RM 56 USNESENÍ. z 56. schůze rady města ze dne bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RM 56 USNESENÍ. z 56. schůze rady města ze dne 24.2.2005. bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od 1.3.2005."

Transkript

1 USNESENÍ z 56. schůze rady města ze dne /05 Opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka bere na vědomí opatření č. 8/2005, kontrolní řád Města Šumperka s účinností od Termín: Zodpovídá: Mgr. Brož 3146/05 Opatření č. 9/2005, pravidla pro postup při zajišťování svobodného přístupu k informacím bere na vědomí opatření č. 9/2005, pravidla pro postup při zajišťování svobodného přístupu k informacím s účinností od Termín: Zodpovídá: Mgr. Brož 3147/05 Opatření č. 10/2005, směrnice rady města Šumperka k přidělování obecních bytů opatření č. 10/2005, směrnici rady města Šumperka k přidělování obecních bytů s účinností od Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3148/05 Opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004, pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Šumperka opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004, pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Šumperka s účinností od Termín: Zodpovídá: Bc. Kouřilová 1

2 3149/05 Opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004, pravidla pro poskytování nájmu bytu v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Šumperka ukládá - opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004 přiřadit k opatření č. 6/ postupovat při poskytování nájmu bytů zvláštního určení v DPS dle opatření č. 11/2005, kterým se doplňuje opatření č. 6/2004. Termín: Zodpovídá: Bc. Kouřilová 3150/05 MJP investiční akce Okružní křižovatka Jesenická ulice Šumperk uzavření smlouvy o společném postupu k zabezpečení realizace stavby Okružní křižovatka Jesenická ulice Šumperk v roce 2005 mezi investorem stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 5, PSČ : , IČ : a spoluinvestorem stavby Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk, PSČ : , IČ : Stavební objekty podle schválené PD označené jako SO 102 MK ulice Vřesová, SO 103 MK Průmyslová zóna, SO 104 Chodníky a cyklostezka, SO 105 Úprava připojení ČSPH JET CONOCO, SO 801 Terénní a sadové úpravy, SO 190A Dopravní značení definitivní, SO 109 Veřejné osvětlení + přeložky veř.osvětlení budou financovány z rozpočtu města Šumperka, a to proplácením faktur zhotoviteli stavby, když projektované náklady činí pro tuto část cca 6, ,--Kč bez DPH a bez dalšího majetkového převodu se město stane výlučným vlastníkem těchto objektů po kolaudaci stavby. 3151/05 MJP investiční akce Okružní křižovatka Jesenická ulice Šumperk setrvat na požadavku města Šumperka, aby v rámci zadávacích podmínek vůči budoucímu zhotoviteli díla Okružní křižovatka - ulice Jesenická Šumperk, byla uvedena podmínka (závazek), spočívající v povinnosti budoucího zhotovitele provést dílo Okružní křižovatka - ulice Jesenická Šumperk tak, aby nedošlo k výraznému omezení provozu čerpací stanice JET v Šumperku, která je ve vlastnictví společnosti ConocoPhillips Czech Republic s.r.o. nebo, aby v rámci zadávacích podmínek vyhlášených Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, byl osloveným uchazečům předložen a přiložen text Prohlášení města, který je přílohou tohoto materiálu. Termín:

3 3152/05 MJP investiční akce Okružní křižovatka Jesenická ulice Šumperk požádat zadavatele veřejné zakázky Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 5, IČ: , aby v zadávacích podmínkách pro realizaci investi ční akce Okružní křižovatka ulice Jesenická Šumperk, byl uveden požadavek vůči uchazečům spočívající v tom, že v průběhu realizace výše uvedené investiční akce bude zachován průjezd vozidel na silnici I/11 (Jesenická) v Šumperku, s výjimkou dvou (2) kalendářních dnů, kdy budou prováděny konečné úpravy povrchů dotčených komunikací. Termín: Zodpovídá: Ing. Suchomel 3153/05 Strategický plán rozvoje města Šumperka na základě doporučení komise pro vyhodnocení poptávkového řízení na zpracovatele dokumentu: Strategický plán rozvoje města Šumperka firmu DHV CR, spol. s r.o., Táboritská 23, Praha 3 a uzavření smlouvy o dílo s touto firmou. Termín: Zodpovídá: Ing. Mesiarkin 3154/05 Hodnocení živnostenského podnikání v roce 2004 bere na vědomí zprávu o rozvoji živnostenského podnikání. Zodpovídá: Ing. Pospíšil 3155/05 Veřejná finanční podpora Sdružení CR Šumpersko-Jeseníky poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka, a to: Příjemce: Sdružení cestovního ruchu Šumpersko-Jeseníky Zastoupený: předsedou představenstva Zdeňkem Zerzáněm Účel použití: údržba běžeckých lyžařských tratí Částka dotace: 50 tis. Kč Čerpání VFP: do Vyúčtování: do Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3

