Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z Platnost od

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Výuka žáků mimořádně nadaných, výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Učební plán 3.1. Celkový 3.2. Ročníkový 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk 4.2. Matematika a její aplikace Matematika 4.3. Informační a komunikační technologie Informatika 4.4. Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda 4.5. Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 4.6. Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 4.7. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 4.8. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova 4.9. Člověk a svět práce Pracovní činnosti 4.10 Volitelné předměty Německý jazyk Sportovní hry Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Cvičení z informatiky Mediální výchova Seminář z přírodopisu 2

3 Praktické činnosti 5. Školní projekty 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7. Přílohy 7.1. Profil absolventa 7.2. Klasifikační řád 3

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání C/001 Základní škola Č.j.: SVP 1 / 2008 Motivační název:.b y s t r ý a z v í d a v ý Předkladatel: Kontakty: Zřizovatel: název školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov REDIZO IČ DIČ CZ adresa školy Základní škola, Školní 519, Klášterec nad Ohří ředitel Mgr. Miroslav Andrle telefon www Fax zřizovatel Město Klášterec nad Ohří adresa zřizovatele Nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří Kontakty: Odbor sociálních věcí a školství vedoucí odboru Ing. Šárka Řeháčková telefon www Fax

5 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Velikost školy Úplná základní škola sídlištního typu, pavilónová stavba otevřená v roce Škola leží na severozápadním okraji Klášterce nad Ohří v zajímavé lokalitě nedaleko městské odpočinkové zóny. Okolí je klidné, bez rušivých vlivů. Výuka je organizována pro ročník základní školy. Škola vystupuje jako právnický subjekt, příspěvková organizace. Počet žáků a tříd se vlivem demografického vývoje stabilizoval. V současné době probíhá výuka v sedmnácti třídách, průměrný počet je žáků je 22. Současný stav umožňuje nadstandardní pojetí odborných učeben a laboratoří s ohledem na profilaci školy v oblasti přírodních věd a informatiky. Škola byla projektována na počet 22 tříd s kapacitou 600 žáků. S ohledem na splnění požadavků vyhlášky č. 410/2005Sb., a zák.258/2000 Sb., byla kapacita jednotlivých součástí upravena. Vybavení školy Komplex školy tvoří čtyři navzájem propojené pavilony. Pavilon II. stupně, I. stupně, tělocvičen a odborných pracoven ( výpočetní technika, laboratoř chemie a dílna technických prací ). V samostatné budově je úsek stravování a mimoškolní výchovy. Venkovní areál je dotvářen školním multifunkčním sportovištěm a školní zahradou. Ke škole patří parková zeleň, vzrostlé jehličnaté stromy, prostranství před školou je použitelné pro relaxační přestávky. Objekt je koncipován na 22 kmenových tříd s dostatečným prostorem pro odborné učebny, laboratoře a ostatní zázemí nutné k zajištění kvalitní výuky. Ve škole jsou 3 počítačové učebny, 4 jazykové učebny, laboratoře pro fyziku, chemii a biologii, odborné učebny pro výuku přírodovědných i humanitních předmětů, knihovna se studovnou, učebna hudební i výtvarné výchovy, dvě tělocvičny. Všechny odborné učebny a specializované prostory jsou dobře vybavené, k dispozici pro výuku jsou moderní technická zařízení DVD přehrávače, VHS rekordery, dataprojektory, interaktivní tabule apod. Chloubou školy je komplexně řešená počítačová síť, převyšující požadavky ICT standardu. Celkem je do sítě připojeno 87 stanic, z nichž 52 slouží pro výuku. V době mimo vyučování a o přestávkách mají žáci k dispozici 3 počítače na chodbě pavilonu U12. Počet přípojných míst v kabinetech pedagogů a učebnách odpovídá požadavkům. Škola splňuje hygienické požadavky podle zákona č. 258/2000 a vyhlášky č. 410/2005. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je v základu stabilizován, což je základní podmínkou pro postupnou aplikaci ŠVP v dalších ročnících. Stav k průměrný počet pracovníků celkem z toho ženy bez kvalifikace 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina Škola celkem

