Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Vědecká rada VŠB - TU Ostrava Členové správní rady VŠB - TU Ostrava 7 4. Studijní a pedagogická činnost Počty studijních programů a oborů vysoké školy Studijní programy garantované VVŠ a uskutečňované na VOŠ Modulárně stavěné studijní programy Využívání kreditního systému na vysoké škole Programy celoživotního vzdělávání Zájem uchazečů o studium na vysoké škole Počty studentů vysoké školy bez cizinců Počty zahraničních studentů vysoké školy Počty absolventů vysoké školy Inovace již uskutečňovaných studijních programů Nové směry v přípravě pedagogických pracovníků všech stupňů Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce Uplatnění nových forem studia Počty neúspěšných studentů vysoké školy Možnost studia handicapovaných studentů Informační a komunikační technologie 5.1 Úvod Stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních technologií na vysoké škole Rychlost koncových připojení pracovišť vysoké školy na CESNET2 - tzv. poslední míle Superpočítače na vysoké škole, stav a jejich propojení v rámci ČR (vč. jejich využití pro vzdělávání a VaV Dostupnost informačních zdrojů vč. elektronických na vysoké škole Využití vnitřních a vnějších informačních zdrojů (vč. Informačních systémů) Vysokoškolské knihovny, jejich elektronické služby pro vysokou školu, stav evidence knihoven vysoké školy dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb Nově budované prvky informační infrastruktury vysoké školy (sítě, informační a síťové služby, superpočítače, informační zdroje, multimediální učebny, laboratoře s implementací výpočetní techniky) Zapojení do evropských projektů vysokorychlostních sítí a GRIDů E-learning, stav a plán rozvoje na VŠ Výzkum a vývoj Financování výzkumu a vývoje na VŠB - TU v rámci českých vysokých škol a potřeb regionu Zaměření výzkumu a vývoje na VŠB - TU Ostrava Podíl pracovišť na získaných účelových prostředcích Organizační, personální a materiální stránka VaV Organizace VaV Personální situace Prostorové a materiální podmínky Centrum výpočetní techniky Mezinárodní spolupráce v oblasti VaV Rámcový program EU Rámcový program EU( ) Mezinárodní spolupráce (některé úspěšné příklady) Spolupráce s AVČR, výzkumnými ústavy nevládním sektorem a s průmyslem Spolupráce s AVČR Spolupráce s výzkumnými ústavy Spolupráce s průmyslem Výzkumné záměry VŠB - TU Ostrava v roce Materiálově technologické výzkumné centrum (LN 00B 029) Prostředky na specifikovaný výzkum Akademičtí pracovníci Věková struktura akademických pracovníků VŠB - TU Ostrava Počet externích a interních pracovníků vysoké školy Počet jmenování profesorem a docentem za rok

2 8. Hodnocení činnosti Systém hodnocení kvality vzdělávání na vysoké škole Hodnocení kvality vzdělávání studenty Hodnocení vzdělávání pedagogických pracovníků Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Zapojení školy v programech mezinárodní spolupráce Program SOCRATES/ERASMUS Program LEONARDO da VINCI Smluvní spolupráce se zahraničními univerzitami a institucemi Mobilita studentů Výměnné studijní programy studentů v roce Akademické informační centrum pro studijní a stipendijní pobyty Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol na VŠB - TU Ostrava v roce Činnost fakult a dalších součástí Ekonomická fakulta Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta stavební Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta strojní Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta elektrotechniky a informatiky Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta hornicko-geologická Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta bezpečnostního inženýrství Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Centrum pro evropská studia 122 2

