Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001"

Transkript

1 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001

2 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001

3 02 > Motto > Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu

4 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 03

5 04 > Nadace Open Society Fund Praha Seifertova 47, Praha 3 tel.: , fax: Nadace Open Society Fund Praha je ãlenem Fóra dárcû asociace nadací > Tiráž 2002 Nadace Open Society Fund Praha Design & Macwork: Ludûk Kubík-ester s s pouïitím písma Trade Gothic a Isonorm Tisk: EKON, druïstvo, Srázná 17, Jihlava V echna práva vyhrazena.

6 Děkujeme > panu Georgi Sorosovi a v em na im spolupracovníkûm v âeské republice i v zahraniãí za podporu, která nám umoïàuje vykonávat na i ãinnost Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 05

7 06 > Obsah > > Obsah [1] ÚVOD 1. George Soros zakladatel Nadace Open Society Fund Úvodní slovo fieditelky nadace 11 [2] SPRÁVNÍ RADA NADACE A PRACOVNÍCI NADACE [A] EAST EAST PROGRAM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 1. Projekty s mezinárodní úãastí pofiádané v âeské republice Zahraniãní akce pofiádané v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû 23 [B] VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 1. Nadaãní investiãní fond Stipendijní program pro studenty stfiedních kol Program podpory nadan ch romsk ch studentû Letní kola angliãtiny pro nadané romské studenty Stipendium George Sorose pro nadané romské studenty kola pro v echny Mentoring dûtí z kulturnû a sociálnû znev hodnûného prostfiedí Stipendijní programy Mezinárodní letní univerzita CEU Summer University Curriculum Resource Center Program Central European University Budapest Central European University / Stfiedoevropská univerzita Budape È, Var ava Soros Supplementary Grants Program Network Library Program / Visiting Fellow Program Ostatní programy 57 [C] PROGRAMY Z OBLASTI UMĚNÍ A KULTURY 1. Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní Open Society Cultural Link Program Podpora souãasného divadla, hudby a tance program Performing Arts Program podpory kulturních ãasopisû Program podpory vydávání kniïních titulû akademického charakteru Program vydávání pfiekladû 76

8 6. Program na podporu elektronického publikování Kulturní politika Ostatní programy 82 [D] PODPORA ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 1. Program na podporu drobn ch obãansk ch aktivit Program Podpora komunitních projektû Community Partnership Support Initiative (CPSI) Iniciativa na podporu partnerství v komunitách Program Spoleãnost muïû a Ïen z aspektu Gender Program na podporu iniciativ mlad ch lidí Child Abuse Program Násilí na dûtech Program na podporu romsk ch aktivit Stipendia pro uprchlíky Program Street Children / Children in the Streets Dûti ulice Právní program Program Brána muzea otevfiená Revitalizace kulturnû-historického dûdictví z iniciativy komunity Ostatní programy 130 [E] PROGRAMY Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ 1. Harm Reduction Program Albert Schweitzer Institute Program Salzburg Cornell Seminar 137 [F] PROGRAMY Z OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 1. Program Vûc vefiejná Program podpory vzdûlávání v oblasti státní správy a samosprávy 144 [G] FINANČNÍ PŘEHLEDY 1. Pfiehled závazkû z let pfiedchozích vyplacen ch v roce Pfiehled grantû a nákladû vyplacen ch nadací OSF Praha z rozpoãtu OSI New York nebo OSI Budape È Pfiehled grantû a programov ch nákladû vyplacen ch v roce [H] ZPRÁVA AUDITORA Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 07

9 ÚVOD > [1] 1. George Soros zakladatel Nadace Open Society Fund Praha [1] 1. Úvodní slovo ředitelky nadace Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 09

