Velkoplošné materiály pro konstrukce staveb na bázi dřeva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velkoplošné materiály pro konstrukce staveb na bázi dřeva"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Velkoplošné materiály pro konstrukce staveb na bázi dřeva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2007/2008 Marek Ajdarów

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Velkoplošné materiály pro konstrukce staveb na bázi dřeva zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora MZLU o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne:... Podpis studenta:...

3 Poděkování Touto formou bych rád poděkoval všem, kteří mi svými radami při zpracování práce pomáhali, obzvláště pak vedoucímu bakalářské práce Dr. Ing. Zdeňce Havířové za důležité a cenné rady.

4 Jméno posluchače: Název bakalářské práce: Marek Ajdarów Velkoplošné materiály pro konstrukce staveb na bázi dřeva Abstrakt: Práce se zabývá velkoplošnými materiály využívanými při konstrukci dřevostaveb. Vybrány jsou konkrétně materiály na bázi dřeva, složené buď hlavně jen z dřevní složky, nebo materiály, které dřevní složku obsahují současně s další složkou (sádrovec, cement), výrazně ovlivňující a vylepšující žádané vlastnosti, mezi ty hlavní pak patří např. požární odolnost. Vlastnosti a použití je zaměřeno hlavně na požadavky u dřevostaveb, u vybraných perspektivních materiálů je uveden postup zpracování, případně konkrétní příklad využití na dřevostavbách. Materiály jsou podrobně popsány a porovnány také z pohledu technických vlastností. Klíčová slova: Dřevostavba, velkoplošný materiál, OSB, dřevotřísková deska, překližka, vláknité desky, cementotřísková deska, sádrovláknitá deska Name of student: Marek Ajdarów The name of bachelor s work: Materials for construction buildings on base wood Abstract: Work deals with large area materials exploited at timber-construction. Choice are concrete materials based on wood, composite either primarily entirely of wood components, or materials that the wood component include together with next component (gypsum, cement), dramatically influencing and burnishing requested properties, between the main then belongs to e.g. fire endurance. Characteristic and application is specialized primarily on specifications in timber-constructions, in chosen prospective materials is presented procedure processing, eventually concrete example usage in timber-construction. Materials are in detail described and compared also from look on technical property. Keywords: Timber-construction, large area material, oriented strand board, chipboard, plywood, fibreboard, cement bonded particleboard, gypsum fibreboard

5 Obsah 1 Úvod Cíl práce Metodika Deska z orientovaných plochých třísek (OSB) Vývoj (historie) Výroba OSB desek Klasifikace desek OSB dle ČSN EN 300/ Technické informace Vlastnosti a použití OSB desek Zpracování desek Použití v konstrukcích a stavbách ze dřeva Dřevotřískové desky (DTD) Historie a vývoj Výroba DTD desek Rozdělení DTD desek Technické parametry Dřevotřískové desky MFP "Multifunkční panel" Konstrukce a vlastnosti desky Technické informace Vlastnosti Použití Porovnání OSB desky s dřevotřískovou deskou Překližka Vývoj (historie) Výroba Druhy překližek Technické parametry Vlastnosti a použití Vláknité desky Vývoj (historie) Výroba Rozdělení vláknitých desek podle výrobního procesu Středně hustá vláknitá deska (MDF) Technické informace... 30

6 8.4.2 Vlastnosti Použití Izolační vláknitá deska Technické informace Obecné vlastnosti Tepelně izolační vlastnosti Vlhkostní vlastnosti Použití Samonosná funkce desek Mechanické upevňování Cementotřískové desky (CTD) Vývoj (historie) Výroba cementotřískových desek Technické parametry Vlastnosti Použití Opracování Spojování Sádrovláknité desky Výroba Technické parametry Vlastnosti a použití Výhody konstrukcí ze sádrovláknitých desek Zpracování Upevňování desek Srovnání sádrovláknitých a sádrokartonových desek Porovnání technických parametrů desek Diskuse Závěr Summary Seznam použité literatury Seznam tabulek Seznam obrázků... 61

7 1 Úvod Lidé využívají dřevo jako stavební materiál již několik tisíc let. Poměr nízké objemové hmotnosti a vysoké pevnosti (v porovnání s ostatními stavebními materiály) zajišťuje dřevu výborné předpoklady pro použití v konstrukcích. Pro vhodné aplikace dřeva, a následně i materiálů na bázi dřeva, je důležité zvážit a důkladně posoudit rozdílné formy a možnosti využití těchto materiálů. Může se jednat o uplatnění dřeva vysoké kvality pro technicky náročné konstrukce, nebo o využití dřeva střední a nižší kvality pro podlahy, stěny, stropy atd., anebo v neposlední řadě o výrobky z aglomerovaných materiálů. Hlavním důvodem, který vedl k vývoji materiálů na bázi dřeva, byla snaha o výrobu velkoplošných produktů a zajištění neměnnosti rozměrů vlivem kolísání vzdušné vlhkosti a teploty. Protože dřevo je materiál, který výrazně sesychá/bobtná prakticky pouze ve směru kolmém na vlákna, lze rozměrové změny materiálů na bázi dřeva minimalizovat vhodným konstrukčním řešením, například tzv. křížovým lepením (lepením materiálu tak, že směry vláken jednotlivých vrstev jsou na sebe kolmé). Při výrobě aglomerovaných materiálů se dřevo nejdříve dezintegruje na drobné části (od drobných vláken až po velkoplošné třísky) a tyto drobné části se následně spojují do jednoho celku. Tímto výrobním postupem se snižuje anizotropní chování materiálu a lze také dosáhnout nižší vlhkostní roztažnosti. Díky vzrůstajícímu technickému pokroku se zvyšují možnosti zpracování dřeva a výroby technologicky dokonalejších produktů. Neustále jsou vyvíjeny dokonalejší lepicí směsi a aplikační postupy a vznikají nové druhy rozmanitých materiálů. Vlastnosti výsledných produktů jsou ovlivňovány zejména konstrukcí materiálu a způsobem výroby, použitými druhy lepidel a typy přísad (tvrdidla, hydrofobizační prostředky, fungicidní a biocidní přípravky, retardéry hoření atd.). Materiály na bázi dřeva do značné míry zachovávají výhodné a překonávají nevýhodné vlastnosti dřeva. Umožňují produkci širokého sortimentu výrobků s homogenními vlastnostmi a bez přirozených vad dřeva. ( 1

8 2 Cíl práce Cílem práce je vypracovat ucelený přehled o dostupných velkoplošných konstrukčních materiálech na bázi dřeva vhodných pro využití ve dřevostavbách. Práce seznámí čtenáře s jednotlivými materiály z pohledu jejich historického vývoje, pro pochopení konstrukce materiálu bude popsána jejich výroba. U materiálů vyskytujících se v různých provedeních se uvede rozdělení podle druhů, do kterých se člení. Pro konstrukce a navrhování dřevostaveb jsou důležité technické parametry, ze kterých bude zpracováno i porovnání vlastností popisovaných desek. Uvedeny budou i některé konstrukční detaily využití velkoplošných desek v dřevostavbách. 2

9 3 Metodika Výsledku práce bude dosaženo vyhledáním všech dostupných zdrojů a jejich zpracováním do celků o jednotlivých velkoplošných materiálech využívaných v konstrukcích dřevostaveb. Základními zdroji pro vypracování bakalářské práce budou firemními materiály v kombinaci s odbornou literaturou a internetovými zdroji firem zabývajících se výrobou nebo prodejem těchto materiálů. Celky budou dále systematicky členěny pro získání uceleného pohledu na materiály. Rozebírány budou podrobněji materiály na bázi dřeva, u kterých se využívá výztužný účinek, důležitý z pohledu spolupůsobení v konstrukci, materiál izolační a v neposlední řadě i materiály důležité z pohledu požární bezpečnosti. U vybraných materiálů technicky podobných se vypracuje podrobnější srovnání s uvedením hlavních rozdílů. Na závěr bude zpracován, pro porovnání, přehled technických vlastností všech uvedených materiálů. 3

10 4 Deska z orientovaných plochých třísek (OSB) Desky OSB jsou desky z tenkých velkoplošných třísek. Používají se hlavně jako konstrukční desky v místech s vysokými nároky na mechanické vlastnosti. Výhodné jako konstrukční desky stěn, přepážek, podlah, střešních záklopů a při realizacích mnoha dalších konstrukcí. Z desek lze vyrábět i nosníky menších délek. ( 4.1 Vývoj (historie) Tyto desky byly vyvinuté na severoamerickém kontinentu v padesátých letech jako plnohodnotná náhrada za dražší a v té době nedostatkovou stavební překližku, používanou v USA a v Kanadě pro dřevostavby všeho druhu, které mají v těchto zemích velkou tradici a oblibu. Na evropském trhu se pod označení OSB řadí jen taková dřevoštěpková deska, která splňuje normu EN 300. Původní myšlenkou byla možnost zpracování dřevní hmoty (kulatiny) nevhodné pro řezivo štěpkováním podél vláken na plátky lepené formaldehydovým lepidlem s následným lisováním na desky. Koncem 40. Let byla v USA zahájena výroba omezeného množství velkoplošných konstrukčních materiálů s velmi výhodnou nízkou cenou. Další fáze vývoje desek v Kanadě a USA zvláště pro stavebnictví, obalový průmysl atd. pokračovaly od roku Od roku 1961 začíná rozšíření dalších výrobních kapacit a zahájení vývoje desek OSB zvýšením mechanicko-fyzikálních vlastností desky, změnou rozměrů původních plátků čtvercového tvaru na dlouhé úzké štěpky obdélníkového tvaru (poměr 1:2-1:5) a jejich plošné směrování v podélné a příčné ose desky s následným lisováním. V roce 1978 bylo zjištěno, že orientací třísek v povrchových vrstvách je možno dosáhnout vyšších pevností finálního výrobku. OSB deska se tak stává konkurenční deskou překližky, jak svými srovnatelnými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi (kterou v některých užitných vlastnostech i předčí), možností výroby velkých formátů a v neposlední řadě i nižší cenou. V současné době existuje ve světě více než 60 výrobních závodů OSB, další se budují, část původních výrobních kapacit překližky přechází postupně na výrobu OSB. (firemní materiály M.T.A. s.r.o., HRÁZSKÝ, J. KRÁL, P., 2000) 4