3 Vedení ústavu Personální situace Výuková činnost Osvětová činnost Mezinárodní a národní projekty Spolupráce s dalšími institucemi Výzkumné energetické centrum Vedení ústavu Výuková činnost Výzkum a vývoj Hospodaření Publikace Vysokoškolský ústav chemie a materiálů Vedení ústavu Personální situace Výuková činnost Vědecko výzkumná činnost Zaměření výzkumu a vývoje Řešené granty Publikační činnost Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Hospodářská a servisní činnost Akreditace Katedra společenských věd Vedení katedry Personální situace Pedagogická činnost katedry Další činnost katedry Katedra jazyků Vedení katedry Personální situace Pedagogická činnost Spolupráce s útvary VŠB-TU Odborná a publikační činnost Spolupráce s domácími a zahraničními institucemi Účast na projektech Katedra tělesné výchovy Vedení katedry Personální situace Katedra ve vztahu k fakultám a vyučované předměty Odborná činnost katedry Nejvýznamnější publikační výstupy Významné úspěchy a události katedry Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Vedení katedry Oddělení pro výuku na fakultách Personální situace Pedagogická činnost katedry Výzkum Prostorové podmínky Další aktivity vysoké školy Infocentrum VŠB -TUO Stavovská unie studentů Péče o studenty Ubytování Stravování Informační a poradenské služby Další činnost studentů AIESEC IAESTE Rozvoj vysoké školy Investiční rozvoj vysoké školy Specifikace stavební investiční činnosti Problematika hospodářských soutěží pro stavebně investiční akce Stav vlastnictví pozemků v areálu VŠB - TU Ostrava Aktualizace Generelu VŠB-TU Ostrava na období Obnova a údržba objektů vysoké školy Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol Zapojení vysoké školy v Transformačních a rozvojových programech pro veřejné vysoké školy pro rok

4 14. Další údaje stanovené správní radou veřejné vysoké školy Činnost správní rady Akademický senát VŠB - TUO Závěr Závěrečné hodnocení Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 18 citovaného zákona 162 4

5 1. ÚVOD ÚVODNÍ SLOVO REKTORA Rok 2002 byl pro VŠB-TUO ve znamení závěru funkčního období akademických funkcionářů a představoval tedy určité završení jejich úsilí o pozitivní změny v rozvoji naší univerzity. Významnou změnou byl vznik nové, v pořadí již sedmé, fakulty naší školy Fakulty bezpečnostního inženýrství. V závěru roku proběhly volby nových akademických funkcionářů se zahájením funkčního období od 1. února Předkládám tedy tuto zprávu jako nově nastupující rektor a současně jako člen odstupujícího vedení s vědomím nutnosti zajištění kontinuity dalšího rozvoje univerzity. Skutečnost, že moravskoslezský region se nachází v nesmírně složité situaci s daleko nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice, posouvá naléhavost tohoto rozvoje jako prioritu pro všechny odpovědné politiky bez rozdílu jejich začlenění v politickém spektru. Investice do vzdělání, výzkumu a vývoje v tomto regionu výrazně zaostávají a na tomto konstatování nic nemění ani pozitivní trendy uplynulého roku, které jsou patrné z předložené zprávy. Svět se mění a šanci obstát budou mít ti, kdož budou odhodláni vzít budoucnost do vlastních rukou, kdož budou odhodláni rozvíjet své schopnosti, upustit od zaběhnutých stereotypů a budou ochotni učit se novým věcem. Naše univerzita pak musí být institucí, která vytváří prostor a nabídku pro tyto lidi. prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. rektor VŠB - TUO 5

6 2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VYSOKÉ ŠKOLY Obr. 2.1: Organizační schéma VŠB - TU Ostrava REKTOR Sekretariát VĚDECKÁ RADA AS VŠB - TUO FAKULTY VYSOKOŠKOLSKÉ ÚSTAVY ÚSEKY ŘÍZENÉ PŘÍMO REKTOREM ÚSEKY PROREKTORŮ ÚSEK KVESTORA 950 FBI 010 Centrum pro evropská studia - CES 720 Právní útvar 904 pro finanční politiku a organizaci školy 910 Hlavní ekonom 960 EkF 100 Výsokoškolský ústav chemie materiálů - VÚCHEM 730 Kontrolní útvar 905 pro pedagogickou činnost 920 Technický odbor 970 FAST 200 Výzkumné energetické centrum 740 Personální útvar 906 pro vědu a zahraniční styky 930 Provozní odbor 980 FS 300 Koleje a menzy 811 pro investiční výstavbu a rozvoj 940 Hlavní účetní 990 FEI 400 HGF 500 FMMI 600 Obr. 2.2: Organizační schéma úseků prorektorů VŠB -TU Ostrava 6

