Andělák září Ţivotní jubileum oslaví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Andělák září 2014. Ţivotní jubileum oslaví"

Transkript

1 Ţivotní jubileum oslaví Svobodová Anna 86 let Dobrotková Ţofie 81 let Lepaříková Marie 80 let Lesonická Anna 63 let Svobodová Olga 61 let Lazarová Marta 61 let Krajčovičová Olga 60 let 1

2 Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Městský úřad informuje Kontakty, na kterých nás najdete Městský úřad , Miroslav Novotný, starosta, , domů Jana Kučerová, místostarosta, Marcela Kapounová, Jitka Eichlerová , Petr Svozil, technicko-hospodářský pracovník Tenisové kurty p. Marcela Silnicová Internet: ID datové schránky Andělské Hory: dd3bytd Pracovní doba pondělí a středa od 7.00 hod do hod. úterý a čtvrtek od 7.00 hod do hod pátek od 7.00 hod do hod Pokladna pondělí a středa od 7.30 hod do hod úterý, čtvrtek, pátek 7.30 hod do hod Polední přestávka: hod do hod 2

3 Přejeme všem ţákům, pedagogům a zaměstnancům Základní školy a Mateřské školy Andělská Hora, hodně úspěchů, elánu a nadšení do nového školního roku Zejména především přejeme našim prvňáčkům šťastný první krok mezi své starší kamarády. Deváťákům zase přejeme, aby se jim podařilo úspěšně dokončit školní docházku a pravou nohou vkročit do další etapy jejich ţivota 3

4 Víte, ţe... Andělák září 2014 vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve dnech a Konec volebního období Váţení spoluobčané, rok se s rokem sešel a máme zde konec mého volebního období. Tato doba byla pro mne velkou změnou a musel jsem se rychle zorientovat a zapojit se do činnosti obce. Při nástupu do funkce starosty jsem nic moc nesliboval, ale vţdy jsem se snaţil udělat vše pro blaho obce. Vţdy to nebylo lehké, ale to uţ musíte posoudit sami, jestli jsem byl dobrým zástupcem obce. A bude jen na vás, zda na postu starosty setrvám nadále či ne. Chtěl bych jen poprosit, ať u voleb a u hodnocení kandidátů vybíráte dobře, protoţe v tomto zastupitelstvu, dle mého názoru, byli lidé, kteří se na chodu obce podíleli spíše sporadicky (účast na veřejných akcích či zastupitelstvech). Závěrem přikládám seznam docházky zastupitelů a seznam činností, které jsme pro město Andělskou Horu vykonali. Hodnocení jiţ nechávám na vás všech. Děkuji všem za spolupráci Miroslav Novotný, starosta 4

5 Volební období účast zastupitelů na pracovních i veřejných zasedáních ZM Jmeno počet zasedání 10 počet zasedání 12 zastupitele učast omluvená neomluvená učast omluvená neomluvená Novotný Kučerová Vavřík Marek Caletka Bujnoch Langer Jmeno počet zasedání 16 počet zasedání 8 zastupitele učast omluvená neomluvená učast omluvená neomluvená Novotný 16 8 Kučerová 16 8 Vavřík Marek Caletka Bujnoch Langer Celkem Jmeno zastupitele učast omluvená neomluvená Novotný 46 Kučerová 46 Vavřík 39 7 Marek 42 4 Caletka Bujnoch Langer

6 Činnost starosty v období Zateplení stropní konstrukce tělocvičny a školní jídelny. 2. Provedení nového a efektivního vytápění tělocvičny a národní školy a školky. 3. Rekonstrukce a provedení nové podlahy v bývalých šatnách v ZŠ. 4. Vybudování lanovky pro děti na školní zahradě. 5. Provedení nových schodišť v budově školy. 6. Zajištění a provedení obloţení soklů na spodní chodbě hlavní budovy. 7. Provedení nové kanalizace a vykopání koridoru pro odvod vod z města (u Šťuků ). 8. Vykopání staré stoky a vyčištění odvodního kanálu ke Kameníčkům. 9. Vybudování nového objektu a zázemí pod školou za účelem veřejných akcí ( soc. zázemí ). 10. Vyčištění prostoru pod tělocvičnou a provedení JTU ( naváţky a vykácení křovin ). 11. Provedení kanalizace před domem u Drlíků. 12. Oprava a výmalba soklů v ZŠ. 13. Vybudování zázemí na rybníku pergola, prodejní stánek, + proj. dok. pergola 10x5 m. 14. Zavedení vody a elektřiny do areálu rybník. 15. Vybudování nových komunikací a veřejného osvětlení, nové nadzemní vedení el. v části P. Rudná. 16. Realizace nákupu nového traktoru Proxima a nového traktoru Yukon + sněţná fréza, čelní radlice, sypač. 17. Odizolování obecních domů od vlhkosti č. 197, 158 v uličce. 18. Realizace opravy střechy po dlouhodobém zatékání do domu 200,