11 4.2 Výroba OSB desek Desky se vyrábějí z kvalitního jehličnatého dřeva. Převažující surovinou v Evropě je borovice nebo smrk, zpracovávají se odkorněné kulatiny z čerstvého pořezu o průměru cm (čep). Štěpky se získávají rozštěpkováním kulatiny na ploché třísky s typickou délkou 50-75mm, šířkou 20-35mm a tloušťkou cca. 0,6 mm. Následuje homogenizace a vlhkostní stabilizace štěpků, ty se šetrně vysuší na cca. 2% a vytřídí na sítech. Tenké ploché třísky se nanesou syntetickými pryskyřicemi (fenolformaldehydová pryskyřice dosahuje přibližně 2,5% váhového podílu) a stanoveným podílem parafinové emulze. Po obalení pojivy jsou ukládány kontrolovaně do "koberce", ve směru vláken jsou položeny do tří vrstev. Dvě povrchové vrstvy stejné tloušťky obsahují pouze třísky orientované rovnoběžně s delší stranou desky. Vnitřní vrstva, která tvoří 50% objemu, je z třísek převážně uložených rovnoběžně s kratší stranou desky. Princip přeplátování jednotlivých vrstev zajišťuje deskám OSB výbornou tvarovou stabilitu a vysoké hodnoty pevnosti. Celý takto připravený "koberec" je lisován v celém základním rozměru v etážových lisech nebo průběžně v lisech kontinuálních při spolupůsobení vysokých tlaků a teplot až 215 C. Následuje formátování desek, mohou se opatřit na hranách perem a drážkou pro snadnější spojení, event. plošně oboustranně brousit. Závěr výrobního cyklu tvoří kvalitativní a výrobní značení desek a balení. ( firemní materiály Kronospan s.r.o., M.T.A. s.r.o.) 4.3 Klasifikace desek OSB dle ČSN EN 300/1998 OSB desky se rozlišují následovně: OSB / 1 Desky pro všeobecné účely a desky pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchém prostředí. OSB / 2 Nosné desky pro použití v suchém prostředí. OSB / 3 Nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí. OSB / 4 Zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí. (HRÁZSKÝ, J. KRÁL, P., 2000) 5

12 4.4 Technické informace Tab. 1 Porovnání parametrů OSB 3 desek různých výrobců Jednotky Superfinish Sterling Eurostrand OSB 3 OSB 3 OSB 3 Objemová hmotnost kg/m Mez pevnosti kolmo na podélnou osu desky N/mm Mez pevnosti kolmo na příčnou osu desky N/mm Modul pružnosti v ohybu kolmo na podélnou osu desky N/mm Modul pružnosti v ohybu kolmo na příčnou osu desky N/mm Rozlupčivost (EN 319) N/mm 2 0,3-0,34 0,5 0,5 Bobtnání (po 24 hodinách EN 317) % do 15 do 10 do 8 Emisní třída (EN 120) - E1 E1 E1 Součinitel prostupu vodních par μ Tepelná vodivost W.m -1.K -1 0,13 0,13 0,13 Index šíření plamene (EN ) mm/min. 83, Lineární roztažnost (při r.v.v %) % - 0,15 0,10 Třída hořlavosti dle ČSN C2 C3 Zdroj: Vyráběné tloušťky 6, 8, 9, 10,11, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 32 mm Základní rozměry mm, mm, mm Úpravy hran rovná hrana, pero-drážka 6

13 4.5 Vlastnosti a použití OSB desek Výhody OSB desek velké formáty desek a široká variabilita formátů vysoká tvarová stabilita, stejnorodost a minimální objemové změny mimořádně malé tloušťkové tolerance výborné mechanicko-fyzikální vlastnosti vynikající hodnoty pevnosti v ohybu, tlaku a tahu v závislosti k tloušťce materiálu a směru orientace hlavní a vedlejší osy desky vysoká pevnost v otlačení stěny v otvorech a ve spojích, vysoké pevnosti proti vytažení spojovacích prostředků (hřebíky, spony apod.) snadná fixace pomocí klasických spojovacích prostředků vznik malého množství spojů při instalaci výborná opracovatelnost běžnými dřevoobráběcími nástroji výhodné tepelně-izolační vlastnosti oproti obdobným druhům konstrukčních materiálů nízká hmotnost materiálu ( kg/m3) možné použití ve vlhkém prostředí velmi nízký obsah formaldehydu - zdravotní nezávadnost (emisní třída E1) ekologický materiál s atraktivním vzhledem přírodního dřeva znásobený možnou úpravou povrchu stejně jako u dřeva Šetrnost vůči životnímu prostředí 100% -ní využití dřevní hmoty (úspora přírodních zásob dřeva) vysoká efektivita práce ( Použití Stavebnictví: Plošný konstrukční materiál dřevostaveb Nosné prvky stropních a střešních konstrukcí staveb (obr. 3 a 5) Sendvičové panely stěn a stropů Vyztužující konstrukce vnějších a vnitřních stěn (obr. 1 a 2) 7

14 Nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah (obr. 4) Výroba stropních I-nosníků Plošný materiál pro opravy a rekonstrukce Finální pohledové obložení stěn, stropů Tesařské a bednící práce Materiál pro ztracené bednění Dočasné oplocení stavenišť, dočasné krytí otvorů v budovách Nástavby bytových domů Hospodářské objekty Buňkové sestavy pro vybavení stavenišť Ostatní: Výstavnictví Dekorace, nábytkové prvky, kostry pro čalouněný nábytek, výplně dveří Konstrukce prodejních a výstavních stánků, pódií Výroba billboardů Výroba obalů, palet, přepravních kontejnerů s vysokými technickými nároky Skladové hospodářství (regály, ploty, apod.) ( Zpracování desek Řezání, frézování, vrtání: Desky lze opracovávat běžnými postupy vhodnými pro opracování masivního dřeva. Výhodné je použití řezacích či vrtacích nástrojů osazených ostřím z tvrdokovu. Posuv lze doporučit mírně nižší, než při opracování masivního dřeva. ( Připevňování desek: OSB desky lze připevňovat hřebíky, vruty nebo sponami stejně jako masivní dřevo. U nosných konstrukcí je nutné použití nerezavějících upevňovacích prostředků (pozinkované nebo z nerezové oceli). Vyšší pevnosti lze dosáhnout při použití hřebíků 8

15 s plochou hlavou a prstencovou drážkou, hřebíky se závitovým koncem nebo rýhované hřebíky. Hřebíky s hladkým dříkem jsou méně vhodné. Zásady pro připevňování: Délka upevňovacích prostředků musí být min. 2,5 násobek tloušťky připevňované desky, nikdy však méně než 50 mm Vzdálenost spoj. prostředku od kraje desky má odpovídat 7 průměru spojovacího prostředku (tj. při použití hřebíku o průměru 3 mm alespoň 20 mm) Mezi hřebíky na kraji desky musí být max. rozestupy 150 mm Mezi hřebíky ve středu desky musí být max. rozestupy 300 mm Desky s rovnými hranami musí být připevňovány vždy na podpěře (stropním rámu, podhledovém nosníku) ( Dilatační spáry Z důvodu možných objemových změn (vznikajících převážně vlivem měnící se vlhkosti prostředí působící na materiál) je nutné mezi deskami vytvořit dilatační spáry, aby nedocházelo k zvlnění desek či jiným nežádoucím stavům při používání materiálu. Při pokládání desek rozlišujeme 2 základní případy: a) desky s rovnými hranami, kde při styku desek tzv. na tupo ponecháme mezi jednotlivými deskami spáry velikosti min 3 mm. b) desky s vyfrézovanými hranami (pero a drážka) vytvářejí dilatační spáru automaticky. Dilatační spáru 3 mm je nutné dodržet i při styku desek s okolními konstrukcemi např. rámem okna, dveří apod. ( 4.7 Použití v konstrukcích a stavbách ze dřeva Pro dosažení předepsaných pevností a modulů pružnosti je podstatná orientace třísek v desce, definovaná ve třech na sebe kolmých vrstvách. Tím, že dvě (povrchové) vrstvy jsou v orientované v jednom směru, získává v tomto směru deska vyšší pevnostní vlastnosti (2,5 3,5 ) tzv. nosná osa. Nesprávnou orientací desky při montáži se nevyužívá těchto předností. (ŠTEFKO, J., REINPRECHT, L., 2006) 9