7 ÚSEKY PROREKTORŮ PROREKTOR PRO FINANČNÍ POLITIKU A ORGANIZACI PROREKTOR PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PROREKTOR PRO VĚDU A ZAHRANIČNÍ STYKY PROREKTOR PRO INVESTIČNÍ VÝSTAVBU A ROZVOJ Celoškolské pracoviště Celoškolské pracoviště Celoškolské pracoviště Celoškolské pracoviště Katedra jazyků 712 Katedra společenských věd 711 Výzkumné energetické centrum 825 Archiv VŠB - TUO 831 Katedra těl. výchovy a sportu 713 Katedra matematiky a deskr. geometrie 714 Centrum výpočetní techniky 870 Rektorát Ústřední knihovna 830 Středisko vzdělávání CTC 890 Centrální analytická laboratoř 880 Investiční výstavba a rozvoj školy 941 Rektorát Rektorát Rektorát Vnější vztahy 911 Pedagogický útvar 921 Útvar vědy 932 Redakce a administrace vydavatelství VŠB - TUO 925 Útvar zahraničních styků 933 DTP - Publikační služby 926 Technology Transfer 936 Didaktické služby 957 Obr. 2.3: Organizační schéma úseku kvestora VŠB - TU Ostrava ÚSEK KVESTORA Sekretariát 951 Útvar obrany VŠB - TUO 952 HLAVNÍ EKONOM 960 TECHNICKÝ ODBOR 970 PROVOZNÍ ODBOR 980 HLAVNÍ ÚČETNÍ 990 Účelová zařízení Referát BOZP VŠB - TUO 953 Ekonomické oddělení 961 Podatelna 973 Strážní služba 981 Všeobecná a hospodářská účtárna 991 Ediční středisko 840 Referát PO VŠB - TUO 955 Doplňková činnost 963 Útvar energetiky VH a VTZ 974 Provozní služby 982 Mzdová účtárna 992 Referát PO rektorátu 956 Pokladní služba 964 Středisko údržby 976 Úklidová služba 983 Inventarizace 993 Středisko dopravy 977 RS Lučina 986 Operativní evidence 994 Obr. 2.4: Organizační schéma Ředitelství kolejí a menz VŠB - TU Ostrava 7

8 ŘEDITEL KOLEJÍ A MENZ Správa počítačového systému Školící a rekreační středisko VŠB - TUO Desná Referát pro dopravu, archivaci a sekretariát Referát BOZP EKONOMICKÝ ÚSEK ÚSEK TECHNICKÝCH SLUŽEB STŘEDISKA STRAVOVÁNÍ ÚSEK PROVOZU UBYTOVÁNÍ 3. SLOŽENÍ ORGÁNŮ VYSOKÉ ŠKOLY 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava REKTOR Prorektor pro vědu a zahraniční styky Prorektor pro pedagogickou činnost Prorektor pro investiční výstavbu a rozvoj Prorektor pro finanční politiku a organizaci Kvestor Předseda akademického senátu Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc. Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Ing. Stanislav Dziob Doc. Ing. Jiří Horký, CSc. 8

9 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava Interní členové Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. Rektor VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Prorektor pro vědu a zahraniční styky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Prorektor pro finanční politiku a organizaci školy VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Prorektor pro pedagogickou činnost VŠB TU Ostrava Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc. Prorektor pro investiční rozvoj a výstavbu VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Děkan EkF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. Děkan FAST VŠB TU Ostrava 9

