Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní údaje o škole. 2.Charakteristika školy. 1. Charakteristika vzdělávacího procesu"

Transkript

1

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti školy 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 4.1. Počet tříd a žáků 5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 6. Přijímací řízení 6.1. Přijímací řízení do 1. ročníku 6.2. Údaje o přijímacím řízení 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. Prospěch a docházka žáků Prospěch před reparáty Prospěch po reparátech 7.2. Prospěch v letech Absence 7.3. Komisionální zkoušky Komisionální zkoušky souhrn 7.4. Výsledky maturitních zkoušek Opravná maturitní zkouška 8. Chování 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu 9.2. Přijetí na VŠ v letech Údaje o nezaměstnanosti absolventů 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyky Učitelé cizích jazyků Komentář k jazykovému vzdě Hodnocení práce PK ANJ za školní rok 2006/ Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve školním roce Zpráva o činnosti PK FRJ-RUJ ve školním roce Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 13. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy Další údaje o pedagogických pracovnících Aprobovanost výuky Věková struktura pedagogických pracovníků 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy Veřejné akce školy Programy a projekty Vědomostní a sportovní soutěže Hodnocení PK TEV Prevence sociálně patologických jevů Environmentální výchova Spolupráce školy se zřizovatelem, obcí, sociálními partnery, úřady práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Aktivity školy uspořádané pro veřejnost Hodnocení sportovní přípravy 16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení 17. Výchovné poradenství 18. Další činnost školy 19. Ekonomická část výroční zprávy Základní údaje o hospodaření školy Přijaté příspěvky a dotace 20. Závěr Charakteristika školního roku Počty žáků Absence žáků Hodnocení vzdělávací činnosti Před reparáty Celkový prospěch Celkový prospěch v letech Zájem o studium na VŠ v období Zájem o studium Podmínky pro výuku 21. Opatření a závěr

3 Základní údaje o škole Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103, Kladno Zřizovatel : Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha Kontakty: tel.: (sekretariát) (ředitel) (ekonom) fax.: Ředitel : Mgr. Jiří Stejskal Statutární zástupce zástupce pro pedagogickou činnost: ing. Ivana Nová - zástupce pro sportovní přípravu: Mgr. Vít Rus Školská rada: zástupci zřizovatele zástupci nezletilých žáků školy zástupci pedagogických pracovníků - ing. Marcel Hrabě - Antonín Kajgr - RNDr. Václav Opatrný - ing. Alena Sajdlová - Mgr. Ilona Mašková - Mgr. Marta Nekužová Datum zařazení do rejstříku škol: a Charakteristika školy 1. Charakteristika vzdělávacího procesu Název vzdělávacího procesu: Gymnázium Gymnázium tělesná výchova K/ K/813 Gymnázium sportovní příprava K/820 dobíhající obor Délka vzdělávacího programu: 8 let (viz. Profil absolventa) Gymnázium Gymnázium sportovní příprava Gymnázium tělesná výchova K/ K/ K/413 Délka vzdělávacího programu: 4 roky (viz. Profil absolventa)

4 Pojetí a cíle vzdělávacího programu Hlavní náplní gymnaziálního studia je příprava ke studiu na vysoké škole libovolného typu a zaměření. Splnění tohoto cíle znamená, že si žáci v průběhu studia osvojí nejen potřebný objem vědomostí a potřebné studijní dovednosti, techniky a návyky, ale že budou zároveň pro studium na vysoké škole dostatečně motivováni a budou chápat vzdělání jako významnou hodnotu svého života. Tyto požadavky se promítají do cílů gymnaziálního vzdělání, jimiž jsou rozvoj poznání, dovednosti, kompetence, hodnoty a postoje. Tento cíl si klademe u všech částí školy. V části sportovní pak navíc připravujeme naše žáky pro jejich zařazení do špičkového (vrcholového) sportu v návaznosti na soutěže typu extraliga, ME, MS, OH. Jako praktický výstup je možnost získání trenérské licence typu C a průkazu rozhodčího III.tř. v atletice. Organizace výuky Délka studia na naší škole je 8 let, respektive 4 roky, studium je denní. Pro sportovní část školy je denní režim organizován tak, aby byly skloubeny povinnosti gymnazisty s požadavky sportovní přípravy. Způsoby hodnocení Klasifikace známkami. V oblasti sportovní přípravy plnění výkonnostních limitů pro MČR, ME, MS, OH a zařazení se do národních mužstev. Vstupní předpoklady Absolvování 5. nebo 9. ročníku ZŠ, přijímací zkoušky v krajském systému Kvalita, testy z českého jazyka, matematiky, všeobecných studijních předpokladů. U uchazečů na obor K/420, K/413 a K/813 ještě navíc talentové a pohybové testy, zároveň je požadován dobrý zdravotní stav Učební plán Jednotlivé ročníky školy se řídí podle roku nástupu ke studiu na naší škole následujícími dokumenty: - Generalizovaný učební plán s osmiletým studijním cyklem schválený MŠMT ze dne č.j /99-22 s platností od Upravený učební plán pro obor K/420 schválený MŠMT č.j / Generalizovaný učební plán č.j / ŠVP Kalocagathia rozvoj těla i ducha, osmiletý a čtyřletý vzdělávací program schválený č.j. 1405/2007/SG

