RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne 3.6.2013"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2013, ročník 8, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, toto vydání je už prázdninové, odpočinkové. Je plné pozvánek na sportovní, kulturní a společenské akce pořádané v naší obci v následujících prázdninových měsících. Proto prosím využijte nabídky pořadatelů a navštivte jejich akce. Svojí účastí podpoříte činnost organizací v naší obci. Nejdůležitější informací týkající se investičních akcí, kterou Vám dnes chci sdělit, je, že od 1. července začíná realizace úspor energií na naší základní kole. Po mnoha pokusech se žádostí o dotaci jsme, jak již víte, uspěli, a tak vyměníme venkovní okna a dveře, zateplíme fasádu, zateplíme stropy a nainstalujeme plynová tepelná čerpadla. Cena těchto prací bude okolo devíti miliónů a z obecního rozpočtu zaplatíme téměř polovinu. Dodavatelem prací bude firma ATOS Ledeč nad Sázavou. Smlouva o dílo byla podepsána po náročném výběrovém řízení a teď bude naším hlavním úkolem zabezpečit dobrou kvalitu prací. Stavba bude dokončena do dvanácti měsíců. Naše škola si určitě zaslouží tak rozsáhlou rekonstrukci a doufám, že další velká investice do původní budovy bude podstatně dříve než za dalších neuvěřitelných 87 let! Ještě než Vám popřeji krásné prázdniny, chtěl bych velice poděkovat našim hasičům. Ze své vlastní iniciativy jeli na několik dní pomoci při likvidaci následků povodně ve Štěchovicích. Na vlastní oči viděli a na vlastní ruce zkusili, co dokáže udělat velká voda. Důkazem, že pracovali s velkým nasazením, je poděkování starosty městyse Štěchovice pana Miloše Čapka, které je na následující straně. Pro nás ostatní z této katastrofy ať je ponaučením, že každému se může něco podobného přihodit a je strašně důležité, že i u nás máme hodně lidí, kteří jsou schopní a ochotní pomoci. Krásné prázdniny Vám všem přeje Luboš Netolický, starosta obce UPOZORNĚNÍ: V OBCI BYLY ROZMÍSTĚNY KONTEJNERY, KTERÉ JSOU URČENY NA POUŽITÉ POTRAVINÁŘSKÉ (FRITOVACÍ) OLEJE A TUKY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESLOUŽÍ KE SBĚRU VYJETÝCH MOTOROVÝCH A PŘEVODOVÝCH OLEJŮ. DO KONTEJNERŮ PROSÍM VHAZUJTE POUZE POUŽITÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY V DOBŘE UZAVŘENÝCH PLASTOVÝCH OBALECH. DĚKUJEME! Folková cihelna se letos koná v sobotu 20. července 2013 opět od hodin. Vystoupí kapely Fíci, Pouta, Modrá kref, Pacifik, Devítka a již tradičně Lokálka. Celý program ukončí country bál. 1

