Andělák září Ţivotní jubileum oslaví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Andělák září 2014. Ţivotní jubileum oslaví"

Transkript

1 Ţivotní jubileum oslaví Svobodová Anna 86 let Dobrotková Ţofie 81 let Lepaříková Marie 80 let Lesonická Anna 63 let Svobodová Olga 61 let Lazarová Marta 61 let Krajčovičová Olga 60 let 1

2 Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME Městský úřad informuje Kontakty, na kterých nás najdete Městský úřad , Miroslav Novotný, starosta, , domů Jana Kučerová, místostarosta, Marcela Kapounová, Jitka Eichlerová , Petr Svozil, technicko-hospodářský pracovník Tenisové kurty p. Marcela Silnicová Internet: ID datové schránky Andělské Hory: dd3bytd Pracovní doba pondělí a středa od 7.00 hod do hod. úterý a čtvrtek od 7.00 hod do hod pátek od 7.00 hod do hod Pokladna pondělí a středa od 7.30 hod do hod úterý, čtvrtek, pátek 7.30 hod do hod Polední přestávka: hod do hod 2

3 Přejeme všem ţákům, pedagogům a zaměstnancům Základní školy a Mateřské školy Andělská Hora, hodně úspěchů, elánu a nadšení do nového školního roku Zejména především přejeme našim prvňáčkům šťastný první krok mezi své starší kamarády. Deváťákům zase přejeme, aby se jim podařilo úspěšně dokončit školní docházku a pravou nohou vkročit do další etapy jejich ţivota 3

4 Víte, ţe... Andělák září 2014 vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve dnech a Konec volebního období Váţení spoluobčané, rok se s rokem sešel a máme zde konec mého volebního období. Tato doba byla pro mne velkou změnou a musel jsem se rychle zorientovat a zapojit se do činnosti obce. Při nástupu do funkce starosty jsem nic moc nesliboval, ale vţdy jsem se snaţil udělat vše pro blaho obce. Vţdy to nebylo lehké, ale to uţ musíte posoudit sami, jestli jsem byl dobrým zástupcem obce. A bude jen na vás, zda na postu starosty setrvám nadále či ne. Chtěl bych jen poprosit, ať u voleb a u hodnocení kandidátů vybíráte dobře, protoţe v tomto zastupitelstvu, dle mého názoru, byli lidé, kteří se na chodu obce podíleli spíše sporadicky (účast na veřejných akcích či zastupitelstvech). Závěrem přikládám seznam docházky zastupitelů a seznam činností, které jsme pro město Andělskou Horu vykonali. Hodnocení jiţ nechávám na vás všech. Děkuji všem za spolupráci Miroslav Novotný, starosta 4

5 Volební období účast zastupitelů na pracovních i veřejných zasedáních ZM Jmeno počet zasedání 10 počet zasedání 12 zastupitele učast omluvená neomluvená učast omluvená neomluvená Novotný Kučerová Vavřík Marek Caletka Bujnoch Langer Jmeno počet zasedání 16 počet zasedání 8 zastupitele učast omluvená neomluvená učast omluvená neomluvená Novotný 16 8 Kučerová 16 8 Vavřík Marek Caletka Bujnoch Langer Celkem Jmeno zastupitele učast omluvená neomluvená Novotný 46 Kučerová 46 Vavřík 39 7 Marek 42 4 Caletka Bujnoch Langer

6 Činnost starosty v období Zateplení stropní konstrukce tělocvičny a školní jídelny. 2. Provedení nového a efektivního vytápění tělocvičny a národní školy a školky. 3. Rekonstrukce a provedení nové podlahy v bývalých šatnách v ZŠ. 4. Vybudování lanovky pro děti na školní zahradě. 5. Provedení nových schodišť v budově školy. 6. Zajištění a provedení obloţení soklů na spodní chodbě hlavní budovy. 7. Provedení nové kanalizace a vykopání koridoru pro odvod vod z města (u Šťuků ). 8. Vykopání staré stoky a vyčištění odvodního kanálu ke Kameníčkům. 9. Vybudování nového objektu a zázemí pod školou za účelem veřejných akcí ( soc. zázemí ). 10. Vyčištění prostoru pod tělocvičnou a provedení JTU ( naváţky a vykácení křovin ). 11. Provedení kanalizace před domem u Drlíků. 12. Oprava a výmalba soklů v ZŠ. 13. Vybudování zázemí na rybníku pergola, prodejní stánek, + proj. dok. pergola 10x5 m. 14. Zavedení vody a elektřiny do areálu rybník. 15. Vybudování nových komunikací a veřejného osvětlení, nové nadzemní vedení el. v části P. Rudná. 16. Realizace nákupu nového traktoru Proxima a nového traktoru Yukon + sněţná fréza, čelní radlice, sypač. 17. Odizolování obecních domů od vlhkosti č. 197, 158 v uličce. 18. Realizace opravy střechy po dlouhodobém zatékání do domu 200,