7 19. Vybudování nových odpadů vod v domě 198 a nová kanalizace za domem Celková generální oprava na bytě pod MÚ ( po Bujnochových ). 21. Provedení nové instalace teplé vody do dílny VPP + výměna starých přívodů vody č Vybudování nového bytu s přívodem vody, plynu, elektřiny na čp Nataţení bytových zvonků a výmalba + oprava bytu č.p. 199, nová el. sklepy. 24. Celková generální oprava zvonů, ciferníků a strojku hodin + táhla a převody kostel A. H. 25. Zajištění vstupu do sportovního areálu rybník závora a oprava ohraničení. 26. Vybudování udírny v areálu rybníka. 27. Realizace elektroinstalace a elektrifikace kostela na Anenském vrchu. 28. Získání dotace na celkovou opravu kostela Sv. Anny na Anenském vrchu. 29. Realizace a získávání dotace na opravu ZŠ. 30. Získání dotací na rekonstrukci poţární zbrojnice. 31. Zajištění a docílení výměny, obnovy nového vodovodního řadu směr na Annaberg. 32. Vyčištění náletových porostů pod kostelem A. Vrch kolem silnice směr A. Hora zatáčka vlek. 33. Spolupodílení se na realizacích při jednáních pořizování lyţařského vleku Ostrava- hejtman. 34. Celková oprava autobusové zastávky. 35. Oprava soklů na městském domě. 36. Provedení prosvětlení kostela sv. Anny vykácením porostu v těsné blízkosti kostela. 7

8 37. Provedení naváţky u kostela Sv. Anny a příprava na zřízení parku k odpočinku turistů. 38. Zajišťování skautských táborů pro děti na Anenském vrchu organizace a pomoc města. 39. Zajištění vybudování přivaděče pitné vody pro A. Horu ze Suché Rudné (Klíč-Kozina). 40. Zefektivnění vývozu odpadu čipováním sběrných nádob - lepší přehled při vývozu. 41. Zabezpečení a zpomalení provozu před školou ( retardér a dopravní značení). 42. Realizace kadeřnictví v budově MÚ. 43. Vyřízení stavebního povolení na výměnu oken na domě 199 a podpis smlouvy s prov. fa. 44. Generální oprava vozíku za traktor a provedení elektroinstalace pro bezpečný provoz v obci. 45. Generální oprava kanalizace a napojení na ČOV sociální zařízení bývalá MŠ. 46. Odkopání a zpevnění komunikace před domem č. p Pořízení trampolíny o průměru tři metry pro děti bez financování Města Andělská Hora. 48. Pořízení dvou kusů velkoplošných stanů bez financování Města Andělská Hora. 49. Pořízení mobilní houpačky pro děti na pořádané veřejné akce města - bez financí města. 50. Generální oprava veřejné studny v parku u ZŠ. 51. Pomoc při projektu Ţáby zabezpečení převozu zábran a pomoc ţákům ZŠ. 52. Oprava informačních tabulí cestou na Annaberg. 8

9 Celé dění na Andělskohorském ţabáku hlídal vodník Česílko. a na břehu ţivá ŢABKA 9

10 Celou akci konferovali DJ Dočki a starosta města Miroslav Novotný Výsledky jednotlivých soutěţí Netradiční plavidlo Na prvním místě bylo plavidlo Podešváci Petr ml. + Petr starší 10

11 Hod kládou na dálku-muţi 1. Horňáček Šimon 7,90 m 2. Podešva Petr 7,10 m 3.Veselý Jan 6,85 m Hod kládou na dálku - ţeny 1.Veselská Jana 2.Caletková Alena 3.Dobošová Eva 6,63 m 6,52 m 6,45 m 11

12 Hod hrncem na dálku ţeny 1.Caletková Alena 12,35 m 2. Raková Lada 10,94 m 3. Králová Lenka 10,90 m Běh na lyţích 1. Caletková, Bušíková, Chytil 0,35 min. 2. Hanzlíková, Dobošová, Hanzlík 0,37 min. 3. Jana, Kateřina, Kristiána 0,39 min 12

13 Hod míčkem do hrnce - děti 1. Brázda Dominik 6 2. Danielka 5 3. Klimešová Ester 3 Hod míčkem do otvoru děti 1. Adámek Honzík 2. Matušková Monika 3. Burdová Káča 13

14 Jízda na ţidlotrakaři 1. Marková Monika, Skoč Jiří 1,10 min. 2. Lakomý Alois, Kubičík Stanislav 1,11 min. 3. Caletková Alena, Chytil Tonda 1,27 min. Chci touto cestou poděkovat za pomoc při organizaci Andělskohorského Ţabáka všem, kteří se na této akci podíleli. Zvláštní poděkování patří paní Janě Kučerové, paní Jitce Eichlerové, panu Dušanovi Vavříkovi, panu Janu Markovi, panu Radkovi Caletkovi a pracovníkům Města Andělská Hora, kteří se ochotně zapojili a pomohli při této krásné akci. Nemohu také opomenout na paní Mgr. Kateřinu Bujnochovou, která ochotně nafotila celý chod Ţabáka aţ do pozdních večerních hodin. Dále chci poděkovat panu Martinovi Janošťákovi za pomoc s poskytnutím připojení na elektrickou síť. Velké poděkování patří i panu Ivanu Sajkalovi za jeho tradiční lukostřeleckou vsuvku. Velký dík patří našim sponzorům, kteří přispěli na tuto akci. Bez firem: Feromagnet (pan Lakomý, 5 000,- Kč), Deta (Ing. Kűhnel 14

