Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadace Open Society Fund Praha. > výroční zpráva 2001"

Transkript

1 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001

2 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001

3 02 > Motto > Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu

4 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 03

5 04 > Nadace Open Society Fund Praha Seifertova 47, Praha 3 tel.: , fax: Nadace Open Society Fund Praha je ãlenem Fóra dárcû asociace nadací > Tiráž 2002 Nadace Open Society Fund Praha Design & Macwork: Ludûk Kubík-ester s s pouïitím písma Trade Gothic a Isonorm Tisk: EKON, druïstvo, Srázná 17, Jihlava V echna práva vyhrazena.

6 Děkujeme > panu Georgi Sorosovi a v em na im spolupracovníkûm v âeské republice i v zahraniãí za podporu, která nám umoïàuje vykonávat na i ãinnost Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 05

7 06 > Obsah > > Obsah [1] ÚVOD 1. George Soros zakladatel Nadace Open Society Fund Úvodní slovo fieditelky nadace 11 [2] SPRÁVNÍ RADA NADACE A PRACOVNÍCI NADACE [A] EAST EAST PROGRAM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 1. Projekty s mezinárodní úãastí pofiádané v âeské republice Zahraniãní akce pofiádané v zemích stfiední a v chodní Evropy za úãasti ãesk ch delegátû 23 [B] VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 1. Nadaãní investiãní fond Stipendijní program pro studenty stfiedních kol Program podpory nadan ch romsk ch studentû Letní kola angliãtiny pro nadané romské studenty Stipendium George Sorose pro nadané romské studenty kola pro v echny Mentoring dûtí z kulturnû a sociálnû znev hodnûného prostfiedí Stipendijní programy Mezinárodní letní univerzita CEU Summer University Curriculum Resource Center Program Central European University Budapest Central European University / Stfiedoevropská univerzita Budape È, Var ava Soros Supplementary Grants Program Network Library Program / Visiting Fellow Program Ostatní programy 57 [C] PROGRAMY Z OBLASTI UMĚNÍ A KULTURY 1. Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní Open Society Cultural Link Program Podpora souãasného divadla, hudby a tance program Performing Arts Program podpory kulturních ãasopisû Program podpory vydávání kniïních titulû akademického charakteru Program vydávání pfiekladû 76

8 6. Program na podporu elektronického publikování Kulturní politika Ostatní programy 82 [D] PODPORA ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 1. Program na podporu drobn ch obãansk ch aktivit Program Podpora komunitních projektû Community Partnership Support Initiative (CPSI) Iniciativa na podporu partnerství v komunitách Program Spoleãnost muïû a Ïen z aspektu Gender Program na podporu iniciativ mlad ch lidí Child Abuse Program Násilí na dûtech Program na podporu romsk ch aktivit Stipendia pro uprchlíky Program Street Children / Children in the Streets Dûti ulice Právní program Program Brána muzea otevfiená Revitalizace kulturnû-historického dûdictví z iniciativy komunity Ostatní programy 130 [E] PROGRAMY Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ 1. Harm Reduction Program Albert Schweitzer Institute Program Salzburg Cornell Seminar 137 [F] PROGRAMY Z OBLASTI VEŘEJNÉ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY 1. Program Vûc vefiejná Program podpory vzdûlávání v oblasti státní správy a samosprávy 144 [G] FINANČNÍ PŘEHLEDY 1. Pfiehled závazkû z let pfiedchozích vyplacen ch v roce Pfiehled grantû a nákladû vyplacen ch nadací OSF Praha z rozpoãtu OSI New York nebo OSI Budape È Pfiehled grantû a programov ch nákladû vyplacen ch v roce [H] ZPRÁVA AUDITORA Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 07

9 ÚVOD > [1] 1. George Soros zakladatel Nadace Open Society Fund Praha [1] 1. Úvodní slovo ředitelky nadace Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 09

