Správní oblast Kraslice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správní oblast Kraslice"

Transkript

1 Správní oblast Jedná se o menší oblast Karlovarského kraje. Tato oblast se rozkládá v severní části Karlovarského kraje. Tato oblast sousedí na severu se státní hranicí s Německem. Na východě sousedí se správními oblastí Cheb. V jižní části tato oblast sousedí se správní oblastí Sokolov, na západě sousedí se správní oblastí Karlovy Vary. Správní území zahrnuje celkem 8 měst a obcí. V této oblasti nejsou města s pověřeným městským úřadem. V této oblasti je Ha zemědělské půda a Ha nezemědělské půdy. V oblasti se ke vyskytovalo celkem ekonomických subjektů. V oblasti bylo ke konci roku registrováno obyvatel a došlo zde k celkovému úbytku o 39 obyvatel oproti období roku 2008.

2 Tabulka 1 Porovnání základních geografických údajů ORP Karlovarského kraje ORP Rozloha (km 2 ) % za kraj Počet obyvatel % za kraj počet obyvatel sídla ORP % z počtu obyvatel celého ORP Hustota osídlení na km 2 Aš 144,0 4, ,0 5, ,0 74,8 124,4 Cheb 497,0 15, ,0 17, ,0 65,9 106,5 Karlovy Vary 1 196,0 36, ,0 29, ,0 57,2 75,2 265,0 8, ,0 4, ,0 50,4 53,3 Mariánské Lázně 405,0 12, ,0 8, ,0 55,8 60,8 Ostrov 319,0 9, ,0 9, ,0 58,0 94,0 Sokolov 489,0 14, ,0 25, ,0 31,0 161,4 Karlovarský kraj 3 314,0 100, ,0 100, ,0 93,0 Česká republika , ,0 132,7 Viz statistická ročenka KK 2009 (data k ) Tabulka 2 Porovnání základních geografických údajů všech ORP kraje ORP Počet obcí % za kraj Počet obcí se statutem města % za kraj Počet obcí nad 1000 obyvatel % za kraj Počet katastrální ch území Aš 5 3,8 2 5,4 3 7,1 24 4,3 Cheb 21 15,9 5 13,5 6 14, ,5 Karlovy Vary 40 30,3 8 21, ,2 8 6,1 4 10,8 3 7, Mariánské Lázně 14 10,6 3 8,1 4 9, ,9 Ostrov 14 10,6 6 16,2 5 11,9 46 8,2 Sokolov 30 22,7 9 24, Karlovarský kraj Česká republika Viz statistická ročenka KK 2009 (data k ) % za kraj Vyhodnocení stavu a vývoje území Geologie Jedná se o území, kde byla v minulosti významná těžba nerostných surovin. Z toho vyplývá, že významná část území je poddolována. V některých oblastech je poddolováno více než 50% území (okolí Rotavy).

3 Obrázek 1 Poddolovaná území ORP Zemědělský půdní fond Zemědělský půdní fond na území ORP zaujímá celkem 5936 ha, ze kterých je 1. třída ochrany velmi vzácná, například ve správním území obce Bublava a Stříbrná se tato třída ochrany vůbec nevyskytuje, 2. třída jen ojediněle. V rámci celého Karlovarského kraje je ORP územím s nejmenším podílem ZPF 1. a 2. třídy před ORP Mariánské Lázně a Sokolov, které mají podíl těchto tříd půdy téměř dvojnásobný. Nejméně orné půdy je v obci Přebuz a v obci Šindelová, trvalý travní porost ve všech obcích ORP tvoří od 76% (Rotava) do 99,8% (Přebuz) zemědělského půdního fondu. Nejvíce ploch ZPF se nachází ve správním území obce (2531 ha) a dále pak ve správním území obce Jindřichovice (1408 ha). Nejméně pozemků ZPF je v obci Přebuz (270 ha) a v obci Bublava (295 ha). Všechny uvedené skutečnosti jsou ovlivněny především charakterem přírodních a klimatických podmínek (převaha lesní půdy a chladné klima), zemědělství není nejvýznamnější složkou hospodářství ORP. Pozemky určené k plnění funkce lesa Lesní ekosystémy jsou složkou životního prostředí ve vztahu k ochraně přírody a biodiverzity, ale i z hlediska retenční schopnosti krajiny, kvality půdy atd. Lesnická produkce je významnou složkou hospodářství a důležitým prvkem pro rekreaci a cestovní ruch. ORP má nejvyšší lesnatost je v Karlovarském kraji a to 69,95% spolu s ORP Mariánské Lázně. Ve správním území ORP má nejvyšší lesnatost obce Stříbrná s 89,91%, na dalším místě je pak obce Přebuz a Šindelová s cca 81,3%

