PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO"

Transkript

1 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005

2 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG OPATENÍ A PROJEKTY ROZVOJE...14 V. ROZVOJOVÉ PROJEKTY Píloha: Rozpoet Projekt Programu rozvoje.57 Msto Mimo 2

3 1. ÚVOD (Dvodová zpráva) V íjnu 2003 pijala Rada msta Mimon rozhodnutí, v nmž deklarovala zájem mstské správy zvýšit koncepnost v ízení a koordinaci rozvoje Mimon, prohloubit cílevdomou spolupráci se soukromým sektorem ve mst a posílit úast Mimoské veejnosti na správ místních záležitostí prostednictvím procesu tvorby a realizace Programu rozvoje (dále PR) msta Mimon. Impulsem k zahájení prací na PR Mimon byly: poteba koordinace investiní innosti, která je v Mimoni realizována resp. uvažována ve sfée bydlení, technické infrastruktury, dopravy aj., a to v z hlediska zájm investor i z hlediska asové a prostorové koordinace akcí, vdomí rezerv ve spolupráci mezi mstskou správou a podnikateli psobícími ve mst, minulá zkušenost o nižší efektivnosti ešení jednotlivých (oddlených) problém rozvoje msta bez zakotvení v celomstské rozvojové vizi, naptí v rozpotových zdrojích msta, které si vynucuje dslednou koncentraci veejných prostedk na ešení klíových problému msta, zájem msta na získání prostedk ze Strukturálních fond EU. Na základ daného rozhodnutí zpracovalo msto na podzim roku 2003 Zadání PR a pipravilo výbrové ízení na odborného garanta prací na PR. V lednu 2004 byla uzavena smlouva s vybranou firmou PROODOS Praha - ing. Jan Pikryl, CSc. (Prusíkova 2423, Praha 5), a bezprostedn poté byly zahájeny práce na PR. V souladu s deklarovaným zájmem mstské správy uinit z PR platformu trvalého dialogu s Mimoskou veejností pi hledání spolených rozvojových zájm msta, probíhaly práce na PR Mimon ve dvou etapách, piemž v každé z nich byla volena vhodná forma podchycení názor a námt obyvatel msta: v období leden - duben 2004 byla zpracována Analýza msta, v období kvten íjen 2004 byla zpracována Strategie rozvoje msta Analýza byla zpracována v 18-ti dílích kapitolách, které se dotýkaly tchto bod: l. Základní popis msta (poloha, pírodní podmínky, historie) 2. Msto ve vnjších vztazích 3. Struný rozbor funkních složek msta 4. Sociální situace msta 5. Majetková vybavenost msta 6. Rozpotová vybavenost msta 7. Územní bariéry a limity rozvoje, urbanistická struktura Dílí kapitoly byly v principu zpracovány dle schématu a) vcný popis ešené problematiky, b) stanovení hypotézy jejího dalšího vývoje. Msto Mimo 3

4 Analýza byla zpracovávána za úasti širokého kolektivu pracovník MÚ (pod metodickým vedením Ing. Jana Pikryla). Práce na Analýze organizovala specieln ustavená Pracovní skupina pod vedením starosty msta ing. St. Balouna. Pracovní skupina se sešla celkem šestkrát. Výsledky její práce do závrené podoby zformuloval ing. Jan Pikryl, CSc. a výsledný elaborát je k dispozici od dubna 2004 na MÚ. O postupu prací na Analýze a zejména o výsledcích soubžn organizovaných Przkum názor oban msta a podnikatel psobících ve mst byla prostednictvím tisku - informována zdejší veejnost. Zpracovaná Analýza vnjších a vnitních podmínek vytvoila spolu s výsledky Przkumu názor oban a przkumu názor podnikatel nezbytný základ pro definici Silných a Slabých stránek msta a jeho Šancí a Ohrožení (SWOT Analýza). Tato SWOT Analýza, zpracovaná ing. Janem Pikrylem, CSc. tvoila spojnici mezi 1. a 2. etapou prací na PR. V 2. etap prací na PR se klíovým aktérem stala Radou msta jmenovaná ídící skupina. Na svých jednáních (6), moderována Ing. Janem Pikrylem, dospla postupn ke konsensu, pokud jde o rozvojové šance, pekážky, píležitosti a hrozby (ást I. pedloženého návrhu PR Mimon) a na základ toho se pokusila definovat strategickou Vizi rozvoje (ást II. pedloženého návrhu PR Mimon). Tato vize byla dále v ídící skupin rozpracována do konzistentního souboru Cíl rozvoje (ást III. pedloženého návrhu PR Mimon), vetn indikátor. Práce ídící skupiny vyvrcholila shrnutím návrh, a to jednak do Katalogu Opatení a Projekt rozvoje (ást IV. pedloženého návrhu PR Mimon), jednak do rozpracování Rozvojových projekt (ást V. pedloženého návrhu PR Mimon), prostednictvím nichž by se strategické rozvojové cíle prosazovaly ve spolupráci soukromého a veejného sektoru do praxe. Na ob etapy zpracování PR navazovala (v období íjen prosinec 2004) etapa projednávání se zastupiteli msta, završená jednáním Zastupitelstva msta dne , kdy byl daný dokument schválen. Souasn Zastupitelstvo uložilo Rad msta vypracování Akního plánu rozvoje msta, jehož smyslem je výbr prioritních projekt a opatení z Katalogu opatení a projekt pro krátko a stedndobý asový horizont (cca ). Podkladem pro práci a rozhodování zastupitel se v tomto bod stane Rozpoet Projekt Programu rozvoje, který je pílohou daného PR.. Z celého procesu tvorby PR plyne zatím nkolik dležitých závr. Za prvé, politické vedení msta, místní podnikatelé a sami obané v základních rysech cítí potebnou míru zodpovdnosti za budoucnost msta a jsou ochotni za jistých podmínek vnovat svj as, energii a prostedky, aby bylo dosaženo budoucnosti takové, jakou si jí spolen pedstavují a jak se jí snaží ztlesnit pedkládaný PR. Za druhé, jak v Mimoni, tak mimo ni existují zdroje, které mohou být pi dobré organizaci využity tak, aby ešily nejzávažnjší problémy msta. K zajištní naplnní PR však bude zapotebí spolupráce, dobré vle a elánu co nejširších vrstev oban msta. Msto Mimo 4