15 1 000 Kč), Jatka Světlá Hora (pan Roman Zácha, pochutiny). Poděkování patří také vojenské policii, která ochotně přijela z Prostějova, aby nám předvedla své zbraně a šikovnost při svém zásahu. A nemůţu také zapomenout na Vodní záchrannou sluţbu z Bruntálu pod vedením pana Milana Střelce, kteřá nás ochraňovala před utonutím. Samozřejmě také děkuji SDH Andělská Hora za postarání se o pití a jídlo při vyčerpávajících soutěţích. Ještě jednou všem moc děkuji. Miroslav Novotný-starosta V roce 2015 se jistě opět sejdeme! 15

16 Andělskohorský ŢABÁK Město Andělská Hora a tamní sbor dobrovolných hasičů pořádali o víkendu tradičního Andělskohorského ţabáka akci, která zaujala kaţdého návštěvníka kulturních a společenských událostí v regionu. Letos Andělskohorský ţabák proběhl v sobotu 16. srpna 2014 na hrázi místního rybníka. Po 14. hodině akci slavnostně zahájil starosta Andělské Hory Miroslav Novotný a poté předal moderování DJ Dočkiho. Po úvodním aktu následoval pestrý program. Proběhlo vystoupení vojenské zásahové jednotky - policie, která nejenom ukázala návštěvníkům jejich hlučné zbraně, ale také zajištění nebezpečného pachatele. Počasí nám moc nepřálo, ale účast byla velmi slušná. Všichni mohli vidět i ukázku vodní záchranné sluţby, která předvedla záchranu tonoucího. Probíhaly i různé soutěţe pro děti a dospělé, přiblíţila kulturní akci starostka Sboru dobrovolných hasičů v Andělské Hoře Jana Černotová. Odpoledne se také závodilo v netradičních disciplínách. Například se házel míček na cíl, vrhalo hrncem a polenem anebo i běhalo na lyţích. Soutěţe pak uzavřela nejtěţší disciplína zdatné dvoučlenné týmu zdolávaly na trakaři mokrou lávku v rybníce. Klání se například zúčastnili i chemici. Někteří soutěţící se ze začátku hned převrátili do vody, jiní ale zdolali jízdu bez jediné mokré části na oblečení. Děti zde měly skákací hrad, skluzavku, trampolínu a všechny atrakce pro ně byly zdarma. I dospělí si přišli na své. Z občerstvení si mohli například pochutnat na makrelách, řízečkách, domácí drţkové polévce, uzeném stehýnku anebo i hamburgeru, guláši a na výběru nápojů od piva aţ po nealko, dodala starostka hasičů Černotová. Pestrého Andělskohorského ţabáka pak uţ jen doprovázela večerní diskotéka a různobarevný ohňostroj. Jak se akce vydařila? Prohlédněte si fotoreportáţ Radka Vráblíka. Více zde: 16

17 Ještě několik málo fotek, které vyfotila paní Bujnochová. 17

18 18

19 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Na základě ustanovení 33 odst. 7 zákona o volbách do zastupitelstev obcí můţe volič poţádat ze závaţných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Váţení občané, pokud máte o hlasování do přenosné volební schránky zájem, můţete se nahlásit osobně na zdejším úřadě, nebo telefonicky na tel. č popřípadě na mobilním čísle Za MěÚ Andělská Hora Jitka Eichlerová Informace pro občany jiného členského státu EU k volbám do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Dodatek vede obecní úřad pouze pro účely voleb do zastupitelstev obcí, a to pro voliče, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, je v obci přihlášen k trvalému pobytu a není státním občanem České republiky, ale je státním občanem státu, jehoţ občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době mohou být do dodatku zapisováni na základě vlastní ţádosti pouze občané ostatních členských států EU, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náleţitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. Ostatními členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská 19