10 10 > George Soros zakladatel Nadace Open Society Fund Praha > GEORGE SOROS, americk finanãník a filantrop, zakladatel Open Society Institute New York a Budape È a sítû nadací v zemích stfiední a v chodní Evropy a v dal ích zemích, se narodil v Budape ti v roce Roku 1947 emigroval do Velké Británie, kde vystudoval the London School of Economics. V roce 1956 ode el do USA a zalo- Ïil zde investiãní fond Quantum Fund. V souãasné dobû je jedin m vlastníkem spoleãnosti Soros Fund Management, která slouïí jako hlavní finanãní poradce pro Quantum Group of Funds. The Quantum Fund N.Y., nejstar í a nejvût í fond v rámci Quantum Group, je po dobu své zhruba tfiicetileté existence v eobecnû uznáván jako nejúspû nûj í investiãní fond na svûtû. Svoji nadaãní ãinnost zahájil George Soros v roce 1979, kdy v New Yorku zaloïil Open Society Fund, Inc. V roce 1980 zaãala tato nadace podporovat polské hnutí Solidarita a prostfiednictvím Nadace Charty 77 ve Stockholmu také oponenty komunistického re- Ïimu v tehdej ím âeskoslovensku. První nadaci ve stfiední Evropû G.Soros zaloïil v Budape ti roku 1984, v roce 1987 následovala nadace v Moskvû. V souãasné dobû tvofií síè Sorosov ch nadací dvacet sedm samostatn ch organizací v zemích stfiední a v chodní Evropy a v b valém Sovûtském svazu, dal í Sorosovy nadace pûsobí v Jihoafrické republice, ve stfiední a západní Africe, v Guatemale a na Haiti. G. Soros také podporuje fiadu programû v dal ích ãástech svûta, napfi. v Indonésii, Turecku, nûkter ch zemích JiÏní Ameriky a v samotn ch Spojen ch státech. Jejich spoleãn m cílem je podpora rozvoje obãanské spoleãnosti. Vedle toho existuje nûkolik institucí a programû, které pûsobí v celé síti nadací, napfiíklad Open Society Institute New York a Budape È. George Soros také zaloïil a financuje Stfiedoevropskou univerzitu v Budape ti. V posledních letech se intesivnû zab vá otázkou sociálních a politick ch dopadû globalizace. Prostfiednictvím nadací roãnû vynakládá na podporu rozvoje otevfiené spoleãnosti zhruba 500 miliónû dolarû. George Soros je, jak sám uvádí ve své knize Otevfiená spoleãnost, reforma globálního kapitalismu, jedním z mnoha finanãníkû, ale je témûfi jedineãn ve své ãinnosti nadaãní. George Soros je autorem fiady knih. V ãeském pfiekladu vy ly napfi. Alchymie financí, Smûnka na demokracii a naposledy Soros o Sorosovi z roku Kniha z roku 2000 nese název Open Society (Reforming Global Capitalism) a v roce 2001 vy la v nakladatelství Public Affairs, Oxford kniha On Globalization. [1] > Úvod George Soros je také drïitelem mnoha ãestn ch doktorátû a mezinárodních ocenûní, jimiï mezinárodní odborná vefiejnost vyjádfiila uznání jeho snahám o rozvoj otevfiené spoleãnosti. V listopadu 1998 obdrïel cenu Nadace Charty 77, v roce 1999 cenu Hannah Arendtové a v kvûtnu roku 2000 získal ve Var avû ocenûní MuÏ roku, kter udûluje Gazeta Wyborcza.

11 Úvodní slovo ředitelky nadace > NADACE OSF PRAHA zamûfiila v roce 2001 své úsilí na nûkolik hlavních oblastí, pfiedev ím na ty, které jsou pro âeskou republiku dûleïité z pohledu jejího vstupu do Evropské unie. Právní programy nadace se zamûfiovaly pfiedev ím na pokraãování programu bezplatné právní pomoci, program alternativních trestû a policejní reformu. V znamnou mûrou se nadace podílela na podpofie fiady programû, zamûfien ch na potírání korupce a to jak pokraãující podporou Transparency International, tak dal ích organizací a aktivit. Dal í v znamnou oblastí v ãinnosti nadace byly programy zamûfiené na rovné pfiíleïitosti a potírání diskriminace Ïen. V oblasti Ïensk ch programû jsme povaïovali za velmi v znamnou svoji podporu obãanskému sdruïení Aperio, kterému se dafií postupnû mûnit pfiístup vefiejnosti k problematice rodiãovství. Rok 2001 byl Mezinárodním rokem dobrovolnictví. Nadace OSF Praha si povaïuje za ãest, Ïe sv m programem Rozvoj dobrovolnictví, kter zahájila v roce 1996 a kter podporuje dosud, pfiispûla velkou mûrou k obnovû obãanské angaïovanosti a rozvoji dobrovolnictví v âeské republice. Nadace iniciovala zaloïení samostatné dobrovolnické organizace, z níï postupem ãasu vzniklo Národní dobrovolnické centrum které znaãnû roz ífiilo jak nabídku sv ch dobrovolnick ch programû (napfi. PûtP, program pro dobrovolníky v nemocnicích, atd.) tak také své pûsobení v jednotliv ch regionech âr. V roce 2001 jsme jiï nebyli zdaleka jedinou organizací, která ãinnost Národního dobrovolnického centra podporovala, ale jsme rádi, Ïe jsme byli první, kdo s podporou tohoto typu dobrovolnické ãinnosti pfii el. V roce 2001 byl ukonãen program CPSI (Iniciativa na podporu partnerství v komunitách). Jednalo se o tfiílet program financovan Nadací OSF Praha a Charles Stuart Mott Foundation, jehoï se jako programoví partnefii úãastnily Nadace VIA, Nadace Partnerství a Komunitní nadace Ústí nad Labem. Program CPSI se prostfiednictvím rûzn ch metod podpory vybran m místním organizacím a jimi realizovan m komunitním projektûm snaïil aktivnû pfiispût ke kultivaci obãanské spoleãnosti. Program byl zavr en publikací nûkolika materiálû, které tfiíleté fungování programu shrnují. Kromû tohoto programu poskytovala Nadace OSF Praha svoji podporu formou grantû fiadû organizací, jejichï cílem bylo pfiedev ím posílit roli obãanû v rozhodovacích procesech a úãast nevládních organizací na prosazování a obhajobû vefiejného zájmu. Prioritou nadace zûstaly v roce 2001 také otázky koexistence etnick ch minorit a majoritní spoleãnosti. Pokud jde o romskou men inu, na í prioritou byla podpora nejrûz- > 11 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001

