RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RADA OBCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODĚKOVÁNÍ. Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne 3.6.2013"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2013, ročník 8, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, toto vydání je už prázdninové, odpočinkové. Je plné pozvánek na sportovní, kulturní a společenské akce pořádané v naší obci v následujících prázdninových měsících. Proto prosím využijte nabídky pořadatelů a navštivte jejich akce. Svojí účastí podpoříte činnost organizací v naší obci. Nejdůležitější informací týkající se investičních akcí, kterou Vám dnes chci sdělit, je, že od 1. července začíná realizace úspor energií na naší základní kole. Po mnoha pokusech se žádostí o dotaci jsme, jak již víte, uspěli, a tak vyměníme venkovní okna a dveře, zateplíme fasádu, zateplíme stropy a nainstalujeme plynová tepelná čerpadla. Cena těchto prací bude okolo devíti miliónů a z obecního rozpočtu zaplatíme téměř polovinu. Dodavatelem prací bude firma ATOS Ledeč nad Sázavou. Smlouva o dílo byla podepsána po náročném výběrovém řízení a teď bude naším hlavním úkolem zabezpečit dobrou kvalitu prací. Stavba bude dokončena do dvanácti měsíců. Naše škola si určitě zaslouží tak rozsáhlou rekonstrukci a doufám, že další velká investice do původní budovy bude podstatně dříve než za dalších neuvěřitelných 87 let! Ještě než Vám popřeji krásné prázdniny, chtěl bych velice poděkovat našim hasičům. Ze své vlastní iniciativy jeli na několik dní pomoci při likvidaci následků povodně ve Štěchovicích. Na vlastní oči viděli a na vlastní ruce zkusili, co dokáže udělat velká voda. Důkazem, že pracovali s velkým nasazením, je poděkování starosty městyse Štěchovice pana Miloše Čapka, které je na následující straně. Pro nás ostatní z této katastrofy ať je ponaučením, že každému se může něco podobného přihodit a je strašně důležité, že i u nás máme hodně lidí, kteří jsou schopní a ochotní pomoci. Krásné prázdniny Vám všem přeje Luboš Netolický, starosta obce UPOZORNĚNÍ: V OBCI BYLY ROZMÍSTĚNY KONTEJNERY, KTERÉ JSOU URČENY NA POUŽITÉ POTRAVINÁŘSKÉ (FRITOVACÍ) OLEJE A TUKY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESLOUŽÍ KE SBĚRU VYJETÝCH MOTOROVÝCH A PŘEVODOVÝCH OLEJŮ. DO KONTEJNERŮ PROSÍM VHAZUJTE POUZE POUŽITÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY V DOBŘE UZAVŘENÝCH PLASTOVÝCH OBALECH. DĚKUJEME! Folková cihelna se letos koná v sobotu 20. července 2013 opět od hodin. Vystoupí kapely Fíci, Pouta, Modrá kref, Pacifik, Devítka a již tradičně Lokálka. Celý program ukončí country bál. 1

