Dílčák. nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY. Alena. Monika. Hanka. Maruška. Milka. Maruška.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dílčák. nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY. Alena. Monika. Hanka. Maruška. Milka. Maruška."

Transkript

1 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU DÍLY Dílčák červen 2011 č. 2 /2011 Hanka Monika Alena Milka Maruška Maruška Johanka Radka nové soutěžní družstvo SDH Díly VETERÁNKY

2 Informace o dění v obci Zprávy z obecního zastupitelstva Zasedání ZO ze dne Přítomni: 7 členů ZO, 18 občanů ZO na svém veřejném jednání schvaluje Záměr č. 1/2011 na zřízení věcného břemene spočívající v právu vedení a údržby vodovodu na poz. par. Obce Díly č. 1532/127 v k.ú Díly Štírovky Inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku Obce Díly za rok 2010 Záměr č. 2/2011 prodej pozemku p.č. 1854/5 v k.ú. obce Díly o celkové výměře 594 m 2 za cenu 200 Kč/m 2 vedeného jako trvalý travní porost Dočasně nevyhovět žádosti p. L. Mráze ml. o pronájmu pozemku p.č. 1499, LV 742 Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2011 za žáky navštěvující MŠ Klenčí p/č. ve výši Kč Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2011 za žáky navštěvující Masarykovu ZŠ v Klenčí p/č. ve výši Kč Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2011 za žáky navštěvující MŠ Domažlice ve výši Kč. Prominutí poplatků za svoz a shromažďování TKO a náklady na spotřebu vody včetně stočného v místní prodejně potravin ZKO Sušice za rok 2011 Finanční příspěvek ZO Českého svazu včelařů Trhanov ve výši 500 Kč Příspěvek oddílu kuželkářek TJ Sokol Díly na pořádání dětského maškarního bálu ve výši Kč v roce 2011 Schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku (místní komunikace) č. 2243/8 o celkové výměře 92 m 2 a pozemku č. 2243/11 o celkové výměře 13 m 2 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené pracoviště Domažlice Smlouvu o využívání systému zavedeného obcí Díly pro nakládání s komunálním odpadem s firmou Naples Praha hotel Sádek Díly se stanovenou cenou ve výši Kč/rok. Smlouvu o využívání systému zavedeného obcí Díly pro nakládání s komunálním odpadem s restaurací Tyrolka se stanovenou cenou ve výši Kč/rok. Návrh změny rozpočtu č. 2/2011 Změnu odměny 2. místostarostovi p. F. Škultétymu od ve výši Kč měsíčně. Bere na vědomí : Hlavní úkoly ZO Díly na měsíc duben 2011 Pověřuje starostu : Podepsáním smluv na zřízení věcného břemene s uživateli vodovodu vedoucí po obecní parcele č. 1532/127 v kat.území obce Díly Podepsáním dohod o úhradě neinvestičních nákladech na rok 2011 za žáky MŠ a ZŠ v Klenčí pod Čerchovem a v Domažlicích Podepsáním smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 2243/8 o celkové výměře 92 m 2 a pozemku č. 2243/11 o celkové výměře 13 m 2 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené pracoviště Domažlice Podepsáním smluv o využívání systému zavedeného obcí Díly pro nakládání s komunálním odpadem s hotelem Sádek a restaurací Tyrolka Zasedání ZO ze dne přítomni 7 členů ZO, 12 občanů ZO na svém veřejném jednání schvaluje Přihlášku do soutěže Vesnice roku 2011 Výkup dvou parcel ZE PK č. 2488/1 o výměře 218 m 2 a PK 1597/2 o výměře 118 m 2 v kat. území Díly vedené na LV č. 89 ve SJM manželů Zdeňka a Evy Kunešových, Díly čp. 14 za cenu 100,- Kč/m 2 Na základě vyhlášeného Záměru č. 2/2011 prodej parcely KN p.č. 1854/5 v k.ú. Díly o výměře 594 m 2 za cenu 200 Kč/ m 2 vedené jako trvalý travní porost p. Janě Kreuzové, Postřekov 247 s tím, že veškeré poplatky spojené s prodejem bude hradit kupující. Změnu místa podnikání p. T. Volmanovi, Chodov čp. 210, Trhanov na Díly čp. 75. Dodatky č. 1 ze dne a č. 2 ze dne k nájemní smlouvě o provozování bufetu v sále OÚ Díly a pronájem nebytových prostor a zařízení v objektu OÚ Díly čp. 75 za účelem provozování hostince Tyrolka ze dne Vyhlášení Záměru č. 3/2011 na směnu a prodej části obecního pozemku KN p.č. 1854/2 v k.ú. Díly za prodejní cenu 200 Kč /m 2 vedený jako trvalý travní prost za účelem trvalého přístupu k rodinnému domku čp. 41. Vyhlášení Záměru č. 4/2011 na směnu ideální poloviny pozem.parcely ZE PK p.č. 2251/1 v k.ú. Díly (17 m 2 ) za část obecního pozemku KN p.č. 1854/2 v k.ú. Díly a to pouze v rozsahu 17 m 2. Přihlášku Obce Díly k registraci daně z přidané hodnoty s účinností od Změnu rozpočtu č. 3/2011 Vyhlášení Záměru č. 5/2011 o pronájmu části obecního pozemku PK p.č. 1678/1 v k.ú. Díly vedený jako zahrada za cenu Kč/rok (část parku nad kulturním sálem OÚ Díly) Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne mezi pronajímatelem Obcí Díly a nájemcem občanským sdružením Rodiče za hřiště Nové znění nájemní smlouvy ze dne mezi pronajímatelem Obcí Díly a nájemcem p. Františkem Reinigerem, Díly čp. 68. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne mezi pronajímatelem Obcí Díly a nájemci Annou Kvičerovou a Hynkem Noskem. Krizový štáb Obce Díly s účinností od ve složení: Vlastimil Anderle, Miroslav Rýdl, František Škultéty, Martin Sokol, Pavel Knopf, Petr Ježo, Květuše Konopíková, Pavel Řezníček a účelovou finanční rezervu ve výši 2.000,- Kč pro každý který rok. Starostu obce p. Vlastimila Anderleho jako pověřenou osobu pro jednání s pořizovatelem nového územní plánu Díly OVÚP při MěÚ Domažlice s účinností od Změnu Usnesení č. 10/2010 z , kdy nesprávně uvedený termín cena stočného se nahrazuje termínem správným cena vodného Vyhodnocení nabídek, kdy schvaluje nabídku fy Petr Beneš, Klenčí p/č. 255 na provedení vodního díla na akci Díly-propojení vodovodu část 1.a 2. ve výši Kč Bere na vědomí: Kontrolu plnění usnesení ze dne Hlavní úkoly ZO Díly na měsíc květen a červen 2011 Rozdělení úkolů a kompetence 1. a 2. místostarosty od Zápis o revizi a aktualizaci knihovního fondu Místní knihovny Díly za rok 2011 Ukládá: Vedoucímu stavební komise p. M. Sokolovi a místostarostovi p. F. Škultétymu zabezpečit propadlou propustní desku u pomníku padlých z 1. Světové války 2

