Masarykova 745, Žatec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova 745, 438 01 Žatec"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Masarykova 745, Žatec 1

2 Obsah Úvod... 3 Poslání a cíle organizace... 3 Zpráva o činnosti za rok 2012:... 3 Projekty realizované v roce 2012:... 4 Do školy včas bez odkladu školní docházky :... 4 Zdravý životní styl :... 5 Podpůrná centra :... 7 Aktivní padesátka pokračuje :... 9 Centrum pomoci : Nová šance 90 : Příležitost - pomoc sobě i druhým : Senioři komunikují : Senioři komunikují : Univerzita třetího věku Univerzita třetího věku Akreditované rekvalifikační kurzy: Práce s veřejností Informace o členské základně Výbor pracuje ve složení Poděkování

3 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2012 Občanské sdružení bylo založeno koncem roku 2001, činnost sdružení zahájena Obsahem činnosti občanského sdružení je další vzdělávání a výchova dětí a mladistvých, dospělých, specifických skupin obyvatelstva a seniorů. Pro tyto skupiny osob jsme v roce 2012 předkládali a realizovali různé projekty zaměřené hlavně na poskytování individuálního poradenství a specifické pomoci při hledání zaměstnání, na zlepšování počítačové gramotnosti, jazykové zdokonalování, lepší uplatnitelnost na trhu práce, zvyšování sebevědomí, sebedůvěry, psychické odolnosti, schopnosti překonávat překážky Náplní práce občanského sdružení Vzdělávací centrum Podkrušnohoří v roce 2012 byla realizace projektů z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem Podpůrná centra, Aktivní padesátka pokračuje, Centrum pomoci, Nová šance 90, Příležitost - pomoc sobě i druhým. Z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl realizován projekt pod názvem Do školy včas bez odkladu školní docházky (tento projekt byl v březnu 2012 ukončen) a byla započata realizace projektu Zdravý životní styl. V roce 2012 jsme realizovali 2 rekvalifikační kurzy Pracovníka v sociálních službách pro samoplátce. Dále byl realizován 1 kurz Všeobecný sanitář ve spolupráci s Nemocnicí Žatec. Dále se nám podařilo získat finanční prostředky pro výuku seniorů na počítačích a to v těchto projektech: - Senioři komunikují : projekt financovaný Nadací Lívie a Václava Klausových a jejich partnerskými organizacemi Nadací České spořitelny a T-mobilu - Univerzita třetího věku : projekt financovaný Komunitním plánem města Žatce a OS VCP. Poslání a cíle organizace Posláním sdružení je vzdělávání, pomoc a prevence. Pomoc jedincům, kteří se nacházejí v tíživém společenském sociálním postavení. Úkolem sdružení je získávání finančních prostředků prostřednictvím grantů, sponzorských darů za účelem realizace projektů pro dané skupiny obyvatel. Zájmem sdružení je vytvořit takové programy, které budou efektivně řešit potřeby obyvatel. Cíle sdružení: - pořádání přednášek a seminářů - psychologické poradenství (diagnostika, psychoterapie) - pomoc při hledání zaměstnání - pomoc sociálně slabším občanům - pomoc handicapovaným občanům Zpráva o činnosti za rok 2012: Členové občanského sdružení VCP se v roce 2012 zaměřili na zpracovávání dvou projektů s tématikou sociální integrace a rovné příležitosti osob nad 50 let a osob se zdravotním postižením v rámci programů ESF. Tyto projekty byly podpořeny a budou realizovány od pod názvem Podpůrná centra pokračují a Aktivní po padesáti. Od roku 2007 začalo naše občanské sdružení rozšiřovat své působení i na okres Litoměřice. V Litoměřicích byla činnost ukončena v roce 2011, činnost byla obnovena v červenci 2012 v rámci projektu Příležitost pomoc sobě i druhým. Od roku 2009 jsme rozšířili působnost na okres Rakovník v rámci projektu Do školy včas. V Rakovníku byla zahájena realizace nového projektu Centra pomoci v dubnu 2012 a projektu Nová šance 90 v červenci

4 Projekty realizované v roce 2012: Do školy včas bez odkladu školní docházky : tento projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Doba a místo realizace: Louny, Rakovník, Žatec Cíl projektu: - včasná systematická práce s předškolními dětmi ohroženými školní nezralostí a SPUCH již v MŠ a přípravných ročnících tj. včasná diagnostika, nápravná péče v MŠ, individuální náprava ve spolupráci s rodinou - zpracování uceleného Předškolního programu, který bude možné realizovat přímo v MŠ a přípravných ročnících - další vzdělávání učitelek z MŠ a přípravných ročníků v oblasti školní zralosti, ochrany životního prostředí, SPUCH - založení Klubu pro rodiče systematická spolupráce s rodiči dětí, jejich zapojení do nápravných programů, zvyšování informovanosti u rodičovské veřejnosti o nutnosti kvalitní předškolní přípravy jejich potomků Cílová skupina: - 50 dětí, 50 učitelek, cca 50 rodičů Do aktivit projektu se zapojilo celkem 178 osob: - I. cyklus 25 dětí, 38 rodičů, 24 učitelek - II. cyklus 28 dětí, 37 rodičů, 26 učitelek Hlavní aktivity projektu byly úspěšně naplněny: 1) Klub pro rodiče 2) Vzdělávací program pro učitelky MŠ a přípravných ročníků: - 7 přednášek přednáška k připravovanému Předškolnímu programu, Supervize předškolního programu, 5 tematických přednášek (Hry v předškolním věku, Školní zralost, Environmentální výchova v MŠ, ADHD u předškolního věku, SPUCH u dětí předškolního věku, přednášky realizované nad rámec projektu Interaktivní tabule a Hry na prosociální chování) 3) Pilotní implementace Předškolního programu : - Vstupní a výstupní psychologické vyšetření - Vstupní a výstupní neurologické vyšetření - Realizace pracovní verze Předškolního programu - Individuální práce s dětmi v MŠ - Individuální terapie EEG biofeedback Výstupy projektu: 1) Přednášky pro učitelky MŠ zpracované v PowerPointové prezentaci: 2) Brožury pro rodiče (3 typy): - Školní zralost - Hry a činnosti pro děti před vstupem do školy - ADHD a SPU v předškolním věku (Klady a zápory hyperaktivity) 3) Brožurky pro učitelky (2 typy): - Hry v předškolním věku - Seznam dětských her 4) Předškolní program s přílohou Předškolního programu - Kresebné vzory k písničkám - finální verze 4