5 Za tetí: na ešení jednotlivých problém sociálního a ekonomického rozvoje se mže efektivn pracovat, jen pokud je budeme chápat jako celek, nebo jsou vzájemn propojeny. Proces zpracování PR trval 12 msíc a celkové náklady na poízení dokumentu inily 300 tis. K. PR se skládá z tchto ástí : I. Silné a slabé stránky msta II. Vize rozvoje III. Cíle rozvoje IV. Katalog Opatení a Projekt IV. Projekty rozvoje Pílohu PR tvoí Rozpoet Projekt PR. Jako samostatné souásti PR nepiložené k samotnému PR - jsou zpracovány (k dispozici na MÚ) : Analýza msta Mimon Przkum podnikatelského prostedí msta Mimon Przkum názor oban msta Mimon. Msto Mimo 5

6 Návrh (Schváleno Zastupitelstvem msta dne ) Programu rozvoje msta Mimo Zadavatel : Msto Mimo Zpracoval : ing. Jan Pikryl, CSc. PROODOS Praha íjen 2004 Msto Mimo 6

7 I. SWOT Analýza msta A. PEDNOSTI (silné stránky) 1. Atraktivní krajinné prostedí okolí msta 2. Píznivá vková struktura obyvatelstva 3. Prmyslová tradice msta 4. Dostatek volných pracovních sil 5. Dostatená kapacita zdroj a rozvod energií a vody a kanalizaní sít 6. Dostatená kvalita telekomunikaních služeb 7. Moderní a kvalitní bytový fond 8. Dostatená kapacita a kvalita základních škol a gymnasia 9. Existence Základní umlecké školy a Domu dtí a mládeže 10. Kvalita a kapacita sociálních služeb 11. Kvalitní životní prostedí 12. Obec s poveným úadem 13. Sídlo institucí státní správy (PR, kontaktní místo Pracovního úadu, Finanní úad) a poboek dvou bank 14. Železniní dopravní spojení 15. Strategická poloha vi okolním obcím a mstekm B. ZÁPORY (slabé stránky) 1. Demografická diskontinuita vývoje msta 2. Nízká identifikace obyvatel s mstem 3. Vysoký objem vyjíž ky za prací a za službami 4. Periferní poloha msta vi významným sídlm osídlení 5. Nízká vzdlanostní struktura obyvatelstva 6. Vysoká míra (strukturální) nezamstnanosti 7. Nedostatená kvalifikace pracovních sil 8. Nedostatek pipravených rozvojových ploch pro prmysl a bydlení 9. Labilní výrobní základna msta 10. Nízký podíl odvtví služeb v ekonomické základn msta 11. Slabá tradice drobného a stedního podnikání ve mst 12. Nedostatená úrove komunikace mezi místními podniky a mstskou samosprávou 13. Poškozená urbanistická struktura msta (absence pirozeného centra msta, necitlivá lokalizace panelové výstavby apod.) 14. Znaný poet opuštných a zanedbaných dom 15. Nízká intenzita bytové výstavby 16. Nedostatek sociálních byt 17. Absence odborného a uovského školství ve mst 18. Vysoké náklady na provoz zvláštní školy 19. Vysoký podíl sociáln ohrožených skupin obyvatelstva v sociální struktue msta 20. Vysoká závislost mstského rozpotu na státních dotacích 21. Nepíznivý image msta 22. Nedostatená úrove služeb a zaízení v cestovním ruchu 23. Nedostatená ubytovací kapacita v cestovním ruchu Msto Mimo 7