2 RADA OBCE Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne K bodu č. 1 RO schvaluje plnění usnesení z min. schůze RO. K bodu č. 4 RO schvaluje smlouvu č. OŽPZ/13/21095 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje obci Rosice na akci Brčekoly, Seslávky splašková kanalizace DPS. K bodu č. 6 RO schvaluje pronájem poz. parc. č. 138/2 a 138/3 v k.ú. Rosice u Chrasti paní M.T., Rosice čp. 74 za cenu 1,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. K bodu č. 7 RO schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene, kterou uzavře obec Rosice s pí V.Š. a manž. J. a P. B., v předloženém znění. K bodu č. 8 RO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě smlouvy budoucí č. 2DHM mezi obcí Rosice a Povodím Labe, s.p. K bodu č. 9 RO schvaluje zveřejnění záměru obce odprodat pozemky u řadové zástavby v lokalitě bývalého žel. nádraží, vyznačené na geoplánku č /2013. K bodu č. 10 RO schvaluje dle nabídky fy EKO-PF s.r.o. umístění 3 ks separačních nádob na odkládání upotřebeného potravinářského oleje a tuku v obci. K bodu č. 12 RO schvaluje uzavření MŠ Rosice v době hlavních prázdnin od do K bodu č. 13 RO bere na vědomí, že smlouva o dílo č. 1/2013 na akci ZŠ Rosice Realizace úspor energií byla uzavřena v souladu se zákonem s druhým umístěným uchazečem, společností ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou. K bodu č. 14 RO schvaluje vypracování návrhu řešení odlehčovacího koryta a návrh řešení přeložky gravitační a tlakové kanalizace pro DUR. PODĚKOVÁNÍ 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Na závěr školního roku Zanedlouho rozdáme vysvědčení a uzavřeme tak školní rok 2012/13 a žáci se rozběhnou na prázdniny, pracovníci na dovolenou. A čím jsme letos společně prošli? Po letech se ve škole z ekonomických důvodů vyučovalo ve spojené třídě na prvním stupni předmětům výchovného zaměření. Chvíli trvalo, než si žáčci přivykli, ale postupně čím dál více získávali jednak na samostatnosti, ale také na schopnosti spolupracovat při práci. Po nějakém čase nás poctila svou návštěvou Česká školní inspekce a konstatovala, že žáci mají ke svému rozvoji v naší škole vše, co je třeba, že mají možnost využít mnoha vzdělávacích aktivit a pestrých forem práce i nabídek různých akcí. Na žádost zákonných zástupců jsme upravili a v tuto chvíli stále upravujeme školní vzdělávací program, především učební plán, ve kterém jsme kromě jiného posílili počet hodin českého jazyka a matematiky. Žáci opět měli možnost absolvovat plavecký výcvik, lyžařský výcvik, hodiny bruslení, navštívit řadu exkurzí a kulturních akcí především v našem regionu (Velikonoce na zámku, Chrudim město tří muzeí, vzdělávání s ekologickým zaměřením, koncert ). Proběhl tradiční sběr papíru, v rámci Recyklohraní (sběr elektroodpadu) sbíráme body směnitelné za školní pomůcky. Zúčastnili jsme se několika výtvarných soutěží, uspořádali školní recitační soutěž. Na konci roku celý první stupeň vyjel na školu v přírodě do Krkonoš a do Adršpachu. V jarním období jsme žili školním projektem Žejbro. V rámci něj jsme v hodinách řešili matematické úkoly, psali a četli na toto téma, studovali přírodní podmínky a zeměpisné i historické údaje. O Žejbru přímo z Rosic nám připravil besedu pan učitel Z.Volejník a všichni jsme měli možnost dozvědět se spoustu zajímavostí a údajů a prohlédnout si dobové snímky. Nad fotografiemi zapůjčenými z obecního úřadu jsme proseděli také několik hodin a některé byly pro mnohé velmi překvapující. Na závěr pak každá skupina prošla určený úsek toku od pramene po soutok s odborníky z CHKO Železné hory, kteří mnoho zajímavostí předali žákům přímo v terénu, a zpracovala své poznatky formou mapového plakátu. Vznikla také bohatá fotodokumentace. V rámci projektu jsme vyhlásili fotosoutěž a výtvarnou soutěž. Porota měla velmi obtížný úkol, protože snímků se sešlo přes sto a výkresů na padesát. Projekt měl velký ohlas, a proto ještě v dalším školním roce na něj navážeme shromáždili jsme totiž tolik zajímavostí, že by byla škoda je nechat zapadnout. A navíc každá skupina prošla vždy jen jeden úsek a pak všichni začali být zvědaví na ten další (dokonce i někteří rodiče ). Naše materiály z projektu můžete vidět nyní na školní výstavě v galerii v bývalé cihelně. Další aktivitou, která zaujala žáky i dospělé, je zapojení do celosvětového POSTCROSSINGU dopisování si a výměny pohlednic mezi lidmi všech zemí. Komunikujeme v angličtině a němčině a všem nám dělají radost pozdravy z daleka i blízka. Najednou jsou nám blíže nejen například Polsko, Německo či třeba Portugalsko, ale máme známé v Indonésii, Japonsku, v Hong Kongu, Číně, Rusku, USA, na Taiwanu a jinde. A hlavně rozumíme, co nám píší a umíme jim odpovědět! Výstupy prací za celý rok jsme shromáždili a připravili výstavu v cihelně, která je ke zhlédnutí od 25.června po celé prázdniny. Zde si také můžete zakoupit nejnovější číslo školního časopisu Rosík, a tím podpořit práci našich žáků. Na závěr ještě několik slov ke školnímu roku 2013/14. Určitě již víte, že na škole začíná tolik očekávaná rekonstrukce oken a zateplení budovy. Doufejme, že příští rok touto dobou se Rosice budou pyšnit krásně opravenou školní budovou a že práce budou probíhat bez nečekaných zádrhelů (počasí apod.). V září se po mateřské dovolené vrací p.učitelky Rabasová a Brožková, do kanceláře p.chmelíková. Paní učitelka Martincová a Lenka Kohoutová odchází (pracovaly jako zástup za MD) a na vlastní žádost odchází p.učitelka Čápová. Měli bychom přivítat 20 prvňáčků, některé děti se ale stěhují z Rosic, počet žáků školy tedy zůstane zhruba stejný. Na prvním stupni proto z ekonomických důvodů budou opět spojené třídy, ale předměty český jazyk, matematika a anglický jazyk se budou převážně vyučovat po jednotlivých třídách. Ve všech třídách se věnujeme žákům podle individuálních potřeb,