12 12 > nûj ích forem vzdûlávání. Za pfiedpoklad úspû né koexistence vût inové spoleãnosti a etnick ch men in jsme vïdy povaïovali multikulturní vzdûlávání. V roce 1999 jsme sv m grantem podpofiili vznik Multikulturního centra Praha a v roce 2001 jsme pokraãovali v jeho podpofie. Centrum realizuje irok okruh aktivit, mezi jedny z nejdûleïitûj- ích patfií nabídka multikulturní v chovy pro uãitele základních a stfiedních kol. V roce 2001 jsme pokraãovali v podpofie sv ch tradiãních programû, zamûfien ch na podporu alternativních vzdûlávacích programû, na podporu jak v tvarného tak Ïivého umûní, vydávání knih a na podporu nûkter ch programû v oblasti zdravotnictví. V roce 2001 jsme také poprvé rozdûlili v nosy z nadaãního jmûní, které nadace získala v rámci prvního kola rozdûlení prostfiedkû z Nadaãního investiãního fondu. Tyto prostfiedky byly urãeny na podporu vzdûlávání. Rok 2001 byl pro nás mimofiádnû úspû n, jelikoï jsme uspûli také v druhém kole rozdûlování pfiíspûvkû NIF, které budou urãeny na granty v oblasti lidsk ch práv. Marie Kopecká [1] > Úvod

13 SPRÁVNÍ RADA A PRACOVNÍCI NADACE > [2] 1. Správní rada nadace [2] 2. Pracovníci nadace Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 13

14 14 > Správní rada nadace > ŠIMON PÁNEK > pfiedseda správní rady JOSEF JAŘAB > ãlen správní rady MARIE NĚMCOVÁ > ãlen správní rady EVA VALENTOVÁ > ãlen správní rady do IVAN VESELÝ > ãlen správní rady IVO ŠANC > ãlen správní rady HELENA ACKERMANOVÁ > ãlen správní rady od [2] > Správní rada a pracovníci nadace

15 Pracovníci nadace > MARIE KOPECKÁ > V konná fieditelka ZDENKA ALMEROVÁ > Finanãní fieditelka, Grantov program pro mladé lidi, Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií ALEXANDRA BRABCOVÁ > Program Brána muzea otevfiená * OLGA GAJIČOVÁ > Salzburg Cornell Seminar, Harm Reduction Program, Program paliativní péãe, Neurochirurgick program Aitken Institute, Program Child Abuse * TOMÁŠ HIRT > Romsk program Do VLASTA HIRTOVÁ > East-East Program, programy Stfiedoevropské univerzity, Soros Supplementary Grants Program ŠÁRKA CHLÁDKOVÁ > Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû (CPSI) Do JASENKA MEDENČEVIČ > Stipendia G. Sorose pro nadané romské studenty, Letní kola angliãtiny pro romské studenty, program kola pro v echny Do KATEŘINA POBUDOVÁ > Programy v oblasti vefiejné správy, OSI/FCO Chevening Schollarships, Oxford Colleges Hospitality Scheme/Cambridge Colleges Hospitality Scheme, Undergraduate Exchange Program MARTA SMOLÍKOVÁ > Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní, Program Performing Arts, Program podpory vydávání kulturních ãasopisû, Podpora vydávání akademick ch titulû, pfiekladatelské projekty CEU Translation Project a East Translates East Project, Kulturní politika JAROSLAVA ŠŤASTNÁ > Program Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû (CPSI) ONDŘEJ ŠTĚPÁNEK > Program na podporu nadan ch romsk ch studentû, Program stipendií pro uprchlíky, Program na podporu drobn ch obãansk ch aktivit MONIKA LADMANOVÁ > Právní program, Program Spoleãnost Ïen a muïû z aspektu gender, Program EU Od ãásteãn úvazek > 15 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001