5 2.2. Vzdělávací programy: Gymnázium K/801 Poslední ročník sedmiletého studia ukončil studium maturitou ve školním roce 1998/99. První ročník osmiletého studia maturoval v roce Ve školním roce 2006/07 studovali žáci tuto větev v 9 třídách. Gymnázium sportovní příprava K/820 Poslední ročník sedmiletého studia ukončil studium maturitou ve školním roce 1998/99. Ve školním roce 2006/07studovali žáci v 1 třídě dobíhajícího oboru a maturitní zkouškou byl tento obor po 17 ti letech ukončen. Gymnázium tělesná výchova K/813 Od školního roku 2002/03 je vždy otevírána prima s tímto zaměřením náhradou za dobíhající obor K/820. Gymnázium K/401 Ve školním roce 2000/01 bylo obnoveno přijímací řízení do čtyřletého všeobecného studia. Ve školním roce 2005/06 studovali žáci tento typ ve 4 třídách (každý ročník o jedné třídě). A od školního roku 2005/05 je tento obor kombinován s oborem K/413 Gymnázium sportovní příprava K/420 Gymnázium tělesná výchova K/413 Ve školním roce 2001/02 bylo znovu obnoveno přijímání žáků do čtyřletého studia oboru sportovní příprava a zavedeno přijímání do oboru tělesná výchova. Z těchto žáků byly zřízeny kombinované třídy, v každém ročníku po jedné. Od školního roku 2005/06 je v oboru K/420 otevírána samostatná třída. Dosažený stupeň vzdělání Úplné střední všeobecné Způsob ukončení a certifikace Maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce Výsledky vzdělávání 1. Příprava ke studiu na vysokou školu libovolného typu. 2. Příprava k výkonu takových povolání, která vyžadují všeobecný rozhled, ale pro jejichž výkon je třeba pouze krátké zaškolení, nebo nevyžadují zvláštní odbornou přípravu. 3. Ve sportovní části přibývá možnost získat trenérskou licenci typu C. 4. Realizace ve střediscích vrcholového sportu

6 3.Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků/studentů a naplněnost IZO a název součásti (druh/typ školy) Nejvyšší povolený počet žáků /studentů Skutečný počet žáků /studentů 1 Počet žáků/stud. v denním studiu gymnázium Přepočtený počet ped. pracovníků učitelé trenéři 43,23 9,56 Počet žáků/stud. na přep. počet ped. pracovníků 13, Součásti školy nejvyšší povolený počet žáků (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost IZO a název součásti (školské zařízení) Nejvyšší povolený počet žáků/./ stráv./klientů Nejvyšší povolený počet žáků/ ubyt./stráv. /klientů Počet žáků stráv./ klientů Z toho cizích Přepočtený počet pracovníků školní jídelna 720/ / /52 0 5,35 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich 4.1. Počet tříd a žáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě studia podle oborů vzdělání ( Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Počet žáků Počet tříd Průměrný počet žáků/tř K/401* 99 4* 29, K/413* 20 2* K/ ** K/ ** 25, K/ , K/ , K/820*** 21 1*** 21 Celkem * žáci těchto oborů byli v ročníku slučováni do jedné třídy ** žáci těchto oborů byli v ročníku slučováni do jedné třídy *** dobíhající obor 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů nadaných - Počet žáků přijatých v průběhu školního roku 2006/2007 do denního studia Žáků dojíždějících do školy z jiných krajů 4 v denním studiu).

