PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO"

Transkript

1 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005

2 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG OPATENÍ A PROJEKTY ROZVOJE...14 V. ROZVOJOVÉ PROJEKTY Píloha: Rozpoet Projekt Programu rozvoje.57 Msto Mimo 2

3 1. ÚVOD (Dvodová zpráva) V íjnu 2003 pijala Rada msta Mimon rozhodnutí, v nmž deklarovala zájem mstské správy zvýšit koncepnost v ízení a koordinaci rozvoje Mimon, prohloubit cílevdomou spolupráci se soukromým sektorem ve mst a posílit úast Mimoské veejnosti na správ místních záležitostí prostednictvím procesu tvorby a realizace Programu rozvoje (dále PR) msta Mimon. Impulsem k zahájení prací na PR Mimon byly: poteba koordinace investiní innosti, která je v Mimoni realizována resp. uvažována ve sfée bydlení, technické infrastruktury, dopravy aj., a to v z hlediska zájm investor i z hlediska asové a prostorové koordinace akcí, vdomí rezerv ve spolupráci mezi mstskou správou a podnikateli psobícími ve mst, minulá zkušenost o nižší efektivnosti ešení jednotlivých (oddlených) problém rozvoje msta bez zakotvení v celomstské rozvojové vizi, naptí v rozpotových zdrojích msta, které si vynucuje dslednou koncentraci veejných prostedk na ešení klíových problému msta, zájem msta na získání prostedk ze Strukturálních fond EU. Na základ daného rozhodnutí zpracovalo msto na podzim roku 2003 Zadání PR a pipravilo výbrové ízení na odborného garanta prací na PR. V lednu 2004 byla uzavena smlouva s vybranou firmou PROODOS Praha - ing. Jan Pikryl, CSc. (Prusíkova 2423, Praha 5), a bezprostedn poté byly zahájeny práce na PR. V souladu s deklarovaným zájmem mstské správy uinit z PR platformu trvalého dialogu s Mimoskou veejností pi hledání spolených rozvojových zájm msta, probíhaly práce na PR Mimon ve dvou etapách, piemž v každé z nich byla volena vhodná forma podchycení názor a námt obyvatel msta: v období leden - duben 2004 byla zpracována Analýza msta, v období kvten íjen 2004 byla zpracována Strategie rozvoje msta Analýza byla zpracována v 18-ti dílích kapitolách, které se dotýkaly tchto bod: l. Základní popis msta (poloha, pírodní podmínky, historie) 2. Msto ve vnjších vztazích 3. Struný rozbor funkních složek msta 4. Sociální situace msta 5. Majetková vybavenost msta 6. Rozpotová vybavenost msta 7. Územní bariéry a limity rozvoje, urbanistická struktura Dílí kapitoly byly v principu zpracovány dle schématu a) vcný popis ešené problematiky, b) stanovení hypotézy jejího dalšího vývoje. Msto Mimo 3

4 Analýza byla zpracovávána za úasti širokého kolektivu pracovník MÚ (pod metodickým vedením Ing. Jana Pikryla). Práce na Analýze organizovala specieln ustavená Pracovní skupina pod vedením starosty msta ing. St. Balouna. Pracovní skupina se sešla celkem šestkrát. Výsledky její práce do závrené podoby zformuloval ing. Jan Pikryl, CSc. a výsledný elaborát je k dispozici od dubna 2004 na MÚ. O postupu prací na Analýze a zejména o výsledcích soubžn organizovaných Przkum názor oban msta a podnikatel psobících ve mst byla prostednictvím tisku - informována zdejší veejnost. Zpracovaná Analýza vnjších a vnitních podmínek vytvoila spolu s výsledky Przkumu názor oban a przkumu názor podnikatel nezbytný základ pro definici Silných a Slabých stránek msta a jeho Šancí a Ohrožení (SWOT Analýza). Tato SWOT Analýza, zpracovaná ing. Janem Pikrylem, CSc. tvoila spojnici mezi 1. a 2. etapou prací na PR. V 2. etap prací na PR se klíovým aktérem stala Radou msta jmenovaná ídící skupina. Na svých jednáních (6), moderována Ing. Janem Pikrylem, dospla postupn ke konsensu, pokud jde o rozvojové šance, pekážky, píležitosti a hrozby (ást I. pedloženého návrhu PR Mimon) a na základ toho se pokusila definovat strategickou Vizi rozvoje (ást II. pedloženého návrhu PR Mimon). Tato vize byla dále v ídící skupin rozpracována do konzistentního souboru Cíl rozvoje (ást III. pedloženého návrhu PR Mimon), vetn indikátor. Práce ídící skupiny vyvrcholila shrnutím návrh, a to jednak do Katalogu Opatení a Projekt rozvoje (ást IV. pedloženého návrhu PR Mimon), jednak do rozpracování Rozvojových projekt (ást V. pedloženého návrhu PR Mimon), prostednictvím nichž by se strategické rozvojové cíle prosazovaly ve spolupráci soukromého a veejného sektoru do praxe. Na ob etapy zpracování PR navazovala (v období íjen prosinec 2004) etapa projednávání se zastupiteli msta, završená jednáním Zastupitelstva msta dne , kdy byl daný dokument schválen. Souasn Zastupitelstvo uložilo Rad msta vypracování Akního plánu rozvoje msta, jehož smyslem je výbr prioritních projekt a opatení z Katalogu opatení a projekt pro krátko a stedndobý asový horizont (cca ). Podkladem pro práci a rozhodování zastupitel se v tomto bod stane Rozpoet Projekt Programu rozvoje, který je pílohou daného PR.. Z celého procesu tvorby PR plyne zatím nkolik dležitých závr. Za prvé, politické vedení msta, místní podnikatelé a sami obané v základních rysech cítí potebnou míru zodpovdnosti za budoucnost msta a jsou ochotni za jistých podmínek vnovat svj as, energii a prostedky, aby bylo dosaženo budoucnosti takové, jakou si jí spolen pedstavují a jak se jí snaží ztlesnit pedkládaný PR. Za druhé, jak v Mimoni, tak mimo ni existují zdroje, které mohou být pi dobré organizaci využity tak, aby ešily nejzávažnjší problémy msta. K zajištní naplnní PR však bude zapotebí spolupráce, dobré vle a elánu co nejširších vrstev oban msta. Msto Mimo 4

