ČERVEN Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1"

Transkript

1 ČERVEN 2008 Citace z přednášky Velká iluze českého školství u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě v Hradci Králové 2. dubna 2008 Podtrženo a sečteno Vím, že mnoho věcí je z principu špatně a je obtížné se tomu postavit. V době pravidla Peníze jdou za žákem, v době bulvarizace tisku, všeobecné povrchnosti a reklam, je těžké vytvářet kvalitní, klidnou školu. O dobrých školách se nebude psát v tisku, nebudou mít úžasně atraktivní nabídku, budou mít potíže, protože poctivou prací a péčí o žáky budou rodičům dělat starosti. Vím, že je to nerovný zápas. Ale pozor. Je to zápas o vlastní lidskou hodnotu, o čest a také o děti, které jsou bezbrannou kořistí všeobsáhlé lži, ve které vesele žijeme. Děkuji vám za pozornost a přeji vám vytrvalost a sílu. Sílu k přijetí pravdy, vytrvalost při její obhajobě. Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc. Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., narozen v roce 1938 v Praze, vystudoval bohemistiku, historii a obecný jazykozpyt na Karlově univerzitě. Pracoval jako vědecký pracovník na MFF UK. V roce 1969 byl v Holandsku tajně vysvěcen na kněze a byl činný v kultuře. V roce 1990 přešel na PedF UK, kde vytvořil první polistopadové programy pro české školství pod názvem Obecná a Občanská škola. V letech byl ministrem školství. V roce 1998 odešel do penze a zabývá se vědeckou a publikační činností. Jeho hlavními díly významnými pro učitele jsou: Výchova, naděje společnosti, Učitelé, společnost, výchova, Paměť a naděje, Čechy a jejich svatí. Úvodník Letošní školní rok skončil. Výchovně vzdělávací proces jsme doplňovali řadou školních i mimoškolních aktivit. Novým prvkem v naší práci bylo postupné zavádění školního vzdělávacího programu v 1. a 6. třídě. Školní vzdělávací program vlčnovské školy poskytuje všeobecné vzdělání bez výrazného zaměření na preferování určité vzdělávací oblasti. Naším prvořadým cílem je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s různými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifi kované vzdělávací péče, a kde se cítí bezpečně a spokojeně. Připojujeme se k vzdělávacím trendům v Evropě. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život ve světě v 21. století. Důležité místo v ŠVP zaujímají kulturní tradice regionu Slovácka a obcí Vlčnov a Veletiny. Vycházíme ze snahy podpořit co nejširší rozvoj osobnosti žáka s důrazem na vzdělávání v souvislostech, práci se zdroji informací, individualizaci vzdělávání a partnerské vztahy. Vzdělávání v souvislostech. Žáci o obsahu vzdělávání musí přemýšlet, musí hledat souvislosti mezi fakty, se kterými se seznamují, a to nejen v rámci jednoho vzdělávacího oboru. Tento přístup chápeme jako využití znalostí a vědomostí k utváření a formování dovedností a postojů. Učivo se tak zřetelně stává nikoliv cílem, ale nástrojem vzdělávání. Žáky povedeme k aktivnímu objevování mezipředmětových vztahů. Jsme přesvědčeni, že tento přístup umožní žákům dobře se orientovat ve světě i lidské společnosti, chápat současné i budoucí globální problémy a zaujímat k nim podložená stanoviska. Smysl práce nevidíme v předávání izolovaných informací. Práce se zdroji informací. Epocha informační revoluce, ve které žijeme, vyžaduje, abychom se mnohem lépe orientovali ve stále nových informacích. Dnes není možné naučit se všechno zpaměti. Vždyť polovina všech vědomostí, které má lidstvo k dispozici, byla objevena v posledních dvaceti pěti letech a tempo poznávání stále roste. Proto se snažíme vybavit naše žáky co nejlepšími dovednostmi v práci s informačními zdroji i informacemi samotnými. Povedeme je k tomu, aby uměli potřebné údaje nejen vyhledat, ale i ověřit a porovnat. Individualizace vzdělávání. Naším posláním není učit vzdělávací obory a předměty, východiskem i cílem naší práce jsou žáci. Nesnažíme se tedy primárně přizpůsobit děti učivu, ale naopak učivo podávat s maximálně možným zohledněním individuálních potřeb jednotlivých žáků, včetně žáků se specifi ckými poruchami učení či jinými handicapy i žáků mimořádně nadaných. Individualitu žáků se snažíme zohlednit i při jejich hodnocení. Partnerské vztahy. Nezbytným předpokladem individualizace je znalost žáka. Předpokladem znalosti žáka je prostředí, ve kterém se děti s důvěrou obracejí na pedagogy a musí mezi nimi existovat takové vztahy, aby žáci byli ochotni přijmout to, co jim učitel předkládá. K žákům nepřistupujeme jako k někomu, koho je zapotřebí neustále poučovat. Abychom plnili svou roli, musíme žáky poznávat a poskytovat jim prostor k sebevyjádření. Žáci se proto budou spolupodílet na vytváření pravidel třídy, ročníku atd. Snažíme se rozvíjet i vztahy mezi žáky navzájem. K tomu slouží i celoškolní projekty, při kterých spolupracují žáci napříč ročníky. Jako velmi důležité partnery vnímáme zákonné zástupce žáků. Jsme si vědomi toho, že bez spolupráce s nimi bude vzdělávání pro děti mnohem těžší. Rodiče mají možnost účastnit se výuky a mohou se na pedagogy obracet s připomínkami. Čerpáno ze ŠVP Jana Geržová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

2 Cíle vzdělávání a klíčové kompetence Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Úroveň klíčových kompetencí, které žáci dosáhnou na konci základního vzdělávání, nelze ještě považovat za konečnou, ale získané klíčové kompetence tvoří důležitý základ pro celoživotní učení žáka, jeho vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Ve vzdělávacím obsahu rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání /RVP ZV/ je učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní. K tomu, aby škola zajistila rozvoj klíčových kompetencí žáků, uplatňuje tyto společné postupy: využívá různé zdroje informací využívá nové vyučovací metody a organizační formy výuky organizuje tematicky zaměřené projekty a exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi spolupracuje s rodiči a dalšími institucemi organizuje účast žáků na veřejných odborných i kulturních akcích mění postupně klima školy Čerpáno ze ŠVP Jana Geržová Česká školní inspekce V měsíci březnu proběhla v naší základní škole kontrola ČŠI. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou. Cílem inspekční činnosti bylo zhodnotit, zda má škola předpoklady pro naplňování školního vzdělávacího programu, zda je vzdělávání realizováno v souladu se školním vzdělávacím programem a podporuje rozvoj žáka a zhodnotit výsledky dosahované školou ve vzdělávání. Z inspekční zprávy zařazuji do zpravodaje závěrečné hodnocení a seznam písemností, o které se inspekční zjištění opíralo a které kontrolovalo. S celou inspekční zprávou se můžete seznámit na našich webových stránkách nebo na stránkách ČŠI. Závěrečné hodnocení: Škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Platný ŠVP ZV byl zpracován zodpovědně a svědomitě a po nápravě některých terminologických nepřesností bude v naprostém souladu s požadavky RVP ZV. Podmínky výuky a jejich využití, vzdělávání žáků 1. ročníku, vytváření bezpečného prostředí pro vzdělávání, přínos partnerství pro rozhodování vedení školy a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byly školní inspekcí vyhodnoceny jako nadprůměrné a mohou sloužit jako příklad dobré praxe. Ostatní sledované oblasti byly vyhodnoceny jako průměrné. Úkolem pro vedení školy zůstává doplnění pedagogického sboru o kvalifi kované a odborně způsobilé pedagogy pro výuku na 1. stupni. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat nápravě vzájemných vztahů mezi vedením školy s některými pedagogy a naopak. Totéž se týká i spolupráce se školskou radou a Občanským sdružením rodičů při Základní škole a Mateřské škole Vlčnov. Seznam písemností, o které se inspekční zjištění opíralo: 1. Zřizovací listina Základní školy, Vlčnov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ze dne 4. října Dodatek ke zřizovací listině se změnou názvu z 1. května Rozhodnutí MŠMT ve věci zápisu změny v údajích do školského rejstříku Základní škola a Mateřská škola č.j / ze dne 23. března Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje ve věci změny zápisu do rejstříku škol a školských zařízení o stanovení kapacitě žáků základní školy č.j /2007 ze dne 29. srpna Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje o vyřazení předškolního zařízení s názvem Mateřská škola, Vlčnov, okres Uherské Hradiště ze sítě škol č.j. ŠK/10491/02 ze dne 5. prosince Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje ve věci zápisu změny v údajích o právnické osobě o zápisu Mateřské školy do školského rejstříku č.j /2006 ze dne 29. června Rozhodnutí MŠMT o zápisu názvu Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace do školského rejstříku č.j. 8755/ ze dne 5. dubna ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

3 8. Rozhodnutí MŠMT o kapacitě dětí, žáků jídel u Základní školy, Vlčnov, okres Uherské Hradiště č.j /03-21 ze dne 18. března Rozhodnutí ředitele ŠÚ Uherské Hradiště o jmenování ředitelky Základní školy Vlčnov č.j. 15/92 ze dne 23. června Rozhodnutí ředitele ŠÚ Uherské Hradiště o potvrzení ve funkci ředitelky Základní školy, Vlčnov ze dne 21. října Školní řád platný k datu inspekce 12. Klasifi kační řád Základní školy a Mateřské školy Vlčnov, příspěvková organizace platný k datu inspekce 13. Inspekční zpráva ČŠI č.j. K-15-03/ ze dne 19. března Inspekční zpráva ČŠI č.j / ze dne 2. června Inspekční zpráva ČŠI č.j. o5-1045/ ze dne 2. března Protokol ČŠI č.j. o5-1046/ ze dne 2. března Zápisy z jednání pedagogické rady od školního roku 2005/2006 k datu inspekce 18. Třídní knihy všech ročníků a tříd ve školním roce 2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008 k datu inspekce 19. Třídní výkazy všech ročníků a tříd vedené ve školním roce 2007/2008 k datu inspekce 20. Katalogové listy žáků všech ročníků a tříd vedené ve školním roce 2007/2008 k datu inspekce 21. Strategický plán rozvoje školy z 19. října 2006 k datu inspekce 22. Hlavní úkoly školy na školní rok 2007/2008 k datu inspekce 23. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní roky 2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008 k datu inspekce 24. Zápisy z rodičovských schůzek od školního roku 2005/2006 k datu inspekce 25. Organizační schéma školy ve školním roce 2007/2008 k datu inspekce 26. Plán kontrolní a hospitační činnosti vedení základní školy pro školní roky 2006/2007 a 2007/2008 k datu inspekce 27. Podklady ke kontrolní a hospitační činnosti za školní rok 2006/2007 a 2007/2008 k datu inspekce 28. Veškerá dokumentace k přijímání žáků ke školnímu vzdělávání a o odkladu školní docházky za školní roky 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 k datu inspekce 29. Zřizovací listina školské rady při Základní škole, Vlčnov ze dne 31. srpna Zápisy ze schůzí školské rady k datu inspekce 31. ICT plán školy na školní rok 2007/2008 k datu inspekce 32. Výsledky dotazníkového šetření Mapa školy 33. Rozvrh vyučovaných hodin platný ve školním roce 2007/2008 k datu inspekce 34. Barvy života vnitřní evaluace školy 35. SWOT analýza ze školního roku 2005/ Evaluační zpráva za školní roky 2005/2006 a 2006/ Výroční zprávy školy za školní roky 2004/2005, 2005/2006, 2006/ Plán školy pro školní rok 2007/2008 k datu inspekce 39. Plán úkolů rozpracovaný na jednotlivé měsíce ve školním roce 2007/2008 k datu inspekce 40. Osobní spisy pedagogických pracovníků základní školy k datu inspekce 41. Přehledy klasifi kace a chování za školní roky 2004/2005, 2005/2006, 2006/ Přehled klasifi kace a chování za 1. pololetí školního roku 2007/ Kniha úrazů vedená od školního roku 2004/2005 k datu inspekce 44. Záznamy o úrazech žáků vedené od školního roku 2004/2005 k datu inspekce 45. Realizace Minimálního preventivního programu ve školních letech 2006/2007 a 2007/2008 k datu inspekce 46. Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2007/2008 k datu inspekce 47. Individuální vzdělávací plány žáků ve školním roce 2007/2008 k datu inspekce 48. Hodnocení dyslektické poradny za 1. a 2. pololetí školních let 2005/2006, 2006/2007 a I. pololetí 2007/ Tematické plány 1. a 2. stupně základní školy pro školní rok 2007/2008 k datu inspekce 50. Plán dyslektické poradny za školní roky 2006/2007 a 2007/2008 k datu inspekce 51. Evaluace Dyslektické poradny za I. pololetí školního roku 2007/2008 k datu inspekce JaG Tereza Slunečková - 3. A Přijímací řízení na střední školy 2007/2008 ve zkratce 1. stupeň celkem: 4 žáci - gymnázium UB 2. stupeň Maturitní a učební obory gymnázia 6 žáků (3 UH, 1 UB, 1 KM, 1 Velehrad) lycea (obchodní, zdravotnické) 4 žáci další maturitní obory 22 žáků učební obory 10 žáků celkem: mat. obory 32 žáků, učební obory - 10 žáků JaG ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 3

