Masarykova 745, Žatec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova 745, 438 01 Žatec"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Masarykova 745, Žatec 1

2 Obsah Úvod... 3 Poslání a cíle organizace... 3 Zpráva o činnosti za rok 2012:... 3 Projekty realizované v roce 2012:... 4 Do školy včas bez odkladu školní docházky :... 4 Zdravý životní styl :... 5 Podpůrná centra :... 7 Aktivní padesátka pokračuje :... 9 Centrum pomoci : Nová šance 90 : Příležitost - pomoc sobě i druhým : Senioři komunikují : Senioři komunikují : Univerzita třetího věku Univerzita třetího věku Akreditované rekvalifikační kurzy: Práce s veřejností Informace o členské základně Výbor pracuje ve složení Poděkování

3 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2012 Občanské sdružení bylo založeno koncem roku 2001, činnost sdružení zahájena Obsahem činnosti občanského sdružení je další vzdělávání a výchova dětí a mladistvých, dospělých, specifických skupin obyvatelstva a seniorů. Pro tyto skupiny osob jsme v roce 2012 předkládali a realizovali různé projekty zaměřené hlavně na poskytování individuálního poradenství a specifické pomoci při hledání zaměstnání, na zlepšování počítačové gramotnosti, jazykové zdokonalování, lepší uplatnitelnost na trhu práce, zvyšování sebevědomí, sebedůvěry, psychické odolnosti, schopnosti překonávat překážky Náplní práce občanského sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří v roce 2012 byla realizace projektů z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem Podpůrná centra, Aktivní padesátka pokračuje, Centrum pomoci, Nová šance 90, Příležitost - pomoc sobě i druhým. Z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl realizován projekt pod názvem Do školy včas bez odkladu školní docházky (tento projekt byl v březnu 2012 ukončen) a byla započata realizace projektu Zdravý životní styl. V roce 2012 jsme realizovali 2 rekvalifikační kurzy Pracovníka v sociálních službách pro samoplátce. Dále byl realizován 1 kurz Všeobecný sanitář ve spolupráci s Nemocnicí Žatec. Dále se nám podařilo získat finanční prostředky pro výuku seniorů na počítačích a to v těchto projektech: - Senioři komunikují : projekt financovaný Nadací Lívie a Václava Klausových a jejich partnerskými organizacemi Nadací České spořitelny a T-mobilu - Univerzita třetího věku : projekt financovaný Komunitním plánem města Žatce a OS VCP. Poslání a cíle organizace Posláním sdružení je vzdělávání, pomoc a prevence. Pomoc jedincům, kteří se nacházejí v tíživém společenském sociálním postavení. Úkolem sdružení je získávání finančních prostředků prostřednictvím grantů, sponzorských darů za účelem realizace projektů pro dané skupiny obyvatel. Zájmem sdružení je vytvořit takové programy, které budou efektivně řešit potřeby obyvatel. Cíle sdružení: - pořádání přednášek a seminářů - psychologické poradenství (diagnostika, psychoterapie) - pomoc při hledání zaměstnání - pomoc sociálně slabším občanům - pomoc handicapovaným občanům Zpráva o činnosti za rok 2012: Členové občanského sdružení VCP se v roce 2012 zaměřili na zpracovávání dvou projektů s tématikou sociální integrace a rovné příležitosti osob nad 50 let a osob se zdravotním postižením v rámci programů ESF. Tyto projekty byly podpořeny a budou realizovány od pod názvem Podpůrná centra pokračují a Aktivní po padesáti. Od roku 2007 začalo naše občanské sdružení rozšiřovat své působení i na okres Litoměřice. V Litoměřicích byla činnost ukončena v roce 2011, činnost byla obnovena v červenci 2012 v rámci projektu Příležitost pomoc sobě i druhým. Od roku 2009 jsme rozšířili působnost na okres Rakovník v rámci projektu Do školy včas. V Rakovníku byla zahájena realizace nového projektu Centra pomoci v dubnu 2012 a projektu Nová šance 90 v červenci