6 Škola podporuje všechny formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a všichni učitelé této možnosti využívají. Systém DVPP je vzhledem k běžnému standardu vysoce nadprůměrný a umožňuje aplikovat do výuky nejnovější poznatky z oblasti realizace školního vzdělávacího programu. Projekty a mezinárodní spolupráce Pravidelná příprava projektů v oblastech ESF, SOCRATES, EVVO, Preventivní programy a Sport pro všechny. Pravidelné srovnávací testy pro naše žáky CERMAT, pilotáž testů SCIO. Ve škole probíhá vlastní hodnocení školy metodou Barvy života a SWOT analýz. Zapojení pedagogů do projektů ESRO Emoce, SSP pozitivní změny ve vyučování. V rámci výuky cizích jazyků se účastníme projektu etwinning, projektu Webmagazine a spolupracujeme se školou ve Slovinsku. Pravidelně se zapojujeme do projektu Jaro Evropy, pravidelná je účast našich žáků v předmětových soutěžích a olympiádách organizovaných MŠMT. Škola organizuje celé řady sportovních soutěží pro žáky kláštereckých škol, tradičně hostíme účastníky okresního kola chemické olympiády. Pořádáme výstavy žákovských prací v zámecké galerii, galerii Kryt... Žáci mojí možnost ovlivnit dění ve škole prostřednictvím žákovského parlamentu, o dění ve škole informuje školní časopis BUBLINA. Projekty rozvoje osobnosti žáka - PREVENCE Projekt prevence sociálně patologických jevů je projektem rozvoje osobnosti žáka školy. Jedná se o soubor akcí, které se svou náplní a provázaností snaží informovat žáky o podstatě negativních společenských jevů a zároveň ovlivnit jejich postoje a orientovat je na pevné a žádoucí životní hodnoty. Kombinací výuky a zájmových akcí jsou žáci formou aktivních besed, řízených diskusí, exkurzí, her, ale i sportovních aktivit orientováni žádoucím směrem. Kvalitní výsledek je podmíněn především aktivním přístupem žáků k jednotlivým akcím, pravidelným a dlouhodobým působením, kontaktem a komunikací mezi žáky a učiteli či lektory, ale i komplexností celého projektu. Zárukou kvality a účinnosti je spolupráce s PPP, K-centrem Budoucnost patří nekuřákům Nauč se říkat NE Na odvrácené straně Mapa šikany Realizované projekty Comenius - Socrates - Spolupráce se zahraničními partnery ( základní škola Kalamita Řecko a Gorenja Vas Slovinsko ) v rámci projektu Comenius Socrates. HEROES People who make a difference (from the past to the present) Webmagazine etwinning - Spolupráce se školou Salvelanrinteen koulu ve Finsku, partnerství získalo ocenění etwinning Label Vzácné stromy a dřeviny v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří - Naučná stezka SIPVZ tvorba výukových a motivačních materiálů pro přírodopis Plnění programů environmentální výchovy v rámci škol v přírodě Sport pro všechny - Projekt KÚ Ústeckého kraje Přírodní vědy interaktivně multimediální učebna - Projekt realizovaný vlastními silami a prostředky, za významné účasti sponzorů školy ESRO - Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve vzdělávacím a výchovném procesu. 6

