Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Vědecká rada VŠB - TU Ostrava Členové správní rady VŠB - TU Ostrava 7 4. Studijní a pedagogická činnost Počty studijních programů a oborů vysoké školy Studijní programy garantované VVŠ a uskutečňované na VOŠ Modulárně stavěné studijní programy Využívání kreditního systému na vysoké škole Programy celoživotního vzdělávání Zájem uchazečů o studium na vysoké škole Počty studentů vysoké školy bez cizinců Počty zahraničních studentů vysoké školy Počty absolventů vysoké školy Inovace již uskutečňovaných studijních programů Nové směry v přípravě pedagogických pracovníků všech stupňů Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce Uplatnění nových forem studia Počty neúspěšných studentů vysoké školy Možnost studia handicapovaných studentů Informační a komunikační technologie 5.1 Úvod Stav výpočetní techniky, informačních a komunikačních technologií na vysoké škole Rychlost koncových připojení pracovišť vysoké školy na CESNET2 - tzv. poslední míle Superpočítače na vysoké škole, stav a jejich propojení v rámci ČR (vč. jejich využití pro vzdělávání a VaV Dostupnost informačních zdrojů vč. elektronických na vysoké škole Využití vnitřních a vnějších informačních zdrojů (vč. Informačních systémů) Vysokoškolské knihovny, jejich elektronické služby pro vysokou školu, stav evidence knihoven vysoké školy dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb Nově budované prvky informační infrastruktury vysoké školy (sítě, informační a síťové služby, superpočítače, informační zdroje, multimediální učebny, laboratoře s implementací výpočetní techniky) Zapojení do evropských projektů vysokorychlostních sítí a GRIDů E-learning, stav a plán rozvoje na VŠ Výzkum a vývoj Financování výzkumu a vývoje na VŠB - TU v rámci českých vysokých škol a potřeb regionu Zaměření výzkumu a vývoje na VŠB - TU Ostrava Podíl pracovišť na získaných účelových prostředcích Organizační, personální a materiální stránka VaV Organizace VaV Personální situace Prostorové a materiální podmínky Centrum výpočetní techniky Mezinárodní spolupráce v oblasti VaV Rámcový program EU Rámcový program EU( ) Mezinárodní spolupráce (některé úspěšné příklady) Spolupráce s AVČR, výzkumnými ústavy nevládním sektorem a s průmyslem Spolupráce s AVČR Spolupráce s výzkumnými ústavy Spolupráce s průmyslem Výzkumné záměry VŠB - TU Ostrava v roce Materiálově technologické výzkumné centrum (LN 00B 029) Prostředky na specifikovaný výzkum Akademičtí pracovníci Věková struktura akademických pracovníků VŠB - TU Ostrava Počet externích a interních pracovníků vysoké školy Počet jmenování profesorem a docentem za rok

2 8. Hodnocení činnosti Systém hodnocení kvality vzdělávání na vysoké škole Hodnocení kvality vzdělávání studenty Hodnocení vzdělávání pedagogických pracovníků Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Zapojení školy v programech mezinárodní spolupráce Program SOCRATES/ERASMUS Program LEONARDO da VINCI Smluvní spolupráce se zahraničními univerzitami a institucemi Mobilita studentů Výměnné studijní programy studentů v roce Akademické informační centrum pro studijní a stipendijní pobyty Program podpory mezinárodní mobility studentů veřejných vysokých škol na VŠB - TU Ostrava v roce Činnost fakult a dalších součástí Ekonomická fakulta Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta stavební Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta strojní Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta elektrotechniky a informatiky Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta hornicko-geologická Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Fakulta bezpečnostního inženýrství Vedení fakulty Počet a struktura pracovníků Počet a struktura studentů Seznam institutů, kateder, ústavů a vědeckých pracovišť Seznam studijních programů a oborů Nejvýznamnější publikační výstupy Nejvýznamnější události na fakultě v roce Centrum pro evropská studia 122 2

