Dílčák. nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY. Alena. Monika. Hanka. Maruška. Milka. Maruška.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílčák. nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY. Alena. Monika. Hanka. Maruška. Milka. Maruška."

Transkript

1 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY Dílčák červen 2011 č. 2 /2011 Hanka Monika Alena Milka Maruška Maruška Johanka Radka nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY

2 Informace o dění v obci Zprávy z obecního zastupitelstva Zasedání ZO ze dne Přítomni: 7 členů ZO, 18 občanů ZO na svém veřejném jednání schvaluje Záměr č. 1/2011 na zřízení věcného břemene spočívající v právu vedení a údržby vodovodu na poz. par. Obce Díly č. 1532/127 v k.ú Díly Štírovky Inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku Obce Díly za rok 2010 Záměr č. 2/2011 prodej pozemku p.č. 1854/5 v k.ú. obce Díly o celkové výměře 594 m 2 za cenu 200 Kč/m 2 vedeného jako trvalý travní porost Dočasně nevyhovět žádosti p. L. Mráze ml. o pronájmu pozemku p.č. 1499, LV 742 Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2011 za žáky navštěvující MŠ Klenčí p/č. ve výši Kč Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2011 za žáky navštěvující Masarykovu ZŠ v Klenčí p/č. ve výši Kč Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2011 za žáky navštěvující MŠ Domažlice ve výši Kč. Prominutí poplatků za svoz a shromažďování TKO a náklady na spotřebu vody včetně stočného v místní prodejně potravin ZKO Sušice za rok 2011 Finanční příspěvek ZO Českého svazu včelařů Trhanov ve výši 500 Kč Příspěvek oddílu kuželkářek TJ Sokol Díly na pořádání dětského maškarního bálu ve výši Kč v roce 2011 Schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku (místní komunikace) č. 2243/8 o celkové výměře 92 m 2 a pozemku č. 2243/11 o celkové výměře 13 m 2 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené pracoviště Domažlice Smlouvu o využívání systému zavedeného obcí Díly pro nakládání s komunálním odpadem s firmou Naples Praha hotel Sádek Díly se stanovenou cenou ve výši Kč/rok. Smlouvu o využívání systému zavedeného obcí Díly pro nakládání s komunálním odpadem s restaurací Tyrolka se stanovenou cenou ve výši Kč/rok. Návrh změny rozpočtu č. 2/2011 Změnu odměny 2. místostarostovi p. F. Škultétymu od ve výši Kč měsíčně. Bere na vědomí : Hlavní úkoly ZO Díly na měsíc duben 2011 Pověřuje starostu : Podepsáním smluv na zřízení věcného břemene s uživateli vodovodu vedoucí po obecní parcele č. 1532/127 v kat.území obce Díly Podepsáním dohod o úhradě neinvestičních nákladech na rok 2011 za žáky MŠ a ZŠ v Klenčí pod Čerchovem a v Domažlicích Podepsáním smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 2243/8 o celkové výměře 92 m 2 a pozemku č. 2243/11 o celkové výměře 13 m 2 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené pracoviště Domažlice Podepsáním smluv o využívání systému zavedeného obcí Díly pro nakládání s komunálním odpadem s hotelem Sádek a restaurací Tyrolka Zasedání ZO ze dne přítomni 7 členů ZO, 12 občanů ZO na svém veřejném jednání schvaluje Přihlášku do soutěže Vesnice roku 2011 Výkup dvou parcel ZE PK č. 2488/1 o výměře 218 m 2 a PK 1597/2 o výměře 118 m 2 v kat. území Díly vedené na LV č. 89 ve SJM manželů Zdeňka a Evy Kunešových, Díly čp. 14 za cenu 100,- Kč/m 2 Na základě vyhlášeného Záměru č. 2/2011 prodej parcely KN p.č. 1854/5 v k.ú. Díly o výměře 594 m 2 za cenu 200 Kč/ m 2 vedené jako trvalý travní porost p. Janě Kreuzové, Postřekov 247 s tím, že veškeré poplatky spojené s prodejem bude hradit kupující. Změnu místa podnikání p. T. Volmanovi, Chodov čp. 210, Trhanov na Díly čp. 75. Dodatky č. 1 ze dne a č. 2 ze dne k nájemní smlouvě o provozování bufetu v sále OÚ Díly a pronájem nebytových prostor a zařízení v objektu OÚ Díly čp. 75 za účelem provozování hostince Tyrolka ze dne Vyhlášení Záměru č. 3/2011 na směnu a prodej části obecního pozemku KN p.č. 1854/2 v k.ú. Díly za prodejní cenu 200 Kč /m 2 vedený jako trvalý travní prost za účelem trvalého přístupu k rodinnému domku čp. 41. Vyhlášení Záměru č. 4/2011 na směnu ideální poloviny pozem.parcely ZE PK p.č. 2251/1 v k.ú. Díly (17 m 2 ) za část obecního pozemku KN p.č. 1854/2 v k.ú. Díly a to pouze v rozsahu 17 m 2. Přihlášku Obce Díly k registraci daně z přidané hodnoty s účinností od Změnu rozpočtu č. 3/2011 Vyhlášení Záměru č. 5/2011 o pronájmu části obecního pozemku PK p.č. 1678/1 v k.ú. Díly vedený jako zahrada za cenu Kč/rok (část parku nad kulturním sálem OÚ Díly) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne mezi pronajímatelem Obcí Díly a nájemcem občanským sdružením Rodiče za hřiště Nové znění nájemní smlouvy ze dne mezi pronajímatelem Obcí Díly a nájemcem p. Františkem Reinigerem, Díly čp. 68. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne mezi pronajímatelem Obcí Díly a nájemci Annou Kvičerovou a Hynkem Noskem. Krizový štáb Obce Díly s účinností od ve složení: Vlastimil Anderle, Miroslav Rýdl, František Škultéty, Martin Sokol, Pavel Knopf, Petr Ježo, Květuše Konopíková, Pavel Řezníček a účelovou finanční rezervu ve výši 2.000,- Kč pro každý který rok. Starostu obce p. Vlastimila Anderleho jako pověřenou osobu pro jednání s pořizovatelem nového územní plánu Díly OVÚP při MěÚ Domažlice s účinností od Změnu Usnesení č. 10/2010 z , kdy nesprávně uvedený termín cena stočného se nahrazuje termínem správným cena vodného Vyhodnocení nabídek, kdy schvaluje nabídku fy Petr Beneš, Klenčí p/č. 255 na provedení vodního díla na akci Díly-propojení vodovodu část 1.a 2. ve výši Kč Bere na vědomí: Kontrolu plnění usnesení ze dne Hlavní úkoly ZO Díly na měsíc květen a červen 2011 Rozdělení úkolů a kompetence 1. a 2. místostarosty od Zápis o revizi a aktualizaci knihovního fondu Místní knihovny Díly za rok 2011 Ukládá: Vedoucímu stavební komise p. M. Sokolovi a místostarostovi p. F. Škultétymu zabezpečit propadlou propustní desku u pomníku padlých z 1. Světové války 2