2 RADA OBCE Výpis usnesení ze schůze Rady obce Rosice ze dne K bodu č. 1 RO schvaluje plnění usnesení z min. schůze RO. K bodu č. 4 RO schvaluje smlouvu č. OŽPZ/13/21095 o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje obci Rosice na akci Brčekoly, Seslávky splašková kanalizace DPS. K bodu č. 6 RO schvaluje pronájem poz. parc. č. 138/2 a 138/3 v k.ú. Rosice u Chrasti paní M.T., Rosice čp. 74 za cenu 1,- Kč/m 2 /rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. K bodu č. 7 RO schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene, kterou uzavře obec Rosice s pí V.Š. a manž. J. a P. B., v předloženém znění. K bodu č. 8 RO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na základě smlouvy budoucí č. 2DHM mezi obcí Rosice a Povodím Labe, s.p. K bodu č. 9 RO schvaluje zveřejnění záměru obce odprodat pozemky u řadové zástavby v lokalitě bývalého žel. nádraží, vyznačené na geoplánku č /2013. K bodu č. 10 RO schvaluje dle nabídky fy EKO-PF s.r.o. umístění 3 ks separačních nádob na odkládání upotřebeného potravinářského oleje a tuku v obci. K bodu č. 12 RO schvaluje uzavření MŠ Rosice v době hlavních prázdnin od do K bodu č. 13 RO bere na vědomí, že smlouva o dílo č. 1/2013 na akci ZŠ Rosice Realizace úspor energií byla uzavřena v souladu se zákonem s druhým umístěným uchazečem, společností ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, Ledeč nad Sázavou. K bodu č. 14 RO schvaluje vypracování návrhu řešení odlehčovacího koryta a návrh řešení přeložky gravitační a tlakové kanalizace pro DUR. PODĚKOVÁNÍ 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Na závěr školního roku Zanedlouho rozdáme vysvědčení a uzavřeme tak školní rok 2012/13 a žáci se rozběhnou na prázdniny, pracovníci na dovolenou. A čím jsme letos společně prošli? Po letech se ve škole z ekonomických důvodů vyučovalo ve spojené třídě na prvním stupni předmětům výchovného zaměření. Chvíli trvalo, než si žáčci přivykli, ale postupně čím dál více získávali jednak na samostatnosti, ale také na schopnosti spolupracovat při práci. Po nějakém čase nás poctila svou návštěvou Česká školní inspekce a konstatovala, že žáci mají ke svému rozvoji v naší škole vše, co je třeba, že mají možnost využít mnoha vzdělávacích aktivit a pestrých forem práce i nabídek různých akcí. Na žádost zákonných zástupců jsme upravili a v tuto chvíli stále upravujeme školní vzdělávací program, především učební plán, ve kterém jsme kromě jiného posílili počet hodin českého jazyka a matematiky. Žáci opět měli možnost absolvovat plavecký výcvik, lyžařský výcvik, hodiny bruslení, navštívit řadu exkurzí a kulturních akcí především v našem regionu (Velikonoce na zámku, Chrudim město tří muzeí, vzdělávání s ekologickým zaměřením, koncert ). Proběhl tradiční sběr papíru, v rámci Recyklohraní (sběr elektroodpadu) sbíráme body směnitelné za školní pomůcky. Zúčastnili jsme se několika výtvarných soutěží, uspořádali školní recitační soutěž. Na konci roku celý první stupeň vyjel na školu v přírodě do Krkonoš a do Adršpachu. V jarním období jsme žili školním projektem Žejbro. V rámci něj jsme v hodinách řešili matematické úkoly, psali a četli na toto téma, studovali přírodní podmínky a zeměpisné i historické údaje. O Žejbru přímo z Rosic nám připravil besedu pan učitel Z.Volejník a všichni jsme měli možnost dozvědět se spoustu zajímavostí a údajů a prohlédnout si dobové snímky. Nad fotografiemi zapůjčenými z obecního úřadu jsme proseděli také několik hodin a některé byly pro mnohé velmi překvapující. Na závěr pak každá skupina prošla určený úsek toku od pramene po soutok s odborníky z CHKO Železné hory, kteří mnoho zajímavostí předali žákům přímo v terénu, a zpracovala své poznatky formou mapového plakátu. Vznikla také bohatá fotodokumentace. V rámci projektu jsme vyhlásili fotosoutěž a výtvarnou soutěž. Porota měla velmi obtížný úkol, protože snímků se sešlo přes sto a výkresů na padesát. Projekt měl velký ohlas, a proto ještě v dalším školním roce na něj navážeme shromáždili jsme totiž tolik zajímavostí, že by byla škoda je nechat zapadnout. A navíc každá skupina prošla vždy jen jeden úsek a pak všichni začali být zvědaví na ten další (dokonce i někteří rodiče ). Naše materiály z projektu můžete vidět nyní na školní výstavě v galerii v bývalé cihelně. Další aktivitou, která zaujala žáky i dospělé, je zapojení do celosvětového POSTCROSSINGU dopisování si a výměny pohlednic mezi lidmi všech zemí. Komunikujeme v angličtině a němčině a všem nám dělají radost pozdravy z daleka i blízka. Najednou jsou nám blíže nejen například Polsko, Německo či třeba Portugalsko, ale máme známé v Indonésii, Japonsku, v Hong Kongu, Číně, Rusku, USA, na Taiwanu a jinde. A hlavně rozumíme, co nám píší a umíme jim odpovědět! Výstupy prací za celý rok jsme shromáždili a připravili výstavu v cihelně, která je ke zhlédnutí od 25.června po celé prázdniny. Zde si také můžete zakoupit nejnovější číslo školního časopisu Rosík, a tím podpořit práci našich žáků. Na závěr ještě několik slov ke školnímu roku 2013/14. Určitě již víte, že na škole začíná tolik očekávaná rekonstrukce oken a zateplení budovy. Doufejme, že příští rok touto dobou se Rosice budou pyšnit krásně opravenou školní budovou a že práce budou probíhat bez nečekaných zádrhelů (počasí apod.). V září se po mateřské dovolené vrací p.učitelky Rabasová a Brožková, do kanceláře p.chmelíková. Paní učitelka Martincová a Lenka Kohoutová odchází (pracovaly jako zástup za MD) a na vlastní žádost odchází p.učitelka Čápová. Měli bychom přivítat 20 prvňáčků, některé děti se ale stěhují z Rosic, počet žáků školy tedy zůstane zhruba stejný. Na prvním stupni proto z ekonomických důvodů budou opět spojené třídy, ale předměty český jazyk, matematika a anglický jazyk se budou převážně vyučovat po jednotlivých třídách. Ve všech třídách se věnujeme žákům podle individuálních potřeb,

