Andělák září Ţivotní jubileum oslaví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Andělák září 2014. Ţivotní jubileum oslaví"

Transkript

1 Ţivotní jubileum oslaví Svobodová Anna 86 let Dobrotková Ţofie 81 let Lepaříková Marie 80 let Lesonická Anna 63 let Svobodová Olga 61 let Lazarová Marta 61 let Krajčovičová Olga 60 let 1

2 Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Městský úřad informuje Kontakty, na kterých nás najdete Městský úřad , Miroslav Novotný, starosta, , domů Jana Kučerová, místostarosta, Marcela Kapounová, Jitka Eichlerová , Petr Svozil, technicko-hospodářský pracovník Tenisové kurty p. Marcela Silnicová Internet: ID datové schránky Andělské Hory: dd3bytd Pracovní doba pondělí a středa od 7.00 hod do hod. úterý a čtvrtek od 7.00 hod do hod pátek od 7.00 hod do hod Pokladna pondělí a středa od 7.30 hod do hod úterý, čtvrtek, pátek 7.30 hod do hod Polední přestávka: hod do hod 2

3 Přejeme všem ţákům, pedagogům a zaměstnancům Základní školy a Mateřské školy Andělská Hora, hodně úspěchů, elánu a nadšení do nového školního roku Zejména především přejeme našim prvňáčkům šťastný první krok mezi své starší kamarády. Deváťákům zase přejeme, aby se jim podařilo úspěšně dokončit školní docházku a pravou nohou vkročit do další etapy jejich ţivota 3

4 Víte, ţe... Andělák září 2014 vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve dnech a Konec volebního období Váţení spoluobčané, rok se s rokem sešel a máme zde konec mého volebního období. Tato doba byla pro mne velkou změnou a musel jsem se rychle zorientovat a zapojit se do činnosti obce. Při nástupu do funkce starosty jsem nic moc nesliboval, ale vţdy jsem se snaţil udělat vše pro blaho obce. Vţdy to nebylo lehké, ale to uţ musíte posoudit sami, jestli jsem byl dobrým zástupcem obce. A bude jen na vás, zda na postu starosty setrvám nadále či ne. Chtěl bych jen poprosit, ať u voleb a u hodnocení kandidátů vybíráte dobře, protoţe v tomto zastupitelstvu, dle mého názoru, byli lidé, kteří se na chodu obce podíleli spíše sporadicky (účast na veřejných akcích či zastupitelstvech). Závěrem přikládám seznam docházky zastupitelů a seznam činností, které jsme pro město Andělskou Horu vykonali. Hodnocení jiţ nechávám na vás všech. Děkuji všem za spolupráci Miroslav Novotný, starosta 4

5 Volební období účast zastupitelů na pracovních i veřejných zasedáních ZM Jmeno počet zasedání 10 počet zasedání 12 zastupitele učast omluvená neomluvená učast omluvená neomluvená Novotný Kučerová Vavřík Marek Caletka Bujnoch Langer Jmeno počet zasedání 16 počet zasedání 8 zastupitele učast omluvená neomluvená učast omluvená neomluvená Novotný 16 8 Kučerová 16 8 Vavřík Marek Caletka Bujnoch Langer Celkem Jmeno zastupitele učast omluvená neomluvená Novotný 46 Kučerová 46 Vavřík 39 7 Marek 42 4 Caletka Bujnoch Langer

6 Činnost starosty v období Zateplení stropní konstrukce tělocvičny a školní jídelny. 2. Provedení nového a efektivního vytápění tělocvičny a národní školy a školky. 3. Rekonstrukce a provedení nové podlahy v bývalých šatnách v ZŠ. 4. Vybudování lanovky pro děti na školní zahradě. 5. Provedení nových schodišť v budově školy. 6. Zajištění a provedení obloţení soklů na spodní chodbě hlavní budovy. 7. Provedení nové kanalizace a vykopání koridoru pro odvod vod z města (u Šťuků ). 8. Vykopání staré stoky a vyčištění odvodního kanálu ke Kameníčkům. 9. Vybudování nového objektu a zázemí pod školou za účelem veřejných akcí ( soc. zázemí ). 10. Vyčištění prostoru pod tělocvičnou a provedení JTU ( naváţky a vykácení křovin ). 11. Provedení kanalizace před domem u Drlíků. 12. Oprava a výmalba soklů v ZŠ. 13. Vybudování zázemí na rybníku pergola, prodejní stánek, + proj. dok. pergola 10x5 m. 14. Zavedení vody a elektřiny do areálu rybník. 15. Vybudování nových komunikací a veřejného osvětlení, nové nadzemní vedení el. v části P. Rudná. 16. Realizace nákupu nového traktoru Proxima a nového traktoru Yukon + sněţná fréza, čelní radlice, sypač. 17. Odizolování obecních domů od vlhkosti č. 197, 158 v uličce. 18. Realizace opravy střechy po dlouhodobém zatékání do domu 200,

7 19. Vybudování nových odpadů vod v domě 198 a nová kanalizace za domem Celková generální oprava na bytě pod MÚ ( po Bujnochových ). 21. Provedení nové instalace teplé vody do dílny VPP + výměna starých přívodů vody č Vybudování nového bytu s přívodem vody, plynu, elektřiny na čp Nataţení bytových zvonků a výmalba + oprava bytu č.p. 199, nová el. sklepy. 24. Celková generální oprava zvonů, ciferníků a strojku hodin + táhla a převody kostel A. H. 25. Zajištění vstupu do sportovního areálu rybník závora a oprava ohraničení. 26. Vybudování udírny v areálu rybníka. 27. Realizace elektroinstalace a elektrifikace kostela na Anenském vrchu. 28. Získání dotace na celkovou opravu kostela Sv. Anny na Anenském vrchu. 29. Realizace a získávání dotace na opravu ZŠ. 30. Získání dotací na rekonstrukci poţární zbrojnice. 31. Zajištění a docílení výměny, obnovy nového vodovodního řadu směr na Annaberg. 32. Vyčištění náletových porostů pod kostelem A. Vrch kolem silnice směr A. Hora zatáčka vlek. 33. Spolupodílení se na realizacích při jednáních pořizování lyţařského vleku Ostrava- hejtman. 34. Celková oprava autobusové zastávky. 35. Oprava soklů na městském domě. 36. Provedení prosvětlení kostela sv. Anny vykácením porostu v těsné blízkosti kostela. 7