4 Projekty realizované v roce 2012: Do školy včas bez odkladu školní docházky : tento projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Doba a místo realizace: Louny, Rakovník, Žatec Cíl projektu: - včasná systematická práce s předškolními dětmi ohroženými školní nezralostí a SPUCH již v MŠ a přípravných ročnících tj. včasná diagnostika, nápravná péče v MŠ, individuální náprava ve spolupráci s rodinou - zpracování uceleného Předškolního programu, který bude možné realizovat přímo v MŠ a přípravných ročnících - další vzdělávání učitelek z MŠ a přípravných ročníků v oblasti školní zralosti, ochrany životního prostředí, SPUCH - založení Klubu pro rodiče systematická spolupráce s rodiči dětí, jejich zapojení do nápravných programů, zvyšování informovanosti u rodičovské veřejnosti o nutnosti kvalitní předškolní přípravy jejich potomků Cílová skupina: - 50 dětí, 50 učitelek, cca 50 rodičů Do aktivit projektu se zapojilo celkem 178 osob: - I. cyklus 25 dětí, 38 rodičů, 24 učitelek - II. cyklus 28 dětí, 37 rodičů, 26 učitelek Hlavní aktivity projektu byly úspěšně naplněny: 1) Klub pro rodiče 2) Vzdělávací program pro učitelky MŠ a přípravných ročníků: - 7 přednášek přednáška k připravovanému Předškolnímu programu, Supervize předškolního programu, 5 tematických přednášek (Hry v předškolním věku, Školní zralost, Environmentální výchova v MŠ, ADHD u předškolního věku, SPUCH u dětí předškolního věku, přednášky realizované nad rámec projektu Interaktivní tabule a Hry na prosociální chování) 3) Pilotní implementace Předškolního programu : - Vstupní a výstupní psychologické vyšetření - Vstupní a výstupní neurologické vyšetření - Realizace pracovní verze Předškolního programu - Individuální práce s dětmi v MŠ - Individuální terapie EEG biofeedback Výstupy projektu: 1) Přednášky pro učitelky MŠ zpracované v PowerPointové prezentaci: 2) Brožury pro rodiče (3 typy): - Školní zralost - Hry a činnosti pro děti před vstupem do školy - ADHD a SPU v předškolním věku (Klady a zápory hyperaktivity) 3) Brožurky pro učitelky (2 typy): - Hry v předškolním věku - Seznam dětských her 4) Předškolní program s přílohou Předškolního programu - Kresebné vzory k písničkám - finální verze 4

5 Zdravý životní styl : tento projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, oblast podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Doba a místo realizace: okres Chomutov, Kladno, Louny, Most a Rakovník Cíl projektu: cílem projektu je vzdělávat širokou cílovou skupinu s důrazem na rodiče a prarodiče předškolních dětí předávat cílové skupině základní informace týkající se předškolní výchovy, trávení volného času dětí a péče o zdraví dětí způsobem populárně naučným a srozumitelným široké laické veřejnosti získané vědomosti předávat tak, aby získané vědomosti a dovednosti mohli aplikovat při výchově nejen předškolních dětí, ale následně i starších dětí Cíle projekt dosahuje formou: přednášek pedagoga, psychologa a zdravotní sestry v 50 mateřských školách a v 5 mateřských centrech v okresech Chomutov, Kladno, Louny, Most a Rakovník zpracovaných brožur pro širokou veřejnost na jednotlivá témata brožury budou distribuovány do mateřských škol, mateřských center, školních družin, pediatrům, odborům péče o dítě MěÚ (celkem bude distribuováno ks brožur) publikovaných 15 odborných článků (5 článků na každé téma) ve 20 regionálních a 5 celorepublikových novinách a časopisech vytvořených jejichž součástí bude poradna psychologa, pedagoga či pediatra, ti budou aktuálně reagovat na dotazy široké veřejnosti týkajících se daných témat Cílová skupina: - cílovou skupinou jsou jednotlivci občané s trvalým pobytem v ČR, účastník dalšího vzdělávání s důrazem na rodiče a prarodiče předškolních dětí (cílem je 2475 osob) Do aktivit projektu se k zapojilo 617 osob (555 žen, 62 mužů) Hlavní aktivity projektu byly úspěšně naplněny: 1) Přípravná fáze klíčové aktivity Realizace vzdělávacích přednášek V rámci této aktivity byl ve sledovaném období vytvořen: seznam všech MŠ a MC v okresech Chomutov, Kladno, Louny, Most a Rakovník seznam 50 MŠ a 5 MC, které projevili zájem o spolupráci při realizaci vzdělávacích přednášek pro rodiče a prarodiče předškoláků zpracované jednotlivé přednášky na problematiku předškolní výchova, volný čas dětí a péče o zdraví dětí v PowerPointu celkem 3 typy přednášek zpracované brožury na podtéma Zdravý životní styl, které obsahují nejdůležitější informace z obsahu jednotlivých přednášek předškolní výchova, volný čas dětí a péče o zdraví dětí (brožura byla vždy rozdávána při přednáškách zúčastněným rodičům a prarodičům) 2) Realizace vzdělávacích přednášek pro cílovou skupinu: V rámci této aktivity bylo ve sledovaném období zrealizováno 44 přednášek: pedagog: 15 přednášek psycholog: 17 přednášek zdravotník: 12 přednášek 3) Přípravná fáze klíčové aktivity Publikování vzdělávacích článků v tisku V rámci této aktivity byl vytvořen: seznam regionálního tisku vycházejícího v jednotlivých okresech Chomutov, Kladno, Louny, Most a Rakovník 5