16 Konstrukce stěn Pokládání OSB desky mohou být na stěnu montovány svisle nebo vodorovně. V případě nosných stěn upřednostněte desky probíhajících celistvě po celé výšce stěny z důvodu snadnějšího dimenzování a montáže desek. Desky mohou být osazeny na jedné nebo na obou stranách dřevěné rámové konstrukce, u obvodových stěn lze desky klást na vnitřní straně i na venkovní straně. Obr. 1 Zásady pro konstrukce obvodových a vnitřních stěn s deskami OSB (firemní materiály Kronospan s.r.o.) 10

17 Obr. 2 Skladba obvodová nosné stěny s OSB (firemní materiály Kronospan s.r.o.) Obr. 3 Skladba OSB desek pro stropní konstrukce (firemní materiály Kronospan s.r.o.) Obr. 4 Skladba OSB desek pro plovoucí podlahy (firemní materiály Kronospan s.r.o.) 11

18 Obr. 5 Konstrukce šikmých střech (firemní materiály Kronospan s.r.o.) 12

19 5 Dřevotřískové desky (DTD) Dřevotřískové desky jsou lisované deskové materiály vyrobené z dřevěných třísek, které jsou pojené syntetickým lepidlem. Dnes vyráběné dřevotřískové desky jsou kvalitní, pro jejich výrobu se používá dřevo z lesní probírky a zbytky průmyslového dřeva. Tím je dosaženo zvyšování smysluplného využití surovin, a také se získá náhrada za vysoce hodnotnou surovinu - dřevo. 5.1 Historie a vývoj K výrobě třískových desek vedlo velké množství dřevních a jiných lignocelulosových odpadů z průmyslového zpracování dřeva a úsilí o jejich využití. První zaznamenaná zmínka o možnosti výroby DTD je z roku V roce 1918 bylo v Německu navrženo lisování pilin nanesených lepidlem na deskové materiály. První zařízení na výrobu tenkých dřevotřískových desek bylo v provozu v USA, kde byly desky vyráběny z třísek domílaných na kladivových mlýnech, s nánosem PF pryskyřice. V patentu z roku 1936, byla již uvedena výroba jedno i vícevrstvých třískových desek lisováním tenkých třísek, která byla odzkoušena roku 1938 na překližkárenských lisech. Významný pokrok představují práce FAHRNIho ze začátku 40 let. Jako první poukázal na souvislosti mezi kvalitou třísek, lepením třísek, hustotou desek a fyzikálními a mechanickými vlastnostmi TD. Navrhl moderní, lehké a pevné dřevotřískové desky o nízké hustotě (cca 600 kg/m) jejichž středovou vrstvu tvořily drobné, drobivé třísky, a povrchovou vrstvu tenké, lístkové třísky. Značný vliv na urychlení rozvoje měly i důsledky II. světové války v Evropě, po roce 1955 došlo k mimořádně dynamickému rozvoji této výroby na celém světě. Časem se ukázalo, že je možné dosáhnout lepší pevnosti a úspornosti pryskyřice dosažením používání stejnoměrných třísek. Pro středové vrstvy se využívali levnější hrubší vrstvy oproti jemnějším na povrchu. Tento typ desky je známý jako třívrstvý. V novodobém vývoji se dále vyvíjí stupňování hustoty třískových desek. To znamená rovnoměrné odstupňování snižováním velikosti třísek, čím blíže jsou k povrchu. (KRÁL, P., HRÁZSKÝ, J., 2005) 13

20 5.2 Výroba DTD desek Třískové desky se vyrábí plošným lisováním, výtlačným lisováním (extrudováním) a válcovým lisováním (kalandrové lisování). Při plošném lisování působí lisovací tlak kolmo na plochu lisovaného třískového koberce, při výtlačném lisování působí lisovací tlak (úderem pístu) ve směru nekonečné délky lisu. Proto se tento typ desek nazývá také deskami pěchovanými. Při válcovém lisování prochází nekonečný třískový koberec mezi vyhřívaným hlavním lisovacím válcem a soustavou vyhřívaných přítlačných válců. Pro opláštění jsou vhodné plošně lisované desky, které vynikají lepšími požadovanými vlastnostmi. Tab. 2 Porovnání vlastností plošně a výtlačně lisovaných třískových desek Pevnost v tahu (N/mm 2 ) Bobtnání (%) Způsob lisování Rovnoběžně s Kolmo k povrchem povrchu tloušťkově délkově Plošně lisované 8,0 0,4 15,0 0,3 Výtlačně lisované 0,4 2,0 0,3 25,0 Výroba spočívá v mísení malých dřevěných částic (třísek) s pojivy a jejich slisováním pomocí tlaku a teploty do desky. Surové dřevo zbavené kůry se rozdělí (např. disková sekačka) na tenké třísky, které se dále prosévají a vysouší. Na třísky se tryskami nastříká pryskyřice v tekuté formě. Mezi pojivo nejlevnější a nejsnadnější na použití patří močovino-formaldehydové pryskyřice, která však není odolná vůči vlhkosti a desky je možné použít jen do suchého prostředí. Zatímco desky s požadavkem odolnosti proti vlhkosti, jako povrchy vnějších konstrukcí vystavených vlivům povětrnosti, jsou lepeny dražšími melamin-formaldehydovými nebo fenolformaldehydovými pryskyřicemi, často bývají míchány s dalšími přísadami zajišťujícími nepromokavost, ohnivzdornost, odolnost proti škůdcům atd. Po opatření nánosu lepidla na třísky v míchacích komorách jsou nafoukány na lisovací stoly. Koberec je za studena mírně slisován, aby se snížila tloušťka, pak jsou opět komprimovány avšak již pod tlakem 2-3 MPa za teploty C. Kvalita dřevotřískových desek je dána tvarem, velikostí a polohou třísek a jejich slepením. U jednovrstvých desek je v celém průřezu stejná struktura, tvořena použitím jednoho sortimentu třísek. U vícevrstvých desek se pro krycí vrstvy používají jemné třísky, které vytvoří hladký povrch, vhodný pro nátěry. Třívrstvá deska má střední 14

21 vrstvu z hrubých třísek, vícevrstvá (5 vrstev) má pod vrchní vrstvou ještě vrstvu z dlouhých tenkých třísek. Tím je pod povrchem vytvořena pevná a hustá vrstva. (HAVÍŘOVÁ, Z., 2005, HRÁZSKÝ, J., KRÁL, P., 2000) 5.3 Rozdělení DTD desek Podle typu použitého lepidla a prostředí použití V20 určené do suchého prostředí, pojené močovino-formaldehydovým (UF) lepidlem V70 odolné proti vyšší relativní vlhkosti, ale ne proti povětrnosti, pojené UF lepidlem zesilněným melaminem nebo melamin-formaldehydovým lepidlem V100 odolné proti vysoké vlhkosti vzduchu, omezeně odolné proti povětrnosti, pojené fenol-formaldehydovou pryskyřicí V100G odolné vlhkosti jako předchozí, avšak s fungicidní ochranou, eventuálně i s pyrofobní ochranou Ve stavebnictví se používají desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti - DTD V 100. (HRÁZSKÝ, J., KRÁL, P., 2000) Podle účelu použití: P 1 - Desky pro všeobecné účely pro použití v suchém prostředí P 2 - Desky pro vnitřní vybavení (včetně nábytku) pro použití v suchém prostředí P 3 - Nenosné desky pro použití ve vlhkém prostředí P 4 - Nosné desky pro použití v suchém prostředí P 5 - Nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí P 6 - Zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití v suchém prostředí P 7 - Zvlášť zatížitelné nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí (HRÁZSKÝ, J., KRÁL, P., 2000, KRÁL, P., HRÁZSKÝ, J., 2005) 15

22 5.4 Technické parametry Tab. 3 Technické parametry standardních dřevotřískových desek Parametry Jednotky Dřevotřískové desky E 1 Dřevotřískové desky (odolné proti vlhkosti) Objemová hmotnost EN 323 kg/m Pevnost v ohybu EN 310 N/mm Pevnost v tahu napříč vláken EN 319 N/mm 2 0,30-0,80 0,40-0,85 Modul pružnosti EN 310 N/mm Vlhkost EN 322 % Povrchová tvrdost EN 322 1,2-1,4 1,3-1,4 Únik formaldehydu EN 120 mg/100g < 8 < 8 Bobtnání za 24 hodin - % < 8 < 1,5 Tloušťková tolerance - mm ±0,4 ±0,4 Index šíření plamene - mm/min. 89,4 - Zdroj: Vyráběné tloušťky 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 28, 32, 36 a 38 mm Základní rozměry mm, mm, mm, , Složení DTD (kg/1m 3 ) - dřevní hmota kg (listnaté 10%, jehličnaté 90%) - močovino-formaldehydová pryskyřice kg (sušina) - parafin - 2,5-3 kg - tužidlo nitrát amonný - 1,2 kg (sušina) - voda - 35 l Spotřeba surovin se pohybuje podle jednotlivých tloušťkových tříd desek ( 16