5 Zdravý životní styl : tento projekt byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, oblast podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Doba a místo realizace: okres Chomutov, Kladno, Louny, Most a Rakovník Cíl projektu: cílem projektu je vzdělávat širokou cílovou skupinu s důrazem na rodiče a prarodiče předškolních dětí předávat cílové skupině základní informace týkající se předškolní výchovy, trávení volného času dětí a péče o zdraví dětí způsobem populárně naučným a srozumitelným široké laické veřejnosti získané vědomosti předávat tak, aby získané vědomosti a dovednosti mohli aplikovat při výchově nejen předškolních dětí, ale následně i starších dětí Cíle projekt dosahuje formou: přednášek pedagoga, psychologa a zdravotní sestry v 50 mateřských školách a v 5 mateřských centrech v okresech Chomutov, Kladno, Louny, Most a Rakovník zpracovaných brožur pro širokou veřejnost na jednotlivá témata brožury budou distribuovány do mateřských škol, mateřských center, školních družin, pediatrům, odborům péče o dítě MěÚ (celkem bude distribuováno ks brožur) publikovaných 15 odborných článků (5 článků na každé téma) ve 20 regionálních a 5 celorepublikových novinách a časopisech vytvořených jejichž součástí bude poradna psychologa, pedagoga či pediatra, ti budou aktuálně reagovat na dotazy široké veřejnosti týkajících se daných témat Cílová skupina: - cílovou skupinou jsou jednotlivci občané s trvalým pobytem v ČR, účastník dalšího vzdělávání s důrazem na rodiče a prarodiče předškolních dětí (cílem je 2475 osob) Do aktivit projektu se k zapojilo 617 osob (555 žen, 62 mužů) Hlavní aktivity projektu byly úspěšně naplněny: 1) Přípravná fáze klíčové aktivity Realizace vzdělávacích přednášek V rámci této aktivity byl ve sledovaném období vytvořen: seznam všech MŠ a MC v okresech Chomutov, Kladno, Louny, Most a Rakovník seznam 50 MŠ a 5 MC, které projevili zájem o spolupráci při realizaci vzdělávacích přednášek pro rodiče a prarodiče předškoláků zpracované jednotlivé přednášky na problematiku předškolní výchova, volný čas dětí a péče o zdraví dětí v PowerPointu celkem 3 typy přednášek zpracované brožury na podtéma Zdravý životní styl, které obsahují nejdůležitější informace z obsahu jednotlivých přednášek předškolní výchova, volný čas dětí a péče o zdraví dětí (brožura byla vždy rozdávána při přednáškách zúčastněným rodičům a prarodičům) 2) Realizace vzdělávacích přednášek pro cílovou skupinu: V rámci této aktivity bylo ve sledovaném období zrealizováno 44 přednášek: pedagog: 15 přednášek psycholog: 17 přednášek zdravotník: 12 přednášek 3) Přípravná fáze klíčové aktivity Publikování vzdělávacích článků v tisku V rámci této aktivity byl vytvořen: seznam regionálního tisku vycházejícího v jednotlivých okresech Chomutov, Kladno, Louny, Most a Rakovník 5

6 seznam 20 konkrétních regionálních pravidelně vycházejících novin a 5 časopisů vycházejících celorepublikově byl potvrzen zájem o spolupráci a vytvořen harmonogram zveřejňování odborných článků 4) Publikování odborných vzdělávacích článků v tisku V rámci této aktivity byly vytvořeny a publikovány odborné články: Pedagoga: Rodina a volný čas předškoláků Význam čtení pro děti předškolního věku Psychologa: Význam rodiny u předškolních dětí Co by mělo zvládat dítě od 3-4 let Pediatra: Jak vést děti ke zdravým návykům ve výživě Nástraha zimy nemoci z nachlazení 5) Tvorba Zdravý životní styl V rámci této aktivity byla vytvořena: zcela originální interaktivní internetová aplikace projektu funkční Zdravý životní styl 6) Provoz Zdravý životní styl V rámci této aktivity bylo zajištěno: informace o provozu v regionálním i ostatním tisku aktuálně vkládané články (vycházející v tisku) na online archív článků, který byl přístupný návštěvníkům odpovědi odborníků pedagoga, psychologa a pediatra na dotazy široké veřejnosti k dané problematice aktualizace seznamu odborné literatury v sekci Doporučená literatura 7) Distribuce brožur pro cílovou skupinu V rámci této aktivity byly distribuovány brožury na téma Předškolní výchova, Volný čas dětí a Péče o zdraví dětí: na základě předávacího protokolu při osobním jednání doklad o odeslání prostřednictvím pošty 6

