Žamberské listy www. zamberk. cz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žamberské listy www. zamberk. cz"

Transkript

1 Žamberské listy www. zamberk. cz 1 17 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 14. ŘÍJNA 2005 Působení této významné jednotky v Žamberku nemělo dlouhého trvání. Již k po předcházející několikáté reorganizaci AČR byla jednotka přestěhována do Pardubic. Odsud naopak přišla 2.dělostřelecká brigáda, která se postupně přetransformovala v dělostřelecké mobilizační sklady nedotknutelných zásob. Tyto sklady zde pod různými názvy v souvislosti s opakovanými reorganizacemi armády zůstaly do r Poté byl objekt zcela vyklizen a v listopadu 2004 majetkově převeden na Město Žamberk, které celý objekt fyzicky převzalo k 31.lednu V současné době nový vlastník připravuje celý objekt Orlických kasáren k postupné privatizaci a vytvoření podnikatelské zóny. Ing. Vladimír Fabián, REÚP Původní tvar kasáren v podobě pětiúhelníku 15 Orlická kasárna v Žamberku byla postavena na počátku 30.let minulého století jako výsledek několikaletého úsilí představitelů města zřídit po r (vznik ČSR) vojenskou posádku ve městě, což se postupnými kroky povedlo. Již v roce 1920 přišel do města 1.polní prapor pěšího pluku 30 Mistra Aloise Jiráska, který byl později vystřídán hraničářským praporem 3, pro který bylo nutno vybudovat důstojné zázemí. A to byl důvod pro stavbu kasáren. Původní plány počítaly s jejich stavbou v lokalitě Pod Černým lesem (v současnosti se tam nachází rozsáhlý sportovně rekreační areál). Pro nevhodnost stavebních pozemků pro tak náročnou stavbu byl zámysl provedení stavby převeden na pozemky nad Divokou Orlicí. Stavba započala r.1930 a již v září r.1933 byla uvedena do řádného provozu. Objekt kasáren v té době měl tvar pravidelného rovnostranného pětiúhelníku, který vydržel až do r Současně se objekt Orlických kasáren stal jedním z mnoha týlových objektů pro pevnostní systém k ochraně republiky na její státní hranici. Historie ukázala, že plány na využití opevnění ztroskotaly, a Orlická kasárna byla v dalších létech využita jako obyčejná kasárna, zejména po II.světové válce. Význam vojenské posádky v Žamberku se koncem čtyřicátých let minulého století znásobil po rozhodnutí MO o umístění Školy pozemních specialistů letectva. Jednalo se o poddůstojnické školy žen, které svůj výcvik v Žamberku zahájily r Škola jako zaběhnutý a s městem sžitý organismus byla přemístěna r.1963 do Popradu, kde pokračovala po dalších reorganizačních opatřeních v armádě pod názvem Škola spojovacích specialistů. (Více v knize autorů J.Brázda, O.Janata a kolektiv: Děvčata v modrém). Objekt kasáren v r.1965 v důsledku redislokace nových vojsk v posádce prošel prvními významnými stavebními úpravami autoparku.v rámci těchto změn byla do Žamberka v r.1963 umístěna jednotka raketového vojska a dělostřelectva, která se v r.1974 přestěhovala do nedalekého Kostelce nad Orlicí. Tím se začala psát na dalších více jak třicet let historie dělostřelectva v Žamberku. V r.1974 byla dislokována v objektu vojenské posádky 7.dělostřelecká divize ČSLA, která v r.1976 prošla rozsáhlým mobilizačním cvičením. V r.1984 velení divize přesídlilo do posádky Pardubice, v Žamberku zůstal podřízený útvar 71.kanonová dělostřelecká brigáda. Za jejího působení došlo v létech k budovatelskému rozmachu objektu na místě bývalého cvičiště za kasárny na vrcholku kopce byl vystavěn nový autopark sloužící k uložení nedotknutelných zásob. Tím objekt prošel druhou stavební změnou do dnešní podoby. Po revolučních změnách v r.1989 se dotkly společenské změny i resortu obrany. V r.1991 byla ustanovena nová struktura posádky, která k počátku r.1992 byla plně funkční a zahrnovala samostatný dělostřelecký oddíl velké mohutnosti, protitankový oddíl a byl vytvořen posádkový spojovací uzel. K se první dva jmenované útvary přetransformovaly ve 46. dělostřelecký oddíl 4.brigády rychlého nasazení, jejíž velení sídlilo v posádce Havlíčkův Brod. Před rokem 1930 severozápadně města - holá pláň Výstavba budovy č.2 podél silnice č.11 Kasárna - podzim r. 1933

2 2 www. zamberk. cz Žamberské listy Z pracovního kalendáře starosty 1.9. starosta s místostarostou přivítali v obou základních školách a speciální škole nové prvňáčky 2.9. starosta s místostarostou se zúčastnili otevření nově zrekonstruované učebny fyziky v ZŠ starosta navštívil partnerskou Fresagrandinarii v Itálii, kde vystupovala dechovka ZUŠ a naši fotbalový dorostenci sehráli několik zápasů 9.9. proběhlo slavnostního otevření zrekonstruovaného panelového domu U Polikliniky a nových nástavbových bytů se konala v kanceláři starosty bezpečnostní rada obvodu Žamberka místostarosta navštívil společně se starosty okolních obcí třídírnu odpadů v Uherském Hradišti místostarosta se zúčastnil otevírání nových bytů v Lanškrouně radnici navštívili žáci ZŠ v Klášterci nad Orlicí, kteří se zajímali o systém vydávání ŽL proběhlo jednání s možným investorem polyfunkčního domu předal starosta oddílu skautů klíč ke klubovně proběhlo jednání valné hromady sdružení obcí Orlicko a následně porada starostů obvodu PO III starosta na přání dárce předal na radnici stipendium V. Herzogovi Vybrala Kamila Borovičková, asistentka Exkurze žáků ZŠ z Klášterce n.o. na MěÚ v Žamberku. 21.září hod. kancelář starosty. Na fotografii Vl. Fabiána starosta města Mgr. Tomáš Kalous a žáci ZŠ z Klášterce n.o., kteří pozorně naslouchají informacím starosty o tom, co patří do činnosti státní správy a co do samosprávy města, zajímali se o výrobu a distribuci městských novin (pozn. red. žáci chtějí ve své škole navázat na tradici a založit školní noviny), kolik město bude stát nová silnice, atd., atd. pavvl- Obec ORLIČKY PRODÁ les. Výměra cca 28 ha (prodej pouze jako celek). Věkové zastoupení: 0-53 let 25,9 ha, let 2,75 ha Převažující dřevina: SMRK Informace na tel , Mgr. Blanka Všetičková, advokátka, OZNAMUJE ZMĚNU SÍDLA své Advokátní kanceláře, které bylo ode přestěhováno do ul. 28. října čp. 640, Žamberk (naproti DDM Animo). MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ. Na základě Usnesení Rady města Žamberka č.3169/05, dojde od ke změně evidence a výběru výše uvedeného místního poplatku. Evidence bude převedena do informačního systému úřadu. Tím dojde k ujednocení a upřesnění této evidence. Touto změnou dojde k tomu, že od nebudou možné platby přes Sipo. Výše poplatku pro rok 2006 činí 420,- Kč na 1 osobu a rok; na 1 rekreační objekt. Splatnost poplatku bude jednorázová, nejpozději do příslušného kalendářního roku. Pokud celková výše platby poplatku placená zástupcem přesáhne částku 1 000,- Kč, může být tato platba rozdělena do dvou pololetních splátek stejné velikosti, které jsou splatné v termínech do a kalendářního roku. Při vzniku poplatkové povinnosti v průběhu roku bude poplatek splatný nejpozději ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla. Poplatek bude možno hradit bankovním převodem, v hotovosti na Městském úřadě, popřípadě složenkou. Složenky budou rozesílány během měsíce ledna příslušného kalendářního roku. Za účelem včasné přípravy programu pro jeho fungování od byly začátkem října rozesílány formuláře Prohlášení poplatníka, které musí poplatníci vyplnit a vrátit zpět na MÚ (radnice, fin. odbor). Bližší informace lze získat na Městském úřadě, Masarykovo nám. 166, finanční odbor (radnice), č.dv. 205, tel Iveta Dytrtová, finanční odbor UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZOVATELE MALÝCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy v ochraně ovzduší znovu upozorňuje provozovatele malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší (výkon kotle nižší než 0,2 MW) provozovaných při podnikatelské činnosti, na povinnosti vyplývající z 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně ovzduší), tj. zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest, a to nejméně jedenkrát za 2 roky. Za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví s platným rozhodnutím o autorizaci uděleným Ministerstvem životního prostředí Praha. Seznam těchto autorizovaných osob je možno najít na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí případně na odboru životního prostředí a zemědělství u paní Pokorné, č. dv. 46, Nádražní 833. Zákon o ochraně ovzduší nabyl účinnosti dnem 1. června 2002, tzn., že provozovatelé byli povinni tak učinit nejpozději do 31. května Povinnost zajišťovat měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest u spalovacích zdrojů se nevztahuje na provozovatele stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost ( 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší). Dále pak nemají tuto povinnost plnit provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva do jmenovitého tepelného výkonu 15 kw a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva do jmenovitého tepelného výkonu 11 kw. Orgán ochrany ovzduší bude do konce letošního roku provádět namátkové kontroly malých spalovacích zdrojů znečišťování a upozorňuje na ustanovení 40 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší, z kterého vyplývá, že orgán obce za nesplnění výše uvedené povinnosti uloží provozovateli malého stacionárního zdroje pokutu ve výši od 500 do Kč. Provedení povinného měření a kontroly je provozovatel povinen nahlásit spolu s výsledky do 30 dnů od data jejich uskutečnění odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu ochrany ovzduší. Pokorná Marcela, odbor životního prostředí a zemědělství,orgán ochrany ovzduší USNESENÍ RADY MĚSTA č.j.: 05/RADA/82 ze dne Usnesení č. 3388/05 RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 2417/04, 2779/05, 2801/05, 2839/05, 2913/05, 3013/05, 3016/05, 3060/05, 3085/05, 3156/05, 3169/05, 3177/05, 3194/05, 3196/05, 3197/05, 3200/05, 3201/05, 3204/05, 3206/05, 3215/05, 3218/05, 3223/05, 3225/05, /05, 3247/05, 3249/05, 3265/05, 3274/05, 3283/05, 3284/05, 3287/05, 3289/05, 3294/05, 3295/05, 3301/05, 3306/05, 3314/05, 3316/05, 3328/05, 3330/05, 3344/05, 3345/05, /05, 3361/05, 3366/05, 3371/05, 3372/05, 3374/05, 3379/05, 3380/05, /05 a souhlasí s jejich vyřazením ze sledování. Usnesení č. 3389/05 RM bere na vědomí: - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení stavebního řízení na stavbu provozní objekt sportovního areálu a dva tenisové kurty na pozemku p.č.1659/5 v k.ú. Žamberk - stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu centrum nakládání s odpady Dlouhoňovice na pozemcích v k.ú. Dlouhoňovice a k.ú. Písečná u Žamberka - kolaudační rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu stavební úpravy v budově školy ve 4.NP na pozemku parc.č. 314/1 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení uzavírky místní komunikace v ul. T. Svatové a na Albertově nám. v Žamberku od do sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k ohlášení stavebních úprav povrchů chodníků v ul. Na Drahách na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - stavební povolení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na stavbu chodník podél průtahu silnice II/310 na pozemcích parc.č. 749/3, 749/6 a

