Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Vědecká rada VŠB - TU Ostrava Členové správní rady VŠB - TU Ostrava 7 4. Studijní a pedagogická činnost Počty studijních programů a oborů vysoké školy Studijní programy garantované VVŠ a uskutečňované na VOŠ Modulárně stavěné studijní programy Využívání kreditního systému na vysoké škole Programy celoživotního vzdělávání Zájem uchazečů o studium na vysoké škole Počty studentů vysoké školy bez cizinců Počty zahraničních studentů vysoké školy Počty absolventů vysoké školy Inovace již uskutečňovaných studijních programů Nové směry v přípravě pedagogických pracovníků všech stupňů Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce Uplatnění nových forem studia Počty neúspěšných studentů vysoké školy Možnost studia handicapovaných studentů Informační a komunikační technologie 5.1 Úvod Stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních technologií na vysoké škole Rychlost koncových připojení pracovišť vysoké školy na CESNET2 - tzv. poslední míle Superpočítače na vysoké škole, stav a jejich propojení v rámci ČR (vč. jejich využití pro vzdělávání a VaV Dostupnost informačních zdrojů vč. elektronických na vysoké škole Využití vnitřních a vnějších informačních zdrojů (vč. Informačních systémů) Vysokoškolské knihovny, jejich elektronické služby pro vysokou školu, stav evidence knihoven vysoké školy dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb Nově budované prvky informační infrastruktury vysoké školy (sítě, informační a síťové služby, superpočítače, informační zdroje, multimediální učebny, laboratoře s implementací výpočetní techniky) Zapojení do evropských projektů vysokorychlostních sítí a GRIDů E-learning, stav a plán rozvoje na VŠ Výzkum a vývoj Financování výzkumu a vývoje na VŠB - TU v rámci českých vysokých škol a potřeb regionu Zaměření výzkumu a vývoje na VŠB - TU Ostrava Podíl pracovišť na získaných účelových prostředcích Organizační, personální a materiální stránka VaV Organizace VaV Personální situace Prostorové a materiální podmínky Centrum výpočetní techniky Mezinárodní spolupráce v oblasti VaV Rámcový program EU Rámcový program EU( ) Mezinárodní spolupráce (některé úspěšné příklady) Spolupráce s AVČR, výzkumnými ústavy nevládním sektorem a s průmyslem Spolupráce s AVČR Spolupráce s výzkumnými ústavy Spolupráce s průmyslem Výzkumné záměry VŠB - TU Ostrava v roce Materiálově technologické výzkumné centrum (LN 00B 029) Prostředky na specifikovaný výzkum Akademičtí pracovníci Věková struktura akademických pracovníků VŠB - TU Ostrava Počet externích a interních pracovníků vysoké školy Počet jmenování profesorem a docentem za rok

2 8. Hodnocení činnosti Systém hodnocení kvality vzdělávání na vysoké škole Hodnocení kvality vzdělávání studenty Hodnocení vzdělávání pedagogických pracovníků Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Zapojení školy v programech mezinárodní spolupráce Program SOCRATES/ERASMUS Program LEONARDO da VINCI Smluvní spolupráce se zahraničními univerzitami a institucemi Mobilita studentů Výměnné studijní programy studentů v roce Akademické informační centrum pro studijní a stipendijní pobyty Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol na VŠB - TU Ostrava v roce Činnost fakult a dalších součástí Ekonomická fakulta Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta stavební Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta strojní Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta elektrotechniky a informatiky Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta hornicko-geologická Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta bezpečnostního inženýrství Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Centrum pro evropská studia 122 2