3 Ostatní informace 1. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyz. osob z kapit.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatky za psa Poplatky za užívání veřejného prostranství 1, Poplatky ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky 0, Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté transfery ÚP Neinvestiční dotace na výkon státní správy Pronájem pozemku 1, Voda pronájem infrastruktury Kanalizace stočné Kultura pronájmy Byt pronájem Popelnice prodej Separace odpadu Donáška obědů Správa obce pronájmy Prodej pozemků Úroky Dividendy, podílové fondy ,5 VÝDAJE 2212 Komunikace Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Kanalizace úroky Kanalizace dotace ÚKEP Kanalizace služby provozovatele Příspěvky MŠ Příspěvky ZŠ Knihovna Kulturní záležitosti sál, odměny správce Kaple Dílčák SPOZ TJ Sokol příspěvek Veřejné osvětlení Územní plán Kom.a územ.rozvoj pracovnice OÚ Sběr a svoz nebezp.odpadů Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostat.odpadu tříděný Péče o vzhled obce a zeleň Pečovatelská služba SDH Zastupitelé obce Rodiče za hřiště Činnost míst.správy + zateplení obec.budov Úroky, poplatky bance Pojištění majetku obce Příjmy rozpočtu celkem 3382,4 Výdaje rozpočtu celkem 3080 Výsledek rozpočtu 302,4 Financování úvěr ČOV + úvěr dostavba kanalizace 302,4 Rozpočet je vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem dne: Starosta Vlastimil Anderle 3. odpady Návrh na konečné rozmístění kontejnérů na tříděný odpad v obci Díly Prostor místo Plasty /žlutý/ Sklo /zelený/ Papír /modrý/ Poznámka Parkoviště OÚ velké Sál OÚ velké Prodejna ZKD velké U garáží velké U lesa 1 1 malé Pod lipami MŠ malé Kuželník 1 malé C e l k e m Výdaje na odpadové hospodářství za leden až duben 2011: TKO Kč, plast, papír a sklo Kč, nebezpečný odpad Kč. Vráceno od firmy EKOKOM za tříděný odpad Kč. Upozorňujeme občany obce, aby neodkládali tříděný odpad (plasty, papír, sko) v pytlích a taškách vedle kontejnerů. Jestliže je kontejner plný, jsou v obci Díly i jiná stanoviště (viz tabulka), a proto prosíme občany o jejich využití. 3