3 Žamberské listy www. zamberk. cz 3 769/2 v k.ú. Žamberk - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o zahájení územního řízení na stavbu Žamberk(UO), STANDEKO s.r.o., ÚPS, ISDN na pozemcích parc.č. 2336/20, 2336/1, 2336/27 a 2338/1 v k.ú. Žamberk Usnesení č. 3390/05 RM bere na vědomí: - vyjádření odboru ŽPZE MěÚ Žamberk k dokumentaci pro územní rozhodnutí Vodovodní řád a přívod el. energie kabelovým NN vedením pro novostavbu RD na parc č. 2205/5 a 2205/6 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ŽPZE MěÚ Žamberk o vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla Vodovod v bývalém areálu ČSAD na poz. parc. č. 907/3, 910/1, 911/1,3 705, 3955 v k.ú. Žamberk Usnesení č. 3391/05 RM bere na vědomí: - oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o stanovení místní úpravy dopravního značení parkování s podélným stáním na chodníku na silnice III/31014 v ul. Nádražní - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení k předčasnému užívání části stavby silnice II/310 průtah od kruhové křižovatky po křižovatku se silnicí I/11 - oznámení odboru SPDO MěÚ Žamberk o stanovení místní úpravy dopravního značení zákaz zastavení, hlavní pozemní komunikace na místní komunikaci v Žamberku (ul. Husovo nábř.) Usnesení č. 3392/05 RM bere na vědomí: - rozhodnutí Krajského úřadu Pk odboru ODSH o povolení úplné uzavírky silnice I/11 v úseku od křižovatky se silnicí II/312 ( ul. Kostelní) po křižovatku s přeložkou silnice II/310 - oznámení Krajského úřadu Pk odboru OŽPZ o zahájení kolaudačního řízení na vydání kolaudačního rozhodnutí pro vodní dílo dokončení kanalizačního sběrače A Žamberk Usnesení č. 3393/05 RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2005 přidělená městu Žamberku rozhodnutím Pardubického kraje Krajského úřadu 1. RO č GRANTY na Program podpory muzeí - zlepšení péče o sbírkový fond a pro zlepšení vybavení depozitářů a expozic dotace pro Městské muzeum v Žamberku v celkové výši Kč ,-. 2. RO č Program regenerace městských památkových rezervací a zón. Výměna střešní krytiny a klempířských prvků a oprava komína na budově muzea v Žamberku, oprava kamenného soklu a omítek na budově radnice v Žamberku, v celkové výši Kč ,-. Usnesení č. 3394/05 RM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2005 číslo 88/ /2005 uvedená v tabulce číslo 2. Usnesení č. 3395/05 RM bere na vědomí komentáře k výsledkům hospodaření dosaženým ke dni příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberkem. Usnesení č. 3396/05 RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2005: 1. Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí, Čsl. Armády Poskytnutí věcného příspěvku (3x tričko, 3x deštník, 3x čepice a 3x taška; vše se znakem města Žamberka) příjemci, ve výši 1 000,- Kč 2. RIO 4CROSS, Tyršova 718, Žamberk. Poskytnutí finančního příspěvku na dobudování tratě, ve výši 3 000,- Kč. 3. Český klub nedoslýchavých HELP, středisko Ústí nad Orlicí, Tomanova 3, Plzeň Bory. Poskytnutí finančního příspěvku na činnost organizace, ve výši 1 000,- Kč. 4. Římskokatolická farnost děkanství Žamberk, Kostelní 65, Žamberk. Poskytnutí finančního příspěvku na odvětrávací kanál kolem kostela sv. Václava, na výmalbu kaple sv. Rozálie, na odborné projekty, na statické zajištění chrámu a na restaurátorský průzkum výmalby kostela, v celkové výši ,- Kč. Usnesení č. 3397/05 RM bere na vědomí plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni uvedené v tabulce číslo 3. Usnesení č. 3398/05 RM schvaluje smlouvu s VČP,a.s. o způsobu a podmínkách převzetí budoucího provozu (užívání) a údržby stavby STL plynovodu ulice ČSA k muzeu a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení č. 3399/05 RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 3160/91 orná půda o výměře 115 m 2 v k.ú. Žamberk za cenu ,- Kč D.V. Usnesení č. 3400/05 RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 3160/90 orná půda o výměře 153 m 2 v k.ú. Žamberk za cenu ,- Kč I. a H. K. Usnesení č. 3401/05 RM doporučuje ZM schválit prodej či vklad pozemku parc.číslo 4616 zastavěná plocha o výměře 572 m 2 a budovy dílen na pozemku 4616 v k.ú. Žamberk za cenu dle znaleckého posudku. Usnesení č. 3402/05 RM doporučuje ZM schválit úplatné zřízení věcného břemene za účelem uložení, provozu, údržby a oprav podzemního a nadzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc.číslo 2336/1 pro ČESKÝ TELECOM, a.s. za částku 625,- Kč. Žadatel: ČESKÝ TELECOM, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3 Usnesení č. 3403/05 RM schvaluje na základě doporučení výběrové komise z výběrového řízení zadaného dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberkem zhotovitelem akce Oprava komunikace Albertovo náměstí v Žamberku firmu Strabag, a.s. Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. Usnesení č. 3404/05 RM bere na vědomí závěry výběrové komise ve věci výběru zájemců - užší řízení akce Dovybavení areálu Pod Černým lesem v Žamberku a schvaluje pro podání nabídek vyzvat vybrané firmy. Usnesení č. 3405/05 RM bere na vědomí závěry výběrové komise ve věci výběru zájemců - užší řízení akce Zřízení centra pro nakládání s odpady v Dlouhoňovicích a schvaluje pro podání nabídek vyzvat vybrané firmy. Usnesení č. 3406/05 RM bere na vědomí žádost VČE a.s. a neschvaluje žádost o zřízení věcného břemene na pozemku 2336/3 pro zemní kabelový rozvod nízkého napětí NN ( zainvestování RD Na Rozárce ) z důvodu nedoložení důvodnosti takovéhoto požadavku. Usnesení č. 3407/05 RM bere na vědomí zprávu o komunitním plánování soc. služeb v Žamberku a souhlasí se stanovenými prioritami na rok Usnesení č. 3408/05 RM souhlasí s návrhem Plánu odpadového hospodářství města Žamberka a doporučuje jeho předložení Krajskému úřadu Pardubického kraje. Usnesení č. 3409/05 RM schvaluje vyhotovení projektu Rekonstrukce pravobřežní ochranné zdi podél toku Divoká Orlice společností Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. podle cenové nabídky a pověřuje vedoucího odboru obrany vyhotovením objednávky. Usnesení č. 3410/05 RM schvaluje uspořádání cirkusového představení od do na louce Pod Černým lesem u silnice I/11 za tenisovými kurty cirkusu CARINI. Usnesení č. 3411/05 RM bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne Usnesení č. 3412/05 RM neschvaluje přidělení bytu K. S. a doporučuje žadatelce podat si přihlášku na byt pro příjmově vymezené osoby v č.p Usnesení č. 3413/05 RM schvaluje na základě doporučení bytové komise schválení podnájmu bytu č. 14 v č.p Z. H. nejdéle do Usnesení č. 3414/05 RM schvaluje na základě doporučení bytové komise přidělení bytu pro SPO v ul.čsa 457 bytu č. 10 K. K. na dobu určitou do Usnesení č. 3415/05 RM schvaluje přidělení bytu Z. C. v č.p za podmínky složení vyvolávací ceny bytu dle pravidel pro pronajímání bytů v majetku města. Usnesení č. 3416/05 RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro zahraniční styky ze dne a Usnesení č. 3417/05 RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce a dostavba školského zařízení v Žamberku se spol. BKN s.r.o. a pověřuje starostu jeho podpisem. Usnesení č. 3418/05 RM schvaluje Mandátní smlouvu se spol. Gordion, s.r.o. na zajištění výběrového řízení na dodavatele akce Rekonstrukce a dostavba ZŠ 581 a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení č. 3419/05 RM schvaluje nájemní smlouvu za užití tělesa silnice s Pardubickým krajem a SÚS Pk Pardubice a pověřuje starostu jejím podpisem. Usnesení č. 3420/05 RM bere na vědomí žádost L. K. o provedení dopravního značení na místní komunikaci před č.p.171 a ukládá dopravní komisi a odboru SPDO podat v této věci stanovisko. Usnesení č. 3421/05 RM bere na vědomí žádost o pronájem budovy č.11 v Orlických kasárnách žadatel JPO II a doporučuje ZM vyjmout tento objekt ze seznamu dražených budov a pozemků. Usnesení č. 3422/05 RM schvaluje odstranit zjištěné závady ve výtahu ve školní jídelně dle revizní prohlídky a ukládá Ing. Fabiánovi zadání opravy. Usnesení č. 3423/05 RM schvaluje příspěvek FIDIKU na úhradu nájemného v divadle dne při pořádání celostátní sbírky Postavme školu v Africe 2. Usnesení č. 3424/05 RM ruší své usnesení č. 3255/05 ( položení kabelu) a č. 3328/05 (výběrové řízení hromosvody gymnázium z důvodu odstoupení firmy RELS s.r.o. ze zakázky). Usnesení č. 3425/05 RM neschvaluje zřízení nového sjezdu do ulice Albertova z parc. č. 1320/1 v k.ú. Žamberk. Usnesení č. 3426/05 RM bere na vědomí žádost 1. FC Žamberk o převzetí správcovství a údržby fotbalového stadionu. Usnesení č. 3427/05 RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo obsahující změnu termínu prací s firmou Skanska DS Brno a pověřuje starostu podpisem. Usnesení č. 3428/05 RM bere na vědomí Protokol Krajské hygienické stanice o kontrolním zjištění ve školní jídelně. Mgr.Tomáš Kalous, starosta Český zahrádkářský svaz v Žamberku oznamuje, že MOŠTÁRNA s ohledem na nedostatek ovoce k moštování v letošním roce UKONČILA SVOU ČINNOST.

4 4 www. zamberk. cz Jeden za všechny všichni za jednoho, tak znělo motto pracovního setkání zástupců sedmi zemí, které jsou sjednoceny v Evropském svazku měst, spolu s přizvanými hosty z partnerského rakouského Senftenbergu. Město Žamberk, člen tohoto svazku, se stalo ve dnech hostitelským místem tohoto prvního setkání hybatelů lidí, kteří každoročně odvedou spoustu užitečné organizátorské práce na poli partnerských styků. Hlavním organizátorem této akce byla Komise pro zahraniční styky Rady zastupitelstva města Žamberka. Její předsedkyni, paní PhDr.Hanu Chvátilovou, jsem požádala o rozhovor. ŽL: Co bylo hlavním důvodem tohoto setkání a jaký byl program? HCH: Motivy byly dva. Jednak nabídnout trochu odpočinku a zábavy lidem, kteří všechny partnerské akce prožijí jako organizátoři, dělníci na poli evropského sjednocování. A také umožnit, aby se všichni tito lidé osobně poznali a svoje časté mailové a telefonické kontakty zhmotnili do podoby konkrétních osob. Hosté poznávali město a okolí, viděli vystoupení několika žamberských souborů, prožili dva zdařilé společenské večery, přežili překladatelsky náročnou diskusi o budoucnosti našeho svazku (mluvilo se šesti jazyky), dobře jedli a bydleli. ŽL: Jednalo se o první setkání tohoto druhu, kolik lidí se této akce zúčastnilo a jak jsou podobná setkání vnímána členy svazku? HCH: Byl to krok do neznáma, dosud se pravidelně setkávali jen starostové. Vůbec jsme nevěděli, s jakou odezvou se náš návrh setká. Nakonec přijelo 23 zástupců ze všech sedmi pozvaných měst šesti evropských zemí. Přijeli opravdu oni hybatelé, což je pro nás důkaz, že pociťovali potřebu takového setkání. ŽL: Připravit podobné setkání představuje nejen finanční, ale především časovou zátěž. Jak to zvládáš? HCH: Finančně jsme vystačili s běžným rozpočtem naší komise. Nejdůležitější jsou vždy nápady a stanovení koncepce, což naše komise zvládá na jedničku. Na vlastní organizaci a průběhu se podíleli členové komise pro zahraniční styky, jmenovité poděkování zaslouží Lída Smolová, Iva Mimrová, Lída Langerová, Alena Němcová, Lucka Kluková, Jana Vraštilová a Vilda Křečan, ale i Martin Mimra. ŽL: Myslíš, že jsou podobná setkání potřebná a k čemu slouží? foto: V.Křečan HCH: Z ohlasu všech účastníků teď jistě vím, že potřebná jsou. Kromě zábavy a poznávání jsme samozřejmě také pracovali. Domluvili jsme koncepci budoucích mládežnických táborů, setkávání dospělých i aktivit jen mezi několika městy. Příští rok oslavíme deset let existence Evropského svazku měst. Stane se tak ve francouzském Saint Michel sur Orge (kde se smlouva před deseti lety podepsala) a bude to jistě silný motiv k bilancování i k tvorbě nových koncepcí. ŽL: Jak toto setkání přítomní hodnotili, bude založena tradice? HCH: Myslím, že jsme Žamberk a naše organizační i improvizátorské schopnosti představili v tom nejlepším světle. Akce trochu i navazovala na mezinárodní mládežnický tábor, který všichni hodnotili superlativy. Italský zástupce, místostarosta Giovanni di Stefano, dokonce oficiálně prohlásil, že Žamberk se stal hlavním městem naší evropské aliance. Všichni přiznali, že taková setkání už se měla konat dávno, jen nás to nenapadlo. ŽL: Tvůj osobní dojem z této akce? HCH: Krásný pocit ze sounáležitosti lidí z odlišných zemí a kultur, kteří jsou si velice blízcí svými cíli a životními hodnotami. Porozumění prostřednictvím slov i bez nich. A pak pýcha nad tím, jaké zázemí v Žamberku máme. Letní tábor byl uspořádán v naprosto ideálních prostorových podmínkách kempu, koupaliště, restaurace Babeta a klubu Tobogán. I to přispělo k vysokému hodnocení akce. Toto setkání bylo nutno uspořádat úsporně, ale kvalitně. Úžasně nám vyšla vstříc paní ředitelka Říčařová z OU a PŠ Tyršova, jejíž tým bezvadně zajistil kvalitní ubytování v internátu a část stravování ve školní jídelně. Stejně příkladný byl postoj paní ředitelky Markové ze školní jídelny, kde proběhl společenský večer s večeří na vysoké úrovni. Výborně jsme jedli v restauraci Babeta, v pivnici U kance, v restauraci U Králů i v Novém dvoře v Letohradě. Příjemné prostředí a dobré jídlo jsou totiž polovinou úspěchu takového setkání. Našim požadavkům se přizpůsobili i pracovníci městského muzea a Tyršovy rozhledny, vstříc nám vyšel i pan farář Kučera. Zkrátka, všichni, které jsme oslovili, vyhověli, někdy i s vlastní iniciativou. Na závěr děkuji městu, které pomohlo ve všech momentech, o které bylo požádáno, a které ústy pana starosty vyslovilo velmi kladný postoj k partnerství mezi zeměmi i k potřebě ho v budoucnu rozvíjet. Děkuji za rozhovor. Připravila: Pavlousková Vlasta Žamberské listy Marie Poludová Jméno výtvarnice paní Marie Poludové je neodmyslitelně spojeno s krajkou, krajkářstvím, a to nejen v našem městě. Již 15 let vyučuje a mladým i starším zájemcům žákům, pod hlavičkou ZUŠ Petra Ebena v Žamberku předává své odborné zkušenosti Požádala jsem o krátký rozhovor. ŽL: Pocházíte z Horní Sloupnice, jaké byly Vaše začátky,kdo byl Vaším učitelem, jak dlouho se paličkovanou krajkou zabýváte a vzpomenete si, co bylo prvotním impulsem Vašeho rozhodnutí věnovat se tomuto tradičnímu řemeslu? MP: Paličkováním se zabývám od svých 14 let. První zájem o paličkování u mne vzbudila moje známá v Ústí n.orlicí, která v té době pracovala pro družstvo Vamberecká krajka a výrobou krajky se intenzivně zabývala. Po absolvování Školského ústavu umělecké výroby ve Vamberku jsem vystudovala Textilní uměleckou školu v Brně obor výšivka krajka a čtyřsemestrové postgraduální studium v oboru pletenina a krajka tamtéž. Po ukončení studia jsem pracovala v družstvu Vamberecká krajka Vamberk jako návrhářka, později výtvarnice a potom mnoho let jako vedoucí vývoje. ŽL: Co Vás přivedlo do Žamberka a můžete odhadnout, kolik žáků se od Vás naučilo toto nádherné řemeslo za uplynulých 15 let? MP: Po různých životních peripetiích mi v r.1985 bylo nabídnuto místo vedení kurzů v DDM Animo (tehdy Domě pionýrů) v Žamberku. Po čase jsem se seznámila s pí A.Stejskalovou, která tehdy zastávala funkci matrikářky, a zhotovila jsem návrh a posléze výzdobu obřadní síně paličkovanou krajkou (která zdobí úřad ještě dnes, pozn.red.) V té době jsem se seznámila s ředitelkou Hudební školy tzv. Lidušky v Žamberku, pí PhDr.Hanou Chvátilovou, která měla nápad, že by se toto tradiční řemeslo mohlo na této škole začít vyučovat. Nabídku jsem přijala a čas ukázal, že to byl nápad velmi dobrý. Zájem byl značný a od té doby prošla mou třídou řada žáků. Někteří absolvovali první pětiletý cyklus a někteří přidali i druhý tříletý cyklus. Za tu dobu jich bylo 124. ŽL: Kde všude jste sama nebo se svými žáky vystavovala a jaký byl zájem ze strany návštěvníků? MP: Vystavovala jsem v řadě zemí, jakými jsou např. Portugalsko, Slovinsko, Německo... Např. v Portugalsku byli naší krajkou nadšeni, ve Slovinsku se nám dostalo velkého ocenění, neboť právě zde krajkou doslova žijí a její tradici udržují. Co se týče naší republiky, vystavovali jsme ve Veletržním paláci v Praze a týden jsme paličkování krajek předváděli. Několikrát jsme vystavovali v Žamberku ve škole, na radnici i v městském muzeu. ŽL: Domníváte se, že zachování tradice paličkované krajky má budoucnost? MP: Paličkování je krásné řemeslo, které by si foto: V. Šulcová