5 Za tetí: na ešení jednotlivých problém sociálního a ekonomického rozvoje se mže efektivn pracovat, jen pokud je budeme chápat jako celek, nebo jsou vzájemn propojeny. Proces zpracování PR trval 12 msíc a celkové náklady na poízení dokumentu inily 300 tis. K. PR se skládá z tchto ástí : I. Silné a slabé stránky msta II. Vize rozvoje III. Cíle rozvoje IV. Katalog Opatení a Projekt IV. Projekty rozvoje Pílohu PR tvoí Rozpoet Projekt PR. Jako samostatné souásti PR nepiložené k samotnému PR - jsou zpracovány (k dispozici na MÚ) : Analýza msta Mimon Przkum podnikatelského prostedí msta Mimon Przkum názor oban msta Mimon. Msto Mimo 5

6 Návrh (Schváleno Zastupitelstvem msta dne ) Programu rozvoje msta Mimo Zadavatel : Msto Mimo Zpracoval : ing. Jan Pikryl, CSc. PROODOS Praha íjen 2004 Msto Mimo 6

7 I. SWOT Analýza msta A. PEDNOSTI (silné stránky) 1. Atraktivní krajinné prostedí okolí msta 2. Píznivá vková struktura obyvatelstva 3. Prmyslová tradice msta 4. Dostatek volných pracovních sil 5. Dostatená kapacita zdroj a rozvod energií a vody a kanalizaní sít 6. Dostatená kvalita telekomunikaních služeb 7. Moderní a kvalitní bytový fond 8. Dostatená kapacita a kvalita základních škol a gymnasia 9. Existence Základní umlecké školy a Domu dtí a mládeže 10. Kvalita a kapacita sociálních služeb 11. Kvalitní životní prostedí 12. Obec s poveným úadem 13. Sídlo institucí státní správy (PR, kontaktní místo Pracovního úadu, Finanní úad) a poboek dvou bank 14. Železniní dopravní spojení 15. Strategická poloha vi okolním obcím a mstekm B. ZÁPORY (slabé stránky) 1. Demografická diskontinuita vývoje msta 2. Nízká identifikace obyvatel s mstem 3. Vysoký objem vyjíž ky za prací a za službami 4. Periferní poloha msta vi významným sídlm osídlení 5. Nízká vzdlanostní struktura obyvatelstva 6. Vysoká míra (strukturální) nezamstnanosti 7. Nedostatená kvalifikace pracovních sil 8. Nedostatek pipravených rozvojových ploch pro prmysl a bydlení 9. Labilní výrobní základna msta 10. Nízký podíl odvtví služeb v ekonomické základn msta 11. Slabá tradice drobného a stedního podnikání ve mst 12. Nedostatená úrove komunikace mezi místními podniky a mstskou samosprávou 13. Poškozená urbanistická struktura msta (absence pirozeného centra msta, necitlivá lokalizace panelové výstavby apod.) 14. Znaný poet opuštných a zanedbaných dom 15. Nízká intenzita bytové výstavby 16. Nedostatek sociálních byt 17. Absence odborného a uovského školství ve mst 18. Vysoké náklady na provoz zvláštní školy 19. Vysoký podíl sociáln ohrožených skupin obyvatelstva v sociální struktue msta 20. Vysoká závislost mstského rozpotu na státních dotacích 21. Nepíznivý image msta 22. Nedostatená úrove služeb a zaízení v cestovním ruchu 23. Nedostatená ubytovací kapacita v cestovním ruchu Msto Mimo 7