7 19. Vybudování nových odpadů vod v domě 198 a nová kanalizace za domem Celková generální oprava na bytě pod MÚ ( po Bujnochových ). 21. Provedení nové instalace teplé vody do dílny VPP + výměna starých přívodů vody č Vybudování nového bytu s přívodem vody, plynu, elektřiny na čp Nataţení bytových zvonků a výmalba + oprava bytu č.p. 199, nová el. sklepy. 24. Celková generální oprava zvonů, ciferníků a strojku hodin + táhla a převody kostel A. H. 25. Zajištění vstupu do sportovního areálu rybník závora a oprava ohraničení. 26. Vybudování udírny v areálu rybníka. 27. Realizace elektroinstalace a elektrifikace kostela na Anenském vrchu. 28. Získání dotace na celkovou opravu kostela Sv. Anny na Anenském vrchu. 29. Realizace a získávání dotace na opravu ZŠ. 30. Získání dotací na rekonstrukci poţární zbrojnice. 31. Zajištění a docílení výměny, obnovy nového vodovodního řadu směr na Annaberg. 32. Vyčištění náletových porostů pod kostelem A. Vrch kolem silnice směr A. Hora zatáčka vlek. 33. Spolupodílení se na realizacích při jednáních pořizování lyţařského vleku Ostrava- hejtman. 34. Celková oprava autobusové zastávky. 35. Oprava soklů na městském domě. 36. Provedení prosvětlení kostela sv. Anny vykácením porostu v těsné blízkosti kostela. 7

8 37. Provedení naváţky u kostela Sv. Anny a příprava na zřízení parku k odpočinku turistů. 38. Zajišťování skautských táborů pro děti na Anenském vrchu organizace a pomoc města. 39. Zajištění vybudování přivaděče pitné vody pro A. Horu ze Suché Rudné (Klíč-Kozina). 40. Zefektivnění vývozu odpadu čipováním sběrných nádob - lepší přehled při vývozu. 41. Zabezpečení a zpomalení provozu před školou ( retardér a dopravní značení). 42. Realizace kadeřnictví v budově MÚ. 43. Vyřízení stavebního povolení na výměnu oken na domě 199 a podpis smlouvy s prov. fa. 44. Generální oprava vozíku za traktor a provedení elektroinstalace pro bezpečný provoz v obci. 45. Generální oprava kanalizace a napojení na ČOV sociální zařízení bývalá MŠ. 46. Odkopání a zpevnění komunikace před domem č. p Pořízení trampolíny o průměru tři metry pro děti bez financování Města Andělská Hora. 48. Pořízení dvou kusů velkoplošných stanů bez financování Města Andělská Hora. 49. Pořízení mobilní houpačky pro děti na pořádané veřejné akce města - bez financí města. 50. Generální oprava veřejné studny v parku u ZŠ. 51. Pomoc při projektu Ţáby zabezpečení převozu zábran a pomoc ţákům ZŠ. 52. Oprava informačních tabulí cestou na Annaberg. 8

9 Celé dění na Andělskohorském ţabáku hlídal vodník Česílko. a na břehu ţivá ŢABKA 9

10 Celou akci konferovali DJ Dočki a starosta města Miroslav Novotný Výsledky jednotlivých soutěţí Netradiční plavidlo Na prvním místě bylo plavidlo Podešváci Petr ml. + Petr starší 10

11 Hod kládou na dálku-muţi 1. Horňáček Šimon 7,90 m 2. Podešva Petr 7,10 m 3.Veselý Jan 6,85 m Hod kládou na dálku - ţeny 1.Veselská Jana 2.Caletková Alena 3.Dobošová Eva 6,63 m 6,52 m 6,45 m 11

12 Hod hrncem na dálku ţeny 1.Caletková Alena 12,35 m 2. Raková Lada 10,94 m 3. Králová Lenka 10,90 m Běh na lyţích 1. Caletková, Bušíková, Chytil 0,35 min. 2. Hanzlíková, Dobošová, Hanzlík 0,37 min. 3. Jana, Kateřina, Kristiána 0,39 min 12

13 Hod míčkem do hrnce - děti 1. Brázda Dominik 6 2. Danielka 5 3. Klimešová Ester 3 Hod míčkem do otvoru děti 1. Adámek Honzík 2. Matušková Monika 3. Burdová Káča 13

14 Jízda na ţidlotrakaři 1. Marková Monika, Skoč Jiří 1,10 min. 2. Lakomý Alois, Kubičík Stanislav 1,11 min. 3. Caletková Alena, Chytil Tonda 1,27 min. Chci touto cestou poděkovat za pomoc při organizaci Andělskohorského Ţabáka všem, kteří se na této akci podíleli. Zvláštní poděkování patří paní Janě Kučerové, paní Jitce Eichlerové, panu Dušanovi Vavříkovi, panu Janu Markovi, panu Radkovi Caletkovi a pracovníkům Města Andělská Hora, kteří se ochotně zapojili a pomohli při této krásné akci. Nemohu také opomenout na paní Mgr. Kateřinu Bujnochovou, která ochotně nafotila celý chod Ţabáka aţ do pozdních večerních hodin. Dále chci poděkovat panu Martinovi Janošťákovi za pomoc s poskytnutím připojení na elektrickou síť. Velké poděkování patří i panu Ivanu Sajkalovi za jeho tradiční lukostřeleckou vsuvku. Velký dík patří našim sponzorům, kteří přispěli na tuto akci. Bez firem: Feromagnet (pan Lakomý, 5 000,- Kč), Deta (Ing. Kűhnel 14

15 1 000 Kč), Jatka Světlá Hora (pan Roman Zácha, pochutiny). Poděkování patří také vojenské policii, která ochotně přijela z Prostějova, aby nám předvedla své zbraně a šikovnost při svém zásahu. A nemůţu také zapomenout na Vodní záchrannou sluţbu z Bruntálu pod vedením pana Milana Střelce, kteřá nás ochraňovala před utonutím. Samozřejmě také děkuji SDH Andělská Hora za postarání se o pití a jídlo při vyčerpávajících soutěţích. Ještě jednou všem moc děkuji. Miroslav Novotný-starosta V roce 2015 se jistě opět sejdeme! 15