3 Vedení ústavu Personální situace Výuková činnost Osvětová činnost Mezinárodní a národní projekty Spolupráce s dalšími institucemi Výzkumné energetické centrum Vedení ústavu Výuková činnost Výzkum a vývoj Hospodaření Publikace Vysokoškolský ústav chemie a materiálů Vedení ústavu Personální situace Výuková činnost Vědecko výzkumná činnost Zaměření výzkumu a vývoje Řešené granty Publikační činnost Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Hospodářská a servisní činnost Akreditace Katedra společenských věd Vedení katedry Personální situace Pedagogická činnost katedry Další činnost katedry Katedra jazyků Vedení katedry Personální situace Pedagogická činnost Spolupráce s útvary VŠB-TU Odborná a publikační činnost Spolupráce s domácími a zahraničními institucemi Účast na projektech Katedra tělesné výchovy Vedení katedry Personální situace Katedra ve vztahu k fakultám a vyučované předměty Odborná činnost katedry Nejvýznamnější publikační výstupy Významné úspěchy a události katedry Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Vedení katedry Oddělení pro výuku na fakultách Personální situace Pedagogická činnost katedry Výzkum Prostorové podmínky Další aktivity vysoké školy Infocentrum VŠB -TUO Stavovská unie studentů Péče o studenty Ubytování Stravování Informační a poradenské služby Další činnost studentů AIESEC IAESTE Rozvoj vysoké školy Investiční rozvoj vysoké školy Specifikace stavební investiční činnosti Problematika hospodářských soutěží pro stavebně investiční akce Stav vlastnictví pozemků v areálu VŠB - TU Ostrava Aktualizace Generelu VŠB-TU Ostrava na období Obnova a údržba objektů vysoké školy Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol Zapojení vysoké školy v Transformačních a rozvojových programech pro veřejné vysoké školy pro rok

4 14. Další údaje stanovené správní radou veřejné vysoké školy Činnost správní rady Akademický senát VŠB - TUO Závěr Závěrečné hodnocení Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 18 citovaného zákona 162 4

5 1. ÚVOD ÚVODNÍ SLOVO REKTORA Rok 2002 byl pro VŠB-TUO ve znamení závěru funkčního období akademických funkcionářů a představoval tedy určité završení jejich úsilí o pozitivní změny v rozvoji naší univerzity. Významnou změnou byl vznik nové, v pořadí již sedmé, fakulty naší školy Fakulty bezpečnostního inženýrství. V závěru roku proběhly volby nových akademických funkcionářů se zahájením funkčního období od 1. února Předkládám tedy tuto zprávu jako nově nastupující rektor a současně jako člen odstupujícího vedení s vědomím nutnosti zajištění kontinuity dalšího rozvoje univerzity. Skutečnost, že moravskoslezský region se nachází v nesmírně složité situaci s daleko nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice, posouvá naléhavost tohoto rozvoje jako prioritu pro všechny odpovědné politiky bez rozdílu jejich začlenění v politickém spektru. Investice do vzdělání, výzkumu a vývoje v tomto regionu výrazně zaostávají a na tomto konstatování nic nemění ani pozitivní trendy uplynulého roku, které jsou patrné z předložené zprávy. Svět se mění a šanci obstát budou mít ti, kdož budou odhodláni vzít budoucnost do vlastních rukou, kdož budou odhodláni rozvíjet své schopnosti, upustit od zaběhnutých stereotypů a budou ochotni učit se novým věcem. Naše univerzita pak musí být institucí, která vytváří prostor a nabídku pro tyto lidi. prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. rektor VŠB - TUO 5

6 2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VYSOKÉ ŠKOLY Obr. 2.1: Organizační schéma VŠB - TU Ostrava REKTOR Sekretariát VĚDECKÁ RADA AS VŠB - TUO FAKULTY VYSOKOŠKOLSKÉ ÚSTAVY ÚSEKY ŘÍZENÉ PŘÍMO REKTOREM ÚSEKY PROREKTORŮ ÚSEK KVESTORA 950 FBI 010 Centrum pro evropská studia - CES 720 Právní útvar 904 pro finanční politiku a organizaci školy 910 Hlavní ekonom 960 EkF 100 Výsokoškolský ústav chemie materiálů - VÚCHEM 730 Kontrolní útvar 905 pro pedagogickou činnost 920 Technický odbor 970 FAST 200 Výzkumné energetické centrum 740 Personální útvar 906 pro vědu a zahraniční styky 930 Provozní odbor 980 FS 300 Koleje a menzy 811 pro investiční výstavbu a rozvoj 940 Hlavní účetní 990 FEI 400 HGF 500 FMMI 600 Obr. 2.2: Organizační schéma úseků prorektorů VŠB -TU Ostrava 6