3 včetně tříd spojených, kde celkový počet žáků odpovídá běžné třídě... S největší pravděpodobností třídními učitelkami na 1.stupni budou zkušené p.uč. Rabasová, Línková a Šachová. Na závěr bych chtěla poděkovat za letošní spolupráci našemu zřizovateli obci Rosice v čele s panem starostou Netolickým, školské radě v čele s jejím předsedou p. Laubem, sdružení rodičů Rosa I v čele s paní Rázkovou, koordinátorce KOŠ L.Kociánové, všem těm rodičům, kteří s námi pravidelně spolupracovali, měli opravdový zájem o vzdělávání svých dětí a v rámci svých možností škole pomohli (přístupem, zájmem, propagací, darem, prací ). Jako pedagog doufám, že přijde doba, kdy žádní rodiče nebudou krýt záškoláctví svých dětí, hledat jen u těch druhých chyby a lhaní a podvádění stavět nad poctivé a upřímné vystupování. Krásnou dovolenou a prázdniny a ve zdraví nashledanou v září! Dana Brdíčková, ředitelka školy Jarní aktivity školní družiny Loučení se zimou Tak jako každý rok jsme i letos vyráběli Morénu, kterou jsme potom vynášeli, protože Moréna je symbolem zimy a my jsme se tímto se zimou loučili a přivítali jsme jaro. Morénu jsme vynesli k řece Žejbro do Synčan a tam jsme ji z mostu poslali po vodě. Turnaj v pexesu států Rádi hrajeme toto pexeso, neboť je to nejen zábavné, ale též poučné, učíme se rozeznávat symboly jednotlivých států. Pořádek před školou a v jejím okolí Celý rok se snažíme udržovat pořádek v okolí naší školy. Sbíráme odpadky, papíry, plast, protože chceme, aby to u naší školy bylo pěkné. Jarní a letní turnaje Pobyt venku trávíme nejen pohybovou hrou, ale nastalo i období turnajů, jsou to hlavně pohybové turnaje, fotbal, záchranka, proti všem a také soutěže zručnosti, rychlosti a postřehu. Výzdoba Podle jednotlivých ročních období a významných událostí/velikonoce, Svátek matek, Den dětí / Projekt Žejbro Naše školní družina se účastnila celoškolního projektu, který se nazýval ŽEJBRO. Naše trasa vedla od mlýna po podlažickou zastávku. V den naší turistické výpravy nám počasí přálo, poznali jsme nejen povodí této naší říčky, ale též přírodu a naši obec tak, jak ji mnozí z nás ani neznají. Na toto téma jsme měli besedu a vytvářeli jsme také mapu našeho putování, kde jsme se snažili všichni výtvarně zachytit trasu našeho putování. Projekt naší školní družiny DEN ZEMĚ V tomto období jara a začátku léta jsme vyhlásili v naší školní družině tento týdenní projekt, protože je velmi nutné v dnešní době dbát na to, abychom se chovali šetrněji k přírodě. A to nejen tento týden. Projekt probíhal jednak formou besedy a diskuse, formou příspěvků a názorů žáků, ale také prakticky. Znamenalo to, že jsme čistili určitou část obce sběrem odpadků a tímto málem jsme chtěli přispět k tomu, aby naše vesnice byla hezká. Žáci školní družiny a jejich vychovatelka A.Dostálová KOMUNITNÍ ŠKOLA Komunitní škola Rosice, o. s. zrealizovala již poslední vzdělávací kurz na téma Pojďme hrát divadlo na vsi konaný v rámci projektu OVPK č. CZ.1.07/3.1.00/ Pojďme se učit v naší komunitní škole. Na dvoudenní kurz Pojďme hrát divadlo na vsi jsme si pronajali nově vybudovaný krásný divadelní prostor v Základní škole Chroustovice. Zúčastnilo se celkem čtrnáct zájemců a lektor pan Jiří Adamec nám připravil dvě naprosto úžasná odpoledne. Po oba dny panovala mezi kurzisty velmi uvolněná nálada. Získali jsme nejen mnoho teoretických znalostí, ale i praktických zkušeností, např. rozdílnost při čtení neznámého textu, kdy se soustředíme na bezchybnost a při čtení známého textu se soustředíme na přednes a výraz. Dále jsme pracovali s jedním textem a četli jej několika způsoby, např. hospodským, jako moderátoři a jako básnický přednes. Vyzkoušeli jsme si také scénickou improvizaci jednotlivců a týmovou. Seznámili jsme se s pravidly scénáře a zkusili si jednoduchý scénář napsat. Nechyběla ani píseň zaměřená na jazykolam, při které jsme si málem polámali jazyky. Při naší divadelní práci jsme využívali interiér školy i plenér, kde jsme podle upravených scénářů ve skupinách nastudovali a zahráli tři pohádky - O Smolíčkovi, O perníkové chaloupce a O hloupém Honzovi. Po celou dobu kurzu nás pronásledovala kamera a zaznamenávala všechny naše aktivity. Na závěr jsme si přehrávali jednotlivé záběry, diskutovali o nich a hledali silná a slabá místa. Především však jsme se u nich strašně nasmáli a došli k závěru, že se musí uskutečnit další pokračování, na které se všichni předem už moc těšíme. Ludmila Kociánová, předseda a koordinátor Komunitní školy Rosice, o. s. SDH BRČEKOLY Generali Pojišťovna a.s. a SDH Brčekoly pořádají POD KOPCEM FEST od 13:00, areál Pod kopcem Program: 14:00 Miluška Voborníková 15:15 Monika Mašková z Předhradí absolventka konzervatoře pro zrakově postižené 16:15 Lucie Kožinová (herečka a dabérka) a Ladislav Ondřej (herec, hvězda Ordinace V růžové zahradě) 18:00 Sabrage - frontman kapely je finalista první řady superstar Julián Záhorovský 20: 00 Natřije Doprovodný program: soutěže pro děti i dospělé, malování na obličej, ukázky leteckých modelářů, skákací hrad, nafukování balónků - vstupné dobrovolné. 3