7 Podpůrná centra : tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR: oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Doba a místo realizace: Okres Louny. Cíl projektu: 1) Zřízení Podpůrného centra pro osoby se zdravotním postižením. 2) Realizace Aktivačně - motivačních modulů pro 96 osob se zdravotním postižením rozdělených do 8 cyklů (1 cyklus - 12 osob) s dotací 100 hodin výuky/1cyklus, zpracování a vyhodnocení pracovní diagnostiky u každého účastníka/nice, zajištění exkurzí do firem v regionu. 3) Zajištění individuálního poradenství a specifické pomoci osobám z cílové skupiny prostřednictvím poradce Podpůrného centra, akvizitora trhu práce a psychologa. 4) Zajištění 25 pracovních míst s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli. Cílová skupina: 96 osob se zdravotním postižením. Aktivity I. - VIII. cyklu: Do I.-VIII. cyklu se zapojilo celkem 112 osob. 1. Výběr do aktivit projektu: Louny: I.cyklus: v 8:00 a v 10:00 (místo konání: Podpůrné centrum Louny, Pod Nemocnicí přízemí, č.dveří 105) III.cyklus: v 9:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Louny) V.cyklus: v 8:00 a v 10:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Louny) VII.cyklus: v 9:00 a v 11:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Louny) Žatec: II.cyklus: v 8:00 a v 10:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Žatec) IV:cyklus: v 9:00 a v 11:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Žatec) VI.cyklus: v 8:00 a v 10:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Žatec) VIII.cyklus: v 8:00 a v 10:00 (místo konání: Kontaktní pracoviště ÚP Žatec) Celkem se výběrů zúčastnilo 352 osob. 2. Aktivačně-motivační modul: Obsah: - Blok motivace (40 hod.) - Blok PC (25 hod.) - Blok poradenství pro zdravotně postižené (15 hod.) - Blok životní prostředí (10 hod.) - Blok finanční gramotnosti (10 hod.) I.cyklus: Do AMM nastoupilo: 18 osob Potvrzení získalo: 18 osob II.cyklus: Do AMM nastoupilo: 20 osob Potvrzení získalo: 19 osob III.cyklus: Do AMM nastoupilo: 13 osob Potvrzení získalo: 12 osob IV.cyklus: Do AMM nastoupilo: 12 osob Potvrzení získalo: 12 osob V.cyklus: Do AMM nastoupilo: 14 osob Potvrzení získalo: 13 osob VI.cyklus: Do AMM nastoupilo: 14 osob Potvrzení získalo: 13 osob VII.cyklus: Do AMM nastoupilo: 13 osob Potvrzení získalo: 11 osob VIII.cyklus: Do AMM nastoupilo: 8 osob Potvrzení získalo: 7 osob Potvrzení o úspěšném ukončení AMM získalo celkem 105 osob. 7

8 3. Individuální schůzky s poradcem podpůrných center: - 2x měsíčně s panem Jakubem Kapicem 4. Pracovní diagnostika: I.cyklus: zúčastnilo se: 15 osob II.cyklus: zúčastnilo se: 16 osob III.cyklus: zúčastnilo se: 12 osob IV.cyklus: zúčastnilo se: 11 osob V.cyklus: zúčastnilo se: 13 osob VI.cyklus: zúčastnilo se: 11 osob VII.cyklus: zúčastnilo se: 10 osob VIII.cyklus: zúčastnilo se: 7 osob Pracovní diagnostiky se zúčastnilo celkem 95 osob. 5. Absolvované exkurze: Zahradníček,s.r.o. zúčastnilo se: 15 osob Minoret Louny zúčastnilo se: 16 osob Elektrárna Počerady zúčastnilo se: 14 osob Elektrárna Počerady zúčastnilo se: 14 osob CS PACK Žatec zúčastnilo se: 15 osob Minoret Žatec zúčastnilo se: 11 osob Zahradníček,s.r.o. zúčastnilo se: 9 osob Bel Stewart zúčastnilo se: 9 osob Aisan Industry zúčastnilo se: 6 osob Elektrárna Počerady zúčastnilo se: 10 osob Žatecký pivovar zúčastnilo se: 11 osob CS Pack Žatec zúčastnilo se: 11 osob Elektrárna Počerady zúčastnilo se: 9 osob Domov pro seniory LN zúčastnilo se: 11 osob Harmonikas zúčastnilo se: 11 osob Kamarád Lorm zúčastnilo se: 12 osob Minoret s.r.o. zúčastnilo se: 13 osob Domov pro seniory Žatec zúčastnilo se: 12 osob Domov pro seniory U Pramene Louny zúčastnilo se: 7 osob Městská peč.služba Louny zúčastnilo se: 8 osob Zahradníček s.r.o. zúčastnilo se: 7 osob Minoret Žatec zúčastnily se: 4 osoby SkloArt Lubenec zúčastnily se: 4 osoby Kamarád LORM zúčastnilo se: 5 osob V rámci všech cyklů proběhlo 24 exkurzí. 7. Podpora uplatnění na trhu práce Umístnění osob na dotovaná nová pracovní místa: 30 osob - v přepočtu na plné úvazky 25,75 Umístnění osob na nedotované pracovní místo: 36 osob Výsledky I.-VIII.cyklu: 105 osob získalo Potvrzení o úspěšném absolvování Aktivačně-motivačního modulu. 101 osob ukončilo účast v I.-VIII.cyklu a absolvovalo všechny aktivity projektu 3 osoby byly vyřazeny sankčně, 2 osoby z důvodu nesplnění minimální nutné docházky, 1 osoba z důvodu nástupu výkonu trestu, 1 osoba z důvodu stěhování, 2 osoby ze zdravotních důvodů, 1 osoba z důvodu odjezdu za prací do ciziny a 1 osoba z důvodu nástupu do projektu Aktivní 50 pokračuje. 66 osob nastoupilo do zaměstnání. 8