16 Andělskohorský ŢABÁK Město Andělská Hora a tamní sbor dobrovolných hasičů pořádali o víkendu tradičního Andělskohorského ţabáka akci, která zaujala kaţdého návštěvníka kulturních a společenských událostí v regionu. Letos Andělskohorský ţabák proběhl v sobotu 16. srpna 2014 na hrázi místního rybníka. Po 14. hodině akci slavnostně zahájil starosta Andělské Hory Miroslav Novotný a poté předal moderování DJ Dočkiho. Po úvodním aktu následoval pestrý program. Proběhlo vystoupení vojenské zásahové jednotky - policie, která nejenom ukázala návštěvníkům jejich hlučné zbraně, ale také zajištění nebezpečného pachatele. Počasí nám moc nepřálo, ale účast byla velmi slušná. Všichni mohli vidět i ukázku vodní záchranné sluţby, která předvedla záchranu tonoucího. Probíhaly i různé soutěţe pro děti a dospělé, přiblíţila kulturní akci starostka Sboru dobrovolných hasičů v Andělské Hoře Jana Černotová. Odpoledne se také závodilo v netradičních disciplínách. Například se házel míček na cíl, vrhalo hrncem a polenem anebo i běhalo na lyţích. Soutěţe pak uzavřela nejtěţší disciplína zdatné dvoučlenné týmu zdolávaly na trakaři mokrou lávku v rybníce. Klání se například zúčastnili i chemici. Někteří soutěţící se ze začátku hned převrátili do vody, jiní ale zdolali jízdu bez jediné mokré části na oblečení. Děti zde měly skákací hrad, skluzavku, trampolínu a všechny atrakce pro ně byly zdarma. I dospělí si přišli na své. Z občerstvení si mohli například pochutnat na makrelách, řízečkách, domácí drţkové polévce, uzeném stehýnku anebo i hamburgeru, guláši a na výběru nápojů od piva aţ po nealko, dodala starostka hasičů Černotová. Pestrého Andělskohorského ţabáka pak uţ jen doprovázela večerní diskotéka a různobarevný ohňostroj. Jak se akce vydařila? Prohlédněte si fotoreportáţ Radka Vráblíka. Více zde: 16

17 Ještě několik málo fotek, které vyfotila paní Bujnochová. 17

18 18

19 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Na základě ustanovení 33 odst. 7 zákona o volbách do zastupitelstev obcí můţe volič poţádat ze závaţných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Váţení občané, pokud máte o hlasování do přenosné volební schránky zájem, můţete se nahlásit osobně na zdejším úřadě, nebo telefonicky na tel. č popřípadě na mobilním čísle Za MěÚ Andělská Hora Jitka Eichlerová Informace pro občany jiného členského státu EU k volbám do zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Dodatek vede obecní úřad pouze pro účely voleb do zastupitelstev obcí, a to pro voliče, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, je v obci přihlášen k trvalému pobytu a není státním občanem České republiky, ale je státním občanem státu, jehoţ občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. V současné době mohou být do dodatku zapisováni na základě vlastní ţádosti pouze občané ostatních členských států EU, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náleţitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. Ostatními členskými státy EU jsou: Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, Chorvatská 19

20 republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská republika, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španělské království a Švédské království. Ţádnou jinou mezinárodní smlouvou, na základě které by byl moţný zápis voličů, kteří jsou státními občany jiných neţ členských států EU, do dodatku, dosud není Česká republika vázána. Do dodatku zapíše obecní úřad tohoto voliče na základě jeho vlastní ţádosti. Ţádost o zápis do dodatku můţe volič občan jiného státu podat kdykoli do jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb, tj. 8. října 2014 v hodin. Aţ do uzavření dodatku je rovněţ moţno provést zápis do dodatku, pokud volič splňuje všechny zákonem o volbách do zastupitelstev obcí stanovené podmínky pro tento zápis. Do dodatku je moţné zapsat i voliče, který v době podání ţádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb. Formu ani náleţitosti ţádosti o zápis do dodatku zákon o volbách do zastupitelstev obcí neupravuje. Ţádost proto můţe být podána písemně nebo osobně a musí z ní být patrno, ţe se ţadatel domáhá zápisu do dodatku. V případě písemné ţádosti ţadatel musí uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bliţší identifikaci i adresu trvalého pobytu. V případě osobní ţádosti není písemná forma vyţadována. Ţadatel se prokáţe platným průkazem totoţnosti (cestovní pas, občanský průkaz domovského státu, pobytový doklad viz - Veřejný rejstřík dokladů totoţnosti a cestovních dokladů Unie, kde jsou vedeny i vzory dokladů o pobytu v ČR) a příslušný pracovník obecního úřadu o ţádosti učiní úřední záznam. Za MěÚ - Andělská Hora: Jitka Eichlerová Informační zdroj: Krajský úřad Ostrava, volby - metodika k vedení seznamu voličů 20

21 21

22 22

23 Na tuto akci pořádáme autobusový zájezd a to v neděli Odjezd autobusu je v 8.30 hod. z autobusové zastávky v Andělské Hoře. Zájemci ze Světlé Hory autobusová zastávka ve Světlé Hoře. Zájemci se mohou nahlásit do na MěÚ v Andělské Hoře. Miroslav Novotný - starosta 23

24 Dne se uskutečnila oprava studny v parku u budovy základní školy. V rámci opravy jsme demontovali čerpací zařízení a realizovali celkovou generální rekonstrukci. Na akci se aktivně podíleli pracovníci Města Andělská Hora a pan Emil Novotný. Oprava přišla na 400 Kč, přičemţ díky svépomoci jsme takto ušetřili cca 8 000,- Kč. Děkuji všem pracovníkům a panu Novotnému za poctivou práci ku prospěchu nás všech. Miroslav Novotný - starosta města Andělská Hora 24