23 5.5 Dřevotřískové desky MFP - "Multifunkční panel" MFP je dřevotřískový materiál, jehož třísky jsou ve vrchní a střední vrstvě neuspořádaně rozptýlené. Díky této vrstvené struktuře deska vykazuje stejnou pevnost jak v podélném tak v příčném směru. Jako pojivo je použit vysoce kvalitní melamin zpevněný močovinovým lepidlem, deska je tudíž vhodná do vlhkého prostředí. MFP panel je vhodnou alternativou k desce OSB. ( Konstrukce a vlastnosti desky Dřevotřísková deska s třískami všesměrně rozloženými ve třech vrstvách desky, o běžné délce a tloušťce třísek používaných pro výrobu dřevotřískových desek. Pojivem je ve všech vrstvách kvalitní a zdravotně nezávadné umělé pojivo na bázi pryskyřice např. melamin zpevněný močovinovým lepidlem. Díky této vrstvené struktuře vzniká deska se stabilními mechanickými vlastnostmi (žádné rozdíly v pevnosti napříč nebo podél). Deska splňuje normy B2 jako těžce zápalný materiál. Vedle mechanických vlastností desek a obsahu formaldehydu (klasifikace E1) jsou externě kontrolovány hodnoty PCP (jako doklad o nezávadnosti používaného dřeva). V deskách MFP se spojuje vysoká pevnost s vynikající opracovatelností. ( Technické informace Tab. 4 Základní mechanicko-fyzikální vlastnosti dřevotřískové desky MFP Jednotky DTD MFP deska Objemová hmotnost kg/m Mez pevnosti kolmo na podélnou osu desky N/mm Mez pevnosti kolmo na příčnou osu desky N/mm Modul pružnosti v ohybu kolmo na podélnou osu desky N/mm Modul pružnosti v ohybu kolmo na příčnou osu desky N/mm Rozlupčivost (EN 319) příčná pevnost v tahu N/mm 2 0,7 Bobtnání (po 24 hodinách EN 317) % do Emisní třída (EN 120) - E1 Hodnota μ (vlhko/sucho) - 50/100 Odolnost proti zvýšené teplotě (tepelná vodivost) W/mK 0,13 Zdroj: 17

24 5.5.3 Vlastnosti výrobcem deklarovaná vysoká pevnost v tahu a ohybu, stejná v hlavní i vedlejší ose desky, vysoká zatížitelnost vrtání, řezání a frézování jako u masivního dřeva odolnost proti vlhkosti velkoplošný materiál stejnoměrné struktury a povrchu (broušený) - další opracování formou slepení nebo nátěrů je bezproblémové dobrá opracovatelnost - vrtání, řezání a obrábění jako u masivního dřeva hřebíky, skoby a šrouby drží dokonale, zvláště i při okrajích rychlá a kvalitní montáž - symetrické drážky a spojovací pera pro přesné a rychlé prodlužování klížení odolné proti vlhkosti příjemný, přírodní vzhled dřeva (firemní materiály Wodego s.r.o.) Použití Stavebnictví: - nosné stavební díly pro konstrukce dřevostaveb - výroba I-nosníků - střešní a stropní konstrukce, záklopy střech a stropů - podlahové konstrukce - vnitřní a vnější opláštění zdí - bednící díly Ostatní: - nástěnné obklady - obaly - nábytkářský průmysl - výroba kontejnerů - vybavení obchodů a veletrhů - dekorativní využití ( 18

25 6 Porovnání OSB desky s dřevotřískovou deskou Základním rozdílem mezi OSB a dřevotřískou (DTD) je fakt, že oba typy desek jsou klasifikovány podle různých, i když hierarchicky podobných evropských norem ČSN EN 300 pro OSB a ČSN EN 312 pro dřevotřískové desky. Obě normy různě specifikují požadavky na desky jako je pevnost v ohybu, modul pružnosti v ohybu, vlhkost, rozlupčivost, bobtnání atd. a tedy také různě rozdělují desky do jednotlivých typů. Zhruba lze tyto třídy porovnat z hlediska nosnosti a vlhkosti prostředí (relativní vlhkosti vzduchu) viz tab. 5 Tab. 5 Normové požadavky na desky OSB a běžné dřevotřískové desky Typy desek OSB (EN 300) DTD (EN 312) Prostředí Suché Vlhké Suché Vlhké Nenosné OSB / 1 OSB / 3 P1, P2 P3 Nosné OSB / 2 OSB / 3 P4 P5 Nosné (vyšší únosnost) - OSB / 4 P6 P7 Z tabulky je patrné, že nelze porovnávat např. desku OSB/4 s P2 nebo naopak desku P7 s OSB/2, protože to jsou jiné kategorie s jinými požadavky. Z níže uvedené tab. 6 je patrný rozdíl mezi hodnotami požadovanými a hodnotami charakteristickými. V případě použití OSB je nutná správná orientace desky (hlavní osa) abychom maximálně využili její přednosti. Celkové srovnávání OSB s dřevotřískovými deskami nikdy není přesné, navzdory nominálně podobným hodnotám jde o rozdílnou třídu a chování desek, a proto náhrada OSB dřevotřískovou deskou se musí dobře zvážit. 19

26 Tab. 6 Hodnoty pevnosti v ohybu a modulu pružnosti v ohybu OSB a DTD desek v MPa Typ desky Vlastnosti desek( Malé vzorky ) EN 310 Charakteristické hodnoty ( Velké vzorky ) EN 789 OSB (EN 300) DTD (EN 312) Výrobci udávané hodnoty* Hodnoty dle EN Hodnoty dle EN 789** OSB / ,5 16, DTD - P , OSB / DTD P , * Hodnoty OSB viz podklad KRONOSPAN OSB SUPERFINISH (pouze v hlavní únosnější ose), DTD viz podklad WODEGO MFP panel ** Hodnoty převzaty z podkladu KRONOSPAN OSB SUPERFINISH BAU ( 20

27 7 Překližka Překližku tvoří několik na sebe kolmých vrstev dýh. Vždy musí být lichý počet vrstev, aby byla zachována symetričnost od středové vrstvy a tím tvarová stálost, musí mít nejméně tři vrstvy. Pro překližku na stavební konstrukce se používá loupaná dýha v tloušťkách od 1,5 do 4 mm. Vhodné je použití vodovzdorných překližek. Minimální tloušťka pro nosné nebo ztužující stěnové prvky je 5 mm, pro opláštění vnějších obvodových stěn by měla mít tloušťku minimálně 12 mm. (HAVÍŘOVÁ, Z., 2005) 7.1 Vývoj (historie) Překližka je známa již několik tisíc let. Nejstarší známý výskyt je ze starého Egyptu kolem r př.n.l., kdy byly dřevěné výrobky vyrobeny z řezané dýhy sklížené napříč. Z Egypta se šířilo dýhování do Řecka, Říma a dále do Evropy. Staří Římané využívali efekt klížení jednotlivých vrstev dýh z důvodu zlepšení pevnosti, zejména štítů a různých vojenských zařízení. Revolučním vynálezem byl vynález loupacího stroje roku První továrny na výrobu dýh byly vybudovány v Německu v polovině 19. století a v letech bylo vybudováno mnoho komerčních překližkáren v Evropě a USA. V poslední dekádě devatenáctého století se výrazně zlepšila kvalita překližek. Příčné dýhování se ukázalo jako efektivní způsob zredukování změny rozměrů, borcení a praskání. Rozvoj postupoval rychle v Polsku, Rusku, Finsku a pobaltských republikách, kde bylo dostatek kvalitní břízy a olše. Termín překližka se ujal v období I. světové války, kdy nastal obrovský rozmach její výroby. Za účelem zvýšení vodovzdornosti byla používána směsná albuminkaseinová lepidla. Tento trend pokračoval až do konce II. světové války, přičemž velkým přelomem bylo objevení syntetických lepidel. Po desetiletí byla překližka jedním z nejvíce využívaných stavebních materiálů. Výroba překližek vyžaduje relativně kvalitní surovinu, které začal být nedostatek. Následkem došlo ke stagnaci a poklesu světové produkce překližek. Nedostatek zvýšil jejich cenu a začaly prosperovat nové typy aglomerovaných dřevěných materiálů. (KRÁL, P., HRÁZSKÝ, J., 2005) 21

28 7.2 Výroba Pro výrobu překližek se využívají kmeny vhodných dřevin, zejména buk, smrk, jedle, topol, bříza, olše a osika. Před loupáním se kmeny plastifikují, odkorní a nakrátí na požadovanou délku v závislosti od rozpětí upínacího zařízení. Dýhy lze z přířezů získat loupáním nebo krájením. Při loupání se rotačním pohybem výřezů proti přímočarému pohybu nože odkrajuje souvislý pás dýhy, který se vysuší a nastříhá na daný rozměr. Vymanipulují se nedovolené vady. Lepidlo může být nanášeno na obě strany každé sudé vrstvy v překližce, nebo pouze na jednu stranu každé vrstvy a na druhou se přenáší kontaktem. Velikost nánosu závisí od druhu dřeviny, stavu ploch, viskozitě lepidla a teplotě lepení. Soubor dýh se lisuje za normální nebo zvýšené teploty, která je při použití fenol-formaldehydových lepidel C, lisovací tlak se pohybuje od 1 do 2 MPa, po dobu 1-3 minuty +1 minuta na mm tloušťky od osy po plochu, podle druhu dřeviny, počtu vrstev, teploty lisovacích desek, lisovacího tlaku a velikosti nánosu. Zalisované překližky se naformátují na jmenovitý rozměr a broušením se egalizuje tloušťka, odstraní se nerovnosti a nečistoty. (KRÁL, P. -- HRÁZSKÝ, J., 2005) 7.3 Druhy překližek Podle stupně odolnosti lepeného spoje proti vodě pro vnitřní použití třída lepení 1, dle ČSN EN 636 Překližované desky. Požadavky na překližované desky pro použití v suchém prostředí, (označováno jako lepení IW 20) pro použití ve vlhkém prostředí - třída lepení 2, dle ČSN EN (označováno jako lepení IF 20, FK nebo MR) pro použití ve venkovním prostředí třída lepení 3, dle ČSN EN (označováno jako lepení AW 100, WBP nebo BFU 100) ( Překližky pro vnitřní použití jsou lepeny méně nákladnými močovinoformaldehydovými lepidly, které mají omezenou odolnost vůči vodě, zatímco venkovní a lodní překližky jsou odolnější vůči hnilobě a jsou lepeny melaminovými nebo 22

