ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2008/2009 Praha září 2009

2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009 a o hospodaření školy za rok 2008 K tisku výroční zprávy byl použit recyklovaný papír. 2

3 V Praze dne: Mgr. Ilona Šťastná ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada na svém jednání dne: Jiří Šebek za Školskou radu Výroční zpráva je veřejně přístupná na stránkách školy a v kanceláři školy. 3

4 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činností školy 4 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 6 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy, další formy spolupráce Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací Hodnocení ŠVP Přípravné třídy Spolupráce s rodiči, nadaní žáci, práce s cizinci Přílohy: 28 Základní údaje o hospodaření školy: Komentář k čerpání rozpočtu za rok 2008 Komentář k čerpání rozpočtu za 1.pol.roku 2009 Kalendář školního roku 2008/2009 4

5 1. Název školy Základní škola, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Adresa: Gen. Janouška 1006, Praha 9 Černý Most Datum vydání aktuálního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: IZO: Ředitelka školy: Mgr. Ilona Šťastná Zřizovatel školy Městská část Praha 14, právní forma: část obce, IČO: Adresa: Bří. Venclíků 1073, Praha 9 Černý Most Charakteristika školy Základní škola Generála Janouška je školou sídlištního typu a sdružuje základní školu, školní jídelnu, školní družinu. Škola je úplná s prvním až devátým ročníkem a přípravnou třídou. V současné době má 33 tříd a 770 žáků. Počet žáků s místem trvalého pobytu mimo území HMP: celkem 10 - Praha východ 7, Chomutov 1, Mělník 1, Opava 1. Z celkového počtu žáků je 51 cizích státních příslušníků, 116 žáků integrovaných s SPU. Škola je umístěna uprostřed sídliště Černý Most I. V hlavní budově obdélníkového půdorysu je umístěna většina tříd a ekonomické zázemí školy. Uprostřed budovy se nachází atrium. K budově jsou připojeny ještě dvě další části, z nichž jedna je přímo součástí školy a druhá tvoří samostatný objekt školní jídelny, přístupný z vnitřku školy. Součástí celého objektu jsou také tři tělocvičny, které jsou propojené s hlavní budovou školy. Všechny tělocvičny využívají nejen žáci, ale i široká veřejnost. Převážná část budovy je dvoupatrová. Využívaný je také suterén, kde se nachází kabinety, dílny a družina. Žáci se učí v 62 učebnách, z nichž 20 je odborných (učebna fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, dvě učebny německého jazyka, 5

6 dvě učebny anglického jazyka, tři tělocvičny, gymnastický sál, tři učebny výpočetní techniky, kinosál, kuchyňka, učebna dílen, keramika, knihovna, učebna relaxačních aktivit aj.). Odborná učebna přírodopisu a fyziky je vybavena moderní technikou interaktivní tabulí, dataprojektorem, PC vizualizerem. Učebny výpočetní techniky mají k dispozici 48 počítačů a dalších 7 počítačů v ostatních učebnách připojených k Internetu i školní síti. Převážná část tříd má u sebe kabinet, ve kterém je také zaveden Internet, který slouží vyučujícím. Školní družina využívá celkem 9 učeben. Škola má ve svém areálu velkou zahradu, kterou jsme se postupně rozhodli přebudovat na místo volnočasových aktivit dětí, na místo, kde by děti mohly trávit nejen velké přestávky, ale i volný čas mimo vyučování. Celý areál školy by měl být rozčleněn na několik částí : 1. Sportovně-relaxační (tuto část tvoří sportovní hřiště a nová běžecká dráha s umělým povrchem), 2. Pěstitelskou, 3. Oddychovou, 4. Výukovou. Součástí výukové části je naučná stezka a navrhuje se učebna pod širým nebem, v níž mohou všechny děti přirozenou formou získat nové poznatky a praktické dovednosti. Počet budov, ve kterých se vyučuje: Rada školy Školská rada byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva MČ Prahy 14. Školská rada má 6 členů: a) jmenovaní zřizovatelem: Jiří Šebek, Radka Novotná, Dis. b) volení zástupci rodičů: Monika Převrátilová, Simona Hovorková c) zástupci volení pedagogickými pracovníky školy: Ing. Marie Kučerová od 05/2007, Mgr. Jitka Všetičková 6