8 C. PÍLEŽITOSTI 1. Pilákání významného prmyslového investora do msta 2. Využití bývalého Vojenského újezdu Ralsko 3. Rozvoj malého a stedního podnikání ve mst 4. Pemna a využití stávajících prmyslových areál (brownfields) 5. Vybudování silniního obchvatu msta 6. Modernizace železniního spojení 7. Využití letišt Hradany v cestovním ruchu 8. Využití Plounice a památkových objekt ve mst pro cestovní ruch 9. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 10. Využití dostihové dráhy pro cestovní ruch 11. Obnova mstských tradic a slavností 12. Využití areálu letního kina 13. Realizace sportovního areálu u ZŠ a MŠ pod Ralskem a možnost sportovního zamení školy 14. Vybudování obchodního centra msta (Husova ulice) 15. Nízký podíl privatizovaných byt 16. Píznivý potenciál podzemních vod jako zdroj alternativní energie 17. Realizace systému celoživotního vzdlávání 18. Rozvoj obanských sdružení 19. Rozvoj partnerství soukromého, neziskového a veejného sektoru ve mst 20. Spolupráce v rámci mikroregionu Podralsko 21. Využití zdroj ze strukturálních fond EU D. HROZBY 1. Jednostranná orientace na obory s nízkou úrovní pidané hodnoty s hrozbou odlivu kapitálu 2. Rst nezamstnanosti vlivem rstu potu obyvatel v produktivním vku 3. Omezená životnost skládky odpad ve Svéboicích 4. Zavení firmy Falcon a.s. 5. Rostoucí agresivita, vandalismus a drogová závislost mládeže 6. Vybudování nové ZŠ v Ralsku 7. Posílení kapacity gymnasiální výuky v eské Líp a v Novém Boru 8. Rst podílu sociáln problémových skupin a jejich nedostatená integrace do vtšinové spolenosti 9. Zhoršování bezpenostní situace ve mst SOUHRNNÁ TABULKA Silné stránky 15 Píležitosti 21 Slabé stránky 23 Hrozby 9 Msto Mimo 8

9 II. VIZE ROZVOJE MSTA MIMO Motto : Mimo dobrá adresa pod Ralskem Preambule Msto Mimo, vdomo si pelomové povahy výzev, kterým musí elit v souasném období a s respektem jak ke své vlastní specifické minulosti a tradicím, tak i k existujícím pedpokladm pro svj další rozvoj, pedkládá tímto svou strategickou vizi, která vymezuje celkovou rozvojovou orientaci msta. 1. rozvojový pilí centrum prmyslu Mimo chce být ekonomicky silným mstem s dobrou povstí mezi podnikateli a investory. Svou konkurenceschopnost chce stavt jednak na své souasné výrobní tradici (textilní a devozpracující prmysl), v níž klade draz na respekt k principm trvalé udržitelnosti, na technologické inovace a rozvoj výrob s dostatenou nabídkou pracovních míst, jednak na lokalizaci drobných a stedních podnik z dalších výrobních odvtví, ale i služeb a obchodu, tržn svázaných s potebami okolního regionu a rozvojem cestovního ruchu. Jako klíový faktor posilování své konkurenceschopnosti, zajištní vysoké zamstnanosti i jako nezbytný pedpoklad postupné modernizace ekonomické základy msta chápe Mimo celkovou kultivaci svých lidských zdroj, jmenovit rst vzdlanostní úrovn svých oban. Proto chce rozvíjet kapacity i kvalitativní úrove místních školních zaízení a využívat je i v rámci procesu celoživotního vzdlávání. Souasn chce zatraktivnit nabídku bydlení s cílem udržet ve mst absolventy škol a pitáhnout vzdlané a profesn zdatné lidi. Mimo si je souasn vdoma úlohy drobného a stedního podnikání pro ekonomickou prosperitu i kvalitu spoleenského prostedí msta a chce pro tento sektor vytvoit co nejatraktivnjší podmínky. Msto Mimo bude v této souvislosti aktivn spolupracovat na revitalizaci starých prmyslových ploch a na píprav nových prmyslových ploch. Bude vytváet podmínky pro pilákání nových investic a posilovat podnikatelskou infrastrukturu jako jsou inovaní a poradenská centra a podnikatelské inkubátory. 2. rozvojový pilí píjemné msto pro život Msto Mimo bude usilovat o stabilizaci své populace a o zlepšování jejího sociálního profilu. V této souvislosti bude msto cílevdom rozšiovat nabídku veejných i soukromých služeb tak, aby se stalo píjemným místem pro život svých vlastních oban. Msto Mimo 9