3 Vedení ústavu Personální situace Výuková činnost Osvětová činnost Mezinárodní a národní projekty Spolupráce s dalšími institucemi Výzkumné energetické centrum Vedení ústavu Výuková činnost Výzkum a vývoj Hospodaření Publikace Vysokoškolský ústav chemie a materiálů Vedení ústavu Personální situace Výuková činnost Vědecko výzkumná činnost Zaměření výzkumu a vývoje Řešené granty Publikační činnost Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Hospodářská a servisní činnost Akreditace Katedra společenských věd Vedení katedry Personální situace Pedagogická činnost katedry Další činnost katedry Katedra jazyků Vedení katedry Personální situace Pedagogická činnost Spolupráce s útvary VŠB-TU Odborná a publikační činnost Spolupráce s domácími a zahraničními institucemi Účast na projektech Katedra tělesné výchovy Vedení katedry Personální situace Katedra ve vztahu k fakultám a vyučované předměty Odborná činnost katedry Nejvýznamnější publikační výstupy Významné úspěchy a události katedry Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Vedení katedry Oddělení pro výuku na fakultách Personální situace Pedagogická činnost katedry Výzkum Prostorové podmínky Další aktivity vysoké školy Infocentrum VŠB -TUO Stavovská unie studentů Péče o studenty Ubytování Stravování Informační a poradenské služby Další činnost studentů AIESEC IAESTE Rozvoj vysoké školy Investiční rozvoj vysoké školy Specifikace stavební investiční činnosti Problematika hospodářských soutěží pro stavebně investiční akce Stav vlastnictví pozemků v areálu VŠB - TU Ostrava Aktualizace Generelu VŠB-TU Ostrava na období Obnova a údržba objektů vysoké školy Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol Zapojení vysoké školy v Transformačních a rozvojových programech pro veřejné vysoké školy pro rok

4 14. Další údaje stanovené správní radou veřejné vysoké školy Činnost správní rady Akademický senát VŠB - TUO Závěr Závěrečné hodnocení Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 18 citovaného zákona 162 4

5 1. ÚVOD ÚVODNÍ SLOVO REKTORA Rok 2002 byl pro VŠB-TUO ve znamení závěru funkčního období akademických funkcionářů a představoval tedy určité završení jejich úsilí o pozitivní změny v rozvoji naší univerzity. Významnou změnou byl vznik nové, v pořadí již sedmé, fakulty naší školy Fakulty bezpečnostního inženýrství. V závěru roku proběhly volby nových akademických funkcionářů se zahájením funkčního období od 1. února Předkládám tedy tuto zprávu jako nově nastupující rektor a současně jako člen odstupujícího vedení s vědomím nutnosti zajištění kontinuity dalšího rozvoje univerzity. Skutečnost, že moravskoslezský region se nachází v nesmírně složité situaci s daleko nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice, posouvá naléhavost tohoto rozvoje jako prioritu pro všechny odpovědné politiky bez rozdílu jejich začlenění v politickém spektru. Investice do vzdělání, výzkumu a vývoje v tomto regionu výrazně zaostávají a na tomto konstatování nic nemění ani pozitivní trendy uplynulého roku, které jsou patrné z předložené zprávy. Svět se mění a šanci obstát budou mít ti, kdož budou odhodláni vzít budoucnost do vlastních rukou, kdož budou odhodláni rozvíjet své schopnosti, upustit od zaběhnutých stereotypů a budou ochotni učit se novým věcem. Naše univerzita pak musí být institucí, která vytváří prostor a nabídku pro tyto lidi. prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. rektor VŠB - TUO 5

6 2. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA VYSOKÉ ŠKOLY Obr. 2.1: Organizační schéma VŠB - TU Ostrava REKTOR Sekretariát VĚDECKÁ RADA AS VŠB - TUO FAKULTY VYSOKOŠKOLSKÉ ÚSTAVY ÚSEKY ŘÍZENÉ PŘÍMO REKTOREM ÚSEKY PROREKTORŮ ÚSEK KVESTORA 950 FBI 010 Centrum pro evropská studia - CES 720 Právní útvar 904 pro finanční politiku a organizaci školy 910 Hlavní ekonom 960 EkF 100 Výsokoškolský ústav chemie materiálů - VÚCHEM 730 Kontrolní útvar 905 pro pedagogickou činnost 920 Technický odbor 970 FAST 200 Výzkumné energetické centrum 740 Personální útvar 906 pro vědu a zahraniční styky 930 Provozní odbor 980 FS 300 Koleje a menzy 811 pro investiční výstavbu a rozvoj 940 Hlavní účetní 990 FEI 400 HGF 500 FMMI 600 Obr. 2.2: Organizační schéma úseků prorektorů VŠB -TU Ostrava 6