3 včetně tříd spojených, kde celkový počet žáků odpovídá běžné třídě... S největší pravděpodobností třídními učitelkami na 1.stupni budou zkušené p.uč. Rabasová, Línková a Šachová. Na závěr bych chtěla poděkovat za letošní spolupráci našemu zřizovateli obci Rosice v čele s panem starostou Netolickým, školské radě v čele s jejím předsedou p. Laubem, sdružení rodičů Rosa I v čele s paní Rázkovou, koordinátorce KOŠ L.Kociánové, všem těm rodičům, kteří s námi pravidelně spolupracovali, měli opravdový zájem o vzdělávání svých dětí a v rámci svých možností škole pomohli (přístupem, zájmem, propagací, darem, prací ). Jako pedagog doufám, že přijde doba, kdy žádní rodiče nebudou krýt záškoláctví svých dětí, hledat jen u těch druhých chyby a lhaní a podvádění stavět nad poctivé a upřímné vystupování. Krásnou dovolenou a prázdniny a ve zdraví nashledanou v září! Dana Brdíčková, ředitelka školy Jarní aktivity školní družiny Loučení se zimou Tak jako každý rok jsme i letos vyráběli Morénu, kterou jsme potom vynášeli, protože Moréna je symbolem zimy a my jsme se tímto se zimou loučili a přivítali jsme jaro. Morénu jsme vynesli k řece Žejbro do Synčan a tam jsme ji z mostu poslali po vodě. Turnaj v pexesu států Rádi hrajeme toto pexeso, neboť je to nejen zábavné, ale též poučné, učíme se rozeznávat symboly jednotlivých států. Pořádek před školou a v jejím okolí Celý rok se snažíme udržovat pořádek v okolí naší školy. Sbíráme odpadky, papíry, plast, protože chceme, aby to u naší školy bylo pěkné. Jarní a letní turnaje Pobyt venku trávíme nejen pohybovou hrou, ale nastalo i období turnajů, jsou to hlavně pohybové turnaje, fotbal, záchranka, proti všem a také soutěže zručnosti, rychlosti a postřehu. Výzdoba Podle jednotlivých ročních období a významných událostí/velikonoce, Svátek matek, Den dětí / Projekt Žejbro Naše školní družina se účastnila celoškolního projektu, který se nazýval ŽEJBRO. Naše trasa vedla od mlýna po podlažickou zastávku. V den naší turistické výpravy nám počasí přálo, poznali jsme nejen povodí této naší říčky, ale též přírodu a naši obec tak, jak ji mnozí z nás ani neznají. Na toto téma jsme měli besedu a vytvářeli jsme také mapu našeho putování, kde jsme se snažili všichni výtvarně zachytit trasu našeho putování. Projekt naší školní družiny DEN ZEMĚ V tomto období jara a začátku léta jsme vyhlásili v naší školní družině tento týdenní projekt, protože je velmi nutné v dnešní době dbát na to, abychom se chovali šetrněji k přírodě. A to nejen tento týden. Projekt probíhal jednak formou besedy a diskuse, formou příspěvků a názorů žáků, ale také prakticky. Znamenalo to, že jsme čistili určitou část obce sběrem odpadků a tímto málem jsme chtěli přispět k tomu, aby naše vesnice byla hezká. Žáci školní družiny a jejich vychovatelka A.Dostálová KOMUNITNÍ ŠKOLA Komunitní škola Rosice, o. s. zrealizovala již poslední vzdělávací kurz na téma Pojďme hrát divadlo na vsi konaný v rámci projektu OVPK č. CZ.1.07/3.1.00/ Pojďme se učit v naší komunitní škole. Na dvoudenní kurz Pojďme hrát divadlo na vsi jsme si pronajali nově vybudovaný krásný divadelní prostor v Základní škole Chroustovice. Zúčastnilo se celkem čtrnáct zájemců a lektor pan Jiří Adamec nám připravil dvě naprosto úžasná odpoledne. Po oba dny panovala mezi kurzisty velmi uvolněná nálada. Získali jsme nejen mnoho teoretických znalostí, ale i praktických zkušeností, např. rozdílnost při čtení neznámého textu, kdy se soustředíme na bezchybnost a při čtení známého textu se soustředíme na přednes a výraz. Dále jsme pracovali s jedním textem a četli jej několika způsoby, např. hospodským, jako moderátoři a jako básnický přednes. Vyzkoušeli jsme si také scénickou improvizaci jednotlivců a týmovou. Seznámili jsme se s pravidly scénáře a zkusili si jednoduchý scénář napsat. Nechyběla ani píseň zaměřená na jazykolam, při které jsme si málem polámali jazyky. Při naší divadelní práci jsme využívali interiér školy i plenér, kde jsme podle upravených scénářů ve skupinách nastudovali a zahráli tři pohádky - O Smolíčkovi, O perníkové chaloupce a O hloupém Honzovi. Po celou dobu kurzu nás pronásledovala kamera a zaznamenávala všechny naše aktivity. Na závěr jsme si přehrávali jednotlivé záběry, diskutovali o nich a hledali silná a slabá místa. Především však jsme se u nich strašně nasmáli a došli k závěru, že se musí uskutečnit další pokračování, na které se všichni předem už moc těšíme. Ludmila Kociánová, předseda a koordinátor Komunitní školy Rosice, o. s. SDH BRČEKOLY Generali Pojišťovna a.s. a SDH Brčekoly pořádají POD KOPCEM FEST od 13:00, areál Pod kopcem Program: 14:00 Miluška Voborníková 15:15 Monika Mašková z Předhradí absolventka konzervatoře pro zrakově postižené 16:15 Lucie Kožinová (herečka a dabérka) a Ladislav Ondřej (herec, hvězda Ordinace V růžové zahradě) 18:00 Sabrage - frontman kapely je finalista první řady superstar Julián Záhorovský 20: 00 Natřije Doprovodný program: soutěže pro děti i dospělé, malování na obličej, ukázky leteckých modelářů, skákací hrad, nafukování balónků - vstupné dobrovolné. 3