4 3156/05 Rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2005 rozpočtová opatření města Šumperka č. II roku 2005: příjmy ve výši tis. Kč výdaje ve výši tis. Kč příjmy celkem výdaje celkem tis. Kč tis. Kč Termín: Zodpovídá: Ing. Peluhová 3157/05 Navýšení objemu prostředků na platy p.o. Kino Oko v souladu s 5 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy příspěvkových organizací, navýšení objemu prostředků na platy v roce 2005 u příspěvkové organizace zřízené městem: Kino Oko Šumperk o 60 tis. Kč Celková částka objemu prostředků na platy pro tuto příspěvkovou organizaci v roce 2005 činí tis. Kč. Termín: Zodpovídá: pí Holubářová 3158/05 Rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2005 doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření města Šumperka č. III roku 2005: příjmy ve výši 0 tis. Kč výdaje ve výši tis. Kč příjmy celkem výdaje celkem tis. Kč tis. Kč Zodpovídá: Ing. Suchomel 3159/05 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2005 a) v souladu s 102, odst. 2 písm. a) a odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: - finanční částky na vyjmenované činnosti do 50 tis. Kč dle přílohy č. 1 - finanční částky na vyjmenované akce do 50 tis. Kč dle přílohy č. 3 4

5 - finanční částky na dotace na činnost dle přílohy č. 5 - finanční částky na granty dle přílohy č. 6 b) seznam žádostí o dotace a granty, které grantová komise doporučuje RM, v případě schválení finanční rezervy. ZM, řešit v režimu schválených podmínek pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města, dle přílohy č. 7 c) seznam žádostí o dotace a granty, které grantová komise vyřadila z jednání, dle přílohy č. 8 d) konkretizaci přidělených finančních prostředků u účelu grantů dle seznamu uvedeného v komentáři. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec PaedDr. Polášek 3160/05 Granty a dotace z rozpočtu města Šumperka 2005 doporučuje ZM schválit v souladu s 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: - přidělení finančních částek na vyjmenované činnosti nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 2 - přidělení finančních částek na vyjmenované akce nad 50 tis. Kč dle přílohy č. 4 - ponechat finanční rezervu a využít ji v rámci veřejné finanční podpory na pokrytí žádostí, které nelze zahrnout do grantů a dotací na činnost, ale které svým obsahem odpovídají zájmům města, včetně připomínek členů RM dle přílohy č. 9. Zodpovídá: Ing. Mikulec PaedDr. Polášek 3161/05 Veřejná finanční podpora Modré muzice Šumperk poskytnutí VFP z rozpočtu města Šumperka, a to: Příjemce: Modrá muzika Šumperk Zastoupený: vedoucím Jaroslavem Kranichem Účel použití: činnost dechové hudby Částka dotace: 15 tis. Kč Čerpání VFP: do Vyúčtování: do Navržená částka bude hrazena z rezervy grantů a dotací odboru ŠBV. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 5

6 3162/05 Zpráva o inventarizaci a) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k a k b) výsledky inventarizace majetku města Šumperka k a k užívaného příspěvkovými organizacemi. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 3163/05 MJP zveřejnění pronájmu nebytových prostor Temenická 85 zveřejnění pronájmu NP o výměře cca 128,70 m2 Temenická 85, č.p na p.č. 610/5 v k.ú. Dolní Temenice, za podmínek: Účel nájmu: počítačová herna, prodejna spotřebního zboží (mimo drogerie a prodejny potravin) Doba nájmu: neurčitá Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb Uzavření smluvního vztahu do 30 dnů od výzvy správce. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 3164/05 MJP zveřejnění pronájmu nebytových prostor Hlavní tř. 27 zveřejnění pronájmu NP o výměře cca 127,50 m2, Hlavní tř. 27, č.p. 388 na p.č. 190/1 v k.ú. Šumperk, za podmínek: Účel nájmu: drogerie Doba nájmu: neurčitá Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb Uzavření smluvního vztahu do 30 dnů od výzvy správce. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 3165/05 MJP pronájem nebytových prostor Čajkovského 14A ruší usnesení RM č. 2974/04 k pronájmu nebytových prostor Čajkovského 14A, Šumperk. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 6