9 Aktivní padesátka pokračuje : tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR: oblast podpory Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu. Doba a místo realizace: Okres Louny. Cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti a posílení prac. integrace osob nad 50 let věku v regionu Louny Specifické cíle: 1) Motivovat a aktivizovat CS k dalšímu vzdělávání a k začlenění se do prac. procesu 2) Zajistit CS vzdělávání v rekv. kurzech - zvýšení kvalifikace nebo možnost změny kvalifikace v oborech, které jsou žádané na dnešním trhu práce 3) Zajistit vznik a rozvoj denních poradens. služeb pro nezam. CS v regionu Louny a Žatec - možnost indiv.konzultací 4) Zajistit služby psychologa pro CS 5) Podpořit vznik nových prac. míst pro CS - 5 os. a umístění CS na stávající prac. místa formou příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatelům -10 os. 6) Intenzivní indiv. pomoc CS při získávání a udržení si prac. místa na trhu práce - zprostředkování prac. míst -11os. bez příspěvku Cílová skupina: 100 osob ve věku nad 50 let. Aktivity projektu: 1. Výběr do aktivit projektu: Louny: I.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 50 osob II.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 29 osob III.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 31 osob Žatec: I.cyklus: , 8:00 a 10:00 zúčastnilo se: 39 osob II.cyklus: , 8:00 a 10:00 zúčastnilo se: 45 osob III.cyklus: , 8:00 a 10:00 zúčastnilo se: 35 osob Výběrů se zúčastnilo k celkem 229 osob. 2. Motivační modul: Obsah: - blok Motivačně aktivační (18 hod.) - blok Orientace na trhu práce (12 hod.) - blok Komunikační dovednosti (18 hod.) - blok Finanční gramotnosti (12 hod.) - blok Sociálně právního poradenství (12 hod.) - blok Environmentální osvěta (6 hod.) I.cyklus-LN: Do MM nastoupilo: 11 osob Potvrzení získalo: 11 osob I.cyklus-Ž: Do MM nastoupilo: 13 osob Potvrzení získalo: 12 osob II.cyklus-LN: Do MM nastoupilo: 15 osob Potvrzení získalo: 15 osob II.cyklus-Ž: Do MM nastoupilo: 16 osob Potvrzení získalo: 16 osob III.cyklus-LN: Do MM nastoupilo: 9 osob Potvrzení získalo: 9 osob III.cyklus-Ž: Do MM nastoupilo: 16 osob Potvrzení získalo: 16 osob Potvrzení o úspěšném ukončení MM získalo k celkem 79 osob. 9

10 3. Individuální schůzky s podpůrným asistentem: - 1-2x měsíčně s paní Irenou Kadeřábkovou 4. Pracovní diagnostika: I.cyklus-LN: zúčastnilo se: 11 osob zúčastnilo se: 1 osoba I.cyklus-Ž: zúčastnilo se: 12 osob II.cyklus-LN: zúčastnilo se: 13 osob II.cyklus-Ž: zúčastnilo se: 15 osob III.cyklus-LN: zúčastnilo se: 9 osob III.cyklus-Ž: zúčastnilo se: 16 osob Pracovní diagnostiky se zúčastnilo k celkem 77 osob. 5. Absolvované exkurze: Aisan Industry s.r.o., Louny zúčastnilo se: 11 osob ČEZ Elektrárna Počerady zúčastnilo se: 11 osob HP PELZER, s.r.o. Žatec zúčastnilo se: 13 osob ČEZ, a.s. - Elektrárna Počerady - Vyškov zúčastnilo se: 12 osob Domov pro seniory a Pečovatelská služba Žatec zúčastnilo se: 7 osob Žatecký pivovar zúčastnilo se: 12 osob PATOK Louny zúčastnilo se: 11 osob Svěráková s.r.o., Hlubany zúčastnilo se: 17 osob Žatecký pivovar zúčastnilo se: 13 osob Novák - papír, s.r.o., Louny zúčastnilo se: 14 osob Aisan Industry s.r.o., Louny zúčastnilo se: 13 osob HP PELZER, s.r.o. Žatec zúčastnilo se: 12 osob Harmonikas, s.r.o., Louny zúčastnilo se: 13 osob ČEZ, a.s. - Elektrárna Počerady - Vyškov zúčastnilo se: 10 osob CONTA s.r.o., Podbořany zúčastnilo se: 9 osob SkloArt f.o., Lubenec zúčastnilo se: 16 osob BEL Stewart s.r.o., Louny zúčastnilo se: 10 osob Chmelařské muzeum Žatec zúčastnilo se: 16 osob Žatecký pivovar zúčastnilo se: 16 osob K bylo realizováno celkem 19 exkurzí. 6. Rekvalifikační kurzy PC Termín: Do RK nastoupilo: 13 osob Osvědčení získalo: 13 osob Termín: Do RK nastoupilo: 11 osob Osvědčení získalo: 10 osob Termín: Do RK nastoupilo: 11 osob Osvědčení získalo: 9 osob Osvědčení o úspěšném absolvování RK Obsluha osobního počítače získalo k osob. 7. Specifické rekvalifikační kurzy II. Skladník ( H): Realizátor RK: SELLI s.r.o. Termín: Do RK nastoupilo: 11 osob RK úspěšně absolvovalo a osvědčení získalo: 11 osob Závěrečné zkoušky probíhaly dne u autorizované osoby: Střední odborná škola služeb a Střední odborné učiliště, Kadaň, 5.května 680, příspěvková organizace. 10

11 Obsluha elektrovozíku a motovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 tun): Firma: Vodest s.r.o., Vidhostická 457, Vroutek Termín: Do RK nastoupilo: 12 osob Kurz úspěšně ukončilo: 12 osob 8. Podpora uplatnění na trhu práce Umístnění osob na dotovaná pracovní místa: 12 osob - z toho na nové pracovní místo: 8 osoby (v přepočtu na plné úvazky 8) - z toho na volné pracovní místo: 4 osoby (v přepočtu na plné úvazky 4) Umístnění osob na nedotované pracovní místo: 9 osob K bylo na trh práce umístěno celkem 21 osob. 11