7 Na ustanovující schůzi školské rady byl jejím předsedou zvolen Jiří Šebek dne Vzdělávací program školy 16847/96-2 Základní škola 16333/ Rozšířené vyučování jazyků 1,2. a 6,7. ročník STROM POZNÁNÍ 3. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci K Fyzické osoby K Přepoč. pracovníci K Fyzické osoby K Přepoč. pracovníci pedagogičtí 67 64, ,01 nepedagogičtí 23 22, ,53 celkem 90 86, ,54 b) Věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 31 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let z toho důchodci počet Z toho žen Průměrný věk pedagogických pracovníků školy: 44,27 let. 7

8 c) Kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 17 5 II. stupeň 17 5 vychovatelé školní družiny 4 5 vedení školy 4 0 spec. ped. + psycholog 3 0 d) Aprobovanost výuky: 75% e) Odchody pedagogických pracovníků personální podmínky: V průběhu roku řešen jeden odchod pedagogického pracovníka ve zkušební době. f) Nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce: 0 g) Nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce: 1 h) Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zúčastnilo: 47 kvalifikovaných pracovníků 5 nekvalifikovaných pracovníků ch) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 8 8

9 i) Počet učitelů cizích jazyků k Počet kvalifikovaných Počet nekvalifikovaných Anglický jazyk 60% 40% Německý jazyk 67% 33% j) Vyučování cizích jazyků na I.st.: Anglický jazyk: Počet kvalifikovaných: 43% Počet nekvalifikovaných: 57% 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6 let Počet odkladů pro šk. rok 09/ Údaje o výsledcích vzdělávaní žáků Přijímací řízení na střední školy 9

10 Podle směrnice MŠMT se hlásilo na střední školy 80 žáků 9. ročníků, 1 ze 7. ročníku, na víceletá gymnázia 10 žáků ze 7. a 29 z 5. ročníku. Přihlášení žáci 9. ročníků absolvovali na podzim testy profesní orientace v PPP, další testy s nimi provedla školní psycholožka Dr. Semerádová v době před podáním přihlášek. Výchovné poradkyně zajišťovaly distribuci přihlášek a zápisových lístků na střední školy, dále žákům zprostředkovávaly v rámci přípravy na budoucí povolání informace o učebních a studijních oborech, zásobovaly je letáky, brožurami a atlasy škol. Převážná část žáků byla přijata v prvním kole přijímacího řízení na základě průměru známek na vysvědčení, přijímacích zkoušek a na odborná učiliště byli bez problémů přijati na základě ústního pohovoru. Několik žáků bylo přijato ve druhém kole, někteří si pouze měnili zápisový lístek na školu první volby. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia bylo přijato: gymnázia z 5. ročníku ze 7. ročníku zřízená krajem 19 5 soukromá 1 2 církevní 0 0 celkem 20 7 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ (ukončené maturitní zkouškou): gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední odborná školy učiliště c) na soukromé školy: 10

11 gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední odborná školy učiliště Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v 9. ročníku: 80 v 7. ročníku: 1 Dva žáci budou na žádost rodičů pokračovat ve školní docházce desátým rokem. a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku Gymnázia zřiz. krajem 19 5 Soukromá gymnázia 1 2 Církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště

12 c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. celkem akademie školy školy střední školy učiliště d) do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 27 Z devátých ročníků Z nižších ročníků 27 1 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v 9. ročníku:80 v nižším ročníku:1 ročník Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli

13 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Závěrečná zpráva primární prevence Hlavním cílem primární prevence je zvyšování odolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům. Nespecifická primární prevence V rámci nespecifické primární prevence jsme se zaměřili zejména na oblast zdravého životního stylu,na rozvoj sociálně komunikativních dovedností.důraz jsme kladli na vytváření pozitivního klimatu tříd,na pěstování právního vědomí,mravních a morálních hodnot a humanistických postojů.tato témata jsou součástí tématických plánů např. v předmětech RV,OV,Př,ČJ,TV,CH. K vytváření pozitivního klimatu ve třídách přispěla spolupráce se školní psycholožkou,která podle potřeb provádí intervenční či sociometrické programy Závěry těchto programů byly k dispozici třídním učitelům, pomohly při práci se třídou a zejména s problémovými jedinci. V průběhu školního roku se žáci zapojili do mnoha aktivit,které byly organizovány v rámci vyučování nebo v mimoškolní činnosti : zájmové kroužky,školní družina výjezdy žáků ŠVP Žihle, Svor, lyžařský a snowboardový kurz, tradiční Zátopkovy štafety 13

14 exkurze Národní muzeum,vojenské muzeum,hrdličkovo muzeum,pražský hrad,zoo Praha,Botanická zahrada,,,muzeum hl. města Prahy,Drážďany,Prokopské údolí,armádní muzeum,ekologické muzeum,spalovna Malešice vědomostní soutěže a olympiády z jednotlivých předmětů pro žáky 9.ročníků SCIO TESTY, testy profesní orientace v PPP Praha 9, návštěva dne otevřených dveří SOU Za Černým Mostem aktivity související s projektem EKOŠKOLA celoroční práce Ekotýmu školy Slavnost padajícího listí obhájení titulu Ekoškola projektový týden Les Den Země sběrové akce ( papír,víčka) celoroční třídění odpadu ekopobyt na Křivoklátsku účast v projektu Adopce dítěte na dálku (2 děti z Indonésie a Thajska) adopce zvířete v pražské ZOO celoroční spolupráce patronátních 9. ročníků s 1. ročníky (alej žáků,den dětí,pasování prvňáků na čtenáře,společné rozloučení v Galerii Prahy 14) školní časopis Tucvaj pomoc žáků školy při humanitární sbírce společnosti Adra tradiční akce karneval pro ŠD,vánoční jarmark,mikuláš pro 1. stupeň,účast žáků při zápisu do 1. tříd práce školního parlamentu 14

15 Specifická primární prevence Na začátku školního roku jsme se zaměřili na zajištění realizace Programu primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ na území Praha 14.Tento program finančně podporuje MČ Praha 14,realizátorem je o.s. Prospe.Preventivní program probíhal od října (ve 4. 8.třídách) a to dvakrát ročně 4 vyučovací hodiny v každé třídě.program je dlouhodobý s návazností a měl by probíhat v následujících pěti letech.lektoři Prospe pomocí zážitkových her předávají potřebné informace o nepříznivých důsledcích sociálně patologických jevů.snaží se pozitivně ovlivňovat jejich názory a postoje k užívání návykových látek,vandalismu,krádežím,šikaně,záškoláctví.cílem programu je posílit odolnost dětí k uvedeným jevům,zlepšit atmosféru ve třídách,naučit děti lépe spolupracovat a podpořit jejich směřování ke zdravému a hodnotnému způsobu života.program v jednotlivých třídách je variabilní,aktuálně řeší problémy a potřeby daného kolektivu. Na přelomu září a října žáci 6.A,6.B a 6.C vyjeli na třídenní prožitkový adaptační kurz zajišťovaný již tradičně o.s. Odyssea.I tuto aktivitu finančně podpořila MČ Praha 14.Cílem kurzů bylo seznámení žáků mezi sebou,seznámení s třídním učitelem,vytvoření důvěry a pocitu bezpečí v novém kolektivu, rozvoj dovedností týmové spolupráce,rozvoj komunikačních dovedností a posílení třídního kolektivu v oblasti prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů. V letošním školním roce jsme navázali na úspěšnou spolupráci s Českou koalicí proti tabáku.aktivní boj proti kouření u žáků naší školy považujeme za jednu z priorit Minimálního preventivního programu,proto jsme s prevencí kouření začali už na 1.stupni. Oproti loňsku inovovaný program České koalice proti tabáku absolvovali žáci 3. 7.ročníků.Programy se setkaly s ohlasem u dětí i vyučujících. Další prioritou preventivního programu ke problematika poskytování první pomoci.pracovníci Státního zdravotního ústavu seznámili žáky 4. a 5. ročníků se zásadami poskytování první pomoci.jako důkaz smysluplnosti této besedy je čin jednoho žáka,který včasným přivoláním záchranné služby zachránil lidský život.z hodnotících dotazníků vyplývá,že děti považují tuto akci za přínosnou a hlavně prakticky využitelnou. V červnu realizoval Státní zdravotní ústav na naší škole preventivní aktivitu s názvem Hrou proti AIDS,program absolvovali žáci 8. a 9.tříd,pozvali jsme také žáky 7. a 9.tříd ze ZŠ Bratří Venclíků.Žáci plní úkoly na 5 stanovištích,jejich výkony jsou hodnoceny,smyslem je dát mládeži možnost jiným způsobem než přednáškami tj. hrou-zažít si základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV a přemýšlet o vlastních postojích v možných rizikových situacích. 15