4 lesnatosti. Nejvyšší podíl z lesních pozemků tvoří lesy hospodářské, nejvyšší podíl lesů ochranných je ve správním území obce Přebuz (16,29%) a lesy zvláštního určení tvoří v obci Stříbrná 20,15%. V obci Bublava a Jindřichovice se lesy ochranné vůbec nevyskytují a lesy zvláštního určení tvoří jen nepatrnou část lesních pozemků. Na území ORP převažují lesy jehličnaté, tvoří cca 94%, listnaté lesy jen 5,5%. Technická infrastruktura Zásobování el. energií Území obce Jindřichovice se nachází vedení velmi vysokého napětí VVN, které je zakončeno v rozvodně Jindřichovice (dle údajů z ČEZ je nazývána jako rozvodna Rotava). Vedení VVN je na území obce Jindřichovice v délce 14,28 km, na území všech obcí v ORP délka vedení vysokého napětí (VN) dosahuje téměř 154 km, průměrně na jednu obec v ORP připadá cca 19,3 km délky tohoto vedení. Nejdelší úsek vedení VN je na území obcí (48,2km) a obce Jindřichovice (46,6 km), nejkratší úseky vedení VN jsou pak v obcích Bublava (4,15 km) a Stříbrná (5,49 km). V rámci poskytování dat do ÚAP nejsou společností ČEZ Distribuce a.s. poskytována data o vedení nízkého napětí (NN). Na území ORP je v územně plánovací dokumentaci pro obec Jindřichovice určena plocha pro výstavbu větrného parku. V současně době jsou zde provedeny celkem 4 větrné elektrárny o celkovém výkonu 8 MW, jedna o výkonu 2 MW. V současné době obec Jindřichovice projednává změnu územního plánu, která by měla řešit rozšíření větrného parku a současně umístění fotovoltaických elektráren. Na území ORP jsou také provozovány malé vodní elektrárny. Nejvíce malých vodních elektráren je na území obcí Šindelová (3 MVE všechny v provozu) a (v Kraslicích je jedna ze tří evidována pouze jako záměr). Jedna malá vodní elektrárna je na území obce Oloví stavba není dokončena. Jedna malá vodní elektrárna je provozována na území obce Rotava. Celkem je na území ORP 8 malých vodních elektráren, v průměru tedy na každou obec připadá jedna tato stavba. Ani u jedné stavby nebyl zjištěn jmenovitý a celkový výkon. Tabulka 3 Souhrn instalovaných zařízení podle místa provozovny Elektrárna KVET KGJ MVE FVE VTE Trafo 110/22 220/110 kv kv 110/6 kv Celkem Aš 0,040 0,009 2, ,749 Cheb 5,189 1,631 0,034 0, ,857 Karlovy vary 5 1,82 1,284 0, ,133 0, ,355 Mariánské Lázně 0,034 0,085 0, ,127 Ostrov 1,863 1, ,153 Sokolov 112, ,800 0,866 1,741 0, ,463 Karlovarský kraj ,8 7,909 6,999 0,136 3, ,84 Zdroj informací Operační plán pro řešení krizové situace Narušení dodávek el. energie, plynu a tep energie velkého rozsahu z roku 2009.

5 Tabulka 4 Rozložení zdrojů el. energie podle sídla firmy Název subjektu Vodní Sluneční Typ zdroje ový a Větrný spalovací Parní Paroplyno vá Aš 0,041 0, ,7 0 0 Cheb 0,229 2,6249 5,265 5, Karlovy Vary 2,35 2,451 2, ,115 0, Mariánské Lázně 0,254 0, ,13 0 Ostrov 1,417 0, Sokolov 0,572 1,293 0, Karlovarský kraj 4,978 8,621 7,958 8, ,1 286 Uvedené hodnoty jsou v MWh. Zdroj informací databáze udělených licencí ERU. Data jsou platná k Zásobování vodou Na území ORP je dle údajů z ČSÚ celkem obyvatel a z toho je celých obyvatel zásobováno pitnou vodou, tj. 97,1% všech trvalých obyvatel. Na území jednotlivých obcí je situace téměř vyrovnaná, výjimku tvoří pouze území obce Jindřichovice a Bublava, kde je zásobováno cca 88% obyvatelstva pitnou vodou. Nejvyšší průměrnou hodnotu obyvatel zásobovaných pitnou vodou vykazují obce Rotava a (99,1%). Na území obce Bublava není místní vodovodní potrubí, v současné době je projednáváno provedení napojení na místní vodovod v sousedním příhraničním německém městě Klingenthal (vydáno rozhodnutí o umístění stavby). V obci Jindřichovice je prováděn nově rozvod vodovodu a kanalizace s napojením na sousední město Rotava jak vedení splaškové kanalizace do místní ČOV v dolní Rotavě, tak i napojení na veřejný vodovod. V Kraslicích rozvod veřejného vodovodu dosahuje celkové délky 52,27 km, dále pak v Rotavě 24,92 km a v Oloví dosahuje délky 14,29 km. V datech není zaznamenáno napojení obce Jindřichovice na vodovod v Rotavě (budováno a provoz povolen současně s kanalizačním řadem Rotava Jindřichovice). Další místní vodovod je provozován v sídle části obce Jindřichovice osada Háj, není však znám provozovatel ani obci a nikdo nepředal zdejšímu úřadu územního plánování data pro zapracování do letošní aktualizace ÚAP.