16 16 > MARTA KOZÁKOVÁ > Právní program, Program Spoleãnost Ïen a muïû z aspektu gender, Program EU Od IVA LADMANOVÁ > Romsk program Od ZUZANA VRÁNOVÁ > ekonomka JITKA HLÁVKOVÁ > vedoucí sekretariátu * JANA BOHMANNOVÁ > asistentka programu Brána muzeí otevfiená a Podpora komunitních projektû VÁCLAV BROŽ > civilní sluïba Do VÁCLAV SVOBODA > civilní sluïba Od * ãásteãn úvazek [2] > Správní rada a pracovníci nadace

17 NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLY v roãní zprávy uvádûjí granty, které byly udûleny rozhodnutím správní rady nadace v roce 2001 z rozpoãtu téhoï roku a souãasnû je uveden pfiehled vyplacen ch grantû. V nûkter ch pfiípadech budou vyplaceny nebo doplaceny v souladu s plnûním smlouvy v letech následujících. Vyplacené granty nebo jejich ãást jsou uvádûny v té mûnû, ve které byly vyplaceny. V samostatné kapitole jsou uvedeny granty, které byly vyplaceny v roce 2001 a jedná se o závazky z rozpoãtû let pfiedchozích. Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 17

18 EAST EAST PROGRAM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE > [A] 1. Projekty s mezinárodní účastí pořádané v České republice [A] 2. Zahraniční akce pořádané v zemích střední a východní Evropy za účasti českých delegátů Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 19

19 20 > Projekty s mezinárodní účastí pořádané v České republice > KÓD PROGRAMU: BEEPR B9167 PROGRAM EAST EAST je zamûfien na podporu vzájemné konkrétní spolupráce a konstruktivního dialogu mezi zemûmi stfiední a v chodní Evropy s cílem vytvofiit pluralitní otevfienou spoleãnost. Pfiednostnû jsou podporovány projekty dlouhodobûj í mezinárodní spolupráce nevládních a neziskov ch organizací, které pomáhají fie it spoleãné ãi podobné problémy. Podpora je poskytována ve dvou rovinách: organizátorûm projektu v zemi konání a úãastníkûm, ktefií participují na projektu programu East East pofiádaném v zahraniãí. 1. PROJEKTY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravé rodiãovství: pfiivádíme dûti na svût února, Praha; organizátor: âeská asociace porodních asistentek Kã Vyplaceno Kã âesko-polské fórum: vize trvale udrïitelného rozvoje Krkono února, Vrchlabí; organizátor: âlovûk a Krkono e, o. s Kã Vyplaceno Kã [A] > East East Program mezinárodní spolupráce Navázání kontaktu mezi ãesk mi a jugoslávsk mi neziskov mi organizacemi bfiezna, Praha, Bûlehrad, Kragujevac, Nis, Nov Sad; organizátor: Centrum pro demokracii a svobodné podnikání Kã Vyplaceno Kã Vefiejné finance: teoretické a praktické aspekty bfiezna, Praha; organizátor: Vysoká kola ekonomická v Praze Kã Vyplaceno Kã Strategie pro trvale udrïiteln rozvoj v prûmyslov ch oblastech Kazachstánu, Moldavska a âeské republiky dubna, Praha; organizátor: âeské centrum ãist í produkce, o. s Kã Vyplaceno Kã âeské obchodní právo pfied branami Evropské unie dubna, Brno; organizátor: Evropská asociace studentû práva Brno Kã Vyplaceno Kã

20 Image mûst a rozvoj regionû dubna, Brno; organizátor: Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání, s. r. o Kã Vyplaceno Kã Integraãní programy v etnicky smí en ch komunitách v âeské republice a na Slovensku kvûtna, Pofiíãí; organizátor: Apasaka, o. s Kã Vyplaceno Kã V mûnné stáïe studentû speciální pedagogiky a pracovníkû dûtského domova pro dûti s handicapem: âeská republika a Ukrajina 4. ãervna 12. srpna, Neveklov, âr a Vil any, Ukrajina; organizátor: Nadaãní fond na pomoc postiïen m dûtem na Ukrajinû Kã Vyplaceno Kã Dobrovolnictví a dárcovství, obnova obãansk ch ctností ãervna, KromûfiíÏ; organizátor: SPEKTRUM preventivních programû pro dûti a mládeï, o. s Kã Vyplaceno Kã Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Semináfi o úloze policie v právním státû: âeská republika a Bûlorusko ãervna, Praha; organizátor: Spoleãnost pfii ât âlovûk v tísni, o. p. s Kã Vyplaceno Kã V mûnné stáïe studentû práv z v chodní Evropy 1. srpna 30. záfií; Brno, Praha, Ko ice; organizátor: Evropská asociace studentû práva Brno Kã Vyplaceno Kã Odborná pfiíprava vychovatelû dûtí raného vûku se zdravotním postiïením: âeská republika a Jugoslávie záfií, Bfiezejc; organizátor: Asociace rodiãû a pfiátel zdravotnû postiïen ch dûtí v âr Kã Vyplaceno Kã Ochrana základních lidsk ch práv a svobod podle Evropské úmluvy o lidsk ch právech: âeská republika a Ukrajina fiíjna, Praha; organizátor: Institut pro právní vzdûlávání a informace Kã Vyplaceno Kã Cesta k funkãní místní správû: âeská republika a Kosovo listopadu, Praha, âeské Budûjovice, âesk Krumlov, Roudnice, PlzeÀ; organizátor: Partners Czech, o. s Kã Vyplaceno Kã Semináfi pro nevládní a neziskové organizace z Bûloruska listopadu, Praha, Brno, Litvínov, Louny, Most; organizátor: Bûloruské fórum v Praze Obrození Kã Vyplaceno Kã > 21