7 ÚSEKY PROREKTORŮ PROREKTOR PRO FINANČNÍ POLITIKU A ORGANIZACI PROREKTOR PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PROREKTOR PRO VĚDU A ZAHRANIČNÍ STYKY PROREKTOR PRO INVESTIČNÍ VÝSTAVBU A ROZVOJ Celoškolské pracoviště Celoškolské pracoviště Celoškolské pracoviště Celoškolské pracoviště Katedra jazyků 712 Katedra společenských věd 711 Výzkumné energetické centrum 825 Archiv VŠB - TUO 831 Katedra těl. výchovy a sportu 713 Katedra matematiky a deskr. geometrie 714 Centrum výpočetní techniky 870 Rektorát Ústřední knihovna 830 Středisko vzdělávání CTC 890 Centrální analytická laboratoř 880 Investiční výstavba a rozvoj školy 941 Rektorát Rektorát Rektorát Vnější vztahy 911 Pedagogický útvar 921 Útvar vědy 932 Redakce a administrace vydavatelství VŠB - TUO 925 Útvar zahraničních styků 933 DTP - Publikační služby 926 Technology Transfer 936 Didaktické služby 957 Obr. 2.3: Organizační schéma úseku kvestora VŠB - TU Ostrava ÚSEK KVESTORA Sekretariát 951 Útvar obrany VŠB - TUO 952 HLAVNÍ EKONOM 960 TECHNICKÝ ODBOR 970 PROVOZNÍ ODBOR 980 HLAVNÍ ÚČETNÍ 990 Účelová zařízení Referát BOZP VŠB - TUO 953 Ekonomické oddělení 961 Podatelna 973 Strážní služba 981 Všeobecná a hospodářská účtárna 991 Ediční středisko 840 Referát PO VŠB - TUO 955 Doplňková činnost 963 Útvar energetiky VH a VTZ 974 Provozní služby 982 Mzdová účtárna 992 Referát PO rektorátu 956 Pokladní služba 964 Středisko údržby 976 Úklidová služba 983 Inventarizace 993 Středisko dopravy 977 RS Lučina 986 Operativní evidence 994 Obr. 2.4: Organizační schéma Ředitelství kolejí a menz VŠB - TU Ostrava 7

8 ŘEDITEL KOLEJÍ A MENZ Správa počítačového systému Školící a rekreační středisko VŠB - TUO Desná Referát pro dopravu, archivaci a sekretariát Referát BOZP EKONOMICKÝ ÚSEK ÚSEK TECHNICKÝCH SLUŽEB STŘEDISKA STRAVOVÁNÍ ÚSEK PROVOZU UBYTOVÁNÍ 3. SLOŽENÍ ORGÁNŮ VYSOKÉ ŠKOLY 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava REKTOR Prorektor pro vědu a zahraniční styky Prorektor pro pedagogickou činnost Prorektor pro investiční výstavbu a rozvoj Prorektor pro finanční politiku a organizaci Kvestor Předseda akademického senátu Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc. Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Ing. Stanislav Dziob Doc. Ing. Jiří Horký, CSc. 8

9 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava Interní členové Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. Rektor VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc. Prorektor pro vědu a zahraniční styky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Miroslav Nejezchleba, CSc. Prorektor pro finanční politiku a organizaci školy VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jaromír Polák, CSc. Prorektor pro pedagogickou činnost VŠB TU Ostrava Prof. RNDr. Petr Wyslych, CSc. Prorektor pro investiční rozvoj a výstavbu VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jiří Kern, CSc. Děkan EkF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. Děkan FAST VŠB TU Ostrava 9