6 seznam 20 konkrétních regionálních pravidelně vycházejících novin a 5 časopisů vycházejících celorepublikově byl potvrzen zájem o spolupráci a vytvořen harmonogram zveřejňování odborných článků 4) Publikování odborných vzdělávacích článků v tisku V rámci této aktivity byly vytvořeny a publikovány odborné články: Pedagoga: Rodina a volný čas předškoláků Význam čtení pro děti předškolního věku Psychologa: Význam rodiny u předškolních dětí Co by mělo zvládat dítě od 3-4 let Pediatra: Jak vést děti ke zdravým návykům ve výživě Nástraha zimy nemoci z nachlazení 5) Tvorba Zdravý životní styl V rámci této aktivity byla vytvořena: zcela originální interaktivní internetová aplikace projektu funkční Zdravý životní styl 6) Provoz Zdravý životní styl V rámci této aktivity bylo zajištěno: informace o provozu v regionálním i ostatním tisku aktuálně vkládané články (vycházející v tisku) na online archív článků, který byl přístupný návštěvníkům odpovědi odborníků pedagoga, psychologa a pediatra na dotazy široké veřejnosti k dané problematice aktualizace seznamu odborné literatury v sekci Doporučená literatura 7) Distribuce brožur pro cílovou skupinu V rámci této aktivity byly distribuovány brožury na téma Předškolní výchova, Volný čas dětí a Péče o zdraví dětí: na základě předávacího protokolu při osobním jednání doklad o odeslání prostřednictvím pošty 6

7 Podpůrná centra : tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR: oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Doba a místo realizace: Okres Louny. Cíl projektu: 1) Zřízení Podpůrného centra pro osoby se zdravotním postižením. 2) Realizace Aktivačně - motivačních modulů pro 96 osob se zdravotním postižením rozdělených do 8 cyklů (1 cyklus - 12 osob) s dotací 100 hodin výuky/1cyklus, zpracování a vyhodnocení pracovní diagnostiky u každého účastníka/nice, zajištění exkurzí do firem v regionu. 3) Zajištění individuálního poradenství a specifické pomoci osobám z cílové skupiny prostřednictvím poradce Podpůrného centra, akvizitora trhu práce a psychologa. 4) Zajištění 25 pracovních míst s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli. Cílová skupina: 96 osob se zdravotním postižením. Aktivity I. - VIII. cyklu: Do I.-VIII. cyklu se zapojilo celkem 112 osob. 1. Výběr do aktivit projektu: Louny: I.cyklus: v 8:00 a v 10:00 (místo konání: Podpůrné centrum Louny, Pod Nemocnicí přízemí, č.dveří 105) III.cyklus: v 9:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Louny) V.cyklus: v 8:00 a v 10:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Louny) VII.cyklus: v 9:00 a v 11:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Louny) Žatec: II.cyklus: v 8:00 a v 10:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Žatec) IV:cyklus: v 9:00 a v 11:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Žatec) VI.cyklus: v 8:00 a v 10:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Žatec) VIII.cyklus: v 8:00 a v 10:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Žatec) Celkem se výběrů zúčastnilo 352 osob. 2. Aktivačně-motivační modul: Obsah: - Blok motivace (40 hod.) - Blok PC (25 hod.) - Blok poradenství pro zdravotně postižené (15 hod.) - Blok životní prostředí (10 hod.) - Blok finanční gramotnosti (10 hod.) I.cyklus: Do AMM nastoupilo: 18 osob Potvrzení získalo: 18 osob II.cyklus: Do AMM nastoupilo: 20 osob Potvrzení získalo: 19 osob III.cyklus: Do AMM nastoupilo: 13 osob Potvrzení získalo: 12 osob IV.cyklus: Do AMM nastoupilo: 12 osob Potvrzení získalo: 12 osob V.cyklus: Do AMM nastoupilo: 14 osob Potvrzení získalo: 13 osob VI.cyklus: Do AMM nastoupilo: 14 osob Potvrzení získalo: 13 osob VII.cyklus: Do AMM nastoupilo: 13 osob Potvrzení získalo: 11 osob VIII.cyklus: Do AMM nastoupilo: 8 osob Potvrzení získalo: 7 osob Potvrzení o úspěšném ukončení AMM získalo celkem 105 osob. 7