6 Tabulka 5 Rozsah zásobování vodou v ORP Obec Trvalí obyvatelé (počet) Zásobovaní obyvatelé (%) Zásobovaní obyvatelé (počet) Území obce (ha) Místní vodovodní potrubní (km) Bublava , ,27 0,18 Jindřichovice , ,79 9, , ,68 52,27 Oloví , ,85 14,29 Přebuz 74 97, ,21 4,10 Rotava , ,01 24,35 Stříbrná , ,79 10,73 Šindelová , ,91 5,79 Celkem ORP , ,51 121,07 Zdroj informací: ÚAP Kanalizace a čištění odpadních vod Území jednotlivých obcí je dle podmínek odkanalizováno do čistírny odpadních vod (dále jen ČOV). Vzhledem ke členitosti území, roztroušené horské zástavbě a nepřístupným místům v krajině je odkanalizování některých obcí nebo jejich částí řešeno do nepropustných jímek. Na území obce se nacházejí dvě stavby ČOV, jedna na předměstí, která zajišťuje čištění odpadních vod pro samotné město Kraslic a pro obec Stříbrnou. Druhá čistírna odpadních vod na území obce zajišťuje čištění odpadních vod pro obec Bublava. Na území obce Rotava je čistírna odpadních vod o celkové rozloze 0,14 ha. Tato čistírna odpadních vod zajišťuje likvidaci splaškových vod pro město Rotava a i pro obec Jindřichovice (pouze pro část sídla Jindřichovice, ne pro její další sídla Loučná, Háj, Heřmanov, Hradecká, Poušť, Mezihorská). V obci Oloví jsou celkem 3 ČOV, kdy jedna je na sídlišti Oloví, druhá ČOV řeší odkanalizování sídliště Hory a centrální části kolem řeky Svatava a poslední ČOV je jen lokální u zdravotnického střediska. V obci Šindelová a Přebuz není žádná centrální ČOV, návrh koncepce odkanalizování je řešen v územně plánovací dokumentaci. V současné době je na území ORP 53,92 km místního kanalizačního potrubí, nejdelší kanalizační potrubí je na území obce (30,34 km) a téměř o třetinu méně má na svém území druhá obec Rotava (10,39 km). Na území obcí Šindelová a Přebuz není žádné kanalizační potrubí. Na území obce Jindřichovice je zatím v datech zaznamenáno pouze kanalizační potrubí navazující na kanalizační řad v Rotavě (0,39 km) přilehlé území. V současné době je již v provozu propojení na kanalizační řad a ČOV v Rotavě, které ale není v datech (správce této sítě nepředal přes výzvu aktualizovaná data).