25 Na Anenském vrchu vrcholí rekonstrukce poutního kostela, proto vám přinášíme pár fotografií. Ještě není realizována výmalba, ale uţ nyní je to nádhera. Miroslav Novotný-starosta 25

26 26

27 Diakonie Broumov, sociální druţstvo Více na www: diakoniebroumov.org,www.facebook.com/broumovdiakonie a Město Andělská Hora VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŢITÉHO OŠACENÍ *Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ *Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, *Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky *Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené *Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky *Obuv veškerou nepoškozenou *Hračky nepoškozené a kompletní *Peří, péřové přikrývky a polštáře *Menší elektrospotřebiče mohou být i nefunkční *Knihy VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky-ty se transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil Sbírka se uskuteční : od: 11. srpna do 25. září 2014 čas: PO, ST hod., ÚT,ČT hod., PÁ hod., místo: Městský úřad Andělská Hora Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Bliţší informace Vám ráda sdělí: Eichlerová Jitka: t.č. : ,

28 Naše školy informují rodiče a nejen je Mateřská škola ve Světlé Ani v době prázdnin se v naší školičce nezahálelo - proběhla plánovaná výměna zbývajících oken a následně bylo nově vymalováno. Z opravy máme velkou radost a velmi děkujeme panu starostovi a pracovníkům radnice ve Světlé Hoře. V novém školním roce bude navštěvovat naši MŠ cca 44 dětí. V MŠ ve Světlé budou i nadále dvě věkově smíšená oddělení. O děti budou pečovat tyto pracovnice: Oddělení Kuřátek: Michaela Horáková (zástupce ředitele pro MŠ) Monika Novotná 28

29 Oddělení Sluníček: Vladislava Keilingová Hana Caletková Andělák září 2014 a dále Emília Černotová a Zdena Meluchová. Asistentky pedagoga: Alena Barčíková, Mgr. Jana Švehlová Tak jako v loňském roce i pro letošní rok nabídneme dětem odpolední zájmové útvary výtvarný, sportovní, logopedický a hudebně dramatický. V prvním zářijovém týdnu prosím nahlaste zájem vašich dětí o jednotlivé krouţky. Činnost těchto krouţků započne v týdnu od 15. září (pondělí). Krouţky jsou vhodné pro děti od 4 let. Jiţ na měsíc září připravujeme dvě akce pro naše děti: DOPOLEDNE S HASIČI a PROJEKTOVÝ DEN pro naše předškoláčky. Důleţité!!!!! Fotografování dětí (třídy i jednotlivci). Základní škola v Andělské Hoře Michaela Horáková, zástupce ředitele pro MŠ Prázdniny nejsou pro školu jen dny odpočinku, ale rovněţ fází velkých a důleţitých příprav. Běţné opravy objektu jsme zabezpečili jiţ v průběhu předchozího školního roku, ovšem ty zásadní jsme začali realizovat právě o prázdninách. V budově mateřské školy došlo k výměně oken, za coţ patří velký dík panu starostovi Světlé Hory a celému vedení obce. Na budově prvního stupně došlo k zásadní úpravě, neboť jsme nechali demontovat dvacet let staré šatní skříňky, které byly nahrazeny zcela novými. Zároveň jsme provedli výmalbu prostor prvního stupně, stejně jako některých učeben na druhém stupni, které se doposud ještě nemalovaly. Bez rozloučení nás opustily zvonící hodiny, které ohlašují vyučování. Vzhledem k tomu, ţe stávající se jiţ nevyrábějí, museli jsme zakoupit nové, které jsou řízeny radiovým signálem. Tato neočekávaná investice nás poněkud zaskočila, ovšem odpadnou nám problémy, které jsme se starými hodinami měli (přetáčení a nastavování při výpadku elektrického proudu ). 29

30 Plánované úpravy toalet dívek jsme byli nuceni přesunout na jiné období, neboť výše nákladů na opravu se po posouzení odbornou firmou vyšplhala velmi vysoko. Proto budeme opravy toalet řešit průběţně. Velmi nás potěšilo, ţe projekt Tablety do školy, který jsme jiţ v obecních zpravodajích zmiňovali, byl pro naši školu schválen v celkové výši Kč, čímţ přiblíţíme naši školu opět blíţe moderním technologiím. Projekt bude trvat po celý školní rok. Zároveň jsme vytvořili další nový Školní vzdělávací program (ŠVP) pro integrované děti, kterému jsme dali název Škola pro všechny. Tento ŠVP má v sobě zakomponovány veškeré náleţitosti, které jsou zapotřebí, včetně projektů, které hodláme od nového školního roku realizovat. Za ty nejzásadnější povaţujeme: a) Projekt STAGE ve spolupráci se Střední průmyslovou školou v Opavě projekt na technickou výchovu tvorba bytového designu, práce s počítačem ve 3D programech pokračování loňské spolupráce. b) Projekt spolupráce s Gymnáziem Bruntál, na jehoţ realizaci se podílí i naše škola výuka přírodovědných předmětů přímo na gymnáziu, opět včetně řady exkurzí! Naši ţáci poznají výuku od středoškolských profesorů, čímţ budou lépe připraveni na přechod na střední školu pokračování loňské spolupráce. c) Dopravní projekt: v prvních týdnech se budeme opět věnovat výuce dopravní výchovy, protoţe povaţujeme za důleţité, abychom děti informovali o těchto elementárních skutečnostech z důvodu zvýšení dopravní bezpečnosti. Vzhledem k velkému počtu dotazů na nákup sešitů si dovolujeme připomenout, ţe od letošního roku nezabezpečujeme nákup sešitů ze školního skladu. Sešity, které jsme pořizovali, nebyly vţdy v tak výhodné cenové nabídce, jak je lze zakoupit například v supermarketech, kterým nejsme schopni konkurovat. V prvním školním týdnu obdrţí vaše děti seznamy sešitů, které budou potřebovat. Pochopitelně bude v prvním týdnu dostatečný prostor k tomu, aby bylo moţno sešity sehnat. Seznam sešitů pro jednotlivé ročníky bude zpřístupněn také na webu školy. Připomínáme, ţe prvňáčci mají učebnice i sešity od školy zdarma. S termíny většiny plánovaných celoškolních akcí (včetně termínů třídních schůzek) vás opět podrobně seznámíme v příštím čísle zpravodaje. Všechny termíny, důleţité 30