7 Fyzika třetího tisíciletí - Projekt realizovaný za podpory Města Klášterce nad Ohří a společnosti ČEZ Sportem proti drogám - Kalendář sportovních akcí pořádaných v rámci města Oranžové hřiště - Projekt ve spolupráci s Městem Klášterec nad Ohří a nadací ČEZ a.s. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty ŠKOLSKÁ RADA Byla zřízena v roce 2005 a pracuje v souladu s příslušnou legislativou. Šestičlenná rada je tvořena zástupci učitelů, zřizovatele, rodičů žáků. SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Iniciovalo a podpořilo několik akcí určených žákům, vzorně a s porozuměním spolupracuje s vedením školy při řešení všech případných problémů. VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou Funkci výchovného poradce vykonává Mgr. Jitka Řebíčková, která má pro tuto funkci patřičnou kvalifikaci. Spolupracuje s PPP Ústeckého kraje pracoviště Kadaň a s dalšími subjekty v oblasti výchovného a kariérního poradenství. Spolupráce s občanským sdružením ŽIVOT DĚTEM, s CPK CHRPA centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci, spolupráce s městskou knihovnou (besedy,soutěže), spolupráce s mosteckým divadlem, které nám každoročně nabízí několik představení, spolupráce s DDM, s Volňáskem, s kinem Svět, spolupráce s městskou policií (AJAX, besedy). Školu sponzorsky podporuje řada místních podniků a podnikatelů Charakteristika ŠVP Naše škola se během svého vývoje postupně zaměřila na výuku přírodovědných předmětů a informačních technologií. Přírodovědné zaměření se postupně vyprofilovalo v rámci různého zaměření jednotlivých kláštereckých škol. V naší škole se dlouhodobě podporovala výuka přírodovědných předmětů nabídkou volitelných předmětů s přírodovědným zaměřením, získáváním aprobovaných vyučujích a podporou vybavení odborných učeben. Každý odborný předmět na svoji vlastní učebnu, učebny přírodopisu a fyziky prošly rekonstrukcí a nabízejí nadstandartní možnosti výuky s využitím moderních technologií a připojení k internetu. Během posledního desetiletí vzrostla potřeba znalostí práce s moderními technologiemi. Naše škola na tuto potřebu reagovala velmi záhy a v současnosti probíhá výuka ve 3 počítačových učebnách a v mnoha ostatních učebnách je možnost vést výuku s pomocí ICT. V posledních letech se výuka zaměřuje na vyhledávání a zpracování informací Výchovné a vzdělávací strategie Veškerá pedagogická činnost vede k naplnění klíčových kompetencí. Žáci jich dosáhnou postupně během školní docházky tím, že je vyučující cíleně vedou k zažití myšlenkových i pracovních postupů, které umožní žákům další osobní rozvoj i v pozdější době. Vyučující dají žákům dostatek možností, aby žáci mohli rozvíjet všechny typy klíčových dovedností a pomohou žákům s rozvojem klíčových kompetencí, které nejsou plně rozvinuty. 7

8 KOMPETENCE K UČENÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Na úrovni základního vzdělávání žák: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 8

9 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty KOMPETENCE OBČANSKÉ Na úrovni základního vzdělávání žák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví KOMPETENCE PRACOVNÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 9

10 Začlenění průřezových témat Osobnostní, sociální a morální rozvoj Pro realizaci zařazujeme do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují hlavně prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí. Některá témata jsou součástí učiva a jsou probírána i teoreticky. 1. Rozvoj schopností poznávání Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, Matematika, INF, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Dějepis, Výchova k občanství, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec cvičení smyslového vnímání Téma je realizováno ve výuce předmětu Hv pozornosti a soustředění Téma je realizováno ve výuce předmětu Hv cvičení dovedností zapamatování řešení problémů dovednosti pro učení a studium 6. ročník Výchova k občanství Život ve škole 2. Poznávání lidí Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Výchova k občanství, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv vzájemné poznávání se ve skupině/třídě Téma je realizováno ve výuce předmětu INF, Chemie, Hv, Pč 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Téma je realizováno ve výuce předmětu INF, Chemie 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec chyby při poznávání lidí 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec 3. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Vlastivěda, Výchova k občanství, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč 10

11 dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v mezilidských vztazích Téma je realizováno ve výuce předmětu Přírodověda 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů Téma je realizováno ve výuce předmětu Matematika, Prvouka, Přírodověda, Dějepis, Chemie 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec problémy v seberegulaci Téma je realizováno ve výuce Prvouka 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec 4. Sebepoznání a sebepojetí Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Prvouka, Přírodověda, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč já jako zdroj informací o sobě 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví druzí jako zdroj informací o mně Téma je realizováno ve výuce předmětu Chemie, 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec moje tělo Výchova ke zdraví 2. ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví 3. ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví 8. ročník Přírodopis Biologie člověka 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) Téma je realizováno ve výuce předmětu Fyzika, 8. ročník Přírodopis Biologie člověka 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví co o sobě vím a co ne 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví 11