3 Ostatní informace 1. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyz. osob z kapit.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatky za psa Poplatky za užívání veřejného prostranství 1, Poplatky ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky 0, Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté transfery ÚP Neinvestiční dotace na výkon státní správy Pronájem pozemku 1, Voda pronájem infrastruktury Kanalizace stočné Kultura pronájmy Byt pronájem Popelnice prodej Separace odpadu Donáška obědů Správa obce pronájmy Prodej pozemků Úroky Dividendy, podílové fondy ,5 VÝDAJE 2212 Komunikace Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Kanalizace úroky Kanalizace dotace ÚKEP Kanalizace služby provozovatele Příspěvky MŠ Příspěvky ZŠ Knihovna Kulturní záležitosti sál, odměny správce Kaple Dílčák SPOZ TJ Sokol příspěvek Veřejné osvětlení Územní plán Kom.a územ.rozvoj pracovnice OÚ Sběr a svoz nebezp.odpadů Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz ostat.odpadu tříděný Péče o vzhled obce a zeleň Pečovatelská služba SDH Zastupitelé obce Rodiče za hřiště Činnost míst.správy + zateplení obec.budov Úroky, poplatky bance Pojištění majetku obce Příjmy rozpočtu celkem 3382,4 Výdaje rozpočtu celkem 3080 Výsledek rozpočtu 302,4 Financování úvěr ČOV + úvěr dostavba kanalizace 302,4 Rozpočet je vyrovnaný. Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem dne: Starosta Vlastimil Anderle 3. odpady Návrh na konečné rozmístění kontejnérů na tříděný odpad v obci Díly Prostor místo Plasty /žlutý/ Sklo /zelený/ Papír /modrý/ Poznámka Parkoviště OÚ velké Sál OÚ velké Prodejna ZKD velké U garáží velké U lesa 1 1 malé Pod lipami MŠ malé Kuželník 1 malé C e l k e m Výdaje na odpadové hospodářství za leden až duben 2011: TKO Kč, plast, papír a sklo Kč, nebezpečný odpad Kč. Vráceno od firmy EKOKOM za tříděný odpad Kč. Upozorňujeme občany obce, aby neodkládali tříděný odpad (plasty, papír, sko) v pytlích a taškách vedle kontejnerů. Jestliže je kontejner plný, jsou v obci Díly i jiná stanoviště (viz tabulka), a proto prosíme občany o jejich využití. 3