10 Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. Děkan FS VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Karel Chmelík Děkan FEI VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. Děkan HGF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. L udovít Dobrovský, CSc. Děkan FMMI VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Jiří Horký, CSc. Předseda Akademického senátu VŠB TU Ostrava Ing. Wolfgang Melecký Tajemník vědecké rady VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. Proděkan EkF VŠB TU Ostrava Dr. Ing. Jan Frait Proděkan EkF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Proděkan EkF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Josef Aldorf, CSc. Proděkan FAST VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc. Proděkan FAST VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. Proděkan FAST VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Stanislav Antonický, CSc. FS - Institut dopravy VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Proděkan FS VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jiří Lenert, CSc. FS Katedra pružnosti a pevnosti VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Zdeněk Hradílek, CSc. FEI - Katedra elektroenergetiky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc. FEI Katedra měřící a řídící techniky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. Proděkan FEI VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. FEI Katedra informatiky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. HGF Institut bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc. Proděkan HGF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. HGF Institut geologického inženýrství VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Petr Jelínek, CSc. proděkan FMMI VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc. FMMI Katedra tepelné techniky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Milan Vrožina, CSc. 10

11 FMMI Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Ivo Janík, CSc. FMMI - Katedra ekonomiky a managementu VŠB TU Ostrava Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. Institut matematiky a deskriptivní geometrie VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. Výzkumné energetické centrum VŠB TU Ostrava Prof. RNDr. Zdeněk Weiss, DrSc. Centrální analytická laboratoř VŠB TU Ostrava Externí členové Ing. Jiří Cienciala, CSc. Generální ředitel a předseda představenstva Třinecké železárny, a.s. Ing. Jindřich Hess Generální ředitel Metrostav, a.s. Prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc. Prorektor VUT Brno Ing. Ivo Klimša Generální ředitel Biocel Paskov, a.s. Prof. JUDr. Roman Makarius, CSc. Předseda Česká báňský úřad Ing. Bořivoj Martínek, CSc. Generální ředitel Moravské chemické závody, a.s. Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Ostravská univerzita Ing. Zdeněk Osner, CSc. Generální ředitel a předseda představenstva Energie Kladno, a.s. Ing. Břetislav Petr Poslanec Parlamentu ČR Poslanecká kancelář Ing. Jan Przybyla Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. Ředitel Divize výzkum a vývoj Vítkovice, a.s. RNDr. Jaroslav Raab Výkonný ředitel Hutnictví železa, a.s. Ing. Richard Šňupárek, CSc. Ředitel Ústav geoniky AV ČR (Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.) Rektor TU Košice Ing. Jaroslav Veselský EC Services, s.r.o. Ing. Jan Březina ředitel spol. a předseda představenstva VOKD, akciová společnost Dr Win Aung SIU Carbondale Čestní hosté Prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc. FS Katedra energetiky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Karel Müller, DrSc. HGF Institut geologického inženýrství VŠB TU Ostrava 11

12 3.3 Členové Správní rady VŠB -TU Ostrava Ing. Evžen Tošenovský, předseda Ing. Jaroslav Pětroš, CSc., místopředseda Ing. Mirek Topolánek Ing. Vítězslav Matuška PaedDr. Jaroslav Müllner Ing. Josef Beneš, CSc. Ing. Antonín Karas, CSc. Ing. Marie Parmová Ing. Tomáš Hüner Ing. Ludvík Kopel Ing. Vratislav Vajnar Ing. Tomáš Špiroch hejtman Moravskoslezského kraje vědecký pracovník senátor senátor náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ředitel odboru VŠ, MŠMT ředitel odboru, Ministerstvo financí předsedkyně představenstva a gen. ředitelka Union Group předseda představenstva a gen. ředitel SME ředitel reg. pobočky ČSOB a.s. Ostrava předseda představenstva a gen.ředitel Severočeské doly a.s. ředitel Úřadu práce Karviná 12