8 3. Individuální schůzky s poradcem podpůrných center: - 2x měsíčně s panem Jakubem Kapicem 4. Pracovní diagnostika: I.cyklus: zúčastnilo se: 15 osob II.cyklus: zúčastnilo se: 16 osob III.cyklus: zúčastnilo se: 12 osob IV.cyklus: zúčastnilo se: 11 osob V.cyklus: zúčastnilo se: 13 osob VI.cyklus: zúčastnilo se: 11 osob VII.cyklus: zúčastnilo se: 10 osob VIII.cyklus: zúčastnilo se: 7 osob Pracovní diagnostiky se zúčastnilo celkem 95 osob. 5. Absolvované exkurze: Zahradníček,s.r.o. zúčastnilo se: 15 osob Minoret Louny zúčastnilo se: 16 osob Elektrárna Počerady zúčastnilo se: 14 osob Elektrárna Počerady zúčastnilo se: 14 osob CS PACK Žatec zúčastnilo se: 15 osob Minoret Žatec zúčastnilo se: 11 osob Zahradníček,s.r.o. zúčastnilo se: 9 osob Bel Stewart zúčastnilo se: 9 osob Aisan Industry zúčastnilo se: 6 osob Elektrárna Počerady zúčastnilo se: 10 osob Žatecký pivovar zúčastnilo se: 11 osob CS Pack Žatec zúčastnilo se: 11 osob Elektrárna Počerady zúčastnilo se: 9 osob Domov pro seniory LN zúčastnilo se: 11 osob Harmonikas zúčastnilo se: 11 osob Kamarád Lorm zúčastnilo se: 12 osob Minoret s.r.o. zúčastnilo se: 13 osob Domov pro seniory Žatec zúčastnilo se: 12 osob Domov pro seniory U Pramene Louny zúčastnilo se: 7 osob Městská peč.služba Louny zúčastnilo se: 8 osob Zahradníček s.r.o. zúčastnilo se: 7 osob Minoret Žatec zúčastnily se: 4 osoby SkloArt Lubenec zúčastnily se: 4 osoby Kamarád LORM zúčastnilo se: 5 osob V rámci všech cyklů proběhlo 24 exkurzí. 7. Podpora uplatnění na trhu práce Umístnění osob na dotovaná nová pracovní místa: 30 osob - v přepočtu na plné úvazky 25,75 Umístnění osob na nedotované pracovní místo: 36 osob Výsledky I.-VIII.cyklu: 105 osob získalo Potvrzení o úspěšném absolvování Aktivačně-motivačního modulu. 101 osob ukončilo účast v I.-VIII.cyklu a absolvovalo všechny aktivity projektu 3 osoby byly vyřazeny sankčně, 2 osoby z důvodu nesplnění minimální nutné docházky, 1 osoba z důvodu nástupu výkonu trestu, 1 osoba z důvodu stěhování, 2 osoby ze zdravotních důvodů, 1 osoba z důvodu odjezdu za prací do ciziny a 1 osoba z důvodu nástupu do projektu Aktivní 50 pokračuje. 66 osob nastoupilo do zaměstnání. 8

9 Aktivní padesátka pokračuje : tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR: oblast podpory Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu. Doba a místo realizace: Okres Louny. Cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti a posílení prac. integrace osob nad 50 let věku v regionu Louny Specifické cíle: 1) Motivovat a aktivizovat CS k dalšímu vzdělávání a k začlenění se do prac. procesu 2) Zajistit CS vzdělávání v rekv. kurzech - zvýšení kvalifikace nebo možnost změny kvalifikace v oborech, které jsou žádané na dnešním trhu práce 3) Zajistit vznik a rozvoj denních poradens. služeb pro nezam. CS v regionu Louny a Žatec - možnost indiv.konzultací 4) Zajistit služby psychologa pro CS 5) Podpořit vznik nových prac. míst pro CS - 5 os. a umístění CS na stávající prac. místa formou příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatelům -10 os. 6) Intenzivní indiv. pomoc CS při získávání a udržení si prac. místa na trhu práce - zprostředkování prac. míst -11os. bez příspěvku Cílová skupina: 100 osob ve věku nad 50 let. Aktivity projektu: 1. Výběr do aktivit projektu: Louny: I.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 50 osob II.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 29 osob III.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 31 osob Žatec: I.cyklus: , 8:00 a 10:00 zúčastnilo se: 39 osob II.cyklus: , 8:00 a 10:00 zúčastnilo se: 45 osob III.cyklus: , 8:00 a 10:00 zúčastnilo se: 35 osob Výběrů se zúčastnilo k celkem 229 osob. 2. Motivační modul: Obsah: - blok Motivačně aktivační (18 hod.) - blok Orientace na trhu práce (12 hod.) - blok Komunikační dovednosti (18 hod.) - blok Finanční gramotnosti (12 hod.) - blok Sociálně právního poradenství (12 hod.) - blok Environmentální osvěta (6 hod.) I.cyklus-LN: Do MM nastoupilo: 11 osob Potvrzení získalo: 11 osob I.cyklus-Ž: Do MM nastoupilo: 13 osob Potvrzení získalo: 12 osob II.cyklus-LN: Do MM nastoupilo: 15 osob Potvrzení získalo: 15 osob II.cyklus-Ž: Do MM nastoupilo: 16 osob Potvrzení získalo: 16 osob III.cyklus-LN: Do MM nastoupilo: 9 osob Potvrzení získalo: 9 osob III.cyklus-Ž: Do MM nastoupilo: 16 osob Potvrzení získalo: 16 osob Potvrzení o úspěšném ukončení MM získalo k celkem 79 osob. 9

