RM 56 USNESENÍ. z 56. schůze rady města ze dne bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RM 56 USNESENÍ. z 56. schůze rady města ze dne 24.2.2005. bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od 1.3.2005."

Transkript

1 USNESENÍ z 56. schůze rady města ze dne /05 Opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od Termín: Zodpovídá: Mgr. Brož 3146/05 Opatření č. 9/2005, pravidla pro postup při zajišťování svobodného přístupu k informacím bere na vědomí opatření č. 9/2005, pravidla pro postup při zajišťování svobodného přístupu k informacím s účinností od Termín: Zodpovídá: Mgr. Brož 3147/05 Opatření č. 10/2005, směrnice rady města Šumperka k přidělování obecních bytů opatření č. 10/2005, směrnici rady města Šumperka k přidělování obecních bytů s účinností od Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3148/05 Opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004, pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Šumperka opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004, pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Šumperka s účinností od Termín: Zodpovídá: Bc. Kouřilová 1

2 3149/05 Opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004, pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Šumperka ukládá - opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004 přiřadit k opatření č. 6/ postupovat při poskytování nájmu bytů zvláštního určení v DPS dle opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004. Termín: Zodpovídá: Bc. Kouřilová 3150/05 MJP investiční akce Okružní křižovatka Jesenická ulice Šumperk uzavření smlouvy o společném postupu k zabezpečení realizace stavby Okružní křižovatka Jesenická ulice Šumperk v roce 2005 mezi investorem stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 5, PSČ : , IČ : a spoluinvestorem stavby Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, PSČ : , IČ : Stavební objekty podle schválené PD označené jako SO 102 MK ulice Vřesová, SO 103 MK Průmyslová zóna, SO 104 Chodníky a cyklostezka, SO 105 Úprava připojení ČSPH JET CONOCO, SO 801 Terénní a sadové úpravy, SO 190A Dopravní značení definitivní, SO 109 Veřejné osvětlení + přeložky veř.osvětlení budou financovány z rozpočtu města Šumperka, a to proplácením faktur zhotoviteli stavby, když projektované náklady činí pro tuto část cca 6, ,--Kč bez DPH a bez dalšího majetkového převodu se město stane výlučným vlastníkem těchto objektů po kolaudaci stavby. 3151/05 MJP investiční akce Okružní křižovatka Jesenická ulice Šumperk setrvat na požadavku města Šumperka, aby v rámci zadávacích podmínek vůči budoucímu zhotoviteli díla Okružní křižovatka - ulice Jesenická Šumperk, byla uvedena podmínka (závazek), spočívající v povinnosti budoucího zhotovitele provést dílo Okružní křižovatka - ulice Jesenická Šumperk tak, aby nedošlo k výraznému omezení provozu čerpací stanice JET v Šumperku, která je ve vlastnictví společnosti ConocoPhillips Czech Republic s.r.o. nebo, aby v rámci zadávacích podmínek vyhlášených Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, byl osloveným uchazečům předložen a přiložen text Prohlášení města, který je přílohou tohoto materiálu. Termín:

3 3152/05 MJP investiční akce Okružní křižovatka Jesenická ulice Šumperk požádat zadavatele veřejné zakázky Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 5, IČ: , aby v zadávacích podmínkách pro realizaci investi ční akce Okružní křižovatka ulice Jesenická Šumperk, byl uveden požadavek vůči uchazečům spočívající v tom, že v průběhu realizace výše uvedené investiční akce bude zachován průjezd vozidel na silnici I/11 (Jesenická) v Šumperku, s výjimkou dvou (2) kalendářních dnů, kdy budou prováděny konečné úpravy povrchů dotčených komunikací. Termín: Zodpovídá: Ing. Suchomel 3153/05 Strategický plán rozvoje města Šumperka na základě doporučení komise pro vyhodnocení poptávkového řízení na zpracovatele dokumentu: Strategický plán rozvoje města Šumperka firmu DHV CR, spol. s r.o., Táboritská 23, Praha 3 a uzavření smlouvy o dílo s touto firmou. Termín: Zodpovídá: Ing. Mesiarkin 3154/05 Hodnocení živnostenského podnikání v roce 2004 bere na vědomí zprávu o rozvoji živnostenského podnikání. Zodpovídá: Ing. Pospíšil 3155/05 Veřejná finanční podpora Sdružení CR Šumpersko-Jeseníky poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka, a to: Příjemce: Sdružení cestovního ruchu Šumpersko-Jeseníky Zastoupený: předsedou představenstva Zdeňkem Zerzáněm Účel použití: údržba běžeckých lyžařských tratí Částka dotace: 50 tis. Kč Čerpání VFP: do Vyúčtování: do Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3