8 37. Provedení naváţky u kostela Sv. Anny a příprava na zřízení parku k odpočinku turistů. 38. Zajišťování skautských táborů pro děti na Anenském vrchu organizace a pomoc města. 39. Zajištění vybudování přivaděče pitné vody pro A. Horu ze Suché Rudné (Klíč-Kozina). 40. Zefektivnění vývozu odpadu čipováním sběrných nádob - lepší přehled při vývozu. 41. Zabezpečení a zpomalení provozu před školou ( retardér a dopravní značení). 42. Realizace kadeřnictví v budově MÚ. 43. Vyřízení stavebního povolení na výměnu oken na domě 199 a podpis smlouvy s prov. fa. 44. Generální oprava vozíku za traktor a provedení elektroinstalace pro bezpečný provoz v obci. 45. Generální oprava kanalizace a napojení na ČOV sociální zařízení bývalá MŠ. 46. Odkopání a zpevnění komunikace před domem č. p Pořízení trampolíny o průměru tři metry pro děti bez financování Města Andělská Hora. 48. Pořízení dvou kusů velkoplošných stanů bez financování Města Andělská Hora. 49. Pořízení mobilní houpačky pro děti na pořádané veřejné akce města - bez financí města. 50. Generální oprava veřejné studny v parku u ZŠ. 51. Pomoc při projektu Ţáby zabezpečení převozu zábran a pomoc ţákům ZŠ. 52. Oprava informačních tabulí cestou na Annaberg. 8

9 Celé dění na Andělskohorském ţabáku hlídal vodník Česílko. a na břehu ţivá ŢABKA 9

10 Celou akci konferovali DJ Dočki a starosta města Miroslav Novotný Výsledky jednotlivých soutěţí Netradiční plavidlo Na prvním místě bylo plavidlo Podešváci Petr ml. + Petr starší 10

11 Hod kládou na dálku-muţi 1. Horňáček Šimon 7,90 m 2. Podešva Petr 7,10 m 3.Veselý Jan 6,85 m Hod kládou na dálku - ţeny 1.Veselská Jana 2.Caletková Alena 3.Dobošová Eva 6,63 m 6,52 m 6,45 m 11

12 Hod hrncem na dálku ţeny 1.Caletková Alena 12,35 m 2. Raková Lada 10,94 m 3. Králová Lenka 10,90 m Běh na lyţích 1. Caletková, Bušíková, Chytil 0,35 min. 2. Hanzlíková, Dobošová, Hanzlík 0,37 min. 3. Jana, Kateřina, Kristiána 0,39 min 12

13 Hod míčkem do hrnce - děti 1. Brázda Dominik 6 2. Danielka 5 3. Klimešová Ester 3 Hod míčkem do otvoru děti 1. Adámek Honzík 2. Matušková Monika 3. Burdová Káča 13

14 Jízda na ţidlotrakaři 1. Marková Monika, Skoč Jiří 1,10 min. 2. Lakomý Alois, Kubičík Stanislav 1,11 min. 3. Caletková Alena, Chytil Tonda 1,27 min. Chci touto cestou poděkovat za pomoc při organizaci Andělskohorského Ţabáka všem, kteří se na této akci podíleli. Zvláštní poděkování patří paní Janě Kučerové, paní Jitce Eichlerové, panu Dušanovi Vavříkovi, panu Janu Markovi, panu Radkovi Caletkovi a pracovníkům Města Andělská Hora, kteří se ochotně zapojili a pomohli při této krásné akci. Nemohu také opomenout na paní Mgr. Kateřinu Bujnochovou, která ochotně nafotila celý chod Ţabáka aţ do pozdních večerních hodin. Dále chci poděkovat panu Martinovi Janošťákovi za pomoc s poskytnutím připojení na elektrickou síť. Velké poděkování patří i panu Ivanu Sajkalovi za jeho tradiční lukostřeleckou vsuvku. Velký dík patří našim sponzorům, kteří přispěli na tuto akci. Bez firem: Feromagnet (pan Lakomý, 5 000,- Kč), Deta (Ing. Kűhnel 14

15 1 000 Kč), Jatka Světlá Hora (pan Roman Zácha, pochutiny). Poděkování patří také vojenské policii, která ochotně přijela z Prostějova, aby nám předvedla své zbraně a šikovnost při svém zásahu. A nemůţu také zapomenout na Vodní záchrannou sluţbu z Bruntálu pod vedením pana Milana Střelce, kteřá nás ochraňovala před utonutím. Samozřejmě také děkuji SDH Andělská Hora za postarání se o pití a jídlo při vyčerpávajících soutěţích. Ještě jednou všem moc děkuji. Miroslav Novotný-starosta V roce 2015 se jistě opět sejdeme! 15

