Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze II. z Platnost od

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie Začlenění průřezových témat Výuka žáků mimořádně nadaných, výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Učební plán 3.1. Celkový 3.2. Ročníkový 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk 4.2. Matematika a její aplikace Matematika 4.3. Informační a komunikační technologie Informatika 4.4. Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda 4.5. Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství 4.6. Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 4.7. Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova 4.8. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova 4.9. Člověk a svět práce Pracovní činnosti 4.10 Volitelné předměty Německý jazyk Sportovní hry Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Cvičení z informatiky Mediální výchova Seminář z přírodopisu 2

3 Praktické činnosti 5. Školní projekty 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7. Přílohy 7.1. Profil absolventa 7.2. Klasifikační řád 3

4 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání C/001 Základní škola Č.j.: SVP 1 / 2008 Motivační název:.b y s t r ý a z v í d a v ý Předkladatel: Kontakty: Zřizovatel: název školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov REDIZO IČ DIČ CZ adresa školy Základní škola, Školní 519, Klášterec nad Ohří ředitel Mgr. Miroslav Andrle telefon www Fax zřizovatel Město Klášterec nad Ohří adresa zřizovatele Nám. Dr. E. Beneše 85, Klášterec nad Ohří Kontakty: Odbor sociálních věcí a školství vedoucí odboru Ing. Šárka Řeháčková telefon www Fax

5 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Velikost školy Úplná základní škola sídlištního typu, pavilónová stavba otevřená v roce Škola leží na severozápadním okraji Klášterce nad Ohří v zajímavé lokalitě nedaleko městské odpočinkové zóny. Okolí je klidné, bez rušivých vlivů. Výuka je organizována pro ročník základní školy. Škola vystupuje jako právnický subjekt, příspěvková organizace. Počet žáků a tříd se vlivem demografického vývoje stabilizoval. V současné době probíhá výuka v sedmnácti třídách, průměrný počet je žáků je 22. Současný stav umožňuje nadstandardní pojetí odborných učeben a laboratoří s ohledem na profilaci školy v oblasti přírodních věd a informatiky. Škola byla projektována na počet 22 tříd s kapacitou 600 žáků. S ohledem na splnění požadavků vyhlášky č. 410/2005Sb., a zák.258/2000 Sb., byla kapacita jednotlivých součástí upravena. Vybavení školy Komplex školy tvoří čtyři navzájem propojené pavilony. Pavilon II. stupně, I. stupně, tělocvičen a odborných pracoven ( výpočetní technika, laboratoř chemie a dílna technických prací ). V samostatné budově je úsek stravování a mimoškolní výchovy. Venkovní areál je dotvářen školním multifunkčním sportovištěm a školní zahradou. Ke škole patří parková zeleň, vzrostlé jehličnaté stromy, prostranství před školou je použitelné pro relaxační přestávky. Objekt je koncipován na 22 kmenových tříd s dostatečným prostorem pro odborné učebny, laboratoře a ostatní zázemí nutné k zajištění kvalitní výuky. Ve škole jsou 3 počítačové učebny, 4 jazykové učebny, laboratoře pro fyziku, chemii a biologii, odborné učebny pro výuku přírodovědných i humanitních předmětů, knihovna se studovnou, učebna hudební i výtvarné výchovy, dvě tělocvičny. Všechny odborné učebny a specializované prostory jsou dobře vybavené, k dispozici pro výuku jsou moderní technická zařízení DVD přehrávače, VHS rekordery, dataprojektory, interaktivní tabule apod. Chloubou školy je komplexně řešená počítačová síť, převyšující požadavky ICT standardu. Celkem je do sítě připojeno 87 stanic, z nichž 52 slouží pro výuku. V době mimo vyučování a o přestávkách mají žáci k dispozici 3 počítače na chodbě pavilonu U12. Počet přípojných míst v kabinetech pedagogů a učebnách odpovídá požadavkům. Škola splňuje hygienické požadavky podle zákona č. 258/2000 a vyhlášky č. 410/2005. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je v základu stabilizován, což je základní podmínkou pro postupnou aplikaci ŠVP v dalších ročnících. Stav k průměrný počet pracovníků celkem z toho ženy bez kvalifikace 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina Škola celkem

