ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2008/2009 Praha září 2009

2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009 a o hospodaření školy za rok 2008 K tisku výroční zprávy byl použit recyklovaný papír. 2

3 V Praze dne: Mgr. Ilona Šťastná ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada na svém jednání dne: Jiří Šebek za Školskou radu Výroční zpráva je veřejně přístupná na stránkách školy a v kanceláři školy. 3

4 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činností školy 4 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy, další formy spolupráce Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací Hodnocení ŠVP Přípravné třídy Spolupráce s rodiči, nadaní žáci, práce s cizinci Přílohy: 28 Základní údaje o hospodaření školy: Komentář k čerpání rozpočtu za rok 2008 Komentář k čerpání rozpočtu za 1.pol.roku 2009 Kalendář školního roku 2008/2009 4

5 1. Název školy Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Adresa: Gen. Janouška 1006, Praha 9 Černý Most Datum vydání aktuálního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: IZO: Ředitelka školy: Mgr. Ilona Šťastná Zřizovatel školy Městská část Praha 14, právní forma: část obce, IČO: Adresa: Bří. Venclíků 1073, Praha 9 Černý Most Charakteristika školy Základní škola Generála Janouška je školou sídlištního typu a sdružuje základní školu, školní jídelnu, školní družinu. Škola je úplná s prvním až devátým ročníkem a přípravnou třídou. V současné době má 33 tříd a 770 žáků. Počet žáků s místem trvalého pobytu mimo území HMP: celkem 10 - Praha východ 7, Chomutov 1, Mělník 1, Opava 1. Z celkového počtu žáků je 51 cizích státních příslušníků, 116 žáků integrovaných s SPU. Škola je umístěna uprostřed sídliště Černý Most I. V hlavní budově obdélníkového půdorysu je umístěna většina tříd a ekonomické zázemí školy. Uprostřed budovy se nachází atrium. K budově jsou připojeny ještě dvě další části, z nichž jedna je přímo součástí školy a druhá tvoří samostatný objekt školní jídelny, přístupný z vnitřku školy. Součástí celého objektu jsou také tři tělocvičny, které jsou propojené s hlavní budovou školy. Všechny tělocvičny využívají nejen žáci, ale i široká veřejnost. Převážná část budovy je dvoupatrová. Využívaný je také suterén, kde se nachází kabinety, dílny a družina. Žáci se učí v 62 učebnách, z nichž 20 je odborných (učebna fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dvě učebny německého jazyka, 5

6 dvě učebny anglického jazyka, tři tělocvičny, gymnastický sál, tři učebny výpočetní techniky, kinosál, kuchyňka, učebna dílen, keramika, knihovna, učebna relaxačních aktivit aj.). Odborná učebna přírodopisu a fyziky je vybavena moderní technikou interaktivní tabulí, dataprojektorem, PC vizualizerem. Učebny výpočetní techniky mají k dispozici 48 počítačů a dalších 7 počítačů v ostatních učebnách připojených k Internetu i školní síti. Převážná část tříd má u sebe kabinet, ve kterém je také zaveden Internet, který slouží vyučujícím. Školní družina využívá celkem 9 učeben. Škola má ve svém areálu velkou zahradu, kterou jsme se postupně rozhodli přebudovat na místo volnočasových aktivit dětí, na místo, kde by děti mohly trávit nejen velké přestávky, ale i volný čas mimo vyučování. Celý areál školy by měl být rozčleněn na několik částí : 1. Sportovně-relaxační (tuto část tvoří sportovní hřiště a nová běžecká dráha s umělým povrchem), 2. Pěstitelskou, 3. Oddychovou, 4. Výukovou. Součástí výukové části je naučná stezka a navrhuje se učebna pod širým nebem, v níž mohou všechny děti přirozenou formou získat nové poznatky a praktické dovednosti. Počet budov, ve kterých se vyučuje: Rada školy Školská rada byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva MČ Prahy 14. Školská rada má 6 členů: a) jmenovaní zřizovatelem: Jiří Šebek, Radka Novotná, Dis. b) volení zástupci rodičů: Monika Převrátilová, Simona Hovorková c) zástupci volení pedagogickými pracovníky školy: Ing. Marie Kučerová od 05/2007, Mgr. Jitka Všetičková 6