16 Andělskohorský ŢABÁK Město Andělská Hora a tamní sbor dobrovolných hasičů pořádali o víkendu tradičního Andělskohorského ţabáka akci, která zaujala kaţdého návštěvníka kulturních a společenských událostí v regionu. Letos Andělskohorský ţabák proběhl v sobotu 16. srpna 2014 na hrázi místního rybníka. Po 14. hodině akci slavnostně zahájil starosta Andělské Hory Miroslav Novotný a poté předal moderování DJ Dočkiho. Po úvodním aktu následoval pestrý program. Proběhlo vystoupení vojenské zásahové jednotky - policie, která nejenom ukázala návštěvníkům jejich hlučné zbraně, ale také zajištění nebezpečného pachatele. Počasí nám moc nepřálo, ale účast byla velmi slušná. Všichni mohli vidět i ukázku vodní záchranné sluţby, která předvedla záchranu tonoucího. Probíhaly i různé soutěţe pro děti a dospělé, přiblíţila kulturní akci starostka Sboru dobrovolných hasičů v Andělské Hoře Jana Černotová. Odpoledne se také závodilo v netradičních disciplínách. Například se házel míček na cíl, vrhalo hrncem a polenem anebo i běhalo na lyţích. Soutěţe pak uzavřela nejtěţší disciplína zdatné dvoučlenné týmu zdolávaly na trakaři mokrou lávku v rybníce. Klání se například zúčastnili i chemici. Někteří soutěţící se ze začátku hned převrátili do vody, jiní ale zdolali jízdu bez jediné mokré části na oblečení. Děti zde měly skákací hrad, skluzavku, trampolínu a všechny atrakce pro ně byly zdarma. I dospělí si přišli na své. Z občerstvení si mohli například pochutnat na makrelách, řízečkách, domácí drţkové polévce, uzeném stehýnku anebo i hamburgeru, guláši a na výběru nápojů od piva aţ po nealko, dodala starostka hasičů Černotová. Pestrého Andělskohorského ţabáka pak uţ jen doprovázela večerní diskotéka a různobarevný ohňostroj. Jak se akce vydařila? Prohlédněte si fotoreportáţ Radka Vráblíka. Více zde: 16

17 Ještě několik málo fotek, které vyfotila paní Bujnochová. 17

18 18

19 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Na základě ustanovení 33 odst. 7 zákona o volbách do zastupitelstev obcí můţe volič poţádat ze závaţných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Váţení občané, pokud máte o hlasování do přenosné volební schránky zájem, můţete se nahlásit osobně na zdejším úřadě, nebo telefonicky na tel. č popřípadě na mobilním čísle Za MěÚ Andělská Hora Jitka Eichlerová Informace pro občany jiného členského státu EU k volbám do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Dodatek vede obecní úřad pouze pro účely voleb do zastupitelstev obcí, a to pro voliče, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, je v obci přihlášen k trvalému pobytu a není státním občanem České republiky, ale je státním občanem státu, jehoţ občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době mohou být do dodatku zapisováni na základě vlastní ţádosti pouze občané ostatních členských států EU, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náleţitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. Ostatními členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská 19

20 republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království a Švédské království. Ţádnou jinou mezinárodní smlouvou, na základě které by byl moţný zápis voličů, kteří jsou státními občany jiných neţ členských států EU, do dodatku, dosud není Česká republika vázána. Do dodatku zapíše obecní úřad tohoto voliče na základě jeho vlastní ţádosti. Ţádost o zápis do dodatku můţe volič občan jiného státu podat kdykoli do jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. 8. října 2014 v hodin. Aţ do uzavření dodatku je rovněţ moţno provést zápis do dodatku, pokud volič splňuje všechny zákonem o volbách do zastupitelstev obcí stanovené podmínky pro tento zápis. Do dodatku je moţné zapsat i voliče, který v době podání ţádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb. Formu ani náleţitosti ţádosti o zápis do dodatku zákon o volbách do zastupitelstev obcí neupravuje. Ţádost proto můţe být podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, ţe se ţadatel domáhá zápisu do dodatku. V případě písemné ţádosti ţadatel musí uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bliţší identifikaci i adresu trvalého pobytu. V případě osobní ţádosti není písemná forma vyţadována. Ţadatel se prokáţe platným průkazem totoţnosti (cestovní pas, občanský průkaz domovského státu, pobytový doklad viz - Veřejný rejstřík dokladů totoţnosti a cestovních dokladů Unie, kde jsou vedeny i vzory dokladů o pobytu v ČR) a příslušný pracovník obecního úřadu o ţádosti učiní úřední záznam. Za MěÚ - Andělská Hora: Jitka Eichlerová Informační zdroj: Krajský úřad Ostrava, volby - metodika k vedení seznamu voličů 20

21 21

22 22

23 Na tuto akci pořádáme autobusový zájezd a to v neděli Odjezd autobusu je v 8.30 hod. z autobusové zastávky v Andělské Hoře. Zájemci ze Světlé Hory autobusová zastávka ve Světlé Hoře. Zájemci se mohou nahlásit do na MěÚ v Andělské Hoře. Miroslav Novotný - starosta 23

24 Dne se uskutečnila oprava studny v parku u budovy základní školy. V rámci opravy jsme demontovali čerpací zařízení a realizovali celkovou generální rekonstrukci. Na akci se aktivně podíleli pracovníci Města Andělská Hora a pan Emil Novotný. Oprava přišla na 400 Kč, přičemţ díky svépomoci jsme takto ušetřili cca 8 000,- Kč. Děkuji všem pracovníkům a panu Novotnému za poctivou práci ku prospěchu nás všech. Miroslav Novotný - starosta města Andělská Hora 24

25 Na Anenském vrchu vrcholí rekonstrukce poutního kostela, proto vám přinášíme pár fotografií. Ještě není realizována výmalba, ale uţ nyní je to nádhera. Miroslav Novotný-starosta 25

26 26

27 Diakonie Broumov, sociální druţstvo Více na www: diakoniebroumov.org,www.facebook.com/broumovdiakonie a Město Andělská Hora VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ *Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ *Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, *Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky *Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené *Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky *Obuv veškerou nepoškozenou *Hračky nepoškozené a kompletní *Peří, péřové přikrývky a polštáře *Menší elektrospotřebiče mohou být i nefunkční *Knihy VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky-ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční : od: 11. srpna do 25. září 2014 čas: PO, ST hod., ÚT,ČT hod., PÁ hod., místo: Městský úřad Andělská Hora Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Bliţší informace Vám ráda sdělí: Eichlerová Jitka: t.č. : ,

28 Naše školy informují rodiče a nejen je Mateřská škola ve Světlé Ani v době prázdnin se v naší školičce nezahálelo - proběhla plánovaná výměna zbývajících oken a následně bylo nově vymalováno. Z opravy máme velkou radost a velmi děkujeme panu starostovi a pracovníkům radnice ve Světlé Hoře. V novém školním roce bude navštěvovat naši MŠ cca 44 dětí. V MŠ ve Světlé budou i nadále dvě věkově smíšená oddělení. O děti budou pečovat tyto pracovnice: Oddělení Kuřátek: Michaela Horáková (zástupce ředitele pro MŠ) Monika Novotná 28