4 4.Pietní akt u příležitosti osvobození obce Díly Dne proběhlo pietní setkání u dílské kapličky, kde jsme si připomněli oběti a hrdinství pěti občanů naší obce a vzdali jim úctu. Druhá část tohoto setkání proběhla u pomníčku, který Obec Díly v roce 1995 odhalila na počest amerických vojáků padlých před 66. roky při osvobozování naší obce. Pietního setkání se kromě občanů Dílů a okolních obcí zúčastnili: 2. tajemník pro kulturní záležitosti amerického velvyslanectví p. Gregory Gaede, členové Klubu 3.armády z Plzně, zástupci obce a zástupci MO KSČM, kteří uctili památku padlých položením květin. 3. vodovod a kanalizace Omluva Dne proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva obce Díly, které v předem schváleném a vyvěšeném programu pod bodem 4 /Nové body jednání/, písm. d) projednávalo cenu vodného na rok 2011 ve výši 15,55 Kč bez DPH. Tato cena byla určena na základě zaslané kalkulace pro rok 2011 od provozovatelské společnosti CHVaK a.s. Domažlice, ze které vyplývá navrhovaná cena pro vodné včetně DPH na rok 2011 ve výši 17,11 Kč/m 3. Poplatek na udržování stávající kanalizační sítě v k.ú. Díly pro rok 2011 nebyl vůbec předmětem jednání a zastupitelé obce o změně výši poplatku za tzv. stočné, který je stále stejný ve výši 4,37 Kč/m 3 i pro rok 2011, nejednalo. Ze zápisu zasedání vyplývá - cituji : Byl doručen návrh na cenu vodného 2011 ve výši 17,11 Kč/m 3 (v r ,61 Kč/m 3 ), kde se do ceny vodného pro rok 2011 promítlo nezbytné navýšení vstupních cen energie, materiálu a pohonných hmot, mzdových prostředků a ostatních služeb při zachování výše nájemného vodovodní a kanalizační infrastruktury. Tento text zápisu byl schválen všemi přítomnými zastupiteli. Na základě zápisu bylo vyhotovené usnesení z 10. veřejného zasedání ZO Díly, ve kterém zapisovatelka omylem zaměnila termín vodného za nesprávný stočného. Bohužel tohoto administrativního pochybení si nepovšimli ani jak ověřovatelé zápisu, tak ani já, který znění zápisu a usnesení schvaluji svým podpisem. Člen redakční rady čtvrtletníku Dílčák následně čerpal informace z vyhotoveného usnesení, čímž došlo k uvedení mylné informace na str. 2 našeho časopisu (č.1/2011), kde v podbodu Zprávy z obecního zastupitelstva ze dne je chybně uveden termín stočného, místo správně uvedeného vodného. Za uvedené pochybení se omlouvám zejména těm, kterým tato nechtěně učiněná administrativní chyba způsobila jakákoliv psychická traumata a zároveň děkuji za upozornění na tuto nesprávně uvedenou informaci. Vlastimil Anderle - starosta obce Díly K této omluvě se dále připojuje i redakční rada čtvrtletníku Dílčák. 5.upozornění Upozorňujeme občany na zaktualizované oficiální webové stránky Obecního úřadu Díly kde lze najít v elektronické podobě jak informace z obecního úřadu, práce zastupitelstva, úřední desku, zpravodaj obce a jiné, tak i údaje o zájmových organizací v obci, fotogalerii a další užitečné informace. momentka z pietního aktu u Dobré vody 6. poděkování - paní Anně Krutinové za úklid odpadků podél silnice z Dílů do Klenčí p/č. - paní Jiřině Balounové za úpravu prostranství kolem lip a pomníčku Jana Husa - firmě HAUSER z Vejprnic a jejich vedoucí lakovny paní Marii Jedličkové (za svobodna Poslední z Dílů) za bezplatné nalakování nově zhotovených mříží na kapličku - panu Martinu Sokolovi za vyrobení a pánům Josefovi a Petrovi Konopíkovi za zabudování úřední desky u budovy OÚ Díly - TJ Sokol Díly za vzorné uspořádání Běhu osvobození. Letošní ročník byl již 40. a za to jim patří dík a velké uznání - výboru SDH za perfektně připravenou a zorganizovanou okrskovou soutěž v požárním sportu dne občanskému sdružení Rodiče za hřiště za uspořádání dětského dne konaného dne paní Anežce Sokolové a Anně Krutinové za péči o kapličku - všem občanům a chalupářům, kteří přispívají k pěknému vzhledu obce údržbou domů a úpravou zahrádek nejen v letošním roce, kdy soutěžíme o titul Vesnice roku 7. Informace k obědům ze ZŠ Klenčí p/č. Upozorňujeme občany, že o prázdninách školní kuchyně nevaří. Obec Díly bude hledat další možnosti k zajištění dovážky obědů. KLENEČSKÉ VARHANY ZÁCHRANA Opět byl náš OÚ požádán o zveřejnění letáku, který se týká varhan z roku 1758 v kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem. Sdružení pro záchranu historických varhan v Klenčí p/č. děkuje za jakýkoliv příspěvek na opravu varhan. Přispívat na opravu varhan je možné bezhotovostním převodem na účet /0300 nebo i v hotovosti na pokladně OÚ Díly 4