4 I v mateřské škole končí školní rok Končí školní rok a s ním nastal i odchod dalších dětí do první třídy základní školy. Tentokrát postoupí do řad školáků 33 dětí.tři, někteří čtyři roky prožili se svými kamarády v mateřské škole, zažili veselých příhod, her i povídání dost a dost, po kterých jim zůstanou hezké vzpomínky. Rozloučení s předškoláky a všem nám začnou prázdniny, po kterých s nově načerpanými silami přivítáme nové školáčky se svými rodiči a všichni společně se budeme těšit na nové zážitky a příjemné chvíle, které si naplánujeme. V letošním školním roce jsme nakupovali větší množství nových didaktických pomůcek určených pro rozvoj vzdělávacích oblastí dítěte (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální), které využívají učitelky pro práci s dětmi všech věkových skupin. Také jsme za výrazné pomoci našeho zřizovatele a sponzora W& M REAL, kterého nám pomohl sehnat p. Zdeněk Klabačka, provedli výměnu nevyhovujících herních prvků. Nyní nás čeká celková výměna oplocení zahrady mateřské školy, která je z hlediska bezpečnosti děti velmi nutná. Jsme velmi rádi, že se náš zřizovatel o tuto důležitou opravu postaral a během letních prázdnin ji uskuteční. Součástí školního vzdělávacího programu naší mateřské školy je celoroční plán akcí pro děti, a také akce určené pro rodiče s dětmi. O některých se v tomto zpravodaji zmínily paní učitelky ve svých příspěvcích. Tyto akce se neobejdou bez výrazné pomoci rodičů a přátel mateřské školy. Velkou pomocí při organizování letošní oslavy Dne dětí nám byli vlčnovští hasiči. Poděkování patří p. M. Anežka Skřídlovská - 1. A Indrovi, J. Mošťkovi, L. Pěrkovi a P. Vozárovi, kteří nám pomáhali celý den. Sponzory Dětského dne byli: paní M. Mlýnková, J. Ulčíková, M. Pavelčíková, L. Pavlíčková. L. Knotková, pan J. Svoboda, P. Minarčík, R. Krchňáček a rodiče Švandovi. Na Loučení s předškoláky jsou sponzory: Občanské sdružení rodičů, pan M. Solík, MUDr. H. Haníková, R. Krchňáček, V. Koníček, paní L. Pavlíčková, L. Kučerová, E. Matějová, L. Mikulcová, K. Koníčková, I. Pacíková, Z. Matušková, M. Kuželová, D. Pěrková, M. Kroupová, J. Mikulcová, J. Kadlčková, K. Jedličková, J. Milošová, I. Fibichrová, dále rodiče Nevařilovi a Šabršulovi. Vám všem bych chtěla nejen za předškoláky, ale za všechny děti mateřské školy moc poděkovat. Na závěr přeji předškolákům pěkné prázdniny a šťastné vykročení na první stupínek základní školy. No a vám menším, také hodně zážitků o prázdninách a budeme se těšit na září, s kterým přijde nový školní rok. Markéta Píšková Zápis do MŠ se vydařil,,dort se třemi svíčkami a už musím od mámy do mateřské školičky mezi kluky, holčičky Ale nejdříve je samozřejmě potřeba si všechno pěkně obhlédnout na vlastní oči. 3. dubna 2008 se budova MŠ Vlčnov otevřela všem školáčkům čekatelům i jejich rodičům. Konal se totiž zápis do mateřské školy pro školní rok 2008/2009. V prostorách 1. oddělení bylo pořádně rušno. Od 1400 do 1600 hodin nezahálela ani jedna jediná hračka. Chlapci sváděli tuhé boje o nejlepší auta, děvčátka se v kuchyňce předháněla ve vaření a zdatní sportovci zdolávali vytrvale skluzavku až do vyčerpání učitelek.. Zkrátka všech 31 dětí v průběhu odpoledne otestovalo ve třídě všechno, co se jen dalo /dokonce i obrázkový materiál na magnetické tabuli/. Jak ubývalo sil učitelkám, elán a hravé nasazení dětí naopak nabíraly na intenzitě, takže úderem 16. hodiny vypadaly třída i lehárna jako po bitvě. Některé maminky doslova rvaly své potomky od kastrůlků a pánviček s dobrým úmyslem vrátit se domů. Ani vyhlídka slibovaného dárečku, který každé dítě při odchodu obdrželo, se nesetkala s úspěchem. A není se vůbec čemu divit. Vždyť ten, kdo se na začátku posilnil některou z výborných pomazánek našich hodných kuchařek, se jen tak nevzdává. Abych to upřesnila. Ochutnávka pomazánek probíhala tentýž den od 1200 do 1500 hodin v prostorách 4. oddělení. Společně s vedoucím školní jídelny a kuchařkami jsme chtěli rodičům předvést názornou ukázku o způsobu stravování a přípravě dopoledních a odpoledních svačinek v naší MŠ. Deset druhů pomazánek, které sponzorovala pí. kuchařka Hana Hrubošová, zářilo nejrůznějšími barvami. Každá z nich měla svou osobitou vůni i chuť. Ta byla podtržena velkým množstvím rozličných druhů pečiva, které nám věnovala fi rma Pekařství Javor. Tak se nedivte, že se dětem z naší MŠ občas nechce vždyť láska přece prochází žaludkem. Děkujeme všem zaměstnancům i sponzorům, kteří přispěli ke zdaru této naší akce. Dana Mikulcová 4 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

5 Zápis do prvních ročníků základní školy Druhá půlka ledna a první půlka února je na všech základních školách ve znamení zápisů do prvních tříd. Ale už delší dobu před vypsáním přesného termínu zápisu, kdy se pro nastávající prvňáčky poprvé otevřou dveře školy, se děti na tento okamžik připravují jak doma, tak také v mateřské škole. Jak takový zápis, který je pro všechny děti prvním a velmi důležitým krokem k celoživotnímu vzdělávání, vlastně vypadá? Většina z nás, dospělých, si už nejspíš na svůj zápis do školy vůbec nevzpomene. Současný trend zcela upouští od dřívějšího zkoušení dětí, kdy pro mnohé děti byla první návštěva škola spojena s obavami a strachem. Věřím, že i letošní zápis na naší škole byl pro všechny děti spojen s pocity radostného prožitku z hravých činností, které děti plnily na třech stanovištích. Přitom děti měly možnost volby, kterou činnost vůbec dělat nechtějí, kterou si vyberou jako první a kterou jako poslední. Děti si nejspíš vůbec neuvědomily, že někdo vlastně také posuzuje jejich samostatnost, fyziologickou zdatnost, vytrvalost, schopnost delší koncentrace na jednu činnost, výslovnost, sebeobslužnost, poslušnost - tedy celkovou zralost pro školu. Drobné dárečky a výrobky, které si v dílničkách vyráběly, k těmto zjištěním dobře posloužily. Většina dětí ve škole nebyla poprvé. Přinejmenším jedenkrát si celou školu prošly se svými učitelkami ze školky asi týden před samotným zápisem. Ty je také pravidelně k zápisu do školy doprovázejí. Dlouhodobě spolupracujeme s poradenským střediskem v Uherském Hradišti. Rodiče jsou každoročně formou přednášek a besed seznamováni odborníky z pedagogicko psychologické poradny s problematikou školní zralosti. Jsou upozorňováni na úskalí předčasného zaškolení dětí, které nejsou po všech stránkách na vstup do světa školních povinností zcela připravené. Získávají informace, jak má rodič v takových případech postupovat. V letošním roce se k zápisu do prvních tříd dostavilo 45 dětí z Vlčnova a Veletin. Prázdniny utečou jako voda a zanedlouho si většina těchto dětí dá aktovku na záda, aby 1. září slavnostně zahájily svůj první školní rok. Popřejme jim, aby se pro ně škola stala radostným místem, kde na ně bude čekat hodná paní učitelka, kamarádi a hlavně spousta zajímavých činností, které budou systematicky rozvíjet jejich osobnost a nadání. Jitka Kučerová Jakub Koníček - 2. A Zahájení školního roku Školní rok 2008/2009 začne v pondělí v 8.00 hodin. První den nového školního roku zahájíme už tradičně v sále KSK. Prvňáčky doprovázejí na první cestě do školy jejich rodiče. Po slavnostním zahájení se přesunou žáci i jejich rodiče do školy v doprovodu třídních učitelů. Ve třídách proběhne krátká informativní schůzka pro rodiče, děti dostanou rozvrh hodin a převezmou od svých učitelů učebnice a pomůcky. Je proto třeba, aby si už první den děti vzaly s sebou aktovky. Přihlášení ke školnímu stravování ve školní jídelně, případně do školní družiny, je možné už v průběhu přípravného týdne (v termínu od do ). Všechny základní potřeby a učebnice dostanou děti první den při nástupu do školy. Dětem také nachystejte cvičební úbor, přezůvky s bílou podrážkou. Ostatní potřeby jsou uvedeny na posledních stránkách zpravodaje. Jitka Kučerová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 5