7 Počet nadaných žáků v oblasti sportovní přípravy zařazených do reprezentačních týmů příslušných věkových kategorií vzdělávajících se podle individuálních vzdělávacích plánů:.34.z toho 18 reprezentantů ČR Údaje o individuálně integrovaných žácích a studentech podle druhu zdravotního postižení Počet Druh postižení integrovaných SŠ Tělesné postižení 1 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Pro účely přijímacího řízení byly použity testy z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky, zadané firmou SCIO o. p. s. K vyhodnocení přijímacího řízení byl použit program téže firmy. V přijímacím řízení u oborů 813, 413, 420 byly navíc použity výsledky pohybových testů. Výše zmíněné součásti přijímacího řízení byly opatřeny váhou podle následujícího schématu: Obory 801 a 401: OSP 40%, ČJ 20%, MAT 20% Obory 813, 413 a 420: OSP 25%, ČJ 25%, MAT 25%, Pohybové testy 25% Pořadí přijatých žáků stanoveno dle výkonu. Prominutí přijímacích zkoušek pouze u oboru 420 a průměr prospěchu na ZŠ do 1,3 + start a umístnění na MČR, nebo na ME, MS, OH v individuálních disciplinách. Za administrativní zpracování dat odpovídal Jiří Čuba a Ing. Ivana Nová, za vyhodnocení pohybových testů Mgr. Vít Rus Údaje o přijímacím řízení do denního studia na SŠ pro školní rok 2008/2009 podle oborů vzdělání Kód a název oboru Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. kolo počet Další kola počet přihl. přij. přihl. přij. Odvolání počet poda- kladně ných vyříz. Počet tříd 1

8 79-41-K/401 * gymnázium K/413 * tělesná výchova K/420 sportovní příprava K/81 všeobecné + tělsná výchova Celkem * tvoří jednu třídu Z jiných krajů bylo přijato žáků 6 7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání 7.1. I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků Počet žáků/studentů Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Žáci celkem 593 Prospěli s vyznamenáním 67 Prospěli 492 Neprospěli 34 - z toho opakující ročník 0 Průměrný prospěch žáků (n.g. /v.g./celkový 1,93/2,44/2,26 Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených 76,44/0, Před reparáty ostatní žáci samé1 vyzn. prospěli neprospěli neklas. součty % 0,7% 10,5% 82,6% 2,2% 4,0%

9 samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli neklas Celkový prospěch po reparátech ostatní samé1 vyzn. prospěli neprospěli neklas % 0,7% 10,5% 87,4% 1,5% 0,0%

10 samé1 ostatní vyzn. prospěli neprospěli 7.2. Prospěch v letech /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 samé vyznamenání prospěl neprospěl

11 samé 1 vyznamenání prospěl neprospěl 98/99 99/00 00/01 00/02 00/03 00/04 00/05 00/06 00/07 00/ Průměrná absence v jednotlivých třídách absence výuka sport.příp. celkem průměr/žák 90,69 44,91 87,50 průměr/žák 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 výuka sport.příp. celkem

12 I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, IV.A IV.B, V.A, V.B, 1.A 1.D 2.A, 2.D, VI.A VI.B. 3.D 3.A VII.B. 4.S. VIII.A. VIII.B. VIII.C. omluvené neomluvené 7.3. Komisionální zkoušky obor ročník opravná zkouška Doklasifikační zkouška K/ K/ K/ K/801 II. - 1 V. 3 1 VI. 5 - VII. 3 3 VIII K/813 I. 1 IV K/820 VII. VIII.