7 Tabulka 6 kanalizační zařízení velká Místo Plocha areálu (Ha) Zařízení 0,02 ČOV čistírna odpadních vod skupinová Rotava 0,11 ČOV čistírna odpadních vod skupinová Rotava 0,03 ČOV čistírna odpadních vod skupinová Oloví 0 ČOV čistírna odpadních vod skupinová 0,37 ČOV čistírna odpadních vod skupinová Oloví 0 ČOV čistírna odpadních vod skupinová Oloví 0 ČOV čistírna odpadních vod skupinová Zdroj informací: ÚAP Zásobování plynem ORP je pro svou členitost území a typ zástavby (roztroušená horská zástavba především v menších obcích a sídlech) plynem zásobována jen v hlavních sídlech, Rotava, Oloví a v sídlech navazujících na město Rotava (Bublava a Stříbrná). Napojení na plyn je také zajištěno v obci Jindřichovice, která díky své poloze mezi páteřními VTL plynovody do Oloví a směr Rotava - má zajištěno zásobování plynem. Obec Šindelová a horská obec Přebuz jsou bez možnosti napojení na plyn. Na území ORP je celkem 11 ch stanic, z toho je jich 6 na území obce, 3 jsou na území obce Rotava a jedna na území obcí Oloví a Jindřichovice. Žádná z těchto ch stanic není VTL. Na území ORP je celkem 9549 obyvatel zásobovaných plynem (data z ČSÚ nejsou aktuální zpracováno dle SLBD roku 2001, např. obce Bublava a Stříbrná je napojeny na plynovod, na jejich území je cca 10 km plynovodu a v datech nejsou uvedeni obyvatelé s napojením na plyn). Dle údajů z ČSÚ je nejvíce plynem zásobováno obyvatelstvo na území obce, kde je 6275 obyvatel napojeno na plyn. Průměrně je tedy z obce napojeno na rozvod plynu 87,1 % obyvatel, podobný stav je na území obce Rotava (napojeno 80,7 % obyvatelstva), v Jindřichovicích je napojeno 40 % obyvatelstva, průměrně je zásobováno na území ORP 67,8% obyvatelstva. Na území ORP je celkem 32,2 km VTL plynovodu, 42,95 km plynovodu středotlakého a 35,31 km plynovodu nízkotlakého. Na území obce Jindřichovice se nachází největší část VTL plynovodů v celkové délce 20,78 km, na území obce Rotava a přibližně 4,5 km a na území obce Oloví 2,32 km. Na území ostatních obcí, které jsou napojeny na plyn (Bublava a Stříbrná) se VTL plynovod nenachází. Středotlaký plynovod má na území celé ORP celkovou délku 42,95 km a nachází se ve všech plynem zásobovaných obcí, průměrně je na území každé obce 5,37 km tohoto STL vedení. NTL rozvod plynu je pouze na území obcí (30,36 km) a obce Rotava (4,94 km), celkem je na území ORP 35,31 km tohoto NTL vedení.

8 Tabulka 7 Vedení plynového potrubí a umístění ch stanic plynu ORP Produkt nebo služba Název subjektu, nebo objektu (provozovna) Jindřichovice 1 Mánesova 2 Čsl. armády 4 Pod nádražím 6 Hřbitovní Oloví Rotava 1 sídliště typ objektu výkon MW/parametry Obec VTL Jindřichovice VTL VTL VTL VTL VTL Oloví VTL Rotava Držitel licence (zřizovatel) Rotava 2 Kraslická VTL Rotava Zdroj informací: Operační plán pro řešení krizové situace Narušení dodávek el. energie, plynu a tep. energie velkého rozsahu z roku Zásobování teplem Na území ORP se nenacházejí na rozdíl od sousedních ORP Sokolov a Karlovy Vary žádné dálkové parovody ani horkovody. Pouze ve městě je sídliště Střed a sídliště Sever napojeny na centrální kotelnu a stejně je to s napojením bytových domů na Předměstí Kraslic. Obě tyto kotelny a jejich napojení na bytové domy je ve správě společnosti KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST, která do dnešního dne nepředala přes výzvu data na zapracování do ÚAP. V Oloví mají na sídlišti Hory a sídlišti Oloví vždy jednu centrální kotelnu s napojením jednotlivých bytových domů, tyto kotelny a jejich napojení na bytové domy spravuje firma HODR, Habartov. V obci Rotava (Horní Rotava Sídliště) jsou bytové domy odpojeny od centrálního vytápění, bytové domy mají samostatné domovní kotelny.