6 Škola podporuje všechny formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a všichni učitelé této možnosti využívají. Systém DVPP je vzhledem k běžnému standardu vysoce nadprůměrný a umožňuje aplikovat do výuky nejnovější poznatky z oblasti realizace školního vzdělávacího programu. Projekty a mezinárodní spolupráce Pravidelná příprava projektů v oblastech ESF, SOCRATES, EVVO, Preventivní programy a Sport pro všechny. Pravidelné srovnávací testy pro naše žáky CERMAT, pilotáž testů SCIO. Ve škole probíhá vlastní hodnocení školy metodou Barvy života a SWOT analýz. Zapojení pedagogů do projektů ESRO Emoce, SSP pozitivní změny ve vyučování. V rámci výuky cizích jazyků se účastníme projektu etwinning, projektu Webmagazine a spolupracujeme se školou ve Slovinsku. Pravidelně se zapojujeme do projektu Jaro Evropy, pravidelná je účast našich žáků v předmětových soutěžích a olympiádách organizovaných MŠMT. Škola organizuje celé řady sportovních soutěží pro žáky kláštereckých škol, tradičně hostíme účastníky okresního kola chemické olympiády. Pořádáme výstavy žákovských prací v zámecké galerii, galerii Kryt... Žáci mojí možnost ovlivnit dění ve škole prostřednictvím žákovského parlamentu, o dění ve škole informuje školní časopis BUBLINA. Projekty rozvoje osobnosti žáka - PREVENCE Projekt prevence sociálně patologických jevů je projektem rozvoje osobnosti žáka školy. Jedná se o soubor akcí, které se svou náplní a provázaností snaží informovat žáky o podstatě negativních společenských jevů a zároveň ovlivnit jejich postoje a orientovat je na pevné a žádoucí životní hodnoty. Kombinací výuky a zájmových akcí jsou žáci formou aktivních besed, řízených diskusí, exkurzí, her, ale i sportovních aktivit orientováni žádoucím směrem. Kvalitní výsledek je podmíněn především aktivním přístupem žáků k jednotlivým akcím, pravidelným a dlouhodobým působením, kontaktem a komunikací mezi žáky a učiteli či lektory, ale i komplexností celého projektu. Zárukou kvality a účinnosti je spolupráce s PPP, K-centrem Budoucnost patří nekuřákům Nauč se říkat NE Na odvrácené straně Mapa šikany Realizované projekty Comenius - Socrates - Spolupráce se zahraničními partnery ( základní škola Kalamita Řecko a Gorenja Vas Slovinsko ) v rámci projektu Comenius Socrates. HEROES People who make a difference (from the past to the present) Webmagazine etwinning - Spolupráce se školou Salvelanrinteen koulu ve Finsku, partnerství získalo ocenění etwinning Label Vzácné stromy a dřeviny v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří - Naučná stezka SIPVZ tvorba výukových a motivačních materiálů pro přírodopis Plnění programů environmentální výchovy v rámci škol v přírodě Sport pro všechny - Projekt KÚ Ústeckého kraje Přírodní vědy interaktivně multimediální učebna - Projekt realizovaný vlastními silami a prostředky, za významné účasti sponzorů školy ESRO - Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve vzdělávacím a výchovném procesu. 6