10 10 > George Soros zakladatel Nadace Open Society Fund Praha > GEORGE SOROS, americk finanãník a filantrop, zakladatel Open Society Institute New York a Budape È a sítû nadací v zemích stfiední a v chodní Evropy a v dal ích zemích, se narodil v Budape ti v roce Roku 1947 emigroval do Velké Británie, kde vystudoval the London School of Economics. V roce 1956 ode el do USA a zalo- Ïil zde investiãní fond Quantum Fund. V souãasné dobû je jedin m vlastníkem spoleãnosti Soros Fund Management, která slouïí jako hlavní finanãní poradce pro Quantum Group of Funds. The Quantum Fund N.Y., nejstar í a nejvût í fond v rámci Quantum Group, je po dobu své zhruba tfiicetileté existence v eobecnû uznáván jako nejúspû nûj í investiãní fond na svûtû. Svoji nadaãní ãinnost zahájil George Soros v roce 1979, kdy v New Yorku zaloïil Open Society Fund, Inc. V roce 1980 zaãala tato nadace podporovat polské hnutí Solidarita a prostfiednictvím Nadace Charty 77 ve Stockholmu také oponenty komunistického re- Ïimu v tehdej ím âeskoslovensku. První nadaci ve stfiední Evropû G.Soros zaloïil v Budape ti roku 1984, v roce 1987 následovala nadace v Moskvû. V souãasné dobû tvofií síè Sorosov ch nadací dvacet sedm samostatn ch organizací v zemích stfiední a v chodní Evropy a v b valém Sovûtském svazu, dal í Sorosovy nadace pûsobí v Jihoafrické republice, ve stfiední a západní Africe, v Guatemale a na Haiti. G. Soros také podporuje fiadu programû v dal ích ãástech svûta, napfi. v Indonésii, Turecku, nûkter ch zemích JiÏní Ameriky a v samotn ch Spojen ch státech. Jejich spoleãn m cílem je podpora rozvoje obãanské spoleãnosti. Vedle toho existuje nûkolik institucí a programû, které pûsobí v celé síti nadací, napfiíklad Open Society Institute New York a Budape È. George Soros také zaloïil a financuje Stfiedoevropskou univerzitu v Budape ti. V posledních letech se intesivnû zab vá otázkou sociálních a politick ch dopadû globalizace. Prostfiednictvím nadací roãnû vynakládá na podporu rozvoje otevfiené spoleãnosti zhruba 500 miliónû dolarû. George Soros je, jak sám uvádí ve své knize Otevfiená spoleãnost, reforma globálního kapitalismu, jedním z mnoha finanãníkû, ale je témûfi jedineãn ve své ãinnosti nadaãní. George Soros je autorem fiady knih. V ãeském pfiekladu vy ly napfi. Alchymie financí, Smûnka na demokracii a naposledy Soros o Sorosovi z roku Kniha z roku 2000 nese název Open Society (Reforming Global Capitalism) a v roce 2001 vy la v nakladatelství Public Affairs, Oxford kniha On Globalization. [1] > Úvod George Soros je také drïitelem mnoha ãestn ch doktorátû a mezinárodních ocenûní, jimiï mezinárodní odborná vefiejnost vyjádfiila uznání jeho snahám o rozvoj otevfiené spoleãnosti. V listopadu 1998 obdrïel cenu Nadace Charty 77, v roce 1999 cenu Hannah Arendtové a v kvûtnu roku 2000 získal ve Var avû ocenûní MuÏ roku, kter udûluje Gazeta Wyborcza.

11 Úvodní slovo ředitelky nadace > NADACE OSF PRAHA zamûfiila v roce 2001 své úsilí na nûkolik hlavních oblastí, pfiedev ím na ty, které jsou pro âeskou republiku dûleïité z pohledu jejího vstupu do Evropské unie. Právní programy nadace se zamûfiovaly pfiedev ím na pokraãování programu bezplatné právní pomoci, program alternativních trestû a policejní reformu. V znamnou mûrou se nadace podílela na podpofie fiady programû, zamûfien ch na potírání korupce a to jak pokraãující podporou Transparency International, tak dal ích organizací a aktivit. Dal í v znamnou oblastí v ãinnosti nadace byly programy zamûfiené na rovné pfiíleïitosti a potírání diskriminace Ïen. V oblasti Ïensk ch programû jsme povaïovali za velmi v znamnou svoji podporu obãanskému sdruïení Aperio, kterému se dafií postupnû mûnit pfiístup vefiejnosti k problematice rodiãovství. Rok 2001 byl Mezinárodním rokem dobrovolnictví. Nadace OSF Praha si povaïuje za ãest, Ïe sv m programem Rozvoj dobrovolnictví, kter zahájila v roce 1996 a kter podporuje dosud, pfiispûla velkou mûrou k obnovû obãanské angaïovanosti a rozvoji dobrovolnictví v âeské republice. Nadace iniciovala zaloïení samostatné dobrovolnické organizace, z níï postupem ãasu vzniklo Národní dobrovolnické centrum které znaãnû roz ífiilo jak nabídku sv ch dobrovolnick ch programû (napfi. PûtP, program pro dobrovolníky v nemocnicích, atd.) tak také své pûsobení v jednotliv ch regionech âr. V roce 2001 jsme jiï nebyli zdaleka jedinou organizací, která ãinnost Národního dobrovolnického centra podporovala, ale jsme rádi, Ïe jsme byli první, kdo s podporou tohoto typu dobrovolnické ãinnosti pfii el. V roce 2001 byl ukonãen program CPSI (Iniciativa na podporu partnerství v komunitách). Jednalo se o tfiílet program financovan Nadací OSF Praha a Charles Stuart Mott Foundation, jehoï se jako programoví partnefii úãastnily Nadace VIA, Nadace Partnerství a Komunitní nadace Ústí nad Labem. Program CPSI se prostfiednictvím rûzn ch metod podpory vybran m místním organizacím a jimi realizovan m komunitním projektûm snaïil aktivnû pfiispût ke kultivaci obãanské spoleãnosti. Program byl zavr en publikací nûkolika materiálû, které tfiíleté fungování programu shrnují. Kromû tohoto programu poskytovala Nadace OSF Praha svoji podporu formou grantû fiadû organizací, jejichï cílem bylo pfiedev ím posílit roli obãanû v rozhodovacích procesech a úãast nevládních organizací na prosazování a obhajobû vefiejného zájmu. Prioritou nadace zûstaly v roce 2001 také otázky koexistence etnick ch minorit a majoritní spoleãnosti. Pokud jde o romskou men inu, na í prioritou byla podpora nejrûz- > 11 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001