6 Dyslektická poradna Rok se s rokem sešel a my opět uzavíráme další rok fungování Dyslektické poradny na naší škole. Tento rok pracovala poradna jedenáctým rokem. S dětmi se pravidelně setkáváme a reedukujeme vývojové poruchy učení. Ve většině případech úspěšně, i malé kroky k lepšímu jsou pro nás odměnou a úspěchem. V tomto případě bych měla asi pochválit nejen samotné děti, ale také jejich rodiče a vyučující. Na nich, jejich spolupráci, kooperaci, neúnavnému nasazení záleží a dětem se daří zvládat tu méně, tu více boj s naším rodným jazykem. Je poznat, kteří rodiče se dětem věnují. Se kterými doma pracujete, komu při plnění úkolů pomáháte. Dítě nepotřebuje jen nápovědu od maminky či tatínka, ale potřebuje také cítit podporu, kdy jste s nimi v rozhovoru, společně se zamyslíte nad úkolem, nad osmisměrkou, či společně skládáte slova. Zpětnou vazbou jsou pro nás také deníčky, ve kterých je vidět, kde se pracuje pravidelně a kde jsou úkoly plněné třeba jen nahodile. Věřte, i když někdy máte pocit, že jsou to úkoly zbytečné, jednoduché, či je nazvete podstatně hůř, každý tento úkol, který Vaše dítě zdolá, buď samo, či s Vaší pomocí, je pro něj jedním z dosažených vrcholů. V letošním školním roce k datu vysvědčení naši poradnu navštěvovalo 18 dětí. V průběhu II. pololetí jsme přijali nové žáky, dva žáky jsme vyřadili. Vždy po pečlivém posouzení a doporučení PPP v Uherském Hradišti. Také zařazujeme do poradny v posledních letech stále více dětí na diagnostický pobyt. V letošním roce to bylo 5 žáků. Co to znamená být zařazen na diagnostický pobyt? Je to prevence. Předcházení vývoje poruchy učení u dětí, kterým hrozí. Dítě je zařazeno do skupiny integrovaných dětí, je mu vypracován individuální plán, pracuje se s ním individuálně, jak v poradně, tak v klasické hodině. Jediný rozdíl je ten, že dítěti není vystavena tzv. integrační doložka, na které závisí přísun peněz pro reedukaci a na pomůcky. Tady záleží na ochotě vyučujících, kteří s dětmi pracují, na ředitelství školy, že tuto možnost dětem dají. Jestli se to bere jako samozřejmost, věřte, že na všech školách tyto možnosti nemají. Takže Vás, rodiče, nabádám ke spolupráci s vyučujícími, snažte se doporučení pracovníků PPP, vyučujících, dyslektických asistentů brát vážně, neboť jedině společná práce rodičů, pedagogů, pracovníků PPP, dyslektické asistentky a dětí bude mít kýžený výsledek. Do příštího roku Vám přeji spoustu elánu, času na děti, jejich starosti i radosti. Ať ta společná práce zase přinese ovoce úspěchu. Laďka Holáňová I mluvit se musí umět Logopedická prevence v MŠ I v letošním školním roce jsme museli v mateřské škole konstatovat fakt, že počet dětí s vadami řeči roste. Mezi příčiny se obvykle počítá zrychlené životní tempo, nadměrné sledování televize, nestřídmé hraní počítačových her, ale také třeba rozhlasoví moderátoři se špatnou výslovností. Stále více dětí hůře zvládá první třídu: špatně vyslovují, mají potíže s komunikací i slovní zásobou. Cicero, slavný řečník kdysi prohlásil, že řečníkem se člověk stává, básníkem se rodí. K tomu bych dodala, že správnou výslovnost se člověk musí naučit. A v mateřské škole to bylo skutečně nelehké učení pro celkem dvacet sedm dětí, které navštěvovaly individuální logopedickou prevenci. U některých dětí a zejména jejich rodičů, kteří s dětmi poctivě cvičili, byla zúročena jejich píle a v průběhu školního roku došlo k nápravě výslovnosti. Bohužel asi pět dětí odchází do 1. třídy ZŠ se špatnou výslovností. Věřím však, že intenzivním cvičením mluvidel v době prázdnin a zařazením těchto dětí od září do logopedické péče buď na škole nebo u klinických logopedů, bude jejich problém odstraněn. V celkovém pohledu se potvrzuje několik starých pravd. Člověk umí jenom to, čemu se naučil. Talent nestačí. Je proto namístě své děti učit kvalitní a slušné řeči od počátku. Představy, že ho to naučí ve škole nebo že k tomu přijde časem samo, jsou sice četné, ale liché. Přestože psychologie doporučuje, aby se děti neprovokovaly, v tomto případě existuje výjimka. Provokovat děti k řeči neustále! Výzvy typu zopakuj. řekni, co je tohle, pověz mi co bylo v té pohádce by měly zdomácnět v každé rodině s předškolními dětmi. Čas, který s nimi jakoby ztratíme, v budoucnu mnohonásobně nalezneme. Nebudeme muset zanedbané dohánět, špatně naučené přeučovat, vysedávat v čekárnách logopedů a potvrdí se nám, že potížím je lépe předcházet než napravovat. Logopedická prevence v ZŠ Logopedická prevence pro žáky základní školy probíhala pravidelně a byla velmi úspěšná. Z celkového počtu osmi žáků byla pěti žákům ZŠ ukončena individuální logopedická péče pro již správnou výslovnost. Gratuluji jim i jejich rodičům. Garant logopedické péče na škole Garantem logopedické péče v MŠ a ZŠ je pobočka SPC Brno v Uherském Hradišti. Konzultace na naší škole provádí Mgr. Světlana Vaňková, speciální pedagog logoped. Jarmila Podškubková Robin Indra - 2. A 6 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

7 Školní vzdělávací program V tomto školním roce v první třídě pracujeme podle ŠVP. Zásadní význam má oblast Jazyk a jazyková komunikace, protože dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné pro kvalitní jazykové vzdělání a jsou důležité i pro použití jednotlivých poznatků v dalších oblastech vzdělávání. V jednotlivých hodinách plníme ŠVP tak, aby se postupně splnil očekávaný výstup RVP. Ve Vlčnově se stále u dětí objevují prvky nářečí dialektu. Proto projekty byly zaměřeny hlavně na rozlišování spisovné a nespisovné formy jazyka. U projektů děti samy hledají potřebné informace, pracují ve skupinkách, vzájemně si pomáhají, učí se mluvit nahlas a srozumitelně před kolektivem třídy. Prezentací projektu Velikonoce jsme potěšili i ČŠI. Závěrečná prezentace formou plnění úkolů napsaných na vejcích při Zajíčkově koledě ukázala, že si děti osvojily dovednosti a zapamatovaly všechny vědomosti např. otloukání píšťalek, pomlázka, koleda, názvy jarních květin, řehtačka, mazanec, kraslice, pranostiky, tanečky, hádanky, beránek, Mařena, jarní písnička, zahánění zimy atd. Závěrečnou odměnou bylo překvapení od paní Pavelkové, krásný beránek, kterého jsme společně snědli i s čokoládovými vajíčky, které byly předtím použity při matematice. Posledním projektem letošního školního roku byl projekt Vlčnov očima dětí. Trochu jsme ho pro nás opravili I ve Vlčnově láska prochází žaludkem. Šlo o seznámení s tradičními názvy pokrmů z Vlčnova, povolání, nářadí. Maminky nám napsaly recepty, ale taky dětem uvařily na ochutnání pěry paní Zámečníková, vdolečky paní Zimčíková, šťávu z černého bezu paní Juřenčáková, krajanec a povidla třídní učitelka. Některé krajové názvy již děti neznají např. glgance, škvařenina, trdelník apod. Každému chutnalo něco jiného. Navštívili jsme také výrobnu koláčků paní Fibichrové, novou pekárnu pana Javora, starou pekárnu chleba na křižovatce, domácí chov králíků paní Pavelkové, kravín s vepřínem a na závěr muzeum Rolnický dům s černou kuchyní a pecí. Nezůstalo však jen u jídla, projekt zahrnoval návštěvu výstavy fěrtůšků, výstavu obrazů, prohlížení knih z Vlčnova, malování krojů, výrobu papírových ozdob na koně, krajové zvyklosti, říkadla, hry, poslech lidové hudby atd. Při psaní této zprávy jsem si uvědomila, co všechno moje děti z první třídy zvládly za půl roku, a to se hlavně naučily číst, psát i počítat tak, aby mohly přejít do druhé třídy. Děkuji za děti i za sebe všem rodičům, kteří nám v plnění nelehkých úkolů pomáhali. Plnění školního vzdělávacího programu v 1. třídě je náročné, ale při spolupráci žáků, učitele a rodičů to jde snadněji. Jana Štěrbová Akce 1. stupně ve 2. pololetí ÚNOR - školní kolo recitační soutěže - zápis do 1. třídy - návštěva Hoffmannova divadla v Uh. Hradišti - muzikál Ať žijí duchové BŘEZEN - Den vody a Den meteorologie práce na projektech a výtvarných pracích - výstava výrobků z odpadových materiálů ve vestibulu školy, prezentace výrobků jednotlivých tříd - měsíc knihy besedy, návštěva knihovny - projekt Vlčnov očima dětí výroba ozdob na koně Jízdy králů kůň a další výrobky byly vystaveny na velikonoční výstavě na hradě Buchlov - zapojení 2. až 5. tříd do soutěže Matematický klokan DUBEN - návštěva Slováckého divadla, pohádka Jak čert vyletěl z kůže - Den vody výstavka prací žáků na chodbách školy - Den Země prezentace projektů ve vestibulu školy, beseda s p. Mikulcem na téma Proměny přírody během roku, roční období, shlédnutí výstavy vycpanin zvířat, vědomostní soutěž - Žlutý den ke Dni Země - soutěž O strašáka do zelí, třídy 1. A a 5. A, muzeum Podhradí Buchlovice - školní kolo výtvarné soutěže ukončení, vyhodnocení KVĚTEN - sociopatologická prevence - výukové programy z centra ve Zlíně, postupně po třídách - exkurze do místních pekáren a do zemědělského družstva, 1. a 2. třídy - návštěva galerie Na měšťance výstava obrazů J. Uprky, výstava fěrtúšků - Den matek výroba dárků a přáníček - environmentální výchova ukončení sběru vršků z PET lahví - výuka na dětském dopravním hřišti v Uh. Brodě, 4. třídy - školní výlety - Den dětí, ukázka výcviku psa a canisterapie, zábavné soutěže na hřištích za školou ČERVEN - školní výlety - fotografování tříd - návštěva místní knihovny doporučení četby na prázdniny - beseda se zdravotní sestrou, první pomoc, 3. třída - environmentální výchova brigáda, úklid okolí školy - návštěva lidového muzea Rolnický dům, 1., 2. a 3. třídy - exkurze do fi rmy ARAVER opravna a prodejna aut ŠKODA, 1. a 2. třídy - návštěva pekárny, dílny rytce p. Tvrdoně, keramiky Moštěk a jezdecké školy p. Mošťkové, 5. A - návštěva galerie Na měšťance R. Fučíková - beseda s R. Fučíkovou v galerii Na měšťance Kateřina Knotková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 7