7 ÚSEKY PROREKTORŮ PROREKTOR PRO FINANČNÍ POLITIKU A ORGANIZACI PROREKTOR PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PROREKTOR PRO VĚDU A ZAHRANIČNÍ STYKY PROREKTOR PRO INVESTIČNÍ VÝSTAVBU A ROZVOJ Celoškolské pracoviště Celoškolské pracoviště Celoškolské pracoviště Celoškolské pracoviště Katedra jazyků 712 Katedra společenských věd 711 Výzkumné energetické centrum 825 Archiv VŠB - TUO 831 Katedra těl. výchovy a sportu 713 Katedra matematiky a deskr. geometrie 714 Centrum výpočetní techniky 870 Rektorát Ústřední knihovna 830 Středisko vzdělávání CTC 890 Centrální analytická laboratoř 880 Investiční výstavba a rozvoj školy 941 Rektorát Rektorát Rektorát Vnější vztahy 911 Pedagogický útvar 921 Útvar vědy 932 Redakce a administrace vydavatelství VŠB - TUO 925 Útvar zahraničních styků 933 DTP - Publikační služby 926 Technology Transfer 936 Didaktické služby 957 Obr. 2.3: Organizační schéma úseku kvestora VŠB - TU Ostrava ÚSEK KVESTORA Sekretariát 951 Útvar obrany VŠB - TUO 952 HLAVNÍ EKONOM 960 TECHNICKÝ ODBOR 970 PROVOZNÍ ODBOR 980 HLAVNÍ ÚČETNÍ 990 Účelová zařízení Referát BOZP VŠB - TUO 953 Ekonomické oddělení 961 Podatelna 973 Strážní služba 981 Všeobecná a hospodářská účtárna 991 Ediční středisko 840 Referát PO VŠB - TUO 955 Doplňková činnost 963 Útvar energetiky VH a VTZ 974 Provozní služby 982 Mzdová účtárna 992 Referát PO rektorátu 956 Pokladní služba 964 Středisko údržby 976 Úklidová služba 983 Inventarizace 993 Středisko dopravy 977 RS Lučina 986 Operativní evidence 994 Obr. 2.4: Organizační schéma Ředitelství kolejí a menz VŠB - TU Ostrava 7

8 ŘEDITEL KOLEJÍ A MENZ Správa počítačového systému Školící a rekreační středisko VŠB - TUO Desná Referát pro dopravu, archivaci a sekretariát Referát BOZP EKONOMICKÝ ÚSEK ÚSEK TECHNICKÝCH SLUŽEB STŘEDISKA STRAVOVÁNÍ ÚSEK PROVOZU UBYTOVÁNÍ 3. SLOŽENÍ ORGÁNŮ VYSOKÉ ŠKOLY 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava REKTOR Prorektor pro vědu a zahraniční styky Prorektor pro pedagogickou činnost Prorektor pro investiční výstavbu a rozvoj Prorektor pro finanční politiku a organizaci Kvestor Předseda akademického senátu Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc. Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Ing. Stanislav Dziob Doc. Ing. Jiří Horký, CSc. 8

9 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava Interní členové Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. Rektor VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Prorektor pro vědu a zahraniční styky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Prorektor pro finanční politiku a organizaci školy VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Prorektor pro pedagogickou činnost VŠB TU Ostrava Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc. Prorektor pro investiční rozvoj a výstavbu VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Děkan EkF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. Děkan FAST VŠB TU Ostrava 9

10 Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. Děkan FS VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Karel Chmelík Děkan FEI VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. Děkan HGF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. L udovít Dobrovský, CSc. Děkan FMMI VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Jiří Horký, CSc. Předseda Akademického senátu VŠB TU Ostrava Ing. Wolfgang Melecký Tajemník vědecké rady VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. Proděkan EkF VŠB TU Ostrava Dr. Ing. Jan Frait Proděkan EkF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Proděkan EkF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Josef Aldorf, CSc. Proděkan FAST VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc. Proděkan FAST VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. Proděkan FAST VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Stanislav Antonický, CSc. FS - Institut dopravy VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Proděkan FS VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jiří Lenert, CSc. FS Katedra pružnosti a pevnosti VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Zdeněk Hradílek, CSc. FEI - Katedra elektroenergetiky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc. FEI Katedra měřící a řídící techniky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. Proděkan FEI VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. FEI Katedra informatiky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. HGF Institut bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc. Proděkan HGF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. HGF Institut geologického inženýrství VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Petr Jelínek, CSc. proděkan FMMI VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc. FMMI Katedra tepelné techniky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Milan Vrožina, CSc. 10