10 Msto bude usilovat o regeneraci svého centra a humanizaci obytného prostedí. Omezenou nabídku rozvojových ploch na svém území využije pednostn k rozvoji bytové funkce. Bude omezovat zatížení msta transitní dopravou a zlepší stav místních komunikací. Bude usilovat o vytvoení systému cyklostezek umožujících zlepšit vnitní dopravní systém, napojit msto na systém cyklostezek v Podralsku a rozvinout na vysokou úrove pímstskou rekreaci. Bude usilovat o realizaci protipovodových opatení s cílem ochránit msto ped úinky pívalových deš a souasn bude drazn dbát na zlepšování územn technického vybavení celého správního území, tedy i v místních ástech obce s cílem zajistit rovnomrné rozvojové šance. Bude usilovat o docílení vysokého standardu využití volného asu. Bude systematicky potlaovat negativní jevy ohrožující kvalitu života ve mst a v jeho okolí zejména pokud jde o bezpenost a veejný poádek. Mimo bude v této souvislosti usilovat o zmnu svého image na mladé, dynamické msto se zdravým životním prostedím, vstícné vi svým obanm, zájemcm o pisthování i návštvníkm. 3. rozvojový pilí centrum cestovního ruchu Msto Mimo bude usilovat o zvýšení významu cestovního ruchu ve své hospodáské struktue, a to zejména na bázi drobného podnikání. Cílem je zde lepší využití vlastního historického a kulturního potenciálu i potenciálu okolní pírody. Velkou šanci spatuje v této souvislosti v rozvoji vodní turistiky. Bude také usilovat o to stát se zázemím pro turisty picházející za rekreací na území celého Podralska a do horní ásti povodí Plounice. Proto bude podporovat zkvalitnní a rozšíení ubytovacích a stravovacích kapacit ve mst i infrastruktury pro trávení volného asu. V rozvoji cestovního ruchu se též zamí na podporu významných místních kulturních a sportovních akcí a na obnovu tradic msta. Spoleným základem pro realizaci tchto zámr je aktivní propagace msta jako atraktivního centra cestovního ruchu a posílení informaních služeb pro návštvníky. 4. rozvojový pilí atraktivní centrum Podralska Msto Mimo se chce v budoucnu profilovat jako hospodáské, dopravní, správní, kulturní a spoleenské centrum v rámci regionu. Nabídku veejných i komerních služeb (vetn obchodu) a zaízení pro volný as rozvine v kapacitách potebných nejen pro obyvatele msta, ale i pro obyvatele celého Podralska. V souvislosti s tím bude usilovat o pozici lokálního dopravního uzlu. Soubžn bude ve vztahu k obcím regionu Podralska posilovat jak své správní funkce, tak zejména neformální spolupráci. Jako hlavní témata této spolupráce vidí Mimo rozvoj podnikání a cestovního ruchu, piemž zvlášt tsnou koordinaci zde vyžadují aktivity msta Mimon a obce Ralsko. Podmínkou úspchu je profesionalizace práce Mikroregion Podralsko Msto Mimo 10

11 5. rozvojový pilí - komunikující a dobe spravované msto Msto Mimo chce budovat svou správu jako službu obanm podnikatelm. Mstský úad se stane pomocníkem pi ešení jejich aktuálních poteb, souasn svou práci postaví na strategickém základ, a to prostednictvím rozvoje projektového ízení. Jako trvalý úkol chápe msto v této souvislosti optimalizaci hospodaení se svým veejným majetkem a rozpotem. Msto bude dbát o rst podílu oban na tvorb a kontrole politiky msta, o rozvoj partnerství soukromého a veejného sektoru ve mst a o rst bezpenosti a veejného poádku. V tomto duchu bude vytváet podmínky pro plnou informovanost oban o dní ve mst, o rozvoj spoleenského dialogu ve mst i pro rozvoj aktivit obanských organizací jak na poli spoleenského a kulturního života msta, tak pi ochran jeho životního prostedí. 6. Závr - funkní základ rozvoje Mimo se bude vnovat všem ostatním oblastem života místní komunity tak, aby bylo standardn fungujícím mstem, kde se dobe podniká, kde žijí spokojení obyvatelé a kam se rádi vrací spokojení návštvníci. Msto Mimo 11