29 Oddělení Sluníček: Vladislava Keilingová Hana Caletková Andělák září 2014 a dále Emília Černotová a Zdena Meluchová. Asistentky pedagoga: Alena Barčíková, Mgr. Jana Švehlová Tak jako v loňském roce i pro letošní rok nabídneme dětem odpolední zájmové útvary výtvarný, sportovní, logopedický a hudebně dramatický. V prvním zářijovém týdnu prosím nahlaste zájem vašich dětí o jednotlivé krouţky. Činnost těchto krouţků započne v týdnu od 15. září (pondělí). Krouţky jsou vhodné pro děti od 4 let. Jiţ na měsíc září připravujeme dvě akce pro naše děti: DOPOLEDNE S HASIČI a PROJEKTOVÝ DEN pro naše předškoláčky. Důleţité!!!!! Fotografování dětí (třídy i jednotlivci). Základní škola v Andělské Hoře Michaela Horáková, zástupce ředitele pro MŠ Prázdniny nejsou pro školu jen dny odpočinku, ale rovněţ fází velkých a důleţitých příprav. Běţné opravy objektu jsme zabezpečili jiţ v průběhu předchozího školního roku, ovšem ty zásadní jsme začali realizovat právě o prázdninách. V budově mateřské školy došlo k výměně oken, za coţ patří velký dík panu starostovi Světlé Hory a celému vedení obce. Na budově prvního stupně došlo k zásadní úpravě, neboť jsme nechali demontovat dvacet let staré šatní skříňky, které byly nahrazeny zcela novými. Zároveň jsme provedli výmalbu prostor prvního stupně, stejně jako některých učeben na druhém stupni, které se doposud ještě nemalovaly. Bez rozloučení nás opustily zvonící hodiny, které ohlašují vyučování. Vzhledem k tomu, ţe stávající se jiţ nevyrábějí, museli jsme zakoupit nové, které jsou řízeny radiovým signálem. Tato neočekávaná investice nás poněkud zaskočila, ovšem odpadnou nám problémy, které jsme se starými hodinami měli (přetáčení a nastavování při výpadku elektrického proudu ). 29

30 Plánované úpravy toalet dívek jsme byli nuceni přesunout na jiné období, neboť výše nákladů na opravu se po posouzení odbornou firmou vyšplhala velmi vysoko. Proto budeme opravy toalet řešit průběţně. Velmi nás potěšilo, ţe projekt Tablety do školy, který jsme jiţ v obecních zpravodajích zmiňovali, byl pro naši školu schválen v celkové výši Kč, čímţ přiblíţíme naši školu opět blíţe moderním technologiím. Projekt bude trvat po celý školní rok. Zároveň jsme vytvořili další nový Školní vzdělávací program (ŠVP) pro integrované děti, kterému jsme dali název Škola pro všechny. Tento ŠVP má v sobě zakomponovány veškeré náleţitosti, které jsou zapotřebí, včetně projektů, které hodláme od nového školního roku realizovat. Za ty nejzásadnější povaţujeme: a) Projekt STAGE ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Opavě projekt na technickou výchovu tvorba bytového designu, práce s počítačem ve 3D programech pokračování loňské spolupráce. b) Projekt spolupráce s Gymnáziem Bruntál, na jehoţ realizaci se podílí i naše škola výuka přírodovědných předmětů přímo na gymnáziu, opět včetně řady exkurzí! Naši ţáci poznají výuku od středoškolských profesorů, čímţ budou lépe připraveni na přechod na střední školu pokračování loňské spolupráce. c) Dopravní projekt: v prvních týdnech se budeme opět věnovat výuce dopravní výchovy, protoţe povaţujeme za důleţité, abychom děti informovali o těchto elementárních skutečnostech z důvodu zvýšení dopravní bezpečnosti. Vzhledem k velkému počtu dotazů na nákup sešitů si dovolujeme připomenout, ţe od letošního roku nezabezpečujeme nákup sešitů ze školního skladu. Sešity, které jsme pořizovali, nebyly vţdy v tak výhodné cenové nabídce, jak je lze zakoupit například v supermarketech, kterým nejsme schopni konkurovat. V prvním školním týdnu obdrţí vaše děti seznamy sešitů, které budou potřebovat. Pochopitelně bude v prvním týdnu dostatečný prostor k tomu, aby bylo moţno sešity sehnat. Seznam sešitů pro jednotlivé ročníky bude zpřístupněn také na webu školy. Připomínáme, ţe prvňáčci mají učebnice i sešity od školy zdarma. S termíny většiny plánovaných celoškolních akcí (včetně termínů třídních schůzek) vás opět podrobně seznámíme v příštím čísle zpravodaje. Všechny termíny, důleţité 30