5 DÍLSKÁ POUŤ 2011 Program : Úterý Poutní Mše svatá od hodin v místní kapličce, kterou bude sloužit farář Libor Buček 2. U hotelu Sádek od hodin vystoupí country kapela, vaření tradičního kotlíkového guláše 3. Tradiční výstava, tentokráte obrazů Miroslava Řezníčka, zahájení v 10,00 hod. v objektu bývalé MŠ Pátek Zahájení pouťového turnaje v kuželkách o putovní pohár Jana Sladkého Koziny v kuželně TJ Sokol Díly od hodin Pouťový stánkový prodej a pouťové atrakce hřiště Koncert plzeňské rockové kapely Starý psi od hodin ve stanu na parkovišti u OÚ Sobota Propagace činnosti aktivních složek v obci /SDH, TJ Sokol Díly, Občanské sdružení Rodiče za hřiště, aj./ a výrobků i uměleckých řemesel v obci veřejné prostranství, objekt MŠ, dětské hřiště dle zájmu propagátorů a vystavovatelů Pouťový stánkový prodej a pouťové atrakce - hřiště Pokračování pouťového turnaje v kuželkách o putovní pohár kuželna TJ Sokol Díly Taneční zábava pro dospělé i mládež od hodin ve stanu na parkovišti u OÚ bude hrát kapela Relax z Klatov Neděle Propagace činnosti aktivních složek v obci /SDH, TJ Sokol Díly, Občanské sdružení Rodiče za hřiště, aj./ a výrobků i uměleckých řemesel v obci Pouťový stánkový prodej a pouťové atrakce - hřiště Koncert dechové hudby Horalka od hodin ve stanu na parkovišti u OÚ Ukončení a vyhodnocení pouťového turnaje v kuželkách v hodin Pouťové dozvuky ve stanu na parkovišti u OÚ, popř. v restauraci Tyrolka Změna programu se vyhrazuje Vlastimil Anderle starosta Zájmové organizace v obci Sbor dobrovolných hasičů členové sboru dobrovolných hasičů připravili místní hřiště na tréninky požárního sportu, hřiště bylo posekáno, byla instalována káď, terče a základna. Tréninku využila téměř všechna soutěžní družstva našeho sboru, a tak se poctivě připravovala na okrskovou soutěž se konalo okresní shromáždění představitelů SDH, které proběhlo v hotelu Kalous v Domažlicích. Za náš sbor se zúčastnil starosta sboru Pavel Knopf. Tématem shromáždění byla činnost sboru dobrovolných hasičů v našem okrese, soutěže v požárním sportu a sjednotily se zde termíny jednotlivých memoriálů, které se budou konat v našem okrese, aby se jejich termíny nepřekrývaly se zúčastnil starosta našeho sboru Pavel Knopf a velitel sboru Petr Ježo okrskové schůze v Chodově, jednalo se o přípravnou schůzi na okrskovou soutěž v požárním sportu, kde se určil počet rozhodčích, pravidla soutěže a další podrobnosti nutné ke zdárnému uspořádání soutěže se zúčastnili tři naši členové extrémního závodu jednotlivců Výstup na domažlickou věž, která má výšku 56 metrů a na vrchol vede 194 schodů. Závodí se v pracovním stejnokroji PS II, zásahových botách, pracovních rukavicích a ochranné přilbě. Na zádech má každý závodník dýchací přístroj Saturn S7 a v ruce nese hasičskou hadici C, vše o váze kolem dvaceti kilogramů. K vrcholu věže odstartovalo šedesát závodníků a všichni ať s menšími nebo většími problémy vrcholu věže dosáhli. Po dosažení cíle záchranná služba každému změřila krevní tlak, tep a kyslík v krvi a po malém odpočinku sešel závodník zpět z věže dolů. Pavel Knopf ročník nar skončil časem na 10. místě a Miloslav Mazanec st. ročník nar skončil časem na 14. místě v kategorii nad 30 let z celkového počtu 17-ti závodníků. V kategorii do 30-ti let skončil časem Miloslav Mazancec ml. ročník nar na 21. místě z celkového počtu 43 závodníků. Foto a video ze soutěže naleznete v rubrice odkazy- Výstup na domažlickou věž členové našeho sboru za pomoci techniky, kterou sbor disponuje, provedli vysání a vyčištění bazénu u pana Miroslava Herana. Tuto možnost mohou i nadále využít všichni občané Dílů se 5 členů našeho sboru zúčastnilo oslav svatého Floriána v Domažlicích, které pořádal Sbor dobrovolných hasičů Domažlice. Součástí oslav byl průvod hasičů od kostela Všech svatých na náměstí, kde se v kostele Narození Panny Marie konala mše. V měsíci květnu byla osazena nová garážová vrata v místní školce, kde náš sbor nyní parkuje tatru 805. Vrata vyrobil náš člen Martin Sokol a hasiči je svépomocí zabudovali proběhla důkladná příprava hřiště a okolí na okrskovou soutěž. Byl postaven stan a stánky, byla instalována překážková dráha, hřiště bylo opětovně posekáno. 5