10 Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. Děkan FS VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Karel Chmelík Děkan FEI VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. Děkan HGF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. L udovít Dobrovský, CSc. Děkan FMMI VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Jiří Horký, CSc. Předseda Akademického senátu VŠB TU Ostrava Ing. Wolfgang Melecký Tajemník vědecké rady VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Josef Fiala, CSc. Proděkan EkF VŠB TU Ostrava Dr. Ing. Jan Frait Proděkan EkF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Proděkan EkF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Josef Aldorf, CSc. Proděkan FAST VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc. Proděkan FAST VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Robert Kořínek, CSc. Proděkan FAST VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Stanislav Antonický, CSc. FS - Institut dopravy VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. Proděkan FS VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Jiří Lenert, CSc. FS Katedra pružnosti a pevnosti VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Zdeněk Hradílek, CSc. FEI - Katedra elektroenergetiky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Nevřiva, DrSc. FEI Katedra měřící a řídící techniky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc. Proděkan FEI VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. FEI Katedra informatiky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. HGF Institut bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc. Proděkan HGF VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. HGF Institut geologického inženýrství VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Petr Jelínek, CSc. proděkan FMMI VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc. FMMI Katedra tepelné techniky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Milan Vrožina, CSc. 10

11 FMMI Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Ivo Janík, CSc. FMMI - Katedra ekonomiky a managementu VŠB TU Ostrava Doc. RNDr. Pavel Burda, CSc. Institut matematiky a deskriptivní geometrie VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. Výzkumné energetické centrum VŠB TU Ostrava Prof. RNDr. Zdeněk Weiss, DrSc. Centrální analytická laboratoř VŠB TU Ostrava Externí členové Ing. Jiří Cienciala, CSc. Generální ředitel a předseda představenstva Třinecké železárny, a.s. Ing. Jindřich Hess Generální ředitel Metrostav, a.s. Prof. Ing. Jaroslav Kadrnožka, CSc. Prorektor VUT Brno Ing. Ivo Klimša Generální ředitel Biocel Paskov, a.s. Prof. JUDr. Roman Makarius, CSc. Předseda Česká báňský úřad Ing. Bořivoj Martínek, CSc. Generální ředitel Moravské chemické závody, a.s. Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. Ostravská univerzita Ing. Zdeněk Osner, CSc. Generální ředitel a předseda představenstva Energie Kladno, a.s. Ing. Břetislav Petr Poslanec Parlamentu ČR Poslanecká kancelář Ing. Jan Przybyla Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. Ředitel Divize výzkum a vývoj Vítkovice, a.s. RNDr. Jaroslav Raab Výkonný ředitel Hutnictví železa, a.s. Ing. Richard Šňupárek, CSc. Ředitel Ústav geoniky AV ČR (Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.) Rektor TU Košice Ing. Jaroslav Veselský EC Services, s.r.o. Ing. Jan Březina ředitel spol. a předseda představenstva VOKD, akciová společnost Dr Win Aung SIU Carbondale Čestní hosté Prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc. FS Katedra energetiky VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Karel Müller, DrSc. HGF Institut geologického inženýrství VŠB TU Ostrava 11

12 3.3 Členové Správní rady VŠB -TU Ostrava Ing. Evžen Tošenovský, předseda Ing. Jaroslav Pětroš, CSc., místopředseda Ing. Mirek Topolánek Ing. Vítězslav Matuška PaedDr. Jaroslav Müllner Ing. Josef Beneš, CSc. Ing. Antonín Karas, CSc. Ing. Marie Parmová Ing. Tomáš Hüner Ing. Ludvík Kopel Ing. Vratislav Vajnar Ing. Tomáš Špiroch hejtman Moravskoslezského kraje vědecký pracovník senátor senátor náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ředitel odboru VŠ, MŠMT ředitel odboru, Ministerstvo financí předsedkyně představenstva a gen. ředitelka Union Group předseda představenstva a gen. ředitel SME ředitel reg. pobočky ČSOB a.s. Ostrava předseda představenstva a gen.ředitel Severočeské doly a.s. ředitel Úřadu práce Karviná 12