12 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE Naplnní celkové vize budoucnosti msta (v procesu realizace Programu rozvoje msta Mimon) pedpokládá její konkretizaci v podob vzájemn sladných strategických cíl rozvoje. Tyto strategické cíle jsou v zásad organizovány dle pilí Vize a odtud také vychází jejich dále uvedená íselná identifikace (první íslo identifikace odpovídá íslu pilíe, druhé íslo je oznaením poadí strategického cíle v rámci pilíe. Poadí má pouze formální význam a nijak nevypovídá o dležitosti jednotlivého Strategického cíle ty jsou z tohoto hlediska rovnocenné). Míru naplování zámr PR je pitom musí být možné kontrolovat prostednictvím jasn definovaných ukazatel. Proto je každému Strategickému cíli píslušný konkrétní Indikátor Strategický cíl 1. PILÍ centrum prmyslu 1.1. Rozvoj drobného a stedního podnikání Indikátor : Pírstek potu živností v prmyslu ve mst 1.2. Rst vzdlanostní úrovn obyvatel Indikátor: Pírstek potu trvale bydlících obyvatel s vysokoškolským a stedoškolským vzdláním 1.3. Rst zamstnanosti ve mst a v regionu Indikátor: Pírstek potu obsazených pracovních míst ve mst 2. PILÍ píjemné msto pro život 2.1. Humanizace obytného prostedí msta Indikátor: Pírstek potu pozitivn naladných respondent v przkumech mínní (v rámci Mimon) 2.2. Nabídka diferencované struktury bydlení ve mst Indikátor: Pírstek potu nov vybudovaných a modernizovaných byt 2.3. Rozvoj spoleenských, kulturních a sportovních aktivit Indikátor: Pírstek potu realizovaných akcí 2.4. Rozvoj komerních i veejných služeb pro obyvatelstvo Indikátor: Pírstek potu realizovaných akcí 2.5. Rozvoj celomstské technické a dopravní infrastruktury Indikátor: Pírstek potu realizovaných akcí (u dopravní infrastruktury: snížení dopravní zátže v centru msta) 2.6. Zmna image msta Indikátor: Pírstek potu pozitivn naladných respondent v przkumech mínní (v rámci R) 2.7. Zvýšení bezpenost ve mst Indikátor: Úbytek potu pestupk a trestných in 3. PILÍ - centrum cestovního ruchu 3.1. Rozvoj infrastruktury a služeb pro volný as a cestovní ruch Indikátor: Pírstek potu návštvník msta (prbžné namátkové ankety) 3.2. Rst atraktivity prostedí msta pro cestovní ruch Indikátor: Pírstek potu realizovaných akcí 3.3. Propagace a marketing v cestovním ruchu Indikátor: Pírstek potu pozitivn naladných respondent v przkumech mínní (v rámci R) Msto Mimo 12

13 4. PILÍ - atraktivní centrum Podralska 4.1. Prohloubení spolupráce s obcemi mikroregionu Podralsko Indikátor: Pírstek potu akcí realizovaných spolen alespo s jednou další obcí mikroregionu 5. PILÍ - komunikující a dobe spravované msto 5.1. Rozvoj místní obanské spolenosti Indikátor: Pírstek potu akcí poádaných obanskými a podnikatelskými organizacemi 5.2. Integrace sociálních minorit do majoritní spolenosti Indikátor: Pírstek poet pozitivn naladných respondent v przkumech mínní (v rámci Mimon) 5.3. Racionalizace mstské správy Indikátor: Poet realizovaných akcí 5.4. Posílení informaních tok mezi radnicí a obany Indikátor: Poet realizovaných akcí Celkový poet Strategických cíl rozvoje iní 18, piemž jejich nejvtší ást se týká - ve shod s definicí Silných a Slabých stránek msta kvality života ve mst a a ekonomického rozvoje. Msto Mimo 13

14 IV. KATALOG OPATENÍ A PROJEKT Základním nástrojem, prostednictvím nhož budou cílevdom, koordinovan a ve spoleenském konsensu prosazovány strategické cíle rozvoje msta do praxe, jsou Opatení a projekty realizace cíl a zámr rozvoje Mimon. Smyslem tchto opatení a projekt je pesné zkoordinování postupu všech, kteí mají na realizaci konkrétního úkolu (odpovídajícího rozvojovým cílm) zájem, definovat jejich finanní, organizaní a pracovní podíly na realizaci a definovat místo a as této realizace. OPATENÍ Opatení jsou chápána jako obecnjší rámec aktivit mstské správy i dalších subjekt inných ve mst. Jejich celkový poet iní 32 a jejich nejvtší ást se - analogicky k podob Strategických cíl rozvoje - opt dotýká ekonomického rozvoje, ale i kvality života ve mst. Identifikace (tíciferné oznaení) je uvádna pro snazší následnou práci s Programem rozvoje. SEZNAM OPATENÍ (oznaeny tícifern a napsány tun) Cíl 1.1. Rozvoj drobného a stedního podnikání Rst kvality podmínek pro drobné a stední podnikání Vznik nových podnikatelských prostor Cíl 1.2. Rst vzdlanostní úrovn obyvatel Zavedení systému celoživotního vzdlávání dosplých Rozvoj aktivit dalšího vzdlávání mládeže Cíl 1.3. Rst zamstnanosti ve mst a v regionu Vytvoení integrovaného systému pracovní rekvalifikace dle požadavk trhu práce v rámci Aktivní politiky zamstnanosti Cíl 2.1. Humanizace obytného prostedí msta Obnova centra msta Zkvalitnní obytného prostedí sídliš Dovybavení stávající zástavby (v. místních ásti) sítmi technické infrastruktury Cíl 2.2. Nabídka diferencované struktury bydlení ve mst Zajištní územn technických podmínek pro rozvoj výstavby rodinných dom Cíl 2.3. Rozvoj spoleenských, kulturních a sportovních aktivit Organizace kulturních a spoleenských akcí Cíl 2.4. Rozvoj komerních i veejných služeb pro obyvatelstvo Rozvoj sít sociálních služeb Cíl 2.5. Rozvoj celomstské technické a dopravní infrastruktury Realizace protipovod ových opatení Podpora výstavby silniního obchvatu msta Cíl 2.6. Zmna image msta Realizace cílevdomé kampan k posílení povsti msta jako mladého, dynamického sídla se zdravým životním prostedím Využití celostátních a regionálních médií k boji proti negativním stereotypm spjatým se jménem Mimo Rozvoj spolupráce soukromých i veejných subjekt s obdobnými subjekty v partnerských mstech 14