10 3. Individuální schůzky s podpůrným asistentem: - 1-2x měsíčně s paní Irenou Kadeřábkovou 4. Pracovní diagnostika: I.cyklus-LN: zúčastnilo se: 11 osob zúčastnilo se: 1 osoba I.cyklus-Ž: zúčastnilo se: 12 osob II.cyklus-LN: zúčastnilo se: 13 osob II.cyklus-Ž: zúčastnilo se: 15 osob III.cyklus-LN: zúčastnilo se: 9 osob III.cyklus-Ž: zúčastnilo se: 16 osob Pracovní diagnostiky se zúčastnilo k celkem 77 osob. 5. Absolvované exkurze: Aisan Industry s.r.o., Louny zúčastnilo se: 11 osob ČEZ Elektrárna Počerady zúčastnilo se: 11 osob HP PELZER, s.r.o. Žatec zúčastnilo se: 13 osob ČEZ, a.s. - Elektrárna Počerady - Vyškov zúčastnilo se: 12 osob Domov pro seniory a Pečovatelská služba Žatec zúčastnilo se: 7 osob Žatecký pivovar zúčastnilo se: 12 osob PATOK Louny zúčastnilo se: 11 osob Svěráková s.r.o., Hlubany zúčastnilo se: 17 osob Žatecký pivovar zúčastnilo se: 13 osob Novák - papír, s.r.o., Louny zúčastnilo se: 14 osob Aisan Industry s.r.o., Louny zúčastnilo se: 13 osob HP PELZER, s.r.o. Žatec zúčastnilo se: 12 osob Harmonikas, s.r.o., Louny zúčastnilo se: 13 osob ČEZ, a.s. - Elektrárna Počerady - Vyškov zúčastnilo se: 10 osob CONTA s.r.o., Podbořany zúčastnilo se: 9 osob SkloArt f.o., Lubenec zúčastnilo se: 16 osob BEL Stewart s.r.o., Louny zúčastnilo se: 10 osob Chmelařské muzeum Žatec zúčastnilo se: 16 osob Žatecký pivovar zúčastnilo se: 16 osob K bylo realizováno celkem 19 exkurzí. 6. Rekvalifikační kurzy PC Termín: Do RK nastoupilo: 13 osob Osvědčení získalo: 13 osob Termín: Do RK nastoupilo: 11 osob Osvědčení získalo: 10 osob Termín: Do RK nastoupilo: 11 osob Osvědčení získalo: 9 osob Osvědčení o úspěšném absolvování RK Obsluha osobního počítače získalo k osob. 7. Specifické rekvalifikační kurzy II. Skladník ( H): Realizátor RK: SELLI s.r.o. Termín: Do RK nastoupilo: 11 osob RK úspěšně absolvovalo a osvědčení získalo: 11 osob Závěrečné zkoušky probíhaly dne u autorizované osoby: Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5.května 680, příspěvková organizace. 10

11 Obsluha elektrovozíku a motovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 tun): Firma: Vodest s.r.o., Vidhostická 457, Vroutek Termín: Do RK nastoupilo: 12 osob Kurz úspěšně ukončilo: 12 osob 8. Podpora uplatnění na trhu práce Umístnění osob na dotovaná pracovní místa: 12 osob - z toho na nové pracovní místo: 8 osoby (v přepočtu na plné úvazky 8) - z toho na volné pracovní místo: 4 osoby (v přepočtu na plné úvazky 4) Umístnění osob na nedotované pracovní místo: 9 osob K bylo na trh práce umístěno celkem 21 osob. 11

12 Centrum pomoci : tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR: oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Doba a místo realizace: Okres Rakovník. Cíl projektu: 1. Poskytování individuálního poradenství a specifické pomoci osobám z CS prostřednictvím individuálních setkání a pohovorů v pravidelných intervalech s cílem hledání vhodného pracovního místa. 2. Zřízení Centra pomoci v Rakovníku pro OZP, budou zajištěny 2 PC s připojením na internet k vyhledávání zaměstnání. 3. Neprofesní vzdělávání v Aktivačně-motivačním modulu. 4. Zajištění exkurzí do firem v okresu Rakovník. 5. Realizace pracovní diagnostiky. 6. Profesní vzdělávání - 3 typy rekvalifikačních kurzů. 7. Tvorba 13 nových pracovních míst a umístění 12 osob na volná pracovní místa s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli na dobu 6 měsíců. 8. Zprostředkování min. 6 osobám vhodné pracovní místo bez příspěvku pro zaměstnavatele. Cílová skupina: 60 osob se zdravotním postižením. Aktivity projektu: 1. Výběr do aktivit projektu: Rakovník: I.cyklus: , 9:00 zúčastnilo se: 17 osob II.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 43 osob III.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 27 osob IV.cyklus: , 9:00 zúčastnilo se: 12 osob Výběrů se zúčastnilo k celkem 99 osob. 2. Aktivačně-motivační modul: Obsah: - Blok Motivace (20 hodin) - Blok Komunikace (20 hodin) - Blok PC a Internetu (20 hodin) - Blok Finanční gramotnosti (10 hodin) - Blok Environmentální osvěty (10 hodin) - Blok poradenství pro zdravotně postižené (20 hodin) I.cyklus: Do AMM nastoupilo: 7 osob Potvrzení získalo: 7 osob II.cyklus: Do AMM nastoupilo: 16 osob Potvrzení získalo: 16 osob III.cyklus: Do AMM nastoupilo: 13 osob Potvrzení získalo: 13 osob Potvrzení o úspěšném ukončení AMM získalo k celkem 36 osob. 3. Individuální schůzky s poradcem Centra pomoci: - 1-2x měsíčně s paní Danou Trpišovskou 12