20 republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království a Švédské království. Ţádnou jinou mezinárodní smlouvou, na základě které by byl moţný zápis voličů, kteří jsou státními občany jiných neţ členských států EU, do dodatku, dosud není Česká republika vázána. Do dodatku zapíše obecní úřad tohoto voliče na základě jeho vlastní ţádosti. Ţádost o zápis do dodatku můţe volič občan jiného státu podat kdykoli do jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. 8. října 2014 v hodin. Aţ do uzavření dodatku je rovněţ moţno provést zápis do dodatku, pokud volič splňuje všechny zákonem o volbách do zastupitelstev obcí stanovené podmínky pro tento zápis. Do dodatku je moţné zapsat i voliče, který v době podání ţádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb. Formu ani náleţitosti ţádosti o zápis do dodatku zákon o volbách do zastupitelstev obcí neupravuje. Ţádost proto můţe být podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, ţe se ţadatel domáhá zápisu do dodatku. V případě písemné ţádosti ţadatel musí uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bliţší identifikaci i adresu trvalého pobytu. V případě osobní ţádosti není písemná forma vyţadována. Ţadatel se prokáţe platným průkazem totoţnosti (cestovní pas, občanský průkaz domovského státu, pobytový doklad viz - Veřejný rejstřík dokladů totoţnosti a cestovních dokladů Unie, kde jsou vedeny i vzory dokladů o pobytu v ČR) a příslušný pracovník obecního úřadu o ţádosti učiní úřední záznam. Za MěÚ - Andělská Hora: Jitka Eichlerová Informační zdroj: Krajský úřad Ostrava, volby - metodika k vedení seznamu voličů 20

21 21

22 22

23 Na tuto akci pořádáme autobusový zájezd a to v neděli Odjezd autobusu je v 8.30 hod. z autobusové zastávky v Andělské Hoře. Zájemci ze Světlé Hory autobusová zastávka ve Světlé Hoře. Zájemci se mohou nahlásit do na MěÚ v Andělské Hoře. Miroslav Novotný - starosta 23

24 Dne se uskutečnila oprava studny v parku u budovy základní školy. V rámci opravy jsme demontovali čerpací zařízení a realizovali celkovou generální rekonstrukci. Na akci se aktivně podíleli pracovníci Města Andělská Hora a pan Emil Novotný. Oprava přišla na 400 Kč, přičemţ díky svépomoci jsme takto ušetřili cca 8 000,- Kč. Děkuji všem pracovníkům a panu Novotnému za poctivou práci ku prospěchu nás všech. Miroslav Novotný - starosta města Andělská Hora 24

25 Na Anenském vrchu vrcholí rekonstrukce poutního kostela, proto vám přinášíme pár fotografií. Ještě není realizována výmalba, ale uţ nyní je to nádhera. Miroslav Novotný-starosta 25

26 26

27 Diakonie Broumov, sociální druţstvo Více na www: diakoniebroumov.org,www.facebook.com/broumovdiakonie a Město Andělská Hora VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ *Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ *Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, *Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky *Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené *Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky *Obuv veškerou nepoškozenou *Hračky nepoškozené a kompletní *Peří, péřové přikrývky a polštáře *Menší elektrospotřebiče mohou být i nefunkční *Knihy VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky-ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční : od: 11. srpna do 25. září 2014 čas: PO, ST hod., ÚT,ČT hod., PÁ hod., místo: Městský úřad Andělská Hora Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Bliţší informace Vám ráda sdělí: Eichlerová Jitka: t.č. : ,

28 Naše školy informují rodiče a nejen je Mateřská škola ve Světlé Ani v době prázdnin se v naší školičce nezahálelo - proběhla plánovaná výměna zbývajících oken a následně bylo nově vymalováno. Z opravy máme velkou radost a velmi děkujeme panu starostovi a pracovníkům radnice ve Světlé Hoře. V novém školním roce bude navštěvovat naši MŠ cca 44 dětí. V MŠ ve Světlé budou i nadále dvě věkově smíšená oddělení. O děti budou pečovat tyto pracovnice: Oddělení Kuřátek: Michaela Horáková (zástupce ředitele pro MŠ) Monika Novotná 28

29 Oddělení Sluníček: Vladislava Keilingová Hana Caletková Andělák září 2014 a dále Emília Černotová a Zdena Meluchová. Asistentky pedagoga: Alena Barčíková, Mgr. Jana Švehlová Tak jako v loňském roce i pro letošní rok nabídneme dětem odpolední zájmové útvary výtvarný, sportovní, logopedický a hudebně dramatický. V prvním zářijovém týdnu prosím nahlaste zájem vašich dětí o jednotlivé krouţky. Činnost těchto krouţků započne v týdnu od 15. září (pondělí). Krouţky jsou vhodné pro děti od 4 let. Jiţ na měsíc září připravujeme dvě akce pro naše děti: DOPOLEDNE S HASIČI a PROJEKTOVÝ DEN pro naše předškoláčky. Důleţité!!!!! Fotografování dětí (třídy i jednotlivci). Základní škola v Andělské Hoře Michaela Horáková, zástupce ředitele pro MŠ Prázdniny nejsou pro školu jen dny odpočinku, ale rovněţ fází velkých a důleţitých příprav. Běţné opravy objektu jsme zabezpečili jiţ v průběhu předchozího školního roku, ovšem ty zásadní jsme začali realizovat právě o prázdninách. V budově mateřské školy došlo k výměně oken, za coţ patří velký dík panu starostovi Světlé Hory a celému vedení obce. Na budově prvního stupně došlo k zásadní úpravě, neboť jsme nechali demontovat dvacet let staré šatní skříňky, které byly nahrazeny zcela novými. Zároveň jsme provedli výmalbu prostor prvního stupně, stejně jako některých učeben na druhém stupni, které se doposud ještě nemalovaly. Bez rozloučení nás opustily zvonící hodiny, které ohlašují vyučování. Vzhledem k tomu, ţe stávající se jiţ nevyrábějí, museli jsme zakoupit nové, které jsou řízeny radiovým signálem. Tato neočekávaná investice nás poněkud zaskočila, ovšem odpadnou nám problémy, které jsme se starými hodinami měli (přetáčení a nastavování při výpadku elektrického proudu ). 29