13 4. STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST 4.1 Počty studijních programů a oborů vysoké školy Tab. 4.1: Počty studijních programů vysoké školy Skupiny oborů Kód skupiny Studijní programy kmen. oborů bak. mag. dokt. Celkem stud. programů Přírodní vědy a nauky 11 až 18 Technické vědy a nauky 21 až Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 Zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 Pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 Obory z oblasti psychologie 77 Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Tab. 4.2: Počty studijních oborů vysoké školy Skupiny oborů Kód skupiny Studijní programy Kmen. oborů bak. mag. dokt. Celkem stud. programů Přírodní vědy a nauky 11 až 18 Technické vědy a nauky 21 až Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 Zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 Pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 Obory z oblasti psychologie 77 Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Studijní programy garantované VVŠ a uskutečňované na VOŠ STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Vyšší odborná škola při OA a SOŠ ve Valašském Meziříčí na základě dohody o vzájemné spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB-TUO uskutečňuje vysokoškolské bakalářské studium, po jehož absolvování je zajištěna prostupnost do magisterského studia stejných oborů EkF v Ostravě. V akademickém roce 2002/2003 byly realizovány tyto studijní programy: 13

14 Kód KKOV Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích *Druh stud. Bc. Mgr. Ph.D B Hospodářská politika a správa 6209 B Systémové inženýrství a informatika * Druh studia: B - bakalářské, ** Forma studia: P - prezenční, A - studium v angličtině **Forma studia Eurospráva 3 PA Aplikovaná informatika 3 PA 4.3 Modulárně stavěné studijní programy Strukturované studium je na fakultách postupně zaváděno; v roce 2002 již byly modulárně stavěné studijní programy zavedeny na Fakultě strojní, Hornicko-geologické fakultě, Fakultě bezpečnostního inženýrství a připraveny na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. FAKULTA STROJNÍ (FS) Kód studijního programu *Druh studia Název studijního programu Bakalářské studium titul Bc. B2341 Strojírenství Název studijního oboru Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. N2301 Strojní inženýrství Standardní doba studia v akademických rocích Bc. Mgr. Ph.D. Robotika 3 PK Dopravní technika 3 PK Technologie dopravy 3 PK Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení 3 PK Konstrukce strojů a zařízení 3 PK Tech. diagnostika, opravy a udržování 3 PK Dopr. stroje a manipulace s materiálem 3 PK Aplikovaná mechanika 3 PK Strojírenská technologie 3 PK Technika tvorby a ochrany ŽP 3 PK Provoz a řízení v energetice 3 PK Aplikovaná informatika a řízení 3 PK Strojírenská technologie 2 (3) PK Energetické stroje a zařízení 2 (3) PK Aplikovaná mechanika 2 (3) PK Automatické řízení a inž. informatika 2 (3) PK Dopravní technika a technologie 2 (3) PK Výr. systémy s prům. roboty a manipulátory 2 (3) PK Konstrukční a procesní inženýrství 2 (3) PK **Forma studia 14

15 Doktorské studium - titul Ph.D. P2301 Strojní inženýrství Ochrana životního prostředí v průmyslu 3 PK Části strojů a mechanismů 3 PK Automatizace technologických procesů 3 PK Dopravní a manipulační technika 3 PK Dopravní technika a technologie 3 PK Stavba výrobních strojů a zařízení 3 PK Energetické stroje a zařízení 3 PK Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení 3 PK Strojírenská technologie 3 PK Aplikovaná mechanika 3 PK * Druh studia: B - bakalářské, N - magisterské navazující na bakalářské studium, P - doktorské studium. ** Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná Na Fakultě strojní je standardní doba bakalářského studia 3 roky s možností pokračování v magisterském navazujícím studiu, které je dvouleté v případě stejného studijního oboru a tříleté při změně navazujícího studijního oboru nebo navazujícího studijního programu. FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ (FMMI) Kód studijního programu *Druh studia Název programu Bakalářské studium titul Bc. B2108 Materiálové technologie studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích Bc. Mgr. Ph.D. Železářství a koksárenství 3 PK Ocelářství 3 PK Slévárenství 3 PK **Forma studia Tváření materiálu 3 PKA Metalurgie neželezných kovů 3 PK Umělecké slévárenství 3 PK Tepelná technika a životní prostředí 3 PK Automatizace a počítačová technika v metalurgii Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. N2109 Metalurgické inženýrství 3 PK Nauka o kovech 3 PK Zkušebnictví a jakost materiálu 3 PK Metalurgie železa a oceli 3 PK Slévárenství 3 PK Tváření materiálu 3 PKA Tepelná technika 3 PK Průmyslová a žárovzdorné materiály keramika 3 PK Ochrana živ. prostředí v metalurgii 3 PK Automatizace a počítačová technika v metalurgii 3 PK Ekonomika a management v metalurgii 3 PK 15