4 3156/05 Rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2005 rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2005: příjmy ve výši tis. Kč výdaje ve výši tis. Kč příjmy celkem výdaje celkem tis. Kč tis. Kč Termín: Zodpovídá: Ing. Peluhová 3157/05 Navýšení objemu prostředků na platy p.o. Kino Oko v souladu s 5 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy příspěvkových organizací, navýšení objemu prostředků na platy v roce 2005 u příspěvkové organizace zřízené městem: Kino Oko Šumperk o 60 tis. Kč Celková částka objemu prostředků na platy pro tuto příspěvkovou organizaci v roce 2005 činí tis. Kč. Termín: Zodpovídá: pí Holubářová 3158/05 Rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2005 doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2005: příjmy ve výši 0 tis. Kč výdaje ve výši tis. Kč příjmy celkem výdaje celkem tis. Kč tis. Kč Zodpovídá: Ing. Suchomel 3159/05 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2005 a) v souladu s 102, odst. 2 písm. a) a odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: - finanční částky na vyjmenované činnosti do 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 - finanční částky na vyjmenované akce do 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 4

5 - finanční částky na dotace na činnost dle přílohy č. 5 - finanční částky na granty dle přílohy č. 6 b) seznam žádostí o dotace a granty, které grantová komise doporučuje RM, v případě schválení finanční rezervy. ZM, řešit v režimu schválených podmínek pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města, dle přílohy č. 7 c) seznam žádostí o dotace a granty, které grantová komise vyřadila z jednání, dle přílohy č. 8 d) konkretizaci přidělených finančních prostředků u účelu grantů dle seznamu uvedeného v komentáři. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec PaedDr. Polášek 3160/05 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2005 doporučuje ZM schválit v souladu s 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: - přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 2 - přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 4 - ponechat finanční rezervu a využít ji v rámci veřejné finanční podpory na pokrytí žádostí, které nelze zahrnout do grantů a dotací na činnost, ale které svým obsahem odpovídají zájmům města, včetně připomínek členů RM dle přílohy č. 9. Zodpovídá: Ing. Mikulec PaedDr. Polášek 3161/05 Veřejná finanční podpora Modré muzice Šumperk poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka, a to: Příjemce: Modrá muzika Šumperk Zastoupený: vedoucím Jaroslavem Kranichem Účel použití: činnost dechové hudby Částka dotace: 15 tis. Kč Čerpání VFP: do Vyúčtování: do Navržená částka bude hrazena z rezervy grantů a dotací odboru ŠBV. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 5

6 3162/05 Zpráva o inventarizaci a) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k a k b) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k a k užívaného příspěvkovými organizacemi. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 3163/05 MJP zveřejnění pronájmu nebytových prostor Temenická 85 zveřejnění pronájmu NP o výměře cca 128,70 m2 Temenická 85, č.p na p.č. 610/5 v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek: Účel nájmu: počítačová herna, prodejna spotřebního zboží (mimo drogerie a prodejny potravin) Doba nájmu: neurčitá Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb Uzavření smluvního vztahu do 30 dnů od výzvy správce. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 3164/05 MJP zveřejnění pronájmu nebytových prostor Hlavní tř. 27 zveřejnění pronájmu NP o výměře cca 127,50 m2, Hlavní tř. 27, č.p. 388 na p.č. 190/1 v k.ú. Šumperk, za podmínek: Účel nájmu: drogerie Doba nájmu: neurčitá Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb Uzavření smluvního vztahu do 30 dnů od výzvy správce. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 3165/05 MJP pronájem nebytových prostor Čajkovského 14A ruší usnesení RM č. 2974/04 k pronájmu nebytových prostor Čajkovského 14A, Šumperk. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 6