5 Žamberské listy www. zamberk. cz 5 zcela jistě zasloužilo, aby zájem o ně v našem podorlickém regionu byl zachován.. Jak tomu bude do budoucna, si netroufám odhadnout. ŽL: Zhotovení paličkované krajky představuje nesmírné úsilí, trpělivost a v neposlední řadě úžasnou řemeslnou zručnost a představivost. Co pro Vás tato činnost představuje? MP: Pro mně představuje všechno koníčka, práci, zábavu, obživu. Bez této činnosti si svůj život nedovedu vůbec představit. Nejen že mi pomáhá překlenout obtížné životní situace, ale nutí mne k vytvoření psychického i fyzického zázemí a v neposlední řadě k romantice a ke snění.bez toho totiž nelze tvořit. ŽL: Máte ještě nějakého koníčka mimo paličkování MP: Ráda bych se také věnovala sběratelství. Pokud mám čas tak se snažím sbírat a doplňovat vše, co se týče krajek např.vlastním řadu historických paliček, špendlíků apod., ale na jejich utřídění zatím nemám mnoho času. ŽL: Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo a co zarmoutilo? MP: Velmi mne potěšilo a mateřsky uspokojilo, že obě dcery vystudovaly a postavily se samostatně ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY na žamberských školách a školských zařízeních: do života. Zarmucuje mne dnešní společnost tím, jak se chová - kam se řítí. Vadí mi přílišné vulgarity především u mladých lidí. Musím však pochválit mé žáky, neboť jsou slušní a k řemeslu přistupují naprosto poctivě. ŽL Co byste si přála osobně? MP: Mým snem a přáním je mít stálý prostor, kde bych mohla trvale vystavovat krajky. A největší přání je, aby tradiční česká krajka měla pokračovatele. Děkuji za rozhovor a za sebe i Redakční radu ŽL přeji paní Marii Poludové k jejímu významnému životnímu jubileu, které oslaví 16.října 2005, především pevné zdraví, hodně trpělivosti, elánu a mnoho šťastných dnů do let příštích. Připravila: Vlasta Pavlousková Blahopřejeme... Paní výtvarnici Marii Poludové, učitelce ZUŠ P. Ebena v Žamberku, přejeme hodně zdraví, lásky a krásy, inspiraci při tvoření nových paličkovaných krajek a radost z kytiček na zahradě. Děkujeme jí velmi za ochotu a trpělivost, s jakou se věnuje malým i velkým krajkářkám při výuce paličkování. Hodně elánu do dalších let! Žákyně ZUŠ, obor paličkování krajek MŠ Sluníčko: nový zájmový kroužek: Neonek taneční přípravka pro předškolní děti MŠ Čtyřlístek:proběhla rozsáhlá rekonstrukce MŠ výměna oken, topení atd. ZŠ 28. října 581: zrekonstruována odborná učebna fyziky za 560 tis. Kč ZŠ Nádražní 743:účast žáků v televizní soutěži Bludiště, tradiční vánoční jarmark Speciální škola:účast v protidrogových, ekologických i mezinárodních projektech, spolupráce se školou v SRN, vydávání školního časopisu Gymnázium:chystá se rekonstrukce stropu tělocvičny DDM ANIMO:v červenci proběhlo mezinárodní setkání mládeže My a nová Evropa za účasti zástupců ze sedmi evropských měst, amerického Rice Lake a japonského Miharu ZUŠ Petra Ebena: nový soubor: Komorní sborový zpěv, taneční obor vyučuje i mažoretky, hip-hop, step OU a PŠ Tyršova 214: den otevřených dveří a vánoční trhy: 24. a , 9 17 hod. SOU obchodu, řemesel a služeb, Zámek 1: jeden žák oboru kuchař na roční stáži ve Francii,stipendium ze zahraničí pro žáka vítěze celostátní olympiády,od školního roku 2006/2007 bude otevřen nový studijní obor: mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Pedagogicko-psychologická poradna: ve šk. roce 2004/2005 provedla 214 speciálně-pedagogických vyšetření, 653 psychologických vyšetření. Preventivním programem na školách prošlo 229 dětí. Nabízí programy pro děti předškolního věku rozvoj grafomotoriky, program KUPOZ pro děti s poruchami učení ve věku 8-12 let, program Kuprev pro děti 4-8 leté i preventivní programy na školách. Porovnání s celorepublikovými čísly: Ve školním roce 2005/2006 bude na základní školy v ČR docházet žáků, z toho na 1. stupeň a na 2. stupeň. To je propad o žáků oproti minulému školnímu roku. Do základních škol nastoupilo letos prvňáčků, což je nejméně za posledních deset let, ve srovnání s loňským rokem je to o 600 méně. Na středních školách bude letos studovat žáků, což je o žáků méně než vloni. V letošním školním roce bude na střední školy přijato nových studentů. O právní formě škol v Žamberku: Všechny školy a školská zařízení v Žamberku mají statut příspěvkových organizací. To znamená, že kromě vlastních příjmů hospodaří s příspěvkem státu, který je určen především na mzdové náklady, a s příspěvkem zřizovatele, ze kterého jsou hrazeny provozní náklady. Zřizovatel (kterým je buď město Žamberk nebo Pardubický kraj) má vůči škole různá práva a povinnosti školu zakládá (příp. ruší), financuje, určuje pravidla hospodaření, vymezuje majetková práva i povinnosti, jmenuje ředitele atd. Rozhodnutí za zřizovatele podléhá schválení radou města (resp. radou kraje), v některých případech zastupitelstvem města (zastupitelstvem kraje). Závěrem: Školství v Žamberku má bohatou tradici a během minulých let prošlo mnoha změnami, ať již se týkaly zaměření škol a vyučovaných oborů, velikosti a umístění škol, či jejich názvů a zřizovatelů. V současné době máme v Žamberku 9 škol a 4 školská zařízení (ŠJ, DDM ANIMO, SPV a PPP), což je na město této velikosti úctyhodný počet. Možná i proto se Žamberk při sčítání lidu v roce 2001 umístil v rámci východních Čech na jednom z předních míst v podílu vysokoškolsky vzdělaných občanů, hned za Hradcem Králové, Pardubicemi a jejich satelitními městečky. Ing. Jana Hlaváčová, odbor školství a kultury MěÚ Letní turistická sezona 2005 Nastává čas připomenout několika slovy uplynulou turistickou sezonu v Žamberku. Všichni jsme očekávali dny plné sluníčka a letní pohody, ale skutečnost letošního léta byla úplně jiná. Přes nepřízeň počasí navštívilo naše informační středisko v měsících červen až srpen o 18 % návštěvníků více než v tomto období loňského roku (r.2004/ os., r.2005/ os.). Letošními novinkami pro naše návštěvníky byly propagační materiály města, upomínkové předměty, výletní okruh městem a nově otevřená rozhledna. Ta se stala v letošní letní sezoně hlavním turistickým cílem ve městě. Rozhledna je součástí nového Výletního okruhu městem, který spojuje 9 zajímavých zastávkových míst ve městě, u nichž jsou umístěny informační tabule s popisem místa a schématem okruhu. Představuje také malebná přírodní zákoutí Divoké Orlice a nabízí i krásný výhled z rozhledny až na majestátní Krkonoše. Návštěvníci mohou na okruhu zhlédnout kromě rozhledny expozici městského muzea a židovský hřbitov, domek Prokopa Diviše vynálezce bleskosvodu, kostel sv.václava, kapličku Ecce Homo - Pod Suticí, zámek a Zámecký park, budovu Divišova divadla, Masarykovo náměstí s morovým sloupem a pískovcovou kašnou se sochami Nymfy a Kentaura. Červeně značená osmikilometrová trasa je nenáročná, vhodná pro pěší, děti, cyklisty i vozíčkáře. Součástí vybavení celé trasy jsou nově instalované turistické mapy a plán města u vlakového a autobusového nádraží, na Masarykově náměstí a v interiéru rozhledny. Žamberk se letos prezentoval také novou skládačkou města ve čtyřech mutacích, letáčkem o rozhledně a množstvím upomínkových předmětů města, kterými jsou: píšťalky, štítky na hole, samolepky, pexeso, hrnky, talířky, korbely, kachle, hrníčky s podšálkem, klíčenky, přívěsky, trička, puzzle, obrázky rozhledny, bločky, záložky s motivem rozhledny a velký počet pohledů jak okolí, tak samotného Žamberka. Největší zájem je stále o dřevěné turistické známky města a rozhledny. Z nejbližších zajímavostí v okolí byl letos velký zájem o návštěvu technické památky, Márův mlejn v Písečné. Věříme, že od nás odcházeli naši návštěvníci spokojeni a vybaveni potřebným množstvím informací jak o městě, tak o okolí. Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na další setkání. Za informační středisko Zdenka Kroulíková, vedoucí Kynologický klub Žamberk pořádá Kurz základní poslušnosti psa Kurz je určen široké kynologické veřejnosti a jeho náplní je teorie a praxe výcviku základní poslušnosti psa jakéhokoliv plemene i křížence, dospělé psy i štěňata od 4 měsíců. V závěru kurzu získá každý účastník se psem osvědčení o absolvování kurzu včetně vyhodnocení. Zahájení: v sobotu v hod. Místo konání: Kynologické cvičiště Délka kurzu: v Žamberku Pod Skalou celkem 6 sobot od do hod. (22.října až 26.listopadu 2005) Kurzovné: 500,-Kč (splatné na místě při zahájení) S sebou vezměte očkovací průkaz psa, pevné vodítko a obojek, náhubek a pamlsky po psa. INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: Vrkoč Ivan, tel