12 Centrum pomoci : tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR: oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Doba a místo realizace: Okres Rakovník. Cíl projektu: 1. Poskytování individuálního poradenství a specifické pomoci osobám z CS prostřednictvím individuálních setkání a pohovorů v pravidelných intervalech s cílem hledání vhodného pracovního místa. 2. Zřízení Centra pomoci v Rakovníku pro OZP, budou zajištěny 2 PC s připojením na internet k vyhledávání zaměstnání. 3. Neprofesní vzdělávání v Aktivačně-motivačním modulu. 4. Zajištění exkurzí do firem v okresu Rakovník. 5. Realizace pracovní diagnostiky. 6. Profesní vzdělávání - 3 typy rekvalifikačních kurzů. 7. Tvorba 13 nových pracovních míst a umístění 12 osob na volná pracovní místa s příspěvkem na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli na dobu 6 měsíců. 8. Zprostředkování min. 6 osobám vhodné pracovní místo bez příspěvku pro zaměstnavatele. Cílová skupina: 60 osob se zdravotním postižením. Aktivity projektu: 1. Výběr do aktivit projektu: Rakovník: I.cyklus: , 9:00 zúčastnilo se: 17 osob II.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 43 osob III.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 27 osob IV.cyklus: , 9:00 zúčastnilo se: 12 osob Výběrů se zúčastnilo k celkem 99 osob. 2. Aktivačně-motivační modul: Obsah: - Blok Motivace (20 hodin) - Blok Komunikace (20 hodin) - Blok PC a Internetu (20 hodin) - Blok Finanční gramotnosti (10 hodin) - Blok Environmentální osvěty (10 hodin) - Blok poradenství pro zdravotně postižené (20 hodin) I.cyklus: Do AMM nastoupilo: 7 osob Potvrzení získalo: 7 osob II.cyklus: Do AMM nastoupilo: 16 osob Potvrzení získalo: 16 osob III.cyklus: Do AMM nastoupilo: 13 osob Potvrzení získalo: 13 osob Potvrzení o úspěšném ukončení AMM získalo k celkem 36 osob. 3. Individuální schůzky s poradcem Centra pomoci: - 1-2x měsíčně s paní Danou Trpišovskou 12

13 4. Pracovní diagnostika: I.cyklus: zúčastnilo se: 7 osob II.cyklus: zúčastnilo se: 15 osob III.cyklus: zúčastnilo se: 12 osob zúčastnila se: 1 osoba Pracovní diagnostiky se zúčastnilo k celkem 35 osob. 5. Absolvované exkurze: PQS Technology Rakovník zúčastnilo se: 7 osob Dům pečovatelské služby Rakovník zúčastnilo se: 7 osob Pivovar Heineken ČR Krušovice zúčastnilo se: 7 osob Giere kovoobrábění Rakovník zúčastnilo se: 14 osob RAVOS s.r.o., Rakovník zúčastnilo se: 15 osob Tradiční pivovar v Rakovníku zúčastnilo se: 14 osob RAVOS s.r.o., Rakovník zúčastnilo se: 12 osob K bylo realizováno celkem 7 exkurzí. 6. Rekvalifikační kurzy a praxe Webdesigner - Tvorba webových stránek Termín: Do RK nastoupilo: 11 osob RK úspěšně absolvovalo a osvědčení získalo: 9 osob Potvrzení o absolvování RK z důvodu neúspěšného složení závěrečných zkoušek získaly: 2 osoby 7. Podpora uplatnění na trhu práce Umístnění osob na dotovaná pracovní místa: 5 osob - z toho na nové pracovní místo: 4 osoby (v přepočtu na plné úvazky 2,75) - z toho na volné pracovní místo: 1 osoba (v přepočtu na plné úvazky 1) Umístnění osob na nedotované pracovní místo: 2 osoby K bylo na trh práce umístěno celkem 7 osob. 13

14 Nová šance 90 : tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR: oblast podpory Posílení aktivních politik zaměstnanosti. Doba a místo realizace: Okres Rakovník. Cíl projektu: Přispět ke zvýšení zaměstnanosti CS - fyz. osoby pečující o děti do 15 let. Specifické cíle: 1. Zvyšovat pracovní, společenskou integraci, potlačovat diskriminaci této CS, podpořit soulad pracovního a soukromého života - 90 osob 2. Podporovat motivační nástroje - Motivační bloky - obnovení a rozvoj pracovních návyků - 90 osob 3. Pomáhat CS při získání pracovního místa, včetně pracovní diagnostiky - 90 osob 4. Realizovat nástroje APZ - rekvalifikace CS v oborech žádaných na trhu práce včetně praxe - 60 osob 5. Zprostředkovat zaměstnání: s úhradou mzdových nákladů zaměstnavateli - 3 nová a 9 volných pracovních míst bez úhrady mzdových nákladů zaměstnavateli - 12 míst 6. Odstraňovat překážky, bránící CS v účasti na trhu práce (příspěvek na dopravu, stravné, na hlídání dětí, výpis z rejstříku trestů, očkování) Cílová skupina: 90 osob pečujících o dítě do 15 let věku. Aktivity projektu: 1. Výběr do aktivit projektu: Rakovník: I.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 37 osob II.cyklus: , 9:00 a 11:00 zúčastnilo se: 45 osob Výběrů se zúčastnilo k celkem 82 osob. 2. Neprofesní školení - Motivační blok: Obsah: - modul Motivační (12 hod.) - modul Orientace na trhu práce (6 hod.) - modul Komunikační (18 hod.) - modul Finanční gramotnosti (6 hod.) - modul Sociálně právního poradenství (12 hod.) - modul Práce na internetu (12 hod.) - modul Environmentální osvěty (6 hod.) I.cyklus: Do MB nastoupilo: 17 osob Potvrzení získalo: 14 osob II.cyklus: Do MB nastoupilo: 18 osob Potvrzení získalo: 17 osob Potvrzení o úspěšném ukončení MB získalo k celkem 31 osob. 3. Individuální schůzky s odborným asistentem: - 1-2x měsíčně s paní Jindřiškou Štrosovou 14

