RM 56 USNESENÍ. z 56. schůze rady města ze dne bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RM 56 USNESENÍ. z 56. schůze rady města ze dne 24.2.2005. bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od 1.3.2005."

Transkript

1 USNESENÍ z 56. schůze rady města ze dne /05 Opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od Termín: Zodpovídá: Mgr. Brož 3146/05 Opatření č. 9/2005, pravidla pro postup při zajišťování svobodného přístupu k informacím bere na vědomí opatření č. 9/2005, pravidla pro postup při zajišťování svobodného přístupu k informacím s účinností od Termín: Zodpovídá: Mgr. Brož 3147/05 Opatření č. 10/2005, směrnice rady města Šumperka k přidělování obecních bytů opatření č. 10/2005, směrnici rady města Šumperka k přidělování obecních bytů s účinností od Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3148/05 Opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004, pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Šumperka opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004, pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Šumperka s účinností od Termín: Zodpovídá: Bc. Kouřilová 1

2 3149/05 Opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004, pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Šumperka ukládá - opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004 přiřadit k opatření č. 6/ postupovat při poskytování nájmu bytů zvláštního určení v DPS dle opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004. Termín: Zodpovídá: Bc. Kouřilová 3150/05 MJP investiční akce Okružní křižovatka Jesenická ulice Šumperk uzavření smlouvy o společném postupu k zabezpečení realizace stavby Okružní křižovatka Jesenická ulice Šumperk v roce 2005 mezi investorem stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 5, PSČ : , IČ : a spoluinvestorem stavby Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, PSČ : , IČ : Stavební objekty podle schválené PD označené jako SO 102 MK ulice Vřesová, SO 103 MK Průmyslová zóna, SO 104 Chodníky a cyklostezka, SO 105 Úprava připojení ČSPH JET CONOCO, SO 801 Terénní a sadové úpravy, SO 190A Dopravní značení definitivní, SO 109 Veřejné osvětlení + přeložky veř.osvětlení budou financovány z rozpočtu města Šumperka, a to proplácením faktur zhotoviteli stavby, když projektované náklady činí pro tuto část cca 6, ,--Kč bez DPH a bez dalšího majetkového převodu se město stane výlučným vlastníkem těchto objektů po kolaudaci stavby. 3151/05 MJP investiční akce Okružní křižovatka Jesenická ulice Šumperk setrvat na požadavku města Šumperka, aby v rámci zadávacích podmínek vůči budoucímu zhotoviteli díla Okružní křižovatka - ulice Jesenická Šumperk, byla uvedena podmínka (závazek), spočívající v povinnosti budoucího zhotovitele provést dílo Okružní křižovatka - ulice Jesenická Šumperk tak, aby nedošlo k výraznému omezení provozu čerpací stanice JET v Šumperku, která je ve vlastnictví společnosti ConocoPhillips Czech Republic s.r.o. nebo, aby v rámci zadávacích podmínek vyhlášených Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, byl osloveným uchazečům předložen a přiložen text Prohlášení města, který je přílohou tohoto materiálu. Termín:

3 3152/05 MJP investiční akce Okružní křižovatka Jesenická ulice Šumperk požádat zadavatele veřejné zakázky Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 5, IČ: , aby v zadávacích podmínkách pro realizaci investi ční akce Okružní křižovatka ulice Jesenická Šumperk, byl uveden požadavek vůči uchazečům spočívající v tom, že v průběhu realizace výše uvedené investiční akce bude zachován průjezd vozidel na silnici I/11 (Jesenická) v Šumperku, s výjimkou dvou (2) kalendářních dnů, kdy budou prováděny konečné úpravy povrchů dotčených komunikací. Termín: Zodpovídá: Ing. Suchomel 3153/05 Strategický plán rozvoje města Šumperka na základě doporučení komise pro vyhodnocení poptávkového řízení na zpracovatele dokumentu: Strategický plán rozvoje města Šumperka firmu DHV CR, spol. s r.o., Táboritská 23, Praha 3 a uzavření smlouvy o dílo s touto firmou. Termín: Zodpovídá: Ing. Mesiarkin 3154/05 Hodnocení živnostenského podnikání v roce 2004 bere na vědomí zprávu o rozvoji živnostenského podnikání. Zodpovídá: Ing. Pospíšil 3155/05 Veřejná finanční podpora Sdružení CR Šumpersko-Jeseníky poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka, a to: Příjemce: Sdružení cestovního ruchu Šumpersko-Jeseníky Zastoupený: předsedou představenstva Zdeňkem Zerzáněm Účel použití: údržba běžeckých lyžařských tratí Částka dotace: 50 tis. Kč Čerpání VFP: do Vyúčtování: do Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3

