgr. Josef Förster Mgr. Bc. Petr Dušánek 2. Počet tříd, ţáků a ped. pracovníků V T A B U L K O V É Č Á S T I V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y N A J D E T E Z Á K L A D N Í S T A T I S T I C K Ý P Ř E H L E D O N A Š Í Z Á K L A D N Í Š K O L E. Počet tříd 16 Počet žáků 314 Počet pedagogických pracovníků 26 Přepočtený počet ped. pracovníků 24,1 3. Výchovně vzdělávací programy na ZŠ Název Základní škola Č.j. MŠMT ČR /96-2 Datum schválení MŠMT ČR Ročník 5.r. Školní vzdělávací program pro základní Název vzdělání Naše škola Ročník 1.-4.r. a 6.-9.r. 4. Celkový prospěch ţáků na ZŠ 1. pololetí Počet žáků 1.pol. celkem 314 Z toho 1.pol. prospělo s vyznamenáním 150 Z toho 1.pol. prospělo 160 Z toho 1.pol. neprospělo 4

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 / 2009 Základní škola a Mateřská škola Masarykovy sady 104 Český Těšín okres Karviná 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání..14

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/2014 Mgr. Jarmila Višňovcová 25. 9. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Lovosice,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1

Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Příbram VII, 28. října 1 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokáţu Zprávu vypracovala Mgr. Eva Kašparová, ředitelka školy v.z. do

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více