8 C. PÍLEŽITOSTI 1. Pilákání významného prmyslového investora do msta 2. Využití bývalého Vojenského újezdu Ralsko 3. Rozvoj malého a stedního podnikání ve mst 4. Pemna a využití stávajících prmyslových areál (brownfields) 5. Vybudování silniního obchvatu msta 6. Modernizace železniního spojení 7. Využití letišt Hradany v cestovním ruchu 8. Využití Plounice a památkových objekt ve mst pro cestovní ruch 9. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 10. Využití dostihové dráhy pro cestovní ruch 11. Obnova mstských tradic a slavností 12. Využití areálu letního kina 13. Realizace sportovního areálu u ZŠ a MŠ pod Ralskem a možnost sportovního zamení školy 14. Vybudování obchodního centra msta (Husova ulice) 15. Nízký podíl privatizovaných byt 16. Píznivý potenciál podzemních vod jako zdroj alternativní energie 17. Realizace systému celoživotního vzdlávání 18. Rozvoj obanských sdružení 19. Rozvoj partnerství soukromého, neziskového a veejného sektoru ve mst 20. Spolupráce v rámci mikroregionu Podralsko 21. Využití zdroj ze strukturálních fond EU D. HROZBY 1. Jednostranná orientace na obory s nízkou úrovní pidané hodnoty s hrozbou odlivu kapitálu 2. Rst nezamstnanosti vlivem rstu potu obyvatel v produktivním vku 3. Omezená životnost skládky odpad ve Svéboicích 4. Zavení firmy Falcon a.s. 5. Rostoucí agresivita, vandalismus a drogová závislost mládeže 6. Vybudování nové ZŠ v Ralsku 7. Posílení kapacity gymnasiální výuky v eské Líp a v Novém Boru 8. Rst podílu sociáln problémových skupin a jejich nedostatená integrace do vtšinové spolenosti 9. Zhoršování bezpenostní situace ve mst SOUHRNNÁ TABULKA Silné stránky 15 Píležitosti 21 Slabé stránky 23 Hrozby 9 Msto Mimo 8

9 II. VIZE ROZVOJE MSTA MIMO Motto : Mimo dobrá adresa pod Ralskem Preambule Msto Mimo, vdomo si pelomové povahy výzev, kterým musí elit v souasném období a s respektem jak ke své vlastní specifické minulosti a tradicím, tak i k existujícím pedpokladm pro svj další rozvoj, pedkládá tímto svou strategickou vizi, která vymezuje celkovou rozvojovou orientaci msta. 1. rozvojový pilí centrum prmyslu Mimo chce být ekonomicky silným mstem s dobrou povstí mezi podnikateli a investory. Svou konkurenceschopnost chce stavt jednak na své souasné výrobní tradici (textilní a devozpracující prmysl), v níž klade draz na respekt k principm trvalé udržitelnosti, na technologické inovace a rozvoj výrob s dostatenou nabídkou pracovních míst, jednak na lokalizaci drobných a stedních podnik z dalších výrobních odvtví, ale i služeb a obchodu, tržn svázaných s potebami okolního regionu a rozvojem cestovního ruchu. Jako klíový faktor posilování své konkurenceschopnosti, zajištní vysoké zamstnanosti i jako nezbytný pedpoklad postupné modernizace ekonomické základy msta chápe Mimo celkovou kultivaci svých lidských zdroj, jmenovit rst vzdlanostní úrovn svých oban. Proto chce rozvíjet kapacity i kvalitativní úrove místních školních zaízení a využívat je i v rámci procesu celoživotního vzdlávání. Souasn chce zatraktivnit nabídku bydlení s cílem udržet ve mst absolventy škol a pitáhnout vzdlané a profesn zdatné lidi. Mimo si je souasn vdoma úlohy drobného a stedního podnikání pro ekonomickou prosperitu i kvalitu spoleenského prostedí msta a chce pro tento sektor vytvoit co nejatraktivnjší podmínky. Msto Mimo bude v této souvislosti aktivn spolupracovat na revitalizaci starých prmyslových ploch a na píprav nových prmyslových ploch. Bude vytváet podmínky pro pilákání nových investic a posilovat podnikatelskou infrastrukturu jako jsou inovaní a poradenská centra a podnikatelské inkubátory. 2. rozvojový pilí píjemné msto pro život Msto Mimo bude usilovat o stabilizaci své populace a o zlepšování jejího sociálního profilu. V této souvislosti bude msto cílevdom rozšiovat nabídku veejných i soukromých služeb tak, aby se stalo píjemným místem pro život svých vlastních oban. Msto Mimo 9