12 12 > nûj ích forem vzdûlávání. Za pfiedpoklad úspû né koexistence vût inové spoleãnosti a etnick ch men in jsme vïdy povaïovali multikulturní vzdûlávání. V roce 1999 jsme sv m grantem podpofiili vznik Multikulturního centra Praha a v roce 2001 jsme pokraãovali v jeho podpofie. Centrum realizuje irok okruh aktivit, mezi jedny z nejdûleïitûj- ích patfií nabídka multikulturní v chovy pro uãitele základních a stfiedních kol. V roce 2001 jsme pokraãovali v podpofie sv ch tradiãních programû, zamûfien ch na podporu alternativních vzdûlávacích programû, na podporu jak v tvarného tak Ïivého umûní, vydávání knih a na podporu nûkter ch programû v oblasti zdravotnictví. V roce 2001 jsme také poprvé rozdûlili v nosy z nadaãního jmûní, které nadace získala v rámci prvního kola rozdûlení prostfiedkû z Nadaãního investiãního fondu. Tyto prostfiedky byly urãeny na podporu vzdûlávání. Rok 2001 byl pro nás mimofiádnû úspû n, jelikoï jsme uspûli také v druhém kole rozdûlování pfiíspûvkû NIF, které budou urãeny na granty v oblasti lidsk ch práv. Marie Kopecká [1] > Úvod

13 SPRÁVNÍ RADA A PRACOVNÍCI NADACE > [2] 1. Správní rada nadace [2] 2. Pracovníci nadace Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 13

14 14 > Správní rada nadace > ŠIMON PÁNEK > pfiedseda správní rady JOSEF JAŘAB > ãlen správní rady MARIE NĚMCOVÁ > ãlen správní rady EVA VALENTOVÁ > ãlen správní rady do IVAN VESELÝ > ãlen správní rady IVO ŠANC > ãlen správní rady HELENA ACKERMANOVÁ > ãlen správní rady od [2] > Správní rada a pracovníci nadace

15 Pracovníci nadace > MARIE KOPECKÁ > V konná fieditelka ZDENKA ALMEROVÁ > Finanãní fieditelka, Grantov program pro mladé lidi, Stipendijní pobyty pro studenty gymnázií ALEXANDRA BRABCOVÁ > Program Brána muzea otevfiená * OLGA GAJIČOVÁ > Salzburg Cornell Seminar, Harm Reduction Program, Program paliativní péãe, Neurochirurgick program Aitken Institute, Program Child Abuse * TOMÁŠ HIRT > Romsk program Do VLASTA HIRTOVÁ > East-East Program, programy Stfiedoevropské univerzity, Soros Supplementary Grants Program ŠÁRKA CHLÁDKOVÁ > Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû (CPSI) Do JASENKA MEDENČEVIČ > Stipendia G. Sorose pro nadané romské studenty, Letní kola angliãtiny pro romské studenty, program kola pro v echny Do KATEŘINA POBUDOVÁ > Programy v oblasti vefiejné správy, OSI/FCO Chevening Schollarships, Oxford Colleges Hospitality Scheme/Cambridge Colleges Hospitality Scheme, Undergraduate Exchange Program MARTA SMOLÍKOVÁ > Mezinárodní spolupráce v oblasti umûní, Program Performing Arts, Program podpory vydávání kulturních ãasopisû, Podpora vydávání akademick ch titulû, pfiekladatelské projekty CEU Translation Project a East Translates East Project, Kulturní politika JAROSLAVA ŠŤASTNÁ > Program Podpora komunitních projektû, Iniciativa na podporu partnerství v komunitû (CPSI) ONDŘEJ ŠTĚPÁNEK > Program na podporu nadan ch romsk ch studentû, Program stipendií pro uprchlíky, Program na podporu drobn ch obãansk ch aktivit MONIKA LADMANOVÁ > Právní program, Program Spoleãnost Ïen a muïû z aspektu gender, Program EU Od ãásteãn úvazek > 15 Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001