8 Noc s Andersenem 28. března 2008 se naše školní knihovna poprvé připojila k stovkám dalších zařízení, v nichž probíhala akce Noc s Andersenem. Děti ze šesté třídy a sedmých tříd měly jedinečnou možnost přenocovat z pátku na sobotu ve školní knihovně. Této nabídky využilo 16 nocležníků a jistě to byl pro všechny nezapomenutelný zážitek. Nejprve jsme si četli pěkné pohádky, poté některé z nich sehráli ve vylosovaných týmech jako scénky, povídali si, podívali se na Lotrando a Zubejdu, vyslechli příběh na spaní... Myslím, že nám bylo spolu dobře a že se akce vydařila. Jan Vorba Víte, co je papuchalk, které zvíře na světě je největší, nejlepší a nejpomalejší, jaký hmyz je nejhlučnější, jak se jmenuje největší motýl, které stromy jsou nejvyšší, která rostlina nejrychleji roste a která zvířata ve Velké Británii patří mezi ohrožená? Odpovědi na tyhle otázky hledali žáci osmých a devátých tříd při vypracování projektů ke Dni Země. V hodinách anglické konverzace se jim podařilo vytvořit zajímavé projekty na téma RECORD BREAKING ANIMALS AND PLANTS (Rekordy zvířat a rostlin) a WILDLIFE IN BRITAIN (Zvířata ve volné přírodě Británie). Environmentální výchova je sice stěžejní ve výuce přírodovědných předmětů, ale jako průřezové téma prolíná i jazykovou výukou. Při vypracování projektů jsme využívali časopisů a slovníků, naučili jsme se vyhledávat a třídit informace, překládat, vytvářet nové texty, komunikovat ve dvojicích i ve skupině a prezentovat svoji práci. Pro zájemce devátých tříd jsme uspořádali konverzační soutěž. Vítězka školního kola, Zuzka Straňáková, reprezentovala naši školu v okresním kole na ZŠ Unesco v Uh. Hradišti. Své jazykové znalosti uplatnila v těchto částech soutěže: poslech s porozuměním a doplňování textu písně, popis a řešení situace podle obrázku a konverzační téma. V nejpočetněji zastoupené kategorii základních škol získala Zuzka 6. místo. Gratulujeme! Pro žáky osmých tříd jsme připravili soutěž The London Projekty a ještě něco navíc Quiz. Soutěžící sledovali video, poslouchali a četli texty, vypracovali kvíz o Londýně a napsali pozdrav na pohlednici. Nejlépe se umístila Monika Trávníčková z 8. B 1.místo, 2. místo získala Jana Lekešová z 8. A a o 3. místo se dělí Lucie Křapová a Klára Marášková, obě z 8.A. Všem úspěšným soutěžícím blahopřejeme a s ostatními se těšíme na spolupráci příště. A čím jsme zpestřili výuku malým školákům, kteří se letos začali učit angličtinu ve třetí třídě? Pokusili jsme se o dramatizaci dvou krátkých pohádek. V tomto období děti rády kreslí, předvádějí různé situace, učí se zpívat jednoduché písničky, které se dají doprovázet pohybem a snadno se zapamatují. Výuka jazyka je propojena s výtvarnou, hudební, pohybovou a dramatickou výchovou. S dětmi jsme nacvičili texty, vyrobili jednoduché masky a kostýmy, přinesli různé rekvizity a ve společné hodině jsme oba výstupy předvedli ostatním. Jedna skupina žáků zahrála příběh THREE LITTLE KITTENS (Tři malá koťata), druhá skupina vystoupila s pohádkou THE TURNIP (O veliké řepě). Obě pohádky se líbily, všichni malí herci podali skvělé výkony, byli odměněni potleskem a těší se na další pohádky. Ale to snad až příští rok, teď přejeme všem krásné prázdniny. Dana Koníčková Andrea Slavotínková - 5. A 8 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

9 Matematika a zeměpis V letošním roce se nám velmi dobře dařilo v matematických soutěžích. Nejtěžší soutěží je matematická olympiáda. Za IX. třídy se zúčastnily okresního kola žákyně Ivanka Mošťková a Helena Štefaníková. Za VIII. třídy Jan Moštěk a Lukáš Martinák. Lukáš Martinák se umístil v okresním kole na III. místě. Před ním byli pouze dva studenti víceletých gymnázií. Matematické Pythagoriády se účastnili žáci VI. A VII. ročníků. Do okresního kola postoupila z VI. třídy Šárka Jedličková, ze VII. tříd Klára Solařová, Jan Stuchlík, Jakub Flasar, Štěpánka Jedličková a Ivo Křapa. Nejlépe se v okresním kole umístila Klára Solařová a Ivo Křapa. Matematického klokana se zúčastnilo 189 žáků. Kategorii Cvrček dosáhla Kadlčková Karolína maximálního počtu bodů a umístila se na 1. místě s dalšími 35 žáky z celého okresu. V kategorii Klokánek dosáhla Martina Matošková 109 bodů a obsadila 7. místo v okrese. V zeměpisné olympiádě se Petr Lekeš umístil na 15. místě, Zuzana Beláková na 10. místě a Lukáš Martinák na 18. místě. Všem reprezentantům patří velká gratulace. V rámci výuky zeměpisu jsme navštívili opět Planetárium M. Koperníka a expozici Antroposu v Brně. Pro žáky IX. ročníků byly uspořádány 2 přednášky v rámci environmentální výchovy. V VI. ročníku se vyučovalo podle ŠVP, v rámci výuky jsme vypracovávali dva projekty sledování počasí, a přírodní oblasti Země. V VII. ročnících jsou projekty dobrovolné. V VIII. ročnících vypracovávají žáci projekt Vlčnov očima dětí. V IX. ročníku je projektového vyučování nejvíce např. Národní parky a přírodní zajímavost, Zámecké zahrady, Architektura dnes nebo v minulosti apod. Jarmila Štefaníková Dějepis trochu jinak Kromě učiva, které žáci probírají v jednotlivých ročnících, jsme zařadili do našeho plánu i praktické seznámení s historií. V dubnu navštívili Vlčnov husité. Rytíř, husita a za nimi skutečný husitský vůz, tak vypadala scéna, když jsme přišli do klubu. Herci vtipně popisovali oblečení bojovníků, způsob boje a na husitský vůz pozvali žáky, kteří se během chvilky stali mladými husitskými bojovníky. Ivana Bujáčková vyslovila přání vyzkoušet si složité oblečení rytíře. Po krátkém zaváhání jí to umožnili, a tak jsme viděli, jak Ivana mizí pod částmi výzbroje. Toto nečekané číslo obveselilo, ale i zaujalo žáky, kteří byli zvědaví na její pocity. Například: Otázka: Bylo to brnění těžké a bylo ti v něm vedro? Odpověď: Chtěla jsem si to vyzkoušet, protože jsem si myslela, že nám lžou o té váze a že bych to v pohodě unesla. Když mě začali oblékat, tak se mně pod tou tíhou začala podlamovat kolena. To brnění, které jsem měla na sobě vážilo 30 kilo a to jsem byla ráda, že mně nedali brnění i na nohy. Bylo strašně těžké a po dvou minutách mě začalo být vedro. Otázka: Jak ses mohla pohybovat? Odpověď: Když se pohybovali ti dva pánové, tak to vypadalo jako maličkost, ale když jsem chtěla třeba pokrčit ruku nebo udělat pár kroků, tak to bylo velmi namáhavé. Otázka: Jak ses v něm cítila? Odpověď: Cítila jsem se bezpečně, ale strašně neohrabaně. Otázka: Bolelo tě, když tě bouchl tím mečem? Odpověď: Když mě jeden z pánů chytil ruce a řekl, ať se nebojím, tak jsem vůbec nevěděla, co se chystá, protože jsem přes tu helmu nic neviděla, až těsně před tím než mě bouchl, mi došlo, co chce udělat. Překvapivě mě to vůbec nebolelo, jen jsem cítila menší tlak, jako by do mě někdo strčil. Otázka: Jak jsi viděla přes hledí? Odpověď: Skoro vůbec, byl to jen úzký pruh, kterým jsem se dívala. Nechápu, jak rytíři mohli sledovat celé dění bitvy. Moc toho neviděli a podle mě spíše máchali mečem do prázdna a jen čekali jestli někoho trefí. Soňa Kundratová a Ivana Bujáčková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 9

10 Recitační soutěž Ve středu 13. února se konalo ve vestibulu školy za účasti veřejnosti školní kolo recitační soutěže. Odpoledne se velmi vydařilo a všichni návštěvníci měli jedinečnou možnost slyšet básně významných autorů v podání našich žáků. Pro porotu bylo velmi obtížným úkolem vybrat ty nejlepší, nakonec pořadí vypadalo takto: 1. kategorie: šesté a sedmé třídy 1. místo: Jan Stuchlík 7. A Koťata (Emanuel Frynta) 2. místo: Alena Zajícová 7. B Jarmareční píseň na počest vzduchoplavců (Jiří Žáček) 3. místo: Alžběta Vlachynská 7. A Čtenářka veršů (Jaroslav Seifert, Petr Lekeš 6. A Kde je voda doma (Michal Černík) 2. kategorie: osmé a deváté třídy 1. místo: Ivana Bujáčková 9. B Patnáct (Jan Vodňanský) 2. místo: Kateřina Knotková 9. B Nebeská láska (Francis Pittié), Šárka Kovářová 9. B Historie (Josef Kainar) 3. místo: Jan Moštěk 8. B Raport (Fráňa Šrámek) Zvláštní uznání poroty: Klára Marášková 8. A a Kateřina Pavelková 8. A Svatební košile (Karel Jaromír Erben) Nejlepší recitátoři posléze naši školu reprezentovali v okrskovém kole v Uherském Brodě. Jan Vorba Dějepisná olympiáda Školního kola se zúčastnilo 18 žáků z obou devátých tříd. Umístění : 1. Ivana Mošťková 2. Kateřina Pavelčíková 3. Zuzana Straňáková V okresním kole v Uherském Hradišti se Zuzana Straňáková umístila na 2. místě a v krajském kole, které se konalo ve Vsetíně, obsadila pěkné sedmé místo. Soňa Kundratová I děti z mateřské školy bodují Děti třetí třídy mateřské školy se ve 2. pololetí kromě pravidelného plaveckého výcviku zúčastnily i výtvarné soutěže, kterou pořádala Plavecká škola v Uherském Hradišti. Naši třídu úspěšně reprezentovala Valerie Šabršulová, která nejen výborně plave, ale získala krásné 3. místo za výtvarnou práci Naše plavání. Pochvala patří také všem dětem třetí třídy MŠ jejichž výtvarné práce se vyjímaly na výstavě v kině Hvězda. Do výtvarné soutěže s tematikou jízdy králů byly z třetí třídy vybrány tři výtvarné práce. Vyhodnocení se uskuteční až v září. Už teď držíme mladým výtvarníkům palce. Jarmila Podškubková 10 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