7 Na ustanovující schůzi školské rady byl jejím předsedou zvolen Jiří Šebek dne Vzdělávací program školy 16847/96-2 Základní škola 16333/ Rozšířené vyučování jazyků 1,2. a 6,7. ročník STROM POZNÁNÍ 3. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci K Fyzické osoby K Přepoč. pracovníci K Fyzické osoby K Přepoč. pracovníci pedagogičtí 67 64, ,01 nepedagogičtí 23 22, ,53 celkem 90 86, ,54 b) Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 31 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let z toho důchodci počet Z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků školy: 44,27 let. 7

8 c) Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 17 5 II. stupeň 17 5 vychovatelé školní družiny 4 5 vedení školy 4 0 spec. ped. + psycholog 3 0 d) Aprobovanost výuky: 75% e) Odchody pedagogických pracovníků personální podmínky: V průběhu roku řešen jeden odchod pedagogického pracovníka ve zkušební době. f) Nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0 g) Nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: 1 h) Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zúčastnilo: 47 kvalifikovaných pracovníků 5 nekvalifikovaných pracovníků ch) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 8 8

9 i) Počet učitelů cizích jazyků k Počet kvalifikovaných Počet nekvalifikovaných Anglický jazyk 60% 40% Německý jazyk 67% 33% j) Vyučování cizích jazyků na I.st.: Anglický jazyk: Počet kvalifikovaných: 43% Počet nekvalifikovaných: 57% 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6 let Počet odkladů pro šk. rok 09/ Údaje o výsledcích vzdělávaní žáků Přijímací řízení na střední školy 9

10 Podle směrnice MŠMT se hlásilo na střední školy 80 žáků 9. ročníků, 1 ze 7. ročníku, na víceletá gymnázia 10 žáků ze 7. a 29 z 5. ročníku. Přihlášení žáci 9. ročníků absolvovali na podzim testy profesní orientace v PPP, další testy s nimi provedla školní psycholožka Dr. Semerádová v době před podáním přihlášek. Výchovné poradkyně zajišťovaly distribuci přihlášek a zápisových lístků na střední školy, dále žákům zprostředkovávaly v rámci přípravy na budoucí povolání informace o učebních a studijních oborech, zásobovaly je letáky, brožurami a atlasy škol. Převážná část žáků byla přijata v prvním kole přijímacího řízení na základě průměru známek na vysvědčení, přijímacích zkoušek a na odborná učiliště byli bez problémů přijati na základě ústního pohovoru. Několik žáků bylo přijato ve druhém kole, někteří si pouze měnili zápisový lístek na školu první volby. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia bylo přijato: gymnázia z 5. ročníku ze 7. ročníku zřízená krajem 19 5 soukromá 1 2 církevní 0 0 celkem 20 7 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (ukončené maturitní zkouškou): gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední odborná školy učiliště c) na soukromé školy: 10

11 gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední odborná školy učiliště Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v 9. ročníku: 80 v 7. ročníku: 1 Dva žáci budou na žádost rodičů pokračovat ve školní docházce desátým rokem. a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku Gymnázia zřiz. krajem 19 5 Soukromá gymnázia 1 2 Církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště

12 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště d) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 27 Z devátých ročníků Z nižších ročníků 27 1 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v 9. ročníku:80 v nižším ročníku:1 ročník Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli

13 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Závěrečná zpráva primární prevence Hlavním cílem primární prevence je zvyšování odolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům. Nespecifická primární prevence V rámci nespecifické primární prevence jsme se zaměřili zejména na oblast zdravého životního stylu,na rozvoj sociálně komunikativních dovedností.důraz jsme kladli na vytváření pozitivního klimatu tříd,na pěstování právního vědomí,mravních a morálních hodnot a humanistických postojů.tato témata jsou součástí tématických plánů např. v předmětech RV,OV,Př,ČJ,TV,CH. K vytváření pozitivního klimatu ve třídách přispěla spolupráce se školní psycholožkou,která podle potřeb provádí intervenční či sociometrické programy Závěry těchto programů byly k dispozici třídním učitelům, pomohly při práci se třídou a zejména s problémovými jedinci. V průběhu školního roku se žáci zapojili do mnoha aktivit,které byly organizovány v rámci vyučování nebo v mimoškolní činnosti : zájmové kroužky,školní družina výjezdy žáků ŠVP Žihle, Svor, lyžařský a snowboardový kurz, tradiční Zátopkovy štafety 13

14 exkurze Národní muzeum,vojenské muzeum,hrdličkovo muzeum,pražský hrad,zoo Praha,Botanická zahrada,,,muzeum hl. města Prahy,Drážďany,Prokopské údolí,armádní muzeum,ekologické muzeum,spalovna Malešice vědomostní soutěže a olympiády z jednotlivých předmětů pro žáky 9.ročníků SCIO TESTY, testy profesní orientace v PPP Praha 9, návštěva dne otevřených dveří SOU Za Černým Mostem aktivity související s projektem EKOŠKOLA celoroční práce Ekotýmu školy Slavnost padajícího listí obhájení titulu Ekoškola projektový týden Les Den Země sběrové akce ( papír,víčka) celoroční třídění odpadu ekopobyt na Křivoklátsku účast v projektu Adopce dítěte na dálku (2 děti z Indonésie a Thajska) adopce zvířete v pražské ZOO celoroční spolupráce patronátních 9. ročníků s 1. ročníky (alej žáků,den dětí,pasování prvňáků na čtenáře,společné rozloučení v Galerii Prahy 14) školní časopis Tucvaj pomoc žáků školy při humanitární sbírce společnosti Adra tradiční akce karneval pro ŠD,vánoční jarmark,mikuláš pro 1. stupeň,účast žáků při zápisu do 1. tříd práce školního parlamentu 14

15 Specifická primární prevence Na začátku školního roku jsme se zaměřili na zajištění realizace Programu primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ na území Praha 14.Tento program finančně podporuje MČ Praha 14,realizátorem je o.s. Prospe.Preventivní program probíhal od října (ve 4. 8.třídách) a to dvakrát ročně 4 vyučovací hodiny v každé třídě.program je dlouhodobý s návazností a měl by probíhat v následujících pěti letech.lektoři Prospe pomocí zážitkových her předávají potřebné informace o nepříznivých důsledcích sociálně patologických jevů.snaží se pozitivně ovlivňovat jejich názory a postoje k užívání návykových látek,vandalismu,krádežím,šikaně,záškoláctví.cílem programu je posílit odolnost dětí k uvedeným jevům,zlepšit atmosféru ve třídách,naučit děti lépe spolupracovat a podpořit jejich směřování ke zdravému a hodnotnému způsobu života.program v jednotlivých třídách je variabilní,aktuálně řeší problémy a potřeby daného kolektivu. Na přelomu září a října žáci 6.A,6.B a 6.C vyjeli na třídenní prožitkový adaptační kurz zajišťovaný již tradičně o.s. Odyssea.I tuto aktivitu finančně podpořila MČ Praha 14.Cílem kurzů bylo seznámení žáků mezi sebou,seznámení s třídním učitelem,vytvoření důvěry a pocitu bezpečí v novém kolektivu, rozvoj dovedností týmové spolupráce,rozvoj komunikačních dovedností a posílení třídního kolektivu v oblasti prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů. V letošním školním roce jsme navázali na úspěšnou spolupráci s Českou koalicí proti tabáku.aktivní boj proti kouření u žáků naší školy považujeme za jednu z priorit Minimálního preventivního programu,proto jsme s prevencí kouření začali už na 1.stupni. Oproti loňsku inovovaný program České koalice proti tabáku absolvovali žáci 3. 7.ročníků.Programy se setkaly s ohlasem u dětí i vyučujících. Další prioritou preventivního programu ke problematika poskytování první pomoci.pracovníci Státního zdravotního ústavu seznámili žáky 4. a 5. ročníků se zásadami poskytování první pomoci.jako důkaz smysluplnosti této besedy je čin jednoho žáka,který včasným přivoláním záchranné služby zachránil lidský život.z hodnotících dotazníků vyplývá,že děti považují tuto akci za přínosnou a hlavně prakticky využitelnou. V červnu realizoval Státní zdravotní ústav na naší škole preventivní aktivitu s názvem Hrou proti AIDS,program absolvovali žáci 8. a 9.tříd,pozvali jsme také žáky 7. a 9.tříd ze ZŠ Bratří Venclíků.Žáci plní úkoly na 5 stanovištích,jejich výkony jsou hodnoceny,smyslem je dát mládeži možnost jiným způsobem než přednáškami tj. hrou-zažít si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a přemýšlet o vlastních postojích v možných rizikových situacích. 15