16 N3909 N3910 Procesní inženýrství Fyzikální a materiálové inženýrství Doktorské studium - titul Ph.D. P2106 P3909 P3910 Metalurgie Procesní inženýrství Fyzikální a materiálové inženýrství Chemické inženýrství 3 PK Chemie a technologie paliv 3 PK Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu Chemie a technologie ochrany životního prostředí 3 PK 3 PK Řízení jakosti 3 PK Kovové materiály 3 PK Neželezné kovy 3 PK Nové technické materiály 3 PK Technologie kovů a slitin 3 PK Slévárenství 3 PK Tváření materiálu 3 PK Tepelná technika v průmyslu 3 PK Automatizace technologických procesů 3 PK Ochrana životního prostředí v průmyslu 3 PK Řízení a ekonomika podniku 3 PK Chemické a energetické zpracování paliv 3 PK Chemická metalurgie 3 PK Řízení jakosti 3 PK Materiálové inženýrství 3 PK Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů 3 PK * Druh studia: B - bakalářské, N - magisterské navazující na bakalářské studium, P - doktorské studium **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná, A - studium v angličtině HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA (HGF) Kód studijního programu *Druh studia Název programu Bakalářské studium titul Bc. studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích Bc. Mgr. Ph.D. B2102 Nerostné suroviny Environmentální inženýrství 3 P B3646 Geodézie a kartografie Geoinformatika 3 PK Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. N2102 Nerostné suroviny Environmentální inženýrství 2 PK N3646 Geodézie a kartografie Geoinformatika 2 PK Doktorské studium titul Ph.D. P3646 Geodézie a kartografie Geoinformatika 3, 5 PK * Druh studia: B - bakalářské, N - magisterské navazující na bakalářské studium, P - doktorské studium. **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná, **Forma studia 16

17 FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ (FBI) Kód studijního programu *Druh Studia Název programu Bakalářské studium titul Bc. B3908 studijního Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích B M P **Forma studia Bezpečnost práce a procesů 4 PK Havarijní plánování a krizové řízení 4 PK Technická bezpečnost osob 4 a majetku PK Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Doktorské studium titul Ph.D. P3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 4 PK 2 PK Bezpečnostní inženýrství 2 PK Požární ochrana a bezpečnost průmyslu * Druh studia: B - bakalářské, N - magisterské navazující na bakalářské studium, P - doktorské studium **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná 3 PK 4.4 Využívání kreditního systému na vysoké škole Využívání kreditního systému na naší vysoké škole se řídí čl. 5 Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Kreditní systém slouží pro kvantifikované hodnocení průběhu studia. Na VŠB-TUO se užívá jednotný kreditní systém na všech fakultách. Jeho znaky jsou: - jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době prezenční formy studia, tj. celkem 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za akademický rok, - každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje kreativní míru zátěže studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu, - tentýž předmět má stejné kreditní ohodnocení pro všechny studijní programy a formy studia, - zakončením předmětu (udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky nebo jejich kombinací) získá student počet kreditů přiřazený danému předmětu, - kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají, - získaný počet kreditů je nástrojem pro kontrolu studia, - za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou. Pro úspěšné ukončení studia musí student získat počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia, a to ve skladbě určené studijním programem a studijním plánem. Kreditový systém VŠB-TUO je kompatibilní s European Credit Transfer System (ve zkratce ECTS ) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. 4.5 Programy celoživotního vzdělávání 17

18 Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Programy CŽV v rámci akreditovaných SP Ostatní bezplatné placené přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Celkem 4.6 Zájem uchazečů o studium na vysoké škole Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Počet podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) přijetí 3) přijatých 4) zapsaných 5) Celkem Přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81, Počty studentů vysoké školy bez cizinců Skupiny oborů Kód skupiny Studenti ve studijním programu kmen. oborů bak. mag. dokt. Celkem studenti přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 Pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Počty zahraničních studentů vysoké školy 18