7 3166/05 MJP pronájem nebytových prostor Čajkovského 14A pronájem nebytového prostoru o výměře cca 75,56 m2 Čajkovského 14A, č.p na p.č v k.ú. Šumperk, panu Zdeňku Žižkovi, Čajkovského 4, Šumperk, a to na základě zveřejněného záměru města ve dnech v souladu s usnesením č. 2787/04 ze dne , za podmínek: Účel nájmu: prodejna potravin-večerka Doba nájmu: neurčitá Nájemné: 800,-Kč/m2/rok Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb Uzavření smluvního vztahu do 30 dnů od výzvy správce. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 3167/05 MJP výpůjčka parcel v PZ II firmě SPIKAS, s.r.o. na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od do dle usnesení rady města č. 3058/05 ze dne , zřízení výpůjčky k nemovitostem parcela č. 987/3 a 987/4 v katastrálním území Šumperk v zájmové lokalitě třetího investora v PZ II pro půjčitele obchodní společnost SPIKAS Šumperk, s.r.o., se sídlem Nový Malín 600, PSČ , IČ: Doba výpůjčky: od do Účel výpůjčky: v souladu se zastavovací studií investora k zahájení projektové přípravy a pro správní řízení akce Výstavba výrobního areálu v PZ II. Termín: /05 MJP bezúplatný převod p.p.č. 1845/4 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitosti ve vlastnictví ČR- správa Pozemkový fond ČR v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., jmenovitě pozemku parcela číslo 1845/5 v k.ú. Šumperk. V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označené pozemkové parcely přijmout a převzít tuto nemovitost do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy s PF ČR. 7

8 3169/05 MJP - převod nemovitého majetku p.p.č. 316/3 v k.ú. Dolní Temenice doporučuje ZM požádat o bezúplatný převod nemovitého majetku z vlastnictví ČR - správa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města a v případě kladného rozhodnutí o této žádosti, přijmout a převzít uvedený nemovitý majetek do vlastnictví města, jmenovitě pozemek parcela číslo 316/3 v k.ú. Dolní Temenice. V případě sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, že se na tuto parcelu bezúplatný převod nevztahuje, bude požádáno o převod úplatný. 3170/05 MJP výkup pozemku p.č. 935/3, p.p.č. 935/5 a 934/6 v k.ú. D. Temenice doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 935/3 o výměře 14 m 2 (dle GP), p.p.č. 935/5 o výměře 244 m 2 (dle GP) a 934/6 o výměře 511 m 2 (dle GP) v k.ú. Dolní Temenice. Prodávající: Jiří Komárek, bytem Bohdíkov 69, PSČ Kupující: město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: Podmínky prodeje: Cena: 60,-- Kč/1m 2 Celková výměra pozemků: 769 m 2 Kupní cena celkem: ,-- Kč Kupní cena bude uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy Termín uzavření kupní smlouvy: do /05 MJP žádost o úplatný převod p.p.č. 934/4 v k.ú. Dolní Temenice doporučuje ZM požádat o úplatný převod vlastnických práv k nemovitosti ve vlastnictví ČRspráva Pozemkový fond ČR v souladu s 6 zákona číslo 95/1999 Sb., jmenovitě pozemku parcela číslo 934/4 o výměře 24 m 2 v k.ú. Dolní Temenice do vlastnictví města Šumperka. 8

9 3172/05 MJP smlouva o věcném břemeni uložení a správa STL plynovodu uzavření smlouvy o věcném břemeni spočívající v právu uložení a správy STL plynovodu přes p.p.č. 199, 564/6, 564/7, 564/10, 564/11, 565/1, 565/13, 565/14, 565/17, 620/2, 921/16, 126/1, 108/15 v k.ú. Dolní Temenice a přes p.p.č. 1965/5, 1965/15 a 1965/1 v k.ú. Šumperk mezi: Povinný z věcného břemene: město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: a Oprávněný z věcného břemene: Severomoravská plynárenská, a.s., zapsaná v OR vedeném u KS Ostrava, odd. B, vložka 757, zastoupené Ing. Karlem Mazalem, místopředsedou představenstva a Dr. Wernerem Wetekampem, členem představenstva, se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: oprávněna k podpisu smlouvy Ing. Alena Drongová, ředitelka správy plynárenského majetku Podmínky smlouvy o věcném břemeni: - oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 500,- Kč dle platného Postupu příloha č.9 - oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za kolkovou známku ve výši 500,- Kč na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí - oprávněný z věcného břemene uhradil zálohovou částku za věcné břemeno ve výši ,-- Kč při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/14/03 - dle geometrického zaměření činí úhrada za věcné břemeno celkem ,-- Kč - oprávněný z věcného břemene uhradí zůstatek částky za věcné břemeno v částce 4 510,-- Kč do 10 dnů po podpisu smlouvy o věcném břemeni - oprávněný z věcného břemene doloží ke smlouvě o věcném břemeni geometrický plán č /2004 a č /2004 ve čtyřech vyhotoveních Pozn.: Ve vztahu k navrhovanému účastníkovi není předložený materiál ke dni zpracování, tj. dne , v rozporu s usnesením FV č. 119/04 ze dne Termín: /05 MJP zveřejnění pronájmu p.p.č. 555/23 a p.p.č. 555/30 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 555/23 o výměře 357 m2 a p.p.č. 555/30 o výměře 452 m2 v k.ú. Šumperk. Účel pronájmu : zahrádka, pozemek pod stavbou a vymezený prostor k domu Balbínova 24 a 26, Šumperk. Termín:

10 3174/05 MJP zveřejnění prodeje, pronájmu části st.p.č. 1740/1 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města prodat nebo pronajmout podíl ve výši 1676/10000 st.p.č. 1740/1 v k.ú. Šumperk (pozemek pod domem U Sanatoria 14, Šumperk). Účel prodeje nebo pronájmu: část pozemku pod stavbou obytného domu U Sanatoria 14, Šumperk, v podílu vlastnictví k bytové jednotce, která je ve vlastnictví fyzické osoby. Termín: /05 MJP zveřejnění prodeje části st.p.č v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města prodat část st.p.č o výměře cca 160 m2 v k.ú. Šumperk (pozemek pod domem Krapkova 6, Šumperk). Účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného vlastníka. Termín: /05 MJP zveřejnění příslibu prodeje části p.p.č v k.ú. Horní Temenice zveřejnění záměru města vydaní příslibu prodeje části p.p.č o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Temenice (pozemek u domu Bohdíkovská 100, Šumperk). Účel prodeje: zahrada k domu Bohdíkovská 100. Podmínky vydání příslibu prodeje je závazek budoucího kupujícího sjednat budoucí smlouvou kupní na převod části p.p.č. 343/1 v k.ú. Horní Temenice, která je ve vlastnictví žadatele na převod části p.p.č v k.ú. Horní Temenice. Termín: /05 MJP zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1431/5 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1431/5 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Šumperk. Účel pronájmu : pozemek pod oboustranným billboardem. Termín:

11 3178/05 MJP žádost o snížení kupní ceny při prodeji p.p.č. 366/1 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM schválit změny usnesení ZM č. 956/04 ze dne v části: - úhrady budoucí kupní ceny, kde nově bude stanovena povinnost úhrady 50% budoucí kupní ceny - v části stanovení kolaudace nově: stavba domu včetně venkovní fasády bude dokončena do v části povinnosti odstranění stávajícího oplocení nově stanoven termín: do v části sjednané smluvní pokuty nově: pokud nebude stavba dokončena, včetně venkovních omítek do , sjednává se jednorázová pokuta ve výši ,-Kč, kterou budoucí kupující uhradí do 14 dnů ode dne výzvy k úhradě za porušení sjednaných podmínek - RM doporučuje trvat na kupní ceně 450,-Kč/m2 dle usnesení ZM č. 956/04. Ostatní sjednané podmínky usnesením ZM 956/04 zůstávají beze změny. 3179/05 MJP změna usnesení ZM č. 1129/05 doporučuje ZM schválit změnu usnesení ZM č. 1129/05 ze dne týkající se předmětu žádosti Olomouckého kraje vzhledem k realizaci výstavby veřejného chodníku v lokalitě na ulici Slovanská o bezúplatný převod části pozemku p.č. 389 o výměře 800 m 2 o rozšíření žádosti na celý pozemek p.č. 389 o výměře 1104 m 2 v k.ú. Šumperk, z důvodu řešení realizace celého prostoru v dané lokalitě. 3180/05 MJP zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1713/1 a 1713/2 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1713/1 a 1713/2 o celkové výměře cca 1200 m 2 v k.ú. Šumperk za účelem uskladnění na předmětných pozemcích mobilní buňky sloužící pro skladování materiálu a nářadí pro odborný výcvik žáků Střední odborné školy a Středního odborného učiliště železničního a stavebního, se sídlem Bulharská 8, Šumperk. 11