31 dokumenty (Školní řád, ) naleznete také na školním webu: Zde také naleznete fotografie ze školních akcí. Na závěr zveme tedy všechny děti i jejich rodiče a příbuzné na slavnostní zahájení nového školního roku, které se uskuteční v pondělí 1. září 2014 v 8:00 hodin ve školní jídelně ZŠ. Děti se seznámí s vyučujícími, rozvrhem, prohlédnou si učebny, rodiče mohou vyřídit úřední záleţitosti (stravné, přihláška do školní druţiny, potvrzení o školní docházce, ). Během zkráceného dopoledne se všechny třídní kolektivy vyfotografují. Zdarma se vyfotografují také všichni naši prvňáčci. Fotit se mohou i jednotlivci a menší skupinky ţáků. Fotografování proběhne 1. září i v mateřské škole. UPOZORNĚNÍ Jak pravidelně informujeme, ţáci mohou do budov vstupovat pouze po přezutí do přezůvek s bílou nebo světlou podráţkou, která nezanechává šmouhy na podlahových krytinách PVC. Pokud jste tedy ještě dětem nekupovali nové přezůvky, přizpůsobte se, prosím, této podmínce. Velmi přísní opět budeme při přezouvání do hodin tělesné výchovy (nebezpečí úrazu dětí nebo poškození podlahy). Děkujeme za pochopení. OPRAVY BUDOV V měsíci červnu jsme od zřizovatele a projekční firmy obdrţeli informace o tom, ţe práce na opravách na naší škole budou započaty v průběhu velkých prázdnin. Všichni kolegové přiloţili ruku k dílu a pomohli přichystat třídy, učebny, kabinety a další prostory k přestavbě. Protoţe se jedná o velmi objemnou zakázku, došlo k posunu výběrového řízení (firmy nejprve nedodaly veškeré potřebné podklady, zpřísnily se bezpečnostní podmínky pro zabezpečení stavby sítě proti pádu nářadí ze střech apod.), které se nakonec uskutečnilo aţ v posledním týdnu měsíce srpna. Byla tedy vybrána konkrétní dodavatelská firma pro rekonstrukci objektu školy, ale běţí ještě lhůta pro případné odvolací řízení. Teprve pak můţe být podepsána smlouva a zahájeny práce. Nový školní rok zahájíme tedy v pondělí 1. září Jakmile bude znám termín zahájení stavby, budeme vás ihned informovat. 31

32 Opravy školy tedy budou probíhat za plného provozu, ovšem z pohledu školy zabezpečíme vše tak, aby zasáhly výuku minimálně. Jakmile budou známy bliţší podrobnosti, svoláme mimořádné třídní schůzky. Zároveň sledujte webové stránky školy, kde vám přineseme informace jako první. ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY Ceny stravného se v novém školním roce nemění. Zájemci o placení stravného bezhotovostním způsobem se mohou zkontaktovat s vedoucí školních jídelen na telefonním čísle: , kl. 17. Stravné na měsíc říjen (neplatíte-li bezhotovostně) můţete zaplatit v pondělí 22. září od 7:00 do 13:00 v kanceláři jídelny v Andělské Hoře. I letos plánujeme v ZŠ pokračovat v tzv. pitném reţimu, mladším ţákům donášíme pití přímo na malou budovu (ţáci potřebují vlastní kelímky hrníčky). Pro kontakt se školní jídelnou můţete pouţívat také ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘŮ * 1. září slavnostní zahájení školního roku * 22. září platby stravného na říjen NOVÉ KONTAKTY * Pevná linka vč. školní jídelny: * Mobilní telefon ředitelna: * Mobilní telefon 1. stupeň: kontakt s učiteli 1. st. * Mobilní telefon 2. stupeň: kontakt s učiteli 2. st. * Mobilní telefon druţina: * Mobilní telefon sekret.:

33 * Mobilní telefon školka: * Centrální globální dotazy, omluvy ţáků. * školní jídelna: odhlášky stravy lze i přes školní web. SLOŢENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE Pro nový školní rok jiţ v naší škole nebudou učit tyto kolegyně a kolega: Bc. Kamila Bezová, Mgr. Hana Kratochvílová a Mgr. Petr Novotný. Naše řady rozšíří Ing. Radek Peňáz a Mgr. Lenka Bartoňková. Třídnictví, pedagogický sbor * I. A Mgr. Hana Crhová * II. A Mgr. Hana Pavliňáková * III. A Mgr. Ivana Sekaninová (asistentka pedagoga Alena Barčíková) * IV. A Mgr. Věra Saganová * V. A Mgr. Kateřina Bujnochová * VI. A Mgr. Soňa Olivová * VII. A Mgr. Jiří Bujnoch * VIII. A Ing. Radek Peňáz Tv, RTV, Aj * IX. A Mgr. Lenka Bartoňková Čj, Rj * Učitelé bez třídnictví Mgr. Eva Kyšová * Vedení školy Mgr. Jan Vavřík, Mgr. Ivana Ostrčilíková Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy 33

34 v září: uvádíme v září Fakjů pane učiteli Nejhledanější muţ Pod zemí Sin City: Ţenská, pro kterou bych vraţdil Pošťák Pat Labyrint: Útěk Equalizer Století Miroslava Zikmunda Ţelvy Ninja září 2014 sobota 13. září 20:00 / Kofola music club ROCKOVÁ SKUPINA B. S. P. Ota Balage, Kamil Střihavka, Michal Pavlíček Vstupné: 220 Kč neděle 14. září 19:00 / Koncertní síň sv. Ducha ZAHAJOVACÍ KONCERT - ZUŠ KRNOV TO JÁ, PÍSNIČKA volné pokračování cyklu Písně z mapy světa Vstupné: 120 Kč, děti a studenti: 90 Kč pondělí 15. září 17:00 / Hotel Pepa OBYČEJNÉ ZÁZRAKY VŠEDNÍCH DNŮ Daniela Dţorova Waldhans violoncello Libuše Vondráčková klavír Ludmila Štědrá recitace 19:00 / Kostel Narození Panny Marie 34

35 TEREZA KAVECKÁ A JEJÍ HOSTÉ koncert sólistky opery SD Opava Operní a muzikálový večer Vstupné dobrovolné úterý 16. září 19:30 / Kino Mír 70 Krnov R. STRAUSS: RŮŢOVÝ KAVALÍR Záznam z Metropolitní opery New York Vstupné: 300 Kč, předplatitelé do divadla, důchodci a ZTP 250 středa 17. září 19:00 / Synagoga Krnov POKLAD ŢIDOVSKÝCH PÍSNÍ koncert skupiny Ester /Kateřina Tlustá a Alexandr Hajdovský/ Vstupné: 90 Kč, děti a studenti 60 Kč čtvrtek 18. září 19:00 / Koncertní síň sv. Ducha KÜHNŮV DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR duchovní hudba s varhanami Vstupné: 90 Kč, předplatitelé KPH, děti a studenti 60 Kč pátek 19. září 9:00 12:00 / SVČ Méďa HUDEBNÍ DOMEČEK PRO ŠKOLY 14:00 22:00 / Hlavní náměstí ADRIANO TRINDADE Q, NEBE, MICHAL ŠINDELÁŘ TRIO, LENNY, EWA FARNA 22:00 / Kofola music club ROCK POP DANCE AFTER PARTY KHS sobota 20. září 10:00 22:00 / Hlavní náměstí DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH, ČANKIŠOU, EDDIE STOILOW, DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, WABI DANĚK, ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN, MARYBAND, TATA BOJS 22:00 / Kofola music club ROCK POP DANCE AFTER PARTY KHS neděle 21. září 19:00 / Městské divadlo 35