16 Pokračovali jsme také ve spolupráci s gynekologem MUDr. Klimešem,který se žákyněmi 8.ročníku hovořil na téma pohlavně přenosných chorob a o očkování proti rakovině děložního čípku. Vzhledem k časovým možnostem školy jsme omezili některé aktivity z loňského roku např. Městská policie hlavního města Prahy,La Strada. Spolupráce s rodiči Problematice prevence sociálně patologických jevů byla věnována pozornost na třídních schůzkách i konzultacích.rodiče mohli v případě potřeby využít Školní poradenské centrum, kde je k dispozici speciální pedagog,výchovný poradce,karierní poradce,školní psycholog nebo metodik prevence.o.s. Prospe formou dopisu informovalo rodiče o chystaném dlouhodobém programu primární prevence.v lednu proběhla beseda pro rodiče na téma Děti a drogové závislosti. Pro příští školní rok bychom uvítali větší angažovanost a zájem rodičů o práci školy. Práce metodika prevence V rámci Minimálního preventivního programu jsem spolupracovala s koordinátorem MÚ Praha 14 Janou Štoskovou. Za velmi přínosnou považuji spolupráci s Mgr. Stolařovou a následně i s novým obvodním metodikem panem Klímou.Pravidelné schůzky,metodické vedení a výměna zkušeností mezi školními metodiky prevence přinesly mnoho důležitých kontaktů a nových nápadů. V průběhu školního roku jsem spolupracovala se členy Školního poradenského centra,s třídními učiteli i vedením školy. Plány a výhledy na školní rok 2009/2010 pokračovat v projektu dlouhodobé primární prevence spolu s o.s. Prospe realizovat adaptační kurzy pro žáky 6.ročníků spolupracovat s Českou koalicí proti tabáku rozšířit spolupráci se Státním zdravotním ústavem 16