4 DĚTSKÝ DEN Chvíli po sobotním obědě 8.června se na Rosickou tržnici začaly scházet první děti, které se přišly pobavit. Sdružení rodičů Rosa I. a Unie rodičů při MŠ v Rosicích uspořádaly pro děti plno zábavy a odměn. Tentokrát se dětský den odehrál trochu jinak než v minulých letech. Děti na startu dostaly mapku, podle které hledaly v areálu tržnice jednotlivá stanoviště. Na každém čekaly na děti pohádkové postavy, které měly přichystanou nějakou tu disciplínu. Za splnění úkolu dostaly vždy odměnu. Například od krásných muchomůrek si děti odnesly vlastnoručně vymalované sádrové odlitky. U čarodějnic si vysloužily něco barevného na hlavě. Za zmínku stojí také Červená karkulka a vlk, kteří si s sebou přivezli i babičku v posteli. U posledního z deseti zastavení si každý mohl zastřílet na terč. Poté si děti vyzvedly buřta a nanuk. Pobavení jistě zajistila i trampolína nebo hezké písničky DJ Šimka, který nám k tomu všemu pěkně hrál. Děkujeme všem sponzorům: Hasičský klub na tržnici věnoval pití dětem zdarma a zapůjčil trampolínu, Obecní úřad v Rosicích sponzoroval buřty a také hasiči přinesli dětem něco dobrého na zub. Naše poděkování patří také všem, kteří se podíleli na uskutečnění této akce, což jsou ochotní rodiče dětí ze ZŠ a MŠ, děvčata a chlapci ze 6.,7. a 9. třídy. Z HISTORIE OBCE Zámek V minulém čísle RL jsme se seznámili s tvrzemi, prvními sídly nižších šlechticů v Rosicích a Seslávkách. Dnes budeme sledovat historii zámku, který v Rosicích dosud stojí. I když slovo zámek je skoro nepřesné. Zámky máme totiž v Rosicích hned dva starý a nový. V roce 1483 přijíždí do Rosic, tehdy to byly Dolní Seslávky, nový majitel Václav (nebo Vaněk) Talacko z Ještětic. Po prohlídce zdejší tvrze se rozhoduje, že nechá postavit novou. Jistě to nebyla levná záležitost, ale stará tvrz je v katastrofálním stavu. Po vybudování prostornějšího sídla hodného stavu nového pána se začíná pan Václav psát Talácko z Ještětic a Seslavic. Na dlouhou dobu zůstala Talackovská tvrz domovem Václavových potomků. O více než sto let později prodává Václavův potomek Jindřich Talacko z Ještětic vsi Rosice a Seslávky hraběti Lvu Burianu Eusebiovi Berkovi z Dubé a na Rychmburce. Nový pán ale sídlí na hradě Rychmburk a tak Talackovská tvrz rychle chátrá. Za třicetileté války ji dokonce dvakrát vypalují švédská vojska ubytovaná v Chrudimi. Sídlo kdysi velmi rozšířeného rodu Talacků je v troskách. Válka, jejíž výsledek je osobní tragédií mnoha šlechtických rodin, znamená pro naše pány neměnný stav. Píše se rok 1650 a v Rosicích vítají opět nového hraběte Berku, tentokrát Bohuslava Ferdinanda Leopolda Berku z Dubé a Lipé a na Meziříčí. Nový pán si prohlíží místo velmi důkladně. Talackovská tvrz je neobyvatelná, téměř celá