7 3166/05 MJP pronájem nebytových prostor Čajkovského 14A pronájem nebytového prostoru o výměře cca 75,56 m2 Čajkovského 14A, č.p na p.č v k.ú. Šumperk, panu Zdeňku Žižkovi, Čajkovského 4, Šumperk, a to na základě zveřejněného záměru města ve dnech v souladu s usnesením č. 2787/04 ze dne , za podmínek: Účel nájmu: prodejna potravin-večerka Doba nájmu: neurčitá Nájemné: 800,-Kč/m2/rok Záloha: 3 násobek měsíčního nájemného a služeb Uzavření smluvního vztahu do 30 dnů od výzvy správce. Termín: Zodpovídá: PaedDr. Holub 3167/05 MJP výpůjčka parcel v PZ II firmě SPIKAS, s.r.o. na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od do dle usnesení rady města č. 3058/05 ze dne , zřízení výpůjčky k nemovitostem parcela č. 987/3 a 987/4 v katastrálním území Šumperk v zájmové lokalitě třetího investora v PZ II pro půjčitele obchodní společnost SPIKAS Šumperk, s.r.o., se sídlem Nový Malín 600, PSČ , IČ: Doba výpůjčky: od do Účel výpůjčky: v souladu se zastavovací studií investora k zahájení projektové přípravy a pro správní řízení akce Výstavba výrobního areálu v PZ II. Termín: /05 MJP bezúplatný převod p.p.č. 1845/4 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM požádat o bezúplatný převod vlastnických práv k nemovitosti ve vlastnictví ČR- správa Pozemkový fond ČR v souladu se zákonem č. 95/1999 Sb., jmenovitě pozemku parcela číslo 1845/5 v k.ú. Šumperk. V případě kladného vyřízení žádosti města o bezúplatném převodu označené pozemkové parcely přijmout a převzít tuto nemovitost do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy s PF ČR. 7

8 3169/05 MJP - převod nemovitého majetku p.p.č. 316/3 v k.ú. Dolní Temenice doporučuje ZM požádat o bezúplatný převod nemovitého majetku z vlastnictví ČR - správa Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města a v případě kladného rozhodnutí o této žádosti, přijmout a převzít uvedený nemovitý majetek do vlastnictví města, jmenovitě pozemek parcela číslo 316/3 v k.ú. Dolní Temenice. V případě sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, že se na tuto parcelu bezúplatný převod nevztahuje, bude požádáno o převod úplatný. 3170/05 MJP výkup pozemku p.č. 935/3, p.p.č. 935/5 a 934/6 v k.ú. D. Temenice doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 935/3 o výměře 14 m 2 (dle GP), p.p.č. 935/5 o výměře 244 m 2 (dle GP) a 934/6 o výměře 511 m 2 (dle GP) v k.ú. Dolní Temenice. Prodávající: Jiří Komárek, bytem Bohdíkov 69, PSČ Kupující: město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: Podmínky prodeje: Cena: 60,-- Kč/1m 2 Celková výměra pozemků: 769 m 2 Kupní cena celkem: ,-- Kč Kupní cena bude uhrazena do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy Termín uzavření kupní smlouvy: do /05 MJP žádost o úplatný převod p.p.č. 934/4 v k.ú. Dolní Temenice doporučuje ZM požádat o úplatný převod vlastnických práv k nemovitosti ve vlastnictví ČRspráva Pozemkový fond ČR v souladu s 6 zákona číslo 95/1999 Sb., jmenovitě pozemku parcela číslo 934/4 o výměře 24 m 2 v k.ú. Dolní Temenice do vlastnictví města Šumperka. 8

9 3172/05 MJP smlouva o věcném břemeni uložení a správa STL plynovodu uzavření smlouvy o věcném břemeni spočívající v právu uložení a správy STL plynovodu přes p.p.č. 199, 564/6, 564/7, 564/10, 564/11, 565/1, 565/13, 565/14, 565/17, 620/2, 921/16, 126/1, 108/15 v k.ú. Dolní Temenice a přes p.p.č. 1965/5, 1965/15 a 1965/1 v k.ú. Šumperk mezi: Povinný z věcného břemene: město Šumperk, zastoupené starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: a Oprávněný z věcného břemene: Severomoravská plynárenská, a.s., zapsaná v OR vedeném u KS Ostrava, odd. B, vložka 757, zastoupené Ing. Karlem Mazalem, místopředsedou představenstva a Dr. Wernerem Wetekampem, členem představenstva, se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: oprávněna k podpisu smlouvy Ing. Alena Drongová, ředitelka správy plynárenského majetku Podmínky smlouvy o věcném břemeni: - oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve výši 500,- Kč dle platného Postupu příloha č.9 - oprávněný z věcného břemene uhradí poplatek za kolkovou známku ve výši 500,- Kč na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí - oprávněný z věcného břemene uhradil zálohovou částku za věcné břemeno ve výši ,-- Kč při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VBb/14/03 - dle geometrického zaměření činí úhrada za věcné břemeno celkem ,-- Kč - oprávněný z věcného břemene uhradí zůstatek částky za věcné břemeno v částce 4 510,-- Kč do 10 dnů po podpisu smlouvy o věcném břemeni - oprávněný z věcného břemene doloží ke smlouvě o věcném břemeni geometrický plán č /2004 a č /2004 ve čtyřech vyhotoveních Pozn.: Ve vztahu k navrhovanému účastníkovi není předložený materiál ke dni zpracování, tj. dne , v rozporu s usnesením FV č. 119/04 ze dne Termín: /05 MJP zveřejnění pronájmu p.p.č. 555/23 a p.p.č. 555/30 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 555/23 o výměře 357 m2 a p.p.č. 555/30 o výměře 452 m2 v k.ú. Šumperk. Účel pronájmu : zahrádka, pozemek pod stavbou a vymezený prostor k domu Balbínova 24 a 26, Šumperk. Termín:

10 3174/05 MJP zveřejnění prodeje, pronájmu části st.p.č. 1740/1 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města prodat nebo pronajmout podíl ve výši 1676/10000 st.p.č. 1740/1 v k.ú. Šumperk (pozemek pod domem U Sanatoria 14, Šumperk). Účel prodeje nebo pronájmu: část pozemku pod stavbou obytného domu U Sanatoria 14, Šumperk, v podílu vlastnictví k bytové jednotce, která je ve vlastnictví fyzické osoby. Termín: /05 MJP zveřejnění prodeje části st.p.č v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města prodat část st.p.č o výměře cca 160 m2 v k.ú. Šumperk (pozemek pod domem Krapkova 6, Šumperk). Účel prodeje: náprava majetkoprávních vztahů - pozemek a stavba jiného vlastníka. Termín: /05 MJP zveřejnění příslibu prodeje části p.p.č v k.ú. Horní Temenice zveřejnění záměru města vydaní příslibu prodeje části p.p.č o výměře cca 160 m2 v k.ú. Horní Temenice (pozemek u domu Bohdíkovská 100, Šumperk). Účel prodeje: zahrada k domu Bohdíkovská 100. Podmínky vydání příslibu prodeje je závazek budoucího kupujícího sjednat budoucí smlouvou kupní na převod části p.p.č. 343/1 v k.ú. Horní Temenice, která je ve vlastnictví žadatele na převod části p.p.č v k.ú. Horní Temenice. Termín: /05 MJP zveřejnění pronájmu části p.p.č. 1431/5 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města pronajmout část p.p.č. 1431/5 o výměře cca 2 m2 v k.ú. Šumperk. Účel pronájmu : pozemek pod oboustranným billboardem. Termín:

11 3178/05 MJP žádost o snížení kupní ceny při prodeji p.p.č. 366/1 v k.ú. Šumperk doporučuje ZM schválit změny usnesení ZM č. 956/04 ze dne v části: - úhrady budoucí kupní ceny, kde nově bude stanovena povinnost úhrady 50% budoucí kupní ceny - v části stanovení kolaudace nově: stavba domu včetně venkovní fasády bude dokončena do v části povinnosti odstranění stávajícího oplocení nově stanoven termín: do v části sjednané smluvní pokuty nově: pokud nebude stavba dokončena, včetně venkovních omítek do , sjednává se jednorázová pokuta ve výši ,-Kč, kterou budoucí kupující uhradí do 14 dnů ode dne výzvy k úhradě za porušení sjednaných podmínek - RM doporučuje trvat na kupní ceně 450,-Kč/m2 dle usnesení ZM č. 956/04. Ostatní sjednané podmínky usnesením ZM 956/04 zůstávají beze změny. 3179/05 MJP změna usnesení ZM č. 1129/05 doporučuje ZM schválit změnu usnesení ZM č. 1129/05 ze dne týkající se předmětu žádosti Olomouckého kraje vzhledem k realizaci výstavby veřejného chodníku v lokalitě na ulici Slovanská o bezúplatný převod části pozemku p.č. 389 o výměře 800 m 2 o rozšíření žádosti na celý pozemek p.č. 389 o výměře 1104 m 2 v k.ú. Šumperk, z důvodu řešení realizace celého prostoru v dané lokalitě. 3180/05 MJP zveřejnění pronájmu části pozemku p.č. 1713/1 a 1713/2 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p.č. 1713/1 a 1713/2 o celkové výměře cca 1200 m 2 v k.ú. Šumperk za účelem uskladnění na předmětných pozemcích mobilní buňky sloužící pro skladování materiálu a nářadí pro odborný výcvik žáků Střední odborné školy a Středního odborného učiliště železničního a stavebního, se sídlem Bulharská 8, Šumperk. 11