6 se konala okrsková soutěž v požárním sportu na Dílích. Začátek byl v hodin. Domácí hasiči přivítali své soupeře z okrsku č. 12 na perfektně připraveném hřišti, v jehož sousedství nechyběla místa pro diváky a také občerstvení. Nejvíce sportovních družstev zapojil Sbor dobrovolných hasičů Chodov a Díly. Svou premiéru si zde odbyly domácí veteránky, které vstoupily mezi hasiče na výroční valné hromadě SDH Díly 15. ledna Soutěž byla zahájena štafetami 4 x 100 metrů, po nichž přišly na řadu požární útoky. Veškteré dění na hřišti komentoval jednatel SDH Díly Miloslav Mazanec. Velmi všechny překvapil výsledek mužů z Nemanic, kteří zaběhli skvělý čas na štafetách a pro příští roky budou štikou soutěže. V úvodu předvedli svoji ukázku nejmenší hasiči z Chodova, kteří byli oceněni za svůj výkon malým pohárem. Časy, kterých jste dosahovali, byly špičkové, soutěžili jste čestně a rozhodčí se snažili rozhodovat spravedlivě pochválil všechny zúčastněné jejich okrskový velitel Eduard Sýkora. Vyhlášení výsledků provedl okrskový velitel Petr Ježo. Do okresního kola postoupili muži z Postřekova a všechny týmy žen. Po skončení soutěže zahrála v připraveném stanu kapela EKG Band. Všichni se dobře bavili, zapíjeli vítězství i porážku. Domů se všichni rozcházeli v pozdních nočních hodinách. Občerstvení na soutěži si náš sbor zajistil vlastními silami, abychom z prodeje utržili nějaké finanční prostředky. Zajištění občerstvení bylo jedním z nejsložitějších úkolů, a proto velice děkujeme všem, kteří se na zajištění občerstvení podíleli. Jsou to zejména Jindřiška Mazancová a Vendulka Knopfová, které obsluhovaly stánek s potravinami; Maruška Heranová, Štěpánka Ulmanová, Vlastík Jílek a Vlastík Anderle, kteří obsluhovali stánek s nápoji. Bez těchto obětavých lidí, kteří kromě Vlastíka Anderleho nejsou ani členy našeho sboru, by se nám občerstvení na takové úrovni jistě nepodařilo zajistit. Druhý den po soutěži v dopoledních hodinách byl proveden úklid hřiště a okolí stánků. Vše bylo dáno do původního stavu a nikdo by nepoznal, že na hřišti proběhla nějaká akce. V sobotu 11. června 2011 v 5:15 hodin nahlásil veliteli JSDH Petru Ježovi, občan Dílů, že je neprůjezdná silnice z Dílů do Klenčí p. Čerchovem z důvodu padlého stromu přes vozovku. V 607 vyjelo na tuto událost zásahové vozidlo CAS 25 ŠKODA 706 RTHP se zásahovým družstvem v počtu Padlý strom byl rozřezán a byl proveden úklid vozovky. V 635 hodin se zásahové družstvo vrátilo zpět na základnu náš sbor uspořádal již čtrnáctý cyklovýlet po krásách Českého lesa. Výletu se účastnilo 29 cyklistů a 9 pěších turistů, nejmladším účastníkem cyklovýletu byl 15letý Lukáš Knopf a nejstarším 65letý Jiří Knopf. Cyklistická trasa byla dlouhá 78 kilometrů a vedla z Dílů na bývalou Mýtnici u Nemanic, dále na Švarcavu, kde jsme přejeli do Německa a jeli jsme do obce Eslran, zde jsme se občerstvili v místní hospůdce a pokračovali jsme na Pleš. Z Pleše jsme jeli na Hvozd u Smolova, kde jsme měli zajištěno opékání vuřtů na hájence u manželů Váchalových, za což jim patří velký dík. Z Hvozdu jsme se na Díly vrátili přes Hostouň, Načetín, Hvožďany a Pivoň. Trasa pěších turistů vedla z Dílů přes Rybníky na Hvozd, kde jsme se společně setkali. Trasa byla dlouhá 26 kilometrů. Závěr celého výletu byl v restauraci Tyrolka, kde nám restauratér Tomáš Volman upekl výborné steaky. Počasí se vydařilo, a i když byla trasa profilově náročná, všem účastníkům se líbila a těší se na další podnik, který bude hasiči na příští rok připraven se 5 členů zásahového družstva našeho sboru zúčastní letního cvičení JSDH okresu Domažlice na Baldově. V průběhu cvičení si všichni členové vyzkouší různé modifikace hasičské práce, jedná se zejména o hašení požárů různou technikou, vyhledávání osob, výcvik v upotřebení dýchacích přístrojů na poligonu, slaňování a dálková doprava vody. Cvičení je dosti náročné, ale pro výcvik hasičů velmi důležité. Co nás čeká : - organizace pouťové zábavy - pomoc OÚ při úpravě výčepu na sále - účast na letních memoriálech v hasičském sportu soutěžní družstva SDH Díly 6