19 Skupiny oborů Kód skupiny Studenti ve studijním programu kmen. oborů bak. mag. dokt. přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 Pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Celkem studenti 4.9 Počty absolventů vysoké školy Skupiny oborů Kód skupiny Absolventi ve studijním programu kmen. oborů bak. mag. dokt. Celkem absolventi přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Inovace již uskutečňovaných studijních programů V roce 2002 byly na MŠMT registrovány tyto změny studijních programů a studijních oborů: EKONOMICKÁ FAKULTA (EKF) Kód KKOV Název programu *Druh studia Bakalářské studium titul Bc. studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích **Forma Bc. Mgr. Ph.D. studia B6202 Hosp. politika a správa Účetnictví a daně NOVÝ 3 P B6209 Systémové inženýrství a informatika Doktorské studium titul Ph.D. Informační a znalostní management- NOVÝ 3 P P6208 Ekonomika a management Podniková ekonomika a management 3 P6202 Systémové inženýrství a informatika Manažerská informatika ZRUŠEN 3 PK P6201 Ekonomické teorie Manažerská informatika NOVÝ 3 PKA PAK N-NOVĚ 19

20 * Druh studia: B - bakalářské, P - doktorské studium. **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná, N - studium v němčině, A - studium v angličtině FAKULTA STROJNÍ (FS) Na Fakultě strojní byl nově akreditován navazující magisterský studijní program Strojírenství. Kód KKOV Název programu *Druh studia studijního Název oboru Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. - NOVÉ N2301 Strojní inženýrství * Druh studia: N - magisterské navazující na bakalářské studium **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná studijního Standardní doba studia v akademických rocích **Forma Bc. Mgr. Ph.D. studia Strojírenská technologie 2 (3) PK Energetické stroje a zařízení 2 (3) PK Aplikovaná mechanika 2 (3) PK Automatické řízení a inž. informatika 2 (3) PK Dopravní technika a technologie 2 (3) PK Výr. systémy s průmyslovými roboty a manipulátory 2 (3) PK Konstrukční a procesní inženýrství 2 (3) PK HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA (HGF) Na Hornicko-geologické fakultě byly nově akreditovány 2 navazující studijní programy Nerostné suroviny, Geodézie a kartografie. Kód KKOV *Druh studia Název programu studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích **Forma Bc. Mgr. Ph.D. studia N2102 Nerostné suroviny Environmentální inženýrství 2 PK N3646 Geodézie a kartografie Geoinformatika 2 PK * Druh studia: N - magisterské navazující na bakalářské studium **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ (FMMI) Na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství byly nově akreditovány navazující magisterské studijní programy Metalurgické inženýrství, Procesní inženýrství, Fyzikální a materiálové inženýrství. Kód KKOV *Druh studia Název programu studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích **Forma Bc. Mgr. Ph.D. studia 20

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Katedra: 634 Ekonomiky a managementu v metalurgii Studium: Bakalářské Studijní obor: 6208R123 Ekonomika a management v průmyslu Zařazení předmětu: Letní semestr

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 Plzeň, září 2013 1) DĚKANÁT FAKULTY STROJNÍ (DFST) Sídlo DFST : Univerzitní 22 Plzeň - Bory Adresa pro

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Závěrečná zpráva. Grantového projektu FRVŠ G1 č. 2633/2011 s názvem. Úvod do MKP

Závěrečná zpráva. Grantového projektu FRVŠ G1 č. 2633/2011 s názvem. Úvod do MKP Závěrečná zpráva Grantového projektu FRVŠ G1 č. 2633/2011 s názvem Úvod do MKP Řešitel: Ing. Michal Šofer Spoluřešitelé: doc. Ing Radim Halama, Ph.D., Ing. Josef Sedlák, Ing. Marek Bárta Pracoviště: Katedra

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více