4 4.Pietní akt u příležitosti osvobození obce Díly Dne proběhlo pietní setkání u dílské kapličky, kde jsme si připomněli oběti a hrdinství pěti občanů naší obce a vzdali jim úctu. Druhá část tohoto setkání proběhla u pomníčku, který Obec Díly v roce 1995 odhalila na počest amerických vojáků padlých před 66. roky při osvobozování naší obce. Pietního setkání se kromě občanů Dílů a okolních obcí zúčastnili: 2. tajemník pro kulturní záležitosti amerického velvyslanectví p. Gregory Gaede, členové Klubu 3.armády z Plzně, zástupci obce a zástupci MO KSČM, kteří uctili památku padlých položením květin. 3. vodovod a kanalizace Omluva Dne proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Díly, které v předem schváleném a vyvěšeném programu pod bodem 4 /Nové body jednání/, písm. d) projednávalo cenu vodného na rok 2011 ve výši 15,55 Kč bez DPH. Tato cena byla určena na základě zaslané kalkulace pro rok 2011 od provozovatelské společnosti CHVaK a.s. Domažlice, ze které vyplývá navrhovaná cena pro vodné včetně DPH na rok 2011 ve výši 17,11 Kč/m 3. Poplatek na udržování stávající kanalizační sítě v k.ú. Díly pro rok 2011 nebyl vůbec předmětem jednání a zastupitelé obce o změně výši poplatku za tzv. stočné, který je stále stejný ve výši 4,37 Kč/m 3 i pro rok 2011, nejednalo. Ze zápisu zasedání vyplývá - cituji : Byl doručen návrh na cenu vodného 2011 ve výši 17,11 Kč/m 3 (v r ,61 Kč/m 3 ), kde se do ceny vodného pro rok 2011 promítlo nezbytné navýšení vstupních cen energie, materiálu a pohonných hmot, mzdových prostředků a ostatních služeb při zachování výše nájemného vodovodní a kanalizační infrastruktury. Tento text zápisu byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. Na základě zápisu bylo vyhotovené usnesení z 10. veřejného zasedání ZO Díly, ve kterém zapisovatelka omylem zaměnila termín vodného za nesprávný stočného. Bohužel tohoto administrativního pochybení si nepovšimli ani jak ověřovatelé zápisu, tak ani já, který znění zápisu a usnesení schvaluji svým podpisem. Člen redakční rady čtvrtletníku Dílčák následně čerpal informace z vyhotoveného usnesení, čímž došlo k uvedení mylné informace na str. 2 našeho časopisu (č.1/2011), kde v podbodu Zprávy z obecního zastupitelstva ze dne je chybně uveden termín stočného, místo správně uvedeného vodného. Za uvedené pochybení se omlouvám zejména těm, kterým tato nechtěně učiněná administrativní chyba způsobila jakákoliv psychická traumata a zároveň děkuji za upozornění na tuto nesprávně uvedenou informaci. Vlastimil Anderle - starosta obce Díly K této omluvě se dále připojuje i redakční rada čtvrtletníku Dílčák. 5.upozornění Upozorňujeme občany na zaktualizované oficiální webové stránky Obecního úřadu Díly kde lze najít v elektronické podobě jak informace z obecního úřadu, práce zastupitelstva, úřední desku, zpravodaj obce a jiné, tak i údaje o zájmových organizací v obci, fotogalerii a další užitečné informace. momentka z pietního aktu u Dobré vody 6. poděkování - paní Anně Krutinové za úklid odpadků podél silnice z Dílů do Klenčí p/č. - paní Jiřině Balounové za úpravu prostranství kolem lip a pomníčku Jana Husa - firmě HAUSER z Vejprnic a jejich vedoucí lakovny paní Marii Jedličkové (za svobodna Poslední z Dílů) za bezplatné nalakování nově zhotovených mříží na kapličku - panu Martinu Sokolovi za vyrobení a pánům Josefovi a Petrovi Konopíkovi za zabudování úřední desky u budovy OÚ Díly - TJ Sokol Díly za vzorné uspořádání Běhu osvobození. Letošní ročník byl již 40. a za to jim patří dík a velké uznání - výboru SDH za perfektně připravenou a zorganizovanou okrskovou soutěž v požárním sportu dne občanskému sdružení Rodiče za hřiště za uspořádání dětského dne konaného dne paní Anežce Sokolové a Anně Krutinové za péči o kapličku - všem občanům a chalupářům, kteří přispívají k pěknému vzhledu obce údržbou domů a úpravou zahrádek nejen v letošním roce, kdy soutěžíme o titul Vesnice roku 7. Informace k obědům ze ZŠ Klenčí p/č. Upozorňujeme občany, že o prázdninách školní kuchyně nevaří. Obec Díly bude hledat další možnosti k zajištění dovážky obědů. KLENEČSKÉ VARHANY ZÁCHRANA Opět byl náš OÚ požádán o zveřejnění letáku, který se týká varhan z roku 1758 v kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem. Sdružení pro záchranu historických varhan v Klenčí p/č. děkuje za jakýkoliv příspěvek na opravu varhan. Přispívat na opravu varhan je možné bezhotovostním převodem na účet /0300 nebo i v hotovosti na pokladně OÚ Díly 4