7 někteří naši členové navštíví sbor dobrovolných hasičů v obci Žichlínek, od kterého náš sbor zakoupil hasičský vůz Škoda 706 RTHP, kam jsme pozváni na tradiční vinobraní - v měsíci září bude provedena výměna střechy na hasičské zbrojnici, kterou provedou hasiči svépomocí Upozornění: Sbor dobrovolných hasičů Díly upozorňuje občany, že se náš sbor přihlásil do projektu Recyklujte s hasiči. Princip programu je, že sbor dobrovolných hasičů organizuje sběrnou akci nebezpečných odpadů a za sesbíraný materiál dostává finanční odměnu. Jedná se zejména o lednice, mrazáky, pračky, sušičky, myčky nádobí, sporáky, mikrovlné trouby, vysavače, televizory, radiopřijímače. Každý občan, který by měl zájem o likvidaci těchto nebezpečných odpadů, může kontaktovat místní hasiče a ti zajistí odvoz těchto odpadů a následnou bezplatnou likvidaci. Odvoz a likvidace může být provedena kdykoliv v průběhu celého roku. Na soutěž je třeba se řádně připravit, nejen po sportovní stránce. Výsledky okrskové soutěže v Dílech: ŽENY: 1. Postřekov (útok 28,82, štafeta 55,22, celk. čas 84,04) 2. Chodov (útok 29,82, štafeta 56,28, celk. čas 85,48) 3. Díly (útok 30,56, štafeta 1:18,16, celka. čas 108,72) VETERÁNKY (jen útok) 1. Díly 42,22 2. Chodov 2:15,13 MUŽI: 1. Postřekov I - (útok 19,69, štafeta 48,69, celk. čas 68,38) 2. Chodov I - (útok 21,75, štafeta 51,65, celk. čas 73,40) 3. Postřekov II - (útok 24,22, štafeta 53,06, celk. čas 77,28) 4. Chodov II - (útok 24,63, štafeta 58,40, celk. čas 83,03) 5. Díly (útok 27,21, štafeta 56,22, celk. čas 83,43) 6. Nemanice (útok 40,66, štafeta 52,44, celk. čas 93,10) 7. Trhanov (útok 36,69, štafeta 62,84, celk. čas 99,53) MUŽI NAD 35 LET (jen útok) 1. Chodov 24,00 2. Díly 26,03 VETERÁNI (jen útok) 1. Díly 35,97 2. Chodov 45,13 3. Postřekov 1:18,78 To je proud, pane veliteli :-) 7

8 Trenér veteránek dostal za svou péči hobla. Pořadatelé z TJ Sokol Díly měli radost z hojné účasti jak závodníků, tak diváků. 8