12 jak se promítá mé já v mém chování 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví můj vztah ke mně samé/mu; moje učení Téma je realizováno ve výuce předmětu Chemie 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví moje vztahy k druhým lidem Téma je realizováno ve výuce předmětu Chemie, Hv 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví zdravé a vyrovnané sebepojetí 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví 5. Seberegulace a sebeorganizace Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, Matematika, INF, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Pč cvičení sebekontroly Téma je realizováno ve výuce předmětu Tv 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání Téma je realizováno ve výuce předmětu Hv, Tv 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec vůle Téma je realizováno ve výuce předmětu Tv 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec organizace vlastního času Téma je realizováno ve výuce předmětu Tv 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec plánování učení a studia 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení Téma je realizováno ve výuce předmětu Tv 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec 12

13 6. Psychohygiena Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, Prvouka, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému Téma je realizováno ve výuce předmětu Přírodověda, Hv 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec dobrá organizace času Téma je realizováno ve výuce předmětu Matematika, INF, Přírodověda, Chemie 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.) Téma je realizováno ve výuce předmětu INF, Chemie, Hv 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec hledání pomoci při potížích Téma je realizováno ve výuce předmětu Matematika, INF, Dějepis 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec 7. Kreativita Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Vlastivěda, Přírodověda, Výchova k občanství, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Hv, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality) tvořivost v mezilidských vztazích 8. Mezilidské vztahy Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Prvouka, Přírodověda, Dějepis, Výchova k občanství, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Hv, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč péče o dobré vztahy 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás chování podporující dobré vztahy 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 13

14 empatie a pohled na svět očima druhého 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás respektování, podpora, pomoc Téma je realizováno ve výuce předmětu Matematika 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás lidská práva jako regulativ vztahů 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 9. Komunikace Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Prvouka, Vlastivěda, Dějepis, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků Téma je realizováno ve výuce předmětu Přírodověda, Chemie, Hv 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání Téma je realizováno ve výuce předmětu Přírodověda 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování) Téma je realizováno ve výuce předmětu Hv 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu rétorika ) 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů) Téma je realizováno ve výuce předmětu Přírodověda, Chemie 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) Téma je realizováno ve výuce předmětu Chemie 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 14

15 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti efektivní strategie: asertivní komunikace 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti otevřená a pozitivní komunikace Téma je realizováno ve výuce předmětu Chemie 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti pravda, lež a předstírání v komunikaci Téma je realizováno ve výuce předmětu Chemie 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 10. Kooperace a kompetice Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Výchova k občanství, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.) 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny) 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence Téma je realizováno ve výuce předmětu Matematika 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 11.Hodnoty, postoje, praktická etika Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Prvouka, Vlastivěda, Výchova k občanství, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí Téma je realizováno ve výuce předmětu Přírodověda vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. Téma je realizováno ve výuce předmětu Matematika, Fyzika pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu) dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne 15

16 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole 2. ročník Prvouka Místo, kde žijeme 3. ročník Prvouka Místo, kde žijeme 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 6. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů) 6. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec 8. ročník Chemie Pozorování, pokus a bezpečnost formy participace žáků na životě místní komunity 8. ročník Zeměpis Terénní a geografická výuka, praxe, aplikace 9. ročník Chemie Chemie a společnost Zeměpis spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci Terénní a geografická výuka, praxe, aplikace 8. ročník Zeměpis Terénní a geografická výuka, praxe, aplikace 9. ročník Chemie Chemie a společnost Zeměpis Terénní a geografická výuka, praxe, aplikace Občan, občanská společnost a stát občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 6. ročník INF Zpracování a využití informací 8. ročník INF Základy práce s počítačem Zeměpis 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo Chemie Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí Chemie a společnost Česká republika Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 6. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost) 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 6. ročník INF Zpracování a využití informací 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 16