11 Plavu si, ani nevím jak Ale vím! Ruce, háčky a je to! Ve druhém pololetí jezdila plavat třída 2. A. Druháci byli v plavání úplnými nováčky. Počáteční strach z vody velmi rychle překonali a dnes už plavou jako rybičky. Děti se hlavně pod vedením učitelů plavecké školy věnovali nácviku plaveckého stylu prsa. Učili se ale i skákat do vody šipku, splývání, plavání na zádech a mezi nejoblíbenější činnosti patřilo lovení puků. Ti nejzdatnější plavci se vypravili 4. června na plavecké závody. Nepřivezli sice žádnou cennou trofej, ale snažili se co nejlépe reprezentovat naši školu. 17. června pořádala plavecká škola Den otevřených dveří, kdy rodiče se mohli přijít podívat, jak to jejich dítkám plave a jak vůbec taková hodina plaveckého výcviku probíhá. Největší úspěch měla poslední hodina, kdy si děti zajezdily na tobogánu a vyřádily se při volných činnostech. Své dovednosti jistě naši malí plavci zúročí o prázdninách na koupalištích či u moře. Takže nezapomeňte ruce, háčky a plavu si, ani nevím jak! Kateřina Knotková Atletický čtyřboj Dne se konalo v Uherském Brodě okresní kolo v atletickém čtyřboji. Zúčastnilo se ho 8 škol. Závodilo se ve čtyřech kategoriích : mladší žačky, mladší žáci (6. 7. třída), starší žačky a starší žáci (8. 9. třída). Nejlepšího výkonu dosáhlo družstvo starších žaček (Knotková Kateřina 9. B, Bujáčková Ivana 9. B, Míšková Leona 8. B, Solařová Petra 8. B, Vozárová Veronika 8. B), které se umístilo na 3. místě. Mladší žákyně (Dacíková Barbora 7. B, Hauerlandová Monika 7. B, Živná Kateřina 7. B Harmanová Eva 7. A, Uškrtová Kateřina 6. A) stejně jako mladší žáci (Horenský Zdeněk 7. A, Hanus Marek 7. A, Flasar Jakub 7. A, Křapa Ivo 7. A, Podškubka Ondřej 6. A) se probojovali na vynikající 5. příčku. Starší žáci (Figura Jakub 9. A, Fray Petr 9. B, Moštěk Ondřej 8. A, Moštěk Jan 8. B, Bičan Petr 8. B) obsadili výborné 6. místo. Plavecké závody v Uherském Brodě 4. června jsme se zúčastnili plaveckých závodů žáků 1. stupně - Přebor regionu v plavání o putovní pohár Plavecké školy v Uherském Brodě na plaveckém bazénu Delfín. Za 2. ročník plavali: V. Marášek, M. Mlýnek, H. Kučerová a B. Španěl - 50m prsa. 3. ročník: D. Sagula, L. Machala, O. Pechal a K.Kadlčková - 50m prsa. 4. ročník: O. Strapina, N. Švanda, E. Painterová - 50 m volný způsob. 5. ročník: D. Chvilíčková, D. Navláčilová, R. Harman, M. Lekeš - 50m volný způsob. Za každý ročník 3 vybraní žáci plavali štafetu 3x25m. I když se nám nepodařilo přivézt medaili, děkujeme všem za účast a reprezentaci naší školy. Petra Mlýnková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 11

12 Pohár rozhlasu Dne se konalo v Uherském Brodě okresní kolo Poháru rozhlasu. Zúčastnilo se ho 10 škol. Naši školu reprezentovalo družstvo starších žaček ve složení: Mlýnková Marika 9. A, Vozárová Veronika 8. B, Míšková Leona 8. B, Solařová Petra 8. B, Tykalová Kateřina 8. B, doplněné o mladší žačky Dacíkovou Barboru 7. B, Harmanovou Evu 7. A, Uškrtovou Kateřinu 6. A. Toto družstvo po vynikajícím výkonu obsadilo 5. místo. Lyžařský výcvikový kurz Ve dnech uspořádala ZŠ Vlčnov ve Velkých Karlovicích lyžařský výcvikový kurz pro žáky 8. tříd. Zúčastnilo se ho 39 žáků. Žáci byli ubytováni v krásném penzionu Na Pluskovci, kde mohli denně využívat sauny, výřivky, bazénu. Mohli si zde zahrát též stolní tenis. Žáci byli ubytováni v 4 7 lůžkových pokojích. Od pondělí do čtvrtku se žáci učili a zdokonalovali v lyžování, v pátek je čekal závod ve slalomu. V tomto závodu zvítězila Veronika Vozárová z 8. B., 2. místo vybojoval Ondřej Moštěk 8. A a 3. místo obsadila Kateřina Tykalová 8. B. Štěpánka Pavlicová Volejbal Dne se konalo v Bojkovicích okresní kolo ve volejbalu. Zúčastnilo se ho 12 škol. Naši školu reprezentovaly žačky: Knotková Kateřina 9. B, Kovářová Šárka 9. B, Bujáčková Ivana 9. B, Kašpaříková Tereza 9. B, Eliášová Hana 7. B, Hauerlandová Monika 7. B, Harmanová Eva 7. A, Uškrtová Kateřina 6. A, Svobodová Lucie 6. A, Kučerová Natálie 6. A Tyto žačky po vynikajícím výkonu obsadily 4. místo. Štěpánka Pavlicová Volejbal, minifotbal Dne Dne se konaly v Uherském hradišti závody ve sportovních hrách. Zúčastnilo se ho 10 škol. Naše škola se zúčastnila volejbalu a minifotbalu. Volejbalové družstvo tvořily žačky: Knotková Kateřina 9. B, Bujáčková Ivana 9. B, Kašpaříková Tereza 9. B, Eliášová Hana 7. B, Hauerlandová Monika 7. B, Harmanová Eva 7. A, Uškrtová Kateřina 6. A. Toto družstvo nenašlo přemožitele a bez ztráty setu obsadilo 1. místo. Minifotbalové družstvo tvořili: Adam Moštěk 5. A, Radek Harman 5. B, Hruboš Radek 5. B, Pešl Adam 4. A, Bařina Václav 4. A, Polášek Kryštof 4. B, Polanský Radek 4. B, Sagula David 3. A, Machala Libor 3. A. Po velkém boji chlapci obsadili vynikající 5. místo. Štěpánka Pavlicová 12 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

13 Vyhodnocení výtvarné soutěže na I. stupni Jako každoročně byla na naší škole vyhlášena výtvarná soutěž I. stupně. Témata byla otisknuta v minulém čísle zpravodaje. Každá třída si měla vybrat 5 témat ze sedmi a za každé toto téma vybrat 3 nejlepší práce žáčků. Ty byly rozděleny podle kategorií a vybrány ty nejlepší. Jako porota se osvědčili žáci, kteří navštěvují keramický kroužek na naší škole. Práce byly po dobu měsíce června vystaveny ve vestibulu školy a podle počtu lidí, kteří se u nich zastavili a obdivovali je, byly vybrány dobře. Doufáme, že v příštím roce bude účast opět hojná a kdoví, jestli mezi námi není nějaký budoucí výtvarník. Zuzana Bláhová - 4. A I. kategorie 1. třída Lidové tradice: 1. Malušová Kateřina 2. Křapová Natálie 3. Zámečník Sebastian Máme rádi zvířata: 1. Skřídlovská Anežka 2. Navláčil Michal Můj oblíbený sport: 1. Skřídlovská Anežka 2. Pavelková Adéla 3. Stloukalová Nikola Proměny přírody: 1. Kužela David 2. Skřídlovská Anežka 3. Křapová Natálie II. kategorie třída Lidové tradice: 1. Cimala Jan 3. A 2. Černá Tereza 3. A 3. David Plesl 3. A Vlčnov očima dětí: 1. Kadlčková Karolína 3. A 2. Chvílová Ludmila 3. A 3. Indra Robin 2. A Máme rádi zvířata: 1. Chvílová Ludmila 3. A 2. Šmídová Martina 3. A 3. Lagová Lucie 3. A Můj oblíbený sport: 1. Kučerová Hana 2. A 2. Černá Tereza 3. A 3. Knotek Jan 3. A Proměny přírody: 1. Slunečková Tereza 3. A 2. Kadlčková Karolína 3. A 3. Stojaspal Adam 3. A Svět fantazie: 1. Straňák Petr 3. A 2. Ševčíková Dana 3. A 3. Koníček Jakub 2. A Letem světem: 1. Slunečková Tereza 3. A 2. Nevařilová Tereza 2. A 3. Sklřídlovská Terezie 3. A III. kategorie třída Lidové tradice: 1. Vozár Jiří, Matušík Lukáš 5. A 2. Milošová Vendula 4. A 3. Slavotínková Andrea 5. A Vlčnov očima dětí: 1. Kuželová Simona, Navláčilová Denisa 5. A 2. Vozárová Klára 5. B 3. Slavotínková Andrea, Šmídová Tereza, Pavelčíková Blanka 5. A Máme rádi zvířata: 1. Navláčilová Denisa 5. A 2. Chvilíčková Darina 5. B 3. Šmídová Tereza 5. A Můj oblíbený sport: 1. Vozárová Dominika 5. B 2. Matošková Martina 5. A 3. Navláčilová Denisa 5. A Proměny přírody: 1. Vitásková Martina 5. B 2. Šmídová Tereza Vozárová Dominika 5. B Svět fantazie: 1. Mikulec Patrik,Quinn Oliver, Šobáň Tomáš 4. A 2. Matošková Martina 5. A 3. Slavotínková Andrea 5. A, Jurák Michal 5. B Letem světem: 1. Pavelčíková Blanka 5. A 2. Matušík Lukáš 5. A 3. Javorová Monika 5. A - I. a II. kategorii vyhodnocovali žáci 5. A třídy. - III. kategorii vyhodnotili žáci 2. A a 3. A. Laďka Holáňová Blanka Pavelčíková - 5. A Vendula Milošová- 4. A ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 13

14 EKO program v Blatničce V rámci projektu,,rozvoj školy lidové tvořivosti a řemesel v obci Blatnička měli 18. dubna žáci 4. A a 5. B možnost zúčastnit se EKO programu věnovanému zejména této tématice. Zde si prohlédli výstavku Jarní svátky zaměřenou na jarní tematiku, včetně prezentace období Velikonoc, zvyků, lidových tradic a folklóru. Společnost Tradice Slovácko se věnuje také šití a čištění krojů, lidovým řemeslům, vyrábí dárkové předměty a pořádá různé vzdělávací akce. Dále organizuje výstavy zaměřené na roční období a lidové zvyky regionu. Byli jsme také svědky výroby ruční tkaniny na tkalcovských stavech. Žáci si mohli vyzkoušet jednoduché tkaní na rámech či si vyrobit přáníčko s použitím ruční tkaniny. Součástí EKO programu byla také beseda s panem Šáchou ze střediska,,bílých Karpat. Hravou formou s dětmi pobesedoval na téma řeky Moravy, řekli si něco o jejich zajímavostech a o životě rostlin a živočichů v jejím okolí. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí, zasoutěžili si a pobavili se. Věřím, že dopoledne strávené v Blatničce děti zaujalo a zaměstnancům společnosti,,tradice Slovácko tímto děkujeme. Ivana Kovářová Den Země na 2. stupni Ve čtvrtek 24. dubna se žáci 2. stupně zapojili do oslav naší planety, která se po celém světě slaví jako Den Země. Letošní téma znělo: Zvířata a rostliny v nesnázích. Jednotlivá témata se zpracovávala v různých předmětech s návazností na jejich zaměření. Žáci připravovali jednak výkresy (výtvarná výchova, přírodopis), jednak projekty (chemie, zeměpis, pracovní činnosti, občanská výchova, anglický jazyk) a slohové práce (jazyk český). Veškerá jejich tvorba byla pak vystavena ve vestibulu školy na nástěnkách, kde si pak žáci navzájem mohli své práce prohlédnout. Témata: PŘÍRODOPIS: chráněné druhy rostlin a živočichů, vyhynulé druhy, dřeviny CHEMIE: voda ZEMĚPIS: památky ČR - mapa JAZYK ČESKÝ: popis, líčení, úvaha, charakteristika ANGLICKÝ JAZYK: rekordy zvířat, život zvířat ve Velké Británii OBČANSKÁ VÝCHOVA: nevládní organizace (ČSOP, Hnutí duha,..) PRACOVNÍ ČINNOSTI: léčivé rostliny VÝTVARNÁ VÝCHOVA: krása živočišných a přírodních forem Všichni žáci se pak zúčastnili jednotlivých doprovodných programů, které byly jak teoretické, tak i praktické. Pro žáky 9. tříd byla navíc připravena přednáška Ekologické desatero. Doprovodný program: Informatika test léčivé rostliny Přírodopis soutěž RISKUJ Chemie pokusy: fi ltrace vody, chromatografi e Vycházka okolí školy: Co kolem školy roste a žije? Knihovna prohlídka červených knih, literatury k tématu DEN ZEMĚ, křížovky Jako hlavní barvu, ve které byli žáci oblečeni, jsme zvolili modrou, která symbolizuje barvu naší planety, téma vody a červenou barvu, která symbolizuje ohrožené druhy a červené seznamy knih. Věřím, že pro žáky to byl příjemně prožitý den, připomněli si, jak je důležité naši planetu chránit a snad se také něco nového dozvěděli a něčemu přiučili. Věřím, že i ve školním roce 2008/2009 se žákům nová témata Dne Země budou líbit a budou se na jejich přípravě účastnit s takovým nasazením jako letos. Radka Rožková První pomoc V hodinách prvouky jsme se jako v každém školním roce učili základům první pomoci a to nejen po teoretické stránce, ale i praktické. Přinesli jsme si obinadla, náplasti, návleky na kolena a škrtidlo. Vzájemně jsme si ovazovali různé části těla a užili u toho spoustu legrace. Také jsme si na toto téma zahráli scénky. A protože se máme v čem zdokonalovat, pozvali jsme si maminku spolužáka Petra zdravotní sestru pí Libuši Mošťkovou, která nám přinesla ukázat dlahy, druhy obvazů a náplastí a jiné pomůcky. Procvičili jsme si obvazování částí těla, lepení náplastí. Viděli jsme techniku umělého dýchání na synovi. Již víme, jak ošetřit popáleniny, pokousání, bodné a řezné rány, zlomeniny. Naučili jsme se vázat trojcípý šátek. Zopakovali jsme si telefonní čísla tísňového volání a poprvé jsme viděli stabilizovanou polohu. Již víme, jak rozpoznáme zánět slepého střeva. Také jsme viděli test určování krevní skupiny. Děkujeme paní Mošťkové za její přístup, ochotu a čas, který nám věnovala. Žáci 3. A a Eva Surá 14 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