zbořená a hrabě Berka dává příkaz vystavět na jejím místě reprezentativnější zámek. Sdružení Rosa I. a Unie rodičů při MŠ v Rosicích KULTURNÍ KLUB SKUTEČ Podzimní divadelní abonmá 2013 ve Skutči jde do prodeje Červen je měsíc, v němž bývá zahájen předprodej podzimního divadelního abonmá ve Skutči. Diváky čekají skvělé divadelní zážitky v pěti porcích představení z celé republiky. V září zahájíme cyklus hudební parodií Limonádový Joe z Městského divadla Mladá Boleslav. Říjen bude stejně jako vloni patřit Divadlu Palace, které do Skutče přiveze představení Pohleď a budeš udiven, ve kterém excelují Jiří Langmajer, David Suchařípa, Martina Hudečková a další. Listopadový vítr zavane na jeviště Kulturního klubu Skuteč Městské divadlo Brno se svéráznou komedií Jezinky a bezinky aneb Arsenik a staré tety, o které již v r napsali v The New York Times, že je to Tak zábavné, že na to nikdo z nás nikdy nezapomene., což platí do dneška. V prosinci povečeříme s Východočeským divadlem Pardubice Blbce k večeři a nový rok začneme s Frankie a Johnnym v podání Terezy Kostkové a Aleše Hámy, kteří přijedou z pražského Divadla v Rytířské. Nároky na kvalitu představení v žádném případě neklesly. Skuteč chce dostát své pověsti města s kvalitním kulturním programem, a proto zde dojde poprvé od r ke zvýšení ceny abonentky na 1100,- Kč z 980,- Kč; celkově je tedy každé představení v abonmá dražší o 24,- Kč, což není mnoho. Současně dojde také ke zdražení vstupenek na jednotlivá představení, která budou nyní stát 250,- Kč oproti dosavadním 230,- Kč. Zdražení je nezbytným krokem pro udržení kvality představení, do jejichž ceny se začátkem roku promítlo zvýšení DPH. Abonentky můžete od 8. června zakoupit přes internet na od 10. června potom fyzicky na odboru kultury a školství MěÚ Skuteč. Další informace poskytne odbor kultury a školství MěÚ Skuteč (tel /487, mob / 422) nebo je naleznete na 4 Se stavbou se začíná pravděpodobně už v roce Zámek, který tvoří starší křídlo zámeckého komplexu se staví ještě ve stylu pozdní renesance. Do průčelí směřujícího dovnitř původního nádvoří umisťují dělníci dodnes zachovalý, i když značně poničený, portál. Rámovaný je dvěma bočními toskánskými sloupy. V polokruhovém zaklenutí je deska upomínající na pana hraběte. Najdeme na ni oválný erb Berků, dvě tváře andělíčků a počáteční písmena stavitele - B. F. L. H. B. Z. A. Z. L. P. N. R. W. R. A. SL. tedy Bohuslav Ferdinand Leopold Hrabě Berka Z (Dubé) A Z Lipé Pán Na Rychmburce Wladyckých Rosicích A Slatiňanech. Na vnější omítce zhruba v polovině výšky budovy je zbytek pásu ornamentálních sgrafit. Hrabě umírá v roce 1659, pouhých šest let po dokončení zámku. Na zámku i v celých Rosicích to budí rozpaky a obavy. O majetek se totiž hlásí