6 6 www. zamberk. cz Dnes bych chtěl veřejnost nejprve seznámit s trestnými činy, které byly Obvodním oddělením Policie ČR šetřeny jako tzv. zkrácené přípravné řízení, kdy věc musí být skončena nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy policejní orgán obdržel trestní oznámení. Jedná se o dva případy, ke kterým došlo v průběhu měsíce srpna 2005, kdy v prvním případě se jednalo o trestný čin krádeže dle 247 odst. 1 písm. a, e) tr. zákona, kdy pachatel v několika případech odcizil v obci Lukavici z firmy Vispo spol. s.r.o. nerezový materiál v hodnotě ,- Kč a následně ho prodával ve sběrných surovinách. V druhém případě se jednalo o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí dle 171 odst. 1 písm. c), kterého se dopustil pachatel tím, že v obci Helvíkovicích řídil motocykl zn. JAWA 250 ČZ, který byl jiným pachatelem odcizen v obci Letohradu. Motocykl řídil i přes to, že nevlastní řidičské oprávnění a byl mu vysloven zákaz řízení motorového vozidla. K tomuto pachateli bych pouze ještě uvedl, že již v minulosti několikrát řídil osobní motorové vozidlo, kdy za toto mu byla ze strany Policie několikrát uložena bloková pokuta, a v jednom případě při řízení osobního motorového vozidla způsobil dopravní nehodu. V měsíci srpnu 2005 se dále podařilo v obci Žamberku zadržet pachatele, který poškozeným telefonicky a posíláním sms zpráv vyhrožoval zabitím, znásilněním, kdy v jednom případě fyzicky napadl poškozenou a následně byl obviněn z trestného činu výtržnictví dle 202 odst. 1 ) tr. zákona a násilí proti skupině obyvatelů a jednotlivci dle 197a odst. 1 ) tr. zákona.v průběhu měsíce září 2005 se podařilo objasnit několik trestných činů, ke kterým došlo v průběhu roku 2005 v obci Žamberku, kdy se jednalo o podvodné vylákání mobilních telefonů, krádež elektrocentrály v hodnotě ,- Kč z areálu firmy DIBAQ a.s. Helvíkovice, krádež věcí z rekreačních chat, krádež osobního motorového vozidla zn. Škoda 130. Pachatelé, kteří se dopustili těchto trestných činů, byli dne s výše uvedeným odcizeným motorovým vozidlem zadržení Policií ČR v Hradci Králové. V posledním případě bych se chtěl zmínit o trestném činu podvodu dle 250 odst. 1, 2 ) tr. zákona, kterého se pachatel dopustil tím, že využil hendikepu poškozené a v průběhu měsíce května 2005 pod smýšlenými záminkami půjček od ní vylákal finanční hotovost ve výši ,- Kč a dále poškozenou využil k zprostředkování uzavření spotřebitelských úvěrů na nákup elektroniky v celkové výši ,- Kč s příslibem hrazení stanovených měsíčních splátek, kdy takto získanou elektroniku si pachatel ponechal a tyto úvěry nesplácí. K tomuto poslednímu zmíněnému případu bych chtěl pouze dodat, že se nejedná o ojedinělý případ, kdy pachatel využívá toho, že se jedná o starší spoluobčany, u kterých využívá jejich důvěřivosti a mnohdy jejich hendikepů.závěrem bych chtěl poděkovat strážníkům Městské Policie Žamberk, Skupině dopravního dohledu a Oddělení hlídkové služby Okresního ředitelství Policie ČR Ústí nad Orlicí, kteří u některých zmíněných trestných činech napomohli k dopadení pachatele. nstržm. Karel Vencl, policejní inspektor Přesnost vlaků Českých drah letos činí více než 92 procent Vlaky Českých drah jezdí se stejnou přesností jako vlaky v SRN či Velké Británii Během prvního pololetí letošního roku se v meziročním srovnání dále zvýšila přesnost vlaků Českých drah, když dosáhla úrovně 92,3 procenta. To je o půl procenta více než ve stejném období loňského roku. Ze sledovaných vlaků jelo podle mezinárodních standardů včas spojů. Tato hodnota odpovídá spolehlivosti vlaků v západní Evropě, například v Německu nebo ve Velké Británii. Tradičně nejpřesněji jezdí osobní a spěšné vlaky, kterých je současně nejvíce. V mnoha případech mají krátké trasy, jejich jízdu neovlivňuje větší množství přípojů ani provoz ostatních osobních a nákladních spojů či případná zpoždění vzniklá u zahraničních železnic. Z sledovaných osobních a spěšných vlaků jelo včas 92,8 procenta. Na zvýšení přesnosti spojů Českých drah se významně podílely také dálkové vlaky. Zatímco plnění jízdních řádů těchto spojů na českých tratích bylo v loňském prvním pololetí jen na úrovni 55 procent, letos od ledna do června dosahovalo úrovně 78 procent. Nejrychlejší a nejkomfortnější mezistátní vlaky EuroCity pak na našem území dosahují přesnosti ještě o téměř deset procent vyšší 87 procent a jezdí tak s přesností srovnatelnou se zahraničím. Na spolehlivost vlaků v roce 2005 nejvíce působí stavební práce v několika úsecích koridorů, především na spojovací větvi Česká Třebová Přerov, a rozsáhlé výluky a modernizace, například na většinou jednokolejné trati Plzeň Cheb či v rámci elektrizace tratě Karlovy Vary Chomutov. Přesnost vlaků negativně ovlivňuje také porušování zákona o provozu na silničních komunikacích, kdy řidiči nerespektují výstražnou signalizaci. V důsledku střetu auta s vlakem na přejezdech pak dochází k mnohahodinovým mimořádným výlukám a zdržením spojů. Podobně negativně se projevují rovněž zranění nebo usmrcení osob, které se navzdory zákazu pohybují v kolejišti. Přesnost vlaků mohou zhoršit i povětrnostní podmínky, především stále častější silné bouře a větrné smrště doprovázené přívalovými dešti. Ty způsobily v některých oblastech vyvrácení stromů na kolej, případně i poškození trakčního vedení na elektrifikovaných tratích. Přesto se daří udržet vysokou spolehlivost vlaků Českých drah srovnatelnou s hodnotami obvyklými u západoevropských železnic, například v Německu nebo ve Velké Británii. Petr Štáhlavský, Tiskový mluvčí ČD, a.s. INFORMACE o provozu lékařské pohotovosti na Poliklinice s.r.o. Žamberk Dobu provozu lékařské služby první pomoci lékařské pohotovosti (LSPP) stanovili v našem kraji pracovníci Krajského úřadu v Pardubicích. Nyní je provozována pouze v sobotu, neděli a ve svátky. Od jejího zrušení ve všední den uběhlo právě půl roku. Mnoho občanů tuto skutečnost vzalo na vědomí. Přesto stále dochází k tomu, že neinformovaní občané, kteří potřebují ošetření ve všední den po ordinační době, se snaží využít LSPP. V tuto dobu je nutné domluvit si ošetření se svým ošetřujícím lékařem nebo zajet do okresní nemocnice. Pro tyto občany je zavádějící i to, že se v této době občas v budově vyskytuje posádka rychlé zdravotnické pomoci s lékařem. Po zrušení sesterského místa zdravotní sestry v ordinaci však nemůže, bohužel, tato posádka poskytovat služby LSPP, toto ošetření by mohlo zpozdit výjezd k pacientovi, který se nachází v akutním stavu. Zubní pohotovost zajišťují lékaři ve svých ordinacích. Službu má vždy jeden lékař/ka v oblasti PÚ Lanškrouna, Králík a Žamberka. Rozpis služeb provádí pracovnice Oblastní stomatologické komory v Litomyšli, a pokud nám tento rozpis postoupí, sdělujeme ho k publikaci na radnice města a obcí našeho regionu. Před návštěvou této pohotovosti se osvědčilo telefonicky si ověřit, zda lékař/ka ordinuje nebo jestli ji zastupuje jiná ordinace. Telefonní čísla: Rychlá zdravotnická pomoc 155 /trvale/ LSPP (jen v so, ne a svátek 8-12 a hod.) Zubní pohotovost dle ordinace (jen v so, ne a svátek 8-11 hod.) Ing. Karel Vojta, ředitel Vybrali jsme z 19. jednání Rady Pardubického kraje. Žamberské listy Osteoporotické minimum Osteoporóza - řídnutí kostí -- nemoc postihující kosti a způsobující jejich snadnou lámavost Základ pevných a zdravých kostí se vytvoří do roku věku Po 30. roce kostní hmoty již jen postupně ubývá Osteoporóza může postihnout ženy i muže, obvykle po roce věku Riziko pro ženy je výrazně vyšší Nejčastější obtíží, kterou vás osteoporóza postihuje, jsou zlomeniny způsobené i relativně malým násilím a následné omezení vašich každodenních aktivit Nejčastější osteoporotickou zlomeninou je zlomenina krčku kosti stehenní, předloktí nebo kompresivní zlomeniny obratlů Největší pravidelné úbytky kostní hmoty postihují ženy, a to v menopauze a po ní Již probíhající úbytek kostní hmoty však můžete správnou životosprávou významně zpomalit (pravidelný přísun vápníku) Osteoporóze se tedy můžete účinně bránit prevencí a v případě postižení ji lze také úspěšně léčit Klíčovými faktory pro prevenci osteoporózy jsou zdravý životní styl, dostatečný přísun vápníku, vitaminu D a dalších minerálů a pravidelný pohyb. Zapište si do kalendář áře OSTEOPOROSA (odvápnění kostí) DENZITOMETRICKÉ MĚŘENÍ HUSTOTY KOSTNÍ TKÁNĚ NA POLIKLINICE V ŽAMBERKU v pondělí máte možnost si nechat přeměřit na periferním denzitometru hustotu kostní tkáně. Jedná se o spolehlivou metodu, která osteoporosu vyloučí, případně potvrdí. Vyšetření je bezbolestné, celkově trvá asi 5 minut. Cena vyšetření: 50,- Kč. Objednání k vyšetření v ordinaci ortopedie na poliklinice v Žamberku je nezbytné - tel nebo , nebo osobně v ordinaci. MUDr. Miloš Jansa Zpráva č. 7 Restrukturalizace manželských poraden v Pardubickém kraji Především snaha o zjednodušení a zpřehlednění činnosti manželských poraden v Pardubickém kraji je důvodem ke změně v organizaci těchto zařízení. Konkrétně budou manželské poradny vyjmuty z příspěvkových organizací, které je provozovaly doposud byly to Domov důchodců v Heřmanově Městci, Centrum sociálních služeb Pardubice, Ústav sociální péče Žampach a Ústav sociální péče Bystré a bude zřízena jedna nová příspěvková organizace, která bude zastřešovat stávající manželské poradny. V jejím čele bude stát ředitel a jednotlivé poradny budou tvořit detašovaná pracoviště. Věříme, že tímto krokem dosáhneme kvalitnější a efektivnější činnosti na úseku poradenství v otázkách manželských a vztahů z nich vyplývajících. Nebude to mít vliv na rozpočet a nijak se to nedotkne ani stávajících zaměstnanců, řekl Miloslav Macela, radní zodpovědný za sociální věci. Nová organizace ponese název Centrum psychosociální pomoci - rodinná a manželská poradna Pardubického kraje. Nový název odráží fakt, že poradny poskytují široké spektrum poradenských služeb. Jednou z nových povinností Centra bude např. příprava pěstounů. Kateřina Nohavová, tisková mluvčí Pardubického kraje

7 Žamberské listy www. zamberk. cz 7 LÍDREM ODS NA ÚSTECKOORLICKU JE JIŘÍ ČEPELKA Na fotografii zprava: M.Konečný, J.Vodehnal, J.Bajt, J.Dytrt, J.Gruntová, T.Kalous POSLANKYNĚ PARLAMENTU ČR Jitka Gruntová v Žamberku Na pozvání střediskové rady KSČM strávila svůj poslanecký den 7.října 2005 v Žamberku a okolí členka výboru pro životní prostředí a regionální politiku za klub KSČM v PČR PaedDr. Jitka Gruntová. Původním povoláním učitelka je v současné době místostarostkou v Březové a kandiduje v okrese Svitavy za KSČM i pro další volby v roce 2OO6. Páteční dopoledne, v doprovodu svého asistenta Josefa Vodehnala, zastupitele Pardubickáho kraje Jaroslava Bajta a předsedy střediskové rady KSČM Žamberk Milana Konečného, strávila v obci Klášterec nad Orlicí. Starosta obce pan Zdeněk Bureš, místostarosta a kronikář obce pan Kalous nás seznámili s životem obce a se současnými problémy. Významnou částí tohoto jednání byla otázka využití areálu kasáren, rekonstrukce bytů a jejich zateplování pro další využití, po opuštění vojáky Sovětské armády. Zajímavé informace byly vysloveny při vyjádření úspor, které vznikly změnou topných medií při rekonstrukci kotelny. Zkušenosti poslankyně PČR z jiných měst byly jistě prospěšné i v oblasti práce, při vymáhání neplacení nájemného a zajišťování finančních prostředků v dalším období pro zajišťování majetku obce. Na to byla zaměřena především návštěva místní školy a Sokolovny. Nová přístavba základní školy dosti kontrastuje s potřebami oprav střechy, stropů a dovybavení staré části školy. Demografický vývoj v obci a okolí naznačuje, že škola, jako významný nositel kultury a tradic, bude i v dalším období zachována a její potřeby spolu s mateřskou školkou a školní jídelnou budou provozovány na potřebné úrovni o což obec, jako zřizovatel, usiluje a vede potřebná jednání. Návštěva obce byla ukončena prohlídkou nově rekonstruovaných silnic v oblasti Zemské brány, Českých Petrovic a Klášterce nad Orlicí. V odpoledních hodinách jsme byli přijati v Žamberku starostou města Mgr. Tomášem Kalousem a místostarostou p.jiřím Dytrtem. Z oblasti životního prostředí byla debata o odpadovém hospodářství a třídění odpadu v Žamberku, dále byla podána informace o současném a budoucím využití areálu kasáren. Hlavní částí jednání byla otázka současné dopravní situace v našem městě. Po dokončení výstavby 2.části obchvatu II/3lO a Divišovy ulice v příštím roce, zůstane velkým problémem opěrná zeď a chodník podél I/ll směrem od benzinové čerpací stanice k muzeu, který je v havarijním stavu. Zpracovaný projekt z roku 2OOO měl být realizován v dnešních cenách za 17 mil. Kč v roce Před několika dny přišlo písemné vyjádření ústředních orgánů (ŘSD a SFDI) o nedostatku financí v příštím roce a nezařazení naší opravy pro toto období přesto, že se jedná o velmi potřebnou a naléhavou záležitost. Byl vysloven požadavek o pomoc při vyjednání návštěvy na potřebné úrovni zástupců našeho města. Svoji návštěvu ukončila poslankyně PČR Jitka Gruntová besedou na členské schůzi střediska KSČM Žamberk, kde odpovídala na dotazy přítomných o situaci v PČR a vysvětlovala důvody vystupování poslanců klubu KSČM a jejich postup při hlasování. Naznačila situaci v přijímání zákonů v nejbližším období. Byla to naše druhá významná návštěva v letošním roce (první byla návštěva poslance Evropského parlamentu Ing.Vladimíra Remka), kde jsme, po jejich seznámení se životem v našem městě, mohli osobně vyslechnout jejich názory na možnosti řešení potřeb nás - voličů. Bez zájmu nezůstaly ani otázky zdravotnictví, plnění volebního programu, příprava dalších voleb do PČR a také do voleb komunálních. Bajt Jaroslav, zastupitel a předseda dopravní komise ÚSTÍ NAD ORLICÍ Všechny politické strany se začaly už nyní intenzivně zabývat volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pozadu nezůstává ani Občanská demokratická strana v Pardubickém kraji, která v současné době prochází oblastními primárkami. V pondělí se uskutečnily primárky Oblastního sdružení ODS Ústeckoorlicka. Lídrem této oblasti se podle očekávání stal 88 hlasy ze 104 možných starosta Ústí nad Orlicí Jiří Čepelka. Ten je zároveň předsedou volebního štábu ODS Pardubického kraje. Na druhé místo byl zvolen oblastním sněmem Oldřich Žďárský, třetím v pořadí je krajský zastupitel Vlastimil Hruška. Na čtvrté místo byla nominována Marie Borkovcová, na páté Vladimír Nožka, šestkou kandidátky je Oldřich Kolomý, sedmou pozici má Michal Slánička a jako osmého sněm zvolil Jaromíra Vacka. Kandidátka ODS Pardubického kraje by měla být známá 24. října 2005, kdy se koná sněm Regionálního sdružení ODS Pardubického kraje. Ivona Opletalová, EURO P.R., Pardubice foto: V. Fabián UPOZORNĚNÍ Připomínáme, že do JE UZAVŘENA silnice 1/11 v Žamberku. Délka uzavírky je v délce 150 m. Objízdná trasa je značena a vede po nové silnici. Jiří Dytrt, místostarosta