7 Fyzika třetího tisíciletí - Projekt realizovaný za podpory Města Klášterce nad Ohří a společnosti ČEZ Sportem proti drogám - Kalendář sportovních akcí pořádaných v rámci města Oranžové hřiště - Projekt ve spolupráci s Městem Klášterec nad Ohří a nadací ČEZ a.s. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty ŠKOLSKÁ RADA Byla zřízena v roce 2005 a pracuje v souladu s příslušnou legislativou. Šestičlenná rada je tvořena zástupci učitelů, zřizovatele, rodičů žáků. SDRUŽENÍ PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Iniciovalo a podpořilo několik akcí určených žákům, vzorně a s porozuměním spolupracuje s vedením školy při řešení všech případných problémů. VÝCHOVNÉ A KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou Funkci výchovného poradce vykonává Mgr. Jitka Řebíčková, která má pro tuto funkci patřičnou kvalifikaci. Spolupracuje s PPP Ústeckého kraje pracoviště Kadaň a s dalšími subjekty v oblasti výchovného a kariérního poradenství. Spolupráce s občanským sdružením ŽIVOT DĚTEM, s CPK CHRPA centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci, spolupráce s městskou knihovnou (besedy,soutěže), spolupráce s mosteckým divadlem, které nám každoročně nabízí několik představení, spolupráce s DDM, s Volňáskem, s kinem Svět, spolupráce s městskou policií (AJAX, besedy). Školu sponzorsky podporuje řada místních podniků a podnikatelů Charakteristika ŠVP Naše škola se během svého vývoje postupně zaměřila na výuku přírodovědných předmětů a informačních technologií. Přírodovědné zaměření se postupně vyprofilovalo v rámci různého zaměření jednotlivých kláštereckých škol. V naší škole se dlouhodobě podporovala výuka přírodovědných předmětů nabídkou volitelných předmětů s přírodovědným zaměřením, získáváním aprobovaných vyučujích a podporou vybavení odborných učeben. Každý odborný předmět na svoji vlastní učebnu, učebny přírodopisu a fyziky prošly rekonstrukcí a nabízejí nadstandartní možnosti výuky s využitím moderních technologií a připojení k internetu. Během posledního desetiletí vzrostla potřeba znalostí práce s moderními technologiemi. Naše škola na tuto potřebu reagovala velmi záhy a v současnosti probíhá výuka ve 3 počítačových učebnách a v mnoha ostatních učebnách je možnost vést výuku s pomocí ICT. V posledních letech se výuka zaměřuje na vyhledávání a zpracování informací Výchovné a vzdělávací strategie Veškerá pedagogická činnost vede k naplnění klíčových kompetencí. Žáci jich dosáhnou postupně během školní docházky tím, že je vyučující cíleně vedou k zažití myšlenkových i pracovních postupů, které umožní žákům další osobní rozvoj i v pozdější době. Vyučující dají žákům dostatek možností, aby žáci mohli rozvíjet všechny typy klíčových dovedností a pomohou žákům s rozvojem klíčových kompetencí, které nejsou plně rozvinuty. 7

8 KOMPETENCE K UČENÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Na úrovni základního vzdělávání žák: vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 8

9 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty KOMPETENCE OBČANSKÉ Na úrovni základního vzdělávání žák: respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví KOMPETENCE PRACOVNÍ Na úrovni základního vzdělávání žák: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření rozvíjí své podnikatelské myšlení, orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání 9

10 Začlenění průřezových témat Osobnostní, sociální a morální rozvoj Pro realizaci zařazujeme do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují hlavně prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných diskusí. Některá témata jsou součástí učiva a jsou probírána i teoreticky. 1. Rozvoj schopností poznávání Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, Matematika, INF, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Dějepis, Výchova k občanství, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec cvičení smyslového vnímání Téma je realizováno ve výuce předmětu Hv pozornosti a soustředění Téma je realizováno ve výuce předmětu Hv cvičení dovedností zapamatování řešení problémů dovednosti pro učení a studium 6. ročník Výchova k občanství Život ve škole 2. Poznávání lidí Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Výchova k občanství, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv vzájemné poznávání se ve skupině/třídě Téma je realizováno ve výuce předmětu INF, Chemie, Hv, Pč 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech Téma je realizováno ve výuce předmětu INF, Chemie 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec chyby při poznávání lidí 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec 3. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Vlastivěda, Výchova k občanství, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč 10