4 3156/05 Rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2005 rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2005: příjmy ve výši tis. Kč výdaje ve výši tis. Kč příjmy celkem výdaje celkem tis. Kč tis. Kč Termín: Zodpovídá: Ing. Peluhová 3157/05 Navýšení objemu prostředků na platy p.o. Kino Oko v souladu s 5 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy příspěvkových organizací, navýšení objemu prostředků na platy v roce 2005 u příspěvkové organizace zřízené městem: Kino Oko Šumperk o 60 tis. Kč Celková částka objemu prostředků na platy pro tuto příspěvkovou organizaci v roce 2005 činí tis. Kč. Termín: Zodpovídá: pí Holubářová 3158/05 Rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2005 doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2005: příjmy ve výši 0 tis. Kč výdaje ve výši tis. Kč příjmy celkem výdaje celkem tis. Kč tis. Kč Zodpovídá: Ing. Suchomel 3159/05 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2005 a) v souladu s 102, odst. 2 písm. a) a odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: - finanční částky na vyjmenované činnosti do 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 - finanční částky na vyjmenované akce do 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 4

5 - finanční částky na dotace na činnost dle přílohy č. 5 - finanční částky na granty dle přílohy č. 6 b) seznam žádostí o dotace a granty, které grantová komise doporučuje RM, v případě schválení finanční rezervy. ZM, řešit v režimu schválených podmínek pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města, dle přílohy č. 7 c) seznam žádostí o dotace a granty, které grantová komise vyřadila z jednání, dle přílohy č. 8 d) konkretizaci přidělených finančních prostředků u účelu grantů dle seznamu uvedeného v komentáři. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec PaedDr. Polášek 3160/05 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2005 doporučuje ZM schválit v souladu s 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: - přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 2 - přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 4 - ponechat finanční rezervu a využít ji v rámci veřejné finanční podpory na pokrytí žádostí, které nelze zahrnout do grantů a dotací na činnost, ale které svým obsahem odpovídají zájmům města, včetně připomínek členů RM dle přílohy č. 9. Zodpovídá: Ing. Mikulec PaedDr. Polášek 3161/05 Veřejná finanční podpora Modré muzice Šumperk poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka, a to: Příjemce: Modrá muzika Šumperk Zastoupený: vedoucím Jaroslavem Kranichem Účel použití: činnost dechové hudby Částka dotace: 15 tis. Kč Čerpání VFP: do Vyúčtování: do Navržená částka bude hrazena z rezervy grantů a dotací odboru ŠBV. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 5

6 3162/05 Zpráva o inventarizaci a) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k a k b) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k a k užívaného příspěvkovými organizacemi. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 3163/05 MJP zveřejnění pronájmu nebytových prostor Temenická 85 zveřejnění pronájmu NP o výměře cca 128,70 m2 Temenická 85, č.p na p.č. 610/5 v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek: Účel nájmu: počítačová herna, prodejna spotřebního zboží (mimo drogerie a prodejny potravin) Doba nájmu: neurčitá Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb Uzavření smluvního vztahu do 30 dnů od výzvy správce. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 3164/05 MJP zveřejnění pronájmu nebytových prostor Hlavní tř. 27 zveřejnění pronájmu NP o výměře cca 127,50 m2, Hlavní tř. 27, č.p. 388 na p.č. 190/1 v k.ú. Šumperk, za podmínek: Účel nájmu: drogerie Doba nájmu: neurčitá Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb Uzavření smluvního vztahu do 30 dnů od výzvy správce. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 3165/05 MJP pronájem nebytových prostor Čajkovského 14A ruší usnesení RM č. 2974/04 k pronájmu nebytových prostor Čajkovského 14A, Šumperk. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 6

7 3166/05 MJP pronájem nebytových prostor Čajkovského 14A pronájem nebytového prostoru o výměře cca 75,56 m2 Čajkovského 14A, č.p na p.č v k.ú. Šumperk, panu Zdeňku Žižkovi, Čajkovského 4, Šumperk, a to na základě zveřejněného záměru města ve dnech v souladu s usnesením č. 2787/04 ze dne , za podmínek: Účel nájmu: prodejna potravin-večerka Doba nájmu: neurčitá Nájemné: 800,-Kč/m2/rok Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb Uzavření smluvního vztahu do 30 dnů od výzvy správce. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 3167/05 MJP výpůjčka parcel v PZ II firmě SPIKAS, s.r.o. na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od do dle usnesení rady města č. 3058/05 ze dne , zřízení výpůjčky k nemovitostem parcela č. 987/3 a 987/4 v katastrálním území Šumperk v zájmové lokalitě třetího investora v PZ II pro půjčitele obchodní společnost SPIKAS Šumperk, s.r.o., se sídlem Nový Malín 600, PSČ , IČ: Doba výpůjčky: od do Účel výpůjčky: v souladu se zastavovací studií investora k zahájení projektové přípravy a pro správní řízení akce Výstavba výrobního areálu v PZ II. Termín: /05 MJP bezúplatný převod p.p.č. 1845/4 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitosti ve vlastnictví ČR- správa Pozemkový fond ČR v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., jmenovitě pozemku parcela číslo 1845/5 v k.ú. Šumperk. V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označené pozemkové parcely přijmout a převzít tuto nemovitost do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy s PF ČR. 7