16 16 > MARTA KOZÁKOVÁ > Právní program, Program Spoleãnost Ïen a muïû z aspektu gender, Program EU Od IVA LADMANOVÁ > Romsk program Od ZUZANA VRÁNOVÁ > ekonomka JITKA HLÁVKOVÁ > vedoucí sekretariátu * JANA BOHMANNOVÁ > asistentka programu Brána muzeí otevfiená a Podpora komunitních projektû VÁCLAV BROŽ > civilní sluïba Do VÁCLAV SVOBODA > civilní sluïba Od * ãásteãn úvazek [2] > Správní rada a pracovníci nadace

17 NÁSLEDUJÍCÍ KAPITOLY v roãní zprávy uvádûjí granty, které byly udûleny rozhodnutím správní rady nadace v roce 2001 z rozpoãtu téhoï roku a souãasnû je uveden pfiehled vyplacen ch grantû. V nûkter ch pfiípadech budou vyplaceny nebo doplaceny v souladu s plnûním smlouvy v letech následujících. Vyplacené granty nebo jejich ãást jsou uvádûny v té mûnû, ve které byly vyplaceny. V samostatné kapitole jsou uvedeny granty, které byly vyplaceny v roce 2001 a jedná se o závazky z rozpoãtû let pfiedchozích. Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 17

18 EAST EAST PROGRAM MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE > [A] 1. Projekty s mezinárodní účastí pořádané v České republice [A] 2. Zahraniční akce pořádané v zemích střední a východní Evropy za účasti českých delegátů Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 19

19 20 > Projekty s mezinárodní účastí pořádané v České republice > KÓD PROGRAMU: BEEPR B9167 PROGRAM EAST EAST je zamûfien na podporu vzájemné konkrétní spolupráce a konstruktivního dialogu mezi zemûmi stfiední a v chodní Evropy s cílem vytvofiit pluralitní otevfienou spoleãnost. Pfiednostnû jsou podporovány projekty dlouhodobûj í mezinárodní spolupráce nevládních a neziskov ch organizací, které pomáhají fie it spoleãné ãi podobné problémy. Podpora je poskytována ve dvou rovinách: organizátorûm projektu v zemi konání a úãastníkûm, ktefií participují na projektu programu East East pofiádaném v zahraniãí. 1. PROJEKTY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ POŘÁDANÉ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravé rodiãovství: pfiivádíme dûti na svût února, Praha; organizátor: âeská asociace porodních asistentek Kã Vyplaceno Kã âesko-polské fórum: vize trvale udrïitelného rozvoje Krkono února, Vrchlabí; organizátor: âlovûk a Krkono e, o. s Kã Vyplaceno Kã [A] > East East Program mezinárodní spolupráce Navázání kontaktu mezi ãesk mi a jugoslávsk mi neziskov mi organizacemi bfiezna, Praha, Bûlehrad, Kragujevac, Nis, Nov Sad; organizátor: Centrum pro demokracii a svobodné podnikání Kã Vyplaceno Kã Vefiejné finance: teoretické a praktické aspekty bfiezna, Praha; organizátor: Vysoká kola ekonomická v Praze Kã Vyplaceno Kã Strategie pro trvale udrïiteln rozvoj v prûmyslov ch oblastech Kazachstánu, Moldavska a âeské republiky dubna, Praha; organizátor: âeské centrum ãist í produkce, o. s Kã Vyplaceno Kã âeské obchodní právo pfied branami Evropské unie dubna, Brno; organizátor: Evropská asociace studentû práva Brno Kã Vyplaceno Kã