8 8 www. zamberk. cz Žamberské listy 18. října úterý ve 20 hod. 19. října středa ve 20 hod. Ochránce (USA) - rodinná komedie Patřil k elitní vojenské jednotce, je voják tělem i duší, je mu vlastní odvaha, disciplína, ráznost a dril. Teď se ale musí postarat o pět dětí, které potřebují vyměnit pleny, nakrmit V hlavní roli: Vin Diesel. širokoúhlý titulky 96 min. přístupný 70,- Kč 22. října sobota ve 20 hod. 23. října neděle ve 20 hod. 3 iron (Jižní Korea, Japonsko) - psychologický, kriminální Vizuálně pozoruhodný komorní snímek se odehrává v městském prostředí s minimem drsných a milostných scén. Oba protagonisté jsou na počátku smutní a osamělí, jejich sblížení je však plné něhy a duševního porozumění. titulky 88 min. od 15 let 60,- Kč 25. října úterý ve 20 hod. 26. října středa ve 20 hod. Mr. & Mrs. Smith (USA) - akční komedie John a Jane Smithovi tvoří manželský pár s obyčejným životem. Každý z nich ale skrývá vražedné tajemství. Oba jsou ve skutečnosti výkonnými zabijáky, pracujícími pro konkurenční organizace. Hrají: Angelina Jolie a Brad Pitt. širokoúhlý titulky 120 min. od 12 let 60,- Kč 29. října sobota ve 20 hod. 30. října neděle v 17 hod. Legendy z Dogtownu (USA) - akční drama Slogan: Skateboarding se pro ně stal životním stylem.parta mladých surfařů přivedla k životu nový, revoluční styl skateboardingu. Uvnitř prázdných bazénů, které se proměnily v dějiště strhujících kaskadérských kousků, položili základy dnešních extrémních sportů. titulky 104 min. přístupný 70,- Kč PŘEDSTAVENÍ FILMOVÉHO KLUBU 20. října čtvrtek v hod. PERLY A SVINĚ (Finsko) 2003 Režie: Perttu Leppä Vstupné: 35,- Kč členové FK, ostatní 60,- Kč POZOR! SOUTĚŽ O FILMOVÝ KLIP ŽAMBERSKÝ KALOUS 2005 PRODLOUŽENA DO ! Připomínáme, že městské muzeum v Žamberku vyhlásilo v rámci Dnů evropského kulturního dědictví SOUTĚŽ O FOTOGRAFII PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU. Cílem je pořídit fotografii památné budovy, kašny, plastiky, kapličky, která Vás upoutala v Žamberku. Fotografii o rozměrech 9 x 13 cm nebo 10 x 15 cm opatřenou lístečkem s adresou doručit do muzea do 30. října Výsledek soutěže bude vyhlášen dne 4. prosince v muzeu během vernisáže výstavy Vánoce v muzeu. Mgr. Marie Otavová, ředitelka MM Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk pořádá tradiční Dětský filmový festival ve dnech a 14. listopadu 2005 ZAČÁTKY PŘEDSTAVENÍ JSOU V hod. Program: 7. listopadu pondělí Polární expres (rodinný, animovaný) Kouzelný vánoční příběh o výletu do země Santa Clause na severním pólu. 100 min. 8. listopadu úterý Úžasňákovi (animovaný) Rodina, která hýří důvtipem a superschopnostmi. 115 min. 9. listopadu středa Slonisko a medvídek Pú (animovaný) Další příběh medvídka Pú a jeho kamarádů. 65 min. 10. listopadu čtvrtek Shrek II. (animovaný) Svatbou pohádka nekončí, ale začíná 93 min. 11. listopadu pátek Pohádka o Honzíkovi a Mařence Klasická pohádka pro nejmenší diváky. 65 min. Dárek navíc!!!!! 14. listopadu pondělí SNOWBOARĎÁCI Rendy a Jáchym prožijí týden, na který nezapomenou. 99 min. VSTUPNÉ NA VEŠKERÁ PŘEDSTAVENÍ DĚTSKÉHO FILM. FESTIVALU JE ZDARMA! Vstupenky není možné dopředu zamlouvat, budou k vyzvednutí vždy před představením od hod. v pokladně kina. Každý divák obdrží maximálně 2 vstupenky. Před každým představením budou v prodeji výherní kupony (1ks 10,- Kč). Po každém promítání filmu budou losovány kupony zakoupené v den představení, poslední den festivalu budou v závěrečné velké tombole slosovány všechny kupony prodané v průběhu festivalu. Ceny, které nebudou odebrány v průběhu jednotlivých představení, si bude moci výherce vyzvednout v kanceláři kina, čísla vyhrávajících kuponů budou zveřejněna na vývěsce před Divišovým divadlem. Těšíme se na Vaši návštěvu. Jaroslav Moravec, ředitel 24. ří října pondělí v hod. Pražské kulturní služby SANATORIUM s obsazením, které zaručuje příjemně prožitý večer plný zábavy a odreagování se od všech starostí. Účinkují: Josef Náhlovský, Karel Šíp, Dáša Zázvůrková. Parodie na muzikál, scénky, písničky. Vstupné: 180,- Kč Výstava obrazů Miloslava Krále je k vidění do 21. října 2005 v Městské knihovně v Žamberku. Navštívit ji můžete dle půjčovní doby knihovny. Prodej některých obrazů je možný dle dohody. Na Vaši návštěvu se těší Miloslav Král, tel Zveme Vás na přednášky: GALERIE ATELIER SETKÁNÍ Žamberk, Masarykovo náměstí č.p. 86, 1. patro v hod. Vím, jak jím? Léčba stravou a změnou myšlení. Detoxikace těla bylinnými preparáty. Očistné masáže urychlení látkové výměny. Léčivé pohyby život jako tanec živlů. Přednáší Eva Vágnerová a Blanka Kristlová ve hod. MAJÍ STARODÁVNÉ SYMBOLY ASTRO- LOGIE VÝZNAM PRO SOUČASNÝ ŽIVOT BYTOSTI? jaké jsou možnosti astrologie přednáší astroložka paní Dana Dvořáková. Informace tel KDYŽ SNÍM. Vladimír Pešek Když sním, verše se zlehka sypou z oblaků kde jsi dnes, lásko, co v slzách ztrácela ses u okýnka ve vlaku. Ještě dnes mi voní kytička rezedy víc ode mne láska nechtěla rezeda mi však dlouho v rukou krásně voněla. Den se střídá s nocí, slunce s hvězdami vítr mi k večeru verše rozhodil po poli. Sbírám je, jak se dříve sbírávaly žitné klásky, sbírám verše po polích, hledám s nimi svoje lásky. Našel jsem je všechny kromě jedné, kterou mi vítr vzal byla z lásek nejvěrnější, bůh mi ji dal. Když sním, verše se z lehka sypou z oblaků pro lásku dnes neslzím je mi spíš do breku. Ty verše, co jsem našel, ty jsem napsat chtěl děkuji ti, lásko, že jsem tak dlouho je s tebou hledat směl. VEČER S POEZIÍ MARTINA VÍDENSKÉHO v pátek 21. října 2005 v hodin do prostor vinotéky Vinná Jizba Fořtovna, Masarykovo náměstí čp.86 v Žamberku. INFORMACE TEL

9 Žamberské listy www. zamberk. cz 9 MANŽELSTVÍ UZAVŘELI Jaroslav Sklenář, Klášterec nad Orlicí 178 Kateřina Prokopcová, Klášterec nad Orlicí 178 Martin Turek, Lidická 22/1, Most Radka Horáková, Dlouhoňovice 126, Žamberk VZPOMÍNÁME. Petra Šulcová, matrikářka uplynul rok od úmrtí pana Václava Šípka ze Žamberka. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Děkuje - rodina vzpomeneme prvního výročí úmrtí pana Josefa Kacvinského ze Žamberka. Vy, kteří jste ho znali, vzpomeňte si v tento den společně s námi. Děkujeme. Zarmoucená rodina Galavečer Miss Pardubického kraje CHRUDIM Odborná porota vybrala ze tří castingů 12 finalistek, které se zúčastní finálového galavečera o Miss Pardubického kraje v chrudimském divadle Karla Pippicha. Tato společenská akce začíná od hod. a koná se pod záštitou Michala Rabase hejtmana Pardubického kraje a Ladislava Libého starosty města Chrudim. Finalistky se během večera představí v několika missích disciplínách, jako je rozhovor, volná disciplína, promenáda v plavkách a módní přehlídka. O vítězkách rozhodne odborná porota, kde zasednou mimo obou zaštiťovatelů také například moderátoři Pavel Cejnar, Vítek Havliš a Zuzana Belohorcová, missky Jana Doleželová, Agáta Hanychová, Klára Medková, Eduard Kautský muž roku 2005 a další. Během akce diváky čeká bohatý doprovodný program v čele se zpěvákem Ladislavem Kerndlem. Vstupenky na tuto akci jsou již v předprodeji v Divadle Karla Pipicha v Chrudimi a v Infocentru. Více informací najdete na: Zveme Vás na společnou vycházku Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku zve své členy a rodinné příslušníky na pravidelnou vycházku, která se uskuteční 19. října 2005 ve hod. Sraz účastníků je ve středu u kašny na Masarykově nám. a půjdeme na Rozálku, kde si prohlédneme nově opravenou a vysvěcenou kapli. Předseda územní organizace Vondřich Miroslav Znáte významné dny naší republiky? Státními svátky České republiky jsou: 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii. Významnými dny České republiky jsou: 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 5. květen Květnové povstání českého lidu, 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů Ostatními svátky jsou: 1. leden Nový rok Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční. Pozn.: státní svátky ČR a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu. Významné dny ČR jsou dny pracovní. Ing. Jana Hlaváčová, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Státní svátek 28. října Den vzniku samostatného československého státu 28. října si připomeneme význam dějinné události, kdy před 87 lety uprostřed poválečné a v mnohých případech nedemokratické Evropy vznikl stát, který byl vystavěn na demokratických principech a který se během několika let zařadil mezi nejvyspělejší evropské státy. Obnovení české státnosti se stalo jednou z klíčových událostí našich moderních dějin a její výročí bylo od počátku každoročně připomínáno a oslavováno. Význam a obsah svátku 28. října se však v průběhu 20. století několikrát přehodnocoval. Jestliže v prvních letech byl vnímán jako oslava heroismu Československých legií a byl spjat s pojmy jako bitva u Zborova a u Bachmače, vlast, svoboda a samozřejmě se jménem T. G. Masaryka, pak v dobách socialismu se z 28. října stal Den znárodnění vztahující se k podpisu znárodňovacích dekretů v r.1945, čímž bylo dáno osobnostem a událostem spjatým s 28. říjnem 1918 upadnout v zapomnění. Původní význam tohoto svátku pak připomněl až 28. říjen 1989, kdy v Praze proběhla demonstrace spontánního odporu proti vládnoucímu totalitnímu režimu. Poté bylo po několik let každoročně opět oslavováno výročí vzniku Československé republiky, aby nastalo od roku 1993 období jistých rozpaků vždyť společný stát Čechů a Slováků přestal existovat. Vznik Československé republiky v r.1918 však zůstává historicky důležitou událostí a význam 28. října pro dnešek je i v tom, že je příležitostí připomenout si národní historii a vzdát hold národním hrdinům. Státní svátek 28. října bude důstojně připomenut i zde v Žamberku, a to slavnostním aktem na radnici a položením věnce u busty T. G. Masaryka na náměstí. Ing. Jana Hlaváčová, odbor školství a kultury MěÚ Krátké shrnutí letošního provozu koupaliště a autocampingu Pod Černým lesem Koupaliště bylo v letošním roce v provozu od do 4.9. Z důvodu nepřízně počasí bylo v tomto období koupaliště pro veřejnost otevřeno pouze 40 dnů. Největší návštěvnost byla v období od do a pak od do Letošní léto nám (stejně tak jako ostatním provozovatelům koupališť a rekreačních zařízení) moc nepřálo a to ovlivnilo i příjem tržeb, který je o třetinu nižší než v loňském roce a o polovinu nižší než v roce V průběhu otevření koupaliště zájem o vybudované atrakce nepoklesl, ve srovnání s rokem 2004 byl v poměru počtu návštěvníků stejný. Největší zájem byl o tobogan a v chladnější dnech o masážní vanu. I obsazenost zařízení autocampingu ovlivnilo letošní počasí. Chatky byly vcelku obsazené, ale stanů a karavanů bylo letošní rok o polovinu méně. V současné době se provádí úklid celého objektu a přípravy na zimu a zazimování koupaliště. Pro příští sezonu plánujeme vybavení sportovních potřeb, zařízení půjčovny kol a vylepšení dětského hřiště v autocampingu. To vše za účasti a partnerství v projektu Aktivní turistika v Česku. UPOZORŇUJEME, že restaurace Babeta zůstává po celou dobu v provozu. Jan Kulhánek, provozovatel SPECIALIZOVANÁ PRODEJNA VÍN Vinotéka s vinárnou U Jakuba na Masarykově nám. v Žamberku Vás srdečně zve k příjemnému posezení. Otevřeno je po - čt hod., pá - so hod. a v neděli hod. PRODEJ SUDOVÝCH VÍN! Rezervace míst a informace na tel , Těšíme se na Vaši návštěvu!

