Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č. j.: MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši Jeseník, dne Vyřizuje/telefon: Ing. Šimková/ Spis. a skartační znak:231.2, A/20 Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49/3101, Ostrava Výroková část: Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad podle 15 odst. 4 vodního zákona a 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), projednal žádost o stavební povolení, kterou dne podal Povodí Odry, státní podnik, IČO , Varenská 49/3101, Ostrava (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto projednání podle 15 vodního zákona a 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění, stavebníkovi ke stavbě vodního díla: v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í Vojtovický potok - Bernartice km 0,400-6,850 (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 3221/1, 3221/2, 3221/12, 3221/14, 3221/30, 3221/33, 3221/51 v katastrálním území Bernartice u Javorníka, parc. č. 685/2, 1113/4, 1324/9, 1328/1, 1328/6, 1328/10 v katastrálním území Buková u Bernartic. Údaje o místu předmětu rozhodnutí: Název kraje Olomoucký Název obce Bernartice Identifikátory katastrálních území , Názvy katastrálních území Bernartice u Javorníka, Buková u Bernartic Číselný identifikátor vodního toku Název vodního toku Vojtovický potok Čísla hydrologického pořadí Říční km vodního toku (konec stavby) 6,850 km Říční km vodního toku (začátek stavby) 0,400 km Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y) ; Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y) ; Údaje o předmětu rozhodnutí: Název vodního díla Vojtovický potok, km 0,400-6,850 Stavby upravující, měnící nebo zřizující koryta prahy, stupně, skluzy Masarykovo nám. 1/167, Jeseník odbor životního prostředí, se sídlem Karla Čapka 10/1147, Jeseník Tel.: MěÚ Jeseník Fax: odbor životního prostředí Internet:

2 Č. j. MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši str. 2 vod.toků včetně terénních úprav Účely užití vodního díla (Č 11) ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval: Povodí Odry, státní podnik, Ostrava, zodpovědný projektant Ing. Pavol Mravec, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAI ), č. zakázky 10/ Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 3. Stavbu provede firma oprávněná k provádění tohoto druhu staveb podle zvláštních předpisů. 4. Investor stavby zajistí provedení technických opatření proti úniku ropných látek a jiných škodlivých látek do povrchových a podzemních vod. V případě jejich úniku je povinen je ihned likvidovat. 5. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl. 6. S odpady vzniklými v průběhu stavby a při jejím provozu musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7. Budou respektovány zejména tyto připomínky, podněty a požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, a to: a) Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne pod. č. j.: MJ/57297/2015/02/OŽP souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek, stanovených podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 4 odst. 2 (ochrana vodního toku jako významného krajinného prvku): - práce v korytě nebudou prováděny v období říjen až duben kalendářního roku, to je v období rozmnožování a vývoje plůdku ryb a většiny druhů vodních živočichů, - doba zákazu může být upravena pouze výjimečně a z vážných důvodů na základě souhlasu příslušné MO ČRS a orgánu ochrany přírody, - termín prací v korytě bude prokazatelně oznámen MO ČRS Javorník minimálně 14 dní předem za účelem včasného odlovení rybí obsádky a předán kontakt na osobu, zajišťující stavební dozor, - práce v korytě budou prováděny při jednostranném převedení vody podélným hrázkováním, - práce v korytě, způsobující kalení vody, nebudou prováděny v souvislé délce přesahující 5 dní. Po této době je nutné stavební práce vždy na 2 dny přerušit, - po celou dobu prací v korytě a okolí vodního toku budou dodržována opatření k ochraně čistoty vody (zákaz ukládání stavebního materiálu s obsahem závadných látek v OP vodního toku, parkování dopravních prostředků a stavebních strojů mimo OP vodního toku, zajištění přípravků k zachycení ropných látek a olejů v případě havárie). b) Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesů ze dne pod. č. j.: MJ/57297/2015/02/OŽP souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek, stanovených na základě ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon): - při realizaci stavby dodrží investor základní povinnosti při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, které jsou uvedeny v 13 lesního zákona, - investor zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu výstavby dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin. c) Drážního úřadu, Olomouc ze dne pod č. j.:mo-soot492/14-2/sj souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek: - stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem, - stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení, - při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy (harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí apod.) stavebník řádně v předstihu projedná s provozovatelem dráhy, - po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3 Č. j. MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši str. 3 d) Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Olomouc ze dne pod č. j.:422/2014/opd souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek: - termín zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy bude oznámen traťmistrovi Traťového okrsku TO Jeseník. Traťmistr bude seznámen s harmonogramem a rozsahem prací v ochranném pásmu dráhy a bude mu předán kontakt na odpovědného pracovníka zhotovitele prací, - při realizaci prací nesmí dojít v případě pojezdu stavební mechanizace v korytě toku k dotčení mostní konstrukce železničního mostu. e) Správy silnic Olomouckého kraje (SSOK), Střediska údržby Šumperk ze dne pod č. j.: SSOK-CE 22719/2014 souhlasí se stavbou s podmínkami: - pokud během stavby dojde k omezení silničního provozu na krajských komunikacích III/4537 a 4573 nad rámec běžného užívání, je nutné si předem vyřídit rozhodnutí o zvláštním užívání na MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství (platí pro dodavatele jedná se o provádění prací, skládky materiálů, zábory silničního tělesa, dočasné sjezdy apod.), - před zahájením prací je nutné svolání místního šetření za účasti dodavatele stavby přímo v terénu, aby se předešlo pozdějším možným problémům či nejasnostem (rozmnožení skládek, dočasné sjezdy, zábory pozemků apod.), - pokud se předpokládá zřízení dočasných sjezdů z krajské komunikace je nutné předložit jednoduchou projektovou dokumentaci řešící vlastní stavbu sjezdu; o rozhodnutí ke zřízení dočasného připojení po dobu stavby nutno požádat MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, - práce na silničním tělese je možné provádět pouze mimo listopad až březen z důvodu provádění zimní údržby po předchozím protokolárním předání silničního tělesa a uzavření nájemní smlouvy se SSOK, - během prací nesmí dojít k poškození povrchu vozovky krajských komunikací, zejména patkujícími se stroji nebo ostatními stavebními pracemi, - žádný stavební materiál nesmí být skladován na vozovce krajské komunikace, - během stavby nesmí dojít k poškození či zrušení případných stávajících zaústění silničního odvodnění do upravovaného toku a k žádnému poškození stávajících mostních objektů, - je nutné provést taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací ve správě SSOK, zejména vozidly vyjíždějícími ze stavby, - po skončení stavby budou krajské komunikace včetně značení uvedeny do původního stavu a nejpozději do 20 dnů protokolárně předány zástupci SSOK SÚ Šumperk, - pokud se předpokládá s realizací kamenných pasů a skluzů či jiných opevnění zapuštěných do stávajících zdí podél krajské komunikace, je nutné, aby stav těchto opevnění včetně bezprostředního okolí (uložení ve zdi) vlastník trvale udržoval na svoje náklady dle podmínek SSOK v takovém stavu, aby nedocházelo ke zhoršení stavebního stavu opěrné zdi, - stavební práce v bezprostředním okolí mostních objektů na krajské komunikaci je nutno odsouhlasit před zahájením prací s mostním technikem Správy silnic Olomouckého kraje. f) Českého rybářského svazu, Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava ze dne pod zn.:2058/14 souhlasí se stavbou za dodržení podmínek: - je nutné zkonzultovat se zástupci MO ČRS Javorník vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Před zahájením stavby 14 dní předem písemně informovat MO ČRS Javorník, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba. Je nutné provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku. V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov a transfer ryb, - nelze vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem plavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb nebudou zbytečně ohroženy zákalem. Pakliže nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, je nutné u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žáber ryb a následně k úhynu, - v průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných toxických látek do vodního toku, aby nedošlo ke znečištění navazujících úseků vodního toku, pro případ úniku ropných látek bude připravena norná stěna ke zneškodnění havárie,