5 DÍLSKÁ POUŤ 2011 Program : Úterý Poutní Mše svatá od hodin v místní kapličce, kterou bude sloužit farář Libor Buček 2. U hotelu Sádek od hodin vystoupí country kapela, vaření tradičního kotlíkového guláše 3. Tradiční výstava, tentokráte obrazů Miroslava Řezníčka, zahájení v 10,00 hod. v objektu bývalé MŠ Pátek Zahájení pouťového turnaje v kuželkách o putovní pohár Jana Sladkého Koziny v kuželně TJ Sokol Díly od hodin Pouťový stánkový prodej a pouťové atrakce hřiště Koncert plzeňské rockové kapely Starý psi od hodin ve stanu na parkovišti u OÚ Sobota Propagace činnosti aktivních složek v obci /SDH, TJ Sokol Díly, Občanské sdružení Rodiče za hřiště, aj./ a výrobků i uměleckých řemesel v obci veřejné prostranství, objekt MŠ, dětské hřiště dle zájmu propagátorů a vystavovatelů Pouťový stánkový prodej a pouťové atrakce - hřiště Pokračování pouťového turnaje v kuželkách o putovní pohár kuželna TJ Sokol Díly Taneční zábava pro dospělé i mládež od hodin ve stanu na parkovišti u OÚ bude hrát kapela Relax z Klatov Neděle Propagace činnosti aktivních složek v obci /SDH, TJ Sokol Díly, Občanské sdružení Rodiče za hřiště, aj./ a výrobků i uměleckých řemesel v obci Pouťový stánkový prodej a pouťové atrakce - hřiště Koncert dechové hudby Horalka od hodin ve stanu na parkovišti u OÚ Ukončení a vyhodnocení pouťového turnaje v kuželkách v hodin Pouťové dozvuky ve stanu na parkovišti u OÚ, popř. v restauraci Tyrolka Změna programu se vyhrazuje Vlastimil Anderle starosta Zájmové organizace v obci Sbor dobrovolných hasičů členové sboru dobrovolných hasičů připravili místní hřiště na tréninky požárního sportu, hřiště bylo posekáno, byla instalována káď, terče a základna. Tréninku využila téměř všechna soutěžní družstva našeho sboru, a tak se poctivě připravovala na okrskovou soutěž se konalo okresní shromáždění představitelů SDH, které proběhlo v hotelu Kalous v Domažlicích. Za náš sbor se zúčastnil starosta sboru Pavel Knopf. Tématem shromáždění byla činnost sboru dobrovolných hasičů v našem okrese, soutěže v požárním sportu a sjednotily se zde termíny jednotlivých memoriálů, které se budou konat v našem okrese, aby se jejich termíny nepřekrývaly se zúčastnil starosta našeho sboru Pavel Knopf a velitel sboru Petr Ježo okrskové schůze v Chodově, jednalo se o přípravnou schůzi na okrskovou soutěž v požárním sportu, kde se určil počet rozhodčích, pravidla soutěže a další podrobnosti nutné ke zdárnému uspořádání soutěže se zúčastnili tři naši členové extrémního závodu jednotlivců Výstup na domažlickou věž, která má výšku 56 metrů a na vrchol vede 194 schodů. Závodí se v pracovním stejnokroji PS II, zásahových botách, pracovních rukavicích a ochranné přilbě. Na zádech má každý závodník dýchací přístroj Saturn S7 a v ruce nese hasičskou hadici C, vše o váze kolem dvaceti kilogramů. K vrcholu věže odstartovalo šedesát závodníků a všichni ať s menšími nebo většími problémy vrcholu věže dosáhli. Po dosažení cíle záchranná služba každému změřila krevní tlak, tep a kyslík v krvi a po malém odpočinku sešel závodník zpět z věže dolů. Pavel Knopf ročník nar skončil časem na 10. místě a Miloslav Mazanec st. ročník nar skončil časem na 14. místě v kategorii nad 30 let z celkového počtu 17-ti závodníků. V kategorii do 30-ti let skončil časem Miloslav Mazancec ml. ročník nar na 21. místě z celkového počtu 43 závodníků. Foto a video ze soutěže naleznete v rubrice odkazy- Výstup na domažlickou věž členové našeho sboru za pomoci techniky, kterou sbor disponuje, provedli vysání a vyčištění bazénu u pana Miroslava Herana. Tuto možnost mohou i nadále využít všichni občané Dílů se 5 členů našeho sboru zúčastnilo oslav svatého Floriána v Domažlicích, které pořádal Sbor dobrovolných hasičů Domažlice. Součástí oslav byl průvod hasičů od kostela Všech svatých na náměstí, kde se v kostele Narození Panny Marie konala mše. V měsíci květnu byla osazena nová garážová vrata v místní školce, kde náš sbor nyní parkuje tatru 805. Vrata vyrobil náš člen Martin Sokol a hasiči je svépomocí zabudovali proběhla důkladná příprava hřiště a okolí na okrskovou soutěž. Byl postaven stan a stánky, byla instalována překážková dráha, hřiště bylo opětovně posekáno. 5