21 22 > Právní kliniky: spolupráce akademické obce s nevládními organizacemi listopadu, Praha, âerven Újezd; organizátor: Organizace pro pomoc uprchlíkûm Kã Vyplaceno Kã Modernizace dopravních systémû ve vztahu k poïadavkûm EU února 2002, Praha, Tábor; organizátor: âesk institut aplikované ekonomie, s. r. o Kã Vyplaceno Kã [A] > East East Program mezinárodní spolupráce

22 Zahraniční akce pořádané v zemích střední a východní Evropy za účasti českých delegátů > KÓD PROGRAMU: BEEPR B9167 Regionální strategie pro uprchlíky za asistence nevládních organizací ledna, Sinaia, Rumunsko úãast: Helena Kovafiíková, Christian Popescu, Pavel Tychtl Kã Vyplaceno Kã Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Naru ené dûti: Incest a Pedofilie ledna, Záhfieb, Chorvatsko úãast: Katefiina Písková, Zofia TouÏimská Kã Vyplaceno Kã Alternativní politika kontroly na Schengensk ch hranicích února, Var ava, Polsko úãast: Kilian Strauss Kã Vyplaceno Kã Slovensko v novém bezpeãnostním uspofiádání Evropy dubna, Senec, Slovensko úãast: Pavel Bílek, Vilém Hodek Kã Vyplaceno Kã Nové pfiístupy k rozvoji mûst: prostor ke spolupráci dubna, Tallinn, Estonsko úãast: Antonín Duchtík, Ivana Horáková, Ivan Pfiikryl, Franti ek Sojka Kã Vyplaceno Kã HIV/AIDS organizace poskytující pomoc: spoleãenství a spolupráce kvûtna, Tallinn, Estonsko úãast: Zdenûk Kurka Kã Vyplaceno Kã Stará a nová chudoba v postkomunistické Evropû: v zvy pro sociální práci ãervna, Krakov, LodÏ, Polsko úãast: Zuzana Havrdová Kã Vyplaceno Kã Alternativní tresty záfií, Bukure È, Rumunsko úãast: Miroslav Krutina, Lenka Oufiedníãková Kã Vyplaceno Kã > 23

23 24 > Mosty ke spolupráci pro studenty politick ch vûd záfií, Bukure È, Rumunsko úãast: Martin Gregor Kã Vyplaceno Kã Zákon o moderních technologiích: legální aspekty záfií, Bialystok, Polsko úãast: Václav Filip, Lubo Jemelka, Katefiina Klímová, Petr Novák, Pavel íãka Kã Vyplaceno Kã Jak zlep it systém Ïivotního prostfiedí a ekologického nakládání s odpady záfií, NiÏn Novgorod, Rusko úãast: Îaneta BroÏová, Jifií Bure, Jan Fr bert, Martin Havránek, Roman Klecker, Ivo Kropáãek, Ivanka Picková, Daniel Vondrou Kã Vyplaceno Kã Xenofobie a postkomunismus: jak ãelit rasismu? fiíjna, Ljubljana, Slovinsko úãast: Laura Laubeová, Selma Muhiã-Dizdareviã Kã Vyplaceno Kã Studenti s handicapem na vysok ch kolách fiíjna, Bûlehrad, Jugoslávie úãast: Bfietislav Latík, Michala Poulová Kã Vyplaceno Kã Dobrovolnictví: zvy ování kvality, kvantity, vklad a rozmanitost fiíjna, Budape È, Maìarsko úãast: Jitka Kalasová, Olga Sozanská, Vojtûch Tutr Kã Vyplaceno Kã Zfiizování spoleãensky aktivních kol: modely v transformujících se zemích fiíjna, Tsakhadzor, Arménie úãast: Ondfiej Neumajer, Hana Plavcová, Vladislav Vik Kã Vyplaceno Kã [A] > East East Program mezinárodní spolupráce Probace u pachatelû závaïnûj ích deliktû: podmínky a perspektivy listopadu, Dubrovník, Chorvatsko úãast: Luká Urban Kã Vyplaceno Kã Srovnávací anal zy politick ch, ekonomick ch a právních problémû v transformujících se zemích listopadu, Tartu, Estonsko úãast: Ian Babetskij, Linda tucbarová Kã Vyplaceno Kã PrÛzkum vefiejného mínûní pfii budování demokratick ch institucí listopadu, Var ava, Polsko úãast: Hynek Jefiábek, Eva Pilíková Kã Vyplaceno Kã