36 ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT 4TET - SYMPHONIC Vstupné: 350, 320 a 300 Kč Vstupenky v předprodeji a kulturní měsíčník obdrţíte v Turistickém informačním centru Krnov, Hlavní náměstí 25, tel , Vydává MIKS Krnov - Městské informační a kulturní středisko náměstí Míru 14, Krnov , tel Městské divadlo Bruntál Váţení příznivci divadla, doplnili jsme na webu města informace k nabídce divadelních představení a předplatného o nové letáky, které si můţete stáhnout zde:http://www.mubruntal.cz/divadelni-predplatne-v-nove-sezone /a Také byl zveřejněn nový kulturní měsíčník na září: VODNÍCI naši kamarádi od ve foyeru divadla Výstava soutěţních literárních a výtvarných prací dětí na téma Vodníkovo veršování a fotografie z letošního červencového Vodnického splavu na Slezské Hartě a v okolních obcích. Výstava potrvá do 30. září a je přístupná při divadelních představeních a v pracovní dobu během týdne. MALÁ MOŘSKÁ VÍLA - čtvrtek Taneční pohádka v podání TŠ Stonoţka Bruntál. Repríza úspěšné pohádky, kterou představili tanečníci v premiéře letos v červnu, se odehraje v 10 hodin pro ţáky škol a v 18 hod. pro veřejnost. Vstupné je 50 Kč. BRUNTÁLSKÉ INDIÁNSKÉ LÉTO 12. Ročník - sobota od 13 hod Na letošní bluegrassový a folkový festival dorazí kapely Zrcadla.cz z Klenčí pod Čerchovem, Poutníci z Brna, Jumping Drums z Olomouce a Bruntálu, Arrest z Bruntálu a Rýmařova, Monty z Ostravy, Kamelot z Brna, Večery v jednom z Bruntálu, Sakrapes ze Znojma, Bluegrass Comeback z Opavy, Bluesberg z Olomouce.Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 50 Kč, ZTP a děti do 6 let zdarma. MANDARÍNKOVÁ IZBA úterý v 19 hod Divadelní komedie v podání Slovenského hudobného divadla. Ústřední dvojice se převtěluje do různých rolí v krátkých epizodách mini příběhů z hotelového pokoje. Hrají Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková. Hra je uváděna v ročním cyklu předplatného.volné vstupenky budou v prodeji od 11. září. Cena je 250 a 230 Kč. Přejeme Vám pěknou druhou polovinu léta. A přijďte do divadla, předprodej zahajujeme

37 Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář Vrbna na září Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Tritur Na Lyru, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00 u Oil Teamu Vrbno Tritur Mezi korýtky, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, Sadová ulice Vrbno LKŢ členská schůze, 16:00, Střecha Výšlap Klubu vrbenských turistů: Lipová lázně (Konečná) m. zn. Tři studánky ţl.zn. Lví hora pod Kopřivným jeskyně na Pomezí z. zn. Lipová Lázně (17km) Ztratila se písnička a Bublinková víla - představení Pohádkové babičky pro děti a jejich rodiče, 15:00, Střecha Euroregion Praděd Rada pro cestovní ruch, 9:00 12:00, Střecha Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Okolo příčné, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, hospoda Sněţenka Mnichov Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Okresní chovatelská výstava, pořádá ZO ČSCH Vrbno, chovatelský areál Vrbno Cena Pradědu, pořádá MS Praděd, 9:00, střelnice MS Praděd Tréninkové střelby, pořádá MS Praděd a Střelecký klub, 9:00, střelnice MS Praděd Vernisáţ výstavy Šité panenky K. Krupové a Výtvarné práce ţáků ZŠ, 15:30 Střecha Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Mistrovství Vrbna na silnici, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, nádraţí ČD Okolo Zlaté Opavy lesní běh, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, hospoda U Radka Mnichov Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Univerzita volného času, přednáška na téma Strašák jménem káva? 16:00 18:00, Střecha Schůze KSČM, 16:30 17:30, Střecha Vrbenská padesátka, pořádá Klub vrbenských turistů, start 6:00 9:45, nádraţí ČD Vrbno Vernisáţ výstavy výtvarnice Evy Vontorové z Ostravy, 17:00, Art galerie Penzionu u řeky Karlovice. Výstava potrvá do Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Tritur Croscriterium, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 15:15 dráha Černá Opava Tritur 7 km, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, hájenka Ţelezná Veřejné zasedání Zastupitelstva města Vrbna, 16:00, Střecha Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Centrum Ţivot a Zdraví, přednáška na téma Včelí produkty a jejich vyuţití pro zdraví, přednáší Jan Haleš, 18:00, Střecha Benefiční koncert Hradišťanu s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou, spoluúčinkuje Pěvecký sbor města Vrbna, 16:00, kostel Sv. Michaela Vrbno Přátelské posezení, pořádá LKŢ Vrbno, 16:00, Střecha Cyklokros Černá Opava, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 11:00, dráha Černá Opava Tréninkové střelby, pořádá MS Praděd a Střelecký klub, 9:00, střelnice MS Praděd Univerzita volného času, přednáška na téma Ashtangajóga základy filosofie východu 1. část, 16:00 18:00, Střecha Němčina mírně pokročilí, 16: Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Tritur na 3 kola, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, dráha Černá Opava Naďa Trzaskaliková Střecha Vrbno pod Pradědem 37