29 fenolickými lepidly odolnými vůči vodě, které brání rozvrstvení a rozlepení při vysoké vlhkosti. (HUJŇÁK, J., 1996) Podle vzhledové třídy vrchní krycí dýhy I (B) - prakticky bez defektů, připouští se jen několik zdravých srostlých suků do průměru 8 mm, výběrová deska, obecně světlá a stejnoměrně zbarvená, přípustné hnědé proužky. Určena k přírodní povrchové úpravě. Nejsou povoleny žádné vysprávky zátky. II (BB) - deska obecně světlá a stejnoměrně zbarvená. Jsou povoleny občasné srostlé suky. Přípustná je oprava povrchu listu (rozevřené suky a zjevné vady před klížením jsou vyříznuty a nahrazeny dýhovými vysprávkami se stejnou obecnou barvou jako má základní lícová dýha. Obecně velmi málo vysprávek na lícní desce. III (CP) - přípustné jsou suky o průměru max. 6 mm v množství 10 ks na 1 m2 povrchu listu. Jsou povoleny občasné vlasové prasklinky, vejčité či kulaté zátky/vysprávky mohou (ale nemusí) barevně ladit se základní lícovou dýhou. IV (C) - obalová kvalita. Přípustné jsou všechny výrobní vady, pokud nesnižují pevnostní vlastnosti překližky. Suky jsou přípustné v neomezeném množství o průměru max. 40 mm. Jsou povoleny zjevné vady a rozevřené praskliny. Doporučeno pro výrobu beden, přepravek či k použití v případech, kdy nezáleží na vzhledu, jako např. šalovací desky, atd. ( Podle povrchové úpravy - nebroušená - broušená z jedné strany - broušená z obou stran V závislosti na vzhledu povrchu (dle vrchní krycí dýhy) - nefoliované - foliované - protiskluzové 23

30 7.4 Technické parametry Tab. 7 Základní mechanicko-fyzikální vlastnosti překližek Jednotky Překližka buk/smrk tloušťka mm 8 Objemová hmotnost kg/m3 640 Modul pružnosti rovnoběžně s vlákny povrchových dýh N/mm Modul pružnosti kolmo na vlákna povrchových dýh N/mm Pevnost v ohybu kolmo na rovinu desky N/mm 2 69/53 Pevnost v tahu v rovině desky N/mm 2 50/34 Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky N/mm 2 3,4/1,5 Pevnost ve smyku kolmo na rovinu desky N/mm 2 20/13 Emisní třída (ČSN EN 636) - E1 Stupeň hořlavosti podle ČSN C2 středně hořlavé Zdroj: HUJŇÁK, J., 1996 Tloušťky 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 30 mm Základní rozměry mm, mm, mm, Tab. 8 Přehled hmotností, pevnosti ve smyku a tolerance tlouštěk překližovaných desek tloušťka (mm) plošná hmotnost (kg/m²) objemová hmotnost (kg/m³) pevnost ve smyku (N/mm²) tolerance (mm) 4 2,6 651 ± 0,4 5 3, ,1 630 kombi - min 0,8 10 6,0 593 ± 0,6 12 7,4 619 celobuk. -min , ,0 ± 1, ,1 616 ± 1, ,4 640 ( 24

31 7.5 Vlastnosti a použití Vlastnosti - na každé straně od centrální osy překližky musí být stejný počet vrstev dýh. Soubor je proto tvořen vždy lichým počtem dýh - vrstvy dýh uložené ve stejné vzdálenosti od centrální osy symetrie musí být ze stejného druhu dřeviny a musí mít stejnou tloušťku - uložené dýhy musí mít stejný průběh vláken a stejné mechanicko-fyzikální vlastnosti. Nedodržení pravidla "vyváženého stavu" se obvykle projeví různými vadami finálního výrobku, zvláště pak náchylností ke kroucení. Charakteristickou finální vlastností překližek je jejich skladba tvořená různým počtem vzájemně slepených dýh, jejichž směr dřevního vlákna svírá střídavě 90, při zachování požadavků symetrie Překližka má ve srovnání s deskovým řezivem nebo spárovkami tyto přednosti: mohou se vyrábět ve velkých plochách; jejich plocha je omezena pouze rozměry lisu křížovým vrstvením se dosáhne toho, že desky mají v podélném i příčném směru téměř vyrovnané mechanické vlastnosti překližka téměř nemění v ploše rozměry, tj. nesesychá a nebobtná překližky jsou pružné a ohebné a dají se částečně ohýbat dobře zpracovaná překližka se nebortí Při srovnání OSB s překližkou, která má podobné vlastnosti a účel použití, však není výroba OSB desek tolik náročná na vstupní surovinu a proto je výstupní produkt levnější. Naproti tomu mezi výhody překližky patří izotropnost mechanických vlastností, přírodní vzhled a nižší hustota. ( 25

32 Použití Stavebnictví: Pro stavební a průmyslové účely jsou využívány překližky truhlářské a vodovzdorné z jehličnatého dřeva, obvykle vyrobené z douglasky, jedle, smrku a borovice. - dřevostavby, zemědělské stavby - pro nenosné konstrukce - pro podlahy a stropy - bednění střech - vnitřní a vnější stěnové pláště nosných stěn domů - obklady stěn v podobě panelů - profilované nosníky, panely apod. - k výrobě a tvorbě bednění pro betonování (překližky celobukové s povrchovou úpravou, vytvrzenou fenolickou pryskyřicí nebo fenolickou povrchovou folií) Ostatní: Pro své vynikající vlastnosti (vysoká pevnost, houževnatost, pružnost při nízké objemové hmotnosti) je překližka důležitým materiálem využívaným dále v: - nábytkářství - stavebně-truhlářské výrobě - dřevoobalové výrobě (palety, bedny, obaly) - v automobilovém průmyslu - v leteckém průmyslu (letecké překližky) - pro výrobu železničních vagónů - vnitřní a vnější stěnové pláště nosných stěn domů - výroba sportovních zařízení a potřeb - hornictví Dekorační překližka je obvykle kombinována s listnatými dřevinami, jako dub, bříza, javor, mahagon a další. (KRÁL, P., HRÁZSKÝ, J., 2005, ŠTEFKO, J., REINPRECHT, L., 2006) 26

33 8 Vláknité desky Vláknité desky je společný název pro více různých typů desek s výrazně odlišnými vlastnostmi. Vyráběny jsou z dřevních vláken nebo vláken jiných lignocelulózových materiálů. Vyznačují se stejnorodou strukturou slisovaných vláken v celém svém průřezu. Tyto desky se člení podle jejich hustoty a způsobu výroby. Mezi uvedenými typy desek nabývají na významu vláknité desky vyráběné suchým procesem (desky MDF), neboť jejich výroba je přijatelnější pro životní prostředí proti mokrému procesu (klasické vláknité desky). ( 8.1 Vývoj (historie) Výroba vláknitých desek úzce souvisí s výrobou papíru a vychází z poznatků získaných při jeho výrobě. První patent na vláknitou hmotu z papíroviny dostal v roce 1772 Angličan CLAY. Začátky průmyslové výroby určitého druhu polotvrdé vláknité desky ze sběrového papíru, za použití papírenského stroje, spadají do roku První izolační vláknité desky byly vyrobeny v roce 1901 z dřevoviny v USA. Výrobu tvrdých vláknitých desek na základě rozvláknění expanzním způsobem zavedl, na základě staršího objevu z roku 1858, v roce 1926 MASON v LAUREL (USA). Tento způsob se v USA následně velmi rozšířil. V Evropě a v ostatních světadílech se uplatnil a rozšířil vynález ASPLUNDA z roku 1931, který spočívá v plastifikaci dřeva středotlakovou nasycenou parou a v následném mechanickém rozvláknění. Dnes je tento způsob zaveden pod označením DEFIBRATOR. V roce 1943 a 1945 zavádí firmy v USA tzv. polosuchý a suchý výrobní způsob výroby vláknitých desek. Na trhu velkoplošných materiálů chyběl kvalitní, homogenní materiál, který by se dal bezproblémově použít v nábytkářském průmyslu. Tento fakt vedl k zavedení výroby MDF desek v roce 1965 v USA a roku 1973 v Evropě (bývalá NDR), kde byly vyšší požadavky (kvalita vlákna, rovnoměrnost barvy, tloušťkové tolerance). Mokrý výrobní postup je oproti suchému těžce aplikovatelný, protože takto vyrobené MDF desky vykazují horší fyzikální a mechanické vlastnosti a výroba je spojena se závažnými ekologickými problémy. 27

