Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MSTO PLZE Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta Zpracovala: Mgr. Karolína Vodiková manažer prevence kriminality V Plzni 14. ervence 2008

2 ÚVOD 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MST CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH MSTSKÝCH OBVOD MSTSKÝ OBVOD PLZE MSTSKÝ OBVOD PLZE MSTSKÝ OBVOD PLZE MSTSKÝ OBVOD PLZE POLICIE R PREVENTIVN INFORMANÍ SKUPINA POLICIE R MSTSKÁ POLICIE PLZE ANALÝZA KRIMINALITY SKLADBA KRIMINALITY NÁSILNÁ KRIMINALITA MAJETKOVÁ KRIMINALITA KRÁDEŽE VLOUPÁNÍM KRÁDEŽE PROSTÉ NÁPAD TRESTNÉ INNOSTI V JEDNOTLIVÝCH OBVODNÍCH ODDLENÍ PR PEHLED STAVU KRIMINALITY VÝVOJ KRIMINALITY - GRAFY PESTUPKY NA ÚZEMÍ MSTA PLZN PEHLED NEJVÍCE KRIMINÁLN RIZIKOVÝCH LOKALIT MAGISTRÁT MSTA PLZN PREVENCE KRIMINALITY VE MST ODBOR SOCIÁLNÍCH VCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MMP KURÁTOI PRO MLÁDEŽ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY MMP SOCIÁLN DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA VÝVOJ POTU OBYVATEL MIGRACE OBYVATEL VKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA VZDLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATELSTVA RODINY A DOMÁCNOSTI NÁRODNOSTNÍ SLOŽENÍ A STÁTNÍ OBANSTVÍ OBYVATEL CIZINCI NEZAMSTNANOST 68 1

3 6. 9 SOCIÁLNÍ DÁVKY DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉE DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY ZA ROK SOCIÁLN VYLOUENÉ LOKALITY INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA ZHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE STRUNÝ PEHLED INSTITUCÍ SOCIOLOGICKÉ VÝZKUMY, ŠETENÍ PEHLED PIDLENÝCH FINANNÍCH PROSTEDK Z MINISTERSTVA VNITRA R NA PREVENCI KRIMINALITY PEHLED PROJEKT PODPOENÝCH Z ROZPOTU MSTA PLZN VÝCHODISKA KONCEPCE SWOT ANALÝZA AKNÍ PLÁN ANALÝZA PROBLÉM NEPÍTOMNOST STRÁŽNÍK A POLICIST V ULICÍCH MALÁ INFORMOVANOST O PROJEKTECH PREVENCE KRIMINALITY PROJEVY SOCIÁLN PATOLOGICKÝCH JEV NA ŠKOLÁCH VYSOKÁ KRIMINALITA OSOB MIGRUJÍCÍCH ZA PRACÍ SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY ZPSOB HODNOCENÍ AKTÉI A JEJICH ROLE PÍLOHY PREVENCE KRIMINALITY - OBLAST CIZINCI SOCIÁLN VYLOUENÉ LOKALITY PODROBNÝ POPIS SOCIÁLN VYLOUENÝCH LOKALIT MODEL KRIMINÁLNÍHO CHOVÁNÍ KRIMINALITA DTÍ A MLADISTVÝCH V SOCIÁLN VYLOUENÝCH LOKALITÁCH PODROBNÝ PEHLED PIDLENÝCH FINANNÍCH PROSTEDK Z MINISTERSTVA VNITRA R NA PREVENCI KRIMINALITY 139 2

4 Úvod Prevence kriminality, vzhledem k velkému rozsahu píin trestné innosti, zasahuje do mnoha oblastí veejného života, nap. do oblasti sociální, zamstnanosti, vzdlávání, osvtové, trávení volného asu, krizové intervence i urbanistického plánování. Podle Vlka a Zapletala do prevence kriminality náleží veškeré aktivity smující k pedcházení páchání trestných in, ke snižování jejich výskytu cestou zamezení páchání nebo neutralizací píin a podmínek vzniku trestných in (kriminogenních faktor). Patí sem opatení, jejichž cílem i dsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality, a již prostednictvím omezení kriminogenních píležitostí, nebo psobením na potenciální pachatele a obti trestných in. Prevence tedy pedstavuje pokus eliminovat trestnou innost ješt ped jejím zapoetím nebo ped jejím pokraováním. Z toho jednoznan vyplývá, že úinnost pijatých opatení a hlavn udržitelnost dosažených pozitivních výsledk je podmínna dobrou pípravou a kvalitním plánováním a pr bžným vyhodnocováním. Strategický pístup k prevenci kriminality umožuje jednak plánovat uvolování finanních prostedk z rozpotu msta, ale zejména erpat finanní prostedky z jiných zdroj. Úinné plánování prevence kriminality delším asovém horizontu umožuje zkvalitovat podmínky fungování systému prevence kriminality ve mst Plzni. Vymezení pojmu prevence je pro šíi toho, co si pod ním lze pedstavit, mimoádn obtížné. Prevence není právním pojmem. Pesto se pi vymezování jejího obsahu lze nepímo opít o nkolik významných právních norem. V nejširším smyslu je ochrana oban dána Ústavou eské republiky. Konkrétn pak k prevenci smuje trestní ád, kde v Hlav první, 1 Obecných ustanovení, je uvedeno, že trestní ízení musí p sobit k upevování zákonnosti, k pedcházení a zamezování trestné innosti, k výchov oban v duchu d sledného zachovávání zákon a pravidel obanského soužití i estného plnní povinností ke státu a spolenosti. V 158 odst. 2 téhož zákona je konstatováno, že vyšetovatel a policejní orgán jsou povinni uinit všechna potebná opatení k odhalení trestných in a zjištní jejich pachatel ; jsou povinni init též nezbytná opatení k pedcházení trestné innosti. Další právní normou, která se problematiky prevence dotýká, je zákon NR. 283/1991 Sb. o Policii eské republiky, v nmž v 47 odst. 3 je ustanovení, podle nhož policejní útvary upozorují orgány a osoby uvedené v odst. 1 na skutenosti, které se dotýkají jejich innosti a mohou vést k ohrožení nebo porušení veejného poádku anebo ohrožení bezpenosti osob nebo majetku. V eské republice byly institucionální podmínky pro realizaci politiky prevence kriminality vytvoeny v roce 1993, kdy vnikl Republikový výbor pro prevenci kriminality (RV PPK). Od roku 1996 do roku 2007 byly na tuto problematiku pravideln vyleovány finanní prostedky v kapitole Všeobecná pokladní správa státního rozpotu. Prostedky byly smovány samosprávám obcí v rámci realizace dotaních program Ministerstva vnitra - Programu prevence kriminality na místní úrovni a programu Partnerství. Od roku 2008 jsou finanní prostedky v kapitole Ministerstva vnitra. Národní strategie prevence kriminality na léta Strategie prevence kriminality na léta byla pijata usnesením vlády dne 15. íjna Oproti minulým strategiím dochází ke zmn systému organizace prevence kriminality. Prevence bude rozlenna na úrove národní, krajskou a mstskou. Posílí se samosprávná role kraj, které budou mít možnost s finanním pispním státu realizovat na svém území vlastní preventivní politiku. Možnost realizovat Mstský program prevence kriminality s využitím státních finanních prostedk bude dána také velkým mst m s potem obyvatel pevyšujícím