15 Cíl 2.7. Zvýšení bezpenost ve mst Realizace opatení k prevenci kriminality Realizace opatení k posílení veejného poádku a bezpenosti Cíl 3.1. Rozvoj infrastruktury a služeb pro volný as a cestovní ruch Podpora zkvalitnní a rozšíení ubytovacích a stravovacích kapacit na území msta Výstavba cyklotras v okolí msta Zkvalitnní podmínek pro vodní rekreaci Cíl 3.2. Rst atraktivity prostedí msta pro cestovní ruch Rekonstrukce Zámeckého parku Obnova, údržba a využití památkových objekt na území msta Cíl 3.3. Propagace a marketing v cestovním ruchu Propagace Mimon jako msta s atraktivním okolím pro oddech a rekreaci Cíl 4.1. Prohloubení spolupráce s obcemi mikroregionu Podralsko Rst koordinaních aktivit Svazku obcí Podralska Rst správního postavení Mimon Cíl 5.1. Rozvoj místní obanské spolenosti Rozvoj aktivit místních obanských organizací Vytvoit organizaní platformu spolupráce místní správy a místních podnikatel Cíl 5.2. Integrace sociálních minorit do majoritní spolenosti Rozvoj multikulturního prostedí msta Cíl 5.3. Racionalizace mstské správy Aplikace projektového ízení na bázi PSER ve správ msta Racionalizace hospodaení s rozpotem a majetkem msta Cíl 5.4. Posílení informaních tok mezi radnicí a obany Zlepšení informaní politiky msta PROJEKTY Na vytipovaná stedndobá Opatení navazují konkrétní Projekty. Program rozvoje jich obsahuje 63. Jejich výet je obsažen v následující tabulce. SEZNAM PROJEKT (oznaeny tycifern) íslo NÁZEV PROJEKTU projektu Opatení : Rst kvality podmínek pro drobné a stední podnikání Podpora zízení poradenství v souvislosti s možnostmi zapojování drobných a stedních podnikatel do podprných program Opatení : Vznik nových podnikatelských prostor Zízení prmyslových zón dle Územního plánu Podpora a propagace využití opuštných objekt Využití nebytových prostor v majetku msta pro podporu drobného a stedního podnikání Opatení : Zavedení systému celoživotního vzdlávání dosplých Podpora využití Gymnázia jako zaízení pro vzdlávání dosplých Opatení : Rozvoj aktivit dalšího vzdlávání mládeže Podpora aktivit IC mládeže 15

16 Opatení : Vytvoení integrovaného systém pracovní rekvalifikace dle požadavk trhu práce v rámci Aktivní politiky zamstnanosti Vyhledávání a vytváení nových možností pracovního uplatnní pro dlouhodob nezamstnaných a handicapovaných skupin Opatení : Obnova centra msta Vytvoení systému podpory soukromých investic do nevýrobních objekt v centru msta Zpracování koncepce výstavby nových veejných budov v centru Opatení : Zkvalitnní obytného prostedí sídliš Zpracování celomstského programu regenerace panelových dom Zpracování celomstského programu revitalizace sídliš Opatení Dovybavení stávající zástavby (v. místních ásti) sítmi technické infrastruktury Doešení plynofikace msta Dobudování kanalizaní sít ve mst Opatení : Zajištní územn technických podmínek pro rozvoj výstavby rodinných dom Vytvoení podmínek pro zainvestování rozvojových ploch pro výstavbu rodinných dom Opatení : Organizace kulturních, sportovních a spoleenských akcí Podpora aktivit ZUŠ, MK A KD (Pašije, Majáles, Den msta, koncerty) Dostavba areálu Jiskry Dostavba areálu ZŠ Pod Ralskem Obnova tradice Bhu parkem Rozvoj tradice dostihového sportu Vytvoení skateparku Opatení : Rozvoj sít sociálních služeb Zpracování komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Rekonstrukce domova dchodc na podmínky EU Opatení : Realizace protipovod ových opatení Realizace protipovodových opatení na Panenském potoce Digitalizace povodového plánu Opatení : Podpora výstavby silniního obchvatu msta Lobování ve prospch realizace silniního obchvatu msta Opatení : Realizace cílevdomé kampan k posílení povsti msta jako mladého, dynamického sídla se zdravým životním prostedím Vstup msta do Národní sít zdravých mst Opatení : Využití celostátních a regionálních médií k boji proti negativním stereotypm spjatým se jménem Mimo Medializace pozitivního obrazu msta v celostátních médiích Opatení : Rozvoj spolupráce soukromých i veejných subjekt s obdobnými subjekty v partnerských mstech Podpora orgán a organizací msta a obanských organizací pi navazování kontakt s partnery v partnerských mstech Opatení : Realizace opatení k prevenci kriminality Podpora zízení a fungování nízkoprahových kluboven a práce streetworker Podpora svépomocných aktivit realizovaných Rómskou komunitou Primární prevence boje proti drogám 16