9 Tabulka 8 Souhrn zdrojů tepla podle umístění zdroje KVET Kotelna Teplárna Výtopna Celkem PAR,TEPL TEPL PAR, HORK HORK PAR Aš 26,56 26,56 27,74 Cheb 32,80 80,70 113,50 119,98 Karlovy Vary 17,21 44,83 4,20 66,23 42,75 69,40 19,44 19,44 36,80 Mariánské Lázně 7,73 69,71 77,44 161,50 63,12 Ostrov 9,70 79,80 89,50 12,17 90,00 Sokolov 1 824,00 41,00 224,00 149, ,36 277,97 196,00 222,92 569,90 Celkem 1 824,00 154,44 348,63 303, ,03 161,50 580,53 265,40 312,92 569,90 Zdroj informací Operační plán pro řešení krizové situace Narušení dodávek el. energie, plynu a tep energie velkého rozsahu z roku Využití území Základní rozdělení ploch na území ORP je na zemědělskou půdu, lesní půdu (lesní pozemky), zastavěné plochy (zastavěné území) a ostatní plochy. Kapitola využití území se blíže věnuje využití plochy zastavěného území, které je rozděleno na plochy bydlení, plochy občanského vybavení, plochy výroby, plochy rekreace, plochy veřejných prostranství a veřejné zeleně a plochy ostatních funkcí. Největší plochu zastavěného území je v obci 362,76ha, nejmenší plochu ZÚ má pak obec Přebuz s 20,6ha. Celkově lze konstatovat, že největší plochu ze ZÚ zaujímají plochy bydlení a plochy rekreace, např. v obci Rotava zaujímají další významnou část ZÚ plochy výroby (v Rotavě je to 19,11%). V celém ORP nejsou vymezeny plochy veřejných prostranství ostatní, plochy veřejných prostranství zeleň tvoří nejvíce v obci Jindřichovice 48,57% území, v Oloví pak 33,3% a na Bublavě 26,38% území, a nejméně pak v obci Přebuz 0,1% území. V platné územně plánovací dokumentaci je plánován rozvoj sídel. V obcích Oloví, Stříbrná a Šindelová nejsou platné územně plánovací dokumentace a proto v těchto obcích nejsou ukazatele o zastavitelných plochách. Největší zastavitelné plochy má na svém území schváleny obec Rotava (celkem 39,05ha) a dále pak obec Bublava (24,78ha). Nejméně zastavitelných ploch je dle schválené dokumentace v obci Přebuz (0,41ha) schválený plán Přebuz - rodinné domky. Celkem je v ORP plánováno 91 ha zastavitelných ploch, průměrně je na obec plánováno 11,38 ha. Bydlení Stav bytového fondu a rozvoj bytové výstavby jsou významnými indikátory celkového rozvoje území. Úroveň bydlení je pak důležitým faktorem životní úrovně, který se dotýká kvality života obyvatel. Podmínky bydlení jsou úzce svázány s podmínkami hospodářskými, zájem o výstavbu nebude stoupat, pokud region nenabídne pracovní příležitosti a rozvoj služeb. Oproti ÚAP z roku 2008 nebyly zaznamenány žádné převratné změny, nebyla zaznamenána žádná výstavba bytového domu, rodinných domů jen několik na celém území ORP. Zastavěné území všech obcí v rámci celé ORP je na rozloze 1039,14 ha a plocha bydlení ze zastavěného území tvoří 243,45 ha (cca 25% ploch). Dle údajů ze statistického úřadu Sčítání lidu domů a bytů z roku 2001 je v ORP celkem 2642 domů, z toho je 1826 rodinných domů a bytových domů 332. V ORP je obydleno 83,5% domů pro bydlení. V ORP je celkem 6016 bytů, z nichž je trvale obydleno 5335 bytových jednotek. Stáří trvale obydlených bytových jednotek je rozdílné podle typu obce, horské obce s převahou rodinných domů mají převahu trvale