16 Pokračovali jsme také ve spolupráci s gynekologem MUDr. Klimešem,který se žákyněmi 8.ročníku hovořil na téma pohlavně přenosných chorob a o očkování proti rakovině děložního čípku. Vzhledem k časovým možnostem školy jsme omezili některé aktivity z loňského roku např. Městská policie hlavního města Prahy,La Strada. Spolupráce s rodiči Problematice prevence sociálně patologických jevů byla věnována pozornost na třídních schůzkách i konzultacích.rodiče mohli v případě potřeby využít Školní poradenské centrum, kde je k dispozici speciální pedagog,výchovný poradce,karierní poradce,školní psycholog nebo metodik prevence.o.s. Prospe formou dopisu informovalo rodiče o chystaném dlouhodobém programu primární prevence.v lednu proběhla beseda pro rodiče na téma Děti a drogové závislosti. Pro příští školní rok bychom uvítali větší angažovanost a zájem rodičů o práci školy. Práce metodika prevence V rámci Minimálního preventivního programu jsem spolupracovala s koordinátorem MÚ Praha 14 Janou Štoskovou. Za velmi přínosnou považuji spolupráci s Mgr. Stolařovou a následně i s novým obvodním metodikem panem Klímou.Pravidelné schůzky,metodické vedení a výměna zkušeností mezi školními metodiky prevence přinesly mnoho důležitých kontaktů a nových nápadů. V průběhu školního roku jsem spolupracovala se členy Školního poradenského centra,s třídními učiteli i vedením školy. Plány a výhledy na školní rok 2009/2010 pokračovat v projektu dlouhodobé primární prevence spolu s o.s. Prospe realizovat adaptační kurzy pro žáky 6.ročníků spolupracovat s Českou koalicí proti tabáku rozšířit spolupráci se Státním zdravotním ústavem 16

17 zvážit spolupráci s útvarem prevence městské policie hl. m. Prahy Ing. Marie Kučerová, školní metodik prevence - primární prevence na 1. stupni Během školního roku 2008/2009 se oba primární preventisté účastnili pravidelných schůzek ve spádové PPP a u koordinátorky pí. Štoskové v městské části Prahy 14. Prošla jsem těmito odbornými kurzy: Michaela Veselá Právní vědomí v oblasti primární prevence Nováková Primární prevence na 1. stupni ZŠ Na začátku školního roku 2008/2009 jsme se zaměřili na zajištění realizace Programu primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ na území MČ Prahy 14. Tento program finančně zajišťuje MČ Praha 14, realizátorem je o.s. Prospe. Program probíhá ve ročnících, 2x ročně 4 vyučovací hodiny v každé třídě. Program je dlouhodobý a měl by na škole probíhat v následujících pěti letech. Vzhledem k časovým možnostem školy jsme omezili některé aktivity z loňského roku např. Městská policie hlavního města Prahy. Zůstal však zachován program AJAX pro třetí a čtvrté ročníky. Jeho kvalita se bohužel výrazně oproti loňskému roku zhoršila. První ročníky zase navštěvovali primární program Trianglu. Navázali jsme na úspěšnou spolupráci s Českou koalicí proti tabáku. Aktivní boj proti kouření u žáků naší školy považujeme za jednu z priorit minimálního preventivního programu. Inovovaný program České koalice proti tabáku absolvovali žáci ročníků. Program měl úspěch u dětí i vyučujících. Pracovníci Státního zdravotnického ústavu seznámili žáky 4. a 5. ročníků se zásadami poskytování 1. pomoci. Z dotazníků vyplývá, že děti považují tuto akci za přínosnou a hlavně prakticky využitelnou. V rámci primární prevence pracují také třídní učitelé v třídním kolektivu formou třídnických hodin, které jsou zařazovány přibližně jednou až dvakrát do měsíce do výuky. Během 17