11 FMMI Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Ivo Janík, CSc. FMMI - Katedra ekonomiky a managementu VŠB TU Ostrava Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. Institut matematiky a deskriptivní geometrie VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. Výzkumné energetické centrum VŠB TU Ostrava Prof. RNDr. Zdeněk Weiss, DrSc. Centrální analytická laboratoř VŠB TU Ostrava Externí členové Ing. Jiří Cienciala, CSc. Generální ředitel a předseda představenstva Třinecké železárny, a.s. Ing. Jindřich Hess Generální ředitel Metrostav, a.s. Prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc. Prorektor VUT Brno Ing. Ivo Klimša Generální ředitel Biocel Paskov, a.s. Prof. JUDr. Roman Makarius, CSc. Předseda Česká báňský úřad Ing. Bořivoj Martínek, CSc. Generální ředitel Moravské chemické závody, a.s. Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Ostravská univerzita Ing. Zdeněk Osner, CSc. Generální ředitel a předseda představenstva Energie Kladno, a.s. Ing. Břetislav Petr Poslanec Parlamentu ČR Poslanecká kancelář Ing. Jan Przybyla Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. Ředitel Divize výzkum a vývoj Vítkovice, a.s. RNDr. Jaroslav Raab Výkonný ředitel Hutnictví železa, a.s. Ing. Richard Šňupárek, CSc. Ředitel Ústav geoniky AV ČR (Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.) Rektor TU Košice Ing. Jaroslav Veselský EC Services, s.r.o. Ing. Jan Březina ředitel spol. a předseda představenstva VOKD, akciová společnost Dr Win Aung SIU Carbondale Čestní hosté Prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc. FS Katedra energetiky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Karel Müller, DrSc. HGF Institut geologického inženýrství VŠB TU Ostrava 11

12 3.3 Členové Správní rady VŠB -TU Ostrava Ing. Evžen Tošenovský, předseda Ing. Jaroslav Pětroš, CSc., místopředseda Ing. Mirek Topolánek Ing. Vítězslav Matuška PaedDr. Jaroslav Müllner Ing. Josef Beneš, CSc. Ing. Antonín Karas, CSc. Ing. Marie Parmová Ing. Tomáš Hüner Ing. Ludvík Kopel Ing. Vratislav Vajnar Ing. Tomáš Špiroch hejtman Moravskoslezského kraje vědecký pracovník senátor senátor náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ředitel odboru VŠ, MŠMT ředitel odboru, Ministerstvo financí předsedkyně představenstva a gen. ředitelka Union Group předseda představenstva a gen. ředitel SME ředitel reg. pobočky ČSOB a.s. Ostrava předseda představenstva a gen.ředitel Severočeské doly a.s. ředitel Úřadu práce Karviná 12

13 4. STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST 4.1 Počty studijních programů a oborů vysoké školy Tab. 4.1: Počty studijních programů vysoké školy Skupiny oborů Kód skupiny Studijní programy kmen. oborů bak. mag. dokt. Celkem stud. programů Přírodní vědy a nauky 11 až 18 Technické vědy a nauky 21 až Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 Zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 Pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 Obory z oblasti psychologie 77 Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Tab. 4.2: Počty studijních oborů vysoké školy Skupiny oborů Kód skupiny Studijní programy Kmen. oborů bak. mag. dokt. Celkem stud. programů Přírodní vědy a nauky 11 až 18 Technické vědy a nauky 21 až Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 Zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 Pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 Obory z oblasti psychologie 77 Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Studijní programy garantované VVŠ a uskutečňované na VOŠ STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Vyšší odborná škola při OA a SOŠ ve Valašském Meziříčí na základě dohody o vzájemné spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB-TUO uskutečňuje vysokoškolské bakalářské studium, po jehož absolvování je zajištěna prostupnost do magisterského studia stejných oborů EkF v Ostravě. V akademickém roce 2002/2003 byly realizovány tyto studijní programy: 13