15 4. Pracovní diagnostika: I.cyklus: zúčastnilo se: 11 osob II.cyklus: zúčastnilo se: 17 osob Pracovní diagnostiky se zúčastnilo k celkem 28 osob. 5. Rekvalifikační kurzy a praxe Pracovník v sociálních službách: Termín: Do RK nastoupilo: 12 osob RK úspěšně absolvovalo a osvědčení získalo: 12 osob Asistent/ka: Termín: Do RK nastoupilo: 12 osob RK úspěšně absolvovalo a osvědčení získalo: 11 osob 6. Podpora uplatnění na trhu práce Umístnění osob na dotovaná pracovní místa: 1 osoba - z toho na nové pracovní místo: 1 osoba (v přepočtu na plné úvazky 1) - z toho na volné pracovní místo: 0 osob (v přepočtu na plné úvazky 0) Umístnění osob na nedotované pracovní místo: 3 osoby K byly na trh práce umístěny celkem 4 osoby. 15

16 Příležitost - pomoc sobě i druhým : tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR: oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce. Doba a místo realizace: Okres Louny a Litoměřice. Cíl projektu: Hlav. cílem projektu je zvýšit kompetence CS a její umístění na trh práce. Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci CS při hledání a udržení si pracovního místa. Je tvořen vzájemně logicky provázaným systémem nástrojů směřujících k odstranění bariér na trhu práce u této CS. Specifické cíle: 1. Motivovat a aktivizovat CS k dalšímu vzdělávání a k začlenění se do pracovního procesu. 2. Zajistit vzdělávání CS v rekvalifikačním kurzu Pracovník v sociálních službách, který je žádaný na dnešním trhu práce. 3. Zajistit služby psychologa pro CS. 4. Individuální poradenství pro CS v oblasti hledání zaměstnání. 5. Podpořit vznik nových pracovních míst pro CS a umístění CS na volná pracovní místa formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli. 6. Intenzivní individuální pomoc CS při získávání a udržení si pracovního místa bez příspěvku. Cílová skupina: 60 osob starších 50 let. Aktivity projektu: 1. Výběr do aktivit projektu: Louny: I.cyklus - 1.skupina: , 10:00 Žatec: I.cyklus - 2.skupina: , 8:00 a 10:00 zúčastnilo se: 48 osob zúčastnilo se: 41 osob Výběrů se zúčastnilo k celkem 89 osob. 2. Motivační modul: Obsah: - Blok počítačové gramotnosti (36 hod.) - Blok aktivačně motivační (36 hod.) - Blok finanční gramotnosti (12 hod.) - Blok zaměstnanecká práva (6 hod.) - Blok environmentální osvěty (6 hod.) I.cyklus-1.sk: Do MM nastoupilo: 16 osob Potvrzení získalo: 16 osob I.cyklus-2.sk: Do MM nastoupilo: 16 osob Potvrzení získalo: 16 osob Potvrzení o úspěšném ukončení MM získalo k celkem 32 osob. 3. Individuální schůzky s podpůrným pracovníkem pro cílovou skupinou: - 1-2x měsíčně s paní Annou Brožovičovou 16

17 4. Pracovní diagnostika: I.cyklus-1.sk: zúčastnilo se: 15 osob I.cyklus-2.sk: zúčastnilo se: 16 osob Pracovní diagnostiky se zúčastnilo k celkem 31 osob. 5. Rekvalifikační kurzy a praxe Pracovník v sociálních službách: Termín: Do RK nastoupilo: 18 osob 6. Podpora uplatnění na trhu práce Umístnění osob na dotovaná pracovní místa: 1 osoba - z toho na nové pracovní místo: 0 osob (v přepočtu na plné úvazky 0) - z toho na volné pracovní místo: 1 osoba (v přepočtu na plné úvazky 1) Umístnění osob na nedotované pracovní místo: 2 osoby K byly na trh práce umístěny celkem 3 osoby. 17

18 Senioři komunikují : Naše občanské sdružení bylo realizátorem 8 výukových kurzů v rámci výše uvedeného projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Hlavními partnery Nadačního fondu při realizaci tohoto projektu byla Nadace České spořitelny. Místo a termíny konání jednotlivých kurzů: Místo konání kurzu: Termín: Zařízení: Krupka u Teplic Základní škola Masarykova 461, Krupka Litvínov SSZŠ Litvínov, PKH 1677, Litvínov Žatec Masarykova 745, Žatec Chomutov Asista, Kochova 1417/11, Chomutov Louny Centrum pro nezaměstnané, Mánesova 2367, Louny Lovosice základní škola Lovosice Kadaň , OS Radka Kadaň, Kpt. Jaroše 630 Podbořany Obsah kurzu: 13 hodin výuky ovládání PC a používání internetu 1 hodina výuky používání platební karty Cílová skupina: Kurz byl určen pro seniory důchodového věku (10 osob/město). Výstupy projektu: Výukové kurzy úspěšně absolvovalo 80 seniorů. ZŠ T.G.Masaryka, Husova 445, Podbořany 18