18 školního roku jsou vkládány do výuky hodiny výchovy ke zdraví, ve kterých se také diskutuje na témata týkající se primární prevence. Alena Ježková metodik primární prevence na 1. stupni Školní parlament závěrečné hodnocení: Školní parlament (dále jen parlament) vytváří prostor pro zapojení všech žáků do života školy, podporuje odpovědnost žáků za vlastní vzdělávání. Pomáhá žákům při řešení problémů ve vzdělávání, ve vzájemných vztazích i ve vztazích mezi žáky a učiteli. Žáci se jeho prostřednictvím podílejí na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a parlament tak podporuje dodržování těchto pravidel. Je jedním z prostředků pro přenos informací mezi všemi třídami školy i pro spolupráci napříč ročníky. Prostřednictvím parlamentu žáci navrhují vzdělávací projekty. Následující text přináší informace o organizaci parlamentu ve školním roce 2008/2009 Na jeho současné podobě se podílelo několik učitelů, funkce koordinátora parlamentu měla vždy blízko k metodice prevence, poradenství. V současnosti je parlament v ZŠ Gen. Janouška koordinován a podporován vedením školy. Cíle Obecné cíle: vést žáky k otevřené komunikaci o vlastních potřebách a problémech; připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti; připravovat žáky na uplatňování vlastních práv a na naplňování vlastních povinností v reálných situacích v průběhu jejich vzdělávání, vzájemného soužití ve škole; umožnit žákům, aby skutečně a účinně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají; umožnit žákům, aby převzali spoluodpovědnost za proces a podmínky svého vzdělávání a za rozvoj vlastní osobnosti. Zapojit žáky do realizace enviromentální výchovy a ekologizace provozu školy. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 18

19 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci Ekogramotnost 7 0 Jazykové 2 0 Funkční specializační švp,pšp,eko 7 0 Funkční studium 1 0 ICT SIPVZ PV PGDF 9 1 ICT SIPVZ PV TK 13 2 Odborné 3 1 Pedagog. kvalifikační 5 1 Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují nebo rozšiřují vzdělání: 8 8. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy Spolupráce s institucemi Český červený kříž Hasičský záchranný sbor Muzeum policie ČR Střední zdravotnická škola Městská knihovna Nadace škola hrou Přírodovědecká fakulta Eurdis MŠ ZOO Praha UK v Praze Triangl Tereza obč. sdružení Klub ekologické výchovy 19

20 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, Environmentální výchova Škola se zaměřuje zejména na environmentální výchovu. Ve školním roce 2005/2006 jsme získali titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně (titul je udělován na dva roky) a mezinárodní titul Ekoškola (titul je udělován na dva roky). V roce 2008/2009 se nám podařilo obhájit mezinárodní titul Eco-Schools. Vedení školy trvale vytváří podmínky pro práci koordinátorů EVVO, kteří jsou školeni sdružením Tereza, KEV a Přírodovědeckou fakultou. V rozpočtu školy jsou vyčleněny prostředky na další vzdělávání pedagogů v této oblasti. Díky tomu, je výsledkem dlouholeté práce celého pedagogického sboru celá řada aktivit a projektů, navázaných kontaktů. Výchova k udržitelnému rozvoji: Podařilo se nám opětovně obhájit titul: Škola udržitelného rozvoje I.stupně, který je nám propůjčen až do roku Ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy probíhá vzdělávání pro udržitelný rozvoj nejen žáků, ale i učitelů s dopadem na rodičovskou veřejnost. Enviromentální výchova, výchova k udržitelnému rozvoji jsou pevnou součástí školního vzdělávacího programu 20