17 zvážit spolupráci s útvarem prevence městské policie hl. m. Prahy Ing. Marie Kučerová, školní metodik prevence - primární prevence na 1. stupni Během školního roku 2008/2009 se oba primární preventisté účastnili pravidelných schůzek ve spádové PPP a u koordinátorky pí. Štoskové v městské části Prahy 14. Prošla jsem těmito odbornými kurzy: Michaela Veselá Právní vědomí v oblasti primární prevence Nováková Primární prevence na 1. stupni ZŠ Na začátku školního roku 2008/2009 jsme se zaměřili na zajištění realizace Programu primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ na území MČ Prahy 14. Tento program finančně zajišťuje MČ Praha 14, realizátorem je o.s. Prospe. Program probíhá ve ročnících, 2x ročně 4 vyučovací hodiny v každé třídě. Program je dlouhodobý a měl by na škole probíhat v následujících pěti letech. Vzhledem k časovým možnostem školy jsme omezili některé aktivity z loňského roku např. Městská policie hlavního města Prahy. Zůstal však zachován program AJAX pro třetí a čtvrté ročníky. Jeho kvalita se bohužel výrazně oproti loňskému roku zhoršila. První ročníky zase navštěvovali primární program Trianglu. Navázali jsme na úspěšnou spolupráci s Českou koalicí proti tabáku. Aktivní boj proti kouření u žáků naší školy považujeme za jednu z priorit minimálního preventivního programu. Inovovaný program České koalice proti tabáku absolvovali žáci ročníků. Program měl úspěch u dětí i vyučujících. Pracovníci Státního zdravotnického ústavu seznámili žáky 4. a 5. ročníků se zásadami poskytování 1. pomoci. Z dotazníků vyplývá, že děti považují tuto akci za přínosnou a hlavně prakticky využitelnou. V rámci primární prevence pracují také třídní učitelé v třídním kolektivu formou třídnických hodin, které jsou zařazovány přibližně jednou až dvakrát do měsíce do výuky. Během 17

18 školního roku jsou vkládány do výuky hodiny výchovy ke zdraví, ve kterých se také diskutuje na témata týkající se primární prevence. Alena Ježková metodik primární prevence na 1. stupni Školní parlament závěrečné hodnocení: Školní parlament (dále jen parlament) vytváří prostor pro zapojení všech žáků do života školy, podporuje odpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vzájemných vztazích i ve vztazích mezi žáky a učiteli. Žáci se jeho prostřednictvím podílejí na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a parlament tak podporuje dodržování těchto pravidel. Je jedním z prostředků pro přenos informací mezi všemi třídami školy i pro spolupráci napříč ročníky. Prostřednictvím parlamentu žáci navrhují vzdělávací projekty. Následující text přináší informace o organizaci parlamentu ve školním roce 2008/2009 Na jeho současné podobě se podílelo několik učitelů, funkce koordinátora parlamentu měla vždy blízko k metodice prevence, poradenství. V současnosti je parlament v ZŠ Gen. Janouška koordinován a podporován vedením školy. Cíle Obecné cíle: vést žáky k otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech; připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti; připravovat žáky na uplatňování vlastních práv a na naplňování vlastních povinností v reálných situacích v průběhu jejich vzdělávání, vzájemného soužití ve škole; umožnit žákům, aby skutečně a účinně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají; umožnit žákům, aby převzali spoluodpovědnost za proces a podmínky svého vzdělávání a za rozvoj vlastní osobnosti. Zapojit žáky do realizace enviromentální výchovy a ekologizace provozu školy. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 18

19 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci Ekogramotnost 7 0 Jazykové 2 0 Funkční specializační švp,pšp,eko 7 0 Funkční studium 1 0 ICT SIPVZ PV PGDF 9 1 ICT SIPVZ PV TK 13 2 Odborné 3 1 Pedagog. kvalifikační 5 1 Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 8 8. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Spolupráce s institucemi Český červený kříž Hasičský záchranný sbor Muzeum policie ČR Střední zdravotnická škola Městská knihovna Nadace škola hrou Přírodovědecká fakulta Eurdis MŠ ZOO Praha UK v Praze Triangl Tereza obč. sdružení Klub ekologické výchovy 19

20 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, Environmentální výchova Škola se zaměřuje zejména na environmentální výchovu. Ve školním roce 2005/2006 jsme získali titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně (titul je udělován na dva roky) a mezinárodní titul Ekoškola (titul je udělován na dva roky). V roce 2008/2009 se nám podařilo obhájit mezinárodní titul Eco-Schools. Vedení školy trvale vytváří podmínky pro práci koordinátorů EVVO, kteří jsou školeni sdružením Tereza, KEV a Přírodovědeckou fakultou. V rozpočtu školy jsou vyčleněny prostředky na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. Díky tomu, je výsledkem dlouholeté práce celého pedagogického sboru celá řada aktivit a projektů, navázaných kontaktů. Výchova k udržitelnému rozvoji: Podařilo se nám opětovně obhájit titul: Škola udržitelného rozvoje I.stupně, který je nám propůjčen až do roku Ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy probíhá vzdělávání pro udržitelný rozvoj nejen žáků, ale i učitelů s dopadem na rodičovskou veřejnost. Enviromentální výchova, výchova k udržitelnému rozvoji jsou pevnou součástí školního vzdělávacího programu 20