31 dokumenty (Školní řád, ) naleznete také na školním webu: Zde také naleznete fotografie ze školních akcí. Na závěr zveme tedy všechny děti i jejich rodiče a příbuzné na slavnostní zahájení nového školního roku, které se uskuteční v pondělí 1. září 2014 v 8:00 hodin ve školní jídelně ZŠ. Děti se seznámí s vyučujícími, rozvrhem, prohlédnou si učebny, rodiče mohou vyřídit úřední záleţitosti (stravné, přihláška do školní druţiny, potvrzení o školní docházce, ). Během zkráceného dopoledne se všechny třídní kolektivy vyfotografují. Zdarma se vyfotografují také všichni naši prvňáčci. Fotit se mohou i jednotlivci a menší skupinky ţáků. Fotografování proběhne 1. září i v mateřské škole. UPOZORNĚNÍ Jak pravidelně informujeme, ţáci mohou do budov vstupovat pouze po přezutí do přezůvek s bílou nebo světlou podráţkou, která nezanechává šmouhy na podlahových krytinách PVC. Pokud jste tedy ještě dětem nekupovali nové přezůvky, přizpůsobte se, prosím, této podmínce. Velmi přísní opět budeme při přezouvání do hodin tělesné výchovy (nebezpečí úrazu dětí nebo poškození podlahy). Děkujeme za pochopení. OPRAVY BUDOV V měsíci červnu jsme od zřizovatele a projekční firmy obdrţeli informace o tom, ţe práce na opravách na naší škole budou započaty v průběhu velkých prázdnin. Všichni kolegové přiloţili ruku k dílu a pomohli přichystat třídy, učebny, kabinety a další prostory k přestavbě. Protoţe se jedná o velmi objemnou zakázku, došlo k posunu výběrového řízení (firmy nejprve nedodaly veškeré potřebné podklady, zpřísnily se bezpečnostní podmínky pro zabezpečení stavby sítě proti pádu nářadí ze střech apod.), které se nakonec uskutečnilo aţ v posledním týdnu měsíce srpna. Byla tedy vybrána konkrétní dodavatelská firma pro rekonstrukci objektu školy, ale běţí ještě lhůta pro případné odvolací řízení. Teprve pak můţe být podepsána smlouva a zahájeny práce. Nový školní rok zahájíme tedy v pondělí 1. září Jakmile bude znám termín zahájení stavby, budeme vás ihned informovat. 31

32 Opravy školy tedy budou probíhat za plného provozu, ovšem z pohledu školy zabezpečíme vše tak, aby zasáhly výuku minimálně. Jakmile budou známy bliţší podrobnosti, svoláme mimořádné třídní schůzky. Zároveň sledujte webové stránky školy, kde vám přineseme informace jako první. ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY Ceny stravného se v novém školním roce nemění. Zájemci o placení stravného bezhotovostním způsobem se mohou zkontaktovat s vedoucí školních jídelen na telefonním čísle: , kl. 17. Stravné na měsíc říjen (neplatíte-li bezhotovostně) můţete zaplatit v pondělí 22. září od 7:00 do 13:00 v kanceláři jídelny v Andělské Hoře. I letos plánujeme v ZŠ pokračovat v tzv. pitném reţimu, mladším ţákům donášíme pití přímo na malou budovu (ţáci potřebují vlastní kelímky hrníčky). Pro kontakt se školní jídelnou můţete pouţívat také ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘŮ * 1. září slavnostní zahájení školního roku * 22. září platby stravného na říjen NOVÉ KONTAKTY * Pevná linka vč. školní jídelny: * Mobilní telefon ředitelna: * Mobilní telefon 1. stupeň: kontakt s učiteli 1. st. * Mobilní telefon 2. stupeň: kontakt s učiteli 2. st. * Mobilní telefon druţina: * Mobilní telefon sekret.:

33 * Mobilní telefon školka: * Centrální globální dotazy, omluvy ţáků. * školní jídelna: odhlášky stravy lze i přes školní web. SLOŢENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE Pro nový školní rok jiţ v naší škole nebudou učit tyto kolegyně a kolega: Bc. Kamila Bezová, Mgr. Hana Kratochvílová a Mgr. Petr Novotný. Naše řady rozšíří Ing. Radek Peňáz a Mgr. Lenka Bartoňková. Třídnictví, pedagogický sbor * I. A Mgr. Hana Crhová * II. A Mgr. Hana Pavliňáková * III. A Mgr. Ivana Sekaninová (asistentka pedagoga Alena Barčíková) * IV. A Mgr. Věra Saganová * V. A Mgr. Kateřina Bujnochová * VI. A Mgr. Soňa Olivová * VII. A Mgr. Jiří Bujnoch * VIII. A Ing. Radek Peňáz Tv, RTV, Aj * IX. A Mgr. Lenka Bartoňková Čj, Rj * Učitelé bez třídnictví Mgr. Eva Kyšová * Vedení školy Mgr. Jan Vavřík, Mgr. Ivana Ostrčilíková Mgr. Jan Vavřík, ředitel školy 33