10 Msto bude usilovat o regeneraci svého centra a humanizaci obytného prostedí. Omezenou nabídku rozvojových ploch na svém území využije pednostn k rozvoji bytové funkce. Bude omezovat zatížení msta transitní dopravou a zlepší stav místních komunikací. Bude usilovat o vytvoení systému cyklostezek umožujících zlepšit vnitní dopravní systém, napojit msto na systém cyklostezek v Podralsku a rozvinout na vysokou úrove pímstskou rekreaci. Bude usilovat o realizaci protipovodových opatení s cílem ochránit msto ped úinky pívalových deš a souasn bude drazn dbát na zlepšování územn technického vybavení celého správního území, tedy i v místních ástech obce s cílem zajistit rovnomrné rozvojové šance. Bude usilovat o docílení vysokého standardu využití volného asu. Bude systematicky potlaovat negativní jevy ohrožující kvalitu života ve mst a v jeho okolí zejména pokud jde o bezpenost a veejný poádek. Mimo bude v této souvislosti usilovat o zmnu svého image na mladé, dynamické msto se zdravým životním prostedím, vstícné vi svým obanm, zájemcm o pisthování i návštvníkm. 3. rozvojový pilí centrum cestovního ruchu Msto Mimo bude usilovat o zvýšení významu cestovního ruchu ve své hospodáské struktue, a to zejména na bázi drobného podnikání. Cílem je zde lepší využití vlastního historického a kulturního potenciálu i potenciálu okolní pírody. Velkou šanci spatuje v této souvislosti v rozvoji vodní turistiky. Bude také usilovat o to stát se zázemím pro turisty picházející za rekreací na území celého Podralska a do horní ásti povodí Plounice. Proto bude podporovat zkvalitnní a rozšíení ubytovacích a stravovacích kapacit ve mst i infrastruktury pro trávení volného asu. V rozvoji cestovního ruchu se též zamí na podporu významných místních kulturních a sportovních akcí a na obnovu tradic msta. Spoleným základem pro realizaci tchto zámr je aktivní propagace msta jako atraktivního centra cestovního ruchu a posílení informaních služeb pro návštvníky. 4. rozvojový pilí atraktivní centrum Podralska Msto Mimo se chce v budoucnu profilovat jako hospodáské, dopravní, správní, kulturní a spoleenské centrum v rámci regionu. Nabídku veejných i komerních služeb (vetn obchodu) a zaízení pro volný as rozvine v kapacitách potebných nejen pro obyvatele msta, ale i pro obyvatele celého Podralska. V souvislosti s tím bude usilovat o pozici lokálního dopravního uzlu. Soubžn bude ve vztahu k obcím regionu Podralska posilovat jak své správní funkce, tak zejména neformální spolupráci. Jako hlavní témata této spolupráce vidí Mimo rozvoj podnikání a cestovního ruchu, piemž zvlášt tsnou koordinaci zde vyžadují aktivity msta Mimon a obce Ralsko. Podmínkou úspchu je profesionalizace práce Mikroregion Podralsko Msto Mimo 10

11 5. rozvojový pilí - komunikující a dobe spravované msto Msto Mimo chce budovat svou správu jako službu obanm podnikatelm. Mstský úad se stane pomocníkem pi ešení jejich aktuálních poteb, souasn svou práci postaví na strategickém základ, a to prostednictvím rozvoje projektového ízení. Jako trvalý úkol chápe msto v této souvislosti optimalizaci hospodaení se svým veejným majetkem a rozpotem. Msto bude dbát o rst podílu oban na tvorb a kontrole politiky msta, o rozvoj partnerství soukromého a veejného sektoru ve mst a o rst bezpenosti a veejného poádku. V tomto duchu bude vytváet podmínky pro plnou informovanost oban o dní ve mst, o rozvoj spoleenského dialogu ve mst i pro rozvoj aktivit obanských organizací jak na poli spoleenského a kulturního života msta, tak pi ochran jeho životního prostedí. 6. Závr - funkní základ rozvoje Mimo se bude vnovat všem ostatním oblastem života místní komunity tak, aby bylo standardn fungujícím mstem, kde se dobe podniká, kde žijí spokojení obyvatelé a kam se rádi vrací spokojení návštvníci. Msto Mimo 11