13 4. STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ ČINNOST 4.1 Počty studijních programů a oborů vysoké školy Tab. 4.1: Počty studijních programů vysoké školy Skupiny oborů Kód skupiny Studijní programy kmen. oborů bak. mag. dokt. Celkem stud. programů Přírodní vědy a nauky 11 až 18 Technické vědy a nauky 21 až Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 Zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 Pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 Obory z oblasti psychologie 77 Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Tab. 4.2: Počty studijních oborů vysoké školy Skupiny oborů Kód skupiny Studijní programy Kmen. oborů bak. mag. dokt. Celkem stud. programů Přírodní vědy a nauky 11 až 18 Technické vědy a nauky 21 až Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 Zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie Právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 Pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 Obory z oblasti psychologie 77 Vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Studijní programy garantované VVŠ a uskutečňované na VOŠ STUDIJNÍ PROGRAMY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA NA VOŠ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Vyšší odborná škola při OA a SOŠ ve Valašském Meziříčí na základě dohody o vzájemné spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB-TUO uskutečňuje vysokoškolské bakalářské studium, po jehož absolvování je zajištěna prostupnost do magisterského studia stejných oborů EkF v Ostravě. V akademickém roce 2002/2003 byly realizovány tyto studijní programy: 13

14 Kód KKOV Název studijního programu Název studijního oboru Standardní doba studia v akademických rocích *Druh stud. Bc. Mgr. Ph.D B Hospodářská politika a správa 6209 B Systémové inženýrství a informatika * Druh studia: B - bakalářské, ** Forma studia: P - prezenční, A - studium v angličtině **Forma studia Eurospráva 3 PA Aplikovaná informatika 3 PA 4.3 Modulárně stavěné studijní programy Strukturované studium je na fakultách postupně zaváděno; v roce 2002 již byly modulárně stavěné studijní programy zavedeny na Fakultě strojní, Hornicko-geologické fakultě, Fakultě bezpečnostního inženýrství a připraveny na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. FAKULTA STROJNÍ (FS) Kód studijního programu *Druh studia Název studijního programu Bakalářské studium titul Bc. B2341 Strojírenství Název studijního oboru Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. N2301 Strojní inženýrství Standardní doba studia v akademických rocích Bc. Mgr. Ph.D. Robotika 3 PK Dopravní technika 3 PK Technologie dopravy 3 PK Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení 3 PK Konstrukce strojů a zařízení 3 PK Tech. diagnostika, opravy a udržování 3 PK Dopr. stroje a manipulace s materiálem 3 PK Aplikovaná mechanika 3 PK Strojírenská technologie 3 PK Technika tvorby a ochrany ŽP 3 PK Provoz a řízení v energetice 3 PK Aplikovaná informatika a řízení 3 PK Strojírenská technologie 2 (3) PK Energetické stroje a zařízení 2 (3) PK Aplikovaná mechanika 2 (3) PK Automatické řízení a inž. informatika 2 (3) PK Dopravní technika a technologie 2 (3) PK Výr. systémy s prům. roboty a manipulátory 2 (3) PK Konstrukční a procesní inženýrství 2 (3) PK **Forma studia 14

15 Doktorské studium - titul Ph.D. P2301 Strojní inženýrství Ochrana životního prostředí v průmyslu 3 PK Části strojů a mechanismů 3 PK Automatizace technologických procesů 3 PK Dopravní a manipulační technika 3 PK Dopravní technika a technologie 3 PK Stavba výrobních strojů a zařízení 3 PK Energetické stroje a zařízení 3 PK Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení 3 PK Strojírenská technologie 3 PK Aplikovaná mechanika 3 PK * Druh studia: B - bakalářské, N - magisterské navazující na bakalářské studium, P - doktorské studium. ** Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná Na Fakultě strojní je standardní doba bakalářského studia 3 roky s možností pokračování v magisterském navazujícím studiu, které je dvouleté v případě stejného studijního oboru a tříleté při změně navazujícího studijního oboru nebo navazujícího studijního programu. FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ (FMMI) Kód studijního programu *Druh studia Název programu Bakalářské studium titul Bc. B2108 Materiálové technologie studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích Bc. Mgr. Ph.D. Železářství a koksárenství 3 PK Ocelářství 3 PK Slévárenství 3 PK **Forma studia Tváření materiálu 3 PKA Metalurgie neželezných kovů 3 PK Umělecké slévárenství 3 PK Tepelná technika a životní prostředí 3 PK Automatizace a počítačová technika v metalurgii Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. N2109 Metalurgické inženýrství 3 PK Nauka o kovech 3 PK Zkušebnictví a jakost materiálu 3 PK Metalurgie železa a oceli 3 PK Slévárenství 3 PK Tváření materiálu 3 PKA Tepelná technika 3 PK Průmyslová a žárovzdorné materiály keramika 3 PK Ochrana živ. prostředí v metalurgii 3 PK Automatizace a počítačová technika v metalurgii 3 PK Ekonomika a management v metalurgii 3 PK 15