5 vdova, paní hraběnka Marie Eliška rozená Kinská. Komorník Desk zemských v Praze pro ni ale nemá dobré zprávy. Rodový fideikomis se dědí jen v mužské linii, přesně tak, jak to je v Deskách zapsáno. I když hraběnka spor vyhrává, majetek dědí po svém příbuzném František Antonín Berkovi z Dubé z jablonské větve Berků, poslední mužský potomek. Paní hraběnka se ale vrací do Rosic s listem s pečetí a významným obsahem. Zdejší panství jí totiž ona listina zaručuje k vdovskému vychování. Teprve po skonu hraběnky vdovy se Rosic ujímá František Antonín Berka. Zastává u dvora velmi významné funkce je královským místodržícím, zemským soudcem a maršálkem. Jeho zaměstnání mu přináší nemalé finanční zisky a tak nechává upravit zámek (v tu dobu vznikají např. sluneční hodiny na zdi zámku). Největším počinem hraběte je ale na místní poměry velkolepý projekt stavba zámecké jízdárny. Z jeho rozhodnutí se také budují přilehlé zámecké zahrady a jezdecká škola. Kolem zámku rostou další budovy jak houby po dešti. Jedná se především o hospodářská stavení. Ani sám stavitel si jistě neuměl představit, že v budoucnu bude jízdárna sloužit také jako polní nemocnice, kde najdou smrt desítky vojáků napoleonských válek, nebo skladiště cukru či výrobní hala. Dřevěnou podlahu, pokrytou pískem a pilinami, dřevěné obložení stěn a obrazy koní a jezdců v životní velikosti dnes už na místě nenajdeme. Z původního velkolepého vstupu zbyl již jen pozměněný znak s nápisem. I berkovský zámek měnil během staletí své funkce. Byl na krátkou dobu kasárnou husarů, hostincem i sýpkou a dnes v něm máme pekárnu. Pozůstatky zašlé slávy starého zámku uvnitř ale kupodivu ještě najdete. Zachovalo se štukování stropů, krb i erby Berků nad portály. ještě o 2,5 m výše. Někdy si člověk ani nedokáže řádně uvědomit, co vlastně povodeň je a co všechno může voda napáchat. Osobně mě zaujala organizovaná spolupráce a ochota naprosto cizích lidí pomáhat v nouzi. V tomto městě se sešli dobrovolní i profesionální hasiči, vojáci, Červený kříž a hlavně místní spoluobčané, kteří neváhali a pomáhali ostatním postiženým. Děkuji všem kolegům, kteří neváhali a pomohli těm, kteří to momentálně potřebovali ze všech nejvíce. Přeji všem spoluobčanům, ať se našim obcím takovéto povodně vyhýbají a ať každý rozumný člověk nebrání jakýmkoliv proti povodňovým opatřením, neboť i jeho by ochránily před živlem jménem POVODEŇ. NAŠI NEJMLADŠÍ Naši nejmladší dobrovolní hasiči prožívají úspěšné období v požárních sportech a kláních, ve kterých se umisťují na předních příčkách, i dokonce na příčce nejvyšší. Ze srdce jim k těmto výkonům blahopřeji a přeji jim, ať je síla, štěstí a sportovní duch provází i nadále. Je samozřejmé, že bez vedoucích mládeže by těchto výsledků nedosahovali. Proto děkuji za dobře odvedenou práci a přeji ještě více pevných nervů při práci s naší mládeží. Mění se doba, mění se i mládež Není to vždy jednoduché Děti jsou děti Petr Hejduk, SDH Rosice MLADÍ HASIČI SDH ROSICE Od začátku soutěžní sezony jsme se zúčastnili několika soutěží. Okresní kolo hry Plamen se letošní rok konalo ve Skutči května. I přes veškeré snažení a úsilí podávané na trénincích i na soutěži jsme obsadili 15. místo. Ale zážitkem pro nás bylo i nocování ve stanech a pod širákem. Na další soutěži, která se konala 26. května v Markovicích, jsme uspěli mnohem lépe. Běhaly se tu štafety a požární útok, obsadili jsme třetí místo a vyhráli jsme pohár a medaile. Do Klešic (8. června) jsme jeli i s rosickými muži. Časem 18:04 jsme suverénně vyhráli putovní pohár, pohár za první místo a zlaté medaile. Muži také obsadili první místo. Na další soutěž jsme jeli na oslavy 125. výročí založení SDH Řestoky. Byly pro nás připraveny dvě disciplíny: štafeta 4x30m a požární útok. V konkurenci okolních dětských sborů z Podlažic a Řestok jsme zase vyhráli a obsadili první pozici. Sbírka pohárů se nám tedy krásně rozrůstá. Teď už se ale rozejdeme na prázdniny a sejdeme se zase v září. Na podzim nás čekají soutěže v požárním útoku a závod požárnické všestrannosti. K. Drábková V příších RL se dozvíte něco o druhém, tzv. novém zámku z doby Kinských. SDH ROSICE Povodně 2013 Ač se naší obci povodně vyhnuly, někteří z nás jsme je prožívali naživo. Lépe řečeno likvidaci škod po této katastrofě. I když jsou hasiči a voda úzce spjati, v této situaci je voda nenáviděný živel. Náš sbor ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Chrast se zúčastnil úklidu po povodních ve Štěchovicích ve Středočeském kraji. Pomáhali jsme s úklidem sklepa místní MŠ a s likvidací sádrokartonových zdí v ZŠ. Po rozebrání těchto zdí jsme mohli vidět, kde byla voda při ničivějších povodních v roce V tomto roce byla voda 5