13 4. Pracovní diagnostika: I.cyklus: zúčastnilo se: 7 osob II.cyklus: zúčastnilo se: 15 osob III.cyklus: zúčastnilo se: 12 osob zúčastnila se: 1 osoba Pracovní diagnostiky se zúčastnilo k celkem 35 osob. 5. Absolvované exkurze: PQS Technology Rakovník zúčastnilo se: 7 osob Dům pečovatelské služby Rakovník zúčastnilo se: 7 osob Pivovar Heineken ČR Krušovice zúčastnilo se: 7 osob Giere kovoobrábění Rakovník zúčastnilo se: 14 osob RAVOS s.r.o., Rakovník zúčastnilo se: 15 osob Tradiční pivovar v Rakovníku zúčastnilo se: 14 osob RAVOS s.r.o., Rakovník zúčastnilo se: 12 osob K bylo realizováno celkem 7 exkurzí. 6. Rekvalifikační kurzy a praxe Webdesigner - Tvorba webových stránek Termín: Do RK nastoupilo: 11 osob RK úspěšně absolvovalo a osvědčení získalo: 9 osob Potvrzení o absolvování RK z důvodu neúspěšného složení závěrečných zkoušek získaly: 2 osoby 7. Podpora uplatnění na trhu práce Umístnění osob na dotovaná pracovní místa: 5 osob - z toho na nové pracovní místo: 4 osoby (v přepočtu na plné úvazky 2,75) - z toho na volné pracovní místo: 1 osoba (v přepočtu na plné úvazky 1) Umístnění osob na nedotované pracovní místo: 2 osoby K bylo na trh práce umístěno celkem 7 osob. 13

14 Nová šance 90 : tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR: oblast podpory Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Doba a místo realizace: Okres Rakovník. Cíl projektu: Přispět ke zvýšení zaměstnanosti CS - fyz. osoby pečující o děti do 15 let. Specifické cíle: 1. Zvyšovat pracovní, společenskou integraci, potlačovat diskriminaci této CS, podpořit soulad pracovního a soukromého života - 90 osob 2. Podporovat motivační nástroje - Motivační bloky - obnovení a rozvoj pracovních návyků - 90 osob 3. Pomáhat CS při získání pracovního místa, včetně pracovní diagnostiky - 90 osob 4. Realizovat nástroje APZ - rekvalifikace CS v oborech žádaných na trhu práce včetně praxe - 60 osob 5. Zprostředkovat zaměstnání: s úhradou mzdových nákladů zaměstnavateli - 3 nová a 9 volných pracovních míst bez úhrady mzdových nákladů zaměstnavateli - 12 míst 6. Odstraňovat překážky, bránící CS v účasti na trhu práce (příspěvek na dopravu, stravné, na hlídání dětí, výpis z rejstříku trestů, očkování) Cílová skupina: 90 osob pečujících o dítě do 15 let věku. Aktivity projektu: 1. Výběr do aktivit projektu: Rakovník: I.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 37 osob II.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 45 osob Výběrů se zúčastnilo k celkem 82 osob. 2. Neprofesní školení - Motivační blok: Obsah: - modul Motivační (12 hod.) - modul Orientace na trhu práce (6 hod.) - modul Komunikační (18 hod.) - modul Finanční gramotnosti (6 hod.) - modul Sociálně právního poradenství (12 hod.) - modul Práce na internetu (12 hod.) - modul Environmentální osvěty (6 hod.) I.cyklus: Do MB nastoupilo: 17 osob Potvrzení získalo: 14 osob II.cyklus: Do MB nastoupilo: 18 osob Potvrzení získalo: 17 osob Potvrzení o úspěšném ukončení MB získalo k celkem 31 osob. 3. Individuální schůzky s odborným asistentem: - 1-2x měsíčně s paní Jindřiškou Štrosovou 14

15 4. Pracovní diagnostika: I.cyklus: zúčastnilo se: 11 osob II.cyklus: zúčastnilo se: 17 osob Pracovní diagnostiky se zúčastnilo k celkem 28 osob. 5. Rekvalifikační kurzy a praxe Pracovník v sociálních službách: Termín: Do RK nastoupilo: 12 osob RK úspěšně absolvovalo a osvědčení získalo: 12 osob Asistent/ka: Termín: Do RK nastoupilo: 12 osob RK úspěšně absolvovalo a osvědčení získalo: 11 osob 6. Podpora uplatnění na trhu práce Umístnění osob na dotovaná pracovní místa: 1 osoba - z toho na nové pracovní místo: 1 osoba (v přepočtu na plné úvazky 1) - z toho na volné pracovní místo: 0 osob (v přepočtu na plné úvazky 0) Umístnění osob na nedotované pracovní místo: 3 osoby K byly na trh práce umístěny celkem 4 osoby. 15