10 obydlených jednotek starších roku 1945, města s převažujícími TOB v bytových domech pak mají nejvíce těchto jednotek v objektech z let (panelová výstavba sídlišť). V průběhu posledních let ( ) bylo v ORP dokončeno celkem 36 nových bytových jednotek, nejvíce pak v Kraslicích. Domovní fond Dle údajů ze statistického úřadu Sčítání lidu domů a bytů z roku 2001 je v ORP celkem 2642 domů, z toho je 1826 rodinných domů a bytových domů 332. V obci Přebuz není žádný bytový dům, v obci Bublava a Stříbrná je pouze jeden bytový dům a v obcích Šindelová a Jindřichovice jsou bytové domy pouze dva. Nejvíce bytových domů je v Kraslicích, následuje pak Rotava a Oloví. V ORP je obydleno 83,5% domů pro bydlení. Nejvíce neobydlených domů je v obci Bublava a Přebuz, nejméně neobydlených domů je pak v obci a Oloví. Bytový fond V ORP je celkem 6016 bytů, z nichž je trvale obydleno 5335 bytových jednotek. Nejvíce bytových jednotek je v Kraslicích (3113), v pořadí na druhém místě je obec Rotava (1343b.j.). Nejméně bytů je v obci Přebuz (46) a z toho je jen 31 bytových jednotek trvale obydleno. V obci Rotava a Oloví je nejméně neobydlených jednotek, nejvíce neobydlených jednotek je pak v obcích Bublava a Přebuz (využívány především pro rekreaci). Nejvíce trvale obydlených bytů v rodinných domech v procentuálním vyhodnocení vykazuje obec Přebuz (96,8%), dále pak obce Stříbrná a Bublava tedy malé obce, nejméně pak obec Rotava (21,4%). Opačná situace je v procentuálním vyjádření trvale obydlených bytů v bytových domech nejvyšší podíl mají obce Rotava a Oloví, nejmenší podíl pak v obcích Stříbrná a Bublava. Stáří trvale obydlených bytových jednotek je rozdílné podle typu obce, horské obce s převahou rodinných domů mají převahu trvale obydlených jednotek starších roku 1945 (např. Bublava, Jindřichovice, Přebuz, Stříbrná a Šindelová), města s převažujícími TOB v bytových domech pak mají nejvíce těchto jednotek v objektech z let (panelová výstavba sídlišť) ve městech, Oloví a Rotava. Ve všech obcích ORP tvoří nejméně TOB v objektech postavených v letech (nejvíce v obci Bublava, nejméně pak v Rotavě a Kraslicích). V průběhu posledních let ( ) bylo v ORP dokončeno celkem 36 nových bytových jednotek. V roce 2007 bylo dokončeno na obec v ORP v průměru 2,88 jednotky, v roce 2008 pouze 0,13 jednotky a v roce ,5 jednotky. Nejvyšší výstavba je v Kraslicích, celkem 17 bytových jednotek za sledované období Podnikatelská struktura Na území ORP je z celkového počtu obyvatel ekonomicky aktivních 7361, na každou obec to je v průměru cca 920 obyvatel. Nejvíce ekonomicky aktivních obyvatel (dále jen EAO) je na území obce 3951, dále pak na Rotavě (1756 EAO) a v Oloví (953 EAO). Dle percentuelního porovnání jednotlivých obcí se pak počet EAO pohybuje v průměru od 42,6% v obci Bublava do 54,3% v Kraslicích. Hodnoty tohoto ukazatele jsou značně vyrovnané v celém ORP. Při bližším porovnání rozložení EAO do jednotlivých skupin ekonomických aktivit je v priméru (zemědělství a lesnictví) zaměstnáno průměrně od 10,7% (Stříbrná a Šindelová) do 2,4% ( a Jindřichovice).V sekundéru ( průmysl a stavebnictví) je zaměstnáno od 46,6% (Stříbrná) do 28% (Rotava) a v neposlední řadě v terciéru (službách) je to pak od 36% (Šindelová) do 51,6% (Přebuz). Na území ORP se dle údajů z ČSÚ provozuje svoji činnost celkem 2839 podnikatelských subjektů, průměrně tedy na jednu obec připadá cca 355 subjektů, nejvíce 1571 podnikatelských subjektů je v Kraslicích, tedy více jak ½ všech podnikatelských subjektů zaregistrovaných v rámci ORP, nejméně je jich pak na území obce Přebuz (14). Nejméně početná skupina podnikatelských

11 subjektů je subjekt s více jak 250 zaměstnanci, kterým je AMATI-Denak, působící na území města. Subjektů s více jak 50 a méně jak 250 zaměstnanci je na území ORP celkem 12, polovina z nich působí na území obce a dále je jich 5 na území města Rotava a 1 na území obce Oloví. Dle dat z ČSÚ je nejvíce podnikatelských subjektů, které neuvedly počet zaměstnanců, průměrně je jich 221 na obec, dále pak je skupina podnikatelských subjektů bez zaměstnanců. Region je znám tradiční výrobou hudebních nástrojů ve světově proslulé továrně AMATI-Denak,. V Kraslicích je proslulá také textilní výroba, která po ukončení provozu Krajka a Triola je soustředěna na výrobu a tkaní textilií (SAMETEX, spol. s r.o. ) a dále pak na výrobu textilií a doplňků (autopotahy) v k.s. Car Trim. V regionu je prohlášená také kovovýroba v Rotavě firma ROTAS STROJÍRNY spol. a firmy Haider Rotava. V Oloví jsou podnikatelské subjekty zaměřené na výrobu plochého protipožárního skla a.s. AGC Flat Glass Czech a výroba zpětných zrcátek v přidružené společnosti. V obcích Jindřichovice a Šindelová je nejvýznamnějším místním zaměstnavatelem STATEK Šindelová, v oblasti cestovního ruchu.

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE. 00508_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE knesl + kyn l architekti

ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE. 00508_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE knesl + kyn l architekti ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE 00508_70 ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE knesl + kyn l architekti ÚZEMNÍ STUDIE US-02 ZA DR BEŽÁRNOU, MALEŠOVICE lokalita: po izovatel: zpracovatel:

Více

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ

PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon / Fax: 499 320 111 / 499 320 178 www: www.mudk.cz e-mail: starosta@mudk.cz

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti,

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti, CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 14. 12. 2010 na základě nařízení města Třebíče č. 5/2006, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími sčítáními

Více

Územní studie na zastavitelné plochy Z9, obec Soběšovice

Územní studie na zastavitelné plochy Z9, obec Soběšovice Územní studie na zastavitelné plochy Z9, obec Soběšovice POŘIZOVATEL: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek ŽADATEL: územní studie