12 3181/05 MJP žádost Jiřího Klimeše o snížení ceny za pozemek na výstavbu RD doporučuje ZM nevyhovět žádosti Jiřího Klimeše, bytem U sanatoria 14, Šumperk, adresovanou na odbor majetkoprávní ze dne , o finan ční jednorázový příspěvek ve výši ,- Kč z důvodu umístění sloupu elektrického vedení na části pozemku st.p.č. 374, který je předmětem smlouvy o smlouvě budoucí č.obch 156/04 a v případě trvání na finančním příspěvku oddělit část pozemku stavební parcela č. 374 v k.ú. Šumperk, na kterém je situován sloup elektrického vedení, a tuto část ponechat ve vlastnictví města Šumperka a trvat na původních podmínkách dle usnesení ZM č. 1077/ /05 MJP dořešení vlastnických vztahů na silnici Havlíčkova zveřejnění záměru města směnit či vlastníky převést části pozemků ve vlastnictví Města Šumperk, pozemky zaměřené geometrickým plánem zak.č /2003, jmenovitě parcela 2228/20, 2041, 2047/1, 2228/1, 2228/13, 2228/23 v k.ú. Šumperk za části pozemků ve vlastnictví Olomouckého kraje - Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, jmenovitě část pozemků parcela č. 318/2, 390, 2159/7, 447, 465/4, 2044/1, 2045, 2047/20, 2047/21, 2047/22, 2058/1, 2224, 2227, 2228/24, 2253/5, 2264/3, 2264/4, 2344, 2345/1, 267/4, 267/5, 2047/23, 2228/9, 2228/14, 2228/15 a 2228/19 v k.ú. Šumperk v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním celé stavby Silnice III/36913 Šumperkul.Havlíčkova. Termín: /05 MJP dodatek ke smlouvě č. 02/96 L dodatek č. 9 ke smlouvě č. 02/96 L (smlouva o nájmu souboru věcí movitých a nemovitých pro zajišťování činnosti v oblasti správy lesního a vodního hospodářství města ze dne ), kde v čl. 1 smlouvy č. 02/96-L bude nový text druhého odstavce tohoto znění: Předmětem a místem plnění smlouvy jsou lesy města Šumperka o celkové ploše 1940/84 ha v katastrálních územích Šumperk, Rejchartice u Šumperka, Osikov, Bratrušov, Rapotín, Hraběšice, Vikýřovice, Krásné u Šumperka, Nový Malín, Mladoňov, Dolní Temenice, Horní Temenice. Nově zařazené majetky města do režimu této smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č

13 Příloha č. 1 dodatku č. 9 k.ú. Rejchartice u Šumperka p.p.č. výměra v m / / pozemky ve zjednodušené evidenci - původ přídělový plán (GP) p.č / / k.ú. Šumperk p.p.č. výměra v m / pozemky ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr (PK) p.č / / k.ú. Osikov p.p.č. výměra v m / / pozemky ve zjednodušené evidenci - původ přídělový plán (GP) p.č pozemky ve zjednodušené evidenci - původ Evidence nemovitostí (EN) p.č / k.ú. Krásné u Šumperka p.p.č. výměra v m / / / / pozemky ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č.: p.p.č. výměra v m

14 RM 56 k.ú. Krásné u Šumperka p.p.č. výměra v m / / / / / / Termín: /05 MJP Městská knihovna výpůjčka nebytových prostor Temenická 5 ukončit dohodou s vypůjčitelem: Městskou knihovnou Šumperk, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Šumperk, 17. listopadu 6, smlouvu o výpůjčce nebytových prostor v budově Temenická 5, v Šumperk ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne , a to ke dni Termín: /05 MJP Městská knihovna výpůjčka nebytových prostor Temenická 5 vypůjčit Městské knihovně Šumperk, příspěvková organizace, IČ , se sídlem Šumperk, 17. listopadu 6 nebytové prostory v přízemí v budově č.p na pozemku st.p.č v katastrálním území Šumperk (or. Temenická 5, Šumperk) vyznačené jako knihovna a kancelář na příloze materiálu, za účelem provozování hlavního účelu a činností vyplývajících ze zřizovací listiny příspěvkové organizace. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Podmínky výpůjčky dle předloženého materiálu. Termín:

15 3186/05 MJP odkoupení části pozemku p.č. 214 v k.ú. Horní Temenice doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícími manželi Ladislavem a Lenkou Popelkovými, bytem Bohdíkovská 2197/50, Šumperk a kupujícím městem Šumperk, zastoupeným starostou Mgr. Zdeňkem Brožem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ : Předmět koupě : část pozemku p.č. 214 zahrada o výměře cca 35 m2 v k.ú. Horní Temenice (výměra bude upřesněna geometrickým plánem, který na své náklady nechá vyhotovit město Šumperk ). Kupní cena : 120,--Kč/1m2 (část kupní ceny ve výši 2.100,--Kč byla kupujícím již prodávajícím zaplacena po uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 40/Vk/HT Podmínky : správní poplatek za vklad vlastnického práva do KN zaplatí kupující. 3187/05 MJP spolufinancování modernizace a dostavby stokové sít ě a čistírny odpadních vod v letech doporučuje ZM v souvislosti s realizací usnesení zastupitelstva města Šumperk č. 328/03 ze dne schválit uzavření smlouvy o podmínkách realizace projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - I. fáze, který je podporován pomocí z Fondu soudržnosti Evropské unie na základě rozhodnutí Komise evropských společenství č. CCI 2004/CZ/16/C/PE/014 ze dne , mezi Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ : a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 6, Šumperk, IČ : Termín: /05 MJP zásady pro podporu města při rekonstrukcích přípojek splaškové kanalizace ve vlastnictví soukromých osob vletech doporučuje ZM schválit soubor pravidel o podpoře města soukromým vlastníkům kanalizačních domovních přípojek, při jejich rekonstrukci, obnově či výměně v souvislosti s rekonstrukcí stokové sítě města. Pravidla podpory města se stanovují na léta 2005, 2006, 2007 s účinností do a jsou obsahem bodu II předloženého materiálu a v bodu 3 zásad předloženého materiálu se doporučuje ZM příspěvek ve výši 1000,-Kč/1 b.m. 15

16 3189/05 MJP zásady pro podporu města při rekonstrukcích přípojek splaškové kanalizace ve vlastnictví soukromých osob vletech doporučuje v souvislosti s návrhem výše finančního příspěvku při obnově domovních kanalizačních přípojek v celé jejich délce, bez ohledu na část vedenou v pozemcích města a část vedenou v soukromých pozemcích, přehodnotit výši finančního příspěvku při budování přípojek splaškové kanalizace b k.ú. Horní Temenice, dle usnesení ZM č. 931/04 ze dne a upravit výši fin. příspěvku v bodě 1 tohoto usnesení ZM z částky 250,- Kč/b.m. na částku 350,- Kč/b.m. vybudované části splaškové kanalizační přípojky pod neveřejným pozemkem. Ostatní podmínky dané usnesením ZM č. 931/04 ze dne se nemění. 3190/05 MJP smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení a správy přípojky elektro, dešťové kanalizační, splaškové kanalizační, vodovodní a plynové přes p.p.č. 2158, 2035/2 a 2035/4 v k.ú. Šumperk mezi: budoucí povinný z věcného břemene: město Šumperk, zastoupené místostarostou Ing. Petrem Suchomelem, se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, IČ: budoucí oprávněný z věcného břemene: Jiří Klimeš, bytem U Sanatoria 14, Šumperk Podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: - Budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí paušální poplatek za uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve výši 100,- Kč dle platného Postupu příloha č.9 - Budoucí oprávněný z věcného břemene uhradí finanční zálohu na předpokládanou úhradu věcného břemene ve výši 1 150,-- Kč. Úplata za poskytnutí práv z věcného břemene je stanovena podle Usn. ZM č. 1134/05 ze dne , záloha bude uhrazena při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - Budoucí oprávněný z věcného břemene na své náklady zajistí vyhotovení geometrického zaměření - Budoucí oprávněný z věcného břemene splní podmínky stanovené PMŠ, a.s. v plném rozsahu Pozn.: Ve vztahu k navrhovanému účastníkovi není předložený materiál ke dni zpracování, tj. dne , v rozporu s usnesením FV č. 119/04 ze dne Termín:

17 3191/05 MJP smlouvy o spolupráci s Vlastivědným muzeem a Domem kultury, s.r.o., na akci Rekonstrukce východního křídla areálu Pavlínina dvora v souvislosti s realizací usnesení rady města č. 3093/05 ze dne uzavření smluv o spolupráci (partnerství) mezi městem Šumperk a Vlastivědným muzeem Šumperk, příspěvková organizace, zastoupené PhDr. Marií Gronychovou, ředitelkou, se sídlem Hlavní třída 22, Šumperk, IČ: a dále mezi městem Šumperk a Domem kultury Šumperk, s.r.o., zastoupené jednatelem Mgr. Vladimírem Rybičkou, se sídlem Šumperk, Fialova 3/416, PSČ : , která bude přílohou žádosti Města Šumperk o poskytnutí finančních prostředků ze Společného regionálního operačního programu fondu Evropské unie, podopatření Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu. Termín: /05 MJP- prodejní stánek při ul. Husitské odkoupit do vlastnictví města Šumperk prodejní stánek umístěný na p.č. 176 v kat. území Šumperk při ul. Husitská z vlastnictví paní Ireny Šmídové, bytem Šumperk, Žižkova 9 za kupní cenu ve výši ,-Kč. Úhrada kupní ceny: započtením vzájemných pohledávek města Šumperk a paní Ireny Šmídové, kdy proti pohledávce paní Ireny Šmídové za městem Šumperk na zaplacení kupní ceny ve výši ,-Kč bude započtena pohledávka města Šumperk za paní Irenou Šmídovou na zaplacení pokuty ve výši ,-Kč a nákladů řízení ve výši 1.000,-Kč uložené paní Ireně Šmídové rozhodnutím Městského úřadu Šumperk, odbor výstavby dne pod č.j. výst. 4244/04- IngK, které nabylo právní moci dne Termín: /05 MJP stanovení postupu prodeje části p.p.č. 1320/16 a části st.p.č. 904/1 v k.ú. Šumperk zaslat nabídku na odprodej částí p.p.č. 1320/16 a st.p.č. 904/1 o celkové výměře cca 500 m2 s tím, že se stanovuje kupní cena na 200,-Kč/m2 s povinností úhrady 50% nákladů na rozdělení pozemku 1320/16, týká se nové hranice pozemku při p.p.č. 1320/10 v k.ú. Šumperk. Nabídka musí být přijata všemi vlastníky bytových jednotek domu Jeremenkova 12, Šumperk, jinak nebude prodej realizován. Pokud nebude nabídka ze strany vlastníků bytových jednotek v domě Jeremenkova 12 přijata, navrhuje se pronájem pozemků dle platných pravidel města. 17 Termín:

18 3194/05 MJP zveřejnění pronájmu pozemků v zahrádkářské kolonii Střelnice zveřejnění záměru města pronajmout p.p.č. 1094/1 o výměře m2 a p.p.č. 1141/3 o výměře 3871 m2 v k.ú. Šumperk. Účel pronájmu: zahrádkářská kolonie zahrádkářské využití, pozemky pod stavbami zahrádkářských chatek. 3195/05 MJP smlouva o budoucí smlouvě o přistoupení k závazku doporučuje ZM uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o přistoupení k závazku převzetím plnění dle 534 Obč. zák., podle které se město stane povinným vůči věřiteli tím, že za dlužníka poskytne plnění vyplývající z rozhodnutí o platbě odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF v lokalitě průmyslové zóny I v Šumperku, a to do výměry nejvýše 5,82 ha, které budou jako poplatky za odnětí v souvislosti s další investiční výstavbou v dané lokalitě vyměřeny vlastníkovi pozemků v PZ I firmě EPCOS s.r.o., se sídlem v Šumperku, Feritová 1, IČ , zastoupené jednateli panem Svatoplukem Tomkem a panem Ingomarem Klausem Trojokem. Jde o pozemky nebo jejich části, které tvoří zemědělský půdní fond a jsou nyní zapsány na LV č vedeném pro obec a k.ú. Šumperk a zde označené jako par. č. 914/44, 914/48, 914/73, trvalý porost a zemědělský půdní fond a tvoří pozemky v areálu PZ I. Závazek se sjedná písemnou smlouvou mezi městem Šumperk a firmou Epcos s.r.o. na dobu určitou, která počíná dnem následujícím po rozhodnutí ZM a skončí Závazek je účinný dnem doručení rozhodnutí o platbě odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF firmě Epcos s.r.o. Šumperk, a to v souvislosti s rozhodnutím správních orgánů ve vztahu k výstavbě dalších průmyslových objektů v areálu PZ I. Závazek města k úhradě platby vyměřené za trvalé vynětí půdy ze ZPF je co do výše částky limitován hodnotou poplatku za vynětí maximálně ,- Kč/ 1 ha odnímané půdy ze ZPF, tedy maximální hodnotou poplatku za odnětí půdy v lokalitě PZ I v roce Město uhradí příslušnou částku odvodu do 10 dnů, dle dispozic vyjádřených v rozhodnutí o platbě odvodu, po předložení pravomocného rozhodnutí o platbě odvodu za trvalé odnětí půdy ze ZPF. Úhrada se provede z účtu města ve prospěch oprávněného orgánu. 3196/05 MJP zveřejnění prodeje st.p.č. 52 v k.ú. Šumperk zveřejnění záměru města prodat st.p.č. 51 o výměře 384 m2 v k.ú. Šumperk. Účel prodeje : pozemek pod domem nám. Míru 8. 18