8 3169/05 MJP - převod nemovitého majetku p.p.č. 316/3 v k.ú. Dolní Temenice doporučuje ZM požádat o bezúplatný převod nemovitého majetku z vlastnictví ČR - správa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města a v případě kladného rozhodnutí o této žádosti, přijmout a převzít uvedený nemovitý majetek do vlastnictví města, jmenovitě pozemek parcela číslo 316/3 v k.ú. Dolní Temenice. V případě sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, že se na tuto parcelu bezúplatný převod nevztahuje, bude požádáno o převod úplatný. 3170/05 MJP výkup pozemku p.č. 935/3, p.p.č. 935/5 a 934/6 v k.ú. D. Temenice doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 935/3 o výměře 14 m 2 (dle GP), p.p.č. 935/5 o výměře 244 m 2 (dle GP) a 934/6 o výměře 511 m 2 (dle GP) v k.ú. Dolní Temenice. Prodávající: Jiří Komárek, bytem Bohdíkov 69, PSČ Kupující: město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: Podmínky prodeje: Cena: 60,-- Kč/1m 2 Celková výměra pozemků: 769 m 2 Kupní cena celkem: ,-- Kč Kupní cena bude uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy Termín uzavření kupní smlouvy: do /05 MJP žádost o úplatný převod p.p.č. 934/4 v k.ú. Dolní Temenice doporučuje ZM požádat o úplatný převod vlastnických práv k nemovitosti ve vlastnictví ČRspráva Pozemkový fond ČR v souladu s 6 zákona číslo 95/1999 Sb., jmenovitě pozemku parcela číslo 934/4 o výměře 24 m 2 v k.ú. Dolní Temenice do vlastnictví města Šumperka. 8

9 3172/05 MJP smlouva o věcném břemeni uložení a správa STL plynovodu uzavření smlouvy o věcném břemeni spočívající v právu uložení a správy STL plynovodu přes p.p.č. 199, 564/6, 564/7, 564/10, 564/11, 565/1, 565/13, 565/14, 565/17, 620/2, 921/16, 126/1, 108/15 v k.ú. Dolní Temenice a přes p.p.č. 1965/5, 1965/15 a 1965/1 v k.ú. Šumperk mezi: Povinný z věcného břemene: město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: a Oprávněný z věcného břemene: Severomoravská plynárenská, a.s., zapsaná v OR vedeném u KS Ostrava, odd. B, vložka 757, zastoupené Ing. Karlem Mazalem, místopředsedou představenstva a Dr. Wernerem Wetekampem, členem představenstva, se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: oprávněna k podpisu smlouvy Ing. Alena Drongová, ředitelka správy plynárenského majetku Podmínky smlouvy o věcném břemeni: - oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 500,- Kč dle platného Postupu příloha č.9 - oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za kolkovou známku ve výši 500,- Kč na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí - oprávněný z věcného břemene uhradil zálohovou částku za věcné břemeno ve výši ,-- Kč při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/14/03 - dle geometrického zaměření činí úhrada za věcné břemeno celkem ,-- Kč - oprávněný z věcného břemene uhradí zůstatek částky za věcné břemeno v částce 4 510,-- Kč do 10 dnů po podpisu smlouvy o věcném břemeni - oprávněný z věcného břemene doloží ke smlouvě o věcném břemeni geometrický plán č /2004 a č /2004 ve čtyřech vyhotoveních Pozn.: Ve vztahu k navrhovanému účastníkovi není předložený materiál ke dni zpracování, tj. dne , v rozporu s usnesením FV č. 119/04 ze dne Termín: /05 MJP zveřejnění pronájmu p.p.č. 555/23 a p.p.č. 555/30 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 555/23 o výměře 357 m2 a p.p.č. 555/30 o výměře 452 m2 v k.ú. Šumperk. Účel pronájmu : zahrádka, pozemek pod stavbou a vymezený prostor k domu Balbínova 24 a 26, Šumperk. Termín:

10 3174/05 MJP zveřejnění prodeje, pronájmu části st.p.č. 1740/1 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města prodat nebo pronajmout podíl ve výši 1676/10000 st.p.č. 1740/1 v k.ú. Šumperk (pozemek pod domem U Sanatoria 14, Šumperk). Účel prodeje nebo pronájmu: část pozemku pod stavbou obytného domu U Sanatoria 14, Šumperk, v podílu vlastnictví k bytové jednotce, která je ve vlastnictví fyzické osoby. Termín: /05 MJP zveřejnění prodeje části st.p.č v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města prodat část st.p.č o výměře cca 160 m2 v k.ú. Šumperk (pozemek pod domem Krapkova 6, Šumperk). Účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného vlastníka. Termín: /05 MJP zveřejnění příslibu prodeje části p.p.č v k.ú. Horní Temenice zveřejnění záměru města vydaní příslibu prodeje části p.p.č o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Temenice (pozemek u domu Bohdíkovská 100, Šumperk). Účel prodeje: zahrada k domu Bohdíkovská 100. Podmínky vydání příslibu prodeje je závazek budoucího kupujícího sjednat budoucí smlouvou kupní na převod části p.p.č. 343/1 v k.ú. Horní Temenice, která je ve vlastnictví žadatele na převod části p.p.č v k.ú. Horní Temenice. Termín: /05 MJP zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1431/5 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1431/5 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Šumperk. Účel pronájmu : pozemek pod oboustranným billboardem. Termín:

11 3178/05 MJP žádost o snížení kupní ceny při prodeji p.p.č. 366/1 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM schválit změny usnesení ZM č. 956/04 ze dne v části: - úhrady budoucí kupní ceny, kde nově bude stanovena povinnost úhrady 50% budoucí kupní ceny - v části stanovení kolaudace nově: stavba domu včetně venkovní fasády bude dokončena do v části povinnosti odstranění stávajícího oplocení nově stanoven termín: do v části sjednané smluvní pokuty nově: pokud nebude stavba dokončena, včetně venkovních omítek do , sjednává se jednorázová pokuta ve výši ,-Kč, kterou budoucí kupující uhradí do 14 dnů ode dne výzvy k úhradě za porušení sjednaných podmínek - RM doporučuje trvat na kupní ceně 450,-Kč/m2 dle usnesení ZM č. 956/04. Ostatní sjednané podmínky usnesením ZM 956/04 zůstávají beze změny. 3179/05 MJP změna usnesení ZM č. 1129/05 doporučuje ZM schválit změnu usnesení ZM č. 1129/05 ze dne týkající se předmětu žádosti Olomouckého kraje vzhledem k realizaci výstavby veřejného chodníku v lokalitě na ulici Slovanská o bezúplatný převod části pozemku p.č. 389 o výměře 800 m 2 o rozšíření žádosti na celý pozemek p.č. 389 o výměře 1104 m 2 v k.ú. Šumperk, z důvodu řešení realizace celého prostoru v dané lokalitě. 3180/05 MJP zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1713/1 a 1713/2 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1713/1 a 1713/2 o celkové výměře cca 1200 m 2 v k.ú. Šumperk za účelem uskladnění na předmětných pozemcích mobilní buňky sloužící pro skladování materiálu a nářadí pro odborný výcvik žáků Střední odborné školy a Středního odborného učiliště železničního a stavebního, se sídlem Bulharská 8, Šumperk. 11