21 Účast žáků v soutěžích a) vyhlašovaných MŠMT vědomostních sportovních uměleckých Klokan 2009 SPORTOVNÍ SOUTŽE POPRASK Pythagoriáda Dějepisná olympiáda Cvrček - matematická Olympiáda v anglickém jazyce b) ostatních vědomostních sportovních Uměleckých Internetové kluby Soutěže v plavání X-Factor pěvecká soutěž Fotbal Coca-Cola cup Výtvarná soutěž- Adra Zátopkovy štafety Recitační soutěž Vánoční turnaj ve fotbale a přehazované sportovní soutěžní hry u příležitosti Dne dětí Fotbalový turnaj McDonalds Cup Gymnastická soutěž 21

22 Přehled mimoškolních aktivit školy I. st. II. st. Orientální tance sportovní hry dramatický fotbal fotbal florbal aerobik stolní tenis florbal internetové kluby aerobic Orientální tance Pohybová výchova turistický keramika příprava ke zkouškám Čj, Ma Míčové hry dramatický Škola organizuje tradičně pestrou nabídku využití volného času dětí v podobě zájmových kroužků ŠD, zájmových kroužků školy a školní internetový klub. V mnoha kroužcích, z nichž je polovina sportovního charakteru, pracují jako vedoucí pedagogičtí pracovníci. Snahou školy je zapojit ke spolupráci také rodiče a přátele školy. Zajímavé akce pořádané školou Vánoční trhy Zátopkovy štafety Sportovní výjezdy: lyžařský kurz, snowboardový kurz, vodácký kurz Týden aktivit pro planetu Zemi, Alej žáků školy Projekty 22

23 Účast školy ve všech sportovních turnajích pořádaných DDM Praha 9 POPRASK V průběhu roku jsme v pavilonu E uspořádali: výstavku hub jsou zde instalovány mobilní panely s tématem Les a Rybník, Invazní druhy rostli, Ozon-v anglickém jazyce, Ekoškola a výstupy projektů a samostatných prací žáků v rámci terénního ekologického pobytu na Křivoklátsku stálá expozice přírodnin, byla postupně doplňována a využívána ve výuce přírodovědy I. stupně, v odpoledních hodinách školní družinou v průběhu roku jsme vytvořili expozici pod názvem Jak se žilo v minulém tisíciletí, aneb návrat k dobrým tradicím našich předků, který je postupně rozšiřován 9. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. Inspekční činnost ve školním roce 2008/2009 neproběhla. S Českou školní inspekcí spolupracujeme na mezinárodním projektu Pisa. 10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. Projekt Internetové kluby. O PROJEKTU Projekt "Internetové kluby" je zaměřen na podporu počítačové a informační gramotnosti, komunikačních dovedností a kompetencí žáků, kteří mají nějakým způsobem ztížené podmínky pro vzdělávání. Cíle projektu: Pomoci žákům v rozvoji počítačové a informační gramotnosti Přispívat ke zlepšení jejich komunikačních dovedností 23