4 DĚTSKÝ DEN Chvíli po sobotním obědě 8.června se na Rosickou tržnici začaly scházet první děti, které se přišly pobavit. Sdružení rodičů Rosa I. a Unie rodičů při MŠ v Rosicích uspořádaly pro děti plno zábavy a odměn. Tentokrát se dětský den odehrál trochu jinak než v minulých letech. Děti na startu dostaly mapku, podle které hledaly v areálu tržnice jednotlivá stanoviště. Na každém čekaly na děti pohádkové postavy, které měly přichystanou nějakou tu disciplínu. Za splnění úkolu dostaly vždy odměnu. Například od krásných muchomůrek si děti odnesly vlastnoručně vymalované sádrové odlitky. U čarodějnic si vysloužily něco barevného na hlavě. Za zmínku stojí také Červená karkulka a vlk, kteří si s sebou přivezli i babičku v posteli. U posledního z deseti zastavení si každý mohl zastřílet na terč. Poté si děti vyzvedly buřta a nanuk. Pobavení jistě zajistila i trampolína nebo hezké písničky DJ Šimka, který nám k tomu všemu pěkně hrál. Děkujeme všem sponzorům: Hasičský klub na tržnici věnoval pití dětem zdarma a zapůjčil trampolínu, Obecní úřad v Rosicích sponzoroval buřty a také hasiči přinesli dětem něco dobrého na zub. Naše poděkování patří také všem, kteří se podíleli na uskutečnění této akce, což jsou ochotní rodiče dětí ze ZŠ a MŠ, děvčata a chlapci ze 6.,7. a 9. třídy. Z HISTORIE OBCE Zámek V minulém čísle RL jsme se seznámili s tvrzemi, prvními sídly nižších šlechticů v Rosicích a Seslávkách. Dnes budeme sledovat historii zámku, který v Rosicích dosud stojí. I když slovo zámek je skoro nepřesné. Zámky máme totiž v Rosicích hned dva starý a nový. V roce 1483 přijíždí do Rosic, tehdy to byly Dolní Seslávky, nový majitel Václav (nebo Vaněk) Talacko z Ještětic. Po prohlídce zdejší tvrze se rozhoduje, že nechá postavit novou. Jistě to nebyla levná záležitost, ale stará tvrz je v katastrofálním stavu. Po vybudování prostornějšího sídla hodného stavu nového pána se začíná pan Václav psát Talácko z Ještětic a Seslavic. Na dlouhou dobu zůstala Talackovská tvrz domovem Václavových potomků. O více než sto let později prodává Václavův potomek Jindřich Talacko z Ještětic vsi Rosice a Seslávky hraběti Lvu Burianu Eusebiovi Berkovi z Dubé a na Rychmburce. Nový pán ale sídlí na hradě Rychmburk a tak Talackovská tvrz rychle chátrá. Za třicetileté války ji dokonce dvakrát vypalují švédská vojska ubytovaná v Chrudimi. Sídlo kdysi velmi rozšířeného rodu Talacků je v troskách. Válka, jejíž výsledek je osobní tragédií mnoha šlechtických rodin, znamená pro naše pány neměnný stav. Píše se rok 1650 a v Rosicích vítají opět nového hraběte Berku, tentokrát Bohuslava Ferdinanda Leopolda Berku z Dubé a Lipé a na Meziříčí. Nový pán si prohlíží místo velmi důkladně. Talackovská tvrz je neobyvatelná, téměř celá zbořená a hrabě Berka dává příkaz vystavět na jejím místě reprezentativnější zámek. Sdružení Rosa I. a Unie rodičů při MŠ v Rosicích KULTURNÍ KLUB SKUTEČ Podzimní divadelní abonmá 2013 ve Skutči jde do prodeje Červen je měsíc, v němž bývá zahájen předprodej podzimního divadelního abonmá ve Skutči. Diváky čekají skvělé divadelní zážitky v pěti porcích představení z celé republiky. V září zahájíme cyklus hudební parodií Limonádový Joe z Městského divadla Mladá Boleslav. Říjen bude stejně jako vloni patřit Divadlu Palace, které do Skutče přiveze představení Pohleď a budeš udiven, ve kterém excelují Jiří Langmajer, David Suchařípa, Martina Hudečková a další. Listopadový vítr zavane na jeviště Kulturního klubu Skuteč Městské divadlo Brno se svéráznou komedií Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré tety, o které již v r napsali v The New York Times, že je to Tak zábavné, že na to nikdo z nás nikdy nezapomene., což platí do dneška. V prosinci povečeříme s Východočeským divadlem Pardubice Blbce k večeři a nový rok začneme s Frankie a Johnnym v podání Terezy Kostkové a Aleše Hámy, kteří přijedou z pražského Divadla v Rytířské. Nároky na kvalitu představení v žádném případě neklesly. Skuteč chce dostát své pověsti města s kvalitním kulturním programem, a proto zde dojde poprvé od r ke zvýšení ceny abonentky na 1100,- Kč z 980,- Kč; celkově je tedy každé představení v abonmá dražší o 24,- Kč, což není mnoho. Současně dojde také ke zdražení vstupenek na jednotlivá představení, která budou nyní stát 250,- Kč oproti dosavadním 230,- Kč. Zdražení je nezbytným krokem pro udržení kvality představení, do jejichž ceny se začátkem roku promítlo zvýšení DPH. Abonentky můžete od 8. června zakoupit přes internet na od 10. června potom fyzicky na odboru kultury a školství MěÚ Skuteč. Další informace poskytne odbor kultury a školství MěÚ Skuteč (tel /487, mob / 422) nebo je naleznete na 4 Se stavbou se začíná pravděpodobně už v roce Zámek, který tvoří starší křídlo zámeckého komplexu se staví ještě ve stylu pozdní renesance. Do průčelí směřujícího dovnitř původního nádvoří umisťují dělníci dodnes zachovalý, i když značně poničený, portál. Rámovaný je dvěma bočními toskánskými sloupy. V polokruhovém zaklenutí je deska upomínající na pana hraběte. Najdeme na ni oválný erb Berků, dvě tváře andělíčků a počáteční písmena stavitele - B. F. L. H. B. Z. A. Z. L. P. N. R. W. R. A. SL. tedy Bohuslav Ferdinand Leopold Hrabě Berka Z (Dubé) A Z Lipé Pán Na Rychmburce Wladyckých Rosicích A Slatiňanech. Na vnější omítce zhruba v polovině výšky budovy je zbytek pásu ornamentálních sgrafit. Hrabě umírá v roce 1659, pouhých šest let po dokončení zámku. Na zámku i v celých Rosicích to budí rozpaky a obavy. O majetek se totiž hlásí