13 Komisionální zkoušku souhrnem konali: komisionální zkoukou ška K/401 gymnázium K/413 tělesná výchova K/420 sportovní příprava K/ K/813 tělesná výchova K/820 sportovní příprava - Celkem 67 9 neprospělo Četnost opravných zkoušek: ČJL 14x, Mat 13x, BIO 2x, CHE 2x, PŘS 2x, DĚJ 3x, MS 4x Deklasifikační zkoušky: ČJL 4x, BIO 5x, MAT 1x, MS 1x, VKJL 2x, DĚJ 1x, ZSV 1x, RUJ 4x, NĚJ 2x, AVT 2x, TEV 2x, OBV 1x, BICHES 1x. Doklasifikační zkoušky byly konány z důvodů malé četnosti klasifikace z důvodů absencí žáků a nebo z důvodu individuálního studijního plánu Výsledky maturitních zkoušek Maturitní zkouška: Kód a název oboru Žáci/studenti konající zkoušky celkem Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli K/401 gymnázium K/413 tělesná výchova K/ K/820 sportovní příprava Celkem MATURITY 2008 VIII.A ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TEV ZEM PSY EST PRG DG PRUM. 2,33 1,7 1,67 2,29 1,88 2 1,33 2,33 1,6 2,5 1,75 PRUM. CELKEM: 2,52

14 VIII.B ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG DG PRUM. 3,1 2,36 3 2,5 2,56 2,56 2,25 1, PRUM. CELKEM: 1,94 4.S ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG DG PRUM. 3,11 2, ,83 2,6 2,5 PRUM. CELKEM: 2,65 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT DG PRUM. 2,2 2,22 2,25 2,4 2,73 2, ,4 2,91 2,75 1 2,3 4.D

15 VIII.C ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST AVT DG PRUM. 2,29 1,9 1 1,38 2 1,67 2,25 2,5 2, ,86 průměrné známky 08 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG+AVT DG A B C S D

16 prospěch tříd A B C D S samé vyznamenání prospěl neprospěl 3,00 2,52 2,65 2,50 2,00 1,94 1,86 2,30 1,50 1,00 0,50 0,00 A B C D S

17 prospěch celkem samé vyznamenání prospěl neprospěl

18 četnost volbypředmětů celkem , ČJL ANJ NEJ FRJ RUJ DEJ ZSV BIO CHE FYZ MAT TSP ZEM PSY EST PRG+AVT DG

19 Opravná maturitní zkouška a maturitní zkouška konaná Kód a název oboru Maturitní zkouška: Opravná maturitní zkouška maturitní zkouška Prospěli s vyznamenáním Pr os pěl i Neprospěli K/401 gymnázium K/413 tělesná výchova K/ K/820 sportovní příprava K/420 sportovní příprava Celkem V novém maturitním termínu bude maturovat 1 žák. 8. Chování žáků Chování žáků/studentů (k ) Druh/typ školy Hodnocení chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé K/401 gymnázium K/413 tělesná výchova K/420 sportovní příprava K/ K/813 tělesná výchova K/820 sportovní příprava 21 V průběhu školního roku nebyl vyloučen žádný student. Podmínečné vyloučení ze studia bylo uděleno celkem 3.. žákům, z toho 2 žákům za požívání alkoholických nápojů na atletickém soustředění, 1žákyni za vulgární vystupování vůči učiteli. Prospěchové, kázeňské a výchovné problémy byly řešeny na 7 jednáních výchovné komise ve spolupráci s výchovným poradcem a rodiči. Často byla v rámci řešení výchovně výukových problémů kontaktována pedagogicko-psychologická poradna.

20 Chování žáků VIII.C. VIII.B. VIII.A. 4.S. 4.D, VII.B. 3.A 3.D VI.B. VI.A 2.D, 2.A, 1.D 1.A V.B, V.A, IV.B, IV.A III.B, III.A, II.B, II.A, I.B, I.A, pochvaly velmi dobré uspokojivé neuspokojivé pod.vylouč. vyloučení

21 9. Absolventi a jejich další uplatnění 9.1. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ obor počet ž. maturitní zk. %přijatých na VŠ přijatých na VŠ přihláška VŠ přijatí VOŠ z přihlášených z maturantů K/ ,89 80, K/ * ,79 86, K/ * ,91 66, K/ ,43 55,56 celkem ,41 76,07 *maturanti z minulého roku přihlášení přijatí 5 0 oktava A oktava B oktáva C 4.D 4.S 13 1 VŠ VOŠ ostatní 89