5 Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociáln patologických jev, z nichž k nejzávažnjším patí nejr znjší formy závislostí. Kriminalita je nejextrémnjším lánkem sociální patologie. K dalším sociáln-patologickým jev m patí napíklad závislosti, prostituce, dopravní nehodovost, sebevražednost a nebo další sociální jevy, které se odchýlí od normálu do té míry, že pekraují rámec jejich bžné promnlivosti. Všechny sociálnpatologické jevy jsou vzájemn propojené, neexistují izolovan. Prevenci kriminality nelze posuzovat izolovan, ale v kontextu prevence dalších sociáln-patologických jev. Objekty prevence kriminality tvoí : kriminogenní faktory (sociální prostedí, píina a podmínky kriminality) potenciální i skutení pachatelé trestné innosti potenciální i skutené obti trestných in Z hlediska charakteristik preventivních opatení a aktivit je teba rozlišovat základní typy prevence: 1. Sociální prevence se vnuje vytváení aktivit zamených na zmnu nepíznivých spoleenských a ekonomických podmínek prostedí, které produkuje pachatele trestné innosti. Je zamena na modifikaci chování (potencionálního) pachatele trestné innosti. Pedstavuje aktivity ovlivující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zamené na zmnu nepíznivých spoleenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíové píiny páchání trestné innosti. Efektivita sociální prevence je obtížn statisticky i ekonomicky mitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhad sociálních perspektiv jedinc - objekt preventivního p sobení. Sociální prevence je souástí sociální politiky. V praxi se jedná pedevším o aktivity zamené na rizikové skupiny obyvatel, které vyžadují specializovanou péi a pomoc, zejména na problémovou mládež. 2. Situaní prevence zahrnuje specifická opatení, která znesnadují páchání trestné innosti, zvyšují pravdpodobnost odhalení pachatele, snižují potencionální zisk z trestné innosti. Dále staví na zkušenosti, že urité druhy kriminality se objevují v urité dob, na uritých místech a za uritých okolností. Prostednictvím opatení organizaní, režimové, fyzické a technické povahy se snaží situaní kriminogenní podmínky minimalizovat. Situaní prevence je velmi efektivní zejména v oblasti majetkové trestné innosti, ale také v oblasti ochrany života a zdraví osob. Situaní prevence využívá následujících forem ochrany: klasická ochrana - mechanické zábranné prostedky, bezpenostní uzamykatelné systémy, bezpenostní systémy dveí, míže, bezpenostní fólie, trezory, bezpenostní schránky apod. technická ochrana - elektrická zabezpeovací signalizace (EZS), elektrická požární signalizace (EPS), kamerové monitorovací systémy a uzavené televizní okruhy (CCTV), systémy detekce vstupu a pístupové systémy, ochrana dat, prostedky osobní ochrany a pulty centralizované ochrany (PCO), fyzická ochrana, kterou zajišuje policie, armáda nebo zamstnanci soukromých bezpenostních služeb, režimová ochrana, kterou tvoí napíklad pístupy nebo vjezdy do jednotlivých objekt nebo systémy tzv. generálních klí apod. 3. Informování oban o možnostech a zp sobech ochrany ped trestnou inností prostednictvím médií, pednášek, besed, leták a poradenských služeb, což vede k prevenci viktimizace a pomoc obtem trestných in, je založena na konceptech bezpeného chování, diferencovaného s ohledem na r zné kriminální situace a psychickou pipravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, 4

6 psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci možnosti ochrany ped trestnou inností. Úrovn preventivních aktivit: Sociální a situaní pístupy se vzájemn doplují v primární, sekundární a terciární prevenci. 1. Primární prevence je necílen orientovaná na celou spolenost, její instituce a obany. Spoívá pevážn v optimalizaci životních podmínek, zvlášt sociálních, ale i materiálních, v péi o náležité fungování všech prospoleenských aktivit, které vedou k vhodné socializaci jedinc a pozitivnímu rozvoji spolenosti. Zahrnuje pedevším výchovné, vzdlávací, volnoasové, osvtové a poradenské aktivity, zamené zejména na nejširší veejnost. Zvláštní pozornost je vnována pozitivnímu ovlivování zejména dtí a mládeže (využívání volného asu, možnosti sportovního vyžití). Tžišt primární prevence spoívá v rodinách, školách a v lokálních spoleenstvích. 2. Sekundární prevence je cílen orientovaná na jedince a skupiny potenciáln rizikové, a již jako pípadné pachatele nebo obti trestné innosti (specializovaná sociální pée), na sociáln patologické jevy (nap. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povaleství, vandalismus, mezietnické a subkulturní konflikty, dlouhodobou nezamstnanost) a píiny kriminogenních situací. Zamuje se též na ochranu materiálních hodnot, které jsou nejastji objektem zájmu delikvent. 3. Terciární prevence pedstavuje resocializaní opatení, jejichž objektem jsou ti, kteí již trestný in spáchali, s d razem na lokality, které byly kriminalitou zasaženy a na osoby, které se staly obtmi trestných in. Jejím cílem je udržet dosažené výsledky pedchozích intervencí se snahou o rekonstrukci nefunkního sociálního prostedí. 5