5 vdova, paní hraběnka Marie Eliška rozená Kinská. Komorník Desk zemských v Praze pro ni ale nemá dobré zprávy. Rodový fideikomis se dědí jen v mužské linii, přesně tak, jak to je v Deskách zapsáno. I když hraběnka spor vyhrává, majetek dědí po svém příbuzném František Antonín Berkovi z Dubé z jablonské větve Berků, poslední mužský potomek. Paní hraběnka se ale vrací do Rosic s listem s pečetí a významným obsahem. Zdejší panství jí totiž ona listina zaručuje k vdovskému vychování. Teprve po skonu hraběnky vdovy se Rosic ujímá František Antonín Berka. Zastává u dvora velmi významné funkce je královským místodržícím, zemským soudcem a maršálkem. Jeho zaměstnání mu přináší nemalé finanční zisky a tak nechává upravit zámek (v tu dobu vznikají např. sluneční hodiny na zdi zámku). Největším počinem hraběte je ale na místní poměry velkolepý projekt stavba zámecké jízdárny. Z jeho rozhodnutí se také budují přilehlé zámecké zahrady a jezdecká škola. Kolem zámku rostou další budovy jak houby po dešti. Jedná se především o hospodářská stavení. Ani sám stavitel si jistě neuměl představit, že v budoucnu bude jízdárna sloužit také jako polní nemocnice, kde najdou smrt desítky vojáků napoleonských válek, nebo skladiště cukru či výrobní hala. Dřevěnou podlahu, pokrytou pískem a pilinami, dřevěné obložení stěn a obrazy koní a jezdců v životní velikosti dnes už na místě nenajdeme. Z původního velkolepého vstupu zbyl již jen pozměněný znak s nápisem. I berkovský zámek měnil během staletí své funkce. Byl na krátkou dobu kasárnou husarů, hostincem i sýpkou a dnes v něm máme pekárnu. Pozůstatky zašlé slávy starého zámku uvnitř ale kupodivu ještě najdete. Zachovalo se štukování stropů, krb i erby Berků nad portály. ještě o 2,5 m výše. Někdy si člověk ani nedokáže řádně uvědomit, co vlastně povodeň je a co všechno může voda napáchat. Osobně mě zaujala organizovaná spolupráce a ochota naprosto cizích lidí pomáhat v nouzi. V tomto městě se sešli dobrovolní i profesionální hasiči, vojáci, Červený kříž a hlavně místní spoluobčané, kteří neváhali a pomáhali ostatním postiženým. Děkuji všem kolegům, kteří neváhali a pomohli těm, kteří to momentálně potřebovali ze všech nejvíce. Přeji všem spoluobčanům, ať se našim obcím takovéto povodně vyhýbají a ať každý rozumný člověk nebrání jakýmkoliv proti povodňovým opatřením, neboť i jeho by ochránily před živlem jménem POVODEŇ. NAŠI NEJMLADŠÍ Naši nejmladší dobrovolní hasiči prožívají úspěšné období v požárních sportech a kláních, ve kterých se umisťují na předních příčkách, i dokonce na příčce nejvyšší. Ze srdce jim k těmto výkonům blahopřeji a přeji jim, ať je síla, štěstí a sportovní duch provází i nadále. Je samozřejmé, že bez vedoucích mládeže by těchto výsledků nedosahovali. Proto děkuji za dobře odvedenou práci a přeji ještě více pevných nervů při práci s naší mládeží. Mění se doba, mění se i mládež Není to vždy jednoduché Děti jsou děti Petr Hejduk, SDH Rosice MLADÍ HASIČI SDH ROSICE Od začátku soutěžní sezony jsme se zúčastnili několika soutěží. Okresní kolo hry Plamen se letošní rok konalo ve Skutči května. I přes veškeré snažení a úsilí podávané na trénincích i na soutěži jsme obsadili 15. místo. Ale zážitkem pro nás bylo i nocování ve stanech a pod širákem. Na další soutěži, která se konala 26. května v Markovicích, jsme uspěli mnohem lépe. Běhaly se tu štafety a požární útok, obsadili jsme třetí místo a vyhráli jsme pohár a medaile. Do Klešic (8. června) jsme jeli i s rosickými muži. Časem 18:04 jsme suverénně vyhráli putovní pohár, pohár za první místo a zlaté medaile. Muži také obsadili první místo. Na další soutěž jsme jeli na oslavy 125. výročí založení SDH Řestoky. Byly pro nás připraveny dvě disciplíny: štafeta 4x30m a požární útok. V konkurenci okolních dětských sborů z Podlažic a Řestok jsme zase vyhráli a obsadili první pozici. Sbírka pohárů se nám tedy krásně rozrůstá. Teď už se ale rozejdeme na prázdniny a sejdeme se zase v září. Na podzim nás čekají soutěže v požárním útoku a závod požárnické všestrannosti. K. Drábková V příších RL se dozvíte něco o druhém, tzv. novém zámku z doby Kinských. SDH ROSICE Povodně 2013 Ač se naší obci povodně vyhnuly, někteří z nás jsme je prožívali naživo. Lépe řečeno likvidaci škod po této katastrofě. I když jsou hasiči a voda úzce spjati, v této situaci je voda nenáviděný živel. Náš sbor ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Chrast se zúčastnil úklidu po povodních ve Štěchovicích ve Středočeském kraji. Pomáhali jsme s úklidem sklepa místní MŠ a s likvidací sádrokartonových zdí v ZŠ. Po rozebrání těchto zdí jsme mohli vidět, kde byla voda při ničivějších povodních v roce V tomto roce byla voda 5