6 se konala okrsková soutěž v požárním sportu na Dílích. Začátek byl v hodin. Domácí hasiči přivítali své soupeře z okrsku č. 12 na perfektně připraveném hřišti, v jehož sousedství nechyběla místa pro diváky a také občerstvení. Nejvíce sportovních družstev zapojil Sbor dobrovolných hasičů Chodov a Díly. Svou premiéru si zde odbyly domácí veteránky, které vstoupily mezi hasiče na výroční valné hromadě SDH Díly 15. ledna Soutěž byla zahájena štafetami 4 x 100 metrů, po nichž přišly na řadu požární útoky. Veškteré dění na hřišti komentoval jednatel SDH Díly Miloslav Mazanec. Velmi všechny překvapil výsledek mužů z Nemanic, kteří zaběhli skvělý čas na štafetách a pro příští roky budou štikou soutěže. V úvodu předvedli svoji ukázku nejmenší hasiči z Chodova, kteří byli oceněni za svůj výkon malým pohárem. Časy, kterých jste dosahovali, byly špičkové, soutěžili jste čestně a rozhodčí se snažili rozhodovat spravedlivě pochválil všechny zúčastněné jejich okrskový velitel Eduard Sýkora. Vyhlášení výsledků provedl okrskový velitel Petr Ježo. Do okresního kola postoupili muži z Postřekova a všechny týmy žen. Po skončení soutěže zahrála v připraveném stanu kapela EKG Band. Všichni se dobře bavili, zapíjeli vítězství i porážku. Domů se všichni rozcházeli v pozdních nočních hodinách. Občerstvení na soutěži si náš sbor zajistil vlastními silami, abychom z prodeje utržili nějaké finanční prostředky. Zajištění občerstvení bylo jedním z nejsložitějších úkolů, a proto velice děkujeme všem, kteří se na zajištění občerstvení podíleli. Jsou to zejména Jindřiška Mazancová a Vendulka Knopfová, které obsluhovaly stánek s potravinami; Maruška Heranová, Štěpánka Ulmanová, Vlastík Jílek a Vlastík Anderle, kteří obsluhovali stánek s nápoji. Bez těchto obětavých lidí, kteří kromě Vlastíka Anderleho nejsou ani členy našeho sboru, by se nám občerstvení na takové úrovni jistě nepodařilo zajistit. Druhý den po soutěži v dopoledních hodinách byl proveden úklid hřiště a okolí stánků. Vše bylo dáno do původního stavu a nikdo by nepoznal, že na hřišti proběhla nějaká akce. V sobotu 11. června 2011 v 5:15 hodin nahlásil veliteli JSDH Petru Ježovi, občan Dílů, že je neprůjezdná silnice z Dílů do Klenčí p. Čerchovem z důvodu padlého stromu přes vozovku. V 607 vyjelo na tuto událost zásahové vozidlo CAS 25 ŠKODA 706 RTHP se zásahovým družstvem v počtu Padlý strom byl rozřezán a byl proveden úklid vozovky. V 635 hodin se zásahové družstvo vrátilo zpět na základnu náš sbor uspořádal již čtrnáctý cyklovýlet po krásách Českého lesa. Výletu se účastnilo 29 cyklistů a 9 pěších turistů, nejmladším účastníkem cyklovýletu byl 15letý Lukáš Knopf a nejstarším 65letý Jiří Knopf. Cyklistická trasa byla dlouhá 78 kilometrů a vedla z Dílů na bývalou Mýtnici u Nemanic, dále na Švarcavu, kde jsme přejeli do Německa a jeli jsme do obce Eslran, zde jsme se občerstvili v místní hospůdce a pokračovali jsme na Pleš. Z Pleše jsme jeli na Hvozd u Smolova, kde jsme měli zajištěno opékání vuřtů na hájence u manželů Váchalových, za což jim patří velký dík. Z Hvozdu jsme se na Díly vrátili přes Hostouň, Načetín, Hvožďany a Pivoň. Trasa pěších turistů vedla z Dílů přes Rybníky na Hvozd, kde jsme se společně setkali. Trasa byla dlouhá 26 kilometrů. Závěr celého výletu byl v restauraci Tyrolka, kde nám restauratér Tomáš Volman upekl výborné steaky. Počasí se vydařilo, a i když byla trasa profilově náročná, všem účastníkům se líbila a těší se na další podnik, který bude hasiči na příští rok připraven se 5 členů zásahového družstva našeho sboru zúčastní letního cvičení JSDH okresu Domažlice na Baldově. V průběhu cvičení si všichni členové vyzkouší různé modifikace hasičské práce, jedná se zejména o hašení požárů různou technikou, vyhledávání osob, výcvik v upotřebení dýchacích přístrojů na poligonu, slaňování a dálková doprava vody. Cvičení je dosti náročné, ale pro výcvik hasičů velmi důležité. Co nás čeká : - organizace pouťové zábavy - pomoc OÚ při úpravě výčepu na sále - účast na letních memoriálech v hasičském sportu soutěžní družstva SDH Díly 6