24 Loty tí dobrovolníci za úãinné vynakládání energie listopadu, Riga, Rezekne, Loty sko úãast: Petr Holub Kã Vyplaceno Kã Návrat do zamûstnání sociálnû vyfiazen ch osob listopadu, Riga, Loty sko úãast: Lenka Holá, Pavel Nûmeãek Kã Vyplaceno Kã Migrace a azyl: pfiístupy v zemích Schengenské hranice 29. listopadu 2. prosince, Ljubljana, Slovinsko úãast: Marta Kalabzová, Selma Mihiã-Dizdareviã, Christian Popescu, Jifií Va átko Kã Vyplaceno Kã Prezentace zloãinnosti v médiích: Polsko, âeská republika, Slovensko, Maìarsko prosince, Budape È, Maìarsko úãast: Karel âervenka, Tomá Kvasniãka, Jitka Kohoutková, Viktor Pioreck, Jifií S kora Kã Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Litva a Kaliningradská oblast: rozdílná stanoviska a spoleãné moïnosti v období integrace do evropsk ch a trans-atlantick ch institucí prosince, Vilnius, Litva úãast: Radek Khol Kã Vyplaceno Kã Církev a náboïenství v postkomunistické Evropû: model sociální transformace prosince, Záhfieb, Chorvatsko úãast: Ján Mi oviã Kã Vyplaceno Kã Granty udělené celkem Kč Granty vyplacené celkem Kč Ostatní náklady programu 0 Kč NÁKLADY CELKEM VYPLACENÉ Kč > 25

25 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY > [B] 1. Nadační investiční fond [B] 2. Stipendijní program pro studenty středních škol [B] 3. Program podpory nadaných romských studentů [B] 4. Letní škola angličtiny pro nadané romské studenty [B] 5. Stipendium George Sorose pro nadané romské studenty [B] 6. Škola pro všechny [B] 7. Mentoring dětí z kulturně a sociálně znevýhodněného prostředí [B] 8. Stipendijní programy [B] 9. Mezinárodní letní univerzita CEU Summer University [B] 10. Curriculum Resource Center Program Central European University Budapest [B] 11. Central European University / Středoevropská univerzita Budapešť, Varšava [B] 12. Soros Supplementary Grants Program [B] 13. Network Library Program / Visiting Fellow Program [B] 14. Ostatní programy Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 27

26 28 > Nadační investiční fond > KÓD PROGRAMU: NADACE SE STALA pfiíjemcem prostfiedkû v rámci 1.kola rozdûlování Nadaãního investiãního fondu v oblasti vzdûlávání. Finanãní prostfiedky ve v i Kã byly ulo- Ïeny do nadaãního jmûní nadace a byly za nû zakoupeny cenné papíry Balancovaného fondu nadací ÎB Trustu. V nosy za roky 1999 a 2000 byly 4% a pfiedstavovaly ãástku ,76 Kã. 20% z v nosû tj Kã bylo pouïito na zv ení nadaãního jmûní a byly zakoupeny cenné papíry Balancovaného fondu nadací ÎB Trustu. Na základû smlouvy s Fondem národního majetku uvádíme grantová pravidla programu: PROGRAM PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ Nadace Open Society Fund Praha je pfiíjemcem finanãního pfiíspûvku z Nadaãního investiãního fondu a vyhla uje následující grantov program, v rámci nûhoï bude rozdûlovat v nosy z tohoto pfiíspûvku. Cílem grantového programu je podpora ãinnosti neziskov ch organizací pûsobících v oblasti vzdûlávání. Prioritami programu jsou : > systémové zmûny ve v uce podporující v chovu k samostatnosti, odpovûdnosti, kritickému my lení a toleranci > demokratizace kol, rovn pfiístup ke vzdûlání > multikulturní v chova > zavádûní nov ch metod do vzdûlávání > vzdûlávání v regionech. O PODPORU se mohou ucházet v echny typy neziskov ch organizací s v jimkou tûch, jejichï zakladatelem je Nadace Open Society Fund Praha. Pfiednost budou mít organizace, které se dlouhodobû vûnují systémov m fie ením problematiky vzdûlávání. [B] > Vzdělávací programy PfiedloÏené projekty musí prokázat financování z více zdrojû, pfiíspûvek Nadace Open Society Fund Praha mûïe ãinit maximálnû 80% z celkového rozpoãtu projektu. Maximální v e pfiidûleného grantu mûïe ãinit Kã. Termín pro podání Ïádosti je Pfiihlá ky do grantového fiízení jsou k dispozici na adrese: Nadace Open Society Fund Praha, Seifertova 47, Praha 3, a na