22 9.2. Přijetí na VŠ v letech rok absolventi přihlášeni přijati VŠ 98/ / / / / / / / / / /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 absolventi přihlášeni přijati VŠ 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2006/2007 Z nich počet nezaměstnaných duben K/401 gymnázium K/420 sportovní příprava K/ K413 tělesná výchova K/820 sportovní příprava 23 1

23 11. Úroveň jazykového vzdělávání na škole Žáci učící se cizí jazyk Jazyk Počet žáků /studentů Počet skupin Počty žáků/studentů ve skupině minimálně maximálně průměr anglický německý francouzský ruský Učitelé cizích jazyků rozložení kvalifikace Jazyk Počet učitelů celkem pedagogická i odborná Kvalifikace vyučujících částečná žádná anglický německý francouzský ruský Rodilí mluvčí Komentář k jazykovému vzdělávání - úroveň jazykového vzdělávání je dobrá, ale mohla by být lepší, neboť se každým rokem potýkáme s fluktuací vyučujících jazyků - v rámci dislokace dochází k časté fluktuaci především učitelů ANJ, z toho plynou další problémy: a) vysoký počet žáků v jazykových skupinách b) absence rodilých mluvčích c) pokulhávající kvalifikovanost některých vyučujících d) nemožnost se dále vzdělávat a pracovat s moderními vyučovacími metodami z důvodů absence otevíraných reaprobačních předmětů vysokými školami v kombinovanémči korespondenčním studiu. - 80% učitelů pravidelně pracuje na svém dalším vzdělávání - DVPP probíhá formou nabídnutých seminářů a přednášek, které každoročně předkládá služba škole, agentura Descartes, Caledonian School, Oxford + Cambridge University Press, Francouzský institut, PC Praha - pravidelně spolupracujeme s vydavatelstvími pro jednotlivé jazyky, která nám posílají své aktuální nabídky nejen učebnic, ale i dalších materiálů k výuce (Klett, Frauz, Oxford Cambridge atd.) - německá sekce se pravidelně informuje na akce pořádané Goethe institutem a v rámci možností se jich účastní - anglická sekce spolupracuje s Britskou radou v Praze - někteří vyučující získavají certifikáty z absolvovaných seminářů

24 - všechny jazykové sekce organizují zahraniční pobyty či exkurze do státu vyučovaného jazyka, čímž je zajištěna motivace žáků k učení se cizího jazyka a praktické použití nabytých vědomostí v běžných životních situacích Hodnocení práce PK ANJ za školní rok 2007/08 PK ANJ pracovala ve složení: předseda M. Pašková, členové V. Dvořáková,, M.Nekužová, V.Vokatá, R. Čermáková, R. Široká, V. Mandlíková, V. Rus, B. Poláček v průběhu roku celkem 6 schůzek průběžné předávání informací z porad vedení školy zpravidla 1 za měsíc provedeny hospitace u kol. Široké a Mandlíkové M. Paškovou a kol. Poláček provedl náslech u kolegů Paškové a Mandlíkové Akce konané v rámci DVPP : Srpen Oxford University Press Praha- seminář na téma Nová maturita z angličtiny v praxi + metodický seminář na téma Komunikace v ANJ ( M.Pašková) Říjen OUP Plzeň metodické semináře + presentace nových učebnic Maturita Solutions + informace k novým maturitám ( M.Pašková, R. Široká) Březen OUP Praha metodický pokračovací seminář k výuce literatury, komunikace a psaní strukturované písemné práce a její hodnocení ( Pašková) Březen Proškolení ped. Pracovníků sport. gymnázií k celostátnímu projektu Dreams + Teams ( R. Široká) Duben Caledonian School Praha prezentace dalších dílů učebnice OPPORTUNITIES Celoročně Práce na ŠVP Školní semináře korektury osnov pro primu + diskuse a předávání zkušeností vyučujících v primách o učebním plánu a vhodnosti nových učebnic ( V. Mandlíková, V.Vokatá, R.Čermáková + M.Nekužová) Závěr : Návrh na výměnu učebnic A Way to win ( od příštího škol. roku bude výuka probíhat podle učebnic Challenges) v měsíci listopadu a lednu se konaly dny otevřených dveří našeho gymnázia a na jejich organizaci se podílely kol. Pašková, Vokatá, Čermáková, Mandlíková a Široká, které prezentovaly výuku AJ v uč. č. 62 v lednu - školní kolo konverzační soutěže v AJ celkem se zúčastnilo 49 studentů ve třech kategoriích a na organizaci pracovaly: I.kat V. Vokatá, V. Mandlíková II.kat. R. Čermáková, B.Poláček III.kat. M. Pašková, R.Široká v únoru - okresní kolo konverzační soutěže v AJ na 10. ZŠ ( kategorie I.B + II.B). Soutěž pro III. Kategorii proběhla ve středisku Služba škole v Kladně v YMCE naši školu reprezentovalo 5 studentů, vítězové z jednotlivých kategorií, a umístili se následovně:

25 I.kat. S. Vondrušková 5.místo + M.Pelíšek místo II.kat. A. Zouharová- 9.místo + V. Trejbalová 11.místo III.kat. M. Pošta 2.místo v dubnu se uskutečnil poznávací zájezd do jižní Anglie se studenty nižšího a vyššího gymnázia s ped. dozorem V. Mandlíkovou a R. Širokou akce organizována ve spolupráci s cestovní kanceláří K+K Třemošná u Plzně duben maturita na nečisto + závěrečné srovnávací písemné testy maturitních ročníků ( vyučující v mat. roč.) květen maturitní zkoušky: zkoušející: M. Pašková, V. Dvořáková, V. Rus, M. Nekužová červen práce na školním vzdělávacím plánu učební plán pro třídy vyššího gymnázia + seminář k této problematice s předsedy PK ANJ gymnázií ve středočeském kraji na Gymnáziu v Kladně (Pašková + Široká) Za PK ANJ vypracovala Marta Pašková Zpráva o činnosti předmětové komise NEJ ve školním roce Předmětová komise se sešla v tomto školním roce celkem 4x, zároveň byly řešeny aktuální problémy i mimo dané termíny schůzek. V přípravném týdnu v srpnu byly řešeny organizační záležitosti ve výuce NEJ v novém školním roce. Začaly se vyhotovovat časové plány a začala příprava na další fázi sestavování ŠVP pro čtyřleté gymnázium. V listopadu absolvovala L.Drábková seminář zaměřený na reálie Berlína ve výuce. Druhého semináře v listopadu se spolu s L.Drábkovou zúčastnila i K.Karasová. Obsahem semináře byly reálie Švýcarska. Hodnocení obou seminářů a materiály byly předány dalším členům komise na schůzce v listopadu byla uspořádána exkurze studentů do Norimberka s tématikou vánočních zvyků v Německu. Vedle Vánočních trhů v Norimberku jsme navštívili i výstavu Betlémů s odborným výkladem v německém jazyce. V lednu byly vybrány dvě studentky do konverzační soutěže v německém jazyce do okresního kola. Bohužel v důsledku onemocnění v rámci chřipkové epidemie se nemohly akce účastnit. Proto poprvé v tomto roce jsme neměli zástupce v okresním kole. Na další schůzce v březnu byly kontrolovány časové plány a také proběhla kontrola maturitních otázek. 20.června 2008 se zúčastnila K.Karasová a D.Holá semináře týkajícího se tvorby ŠVP pro čtyřletá gymnázia. Seminář byl velmi přínosný, neboť lektorka byla z pilotní školy v Liberci, která již tyto osnovy vytvořila. Pomohla nám získat množství nových důležitých, již vyzkoušených informací, které budeme po příslušných změnách odpovídajících charakteru naší školy aplikovat v praxi při další tvorbě ŠVP.