7 někteří naši členové navštíví sbor dobrovolných hasičů v obci Žichlínek, od kterého náš sbor zakoupil hasičský vůz Škoda 706 RTHP, kam jsme pozváni na tradiční vinobraní - v měsíci září bude provedena výměna střechy na hasičské zbrojnici, kterou provedou hasiči svépomocí Upozornění: Sbor dobrovolných hasičů Díly upozorňuje občany, že se náš sbor přihlásil do projektu Recyklujte s hasiči. Princip programu je, že sbor dobrovolných hasičů organizuje sběrnou akci nebezpečných odpadů a za sesbíraný materiál dostává finanční odměnu. Jedná se zejména o lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, mikrovlné trouby, vysavače, televizory, radiopřijímače. Každý občan, který by měl zájem o likvidaci těchto nebezpečných odpadů, může kontaktovat místní hasiče a ti zajistí odvoz těchto odpadů a následnou bezplatnou likvidaci. Odvoz a likvidace může být provedena kdykoliv v průběhu celého roku. Na soutěž je třeba se řádně připravit, nejen po sportovní stránce. Výsledky okrskové soutěže v Dílech: ŽENY: 1. Postřekov (útok 28,82, štafeta 55,22, celk. čas 84,04) 2. Chodov (útok 29,82, štafeta 56,28, celk. čas 85,48) 3. Díly (útok 30,56, štafeta 1:18,16, celka. čas 108,72) VETERÁNKY (jen útok) 1. Díly 42,22 2. Chodov 2:15,13 MUŽI: 1. Postřekov I - (útok 19,69, štafeta 48,69, celk. čas 68,38) 2. Chodov I - (útok 21,75, štafeta 51,65, celk. čas 73,40) 3. Postřekov II - (útok 24,22, štafeta 53,06, celk. čas 77,28) 4. Chodov II - (útok 24,63, štafeta 58,40, celk. čas 83,03) 5. Díly (útok 27,21, štafeta 56,22, celk. čas 83,43) 6. Nemanice (útok 40,66, štafeta 52,44, celk. čas 93,10) 7. Trhanov (útok 36,69, štafeta 62,84, celk. čas 99,53) MUŽI NAD 35 LET (jen útok) 1. Chodov 24,00 2. Díly 26,03 VETERÁNI (jen útok) 1. Díly 35,97 2. Chodov 45,13 3. Postřekov 1:18,78 To je proud, pane veliteli :-) 7

8 Trenér veteránek dostal za svou péči hobla. Pořadatelé z TJ Sokol Díly měli radost z hojné účasti jak závodníků, tak diváků. 8