10 10 www. zamberk. cz Mladá Smetanova Litomyšl - Jazz? Yes! Letos jsme se poprvé vydali na festival Mladá Smetanova Litomyšl. Ten byla laděný do tónů jazzu a právě tento styl hudby nás přiměl k účasti. A tak jsme v konečném počtu jedenácti lidí v čele s pí prof. Mimrovou v pátek večer vyrazili na víkend za kulturou. Slavnostní zahajovací koncert jsme absolvovali těsně po příjezdu. Poté byl naplánován lampionový průvod, při kterém jsme došli až na Smetanovo náměstí, kde jsme tomuto slavnému skladateli vzdali hold. Na první místo musím uvést fakt, že naše Žamberská delegace šla v čele průvodu díky nádhernému lampionu z dílny pí prof.taraškové. Po průvodu jsme se přesunuli na zámecké nádvoří, kde nás čekaly hned tři další koncerty. Prvním z nich bylo představení v zámeckém divadélku pojmenované Blue Moon Club. To nás vtáhlo do děje podivného kabaretu, kde nás dvě zpěvačky, Klára Fáberová a Soňa Novosadová, a klavírista a kytarista v jednom Marek Doubrava, přesvědčili o tom, že nic není černé ani bílé, ale vždy jen BLUE. Při dalším představení nás kontrabasistka Eva Vosáhlová a klavírista Jiří Vedral pozvali na palubu letounu JUMBO JAZZ. Kapitán letu Charlie Parker s námi proletěl jazzturbulencemi 20.století a přistál na letišti Elly Fitzgeraldové. Po velmi divokém letu nás naštěstí uklidnila Půlnoční jazzová meditace Tomáše Fučíka. V sobotu jsme začali úžasným koncertem nazvaným Klasika nebo jazz. Koncert probíhal formou duelu. Jazzový klavírista Jakub Šafr a klasický klavírista Miron Šmidák soupeřili o to, zda je lepší klasika nebo jazz. Odbornou porotou byli samozřejmě diváci. Virtuosní exhibice nakonec stejně vyústila v pochopení a harmonickou symbiózu obou stylů. Odpoledne nás v klášterních zahradách čekala zahradní slavnost. Vystoupilo zde pět pěveckých sborů a dva orchestry. Pod širým blankytně modrým nebem to byla skutečně nádhera. Poté jsme se přesunuli zpět do Smetanova domu, kde jsme zhlédli vystoupení František Kop Quartetu. Zde kromě jiných hraje i známý pianista Petr Malásek. Ale to nejlepší nás čekalo večer. Jiřinkový ples ve stylu 20. a 30. let podle filmu Někdo to rád horké byl vrcholem festivalu. K tanci, a především poslechu nám hrála kapela Jakub Šafr Jazz Quartet se zpěvačkou Petrou Ernyeiovou. Celým plesem nás provázely Josefína a Daphné. My jsme dostali za úkol přijít v dobových kostýmech, což jsme s radostí a nadšením splnili, a to náš zážitek ještě umocnilo. Poslední vystoupení s názvem Proč si nezatančíte? nás čekalo v neděli dopoledne. Při něm nám známý herec Jiří Lábus předčítal krátké prózy a poezii významného spisovatele 80.let Raymonda Carvera. Na klavír ho při tom doprovázel jazzový klavírista Emil Viklický. Potom už jsme se museli vrátit zpět do reality. Ale festival Mladá Smetanova Litomyšl nás nadchl na nejvyšší míru, a proto jsme se rozhodli, že se tam příští rok vrátíme. To bude festival pořádaný k výročí pana Jaroslava Ježka, který by oslavil své 100. narozeniny. Za Žamberskou delegaci Zuzana Mimrová studentka 2.ročníku Gymnázia Žamberk Absolvent SOU obchodu, řemesel a služeb na roční stáži ve Francii Jak jsem již informovala žamberskou veřejnost, navázala naše škola spolupráci s Francouzským centrem pro vzdělávání učňů Louis Prioux v Bar-le-Duc v Lotrinsku (Centre de formation d apprentis Louis Prioux Bar-le-Duc Lorraine). Toto mezinárodní centrum nabízí roční stáže na zvýšení kvalifikace pro vyučené nebo maturanty v oborech kuchař-číšník. Stáž je určena pro mladé absolventy z nových členských zemí EU od 18 do 25 let. V dubnu nás navštívili naši francouzští přátelé a proběhl konkurz na stáž. Po školním kole se ho zúčastnilo 7 zájemců, z nichž si francouzská strana v červnu vybrala 2 studenty. Nakonec se na stáž připravoval pouze 1 náš absolvent oboru kuchař-číšník Marek Tarkowski. V průběhu prázdnin jsme museli vyřešit mnoho přípravných věcí, ale jsem ráda, že mohu konstatovat, že 12. září Marek odcestoval do Bar-le-Duc. Na stáži bude do června příštího roku, týden bude chodit do mezinárodní školy a 3 týdny bude pracovat v restauraci Le pub de Maragolles, v blízkosti Bar-le-Duc. Přejeme mu vše dobré a Marku, zlom vaz! Mgr. Ilona Martincová, SOU obchodu, řemesel a služeb, Žamberk, Zámek.1 Rodinné centrum Pohoda Vás srdečně zve na PODZIMNÍ BURZU DĚTSKÉHO ZBOŽÍ PRODEJ ZBOŽÍ: hod. Najdete zde podzimní a zimní dětské, chlapecké a dívčí oblečení, obuv, sportovní potřeby, těhotenské oblečení, hračky, kočárky. Při prodeji velký výběr vždy asi ze tří tisíc kusů vybraných věcí. V době konání burzy je Rodinné centrum včetně Klubu bez klíče zavřeno! RC POHODA VYHLAŠUJE VÝTVARNOU SOUTĚŽ na téma: Vím co s tím Soutěž o nejoriginálnější výrobek z odpadového materiálu (např. pet lahví, papíru, plechovek apod.). Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích: kategorie do 7 let, kat.do 10 let, 3. kat. nad 10 let. Hotové výrobky odevzdejte s označením jména, adresy a věku do Rodinného centra Pohoda, Nádražní 22, Žamberk v týdnu od 7. do 11. listopadu (8 16 hod.). Jejich výstava pro veřejnost proběhne v RC od 14. do 16. listopadu (8 16 hod.). Bližší informace na tel.: Výherci ze všech věkových kategorií budou odměněni. První cena v každé kategorii bude poukázka na volný výběr zboží v hodnotě 500,-Kč (do papírnictví, sportu nebo hračkářství). A pro všechny ostatní zúčastněné budou připraveny menší, ale hodnotné ceny! Za RC Pohoda Eva Chládková Žamberské listy PROGRAM NA PODZIMNÍ PRÁZDNINY Středa SCOUPIDOU PŘÍVĚSEK NA KLÍČE výroba přívěsků a zvířátek z barevných bužírek v DDM, cena: 40,- Kč PODZIMNÍ ŠŇŮRY podzimní výzdoba do oken v DDM s sebou: šípky, bukvice, listy a jiné podzimní plody, cena: 40,- Kč PODZIMNÍ SVÍCÍNEK výroba svícínku na dlouhé podzimní večery v DDM s sebou: zavařovací sklenici (možnost zakoupení skleněného IKEA svícínku za 8,- Kč), cena: 40,- Kč PODZIMNÍ TEXTIL malování, šablonování, potisk na textil, ubrousková technika na textil od v DDM s sebou: vypranou bavlněnou látku 30 x 30 cm (bez aviváže), nebo bavlněný pytlík světlejší barvy, popř. vylisované listy, cena 40,- Kč PODZIMNÍ PC TURNAJ Zápis na start: v 8.00 nebo v nebo ve hod. v DDM ANIMO. Ceny pro vítěze: předplatné do PC klubu DDM ANIMO Startovné: 25,- Kč. V případě zájmu o PC turnaj se hlaste v PC klubu DDM VEČER BROUČKŮ STŘEDA Pojďte a projděte se s lucerničkami večerním Zámeckým parkem. Pro broučky a berušky jsou nachystány zábavné úkoly s odměnou. S sebou: lampionek. Start: hodin branka do parku naproti DDM ANIMO. Vstupné: 20,- Kč Čtvrtek PODZIMNÍ KOUPÁNÍ - zájezd do bazénu v České Třebové (tobogán, whirpool, dětský bazének, parní lázeň). Odjezd v 8.30 hod.od DDM ANIMO, návrat: ve hod. S sebou: plavky, ručník, mýdlo, svačinu V případě zájmu o plavání se hlaste v DDM, a to do PODZIMNÍ DISKOTÉKA - podrobné informace na plakátech Za DDM ANIMO Lucie Kluková Pojeďte s námi na výlet ZO Sdružení zdravotně postižených v Žamberku zve všechny své členy, jejich rodinné příslušníky a ostatní spoluobčany na zájezd DO POLSKA - směr Wroclav Kudova Zdroj... Odjezd z Masarykova náměstí 25. října 2005 v 7.30 hod. (návrat po hod.). Přihlášky včetně zálohy přijímá od do v běžné pracovní době na podatelně MěÚ (bývalá budova pošty) pí Irena Nunová. Cestovné pro členy:100,-kč, pro ostatní: 150,-Kč. Marek Rybár, místopředseda organizace

11 Žamberské listy www. zamberk. cz 11 ŽAMBERK V BLUDIŠTI Když náš spolužák Pavel Maixner přišel s nápadem zúčastnit se televizní soutěže Bludiště, všichni jsme ihned nadšeně souhlasili. Ovšem nebylo lehké vše zorganizovat, proto patří náš velký dík paní Lence Maixnerové a panu Vladimírovi Fabiánovi, kteří nám s organizací velmi pomohli. Především bylo nutné natočit krátký videozáznam o našem městě, o naší škole a o našich zálibách. 20. září t.r. jsme v nekřesťanskou hodinu (3.00) byli nuceni nastoupit do autobusu směr Ostrava. Klidnější z nás v autobuse spali, nervóznější si snažili krátit čas hudbou nebo jídlem.. V 7.15 hod. jsme byli na místě. Nejdříve čekala naše čtyři vyvolené maskérna a kostymérna, pár slov s námi prohodil režisér a šlo se na plac. Přestože naši soutěžící předvedli dobré všeobecné znalosti a vynikající fyzickou zdatnost, nakonec nám vítězství uteklo opravdu jen o fous. Po počátečním zklamání z prohry jsme nakonec odjížděli v dobré náladě a hlavně s velkým televizním zážitkem. Na závěr bych chtěla jménem celé školy poděkovat našim odvážným soutěžícím: Pavlu Maixnerovi, Vendule Novotné, Tomáši Novotnému a Marku Machovičovi. Pavla Hubálková, žákyně IX. A, ZŠ Nádražní 743 ale opravdu dali do svého výkonu vše a vyplatilo se. Za předvedený výkon děkujeme. Na závěr si dovolíme uvést ještě pár čísel truhláři se soutěže SUSO účastní od samého začátku od r Za tu dobu do celostátního finále postoupili třikrát.v r. 97/98 byli čtvrtí, v minulém roce třetí a letos první. Na regionálním kole pouze třikrát nebyli do třetího místa a z toho jednou odstoupili pro nemoc žáka. Ing. Eduard Dvořák, ředitel SOU OŘS Zámek Ve dnech září 2005 se konalo celostátní finále SUSO 05 v Praze. Náš region a město Žamberk reprezentovali Pavel Pospíšil z Líšnice a Jan Podzemný z Bělé, žáci třetího ročníku učebního oboru truhlář SOU Obchodu řemesel a služeb Zámek. A reprezentovali výborně přivezli z Prahy první místo. Soutěž byla velmi náročná, bylo málo místa, areálem procházely denně tisíce návštěvníků, což jistě na klidu nepřidalo. Kluci Rád bych několika poznámkami doplnil povídání Pavly o nevšedním a někomu v průběhu celého života nedostupném zážitku. Doprava: Dopravu zajišťovalo ČSAD Ústí nad Orlicí (provozovna Rychnov nad Kněžnou). Pan Michal Vodička odvedl naprosto profesionální práci. Cesta proběhla bez jediné komplikace a utekla nám rychleji, než jsme mnozí čekali. Jen to brzké vstávání. Natáčení: Veškeří zaměstnanci České televize, se kterými jsme se dostali do kontaktu, se k nám chovali velmi vlídně a vstřícně. Natáčení probíhalo v naprostém klidu a beze spěchu, bylo proloženo několika krátkými přestávkami. Po počáteční nervozitě většina z nás zapomněla na přítomnost televizních kamer a prožívala naplno se soutěžícími jejich velký boj. Atmosféra ve studiu připomínala atmosféru významné sportovní akce. K této atmosféře přispěl sympatickým vystupováním i mladý moderátor. Výsledek: Hodnotit výsledek je velmi těžké. Vypadli jsme sice hned v prvním kole, ale rozhodně jsme celkově nezklamali. Některá selhání nám sice budou občas strašit v hlavě (soutěžící nedokázali správně odpovědět na otázku, co je to černé zlato; učitelé nedokázali složit znak protivníkova města dříve než protivníkovi učitelé znak města našeho), ale v mnoha ohledech jsme byli lepší. O konečném výsledku rozhodla vlastně drobnost. Při hádání závěrečné otázky ze získaných indicií (jednalo se o název evropského státu) se naši soutěžící dostali k té pro ně nejdůležitější indicii jako k poslední. Obrázek fotbalisty Raula by jim okamžitě odpověď Španělsko prozradil, vždyť Pavel i Tomáš jsou fotbalisté. Škoda! Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří mi s organizací nějak pomohli. Přípravné práce provedly pí Lenka Maixnerová a pí Romana Kučerová, video natočil p. Ing. Vladimír Fabián, o dopravu se postaral p.michal Vodička a žáky spolu se mnou doprovázela pí Yvona Franková. Ivan Belobrad, třídní učitel IX. A, ZŠ 743 Žamberk v Bludišti můžete sledovat 27. října v odpoledních hodinách na ČT1. SK Orlice při speciální škole informuje Naši žáci sbírali na republikových soutěžích přední umístění Mistrovství ČR v plavání Naši plavci nejprve museli absolvovat dne 6.dubna regionální kolo, které sloužilo jako kvalifikace o postup na mistrovství ČR v Liberci. Do Chrudimě nakonec odjeli tito žáci: Petra Piecková ( ženy), Kateřina Matyášová ( ženy B), Milena Dušková a Renata Plocková ( obě žákyně), Vojta Finger (žák). Účast na mistrovství ČR přitom zajišťovalo umístit se do 3.místa na regionu. Do Liberce se nakonec kvalifikovali všichni, a tak se mohlo mluvit o úspěšné výpravě. Naši žáci dokázali podat bojovný a obětavý výkon, a tak se mezi nejlepšími plavci republiky neztratili. Výborně si zejména vedli Míla Dušková, která vybojovala dvě 2. a jedno 3. místo, Renata Plocková jedno 2. a jedno 3.místo a Vojta Finger jedno 3.místo. A tak se dá hovořit o úspěšné výpravě, která dobře reprezentovala náš školní sportovní klub na republikové úrovni. Mistrovství ČR v tenise Letos jsme pořádali již podruhé v historii mistrovství České republiky v tenise na tenisových kurtech v areálu u koupaliště Pod Černým lesem. Letos se zúčastnilo 15 tenistů ze čtyř oddílů ČR Orlice Žamberk, Integra Hradec Králové, Chrudim a Impuls Praha. Náš školní sportovní klub reprezentovali dva žáci Petra Piecková (ženy) a Vojta Finger (žáci). Výbornými výkony nečekaně, ale zaslouženě zasáhli do bojů o přední místa. Lukáš Finger získal bronzovou medaili, když v utkání o 3. místo porazil Nevečeřala z Chrudimě 7:5, 6:2. Senzační výkon však předvedla Petra Piecková, když se stala nečekaně, ale zaslouženě mistryní republiky. Ve finálovém zápase zdolala pražskou hráčku Zimandlovou 6:4, 6:3 a mohla slavit svůj historicky první titul v tenise. Turnaj měl velmi slušnou úroveň jak po stránce sportovní, tak i organizační, což potvrdila pochvalná slova z úst účastníků i vedoucích výprav. Mistrovství ČR v duatlonu Při naši historicky první účasti na mistrovství ČR v duatlonu jsme netušili, co můžeme od závodů a výsledků našich žáků očekávat. Do Šternberku nás odjeli reprezentovat: Marek Šulc, Richard Schroller a Václav Kulhavý kategorie žáci, Lukáš Frnka muži B, Katka Matyášová žákyně B a Renata Plocková s Žanetou Fošumovou kategorie žákyně. S nástrahami tratě, kde na žáky čekal nejdříve 700 m běh 5 km jízda na kole a opět 700 m běh, se naši žáci vypořádali výtečně a vůbec nevypadalo, že se účastní závodů poprvé. Za všechno mluví výsledky kategorie žáků, kde se naši závodníci umístili na prvních třech místech a dívky si odvezly zlato a stříbro. Úspěšný byl také Lukáš Frnka, který mezi muži B zvítězil. Mistrovství ČR v přespolním běhu Kalendářní rok ukončila účast našich žáků na mistrovství ČR v přespolním běhu v Tanvaldě ve dnech Naše letošní účast byla historicky již třetí, a tak jsme doufali, jako již tradičně, v přední umístění žáků. Do Tanvaldu odjela čtyřčlenná výprava: Marek Šulc a Richard Schroller kategorie žáků, Margita Mižikárová kat. žákyň a Kateřina Matyášová kat. ženy B. V krásném prostředí pod Tanvaldským Špičákem, kde se letos závod uskutečnil, podali naši žáci statečný výkon, který ale stačil pouze na dvě 2.místa Marka Šulce mezi žáky na m a m. Statečně se držel také R.Schroller, i když nedosáhl na přední umístění. Startoval totiž jako jeden z nejmladších účastníků kategorie žáků. Přesto, že jsme doufali v trochu lepší umístění, nedá se mluvit o neúspěšné výpravě. Na závěr bych rád poděkoval panu V.Šmídlovi a jeho firmě Transport- Šmídl Žamberk za finanční podporu na činnost našeho sportovního klubu, který každoročně ochotně sponzoruje. Za školní sportovní klub uč. Petr Skulbaševský