6 Z HISTORIE SPORTU Z historie sportu obce Rosice Seslávky ( ) Čerpáno z objevených dokladů, Sokolské kroniky a z vyprávění pamětníků Kapitola II. Výstavba nového stadionu TJ Dynamo Rosice u Chrasti v části obce zvané Na Lukách. Vážení spoluobčané, jsem přesvědčen o tom, že výstavba stadionu byla největší akcí v historii obce, na které se dobrovolně a zdarma podílelo nejvíce lidí a která také dosud nebyla náležitě doceněna, přestože na ní bylo celkem odpracováno brigádnických hodin, z toho hodin zdarma. Vám, kteří jste se osobně prací zúčastnili a tuto dobu pamatujete, bych ji rád připomenul. A s tím i část Vašeho mládí a čas strávený s kamarády i s těmi, kteří to za Dynamo válí tam někde nahoře. Situace 50.let na vesnici byla velice těžká. V Rosicích bylo například jen devět telefonů (pro dnešní mladé zcela nepředstavitelné). Což někdy znamenalo objednat si hovor a čekat i dlouhé hodiny na spojení, spoustu věcí vyřizovat na soukromých adresách a doufat, že přiběhne ochotný posel a zprávu vyřídí. Shánění stavebního materiálu byla nepředstavitelná makačka. Nebyly volné soboty, pracovalo se do dvanácti hodin, a tak na práci na svém zbývala jen všední odpoledne a celé neděle. O politické situaci netřeba psát. Pro mladé lidi zde nebyla velká možnost sportovního i kulturního vyžití. Ani pár místních zábav a kopnutí do míče na dvorku situaci nezachránily. Fr. Slavík si tento nedostatek nejvíce uvědomoval za svých studií a prací v Praze a Brně, kde měli mladí lidé jiné a větší možnosti. Tam s kamarády přičichl k tehdy buržoaznímu tenisu. Pamětníci odtud pamatují jeho sekaný servis. Nadále hledal možnost jak toto zavést i v naší vesnici. To se mu časem povedlo, a to i díky pomoci lidí různého vzdělání, polit. vyznání, odbornosti a původu, které okolo sebe soustředil. Ti všichni dokázali i přes těžkou práci a velké potíže postavit stadion, který slouží i dnešní generaci, a doufejme, že i budoucí. Nyní už k samotné výstavbě. Nejdůležitější doklad, který lze považovat za zakládající listinu TJ Dynama Rosice, se nazývá Žádost o zařazení do výstavby v akci,,t z , psaná vlastní rukou pana Fr. Slavíka. Z ní považuji za nejdůležitější odstavec č. 5 Stručná zpráva o činnosti jednoty v předcházejících letech i běžném roce:,,tj Dynamo Rosice, dříve Sokol Rosice založený r nevlastní žádná tělovýchovná zařízení (má jen nejzákladnější tělovýchovné nářadí a vybavení pro jedno hokejové družstvo). Oddíl všeobecné průpravy cvičí v místní školní tělocvičně. Žádné vlastní hřiště nemá. Oddíl ledního hokeje hrající závodně od r. 1938, hrál hokej na rybníce. Bez přerušení provozuje činnost oddíl všeobecné průpravy, cvičenci zúčastnili se v r spartakiády v Praze. Oddíl ledního hokeje postoupil loňského roku do krajské soutěže, po získání titulu okresního přeborníka. Od začátku letošního roku odpracovali členové jednoty 1990 dobrovolných brig. hodin ve výstavbě kluziště stanoveného též jako tenisové dvorce. Žádost pokračuje odstavci, kde jsou uvedeni lidé, kteří byli do výstavby stadionu zainteresováni. Projektová dokumentace: vypracoval Stanislav Netolický, Rosice u Chrasti (Seslávky) Stavební komise: předseda: František Slavík, Rosice u Chrasti Členové: Charvát Adolf, Rosice, Novotný Ludvík, Rosice, Petružálková Libuše, Rosice Odpovědný vedoucí stavby: Stanislav Netolický, Rosice u Chrasti (Seslávky) Tato žádost je potvrzena a schválena OV ČSTV v Chrudimi dne a KV ČSTV Pardubice, sekce ledního hokeje. Velkou měrou se na rozpočtu stavby stadionu podílel stavitel pan Josef Hrnčál z Rosic u Chrasti, který je uváděn na jiných dokladech. Druhý doklad je Žádost o zařazení do výstavby v sekci T sportovního střediska v Rosicích u Chrasti, včetně technické zprávy z zaslaný na KV ČSTV Pardubice, z které cituji:,, Do roku 1955 hrál se hokej na rybníce. Po požáru dřevěné kabiny po 6 požáru v r hrál oddíl poslední sezonu na cizích hřištích. Další investice pro kluziště, byly by nerentabilní s ohledem na velmi krátká období zimy, kdy je možno kluziště používat ( použití vysokých mantinelů je riskantní pro oblevy, váhu sněhu, atd.). Výstavba kluziště provedena v úpravě hrací plochy pro tenisové dvorce umožní využití hřiště v letním období pro hraní tenisu, odbíjené, házené, apod. Dále jsou vhodné podmínky pro vybudování