16 Příležitost - pomoc sobě i druhým : tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR: oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Doba a místo realizace: Okres Louny a Litoměřice. Cíl projektu: Hlav. cílem projektu je zvýšit kompetence CS a její umístění na trh práce. Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci CS při hledání a udržení si pracovního místa. Je tvořen vzájemně logicky provázaným systémem nástrojů směřujících k odstranění bariér na trhu práce u této CS. Specifické cíle: 1. Motivovat a aktivizovat CS k dalšímu vzdělávání a k začlenění se do pracovního procesu. 2. Zajistit vzdělávání CS v rekvalifikačním kurzu Pracovník v sociálních službách, který je žádaný na dnešním trhu práce. 3. Zajistit služby psychologa pro CS. 4. Individuální poradenství pro CS v oblasti hledání zaměstnání. 5. Podpořit vznik nových pracovních míst pro CS a umístění CS na volná pracovní místa formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli. 6. Intenzivní individuální pomoc CS při získávání a udržení si pracovního místa bez příspěvku. Cílová skupina: 60 osob starších 50 let. Aktivity projektu: 1. Výběr do aktivit projektu: Louny: I.cyklus - 1.skupina: , 10:00 Žatec: I.cyklus - 2.skupina: , 8:00 a 10:00 zúčastnilo se: 48 osob zúčastnilo se: 41 osob Výběrů se zúčastnilo k celkem 89 osob. 2. Motivační modul: Obsah: - Blok počítačové gramotnosti (36 hod.) - Blok aktivačně motivační (36 hod.) - Blok finanční gramotnosti (12 hod.) - Blok zaměstnanecká práva (6 hod.) - Blok environmentální osvěty (6 hod.) I.cyklus-1.sk: Do MM nastoupilo: 16 osob Potvrzení získalo: 16 osob I.cyklus-2.sk: Do MM nastoupilo: 16 osob Potvrzení získalo: 16 osob Potvrzení o úspěšném ukončení MM získalo k celkem 32 osob. 3. Individuální schůzky s podpůrným pracovníkem pro cílovou skupinou: - 1-2x měsíčně s paní Annou Brožovičovou 16

17 4. Pracovní diagnostika: I.cyklus-1.sk: zúčastnilo se: 15 osob I.cyklus-2.sk: zúčastnilo se: 16 osob Pracovní diagnostiky se zúčastnilo k celkem 31 osob. 5. Rekvalifikační kurzy a praxe Pracovník v sociálních službách: Termín: Do RK nastoupilo: 18 osob 6. Podpora uplatnění na trhu práce Umístnění osob na dotovaná pracovní místa: 1 osoba - z toho na nové pracovní místo: 0 osob (v přepočtu na plné úvazky 0) - z toho na volné pracovní místo: 1 osoba (v přepočtu na plné úvazky 1) Umístnění osob na nedotované pracovní místo: 2 osoby K byly na trh práce umístěny celkem 3 osoby. 17

18 Senioři komunikují : Naše občanské sdružení bylo realizátorem 8 výukových kurzů v rámci výše uvedeného projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Hlavními partnery Nadačního fondu při realizaci tohoto projektu byla Nadace České spořitelny. Místo a termíny konání jednotlivých kurzů: Místo konání kurzu: Termín: Zařízení: Krupka u Teplic Základní škola Masarykova 461, Krupka Litvínov SSZŠ Litvínov, PKH 1677, Litvínov Žatec Masarykova 745, Žatec Chomutov Asista, Kochova 1417/11, Chomutov Louny Centrum pro nezaměstnané, Mánesova 2367, Louny Lovosice základní škola Lovosice Kadaň , OS Radka Kadaň, Kpt. Jaroše 630 Podbořany Obsah kurzu: 13 hodin výuky ovládání PC a používání internetu 1 hodina výuky používání platební karty Cílová skupina: Kurz byl určen pro seniory důchodového věku (10 osob/město). Výstupy projektu: Výukové kurzy úspěšně absolvovalo 80 seniorů. ZŠ T.G.Masaryka, Husova 445, Podbořany 18