7 1. Základní údaje o mst Plze je tvrtým nejvtším mstem v eské republice. Metropole Plzeského kraje pedstavuje významné pr myslové, obchodní, vzdlávací, kulturní, turistické a správní centrum. Msto bylo založeno v roce 1295 na soutoku ek Úhlavy, Úslavy, Radbuzy a Mže eským králem Václavem II. Výhodná geografická poloha mezi Prahou a zemskými hranicemi mu umožnila rychlý ekonomický rozvoj. Dnešní Plze se rozkládá na ploše 125 km2 a žije zde zhruba obyvatel. Vysoká kulturní i hospodáská úrove msta se odrazila v osobitém stavebním vývoji. Historické jádro msta bylo v roce 1989 prohlášeno mstskou památkovou rezervací. Mezi cenné stavební památky patí zejména gotický chrám sv. Bartolomje, renesanní radnice, barokní pestavby budov arcidkanství a františkánského kláštera i židovská synagoga. Na pelomu 19. a 20. století jsou dokonovány nároné stavby veejných budov, nap. mstské divadlo, muzeum, Mšanská beseda ap. Zcela ojedinlý je soubor 18 dom vyzdobených sgrafity podle návrh Mikoláše Alše. V období industrializace v 19. stol. byly v Plzni založeny známé pr myslové giganty - strojírenský komplex Škoda a Plzeský Prazdroj. Mimoádným projektem v rámci celé eské republiky je souasná výstavba moderní pr myslové zóny Borská pole. Úsilí o zkvalitnní úrovn vzdlání vyvrcholilo v roce 1991 založením Západoeské univerzity. Neobyejn široká je také sí stedních odborných škol, gymnázií a škol umleckých. V Plzni p sobí také mezinárodní instituce - Alliance Francaise, Anglická knihovna, Rakouská knihovna a Americké centrum. Duchovní tradice msta byly posíleny založením biskupství v roce K nejhodnotnjším tradicím plzeského kulturního prostedí patí innost Divadla J. K. Tyla. Plze je djištm kulturních akcí a festival mezinárodního významu - Smetanovské dny, Skupova Plze, Historický víkend, festival Na ulici, Pilsner Fest, Mezinárodní bienále kresby i festival Divadlo. V rámci Plzeského kulturního léta jsou poádány koncerty na otevených pódiích v centru msta. Rekreaní možnosti Plzn jsou pekvapiv bohaté, nebo msto obklopují etné lesy s mnoha vodními plochami. Okolí msta skýtá rozmanité možnosti výlet za historickými památkami Plzeska. Plze má široký systém místní dopravy. Msto zajišuje dopravu obyvatelstva na 39 linkách. Z tchto linek jsou 3 linky tramvajové, 6 trolejbusových, 21 autobusových linek, linky pro tlesn postižené obany a 3 noní linky. Celková délka tratí je 365 km. Dále je msto Plze kižovatkou tí hlavních dopravních tepen evropské dopravní sít: E 50 Nmecko - Rozvadov - Plze - Praha Slovensko E 49 Nmecko - Vojtanov - Karlovy Vary - Plze - eské Budjovice - Rakousko E 53 Plze - Železná Ruda - Nmecko Plze hraje rozhodující roli v ekonomice regionu. Pomrn vysoký relativní hrubý domácí produkt adí Plzeský kraj na 4. místo v eské republice a samotné msto Plze se svou ekonomickou výkonností patí po Praze k nevýkonnjším mst m v republice. Msto Plze koncentruje zhruba 70% zahraniních investic v Plzeském kraji. Tento fakt souvisí s atraktivní polohou v i centr m ekonomických aktivit v Evrop, s vyšším podílem pímých investic a pomrn intenzivní stavební výrobou jak v Plzni, tak i Plzeském kraji. Nejd ležitjším hospodáským odvtvím Plzeského kraje je zpracovatelský pr mysl, který tvoí více než 30% hrubé pidané hodnoty v regionu. Pozice msta Plzn jako ekonomického centra kraje je ješt výraznjší díky pr myslové tradici Plzn i díky novým zahraniním investicím v tomto sektoru. Dalšími významnými sektory jsou doprava, skladování, telekomunikace a stavebnictví; rostoucí tendenci lze sledovat v sektoru služeb. Zemdlství v Plzni, která je nejvíce urbanizovaným centrem regionu, nemá narozdíl od Plzeského kraje 6

8 významný podíl. Významným sektorem je keramický pr mysl, který je vázán na zásoby kaolinu v okolí Plzn firma Lasselsberger má sídlo v Plzni. Významnou pozici v rámci eské republiky má i potravináství, a to zejména výroba nápoj pivovarnictví (Plzeský Prazdroj) a výroba vín a destilát (Bohemia Sekt, Stock Plze výroba lihovin). Nové zahranií investice jsou exportn orientované a adí se do obor výroby automobilových komponent, strojírenství a elektroniky dosud nejvtší zahraniní investicí je továrna Panasonic AVC Network Czech na výrobu televizor. Dalšími velkými zahraniními podniky jsou Daikin Industries Czech Republic (výroba chladicích zaízení), Yazaki Wiring Technologies Czech (kabelové svazky automobilový pr mysl), BRUSH SEM (výroba zaízení pro energetiku), HP Pelzer (automobilové komponenty) a další. Významnými zamstnavateli jsou i klíové regionální instituce, soustedné do Plzn Fakultní nemocnice Plze, Západoeská univerzita v Plzni, Magistrát a Krajský úad Plzeského kraje. Malé a stední podniky vytváejí protiváhu velkým podnik m a zejména v sektorech služeb, stavebnictví a dopravy tvoí pevážný podíl registrovaných subjekt. Msto Plze se výrazn angažuje v podpoe nových aktivit, které navazují na innosti firem ze zpracovatelského pr myslu. Jedná se o tzv. strategické služby, které jsou podporovány i na národní úrovni a smují do oblasti high-tech služeb, výzkumu a vývoje. Existující aktivity technologických center jsou profilovány do sektor nových investic v Plzeském kraji - automobilový pr mysl a výroba komponent a elektronika. 7