12 3181/05 MJP žádost Jiřího Klimeše o snížení ceny za pozemek na výstavbu RD doporučuje ZM nevyhovět žádosti Jiřího Klimeše, bytem U sanatoria 14, Šumperk, adresovanou na odbor majetkoprávní ze dne , o finan ční jednorázový příspěvek ve výši ,- Kč z důvodu umístění sloupu elektrického vedení na části pozemku st.p.č. 374, který je předmětem smlouvy o smlouvě budoucí č.obch 156/04 a v případě trvání na finančním příspěvku oddělit část pozemku stavební parcela č. 374 v k.ú. Šumperk, na kterém je situován sloup elektrického vedení, a tuto část ponechat ve vlastnictví města Šumperka a trvat na původních podmínkách dle usnesení ZM č. 1077/ /05 MJP dořešení vlastnických vztahů na silnici Havlíčkova zveřejnění záměru města směnit či vlastníky převést části pozemků ve vlastnictví Města Šumperk, pozemky zaměřené geometrickým plánem zak.č /2003, jmenovitě parcela 2228/20, 2041, 2047/1, 2228/1, 2228/13, 2228/23 v k.ú. Šumperk za části pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje - Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, jmenovitě část pozemků parcela č. 318/2, 390, 2159/7, 447, 465/4, 2044/1, 2045, 2047/20, 2047/21, 2047/22, 2058/1, 2224, 2227, 2228/24, 2253/5, 2264/3, 2264/4, 2344, 2345/1, 267/4, 267/5, 2047/23, 2228/9, 2228/14, 2228/15 a 2228/19 v k.ú. Šumperk v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním celé stavby Silnice III/36913 Šumperkul.Havlíčkova. Termín: /05 MJP dodatek ke smlouvě č. 02/96 L dodatek č. 9 ke smlouvě č. 02/96 L (smlouva o nájmu souboru věcí movitých a nemovitých pro zajišťování činnosti v oblasti správy lesního a vodního hospodářství města ze dne ), kde v čl. 1 smlouvy č. 02/96-L bude nový text druhého odstavce tohoto znění: Předmětem a místem plnění smlouvy jsou lesy města Šumperka o celkové ploše 1940/84 ha v katastrálních územích Šumperk, Rejchartice u Šumperka, Osikov, Bratrušov, Rapotín, Hraběšice, Vikýřovice, Krásné u Šumperka, Nový Malín, Mladoňov, Dolní Temenice, Horní Temenice. Nově zařazené majetky města do režimu této smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č

13 Příloha č. 1 dodatku č. 9 k.ú. Rejchartice u Šumperka p.p.č. výměra v m / / pozemky ve zjednodušené evidenci - původ přídělový plán (GP) p.č / / k.ú. Šumperk p.p.č. výměra v m / pozemky ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr (PK) p.č / / k.ú. Osikov p.p.č. výměra v m / / pozemky ve zjednodušené evidenci - původ přídělový plán (GP) p.č pozemky ve zjednodušené evidenci - původ Evidence nemovitostí (EN) p.č / k.ú. Krásné u Šumperka p.p.č. výměra v m / / / / pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č.: p.p.č. výměra v m

14 RM 56 k.ú. Krásné u Šumperka p.p.č. výměra v m / / / / / / Termín: /05 MJP Městská knihovna výpůjčka nebytových prostor Temenická 5 ukončit dohodou s vypůjčitelem: Městskou knihovnou Šumperk, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Šumperk, 17. listopadu 6, smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v budově Temenická 5, v Šumperk ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne , a to ke dni Termín: /05 MJP Městská knihovna výpůjčka nebytových prostor Temenická 5 vypůjčit Městské knihovně Šumperk, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Šumperk, 17. listopadu 6 nebytové prostory v přízemí v budově č.p na pozemku st.p.č v katastrálním území Šumperk (or. Temenická 5, Šumperk) vyznačené jako knihovna a kancelář na příloze materiálu, za účelem provozování hlavního účelu a činností vyplývajících ze zřizovací listiny příspěvkové organizace. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Podmínky výpůjčky dle předloženého materiálu. Termín:

15 3186/05 MJP odkoupení části pozemku p.č. 214 v k.ú. Horní Temenice doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícími manželi Ladislavem a Lenkou Popelkovými, bytem Bohdíkovská 2197/50, Šumperk a kupujícím městem Šumperk, zastoupeným starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ : Předmět koupě : část pozemku p.č. 214 zahrada o výměře cca 35 m2 v k.ú. Horní Temenice (výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který na své náklady nechá vyhotovit město Šumperk ). Kupní cena : 120,--Kč/1m2 (část kupní ceny ve výši 2.100,--Kč byla kupujícím již prodávajícím zaplacena po uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 40/Vk/HT Podmínky : správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN zaplatí kupující. 3187/05 MJP spolufinancování modernizace a dostavby stokové sít ě a čistírny odpadních vod v letech doporučuje ZM v souvislosti s realizací usnesení zastupitelstva města Šumperk č. 328/03 ze dne schválit uzavření smlouvy o podmínkách realizace projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I. fáze, který je podporován pomocí z Fondu soudržnosti Evropské unie na základě rozhodnutí Komise evropských společenství č. CCI 2004/CZ/16/C/PE/014 ze dne , mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ : a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČ : Termín: /05 MJP zásady pro podporu města při rekonstrukcích přípojek splaškové kanalizace ve vlastnictví soukromých osob vletech doporučuje ZM schválit soubor pravidel o podpoře města soukromým vlastníkům kanalizačních domovních přípojek, při jejich rekonstrukci, obnově či výměně v souvislosti s rekonstrukcí stokové sítě města. Pravidla podpory města se stanovují na léta 2005, 2006, 2007 s účinností do a jsou obsahem bodu II předloženého materiálu a v bodu 3 zásad předloženého materiálu se doporučuje ZM příspěvek ve výši 1000,-Kč/1 b.m. 15

16 3189/05 MJP zásady pro podporu města při rekonstrukcích přípojek splaškové kanalizace ve vlastnictví soukromých osob vletech doporučuje v souvislosti s návrhem výše finančního příspěvku při obnově domovních kanalizačních přípojek v celé jejich délce, bez ohledu na část vedenou v pozemcích města a část vedenou v soukromých pozemcích, přehodnotit výši finančního příspěvku při budování přípojek splaškové kanalizace b k.ú. Horní Temenice, dle usnesení ZM č. 931/04 ze dne a upravit výši fin. příspěvku v bodě 1 tohoto usnesení ZM z částky 250,- Kč/b.m. na částku 350,- Kč/b.m. vybudované části splaškové kanalizační přípojky pod neveřejným pozemkem. Ostatní podmínky dané usnesením ZM č. 931/04 ze dne se nemění. 3190/05 MJP smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy přípojky elektro, dešťové kanalizační, splaškové kanalizační, vodovodní a plynové přes p.p.č. 2158, 2035/2 a 2035/4 v k.ú. Šumperk mezi: budoucí povinný z věcného břemene: město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: budoucí oprávněný z věcného břemene: Jiří Klimeš, bytem U Sanatoria 14, Šumperk Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: - Budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve výši 100,- Kč dle platného Postupu příloha č.9 - Budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí finanční zálohu na předpokládanou úhradu věcného břemene ve výši 1 150,-- Kč. Úplata za poskytnutí práv z věcného břemene je stanovena podle Usn. ZM č. 1134/05 ze dne , záloha bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí vyhotovení geometrického zaměření - Budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky stanovené PMŠ, a.s. v plném rozsahu Pozn.: Ve vztahu k navrhovanému účastníkovi není předložený materiál ke dni zpracování, tj. dne , v rozporu s usnesením FV č. 119/04 ze dne Termín:

17 3191/05 MJP smlouvy o spolupráci s Vlastivědným muzeem a Domem kultury, s.r.o., na akci Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v souvislosti s realizací usnesení rady města č. 3093/05 ze dne uzavření smluv o spolupráci (partnerství) mezi městem Šumperk a Vlastivědným muzeem Šumperk, příspěvková organizace, zastoupené PhDr. Marií Gronychovou, ředitelkou, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ: a dále mezi městem Šumperk a Domem kultury Šumperk, s.r.o., zastoupené jednatelem Mgr. Vladimírem Rybičkou, se sídlem Šumperk, Fialova 3/416, PSČ : , která bude přílohou žádosti Města Šumperk o poskytnutí finančních prostředků ze Společného regionálního operačního programu fondu Evropské unie, podopatření Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu. Termín: /05 MJP- prodejní stánek při ul. Husitské odkoupit do vlastnictví města Šumperk prodejní stánek umístěný na p.č. 176 v kat. území Šumperk při ul. Husitská z vlastnictví paní Ireny Šmídové, bytem Šumperk, Žižkova 9 za kupní cenu ve výši ,-Kč. Úhrada kupní ceny: započtením vzájemných pohledávek města Šumperk a paní Ireny Šmídové, kdy proti pohledávce paní Ireny Šmídové za městem Šumperk na zaplacení kupní ceny ve výši ,-Kč bude započtena pohledávka města Šumperk za paní Irenou Šmídovou na zaplacení pokuty ve výši ,-Kč a nákladů řízení ve výši 1.000,-Kč uložené paní Ireně Šmídové rozhodnutím Městského úřadu Šumperk, odbor výstavby dne pod č.j. výst. 4244/04- IngK, které nabylo právní moci dne Termín: /05 MJP stanovení postupu prodeje části p.p.č. 1320/16 a části st.p.č. 904/1 v k.ú. Šumperk zaslat nabídku na odprodej částí p.p.č. 1320/16 a st.p.č. 904/1 o celkové výměře cca 500 m2 s tím, že se stanovuje kupní cena na 200,-Kč/m2 s povinností úhrady 50% nákladů na rozdělení pozemku 1320/16, týká se nové hranice pozemku při p.p.č. 1320/10 v k.ú. Šumperk. Nabídka musí být přijata všemi vlastníky bytových jednotek domu Jeremenkova 12, Šumperk, jinak nebude prodej realizován. Pokud nebude nabídka ze strany vlastníků bytových jednotek v domě Jeremenkova 12 přijata, navrhuje se pronájem pozemků dle platných pravidel města. 17 Termín:

18 3194/05 MJP zveřejnění pronájmu pozemků v zahrádkářské kolonii Střelnice zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1094/1 o výměře m2 a p.p.č. 1141/3 o výměře 3871 m2 v k.ú. Šumperk. Účel pronájmu: zahrádkářská kolonie zahrádkářské využití, pozemky pod stavbami zahrádkářských chatek. 3195/05 MJP smlouva o budoucí smlouvě o přistoupení k závazku doporučuje ZM uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o přistoupení k závazku převzetím plnění dle 534 Obč. zák., podle které se město stane povinným vůči věřiteli tím, že za dlužníka poskytne plnění vyplývající z rozhodnutí o platbě odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF v lokalitě průmyslové zóny I v Šumperku, a to do výměry nejvýše 5,82 ha, které budou jako poplatky za odnětí v souvislosti s další investiční výstavbou v dané lokalitě vyměřeny vlastníkovi pozemků v PZ I firmě EPCOS s.r.o., se sídlem v Šumperku, Feritová 1, IČ , zastoupené jednateli panem Svatoplukem Tomkem a panem Ingomarem Klausem Trojokem. Jde o pozemky nebo jejich části, které tvoří zemědělský půdní fond a jsou nyní zapsány na LV č vedeném pro obec a k.ú. Šumperk a zde označené jako par. č. 914/44, 914/48, 914/73, trvalý porost a zemědělský půdní fond a tvoří pozemky v areálu PZ I. Závazek se sjedná písemnou smlouvou mezi městem Šumperk a firmou Epcos s.r.o. na dobu určitou, která počíná dnem následujícím po rozhodnutí ZM a skončí Závazek je účinný dnem doručení rozhodnutí o platbě odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF firmě Epcos s.r.o. Šumperk, a to v souvislosti s rozhodnutím správních orgánů ve vztahu k výstavbě dalších průmyslových objektů v areálu PZ I. Závazek města k úhradě platby vyměřené za trvalé vynětí půdy ze ZPF je co do výše částky limitován hodnotou poplatku za vynětí maximálně ,- Kč/ 1 ha odnímané půdy ze ZPF, tedy maximální hodnotou poplatku za odnětí půdy v lokalitě PZ I v roce Město uhradí příslušnou částku odvodu do 10 dnů, dle dispozic vyjádřených v rozhodnutí o platbě odvodu, po předložení pravomocného rozhodnutí o platbě odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF. Úhrada se provede z účtu města ve prospěch oprávněného orgánu. 3196/05 MJP zveřejnění prodeje st.p.č. 52 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 51 o výměře 384 m2 v k.ú. Šumperk. Účel prodeje : pozemek pod domem nám. Míru 8. 18