20 Image mûst a rozvoj regionû dubna, Brno; organizátor: Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání, s. r. o Kã Vyplaceno Kã Integraãní programy v etnicky smí en ch komunitách v âeské republice a na Slovensku kvûtna, Pofiíãí; organizátor: Apasaka, o. s Kã Vyplaceno Kã V mûnné stáïe studentû speciální pedagogiky a pracovníkû dûtského domova pro dûti s handicapem: âeská republika a Ukrajina 4. ãervna 12. srpna, Neveklov, âr a Vil any, Ukrajina; organizátor: Nadaãní fond na pomoc postiïen m dûtem na Ukrajinû Kã Vyplaceno Kã Dobrovolnictví a dárcovství, obnova obãansk ch ctností ãervna, KromûfiíÏ; organizátor: SPEKTRUM preventivních programû pro dûti a mládeï, o. s Kã Vyplaceno Kã Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Semináfi o úloze policie v právním státû: âeská republika a Bûlorusko ãervna, Praha; organizátor: Spoleãnost pfii ât âlovûk v tísni, o. p. s Kã Vyplaceno Kã V mûnné stáïe studentû práv z v chodní Evropy 1. srpna 30. záfií; Brno, Praha, Ko ice; organizátor: Evropská asociace studentû práva Brno Kã Vyplaceno Kã Odborná pfiíprava vychovatelû dûtí raného vûku se zdravotním postiïením: âeská republika a Jugoslávie záfií, Bfiezejc; organizátor: Asociace rodiãû a pfiátel zdravotnû postiïen ch dûtí v âr Kã Vyplaceno Kã Ochrana základních lidsk ch práv a svobod podle Evropské úmluvy o lidsk ch právech: âeská republika a Ukrajina fiíjna, Praha; organizátor: Institut pro právní vzdûlávání a informace Kã Vyplaceno Kã Cesta k funkãní místní správû: âeská republika a Kosovo listopadu, Praha, âeské Budûjovice, âesk Krumlov, Roudnice, PlzeÀ; organizátor: Partners Czech, o. s Kã Vyplaceno Kã Semináfi pro nevládní a neziskové organizace z Bûloruska listopadu, Praha, Brno, Litvínov, Louny, Most; organizátor: Bûloruské fórum v Praze Obrození Kã Vyplaceno Kã > 21

21 22 > Právní kliniky: spolupráce akademické obce s nevládními organizacemi listopadu, Praha, âerven Újezd; organizátor: Organizace pro pomoc uprchlíkûm Kã Vyplaceno Kã Modernizace dopravních systémû ve vztahu k poïadavkûm EU února 2002, Praha, Tábor; organizátor: âesk institut aplikované ekonomie, s. r. o Kã Vyplaceno Kã [A] > East East Program mezinárodní spolupráce

22 Zahraniční akce pořádané v zemích střední a východní Evropy za účasti českých delegátů > KÓD PROGRAMU: BEEPR B9167 Regionální strategie pro uprchlíky za asistence nevládních organizací ledna, Sinaia, Rumunsko úãast: Helena Kovafiíková, Christian Popescu, Pavel Tychtl Kã Vyplaceno Kã Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Naru ené dûti: Incest a Pedofilie ledna, Záhfieb, Chorvatsko úãast: Katefiina Písková, Zofia TouÏimská Kã Vyplaceno Kã Alternativní politika kontroly na Schengensk ch hranicích února, Var ava, Polsko úãast: Kilian Strauss Kã Vyplaceno Kã Slovensko v novém bezpeãnostním uspofiádání Evropy dubna, Senec, Slovensko úãast: Pavel Bílek, Vilém Hodek Kã Vyplaceno Kã Nové pfiístupy k rozvoji mûst: prostor ke spolupráci dubna, Tallinn, Estonsko úãast: Antonín Duchtík, Ivana Horáková, Ivan Pfiikryl, Franti ek Sojka Kã Vyplaceno Kã HIV/AIDS organizace poskytující pomoc: spoleãenství a spolupráce kvûtna, Tallinn, Estonsko úãast: Zdenûk Kurka Kã Vyplaceno Kã Stará a nová chudoba v postkomunistické Evropû: v zvy pro sociální práci ãervna, Krakov, LodÏ, Polsko úãast: Zuzana Havrdová Kã Vyplaceno Kã Alternativní tresty záfií, Bukure È, Rumunsko úãast: Miroslav Krutina, Lenka Oufiedníãková Kã Vyplaceno Kã > 23

23 24 > Mosty ke spolupráci pro studenty politick ch vûd záfií, Bukure È, Rumunsko úãast: Martin Gregor Kã Vyplaceno Kã Zákon o moderních technologiích: legální aspekty záfií, Bialystok, Polsko úãast: Václav Filip, Lubo Jemelka, Katefiina Klímová, Petr Novák, Pavel íãka Kã Vyplaceno Kã Jak zlep it systém Ïivotního prostfiedí a ekologického nakládání s odpady záfií, NiÏn Novgorod, Rusko úãast: Îaneta BroÏová, Jifií Bure, Jan Fr bert, Martin Havránek, Roman Klecker, Ivo Kropáãek, Ivanka Picková, Daniel Vondrou Kã Vyplaceno Kã Xenofobie a postkomunismus: jak ãelit rasismu? fiíjna, Ljubljana, Slovinsko úãast: Laura Laubeová, Selma Muhiã-Dizdareviã Kã Vyplaceno Kã Studenti s handicapem na vysok ch kolách fiíjna, Bûlehrad, Jugoslávie úãast: Bfietislav Latík, Michala Poulová Kã Vyplaceno Kã Dobrovolnictví: zvy ování kvality, kvantity, vklad a rozmanitost fiíjna, Budape È, Maìarsko úãast: Jitka Kalasová, Olga Sozanská, Vojtûch Tutr Kã Vyplaceno Kã Zfiizování spoleãensky aktivních kol: modely v transformujících se zemích fiíjna, Tsakhadzor, Arménie úãast: Ondfiej Neumajer, Hana Plavcová, Vladislav Vik Kã Vyplaceno Kã [A] > East East Program mezinárodní spolupráce Probace u pachatelû závaïnûj ích deliktû: podmínky a perspektivy listopadu, Dubrovník, Chorvatsko úãast: Luká Urban Kã Vyplaceno Kã Srovnávací anal zy politick ch, ekonomick ch a právních problémû v transformujících se zemích listopadu, Tartu, Estonsko úãast: Ian Babetskij, Linda tucbarová Kã Vyplaceno Kã PrÛzkum vefiejného mínûní pfii budování demokratick ch institucí listopadu, Var ava, Polsko úãast: Hynek Jefiábek, Eva Pilíková Kã Vyplaceno Kã