34 Stává se základním konstrukčním materiálem i přes vyšší cenu oproti klasickým TD, která je vyrovnána vyšší užitnou hodnotou. (HRÁZSKÝ, J., KRÁL, P., 2000) 8.2 Výroba Vláknité desky se vyrábí dvěma zásadně odlišnými způsoby mokrým a suchým. Existuje ještě i třetí výrobní postup, tzv. polosuchý, který se více blíží suchému výrobnímu postupu. Vzhledem k dezintegraci dřevní hmoty až na vlákno není výroba vláknitých desek tak náročná na kvalitu vstupní suroviny, kterou tvoří pro vyšší procento složek podílejících se na konečné jakosti jehličnany. Ovšem na jakost má rozhodující vliv také množství pryskyřice, která snižuje mechanické vlastnosti a oproti listnáčům jsou vhodnější i díky větší délce elementárního vlákna (mokrý způsob). Pro suchý způsob je vhodnější vlákno krátké a hladké. Mokrý způsob U mokrého způsobu se vláknitý materiál rozmíchá s horkou vodou na kaši, do které se podle účelu použití vyráběných desek přidávají přísady. Přísady zvyšují odolnost desek například proti ohni, vlhkosti nebo biologickému napadení, pro dosažení požadované účinnosti musí proniknout do hloubky tak, aby bylo každé dřevní vlákno touto emulzí obaleno. Ze vzniklé kaše se následně odebírá voda pomocí nasávacích čerpadel a působením zahušťovacích válců. Měkké vláknité desky se vyrábějí pouhým ochlazením a vysušením této hmoty. Polotvrdé desky se vyrábí tak, že se hmota uložená na leštěné desce po odebrání vody slisuje při teplotách 160 až 180 C a současně je přebytečná voda odváděna přes drátěné síto (typický povrch z jedné strany hladký, z druhé síťový otisk). Stejným způsobem se vyrábějí tvrdé a velmi tvrdé desky jen za vyššího lisovacího tlaku a u velmi tvrdých desek je použitím horkého nasyceného oleje a přísad dosažena vyšší hustota a vodoodpudivost. Suchý způsob Při tomto postupu se nejdříve proudem vzduchu navrství z vláknitého materiálu surový koberec v tloušťce až 500 mm. Aby se vlákna dobře slepila, obalují se různými práškovými syntetickými lepidly, která tvoří přibližně 10 % hmotnosti desky. Z koberce 28

35 se vytlačí vzduch předlisováním mezi dvěma ocelovými pásy. Potom se délkově upraví a lisuje se za horka na jednotlivé desky, které mají na obou stranách jemný povrch a hrany mohou být speciálně upraveny podle účelu použití. Desky MDF se vyrábějí v tloušťkách od 1,8 mm až do více než 45 mm. (KRÁL, P., HRÁZSKÝ, J., 2005) 8.3 Rozdělení vláknitých desek podle výrobního procesu Vláknité desky vyrobené mokrým procesem Mají při formování koberce vlhkost vyšší než 20%. Podle své hustoty se rozdělují na následující typy: - Izolační desky (hustota do 400kg/m 3 ) Základní vlastnosti těchto desek jsou tepelné a akustické. Mohou získat další vlastnosti, jako například odolnost proti ohni, vlhkuvzdornost. - Polotvrdé desky (hustota kg/m 3 ) - Tvrdé desky (hustota kg/m 3 ) - Velmi tvrdé desky Pro nosné a výztužné části stěn se mohou používat pouze tvrdé a velmi tvrdé dřevovláknité desky. Vláknité desky vyrobené suchým procesem Jsou desky, které mají při formování (vrstvení) koberce vlhkost menší než 20%. Podle normy ČSN EN 316 se vláknité desky značí: - Izolační deska (SB) - Izolační deska s dodatečnými vlastnostmi (SB. I) - Polotvrdá deska nižší hustoty (MB. L) - Polotvrdá deska vyšší hustoty (MB. H) - Polotvrdá deska vyšší hustoty s dodatečnými vlastnostmi (MB. I) - Tvrdá deska (HB) - Tvrdá deska s dodatečnými vlastnostmi (HB.I) - Středně hustá vláknitá deska (MDF) - Středně hustá vláknitá deska s dodatečnými vlastnostmi (MDF. I) 29

36 Některé MDF desky byly vyvinuty jako paropropustné, které se hodí pro konstrukce střešních a obvodových plášťů. (HRÁZSKÝ, J., KRÁL, P., 2000) 8.4 Středně hustá vláknitá deska (MDF) Technické informace Tab. 9 Základní mechanicko-fyzikální vlastnosti MDF desek Jednotky Formline DHF Objemová hmotnost kg/m Modul pružnosti N/mm Pevnost v tahu za ohybu N/mm 2 17 Tloušťkové bobtnání % 6,5 Součinitel prostupu vodních par μ - 11 Hodnota sd pro tloušťku 15mm - 0,165 Tepelná vodivost λr W/mK 0,10 Koeficient tepelného prostupu k, pro 15 mm m 2 K/W 6,67 Hodnota zvuk. útlumu db Lineární roztažnost při rel. vlhkosti vzduchu 35%, délka /šířka -0,11/-1,5 Lineární roztažnost při rel. vlhkosti vzduchu 85%, délka /šířka +0,07/+4,0 Emisní třída (ČSN EN 636) - E1 Stupeň hořlavosti podle (DIN )/ (ČSN ) - B2/ C2 Zdroj: Tloušťky 6, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 38 mm Základní rozměry , , , , , mm Vlastnosti - Odolná vůči vodě a odvádějící vodu - Otevřená difusi a s těsnící funkcí proti větru - Výztužná podle Z

37 - Zjednodušené požární posouzení F30-B - Přímé působení povětrnosti (březen - listopad) až 8 týdnů - Bez formaldehydu MDF jsou vhodné pro povrchovou úpravu laminací, vysokotlakým laminátem, dýhováním, lakováním, frézováním v ploše i hraně Použití využití pro výrobu konstrukcí nábytku a vnitřní vybavení pro vnější opláštění stěn montovaných staveb (dřevostaveb) a střešních záklopů na krokve pod tvrdou krytinu, nebo jako spodní krytina u krokvové izolace. - Stěnové opláštění - pro rámové stavby jako vnější, difúzní, paropropustná, voduodvádějící deska s funkcí izolace proti působení větru pro odvětrávané fasády. - Střešní konstrukce - difúzní, druhá spodní krytina pod tvrdou střešní krytinu (vrchní). Asymetrický, kónický pero-drážkový profil hrany desky zaručuje zamezení přístupu případné vody a větru hranou desky do konstrukce. Preventivní chemická ochrana dřevěné nosné konstrukce není zpravidla potřebná. V kombinaci s deskou OSB, jako vnitřního ztužujícího opláštění, vzniká spolehlivá rámová konstrukce z hlediska mechanicko-fyzikálních vlastností, prostá vlhkosti. 8.5 Izolační vláknitá deska Technické informace ( Tloušťky 18, 21, 22, 24, 35, 52 mm Základní rozměry , , , mm 31

38 Tab. 10 Základní mechanicko-fyzikální vlastnosti izolačních vláknitých desek Jednotky Formline STEICO Hofafest DFF Universal UD Objemová hmotnost kg/m Pevnost v tahu N/mm 2-0,03 0,07 Pevnost v tlaku N/mm 2 0,2 0,2 0,1 Krátkodobá absorpce vody EN 1609 kg/m 2 1 1,0 1 Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λd W/mK 0,051 0,052 0,046 Výpočtová hodnota tepelné vodivosti λr W/mK 0,061-0,048 Tepelný odpor R m 2 K/W 0,49 0,35-1,05 0,39-1,3 Tepelná kapacita c kj/kg.k Součinitel difúzního odporu vodních par μ Třída stavebního materiálu DIN B2 - B2 Třída hořlavosti EN E E E Ekvivalentní difúzní tloušťka sd m 0,1-0,09-0,3 Emisní třída (ČSN EN 636) - E1 - - Zdroj: Obecné vlastnosti - Stálá vůči vlhkosti a odvádí vodu - Vyrovnává vlhkost - vysoká pevnost v tlaku - výborné tepelně izolační parametry v létě i v zimě - dokonalá difúze vodních par - díky speciálnímu vyfrézování perodrážky odolná proti dešťovým srážkám při sklonu střechy 20 - účinná ochrana proti větru, prachu, vlhkosti a hluku - upravují mikroklima interiéru svou vysokou schopností akumulace tepla - ekologická a šetrná k životnímu prostředí, zdravotně neškodná - vhodná k opětovnému zpracování - dobrá zvuková izolace - zdravotně neškodný a plně recyklovatelný - desky je možné bez potíží řezat běžnými nástroji, je možné používat formátovací pily, ruční elektronářadí i obyčejné ruční pily 32

39 8.5.3 Tepelně izolační vlastnosti Tepelná vodivost Čím menší je hodnota λ, tím hůře materiál vede teplo a tedy tím menší jsou i tepelné ztráty objektu. Nositelem tepelně-izolačních vlastností je pochopitelně (jako i u jiných tepelně-izolačních materiálů) vzduch ve dřevovláknité desce. Její součinitel tepelné vodivosti má hodnotu λ=0,038-0,043 (W/mK), podle typu výrobku (viz tab. 11). Tab. 11 Srovnání součinitele tepelné vodivosti pro běžně používané tepelně izolační materiály materiál Součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK) izolace z ovčí vlny 0,034-0,049 pěnový polystyren 0,04-0,05 desky z minerálních vláken 0,038-0,05 pěnové sklo 0,06-0,07 pórobeton (suchý) 0,15-0,20 dřevovláknitá deska 0,038-0,043 Z tabulky je patrné, že dřevovláknitá deska se pohybuje svými tepelnými vlastnostmi na úrovni špičkových tepelných izolantů. Tepelná kapacita Schopnost materiálů pojmout určité množství tepelné energie. Tepelná kapacita pomáhá snížit citlivost teploty v interiérech na dynamiku venkovních změn. Vyjadřuje ji měrná tepelná kapacita c. Čím větší hodnota c, tím lepší jsou i příslušné vlastnosti. Z tabulky č. 12 je patrné, že dřevovláknitá deska výrazně převyšuje svými tepelně-kapacitními vlastnostmi významně kapacitní schopnosti ostatních běžných tepelných izolantů. 33