12 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE Naplnní celkové vize budoucnosti msta (v procesu realizace Programu rozvoje msta Mimon) pedpokládá její konkretizaci v podob vzájemn sladných strategických cíl rozvoje. Tyto strategické cíle jsou v zásad organizovány dle pilí Vize a odtud také vychází jejich dále uvedená íselná identifikace (první íslo identifikace odpovídá íslu pilíe, druhé íslo je oznaením poadí strategického cíle v rámci pilíe. Poadí má pouze formální význam a nijak nevypovídá o dležitosti jednotlivého Strategického cíle ty jsou z tohoto hlediska rovnocenné). Míru naplování zámr PR je pitom musí být možné kontrolovat prostednictvím jasn definovaných ukazatel. Proto je každému Strategickému cíli píslušný konkrétní Indikátor Strategický cíl 1. PILÍ centrum prmyslu 1.1. Rozvoj drobného a stedního podnikání Indikátor : Pírstek potu živností v prmyslu ve mst 1.2. Rst vzdlanostní úrovn obyvatel Indikátor: Pírstek potu trvale bydlících obyvatel s vysokoškolským a stedoškolským vzdláním 1.3. Rst zamstnanosti ve mst a v regionu Indikátor: Pírstek potu obsazených pracovních míst ve mst 2. PILÍ píjemné msto pro život 2.1. Humanizace obytného prostedí msta Indikátor: Pírstek potu pozitivn naladných respondent v przkumech mínní (v rámci Mimon) 2.2. Nabídka diferencované struktury bydlení ve mst Indikátor: Pírstek potu nov vybudovaných a modernizovaných byt 2.3. Rozvoj spoleenských, kulturních a sportovních aktivit Indikátor: Pírstek potu realizovaných akcí 2.4. Rozvoj komerních i veejných služeb pro obyvatelstvo Indikátor: Pírstek potu realizovaných akcí 2.5. Rozvoj celomstské technické a dopravní infrastruktury Indikátor: Pírstek potu realizovaných akcí (u dopravní infrastruktury: snížení dopravní zátže v centru msta) 2.6. Zmna image msta Indikátor: Pírstek potu pozitivn naladných respondent v przkumech mínní (v rámci R) 2.7. Zvýšení bezpenost ve mst Indikátor: Úbytek potu pestupk a trestných in 3. PILÍ - centrum cestovního ruchu 3.1. Rozvoj infrastruktury a služeb pro volný as a cestovní ruch Indikátor: Pírstek potu návštvník msta (prbžné namátkové ankety) 3.2. Rst atraktivity prostedí msta pro cestovní ruch Indikátor: Pírstek potu realizovaných akcí 3.3. Propagace a marketing v cestovním ruchu Indikátor: Pírstek potu pozitivn naladných respondent v przkumech mínní (v rámci R) Msto Mimo 12

13 4. PILÍ - atraktivní centrum Podralska 4.1. Prohloubení spolupráce s obcemi mikroregionu Podralsko Indikátor: Pírstek potu akcí realizovaných spolen alespo s jednou další obcí mikroregionu 5. PILÍ - komunikující a dobe spravované msto 5.1. Rozvoj místní obanské spolenosti Indikátor: Pírstek potu akcí poádaných obanskými a podnikatelskými organizacemi 5.2. Integrace sociálních minorit do majoritní spolenosti Indikátor: Pírstek poet pozitivn naladných respondent v przkumech mínní (v rámci Mimon) 5.3. Racionalizace mstské správy Indikátor: Poet realizovaných akcí 5.4. Posílení informaních tok mezi radnicí a obany Indikátor: Poet realizovaných akcí Celkový poet Strategických cíl rozvoje iní 18, piemž jejich nejvtší ást se týká - ve shod s definicí Silných a Slabých stránek msta kvality života ve mst a a ekonomického rozvoje. Msto Mimo 13