30 Plánované úpravy toalet dívek jsme byli nuceni přesunout na jiné období, neboť výše nákladů na opravu se po posouzení odbornou firmou vyšplhala velmi vysoko. Proto budeme opravy toalet řešit průběţně. Velmi nás potěšilo, ţe projekt Tablety do školy, který jsme jiţ v obecních zpravodajích zmiňovali, byl pro naši školu schválen v celkové výši Kč, čímţ přiblíţíme naši školu opět blíţe moderním technologiím. Projekt bude trvat po celý školní rok. Zároveň jsme vytvořili další nový Školní vzdělávací program (ŠVP) pro integrované děti, kterému jsme dali název Škola pro všechny. Tento ŠVP má v sobě zakomponovány veškeré náleţitosti, které jsou zapotřebí, včetně projektů, které hodláme od nového školního roku realizovat. Za ty nejzásadnější povaţujeme: a) Projekt STAGE ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Opavě projekt na technickou výchovu tvorba bytového designu, práce s počítačem ve 3D programech pokračování loňské spolupráce. b) Projekt spolupráce s Gymnáziem Bruntál, na jehoţ realizaci se podílí i naše škola výuka přírodovědných předmětů přímo na gymnáziu, opět včetně řady exkurzí! Naši ţáci poznají výuku od středoškolských profesorů, čímţ budou lépe připraveni na přechod na střední školu pokračování loňské spolupráce. c) Dopravní projekt: v prvních týdnech se budeme opět věnovat výuce dopravní výchovy, protoţe povaţujeme za důleţité, abychom děti informovali o těchto elementárních skutečnostech z důvodu zvýšení dopravní bezpečnosti. Vzhledem k velkému počtu dotazů na nákup sešitů si dovolujeme připomenout, ţe od letošního roku nezabezpečujeme nákup sešitů ze školního skladu. Sešity, které jsme pořizovali, nebyly vţdy v tak výhodné cenové nabídce, jak je lze zakoupit například v supermarketech, kterým nejsme schopni konkurovat. V prvním školním týdnu obdrţí vaše děti seznamy sešitů, které budou potřebovat. Pochopitelně bude v prvním týdnu dostatečný prostor k tomu, aby bylo moţno sešity sehnat. Seznam sešitů pro jednotlivé ročníky bude zpřístupněn také na webu školy. Připomínáme, ţe prvňáčci mají učebnice i sešity od školy zdarma. S termíny většiny plánovaných celoškolních akcí (včetně termínů třídních schůzek) vás opět podrobně seznámíme v příštím čísle zpravodaje. Všechny termíny, důleţité 30

31 dokumenty (Školní řád, ) naleznete také na školním webu: Zde také naleznete fotografie ze školních akcí. Na závěr zveme tedy všechny děti i jejich rodiče a příbuzné na slavnostní zahájení nového školního roku, které se uskuteční v pondělí 1. září 2014 v 8:00 hodin ve školní jídelně ZŠ. Děti se seznámí s vyučujícími, rozvrhem, prohlédnou si učebny, rodiče mohou vyřídit úřední záleţitosti (stravné, přihláška do školní druţiny, potvrzení o školní docházce, ). Během zkráceného dopoledne se všechny třídní kolektivy vyfotografují. Zdarma se vyfotografují také všichni naši prvňáčci. Fotit se mohou i jednotlivci a menší skupinky ţáků. Fotografování proběhne 1. září i v mateřské škole. UPOZORNĚNÍ Jak pravidelně informujeme, ţáci mohou do budov vstupovat pouze po přezutí do přezůvek s bílou nebo světlou podráţkou, která nezanechává šmouhy na podlahových krytinách PVC. Pokud jste tedy ještě dětem nekupovali nové přezůvky, přizpůsobte se, prosím, této podmínce. Velmi přísní opět budeme při přezouvání do hodin tělesné výchovy (nebezpečí úrazu dětí nebo poškození podlahy). Děkujeme za pochopení. OPRAVY BUDOV V měsíci červnu jsme od zřizovatele a projekční firmy obdrţeli informace o tom, ţe práce na opravách na naší škole budou započaty v průběhu velkých prázdnin. Všichni kolegové přiloţili ruku k dílu a pomohli přichystat třídy, učebny, kabinety a další prostory k přestavbě. Protoţe se jedná o velmi objemnou zakázku, došlo k posunu výběrového řízení (firmy nejprve nedodaly veškeré potřebné podklady, zpřísnily se bezpečnostní podmínky pro zabezpečení stavby sítě proti pádu nářadí ze střech apod.), které se nakonec uskutečnilo aţ v posledním týdnu měsíce srpna. Byla tedy vybrána konkrétní dodavatelská firma pro rekonstrukci objektu školy, ale běţí ještě lhůta pro případné odvolací řízení. Teprve pak můţe být podepsána smlouva a zahájeny práce. Nový školní rok zahájíme tedy v pondělí 1. září Jakmile bude znám termín zahájení stavby, budeme vás ihned informovat. 31