21 Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních sportovních uměleckých Klokan 2009 SPORTOVNÍ SOUTŽE POPRASK Pythagoriáda Dějepisná olympiáda Cvrček - matematická Olympiáda v anglickém jazyce b) ostatních vědomostních sportovních Uměleckých Internetové kluby Soutěže v plavání X-Factor pěvecká soutěž Fotbal Coca-Cola cup Výtvarná soutěž- Adra Zátopkovy štafety Recitační soutěž Vánoční turnaj ve fotbale a přehazované sportovní soutěžní hry u příležitosti Dne dětí Fotbalový turnaj McDonalds Cup Gymnastická soutěž 21

22 Přehled mimoškolních aktivit školy I. st. II. st. Orientální tance sportovní hry dramatický fotbal fotbal florbal aerobik stolní tenis florbal internetové kluby aerobic Orientální tance Pohybová výchova turistický keramika příprava ke zkouškám Čj, Ma Míčové hry dramatický Škola organizuje tradičně pestrou nabídku využití volného času dětí v podobě zájmových kroužků ŠD, zájmových kroužků školy a školní internetový klub. V mnoha kroužcích, z nichž je polovina sportovního charakteru, pracují jako vedoucí pedagogičtí pracovníci. Snahou školy je zapojit ke spolupráci také rodiče a přátele školy. Zajímavé akce pořádané školou Vánoční trhy Zátopkovy štafety Sportovní výjezdy: lyžařský kurz, snowboardový kurz, vodácký kurz Týden aktivit pro planetu Zemi, Alej žáků školy Projekty 22

23 Účast školy ve všech sportovních turnajích pořádaných DDM Praha 9 POPRASK V průběhu roku jsme v pavilonu E uspořádali: výstavku hub jsou zde instalovány mobilní panely s tématem Les a Rybník, Invazní druhy rostli, Ozon-v anglickém jazyce, Ekoškola a výstupy projektů a samostatných prací žáků v rámci terénního ekologického pobytu na Křivoklátsku stálá expozice přírodnin, byla postupně doplňována a využívána ve výuce přírodovědy I. stupně, v odpoledních hodinách školní družinou v průběhu roku jsme vytvořili expozici pod názvem Jak se žilo v minulém tisíciletí, aneb návrat k dobrým tradicím našich předků, který je postupně rozšiřován 9. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. Inspekční činnost ve školním roce 2008/2009 neproběhla. S Českou školní inspekcí spolupracujeme na mezinárodním projektu Pisa. 10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Projekt Internetové kluby. O PROJEKTU Projekt "Internetové kluby" je zaměřen na podporu počítačové a informační gramotnosti, komunikačních dovedností a kompetencí žáků, kteří mají nějakým způsobem ztížené podmínky pro vzdělávání. Cíle projektu: Pomoci žákům v rozvoji počítačové a informační gramotnosti Přispívat ke zlepšení jejich komunikačních dovedností 23