6 Z HISTORIE SPORTU Z historie sportu obce Rosice Seslávky ( ) Čerpáno z objevených dokladů, Sokolské kroniky a z vyprávění pamětníků Kapitola II. Výstavba nového stadionu TJ Dynamo Rosice u Chrasti v části obce zvané Na Lukách. Vážení spoluobčané, jsem přesvědčen o tom, že výstavba stadionu byla největší akcí v historii obce, na které se dobrovolně a zdarma podílelo nejvíce lidí a která také dosud nebyla náležitě doceněna, přestože na ní bylo celkem odpracováno brigádnických hodin, z toho hodin zdarma. Vám, kteří jste se osobně prací zúčastnili a tuto dobu pamatujete, bych ji rád připomenul. A s tím i část Vašeho mládí a čas strávený s kamarády i s těmi, kteří to za Dynamo válí tam někde nahoře. Situace 50.let na vesnici byla velice těžká. V Rosicích bylo například jen devět telefonů (pro dnešní mladé zcela nepředstavitelné). Což někdy znamenalo objednat si hovor a čekat i dlouhé hodiny na spojení, spoustu věcí vyřizovat na soukromých adresách a doufat, že přiběhne ochotný posel a zprávu vyřídí. Shánění stavebního materiálu byla nepředstavitelná makačka. Nebyly volné soboty, pracovalo se do dvanácti hodin, a tak na práci na svém zbývala jen všední odpoledne a celé neděle. O politické situaci netřeba psát. Pro mladé lidi zde nebyla velká možnost sportovního i kulturního vyžití. Ani pár místních zábav a kopnutí do míče na dvorku situaci nezachránily. Fr. Slavík si tento nedostatek nejvíce uvědomoval za svých studií a prací v Praze a Brně, kde měli mladí lidé jiné a větší možnosti. Tam s kamarády přičichl k tehdy buržoaznímu tenisu. Pamětníci odtud pamatují jeho sekaný servis. Nadále hledal možnost jak toto zavést i v naší vesnici. To se mu časem povedlo, a to i díky pomoci lidí různého vzdělání, polit. vyznání, odbornosti a původu, které okolo sebe soustředil. Ti všichni dokázali i přes těžkou práci a velké potíže postavit stadion, který slouží i dnešní generaci, a doufejme, že i budoucí. Nyní už k samotné výstavbě. Nejdůležitější doklad, který lze považovat za zakládající listinu TJ Dynama Rosice, se nazývá Žádost o zařazení do výstavby v akci,,t z , psaná vlastní rukou pana Fr. Slavíka. Z ní považuji za nejdůležitější odstavec č. 5 Stručná zpráva o činnosti jednoty v předcházejících letech i běžném roce:,,tj Dynamo Rosice, dříve Sokol Rosice založený r nevlastní žádná tělovýchovná zařízení (má jen nejzákladnější tělovýchovné nářadí a vybavení pro jedno hokejové družstvo). Oddíl všeobecné průpravy cvičí v místní školní tělocvičně. Žádné vlastní hřiště nemá. Oddíl ledního hokeje hrající závodně od r. 1938, hrál hokej na rybníce. Bez přerušení provozuje činnost oddíl všeobecné průpravy, cvičenci zúčastnili se v r spartakiády v Praze. Oddíl ledního hokeje postoupil loňského roku do krajské soutěže, po získání titulu okresního přeborníka. Od začátku letošního roku odpracovali členové jednoty 1990 dobrovolných brig. hodin ve výstavbě kluziště stanoveného též jako tenisové dvorce. Žádost pokračuje odstavci, kde jsou uvedeni lidé, kteří byli do výstavby stadionu zainteresováni. Projektová dokumentace: vypracoval Stanislav Netolický, Rosice u Chrasti (Seslávky) Stavební komise: předseda: František Slavík, Rosice u Chrasti Členové: Charvát Adolf, Rosice, Novotný Ludvík, Rosice, Petružálková Libuše, Rosice Odpovědný vedoucí stavby: Stanislav Netolický, Rosice u Chrasti (Seslávky) Tato žádost je potvrzena a schválena OV ČSTV v Chrudimi dne a KV ČSTV Pardubice, sekce ledního hokeje. Velkou měrou se na rozpočtu stavby stadionu podílel stavitel pan Josef Hrnčál z Rosic u Chrasti, který je uváděn na jiných dokladech. Druhý doklad je Žádost o zařazení do