Zpět. katalog OSB Eco ke stažení

Zpět. katalog OSB Eco ke stažení Zpět katalog OSB Eco ke stažení jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení orientovaných dřevěných třísek ve třech vrstvách. Ve vrchních vrstvách jsou orientovány podélným směrem, ve středové

Více

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2

Obsah. Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 Obsah 1 Nová kvalita, nové možnosti lepeno zcela bez formaldehydu technologie a ekologie dřevostavby a ekologie 2 2 Mnohostranné použití ověřené aplikace 4 3 Přesvědčivé vlastnosti technická data certifikáty

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 13 OSB

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2011 Jordán Lukáš Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Využití OSB desek

Více

Svět možností pro moderní stavby

Svět možností pro moderní stavby Svět možností pro moderní stavby Ve svých rukou držíte klíč k sortimentu výrobků předního světového výrobce velkoplošných materiálů na bázi dřeva. Šíře stavebního sortimentu KRONOSPAN čerpá z mnoholetých

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos

DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH. Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos DESKOVÉ MATERIÁLY V DŘEVOSTAVBÁCH Autoři: Ing. Jiří Provázek Martin Glos CZ.1.07/1.1.07/02.0099 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Ing. Jiří

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

VLIV NA PEVNOST SMRKOVÉHO DŘEVA Vliv suků na porušení (kanada) 75 77% 77% suky Odklon vláken 9 až 22% DOTVAROVÁNÍ DŘEVĚNÝCH OHÝBANÝCH PRVKŮ Dřevo vazkopružný materiál Třídy trvanlivosti dřeva vybraných

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nábytku, designu a bydlení

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nábytku, designu a bydlení Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nábytku, designu a bydlení Technologie oblých nábytkových dílců o velkém poloměru u čelních ploch Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Josef

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY

6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY 6 PROTIPOŽÁRNÍ DESKOVÉ OBKLADY Ve srovnání s protipožárními nátěry a nástřiky, které slouží především pro zvýšení požární odolnosti nosných, zejména tyčových prvků, mohou být protipožární deskové obklady

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Pevnostní třída Dle normy Výrobce P5 EN 312 SPANO Použití Do vlhkého prostředí Konstrukce / podlahy Oblasti použití Vodovzdorná obkladová deska vhodná k pokládání

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY

D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY NÁSTAVBA OBJEKTU E II.ETAPA DISPOZIČNÍ ÚPRAVY 5.NP na pozemku p.č.25/2 v katastrálním území České Budějovice 7 D.1.1.a.02 MATERIÁLOVÉ STANDARDY DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY

Více

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku

Pevnostní třídy Pevnostní třídy udávají nejnižší pevnost daných cihel v tlaku 1 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel do pevnostních tříd se uskutečňují na základě

Více

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Výroba dřevotřískových desek (DTD)

Výroba dřevotřískových desek (DTD) Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výroba dřevotřískových desek, VY_32_INOVACE_IND110

Více

Produktový list BSH CECO

Produktový list BSH CECO Produktový list BSH CECO Základní popis Vrstvený lepený hranol v dřevině smrk (Picea abies), přímý, vyrobeno na zakázku v SRN firmou NORDLAM GmbH dle EN 386/14080 jako výrobek certifikovaný prodávajícím

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 15 Modifikované

Více

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ

ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU KOMPOZITNÍ VÝZTUŽÍ Ing.Ondřej Šilhan, Ph.D. Minova Bohemia s.r.o, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice, tel.: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 944, email: silhan@minova.cz ZESILOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ EXTERNĚ LEPENOU

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Moţnosti sušení dýh ve firmě DYAS.EU, a.s. Bakalářská práce

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Moţnosti sušení dýh ve firmě DYAS.EU, a.s. Bakalářská práce MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nauky o dřevě Moţnosti sušení dýh ve firmě DYAS.EU, a.s. Bakalářská práce 2015 Jakub Foukal Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem práci:

Více

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA

MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLA 37 38 MONTÁŽNÍ A KONSTRUKČNÍ PUROCOL Vysoce kvalitní polyuretanové lepidlo s velmi vysokou lepicí silou. Po vytvrzení je transparentní a vysoce vodovzdorné D4 (ČSN EN 204). Nezanechává skvrny a lze použít

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce

OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ PRVKY A KONSTRUKCE Část: Dřevěné konstrukce Přednáška č. 1 Doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D. VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra konstrukcí, Ludvíka Podéště 1875,

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č. 4 Antonín LOKAJ 1, Kristýna VAVRUŠOVÁ 2 DESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ VYBRANÝCH

Více

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva

evo lení d eva - d evo jehli natých d evin - d evo listnatých d evin Hustota d eva Dřevo Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Dřevo je zahrnováno mezi obnovitelné zdroje energie, jako jeden z druhů biomasy. Je to snadno dostupný přírodní materiál,

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

Vzduchotechnic zařízení

Vzduchotechnic zařízení Promat Vzduchotechnic zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení 0 ká Vzduchotechnická zařízení Protipožární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení se týkají nejen

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 1 Rozdělení

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nábytku, designu a bydlení Aplikace některých lehčených velkoplošných materiálů vstupujících do výroby nábytku Bakalářská práce 2010 Petra

Více

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90 2015-03-01 / Strana 89 Cihelné bloky HELUZ pro vnitřní nosné i nenosné zdivo. Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm HELUZ 14 broušená nebroušená Výrobní závod

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY MALÉ Svahová tvarovka hladká, Svahová tvarovka štípaná, Svahová tvarovka kruhová malá betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva)

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav tvorby a ochrany krajiny Návrh objektu pro potřeby střelnice v Rychnově nad Kněžnou Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.

Více

MOBILNÍ DŮM DŘEVOSTAVBA

MOBILNÍ DŮM DŘEVOSTAVBA Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva MOBILNÍ DŮM DŘEVOSTAVBA B a k a l á ř s k á p r á c e 2012 / 2013 Bára Ochozková Zadání práce Čestné prohlášení:

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139

Nosné překlady HELUZ 23,8 132. Keramické překlady HELUZ ploché 135. Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 PŘEKLADY HELUZ PŘEKLADY HELUZ Nosné překlady HELUZ 23,8 132 Keramické překlady HELUZ ploché 135 Žaluziové a roletové překlady HELUZ 139 2015-03-01 / Strana 131 Nosné překlady HELUZ 23,8 Použití Nosné překlady

Více

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě

Podniková norma 6-2-15. Stěnové prvky z polypropylenu. Divize vstřikování Tento dokument je řízen v elektronické podobě IMG Bohemia, s.r.o. Vypracoval: Ing. Vlastimil Hruška Verze: 2/15 Průmyslová 798 Podpis: Vydáno: 26. 2. 2015 391 02 Planá nad Lužnicí Schválil: Ing. František Kůrka Účinnost: 26. 2. 2015 Divize vstřikování

Více

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA

SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÁ TVAROVKA QUADRA Svahová tvarovka Quadra I, Svahová tvarovka Quadra II betonové svahové tvarovky jsou vyráběny na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované

Více

Konstrukční hranoly z masivního lepeného dřeva.

Konstrukční hranoly z masivního lepeného dřeva. Konstrukční hranoly z masivního lepeného dřeva. Konstrukční hranoly z masivního lepeného dřeva. 1. KVH hranoly jsou masivní, klínovým ( zubovým ) spojem,délkově nastavované hranoly, převážně používané

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Svislé nosné konstrukce - stěny Zděné nosné stěny Cihelné zdivo Tvárnicové zdivo Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Svislé nosné konstrukce - stěny Základní požadavky a) mechanická odolnost

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2016 Seznam-skupinapodskup. Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR zcela / částečně 01_01_01 Cement

Více

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití.