9 TJ Sokol Díly Kuželkářský oddíl: SOUTĚŽE DRUŽSTEV Začátkem dubna skončily soutěže družstev ročníku 2010/2011. V přeboru Plzeňského kraje skončilo naše Áčko na krásném 4. místě s 25 body. Základní sestavu průběžně doplňovali hráči a hráčky z družstva B a C. Nejlepší hráč - Sokol Jaroslav - se s průměrem 427 kuželek na zápas umístil na 4. místě v kraji. V Okresním přeboru družstev bylo družstvo žen převážnou část soutěže v čele tabulky. Až poslední zápas rozhodl, že skončily na druhém místě s 24 body a s průměrem 2377 kuželek na zápas. Přesto ženy dostaly možnost postoupit do přeboru Plzeňského kraje a tak v příštím ročníku budou za náš oddíl hrát v kraji dvě družstva. Nejlepší hráčkami byly: Knopfová Václava s průměrem 425 kuželek na zápas (2. místo v okrese) a Kouříková Iveta s průměrem 421 kuželek na zápas (3. místo v okrese). Ani družstvo mužů si nevedlo špatně. Obsadilo 5. místo s 12 body a průměrem 2283 kuželek na zápas. Nejlepším hráčem byl Anderle Antonín s průměrem 399 kuželek na zápas (19. místo v okrese). PŘEBORY JEDNOTLIVCŮ 2011 Po okresních přeborech jednotlivců, které proběhly , se naši hráči (4 muži a 5 žen), zúčastnili ve dnech přeborů Plzeňského kraje na 120 HS. V mužské kategorii obsadil Ochotný Jiří 23. místo s výsledkem 506 kuželek. Mezi seniory skončil na 15. místě Kuneš Zdeněk 489 kuželek, na 26. místě Kuneš Martin 447 kuželek a na 28. místě Mikulenka Pavel 439 kuželek. V ženské seniorské kategorii byla Konopíková Květa na 4. místě 507 kuželek a Kuželková Jana na 5. místě 492 kuželek. Ženskou kategorii vyhrála obhájkyně z loňského roku Kouříková Iveta 533 kuželek a zajistila si tím postup na mistrovství České republiky. Na 5. místě skončila Knopfová Václava 501 kuželek, na 8. místě Pittnerová Milena 474 kuželek a na 12. místě Kapicová Dana 451 kuželek. I v letošním roce měl náš oddíl zástupce na mistrovství České republiky (potřetí za sebou) v podobě Ivety Kouříkové. Hrála na kuželně v Rosicích u Brna a obsadila 44. místo s výsledkem 497 kuželek. Bližší informace viz. následující článek. Všem hráčům děkujeme za vynikající reprezentaci našeho oddílu. oddíl- ženy z Dílů. Jako přebornice kraje se probojovala na mistrovství republiky, tentokrát pořádané v Rosicích u Brna. A protože jsme hrdé na všechny výkony, doprovázel Ivetu skoro celý tým spoluhráček. Atmosféra na nové kuželně byla výborná. Na internetu jsme sledovaly výsledky v ostatních kuželkářských kategoriích, které se v ten den hrály po celé republice. V sobotu 8. května v 19 hodin Iveta nastoupila spolu s dalšími třemi hráčkami k soutěžnímu zápolení.i když se nedostala do první dvacítky k postupu, odvedla dobrý výkon. Sama se sebou spokojená nebyla, ale dráhy byly opravdu těžké i podle výkonů a vyjádření ostatních hráček. Večer jsme při harmonice poseděly v příjemné restauraci u sportovního areálu. Druhý den po prohlídce městečka byl odjezd domů. A protože jsme fanynky hokeje,sledovaly jsme společně utkání našich kluků s týmem Ruska v restauraci Tyrolka na Dílích, kde taky proběhlo hodnocení naší výpravy. A závěr? Zase pěkný! Iveto děkujeme! VELIKONOČNÍ KOULENÍ PRO DĚTI Dlouhou tradici má i Velikonoční koulení pro děti a mládež. Toho letošního se zúčastnilo 17 zájemců, převážně mladších dětí. Děti si zahrály o velikonočního zajíčka a strávily tak se svými rodiči a kuželkářkami příjemné velikonoční odpoledne. Závody Běh osvobození Dne pořádal TJ Sokol Díly 40.ročník Běhu osvobození, kterého se zúčastnilo celkem 149 běžců v 19 kategoriích. 25 závodníků, kteří startovali za domácí TJ Sokol Díly uvádíme jmenovitě: Předškolní děti 100 m: Rýdlová Veronika 3.místo Bernardová Kateřina 5.místo Škultéty František 6.místo Škudera Jan 9.místo Vítovcová Lucie 9.místo Volfík Matěj 10.místo Pospíšilová Aneta 10.místo Kuželková Marie 13.místo Konrádyová Karolína 14.místo Konopíková Kateřina 15.místo Rojtová Viktorie 16.místo Rýdlová Zuzana 17.místo Žatstvo 500 m Volfík Vojtěch 5.místo Soukup Vojtěch 8.místo Soukup Matěj 9.místo Škopek Ondřej 9.místo Škopek Martin 10.místo Žactvo 1 km Volfíková Eliška 6.místo Ježo Petr 7.místo Žactvo 2 km Kuneš Vojtěch 3.místo Muži 9 km Šindelář Radek 8.místo Anderle Tomáš 13.místo Kriško Petr 14.místo Muži nad 50 let 9 km Pittner Milan 4.místo Všem přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. Díly opět na republice Během minulého víkendu už po třetí reprezentovala Iveta Kouříková kuželkářský Malí závodníci pod dohledem startéra Petra Kuneše 9