19 Univerzita třetího věku Projekt byl financován Komunitním plánem města Žatce a OS VCP. Hlavní cíle projektu: Projekt navazoval na projekt realizovaný v roce Cílová skupina: Do projektu nastoupilo celkem 40 seniorů města Žatce. Projekt probíhal od září 2012 do prosince Během projektu proběhly tyto aktivity: - Úvodní seminář: typy kurzů: o Anglický jazyk - pokročilí 10 osob o Německý jazyk - pokročilí 8 osob o Kurz počítačů - začátečníci 9 osob o Kurz počítačů - pokročilí 13 osob Ve spolupráci s Nemocnicí Žatec byl realizován 1 kurz akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR Všeobecný sanitář (č.j.: MZDR 48725/2006): 12.kurz Žatec účastníků Dále byly realizovány 2 rekvalifikační kurzy Pracovník v sociálních službách v rozsahu 150 hodin (MPSV, č.2011/1369-pk): 1.kurz Žatec účastníků 2.kurz Žatec účastníků Akreditované rekvalifikační kurzy: MPSV č.j. MPSV-UP/6946/12/ÚPČR/5 Povolení ke zprostředkování zaměstnání MŠMT č.j. 7366/11-24/233 Obsluha osobního počítače (80 hod.) MŠMT č.j /09-24/977 Asistent/ka (288 hod.) MŠMT č.j. MSMT-10650/12-24/407 Asistent/ka (288 hod.) MŠMT č.j /09-24/741 Technicko-administrativní pracovník (378 hod.) MŠMT č.j /09-24/552 Hospodyně (144 hod.) MŠMT č.j. MSMT-10643/12-24/406 Hospodyně (144 hod.) MŠMT č.j. 5165/09-24/238 Pečovatel/ka o děti ve věku od 3 do 15 let (264 hod.) MŠMT č.j. MSMT-10658/12-24/408 Pečovatel/ka o děti ve věku od 3 do 15 let (264 hod.) MŠMT č.j /08-24/1028 Nespecifický rekvalifikační kurz (800 hod.) MŠMT č.j /10-24/660 Personalista/personalistka (192 hod.) Skladník (DK) (150 hod.) MŠMT č.j /11-24/645 Pracovník grafického studia (138 hod.) Tvorba www stránek (138 hod.) MŠMT č.j. 5883/11-24/141 Marketing se zaměřením na reklamu (270 hod.) MPSV č.2010/1073-i akreditace vzdělávací instituce MPSV č.2011/1369-pk Pracovník v sociálních službách (150 hod.) MPSV č.2011/1370-pk Pracovník v sociálních službách rozšířený o odbornou jazykovou terminologii v německém jazyce MPSV č.2010/1293-pk Pracovník v sociálních službách (236 hod.) MPSV č.2010/1292-pk Pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči (240 hod.) MPSV č.2010/1291-pk Pracovník v sociálních službách se zaměřením na výchovnou činnost (240 hod.) 19

20 Práce s veřejností O naši práci pro občany zdejšího regionu podáváme informace v místních médiích Severočeský deník, týdeník Žatecké noviny, Hlas, Press, místní kabelová televize, Litoměřický deník. Využili jsme spolupráce s Úřady práce v Lounech, Žatci a Podbořanech a jejich vývěsních míst. Dále využíváme vývěsní místa poliklinik, mateřských školek, úřadů Správ sociálního zabezpečení. Máme založenou vlastní webovou stránku, kde aktuálně informujeme o probíhajících akcích našeho sdružení. Informace o členské základně Členská základna měla ke dni členů. Výbor pracuje ve složení PhDr. Zdenka Baranniková Mgr. Eva Kapicová Mgr. Blanka Hodanová Ing. Lucie Kořánová předseda sdružení místopředseda sdružení zaměstnanec na plný úvazek zaměstnanec Poděkování Evropskému sociálnímu fondu Městu Žatec Nadaci Livie a Václava Klausových Kontaktnímu pracovišti Úřadu práce v Lounech, Žatci, Podbořanech Kontaktnímu pracovišti Úřadu práce v Litoměřicích Kontaktnímu pracovišti Úřadu práce v Rakovníku Nemocnici Žatec, o.p.s. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR firmě SELLI s.r.o. Žatec Základní škole v Litoměřicích, Havlíčkova 32 Základní škole TGM v Podbořanech, Husova 445 Základní škole v Krupce, Masarykova 461 SSZŠ v Litvínově, PKH základní škole v Lovosicích, Sady pionýrů 355/2 firmě Asista, Kochova 1417/11 občanskému sdružení Radka v Kadani, Kpt. Jaroše 630. PhDr. Zdeňka Baranniková předsedkyně OS VCP 20

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE

AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE AKTIVNÍ PADESÁTKA POKRAČUJE Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00252 Termín: 1.3.2012 28.2.2014 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení lounský region Hlavní cíl

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2010 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2010 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2011

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2011 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2011 Občanské sdružení bylo založeno koncem roku 2001, činnost sdružení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdružení

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2009 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

CZ.1.04/3.3.05/75.00135

CZ.1.04/3.3.05/75.00135 CZ.1.04/3.3.05/75.00135 Číslo projektu: Termín: 16.4.2012 15.4.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení Masarykova 745, 438 01 Žatec Místo realizace: rakovnický region

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region

AKTIVNÍ PO PADESÁTI. CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015. rakovnický region AKTIVNÍ PO PADESÁTI Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/91.00154 Termín: 31.5.2013 30.5.2015 Realizátor: Místo realizace: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří rakovnický region Hlavní cíl projektu: - zvýšení zaměstnanosti

Více

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM

PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM PŘÍLEŽITOST POMOC SOBĚ I DRUHÝM CZ.1.04/3.3.05/75.00247 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: lounský

Více

CZ.1.04/3.3.05/75.00135

CZ.1.04/3.3.05/75.00135 CZ.1.04/3.3.05/75.00135 Číslo projektu: Termín: 16.4.2012 15.4.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení Masarykova 745, 438 01 Žatec Místo realizace: rakovnický region

Více

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec

NOVÁ ŠANCE 90. Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec NOVÁ ŠANCE 90 CZ.1.04/2.1.01/74.00214 Číslo projektu: Termín: 1.7.2012 30.6.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Masarykova 745, 43801 Žatec Místo realizace: rakovnický region Cílová

Více

CZ.1.04/3.3.05/75.00135

CZ.1.04/3.3.05/75.00135 CZ.1.04/3.3.05/75.00135 Číslo projektu: Termín: 16.4.2012 15.4.2014 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří občanské sdružení Masarykova 745, 438 01 Žatec Místo realizace: rakovnický region

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Obsah: Poděkování... 2 Základní údaje o realizátorovi projektu Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Ţatec o.s.... 3 Základní údaje o projektu...