14 Kód KKOV Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích *Druh stud. Bc. Mgr. Ph.D B Hospodářská politika a správa 6209 B Systémové inženýrství a informatika * Druh studia: B - bakalářské, ** Forma studia: P - prezenční, A - studium v angličtině **Forma studia Eurospráva 3 PA Aplikovaná informatika 3 PA 4.3 Modulárně stavěné studijní programy Strukturované studium je na fakultách postupně zaváděno; v roce 2002 již byly modulárně stavěné studijní programy zavedeny na Fakultě strojní, Hornicko-geologické fakultě, Fakultě bezpečnostního inženýrství a připraveny na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. FAKULTA STROJNÍ (FS) Kód studijního programu *Druh studia Název studijního programu Bakalářské studium titul Bc. B2341 Strojírenství Název studijního oboru Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. N2301 Strojní inženýrství Standardní doba studia v akademických rocích Bc. Mgr. Ph.D. Robotika 3 PK Dopravní technika 3 PK Technologie dopravy 3 PK Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení 3 PK Konstrukce strojů a zařízení 3 PK Tech. diagnostika, opravy a udržování 3 PK Dopr. stroje a manipulace s materiálem 3 PK Aplikovaná mechanika 3 PK Strojírenská technologie 3 PK Technika tvorby a ochrany ŽP 3 PK Provoz a řízení v energetice 3 PK Aplikovaná informatika a řízení 3 PK Strojírenská technologie 2 (3) PK Energetické stroje a zařízení 2 (3) PK Aplikovaná mechanika 2 (3) PK Automatické řízení a inž. informatika 2 (3) PK Dopravní technika a technologie 2 (3) PK Výr. systémy s prům. roboty a manipulátory 2 (3) PK Konstrukční a procesní inženýrství 2 (3) PK **Forma studia 14

15 Doktorské studium - titul Ph.D. P2301 Strojní inženýrství Ochrana životního prostředí v průmyslu 3 PK Části strojů a mechanismů 3 PK Automatizace technologických procesů 3 PK Dopravní a manipulační technika 3 PK Dopravní technika a technologie 3 PK Stavba výrobních strojů a zařízení 3 PK Energetické stroje a zařízení 3 PK Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení 3 PK Strojírenská technologie 3 PK Aplikovaná mechanika 3 PK * Druh studia: B - bakalářské, N - magisterské navazující na bakalářské studium, P - doktorské studium. ** Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná Na Fakultě strojní je standardní doba bakalářského studia 3 roky s možností pokračování v magisterském navazujícím studiu, které je dvouleté v případě stejného studijního oboru a tříleté při změně navazujícího studijního oboru nebo navazujícího studijního programu. FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ (FMMI) Kód studijního programu *Druh studia Název programu Bakalářské studium titul Bc. B2108 Materiálové technologie studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích Bc. Mgr. Ph.D. Železářství a koksárenství 3 PK Ocelářství 3 PK Slévárenství 3 PK **Forma studia Tváření materiálu 3 PKA Metalurgie neželezných kovů 3 PK Umělecké slévárenství 3 PK Tepelná technika a životní prostředí 3 PK Automatizace a počítačová technika v metalurgii Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. N2109 Metalurgické inženýrství 3 PK Nauka o kovech 3 PK Zkušebnictví a jakost materiálu 3 PK Metalurgie železa a oceli 3 PK Slévárenství 3 PK Tváření materiálu 3 PKA Tepelná technika 3 PK Průmyslová a žárovzdorné materiály keramika 3 PK Ochrana živ. prostředí v metalurgii 3 PK Automatizace a počítačová technika v metalurgii 3 PK Ekonomika a management v metalurgii 3 PK 15

16 N3909 N3910 Procesní inženýrství Fyzikální a materiálové inženýrství Doktorské studium - titul Ph.D. P2106 P3909 P3910 Metalurgie Procesní inženýrství Fyzikální a materiálové inženýrství Chemické inženýrství 3 PK Chemie a technologie paliv 3 PK Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu Chemie a technologie ochrany životního prostředí 3 PK 3 PK Řízení jakosti 3 PK Kovové materiály 3 PK Neželezné kovy 3 PK Nové technické materiály 3 PK Technologie kovů a slitin 3 PK Slévárenství 3 PK Tváření materiálu 3 PK Tepelná technika v průmyslu 3 PK Automatizace technologických procesů 3 PK Ochrana životního prostředí v průmyslu 3 PK Řízení a ekonomika podniku 3 PK Chemické a energetické zpracování paliv 3 PK Chemická metalurgie 3 PK Řízení jakosti 3 PK Materiálové inženýrství 3 PK Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů 3 PK * Druh studia: B - bakalářské, N - magisterské navazující na bakalářské studium, P - doktorské studium **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná, A - studium v angličtině HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA (HGF) Kód studijního programu *Druh studia Název programu Bakalářské studium titul Bc. studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích Bc. Mgr. Ph.D. B2102 Nerostné suroviny Environmentální inženýrství 3 P B3646 Geodézie a kartografie Geoinformatika 3 PK Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. N2102 Nerostné suroviny Environmentální inženýrství 2 PK N3646 Geodézie a kartografie Geoinformatika 2 PK Doktorské studium titul Ph.D. P3646 Geodézie a kartografie Geoinformatika 3, 5 PK * Druh studia: B - bakalářské, N - magisterské navazující na bakalářské studium, P - doktorské studium. **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná, **Forma studia 16