17 8. ročník INF Základy práce s počítačem Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 8. ročník Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí 9. ročník Dějepis Rozdělený a integrující svět Formy participace občanů v politickém životě volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby) 4. ročník Vlastivěda Místo, kde žijeme 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo Chemie obec jako základní jednotka samosprávy státu Chemie a společnost 2. ročník Prvouka Místo, kde žijeme 3. ročník Prvouka Místo, kde žijeme 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo společenské organizace a hnutí 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka) 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Stát a právo význam Ústavy jako základního zákona země 8. ročník Výchova k občanství Stát a právo demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Témata prostupují celým učivem Aj, Nj 17

18 rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa 7. ročník Zeměpis Regiony světa místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu 7. ročník Zeměpis Regiony světa naši sousedé v Evropě 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 7. ročník Zeměpis Regiony světa 9. ročník Chemie Organické sloučeniny život dětí v jiných zemích 7. ročník Zeměpis Regiony světa lidová slovesnost Téma prostupuje celým učivem Hv 7. ročník Zeměpis Regiony světa zvyky a tradice národů Evropy Téma prostupuje celým učivem Hv 6. ročník Vv Ověřování komunikačních účinků 7. ročník Zeměpis Regiony světa Vv Ověřování komunikačních účinků 8. ročník Vv Ověřování komunikačních účinků 9. ročník Vv Ověřování komunikačních účinků Objevujeme Evropu a svět Témata prostupují celým učivem Aj, Nj naše vlast a Evropa 7. ročník Zeměpis Regiony světa evropské krajiny 7. ročník Zeměpis Regiony světa Evropa a svět 7. ročník Zeměpis Regiony světa 9. ročník Chemie Chemické reakce mezinárodní setkávání 7. ročník Zeměpis Regiony světa státní a evropské symboly 7. ročník Zeměpis Regiony světa 18

19 Den Evropy 7. ročník Zeměpis Regiony světa život Evropanů a styl života v evropských rodinách 7. ročník Zeměpis Regiony světa životní styl a vzdělávání mladých Evropanů 7. ročník Zeměpis Regiony světa Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 6. ročník Dějepis Kořeny evropské kultury 7. ročník Dějepis Křesťanská a středověká Evropa 8. ročník Aj 9. ročník Aj Zeměpis klíčové mezníky evropské historie Regiony světa 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 6. ročník Dějepis Nejstarší civilizace, Kořeny evropské kultury 7. ročník Zeměpis Regiony světa 8. ročník Dějepis Moderní doba 9. ročník Dějepis Moderní doba Evropská integrace 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 7. ročník Zeměpis Regiony světa 8. ročník Chemie Částicové složení látek a chemické prvky 9. ročník Dějepis Rozdělený a integrující svět instituce Evropské unie a jejich fungování 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 7. ročník Zeměpis Regiony světa 8. ročník Výchova k občanství Stát a právo čtyři svobody a jejich dopad na život jedince 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 7. ročník Zeměpis Regiony světa 9. ročník Výchova k občanství Mezinárodní vztahy, globální svět co Evropu spojuje a co ji rozděluje 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 7. ročník Zeměpis Regiony světa 9. ročník Výchova k občanství Mezinárodní vztahy, globální svět mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 19

20 7. ročník Zeměpis Regiony světa MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Téma prostupuje celým učivem Aj, Nj, Pč 4. ročník Čj Literární výchova 5. ročník Čj Literární výchova Přírodověda Člověk a jeho zdraví 6. ročník Zeměpis Regiony světa 7. ročník Zeměpis Regiony světa Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Přírodopis Zeměpis Biologie člověka 9. ročník Zeměpis Česká republika Společenské a hospodářské prostředí člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika Téma prostupuje celým učivem Aj, Nj, Tv 6. ročník Zeměpis Regiony světa 7. ročník Zeměpis Regiony světa 8. ročník Přírodopis Biologie člověka Zeměpis 9. ročník Zeměpis Česká republika poznávání vlastního kulturního zakotvení Téma prostupuje celým učivem Aj, Nj, Vv 6. ročník Zeměpis Regiony světa 7. ročník Čj Literární výchova Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí Regiony světa 8. ročník Čj Literární výchova Zeměpis 9. ročník Čj Literární výchova Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí Česká republika respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) Téma prostupuje celým učivem Aj, Nj 5. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 6. ročník Zeměpis Regiony světa Pč Příprava pokrmů 7. ročník Zeměpis Regiony světa Výchova ke zdraví Pč Příprava pokrmů 8. ročník Přírodopis Biologie člověka 20