14 IV. KATALOG OPATENÍ A PROJEKT Základním nástrojem, prostednictvím nhož budou cílevdom, koordinovan a ve spoleenském konsensu prosazovány strategické cíle rozvoje msta do praxe, jsou Opatení a projekty realizace cíl a zámr rozvoje Mimon. Smyslem tchto opatení a projekt je pesné zkoordinování postupu všech, kteí mají na realizaci konkrétního úkolu (odpovídajícího rozvojovým cílm) zájem, definovat jejich finanní, organizaní a pracovní podíly na realizaci a definovat místo a as této realizace. OPATENÍ Opatení jsou chápána jako obecnjší rámec aktivit mstské správy i dalších subjekt inných ve mst. Jejich celkový poet iní 32 a jejich nejvtší ást se - analogicky k podob Strategických cíl rozvoje - opt dotýká ekonomického rozvoje, ale i kvality života ve mst. Identifikace (tíciferné oznaení) je uvádna pro snazší následnou práci s Programem rozvoje. SEZNAM OPATENÍ (oznaeny tícifern a napsány tun) Cíl 1.1. Rozvoj drobného a stedního podnikání Rst kvality podmínek pro drobné a stední podnikání Vznik nových podnikatelských prostor Cíl 1.2. Rst vzdlanostní úrovn obyvatel Zavedení systému celoživotního vzdlávání dosplých Rozvoj aktivit dalšího vzdlávání mládeže Cíl 1.3. Rst zamstnanosti ve mst a v regionu Vytvoení integrovaného systému pracovní rekvalifikace dle požadavk trhu práce v rámci Aktivní politiky zamstnanosti Cíl 2.1. Humanizace obytného prostedí msta Obnova centra msta Zkvalitnní obytného prostedí sídliš Dovybavení stávající zástavby (v. místních ásti) sítmi technické infrastruktury Cíl 2.2. Nabídka diferencované struktury bydlení ve mst Zajištní územn technických podmínek pro rozvoj výstavby rodinných dom Cíl 2.3. Rozvoj spoleenských, kulturních a sportovních aktivit Organizace kulturních a spoleenských akcí Cíl 2.4. Rozvoj komerních i veejných služeb pro obyvatelstvo Rozvoj sít sociálních služeb Cíl 2.5. Rozvoj celomstské technické a dopravní infrastruktury Realizace protipovod ových opatení Podpora výstavby silniního obchvatu msta Cíl 2.6. Zmna image msta Realizace cílevdomé kampan k posílení povsti msta jako mladého, dynamického sídla se zdravým životním prostedím Využití celostátních a regionálních médií k boji proti negativním stereotypm spjatým se jménem Mimo Rozvoj spolupráce soukromých i veejných subjekt s obdobnými subjekty v partnerských mstech 14

15 Cíl 2.7. Zvýšení bezpenost ve mst Realizace opatení k prevenci kriminality Realizace opatení k posílení veejného poádku a bezpenosti Cíl 3.1. Rozvoj infrastruktury a služeb pro volný as a cestovní ruch Podpora zkvalitnní a rozšíení ubytovacích a stravovacích kapacit na území msta Výstavba cyklotras v okolí msta Zkvalitnní podmínek pro vodní rekreaci Cíl 3.2. Rst atraktivity prostedí msta pro cestovní ruch Rekonstrukce Zámeckého parku Obnova, údržba a využití památkových objekt na území msta Cíl 3.3. Propagace a marketing v cestovním ruchu Propagace Mimon jako msta s atraktivním okolím pro oddech a rekreaci Cíl 4.1. Prohloubení spolupráce s obcemi mikroregionu Podralsko Rst koordinaních aktivit Svazku obcí Podralska Rst správního postavení Mimon Cíl 5.1. Rozvoj místní obanské spolenosti Rozvoj aktivit místních obanských organizací Vytvoit organizaní platformu spolupráce místní správy a místních podnikatel Cíl 5.2. Integrace sociálních minorit do majoritní spolenosti Rozvoj multikulturního prostedí msta Cíl 5.3. Racionalizace mstské správy Aplikace projektového ízení na bázi PSER ve správ msta Racionalizace hospodaení s rozpotem a majetkem msta Cíl 5.4. Posílení informaních tok mezi radnicí a obany Zlepšení informaní politiky msta PROJEKTY Na vytipovaná stedndobá Opatení navazují konkrétní Projekty. Program rozvoje jich obsahuje 63. Jejich výet je obsažen v následující tabulce. SEZNAM PROJEKT (oznaeny tycifern) íslo NÁZEV PROJEKTU projektu Opatení : Rst kvality podmínek pro drobné a stední podnikání Podpora zízení poradenství v souvislosti s možnostmi zapojování drobných a stedních podnikatel do podprných program Opatení : Vznik nových podnikatelských prostor Zízení prmyslových zón dle Územního plánu Podpora a propagace využití opuštných objekt Využití nebytových prostor v majetku msta pro podporu drobného a stedního podnikání Opatení : Zavedení systému celoživotního vzdlávání dosplých Podpora využití Gymnázia jako zaízení pro vzdlávání dosplých Opatení : Rozvoj aktivit dalšího vzdlávání mládeže Podpora aktivit IC mládeže 15