17 FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ (FBI) Kód studijního programu *Druh Studia Název programu Bakalářské studium titul Bc. B3908 studijního Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích B M P **Forma studia Bezpečnost práce a procesů 4 PK Havarijní plánování a krizové řízení 4 PK Technická bezpečnost osob 4 a majetku PK Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Doktorské studium titul Ph.D. P3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 4 PK 2 PK Bezpečnostní inženýrství 2 PK Požární ochrana a bezpečnost průmyslu * Druh studia: B - bakalářské, N - magisterské navazující na bakalářské studium, P - doktorské studium **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná 3 PK 4.4 Využívání kreditního systému na vysoké škole Využívání kreditního systému na naší vysoké škole se řídí čl. 5 Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Kreditní systém slouží pro kvantifikované hodnocení průběhu studia. Na VŠB-TUO se užívá jednotný kreditní systém na všech fakultách. Jeho znaky jsou: - jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době prezenční formy studia, tj. celkem 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za akademický rok, - každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje kreativní míru zátěže studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu, - tentýž předmět má stejné kreditní ohodnocení pro všechny studijní programy a formy studia, - zakončením předmětu (udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky nebo jejich kombinací) získá student počet kreditů přiřazený danému předmětu, - kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají, - získaný počet kreditů je nástrojem pro kontrolu studia, - za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou. Pro úspěšné ukončení studia musí student získat počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia, a to ve skladbě určené studijním programem a studijním plánem. Kreditový systém VŠB-TUO je kompatibilní s European Credit Transfer System (ve zkratce ECTS ) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. 4.5 Programy celoživotního vzdělávání 17

18 Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Programy CŽV v rámci akreditovaných SP Ostatní bezplatné placené přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Celkem 4.6 Zájem uchazečů o studium na vysoké škole Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Počet podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) přijetí 3) přijatých 4) zapsaných 5) Celkem Přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81, Počty studentů vysoké školy bez cizinců Skupiny oborů Kód skupiny Studenti ve studijním programu kmen. oborů bak. mag. dokt. Celkem studenti přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 Pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Počty zahraničních studentů vysoké školy 18

19 Skupiny oborů Kód skupiny Studenti ve studijním programu kmen. oborů bak. mag. dokt. přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 Pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Celkem studenti 4.9 Počty absolventů vysoké školy Skupiny oborů Kód skupiny Absolventi ve studijním programu kmen. oborů bak. mag. dokt. Celkem absolventi přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Inovace již uskutečňovaných studijních programů V roce 2002 byly na MŠMT registrovány tyto změny studijních programů a studijních oborů: EKONOMICKÁ FAKULTA (EKF) Kód KKOV Název programu *Druh studia Bakalářské studium titul Bc. studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích **Forma Bc. Mgr. Ph.D. studia B6202 Hosp. politika a správa Účetnictví a daně NOVÝ 3 P B6209 Systémové inženýrství a informatika Doktorské studium titul Ph.D. Informační a znalostní management- NOVÝ 3 P P6208 Ekonomika a management Podniková ekonomika a management 3 P6202 Systémové inženýrství a informatika Manažerská informatika ZRUŠEN 3 PK P6201 Ekonomické teorie Manažerská informatika NOVÝ 3 PKA PAK N-NOVĚ 19