9 TJ Sokol Díly Kuželkářský oddíl: SOUTĚŽE DRUŽSTEV Začátkem dubna skončily soutěže družstev ročníku 2010/2011. V přeboru Plzeňského kraje skončilo naše Áčko na krásném 4. místě s 25 body. Základní sestavu průběžně doplňovali hráči a hráčky z družstva B a C. Nejlepší hráč - Sokol Jaroslav - se s průměrem 427 kuželek na zápas umístil na 4. místě v kraji. V Okresním přeboru družstev bylo družstvo žen převážnou část soutěže v čele tabulky. Až poslední zápas rozhodl, že skončily na druhém místě s 24 body a s průměrem 2377 kuželek na zápas. Přesto ženy dostaly možnost postoupit do přeboru Plzeňského kraje a tak v příštím ročníku budou za náš oddíl hrát v kraji dvě družstva. Nejlepší hráčkami byly: Knopfová Václava s průměrem 425 kuželek na zápas (2. místo v okrese) a Kouříková Iveta s průměrem 421 kuželek na zápas (3. místo v okrese). Ani družstvo mužů si nevedlo špatně. Obsadilo 5. místo s 12 body a průměrem 2283 kuželek na zápas. Nejlepším hráčem byl Anderle Antonín s průměrem 399 kuželek na zápas (19. místo v okrese). PŘEBORY JEDNOTLIVCŮ 2011 Po okresních přeborech jednotlivců, které proběhly , se naši hráči (4 muži a 5 žen), zúčastnili ve dnech přeborů Plzeňského kraje na 120 HS. V mužské kategorii obsadil Ochotný Jiří 23. místo s výsledkem 506 kuželek. Mezi seniory skončil na 15. místě Kuneš Zdeněk 489 kuželek, na 26. místě Kuneš Martin 447 kuželek a na 28. místě Mikulenka Pavel 439 kuželek. V ženské seniorské kategorii byla Konopíková Květa na 4. místě 507 kuželek a Kuželková Jana na 5. místě 492 kuželek. Ženskou kategorii vyhrála obhájkyně z loňského roku Kouříková Iveta 533 kuželek a zajistila si tím postup na mistrovství České republiky. Na 5. místě skončila Knopfová Václava 501 kuželek, na 8. místě Pittnerová Milena 474 kuželek a na 12. místě Kapicová Dana 451 kuželek. I v letošním roce měl náš oddíl zástupce na mistrovství České republiky (potřetí za sebou) v podobě Ivety Kouříkové. Hrála na kuželně v Rosicích u Brna a obsadila 44. místo s výsledkem 497 kuželek. Bližší informace viz. následující článek. Všem hráčům děkujeme za vynikající reprezentaci našeho oddílu. oddíl- ženy z Dílů. Jako přebornice kraje se probojovala na mistrovství republiky, tentokrát pořádané v Rosicích u Brna. A protože jsme hrdé na všechny výkony, doprovázel Ivetu skoro celý tým spoluhráček. Atmosféra na nové kuželně byla výborná. Na internetu jsme sledovaly výsledky v ostatních kuželkářských kategoriích, které se v ten den hrály po celé republice. V sobotu 8. května v 19 hodin Iveta nastoupila spolu s dalšími třemi hráčkami k soutěžnímu zápolení.i když se nedostala do první dvacítky k postupu, odvedla dobrý výkon. Sama se sebou spokojená nebyla, ale dráhy byly opravdu těžké i podle výkonů a vyjádření ostatních hráček. Večer jsme při harmonice poseděly v příjemné restauraci u sportovního areálu. Druhý den po prohlídce městečka byl odjezd domů. A protože jsme fanynky hokeje,sledovaly jsme společně utkání našich kluků s týmem Ruska v restauraci Tyrolka na Dílích, kde taky proběhlo hodnocení naší výpravy. A závěr? Zase pěkný! Iveto děkujeme! VELIKONOČNÍ KOULENÍ PRO DĚTI Dlouhou tradici má i Velikonoční koulení pro děti a mládež. Toho letošního se zúčastnilo 17 zájemců, převážně mladších dětí. Děti si zahrály o velikonočního zajíčka a strávily tak se svými rodiči a kuželkářkami příjemné velikonoční odpoledne. Závody Běh osvobození Dne pořádal TJ Sokol Díly 40.ročník Běhu osvobození, kterého se zúčastnilo celkem 149 běžců v 19 kategoriích. 25 závodníků, kteří startovali za domácí TJ Sokol Díly uvádíme jmenovitě: Předškolní děti 100 m: Rýdlová Veronika 3.místo Bernardová Kateřina 5.místo Škultéty František 6.místo Škudera Jan 9.místo Vítovcová Lucie 9.místo Volfík Matěj 10.místo Pospíšilová Aneta 10.místo Kuželková Marie 13.místo Konrádyová Karolína 14.místo Konopíková Kateřina 15.místo Rojtová Viktorie 16.místo Rýdlová Zuzana 17.místo Žatstvo 500 m Volfík Vojtěch 5.místo Soukup Vojtěch 8.místo Soukup Matěj 9.místo Škopek Ondřej 9.místo Škopek Martin 10.místo Žactvo 1 km Volfíková Eliška 6.místo Ježo Petr 7.místo Žactvo 2 km Kuneš Vojtěch 3.místo Muži 9 km Šindelář Radek 8.místo Anderle Tomáš 13.místo Kriško Petr 14.místo Muži nad 50 let 9 km Pittner Milan 4.místo Všem přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. Díly opět na republice Během minulého víkendu už po třetí reprezentovala Iveta Kouříková kuželkářský Malí závodníci pod dohledem startéra Petra Kuneše 9

10 Start hlavního závodu mužů na trati 9km Hokej Soutěž PLAY-OFF Po výhře 7:4 nad týmem Okula Nýrsko se náš tým dostal mezi čtyři družstva soutěže play-off První zápas byl sehrán na zimním stadionu v Tachově, kde naši hokejisté prohráli s týmem HC Buldoci Stříbro vysoko 1:11. Odveta se hrála na zimním stadionu v Domažlicích a skončila remízou 5:5. Zápas o třetí místo se hrál opět v Domažlicích s týmem HC Rakon Domažlice. Naši zhde prohráli 1:3 a skončili na 4.místě, za které se ale numusí vůbec stydět. První ísto tedy obsadili hráči HC Buldoci Stříbro a druhé místo patří mužstvu HC Přimda. Zakončení celé soutěže pro hokejisty, fanoušky a příznivce ledního kokeje proběhlo opět ve velmi přátelském ovzduší v restauraci Tyrolka. Děkujeme obsluze restaurace a všem, kteří se podíleli na přípravě pohoštění. Hokejistům děkujeme za sportovní zážitky a těšíme se na další sezonu. Za fanoušky a fanynky Alena Kabourková Pochod Díly Přimda V pátek 10.června 2011 uspořádala TJ Sokol Díly tradiční pochod Díly-Přimda. Ráno v 7,00 hod. vyrazilo 10 pěších na změněnou trasu přes Liščí horu na 50 km trasu. Nováčkem pochodu byl Václav Pavlíček. Po přespání v Újezdě pod Přimdou pokračoval pochod 17 km na Hvozd u Smolova, kam dorazilo dalších osm pěších, kteří ušli 25 km na trase z Dílů na Hvozd. Po opečení špekáčků a posezení s manželi Váchalovými pochodníky odvezl Jaroslav Sokol st. zpět na Díly, za čož mu patří poděkování od všech účastníků pochodu. TJ Sokol - připravujeme: V soboru se uskuteční turistický zájezd na Hoher-Bogen. Na programu je přechod pohoří, návštěva rozhledny a její podzemní části (bývalý vojenský objekt). Trasa měří 6-8 km. Přihlášky se přijímají v Tyrolce, záloha 150,- Kč (v ceně je i občerstvení). Zveme širokou veřejnost. V sobotu proběhne na hřišti nohejbalový turnaj. Datum pouťového fotbalu zatím není určen. Ani potopa po bouřce nezkazila dětem radost z dětského dne. 10