16 Opatení : Vytvoení integrovaného systém pracovní rekvalifikace dle požadavk trhu práce v rámci Aktivní politiky zamstnanosti Vyhledávání a vytváení nových možností pracovního uplatnní pro dlouhodob nezamstnaných a handicapovaných skupin Opatení : Obnova centra msta Vytvoení systému podpory soukromých investic do nevýrobních objekt v centru msta Zpracování koncepce výstavby nových veejných budov v centru Opatení : Zkvalitnní obytného prostedí sídliš Zpracování celomstského programu regenerace panelových dom Zpracování celomstského programu revitalizace sídliš Opatení Dovybavení stávající zástavby (v. místních ásti) sítmi technické infrastruktury Doešení plynofikace msta Dobudování kanalizaní sít ve mst Opatení : Zajištní územn technických podmínek pro rozvoj výstavby rodinných dom Vytvoení podmínek pro zainvestování rozvojových ploch pro výstavbu rodinných dom Opatení : Organizace kulturních, sportovních a spoleenských akcí Podpora aktivit ZUŠ, MK A KD (Pašije, Majáles, Den msta, koncerty) Dostavba areálu Jiskry Dostavba areálu ZŠ Pod Ralskem Obnova tradice Bhu parkem Rozvoj tradice dostihového sportu Vytvoení skateparku Opatení : Rozvoj sít sociálních služeb Zpracování komunitního plánu rozvoje sociálních služeb Rekonstrukce domova dchodc na podmínky EU Opatení : Realizace protipovod ových opatení Realizace protipovodových opatení na Panenském potoce Digitalizace povodového plánu Opatení : Podpora výstavby silniního obchvatu msta Lobování ve prospch realizace silniního obchvatu msta Opatení : Realizace cílevdomé kampan k posílení povsti msta jako mladého, dynamického sídla se zdravým životním prostedím Vstup msta do Národní sít zdravých mst Opatení : Využití celostátních a regionálních médií k boji proti negativním stereotypm spjatým se jménem Mimo Medializace pozitivního obrazu msta v celostátních médiích Opatení : Rozvoj spolupráce soukromých i veejných subjekt s obdobnými subjekty v partnerských mstech Podpora orgán a organizací msta a obanských organizací pi navazování kontakt s partnery v partnerských mstech Opatení : Realizace opatení k prevenci kriminality Podpora zízení a fungování nízkoprahových kluboven a práce streetworker Podpora svépomocných aktivit realizovaných Rómskou komunitou Primární prevence boje proti drogám 16

17 Opatení : Realizace opatení k posílení veejného poádku a bezpenosti Posílení stavu a vybavenosti Mstské policie Podpora ustavení oddílu mladých ochránc Vypracování komplexního programu vytlaování nositel obecné kriminality z msta Zavádní kamerového systému Opatení : Podpora zkvalitnní a rozšíení ubytovacích a stravovacích kapacit na území msta Podpora soukromých investor v oblasti cestovního ruchu Opatení : Výstavba cyklotras v okolí msta Výstavba cyklotras Opatení : Zkvalitnní podmínek pro vodní rekreaci Podpora výstavby rekreaní vodní plochy na Panenském potoce Úprava Plounice na atraktivní vodáckou trasu Zízení regulované táboišt na Plounici Rekonstrukce koupališt Opatení : Rekonstrukce Zámeckého parku Zpracování programu obnovy a využití Zámeckého parku Odbahnní rybníka v zámeckém parku Opatení : Obnova, údržba a využití památkových objekt na území msta Obnova špitálu Božího hrobu jeho využití pro muzejní expozici Podpora opravy kostela a využití kostelní vže jako vyhlídkového bodu Oprava Mariánského sloupu Osvtlení památných soch Oprava barokních soch na pístupové cest ke kostelu Využití sklepa za kinem jako vinárny Opatení : Propagace Mimon jako msto s atraktivním okolím pro oddech a rekreaci Zízení a provoz regionálního informaního stediska Zaazení informací na turistické servery a do tiskovin vydávaných jinými nakladateli Opatení Rst koordinaní aktivity Svazku obcí Podralska Vytvoení pracovišt pro podporu dotací pro podnikatele Opatení Rst správního postavení Mimon Lobování ve prospch rozšíení správních agend realizovaných poveným úadem Mimo Opatení : Rozvoj aktivit místních obanských organizací Vytvoit stabilní systém grantové politiky msta pro nevládní neziskové organizace Vytvoení systému poradenské a informaní podpory pro nevládní neziskové organizace Opatení : Vytvoit organizaní platformu spolupráce místní správy a místních podnikatel Ustavení podnikatelského fóra v Mimoni : Rozvoj multikulturního prostedí msta Zízení a provoz Multikulturního centra Opatení : Aplikace projektového ízení na bázi PSER ve správ msta Zajištní organizaních podmínek pro monitorování realizace a pro prbžnou aktualizaci Programu rozvoje 17