9 1. 1 Charakteristika vybraných mstských obvod Plze má 10 mstských obvod. Nejvýznamnjší jsou MO Plze 1-4. Mstské obvody Plze 1 Plze 2 Plze 3 Plze 4 Plze 5 - Kimice Plze 6 - Litice Plze 7 - Radice Plze 8 - ernice Plze 9 - Malesice Plze 10 - Lhota Mstský obvod Plze 1 Mstský obvod Plze 1 vznikl jako správní jednotka v roce 1981 v období rozsáhlé bytové výstavby a tím i pílivu nových obyvatel. Dnes je plzeskou "jednikou" v potu obyvatel (celkem z toho žen, ve vku 0-14, , ekonomicky aktivních obyvatel), istotou ovzduší, rozlohou sídliš bytových dom, potem rybník a rozsáhlým rekreaním zázemím. Nachází se v severní ásti Plzn, a proto je nkdy také nazýván Severním pedmstím. Zahrnuje území staré mstské tvrti Roudná a p vodn samostatné obce Bolevec s osadami Bílou Horou a Košutkou, doplnné pozdji vilovou zástavbou Lochotína a pak postupn propojené sídlišti Lochotín, Bolevec, Košutka a Vinice. Hranice Mstského obvodu Plze 1 tvoí na jihu a východ eky Mže a Berounka (pozn.: Berounkou byl pojmenován dolní tok eky Mže od jejího soutoku s Radbuzou). Na západ sousedí s Mstským obvodem Plze 7 - Radice. Severní hranice obvodu se shoduje s hranicí msta Plzn. Sousedí s obcemi Chotíkov, Temošná - Záluží, Zru - Senec a Druztová. S centrem msta Plzn obvod spojuje most u Kalikovského mlýna, most generála Pattona a Roosewellt v most (díve Saský), s Doubravkou pak Masaryk v most. Pístup umožuje také šest lávek. Veejnou dopravu zajišují dv tramvajové linky a nkolik linek autobusových. Až do roku 1989 bylo území obvodu ist obytnou ástí msta s doznívajícím zemdlstvím, tém bez pracovních píležitostí a obchod, jen s jednou erpací stanicí pohonných hmot. V posledních letech se 8

10 dostaten rozvinula obchodní sí a služby pro motoristy. Deficit pracovních píležitostí se však stále projevuje ve výrobní sfée. Obvod disponuje dostatenou a vzhledem k stárnutí obyvatel až pebytenou kapacitou mateských a základních škol Sídlí zde nkolik stedních škol a uiliš a Lékaská fakulta Karlovy Univerzity úzce napojená na Fakultní nemocnici Plze. Zdravotnictví krom zmínné Fakultní nemocnice zastupují ješt soukromé kliniky a praxe. Na území obvodu sídlí nkolik tlovýchovných jednot. Nachází se zde mnoho voln pístupných univerzálních hiš a dv stelnice. Aktivn strávený volný as nabízí Stedisko volného asu dtí a mládeže a také Junák s nkolika klubovnami. Tradiní spoleenská setkávání postupn obnovuje Sdružení boleveckých rodák. Pispívají tak i k oživení Bolevecké návsi s historicky cennými stavbami lidové architektury. Aktivitou jsou povstní dobrovolní hasii z Bolevce a Bílé Hory. Ve starém Bolevci sídlí Umlecko pr myslové oddlení Západoeského muzea v Plzni. Významným místem pro pouení i zábavu se pi stále probíhající rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci stává Zoologická a botanická zahrada msta Plzn. Její areál navazuje na Lochotínský park. Bolevecká rybniní soustava s historií sahající až do 15. století a okolní rozsáhlé lesy vytváejí ideální podmínky pro rekreaci obyvatel celé Plzn Mstský obvod Plze 2 Mstský obvod Plze 2 - Slovany tvoí místní ásti Doudlevce (ást), Hradišt, Koterov, Božkov, Lobzy (ást) a Východní pedmstí (ást). Katastrální výmra obvodu je ha a poet obyvatel ( k ). Mstský obvod Plze 2 - Slovany se nachází v jihovýchodní ásti msta a je ohranien Hlavním nádražím D na severu, ekami Radbuzou a Úhlavou na západ a ásten ekou Úslavou na východ. Obvod pímo sousedí s obvody Plze 3, Plze 4 a Plze 8. Souástí obvodu jsou díve samostatné obce Koterov, Božkov a Hradišt, z nichž první dv jmenované jsou díky své lidové architektue vesnickými památkovými zónami. Dnešní charakter obvodu byl ustanoven na konci 19. století výstavbou inžovních dom ve tvrti nazývané Petrohrad. Od poloviny 20. století dochází k rozvoji pr myslu, vznikají nové továrny jako napíklad Stock v Božkov i pivovar Svtovar. Po první svtové válce pisplo k výstavb vilových tvrtí zejména zavedení hromadné dopravy. Poloha obvodu nabízí dobré rekreaní možnosti podél obou hraniních ek, v rekreaní oblasti "Park a lesopark Homolka", v centrální ásti obvodu v rekonstruovaném parku ve Chvojkových lomech a také v mstském bazénu Slovany. Rozvíjející se cyklistické doprav slouží cyklistické stezky. V obvodu jsou zastoupeny školy od mateských po stední, zdravotní péi poskytuje pedevším Zdravotnické zaízení Slovany. Své služebny zde má jak Policie R, tak Mstská policie Plze Mstský obvod Plze 3 Mstský obvod Plze 3 patí svou rozlohou ha mezi nejvtší plzeské obvody. Poet obyvatel na k inil Obvod sluuje jak historickou ást msta s dominantou gotického kostela sv. Bartolomje, tak ásti historicky mladší jako jsou Bory, Doudlevce, Skvrany, Nová Hospoda, Zátiší, Valcha a Radobyice. Na jeho území leží také nejvtší pr myslové podniky v Plzni - Škoda a.s., Plzeský Prazdroj a.s. i podnik na výrobu televizor zn. Panasonic. Posledn jmenovaný závod vznikl v lokalit Borská pole bývalém letišti Bory, prohlášeném po roce 1989 novou pr myslovou zónou. V obvodu se rovnž nacházejí všechny formy školských zaízení, vetn sídla Západoeské univerzity v Plzni. Pro volný as obyvatel slouží rekreaní oblast eské údolí s vodní nádrží, Borský park, sportovnímu využití napíklad stadion ve Štruncových sadech, tenisové kurty u Borského parku, r zné tlovýchovné jednoty i Zimní stadion na Štefánikov námstí. 9