11 Rodiče za hřiště Dne 5. června od půl třetí uspořádalo občanské sdružení Rodiče za hřiště dětský den na fotbalovém hřišti. Zúčastnilo se cca 40 dětí, které byly kromě těch nejmenších rozděleny do družstev a soutěžily v těchto, poněkud záhadně nazvaných, disciplínách: Devět mrtvých, Nosiči vody, Bitva o největší palec, Na skok za mlynářem, O veliké řepě, Pavilon opic, Máš minutu, Procházka lesem a Natři to soupeřům. Vítězem se stalo družstvo Avatarové pod vedením kapitánky Karolíny Ježové. Dále se na protější louce konaly projížďky na koni, kde se všechny děti postupně vystřídaly. Po ukončení všech soutěží a vyhlášení výsledků, které byly spojené i s rozdáváním sladkých odměn, došlo i na opékání vuřtů. Na závěr krásného odpoledne přijelo družstvo místních hasičů a děti si mohly vyzkoušet stříkání se stříkačkou, funkčnost dýchacího přístroje a komunikaci přenosnými radiostanicemi. Všem, kteří se jakkoli podíleli na konání dětského dne, srdečně děkuji. Miroslav Rýdl, předseda občanského sdružení Rodiče za hřiště sladká odměna INZERCE projížďka na koni Makej, tahej...! 11

12 Životní jubilea duben: Hana Strnadová, Marie Vavříčková, Anežka Pavlíčková, Jiří Krutina, Vít Adamec květen: Matouš Řezníček, Josef Kuželka, Miloslav Konopík červen: Marie Karbanová, Václav Pavlíček, Anna Martincová, František Volfík, Anna Anderlová, Karel Šindelář Všem jmenovaným přejeme do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a životního elánu. V tomto čísle Dílčáku bychom chtěli dodatečně popřát manželům Marii a Josefu Kapicovým k jejich zlaté svatbě. Přejeme jim hodně zdraví, spokojenosti, životního elánu a hodně radosti do dalších let. Zároveň bychom chtěli také popřát novomanželům Vondrašovým na společné cestě životem hodně vzájemného porozumění a lásky. novomanželé Kapicovi INZERCE Vydává OÚ Díly, Díly 75, Domažlice, IČ: , reg. číslo: MKČR E Redakční rada ve složení: B. Anderlová, M. Rýdl, L. Holubová, A. Sokolová, M. Mazanec, P. Konšel 12

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

ROČENKA 2012. obce Chlumín

ROČENKA 2012. obce Chlumín ROČENKA 2012 obce Chlumín Vážení spoluobčané, uplynul rok a dostáváte opět do rukou přehled o životě v naší obci Ročenku obce Chlumín 2012. V loňském roce byla předána do užívání našim dětem i dětem z

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1

záhlaví zpravodaj obce KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 zpravodaj obce záhlaví KRMELÍN Rockshow XXIII. Foto: Radek Zezulka www.krmelín.cz číslo 2/2013 (červen) Krmelínský zpravodaj - číslo 2/2013 1 Stavění máje v Krmelíně 2013 hasiči Stavění máje Dne 30. 4.

Více

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města

Zpravodaj. Zprávy z radnice: Změny v příjmech rozpočtu města Zpravodaj ročník XXIII., číslo 3 srpen 2012 Zprávy z radnice: Základní a mateřská škola Lázně Bohdaneč Nejvýznamnější události uplynulého období se týkaly škol. Do školního roku 2012/2013 vstoupí obě naše

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SLAVNOSTI KAŠE STR. 2 Z RADNICE STR. 7 8 VOLNOČASOVÝ KLUB STR. 12 13 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané,

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané, Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Obecní úřad ZŠ a MŠ Bohuslavice příspěvková organizace Organizace v obci Kultura Inzerce Společenská kronika-naši jubilanti Informace občanům obce Obecní

Více

Veselé Velikonoce. P O Z V Á N K A na VIII. ročník setkání obcí Dolany konané dne 21.6.2008 v Dolanech u Olomouce. Změna starosty

Veselé Velikonoce. P O Z V Á N K A na VIII. ročník setkání obcí Dolany konané dne 21.6.2008 v Dolanech u Olomouce. Změna starosty 1 2008 Změna starosty Dnem 31.3.2008 končí ve funkci starosty pan Vojtěch Pavlita z důvodu odchodu do důchodu. Bez pár měsíců byl ve funkci 10 let.tento čas plně věnoval obci a stačil naplnit hodně ze

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více