27 Do konkurzního fiízení bylo v roce 2001 pfiijato 40 Ïádostí o podporu, celkem bylo podpofieno 5 projektû. SdruÏení pro podporu obãansk ch aktivit, Brno Kã kola jako komunitní centrum v Brnû Vyplaceno Kã Multikulturní centrum o.s., Praha Kã My a ti druzí Vyplaceno Kã Kritické my lení o.s., Praha Kã Kritické my lení Vyplaceno Kã Tvofiivá kola o.s., Brno Kã Tvofiivá kola vzdûlávání metodikû ãinnostního uãení Vyplaceno Kã Institut EuroSchola Kã kolení uãitelû a úfiedníkû Vyplaceno Kã Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Granty celkem Kč Granty vyplacené Kč Ostatní náklady programu 0 Kč NÁKLADY VYPLACENÉ CELKEM Kč > 29

28 30 > Stipendijní program pro studenty středních škol > KÓD PROGRAMU: PROGRAM JE REALIZOVÁN ve spolupráci s asociací nezávisl ch soukrom ch stfiedních kol ve velké Británii HMC (Head Master Conference) a v USA ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers) Program umoïàuje talentovan m studentûm stfiedních kol na základû konkurzního fiízení získat stipendium na roãní studium v rámci sítû asociací HMC nebo ASSIST. Do 8. roãníku konkurzu se pfiihlásilo celkem 158 studentû, z nichï na studijní pobyt bylo umístûno 11 studentû. PROGRAM ASSIST USA Jana Podzimková, gymnázium BoÏeny Nûmcové, Hradec Králové Mercesburg Academy, Mercesburg, Pennsylvania Karel Svaãina, Gymnázium Olomouc - Hejãín Wyoming Seminary, Kingstone, Pennsylvania Markéta lapalová, Gymnázium Brno Lake Forest Academy, Lake Forest, Illinois PROGRAM HMC VELKÁ BRITÁNIE, NĚMECKO Martina Hátleová, Gymnázium TfieboÀ Lorreto School, Musselburgh, Edinburgh Martin Hovad, Gymnázium Rychnov nad KnûÏnou Stamford School, Stamford, Lincs Daniel Saksún, Gymnázium Sladkovského, Praha The Leys School, Cambridge [B] > Vzdělávací programy Natálie Skácelová, Gymnázium Boskovice Felsted School, Dunmow, Essex Katefiina Straková, Gymnázium Lesní ãtvrè, Zlín St Leonard s School, St. Andrew s, Fife Stanislava Svobodová, Gymnázium Hofiovice Rydal Penrhos School, Colwyn Bay

29 Pavla MarÈáková, Gymnázium J. Seiferta, Praha Salem College, Salem, Nûmecko Markéta Weiglová, Gymnázium J. kody, Pfierov Salem College, Salem, Nûmecko Granty celkem Kč Ostatní náklady programu Kč CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU Kč Nadace OSF Praha hradila ve keré náklady spojené s konkurzním fiízením a pfiispívala studentûm na ãást Ïivotních nákladû a cestovních v dajû. Program byl financován z poplatkû za jazykové testy, z v nosû nadaãního jmûní a z finanãních darû soukrom ch osob a firem. Náklady na kolné vãetnû nákladû na ubytování a stravné hradí zahraniãní partnefii. Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 31