11 Kulturní zážitky nabízí Divadlo J. K. Tyla, Komorní divadlo i Divadlo Miroslava Horníka, galerie, muzea, kino Beseda a nov otevené nákupn zábavné centrum Plze Plaza Mstský obvod Plze 4 tvrtý plzeský mstský obvod se nazývá podle jedné z p vodních osad Doubravka. Obvod tvoí východní ást msta Plzn, sousedí na severu s prvním, na západ s tetím a s druhým mstským obvodem na jihu. Obvod se skládá z p vodních obcí Doubravka, Letná, a Lobzy, které jsou dnes již srostlé v jeden mstský celek, a z obcí Bukovec, ervený Hrádek, Újezd a Záblá, tvoících stále ješt samostatné satelity. Zástavba v obvodu je velice rozmanitá, od historických vesnických objekt, pes rodinné domky po mstské obytné domy. Na území obvodu se též nachází nejstarší plzeský kostel sv. Jií z 10. století. Doubravka je ástí Plzn urená pedevším k bydlení. Moudrost pedk našich dnešních obyvatel se projevuje tím, že až na výjimky jsou pr myslové podniky umístny v zónách oddlených od obytných ástí. Bydlení je zpíjemnno velkými rekreaními plochami, nap. park v Potoní ulici, Lobezský park, oblast kopce Chlumu a další. Doubravka je dnes dynamicky se rozvíjející ástí Plzn. V oblastech mezi satelitními obcemi vznikají nové zóny rodinných domk, proluky v mstské zástavb jsou zastavovány bytovými domy. V územním plánu jsou velké rozvojové plochy pro bydlení i pr mysl. Dnes žije v Doubravce 25 tisíc obyvatel. 10

12 2. Policie R Mstské editelství Policie eské republiky vedení mstského editelství služba kriminální policie a vyšetování Klatovská 45, Plze Telefon (ústedna): editel: plk. Mgr. Luboš Berka (kancelá editele): Preventivn informaní skupina Klatovská 45, Plze ppor. Bc. Jaroslav Ibehej tel.: nprap. Ivana Telekešová tel.: nprap. Martina Hábrová tel.: nprap. Michaela Altmannová tel.: fax: Obvodní oddlení mstského editelství Obvodní oddlení Plze 1 (Lochotín, Bolevec, Roudná, Bílá Hora) Kaznjovská 2, Plze tel.: , fax: , vedoucí: npor. Zdenk Musil Obvodní oddlení Plze - Vinice (Vinice, Košutka, ást Roudné) Strážnická 16A, Plze tel., fax: , vedoucí: npor. Ing. Jií Krobot Obvodní oddlení Plze 2 (Slovany) Slovanská 163, Plze tel., fax: vedoucí: npor. Ing. Bc. Martin erný Obvodní oddlení Plze Bory (Bory, Borská pole, Doudlevce, Litice, Radobyice a Valcha ) adresa: Družstevní 16, Plze tel., fax: , vedoucí: npor. Zdenk Mazá Obvodní oddlení Plze sted (centrum msta) Perlová 3, Plze tel.: , fax: , vedoucí: npor. Bc. Tomáš Müller Obvodní oddlení Plze Skvrany (Skvrany, Nová Hospoda, Kimice, Radice a Malesice) Vejprnická 56, Plze tel., fax: , vedoucí: npor. Bc. Petr Vlk Obvodní oddlení Plze 4 (Doubravka, Lobzy, Újezd, ervený Hrádek a Bukovec) Hbitovní 1, Plze, tel., fax: , vedoucí: npor. Mgr. Bc. Radovan Sládek 11

13 Dopravní inspektorát U Borského parku 20, Plze tel.: , fax: vedoucí DI: npor. Ing. Karel Machulda Oddlení dopravních nehod DI: tel.: , fax: Železniní oddlení Železniní 12, Plze tel.: , fax: vedoucí: npor. Václav Nový 2. 1 Preventivn informaní skupina Policie R P sobnost Preventivn informaní skupiny Policie R (dále jen PIS) je rozdlena do nkolika oblastí a vykazuje bohatost a široký zábr i cíle. Jednou z nosných oblastí, ve které tyto skupiny p sobí, je spolupráce se sdlovacími prostedky. Denn je zajišován aktuální informaní servis z oblasti kriminality a dopravní nehodovosti. Samozejmostí je hodnotící statistický informaní servis o vývoji bezpenostní situace v daném teritoriu za konkrétní období, napíklad msíc, tvrtletí, pololetí nebo rok. Mezi další úkoly patí napíklad naplování pravidelných policejních pátracích a informaních rubrik v tisku, rozhlasu a televizi, mediální šíení informací o preventivních projektech a informací o problematice prevence kriminality a nehodovosti v silniním provozu, mediální tématické poradenství z oblasti prevence a podobn. V bodovém výtu aktivit vycházejících ze spolupráce se sdlovacími prostedky patí ješt poádání tiskových konferencí a besed. Další velmi d ležitou oblastí innosti PIS je spolupráce se širokou veejností: Terénní akce pro veejnost - napíklad výstavy, soutže nebo prezentaní akce "Den s policií" Tyto akce mají velmi pozitivní význam pi navazování vzájemných kontakt mezi policií a obanem. Pracovníci PIS zajišují poradenskou innost pro veejnost, zejména z oblasti situaní prevence, organizují besedy a setkání s obany a specifickými skupinami, jako jsou žáci mateských a základních škol, d chodci, tlesn postižení spoluobané a podobn. Neodmyslitelnou souástí innosti PIS je plnní úkol na úseku analytiky. Bez úzké návaznosti na tuto oblast není možné smyslupln a progresivn rozvíjet aktivity na poli prevence. Ve spolupráci s analytickými pracovníky je nepetržit sledován vývoj kriminality a dopravní nehodovosti. Na základ získaných poznatk jsou pak pijímána a realizována vlastní preventivní opatení ve vztahu k veejnosti a subjekt m participujícím na realizaci preventivních projekt a program. Na základ statistických ísel vytváí a realizuje r zné projekty pro širokou veejnost s cílem snížit kriminalitu na území msta Plzn. Mezi poslední projekty patí Stop kapsá m, kdy se vylepovaly plakáty do hypermarket a na nákupní vozíky. Smyslem projektu bylo snížit poet kapesních krádeží v obchodech. Dalším projektem, který pracovníci zrealizovali, byla akce Na kole tam a zpt. V Plzni docházelo k mnoha krádežím jízdních kol, a proto se nechali vyrobit cyklistické bezpenostní zámky. Akce byla urená veškeré veejnosti pro zvýšení jejich povdomí o vlastní zodpovdnosti za sv j majetek. Poslední projekt nese název Pozor na svoje vci aneb vtšin krádeží m žeme pedejít. Poslední, nemén d ležitou oblastí innosti je spolupráce s orgány státní správy a samosprávy. Na pracovnících PIS leží odpovdnost za podíl okresního i mstského editelství policie na tvorb a realizaci dílích projekt prevence kriminality, do kterých je Policie eské republiky zapojena nebo které navrhuje a organizuje. Základem dobré vzájemné spolupráce je rozvíjení pracovních kontakt, poskytování informací o vývoji kriminality a dopravní nehodovosti a konzultace o možnostech prevence. Je teba také pipomenout potebu aktivní 12