fotbalového hřiště. Na okrajích hřiště na kopanou je možno zřídit doskočiště a ostatní doplňky pro přípustné lehkoatletické disciplíny. Sportovní činnost je podporována místními závody: Východočeské plynárny, Východočeské cihelny, JZD a MNV. Třetí doklad z je Žádost o povolení stavby, která obsahuje Rozhodnutí k výstavbě, zde cituji:,,rozhodnutí k výstavbě je souhlasem MNV v Rosicích, který ve spolupráci s JZD dal těl. jednotě potřebné pozemky do trvalého užívání v roce 1954 a zbytek v roce Čtvrtý doklad je z Zařazení svépomocné investiční výstavby do akce T, zde se uvádí:,,krajský výbor ČSTV v Pardubicích na základě pověření ÚV ČSTV v Praze zařadil níže uvedenou investiční výstavbu do akce T pod evidenčním číslem 41791/ Celková hodnota díla: ,03 Kč, přímý investor: TJ Dynamo Rosice u Chrasti. Tento časový souhrn dokladů ukončím výpisem ze zprávy Tělovýchovné jednoty Dynamo Rosice: V minulých letech byly učiněny pokusy o vybudování sportovního střediska, avšak pro malou aktivitu všech, kteří měli být nositeli této výstavby, nebylo s výstavbou započato. Proto na loňské (r. 1956) výroční schůzi TJ Dynama Rosice bylo všemi přítomnými členy odsouhlaseno vybudovat našim podmínkám přiměřené sportovní středisko pozůstávající: 1) Z kluziště s elektrickým osvětlením upravené tak, aby v letním obdobím sloužilo jako hřiště na tenis, odbíjenou a ostatní letní sporty 2) Z hřiště na kopanou s částečnou úpravou pro část atletických disciplín 3) Z šaten s příslušenstvím V roce 1957 byly provedeny zejména tyto práce: odvodnění hřiště, položení 200 m drenážních trubek, navážení na vybranou plochu kluziště 450 t cihlářského odpadu, 377 t škváry a 30 t žulového štětu, vykopání studny a vyzdění části šatny. Moje pozn.: Tento materiál byl většinou převážen nákladními auty bez vyklápěček. Z jiných dokumentů dále uvádím, že dobrovolné brigádnické práce byly vykonány v období za finanční podpory z akce T v hodnotě díla ,48 Kč. Zdarma bylo odpracováno hod. Mzdy za práce, na které byl nárok na proplácení, se zřekli členové ve prospěch jednoty. Takto získaná částka Kč byla použita k nákupu materiálu pro výstavbu střediska. Takto se chovali všichni lidé pracující na výstavbě stadionu i v následujících letech! Vážení spoluobčané a příznivci sportu, výčtem těchto dokumentů a s přihlédnutím k údajům a grafu v minulém čísle Rosických listů získáváte úplnou a celistvou historii vzniku TJ Dynama Rosice u Chrasti. V příštím čísle dokončím výstavbu včetně části nalezených záznamů brigádnických hodin a zajímavostí z výstavby. Vzhledem k tomu, že stále bádám, listuji doklady až šedesát let starými, zažloutlými a někdy i těžko čitelnými, dopustil jsem se v předchozím čísle chyby. Proto bych ji rád uvedl ve správném znění: - První fotbalové utkání dospělých TJ Dynama Rosice se konalo s výsledkem 2:3. Jinak se nic nemění. Upravte si prosím i graf. Za svou mýlku se omlouvám a děkuji za pochopení. Vypracoval Martin Slavík, Rosice Seslávky, dne

7 7

8 Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů. Uzávěrka příštího čísla 16. srpna 2013 Neprodejné. 8

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3.

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, školní prázdniny, čas zasloužené dovolené a doufám že i pěkného počasí, začíná pro většinu z nás. První

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013

Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 23.4.2013 Přítomni: Válková, Kejřová, Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, Mašková, Zichová, Mahovská Omluveni:. Světničková,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

1 Řepnický zpravodaj leden 2004

1 Řepnický zpravodaj leden 2004 1 Řepnický zpravodaj leden 2004 Vážení spoluobčané! Stojíme na prahu nového roku, kdy každý bilancuje rok minulý a dává si předsevzetí do roku příštího. O to bychom se chtěli pokusit i my. V minulém roce

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015

Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října do prosince 2015 Měsíčník Obrnického centra sociálních služeb, příspěvkové organizace ROČNÍK II. ČÍSLO 12. PROSINEC 2015 Sociální služby jsou financovány z dotací KÚ Ústí nad Labem a Komunitního plánu města Most od října

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více