34 v září: uvádíme v září Fakjů pane učiteli Nejhledanější muţ Pod zemí Sin City: Ţenská, pro kterou bych vraţdil Pošťák Pat Labyrint: Útěk Equalizer Století Miroslava Zikmunda Ţelvy Ninja září 2014 sobota 13. září 20:00 / Kofola music club ROCKOVÁ SKUPINA B. S. P. Ota Balage, Kamil Střihavka, Michal Pavlíček Vstupné: 220 Kč neděle 14. září 19:00 / Koncertní síň sv. Ducha ZAHAJOVACÍ KONCERT - ZUŠ KRNOV TO JÁ, PÍSNIČKA volné pokračování cyklu Písně z mapy světa Vstupné: 120 Kč, děti a studenti: 90 Kč pondělí 15. září 17:00 / Hotel Pepa OBYČEJNÉ ZÁZRAKY VŠEDNÍCH DNŮ Daniela Dţorova Waldhans violoncello Libuše Vondráčková klavír Ludmila Štědrá recitace 19:00 / Kostel Narození Panny Marie 34

35 TEREZA KAVECKÁ A JEJÍ HOSTÉ koncert sólistky opery SD Opava Operní a muzikálový večer Vstupné dobrovolné úterý 16. září 19:30 / Kino Mír 70 Krnov R. STRAUSS: RŮŢOVÝ KAVALÍR Záznam z Metropolitní opery New York Vstupné: 300 Kč, předplatitelé do divadla, důchodci a ZTP 250 středa 17. září 19:00 / Synagoga Krnov POKLAD ŢIDOVSKÝCH PÍSNÍ koncert skupiny Ester /Kateřina Tlustá a Alexandr Hajdovský/ Vstupné: 90 Kč, děti a studenti 60 Kč čtvrtek 18. září 19:00 / Koncertní síň sv. Ducha KÜHNŮV DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR duchovní hudba s varhanami Vstupné: 90 Kč, předplatitelé KPH, děti a studenti 60 Kč pátek 19. září 9:00 12:00 / SVČ Méďa HUDEBNÍ DOMEČEK PRO ŠKOLY 14:00 22:00 / Hlavní náměstí ADRIANO TRINDADE Q, NEBE, MICHAL ŠINDELÁŘ TRIO, LENNY, EWA FARNA 22:00 / Kofola music club ROCK POP DANCE AFTER PARTY KHS sobota 20. září 10:00 22:00 / Hlavní náměstí DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH, ČANKIŠOU, EDDIE STOILOW, DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, WABI DANĚK, ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN, MARYBAND, TATA BOJS 22:00 / Kofola music club ROCK POP DANCE AFTER PARTY KHS neděle 21. září 19:00 / Městské divadlo 35

36 ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT 4TET - SYMPHONIC Vstupné: 350, 320 a 300 Kč Vstupenky v předprodeji a kulturní měsíčník obdrţíte v Turistickém informačním centru Krnov, Hlavní náměstí 25, tel , Vydává MIKS Krnov - Městské informační a kulturní středisko náměstí Míru 14, Krnov , tel Městské divadlo Bruntál Váţení příznivci divadla, doplnili jsme na webu města informace k nabídce divadelních představení a předplatného o nové letáky, které si můţete stáhnout zde:http://www.mubruntal.cz/divadelni-predplatne-v-nove-sezone /a Také byl zveřejněn nový kulturní měsíčník na září: VODNÍCI naši kamarádi od ve foyeru divadla Výstava soutěţních literárních a výtvarných prací dětí na téma Vodníkovo veršování a fotografie z letošního červencového Vodnického splavu na Slezské Hartě a v okolních obcích. Výstava potrvá do 30. září a je přístupná při divadelních představeních a v pracovní dobu během týdne. MALÁ MOŘSKÁ VÍLA - čtvrtek Taneční pohádka v podání TŠ Stonoţka Bruntál. Repríza úspěšné pohádky, kterou představili tanečníci v premiéře letos v červnu, se odehraje v 10 hodin pro ţáky škol a v 18 hod. pro veřejnost. Vstupné je 50 Kč. BRUNTÁLSKÉ INDIÁNSKÉ LÉTO 12. Ročník - sobota od 13 hod Na letošní bluegrassový a folkový festival dorazí kapely Zrcadla.cz z Klenčí pod Čerchovem, Poutníci z Brna, Jumping Drums z Olomouce a Bruntálu, Arrest z Bruntálu a Rýmařova, Monty z Ostravy, Kamelot z Brna, Večery v jednom z Bruntálu, Sakrapes ze Znojma, Bluegrass Comeback z Opavy, Bluesberg z Olomouce.Vstupné: 120 Kč, děti do 15 let 50 Kč, ZTP a děti do 6 let zdarma. MANDARÍNKOVÁ IZBA úterý v 19 hod Divadelní komedie v podání Slovenského hudobného divadla. Ústřední dvojice se převtěluje do různých rolí v krátkých epizodách mini příběhů z hotelového pokoje. Hrají Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková. Hra je uváděna v ročním cyklu předplatného.volné vstupenky budou v prodeji od 11. září. Cena je 250 a 230 Kč. Přejeme Vám pěknou druhou polovinu léta. A přijďte do divadla, předprodej zahajujeme