20 * Druh studia: B - bakalářské, P - doktorské studium. **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná, N - studium v němčině, A - studium v angličtině FAKULTA STROJNÍ (FS) Na Fakultě strojní byl nově akreditován navazující magisterský studijní program Strojírenství. Kód KKOV Název programu *Druh studia studijního Název oboru Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. - NOVÉ N2301 Strojní inženýrství * Druh studia: N - magisterské navazující na bakalářské studium **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná studijního Standardní doba studia v akademických rocích **Forma Bc. Mgr. Ph.D. studia Strojírenská technologie 2 (3) PK Energetické stroje a zařízení 2 (3) PK Aplikovaná mechanika 2 (3) PK Automatické řízení a inž. informatika 2 (3) PK Dopravní technika a technologie 2 (3) PK Výr. systémy s průmyslovými roboty a manipulátory 2 (3) PK Konstrukční a procesní inženýrství 2 (3) PK HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA (HGF) Na Hornicko-geologické fakultě byly nově akreditovány 2 navazující studijní programy Nerostné suroviny, Geodézie a kartografie. Kód KKOV *Druh studia Název programu studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích **Forma Bc. Mgr. Ph.D. studia N2102 Nerostné suroviny Environmentální inženýrství 2 PK N3646 Geodézie a kartografie Geoinformatika 2 PK * Druh studia: N - magisterské navazující na bakalářské studium **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ (FMMI) Na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství byly nově akreditovány navazující magisterské studijní programy Metalurgické inženýrství, Procesní inženýrství, Fyzikální a materiálové inženýrství. Kód KKOV *Druh studia Název programu studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích **Forma Bc. Mgr. Ph.D. studia 20

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

Doporučená rámcová osnova

Doporučená rámcová osnova Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2005 V souladu s 21 zákona o vysokých školách je součástí výroční zprávy o činnosti vysoké školy též hodnocení vysoké školy a jeho

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4

Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Dlouhodobý výhled z hlediska VaVpI osa 4 Ostrava 12/2010 prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček Proč rekonstrukce a dostavba Hlavní důvody Do areálu bylo investováno přes

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava platné v akademickém roce 2004/2005 pro: I. Bakalářský studijní program

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní

Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013. doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Svařovací den 2013 6. - 7. 6. 2013 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan Fakulty strojní Průměrný počet osob v ročníku Thousands 1000 Vývoj populačních ročníků Česká republika 2000-2020 900 800 700 600 15

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava VŠB-TUO Statut Centra pokročilých inovačních technologií VŠB-TUO Garant dokumentu: Účinnost dokumentu od: 31.3.2009 Statut Centra pokročilých inovačních technologií Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní

Náhrady věcných nákladů za administrativně správní VŠB-TUO Garant dokumentu: 920 - prorektor pro studium TUO_SME_00_001 verze: C Účinnost dokumentu od: 1.10.2009 Náhrady věcných nákladů za administrativně správní úkony a služby Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY CHEMICKÉ, VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ PRO ROK 2010 V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB- TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů

Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Účinnost dokumentu od: 7. 6. 2010 Směrnice EKF_SME_05_001 děkanky EkF VŠB-TU Ostrava o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů Řízená kopie č.: Razítko:

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze

o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze V Praze 5.3.2003 Sekr.2261/2003 Směrnice kvestorky č. 2/2003 o hospodaření s veřejnými prostředky poskytovanými na účelovou a institucionální podporu výzkumu a vývoje AMU v Praze S platností od 1.3. 2003

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014

Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 15. ledna 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení Organizační řád Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen Organizační

Více

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE 1 2 Řád výběrového řízení České zemědělské univerzity v Praze ze dne 25. října 2012 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Výběrovým řízení (dále také

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Program doplňujícího studia profilujících předmětů SP 3908R

Program doplňujícího studia profilujících předmětů SP 3908R Program doplňujícího studia profilujících předmětů SP 3908R 1 Program celoživotního vzdělávání Fakulta bezpečnostního inženýrství vyhlašuje program Doplňující studium profilových předmětů SP 3908R v rámci

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Statut Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Akademický senát Vysoké školy chemicko-technologické v Praze schválil v souladu s 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Rozsah platnosti dokumentu: Ekonomická fakulta Název: http://www.ekf.vsb.cz Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a

Více

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Bakalářské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia bakalářské Bakalářské studijní programy (obory),

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Katedra: 634 Ekonomiky a managementu v metalurgii Studium: Bakalářské Studijní obor: 6208R123 Ekonomika a management v průmyslu Zařazení předmětu: Letní semestr

Více

1. Bakalářské studijní programy

1. Bakalářské studijní programy PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH FMMI PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Pravidla přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a navazujících

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více