14 úasti v orgánech p sobících na místní úrovni v problematice prevence kriminality, nehodovosti a drogové závislosti. AKCE besed na mateských školách základní školy pro tém 7000 žák - 29 základních škol, návštvy min 2x ron první stupn - Ajax druhé stupn - trestní odpovdnost, alkohol, drogy, šikana a témata dle problém škol stední školy a gymnázia- 40 pednášek na r zná témata dle poteb škol pibližn 30 akcí pro veejnost: dtské domovy, seniory, ukázky práce PR na základních a mateských školách, dtské dny, letní dtské tábory, besedy pro tlesn a mentáln postižené, akce s Besipem, Pietní akt AKCE do ervna besed v mateských školách základní školy pro 3000 žák - 29 základních škol první stupn - Ajax druhé stupn - trestní odpovdnost, alkohol, drogy, šikana a témata dle problém škol stední školy a gymnázia 20 pednášek na r zná témata dle poteb škol + náborové akce pibližn 20 akcí pro seniory - ukázka práce PR na r zných akcích pro veejnost nap. Den s hasii, Pietní akt pi Slavnostech svobody, akce Daruj krev s plzeskou policií, letní dtské tábory, besedy pro nevidomé atd. velký Den s Policií, který se koná pokaždé v jiném mst 13

15 3. Mstská policie Plze Mstská policie Plze byla zízena v roce je orgánem obce a ízena primátorem, pokud zastupitelstvo nepoví ízením jiného zastupitele. Mstská policie Plze je ízena radním pro oblast bezpenosti. Úkolem Mstské policie je zabezpeování místních záležitostí veejného poádku a plnní dalších úkol podle zákona 553/1991 Sb., o obecní polici. Pispívá zejména k ochran a bezpenosti osob a majetku. Dohlíží nad dodržováním pravidel obanského soužití. Pispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní (mstské) policii nebo jiným zákonem k bezpenosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Odhaluje pestupky a jiné správní delikty a upozoruje fyzické a právnické osoby na porušování obecn závazných právních pedpis a iní opatení k náprav. Mstská policie Plze má celkem 270 zamstnanc z toho 220 strážník. Struktura Mstské policie 14

16 Mstská policie Plze Mstská policie Plze zízena od ledna 1992 Mstský kamerový dohlížecí systém zaveden v roce 1997 Mobilní radarové zaízení zavedeno od ledna 2007 Runí radarové zaízení používáno od roku 2006 provoz telefonní linky 156 Velitelství Perlová 3, Plze Velitel MP: JUDr. Ludk Hosman, tel: Služebna Lochotín a Vinice Alej Svobody 60 Plze tel: Velitel: Miloslav Novák, tel: Služebna Vinice: Plze, Brnnská 65, tel: Služebna Slovany Koterovská 83, Plze,tel: Velitel: Václav Kozel, tel: Služebna Sted Divadelní 4, Plze, tel: , Velitel: Jan Brašna, tel: Služebna Bory Heyrovského 40, Plze, tel: , Velitel: Patrik Schovánek, tel: Služebna Doubravka Rádiová 42, Plze, tel: Velitel: Karel Hais, tel: Služebna Skvrany Terezie Brzkové 35, Plze tel: Velitel: Bc.Eva Königová, tel: Dopravní skupina Mstské policie zízena v roce 1995 Dominikánská 12, Plze, tel: Velitel DS: Michal Rybáek, tel: Hlavním cílem Dopravní skupiny je vnovat se zejména dopravním pestupk m páchaným v centru msta. To ovšem neznamená, že ostatní pestupky spadající do kompetence Mstské policie by byly ponechávány bez povšimnutí. Na DS je zaazeno také pt pracovník, kteí vykonávají nepetržitou službu v budov Úadu mstského obvodu Plze 3 v sadech Ptaticátník.7/9 a dva pracovníci vykonávající denní dohled na parkovišti a v budov radnice na námstí Republiky.1. Strážníci DS se úastní vtšiny opatení konaných k zajištní dodržování veejného poádku pi r zných kulturních a spoleenských akcích na území obvodu i mimo nj (koncerty, fotbalová a hokejová utkání, kulturní akce, pr vody, demonstrace, mimoádné události apod.). DS má k dispozici dv vozidla upravená pro pevážení TPZOV - tzv. botiek, které jsou nasazovány na nesprávn zaparkovaná vozidla. Posádka vozidla je tvoena pouze jedním strážníkem a jedním technickým pracovníkem. Toto je nejúinnjší prostedek ke zjištní pestupce a vyešení pestupku na míst. Od poloviny roku 2003 byl ve spolupráci se Správou veejného statku msta Plzn zahájen provoz odtahového vozidla. Od listopadu roku 2004 se Mstská policie Plze stídá na odtahovém vozidle po jednom týdnu s Policií R. Na dopravní skupin MP je v souasné dob zaazeno 15