16 N3909 N3910 Procesní inženýrství Fyzikální a materiálové inženýrství Doktorské studium - titul Ph.D. P2106 P3909 P3910 Metalurgie Procesní inženýrství Fyzikální a materiálové inženýrství Chemické inženýrství 3 PK Chemie a technologie paliv 3 PK Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu Chemie a technologie ochrany životního prostředí 3 PK 3 PK Řízení jakosti 3 PK Kovové materiály 3 PK Neželezné kovy 3 PK Nové technické materiály 3 PK Technologie kovů a slitin 3 PK Slévárenství 3 PK Tváření materiálu 3 PK Tepelná technika v průmyslu 3 PK Automatizace technologických procesů 3 PK Ochrana životního prostředí v průmyslu 3 PK Řízení a ekonomika podniku 3 PK Chemické a energetické zpracování paliv 3 PK Chemická metalurgie 3 PK Řízení jakosti 3 PK Materiálové inženýrství 3 PK Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů 3 PK * Druh studia: B - bakalářské, N - magisterské navazující na bakalářské studium, P - doktorské studium **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná, A - studium v angličtině HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA (HGF) Kód studijního programu *Druh studia Název programu Bakalářské studium titul Bc. studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích Bc. Mgr. Ph.D. B2102 Nerostné suroviny Environmentální inženýrství 3 P B3646 Geodézie a kartografie Geoinformatika 3 PK Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. N2102 Nerostné suroviny Environmentální inženýrství 2 PK N3646 Geodézie a kartografie Geoinformatika 2 PK Doktorské studium titul Ph.D. P3646 Geodézie a kartografie Geoinformatika 3, 5 PK * Druh studia: B - bakalářské, N - magisterské navazující na bakalářské studium, P - doktorské studium. **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná, **Forma studia 16

17 FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ (FBI) Kód studijního programu *Druh Studia Název programu Bakalářské studium titul Bc. B3908 studijního Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích B M P **Forma studia Bezpečnost práce a procesů 4 PK Havarijní plánování a krizové řízení 4 PK Technická bezpečnost osob 4 a majetku PK Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Doktorské studium titul Ph.D. P3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 4 PK 2 PK Bezpečnostní inženýrství 2 PK Požární ochrana a bezpečnost průmyslu * Druh studia: B - bakalářské, N - magisterské navazující na bakalářské studium, P - doktorské studium **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná 3 PK 4.4 Využívání kreditního systému na vysoké škole Využívání kreditního systému na naší vysoké škole se řídí čl. 5 Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Kreditní systém slouží pro kvantifikované hodnocení průběhu studia. Na VŠB-TUO se užívá jednotný kreditní systém na všech fakultách. Jeho znaky jsou: - jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době prezenční formy studia, tj. celkem 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za akademický rok, - každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje kreativní míru zátěže studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu, - tentýž předmět má stejné kreditní ohodnocení pro všechny studijní programy a formy studia, - zakončením předmětu (udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky nebo jejich kombinací) získá student počet kreditů přiřazený danému předmětu, - kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají, - získaný počet kreditů je nástrojem pro kontrolu studia, - za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou. Pro úspěšné ukončení studia musí student získat počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia, a to ve skladbě určené studijním programem a studijním plánem. Kreditový systém VŠB-TUO je kompatibilní s European Credit Transfer System (ve zkratce ECTS ) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. 4.5 Programy celoživotního vzdělávání 17

18 Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Programy CŽV v rámci akreditovaných SP Ostatní bezplatné placené přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Celkem 4.6 Zájem uchazečů o studium na vysoké škole Skupiny oborů Kód skupiny kmen. oborů Počet podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) přijetí 3) přijatých 4) zapsaných 5) Celkem Přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81, Počty studentů vysoké školy bez cizinců Skupiny oborů Kód skupiny Studenti ve studijním programu kmen. oborů bak. mag. dokt. Celkem studenti přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 Pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Počty zahraničních studentů vysoké školy 18