24 Posílit předpoklady zúčastněných žáků pro jejich další studium Podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků Projekt je určen žákům 2. stupně pražských základních škol a pedagogickým pracovníkům pražských základních škol. Projekt probíhá: Na školách zapojených do projektu jsou v rámci odpoledních aktivit otevřeny internetové kluby, ve kterých se děti pod vedením lektorů učí pracovat s internetem jako vzdělávacím, informačním a komunikačním nástrojem. V klubech se děti mohou připravovat do školy, učit se nové věci na počítači a internetu, doučovat se, vytvářet práce do soutěží. Projekt je financován: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita. Projekt PŠP (Poradenství škola - povolání): Ve šk. roce 07/08 jsme měli podmínky ke vzdělávání v oboru zaručeny tím, že jsme byli zařazeni v projektu Poradenství škola povolání, který byl financován z JPD3 a ze strukturálních fondů EU. Obě speciální pedagožky se také účastnily odborných seminářů ze společnosti Dyslexia, kterými jsou členy a také dalších odborných seminářů jako byla mezinárodní Logopedická konference, pravidelné pracovní schůzky poradenských školních spec.pedagogů z pražských PPP a SPC, společnost PAU a Dyskorunka. Na 11. Poradenských dnech na Seči vystoupily s prezentací na téma Role ŠPP ve škole a inkluze. Koncem školního roku 2008 byl ukončen projekt PŠP (Poradenství-škola-povolání), ve kterém na půl úvazku působila školní psycholožka a jedna školní speciální pedagožka. Od září 2008 stále čekáme na jeho pokračování v podobě VIP Kariéra II. Bohužel, tento navazující projekt stále nezačal a jeho začátek se rýsuje na zahájení školního roku 2009/2010. Po dobu působení v projektu byly podmínky pro vzdělávání obou subprofesí pravidelně na vysoké úrovni zajišťovány. Ve školním roce 2008/09 není vzdělávání systematické, tak jako v minulém roce a je omezeno finančními možnostmi školy. Přesto se ŠSP účastnily odborných seminářů 24

25 zajišťovaných společnostmi Dyslexia a Českou logopedickou společností, pracovními schůzkami školních speciálních pedagogů při PPP Praha 9 a pracovními schůzkami pražských poradenských pracovníků z PPP. Další vzdělávání tak probíhá formou jednotlivých přednášek a seminářů organizovaných různými institucemi a odbornými společnostmi. Škola jej podporuje, pokud je to možné. Školní psycholožka je členem Asociace klinických psychologů a pravidelně se účastní odborných seminářů, která tato asociace pořádá. V loňském roce se zúčastnila 26. psychologických dnů v Olomouci. Pokračujeme ve spolupráci s PedF UK, která nám posílá studenty v postgraduálním studiu na odborné náslechy. Výchovní poradci Podmínky ke zvyšování kvalifikace a dalšího vzdělávání jsou dobře zajištěny. Výchovné poradkyně se v průběhu roku účastnily pravidelných schůzek ve spádové PPP, kde se seznámily s různými problémy, např. práce s žáky s SPU, problematika šikany v třídním kolektivu, riziko náboženských sekt, fyziomuzikostimulace, osobnostní a sociální výchova, záškoláctví z pohledu oddělení sociální prevence,seznámily se s fungováním denního stacionáře Klíčov, s občanským sdružením Volání naděje, s projektem Odyssea. Zúčastnily se semináře Kariérové poradentství, exkurze do středních odborných učilišť v souvislosti s pomocí při výběru vhodné školy pro žáky. Přínosná byla i jednodenní odborná konference s názvem Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. Metodici primární prevence Během školních roků se oba primární preventisté účastnili pravidelných schůzek ve spádové PPP a u koordinátorky pí. Štoskové v městské části Prahy 14. Prošli několika odbornými kurzy ( Michal Kolář Prevence šikany, Michaela Veselá Právní vědomí v oblasti primární prevence, Nováková Primární prevence na 1. stupni ZŠ, Prevcentrum - Preventisté nebuďte v tom sami) Práce s nadanými žáky Ve školním roce byl udělán screening ke zjištění mimořádného nadání u žáků naší školy (viz. příloha). Učitelům a následně i jejich rodičům bylo navrhnuto, aby si došli s dětmi na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Zatím ale nejsou u nás žádní žáci, kteří by využívali individuálního vzdělávacího plánu pro mimořádně nadané žáky. V následujícím příštím roce by bylo vhodné provést screening znovu Proto budu mluvit obecně o žácích sice nevyšetřených, ale z našeho pohledu nadaných. V současných třídách 5.A, 6.A a 7.A se učí žáci podle vzdělávacího plánu základní školy s rozšířenou výukou jazyků, do kterých probíhalo výběrové řízení. 1. a 2. ročníky pracují podle školního vzdělávacího plánu Strom poznání. Ostatní třídy pracují podle vzdělávacího plánu Základní škola. 25