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

9.7. Průřezová temata použité zkratky

9.7. Průřezová temata použité zkratky 9.7. Průřezová temata použité zkratky Osobnostní a sociální výchova tematické okruhy: OSV- rozvoj poznávání OSV- sebeorganizace OSV- psychohygiena OSV-kreativita OSV-poznávání lidí OSV-mezilidské vztahy

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE

POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Učebnice Chemie pro 9. ročník základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (schválená verze se změnami k 1. 9. 2005). Podrobně jsou očekávané výstupy a příslušné učivo uvedeny

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda

ČLOVĚK A PŘÍRODA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Klíčové kompetence. Kompetence k učení. Člověk a příroda ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1. Stručná charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka

PRŮŘEZOVÁ TEMATA. Předmět třída. Tematické okruhy průřezového tématu. Téma. Značka Značka OSV 1 OSV 2 OSV 3 OSV 4 OSV 5 OSV 6 OSV 7 Tematické okruhy průřezového tématu - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova

Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova Průřezová témata pro 6. ročník Občanská výchova OSV 1: Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů - Naše škola Hra na učitele, jsem učitelem a mám své žáky naučit libovolné látce, co vše to s sebou přináší,

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Základní škola a Mateřská škola Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Úterý 16, 330 40 Úterý / tel. 373 312 216 / e-mail: zms_utery@iol.cz / web:zsmsutery.ic.cz Program environmentálního vzdělávání,

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět mediální výchova byl vytvořen ze stejnojmenného průřezového tématu. Má blízkou

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY

5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 2 Občanská výchova Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Vzhledem k evaluaci ŠVP Otevřená škola dochází od 21. září 2009 k zařazení nového předmětu do výuky. Předmět Osobnostní a sociální výchova se stává součástí vzdělávací

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.5. Vyučovací předmět: VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět výchova ke zdraví se vyučuje

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

! " # " Průřezová témata reprezentují v ŠVP ZV: Škola pro 21. století okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým formativním

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

b) který sjednocuje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky, z osobního života žáků a informace z dalších zdrojů

b) který sjednocuje poznatky, dovednosti a zkušenosti z výuky, z osobního života žáků a informace z dalších zdrojů Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA I. název vzdělávacího oboru: SEMINÁŘ ZE SPOLEČENSKOVĚDNÍCH PŘEDMĚTŮ (Ssvp) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Je zařazen jako

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické, poslouchání a pozorování mediálních sdělení pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě rozlišování zábavních

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Občanská výchova. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Občanská výchova Charakteristika předmětu V předmětu Výchova k občanství je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ INFORMATIKA Ing. Irena Martinovská Vyučovací předmět Informatika je zařazen samostatně ve 4. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM Škola pro život Platnost : neomezena Účinnost: od 31.8.2007 Číslo jednací: 310807/Hb-10 Vydal: ředitel školy, Ivan Hába Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

Předmět: Občanská výchova

Předmět: Občanská výchova 5.5.2 Obor: Výchova k občanství Předmět: Občanská výchova Charakteristika předmětu Občanská výchova 2. stupeň Předmět Občanská výchova spadá do vzdělávací oblasti Člověk a společnost a realizuje výstupy

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezová témata OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Legenda: Int = integrace do vyuč. předmětu; Pro = samostatný projekt; P = samostatný předmět; Z = zájmový útvar Osobnostní rozvoj Ročník Forma Předmět Popis

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ s p ř í l o h o u u p r a v u j í c í v z d ě l á v á n í ž á k ů s l e h k ý m m e n t á l n

Více

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

Příloha č. 26 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Příloha č. 6 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Žák respektuje pravidla chování mezi spolužáky, vrstevníky. Přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě). Žák je schopen vysvětlit

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více