24 Posílit předpoklady zúčastněných žáků pro jejich další studium Podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků Projekt je určen žákům 2. stupně pražských základních škol a pedagogickým pracovníkům pražských základních škol. Projekt probíhá: Na školách zapojených do projektu jsou v rámci odpoledních aktivit otevřeny internetové kluby, ve kterých se děti pod vedením lektorů učí pracovat s internetem jako vzdělávacím, informačním a komunikačním nástrojem. V klubech se děti mohou připravovat do školy, učit se nové věci na počítači a internetu, doučovat se, vytvářet práce do soutěží. Projekt je financován: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita. Projekt PŠP (Poradenství škola - povolání): Ve šk. roce 07/08 jsme měli podmínky ke vzdělávání v oboru zaručeny tím, že jsme byli zařazeni v projektu Poradenství škola povolání, který byl financován z JPD3 a ze strukturálních fondů EU. Obě speciální pedagožky se také účastnily odborných seminářů ze společnosti Dyslexia, kterými jsou členy a také dalších odborných seminářů jako byla mezinárodní Logopedická konference, pravidelné pracovní schůzky poradenských školních spec.pedagogů z pražských PPP a SPC, společnost PAU a Dyskorunka. Na 11. Poradenských dnech na Seči vystoupily s prezentací na téma Role ŠPP ve škole a inkluze. Koncem školního roku 2008 byl ukončen projekt PŠP (Poradenství-škola-povolání), ve kterém na půl úvazku působila školní psycholožka a jedna školní speciální pedagožka. Od září 2008 stále čekáme na jeho pokračování v podobě VIP Kariéra II. Bohužel, tento navazující projekt stále nezačal a jeho začátek se rýsuje na zahájení školního roku 2009/2010. Po dobu působení v projektu byly podmínky pro vzdělávání obou subprofesí pravidelně na vysoké úrovni zajišťovány. Ve školním roce 2008/09 není vzdělávání systematické, tak jako v minulém roce a je omezeno finančními možnostmi školy. Přesto se ŠSP účastnily odborných seminářů 24

25 zajišťovaných společnostmi Dyslexia a Českou logopedickou společností, pracovními schůzkami školních speciálních pedagogů při PPP Praha 9 a pracovními schůzkami pražských poradenských pracovníků z PPP. Další vzdělávání tak probíhá formou jednotlivých přednášek a seminářů organizovaných různými institucemi a odbornými společnostmi. Škola jej podporuje, pokud je to možné. Školní psycholožka je členem Asociace klinických psychologů a pravidelně se účastní odborných seminářů, která tato asociace pořádá. V loňském roce se zúčastnila 26. psychologických dnů v Olomouci. Pokračujeme ve spolupráci s PedF UK, která nám posílá studenty v postgraduálním studiu na odborné náslechy. Výchovní poradci Podmínky ke zvyšování kvalifikace a dalšího vzdělávání jsou dobře zajištěny. Výchovné poradkyně se v průběhu roku účastnily pravidelných schůzek ve spádové PPP, kde se seznámily s různými problémy, např. práce s žáky s SPU, problematika šikany v třídním kolektivu, riziko náboženských sekt, fyziomuzikostimulace, osobnostní a sociální výchova, záškoláctví z pohledu oddělení sociální prevence,seznámily se s fungováním denního stacionáře Klíčov, s občanským sdružením Volání naděje, s projektem Odyssea. Zúčastnily se semináře Kariérové poradentství, exkurze do středních odborných učilišť v souvislosti s pomocí při výběru vhodné školy pro žáky. Přínosná byla i jednodenní odborná konference s názvem Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Metodici primární prevence Během školních roků se oba primární preventisté účastnili pravidelných schůzek ve spádové PPP a u koordinátorky pí. Štoskové v městské části Prahy 14. Prošli několika odbornými kurzy ( Michal Kolář Prevence šikany, Michaela Veselá Právní vědomí v oblasti primární prevence, Nováková Primární prevence na 1. stupni ZŠ, Prevcentrum - Preventisté nebuďte v tom sami) Práce s nadanými žáky Ve školním roce byl udělán screening ke zjištění mimořádného nadání u žáků naší školy (viz. příloha). Učitelům a následně i jejich rodičům bylo navrhnuto, aby si došli s dětmi na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Zatím ale nejsou u nás žádní žáci, kteří by využívali individuálního vzdělávacího plánu pro mimořádně nadané žáky. V následujícím příštím roce by bylo vhodné provést screening znovu Proto budu mluvit obecně o žácích sice nevyšetřených, ale z našeho pohledu nadaných. V současných třídách 5.A, 6.A a 7.A se učí žáci podle vzdělávacího plánu základní školy s rozšířenou výukou jazyků, do kterých probíhalo výběrové řízení. 1. a 2. ročníky pracují podle školního vzdělávacího plánu Strom poznání. Ostatní třídy pracují podle vzdělávacího plánu Základní škola. 25