4 Č. j. MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši str. 4 - stavební práce budou prováděny od horní části toku směrem po proudu, aby opravený úsek toku nebyl znovu zanesen stavební činností, která bude probíhat nad upraveným profilem toku. g) Městského úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne pod č. j.: MJ/57297/2015/02/OŽP souhlasí se stavbou za dodržení následujících podmínek: - před zahájením stavby bude předloženo rozhodnutí o povolení pro dočasné připojení stavby k dotčené silnici vydané příslušným silničním správním úřadem ve smyslu 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - provádění prací, při kterých by mohlo dojít k zvláštnímu užívání přilehlé silnice, případně k její uzavírce, je možné zahájit až po vydání povolení zvláštního užívání ( 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a uzavírky ( 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a dále stanovení přechodné úpravy provozu, tj. stanovení přechodného dopravního značení/zařízení dle 77 zákona o silničním provozu. h) Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, dopravní inspektorát ze dne pod č. j.: KRPM-32927/ČJ souhlasí se stavbou za dodržení podmínky: - je nutné, aby zhotovitel plánovaných prací v rámci stavby předložil nejméně 30 dní před zahájením akce žádost o vyjádření k povolení zvláštního užívání stavbou dotčených komunikací, pokud dojde k užívání pozemních komunikací včetně chodníků jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům a dále náležitý návrh přechodného dopravního značení pro realizaci stavby. 8. Budou dodrženy podmínky správců sítí: a) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne pod č. j.: , , , , , , , , , , , , v případě, že uvažovaná akce zasáhne do ochranného pásma trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu - v případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky o vytyčení, - pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte bezprostředně Poruchovou linku, b) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha ze dne pod č. j.: /14 - nesmí dojít k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací, - při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK se nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí, - v případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení, - před zahájením stavebních prací požádá stavebník o vytyčení sítí, - stavební činnosti nesmí dojít ke změně hloubky uložení sítí. c) RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno ze dne pod č. j.: souhlasí se stavbou za dodržení podmínek: - před zahájením stavby investor požádá o vytyčení sítí, - při odtěžování sedimentů a jiných činnostech, práce nad VTL plynovodem a v celém jeho ochranném pásmu provádět ručně, - odtěžené sedimenty neskladovat v ochranném VTL plynovodu, - nesnižovat stávající krytí VTL plynovodu pode dnem, - nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu a jiné plynárenské zařízení, - koryto potoka v místě křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat, - výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět ručně, - po dobu prací je nutné zabezpečit VTL plynovod a jiná plynová zařízení proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou). 9. Bude provedena následující kontrolní prohlídka stavby: - závěrečná kontrolní prohlídka v rámci kolaudace stavby

5 Č. j. MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši str Po dokončení stavby bude vodoprávní úřad požádán o kolaudační souhlas podle 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník náležitosti v souladu s 121 a 122 odst. 1 stavebního zákona a 7c vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění a 12 odst. 1 vyhlášky číslo 526/2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 11. Stavba bude dokončena do Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49/3101, Ostrava Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 61 odst. 4 vodního zákona a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to: - Vyjádření Městského úřadu Javorník, odboru výstavby a ŽP ze dne Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí ze dne pod č. j.: MJ/57297/2015/02/OŽP souhlasí s podmínkami - Vyjádření Ministerstva obrany ČR, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku Brno ze dne pod č. j.:51256/ oúz-br souhlasí bez podmínek - Závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce stavební, Olomouc ze dne pod č. j.:mo- SOO1492/14-2/Sj souhlas s podmínkami - Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc ze dne pod č. j.: 204/2015-OŘ OLC-OPS/ŠeL - souhlasí s podmínkami - Vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Šumperk ze dne pod č. j.: SSOK-CE 22719/2014 souhlasí s podmínkami - Vyjádření Českého rybářského svazu, územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko ze dne pod č. j.: 2058/14 souhlasí s podmínkami - Stanovisko Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, územního odboru Jeseník, dopravního inspektorátu ze dne pod č. j.: KRPM-32927/ČJ Doklad o zaplacení správního poplatku - Stanoviska správců sítí: a) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín ze dne pod č. j.: , , , , , , , , , , , , b) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha ze dne pod č. j.: /14 c) RWE Distribuční služby, s. r. o., Brno ze dne pod č. j.: souhlasí se stavbou za dodržení podmínek: Připomínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dne veřejnou vyhláškou. Vodoprávní úřad podle ustanovení 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