38 38

39 S láskou máma A s láskou máma přivine to dítě ve své náručí. Vţdyť dítě je tak nevinné a v srdci radost vypučí. Kdyţ v klín si sedne maličký a štěbetá své maminko. Já hrát s ním budu kuličky a znát ho ťukat malinko. A pak si sedne poprvé v té školní velké lavici. A rvát se bude do krve, kdyţ dostane po palici. Já pofoukám mu bouličky, i rozbitá moc kolena. Vţdyť to znáte lidičky, co dítě pro mámu znamená. Na koníčky spolu půjdeme, uspím ho pohádkou svou. Zítra zas kus cesty ujdeme, ten drobeček je láskou mou. Marta Lazarová 39

40 40

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ANDĚLSKÉ HOŘE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ANDĚLSKÉ HOŘE ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ANDĚLSKÉ HOŘE Prázdniny nám pomalu končí, což jistě vzbuzuje smutek nejen u dětí. Mám-li hovořit sám za sebe, pro mne byly prázdniny, zejména pak měsíc srpen, obdobím seznamování se s

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 METODIKA K VEDENÍ STÁLÉHO SEZNAMU VOLIČŮ A JEHO DODATKU Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu

ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012. Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2012 Vydává: Obecní úřad Václavov u Bruntálu Horní Václavov 69 793 41 Václavov u Bruntálu tel.: 554 742 024, fax: 554 742 021 e-mail: ou.vaclavov@cbox.cz INFORMACE Z OBCE MUDr.Černá ordinuje

Více

VELKÁ KRAŠ UPOZORNĚNÍ. ZPRAVODAJ OBCE č. 5/2012 SLOVO STAROSTKY

VELKÁ KRAŠ UPOZORNĚNÍ. ZPRAVODAJ OBCE č. 5/2012 SLOVO STAROSTKY ZPRAVODAJ OBCE č. 5/2012 VELKÁ KRAŠ www.velkakras.cz Tel.: 584 436 141 Fax: 584 436 029 SLOVO STAROSTKY Když se nás někdo zeptá, co je sedm divů světa, obvykle je seřadíme takto: Pyramidy v Gaze Taj Mahal

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

tradičně i netradičně

tradičně i netradičně tradičně i netradičně STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Tlačenka z Pohořelického kapra s cibulkou 45,- 100 g Paštika z Pohořelického kapra s cibulovo-mrkvovou marmeládou 45,- a opečenými toasty 100 g Pohořelický

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Lehké recepty Méně cholesterolu

Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Stravovat se zdravě, neznamená mít hlad! A ani to neznamená, že se musíte vzdát tradičních jídel a dělat kompromisy v chuti. Stačí sáhnout

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_11 Autor

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

Restaurace v Zátoce. Na objednávku Vám připravíme : Grilované kolena Grilované selátko Studené mísy. Těšíme se na vaši návštěvu.

Restaurace v Zátoce. Na objednávku Vám připravíme : Grilované kolena Grilované selátko Studené mísy. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace v Zátoce Celoročně nabízíme pořádání slavnostních akcí a rodinných oslav všeho druhu. Od jara do podzimu Vás zveme k posezení na terase s výhledem na Těrlickou přehradu a Beskydy. Na objednávku

Více

Recepty pro týden 13.6.-19.6.

Recepty pro týden 13.6.-19.6. Bramborový nákyp 2 kg brambor 1 lžička másla 120 g sýra s plísní na povrchu pohanková strouhanka 3 lžičky majoránky sůl podle chuti Brambory i se slupkou omyjeme a uvaříme. Zapékací misku vymažeme máslem,

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Pesto ze sušených rajčat, slunečnicových semínek a bazalky, pečivo* - 80 Kč. Guacamole z avokáda, rajčat a červené cibulky, nachos - 85 Kč

Pesto ze sušených rajčat, slunečnicových semínek a bazalky, pečivo* - 80 Kč. Guacamole z avokáda, rajčat a červené cibulky, nachos - 85 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK - Jídla označená tímto symbolem jsou vhodná pro vegany. - Jídla označená tímto symbolem je možno žádat ve veganské úpravě. - Jídla označená tímto symbolem se podávají i v době odpoledního

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní

Jídelníček: Týden 1. Snídaně: Ovesná kaše s mandlemi a skořicí, smažená vejce a cup cakes. Snídaně: Banánové lívance s tvarohovou náplní Cesta do plavek Jídelníček Týden 1 www.cestadoplavek.cz www.facebook.com/cestadoplavek Jídelníček: Týden 1 den 1 pondělí den 5 pátek Snídaně: Jahodová omeleta Oběd: Hovězí hamburger Večeře: Kuřecí maso

Více

Něco od masa Něco od masa. Kuřecí maso Kuřecí maso

Něco od masa Něco od masa. Kuřecí maso Kuřecí maso Něco od masa Něco od masa Kuřecí maso Kuřecí maso Plněný koblížek 200 g 90 Kč Plněný koblížek 200 g 90 Kč (kuřecí prsa zabalená se šunkou a nivou) (kuřecí prsa zabalená se šunkou a nivou) Kuřecí steak

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE 353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124 Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2014 Vážení občané, Naše obec, Tělovýchovná

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_20

Více

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE

RESTAURACE NA ZAHRÁDCE RESTAURACE NA ZAHRÁDCE Stálý jídelní lístek Studené a teplé pochutiny k pivu Studené vepřové prkénko, hořčice, křen, okurka Domácí sulc, cibule, ocet Sýrový talíř (eidam, hermelín, niva, uzený sýr) Šmytec

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA

Restaurace 8OSMA. Vítáme Vás v naší restauraci. Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Vítáme Vás v naší restauraci Přejeme Vám příjemné chvíle a dobrou chuť. Vedoucí restaurace 8OSMA Jiří Šwigost 8OSMA Restaurace 8OSMA Nabízíme: rodinné oslavy svatební hostiny promoce smuteční

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

restaurace & penzion s trhanými saláty, hoblinkami parmazánu Grana Padano a limetkou, ochucené bazalkovým pestem a balzamikovým glazé

restaurace & penzion s trhanými saláty, hoblinkami parmazánu Grana Padano a limetkou, ochucené bazalkovým pestem a balzamikovým glazé Předkrmy 80g Carpaccio z hovězí svíčkové 135,- s trhanými saláty, hoblinkami parmazánu Grana Padano a limetkou, ochucené bazalkovým pestem a balzamikovým glazé 90g Nugety čerstvého kozího sýru 125,- balené

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2015 Vřejné zasedání zastupitelstva naší obce se konalo 7.10.2015. Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Okna: přítomno 7 zastupitelů, 1 zastupitel příšel až po 1. bodu

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Při útratě nad 100 Kč Vám poskytneme v čase od 11:00 do 17:00 parkovné zdarma.