26 Prohlubování znalostí anglického jazyka, který je nezbytný v naší další komunikaci, si členové ŠPP zajišťují z vlastních zdrojů. 11. Údaje o spolupráci s odborovou organizací Spolupráce s ZO ČMOS Od roku 2005 na škole působí ZO ČMOS. Součástí práce ZO je i spolupráce s vedením školy, ke které dochází pravidelně. ZO se spolupodílí na organizačních záležitostech školy týkajících se všech zaměstnanců. Vždy se snažíme najít všem vyhovující řešení. Vzájemná spolupráce je oboustranně výhodná. Za ZO ČMOS Mgr. Ivana Lacinová 12. Hodnocení školního vzdělávacího programu STROM POZNÁNÍ Hodnocení ŠVP za školní rok 2008/ stupeň V letošním školním roce jsme začali učit podle námi vytvořeného ŠVP již ve druhých ročnících. První změny našeho programu již byly uskutečněny. V prvním i ve druhém ročníku se nám ŠVP osvědčil a byl nám nápomocen při zkoušení nových metod. Ty jsme letos do ŠVP nově začlenily. I nadále jsme používaly metodu projekt, ale i např. skupinovou práci, rozhovor, pozorování, názor a mnohé další. ŠVP je flexibilní, takže si učivo libovolně posouváme a upravujeme podle vhodnosti tématu či souvislosti s jinými předměty. Také můžeme látku rozvolnit či urychlit podle schopností žáků. Program bere větší ohled na žáky s SPU či žáky nadané. Ani ostatní žáci nemají problém 26

27 s naplňováním kompetencí k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální, občanské i pracovní. V letošním školním roce jsme se na MS více zabývali hodnocením žáků, které je rovněž součástí ŠVP. Spolupracovali jsme i s ŠPP. I nadále budeme ŠVP sledovat a případně jej upravíme. Podle reakcí žáků soudím, že aniž by věděli, že se učí podle ŠVP, se jim ve škole líbí a chodí do ní rádi. Velkou zásluhu na tom mají právě pedagogové naší školy. 2. stupeň V 6. a 7. ročníku jsme se stávající verzí ŠVP vesměs spokojeni. Došlo samozřejmě k drobným změnám, které ale nemají zásadní charakter. Učivo bylo probráno ve všech předmětech. Žákům jsme zajistili nové učebnice korespondující se ŠVP, vyučující zkoušeli nové metody práce, které zakomponovali do ŠVP. Velikou pomocí pro vyučující a zpestřením pro žáky jsou stále se zdokonalující multimediální učebny přírodopisu a fyziky, 2 počítačové učebny, kinosál a informační centrum. Většina vyučujících velmi pozitivně vnímá flexibilitu ŠVP. To, že lze učivo rozvolnit, přesunout nebo přizpůsobit tempu a schopnostem žáků ve třídě je velmi ohleduplné nejen pro žáky s SPU, ale i pro ostatní. V letošním školním roce jsme se na metodických sdruženích detailněji zamýšleli nad hodnocením prospěchu žáků v jednotlivých předmětech. Toto hodnocení se také stalo součástí ŠVP. I když jsme stále na začátku, je nám jasné, že další změny určitě nastanou. Koordinátoři za 1. stupeň Jitka Všetíčková za 2. stupeň Ivana Lacinová 13. Přípravné třídy 27

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.

Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice. Základní škola a mateřská škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 zs-bechovice@seznam.cz www.zsbechovice.cz Výroční zpráva Základní škola Praha - Běchovice za školní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více