15 Exkurze do Uherského Brodu V květnu jsme navštívili s žáky 7. ročníků Uherský Brod, který je krásnou ukázkou středověkého města. Žáci formou soutěže hledali například dům, který byl zkonfi skován po bitvě na Bílé hoře nebo dům, ve kterém žil Jan Amos Komenský. V muzeu se pak žáci dověděli ještě více o slavném učiteli národů. Druhou exkurzi do Uherského Brodu jsme uskutečnili s žáky 8. ročníků. Ve městě žáci hledali například jména těch, kteří dobývali Uherský Brod v 17. století a o nichž jsme se učili během školního roku. Tyto údaje museli žáci nalézt na historických domech města. V muzeu jsme navštívili depozitář a restaurátorskou dílnu, kam se běžný návštěvník nedostane. Navštívili jsme také výstavu Tří stavů. Výklad žáky zaujal a ještě více se jim líbilo, když si mohli sáhnout na oblečení a výzbroj, kterou si mohli i vyzkoušet. Úspěšná akce byla dovršena praktickou ukázkou středověkých soubojů v atriu muzea. Soňa Kundratová Nekonečné exkurze Naše třída 5. A v tomto roce absolvovala spoustu pěkných akcí, kterých jsme se zúčastnili jak sami, tak společně se spolužáky prvního stupně. Jednou z nich byla výtvarná soutěž, kterou vyhlásilo Muzeum Podhradí v Buchlovicích. Šlo o výtvarnou soutěž. Naším cílem bylo vytvořit nejoriginálnějšího strašáka do zelí. Uzávěrka byla k poslednímu dni měsíce dubna. Společně s námi se této soutěže účastnili i žáčci první třídy. Paní učitelka Holáňová jednoho dne nabrala do auta spolujezdce, jednoho celého z igelitu, druhého s keramickou hlavou, třetí v jejím autě zanechal mobil. Celkem jich bylo asi 10. Byli zaregistrování a my napjatě čekali, jestli se některý z našich umístí na tom vytouženém prvním místě. Sice jsme nevyhráli, ale i účast nás potěšila. Naši strašáci se stali na dlouhou dobu součástí areálu Muzea Podhradí v Buchlovicích. Navíc budou 26. července vystaveni v zámecké zahradě zámku Buchlovice v době festivalu česneku. Další naše exkurze vedla naše kroky po místních domech. Prvním z nich byla budova staré školy, kde jsme prošli celý provoz pekárny vlčnovských vdolečků Javor. Paní Jančová, maminka naší spolužačky Denči, nám ke všem místům řekla spoustu zajímavostí, mohli jsme nahlédnout pod ruku šikovných babiček, prohlédnout si pec a nakonec nejen přivonět, ale i ochutnat pravé, čerstvě upečené koláčky. Paní Jančové tímto moc děkujeme. Další naše zastávka byla u dědečka spolužáka Jirky. Tady jsme měli tu čest nahlédnout do pracovny pana Jaroslava Tvrdoně, místního významného výtvarníka rytce. Opět nás čekal výklad s ukázkou jeho práce, ukázky mnoha prací, známek, tisků. Ale co víc, mohli jsme každý zkusit na měděné desce, co obnáší práce rytce, s čím pracuje, jak těžká je jeho práce, kolik činností musí udělat, abychom my už mohli vidět výsledný tisk, třeba pro nás obyčejnou známku. Pro mnohé z nás už obyčejná nikdy nebude. Naši chlapi zkoušeli tisknout již rytinu hotovou. Pro každého je velkou odměnou originální tisk, který dostali jednotliví žáčci i s paní učitelkou jako upomínku na tento náš společně strávený den. I panu Tvrdoňovi bychom chtěli mockrát poděkovat a do další práce popřát mnoho zdaru. Přešel týden a my se vydali do obce znovu. Tentokrát naše kroky směřovaly do keramické dílny pana Mošťka. Také zde jsme mohli prohlédnout celý provoz od míst, kde se hlína míchá, chladí a skladuje, přes pec, dílnu, kde tyto předměty vznikají. Každý žáček pod dozorem a s pomocí pana Mošťka si utočil v peci misku či talířek nebo stojánek na tužky. V místnosti, kde paní Mošťková dekorovala keramiku, si mohli žáci vytlačit do formy keramické sluníčko. I tady jsme byli mile překvapeni a obdařeni nejen svými výtvory, ale také hrníčkem z dílny pana Mošťka. S úsměvem a uspokojením jsme nakonec vykročili k jezdecké škole Lucky Mošťkové. Tady nás čekalo překvapení. Nejenže jsme prohlédli stáje, mohli si projít celý pozemek, ale každý žáček se mohl projet na hřbetu koňském. Někteří s odvahou, jiní se strachem. Čekali nás dva koníci Pepík a Cipísek, kterým jsme naše těla svěřili. A nejen my. Ale i naše paní učitelka, která na koni seděla naposledy ve svých 4 letech. Po jízdě jsme zase dostali odměnu. Lízátko a medaili s hlavou koníka jako důkaz, že jsme se svezli. Největší radost z ní měla určitě naše paní učitelka. I když byl pátek a ještě třináctého, všichni jsme konstatovali, že to byl ten nejlepší den. Doufáme, že takových bude mnohem více i v příštích školních letech. Žáci 5. A a Laďka Holáňová Tereza Nevařilová - 2. A Vydařený zájezd do divadla Stalo se již tradicí, že naše škola pořádá vždy na podzim a na jaro pro zájemce zájezd na představení do Janáčkova divadla v Brně. Letos jsme zvolili světoznámou dramatickou operu Giuseppe Verdiho Nabucco a nabídli účast nejen našim žákům, ale také jejich rodinným příslušníkům a dalším zájemcům. Akce nalezla velikou odezvu, proto jsme poprvé v historii objednali jeden autobus a jeden mikrobus. Nakonec nás za kulturním zážitkem vyrazilo 62 a rozhodně jsme nelitovali. Opera byla brilantně nastudována a všem se nám velmi líbila. Jan Vorba ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 15

16 Návštěva lanového centra Dne jsme my, žáci osmých tříd, navštívili Lanové centrum v Brně. Tenhle výlet nám byl odměnou za výhru školní soutěže ve sběru papíru. Všichni jsme se těšili a někteří z nás byli nervózní, protože jsme nevěděli, co nás čeká. Po příjezdu do lanového centra nás na první pohled zaujaly vysoké sloupy s lany, na nichž byly zavěšeny různé překážky. Nejprve se nám představili instruktoři, se kterými jsme absolvovali krátkou rozcvičku. Jakmile jsme byli rozcvičení, byla nám rozdána horolezecká výstroj a my jsme se seznamovali s jejím správným nasazováním a byli jsme seznámeni s principem a technikou vzájemného jištění. Pak jsme byli rozděleni do skupin a ty se rozešly na jednotlivá stanoviště. První skupina obsadila nízkou cvičící střechu, druhá šla na nízká lana. Po nácviku horolezeckých dovedností na nízkých překážkách jsme mohli jít konečně na věc. Rozdělili jsme se do trojic. První odvážlivec z trojice se vydal k vrcholu. Nebylo to lehké a ke správnému zdolání překážky bylo potřeba vynaložit velké úsilí. Ti rychlejší zvládli i více stanovišť, ti pomalejší aspoň jedno. Dvě hodiny utekly jako voda a my se bohužel museli vydat domů. Všem se nám návštěva lanového centra líbila a doufáme, že se tam ještě někdy dostaneme. Klára Marášková, Jana Lekešová, 8. A Velikonoce na Buchlově Chtěla bych se jen v krátkosti vrátit k letošním svátkům jara. Nejenže máme proč se pochválit, protože se práce dětí prezentovala dál, než jen v místě bydliště,ale také proto, že bych ráda vyvrátila řeči o nespolupráci KSK ve Vlčnově a naší Základní a Mateřské školy. HB collegium oslovilo v tomto roce naši školu už několikrát. Již jsme Vás informovali v minulém čísle zpravodaje o vánočním stromku našich dětí. Druhou akcí, která se bez nás neobešla byly Velikonoce na hradě Buchlově, spojeny s výstavou kraslic z celého kraje i krajů vzdálených, ale v neposlední řadě také výstavou krojů a dobových předmětů s tímto svátkem spojených. Naše škola se po loňském úspěšném zdobení koně v prostorách školy rozhodla, že se této akce zúčastní. Třídy 1. A, 2. A a 3. A pracovaly na třasácích a mašličkách z krepového papíru, 4. A a 5. A vytvářely typické krepové růže a 4.B se podílela na přípravě transportu a pomáhala při přípravách na přesun. Nezapomenutelné byly též výrobky našich dětí z Mateřské školy, které zdobily nejen prostor sklepení hradu, ale byly také součástí výzdoby interiéru hradu, kudy vedly první prohlídky letošní sezony. Další částí naší výstavy byly 4 vlčnovské kroje, které ze svých sbírek zapůjčil KSK ve Vlčnově. Neviděla jsem vůbec žádný problém ve spolupráci. Zaměstnanci byli ochotni, paní Chvílíčková mě, laikovi, vysvětlila a ukázala, jak jednotlivé části kroje k sobě patří. Její pomoc nakonec nebyla nutná, neboť nápovědu jsem měla od paní učitelky Jany Štěrbové a výstavu oblékala v prostorách hradu etnoložka Markéta Mikulčíková. Ve dnech velikonočních svátků se tato výstava stala jednou z lákadel. I přes nepřízeň počasí, neboť hrad byl pravidelně zasněžován, cesty se klouzaly, nohy zábly, se mohla dominanta Buchlovských hor pochlubit četnou návštěvou. Já sama tady trávila celé svátky a s některými z Vás se zde také setkala. Výstava měla velký úspěch, návštěvníci byli z různých koutů naší republiky a nebyla nouze o zahraniční návštěvy. Naše expozice byla nejpestřejší z celé výstavy. Lidé se zajímali o kroje, zdobení koně, kolik růží, proč, původ celé jízdy. Mnoho návštěvníků se také ptalo na Jízdu králů. Tady mě trochu zamrzelo, že v tomto případě nebyl KSK moc předvídavý, protože výstava mohla sloužit také k propagaci jízdy. Ptali se na termíny, plány, krále. Tady mi scházely propagační materiály, fotografi e a kalendáře, které má KSK k dispozici. Mně posloužil velký nástěnný kalendář paní učitelky Štěrbové, který zapůjčila ze své soukromé sbírky. Několik návštěvníků za něj nabízelo nemalé peníze. Akce byla velmi úspěšná. A nechválím nás zbytečně. Fotografi e expozice vlčnovských krojů a koně byla zařazena také do zpravodaje Městyse Buchlovice. A věřte, že se i tam rádi pyšní svými úspěchy. Tak jako tady. Akcí je mnoho, všech se zúčastnit nemůžeme. Ale je škoda nezkusit prolomit vzdálenosti a dát o vlčnovských zvycích a šikovných dětech vědět i trochu dál. Věřím, že započatá spolupráce bude nadále tak úspěšná, jako doteď. Laďka Holáňová 16 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