26 Kateřina Karasová za předmětovou komisi NEJ Hodnocení činnosti PK FRJ a RUJ ve školním roce 2007/2008 PK FRJ/RUJ se scházela dle plánu a dle potřeby.na setkáních se řešily aktuální problémy, nabídky vzdělávacích akcí. 1)Během školního roku docházelo průběžně ke kontrole dodržování časových tematických plánů. Nikde nedošlo k odchýlení od stanoveného programu. Časové tematické plány byly dodrženy. 2)Podklady pro klasifikaci byly dostatečné, hodnocení žáků proběhlo v souladu s klasifikačním řádem. 3)Všichni vyučující měli individuální přístup k žákům. 4)Maturitní okruhy, texty, další materiály pro závěrečnou zkoušku byly vypracovány a odevzdány v termínu. Maturitní zkoušky proběhly úspěšně. 5)V letošním školním roce se žáci naší školy nezúčastnili olympiád v daných jazycích.v této oblasti je nutno v příštích letech více zapracovat a zapůsobit na žáky. 6)V září 2007 se uskutečnil studijně-poznávací zájezd do Francie, oblast Côte d Azur. Akce měla velký ohlas, studenti měli možnost vyzkoušet svoje jazykové dovednosti s rodilými mluvčími, poznali významná místa této oblasti. 7)Na závěr školního roku proběhla náborová akce na další studijně- poznávací zájezd do Francie do oblasti Languedoc-Roussillon. Akce se uskuteční v září V Kladně PhDr. Vladimíra Dvořáková

27 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole 13. Údaje o pracovnících školy Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborn Počet žáků na přepočtený počet pedagog. prac. 81/70,42 19/18,06 62/52,79 46,59 13, Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagogický pracovník Pracovní zařazení, Úvazek: Kvalifikace-dosažený stupeň Titul: délka praxe: Příjmení: Jméno: funkce: vzdělání, obor: roky dny Balcarová Olga učitel 0,71 VŠ/ MAT-CHE Mgr Blažek Václav trenér LH 0,43 USV-I.tř Bruknerová Yvona učitel 0,8 VŠ/MAT,DESKR.GEOMETRIE Mgr Cafourková Irena učitel 1,0 VŠ/CJL-NEJ Mgr Cyprián Vítězslav učitel 1,0 VŠ/FYZ Mgr Čermáková Radka učitel 1,0 USV Drábková Libuše učitel 1,0 VŠ/NEJ-GEO Ing Dvořáková Vladimíra učitel 1,0 VŠ/FRJ-ANJ-RUJ-BUJ PhDr Hermanová Lenka učitel 1,0 VŠ/ZEM-TEV Mgr Holá Dana učitel 1,0 VŠ/CJL-NEJ Hrušová Věra trenér 1,0 VŠ/TEV-BRV Mgr Hubáčková Eva učitel 1,0 VŠ/MAT-ZEM Mgr Hudcová Marta učitel 0,48 VŠ/BIO-CHE Mgr Janečková Michaela učitel 0,29 VŠ/ČJL-LAT Mgr Jasenovská Šárka učitel 1,0 VŠ/RUJ-ANJ PhDr Jelínková Jana učitel 0,85 VŠ/ČJL-NEJ Mgr Kadlec Drahomír trenér LH 0,18 VOB-II.tř Kaňka Jiří trenér atletiky 1,0 VŠ/TEV-BRV Mgr Kaňková Ivana učitel 1,0 VŠ/BIO-CHE Mgr Karasová Kateřina učitel 1,0 VŠ/DEJ-NEJ-RUJ Karpíšková Olga trenér II.tř.plavání 1,0 SOU/II.tř Kimlová Ivana učitel 1,0 VŠ/CJL-DEJ PhDr Kofroňová Libuše učitel 1,0 VŠ/FYZ Ing Košťálová Markéta trenér atletiky 1,0 VŠ/TEV Mgr Kotíková EX Hana učitel 0,19 VŠ/ZEM-MAT Mgr Krečová Kristýna učitel 1,0 VŠ/CJL-TEV Mgr Krchová Radomila učitel 1,0 VŠ/ANJ-HV Mgr Kuchler Jiří trenér II.tř.hokej 1,0 USO-II.tř Lidický Jindřich trenér LH 0,18 USV-I.tř Liebzeit Martin učitel 0,75 VŠ/MAT-FYZ Mgr