17 22 strážník s osvdením (z toho 14 žen), 7 strážných a 4 technití pracovníci (pro nasazování TPZOV). Tento stav je bohužel o dva strážníky nižší než plánovaný poet. Pracovní doba je na DS stanovena denn hodin. Ti strážnice pomnnky pracují pondlí až pátek hodin (plánovaný stav minimáln tyi). Pt strážných drží nepetržitou službu na Úadu mstského obvodu Plze 3. Skupina metodiky, korespondence a prevence Dominikánská 12 Plze Skupina pro metodiku a korespondenci Mstské policie Plze je souástí velitelství. Hlavní pracovní náplní je stanovení pracovních postup týkajících se spolupráce mezi Mstskou policií a správními orgány obce. Dále je jejím úkolem doruovat d ležité písemnosti, zejména rozhodnutí do vlastních rukou. Na požádání správního orgánu obce provádí pedvedení úastník ízení ke správnímu ízení. Prohlubuje spolupráci mezi orgány státní správy a vydává metodické pokyny v souladu s legislativou eské republiky. Do této skupiny patí i metodici prevence kriminality, kteí realizují a aplikují aktivní spolupráci na projektu prevence kriminality s orgány zabývajícími se výše uvedenou problematikou. Metodici prevence kriminality zpracovávají projekty, které se zabývají na úrovni primární prevence snižováním kriminality ve mst Plzni a bezpeností provozu v mstské aglomeraci. Mezi tyto projekty se adí: 1. Projekt " SENI" Projekt "SENI" je zamen na osoby seniorského vku nebo na osoby osamlé. Projekt je realizován ve spolupráci s Úadem mstského obvodu Plze 3. Jedná se o zprostedkování nejen pocitu bezpeí, ale i praktické zajištní bezpenosti formou instalace bezpenostního panoramatického kukátka i bezpenostního etízku na vstupní vchodové dvee od bytu. Souástí instalace je i dodání stojánku s nejdležitjšími telefonními ísly, popípad s ísly na svého lékae i rodinu. Na rubu stojánku je náhled na prkaz osoby, která odeítá stav plynomru, elektromru i vodomru s telefonním íslem na pohotovost voda, plyn, elektina. Na tomto telefonickém ísle je možné ovit, kde a zda v bec k odetu dochází. Dále je piložen samolepicí štítek s d ležitými ísly a s upozornním na ostražitost pi otvírání dveí cizím lidem, který je uren k nalepení práv k etízku na dvee nebo vedle kukátka. 2. Spolupráce pi provozu dtských dopravních hiš 4. MŠ v Plzni, Republikánské ulici, 1. ZŠ, Západní 1, 33.ZŠ, Machákova ul. Výcvik pedškolák v praxi Situaní nácvik provozu ve mst Dopravní soutž o Pr kaz malého cyklisty 3. Cyklus besed pro základní a stední školy se zamením na témata: Doprava ve mst - chodci, cyklisti, motoristi, dopravní znaky a základy souvisejících právních norem Základní právní orientace - Listina základních práv a svobod, trestní zákon, pestupkový zákon, apod. Šikana - píiny, zdravotní, sociální a právní d sledky, pomoc Drogová problematika a jiné závislosti - píiny, zdravotní, sociální a právní následky užívání, pomoc, historie, druhy drog Extremismus - rasismus - píiny, d sledky, pomoc Besedy jsou uskuteovány pro všechny roníky pevážn základních a stedních škol. V roce 2005 bylo uskutenno 104 besed s celkovým potem 2760 žák. Ze zvyšujícího se trendu vyplývá, že o besedy je velký zájem, a z ohlas škol je zejmé, že besedy a pednášky plní sv j úel. 4. Provoz informativních radar na komunikacích 16

18 V roce 2007 bylo provedeno 116 besed pi pr mrném potu žák na tídu 29. Hlavní témata besed byla: prezentace Mstské policie Plze, trestní odpovdnost mládeže, pestupkový a trestní zákon a jeho vybraná ustanovení, kontakt se zvíetem, doprava v mstské aglomeraci, šikana, drogová problematika z právního úhlu a podobn. V roce 2007 probhlo celkem 18 ukázek profesní sebeobrany a nasazení služebního psa. Mstská policie Plze se zúastnila mimo jiné i akce Pirátský den Borská pehrada, ukázka v rámci LDT Svojšín, LDT Mladotice, akce Dny dtí s IZS, Borský park s rádiem Kiss Proton, Tesco. Celkový poet žák Pr mr žák na tídu Pr mrný poet besed V první polovin roku 2008 bylo realizováno 90 besed pi pr mrném potu žák na tídu 29. Tématika besed byla pevážn: innost Mstské policie Plze, Listina základních práv a svobod, vybrané pestupky - trestné iny a jejich ešení, dopravní situace cyklista v silniním provozu, šikana, návykové látky a další. V 1. pololetí roku 2008 probhlo celkem 11 ukázek profesní sebeobrany a nasazení služebního psa. Mstská policie Plze se zúastnila mimo jiné tchto akcí: besedy s žáky na 14., 17., 10. ZŠ, Akce s IZS u ZOO, ukázky innosti v LDT Holany u eské Lípy, v Gymnáziu Fr. Kižíka, akce Branný den, Setkání se seniory a podobn. Celkový poet žák Pr mr žák na tídu Pr mrný poet besed Vedení Mstské policie Plze vylenilo na preventivní aktivity ti pracovníky, kteí mají odpovídající vzdlání v oblasti sociáln patologických jev a pracují pod odbornou externí supervizí. Koordinaci preventivních aktivit ve mst zajišuje metodik primární prevence Bc. Lukáš Eisenvort ve spolupráci s manažerem prevence kriminality a protidrogovým koordinátorem MMP. Pravideln jednou za p l roku se konají sch zky všech organizací, které nabízejí preventivní programy ve mst. V roce 2008 na základ poptávky ze strany školních metodik primární prevence vznikne katalog poskytovatel prevence ve mst. Mstská policie Plze provozuje od 1. srpna 2006 pidruženou innost "Odchyt zvíat" - k dispozici má za tímto úelem odchytové vozidlo. Kamerový monitorovací systém Tém deset let je v Plzni budován a rozvíjen mstský kamerový monitorovací systém. Plze patí mezi první msta, ve kterých byl tento projekt realizován. První kamery se v ulicích msta objevily za podpory Ministerstva vnitra R už v roce Samotné kamery jsou 17