12 3181/05 MJP žádost Jiřího Klimeše o snížení ceny za pozemek na výstavbu RD doporučuje ZM nevyhovět žádosti Jiřího Klimeše, bytem U sanatoria 14, Šumperk, adresovanou na odbor majetkoprávní ze dne , o finan ční jednorázový příspěvek ve výši ,- Kč z důvodu umístění sloupu elektrického vedení na části pozemku st.p.č. 374, který je předmětem smlouvy o smlouvě budoucí č.obch 156/04 a v případě trvání na finančním příspěvku oddělit část pozemku stavební parcela č. 374 v k.ú. Šumperk, na kterém je situován sloup elektrického vedení, a tuto část ponechat ve vlastnictví města Šumperka a trvat na původních podmínkách dle usnesení ZM č. 1077/ /05 MJP dořešení vlastnických vztahů na silnici Havlíčkova zveřejnění záměru města směnit či vlastníky převést části pozemků ve vlastnictví Města Šumperk, pozemky zaměřené geometrickým plánem zak.č /2003, jmenovitě parcela 2228/20, 2041, 2047/1, 2228/1, 2228/13, 2228/23 v k.ú. Šumperk za části pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje - Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, jmenovitě část pozemků parcela č. 318/2, 390, 2159/7, 447, 465/4, 2044/1, 2045, 2047/20, 2047/21, 2047/22, 2058/1, 2224, 2227, 2228/24, 2253/5, 2264/3, 2264/4, 2344, 2345/1, 267/4, 267/5, 2047/23, 2228/9, 2228/14, 2228/15 a 2228/19 v k.ú. Šumperk v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním celé stavby Silnice III/36913 Šumperkul.Havlíčkova. Termín: /05 MJP dodatek ke smlouvě č. 02/96 L dodatek č. 9 ke smlouvě č. 02/96 L (smlouva o nájmu souboru věcí movitých a nemovitých pro zajišťování činnosti v oblasti správy lesního a vodního hospodářství města ze dne ), kde v čl. 1 smlouvy č. 02/96-L bude nový text druhého odstavce tohoto znění: Předmětem a místem plnění smlouvy jsou lesy města Šumperka o celkové ploše 1940/84 ha v katastrálních územích Šumperk, Rejchartice u Šumperka, Osikov, Bratrušov, Rapotín, Hraběšice, Vikýřovice, Krásné u Šumperka, Nový Malín, Mladoňov, Dolní Temenice, Horní Temenice. Nově zařazené majetky města do režimu této smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č

13 Příloha č. 1 dodatku č. 9 k.ú. Rejchartice u Šumperka p.p.č. výměra v m / / pozemky ve zjednodušené evidenci - původ přídělový plán (GP) p.č / / k.ú. Šumperk p.p.č. výměra v m / pozemky ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr (PK) p.č / / k.ú. Osikov p.p.č. výměra v m / / pozemky ve zjednodušené evidenci - původ přídělový plán (GP) p.č pozemky ve zjednodušené evidenci - původ Evidence nemovitostí (EN) p.č / k.ú. Krásné u Šumperka p.p.č. výměra v m / / / / pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č.: p.p.č. výměra v m

14 RM 56 k.ú. Krásné u Šumperka p.p.č. výměra v m / / / / / / Termín: /05 MJP Městská knihovna výpůjčka nebytových prostor Temenická 5 ukončit dohodou s vypůjčitelem: Městskou knihovnou Šumperk, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Šumperk, 17. listopadu 6, smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v budově Temenická 5, v Šumperk ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne , a to ke dni Termín: /05 MJP Městská knihovna výpůjčka nebytových prostor Temenická 5 vypůjčit Městské knihovně Šumperk, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Šumperk, 17. listopadu 6 nebytové prostory v přízemí v budově č.p na pozemku st.p.č v katastrálním území Šumperk (or. Temenická 5, Šumperk) vyznačené jako knihovna a kancelář na příloze materiálu, za účelem provozování hlavního účelu a činností vyplývajících ze zřizovací listiny příspěvkové organizace. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Podmínky výpůjčky dle předloženého materiálu. Termín:

15 3186/05 MJP odkoupení části pozemku p.č. 214 v k.ú. Horní Temenice doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícími manželi Ladislavem a Lenkou Popelkovými, bytem Bohdíkovská 2197/50, Šumperk a kupujícím městem Šumperk, zastoupeným starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ : Předmět koupě : část pozemku p.č. 214 zahrada o výměře cca 35 m2 v k.ú. Horní Temenice (výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který na své náklady nechá vyhotovit město Šumperk ). Kupní cena : 120,--Kč/1m2 (část kupní ceny ve výši 2.100,--Kč byla kupujícím již prodávajícím zaplacena po uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 40/Vk/HT Podmínky : správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN zaplatí kupující. 3187/05 MJP spolufinancování modernizace a dostavby stokové sít ě a čistírny odpadních vod v letech doporučuje ZM v souvislosti s realizací usnesení zastupitelstva města Šumperk č. 328/03 ze dne schválit uzavření smlouvy o podmínkách realizace projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I. fáze, který je podporován pomocí z Fondu soudržnosti Evropské unie na základě rozhodnutí Komise evropských společenství č. CCI 2004/CZ/16/C/PE/014 ze dne , mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ : a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČ : Termín: /05 MJP zásady pro podporu města při rekonstrukcích přípojek splaškové kanalizace ve vlastnictví soukromých osob vletech doporučuje ZM schválit soubor pravidel o podpoře města soukromým vlastníkům kanalizačních domovních přípojek, při jejich rekonstrukci, obnově či výměně v souvislosti s rekonstrukcí stokové sítě města. Pravidla podpory města se stanovují na léta 2005, 2006, 2007 s účinností do a jsou obsahem bodu II předloženého materiálu a v bodu 3 zásad předloženého materiálu se doporučuje ZM příspěvek ve výši 1000,-Kč/1 b.m. 15