11 dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí problémy v mezilidských vztazích Téma je realizováno ve výuce předmětu Přírodověda 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů Téma je realizováno ve výuce předmětu Matematika, Prvouka, Přírodověda, Dějepis, Chemie 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec problémy v seberegulaci Téma je realizováno ve výuce Prvouka 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec 4. Sebepoznání a sebepojetí Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Prvouka, Přírodověda, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč já jako zdroj informací o sobě 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví druzí jako zdroj informací o mně Téma je realizováno ve výuce předmětu Chemie, 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec moje tělo Výchova ke zdraví 2. ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví 3. ročník Prvouka Člověk a jeho zdraví 8. ročník Přírodopis Biologie člověka 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) Téma je realizováno ve výuce předmětu Fyzika, 8. ročník Přírodopis Biologie člověka 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví co o sobě vím a co ne 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví 11

12 jak se promítá mé já v mém chování 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví můj vztah ke mně samé/mu; moje učení Téma je realizováno ve výuce předmětu Chemie 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví moje vztahy k druhým lidem Téma je realizováno ve výuce předmětu Chemie, Hv 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví zdravé a vyrovnané sebepojetí 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Výchova ke zdraví 5. Seberegulace a sebeorganizace Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, Matematika, INF, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Pč cvičení sebekontroly Téma je realizováno ve výuce předmětu Tv 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec sebeovládání regulace vlastního jednání i prožívání Téma je realizováno ve výuce předmětu Hv, Tv 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec vůle Téma je realizováno ve výuce předmětu Tv 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec organizace vlastního času Téma je realizováno ve výuce předmětu Tv 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec plánování učení a studia 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení Téma je realizováno ve výuce předmětu Tv 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec 12

13 6. Psychohygiena Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, Prvouka, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému Téma je realizováno ve výuce předmětu Přírodověda, Hv 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec dobrá organizace času Téma je realizováno ve výuce předmětu Matematika, INF, Přírodověda, Chemie 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému, uvolnění-relaxace, efektivní komunikace atd.) Téma je realizováno ve výuce předmětu INF, Chemie, Hv 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec hledání pomoci při potížích Téma je realizováno ve výuce předmětu Matematika, INF, Dějepis 7. ročník Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec 7. Kreativita Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Vlastivěda, Přírodověda, Výchova k občanství, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Hv, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality) tvořivost v mezilidských vztazích 8. Mezilidské vztahy Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Prvouka, Přírodověda, Dějepis, Výchova k občanství, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Hv, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč péče o dobré vztahy 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás chování podporující dobré vztahy 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 13

14 empatie a pohled na svět očima druhého 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás respektování, podpora, pomoc Téma je realizováno ve výuce předmětu Matematika 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás lidská práva jako regulativ vztahů 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 9. Komunikace Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Prvouka, Vlastivěda, Dějepis, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, řeč lidských skutků Téma je realizováno ve výuce předmětu Přírodověda, Chemie, Hv 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání Téma je realizováno ve výuce předmětu Přírodověda 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování) Téma je realizováno ve výuce předmětu Hv 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti specifické komunikační dovednosti (monologické formy - vstup do tématu rétorika ) 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti dialog (vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů) Téma je realizováno ve výuce předmětu Přírodověda, Chemie 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apod.) Téma je realizováno ve výuce předmětu Chemie 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 14

15 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti efektivní strategie: asertivní komunikace 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti otevřená a pozitivní komunikace Téma je realizováno ve výuce předmětu Chemie 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti pravda, lež a předstírání v komunikaci Téma je realizováno ve výuce předmětu Chemie 7. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 10. Kooperace a kompetice Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda, Výchova k občanství, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci (seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, pozitivní myšlení apod.) 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování práce skupiny) 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání situací soutěže, konkurence Téma je realizováno ve výuce předmětu Matematika 9. ročník Výchova k občanství Člověk ve společnosti 11.Hodnoty, postoje, praktická etika Témata jsou prakticky realizována v předmětech Čj, Aj, Nj, INF, Prvouka, Vlastivěda, Výchova k občanství, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Vv, Výchova ke zdraví, Tv, Pč analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot a jejich projevů v chování lidí Téma je realizováno ve výuce předmětu Přírodověda vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování atd. Téma je realizováno ve výuce předmětu Matematika, Fyzika pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu) dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne 15