19 Univerzita třetího věku Projekt byl financován Komunitním plánem města Žatce a OS VCP. Hlavní cíle projektu: Projekt navazoval na projekt realizovaný v roce Cílová skupina: Do projektu nastoupilo celkem 40 seniorů města Žatce. Projekt probíhal od září 2012 do prosince Během projektu proběhly tyto aktivity: - Úvodní seminář: typy kurzů: o Anglický jazyk - pokročilí 10 osob o Německý jazyk - pokročilí 8 osob o Kurz počítačů - začátečníci 9 osob o Kurz počítačů - pokročilí 13 osob Ve spolupráci s Nemocnicí Žatec byl realizován 1 kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR Všeobecný sanitář (č.j.: MZDR 48725/2006): 12.kurz Žatec účastníků Dále byly realizovány 2 rekvalifikační kurzy Pracovník v sociálních službách v rozsahu 150 hodin (MPSV, č.2011/1369-pk): 1.kurz Žatec účastníků 2.kurz Žatec účastníků Akreditované rekvalifikační kurzy: MPSV č.j. MPSV-UP/6946/12/ÚPČR/5 Povolení ke zprostředkování zaměstnání MŠMT č.j. 7366/11-24/233 Obsluha osobního počítače (80 hod.) MŠMT č.j /09-24/977 Asistent/ka (288 hod.) MŠMT č.j. MSMT-10650/12-24/407 Asistent/ka (288 hod.) MŠMT č.j /09-24/741 Technicko-administrativní pracovník (378 hod.) MŠMT č.j /09-24/552 Hospodyně (144 hod.) MŠMT č.j. MSMT-10643/12-24/406 Hospodyně (144 hod.) MŠMT č.j. 5165/09-24/238 Pečovatel/ka o děti ve věku od 3 do 15 let (264 hod.) MŠMT č.j. MSMT-10658/12-24/408 Pečovatel/ka o děti ve věku od 3 do 15 let (264 hod.) MŠMT č.j /08-24/1028 Nespecifický rekvalifikační kurz (800 hod.) MŠMT č.j /10-24/660 Personalista/personalistka (192 hod.) Skladník (DK) (150 hod.) MŠMT č.j /11-24/645 Pracovník grafického studia (138 hod.) Tvorba www stránek (138 hod.) MŠMT č.j. 5883/11-24/141 Marketing se zaměřením na reklamu (270 hod.) MPSV č.2010/1073-i akreditace vzdělávací instituce MPSV č.2011/1369-pk Pracovník v sociálních službách (150 hod.) MPSV č.2011/1370-pk Pracovník v sociálních službách rozšířený o odbornou jazykovou terminologii v německém jazyce MPSV č.2010/1293-pk Pracovník v sociálních službách (236 hod.) MPSV č.2010/1292-pk Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči (240 hod.) MPSV č.2010/1291-pk Pracovník v sociálních službách se zaměřením na výchovnou činnost (240 hod.) 19

20 Práce s veřejností O naši práci pro občany zdejšího regionu podáváme informace v místních médiích Severočeský deník, týdeník Žatecké noviny, Hlas, Press, místní kabelová televize, Litoměřický deník. Využili jsme spolupráce s Úřady práce v Lounech, Žatci a Podbořanech a jejich vývěsních míst. Dále využíváme vývěsní místa poliklinik, mateřských školek, úřadů Správ sociálního zabezpečení. Máme založenou vlastní webovou stránku, kde aktuálně informujeme o probíhajících akcích našeho sdružení. Informace o členské základně Členská základna měla ke dni členů. Výbor pracuje ve složení PhDr. Zdenka Baranniková Mgr. Eva Kapicová Mgr. Blanka Hodanová Ing. Lucie Kořánová předseda sdružení místopředseda sdružení zaměstnanec na plný úvazek zaměstnanec Poděkování Evropskému sociálnímu fondu Městu Žatec Nadaci Livie a Václava Klausových Kontaktnímu pracovišti Úřadu práce v Lounech, Žatci, Podbořanech Kontaktnímu pracovišti Úřadu práce v Litoměřicích Kontaktnímu pracovišti Úřadu práce v Rakovníku Nemocnici Žatec, o.p.s. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR firmě SELLI s.r.o. Žatec Základní škole v Litoměřicích, Havlíčkova 32 Základní škole TGM v Podbořanech, Husova 445 Základní škole v Krupce, Masarykova 461 SSZŠ v Litvínově, PKH základní škole v Lovosicích, Sady pionýrů 355/2 firmě Asista, Kochova 1417/11 občanskému sdružení Radka v Kadani, Kpt. Jaroše 630. PhDr. Zdeňka Baranniková předsedkyně OS VCP 20

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00252 Termín: 1.3.2012 28.2.2014 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení lounský region Hlavní cíl

Více

CZ.1.04/3.3.05/75.00135

CZ.1.04/3.3.05/75.00135 CZ.1.04/3.3.05/75.00135 Číslo projektu: Termín: 16.4.2012 15.4.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení Masarykova 745, 438 01 Žatec Místo realizace: rakovnický region

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Průběžná zpráva o naplňování

Průběžná zpráva o naplňování Průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni Bilance období: březen 2008 duben 2009 K 31. 3. 2009 zpracoval: Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Obsah:

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje

Kroměřížsko. Příklady dobré praxe z neziskového sektoru. Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Příklady dobré praxe z neziskového sektoru Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje Kroměřížsko Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 Realizace: Sociotrendy výzkumná agentura (třetí etapa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Lokální koncepce. předškolního vzdělávání pro město Tábor

Lokální koncepce. předškolního vzdělávání pro město Tábor Lokální koncepce předškolního vzdělávání pro město Tábor Lokální koncepce předškolního vzdělávání pro město Tábor 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 9 Výchozí stav 10 Popis plánování 22 Karty potřeb a opatření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více