výstavby v sekci T sportovního střediska v Rosicích u Chrasti, včetně technické zprávy z zaslaný na KV ČSTV Pardubice, z které cituji:,, Do roku 1955 hrál se hokej na rybníce. Po požáru dřevěné kabiny po 6 požáru v r hrál oddíl poslední sezonu na cizích hřištích. Další investice pro kluziště, byly by nerentabilní s ohledem na velmi krátká období zimy, kdy je možno kluziště používat ( použití vysokých mantinelů je riskantní pro oblevy, váhu sněhu, atd.). Výstavba kluziště provedena v úpravě hrací plochy pro tenisové dvorce umožní využití hřiště v letním období pro hraní tenisu, odbíjené, házené, apod. Dále jsou vhodné podmínky pro vybudování fotbalového hřiště. Na okrajích hřiště na kopanou je možno zřídit doskočiště a ostatní doplňky pro přípustné lehkoatletické disciplíny. Sportovní činnost je podporována místními závody: Východočeské plynárny, Východočeské cihelny, JZD a MNV. Třetí doklad z je Žádost o povolení stavby, která obsahuje Rozhodnutí k výstavbě, zde cituji:,,rozhodnutí k výstavbě je souhlasem MNV v Rosicích, který ve spolupráci s JZD dal těl. jednotě potřebné pozemky do trvalého užívání v roce 1954 a zbytek v roce Čtvrtý doklad je z Zařazení svépomocné investiční výstavby do akce T, zde se uvádí:,,krajský výbor ČSTV v Pardubicích na základě pověření ÚV ČSTV v Praze zařadil níže uvedenou investiční výstavbu do akce T pod evidenčním číslem 41791/ Celková hodnota díla: ,03 Kč, přímý investor: TJ Dynamo Rosice u Chrasti. Tento časový souhrn dokladů ukončím výpisem ze zprávy Tělovýchovné jednoty Dynamo Rosice: V minulých letech byly učiněny pokusy o vybudování sportovního střediska, avšak pro malou aktivitu všech, kteří měli být nositeli této výstavby, nebylo s výstavbou započato. Proto na loňské (r. 1956) výroční schůzi TJ Dynama Rosice bylo všemi přítomnými členy odsouhlaseno vybudovat našim podmínkám přiměřené sportovní středisko pozůstávající: 1) Z kluziště s elektrickým osvětlením upravené tak, aby v letním obdobím sloužilo jako hřiště na tenis, odbíjenou a ostatní letní sporty 2) Z hřiště na kopanou s částečnou úpravou pro část atletických disciplín 3) Z šaten s příslušenstvím V roce 1957 byly provedeny zejména tyto práce: odvodnění hřiště, položení 200 m drenážních trubek, navážení na vybranou plochu kluziště 450 t cihlářského odpadu, 377 t škváry a 30 t žulového štětu, vykopání studny a vyzdění části šatny. Moje pozn.: Tento materiál byl většinou převážen nákladními auty bez vyklápěček. Z jiných dokumentů dále uvádím, že dobrovolné brigádnické práce byly vykonány v období za finanční podpory z akce T v hodnotě díla ,48 Kč. Zdarma bylo odpracováno hod. Mzdy za práce, na které byl nárok na proplácení, se zřekli členové ve prospěch jednoty. Takto získaná částka Kč byla použita k nákupu materiálu pro výstavbu střediska. Takto se chovali všichni lidé pracující na výstavbě stadionu i v následujících letech! Vážení spoluobčané a příznivci sportu, výčtem těchto dokumentů a s přihlédnutím k údajům a grafu v minulém čísle Rosických listů získáváte úplnou a celistvou historii vzniku TJ Dynama Rosice u Chrasti. V příštím čísle dokončím výstavbu včetně části nalezených záznamů brigádnických hodin a zajímavostí z výstavby. Vzhledem k tomu, že stále bádám, listuji doklady až šedesát let starými, zažloutlými a někdy i těžko čitelnými, dopustil jsem se v předchozím čísle chyby. Proto bych ji rád uvedl ve správném znění: - První fotbalové utkání dospělých TJ Dynama Rosice se konalo s výsledkem 2:3. Jinak se nic nemění. Upravte si prosím i graf. Za svou mýlku se omlouvám a děkuji za pochopení. Vypracoval Martin Slavík, Rosice Seslávky, dne