16 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola škola jako model otevřeného partnerství a demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve škole 2. ročník Prvouka Místo, kde žijeme 3. ročník Prvouka Místo, kde žijeme 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 6. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy - žákovských rad či parlamentů) 6. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec 8. ročník Chemie Pozorování, pokus a bezpečnost formy participace žáků na životě místní komunity 8. ročník Zeměpis Terénní a geografická výuka, praxe, aplikace 9. ročník Chemie Chemie a společnost Zeměpis spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci Terénní a geografická výuka, praxe, aplikace 8. ročník Zeměpis Terénní a geografická výuka, praxe, aplikace 9. ročník Chemie Chemie a společnost Zeměpis Terénní a geografická výuka, praxe, aplikace Občan, občanská společnost a stát občan jako odpovědný člen společnosti (jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku) 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 6. ročník INF Zpracování a využití informací 8. ročník INF Základy práce s počítačem Zeměpis 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo Chemie Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí Chemie a společnost Česká republika Listina základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v demokratické společnosti 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 6. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí základní principy a hodnoty demokratického politického systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost) 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 6. ročník INF Zpracování a využití informací 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 16

17 8. ročník INF Základy práce s počítačem Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí principy soužití s minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů) 4. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 8. ročník Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí 9. ročník Dějepis Rozdělený a integrující svět Formy participace občanů v politickém životě volební systémy a demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby) 4. ročník Vlastivěda Místo, kde žijeme 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo Chemie obec jako základní jednotka samosprávy státu Chemie a společnost 2. ročník Prvouka Místo, kde žijeme 3. ročník Prvouka Místo, kde žijeme 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo společenské organizace a hnutí 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí 9. ročník Výchova k občanství Stát a právo Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování demokracie jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo základní kategorie fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka) 7. ročník Výchova k občanství Stát a právo 8. ročník Výchova k občanství Stát a právo význam Ústavy jako základního zákona země 8. ročník Výchova k občanství Stát a právo demokratické způsoby řešení konfliktů a problémů v osobním životě i ve společnosti 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Témata prostupují celým učivem Aj, Nj 17

18 rodinné příběhy, zážitky a zkušenosti z Evropy a světa 7. ročník Zeměpis Regiony světa místa, události a artefakty v blízkém okolí mající vztah k Evropě a světu 7. ročník Zeměpis Regiony světa naši sousedé v Evropě 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 7. ročník Zeměpis Regiony světa 9. ročník Chemie Organické sloučeniny život dětí v jiných zemích 7. ročník Zeměpis Regiony světa lidová slovesnost Téma prostupuje celým učivem Hv 7. ročník Zeměpis Regiony světa zvyky a tradice národů Evropy Téma prostupuje celým učivem Hv 6. ročník Vv Ověřování komunikačních účinků 7. ročník Zeměpis Regiony světa Vv Ověřování komunikačních účinků 8. ročník Vv Ověřování komunikačních účinků 9. ročník Vv Ověřování komunikačních účinků Objevujeme Evropu a svět Témata prostupují celým učivem Aj, Nj naše vlast a Evropa 7. ročník Zeměpis Regiony světa evropské krajiny 7. ročník Zeměpis Regiony světa Evropa a svět 7. ročník Zeměpis Regiony světa 9. ročník Chemie Chemické reakce mezinárodní setkávání 7. ročník Zeměpis Regiony světa státní a evropské symboly 7. ročník Zeměpis Regiony světa 18