17 Opatení : Realizace opatení k posílení veejného poádku a bezpenosti Posílení stavu a vybavenosti Mstské policie Podpora ustavení oddílu mladých ochránc Vypracování komplexního programu vytlaování nositel obecné kriminality z msta Zavádní kamerového systému Opatení : Podpora zkvalitnní a rozšíení ubytovacích a stravovacích kapacit na území msta Podpora soukromých investor v oblasti cestovního ruchu Opatení : Výstavba cyklotras v okolí msta Výstavba cyklotras Opatení : Zkvalitnní podmínek pro vodní rekreaci Podpora výstavby rekreaní vodní plochy na Panenském potoce Úprava Plounice na atraktivní vodáckou trasu Zízení regulované táboišt na Plounici Rekonstrukce koupališt Opatení : Rekonstrukce Zámeckého parku Zpracování programu obnovy a využití Zámeckého parku Odbahnní rybníka v zámeckém parku Opatení : Obnova, údržba a využití památkových objekt na území msta Obnova špitálu Božího hrobu jeho využití pro muzejní expozici Podpora opravy kostela a využití kostelní vže jako vyhlídkového bodu Oprava Mariánského sloupu Osvtlení památných soch Oprava barokních soch na pístupové cest ke kostelu Využití sklepa za kinem jako vinárny Opatení : Propagace Mimon jako msto s atraktivním okolím pro oddech a rekreaci Zízení a provoz regionálního informaního stediska Zaazení informací na turistické servery a do tiskovin vydávaných jinými nakladateli Opatení Rst koordinaní aktivity Svazku obcí Podralska Vytvoení pracovišt pro podporu dotací pro podnikatele Opatení Rst správního postavení Mimon Lobování ve prospch rozšíení správních agend realizovaných poveným úadem Mimo Opatení : Rozvoj aktivit místních obanských organizací Vytvoit stabilní systém grantové politiky msta pro nevládní neziskové organizace Vytvoení systému poradenské a informaní podpory pro nevládní neziskové organizace Opatení : Vytvoit organizaní platformu spolupráce místní správy a místních podnikatel Ustavení podnikatelského fóra v Mimoni : Rozvoj multikulturního prostedí msta Zízení a provoz Multikulturního centra Opatení : Aplikace projektového ízení na bázi PSER ve správ msta Zajištní organizaních podmínek pro monitorování realizace a pro prbžnou aktualizaci Programu rozvoje 17

18 Opatení : Racionalizace hospodaení s rozpotem a majetkem msta Inventura majetku msta v reálných cenách Opatení : Zlepšení informaní politiky msta Využití kabelové televize k prbžnému informování oban o aktivitách vedení msta Zvýšení kvality Zpravodaje msta Využití regionálních sdlovacích prostedk Využití knihovny pro informaci oban Seznam zkratek použitých v popisu Rozvojových projekt: RS = eský rybáský svaz DDM = Dm dtí a mládeže KD = Kulturní dm KÚ = Krajský úad MD = Ministerstvo dopravy MF = Ministerstvo financí MMR = Ministerstvo místního rozvoje MPO = Ministerstvo prmysl a obchodu MPSV = Ministerstvo práce a sociálních vcí MV = Ministerstvo vnitra SP = Severoeská plynárenská SVK = Severoeské vodovody a kanalizace SFDI = Statní fond dopravní infrastruktury SFRB = Státní fond rozvoje bydlení SFŽP = Státní fond životního prostedí SOP = Sektorový operaní plán SROP = Spolený regionální operaní plán ZPF = zemdlský pdní fond ZŠ = základní škola ZÚŠ = Základní umlecká škola 18