37 Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář Vrbna na září Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Tritur Na Lyru, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00 u Oil Teamu Vrbno Tritur Mezi korýtky, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, Sadová ulice Vrbno LKŢ členská schůze, 16:00, Střecha Výšlap Klubu vrbenských turistů: Lipová lázně (Konečná) m. zn. Tři studánky ţl.zn. Lví hora pod Kopřivným jeskyně na Pomezí z. zn. Lipová Lázně (17km) Ztratila se písnička a Bublinková víla - představení Pohádkové babičky pro děti a jejich rodiče, 15:00, Střecha Euroregion Praděd Rada pro cestovní ruch, 9:00 12:00, Střecha Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Okolo příčné, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, hospoda Sněţenka Mnichov Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Okresní chovatelská výstava, pořádá ZO ČSCH Vrbno, chovatelský areál Vrbno Cena Pradědu, pořádá MS Praděd, 9:00, střelnice MS Praděd Tréninkové střelby, pořádá MS Praděd a Střelecký klub, 9:00, střelnice MS Praděd Vernisáţ výstavy Šité panenky K. Krupové a Výtvarné práce ţáků ZŠ, 15:30 Střecha Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Mistrovství Vrbna na silnici, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, nádraţí ČD Okolo Zlaté Opavy lesní běh, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, hospoda U Radka Mnichov Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Univerzita volného času, přednáška na téma Strašák jménem káva? 16:00 18:00, Střecha Schůze KSČM, 16:30 17:30, Střecha Vrbenská padesátka, pořádá Klub vrbenských turistů, start 6:00 9:45, nádraţí ČD Vrbno Vernisáţ výstavy výtvarnice Evy Vontorové z Ostravy, 17:00, Art galerie Penzionu u řeky Karlovice. Výstava potrvá do Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Tritur Croscriterium, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 15:15 dráha Černá Opava Tritur 7 km, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, hájenka Ţelezná Veřejné zasedání Zastupitelstva města Vrbna, 16:00, Střecha Němčina mírně pokročilí, 16:00 17:30, Střecha Centrum Ţivot a Zdraví, přednáška na téma Včelí produkty a jejich vyuţití pro zdraví, přednáší Jan Haleš, 18:00, Střecha Benefiční koncert Hradišťanu s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou, spoluúčinkuje Pěvecký sbor města Vrbna, 16:00, kostel Sv. Michaela Vrbno Přátelské posezení, pořádá LKŢ Vrbno, 16:00, Střecha Cyklokros Černá Opava, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 11:00, dráha Černá Opava Tréninkové střelby, pořádá MS Praděd a Střelecký klub, 9:00, střelnice MS Praděd Univerzita volného času, přednáška na téma Ashtangajóga základy filosofie východu 1. část, 16:00 18:00, Střecha Němčina mírně pokročilí, 16: Zkouška PSMV, 17:30, Střecha Tritur na 3 kola, cyklistika, pořádá ACS Drak Vrbno, 17:00, dráha Černá Opava Naďa Trzaskaliková Střecha Vrbno pod Pradědem 37

38 38

39 S láskou máma A s láskou máma přivine to dítě ve své náručí. Vţdyť dítě je tak nevinné a v srdci radost vypučí. Kdyţ v klín si sedne maličký a štěbetá své maminko. Já hrát s ním budu kuličky a znát ho ťukat malinko. A pak si sedne poprvé v té školní velké lavici. A rvát se bude do krve, kdyţ dostane po palici. Já pofoukám mu bouličky, i rozbitá moc kolena. Vţdyť to znáte lidičky, co dítě pro mámu znamená. Na koníčky spolu půjdeme, uspím ho pohádkou svou. Zítra zas kus cesty ujdeme, ten drobeček je láskou mou. Marta Lazarová 39

40 40

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Bramborová kuchařka páté třídy

Bramborová kuchařka páté třídy Bramborová kuchařka páté třídy Příprava bramborové kaše Ondřej a Dominik Ingredience: Máslo, brambory, mléko, vodu Nástroje: Šťouchadlo na brambory, (vidličku), škrabku, 2x hrnec Postup: Brambory si ostrouháme

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu

JÍDELNÍ LÍSTEK. RESTAURACE OBZOR 22.7.2013 Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu Předkrmy a chuťovky k vínu a pivu 1 ks Utopenec s cibulí, chléb 34,- 100g Nakládaný hermelín, chléb 59,- 100g Syrečky s hořčicí a feferonkou, chléb 59,- 100g Třená niva, 3ks opečený toustový chléb 59,-

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

SALÁTY a DIPY dle denní nabídky Dip / Dresink dle denní nabídky Malý zeleninový salát

SALÁTY a DIPY dle denní nabídky Dip / Dresink dle denní nabídky Malý zeleninový salát PONDĚLÍ 24.8.2015 350g Velký zeleninový salát s česnekovým dresinkem a sýrovými kuličkami 100g Pečené vepřové maso na česneku podávané s karlovarským knedlíkem 150g Přírodní kuřecí steak s bylinkovou krustou,

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

PŘEDKRMY. Hovězí carpacio s parmazánem. Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty

PŘEDKRMY. Hovězí carpacio s parmazánem. Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty PŘEDKRMY 70 g Hovězí carpacio s parmazánem 70 g Tartar z čerstvého lososa s česnekovým dipem, citrónovou šťávou, olivovým olejem a máslovými toasty 85 Kč 80g Mozzarella zapečená v parmské šunce na ledovém

Více

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky

PŘEDKRMY. Dále polévky dle denní nabídky PŘEDKRMY 1. Tatarák z lososa 100g losos, limetka, tousty 2. Tatarský biftek 200g mletá hovězí svíčková, vejce, česnek, topinky TOPINKY 3. Topinka s kuřecí směsí a sýrem 100g 2 ks topinky, kuřecí maso,