19 spolen s ostatním technickým zaízením v majetku msta Plzn. Provoz technicky zajišuje Správa veejného statku msta Plzn, nepetržitou obsluhu zabezpeuje Policie R, Mstské editelství Plze spolen s Mstskou policií Plze. V Plzni je ve vybraných lokalitách v souasnosti umístno 30 kamer. Kamery jsou po konzultaci s Policií eské republiky instalovány na místa, která jsou z pohledu bezpenostní situace riziková. V roce 2006 byla zakoupena mobilní kamera, která je využívána k eliminaci uritého problému v policií vytipovaných lokalitách a jehož vývoj je promnlivý. 18

20 4. Analýza kriminality Analýza kriminality popisuje typologii kriminality ve mst Plzni, její vývoj v letech 2003 až 2007 a srovnává ji se situací v eské republice a Plzeském kraji. Dále pedkládá rozbor trestné innosti na území msta Plzn a poadí nejzatíženjších lokalit v rámci msta. OO PR Porovnání indexu nápadu celkové trestné innosti s indexy ostatních OO PR, v jejichž p sobnosti se nacházejí msta s potem obyvatel nad 25 tisíc. poet odd. kraj obyv. msto +obce obyv. msto tj.% obyv. obce tj.% poet obcí pr mr potu T na obyv. v OO PR obcích idx. T OO PR Brno 8 + OŽP JM ,5 5 Beclav 1 JM , , ,5 32. Budjovice 3 + OŽP J , , ,6 14 eská Lípa 1 LB , , ,3 8 eský Tšín 1 MS , , ,4 36 Dín 1 + OŽP ÚL , , ,5 26 Frýdek- Místek 1 MS , , ,8 24 H.Králové 3 + OŽP KH , , ,7 29 Havíov 3 MS ,6 22 Hodonín 1 JM , , ,9 42 Cheb 2 KV , , ,6 15 Chomutov 3 ÚL , , ,7 2 Jablonec n.n. 2 LB , , ,1 19 Jihlava 1 VY , , ,1 21 Karlovy Vary 2 KV , , ,2 9 Karviná 2 MS ,0 25 Kladno 4 ST , , ,3 16 Kolín 1 ST , , ,5 6 Krnov 1 MS , , ,4 45 Kromíž 1 ZL , , ,1 41 Liberec 5 LB , , ,4 18 Ústí nad Labem 1 ÚL , , ,6 27 Ml. Boleslav 2 ST , , ,8 7 Most 2 + OŽP ÚL ,0 10 Nový Jiín 1 MS , , ,7 37 Olomouc 4 + OŽP OL , , ,1 13 Opava 1 MS , , ,2 33 Orlová 1 MS , , ,3 17 Ostrava 11 MS ,8 4 Pardubice 4 + OŽP PA , , ,8 30 Písek 1 J ,6 28 Plze 7 + OŽP PL ,7 11 Prostjov 1 OL ,3 20 Perov 2 + OŽP OL , , ,7 35 Píbram 1 ST ,9 1 poadí dle idx. OO PR 19

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Zdraví 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Cílem programu je zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva R Jde o

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Vývoj a stav kriminality v kraji za leden-září 2015 kpt. Ing. Roman Filo Moravskoslezský kraj základní přehled Počet obyvatel 1 218 732 (2014) Rozloha

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

článek 1 Obecná ustanovení článek 2 Vymezení oblastí s preferencí způsobu výroby tepla

článek 1 Obecná ustanovení článek 2 Vymezení oblastí s preferencí způsobu výroby tepla ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY statutárního města Plzně č. 13/2002 ve znění vyhlášky č. 9/2003 a 5/2008, k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně Zastupitelstvo města Plzně vydává usnesením č. 569 ze

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010

Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz Minimální plán primární prevence pro školní rok 2009/2010 Primární

Více

Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011. Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011

Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011. Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011 Květen 2008 Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pracovní skupina prevence kriminality Bc. Miloslav Macela,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Příloha č. 3. Seznam veřejně prospěšných staveb aktuální platná verze od 1.11. 2010

Příloha č. 3. Seznam veřejně prospěšných staveb aktuální platná verze od 1.11. 2010 Příloha č. 3 Vyhlášky statutárního města Plzně č. 9/1995 o závazných částech Územního plánu města Plzně ve znění pozdějších změn Seznam veřejně prospěšných staveb aktuální platná verze od 1.11. 2010 /k

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 Bod pořadu jednání: Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Lukáš

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ

Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Okresníředitelstv editelstvíliberec Prezentace na jednání zastupitelstva. vypracoval: plk. JUDr. Miroslav Dvořák ředitel OŘ Program příspěvku Trestná činnost za rok 26 a vývojové trendy kriminality Projekt

Více

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence,

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence, CELKOVÁ VIZE ROZVOJE MSTA Horní Slavkov je v roce 2028 regionáln významným a vyhledávaným centrem oblasti Slavkovského lesa, dynamicky a vyvážen se rozvíjejícím a funkním místem, nabízejícím vhodné podmínky

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9.

Z P R Á V A. o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním obvodě obvodního oddělení PČR Olomouc 3 v roce 2014. Olomouc 9. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE Územní odbor Olomouc obvodní oddělení Olomouc 3 Olomouc 9. února 2015 Z P R Á V A o stavu veřejného pořádku a trestné činnosti v územním

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více