24 Loty tí dobrovolníci za úãinné vynakládání energie listopadu, Riga, Rezekne, Loty sko úãast: Petr Holub Kã Vyplaceno Kã Návrat do zamûstnání sociálnû vyfiazen ch osob listopadu, Riga, Loty sko úãast: Lenka Holá, Pavel Nûmeãek Kã Vyplaceno Kã Migrace a azyl: pfiístupy v zemích Schengenské hranice 29. listopadu 2. prosince, Ljubljana, Slovinsko úãast: Marta Kalabzová, Selma Mihiã-Dizdareviã, Christian Popescu, Jifií Va átko Kã Vyplaceno Kã Prezentace zloãinnosti v médiích: Polsko, âeská republika, Slovensko, Maìarsko prosince, Budape È, Maìarsko úãast: Karel âervenka, Tomá Kvasniãka, Jitka Kohoutková, Viktor Pioreck, Jifií S kora Kã Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Litva a Kaliningradská oblast: rozdílná stanoviska a spoleãné moïnosti v období integrace do evropsk ch a trans-atlantick ch institucí prosince, Vilnius, Litva úãast: Radek Khol Kã Vyplaceno Kã Církev a náboïenství v postkomunistické Evropû: model sociální transformace prosince, Záhfieb, Chorvatsko úãast: Ján Mi oviã Kã Vyplaceno Kã Granty udělené celkem Kč Granty vyplacené celkem Kč Ostatní náklady programu 0 Kč NÁKLADY CELKEM VYPLACENÉ Kč > 25

25 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY > [B] 1. Nadační investiční fond [B] 2. Stipendijní program pro studenty středních škol [B] 3. Program podpory nadaných romských studentů [B] 4. Letní škola angličtiny pro nadané romské studenty [B] 5. Stipendium George Sorose pro nadané romské studenty [B] 6. Škola pro všechny [B] 7. Mentoring dětí z kulturně a sociálně znevýhodněného prostředí [B] 8. Stipendijní programy [B] 9. Mezinárodní letní univerzita CEU Summer University [B] 10. Curriculum Resource Center Program Central European University Budapest [B] 11. Central European University / Středoevropská univerzita Budapešť, Varšava [B] 12. Soros Supplementary Grants Program [B] 13. Network Library Program / Visiting Fellow Program [B] 14. Ostatní programy Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 27

26 28 > Nadační investiční fond > KÓD PROGRAMU: NADACE SE STALA pfiíjemcem prostfiedkû v rámci 1.kola rozdûlování Nadaãního investiãního fondu v oblasti vzdûlávání. Finanãní prostfiedky ve v i Kã byly ulo- Ïeny do nadaãního jmûní nadace a byly za nû zakoupeny cenné papíry Balancovaného fondu nadací ÎB Trustu. V nosy za roky 1999 a 2000 byly 4% a pfiedstavovaly ãástku ,76 Kã. 20% z v nosû tj Kã bylo pouïito na zv ení nadaãního jmûní a byly zakoupeny cenné papíry Balancovaného fondu nadací ÎB Trustu. Na základû smlouvy s Fondem národního majetku uvádíme grantová pravidla programu: PROGRAM PODPORY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ Nadace Open Society Fund Praha je pfiíjemcem finanãního pfiíspûvku z Nadaãního investiãního fondu a vyhla uje následující grantov program, v rámci nûhoï bude rozdûlovat v nosy z tohoto pfiíspûvku. Cílem grantového programu je podpora ãinnosti neziskov ch organizací pûsobících v oblasti vzdûlávání. Prioritami programu jsou : > systémové zmûny ve v uce podporující v chovu k samostatnosti, odpovûdnosti, kritickému my lení a toleranci > demokratizace kol, rovn pfiístup ke vzdûlání > multikulturní v chova > zavádûní nov ch metod do vzdûlávání > vzdûlávání v regionech. O PODPORU se mohou ucházet v echny typy neziskov ch organizací s v jimkou tûch, jejichï zakladatelem je Nadace Open Society Fund Praha. Pfiednost budou mít organizace, které se dlouhodobû vûnují systémov m fie ením problematiky vzdûlávání. [B] > Vzdělávací programy PfiedloÏené projekty musí prokázat financování z více zdrojû, pfiíspûvek Nadace Open Society Fund Praha mûïe ãinit maximálnû 80% z celkového rozpoãtu projektu. Maximální v e pfiidûleného grantu mûïe ãinit Kã. Termín pro podání Ïádosti je Pfiihlá ky do grantového fiízení jsou k dispozici na adrese: Nadace Open Society Fund Praha, Seifertova 47, Praha 3, a na