26 Prohlubování znalostí anglického jazyka, který je nezbytný v naší další komunikaci, si členové ŠPP zajišťují z vlastních zdrojů. 11. Údaje o spolupráci s odborovou organizací Spolupráce s ZO ČMOS Od roku 2005 na škole působí ZO ČMOS. Součástí práce ZO je i spolupráce s vedením školy, ke které dochází pravidelně. ZO se spolupodílí na organizačních záležitostech školy týkajících se všech zaměstnanců. Vždy se snažíme najít všem vyhovující řešení. Vzájemná spolupráce je oboustranně výhodná. Za ZO ČMOS Mgr. Ivana Lacinová 12. Hodnocení školního vzdělávacího programu STROM POZNÁNÍ Hodnocení ŠVP za školní rok 2008/ stupeň V letošním školním roce jsme začali učit podle námi vytvořeného ŠVP již ve druhých ročnících. První změny našeho programu již byly uskutečněny. V prvním i ve druhém ročníku se nám ŠVP osvědčil a byl nám nápomocen při zkoušení nových metod. Ty jsme letos do ŠVP nově začlenily. I nadále jsme používaly metodu projekt, ale i např. skupinovou práci, rozhovor, pozorování, názor a mnohé další. ŠVP je flexibilní, takže si učivo libovolně posouváme a upravujeme podle vhodnosti tématu či souvislosti s jinými předměty. Také můžeme látku rozvolnit či urychlit podle schopností žáků. Program bere větší ohled na žáky s SPU či žáky nadané. Ani ostatní žáci nemají problém 26

27 s naplňováním kompetencí k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální, občanské i pracovní. V letošním školním roce jsme se na MS více zabývali hodnocením žáků, které je rovněž součástí ŠVP. Spolupracovali jsme i s ŠPP. I nadále budeme ŠVP sledovat a případně jej upravíme. Podle reakcí žáků soudím, že aniž by věděli, že se učí podle ŠVP, se jim ve škole líbí a chodí do ní rádi. Velkou zásluhu na tom mají právě pedagogové naší školy. 2. stupeň V 6. a 7. ročníku jsme se stávající verzí ŠVP vesměs spokojeni. Došlo samozřejmě k drobným změnám, které ale nemají zásadní charakter. Učivo bylo probráno ve všech předmětech. Žákům jsme zajistili nové učebnice korespondující se ŠVP, vyučující zkoušeli nové metody práce, které zakomponovali do ŠVP. Velikou pomocí pro vyučující a zpestřením pro žáky jsou stále se zdokonalující multimediální učebny přírodopisu a fyziky, 2 počítačové učebny, kinosál a informační centrum. Většina vyučujících velmi pozitivně vnímá flexibilitu ŠVP. To, že lze učivo rozvolnit, přesunout nebo přizpůsobit tempu a schopnostem žáků ve třídě je velmi ohleduplné nejen pro žáky s SPU, ale i pro ostatní. V letošním školním roce jsme se na metodických sdruženích detailněji zamýšleli nad hodnocením prospěchu žáků v jednotlivých předmětech. Toto hodnocení se také stalo součástí ŠVP. I když jsme stále na začátku, je nám jasné, že další změny určitě nastanou. Koordinátoři za 1. stupeň Jitka Všetíčková za 2. stupeň Ivana Lacinová 13. Přípravné třídy 27

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8

2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2011 / 2 0 1 2 ZÁKLADNÍ ŠKO LA U ŠKO L SK É ZA HR ADY 4 P R AHA 8 - KO BYLIS Y MATEŘSKÁ ŠKO LA U ŠKO LS KÉ ZA HR ADY 8 P R AHA 8 - KO BYLIS Y 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více