6 Č. j. MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši str. 6 Projektovou dokumentaci stavby zpracoval - Povodí Odry, státní podnik, Ostrava, zodpovědný projektant Ing. Pavol Mravec, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAI ), č. zakázky 10/14. Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vodoprávní úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení rozhodnutí formou veřejné vyhlášky. Město Jeseník a Obec Bernartice se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí po dobu 15 - ti dnů způsobem v místě obvyklým. Poslední den této lhůty je současně dnem doručení tohoto rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty se požaduje zaslání písemnosti nazpět s potvrzením podpisem a razítkem, že byla vyvěšena po dobu 15-ti dnů. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Obec Bernartice, Olomoucký kraj, odbor majetkový a právní, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Javorník, místní organizace Javorník, Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 10, 11, 13/1, 43, 70/1, 89/2, 90, 99, 127, 128, 145, 179, 196, 207/1, 219, 248, 249/1, 250, 252, 266/3, 268, 269, 285, 501, parc. č. 29/1, 33, 35, 42, 88/1, 88/2, 89, 200/2, 333/1, 333/2, 333/3, 627, 628, 629, 827, 921, 922, 1376/1, 1378, 1516/2, 1520/1, 1894/3, 1896, 1899, 1913/1, 2062/3, 2127, 2215, 2602, 2603/1, 2603/2, 2689/1, 2746, 2749/1, 2749/2, 2846, 2847, 3190/2, 3191/1, 3191/4, 3191/7, 3191/8, 3191/9, 3191/10, 3191/13, 3191/15, 3193/3, 3196/1, 3196/2, 3196/3, 3196/6, 3213, 3214, 3215, 3216/1, 3216/5, 3216/8, 3216/10, 3216/12, 3216/13, 3216/19, 3221/9, 3221/11, 3221/13, 3221/15, 3221/18, 3221/20, 3221/27, 3221/28, 3221/29, 3221/34, 3221/35, 3221/39, 3221/40, 3221/41, 3221/44, 3221/45, 3221/46, 3221/47, 3221/48, 3221/49, 3221/50, 3222, 3223/1, 3225/3, 3250, 3314 v katastrálním území Bernartice u Javorníka, st. p. 15, 18, 19/1, 26, 27, 29, 35, 65, 66, 67, 78, 80, 81, 96, parc. č. 120/2, 129/1, 129/2, 133, 135, 138, 210/2, 211, 358/1, 362/1, 362/2, 366, 468, 469, 472, 473, 681/2, 688, 689, 690, 700/12, 821, 828/1, 830/1, 830/2, 952/3, 1043, 1051/1, 1052/2, 1054, 1055, 1113/1, 1113/2, 1113/3, 1170/1, 1170/2, 1176, 1320/1, 1320/3, 1320/4, 1320/21, 1320/24, 1322/1, 1322/2, 1323/1, 1323/2, 1326/2, 1326/4, 1326/5, 1326/7, 1326/9, 1326/10, 1327/1, 1327/4, 1328/4, 1328/8, 1328/12, 1344, 1357/1, 1359 v katastrálním území Buková u Bernartic Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Bernartice č. p. 85, č. p. 83, č. p. 225, č. p. 51, č. p. 364, č. p. 37, č. p. 27, č. p. 7, č. p. 155, č. p. 132, č. p. 206, č. p. 112, č. p. 203, č. p. 196 a č. p. 348, Bernartice, Buková č. p. 46, č. p. 61, č. p. 45, č. p. 67, č. p. 71, č. p. 4 a č. p. 21 Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