7 7

8 Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. srpna 2013 Neprodejné. 8

Město Borohrádek srdečně zve na. BOROHRÁTKY v sobotu 24. srpna 2013. na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek

Město Borohrádek srdečně zve na. BOROHRÁTKY v sobotu 24. srpna 2013. na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek číslo 4 2010201 01245du ben 2010 červenec srpen 2013 2013201020101245duben 2010 Město Borohrádek srdečně zve na BOROHRÁTKY v sobotu 24. srpna 2013 na fotbalovém hřišti TJ Lokomotiva Borohrádek KLoM Admirál

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice červen 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, tímto druhým letošním číslem našeho obecního zpravodaje pokrýváme období, které bylo na události velmi bohaté.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Prázdniny a čas dovolených

Prázdniny a čas dovolených čtvrtletník číslo 2/2009 Prázdniny a čas dovolených Nejdelší den v roce máme za sebou, začíná léto a s ním přichází jedno z nejoblíbenějších období našich dětí a studentů, tedy prázdniny, a pro mnohé z

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Sběrný dvůr a nová sběrna v Proseči

Sběrný dvůr a nová sběrna v Proseči zpravodaj obcí Prosečska 5/2013 Z obsahu: Nové parkoviště v Záboří - Sběrný dvůr a nová sběrna v Proseči - Zákaz podomního prodeje - Městská policie o krok blíže - Dopravní omezení v Proseči na Cyklo Maštale

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA

ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA ROČNÍK 20 LEDEN/ÚNOR 2005 ČÍSLO 1-2 CENA 4 Kč O ČEM PÍŠEME - Z městského zastupitelstva - Platnost občanských průkazů - Příjem žádostí o pronájem bytů ulice Tyršova - Společenská kronika - Aloisie Bačová

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI

KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI 11 Libuš a Písnice 2 0 1 1 KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI 1 2 3 4 1 Děti i dospělí si zacvičili na pátém

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH.

Îivot MNICHOVIC 9/2005. V Mnichovicích se bojovalo. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH. Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 9/2005 OBSAH 3 Rozhovor s 3 Zpráva o činnosti města 5 Zprávy z výborů 6 Kultura 10 Informační centrum 11 Škola informuje 12 Školka

Více

3/2009 ZÁŘÍ 2009 ZDARMA

3/2009 ZÁŘÍ 2009 ZDARMA MARŠOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2009 ZÁŘÍ 2009 ZDARMA POŠLETE SVŮJ HLAS MARŠOVSKÉ LÍPĚ! (více na str. 2) «Snímek někdy kolem r.1950 - jsou zde vidět 3 mohutné lípy původního starého stromořadí, lípa vlevo spolu

Více