19 3197/05 MJP zveřejnění vydání příslibu prodeje části p.p.č. 104/4 zveřejnění záměru města vydat příslib prodeje na část p.p.č. 104/4 o výměře cca 222 m2 v k.ú. Dolní Temenice. Účel příslibu prodeje : rozšíření záměru výstavby výrobní hala (rozšíření budoucí provozovny nevýrobních služeb z p.p.č. 95/1 v k.ú. Dolní Temenice i na část p.p.č. 104/4 v k.ú. Dolní Temenice). 3198/05 MJP problematika majetkoprávních vztahů mezi MV ČR Policií ČR a městem Šumperk ukládá do doby přijetí závazného rozhodnutí, kterým se potvrdí budoucí platnost směnné smlouvy ve smyslu usnesení ZM č. 982/04, 934/04, 1125/05, nevynakládat finanční prostředky města na projektovou či územní přípravu výstavby kynologického centra za Bratrušovským památníkem. 3199/05 Bytová problematika Termín: uzavření nájemních smluv k bytům v domě zvláštního určení DPS Temenická 35, Temenická 104, takto: DPS Temenická 35 Josef Snášel a Zdenka Snášelová na byt č. 403 o velikosti kk+2 obytných místností. Podmínky: NS na dobu neurčitou, 1,7 násobek základního nájemného DPS Temenická 104 Jan Daška na byt č. 7 o velikosti kk+1 obytných místností. Podmínky: NS na dobu určitou od do , 1,7 násobek základního nájemného. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3200/05 Bytová problematika uzavření dohody o zániku nájmu bytu: - Josef Snášel a Zdenka Snášelová k bytu č. 107 o velikosti kk+2 obytných místností na ulici Temenické 35 19

20 - JUDr. Bohumír Krestýn k bytu č. 2 o velikosti 1+3 obytných místností na ulici Jesenické 55 k termínu Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3201/05 Oslavy 60. výročí osvobození České republiky program oslav 60. výročí osvobození České republiky a ukončení druhé světové války. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3202/05 Oslavy 60. výročí osvobození České republiky ukládá zapracovat do rozpočtových opatření Města Šumperka do kapitoly odboru ŠBV slavnosti města, částku ,-Kč na organizaci a zajištění oslav 60. výročí osvobození ČR. Termín: Zodpovídá: Ing. Peluhová 3203/05 Propagační materiály města prodejní ceny propagačních materiálů města samolepek se znakem města a pohledů města s platností od 1. března 2005 takto: - malá samolepka 6,-Kč - velká samolepka 8,-Kč - pohlednice města 5,-Kč Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 3204/05 Stanovení termínu, doby a místa pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ pro školní rok 2005/2006 bere na vědomí informaci o termínu, době a místu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách a jejich odloučených pracovištích ve městě Šumperk pro školní rok 2005/2006. Termín: Zodpovídá: Ing. Mikulec 20

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

USNESENÍ. z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015. 1. schvaluje program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise. MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 4. schůze Rady města Hranic, dne 9. 2. 2015 Usnesení 115/2015 - RM 4 ze dne 9. 2. 2015 Zahájení, schválení programu program schůze rady města Hranic s doplněním uvedeným v zápise.

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008

USNESENÍ z 13. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 14. května 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 13.

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004...

Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... Rada Města na svém 76. zasedání konaném dne 15.12.2004... - schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2040012525 o přeložce rozvodného zařízení (zóna), uzavřené mezi Středočeskou energetickou a.s. (vlastník

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova

z 5. zasedání Zastupitelstva města Havířova STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: MMH/47 993/2015 VYŘIZUJE: Veronika Richterová, DiS. TEL.: 596 803 228 FAX: 596 811 143 E-MAIL: richterova.veronika@havirov-city.cz

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005

USNESENÍ. z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ z 15. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 8. června 2005 USNESENÍ 15/528/2005 1. s předloženým návrhem na 2. změnu rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2005 včetně příloh č. 1-3

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 9. zasedání dne 22.04.2013 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0358/R09/13 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 5. zasedání dne 10.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0153/R05/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012

USNESENÍ z 19. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 18. 06. 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 19.

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 8. zasedání dne 18.04.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0308/R08/11 zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského kraje dle přílohy

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více