7 Č. j. MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši str. 7 Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Otisk úředního razítka Ing. Regina Weiserová v. r. vedoucí odboru Za správnost vyhotovení: Ing. Lenka Šimková, referentka odboru ŽP Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) byl zaplacen. Účastníci řízení: 1. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq, 2. Obec Bernartice, úřední deska IDDS: jigbmbu 3. Město Jeseník úřední deska Dotčené orgány: 4. Městský úřad Javorník, odbor výstavby a ŽP, IDDS: ejmbdvv 5. Městský úřad Jeseník, OŽP-OOPaK, Karla Čapka č. p. 1147/10, Jeseník 1 6. MěÚ Jeseník, OŽP-orgán ochrany ZPF, Karla Čapka č. p. 1147/10, Jeseník 1 7. MěÚ Jeseník, OŽP-orgán státní správy lesů, Karla Čapka č. p. 1147/10, Jeseník 1 8. MěÚ Jeseník, OŽP - orgán státní správy rybářství, Karla Čapka č. p. 1147/10, Jeseník 1 9. Městský úřad Jeseník, ODSH, Karla Čapka č. p. 1147/10, Jeseník Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, IDDS: 6jwhpv6 11. Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, IDDS: 5mjaatd 12. Domo 2x Veřejnou vyhláškou se doručuje účastníkům řízení: 1. Vlastníkům pozemků, na kterých bude stavba prováděna, nejsou-li stavebníci. 2. Vlastníkům staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna. Olomoucký kraj, odbor majetkový a právní, Olomouc, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Olomouc, ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Olomouc, Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Javorník, místní organizace

8 Č. j. MJ/09088/2016/06/OŽP/R-37/Ši str. 8 Javorník, Míru č. p. 499, Javorník u Jeseníku, Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Ostrava 3. Vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb na nich je-li jejich právo prováděním stavby přímo dotčeno. 4. Osobám, které mají k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 10, 11, 13/1, 43, 70/1, 89/2, 90, 99, 127, 128, 145, 179, 196, 207/1, 219, 248, 249/1, 250, 252, 266/3, 268, 269, 285, 501, parc. č. 29/1, 33, 35, 42, 88/1, 88/2, 89, 200/2, 333/1, 333/2, 333/3, 627, 628, 629, 827, 921, 922, 1376/1, 1378, 1516/2, 1520/1, 1894/3, 1896, 1899, 1913/1, 2062/3, 2127, 2215, 2602, 2603/1, 2603/2, 2689/1, 2746, 2749/1, 2749/2, 2846, 2847, 3190/2, 3191/1, 3191/4, 3191/7, 3191/8, 3191/9, 3191/10, 3191/13, 3191/15, 3193/3, 3196/1, 3196/2, 3196/3, 3196/6, 3213, 3214, 3215, 3216/1, 3216/5, 3216/8, 3216/10, 3216/12, 3216/13, 3216/19, 3221/9, 3221/11, 3221/13, 3221/15, 3221/18, 3221/20, 3221/27, 3221/28, 3221/29, 3221/34, 3221/35, 3221/39, 3221/40, 3221/41, 3221/44, 3221/45, 3221/46, 3221/47, 3221/48, 3221/49, 3221/50, 3222, 3223/1, 3225/3, 3250, 3314 v katastrálním území Bernartice u Javorníka, st. p. 15, 18, 19/1, 26, 27, 29, 35, 65, 66, 67, 78, 80, 81, 96, parc. č. 120/2, 129/1, 129/2, 133, 135, 138, 210/2, 211, 358/1, 362/1, 362/2, 366, 468, 469, 472, 473, 681/2, 688, 689, 690, 700/12, 821, 828/1, 830/1, 830/2, 952/3, 1043, 1051/1, 1052/2, 1054, 1055, 1113/1, 1113/2, 1113/3, 1170/1, 1170/2, 1176, 1320/1, 1320/3, 1320/4, 1320/21, 1320/24, 1322/1, 1322/2, 1323/1, 1323/2, 1326/2, 1326/4, 1326/5, 1326/7, 1326/9, 1326/10, 1327/1, 1327/4, 1328/4, 1328/8, 1328/12, 1344, 1357/1, 1359 v katastrálním území Buková u Bernartic Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Bernartice č. p. 85, č. p. 83, č. p. 225, č. p. 51, č. p. 364, č. p. 37, č. p. 27, č. p. 7, č. p. 155, č. p. 132, č. p. 206, č. p. 112, č. p. 203, č. p. 196 a č. p. 348, Bernartice, Buková č. p. 46, č. p. 61, č. p. 45, č. p. 67, č. p. 71, č. p. 4 a č. p. 21 Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů. Vyvěšeno dne:. Sejmuto dne: Razítko a podpis oprávněné osoby:

ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í. Ondřejovický potok v km 0,000-1,800 Zlaté Hory, Ondřejovice

ROZHODNUTÍ. v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í. Ondřejovický potok v km 0,000-1,800 Zlaté Hory, Ondřejovice MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/34355/2015/2016/11/OŽP/R- 14/Ne Jeseník, dne 12.2.2016 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 08 Hradec

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S T A V E B N Í P O V O L E N Í ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ČJ.: MMCH/69261/2015 SP. ZNAČKA: SZ MMCH/69261/2015/3 Dle rozdělovníku! VYŘIZUJE: BC. Vladislav Rybář TEL.: 474 637 285 E-MAIL: v.rybar@chomutov-mesto.cz DATUM: 25.8.2015

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07.

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/2108/K Bc. Roman Kedruš 03.07. odbor stavební úřad Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla tel: +420 577 100 964 fax: +420 577 100 965 mobil: +420 737 230 582 e-mail: kedrus@napajedla.cz www.napajedla.cz Magda Salíková Jiráskova 1603

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz Obec Kunovice Kunovice 153 756 44 Loučka u Valašského Meziříčí ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU Váš

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 846/2014/OÚPSŘ-280/13/Suš-7 17.3.2014 Oprávněná úřední osoba: Sušková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/02778/2016 Sp.zn.: MJ/23495/2015/12/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 18.1.2016 Olomoucký kraj, Jeremenkova

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4224/2015/STP PR-OŽP-STP/30737/2015 Petr Štěpanovský

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis.zn.: 6723/SÚ/13/Sz Karlovy Vary dne 3.7.2013 Č.j.: 9256/SÚ/13 Vyřizuje: Ing. Petra Szabo, linka 737 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ o povolení k nakládání s vodami

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/09429/2016 Sp.zn.: MJ/58997/2015/10/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 25.2.2016 Město Jeseník, IČO 00302724,

Více

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č.

Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. Městský úřad Čáslav odbor dopravy Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav IČ: 00236021 Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav Vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba Č. j.: DOP

Více

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Č.j. OD/5174/14-5/Ru Spis. značka: ZN/OD/531/14 Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: 376347494

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/10933/OST/12 Dvo V Rokycanech: 28.3.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: Email: ID datové schránky: MeRo/2546/OST/13 Alena Dvořáková DiS. 371 706 147 alena.dvorakova@rokycany.cz

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: 03487/2011/SÚ 04964/2011/SÚ Michaela Braunová 318 403 170 Březnice dne 19.9.2011 ROZHODNUTÍ

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 11.05.2010 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/07120/2015/VÚP/Č MěÚ BnJ/00933/2016/VÚP

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Pracoviště Jesenická 31 Odbor/oddělení odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Naše č. j.: MUSP 112285/2014 Naše sp. zn.: 97363/2014

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 87231/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 40767/2014 VYS/JIDO odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01EQUP4* Datum: 23.9.2014 ROZHODNUTÍ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/4258/2012/podm SÚ/3305/2012/Po Podholová Marta telefon: 323 666 317 Mnichovice

Více

Č.j. 032321/2012 str. 2

Č.j. 032321/2012 str. 2 Č.j. 032321/2012 str. 2 110 systém SATURN. V případě, že nebude použito opláštěné potrubí PE 100, požadujeme plynovodní přípojky z PE d n 25 v celé délce uložit do flexibilního ochranného potrubí žluté

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD V KOSTELCI NAD LABEM odbor výstavby 277 13 Kostelec nad Labem, nám.komenského 1 tel.326 700 651 Č.j.:VýstVýst/184/26/10/P Vyřizuje:Prchlík V Kostelci nad Labem 5.3.2010 Ing. Natalia Kadlecová