19 Den Evropy 7. ročník Zeměpis Regiony světa život Evropanů a styl života v evropských rodinách 7. ročník Zeměpis Regiony světa životní styl a vzdělávání mladých Evropanů 7. ročník Zeměpis Regiony světa Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 6. ročník Dějepis Kořeny evropské kultury 7. ročník Dějepis Křesťanská a středověká Evropa 8. ročník Aj 9. ročník Aj Zeměpis klíčové mezníky evropské historie Regiony světa 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 6. ročník Dějepis Nejstarší civilizace, Kořeny evropské kultury 7. ročník Zeměpis Regiony světa 8. ročník Dějepis Moderní doba 9. ročník Dějepis Moderní doba Evropská integrace 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 7. ročník Zeměpis Regiony světa 8. ročník Chemie Částicové složení látek a chemické prvky 9. ročník Dějepis Rozdělený a integrující svět instituce Evropské unie a jejich fungování 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 7. ročník Zeměpis Regiony světa 8. ročník Výchova k občanství Stát a právo čtyři svobody a jejich dopad na život jedince 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 7. ročník Zeměpis Regiony světa 9. ročník Výchova k občanství Mezinárodní vztahy, globální svět co Evropu spojuje a co ji rozděluje 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 7. ročník Zeměpis Regiony světa 9. ročník Výchova k občanství Mezinárodní vztahy, globální svět mezinárodní organizace a jejich přispění k řešení problémů dětí a mládeže 5. ročník Vlastivěda Místo. kde žijeme 19

20 7. ročník Zeměpis Regiony světa MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference jedinečnost každého člověka a jeho individuální zvláštnosti Téma prostupuje celým učivem Aj, Nj, Pč 4. ročník Čj Literární výchova 5. ročník Čj Literární výchova Přírodověda Člověk a jeho zdraví 6. ročník Zeměpis Regiony světa 7. ročník Zeměpis Regiony světa Výchova ke zdraví 8. ročník Výchova k občanství Člověk jako jedinec Přírodopis Zeměpis Biologie člověka 9. ročník Zeměpis Česká republika Společenské a hospodářské prostředí člověk jako nedílná jednota tělesné i duševní stránky, ale i jako součást etnika Téma prostupuje celým učivem Aj, Nj, Tv 6. ročník Zeměpis Regiony světa 7. ročník Zeměpis Regiony světa 8. ročník Přírodopis Biologie člověka Zeměpis 9. ročník Zeměpis Česká republika poznávání vlastního kulturního zakotvení Téma prostupuje celým učivem Aj, Nj, Vv 6. ročník Zeměpis Regiony světa 7. ročník Čj Literární výchova Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí Regiony světa 8. ročník Čj Literární výchova Zeměpis 9. ročník Čj Literární výchova Zeměpis Společenské a hospodářské prostředí Česká republika respektování zvláštností různých etnik (zejména cizinců nebo příslušníků etnik žijících v místě školy) Téma prostupuje celým učivem Aj, Nj 5. ročník Vlastivěda Lidé kolem nás 6. ročník Zeměpis Regiony světa Pč Příprava pokrmů 7. ročník Zeměpis Regiony světa Výchova ke zdraví Pč Příprava pokrmů 8. ročník Přírodopis Biologie člověka 20

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro ZŠ Brno, Otevřená 20a ŠKOLA PRO ŽIVOT 1. Identifikační údaje...4 1.1 Název programu... 4 1.2 Předkladatel školního vzdělávacího programu... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu:

1. Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: Vzdělávací program Základní školy Zadní Třebaň Podtitulek: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený pro 1. 9. ročník Základní školy Libouchec Datum platnosti od:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386 415 01 TEPLICE Kniha I. Kniha II. Kniha III. 1.

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý/čtyřletý vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. března 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Měcholupy 1. září 2010 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 04 1.1 Název vzdělávacího programu... 04 1.2 Předkladatel...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

7. Průřezová témata 7.1 Úvod

7. Průřezová témata 7.1 Úvod 7. Průřezová témata 7.1 Úvod Průřezová témata představují okruhy aktuálních problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha A: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro záklladníí vzdělláváníí žáků s llehkým menttállníím

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OSMILETÉ GYMNÁZIUM verze 4.0 Svazek II Obsah svazku II. Učební plán... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Jirny, okres Praha východ Brandýská 45 250 90 Jirny 1 Obsah 1. Identifikační údaje.5 2. Charakteristika školy...7 2.1 Historie školy.7 2.2

Více

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád

Název vzdělávacího programu. Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice. Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád Školní vzdělávací program Škola je můj kamarád I Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více