27 Do konkurzního fiízení bylo v roce 2001 pfiijato 40 Ïádostí o podporu, celkem bylo podpofieno 5 projektû. SdruÏení pro podporu obãansk ch aktivit, Brno Kã kola jako komunitní centrum v Brnû Vyplaceno Kã Multikulturní centrum o.s., Praha Kã My a ti druzí Vyplaceno Kã Kritické my lení o.s., Praha Kã Kritické my lení Vyplaceno Kã Tvofiivá kola o.s., Brno Kã Tvofiivá kola vzdûlávání metodikû ãinnostního uãení Vyplaceno Kã Institut EuroSchola Kã kolení uãitelû a úfiedníkû Vyplaceno Kã Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Granty celkem Kč Granty vyplacené Kč Ostatní náklady programu 0 Kč NÁKLADY VYPLACENÉ CELKEM Kč > 29

28 30 > Stipendijní program pro studenty středních škol > KÓD PROGRAMU: PROGRAM JE REALIZOVÁN ve spolupráci s asociací nezávisl ch soukrom ch stfiedních kol ve velké Británii HMC (Head Master Conference) a v USA ASSIST (American Secondary Schools for International Students and Teachers) Program umoïàuje talentovan m studentûm stfiedních kol na základû konkurzního fiízení získat stipendium na roãní studium v rámci sítû asociací HMC nebo ASSIST. Do 8. roãníku konkurzu se pfiihlásilo celkem 158 studentû, z nichï na studijní pobyt bylo umístûno 11 studentû. PROGRAM ASSIST USA Jana Podzimková, gymnázium BoÏeny Nûmcové, Hradec Králové Mercesburg Academy, Mercesburg, Pennsylvania Karel Svaãina, Gymnázium Olomouc - Hejãín Wyoming Seminary, Kingstone, Pennsylvania Markéta lapalová, Gymnázium Brno Lake Forest Academy, Lake Forest, Illinois PROGRAM HMC VELKÁ BRITÁNIE, NĚMECKO Martina Hátleová, Gymnázium TfieboÀ Lorreto School, Musselburgh, Edinburgh Martin Hovad, Gymnázium Rychnov nad KnûÏnou Stamford School, Stamford, Lincs Daniel Saksún, Gymnázium Sladkovského, Praha The Leys School, Cambridge [B] > Vzdělávací programy Natálie Skácelová, Gymnázium Boskovice Felsted School, Dunmow, Essex Katefiina Straková, Gymnázium Lesní ãtvrè, Zlín St Leonard s School, St. Andrew s, Fife Stanislava Svobodová, Gymnázium Hofiovice Rydal Penrhos School, Colwyn Bay

29 Pavla MarÈáková, Gymnázium J. Seiferta, Praha Salem College, Salem, Nûmecko Markéta Weiglová, Gymnázium J. kody, Pfierov Salem College, Salem, Nûmecko Granty celkem Kč Ostatní náklady programu Kč CELKOVÉ NÁKLADY PROGRAMU Kč Nadace OSF Praha hradila ve keré náklady spojené s konkurzním fiízením a pfiispívala studentûm na ãást Ïivotních nákladû a cestovních v dajû. Program byl financován z poplatkû za jazykové testy, z v nosû nadaãního jmûní a z finanãních darû soukrom ch osob a firem. Náklady na kolné vãetnû nákladû na ubytování a stravné hradí zahraniãní partnefii. Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 > 31