17 Školní výlet 5. A Dne jsme se sešli na autobusové zastávce. Odtud jsme jeli do Uh. Hradiště, kde jsme čekali na další autobus, tentokrát do Buchlovic. Cesta byla dlouhá, protože autobus na zastávkách pro nedostatek místa dlouho stál a nabíral další a další cestující. Až se rozjel, mačkali jsme se jako sardinky. Ale seděli jsme. Po dlouhé cestě najednou autobus zastavil a s radostí jsme vystoupili. Chvilinku jsme čekali na pí. uč. Štěpánku Pavlicovou. Prošli jsme kolem stánků a šli se podívat na naše strašáky u Muzea Podhradí a taky jsme se s nimi vyfotili. Pak jsme vhodili naše přání do boudy s pejskem splněných přání, který před muzeem vítá návštěvníky. Dalším bodem byla prohlídka zámku Buchlovice. Všechny naše časopisy jsme půjčili pí. uč. Pavlicové, aby neměla dlouhou chvíli, když jsme absolvovali prohlídku komnat zámku. Po prohlídce jsme se rozešli, šli si nakoupit suvenýry, taky jsme doplnili zásoby a dokoupili nezbytné věci. Za 20 minut jsme se shromáždili u morového sloupu a konečně se vydali směrem k chatě husím pochodem. U chaty jsme se seznámili s naší třídní babičkou, paní Uhrovou, která nám uvařila výborné špagety, upekla výborný zákusek. Měli jsme 15 minut na vybalení. Před chatou byl rovný betonový plácek, na kterém jsme hráli všelijaké míčové hry. Navečer jsme se vydali k prameni s léčivou vodou, která ukrutně smrděla. U ní jsme se také vyfotili a Ajka překonala svůj rekord v modlení: 3x za sebou se pomodlila u kapličky Otčenáš a 1x Zdrávas Maria. Před opékáním dojeli manželé pí.uč.pavlicové a Holáňové s Pegginkou. Oba nám pomáhali při opékání. Po chutných špekáčcích jsme si opékali Marchmellow. Když dohoříval oheň, vytáhli jsme Petanque paní učitelky Holáňové. Při hře pak čekali, až se setmí, protože jsme měli slíbenu bojovou hru. Okolo desáté hodiny šel první člen posádky na zkoušku odvahy. Naše paní učitelka udělala listinu s nápisem DOKÁZAL(A) JSEM TO. Všichni členové posádky TO DOKÁZALI. Po návratu jsme se uložili k zaslouženému spánku. Druhý den byl také plný mnoha aktivit. Ráno jsme vstali a posilnili se rybí pomazánkou, kterou nám mazali paní učitelky od třídní babičky. Po snídani si každý umyl svůj talířek. Vypravili jsme se na ranč Nevada. Bylo tam moc krásných koní a různých jiných zvířat a taky tam byly dvě lamy modelky. Cesta zpátky uběhla velmi rychle, protože nás čekalo to největší vábidlo celého výletu. Těšili jsme se do bazénu. Při jsme byli ale velmi překvapeni. Pro našeho Lukyho si přijeli rodiče, protože odjížděl na svatbu a my dostali plnou krabici svatebního cukroví. Každý si zobl a prchal do onoho bazénu. Tady jsme se hodinu cachtali, potápěli, seděli u vířivých pramenů. To byl tedy zážitek. Nic naplat, museli jsme také uvařit. Sekanou upekla paní Uhrová, ale s přílohou jí pomohla děvčata. Ta také po všech jídlech dokázala pěkně umýt a utřít nádobí. Zbytek dne jsme se zase věnovali všem možným hrám: stolnímu tenisu, fotbalu, volejbalu, vybíjené, houpačce Někteří si již balili kufry. Paní učitelky vypisovaly pohledy a i my poslali spoustu pozdravů našim spolužákům do školy. Od 4. hodiny si pro nás postupně přijeli rodiče. Unaveni, ale spokojeni jsme se vydávali na cestu domů. Výlet byl pěkný. A doufáme, že ty příští budou také takové. Žáci 5. A a Laďka Holáňová Svátek maminek Snad nejkrásnější svátek je svátek maminek. A to moc dobře ví i děti z MŠ Vlčnov, které si pro své maminky připravily i s paní učitelkami plno překvapení jsme proto pozvali všechny maminky a babičky do mateřské školy. Přišlo jich celkem 74 a měly se opravdu na co těšit. Pro maminky bylo přichystáno povídání o kosmetice a propagace kosmetiky ORIFLAME, které se perfektně zhostily paní Lenka Jelénková a paní Anna Pavelčíková. Touto cestou jim ještě jednou moc děkujeme. Přinesly s sebou spoustu výrobků od této fi rmy a maminky si je mohly koupit nebo vyzkoušet. Také se mohly nechat odborně nalíčit a dozvědět se něco o své pleti. Myslím, že všem maminkám se to moc líbilo. Vždyť která žena by nechtěla být krásná? Pro děti bylo mezitím v jiné třídě připraveno divadlo s názvem ZVÍŘÁTKA A TŘEŠTIPÍRKO, které bylo velmi legrační a děti byly nadšené. Vlastně se smály od začátku až do konce. Posléze jsme se všichni sešli na zahradě mateřské školy, kde si děti pro své maminky připravily malé vystoupení. Toto jsme nacvičovali dlouho dopředu a musím říct, že i já sama jsem byla dojatá a co teprve maminky, když jim děti zarecitovaly říkanku DÁREK PRO MAMINKU a zazpívaly PÍSNIČKU PRO MAMINKU. To jsem si všimla i pár slziček na tvářích některých maminek. Nakonec jim děti předaly dárečky, které samy vyráběly a to misku z keramiky a nádherné přáníčko. Na všech maminkách jsem viděla, jak jsou šťastné a spokojené. Vždyť jak jinak jim poděkovat za jejich lásku, ochotu a trpělivost. Kateřina Josefíková ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 17

18 Den dětí v MŠ V červnu slaví všechny děti svůj svátek, proto i naše MŠ ve spolupráci s přírodovědným centrem TRNKA při Domě dětí a mládeže v Uh. Hradišti, připravila pro kluky a holky oslavu.výlet v podobě projektového dne byl naplánován do Vlčnovských bůd a na Pepčín. Nejprve nás hasiči dopravili k Bůdám, kde už čekaly opečené a voňavé špekáčky. Po posilnění a prohlídce starobylé Bůdy jsme vyrazili poznávat VLČNOVSKÉ VINOHRADY. Cestou si děti se zaujetím vyslechly pověsti O Aničce tanečnici i to, Jak Rozárka zachránila Vlčnov před potopou. Navštívili jsme chráněnou oblast KOVÁŘŮV ŽLEB a s lupou pozorovali rostliny i živočichy zde žijící. Všechny barvy přírody, které děti našly, si přilepily na lepící paletku. Projít lesem pomocí provázků a se zavázanýma očima šátkem zvládli všichni na výbornou. Jak jde kreslit trávou, hlínou nebo květinou? To si děti vyzkoušely také a kde jinde to jde lépe než přece v lese. Fantazii se meze nekladou, tímto heslem se chlapci a děvčata řídili, když stavěli z přírodnin příbytky pro lesní skřítky. Skřítkové byli jistě nadšeni. K poledni se k Pepčínu blížil maxihad, který vytvořilo 64 výletníků držících se za ruce. Had se proplétal mezi stromy, které byly ozdobeny obrázky. Na Pepčíně nám hasiči předvedli vybavení požárního vozu a také, co dokáží s vodou. Každý si s velkou chutí vyzkoušel porazit proudem vody kuželky. To už byl nejvyšší čas vydat se zpět do mateřské školy, kde děti čekalo ještě jedno překvapení balíček plný sladkostí. Hasiči nás přivezli sice unavené, ale s úsměvem a písní na rtech Sláva nazdar výletu, výletu, výletu,.. Ivana Večeřová Lukáš Matušík - 5. A Dětský den Dne uspořádala Základní škola Vlčnov pro žáky 2. stupně brannou stezku. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií: mladší žačky, mladší žáci (6. 7. třída), starší žačky a starší žáci (8. 9. třída). Na stezce, která měřila přibližně 4 km, čekalo žáky 7 stanovišť, kde si mohli změřit své dovednosti a znalosti s ostatními žáky. Na stanovištích si mohli vyzkoušet: plížení, ručkování na laně, střelbu ze vzduchovky na kruhový terč, hod na kužely, dále je čekaly otázky ze zeměpisu, zdravotní přípravy a ze sportu. Nejlepších výkonů v jednotlivých kategoriích dosáhli: ml. žáci - 1. místo: Machala Dušan 7. A, Křapa Ivo 7. A, Soukeník Petr 7. A 2. místo: Podškubka Ondřej 6. A, Ševčík Petr 6. A, Bednařík Marek 6. A 3. místo: Lekeš Petr 6. A, Kučera Stanislav 6. A, Koníček Pavel 6. A ml. žačky - 1. místo: Hauerlandová Monika 7. B, Eliášová Hana 7. B, Dacíková Barbora 7. B 2. místo: Uškrtová Kateřina 6. A, Jedličková Šárka 6. A, Chvilíčková Veronika 6. A 3. místo: Jedličková Štěpánka 7. A, Mošťková Kateřina 7. A, Straňáková Lucie 7. A. st. žáci - 1. místo: Velecký Jakub 8. A, Indra Patrik 8. A, Bachůrek Lukáš 8. B 2. místo: Martinák Lukáš 8. B, Bičan Petr 8. B, Hruboš Ondřej 8. B 3. místo: Koníček Michal 8. B, Bařina Lukáš 8. B, Straňák Michal 8. B. st. žačky - 1. místo: Knotková Kateřina 9. B, Kovářová Šárka 9. B, Bujáčková Ivana 9. B 2. místo: Procházková Barbora 9. A, Pijáčková Kateřina 9. A, Srncová Denisa 9. A 3. místo: Mlýnková Marika 9. A, Vozárová Andrea 9. A, Kovářová Radka 9. A. Štěpánka Pavlicová 18 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