19 Skupiny oborů Kód skupiny Studenti ve studijním programu kmen. oborů bak. mag. dokt. přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 Společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 Ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 Pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Celkem studenti 4.9 Počty absolventů vysoké školy Skupiny oborů Kód skupiny Absolventi ve studijním programu kmen. oborů bak. mag. dokt. Celkem absolventi přírodní vědy a nauky 11 až 18 technické vědy a nauky 21 až zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41 až 43 zdravot., lékař. a farm.. vědy a nauky 51 až 53 společenské vědy, nauky a služby 61,65,67,71-74 ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Celkem 11 až Inovace již uskutečňovaných studijních programů V roce 2002 byly na MŠMT registrovány tyto změny studijních programů a studijních oborů: EKONOMICKÁ FAKULTA (EKF) Kód KKOV Název programu *Druh studia Bakalářské studium titul Bc. studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích **Forma Bc. Mgr. Ph.D. studia B6202 Hosp. politika a správa Účetnictví a daně NOVÝ 3 P B6209 Systémové inženýrství a informatika Doktorské studium titul Ph.D. Informační a znalostní management- NOVÝ 3 P P6208 Ekonomika a management Podniková ekonomika a management 3 P6202 Systémové inženýrství a informatika Manažerská informatika ZRUŠEN 3 PK P6201 Ekonomické teorie Manažerská informatika NOVÝ 3 PKA PAK N-NOVĚ 19

20 * Druh studia: B - bakalářské, P - doktorské studium. **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná, N - studium v němčině, A - studium v angličtině FAKULTA STROJNÍ (FS) Na Fakultě strojní byl nově akreditován navazující magisterský studijní program Strojírenství. Kód KKOV Název programu *Druh studia studijního Název oboru Magisterské studium navazující na studium bakalářské titul Ing. - NOVÉ N2301 Strojní inženýrství * Druh studia: N - magisterské navazující na bakalářské studium **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná studijního Standardní doba studia v akademických rocích **Forma Bc. Mgr. Ph.D. studia Strojírenská technologie 2 (3) PK Energetické stroje a zařízení 2 (3) PK Aplikovaná mechanika 2 (3) PK Automatické řízení a inž. informatika 2 (3) PK Dopravní technika a technologie 2 (3) PK Výr. systémy s průmyslovými roboty a manipulátory 2 (3) PK Konstrukční a procesní inženýrství 2 (3) PK HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA (HGF) Na Hornicko-geologické fakultě byly nově akreditovány 2 navazující studijní programy Nerostné suroviny, Geodézie a kartografie. Kód KKOV *Druh studia Název programu studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích **Forma Bc. Mgr. Ph.D. studia N2102 Nerostné suroviny Environmentální inženýrství 2 PK N3646 Geodézie a kartografie Geoinformatika 2 PK * Druh studia: N - magisterské navazující na bakalářské studium **Forma studia: P - prezenční, K - kombinovaná FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ (FMMI) Na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství byly nově akreditovány navazující magisterské studijní programy Metalurgické inženýrství, Procesní inženýrství, Fyzikální a materiálové inženýrství. Kód KKOV *Druh studia Název programu studijního Název oboru studijního Standardní doba studia v akademických rocích **Forma Bc. Mgr. Ph.D. studia 20

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary

2. Organizační schéma ústavu. 2.1 Struktura ústavu a jeho součástí (obr. 1) 3. Složení orgánů ústavu. 3.1 Vedení ústavu a správní útvary 1. Úvod Rok 2004 byl charakterizován akreditací bakalářského studijního programu, dalším nárůstem počtu studentů, rozvojem laboratorní výuky, rozvojem materiálního zabezpečení výuky a rozvojem v oblasti

Více

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA

ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Sponzorem čísla je společnost ROČNÍK VI ČÍSLO 2/2002 ZDARMA Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní str. 5 O výzkumu a Výzkumném energetickém centru str. 7-9 Prevence především str. 10 Akademická

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více