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 2336/8 PSČ 401 00 STAVEBNÍ ODBOR schránka 100 Č. SPISU: 18605/2016 V ÚSTÍ NAD LABEM Č.JEDNACÍ: MM/SO/S/38415/2016/VaL 9.4.2015 VYŘIZUJE: Lenka Váňová TELEFON:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/547/11/Po Mnichovice : 3.6.2011 Vyřizuje: Podholová Marta telefon: 323 666 317 V E Ř E J N Á

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HLUČÍN odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Č.J.: SPIS.ZN.:: HLUC/41837/2015/OSH/LA 47295/2014/ODaSH/LA *MUKRP003ADCK* NUKRP003ADCK Evfcfeatfti

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00MZ8L3* *MULNX00MZ8L3* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/2903/2015/SU/SR Louny 02.11.2015 Číslo jednací: MULNCJ 80048/2015 Oprávněná

Více

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky

ROZHODNUTÍ č. 16. Běrunice, Běruničky Vodovodní přípojky M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/04490/15 00554/16/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 706/2013-Han Č.J.: VUP 5843/13-HAN 706/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL: ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 16.11.2010 ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBOCHOVICE odbor stavebního úřadu a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBOCHOVICE odbor stavebního úřadu a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD LIBOCHOVICE odbor stavebního úřadu a životního prostředí náměstí 5. května č.p. 48, 411 17 Libochovice e-mail: stavebni@libochovice.cz; tel.: 416 725 843; mobil: 606 785 711 Spis.zn.: 1397/12/OSÚŽP/SÚ//SÚ/VYDR

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správy majetku Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SM-05707/2015/Ka Neratovice dne 24.4.2015 Č.j.: MěÚN/21995/2015 Vyřizuje: Ing.Kalinová/tel.315650344

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Město Nové Město pod Smrkem (IČ 002 63 036), Palackého 280, 463 65 Nové Město pod

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY A DOPRAVY Váš dopis zn. Spis.zn. UMCP14/10/45494/OVD/MILD Vyřizuje/linka V Praze dne Ing. Milfaitová/410 8.3.2011 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Výroková

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK Odbor životního prostředí Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Sp.zn.: 100/7185/2015 Č.j.: 100/12814/2015/Fry Vyřizuje: Ing. Lenka Fryčová Telefon: 325 501 452 Nymburk 16.3.2015

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/092383/2015 ST1/Kru MMHK/228469/2015 ST1/Kru Ing. Jana Krušinová 495 707 865 jana.krusinova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Magistrát města České Budějovice R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry

Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry Městský úřad Odry Odbor dopravy Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 13.6.2013 SPIS. ZNAČKA: MěÚO/12972/2013/OD/Hr - dle rozdělovníku - ČÍSLO JEDNACÍ: MěÚO/17308/2013 VYŘIZUJE: Ing. Hromádka

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1600/11/Vl Mnichovice : 26.10.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 ROZHODNUTÍ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

145 05 PRAHA 4 Značka: DOP / Lac ROZHODNUTÍ

145 05 PRAHA 4 Značka: DOP / Lac ROZHODNUTÍ Praha: 16.7.2014 Ředitelství silnic a dálnic ČR Číslo jednací: 069827/2014/KUSK-DOP/Lac Závod Praha Spisová značka: SZ_069827/2014/KUSK Na Pankráci 56 Oprávněná úřední osoba: Helena Lacková l. 139 145

Více

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ tel: 317 754 111 fax: 317 754 199 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ČÍSLO JEDNACÍ

Více

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání:

ROZHODNUTÍ. 1.část. a na základě tohoto přezkoumání: Spis.zn.: 18465/SÚ/12/So Karlovy Vary, dne 8.2.2013 Č.j.: 2016/SÚ/13 Vyřizuje: Sochnová Berenika tel. 353118507, e-mail: b.sochnova@mmkv.cz Spisový znak: 330 Skartační znak: V/10 ROZHODNUTÍ Výroková část:

Více

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE

URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD. Csl. dělostřelců 172 26223 JINCE Obecní úřad Buková u Příbramě Došlo: q J, to I! črslo jednacl:... -. :.tl telefon: 318692151 Spis.zn. : 2049/1 o/re Č.j.: 226/11rrů r ov ov URAD MESTYSE JINCE STAVEBNÍ ÚŘAD ov Csl. dělostřelců 172 26223

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Znejme odbor dopravy

Městský úřad Znejme odbor dopravy Městský úřad Znejme odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36,66922 Znojmo Oprávněná úřední osoba: Ing. Ivana Žížková Znojmo 11. dubna 2014 Tel.: 515216442 Fax: 515216441 E-maíl: Ivana.lízkova@muznojmo.cz

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc OS OPK SSU - 01-02-12 SP - 2013 - Stavební povolení MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak 280.13, skartační

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Rozhodnutí Stavební povolení

Rozhodnutí Stavební povolení Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: V E Ř E J N Á V Y H L ÁŠ K A Rozhodnutí Stavební povolení Stavebník, Ředitelství silnic

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI21999/2015-3 tel/fax:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Ú ř a d M ě s t y s u K ř i v o k l á t S t a v e b n í o d b o r Dr. Miroslava Tyrše 93, 270 23 Křivoklát telefon: 313 558 982, 313 558 276 Spis. zn.: SO 328.3-0957/2012/Sa-56 Křivoklát dne: 20.6.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10029/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 29.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 71979/15 - SPIS 13849/2015/St

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH *$416XTW* 2011/1572/DO-MUZB-10 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH Spisová značka: DO.1572/2011/ICh Ze dne: 16.9.2011 Účastníci správního řízení: Číslo

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou. Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ uvádějte vždy při písemném styku Vyřizuje: Jindřich Budín Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 1789/2012/SÚ Č.j.: CJ 2002/2012/SÚ

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583 468 111, ID DS: hk9bq2f Spisová zn. Výst. 704/2012/Ba Zábřeh, dne 13.7.2012 Č.j. 2012/704/SV-MUZB-10 Oprávněná

Více

Rozhodnutí - umístění novostavby dvojdomku 681/78 Kolín

Rozhodnutí - umístění novostavby dvojdomku 681/78 Kolín Rozhodnutí - umístění novostavby dvojdomku 681/78 Kolín Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420

Více

ROZHODNUTÍ. Výroková část: Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písmo f) zákona

ROZHODNUTÍ. Výroková část: Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písmo f) zákona MĚSTSKÝ odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany ÚŘAD ROKYCANY OBECN í lu',ad CHEZNOVICE - 4-09- 2D09 pfi/. : / Cli. dopor Spis. zn.: Čj Vyřizuje: Tel.: E-mail: 3764/0ST/09 Kle V Rokycanech:

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/107091/Ze/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/107091/2015-5 POČET LISTŮ

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111 Č. jedn. : 150/39257/2014 280.1 A/10 Vyřizuje: Ing. Emil Veverka 221621513,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1877/11/Vl Mnichovice : 16.12.2011 Vyřizuje: Ing. Táňa Vladyková VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA telefon: 323

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU O D B O R D O P R A V Y U Cukrovaru 1087 278 88 Kralupy nad Vltavou Č.j.: Vyřizuje: Tel: Fax: E-mail: MUKV 7084/2011/D/Pe MUKV-S 2935/2011/D/Pe M.Pekárková 315 739 956

Více

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015 *MUJCX00NLSQO* MUJCX00NLSQO Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 8/2013/MPo Č.J.: LIT 8790/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 9.5.2013 Podsedníková, oprávněná úřední osoba

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: VYŘIZUJE: OŽPV/1479/08/Kf Kaufmannová NOVÁ ROLE DNE 9.10.2008

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 789/2012/OV/DŠ/2 20. června 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby:

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby: Č.j.: MBE 11893/2011/VÝST-Čp V Berouně dne 3. května 2011 Spis zn.: 321/2011/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/617/15 Číslo jednací: ŽP/6420/15/Šp Vyřizuje: Ing. Špačková Tel.: 376 347 383 E-mail: lspackova@mukt.cz Datum: 11. 9. 2015 Povolení k vodním

Více