30 32 > Program podpory nadaných romských studentů > KÓD PROGRAMU: PROGRAM JE ZAMĚŘENÝ na podporu romsk ch studentû stfiedních, vy ích odborn ch a vysok ch kol (resp. pomaturitní studium), dále uãàû v ech uãebních oborû, ktefií mají pfiedpoklady k ukonãení pfiíslu ného vzdûlávacího stupnû a k postupu na vy í stupeà, nebo tûch, ktefií se pfiipravují k pfiijetí na uvedené typy kol. Cílem programu je motivovat romské studenty a uãnû, aby neukonãovali pfiedãasnû studium a dosahovali nejvy ího moïného vzdûlání. V roce 2001 bylo podáno 212 Ïádostí, pfiidûleno bylo 150 stipendií: Jitka Ro tíková, Vla im Obchodní akademie, Vla im Kã Vyplaceno Kã Ingrid Karalová, Fr dek Místek Obchodní akademie ELDO, Brno Kã tefan Holub, Ostrava Cyrilometodûjská stfiední pedagogická kola a gymnázium, Brno Kã Josef Ti er, PlzeÀ Stfiední odborná kola, PlzeÀ Kã Vyplaceno Kã Ewa Balázsová, Blansko Morava rodinná kola, Brno Kã [B] > Vzdělávací programy Aneta Samková, Lutín Stfiední odborná kola, Olomouc Kã Ivana Vilhemová, Mikulov Stfiední zdravotnická kola a Vy í zdravotnická kola, Znojmo Kã

31 Igor Zima, Hodonín Stfiední odborná kola obchodu, sluïeb a provozu hotelû, StráÏnice Kã Vyplaceno Kã Andrea Virágová, Most Soukromá hotelová kola Bukaschool, Most Kã Vyplaceno Kã Simona âonková, Praha 5 Soukromé stfiední odborné uãili tû a Uãili tû obchodu a sluïeb, Praha Kã Vyplaceno Kã Jana Krivohlávková, Hofiice na umavû Integrovaná stfiední kola, âeské Velenice Kã Jifií Bordáã, Vûtfiní Stfiední zdravotnická a Stfiední odborné uãili tû, âesk Krumlov Kã Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Petra âermáková, Vla im Stfiední odborná kola, chemicko-farmaceutická specializace, Praha Kã Vyplaceno Kã Vilém Îolták, Sokolov Romská stfiední kola sociální, Kolín Kã Jozef Klempár, Sokolov Stfiední odborné uãili tû lesnické, Abertamy Kã Vyplaceno Kã Marie Demeterová, Praha Soukromé stfiední odborné uãili tû a uãili tû obchodu a sluïeb, Praha Kã Vyplaceno Kã Miroslav âerveàák, Vla im Romská stfiední kola sociální, Kolín Kã Adéla Zdychyncová, âesk Krumlov Stfiední zdravotnická kola a Stfiední odborné uãili tû, âesk Krumlov Kã Katefiina âisárová, Náchod SOU a SO SâMSD, Hronov Kã Vyplaceno Kã Lucie Morongová, âesk Krumlov Obchodní akademie, âeské Budûjovice Kã Július Lukáã, Praha Obchodní akademie, Praha Kã > 33

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999 Nadace Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1999 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu. Nadace

Více

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu.

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open Society Fund Praha - Výroční zpráva 2002 1 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2003 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2003 Motto Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open

Více

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA OBSAH A ÚVOD 5 George Soros zakladatel Nadace OSF Praha 7 Úvodní slovo ředitelky Nadace OSF Praha 9 Správní rada a pracovníci nadace 11 B BUDOVÁNÍ PRÁVNÍHO STÁTU 13 Opatření

Více

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005

Nadace Open Society Fund Praha. Výroční zpráva 2005 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2005 Děkujeme panu Georgi Sorosovi a ostatním dárcům, všem svým spolupracovníkům v České republice i zahraničí za podporu, která nám umožňuje vykonávat naši

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

Nadace VIA V roãní zpráva 2012

Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Nadace VIA V roãní zpráva 2012 Obsah 2 Úvodní slovo 4 Rok 2012 v ãíslech 6 Kdo jsme a co dûláme 9 Na e programy v roce 2012 10 Dárci a partnefii Nadace VIA 20 Portrét dárce: David Fojtík 22 Programy Nadace

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM!

Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky. POMOZTE DùTEM! Zpráva za 5 let a 5. roãník sbírky POMOZTE DùTEM! Co je sbírka Pomozte dûtem! Charakteristiky sbírky: Celonárodní sbírka - dlouhodob spoleãn projekt âeské televize (ât)* a Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

VáÏení obãané, na poãátku

VáÏení obãané, na poãátku u Leden 2000 u ã. 1 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u * Jó, hold v tom na em mûstû se pofiád nûco dûje, fiekl by tatínek Bajza z Poláãkovy knihy Bylo nás pût, kdyï se nám v pûl

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Výroční zpráva 2010 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

Výroční zpráva 2010 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Výroční zpráva 2010 ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ OPEN SOCIETY FOUNDATIONS ROZVÍJÍME HODNOTY OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI A DEMOKRACIE JSME SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2009 Nadace Open Society Fund Praha Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva uvádí přehled nadačních příspěvků udělených rozhodnutím správní rady nadace v roce 2009

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více