16 3189/05 MJP zásady pro podporu města při rekonstrukcích přípojek splaškové kanalizace ve vlastnictví soukromých osob vletech doporučuje v souvislosti s návrhem výše finančního příspěvku při obnově domovních kanalizačních přípojek v celé jejich délce, bez ohledu na část vedenou v pozemcích města a část vedenou v soukromých pozemcích, přehodnotit výši finančního příspěvku při budování přípojek splaškové kanalizace b k.ú. Horní Temenice, dle usnesení ZM č. 931/04 ze dne a upravit výši fin. příspěvku v bodě 1 tohoto usnesení ZM z částky 250,- Kč/b.m. na částku 350,- Kč/b.m. vybudované části splaškové kanalizační přípojky pod neveřejným pozemkem. Ostatní podmínky dané usnesením ZM č. 931/04 ze dne se nemění. 3190/05 MJP smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy přípojky elektro, dešťové kanalizační, splaškové kanalizační, vodovodní a plynové přes p.p.č. 2158, 2035/2 a 2035/4 v k.ú. Šumperk mezi: budoucí povinný z věcného břemene: město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: budoucí oprávněný z věcného břemene: Jiří Klimeš, bytem U Sanatoria 14, Šumperk Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: - Budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve výši 100,- Kč dle platného Postupu příloha č.9 - Budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí finanční zálohu na předpokládanou úhradu věcného břemene ve výši 1 150,-- Kč. Úplata za poskytnutí práv z věcného břemene je stanovena podle Usn. ZM č. 1134/05 ze dne , záloha bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí vyhotovení geometrického zaměření - Budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky stanovené PMŠ, a.s. v plném rozsahu Pozn.: Ve vztahu k navrhovanému účastníkovi není předložený materiál ke dni zpracování, tj. dne , v rozporu s usnesením FV č. 119/04 ze dne Termín:

17 3191/05 MJP smlouvy o spolupráci s Vlastivědným muzeem a Domem kultury, s.r.o., na akci Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v souvislosti s realizací usnesení rady města č. 3093/05 ze dne uzavření smluv o spolupráci (partnerství) mezi městem Šumperk a Vlastivědným muzeem Šumperk, příspěvková organizace, zastoupené PhDr. Marií Gronychovou, ředitelkou, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ: a dále mezi městem Šumperk a Domem kultury Šumperk, s.r.o., zastoupené jednatelem Mgr. Vladimírem Rybičkou, se sídlem Šumperk, Fialova 3/416, PSČ : , která bude přílohou žádosti Města Šumperk o poskytnutí finančních prostředků ze Společného regionálního operačního programu fondu Evropské unie, podopatření Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu. Termín: /05 MJP- prodejní stánek při ul. Husitské odkoupit do vlastnictví města Šumperk prodejní stánek umístěný na p.č. 176 v kat. území Šumperk při ul. Husitská z vlastnictví paní Ireny Šmídové, bytem Šumperk, Žižkova 9 za kupní cenu ve výši ,-Kč. Úhrada kupní ceny: započtením vzájemných pohledávek města Šumperk a paní Ireny Šmídové, kdy proti pohledávce paní Ireny Šmídové za městem Šumperk na zaplacení kupní ceny ve výši ,-Kč bude započtena pohledávka města Šumperk za paní Irenou Šmídovou na zaplacení pokuty ve výši ,-Kč a nákladů řízení ve výši 1.000,-Kč uložené paní Ireně Šmídové rozhodnutím Městského úřadu Šumperk, odbor výstavby dne pod č.j. výst. 4244/04- IngK, které nabylo právní moci dne Termín: /05 MJP stanovení postupu prodeje části p.p.č. 1320/16 a části st.p.č. 904/1 v k.ú. Šumperk zaslat nabídku na odprodej částí p.p.č. 1320/16 a st.p.č. 904/1 o celkové výměře cca 500 m2 s tím, že se stanovuje kupní cena na 200,-Kč/m2 s povinností úhrady 50% nákladů na rozdělení pozemku 1320/16, týká se nové hranice pozemku při p.p.č. 1320/10 v k.ú. Šumperk. Nabídka musí být přijata všemi vlastníky bytových jednotek domu Jeremenkova 12, Šumperk, jinak nebude prodej realizován. Pokud nebude nabídka ze strany vlastníků bytových jednotek v domě Jeremenkova 12 přijata, navrhuje se pronájem pozemků dle platných pravidel města. 17 Termín:

18 3194/05 MJP zveřejnění pronájmu pozemků v zahrádkářské kolonii Střelnice zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1094/1 o výměře m2 a p.p.č. 1141/3 o výměře 3871 m2 v k.ú. Šumperk. Účel pronájmu: zahrádkářská kolonie zahrádkářské využití, pozemky pod stavbami zahrádkářských chatek. 3195/05 MJP smlouva o budoucí smlouvě o přistoupení k závazku doporučuje ZM uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o přistoupení k závazku převzetím plnění dle 534 Obč. zák., podle které se město stane povinným vůči věřiteli tím, že za dlužníka poskytne plnění vyplývající z rozhodnutí o platbě odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF v lokalitě průmyslové zóny I v Šumperku, a to do výměry nejvýše 5,82 ha, které budou jako poplatky za odnětí v souvislosti s další investiční výstavbou v dané lokalitě vyměřeny vlastníkovi pozemků v PZ I firmě EPCOS s.r.o., se sídlem v Šumperku, Feritová 1, IČ , zastoupené jednateli panem Svatoplukem Tomkem a panem Ingomarem Klausem Trojokem. Jde o pozemky nebo jejich části, které tvoří zemědělský půdní fond a jsou nyní zapsány na LV č vedeném pro obec a k.ú. Šumperk a zde označené jako par. č. 914/44, 914/48, 914/73, trvalý porost a zemědělský půdní fond a tvoří pozemky v areálu PZ I. Závazek se sjedná písemnou smlouvou mezi městem Šumperk a firmou Epcos s.r.o. na dobu určitou, která počíná dnem následujícím po rozhodnutí ZM a skončí Závazek je účinný dnem doručení rozhodnutí o platbě odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF firmě Epcos s.r.o. Šumperk, a to v souvislosti s rozhodnutím správních orgánů ve vztahu k výstavbě dalších průmyslových objektů v areálu PZ I. Závazek města k úhradě platby vyměřené za trvalé vynětí půdy ze ZPF je co do výše částky limitován hodnotou poplatku za vynětí maximálně ,- Kč/ 1 ha odnímané půdy ze ZPF, tedy maximální hodnotou poplatku za odnětí půdy v lokalitě PZ I v roce Město uhradí příslušnou částku odvodu do 10 dnů, dle dispozic vyjádřených v rozhodnutí o platbě odvodu, po předložení pravomocného rozhodnutí o platbě odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF. Úhrada se provede z účtu města ve prospěch oprávněného orgánu. 3196/05 MJP zveřejnění prodeje st.p.č. 52 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 51 o výměře 384 m2 v k.ú. Šumperk. Účel prodeje : pozemek pod domem nám. Míru 8. 18

19 3197/05 MJP zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 104/4 zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje na část p.p.č. 104/4 o výměře cca 222 m2 v k.ú. Dolní Temenice. Účel příslibu prodeje : rozšíření záměru výstavby výrobní hala (rozšíření budoucí provozovny nevýrobních služeb z p.p.č. 95/1 v k.ú. Dolní Temenice i na část p.p.č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice). 3198/05 MJP problematika majetkoprávních vztahů mezi MV ČR Policií ČR a městem Šumperk ukládá do doby přijetí závazného rozhodnutí, kterým se potvrdí budoucí platnost směnné smlouvy ve smyslu usnesení ZM č. 982/04, 934/04, 1125/05, nevynakládat finanční prostředky města na projektovou či územní přípravu výstavby kynologického centra za Bratrušovským památníkem. 3199/05 Bytová problematika Termín: uzavření nájemních smluv k bytům v domě zvláštního určení DPS Temenická 35, Temenická 104, takto: DPS Temenická 35 Josef Snášel a Zdenka Snášelová na byt č. 403 o velikosti kk+2 obytných místností. Podmínky: NS na dobu neurčitou, 1,7 násobek základního nájemného DPS Temenická 104 Jan Daška na byt č. 7 o velikosti kk+1 obytných místností. Podmínky: NS na dobu určitou od do , 1,7 násobek základního nájemného. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3200/05 Bytová problematika uzavření dohody o zániku nájmu bytu: - Josef Snášel a Zdenka Snášelová k bytu č. 107 o velikosti kk+2 obytných místností na ulici Temenické 35 19