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Saláty. Chuťovky. Polévky. Bezmasá jídla Studené předkrmy 120g Domácí srnčí paštika s brusinkami, chléb 75,- 100g Uzený pstruh s lehkým bramborovým salátem 75,- Teplé předkrmy 120g Husí játra po myslivecku, česneková topinka 75,- Vaječná omeleta

Více

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou

Něco na zub k pivu. Speciality. Pokrmy z vepřového masa. 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou Něco na zub k pivu 80g Carpaccio 119,- tence krájená hovězí svíčková s olivovým olejem, parmezánem a rukolou 150g Ďábelská topinka 89,- s pikantní masovou směsí, zeleninou a sýrem 150g Topinka s tvarůžky

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU Domácí paštika s šípkovo - brusinkovou omáčkou a opečeným bílým chlebem 100g 95,- Domácí tlačenka s octem a cibulí 200g 79,- Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím

Více

Malé pokr my a něco k pivku

Malé pokr my a něco k pivku Malé pokr my a něco k pivku 100 g Hermelín v bylinkovém oleji s feferonkami 250 g Žhavé rybí pohledy sleďová očka marinovaná v chilli oleji s cibulkami 150 g Pekelníkův údd grilovaná klobása s křenem,

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou

BUSINESS LUNCH MENU. POLÉVKY Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Krém z červené řepy se smetanou Pondělí 22. září Hovězí vývar se zeleninovými noky Bramborová polévka s medvědím česnekem Kuře pečené po srbsku s dušenou rýží Hovězí vařené zadní s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem Křupavý salát

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky. Doporučujeme. 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč Studené předkrmy 1 ks utopenec s cibulí, vlastní pikantní nálev, obloha, 2ks chleba 29,- Kč 100g nakládaný hermelín, obloha 100g tlačenka s cibulí, obloha 54,- Kč 26,- Kč Teplé předkrmy 3ks bramboráčky

Více

Vitá Vás team Nová Amerika

Vitá Vás team Nová Amerika Vitá Vás team Nová Amerika Vize naší restaurace je, že si vyrábíme od chleba, bílého pečiva, piadin, přes těstoviny, paštiky, marmelády, zmrzliny, omáčky, nachos, müsli, gnocchi a mnohem více K vaření

Více

Pomazánka s vejci a olivami

Pomazánka s vejci a olivami Pomazánka s Tofu Uzené tofu Sýr měkký Olivový olej extra virgine Trochu soli Případně jarní cibulku Postup Uzené tofu rozmixujte do hladka s olivovým olejem, až vznikne hladká krémová hmota. Tu smíchejte

Více

školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace sídlo ředitelství v ul. SNP 2304/6 odloučené pracoviště ZŠ ve Vaňově v ul. Praţská 166/47 odloučené

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA

Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Recepty pro exclusivní grilování PRONTO PER PASTA Křehký kuřecí kebab na 4 porce PRONTO PER PASTA s česnekem kuřecí maso 500 g sýr Gouda 200 g bramborový škrob bylinky pažitka, petrželová nať sůl Rychlý,

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek.

Svíčková Wellington. Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Rauty Svíčková Wellington Pečená hovězí svíčková z mladého býka v listovém těstě se směsí z cibulky, hub a bylinek. Bramboráčky Tradiční staročeské bramboráčky s majoránkou a česnekem. Pečené brambory

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob.

Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Setkání & Akce 1 /7 Pro zasedání, jednání, semináře, školící akce, soukromé nebo firemní oslavy Vám můžeme nabídnout 4 místnosti s kapacitou až 50 osob. Všechny místnosti jsou tiché, vybavené individuálně

Více

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 RAUT (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 Cena: 290,- Kč/osoba 0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) s jahodou Marinované papriky Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy Listový závin se šunkou a sýrem

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

RUMP STEAK S HRANOLKAMI A BÉARNSKOU OMÁČKOU

RUMP STEAK S HRANOLKAMI A BÉARNSKOU OMÁČKOU RUMP STEAK S HRANOLKAMI A BÉARNSKOU OMÁČKOU 400 g brambor, oloupaných a nakrájených na hranolky 4 rump steaky, každý o váze přibližně 250 g sůl a čerstvě namletý černý pepř 25 g másla 1 lžíci olivového

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Vnitřní řád školní družiny obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném vzdělávání /školský zákon/ je vydán pro školní druţinu vnitřní řád. Je

Více

TATARSKÝ BIFTEK jemné zadní maso z mladého býčka s česnekovými topinkami 100 g 120,-

TATARSKÝ BIFTEK jemné zadní maso z mladého býčka s česnekovými topinkami 100 g 120,- JÍDLA K PIVU A PŘEDKRMY TATARSKÝ BIFTEK jemné zadní maso z mladého býčka s česnekovými topinkami 100 g 120,- DOMÁCÍ UZENÁ KLOBÁSA vyrobená v naší udírně, podávaná s křenem, hořčicí a čerstvým chlebem 100

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

Nabídka občerstvení formou rautu pro 10 a více osob

Nabídka občerstvení formou rautu pro 10 a více osob Nabídka občerstvení formou rautu pro 10 a více osob Inspirujte se oblíbenými rauty, u nás, na bowlingu Se skladbou rautu Vám rádi pomůžeme, realizujeme večírky, party, posezení pro maturanty, školní srazy,

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice Vážení snoubenci. Pokud zavzpomínáte na kteroukoliv svatbu, kterou jste v minulosti navštívili, určitě první, na co si vzpomenete,bude jídlo. Když vidíte foto svatební tabule, vždy si řeknete, jaká to

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více