10 Start hlavního závodu mužů na trati 9km Hokej Soutěž PLAY-OFF Po výhře 7:4 nad týmem Okula Nýrsko se náš tým dostal mezi čtyři družstva soutěže play-off První zápas byl sehrán na zimním stadionu v Tachově, kde naši hokejisté prohráli s týmem HC Buldoci Stříbro vysoko 1:11. Odveta se hrála na zimním stadionu v Domažlicích a skončila remízou 5:5. Zápas o třetí místo se hrál opět v Domažlicích s týmem HC Rakon Domažlice. Naši zhde prohráli 1:3 a skončili na 4.místě, za které se ale numusí vůbec stydět. První ísto tedy obsadili hráči HC Buldoci Stříbro a druhé místo patří mužstvu HC Přimda. Zakončení celé soutěže pro hokejisty, fanoušky a příznivce ledního kokeje proběhlo opět ve velmi přátelském ovzduší v restauraci Tyrolka. Děkujeme obsluze restaurace a všem, kteří se podíleli na přípravě pohoštění. Hokejistům děkujeme za sportovní zážitky a těšíme se na další sezonu. Za fanoušky a fanynky Alena Kabourková Pochod Díly Přimda V pátek 10.června 2011 uspořádala TJ Sokol Díly tradiční pochod Díly-Přimda. Ráno v 7,00 hod. vyrazilo 10 pěších na změněnou trasu přes Liščí horu na 50 km trasu. Nováčkem pochodu byl Václav Pavlíček. Po přespání v Újezdě pod Přimdou pokračoval pochod 17 km na Hvozd u Smolova, kam dorazilo dalších osm pěších, kteří ušli 25 km na trase z Dílů na Hvozd. Po opečení špekáčků a posezení s manželi Váchalovými pochodníky odvezl Jaroslav Sokol st. zpět na Díly, za čož mu patří poděkování od všech účastníků pochodu. TJ Sokol - připravujeme: V soboru se uskuteční turistický zájezd na Hoher-Bogen. Na programu je přechod pohoří, návštěva rozhledny a její podzemní části (bývalý vojenský objekt). Trasa měří 6-8 km. Přihlášky se přijímají v Tyrolce, záloha 150,- Kč (v ceně je i občerstvení). Zveme širokou veřejnost. V sobotu proběhne na hřišti nohejbalový turnaj. Datum pouťového fotbalu zatím není určen. Ani potopa po bouřce nezkazila dětem radost z dětského dne. 10

11 Rodiče za hřiště Dne 5. června od půl třetí uspořádalo občanské sdružení Rodiče za hřiště dětský den na fotbalovém hřišti. Zúčastnilo se cca 40 dětí, které byly kromě těch nejmenších rozděleny do družstev a soutěžily v těchto, poněkud záhadně nazvaných, disciplínách: Devět mrtvých, Nosiči vody, Bitva o největší palec, Na skok za mlynářem, O veliké řepě, Pavilon opic, Máš minutu, Procházka lesem a Natři to soupeřům. Vítězem se stalo družstvo Avatarové pod vedením kapitánky Karolíny Ježové. Dále se na protější louce konaly projížďky na koni, kde se všechny děti postupně vystřídaly. Po ukončení všech soutěží a vyhlášení výsledků, které byly spojené i s rozdáváním sladkých odměn, došlo i na opékání vuřtů. Na závěr krásného odpoledne přijelo družstvo místních hasičů a děti si mohly vyzkoušet stříkání se stříkačkou, funkčnost dýchacího přístroje a komunikaci přenosnými radiostanicemi. Všem, kteří se jakkoli podíleli na konání dětského dne, srdečně děkuji. Miroslav Rýdl, předseda občanského sdružení Rodiče za hřiště sladká odměna INZERCE projížďka na koni Makej, tahej...! 11

12 Životní jubilea duben: Hana Strnadová, Marie Vavříčková, Anežka Pavlíčková, Jiří Krutina, Vít Adamec květen: Matouš Řezníček, Josef Kuželka, Miloslav Konopík červen: Marie Karbanová, Václav Pavlíček, Anna Martincová, František Volfík, Anna Anderlová, Karel Šindelář Všem jmenovaným přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a životního elánu. V tomto čísle Dílčáku bychom chtěli dodatečně popřát manželům Marii a Josefu Kapicovým k jejich zlaté svatbě. Přejeme jim hodně zdraví, spokojenosti, životního elánu a hodně radosti do dalších let. Zároveň bychom chtěli také popřát novomanželům Vondrašovým na společné cestě životem hodně vzájemného porozumění a lásky. novomanželé Kapicovi INZERCE Vydává OÚ Díly, Díly 75, Domažlice, IČ: , reg. číslo: MKČR E Redakční rada ve složení: B. Anderlová, M. Rýdl, L. Holubová, A. Sokolová, M. Mazanec, P. Konšel 12

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU.

ZÁPIS. z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. ZÁPIS z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 15.2.2010 od 18,00 hodin v zasedací místnosti OU. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Vyhláška o ceně odpadů 4. Žádost

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny Dále přítomno: 7 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 14 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 11. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin.

ZÁPIS. ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. ZÁPIS ze 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 29.3.2010 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00hodin. Program 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Prodej pozemku p.p.č.99/1

Více

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice

Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Zápis a přijatá usnesení z 6. zasedání ZO Slezské Rudoltice, konaného dne 9.7.2007 v kanceláři OÚ Sl. Rudoltice Přítomni: J. Strýček, M. Glejtek, S. Zemba, R. Rajnochová, B. Kostiha, L. Švehla, P. Pargač,

Více

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov, konaného dne 18.8.2015 Zasedání Zastupitelstva obce Zbýšov bylo zahájeno starostkou Květou Němcovou v 18,oo hodin na Obecním úřadě ve Zbýšově. Dnešní zastupitelstvo

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více