30 32 > Program podpory nadaných romských studentů > KÓD PROGRAMU: PROGRAM JE ZAMĚŘENÝ na podporu romsk ch studentû stfiedních, vy ích odborn ch a vysok ch kol (resp. pomaturitní studium), dále uãàû v ech uãebních oborû, ktefií mají pfiedpoklady k ukonãení pfiíslu ného vzdûlávacího stupnû a k postupu na vy í stupeà, nebo tûch, ktefií se pfiipravují k pfiijetí na uvedené typy kol. Cílem programu je motivovat romské studenty a uãnû, aby neukonãovali pfiedãasnû studium a dosahovali nejvy ího moïného vzdûlání. V roce 2001 bylo podáno 212 Ïádostí, pfiidûleno bylo 150 stipendií: Jitka Ro tíková, Vla im Obchodní akademie, Vla im Kã Vyplaceno Kã Ingrid Karalová, Fr dek Místek Obchodní akademie ELDO, Brno Kã tefan Holub, Ostrava Cyrilometodûjská stfiední pedagogická kola a gymnázium, Brno Kã Josef Ti er, PlzeÀ Stfiední odborná kola, PlzeÀ Kã Vyplaceno Kã Ewa Balázsová, Blansko Morava rodinná kola, Brno Kã [B] > Vzdělávací programy Aneta Samková, Lutín Stfiední odborná kola, Olomouc Kã Ivana Vilhemová, Mikulov Stfiední zdravotnická kola a Vy í zdravotnická kola, Znojmo Kã

31 Igor Zima, Hodonín Stfiední odborná kola obchodu, sluïeb a provozu hotelû, StráÏnice Kã Vyplaceno Kã Andrea Virágová, Most Soukromá hotelová kola Bukaschool, Most Kã Vyplaceno Kã Simona âonková, Praha 5 Soukromé stfiední odborné uãili tû a Uãili tû obchodu a sluïeb, Praha Kã Vyplaceno Kã Jana Krivohlávková, Hofiice na umavû Integrovaná stfiední kola, âeské Velenice Kã Jifií Bordáã, Vûtfiní Stfiední zdravotnická a Stfiední odborné uãili tû, âesk Krumlov Kã Nadace Open Society Fund Praha > výroční zpráva 2001 Petra âermáková, Vla im Stfiední odborná kola, chemicko-farmaceutická specializace, Praha Kã Vyplaceno Kã Vilém Îolták, Sokolov Romská stfiední kola sociální, Kolín Kã Jozef Klempár, Sokolov Stfiední odborné uãili tû lesnické, Abertamy Kã Vyplaceno Kã Marie Demeterová, Praha Soukromé stfiední odborné uãili tû a uãili tû obchodu a sluïeb, Praha Kã Vyplaceno Kã Miroslav âerveàák, Vla im Romská stfiední kola sociální, Kolín Kã Adéla Zdychyncová, âesk Krumlov Stfiední zdravotnická kola a Stfiední odborné uãili tû, âesk Krumlov Kã Katefiina âisárová, Náchod SOU a SO SâMSD, Hronov Kã Vyplaceno Kã Lucie Morongová, âesk Krumlov Obchodní akademie, âeské Budûjovice Kã Július Lukáã, Praha Obchodní akademie, Praha Kã > 33

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999

Nadace Open Society Fund Praha. V roãní zpráva 1999 Nadace Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1999 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu. Nadace

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998

Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998 Open Society Fund Praha V roãní zpráva 1998 2 Motto Koncept otevfiené spoleãnosti je zaloïen na poznání, Ïe v ichni jednáme na základû nedokonalého vnímání a nikdo z nás nezná absolutní pravdu. Open Society

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

10 LET NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

10 LET NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA 10 LET NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA Seifertova 47, 130 00 Praha 3 Tel.: (+420) 222 540 979 Fax: (+420) 222 540 978 E mail: osf@osf.cz www.osf.cz 2002 Nadace Open Society

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012 Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa

Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa Katarina Hrbanova, Základná škola Lichardova 24, Žilina, Slovensko Zdenek Hetes, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536, Česká republika Marketa Kalivodova, 1. ZŠ Napajedla, Česká republika Karol Vlčko,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu.

MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého vnímání a nikdo nezná absolutní pravdu. Nadace Open Society Fund Praha - Výroční zpráva 2002 1 NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 MOTTO: Koncept otevřené společnosti je založen na poznání, že všichni jednáme na základě nedokonalého

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK IOP pod lupou Číslo 11 I září I 2011 Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu Víte, že 16. září bylo ze 7989 přijatých žádostí o podporu v IOP již 7043 vybráno k podpoře? Na tyto schválené

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

SLOUČENÍ ODBORNOSTI TP A ZSP Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.0004

SLOUČENÍ ODBORNOSTI TP A ZSP Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.0004 Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR MANUÁL PRO USNADNĚNÍ KOMUNIKACE MEZI ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI A TERÉNNÍMI PRACOVNÍKY/ZDRAVOTNĚ

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více