19 A konec školního roku je tu zase! Těší se na něj nejvíce děti, především ti nejmenší prvňáčci. Druhé pololetí nám uteklo rychle jako voda. Naši nejšikovnější malíři se zúčastnili výtvarné soutěže v ZŠ v Havřicích. Tak jako každoročně se na nás přišly podívat děti z MŠ, aby si prohlédly prostředí, kde budou trávit svůj volný čas po vyučování. Největší radost měly děti z molitanové sestavy, ze které si postavily svůj hrad. Harry Potter je oblíbená kniha mezi dětmi, proto jsme pro ně zajistili představení Divadlo kouzel, kde se dozvěděly o různých kouzlech a tricích. V masopustním období se i letos děti připravily na tradiční dětský karneval, ke kterému patří výroba masek a nachystaly si také vlastní pohoštění. Nejlepší slavíčci se nám prozpí.vali až do okrskového kola soutěže v Uherském Brodě, z nichž nejlépe se umístil Břetislav Španěl. Naši cyklisté a správní dopravci se rovněž zúčastnili v okrskové soutěži v Uherském Brodě, kde obstáli velmi dobře v silné konkurenci. Získali nejvyšší ocenění jako družstvo Ondřej Pechal a David Sagula. Za nejlepšího jednotlivce byl vyhlášen David Sagula. Řada našich atletů se zúčastnila okrskové olympiády v Uherském Brodě, odkud se nám podařilo přivézt hned několik medailí: Libor Machala 3. místo běh, 2. místo hod kriketovým míčkem Adam Pešl 3. místo hod kriketovým míčkem. V rámci činností a příprav děti pracují s různými materiály např. pí.sek, karton, kůže Ke Dni matek si děti samy připravily prostírání pro maminky, které si podle své fantazie vyvázaly a pak batikovaly. Měsíc červen je tradiční oslavou Dne dětí, a tak i my, ve ŠD, za pomoci našich starších školáků, bývalých žákyň Petry Vikorinové, Lucie Uškrtové a některých rodičů, jsme si pro ně připravili dětský den s přenocováním ve škole. Program zahrnoval: 1. inscenaci pohádky, kterou si děti zahrály, 2. besedu Starý a nový systém pitného režimu Blíží se nám prázdniny! s policisty p. Smetana a pí.. Buráňová Uh. Brod, 3. večeři - opékání špekáčků, pečení brambor, 4. soutěžní hry, 5. stezku odvahy, 6. vyhodnocení, 7. povídání se zdravotníkem bývalým žákem naší školy Milanem Leškem. Velké poděkování patří sponzorům této akce pí. Javorové, pí. Pešlové, pí. Zimčíkové, pí. Moštkové, pí. Křapové, pí. Minaříkové, pí. Kovářové, pí. Zámečníkové, pí. Bilavčíkové a pí. Stuchlíkové. Všechny děti mají rády zvířata, a proto jsme si pro ně letos připravili výlet do Dinoparku ve Vyškově. Moc se jim tam líbilo. Paní ředitelka nám letos uvolnila fi nanční prostředky na část dětského hřiště. Velké poděkování patří rodičům p. Vrágovi a p. Juřenčákovi, kteří nám velmi pomohli při budování hřiště s terénními úpravami. Do budoucna bychom rády pokračovaly s rozšířením hřiště pro využití volného času. S přáním prožití hezkých prázdnin Jana Mouralová, Jitka Milošová S koncem letošního školního roku končí také spolupráce naší školy s fi rmou Laktea v rámci využívání distribuce systému dotovaného školního mléka pro žáky. Bilance odběru produktů v uplynulém pololetí naznačila opět trvalý zájem jak o samotný mléčný režim, tak o sortiment výrobků. Řečeno čísly: od ledna 2008 do června 2008 žáci odebrali 3087 kusů balení mléka a 1660 kusů cereálních tyčinek v celkové hodnotě ,-. Důvodem již výše zmiňovaného ukončení spolupráce s Lakteou je zavedení nového systému využití mléčného programu pro školy. S nabídkou nové, modernější distribuce prostřednictvím chladících bezhotovostních automatů přišla na trh mlékárna Kunín a.s. Na přelomu měsíce května a června byly žákům rozdány originální anketní lístky k vyjádření zájmu či nezájmu o využití nového systému distribuce od záři Předběžným zjištěním se zájem oproti minulým měsícům ještě zvýšil. Nespornou výhodou je využití jednorázových kreditek, které si žák může zakoupit ve škole a zvolit si nejen výši kreditu, ale i momentální volbu druhu výrobku. Je třeba zdůraznit, že musí zůstat zachován program o počtu státem dotovaných výrobků na žáka a týden. Závěrem mi dovolte podotknout, že naší trvalou snahou je, aby i v budoucnu byli žáci či rodiče s nově zavedeným systémem spokojeni. Veškeré informace budou také k dispozici na webových stránkách naší školy. Vít Bělohlávek Tereza Šmídová - 5. A ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 19

20 Informace školní jídelny ZŠ Vlčnov Vážení rodiče, vážení strávníci, skončil školní rok, a proto bych Vám rád poskytl několik důležitých informací o školním stravování ve školní jídelně Vlčnov. Stravné za měsíc červen bude sraženo 15. července Žádám rodiče žáků 9. tříd, aby trvalé příkazy z běžných účtů rušili až po tomto datu. Všechny strávníky 9. tříd odhlásím po hromadnou odhláškou. Žádám všechny rodiče o 100 % úhrady stravného. Vypadlé platby za červen a jiné dlužné měsíce je nutné neprodleně v co nejkratším termínu uhradit! Při nezaplacení 2 měsíců za obědy bude stravování dlužníků pozastaveno do doby uhrazení dlužné částky za stravování. Za propůjčené čipy a přeplatky na stravném u plátců v hotovosti byla záloha vrácena poslední den v červnu, tj , popřípadě přeplatky budou vráceny v dohodnutém termínu měsíci srpnu. Za poničené karty nelze vyžadovat vrácení peněz. Za stravné v hotovosti na měsíc červenec a srpen pro děti z Mateřské školy Vlčnov se bude vybírat záloha v kanceláři školní jídelny první týden v červenci od Záloha na měsíc září pro strávníky v ZŠ Vlčnov platící v hotovosti bude vybírána ve školní jídelně od současně s odevzdáním přihlášky ke stravování. Prázdninový provoz ŠJ ŠJ bude vařit v době od do , ŠJ bude uzavřena od do Provoz bude znovu zahájen v pondělí Poslední týden v srpnu tj. od do od vyhlášení v místním rozhlase se budou přihlašovat žáci na stravování na nový školní rok 2008/2009. Všichni žáci se musí znovu přihlásit ke stravování a přiložit čitelně vyplněnou přihlášku, kterou dostanou s vysvědčením (přihláška zavazuje plnit fi nanční povinnosti vůči jídelně, rovněž slouží ke stravování jako základní dokument pro evidenci strávníků). Děti docházející do MŠ starší 7 let budou od září 2008 zařazeny podle vyhlášky č. 107/2005 Sb ve znění pozdějších předpisů do vyšší cenové kategorie, rovněž žáci 11 letí a l5 letí v ZŠ Vlčnov budou zařazeni do vyšší cenové kategorie. Bližší informace o zařazení do kategorií jsou uvedeny na nástěnce ve školní jídelně. Poohlédnutí za rokem v naší školní jídelně Nová vyhláška č. 107/2005 Sb.ve znění pozdějších předpisů vyhl. č.107/2008 Sb. o školním stravování sleduje hlavní cíle poskytování stravovacích služeb ve školách a školských zařízeních, tj. výchovu ke zdravému způsobu stravování, dostupnost nutričně vyvážené kvalitní stravy ve školách a školských zařízeních a především snahu státu přispívat ke zdravému vývoji dětí /žáků. V naší školní jídelně nabývá na významu hygienický standard a nyní je zvýšená pozornost věnována pestré, vyvážené, plnohodnotné výživě. Snažíme se o nabídku celozrnného pečiva, ryb a především zeleniny, ovoce, salátů, mléčných výrobků a jakostního netučného masa, připravujeme stravu odpovídající zásadám správně výživy: zvýšujeme nabídku bezmasých zeleninových jídel, přizpůsobujeme stravu kvantitativně přání strávníka (jídelní lístek přizpůsobujeme ročnímu období, dále zvyšujeme atraktivitu pokrmů, zařazujeme domácí kuchyni). Největším oceněním pro všechny pracovníky školní jídelny ve Vlčnově je co nejspokojenější strávník. V novém školním roce 2008 / 2009 Ve ŠJ hodláme nadále připravovat pokrmy šetrným způsobem, dbát na estetiku podávaných pokrmů, dodržování hygienických předpisů, hospodárnost potravin atd. V neposlední řadě bych rád poskytl žákům II. stupně výuku o základních pravidlech společenského chování při stolování s praktickou ukázkou. Bližší informace budou případným zájemcům poskytnuty rozhlasem v ZŠ Vlčnov. Na závěr bych rád poděkoval vedoucí kuchařce paní Haně Hrubošové a kolektivu kuchařek za velkou snahu, dobrý přístup k práci při přípravě pokrmů, hospodárnost, hygienickou kázeň a motivaci k lepším výsledkům. Miroslav Junaštík Vzor přihlášky ke stravování Přihláškou na začátku školního roku 2008 / 2009, dítě přihlásíte do konce června To znamená, že je vedeno jako strávník nepřetržitě, pokud se ze stravování řádně neodhlásí. Obědy se odhlašují den dopředu: a/ v objednávkovém snímači b/ písemně (čitelně a přesně napsaná odhláška do seznamu - sešitu u kanceláře ŠJ) c/ telefonicky do 8 hodin ( nahlásit srozumitelně jméno, příjmení, třída a datum odhlášky, uveďte číslo telefonu pro upřesnění informací ) d / telefonicky na záznamník 24 hodin( nahlásit výše uvedené náležitosti ) bod c e / mailem / Pouze z důvodu nemoci lze stravné odhlásit týž den do 8 hodin ráno v sešitu nebo telefonicky na číslo Pokud uvedenou hodinu nestihnete, můžete si tento první den nepřítomnosti / nemoci /, vzít oběd do jídlonosiče. Budete-li požadovat odebrání obědu i druhý den nepřítomnosti / nemoci /, bude účtován za plnou cenu /tj. včetně režií/. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá. Dlouhodobé nepřítomnosti ( lázně, ozdravovny ) HLASTE PÍSEMNĚ PŘEDEM! Nanormovaný, i když neodebraný oběd, nelze odhlásit z p e t n ě! Trvalé odhlášky a odhlášky na více než 10 pracovních dnů ze stravování podávejte pouze p í s e m n ě s podpisem rodičů. Na jiným způsobem podané a pozdě uplatněné odhlášky nebude brán zřetel / / / / příjmení, jméno, datum narození třída, bydliště, telefon mobil, podpis rodičů 20 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-744/13-E. Lipoltická 245, 533 61 Choltice Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-744/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: IČO: 60 157 046 Identifikátor: 600 096 246

Více

DUBEN Program a aktivity ve škole byly pestré jako samotné aprílové počasí! Přivítali jsme žáky z Německa na výměnném pobytu, sportovali jsme na školních turnajích, bubnovali jsme a projektový a oborový

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí

Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí Výroční zpráva Mateřské školy Vysoké Veselí 1) Charakteristika školy Mateřská škola Vysoké Veselí se stala součástí základní školy ve Vysokém Veselí a je umístěna v nové přístavbě. Prostory mateřské školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-133/14-E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-133/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70 884 064 Základní škola, Heřmanův Městec, okres Chrudim Náměstí

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více