19 3197/05 MJP zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 104/4 zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje na část p.p.č. 104/4 o výměře cca 222 m2 v k.ú. Dolní Temenice. Účel příslibu prodeje : rozšíření záměru výstavby výrobní hala (rozšíření budoucí provozovny nevýrobních služeb z p.p.č. 95/1 v k.ú. Dolní Temenice i na část p.p.č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice). 3198/05 MJP problematika majetkoprávních vztahů mezi MV ČR Policií ČR a městem Šumperk ukládá do doby přijetí závazného rozhodnutí, kterým se potvrdí budoucí platnost směnné smlouvy ve smyslu usnesení ZM č. 982/04, 934/04, 1125/05, nevynakládat finanční prostředky města na projektovou či územní přípravu výstavby kynologického centra za Bratrušovským památníkem. 3199/05 Bytová problematika Termín: uzavření nájemních smluv k bytům v domě zvláštního určení DPS Temenická 35, Temenická 104, takto: DPS Temenická 35 Josef Snášel a Zdenka Snášelová na byt č. 403 o velikosti kk+2 obytných místností. Podmínky: NS na dobu neurčitou, 1,7 násobek základního nájemného DPS Temenická 104 Jan Daška na byt č. 7 o velikosti kk+1 obytných místností. Podmínky: NS na dobu určitou od do , 1,7 násobek základního nájemného. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3200/05 Bytová problematika uzavření dohody o zániku nájmu bytu: - Josef Snášel a Zdenka Snášelová k bytu č. 107 o velikosti kk+2 obytných místností na ulici Temenické 35 19

20 - JUDr. Bohumír Krestýn k bytu č. 2 o velikosti 1+3 obytných místností na ulici Jesenické 55 k termínu Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3201/05 Oslavy 60. výročí osvobození České republiky program oslav 60. výročí osvobození České republiky a ukončení druhé světové války. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3202/05 Oslavy 60. výročí osvobození České republiky ukládá zapracovat do rozpočtových opatření Města Šumperka do kapitoly odboru ŠBV slavnosti města, částku ,-Kč na organizaci a zajištění oslav 60. výročí osvobození ČR. Termín: Zodpovídá: Ing. Peluhová 3203/05 Propagační materiály města prodejní ceny propagačních materiálů města samolepek se znakem města a pohledů města s platností od 1. března 2005 takto: - malá samolepka 6,-Kč - velká samolepka 8,-Kč - pohlednice města 5,-Kč Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3204/05 Stanovení termínu, doby a místa pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2005/2006 bere na vědomí informaci o termínu, době a místu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách a jejich odloučených pracovištích ve městě Šumperk pro školní rok 2005/2006. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 20

Granty pro rok 2005. NÁZEV PROJEKTU Předkladatel Adresa

Granty pro rok 2005. NÁZEV PROJEKTU Předkladatel Adresa Granty 2Diskotéky bez alkoholu pro šumperské teenagery Podhajský Miroslav Mgr. PONTIS Šumperk o.p.s., Temenická 5, Šumperk 25843907 12 000 3Série kulturně-informačních akcí s protidrogovou tématikou Podhajský

Více

Vyjmenované akce dotační. Vyjmenované akce dotační nad 50 tis. Kč

Vyjmenované akce dotační. Vyjmenované akce dotační nad 50 tis. Kč Příloha č. 1 Vyjmenované akce dotační 5 Cannibals baseball Šumperk Czyž Zdeněk Mgr. Šumperk, PO BOX 63 26537362 196 700 40 000 SOUČTY 196 700 40 000 Požadovaná Doporučená Příloha č. 2 Vyjmenované akce

Více

73 Mezinárodní turnaj mladších žáků v kopané MTMŽ 2006 Fotbalový klub Šumperk Evaldova 3, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 15 000 74 Cyklus

73 Mezinárodní turnaj mladších žáků v kopané MTMŽ 2006 Fotbalový klub Šumperk Evaldova 3, 787 01 Šumperk Bartoš Bořivoj 26999501 15 000 74 Cyklus Granty pro rok 2006 1European Championship - ME v mažoretkovém sportu Základní škola Šumperk Sluneční 38, 787 01 Šumperk Hynková Jarmila 852864 10 000 7 Letní soustředění souboru mažoretek a slavnostní

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více