Více

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 Termín: 1.8.2009 31.3.2012 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, občanské sdruţení Masarykova 745, 438

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia

Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045. 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Závěrečná konference k projektu ZKUŠENOST PLUS CZ 1.04/2.1.00/13.00045 31. ledna 2012 Olomouc, hotel Hesperia Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP

Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Vznik a zaměření společnosti IdeaHELP Ing. František Mikyska IdeaHELP, o.p.s. Obchodní jméno: IdeaHELP, o.p.s. Identifikační číslo: 274 70 229 Sídlo společnosti: Žamberk, Zemědělská 1004, 564 01 Právní

Více

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045

Společně na trh práce v Karlovarském kraji CZ.1.04/2.1.01/D8.00045 Cílem projektu je podpořit uchazeče evidované na úřadu práce ve věku nad 50 let, kteří se snaží vrátit do zaměstnání. Realizátorem projektu je: Karlovarský kraj a partneři: Úřad práce ČR KrP v Karlových

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 1 Směrnice GŘ č. 17/2015 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: XXXX Datum narození: XXXX Kontaktní adresa: XXXX Telefon: XXXX Zdravotní stav dobrý:

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079. Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce dotace: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v roce 2000 jako obecně

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení

Realizace vzdělávání od vzniku sdružení AMOS-HAVÍŘOV z. s. Navazuje na bohatou a úspěšnou historii občanského sdružení Občanské sdružení vzniklo na začátku roku 2004 se zaměřením na podporu rozvoje lidských zdrojů, sociální integraci a rovných

Více

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele

Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele Projekt Informační brožura pro zaměstnavatele provasvjmk.rcv.czhttp ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa programu: 2. Aktivní politika trhu práce

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Po roce do práce v Jihomoravském kraji

Po roce do práce v Jihomoravském kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00029 Po roce do práce v Jihomoravském kraji Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 11. dubna 2013 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu

Více

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce

sdružení SPLAV oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty pro znevýhodněné občany - projekty pro mládež - mezinárodní spolupráce - občanské sdružení, založeno 2004, 32 obcí okr. Rychnov n/kněžnou - 6 zaměstnanců, sídlo Skuhrov n/bělou cíl: pomoc při prospěšném rozvoji regionu oblasti pomoci: - realizace programu LEADER - projekty

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

PODPORA. na trhu práce II. LETTER. KONÍČEK, o.p.s NEWS. číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/

PODPORA. na trhu práce II. LETTER. KONÍČEK, o.p.s NEWS. číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/ číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00297 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 4

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic-rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání

Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic-rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání Šance pro nezaměstnané ze Supíkovic-rekvalifikace a kurzy odrazové můstky k zaměstnání 21.11.2014- konference projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00087 Obec Supíkovice Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008

Najdi si práci v Olomouckém kraji - 29. 04. 2008 Najdi si práci v Olomouckém kraji Dodavatel: Cílová skupina NsPOK 1. Do 6 měsíců v evidenci ÚP 2. Vstup v šesti cyklech po cca 100 účastnících. 3. Do projektu vstoupilo 713 účastníků, Termín realizace:

Více

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR. TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR. Tento projekt realizuje Úřad práce České republiky, Krajská pobočka

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY

SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY CZ.1.04/2.1.00/70.00036 SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Průběžný seminář 7. října 2014 Obsah prezentace Identifikace projektu Hlavní cíle projektu Změny projektu

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování

Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Grantový projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol, se zaměřením na děti s obtížemi v chování Registrační číslo projektu:

Více

PORADENSTVÍ na ÚP HK

PORADENSTVÍ na ÚP HK PORADENSTVÍ na ÚP HK Úřad práce v Hradci Králové Zástupce: Mgr. Jana Sýkorová Oddělení poradenství ÚP HK - složení 2 speciální poradci zabezpečení poradenství (poradce psycholog + poradce pro změnu povolání)

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI METODICKÝ DEN PRO MAS K TÉMATU AKTIVIT NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI MPSV, oddělení projektů CLLD 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc PROGRAM METODICKÉHO DNE - PRAHA 12.9. 10:30 11:45 Úvod, představení podporovaných

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji.

Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. Vzdělávání = šance pro práci! Podpora znevýhodněných cizinců při vstupu na trh práce v Ústeckém kraji. reg. č. proj. CZ.1.04/3.3.05/96.00220 délka trvání od 15. 3. 2013 do 14. 9. 2014 Cíl projektu Cílem

Více

Souhrnná informace k realizaci projektu:

Souhrnná informace k realizaci projektu: Souhrnná informace k realizaci projektu: Doba realizace projektu: 1. duben 2013 až 31. březen 2015 Rozpočet: 3 687 025,64 Kč Popis projektu Hlavním cílem projektu byla pracovní a sociální integrace osob

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Projektový záměr Nestůj a pojď 2 Předmět projektu: Klíčové aktivity projektu se zaměří na propojení regionálních zaměstnavatelů zejména příspěvkových organizací

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039

ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 ZÍSKEJ NOVOU PROFESI! CZ.1.04/2.1.01/44.00039 Operační program Prioritní osa: Oblast podpory Lidské zdroje a zaměstnanost 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) 4.2a.1 Posílení aktivních politik

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 7 Směrnice GŘ č. 17/201 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní stav dobrý: /zaškrtněte/ Omezení

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více