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,5% vodní plochy 1,4% lesní pozemky 38,4%

zastavěné plochy a nádvoří 1,5% vodní plochy 1,4% lesní pozemky 38,4% Rakovník Správní obvod Rakovník se rozkládá v západním cípu Středočeského kraje, kde sousedí s kraji Plzeňským a Ústeckým. Hraničí s obvody Slaný, Kladno a Beroun. Území obvodu leží na rozhraní Plzeňské

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové

Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov IČO 49295934, DIČ CZ49295934 Malá Skála Kanalizace a vodovod Vranové Základní informace o stavbě a pokyny pro vlastníky nemovitostí Obsah

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

Název obce: DOUDLEBY NAD ORLICÍ. Kód obce PRVK: 3607.5208.021.01. Kód obce UIR: 03142 PODKLADY:

Název obce: DOUDLEBY NAD ORLICÍ. Kód obce PRVK: 3607.5208.021.01. Kód obce UIR: 03142 PODKLADY: Kód obce PRVK: 3607.5208.021.01 Kód obce UIR: 03142 Název obce: DOUDLEBY NAD ORLICÍ PODKLADY: - dotazník s údaji o vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odp.vod - územní plán z roku 1993 zpracovatel

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Městská část Praha 22 Úřad městské části

Městská část Praha 22 Úřad městské části Městská část Praha 22 Úřad městské části odbor výstavby Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 Č.j.: P22 4857/2010 OV 04 V Uhříněvsi dne: 7.9.2010 Sp.zn.: MC22 1352/2010 OV 04 Vyřizuje: Ing. Máslová Telefon:

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

VŠERUBY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

VŠERUBY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VŠERUBY Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ

ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ ODBORNÝ ENERGETICKÝ SEMINÁŘ PROBLEMATIKA UNBUNDLINGU ČEZ Distribuce, a. s. POSTAVENÍ DISTRIBUTORŮ ELEKTŘINY NA TRHU S ELEKTŘINOU Provozovatelé distribučních soustav (např. ČEZ Distribuce, a. s.) regulovaný

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov tel: 317 754 111 fax: 317 721 256 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ČÍSLO JEDNACÍ: Vod. 235 35851,35835/2013 SPIS. ZNAČKA:

Více

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími

Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími 3. 2. 2014 Velké rozdíly v rozsahu práce v atypickou dobu mezi profesemi a odvětvími V roce 2012 pracoval v rámci referenčního období čtyř týdnů alespoň někdy večer každý třetí respondent. Frekvence noční

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby

Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Číslo spisu: 2010/19977 Číslo jednací: 2010/2649/OV/JUS/5 Městský úřad Police nad Metují Odbor výstavby Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54 Oprávněná úřední osoba k vyřízení věci: Eva Justová, referentka

Více

Mydlovary. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna- Jihočeská knihovna roku Hřiště Pošta Sběrný dvůr

Mydlovary. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna- Jihočeská knihovna roku Hřiště Pošta Sběrný dvůr Mydlovary Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 2/2010 ze dne 15. prosince 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kralovice se na svém zasedání dne 15.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Odbor životního prostředí Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: --/19.01.2015 ČÍSLO SPISU: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO JEDNACÍ: 4896/2015/OŽP/JAFE ČÍSLO

Více

Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor

Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor Obce správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor Název obce Kód ZÚJ Okres Název obce Kód ZÚJ Okres Cvikov 561479 Česká Lípa Polevsko 561959 Česká Lípa Chotovice 561622 Česká Lípa Prysk 561991

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 k.ú. Všebořice Dle 30 zákona č. 183/2006 Sb. Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí n.l. Odbor rozvoje města Číslo zakázky: R 15/30-09

Více

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE MÍSTO STAVBY : Kroměříž, m.č. Těšňovice, trať Kamence ZADAVATEL : Autoeden Zedník s.r.o Lesní 331 Vážany, Kroměříž 76701 STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo

Více

KARVINÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

KARVINÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Karviná se rozkládá na severovýchodě Moravskoslezského kraje. Jeho severovýchodní hranici tvoří státní hranice s Polskem, na východě je ohraničena obcemi správních obvodů Orlová a Havířov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 668-25/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 668-25/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 668-25/2015 o ceně bytové jednotky číslo 606/3 zapsané na listu vlastnictví číslo 1236 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Jáchymov

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Jáchymov Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Jáchymov Článek I. 1. Město Jáchymov zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná břemena omezující

Více

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o.