Nosné překlady HELUZ 23,8. Výhody. Technické údaje. Tepelný odpor. Požární odolnost. Dodávka a uskladnění. Statický návrh. Použití. Nosné překlady HELUZ 23,8 Nosné překlady HELUZ se používají jako překlady nad dveřními a okenními otvory ve vnitřních i vnějších stěnách. Tyto překlady lze kombinovat s izolantem pro dosažení zvýšených

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO. základní kámen, koncový 3/4 kámen, koncový 1/4 kámen, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO, koncový, koncový, stříška, palisáda 40, schodišťový blok, schodišťový blok poloviční betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

LEPENO ZCELA BEZ FORMALDEHYDU

LEPENO ZCELA BEZ FORMALDEHYDU www.kronospan.cz LEPENO ZCELA BEZ FORMALDEHYDU OSB SUPERFINISH ECO lepeno zcela bez formaldehydu OSB SUPERFINISH jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení defi novaných dřevěných třísek

Více

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015

Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam technických návodů k NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. pro rok 2015 Seznam-skupina-podskup. zcela / částečně Název skupiny výrobků Název podskupiny výrobků přešlo pod CPR 01_01_01

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

parket. Spáry a drážky vytvořené smrštěním nebo neúmyslně během pracovního procesu se uzavírají stejně jako praskliny.

parket. Spáry a drážky vytvořené smrštěním nebo neúmyslně během pracovního procesu se uzavírají stejně jako praskliny. Podklad podlahy a jeho příprava 7.1 Obecně platné podmínky pracoviště pro pokládání parket Dřevo je hygroskopický materiál a proto v závislosti na současné vlhkosti a teplotě vzduchu uvolňuje a nasává

Více

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM

OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM Pavla Rovnaníková, Jitka Meitnerová Stavební fakulta VUT v Brně Abstract: The properties of flue

Více

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO

TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO TECHNICKÝ LIST BROŽ MURÁNO BROŽ MURÁNO Základní kámen, koncový kámen betonové tvárnice štípané, imitující přírodní kámen, na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami oboustranná

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: BOHUSLAV VINTER Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_TECHNOLOGIE VÝROBY DTD A DVD_T1 Číslo projektu:

Více

Konstrukce ze sádrokartonu

Konstrukce ze sádrokartonu D. KUBEČKOVÁ, M. HALÍŘOVÁ 157 Konstrukce ze sádrokartonu 157 Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková Marcela Halířová Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková, Marcela Halířová GRADA PUBLISHING Upozornění

Více

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU

KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU KOMPOZITNÍ TYČE NA VYZTUŽENÍ BETONU kompozitní tyče ARMASTEK dokonalá alternativa tradičního vyztužení betonu ocelovými tyčemi - - - + + + ŽELEZOBETON beton vyztužený ocelovými tyčemi základní chybou železobetonu

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

DURELIS Specifikace a zátěžové tabulky

DURELIS Specifikace a zátěžové tabulky DURELIS Specifikace a zátěžové tabulky Technická specifikace: Nebroušená, vlhku odolná mikroštěpková deska s velmi tvrdým povrchem určená pro dřevěné konstrukce ve vlhkém prostředí. Deska s vysokou hustotou

Více

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ

SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ SVAHOVÉ TVÁRNICE SVAHOVÉ TVAROVKY VELKÉ Svahová tvarovka Oktáva, Svahová tvarovka kruhová velká betonové svahové tvarovky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

Sikadur -Combiflex systém

Sikadur -Combiflex systém Technický list Sikadur -Combiflex / strana 1/7 Těsnící materiály Sikadur -Combiflex systém Druh Sikadur - Combiflex je těsnící systém pro spáry s velkým pohybem a pro trhliny. Systém je vhodný pro styk

Více

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti

Základní vlastnosti. cementotřískových desek CETRIS 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. Základní vlastnosti Základní vlastnosti 3 Základní vlastnosti Lineární roztažnost Zátěžové tabulky Tepelně technické vlastnosti Zvukově izolační vlastnosti Parapropustnost Požární vlastnosti Odolnost desky vůči blokovému

Více

TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy

TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E L 285 T U Ž I D L A 285, 286, 287. Návod k použití, technické listy TECHNICKÝ LIST L A M I N A Č N Í P R Y S K Y Ř I C E T U Ž I D L A 285, 286, 287 Návod k použití, technické listy Charakteristika Schválení: Německý federální úřad pro letectví Použití: výroba kluzáků,

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ KODUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Výměna podlahy tělocvičny Místo stavby: k.ú. Moravská Třebová 698806 Kraj: Pardubický Obec: Moravská Třebová Ulice: J. K. Tyla Parc.č.:

Více

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení: Konstrukční lepidla Pro náročné požadavky Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Sortiment konstrukčních lepidel společnosti Henkel zahrnuje širokou nabídku řešení pro různé požadavky a podmínky, které

Více

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba 1.50. Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba 1.50. Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Jiří Kolář Ing. Jaroslav Krejčí Verze: 02/09 Vydáno dne: 10.8.2009 Účinnost od: 11.8.2009

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné. www.spreje.cz

Epoxidové-lepidla. Rychlé Spolehlivé Úsporné. www.spreje.cz Epoxidové-lepidla Rychlé Spolehlivé Úsporné www.spreje.cz Epoxidové minutové lepidlo Epoxidové minutové lepidlo je rychle tvrdnoucí 2 složkové lepidlo s extrémně silnou lepicí silou, takže se používá hlavně

Více

Konstrukční deska RigiStabil

Konstrukční deska RigiStabil Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNA KAPITOLA 6.9 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI, VÝROBU, VÝSTROJ, SCHVALOVÁNÍ TYPU, ZKOUŠENÍ A ZNAČENÍ NESNÍMATELNÝCH CISTEREN (CISTERNOVÝCH VOZIDEL), SNÍMATELNÝCH CISTEREN, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ A VÝMĚNNÝCH CISTERNOVÝCH

Více

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE

JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE JEDNIČKA NA ZVUKOVÉ IZOLACE ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DESKY WOLF Zvukově izolační desky Wolf s patentovanou strukturou využívají principu těžké hmoty v sypké podobě. Těžká hmota -křemičitý písek, který zcela vyplňuje

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK

BETONOVÁ CIHLA KB KLASIK BETONOVÁ CIHLA BETONOVÁ CIHLA DOPLŇKY BETONOVÁ CIHLA XC KB STROP XC KB NOSNÝ PŘEKLAD XC KB STROPNÍ NOSNÍK XC ZATEPLOVACÍ SYSTÉM XC prvky tvarovek perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.060.99 Červen 2009 Desky z rostlého dřeva (SWP) Požadavky ČSN EN 13353 49 2810 Solid wood panels (SWP) Requirements Bois panneautés (SWP) Exigences Massivholzplatten (SWP)

Více

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí

Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Technický list Vydání 02/05 Identifikační č.: Verze č. 04 Systém pro dodatečné zesilování konstrukcí Construction Popis výrobku Vysoce pevnostní systém pro dodatečné zesilování betonových konstrukcí. Systém

Více

Stavební hmoty. Přednáška 11

Stavební hmoty. Přednáška 11 Stavební hmoty Přednáška 11 Dřevo Dřevo jest buněčné pletivo často mohutné, jež nalézá se v tloustnoucích kmenech, větvích a kořenech Conifer a všech stromovitých dvojděložných rostlin a jež vzniká ztlušťovací

Více

Dřevo a mnohopodlažní budovy

Dřevo a mnohopodlažní budovy Dřevo a mnohopodlažní budovy V č. 11/09 tohoto časopisu informovali autoři o výsledcích práce v rámci grantového projektu Dřevěné vícepodlažní budovy. Šlo o úspěšný vývoj sloupového systému ze dřeva na

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy

epelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy zpravodaj jaro 2012 Obsah: 2 Tepelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy 4 Weber.therm keramik/weber.therm keramik mineral 5 Weber.pas extraclean 6 I problematické povrchy je třeba nivelovat 7 Pastovitá

Více

Egger OSB 4 TOP Deska s lepšími parametry než požaduje norma!

Egger OSB 4 TOP Deska s lepšími parametry než požaduje norma! Egger OSB 4 TOP Deska s lepšími parametry než požaduje norma! Obsah 1 2 3 4 5 6 Oblasti použití 5 Referenční objekt - rodinný dům 6 EGGER OSB 4 TOP na stěně 8 EGGER OSB 4 TOP na střeše 8 EGGER OSB 4 TOP

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 Srpen 2008 Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky ČSN EN 15283-2 72 3617 Gypsum boards with fibrous reinforcement

Více

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce Vady hrázděných konstrukcí. chybné uložení prvku na sokl zapříčiňující

Více

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6.

IVE. Vnitřní nosné zdivo LIVETHERM. www.betonstavby.cz. Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P 6. Tvárnice nosná liaporová TNL 400/Lep198 P 6. 9 Vnitřní nosné zdivo LTHERM celá Tvárnice nosná betonová TNB 400/Lep198 P (půdorysný modul M = 0 mm) do dnů Tvárnice nosné betonové TNB 400/Lep198 P jsou vhodné pro masivní vnější a vnitřní nosné nezateplené

Více

Zde Vám představujeme základní české dřeviny. Smrk. Borovice. Modřín

Zde Vám představujeme základní české dřeviny. Smrk. Borovice. Modřín Zde Vám představujeme základní české dřeviny Smrk Dřevo smrku je smetanově bílé až nahnědlé, s výraznými letokruhy. Na všech třech řezech (příčný, podélný, tečný) snadno zaznamenáme zřetelné barevné odlišení

Více

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva

Mendelova univerzita v Brně. Lesnická a dřevařská fakulta. Ústav základního zpracování dřeva Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva STROJE A NÁSTROJE PRO ŘEZÁNÍ DŘEVA Bakalářská práce 2013/2014 David Ševčík Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_604_Zpracování dřeva_pwp

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová. SOŠ a SOU Česká Lípa. VY_32_INOVACE_604_Zpracování dřeva_pwp ZPRACOVÁNÍ DŘEVA Zpracovala: Ing. Ladislava Brožová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_604_Zpracování dřeva_pwp Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707,

Více

Konstrukční systémy II

Konstrukční systémy II Konstrukční systémy II Stěnové systémy Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Svislé nosné konstrukce stěny společně s vodorovnými nosnými konstrukcemi tvoří rozhodující část konstrukčního systému Funkční požadavky

Více

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Construction Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková

Více

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE

Charakteristika. Použití VLASTNOSTI MOLDMAXXL FYZIKÁLNÍ ÚDAJE 1 MOLDMAXXL 2 Charakteristika MOLDMAX XL je vysoce pevná slitina mědi s vysokou vodivostí, vyrobená firmou Brush Wellman Inc. MOLDMAX XL se používá pro výrobu různých tvarovek z plastu. Vyznačuje se následujícími

Více