32 Opravy školy tedy budou probíhat za plného provozu, ovšem z pohledu školy zabezpečíme vše tak, aby zasáhly výuku minimálně. Jakmile budou známy bliţší podrobnosti, svoláme mimořádné třídní schůzky. Zároveň sledujte webové stránky školy, kde vám přineseme informace jako první. ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY Ceny stravného se v novém školním roce nemění. Zájemci o placení stravného bezhotovostním způsobem se mohou zkontaktovat s vedoucí školních jídelen na telefonním čísle: , kl. 17. Stravné na měsíc říjen (neplatíte-li bezhotovostně) můţete zaplatit v pondělí 22. září od 7:00 do 13:00 v kanceláři jídelny v Andělské Hoře. I letos plánujeme v ZŠ pokračovat v tzv. pitném reţimu, mladším ţákům donášíme pití přímo na malou budovu (ţáci potřebují vlastní kelímky hrníčky). Pro kontakt se školní jídelnou můţete pouţívat také ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘŮ * 1. září slavnostní zahájení školního roku * 22. září platby stravného na říjen NOVÉ KONTAKTY * Pevná linka vč. školní jídelny: * Mobilní telefon ředitelna: * Mobilní telefon 1. stupeň: kontakt s učiteli 1. st. * Mobilní telefon 2. stupeň: kontakt s učiteli 2. st. * Mobilní telefon druţina: * Mobilní telefon sekret.:

33 * Mobilní telefon školka: * Centrální globální dotazy, omluvy ţáků. * školní jídelna: odhlášky stravy lze i přes školní web. SLOŢENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE Pro nový školní rok jiţ v naší škole nebudou učit tyto kolegyně a kolega: Bc. Kamila Bezová, Mgr. Hana Kratochvílová a Mgr. Petr Novotný. Naše řady rozšíří Ing. Radek Peňáz a Mgr. Lenka Bartoňková. Třídnictví, pedagogický sbor * I. A Mgr. Hana Crhová * II. A Mgr. Hana Pavliňáková * III. A Mgr. Ivana Sekaninová (asistentka pedagoga Alena Barčíková) * IV. A Mgr. Věra Saganová * V. A Mgr. Kateřina Bujnochová * VI. A Mgr. Soňa Olivová * VII. A Mgr. Jiří Bujnoch * VIII. A Ing. Radek Peňáz Tv, RTV, Aj * IX. A Mgr. Lenka Bartoňková Čj, Rj * Učitelé bez třídnictví Mgr. Eva Kyšová * Vedení školy Mgr. Jan Vavřík, Mgr. Ivana Ostrčilíková Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy 33

34 v září: uvádíme v září Fakjů pane učiteli Nejhledanější muţ Pod zemí Sin City: Ţenská, pro kterou bych vraţdil Pošťák Pat Labyrint: Útěk Equalizer Století Miroslava Zikmunda Ţelvy Ninja září 2014 sobota 13. září 20:00 / Kofola music club ROCKOVÁ SKUPINA B. S. P. Ota Balage, Kamil Střihavka, Michal Pavlíček Vstupné: 220 Kč neděle 14. září 19:00 / Koncertní síň sv. Ducha ZAHAJOVACÍ KONCERT - ZUŠ KRNOV TO JÁ, PÍSNIČKA volné pokračování cyklu Písně z mapy světa Vstupné: 120 Kč, děti a studenti: 90 Kč pondělí 15. září 17:00 / Hotel Pepa OBYČEJNÉ ZÁZRAKY VŠEDNÍCH DNŮ Daniela Dţorova Waldhans violoncello Libuše Vondráčková klavír Ludmila Štědrá recitace 19:00 / Kostel Narození Panny Marie 34