Při útratě nad 100 Kč Vám poskytneme v čase od 11:00 do 17:00 parkovné zdarma. Při útratě nad Vám poskytneme v čase od 11:00 do 17:00 parkovné zdarma. Pondělí 23. listopadu 0,3l / 0,2l Hovězí vývar se zeleninou a domácími nudlemi 38 Kč/ 25Kč (1,3,9) 0,3l / 0,2l Gulášová polévka (1)

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Jablka Plněná jablka... 1 Jablečná roláda... 1 Jablečné palačinky 1... 2 Jablečné palačinky 2... 2 Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Čatní

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Sýrová polévka. Soljanka. Jemná sýrová polévka s fazolkou. Vydatná moravská zelňačka. Kerblíková polévka

Sýrová polévka. Soljanka. Jemná sýrová polévka s fazolkou. Vydatná moravská zelňačka. Kerblíková polévka Sýrová polévka 1 houska, 30g másla, 60g mouky, 1 l vývaru (lze použít i z kostky), 1/8 l sladké smetany, 150g tvrdého sýra, sůl pepř, cukr, 1 žloutek, zelená petržel, sladká paprika. Housku nakrájíme na

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Kurz mořských ryb. Cocina Rivera, Vašek Šulc

Kurz mořských ryb. Cocina Rivera, Vašek Šulc Kurz mořských ryb ü Ančovičky s cibulí a piniovými oříšky ü Mořský vlk v solné krustě ü Soté z černých mušlí ü Filet z pražmy na zelenině ratatouille s citronovou šafránovou omáčkou ü Krém s mascarpone

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník březen 2013. Brezen. Stávka newyorských švadlen - MDŽ

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník březen 2013. Brezen. Stávka newyorských švadlen - MDŽ Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník březen 2013 Stávka newyorských švadlen - MDŽ Stávka newyorských švadlen. Foto: www.nan.cz Původně socialistický svátek MDŽ je symbolem boje

Více

KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015

KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015 KALENDÁŘ AKCÍ ČERVEN 2015 MĚSTSKÉ DIVADLO Mikulášská 21 www.mikskrnov.cz 12. 6. 17:00 ZÁVĚREČNÁ TANEČNÍ SHOW tanečních souborů SVČ Méďa 18. 6. 19:00 MANON LESCAUT divadelní hra o nekonečné lásce maltézského

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč

0,3l Slezská česnečka (1,3,7,9) 39,00 Kč 0,3l Zelňačka (1,3,7,9) 39,00 Kč Jídelní lístek STUDENÉ PŘEDKRMY A SALÁTY 200g Uzený talíř (1,10) 69,00 Kč (uzené maso, klobása, angl. slanina, šunka, feferonky, zelenina) 200g Sýrový talíř (7) 79,00 Kč (eidam, camembert, sýr s modrou

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod

Jídelní lístek Polévky Studené předkrmy Teplé předkrmy Saláty jako hlavní chod Polévky 0,25 l Česneková se sýrem a šunkou, žloutek 35,- 0,25 l Česneková se šunkou a tvarůžkou, žloutek 40,- 0,25 l Vývar dle nabídky s nudlemi a zeleninou 35,- 0,25 l Žampionový krém "N" 35,- 0,25 l

Více

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky

Kvalitní evropský výrobek. systém značení kvality potravin. Minikuchařka. Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Kvalitní evropský výrobek systém značení kvality potravin Minikuchařka Kampaň fi nancována z prostředků Evropské unie a České republiky Úvodní slovo Na evropském trhu se stále zvyšuje zájem o kvalitní

Více

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1

SMLOUVA MEZI. AA2003/TR/cs 1 SMLOUVA MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015

JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 JÍDELNÍČEK BŘEZEN 2015 2.3.PO*Květáková polévka se zeleným hráškem/1,3,7 1. Smetanové fusilli s kuřecím na rozmarýnu a jarní zeleninou/brokolice, sladký hrášek a kukuřice/1,3,7 5. / GF, V/ Květáková polévka

Více

Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY. od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00)

Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY. od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00) Jídelní a nápojový lístek VII. ZVĚŘINOVÉ HODY od pátku 15.11.2013(od 10:00) do neděle 17.11.2013(do 15:00) Penzion a restaurace U Tesařů Nové Syrovice 141 675 41 Předkrm 1 ks Pikantní zvěřinová topinka.

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Hrabětický zpravodaj

Hrabětický zpravodaj Hrabětický zpravodaj číslo 2/2009 Vážení spoluobčané, v dubnu tohoto roku jsme Vás v 1. čísle Zpravodaje seznámili s investičními záměry, které jsou v naší obci letos plánovány. Některé z těchto akcí byly

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7)

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) P o l é v k y Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) Hovězí vývar (1,3,7) s masem a domácími nudlemi Jihočeská kulajda (1,3,7) s h o u b a m i P ř e d k r m y 20 Kč 25

Více

BUSINESS LUNCH MENU. Pondělí 9. března. Lišky na smetaně

BUSINESS LUNCH MENU. Pondělí 9. března. Lišky na smetaně Pondělí 9. března Černá houbová polévka s česnekem a opečeným chlebem (1,9) Polévka z mangoldu se sýrem niva a tousty z bagetky (1,3,7,9) Salátová mísa se smaženými krůtími nugetami, tousty a francouzským

Více

Jarní raw menu raw food seminář

Jarní raw menu raw food seminář Jarní raw menu raw food seminář 7. a 8. březen 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s nepečeme

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více