18 Opatení : Racionalizace hospodaení s rozpotem a majetkem msta Inventura majetku msta v reálných cenách Opatení : Zlepšení informaní politiky msta Využití kabelové televize k prbžnému informování oban o aktivitách vedení msta Zvýšení kvality Zpravodaje msta Využití regionálních sdlovacích prostedk Využití knihovny pro informaci oban Seznam zkratek použitých v popisu Rozvojových projekt: RS = eský rybáský svaz DDM = Dm dtí a mládeže KD = Kulturní dm KÚ = Krajský úad MD = Ministerstvo dopravy MF = Ministerstvo financí MMR = Ministerstvo místního rozvoje MPO = Ministerstvo prmysl a obchodu MPSV = Ministerstvo práce a sociálních vcí MV = Ministerstvo vnitra SP = Severoeská plynárenská SVK = Severoeské vodovody a kanalizace SFDI = Statní fond dopravní infrastruktury SFRB = Státní fond rozvoje bydlení SFŽP = Státní fond životního prostedí SOP = Sektorový operaní plán SROP = Spolený regionální operaní plán ZPF = zemdlský pdní fond ZŠ = základní škola ZÚŠ = Základní umlecká škola 18

19 V. ROZVOJOVÉ PROJEKTY : Podpora zízení poradenství v souvislosti s možnostmi zapojování drobných a stedních podnikatel do podprných program Cílem je zajištní informovanosti o možnostech a podmínkách úasti drobných a stedních podnikatelských subjekt v podprných programech R a EU, výbr možných projekt firem a aktivní asistence pi píprav dokumentace pro podání žádosti o erpání prostedk, a to prostednictvím informaních seminá, informaních materiál (v tištné i elektronické verzi) a konzultaních služeb. Souasn je obsahem tohoto opatení i veejné ocenní a propagace best practices tch malých a stedních firem se sídlem v Mimoni, které doloží, že jsou partnerem v projektu, který byl vybrán v rámci vypsaných národních nebo mezinárodním program nap. na podporu výzkumu a vývoje, zvyšování technologické úrovn (nap. programy MPO, 6. rámcový program EU, SOP Prmysl apod.), zvýšení zamstnanosti apod. Hospodáská komora Cca 800 tis. K ron Poínaje rokem : Zízení prmyslových zón dle Územního plánu Cílem je zízení prmyslových zón Z1 a Z2. Prmyslová zóna byla schválena v dané lokalit zmnou ÚPD.1 v roce Jedná se o prmyslové využití pro výrobu a sklady. Nevýhodou je, že pozemky jsou pevážn v soukromém vlastnictví. Výhodou je naopak dobrá komunikaní pístupnost, možnost napojení na komunikaci II.tídy, možnost napojení na inženýrské sít. Je teba se pokusit zajistit investora. Jednat s vlastníky a na základ výsledku jednání zpracovat dokumentaci k územnímu rozhodnutí na infrastrukturu. Pokusit se zaadit do akreditace prmyslových zón u CzechInvestu. vlastníci pozemk, CzechInvest 19

20 cca 120 mil.k Poínaje rokem 2007 (zahájení prací) : Podpora a propagace opuštných objekt Smyslem opatení je využití objekt v souasné dob nevyužívaných anebo využívaných jen omezen. Jedná se nap. o bývalý kulturní dm DRUŽBA, kde jsou užívány 2 bytové jednotky, jinak není užívaný maximáln nárazov jako skladišt apod. Dále jsou to nap. prmyslové areály Rukavikáských závod na Pražské ulici a areál MITEXu u nádraží. Ten je sice zásti užíván, ale hlavní výrobní prostor textilu je opuštný. Objekty jsou v soukromém vlastnictví, v I.fázi je teba vést jednání s vlastníky, pípadn nabídnout spolupráci pi zajišování vhodného investora. Dležitým motivem mže být spolupráce pi zajišování dotaních titul a již ze strany státního rozpotu nebo EU. Dležité bude formulovat konkrétní úel i konený cíl. Msto samo vlastní bytový objekt.p.9 na Pražské ulici, nijakým zpsobem nevyžívaný, v ne píliš dobrém stavebn technickém stavu. Ten je možno rekonstruovat na byty, je teba využít a získat nejvhodnjší dotaní titul. vlastníci nemovitostí, KÚ Libereckého kraje, MMR R, MPO R 800 tis K ron TERMÍN REALIZACE Poínaje rokem : Využití nebytových prostor v majetku msta pro podporu drobného a stedního podnikání Cílem je zajištní informovanosti o možnostech a podmínkách volných nebytových prostor v majetku msta vhodných pro drobné a stední podnikání. Širší informovanost by mla být zajištna nejen zveejnním na úední desce, ale i na internetových stránkách a v dalších sdlovacích prostedcích. 20

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více