35 TEREZA KAVECKÁ A JEJÍ HOSTÉ koncert sólistky opery SD Opava Operní a muzikálový večer Vstupné dobrovolné úterý 16. září 19:30 / Kino Mír 70 Krnov R. STRAUSS: RŮŢOVÝ KAVALÍR Záznam z Metropolitní opery New York Vstupné: 300 Kč, předplatitelé do divadla, důchodci a ZTP 250 středa 17. září 19:00 / Synagoga Krnov POKLAD ŢIDOVSKÝCH PÍSNÍ koncert skupiny Ester /Kateřina Tlustá a Alexandr Hajdovský/ Vstupné: 90 Kč, děti a studenti 60 Kč čtvrtek 18. září 19:00 / Koncertní síň sv. Ducha KÜHNŮV DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR duchovní hudba s varhanami Vstupné: 90 Kč, předplatitelé KPH, děti a studenti 60 Kč pátek 19. září 9:00 12:00 / SVČ Méďa HUDEBNÍ DOMEČEK PRO ŠKOLY 14:00 22:00 / Hlavní náměstí ADRIANO TRINDADE Q, NEBE, MICHAL ŠINDELÁŘ TRIO, LENNY, EWA FARNA 22:00 / Kofola music club ROCK POP DANCE AFTER PARTY KHS sobota 20. září 10:00 22:00 / Hlavní náměstí DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH, ČANKIŠOU, EDDIE STOILOW, DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, WABI DANĚK, ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN, MARYBAND, TATA BOJS 22:00 / Kofola music club ROCK POP DANCE AFTER PARTY KHS neděle 21. září 19:00 / Městské divadlo 35

36 ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT 4TET - SYMPHONIC Vstupné: 350, 320 a 300 Kč Vstupenky v předprodeji a kulturní měsíčník obdrţíte v Turistickém informačním centru Krnov, Hlavní náměstí 25, tel , Vydává MIKS Krnov - Městské informační a kulturní středisko náměstí Míru 14, Krnov , tel Městské divadlo Bruntál Váţení příznivci divadla, doplnili jsme na webu města informace k nabídce divadelních představení a předplatného o nové letáky, které si můţete stáhnout zde:http://www.mubruntal.cz/divadelni-predplatne-v-nove-sezone /a Také byl zveřejněn nový kulturní měsíčník na září: VODNÍCI naši kamarádi od ve foyeru divadla Výstava soutěţních literárních a výtvarných prací dětí na téma Vodníkovo veršování a fotografie z letošního červencového Vodnického splavu na Slezské Hartě a v okolních obcích. Výstava potrvá do 30. září a je přístupná při divadelních představeních a v pracovní dobu během týdne. MALÁ MOŘSKÁ VÍLA - čtvrtek Taneční pohádka v podání TŠ Stonoţka Bruntál. Repríza úspěšné pohádky, kterou představili tanečníci v premiéře letos v červnu, se odehraje v 10 hodin pro ţáky škol a v 18 hod. pro veřejnost. Vstupné je 50 Kč. BRUNTÁLSKÉ INDIÁNSKÉ LÉTO 12. Ročník - sobota od 13 hod Na letošní bluegrassový a folkový festival dorazí kapely Zrcadla.cz z Klenčí pod Čerchovem, Poutníci z Brna, Jumping Drums z Olomouce a Bruntálu, Arrest z Bruntálu a Rýmařova, Monty z Ostravy, Kamelot z Brna, Večery v jednom z Bruntálu, Sakrapes ze Znojma, Bluegrass Comeback z Opavy, Bluesberg z Olomouce.Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 50 Kč, ZTP a děti do 6 let zdarma. MANDARÍNKOVÁ IZBA úterý v 19 hod Divadelní komedie v podání Slovenského hudobného divadla. Ústřední dvojice se převtěluje do různých rolí v krátkých epizodách mini příběhů z hotelového pokoje. Hrají Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková. Hra je uváděna v ročním cyklu předplatného.volné vstupenky budou v prodeji od 11. září. Cena je 250 a 230 Kč. Přejeme Vám pěknou druhou polovinu léta. A přijďte do divadla, předprodej zahajujeme