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o. Vážení klienti, v tomto čísle Informačního občasníku připomeneme, jak může být v pracovní smlouvě se zaměstnancem sjednáno místo výkonu práce, příp. pravidelné pracoviště, a jaké praktické důsledky to

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/40863-15/vark OSÚ/5722-2015 Rumburk, 14. ledna 2016 Oprávněná úřední osoba: Vartová Klára E-mail:

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

BOHUMÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1

BOHUMÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj 2004 1 Správní obvod Bohumín tvoří pouze území 2 měst, jimiž jsou Bohumín a Rychvald, takže počtem obcí je na posledním místě v kraji. Pověřeným úřadem je město Bohumín. Rozkládá se na severovýchodě Moravskoslezského

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Těchobuz zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 Odbor dopravy V Písku dne: 11.11.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VRCHLABÍ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VRCHLABÍ SPRÁVNÍ OBVOD ORP VRCHLABÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ Správní území města Vrchlabí má rozlohu 27,7 km 2 a je členěno na 3 katastrální území. K 1. 1. 2009 zde trvale ţilo 13 037 obyvatel (zdroj:čsú).

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

JUDr. Ladislav Navrátil, soudní exekutor USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby dobrovolné

JUDr. Ladislav Navrátil, soudní exekutor USNESENÍ. Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby dobrovolné JUDr. Ladislav Navrátil, soudní exekutor Exekutorský úřad Pardubice, Sladkovského 592, 530 02 Pardubice tel. 606 050 465, 727 954 056 podatelna@exekuce-pardubice.cz, www.exekuce-pardubice.cz č. j. 052

Více

Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze)

Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR EVROPSKÁ AGRÁRNÍ DIPLOMACIE KATEDRA ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY Regionální politika na příkladu vybraného kraje (teze) Vedoucí diplomové práce:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

Černěves. Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014

Černěves. Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Černěves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (ze dne 6. prosince 2006) Vláda nařizuje podle 100 odst. 1 a 213 odst. 6 zákona č.

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majiteli pozemků. Zadání Změny č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem 3. 11. 2009. a)

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

ČEZ Prodej, s.r.o., sídlem Duhová 425/1, 14053, Praha, IČ 27232433, zast. David Jünger, Mgr., sídlem 28. října 438/219, 70900, Ostrava

ČEZ Prodej, s.r.o., sídlem Duhová 425/1, 14053, Praha, IČ 27232433, zast. David Jünger, Mgr., sídlem 28. října 438/219, 70900, Ostrava U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 024 EX 2227/09-177 VS opr.: 07-016585 Mgr. Helena Strouhalová, exekutorský kandidát, pověřený soudním exekutorem: Mgr. Pavla Fučíková,

Více

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNO 2015 ZPRACOVATEL: OBEC ŘÍKOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE ŘÍKOVICE

Více

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ LEDEN 2014 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU 1) Identifikační údaje 2) Textová část regulačního plánu a) vymezení řešené plochy, b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, c) podrobné podmínky pro umístění

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

M stský ú ad Bru perk

M stský ú ad Bru perk M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, 739 44 Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz datum: 24.6.2011 R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Pěšice Kód části obce PRVK: 3609.5314.115.02 Název obce: Řepníky Kód obce (IČOB): 14523 (572209) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko.

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko. Blatná Č.Budějovice Č.Krumlov Dačice J. Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn n/vl. Vimperk Vodňany Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického

Více

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.1.2015 Aktualizace: Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 023/09-14 Rada statutárního města Chomutova vedoucí Odboru školství Název dokumentu: Určení platu ředitelům

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

LOKALITA RD NA VÁPENICI, VČ KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1. ETAPA B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1 Charakteristika území a stavebního pozemku...

LOKALITA RD NA VÁPENICI, VČ KOMUNIKACÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1. ETAPA B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1 Charakteristika území a stavebního pozemku... Obsah: B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Charakteristika území a stavebního pozemku...1 1.1 poloha v obci zastavěná/nezastavěná část obce...1 1.2 údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci...1 1.3 údaje

Více

Pravidla pro vydávání parkovacích karet ve městě Kopřivnici

Pravidla pro vydávání parkovacích karet ve městě Kopřivnici Pravidla pro vydávání parkovacích karet ve městě Kopřivnici Rada města Kopřivnice se na své schůzi dne 19.8.2014 usnesla vydat tato pravidla. Čl. 1 Vymezená oblast města Kopřivnice (1) Vymezenou oblastí

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 4 /2007 O místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo města Břidličná vydává dne 17.12.2007 v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2, písm. i)

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

s t a v e b n í p o v o l e n í

s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Jirkov Stavební úřad a životní prostředí nám. Dr.E.Beneše 1, Jirkov 431 11 tel.: 474 616411 fax.: 474 616421 Č.j.: H/09/16460/HUBZ Jirkov, dne 21. srpna 2009 Oprávněná úřední osoba: Zdeňka

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více