20 - JUDr. Bohumír Krestýn k bytu č. 2 o velikosti 1+3 obytných místností na ulici Jesenické 55 k termínu Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3201/05 Oslavy 60. výročí osvobození České republiky program oslav 60. výročí osvobození České republiky a ukončení druhé světové války. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3202/05 Oslavy 60. výročí osvobození České republiky ukládá zapracovat do rozpočtových opatření Města Šumperka do kapitoly odboru ŠBV slavnosti města, částku ,-Kč na organizaci a zajištění oslav 60. výročí osvobození ČR. Termín: Zodpovídá: Ing. Peluhová 3203/05 Propagační materiály města prodejní ceny propagačních materiálů města samolepek se znakem města a pohledů města s platností od 1. března 2005 takto: - malá samolepka 6,-Kč - velká samolepka 8,-Kč - pohlednice města 5,-Kč Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3204/05 Stanovení termínu, doby a místa pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2005/2006 bere na vědomí informaci o termínu, době a místu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách a jejich odloučených pracovištích ve městě Šumperk pro školní rok 2005/2006. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 20

Granty pro rok 2005. NÁZEV PROJEKTU Předkladatel Adresa

Granty pro rok 2005. NÁZEV PROJEKTU Předkladatel Adresa Granty 2Diskotéky bez alkoholu pro šumperské teenagery Podhajský Miroslav Mgr. PONTIS Šumperk o.p.s., Temenická 5, Šumperk 25843907 12 000 3Série kulturně-informačních akcí s protidrogovou tématikou Podhajský

Více

Vyjmenované akce dotační. Vyjmenované akce dotační nad 50 tis. Kč

Vyjmenované akce dotační. Vyjmenované akce dotační nad 50 tis. Kč Příloha č. 1 Vyjmenované akce dotační 5 Cannibals baseball Šumperk Czyž Zdeněk Mgr. Šumperk, PO BOX 63 26537362 196 700 40 000 SOUČTY 196 700 40 000 Požadovaná Doporučená Příloha č. 2 Vyjmenované akce

Více

Granty pro rok 2007. Schválená NÁZEV PROJEKTU

Granty pro rok 2007. Schválená NÁZEV PROJEKTU Granty pro rok 2007 název organizace adresa statutární zástupce IČO částka 1Edukačně preventivní pobyt diabetiků Svaz diabetiků ČR- územní organizace č.1, Šumperk Jesenická 59, 787 01 Šumperk Štysová Dana

Více

73 Mezinárodní turnaj mladších žáků v kopané MTMŽ 2006 Fotbalový klub Šumperk Evaldova 3, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 15 000 74 Cyklus

73 Mezinárodní turnaj mladších žáků v kopané MTMŽ 2006 Fotbalový klub Šumperk Evaldova 3, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 15 000 74 Cyklus Granty pro rok 2006 1European Championship - ME v mažoretkovém sportu Základní škola Šumperk Sluneční 38, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 852864 10 000 7 Letní soustředění souboru mažoretek a slavnostní

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

219/06 Kontrola plnění usnesení

219/06 Kontrola plnění usnesení USNESENÍ z 5. schůze rady města ze dne 29.12.2006. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

29. 2664 Zahradní 17 23 0 23 30. 2722 Zahradní 33 23 0 23 31. 2707 Zahradní 35 23 0 23 32. 2708 Zahradní 37 23 0 23 CELKEM 540 540

29. 2664 Zahradní 17 23 0 23 30. 2722 Zahradní 33 23 0 23 31. 2707 Zahradní 35 23 0 23 32. 2708 Zahradní 37 23 0 23 CELKEM 540 540 Seznam domů v majetku Města Šumperk, aktualizace 1. 4. 2006 které má ve správě ŠMR, a.s. ** Seznam domů v majetku Města Šumperk ve správě provozovatelů jednotlivých zařízení 1) seznam domů 100 % vlastnictví

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

RM 67 26.03.2009 USNESENÍ

RM 67 26.03.2009 USNESENÍ Spis. zn.: 27680/2009 č.j.: 30442/2009 USNESENÍ z 67. schůze Rady města Šumperka ze dne 26.03.2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 399/15/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016

ZM 16 28.04.2016. z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Spis. zn.: 38070/2016 č. j.: 41166/2016 z 16. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 4. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.07.2012 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni, Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 25. 10.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

Rada města Usnesení č. 09/10

Rada města Usnesení č. 09/10 Rada města Usnesení č. 09/10 z jednání rady města konaného dne 10.5.2010 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 247-287 RM schvaluje 247) záměr vybudovat ve spolupráci s majitelem vantrok p. Vackem v oblasti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012

uzavírán dodatek k NS vždy na 1 rok, III. Usnesení č. 1373/2012 z 85. schůze Rady města Rumburk, konané dne 18. října 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1368/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 85. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město USNESENÍ okres z 18. Ostrava schůze - rady město města konané dne 08.06.2015 Rada a) bere na vědomí 1. zprávu PČR, obvodní oddělení

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2007 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 03.09.2007. Usnesení č. 941 Rada města souhlasí se záborem veřejného prostranství

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více