37 Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář Vrbna na září Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Tritur Na Lyru, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00 u Oil Teamu Vrbno Tritur Mezi korýtky, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, Sadová ulice Vrbno LKŢ členská schůze, 16:00, Střecha Výšlap Klubu vrbenských turistů: Lipová lázně (Konečná) m. zn. Tři studánky ţl.zn. Lví hora pod Kopřivným jeskyně na Pomezí z. zn. Lipová Lázně (17km) Ztratila se písnička a Bublinková víla - představení Pohádkové babičky pro děti a jejich rodiče, 15:00, Střecha Euroregion Praděd Rada pro cestovní ruch, 9:00 12:00, Střecha Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Okolo příčné, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, hospoda Sněţenka Mnichov Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Okresní chovatelská výstava, pořádá ZO ČSCH Vrbno, chovatelský areál Vrbno Cena Pradědu, pořádá MS Praděd, 9:00, střelnice MS Praděd Tréninkové střelby, pořádá MS Praděd a Střelecký klub, 9:00, střelnice MS Praděd Vernisáţ výstavy Šité panenky K. Krupové a Výtvarné práce ţáků ZŠ, 15:30 Střecha Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Mistrovství Vrbna na silnici, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, nádraţí ČD Okolo Zlaté Opavy lesní běh, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, hospoda U Radka Mnichov Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Univerzita volného času, přednáška na téma Strašák jménem káva? 16:00 18:00, Střecha Schůze KSČM, 16:30 17:30, Střecha Vrbenská padesátka, pořádá Klub vrbenských turistů, start 6:00 9:45, nádraţí ČD Vrbno Vernisáţ výstavy výtvarnice Evy Vontorové z Ostravy, 17:00, Art galerie Penzionu u řeky Karlovice. Výstava potrvá do Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Tritur Croscriterium, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 15:15 dráha Černá Opava Tritur 7 km, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, hájenka Ţelezná Veřejné zasedání Zastupitelstva města Vrbna, 16:00, Střecha Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Centrum Ţivot a Zdraví, přednáška na téma Včelí produkty a jejich vyuţití pro zdraví, přednáší Jan Haleš, 18:00, Střecha Benefiční koncert Hradišťanu s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou, spoluúčinkuje Pěvecký sbor města Vrbna, 16:00, kostel Sv. Michaela Vrbno Přátelské posezení, pořádá LKŢ Vrbno, 16:00, Střecha Cyklokros Černá Opava, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 11:00, dráha Černá Opava Tréninkové střelby, pořádá MS Praděd a Střelecký klub, 9:00, střelnice MS Praděd Univerzita volného času, přednáška na téma Ashtangajóga základy filosofie východu 1. část, 16:00 18:00, Střecha Němčina mírně pokročilí, 16: Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Tritur na 3 kola, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, dráha Černá Opava Naďa Trzaskaliková Střecha Vrbno pod Pradědem 37

38 38

39 S láskou máma A s láskou máma přivine to dítě ve své náručí. Vţdyť dítě je tak nevinné a v srdci radost vypučí. Kdyţ v klín si sedne maličký a štěbetá své maminko. Já hrát s ním budu kuličky a znát ho ťukat malinko. A pak si sedne poprvé v té školní velké lavici. A rvát se bude do krve, kdyţ dostane po palici. Já pofoukám mu bouličky, i rozbitá moc kolena. Vţdyť to znáte lidičky, co dítě pro mámu znamená. Na koníčky spolu půjdeme, uspím ho pohádkou svou. Zítra zas kus cesty ujdeme, ten drobeček je láskou mou. Marta Lazarová 39

40 40

Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Ţivotní jubileum oslaví Machalová Ingrid Keilingová Drahomíra Vavřík Dušan Trčková Anna Strouhal Antonín Gabrišová Boţena 73 let 71 let 70 let 69 let 63 let 61 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Z našeho

Více

Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Životní jubileum oslaví Drlíková Anna 94 let Klepancová Božena 69 let Zbránková Růžena 66 let Kučerová Jana 62 let Jakab Vladimír 62 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME 1 Městský úřad informuje Kontakty,

Více

Jenovefa Čepeňová Andělská Hora - Šternberk

Jenovefa Čepeňová Andělská Hora - Šternberk Životní jubileum oslaví: Orlovič František 88 let Boborová Anna 84 let Kühnel Herbert 79 let Marek Jan 61 let Bachánek Josef 60 let Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Z našeho středu navždy odešla Jenovefa

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Foto: Lenka Plechatá. Nově otevřeno

Foto: Lenka Plechatá. Nově otevřeno Založeno roku 1919 29. září 2010 Ročník XXI. číslo 34 Cena: 12 Kč Nenechte si ujít volební přílohu!!! V příštím ROZŠÍŘENÉM čísle 6. 10. 2010 vyjde speciální příloha s fotografiemi kandidátů do komunálních

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz

CHRUDIM HRAJE 2010. www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz říjen 2010 Chrudim bude mít svůj Panteon Bude v říjnu Jan Nepomuk Štěpánek

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: říjen 4 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci srpnu uzavřeli sňatek: Jan Zapletal, Jaroměřice Jitka Vašková, Jaroměřice

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

ČERVEN 2013. XXI. ročník

ČERVEN 2013. XXI. ročník ČERVEN 2013 XXI. ročník Všem našim jubilantům přejeme k životnímu jubileu především dobré zdraví, hodně elánu, spokojenosti a radosti Jan Mitura 83 let Jan Melnar 70 let Pavel Boháč 60 let Jana Boháčová

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

Mariánských Hor a Hulvák

Mariánských Hor a Hulvák České přísloví měsíce: BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE. ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Konec zápisů dětí do pasů Radnice zažádala o dotace Na Mariánskohorské pouti budou s čerty i žerty! Uzávěrka dalšího čísla

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí -------------------------------------------------------------- ----------------

Více

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7.

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7. z městského úřadu - Ohlédnutí za děním ve městě - ze základní školy - Ekokoutek - Léto v Bělé plné kultury - společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti ČERVENEC SRPEN 7,8/2013 Ve Výstavním sále

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou

Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou Ročník XXII. Číslo 6 Červen 2014 Informační měsíčník občanů Semilska Dobrovolní hasiči slavili 150 let sboru Spanilou jízdou Cena 13 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ 1. ČERVENCE 2014 Uzávěrka novin 15. června do

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více