28 Liebzeitová Iva učitel 1,0 VŠ/CJL-DEJ Mgr Mandlíková Veronika učitel 0,78 VŠ/NEJ-PEDAGOGIKA Mgr Mašková Ilona učitel 1,0 VŠ/VV-RUJ-FRJ Mgr Mejtská Petra učitel 0,31 VŠ-TEV Mgr Nekužová Marta učitel 1,0 VŠ/MAT-CHE Mgr Nová Ivana učitel-zást.ředitele 1,0 VŠ/TECH.VÝROBA Ing Novák Václav trenér I.tř. judo 1,0 USO-I.tř Opatrný Václav učitel 0,38 VŠ/MAT RNDr Osvaldová Hana učitel 1,0 VOV DiS Petříková Miloslava asistent pedagoga 1,0 SOU Pokorná Marie učitel 1,0 VŠ/BIO-CHE RNDr Poláček Boris učitel 0,56 USV Mgr Pošmourná Milena učitel 1,0 VŠ/TV Procházka Karel učitel 1,0 VŠ-BAK/sbormistrovství Bc Průšová Věra učitel 0,43 USO 0-90 Rezková Ludmila učitel 0,75 VŠ/CJL-RUJ Mgr Rus Vít zástupce ředitele 1,0 VŠ/TEV Mgr Rusová Kateřina trenér 0,43 VŠ/TEV Mgr Soukupová Radka učitel 1,0 VŠ/RUJ-ZEM Stejskal Jiří ředitel 1,0 VŠ/TEV-BRV Mgr Stiegerová Světlana učitel 1,0 VŠ/RUJ-PEDAGOGIKA Mgr Šátek Jan trenér II.tř.atletika 1,0 VŠ/TRENÉR Mgr Ševčíková Iva učitel 1,0 VŠ/PSYCHOLOGIE Mgr Šídová Eva učitel 1,0 VŠ/CJL-PEDAGOGIKA PaedDr Špalková Anna učitel 0,55 VŠ/BIO-TV Štemberová Irena učitel 1,0 VŠ/TEV-BIO Mgr Tomsová Jana učitel 1,0 VŠ/CJL-DEJ Mgr Větrovcová Hana trenér atletiky 0,26 VŠ/I.tř. Mgr Vidunová Blanka učitel 0,71 VŠ/DEJ-OBN Mgr Vokatá Věra učitel 1,0 USV Vokounová Hana učitel 1,0 VŠ/BIO-CHE RNDr Voňavka Marek trenér II.tř.atletika 0,51 USO Voňavková Eva trenér II.tř.atletika 1,0 VŠ/ Ing Zápotocká Naděžda učitel 0,73 VŠ/MAT-VV Mgr V uplynulém školním roce nastoupilo 6 učitelů, z toho absolventi matematicko fyzikální fakulty s aprobací FYZ - MAT, další EST výchova, PSYCH

29 13.3. Aprobovanost výuky (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených aprobovaně ČJL OBV, ZSV DĚJ ZEM MAT FYZ CHE BIO IVT VV HV TEV Sport. Příprava Teorie sport. Přípravy ANJ NEJ FRJ RUJ BIOL. SEM 2 2 FYZ.SEM 0 0 BICHES 4 4 PSYCH 0 0 MAT.SEM FRJ konverzace 0 0 ANJ konverzace NEJ konverzace 0 0 Vybrané kapitoly z historie Vybrané kapitoly literatura 6 6 Vybrané kapitoly zeměpis 8 8 Programování 2 2 Matematická cvičení 2 2 Aplikovaná výpočetní technika 8 8 PRP 8 8 CHES 2 2 PŘS 6 6 IKT 8 8 PRK 2 2 ROS 2 2 Celkem

21.3. Absence žáků 21.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 21.4.1. Před reparáty 21.4.2. Celkový prospěch 21.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2013

21.3. Absence žáků 21.4. Hodnocení vzdělávací činnosti 21.4.1. Před reparáty 21.4.2. Celkový prospěch 21.4.3. Celkový prospěch v letech 1998-2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13 23. Opatření a závěr

21.7. Podmínky pro výuku 22. Autoevaluace - zpráva za rok 2012/13 23. Opatření a závěr OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 2.1. Učební plán 2.2. Vzdělávací programy 2.3. Další informace o škole 3. Součásti školy 3.1. Nejvyšší povolený počet žáků, naplněnost 3.2. Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 312 /2008 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - - 2 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI GYMNÁZIA JANA PALACHA, MĚLNÍK, POD VRCHEM 3421 ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 + Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více