12 12 www. zamberk. cz Žamberské listy Chcete nakupovat levněji? InMP Vám to umožní! V rámci připravovaných komerčních služeb, které mohou podnikatelé využívat prostřednictvím Informačních míst pro podnikatele, Hospodářská komora České republiky realizuje projekt Elektronické aukce, který nabízí podnikatelům možnost realizace on-line výběrových řízení na dodávku libovolného zboží, vyhlášených vyhlašovatelem (klientem InMP). Hospodářská komora ČR osloví jménem vyhlašovatele dodavatele, kteří mu v rámci e-aukcí prezentují aktuální nabídky za účelem získání zakázky. Elektronická nákupní aukce, jako součást výběrového nebo poptávkového řízení, je speciální postup umožňující případným dodavatelům stlačovat proti sobě cenu směrem dolů v reálném čase, a to díky informačním technologiím a internetu nezávisle na místě, kde se jednotliví účastníci aukce v daný okamžik nachází. Všichni účastníci vidí, zda je jejich nabídka konkurenceschopná a mohou ji podle toho stále vylepšovat. Jako vedlejší (i když neméně důležitý) efekt získává zadavatel on-line aukcí velmi přesný nástroj k nejlepšímu pasivnímu marketingovému průzkumu možností jednotlivých segmentů trhu a také prostředek k certifikaci a hodnocení svých dodavatelů. Zájemci z řad podnikatelů přitom nemusí učinit nic jiného, než navštívit jedno z Informačních míst pro podnikatele, kde vyškolený pracovník aukci zadá. Výsledkem aukce je setříděný přehled vhodných dodavatelů dle předem definovaných kritérií se závaznými cenami poptávaného zboží (služby). Realizaci procesně zajišťuje obchodní partner Hospodářské komory ČR společnost Český trh, a.s. Tuto službu mohou využít jak podnikatelé poptávající zboží, kterým bude dle jejich zadání aukce zrealizována, tak i podnikatelé, kteří se chtějí aukcí zúčastnit jako dodavatelé. Elektronické aukce budou nabízeny na kterémkoliv Informačním místě pro podnikatele jako jedna z komerčních služeb pro Vás OK Orlicko KHK PK připravila seminář na téma Zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb. a související změny právních předpisů po Seminář se uskuteční v Č. Třebové, přednášejícím je Bc. Franz Chocholatý Gröger, poradce BOZP pro Vás OK Orlicko KHK PK připravila seminář na téma Novely daňových zákonů v roce 2005 a Seminář se uskuteční v Ústí nad Orlicí, přednášejícím je Ing. Jiří Černík, daňový poradce. Kontakty na kancelář: Krajská hospodářská komora Pk, Oblastní kancelář Orlicko, Nádražní 547, Česká Třebová , Tel./Fax: , E- -mail: Kontakty na Informační místo pro podnikatele v České Třebové: Nádražní 547, Česká Třebová , Tel./Fax: , Studena- Ing. Jana Studená ZVEME VÁS NA PLAVÁNÍ Svaz postižených civilizačními chorobami a Územní organizace svazu diabetiků v Žamberku zvou své členy, jejich rodinné příslušníky i ostatní spoluobčany na plavání do krytého plaveckého bazénu v České Třebové, které se uskuteční od 8.30 do 9.45 hod.vždy v sobotu: , 5.11., , 3.12., Odjezd autobusu je v 7.30 hod. z Masarykova náměstí v Žamberku se zastávkou u Divišova divadla, U silnic (naproti Penny), jídelny Gastro Royal, nádraží ČD a v Dlouhoňovicích. Všichni jste srdečně zváni. M. Vondřich, předseda organizace SPCCH v Žamberku Koncem září t.r. se konal závod Východočeského poháru v orientačním běhu v Kunvaldu. V kategorii H 16 zvítězil Radek Nožka ze Žamberka. V současné době je Radek členem oddílu Lokomotiva Pardubice, kde závodí s A licencí v rámci celé ČR. Letos se poprvé probojoval do finále mistrovství republiky, které se konalo v Janově u Litomyšle. Při své první účasti se umístil na solidním 16. místě. Blahopřejeme. -vv- TRADIČNÍ PODZIMNÍ TURNAJE TURNAJ MANŽELSKÝCH DVOJIC 28. srpna párů: 1. Iva a Jarda Štruncovi, 2. M. a J. Stehlíkovi, 3. Z.a St.Tajbrovi, 4. K. a Vl. Šmirousovi, 5. Hauptmanovi a 6. Hubálkovi TURNAJ NEREGISTROVANÝCH 4. a 5.září 2005 Kategorie do 50 let 22 hráčů Čtvrtfinále:Zd.Cvik R.Toman 6:2,6:4,T.Maivald O.Hájek 6:2,6:3, J.Chládek P.Jindra 6:4,6:2, D.Černý M.Kacálek 6:4,4:6,7:5. Semifinále:T. Maivald Zd.Cvik 6:1,6:0, J.Chládek D.Černý 6:3,6:4. Finále: Tomáš Maivald J.Chládek 6:2,4:6,6:4 Kategorie nad 50 let 10 hráčů: Finále: Stanislav Tajbr J.Vebr 6:1,6:4. Další pořadí: 3.P.Novotný, 4.J.Kališík, 5.J.Černoch, 6.I.Adámek, 7.St.Liška, 8.J.Štefek. Čtyřhra společná 16 dvojic: Semifinále: O.Hájek, Stejskal R.Cvik,Černý 6:4,7:5, Chládek, Kacálek Andrš, Flekr 6:4,3:6,6:1. Finále: O.Hájek, P.Stejskal J.Chládek, M.Kacálek 6:2,6:1 TURNAJ PODNIKATELŮ 11.září 2005 Kategorie do 45 let: 1.Pavel Jindra, 2. Zd.Cvik, 3. P. Andrš, 4. A. Kočíř, 5. D. Kerschbaum Kategorie nad 45 let: 1.I.Adámek, 2.J.Rab, 3.Vl. Jireš, 4.J.Štefek, 5.Fr.Cvik -mcva- Výsledky mistrovských utkání Mistrovský turnaj mladší přípravky v Červené Vodě: Č.Voda 1.FC Žamberk 5:1 (M.Cvik) 1.FC Žamberk Libchavy 4:2 (Hiller 2, M.Cvik, Krejsa) Č.Třebová - 1.FC Žamberk 0:4 (M.Cvik 2, Martinec, Krejsa) Mistrovský turnaj starší přípravky v Červené Vodě: 1.FC Žamberk Č.Voda 6:1 (Lom 3, Stejskal 2, Belobrad) 1.FC Žamberk Králíky 3:0 (Stejskal 2, Roček) 1.FC Žamberk Klášterec 8:0 (Stejskal 3, Štefek 3, Belobrad 2) Mladší žáci: Zámrsk - 1.FC Žamberk 3:0 Starší žáci: Zámrsk - 1.FC Žamberk 1:3 (Sabota 2, Jírů) Dorost: 1.FC Žamberk Březová n.sázavou 1:4 (Machovič) Muži: 1.FC Žamberk Moravany 1:0 (Pešek) Výsledky mistrovských utkání Mistrovský turnaj mladší přípravky v Libchavách: Libchavy - 1.FC Žamberk 1:1 (Krejsa) 1.FC Žamberk Č.Voda 1:1 (Hiller) 1.FC Žamberk Č.Třebová 2:0 (Žabka, Martinec) Mladší žáci: 1.FC Žamberk Ústí n.o. 1:1 (Lukes) Starší žáci:1.fc Žamberk Ústí n.o. 0:1 Dorost:Č.Heřmanice -1.FC Žamberk 2:1 (Andrš) Muži:Svitavy B - 1.FC Žamberk 1:3 (Kos, Franke,Jansa) -kor- Nohejbalová liga pokračovala posledními dvěma koly, která se hrála ve dnech a Sokol Žamberk v nich nastoupil proti TJ Pankrác Praha a vedoucím celku soutěže TJ Lokomotiva České Budějovice. Zápas v Praze vyhrál Žamberk celkovým skóre 6:2, když za něj bodovali ve dvojicích Adamec Jiří s Mrákavou a Adamec Mirek s Petrem. V singlu kraloval Mrákava, který svého soupeře porazil jednoznačně 2:0 po setech 10:4 a 10:4. Ve trojicích podal bezchybný výkon Petr se svými spoluhráči Buchmüllerem a Komůrkou, kteří vyhráli oba své zápasy, a vítězství potvrdila trojice AdamecMirek, Mrákava a Maurer. I v posledním kole potvrdil Žamberk svou vynikající formu a zvítězil na hřišti lídra soutěže Lokomotivy České Budějovice 6:3, když po prvních dvojicích byl stav 1:1. Žamberk zvítězil v následujících zápasech trojic a ujal se vedení 3:1. Benjamínci Jedlinský a Pyskatý však prohráli vloženou dvojici a domácí snížili na 3:2. Výtečný výkon singlisty Jakuba Mrákavy znamenal vedení 4:2, když svého soupeře deklasoval poměrem setů 10:3 a 10:4. Trojice Adamec Mirek, Maurer, Mrákava zvýšila na 5:2, aby vzápětí prohrála trojice Petr, Buchmüller a Komůrka, která tak prohrála svůj první zápas v posledních čtyřech kolech a umožnila domácím snížit na 5:3. Celý zápas ukončila dvojice Mrákava, Petr a zpečetila stav utkání na 6:3 ve prospěch Žamberka. Ani nevídaný výkon Žamberka v posledních čtyřech kolech, když se postupně utkal s prvními čtyřmi celky tabulky a ztratil pouhý bod, však nestačil na záchranu prvoligové příslušnosti, protože Modřice B vyhrály ve Vřesové a díky lepším vzájemným utkáním se v lize spolu s Vřesovou zachránily se stejným počtem 11 bodů jako Žamberk. Účast Žamberka v první lize nohejbalu, kde hrál tři roky za sebou přinesla, za poměrně nízkých nákladů, zviditelnění našeho města ať už na webových stránkách ČNS, teletextu TV NOVA str.297 a v tisku na stránkách deníku Sport včetně podrobných komentářů jednotlivých utkání v Orlických novinách i v Žamberských listech. V propagaci našeho města a nohejbalu hodláme pokračovat i ve druhé lize, kde našimi soupeři budou mimo jiné i Dynamo České Budějovice, Climax Vsetín, Pankrác, Solidarita, Čakovice a další, kteří postoupí z kvalifikace. Oddíl nohejbalu děkuje Městu Žamberku a ostatním sponzorům, kterými jsou: ZEZ SILKO s.r.o., KOLEX s.r.o.,autoforum-r.toman, Lékárna LAURA s.r.o., ADELs.r.o., STILMAT s.r.o., VŠELEP s.r.o., a DIBAQ a.s.,bez jejichž pomoci bychom soutěž nemohli hrát. Ivan Belobrad, vedoucí oddílu KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN Č. Třebová Provozní doba pro veřejnost v měsíci říjnu 2005 Hromadné zájezdy objednejte v provozní době na tel.: Pozor na změny provozní doby! otevřeno hod otevřeno hod otevřeno hod a otevřeno hod. RANNÍ KONDIČNÍ PLAVÁNÍ v úterý a ve čtvrtek od do hod. Po hod. Út a hod. St hod. Čt , a Pá hod. So hod. Ne hod. Provozní doba solária út, st, pá, ne hod. po, čt, so ZAVŘENO Tel. solárium:

13 Žamberské listy www. zamberk. cz 13 Kanoisté čistili Divokou Orlici Kanoisté SK Žamberk zareagovali na ekologické projekty vyhlášené městským úřadem v Žamberku a přihlásili se na jejich plnění. Zavázali se, že vyčistí řeku Divokou Orlici v prostoru od koupaliště po lávku pod kasárnami, uklidí park na Rozálce a uklidí prostor kolem loděnice. První fáze čistění řeky proběhla ve středu Skupina asi 20 kanoistů měla sraz u koupaliště v 10 hodin. Morálně je přišel podpořit místostarosta pan Dytrt Jiří, vedoucí odboru životního prostředí Ing. Jiří Vanžura a radní Ing. Ryan Strnad ten také přiložil ruce k dílu. V říjnu t.r. oslaví 15 let své činnosti podnikatelé a majitelé kavárny U Zlatého beránka, která se nachází na Masarykově nám. čp. 62 v Žamberku, manželé Dana a Luboš Neugebauerovi. Zeptala jsem se pana Luboše Neugebauera: ŽL: Jaké byly vaše začátky a proč jste se rozhodli právě pro cukrárnu? LN: Začátky byly velice složité nejen co se týče financí, ale především v rozhodnutí záměru navázat na rodinnou tradici. Můj dědeček, pan Antonín Neugebauer, který cukrárnu v r.1927 založil, provozoval svou činnost ve staré budově do r.1944, kdy byl postaven nový dům, a cukrárna fungovala soukromě až do r.1950, kdy, jak si jistě pamětníci vzpomínají, přešla pod státní podnik Potraviny Česká Třebová. Dlouhou řadu let zde spolupracovaly pí Marie Neugebauerová (moje babička), paní Anna Gronychová a paní Ludmila Černochová. ŽL: Několik desítek let byla cukrárna v přízemí centrem pro setkání mnoha generací. Kdy a z jakého důvodu jste se rozhodli přemístit ji do prvního poschodí a neublížil tento krok návštěvnosti? LN: V r nastala situace, kdy jsme museli polovinu domu od mého strýce odkoupit a s ohledem na vydané finanční prostředky jsme tak hledali co nejlepší využití domu. Proto jsme prostory v přízemí pronajali a provoz, po splnění všech hygienických požadavků, jsme přesunuli do prvního poschodí. Specializovanou cukrárnu jsme rozšířili o nový sortiment, a tak 5. března 2002, byla otevřena nová kavárna s kapacitou 30 míst a posléze zprovozněna (zákazníky vyhledávána), letní terasa, z níž je krásný výhled na Masarykovo náměstí. Klientela se pochopitelně změnila, proti devadesátým letům, kdy cukrárnu navštěvovala především starší generace, je nyní věkově různorodější. ŽL: Co vašim zákazníkům nabízíte? LN: Základem je především cukrářské zboží, tzn. zákusky, dorty, ovocné či zmrzlinové poháry. Nicméně požadavky našich zákazníků nás vedly k tomu, že jsme nabídku rozšířili o hotovou a minutkovou kuchyni. K tomu všemu pochopitelně máme ještě v nabídce velký výběr nealkoholických i alkoholických nápojů, pivo a 16 druhů kávy. Musím zdůraznit, že kavárna je nekuřácká, pro kuřáky je vyhrazeno místo na venkovní terase. ŽL: S čím se při podnikání potýkáte nejvíce? LN: Myslím, že by zážitků, za uplynulé patnáctileté období, bylo mnoho. Pro mne je nejhorší lidská zloba a závist. Za zmínku snad stojí jeden příklad za všechny, na který jen tak nezapomenu. První den otevření naší kavárny byly po městě vyvěšeny pomlouvačné plakáty na naši adresu. Do dneška nevím, co tu paní k tomu vedlo. Mrzí mne to ještě dnes, ale nechci a nebudu tak trapné záležitosti řešit. Takové počínání mne utvrzuje v tom, že se stále k sobě neumíme chovat, že se nedokážeme navzájem respektovat. Ale i to je přece daň demokracii a bude trvat ještě dlouhé generace, než se toto změní. I přesto ve změnu ve vzájemných vztazích pevně doufám. ŽL: Co vám podnikání přineslo a co vám vzalo? LN: Přineslo nám svobodu a práci. Vzalo nám soukromí a mnoho iluzí. ŽL: Závěrem Vaše přání do let příštích... LN: Samozřejmě na prvním místě zdraví pro mě a mou ženu Danu, bez které bych to asi nikdy nedokázal. Jí patří největší dík. No a další přání hodně spokojených zákazníků a pevné nervy při tak náročné práci, jakou soukromé podnikání v dnešní době zcela určitě je. Děkuji za rozhovor. Připravila Pavlousková Vlasta KAVÁRNA S NEKUŘÁCKOU RESTAURACÍ U zlatého beránka, Masarykovo nám.62 v Žamberku Vás zve k příjemnému posezení. Rezervace na tel Za této podpory jsme vyrazili řekou. Část šla po obou březích, další část řekou spolu se sběrným plavidlem. Pro tento účel nám povodí Labe snížilo průtok na 1,2m 3 (při závodě 15 km po Divoké Orlici teče 12 m 3, běžný letní průtok je cca 2,5 m 3 ). Odpadky se dávaly do pytlů a tyto do doprovodného vozidla na vlek. V tomto úseku se podařilo plně naplnit vlek za auto. Odpadky byly jak v řece, tak i na obou březích. Likvidaci odpadků provedly Technické služby. Po ukončení akce jsme přešli na Rozálku, kde při opečení buřtů proběhla velmi zajímavá diskuse o třídění odpadů zejména ve sběrném dvoře Technických služeb. Beseda se uskutečnila s pí Šmokovou. Další část ekologické akce likvidace odpadků po nepořádných spoluobčanech na Rozálce a očista prostoru kolem loděnice proběhne dle počasí do konce měsíce října Vladimír Kalous Cyklistika SK Žamberk Ralye Sudety Teplice nad Metují MALÉ SUDETY 36 KM junioři: 1.Šilar Jakub 5.Cabalka Jaroslav 25. Zářecký Jan družstva: 3. SK Žamberk Tessuti sport (všechny kategorie dohromady). Podruhé jsme v této kategorii zvítězili. Výsledky poháru BP Lumen Bike4u cup. 1. závod Radvanice Paseky 3.Šilar Jakub,6.Cabalka Jaroslav, 9.Zářecký Jan 2. závod Odolov Lotrando 1.Šilar Jakub, 12.Zářecký Jan, Cabalka Jaroslav- -nedokončil 3. závod Batňovice Varta 3.Šilar Jakub, 6.Zářecký Jan,13.Cabalka Jaroslav 4. závod Rtyně Pekárna žáci II. 13.Skalický Pavel kadeti: 1.Šilar,11.Zářecký, 15.Cabalka 5. závod M.Svatoňovice 16.Skalický Pavel, 5.Cabalka, 10.Zářecký, Šilar- -nedokončil Doleček Martin

14 14 www. zamberk. cz Žamberské listy VODÁCKÝ PŮLMARATÓN na Slapské přehradě Ve dnech se vodáci kanoistického oddílu SK Žamberk zúčastnili Českého poháru ve vodáckém půlmaratónu na Slapské přehradě v Častoboři. Je to poslední pohárový závod v letošním roce. Umístění našich závodníků: Paďourová Zdislava K1 5.místo; K2 12.místo Jedličková Zuzana K2 4.místo; K1 10.místo Paďourová Klára K2 4.místo K1 11.místo Paďour Jiří C1 16.místo Matějíček Michal MK1 22.místo Na závodech startovali i trenéři našich mladých závodníků ve veteránských kategoriích Jedlička Václav a Paďour Jiří. -vkal- BĚŽECKÝ KROS v České Třebové Česká Třebová má krásné okolí. Na jedné straně Třebovské stěny, na druhé Kozlov a Hory. Právě na horách místní lyžaři pořádali lyžařský kros na velmi náročných tratích, kde jsou samé prudké seběhy následované výběhy. Lyžaři Sportovního klubu Žamberk se těchto závodů zúčastnili s těmito výsledky: žáci do 7 let 5. Mikyska Tomáš 0,45,11 žákyně let 6. Šponarová Lucie 9.43,72 7. Válková Marcela 10,55,93 muži A 12. Strnad Tomáš 41,16, Suchodol Josef 43,35,10 muži C 5. Koblížek Jindřich 29,39,51 muži D 7. Kalousek Jan 40,31,50 -vkal- Basketbal BK Gymnázium Žamberk starší dorost BK LOKO TRUTNOV - BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK 79:74 Andrle 34, Kaplan 19, Rubeš 12, Divíšek 5, Popelář 2, Štětina 2 BK LOKO TRUTNOV - BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK 79:70 Andrle 18, Rubeš 26, Kaplan 9, Štětina 7, Píč 7, Divíšek 3 Starší dorost BK PADUBICE B - BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK 97 : 78 Píč 17, Andrle 17, Třináctý 13, Štětina 12, Rubeš 10, Kaplan 9. BK PADUBICE B - BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK 94 : 85 Andrle 29, Štětina 14, Kaplan 14, Třináctý 12, Rubeš 10, Píč 6. PŘESNÉ ZAČÁTKY a datum utkání na domácí půdě je možné zjistit na nástěnce BK Gymnázium Žamberk u vchodu do tělocvičny. vlš- FC RIO Žamberk oznamuje všem sportovním fanouškům futsalu, že svoje domácí zápasy bude hrát v nově otevřené hale v Rokytnici v Orlických horách. Tímto Vás srdečně zveme na futsalová klání divize D a níže uvádíme rozpis zápasů, které odehrajeme v letošním roce v novém a krásném prostředí rokytnické haly: Sobota hodin FC RIO Žamberk FK Řetůvka hodin FC RIO Žamberk FK P. Choceň hodin FC RIO Žamberk HESPRO H. K. Sobota hodin FC RIO Žamberk AC Údolí hl. H.K hodin FC RIO Žamberk FC S. H.K. Vlastimil Knop vedoucí mužstva POZOR ZMĚNA! Z důvodu konání tanečních se mění termín cvičení BODYSTYLING NA KAŽDOU NEDĚLI od do hod. v tělocvičně v Dlouhoňovicích, informace: PŘIJMEME: Škoda Auto se dynamicky rozvíjí. Pro podstatné rozšíření výroby potřebujeme nové zaměstnance vyučené v autooborech. 26. října 2005 pracovníci personalistiky Škoda Auto Vás do Žamberka přijedou seznámit s pracovní nabídkou. Od hod. budou podávány informace u pojízdného informačního centra, které bude mít stanoviště na Masarykově náměstí v Žamberku. Informace také získáte na bezplatné informační lince ČESKÉ VINAŘSKÉ ZÁVODY a.s. ZÁVOD ŽAMBERK skladníka průkaz na vysokozdvižný vozík podmínkou údržbáře průkaz na vysokozdvižný vozík podmínkou, topičské zkoušky vítány České vinařské závody a.s. závod Žamberk kontakt: pí Malátková HLEDÁM někoho na doučování na matematiku střední školy-gymnázium. Zn.: Žamberk. Tel PRODÁM družstevní byt 3+1 v Žamberku. Informace na tel PRODÁM 1+1 na sídlišti v Žamberku. Tel KOUPÍM garáž v Žamberku. Nabídky volejte na tel KOUPÍM byt 1+1 v Žamberku. Nabídky na tel KOUPÍM byt 2+1 v Žamberku. Nabídky na tel večer, nebo MODRÁ PYRAMIDA Stavební spořitelna - stavební spoření - úvěry (vyřízení překlenovacích a přidělených úvěrů) - HYPOÚVĚR (0% akontace, bez ručitelů, od 300 tisíc) - Penzijní připojištění KB - poradenství Nově otevřená kancelář v Žamberku: Tyršova 1359 (u sokolovny), tel , PNEUSERVIS - Prodej nových zimních pneu, např od 750,-Kč - Prodej použitých pneu od 300,- Kč - Práce 80,- Kč/ks Luboš Trýb, Líšnice u hlavní silnice směr Šedivec Tel AUTOŠKOLA TRANS Žamberk, provádí výuku skupin A a B, kondiční jízdy držitelů řidičského oprávnění a školení. Kontakt: ,

15 Žamberské listy www. zamberk. cz 15 KADEŘNICE V TERÉNU KARIN SCHÄFEROVÁ Nabízí mimo klasické kadeřnické služby - prodlužování vlasů - americké melírování - nastavování dredů a rastů Objednávky na tel NABÍDKA BYTŮ PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM Kostelní ul., bývalý Autosalon Frydrych) POPIS OBJEKTU : Novostavba 3 podlažního terasového bytového domu v lokalitě Na Rozálce v Žamberku Nabídka se týká celkem 11 bytových jednotek s balkony, lodžiemi nebo terasami, které budou mít vlastní parkovací stání přímo před objektem a sklepní kóji v suterénu. V prostoru schodiště bude k dispozici místnost na kola a kočárky. Dle zájmu klientů možnost vlastní zahrady nebo společného zahradního prostranství Plánované velikosti bytů : 1+kk (cca 40 m²), 2+kk (cca 60 m²) a 3(4)+kk (cca 94 m²) se zahradou Předběžná cena bytů cca ,- / m². K platbě možno využít stavební spoření nebo hypoteční úvěr Předpokládaná výstavba objektu: rok 2006 Dům bude postaven v klidné části města s výhledem na jeho historickou část a Orlické hory. Lokalita je velmi příjemná svou polohou na východním svahu nad městem, přírodním zázemím (park Na Rozálce) a blízkostí městské sítě obchodů. V rámci vybudování přístupové komunikace bude prostor mezi stávající zástavbou a novostavbou nově upraven jako odpočinkový prostor s lavičkami, zelení, hřištěm pro děti a parkovacími plochami. Základní informace o objektu : Architektonické řešení domu plně využívá svažitého terénu - část zapuštěná do svahu bude sloužit jako sklepy, ploché střechy budou využity jako terasy apod. Celý objekt je řešen jako zděný ze systému Porotherm. Fasády budou opatřeny zateplovacím omítkovým systémem s tepelnou izolací tl.10 cm v kombinaci s obkladem z desek Cembrit. Střešní konstrukci bude tvořit pultová střecha s dřevěnými krokvemi na ocelových podélných nosnících s klempířskými prvky z titanzinku. Střešní plášť bude tvořen skladbou s hydroizolační fólií a kačírkem. Objekt bude mít centrální plynovou kotelnu (vytápění a ohřev TUV) Každý byt bude mít vlastní měření el.energie, studené a teplé vody Možnost individuálního dispozičního řešení a vybavení bytu dle požadavků klienta PROSÍME ZÁJEMCE, ABY KONTAKTOVALI firmu STANDEKO s.r.o., Nádražní 815, Žamberk tel./fax: , mobil: , p. Jiří Pelinka Případně: Ing. arch. V. Středová

16 16 www. zamberk. cz Žamberské listy Pavel DOMINIKUS V Bytovkách 658, KRÁLÍKY tel.: , ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, odp. red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. redakce tel.: Tiskárna Kerschbaum, tel Uzávěrka přištího vydání do hod. ŽL č.18/05 vyjdou 1.11.

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané

Město Králíky. Zápis z jednání č. 22 rady města konané Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 22 rady města konané 01.06.2015 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne

Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne Zápis č. 31 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 2.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Hosté: Petra Pelikánová účetní městyse Program jednání:

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Naše č. j.: OBCR/364/2016 Vyřizuje: Vencl Počet listů: 6 Počet příloh: 8/9 Datum: 04. 08. 2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012 63/2012-RADA/2726-63. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/2727-63. Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/2728-63. Rada města informace o splněných usneseních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015

Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 Výpis schválených usnesení z 12. schůze Rady města Polná konané 10. června 2015 RM-368/12/2015 Rada města Polná schvaluje program schůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 11. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1218/01-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne U S N E S E N Í z 54. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 16. ledna 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Delegování člena RM R 1215/01-13

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014 97/2014-RADA/4590-97. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 97/2014-RADA/4591-97. Rada města předložený programu jednání RM 97/2014-RADA/4592-97. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012

USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 18/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. září 2012 Rada města Čelákovic: 1.1. Schvaluje předložený program jednání 1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum

Zřizovací listina organizační složky Městské informační centrum Odbor kancelář starosty a tajemníka 4.6. Pro jednání zastupitelstva města dne 14. října 2015 Zpracovali: Bc. Lubomír Dobeš, tajemník úřadu, JUDr. Jaroslava Báčová, právník úřadu, Mgr. David Šimek, starosta

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-52-2016 Termín jednání 29. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 18. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 22. června 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1764/R/250716: předložený

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-49-2016 Termín jednání 27. července 2016 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne

ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne ZÁPIS č. 2/2016 Zastupitelstva obce Šaratice dne 24.2.2016 Přítomní: Schuster Milan, Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Konečný Roman, Koutný Tomáš, Málek Miroslav, Silnica Marek, Pitrová Dana, Drabálek

Více

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Poř. číslo 1. Název rozpočtového opatření Penetrace recyklátu komunikací příjezdu k čp.1020 a 1021, 820 a 821, ul. Dymlovská - horní konec, ul.ořechová, bez projektu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 11. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 11. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 11. ledna 2017 od 09:00 hodin do 10:10 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více