19 V. ROZVOJOVÉ PROJEKTY : Podpora zízení poradenství v souvislosti s možnostmi zapojování drobných a stedních podnikatel do podprných program Cílem je zajištní informovanosti o možnostech a podmínkách úasti drobných a stedních podnikatelských subjekt v podprných programech R a EU, výbr možných projekt firem a aktivní asistence pi píprav dokumentace pro podání žádosti o erpání prostedk, a to prostednictvím informaních seminá, informaních materiál (v tištné i elektronické verzi) a konzultaních služeb. Souasn je obsahem tohoto opatení i veejné ocenní a propagace best practices tch malých a stedních firem se sídlem v Mimoni, které doloží, že jsou partnerem v projektu, který byl vybrán v rámci vypsaných národních nebo mezinárodním program nap. na podporu výzkumu a vývoje, zvyšování technologické úrovn (nap. programy MPO, 6. rámcový program EU, SOP Prmysl apod.), zvýšení zamstnanosti apod. Hospodáská komora Cca 800 tis. K ron Poínaje rokem : Zízení prmyslových zón dle Územního plánu Cílem je zízení prmyslových zón Z1 a Z2. Prmyslová zóna byla schválena v dané lokalit zmnou ÚPD.1 v roce Jedná se o prmyslové využití pro výrobu a sklady. Nevýhodou je, že pozemky jsou pevážn v soukromém vlastnictví. Výhodou je naopak dobrá komunikaní pístupnost, možnost napojení na komunikaci II.tídy, možnost napojení na inženýrské sít. Je teba se pokusit zajistit investora. Jednat s vlastníky a na základ výsledku jednání zpracovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí na infrastrukturu. Pokusit se zaadit do akreditace prmyslových zón u CzechInvestu. vlastníci pozemk, CzechInvest 19

20 cca 120 mil.k Poínaje rokem 2007 (zahájení prací) : Podpora a propagace opuštných objekt Smyslem opatení je využití objekt v souasné dob nevyužívaných anebo využívaných jen omezen. Jedná se nap. o bývalý kulturní dm DRUŽBA, kde jsou užívány 2 bytové jednotky, jinak není užívaný maximáln nárazov jako skladišt apod. Dále jsou to nap. prmyslové areály Rukavikáských závod na Pražské ulici a areál MITEXu u nádraží. Ten je sice zásti užíván, ale hlavní výrobní prostor textilu je opuštný. Objekty jsou v soukromém vlastnictví, v I.fázi je teba vést jednání s vlastníky, pípadn nabídnout spolupráci pi zajišování vhodného investora. Dležitým motivem mže být spolupráce pi zajišování dotaních titul a již ze strany státního rozpotu nebo EU. Dležité bude formulovat konkrétní úel i konený cíl. Msto samo vlastní bytový objekt.p.9 na Pražské ulici, nijakým zpsobem nevyžívaný, v ne píliš dobrém stavebn technickém stavu. Ten je možno rekonstruovat na byty, je teba využít a získat nejvhodnjší dotaní titul. vlastníci nemovitostí, KÚ Libereckého kraje, MMR R, MPO R 800 tis K ron TERMÍN REALIZACE Poínaje rokem : Využití nebytových prostor v majetku msta pro podporu drobného a stedního podnikání Cílem je zajištní informovanosti o možnostech a podmínkách volných nebytových prostor v majetku msta vhodných pro drobné a stední podnikání. Širší informovanost by mla být zajištna nejen zveejnním na úední desce, ale i na internetových stránkách a v dalších sdlovacích prostedcích. 20

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence,

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence, CELKOVÁ VIZE ROZVOJE MSTA Horní Slavkov je v roce 2028 regionáln významným a vyhledávaným centrem oblasti Slavkovského lesa, dynamicky a vyvážen se rozvíjejícím a funkním místem, nabízejícím vhodné podmínky

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

!!"# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz

!!# $%&' kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz !"!#$#!"%$& '(%%$&$$%!") !!"# $%&' ()$#**(+*'%,'(%-./ kontakt: Ing. Alexandra Vrbová manager; 737 262 684; E-mail. vrbova@aquatest.cz Ing. Vladislav Milerski pedseda správní rady; 604 261 721; milerski@horak-ist.cz

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Vyhodnocování udržitelného využití území

Vyhodnocování udržitelného využití území Vyhodnocování udržitelného využití území Vladimíra Šilhánková, Michael Pondlíek Nový stavební zákon pinesl adu novinek nejen v územn plánovacím procesu, ale i v nástrojích územního plánování. Zcela nov

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: Ing. Michal

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství

B. Popis projektu. Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Žádost o udlení úelových prostedk MPSV R Strana B.1 Multifunkností k udržitelným ekonomickým a sociálním podmínkám eského zemdlství Úvod Pojem multifunkního zemdlství (MFZ) se v posledních letech stal

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více